Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna"

Transkript

1 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2010 Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna I översiktsplanen för Täby kommun finns angivet tre stora utbyggnadsområden, nämligen Arninge, Galoppfältet och Roslags Näsby. Naturområde Ny väg Huvudgatan i Arninge-Ullnaområdet Nya bostäder, lokaler Skola, förskola Anlagd park För den nordvästra delen av Arninge- Ullna finns nu en detaljplan, som varit utställd i kommunhuset under sommaren. Ovanstående illustrationsplan ger en bild av den kommande utbyggnaden, som består av två delområden, nämligen Kanalkvarteren och Skogskvarteren. Kanalkvarteren ligger närmast Ullnasjön och är tänkt att bli en mer stadslik miljö med 5-våningshus och en strandpark vid Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) Vi fortsätter med ett antal (Krets undantagsvis versal om läslighet så kräver) Region versal rak fet text frågor till partierna. Dessutom en artikel av Fristående används om logon är så liten (<45 mm) att text blir oläslig (<9pt). Fristående också där flera organisationsdelar presenteras tillsammans. pms 2747 pms 186 Bostadskvarteren i området cmyk grönsaker cmyk sjön. Skogskvarteren har mer karaktären av trädgårdsstad pms-färger röd 186, och blå består 2747 av mindre flerbostadshus, undertexter times new stadsradhus roman fetkursiv och gruppbyggda småhus. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för en tät och levande stadsdel med bostäder som länkas samman med det befintliga verksamhets- och handelsområdet i Arninge. Se för övrigt kommunens hemsida Insändare 2 Insändare beträffande den nya planen för Arninge-Ullna, (se kort information på denna sida), och det nya kommunalhuset Inför valet 4 Trädgårdskalendern 4 Dags att skörda höstens Smultronställen 6 Ganska udda den här gången, nämligen rester av den försvarslinje, som byggdes för 100 år sedan genom norra delen av Täby Boendeskatterna 7 John Böttiger om de rödgröna och boendeskatterna. John var initiativ-tagare till demonstrationerna på Mynttorget om småhusskatterna. Bl. a. detta ledde ju som bekant till resultat i samband med regeringsskiftet Sista mötet före höstens val var det 261a och hölls den 2 september 2010

2 LEDAREN Ordföranden har ordet Hej alla villaägare i Täby. Vi hoppas att ni alla har haft en skön sommar! Valet den 19 september närmar sig snabbt. Här i VillaInfo fortsätter vi med artikelserien om hur de olika partiernas program ser ut inför valet och nu presenterar vi de resterande 3 frågorna av totalt 8 frågor. De 5 första kan ni se i förra numret av VillaInfo. Vi kommer under mandatperioden att då och då följa upp hur de olika partierna lever upp till sina svar. Vi kommer därvid aktivt driva viktiga frågor för Täbys villaägare. Valet är ditt! Inför valet 2006 var debatten om fastighetsskatten en av de stora frågorna. Genom alliansens ändring av fastighetsskatten till en kommunal avgift för villaägare innebar detta att Täbys villaägare årligen fått minskade kostnader på mer än 200 miljoner kr. Huvuddelen av Täbys invånare idag bor i villa. Och så kommer det att förbli efter mandatperiodens slut, trots att nästan all planerad bostadsbyggnation innebär allt annat än villaboende. Som framgår av artikel i detta nummer av VillaInfo riskerar flera av Täbys villaägare att få kraftigt ökade kostnader för sitt boende beroende på valresultatet den 19 september. Vi har i detta och föregående nummer av tidningen ställt ett antal frågor till de politiska partierna i Täby. Deras svar hoppas vi är ett bra underlag vid höstens kommunalval. Inför valet redovisar vi Villaägareförbundets information om fastighetsskatten. Tag gärna del av denna och rösta därefter. Har du frågor så hör gärna av dig till oss på e-post till: RÖSTA! VALET ÄR DITT! Göran Wahlund Ordförande i Täby Villaägareförening/Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund ABC-regionens ordinarie möte 2010 ABC-regionen är det sammanhållande organet för 98 villaägareföreningar i ABC-regionen (Stockholms stad samt Stockholms och Uppsala län) och rapporterar till förbundet. Det ordinarie regionmötet hölls den 29 maj, då regionstyrelsen bl.a. redogjorde för följande verksamheter som man arbetat med: fjärrvärmeavtal, gasavveckling i Stockholm, sophantering i grupphusområden, tomträtter, förbifart Stockholm, boskatter och grannsamverkan. Dessutom har man bedrivit informationsverksamhet, energikampanjer och haft mediakontakter och rådgivning. En verk- Utbyggnaden av Gripsvall har fångat mångas intresse både bland närboende och bland de som bor i angränsande områden. Täby Villaägareförening har inlämnat ett yttrande till kommunen beträffande förslaget om Fördjupning av översiktsplanen för Gripsvall. Det påtalas i vårt yttrande att trafikfrågorna inklusive bullerstörningar ej blivit tillräckligt beaktade. Bl.a. har trafikmängden på Täbyvägen norrut idag ökat påtagligt sedan Norrortsleden togs i drift. Med utbyggnaden av Gripsvall kommer den tra- samhetsplan för 2010 presenterades. Tre motioner behandlades. I den första föreslogs att krafttag borde göras för att få in medlemmarnas mejl-adresser. Efter en diskussion beslöts att överlämna motionen till förbundsstyrelsen. Detta gällde även en motion om energirådgivning. Buller och luftföroreningar togs upp i en tredje motion med motiveringen att det ofta blir problem som berör flera föreningars områden. Det beslöts därför att föreslå regionstyrelsen att bilda en arbetsgrupp bestående av personer från olika villaägareföreningar för att handlägga dessa frågor. Yttrande beträffande översiktsplan för Gripsvall Täby kommun tänker bygga ett nytt kommunhus. Joachim Danielsson, kommunens högste tjänsteman, har i en stort upplagd reklamskrift för nya Täby centrum förklarat att huset ska ge en effektiv, trivsam och modern arbetsplats samt bidra till den kommunala förvaltningens förnyelse och utveckling. I Parkinsons lag, en bok som kom för drygt 50 år sedan, hävdas det att sambandet mellan nya hus och effektiviteten ofta är det rakt motsatta mot vad Joachim Danielsson föreställer sig. Alla organisationer tycks sträva efter att ha bra lokaler. Parkinson visar emellertid med en rad exempel att det finns en stor fara med perfekta hus. Andra världskrigets insatser leddes ingalunda från Pentagon. Kriget leddes från betydligt enklare skjul, då ledningen av pågående krigsinsatser inte kunde vänta. Pentagon kom till i slutskedet. Då fick högkvarteret den lediga kapaciteten, som kunde användas till att skapa det perfekta huset. Vilket man naturligtvis inte lyckades med, fikströmmen att öka ytterligare. Skolmiljön har behandlats. Om Milstensskolan, som idag är underdimensionerad, inte byggs ut kommer skolans kapacitet ej täcka det väntade behovet. Med hänsyn till det ovanstående och några ytterligare synpunkter beträffande naturmiljön, områdets karaktär och arkitektur samt flyttningen av kraftledningen genom området föreslår föreningen att Gripsvall ej utbyggs nu utan i stället avsätts som reservområde för framtiden. INSÄNDARE Nytt perfekt kommunhus i Täby eftersom det nästkommande kriget blev helt annorlunda. Pentagon blev i stället ett monument och organisationens effektivitet anses ha kraftigt försämrats. Både på andra håll och i Sverige finns många liknande exempel. Byggen av perfekta hus har veterligen inte medfört att verksamhetens effektivitet har kunnat förbättras. Parkinson konstaterar att den organisation, som skaffar sig det perfekta huset, med största sannolikhet är allvarligt på nedgång. Perfekta kontor är ett önsketänkande, där administrationen av verksamheten fått ersätta själva syftet med verksamheten som styrande faktor. Det blir självklart trevligt för kommunledningen i Täby med nya fina lokaler. Ett ståtligt monument kan det bli. Men organisationens effektivitet påverkar det inte. En rivning av det nuvarande kommunhuset måste också motiveras bättre. Ett 35-årigt kontorshus i bra läge ska inte behöva rivas, för att det har renoveringsbehov. Det är kapitalförstöring. Gunnar Drakenberg 2 VILLAINFO NR 3 SEPTEMBER 2010

3 Typsnitt Time för krets och f INSÄNDARE Svar på Göran Drakenbergs inlägg om nytt kommunalhus. Det är alltid viktigt att sätta den egna utvecklingen i relation till omvärlden. Göran Drakenbergs jämförelse mellan Täby kommuns utveckling och Andra världskriget kan möjligtvis kännas lite tillspetsad. Artikeln är rolig men har en underton som är värd att ta på största allvar, nämligen ifrågasättandet av det egentliga syftet med att bygga ett nytt kommunalhus. Det här är bakgrunden: Det område där kommunalhuset idag står har av kommunfullmäktige i översiktsplanen pekats ut som lämpligt för förtätning med bostäder. Området har mycket goda förutsättningar för attraktiva bostäder i ett Täbys bästa lägen när det gäller kollektivtrafik. Marken bedöms betinga ett högt värde på marknaden och förtätningen kan möjligöra för fler att flytta till Täby. Kommunalhusets nuvarande placering blockerar i praktiken möjligheten för denna önskade utveckling. Kommunalhuset har därtill mycket stora renoveringsbehov och betydande investeringar skulle behövas göras. Byggnaden har också stora brister när det gäller funktionalitet som bl.a. förhindrar möjligheten att jobba effektivt. Kommunen har mot denna bakgrund tagit fram ett lokalprogram och en arkitekttävling har genomförts. En tomt har också förvärvats för ändamålet i Täby centrum. Av såväl lokalprogrammet som det vinnande förslaget Tid för Täby från White arkitekter framgår mycket tydligt kommunens fokus på effektivitet och flexibilitet för att säkerställa att vi hushåller med kommunens resurser. Jag delar helt Göran Drakenbergs syn på att man ska bygga hus så oberoende av organisation som möjligt. Vi vet att vi kommer att stå inför ständiga förändringar som dessutom går i allt snabbare takt. Därför har vi ställt långtgående krav på att lokalerna ska kunna utnyttjas flexibelt även för andra ändamål än kommunal administration. Titta gärna på det vinnande förslaget på Så här skriver juryn för arkitekttävlingen: Denna byggnad visar i all sin enkelhet på en medveten rationell, finstämd och vacker arkitektur med stora rumsliga kvaliteter För mig är detta långt ifrån det svulstiga uttryck för monument som Göran Drakenberg vill göra gällande. Joachim Danielsson Kommunchef Arninge-Ullna Täbys utbyggnad syftar inte enbart till en numerär befolkninhgsökning utan motiveras kanske främst av behovet av ökat skatteunderlag. Nästan hälften av Täbys drygt hushåll är villahushåll med som regel med god skattekraft. Vill man locka företagare och andra företrädare för höginkomstyrken till kommunen måste man ha i minnet att dessa familjer - ofta barnfamiljer - vanligen väljer att bo i villa. Kommunen måste därför se till att det finns ett tillräckligt stort utbud av villor eller byggklara villatomter i attraktiva lägen. Ett villaområde är inte attraktivt om det finns risk för att den villa man köper eller bygger där kan få ett flerbostadseller flervåningshus till granne. När detaljplaner fastställs måste man skilja på villaområden och områden där flerbostadshus tillåts. Strandområden får heller inte bebyggas med flervåningshus som skymmer sikten för bakomliggande lägre bebyggelse. I det nu utställda förslaget till detaljplan för Arninge finns inga villor alls, trots att Arninge är just ett sådant område som kiunde vara attraktivt för dem som väljer att bo i villa. Ett villaområde mellan stranden och flerbostadshusen kunde kanske stimulera den nödvändiga inflyttningen av hushåll med stor skattekraft. Man kan fråga sig om detta kan vara intressant för dagens villaägare? Svaret är ja. För om Täby avhänder sig denna möjlighet till ökat skatteunderlag för att säkerställa finansieringen av välfärden, kan valet stå mellan minskad service eller en höjning av skatt och avgifter - och då blir frågan intressant för alla Täbybor! Marie-Louise Löwnertz Svar till Marie- Louise Löwnertz Marken i Täby är begränsad. Samtidigt driver Moderaterna sedan många år linjen att halva Täby ska vara grönt. Vår strategi är därför att huvudsakligen utveckla Täby på redan hårdgjorda ytor längs med Roslagsbanan. Ett bra sådant exempel är Roslags Näsby där vi kan utveckla ett fantastiskt bostadsområde med utmärkt kollektivtrafik. Projektet är till stor del beroende av att kommunalhuset flyttas till Täby centrum. Projektet ska finansieras av markförsäljningen i Roslags Näsby. Vidare kommer vi enligt samma principer bygga nya bostadsområden med flerfamiljshus i Täby Centrum, på Galoppfältet och i Arninge. Så måste framtidens bostadsutveckling ske eftersom det är med stadsliknande miljöer i bra kollektivtrafiklägen som är mest det miljövänliga. Men självklart är det också en ekonomisk fråga eftersom flerfamiljshus generar betydligt större intäkter. Resurser vi behöver för att finansiera infrastrukturutveckling i vår kommun. Villabebyggelse kommer framöver att utvecklas främst i Täby Kyrkby och genom tomtdelning - där det är möjligt enligt detaljplan - i redan befintliga områden. Vi eftersträvar en mångfald av olika boenden i kommunen. Nya som gamla Täbybor kommer att kunna bosätta sig såväl i lägenhet som i villa. När nya lägenheter finns tillgängliga brukar det uppstå flyttkedjor, en villabo flyttar in till en lägenhet och exempelvis kan en barnfamilj bosätta sig i en villa. Fastighetsskatt igen? NEJ TACK!!! Vad innebär det för dig om den gamla fastighetsskatten kommer tillbaka? En skatt beräknad på ett fiktivt taxeringsvärde... En skatt som helt saknar koppling till betalningsförmåga... Ett högt värde ger hög skatt oavsett personliga förhållanden... En återinförd fastighetsskatt skapar otrygghet och ökar betydelsen av ett godtyckligt och missvisande taxeringssystem. Med privatlarm blir sömnen lugnare, semestern roligare och livet lättare. Näsbydalsvägen Täby tel fax Enebybergsv Danderyd tel fax SVERIGES LÅSSMEDSMÄSTARES RIKSFÖRBUND Erik Andersson (M) Kommunalråd Ordförande stadsbyggnadsnämnden VILLAINFO NR 3 SEPTEMBER

4 Frågor till partierna Inför valet har vi ställt ett antal villaägarnära frågor till de partier som finns representerade i Täby Kommunfullmäktige. Vill ditt parti att beskattning av villafastigheter skall vara högre än nuvarande? Alliansen avskaffade den orättvisa fastighetsskatten, som skapade stor osäkerhet för miljontals villaägare. Moderaterna går till val på att inte återinföra fastighetsskatten och förmögenhetsskatten. Absolut NEJ! Kristdemokraterna har arbetat aktivt för att få bort Fastighetsskatten och nu är den borta och måste förbli så. Den kommunala avgiften, som kom istället, ska vara kr per år anser vi dvs lägre än den nuvarande. På vad sätt vill ditt parti att det skall bli renare, vackrare och tryggare att bo i Täby? Vill ditt parti verka för att avskaffa nuvarande system för fastighetstaxering? Vi vill öka medvetenheten om och delaktigheten bland invånarna om det förebyggande trygghetsarbetet som bedrivs i Täby, rusta upp våra parker och grönområden samt fortsätta med städveckan som riktar sig till kommunens skolor och föreningar. Ja, vi anser att nuvarande system för beräkning av fastighetsskatten är onödig. Genom att bättre vårda och sköta "vårt Täby". Idag förfulas Täby av klotter igenväxning, undermåligt underhåll osv. Speciellet området runt Täby C behöver göras mer "stadslikt" med fler planteringar m.m. Vi vill att Täby ska bli vackrare och tryggare för alla Täbybor, oavsett ålder. Absolut! Det är en mycket viktig fråga för Kristdemokraterna. Vi anser att systemet med Taxeringsvärden ska tas bort genast, så att det inte blir möjligt för någon regering att åter börja beskatta småhus på det sätt som gjorts tidigare. Trädgårdskalendern Efter den ovanligt varma och torra sommaren har augustiregnen förhoppniningsvis räddat dina odlingar. I så fall är det nu dags att skörda. De skönt doftande kryddväxterna plockas och binds till buketter som hängs upp för att torka eller fryses. Frostkänsliga grönsaker som meloner, gurkor, squash, paprika, tomater och dill måste skördas i tid före de första frostnätterna. Låter man gurkor och squash bli för stora hämmar de fortsatt fruktsättning. Lök skördas när blasten börjar gulna och viker sig. Ta upp lökarna. Torka dem ovanpå jorden i minst tio dagar och förvara dem sedan luftigt men under tak. Morötter skördas under september och oktober, rödbetor till 4 VILLAINFO NR 3 SEPTEMBER 2010

5 Nej, absolut inte. Fastighetsavgiften får endast öka med den allmänna inflationen, inte mer. Nej! Centerpartiet föreslår slopat uppskov vid försäljning av bostad växlat mot lägre reavinstskatt Villor med ett marknadsvärde över sex miljoner får betala högre skatt: En procentenhet i skatt på taxeringsvärde över 4,5 miljoner. Personer med låga inkomster får sänkt skatt pga. utvidgad begränsningsregel. Nej, inte generellt. Vi föreslår inte större skatteuttag, däremot föreslår de rödgröna partierna en omfördelning så att hus med taxeringsvärden över 4,5 mnkr får en ökning med 1 procent av värdet över 4,5 mnkr. I Täby berörs ca 7 procent av husen med ett marknadsvärde över 6 mnkr. Verksamheten för "Trygg i Täby" ska utvecklas. Renhållningen på gator och torg kan förbättras väsentligt. Många aktörer måste samarbeta. Informationsinsatser kan få effekt om de görs på rätt sätt. Fler poliser och rätt planering kan göra Täby säkrare. Vi vill skydda naturområden och bevara skogsområden. Vi vill ha en blandad bebyggelse. Varje kommundel ska ha kvar sin charm. Vi vill ha bra och trygga gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik. Det ska finnas källsorteringsstationer i varje kommundel. Bättre städning av offentliga lokaler och platser. Lätt tillgängliga sopsorteringskärl. Att ta tillvara på komposterbart avfall för tillverkning av biogas. Överlag måste det placeras ut fler allmänna sop/papperskorgar som sätts upp runt omkring i kommunen. I dagsläget har flera tagits bort, vilket bidrar till stor nedskräpning i naturen. Det arbete som Trygg i Täby utför är berömvärt, men de skulle behöva mer resurser för att inte bara kunna sanera klotter utan även förebygga detsamma. Vi har föreslagit att skolklasser och idrottslag ska kunna adoptera varsitt kvarter, som man får ansvar för att hålla rent och snyggt. Folkpartiet är fullt beredda att överväga det. I och med införandet av den kommunala fastighetsavgiften har taxeringsvärdet inte längre samma betydelse för beskattning av boende. Vi vill ha en översyn för att förenkla nuvarande taxeringssystem och uppmuntra miljöförbättrande åtgärder. Mycket tyder på att dagens system inte är rättssäkert. Det förekommer att enskilda fastigheter åsatts uppenbart felaktiga taxeringsvärden, vilket dessutom har stor betydelse för den enskildes privatekonomi. Vi ser gärna en översyn av fastighetstaxeringen för att åstadkomma en mer rättvis och rättssäker taxering. Det finns inga sådana förslag för närvarande, men det är klart att det finns inslag i dagens fastighetstaxering som slår snett. Det borde vara så att en byggnads kvaliteter får ett betydligt större genomslag än var någon stans i landet huset är beläget. långt fram på hösten. Svartrötter och rotselleri kan skördas under hela vintern om man täcker dem med halm, jordärtskockor från november och hela hösten. Grönkål, brysselkål och broccoli är frosttåliga och kan skördas från september till långt in på vintern. Hösten är bästa tiden att flytta gamla eller plantera nya träd, buskar och rabattrosor, när de mognat av och har fällt sina blad. Nu är det också dags att sköta om komposten. Bäst är att varva det nya gröna trädgårdsavfallet med grövre material som löv och ris. Att spadvända trädgårdslanden på hösten är det bästa sättet att förbereda nästa års odling. Gödsla innan du gräver. Kompost, naturgödsel och torv gör all slags jord bättre. Gräv djupt så att jordförbättringen kommer ordentligt ner i jorden. Slå inte sönder jordkokorna, jorden skall frysa sönder så att den blir lätthanterlig till våren. Fler råd inför hösten hittar du i septembernumret av VillaInfo Marie-Louise Löwnertz VILLAINFO NR 3 SEPTEMBER

6 SMULTRONSTÄLLEN En försvarslinje genom Täby Text och foto: Per-Axel Liljequist Täby är fullt av historiska minnesmärken. Vi har fornborgar, Jarlabankes runstenar, en kyrka från 1200-talet, ett slott från Sveriges stormaktstid samt dragontorp, båtsmanstorp och vanliga små torp från den tid då Täby var en jordbruksbygd, men dessutom finns ett antal minnesmärken som ligger dolda i skogsområden och som kanske bara någon skogsvandrare eller en och annan svampplockare har träffat på. Det gäller ett antal fort, betongbunkrar och skyttegravar som anlades för 100 år sedan. Då var rysskräcken någonting helt påtaglig. Det ryska stormaktsväldet sträckte sig ju i princip t.o.m Åland och kunde snabbt skeppa över trupper till Roslagen och Gribbylundsfortet. därmed hota Stockholm. Här några kvarvarande anläggningar som det finns möjlighet att besöka. Ett fort kan man se från elljusspåret vid Skavlöten strax efter 1200 m markeringen på slingan. Vidare finns ett fort i en kurva på vägen mellan Skavlöten och Rönninge by. Gribbylundsfortet ligger alldeles intill Roslagsleden norr om Löttinglundsvägen. Vid Arninge anlades två fort. Det västra Arningefortet är numera inordnat i en rondell, som ligger på höjden omedelbart norr om Arningevägen och strax öster om Leverantörs-vägen. I närheten av Täby Kyrkby finns Prästgårdsfortet, som kan nås från Ängsvägens södra vägslut genom att fortsätta i vägens förlängning ca 100 m och därefter ta in på en stig till vänster. Detta är väl egentligen bara smultronställen för de historieintresserade. En del kanske ser dessa betongfort som störande i naturen, men det kan kanske ändå vara värt att stanna till då man träffar på dessa minnesmärken i skogarna. Det kan ge en påminnelse om en tid annorlunda mot dagens. F.ö. kanske Täby kommun borde se till dessa minnesmärken. I dag verkar en del av forten närmast få användning för dumpning av sopor. Några enkla informationstavlor borde väl också vara motiverat att sätta upp. Gullsjöfortet. Fortet mellan Skavlöten och Rönninge By. Källor: 1. Från ledung till landstorm i Täby. Täby Hembygdsf. skrift nr Fornminnen i Täby. D:o nr /01 ISO/TEC (B) Tandvård för hela familjen Vi på Dentalkompaniet utför förutom traditionell tandvård, tandimplantat och estetisk tandvård, m.m. Tandvårdsrädda bemöts med extra förståelse BOKA TID PÅ Du kan läsa mer om oss på A LA CARTE KEBAB THAIMAT HAMBURGARE TUNNBRÖDSRULLE Enhagsvägen 2 vid ST Thailunch varje dag 11-14, 69:- inkl. dryck o. kaffe NYHET! Thaimat Gäller till 30 sep 6 VILLAINFO NR 3 SEPTEMBER 2010

7 De rödgröna vill införa en ny fastighetsskatt (1 % på taxvärde >4,5 miljoner). De antyder att gränsen kan komma att höjas vid nästa taxering eftersom taxvärde då stiger, men här är de inte överens. utöka begränsningsregeln (ingen skall betala mer än 4 % av sin beskattningsbara inkomst i fastighetsavgift) till att gälla alla. Regeln gäller idag endast pensionärers permanentfastighet. De rödgröna antyder att regeln skall gälla även förmögenhetsskatten och fritidshusen, men här är de inte överens. återinföra en förmögenhetsskatt, men inte heller här är de överens om skattesats och om småhusen skall ingå i förmögenhetsbeloppet, som skall beskattas. (s) har i en budgetmotion för ett år sedan föreslagit skattesatsen 1 % på belopp som överstiger 2 miljoner för ensamstående och 4 miljoner för gift. Deras förslag innebär utan 4 %-regeln stora skattehöjningar för de med höga taxvärden. Skattehöjningen träder för en ensamstående utan lån in redan vid 2 miljoner och leder till skatter enligt följande tabell: BOENDESKATTEN De rödgröna och boendeskatterna För rätten att bo kvar Rösta rätt inte rött! Taxv Skatt (kr/år) S:a (tkr) Fastighets- Fastighets- Förmögenhetsavgift skatt skatt Om utökning av 4 %-regeln blir verklighet begränsas boendeskatten/avgiften enligt följande (kr/år): Beskattningsbar Boendeskatt inkomst Höjning jmf dagen (kr/år) Det är beklämmande att de rödgröna INTE klart och tydligt berättar om hur de skall ta ut dessa skatter. Ja, det är helt oacceptabelt att väljarna inför valet inte får klara besked. Skillnaden är stor mot Alliansens bud: Vi lovar att inte återinföra fastighets- och förmögenhetsskatt. John Böttiger Småhusägare mot boendeskatt ( ) Måla om? Tapetsera? Lägga golv? Kom in och låt dig bli inspirerad hos oss. Vi har något för alla! Välkommen! Alltid bäst med Proffs Köpa Nytt? Vi har det mesta av det bästa för din tomt eller trädgård. Här hittar du redskap, maskiner och tillbehör av högsta kvalitet. Från minsta spade till kraftfulla klippare, grävare eller vad du behöver. Visst, vi säljer arbetskläder också! Service och reparationer? Vi har egen verkstad där vi servar och reparerar de flesta märken. Även om du inte har köpt dem hos oss Kom och besök oss i vår stora utställningshall. Vår personal har lång erfarenhet och ger gärna goda råd. Täby Färg och Tapet (f.d. färgtema) Stationsvägen 21, Täby, Telefon: Öppettider: Mån Fre , Lör , Sön Trender Idéer Fakta Information Kunskap Känsla Hyra? Hos oss kan du hyra när du inte vill äga! Vi har maskinerna du tillfälligt behöver. Ofta nästan nya. Alltid nyservade. Alltid pålitliga. Läs mer på Och du, använd din Villaägarna-rabatt! Bryggare Bergs Väg 5, Enebyberg Tel VILLAINFO NR 3 SEPTEMBER

8 AVSÄNDARE: TÄBYKRETSEN AV VILLAÄGARNA, C/O KARLSSON, TENORVÄGEN 36, TÄBY Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund består av: Täby Villaägareförening Ella Parks Villaägareförening Näsby Fastighetsägareförening Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) (Krets undantagsvis versal om läslighet så kräver) Region versal rak fet text Fristående används om logon är så liten (<45 mm) att text blir oläslig (<9pt). Fristående också där flera organisationsdelar presenteras tillsammans. pms 2747 pms 186 Släpkärra finns tillgänglig cmyk cmyk Bli medlem i Villaägarna så kan du låna pms-färger en släpkärra röd 186, gratis blå 2747 i tre timmar. undertexter times new roman fetkursiv Den finns att hämta hos: Proffs- och Fritidsmaskiner, Bryggare Bergs väg 5, tel De svarar även för administrationen av uthyrningen. Se även vår hemsida: Företag med rabatter och erbjudanden: Allglas Arne Erikssons Snickeri AutoEliten Autoexperten B&R Fastighetsmäklare Bad & Värme / Stava Beckers Nya Hem Belab Elbutik AB Bra Energi - IVT Bygma Cramo AB Danderyds Färg & Måleri Däckhandlarna Ella Trädgård Energifoto & besiktning Ensta Lås Flügger Färg Hagby Trä HusmanHagberg mäklare Husvärme AB Höganäs Kakelcentrum Jan Jägholm Fastighetsmäklare AB Kajkal Markanläggningar Kvalitetsluft AB /74 Kvicktvätt Lannebjers Glasmästeri MäklarCirkeln Mäklarringen i Täby Nautilus Gym & Bad Nordsjö Idé & Design / Täby Färg & Tapet Norrortsmäklarna Proffs- & Fritidsmaskiner Securitas Direct, Mats Falk Svensk Fastighetsförmedling Svenska Termoinstrument Trädfällarlaget Täby Bil- & Båtradio AB Täby Danderyds Lås Täby Nyans AB Vallentuna Glasmästeri VillaVärmeVerkstan - Inglasningar Värdia, Jæger & J:son Besiktningar Gå in på för att se alla våra rabatter och erbjudanden som du som medlem kan ta del av. Gå även in på vår lokala hemsida Visa medlemskort vid köp Rabatter och förmåner gäller ej specialerbjudanden, reapriser, nettoprissatta varor mm. Rikstäckande lista finns hos Villaägarnas Riksförbund. Reservation för förändringar i villkoren. Har du bra idéer? Styrelsen tar gärna emot hjälp eller att du kommer med idéer och förslag som vi kan ta upp i styrelsen för att göra Täby bättre att bo i. Du är välkommen med din insats, även som extraresurs vid enstaka tillfällen. Kontakta gärna på vår mejladress: Medlemsservice Villaägarnas Riksförbund Box 7118, Sollentuna Besöksadress: Villaägarnas Hus, Johan Berndes väg 8 10 tel fax ABC-regionen Box 7120, Sollentuna Besöksadress som ovan. tel fax Bli medlem i Täby Villaägareförening Medlemsavgift 380 kr. Ange kod 1161 Villaägarnas Riksförbund: PG Utgivare Täbykretsen av Villaägarna c/o Karlsson, Tenorvägen 36, Täby swipnet.se Ansvarig utgivare Göran Wahlund, tel/fax Redaktion Per-Axel Liljequist, tel Ulf Carleson, tel Grafisk produktion Anders Kjellberg & Co AB, Tryck Tryckeri AB Orion, Täby Upplaga: ex Distribution Eila Seel, Täby idrottsungdomar och skolklasser Annonser Marie-Louise Sterner Tollerz, VILLAINFO NR 3 SEPTEMBER 2010

Täby Villaägareförenings

Täby Villaägareförenings TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2010 Täby Villaägareförenings årsmöte Erik Andersson och Leif Gripestam Årsmötet hölls på Täby Park Hotel och bevistades av närmare ett hundratal medlemmar. Mötet inleddes

Läs mer

Den vår de svage kallar höst...

Den vår de svage kallar höst... Den vår de svage kallar höst...... skaldade poeten Erik Axel Karlfeldt. Och visst finns det mycket att uppskatta med hösten friska men lite kalla molnfria soliga dagar, trädens bladverk färgas i varm färgprakt,

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011. Täby Villaägareförening kallar till. Årsmöte. Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011. Täby Villaägareförening kallar till. Årsmöte. Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030

Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2008 Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030 Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70

Läs mer

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012. Årsmöte. i Täby Villaägareförening. Torsdagen den 12 april i Hönshuset på Karby Gård

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012. Årsmöte. i Täby Villaägareförening. Torsdagen den 12 april i Hönshuset på Karby Gård TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012 Gamla nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till förhandlingarna vid föreningens årsmöte. Karby Gård är en Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget.

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget. TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 22 april kl 19.00 på Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare Lothar Lammertz Ordförande i Täby

Läs mer

Täby kommuns utbyggnad

Täby kommuns utbyggnad TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2009 Täby kommuns utbyggnad Ett problem som en del villaägare kan uppleva är avståndet mellan de styrande i kommunen och den enskilde villaägaren. Det kan exempelvis

Läs mer

Yttrande över Täby kommuns förslag till översiktsplan 2010 2030

Yttrande över Täby kommuns förslag till översiktsplan 2010 2030 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 NOVEMBER 2008 Yttrande över Täby kommuns förslag till översiktsplan 2010 2030 Som vi informerade om i förra numret av VillaInfo har en översiktsplan utarbetats för Täby kommun.

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2009 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 21 april kl. 19.00 på Täby Park Hotell, Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare är Vice Förbundsdirektör Joacim

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Medlemstidning. På lördagen skvättade det tyvärr rätt mycket, men söndagen var desto soligare. Det. kom väl närmare 4000 besökare sammanlagt.

Medlemstidning. På lördagen skvättade det tyvärr rätt mycket, men söndagen var desto soligare. Det. kom väl närmare 4000 besökare sammanlagt. Villainfo_juni2007.qxp 07-05-28 09.51 Sida 1 Medlemstidning Nr 2 Sommar 2007 I detta nummer Familjehelg 1 Jägenstedt presenterade byggplaner 2 Boskatterna ska bort 3 Ella och Enhagen 4-5 Tema - stadsdelar

Läs mer

Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april

Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2012 Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april Arbetet med att förvandla ett f.d. hönsoch kalkonhus till en trivsam lokal för möten, kalas m.m. utfört av frivilliga krafter

Läs mer

Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Villaägarnas Riksförbund

Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Villaägarnas Riksförbund Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde Villaägarnas Riksförbund Vid årets taxering av småhus har taxeringsvärdena ökat med i genomsnitt 35 procent. Taxeringsvärdena fastställs genom ett schabloniserat

Läs mer

INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker

INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2014 INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker Täby

Läs mer

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2011 Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 Årsmötet inleddes som vi brukade med ett föredrag i en angelägen fråga för våra medlemmar. Vad kunde vara mer aktuellt

Läs mer

Täby Villaägareförening

Täby Villaägareförening Medlemstidning Nr 1 Vår 2006 Täby Villaägareförening kallar till ÅRSMÖTE onsdagen den 29 mars kl 19.00 Täby Park Hotell Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare Hans Lemker förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund

Läs mer

Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter!

Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter! TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2011 Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter! På 1950-talet kunde det ta 15 minuter för en lägenhet att bli övertänd. Möbler och inredning

Läs mer

Trassel och tråd i Täby

Trassel och tråd i Täby TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2011 Trassel och tråd i Täby Telias fibernätutbyggnad, ett stolpskott Några citat från inblandade parter. TeliaSonera/Skanova: Mycket har förändrats på 100 år då telelinjerna

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2010 Kallelse Årsmöte i Täby Villaägareförening Onsdagen den 14 april kl 19.00 Täby Park Hotell Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14

Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14 Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14 Cecilia Landelius Huvudsekreterare 08-405 47 52 070-554 81 56 Mats Johansson Utredningssekreterare 073-203 07 09 Egendomsskatter Reform av arvs- och gåvoskatter

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Stockholm Arlanda Airport Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Bilaga MKB2.1 Utvecklingsområden för bebyggelse - 1 - Bilaga MKB2.1 Planerade bebyggelseområden.doc

Läs mer

Täbys kommunikationer framöver

Täbys kommunikationer framöver TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2013 Årsmöte 9/4 Tvärbana till Arlanda? Täbys kommunikationer framöver Utvecklingen av kommunikationerna i Täby är en väsentlig fråga för de flesta av Täbys villaägare.

Läs mer

Villaägarnas höga beskattning

Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2013 Dialog om den nya stadsdelen på galoppfältet Här skulle kunna skapas möjligheter för ett bättre kulturutbud. En naturlig samlingsplats som inte bara är ett shoppingcentrum.

Läs mer

Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet?

Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet? TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 NOVEMBER 2010 Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet? Valresultatet innebär att Villaägarna i Täby kan glädja sig åt att fastighetskatten kommer att ha sin nuvarande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Täby förr och nu Gästtalare Lothar Lammertz

Täby förr och nu Gästtalare Lothar Lammertz TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2008 Täby förr och nu Gästtalare Lothar Lammertz Lothar Lammertz är Täby Hembygdsförenings ordförande, har haft anknytning till Täby sedan 1940-talet och är uppvuxen vid

Läs mer

DYRT VATTEN I TÄBY. ROT-AVDRAGET-så här fungerar det. En ny dagvattenavgift. När Roslagsvattens septemberfaktura

DYRT VATTEN I TÄBY. ROT-AVDRAGET-så här fungerar det. En ny dagvattenavgift. När Roslagsvattens septemberfaktura TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2009 DYRT VATTEN I TÄBY En ny dagvattenavgift När Roslagsvattens septemberfaktura nyligen kom till Täbys villaägare medföljde en skrivelse från kommunen med information

Läs mer

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Nyproduktion bostadsrätter På populära Tomteberget i Lerum kommer att uppföras ett nytt bostadsprojekt. Totalt byggs tre stadsvillor med 33 bostadsrättslägenheter

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Årsmöte Onsdagen den 9 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30

Årsmöte Onsdagen den 9 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2014 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Onsdagen den 9 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Vid årsmötet kommer Villaägareförbundets nyblivne förbundsdirektör

Läs mer

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2012 Höstmöte 18/10 Debatt om det nya Täby Täby håller på att omvandlas. Täby Centrum, Galoppfältet och Arninge ska i framtiden bli en regional stadskärna för Stockholms

Läs mer

Inkomna samt besvarade medborgarförslag

Inkomna samt besvarade medborgarförslag Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson, 0550-88 009 linn.carlsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-04-20 Ks/2017:75 Sida 1(1) Inkomna samt besvarade medborgarförslag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102 1 Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-11-26 Pressinformation inför teknik- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon

Läs mer

4 av 10 tomtägare betalar för hög fastighetsskatt

4 av 10 tomtägare betalar för hög fastighetsskatt 4 av 10 tomtägare betalar för hög fastighetsskatt Systematiska fel i Skatteverkets taxering av obebyggda tomter Daniel Liljeberg, chefekonom 20 december 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

DEBATT OM DET NYA TÄBY

DEBATT OM DET NYA TÄBY TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 december 2012 DEBATT OM DET NYA TÄBY Täby Villaägareförenings höstmöte den 18 oktober Höstmötet hade i år förlagts till Täby Park Hotel och arrangerats som en debattafton med

Läs mer

Vi tror på hela Laholm - alla behövs!

Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Fotograf PeO Persson Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Laholmsmoderaterna har de senaste åren genomfört flera tusen dörrknackningar över hela kommunen. Vi har haft många givande och trevliga samtal

Läs mer

Enligt socialbidragsnormen ska det finnas drygt 3 000 kronor kvar per vuxen och något mindre per barn efter det att boendet betalats.

Enligt socialbidragsnormen ska det finnas drygt 3 000 kronor kvar per vuxen och något mindre per barn efter det att boendet betalats. Pressmeddelande 2006-03-20 Ny undersökning: Fattiga småhusägare ökar i antal Antalet familjer med småhus som lever under socialbidragsnormen är i dag 145 000. När den nya fastighetsskatten slår igenom

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Augusti 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för framtiden.

Läs mer

hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET

hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET Medlemstidning Nr 2 Sommar 2006 BOENDESKATTERNA hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET På insidorna Förhandsinformation om demonstrationen

Läs mer

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113)

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Danderyd 2007-08-21 Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Sammanfattning

Läs mer

Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning

Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2013 Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning Höstmötet hade som tidigare år förlagts till Täby Park Hotel och behandlade villaägarnas fortfarande höga

Läs mer

Den gömda skattebomben

Den gömda skattebomben Den gömda skattebomben En rapport om hur dubbelbeskattningen av bostadsrätter slår mot hushållen i Stockholm Fastighetsägarna Stockholm Alströmergatan 14 Box 12871, 112 98 Stockholm Tel 08-617 75 00 Fax

Läs mer

BOSTÄDER, BEBYGGELSE 5. 5.1 Bostadsbeståndet 5.2 Fritidsbebyggelse 5.3 Områden med visst bebyggelsetryck

BOSTÄDER, BEBYGGELSE 5. 5.1 Bostadsbeståndet 5.2 Fritidsbebyggelse 5.3 Områden med visst bebyggelsetryck BOSTÄDER, BEBYGGELSE 5 5.1 Bostadsbeståndet 5.2 Fritidsbebyggelse 5.3 Områden med visst bebyggelsetryck 5.1 BOSTADSBESTÅNDET Tillgången på bostäder Under slutet av 1980-talet rådde en påtaglig brist på

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

UTDRAG PROTOKOLL

UTDRAG PROTOKOLL UTDRAG PROTOKOLL Nr 7/2012 1 (2) Justerat: Justeringen anslogs: 2012-11-28 Charlotte Broberg Erika Ullberg - - - 70 12 Regional bedömning av behovet av bostäder Tjänsteutlåtande 2012-11-19 Följande yrkanden

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2009

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2009 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2009 Täby Villaägareförenings årsmöte Årsmötet hölls den 21 april på Täby Park Hotel och bevistades av ett flertal medlemmar. Till ordförande för mötet valdes Göran Wahlund.

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

Budgetpropositionen, KPI-konsekvenser

Budgetpropositionen, KPI-konsekvenser STATSTSKA CENTRALBYRÅN Pm 1(6) Budgetpropositionen, KP-konsekvenser Denna Pm redogör för hur de skatteförslag som presenterades i budgetpropositionen för 2007 (PROP. /07:1) kan komma att påverka KP. Fryst

Läs mer

Värsta kommunen. Snitt för hela länet. 14 villaägaren

Värsta kommunen. Snitt för hela länet. 14 villaägaren Värsta kommunen. Så här fel slår de nya taxeringsvärderna Hur missvisande är taxeringsvärdet där du bor? Här ser du värstingkommunerna län för län. Siffran visar felen i kronor, i genomsnitt för värsta

Läs mer

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Bostadsrätterna arbetar också fokuserat med opinionsbildning och information för att påverka samhället till bostadsrättens fördel. Ett

Läs mer

Överklagande av länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplan för område vid Björketorpsvägen i stadsdelarna Norra Ängby och Beckomberga i Stockholm

Överklagande av länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplan för område vid Björketorpsvägen i stadsdelarna Norra Ängby och Beckomberga i Stockholm STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN Arne Fredlund Tfn 08-508 282 30 SID 1 (6) 2012-09-10 Till Stadsbyggnadsnämnden Överklagande av länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplan för område

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo 288 900 UNGA I SVERIGE SAKNAR IDAG BOSTAD VARFÖR ÄR UNGA SÅ UTSATTA PÅ BOSTADSMARKNADEN? Hög arbetslöshet Osäkra

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382)

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) VAXHOLMS STAD Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) Överbyvägen är ett välanvänt gång- och cykelstråk för

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

Ändrade skatteregler rörande fonderade medel för underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningar

Ändrade skatteregler rörande fonderade medel för underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningar Promemoria 2003-04-22 Fi2002/2971 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för kapitalbeskattning, S3 Ändrade skatteregler rörande fonderade medel för underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningar

Läs mer

Det perfekta kvarteret! 8 december 2009

Det perfekta kvarteret! 8 december 2009 Det perfekta kvarteret! 8 december 2009 1 Vi frågade 600 invånare* i Stockholms Stad om vad som bäst bidrar till ett perfekt kvarter generellt och för Slussen specifikt. Tänk dig att du skulle bo i Stockholms

Läs mer

Kraftiga prisuppgångar på marknaden förefaller drivas av fundamenta

Kraftiga prisuppgångar på marknaden förefaller drivas av fundamenta Bakgrund Det pågår en intensiv debatt om huruvida det föreligger en boprisbubbla som kan få allvarliga konsekvenser för samhällsekonomin Debatten rör främst Stockholmsregionen, även om också andra delar

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder 2010:1 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

R a p p o r t H S B o c h d u b b e l b e s k a t t n i n g e n en undersökning om beskattningen av HSBs bostadsrättsföreningar år 2004

R a p p o r t H S B o c h d u b b e l b e s k a t t n i n g e n en undersökning om beskattningen av HSBs bostadsrättsföreningar år 2004 Rapport HSB och dubbelbeskattningen en undersökning om beskattningen av HSBs bostadsrättsföreningar år 2004 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Syfte 4 Bakgrund 4 Så har insamling och bearbetning gått till 6 Undersökning

Läs mer

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun Ställningstaganden Munktorps tätort Bostäder ska erbjudas i anslutning till Sorbykyrkan enligt gällande detaljplan. Ny detaljplan för bostadsändamål kan vid behov upprättas öster om Sorbykyrkan. Kommunen

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010 Sveriges villaägare om privatekonomin 2011 Rapport december 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop ca 50 personer deltog i workshopen Hur ska framtida Tullinge se ut? Hur tätt ska det vara? Hur högt ska det vara? Hur grönt ska det vara? osv. Som utgångspunkt för dialogen under Idévecka 2 fanns tre olika

Läs mer

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN Cirkulärnr: 14:2 Diarienr: 14/0087 P-cirknr: Nyckelord: Handläggare: Måns Norberg m.fl. Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Extern medverkan:

Läs mer

Brolins Glas Glasreparationer 20% uterum

Brolins Glas Glasreparationer 20% uterum VILLAÄGARNA I HUDIKSVALLSREGIONEN RABATTAVTAL gällande från 2010-02-01 Som medlem i Villaägarna har du lokala rabatter hos nedanstående företag: Företag Gäller Rabattsats Barcana AB Uthyrning: Berndt Magnusson

Läs mer

BIRGITTAOMRÅDET. Härligt område i natursköna Vadstena. Foto: Bo Gäfvert. think... för pengarna åtkomligt för. många. mycket hus.

BIRGITTAOMRÅDET. Härligt område i natursköna Vadstena. Foto: Bo Gäfvert. think... för pengarna åtkomligt för. många. mycket hus. think... S MÅ Llivskvalitet s m a r t a l ö s n i n g a r mycket hus för pengarna åtkomligt för många BIRGITTAOMRÅDET Härligt område i natursköna Vadstena Foto: Bo Gäfvert för åtk om ligt lö n ta mycket

Läs mer

Det perfekta kvarteret

Det perfekta kvarteret Det perfekta kvarteret -- En undersökning av Novus på uppdrag av Gyllenforsen Fastigheter 8 december 2009 1 Vi frågade 600 invånare* i Stockholms Stad om vad som bäst bidrar till ett perfekt kvarter generellt

Läs mer

Ekonomin i fokus. Ämnen under kursen. Målsättning 2015-09-01. Välkomna!

Ekonomin i fokus. Ämnen under kursen. Målsättning 2015-09-01. Välkomna! Ekonomin i fokus Välkomna! Ämnen under kursen Vad är en bostadsrättsförening? Årsredovisningen Hur fungerar ekonomin? Bokslutsdispositioner: Avskrivningar och fonderingar Går det att påverka ekonomin?

Läs mer

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm Foto: Fredrik Persson Eva Pavoni Vi tror på Ursvik Ursvik är Sundbybergs modernaste stadsdel och många nya sundbybergare väljer Ursvik. I Ursvik är det nära till allt,

Läs mer

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektledare UngBo

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektledare UngBo UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektledare UngBo VAD FÅR BOSTADSBRISTEN FÖR KONSEKVENSER? Individuella Demokratiska Finansiella Samhälleliga Malmö ska husera Sveriges

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM ekonomisk plan för Brf Jaktvarvet 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR...3 2 BESKRIVNING AV FASTIGHETEN...3 2.1 Fastighetens

Läs mer

Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi BOBAROMETERN. februari 2006. Sida 1

Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi BOBAROMETERN. februari 2006. Sida 1 BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi februari 2006 Sida 1 Välkommen till Bobarometern Innehållsförteckning Sida Bobarometern är en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling som regelbundet

Läs mer

(6) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Taxeringsregler, försäkring och bidrag

(6) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Taxeringsregler, försäkring och bidrag 2014-01-01 1 (6) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen Byggnadsminnen Taxeringsregler, försäkring och bidrag 2014-01-01 2 (6) Riksantikvarieämbetet Box 5405 11484 Stockholm www.raa.se 2014-01-01

Läs mer

STRANDNÄRA TOMTER i nytt detaljplanerat bostadsområde, Öra Strand i Hammarland

STRANDNÄRA TOMTER i nytt detaljplanerat bostadsområde, Öra Strand i Hammarland STRANDNÄRA TOMTER i nytt detaljplanerat bostadsområde, Öra Strand i Hammarland Presentation På vackra Öra holme, söder om Marsunds bro, i Hammarlands kommun är nu ett bostadsområde planlagt och färdigställt.

Läs mer

Begäran om planändring för fastigheten Domnarvet 18 i stadsdelen Lunda

Begäran om planändring för fastigheten Domnarvet 18 i stadsdelen Lunda Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2015-01-19 Handläggare Fredrik Jensen Telefon 08-508 26 597 Till Stadsbyggnadsnämnden Begäran om planändring för fastigheten Domnarvet

Läs mer

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo)

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Miljö- och samhällsbyggnads- Sollentuna den 9 januari 2006 departementet

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun

Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun Naturvårdsplan Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun Cecilia Nilsson 2001-08-10 1 Innehållsförteckning sida Syfte 2 Bakgrund 2 Området idag 2 Förändringar och åtgärder: Strandområdet 4 Tallskog på sandjord 4 Hällmarkskog

Läs mer

Fastställande av skattesats för år 2003

Fastställande av skattesats för år 2003 Utlåtande 2002:108 RI (Dnr 3224/02) Fastställande av skattesats för år 2003 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 18:08 per skattekrona

Läs mer

Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan

Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2013 Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden Täby

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Nyhetsbrev sommar 2015

Nyhetsbrev sommar 2015 Annica Nordgren Gruppledare/kommunalråd Tel: 08-5555 90 59 e-post: annica.nordgren@centerpartiet.se Nyhetsbrev sommar 2015 Mina nyhetsbrev innehåller lite axplock av det som hänt, framför allt lokalt i

Läs mer