Bilaga 3, verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 3, verksamhet som ska bedrivas i samverkan"

Transkript

1 Bakgrund till lokal överenskommelse Gnosjö hade höga siffror för ungdomsarbetslösheten i februari En handläggare på Arbetsförmedlingen fick därför i uppdrag att arbeta specifikt mot målgruppen unga i Gnosjö. Handläggaren satte själv ett mål att Gnosjö efter sommaren 2015 skulle ha lägst ungdomsarbetslöshet i GGVV-området. Alla var nog lite tveksamma till om vi skulle klara målet. I augusti fick jag veta att målet var nått. Jag tror att resultatet speglar att vi har haft en särskilt bra samverkan under denna tid. Vi har hela tiden haft direktkontakt med handläggaren på AF och han har tagit genvägar i sitt arbete när det har behövts. Personliga möten och engagerade medarbetare tror jag är en framgångsfaktor. Elisabeth Andersson, verksamhetschef Arbetsmarknadsenheten i Gnosjö Gnosjöandan genomsyras i kommunerna, vilket märks i det engagemang som finns när representanter från arbetsmarknadsenheterna, representant från Försäkringskassan, tillsammans med rektorer från gymnasieskolorna och vuxenutbildningen, har mött Arbetsförmedlingen i kontinuerliga arbetsmöten kring DUA. Tillsammans har man diskuterat målgruppen unga i åldern Som beskrivits tidigare har Värnamo, Gislaved och Gnosjö kommun redan befintliga verksamheter vilka fokuserar på ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden. Dessa verksamheter samverkar idag med Arbetsförmedlingen och andra samhällsaktörer, och erbjuder insatser som matchar ungdomarnas behov. De kommunala verksamheterna fungerar som spindeln i nätet för ungdomen och tar ansvar för att fånga upp kontakterna med olika myndigheter och andra parter, och för att vara ett stöd för ungdomen mot arbete eller studier. Det finns även en mängd olika insatser inom gymnasieskolan, vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen som kan erbjudas målgruppen. Trots nämnda insatser visar siffror i bilaga 1 att det finns behov av ett utökat arbete kring målgruppen. De kommunala verksamheterna kan ta emot ett begränsat antal ungdomar, de ungdomar som bedöms vara i störst behov av samordnat stöd från olika myndigheter, är prioriterade för verksamheterna. Sida 1 av 15

2 Målgruppen unga i åldern år som står utanför arbetsmarknaden är både stor och varierad. Inom denna grupp finns en mängd olika individuella förutsättningar och behov. Det är därför svårt för de kommunala verksamheterna att erbjuda insatser som möter hela målgruppen. Fler parter i samhället behöver ta ett gemensamt ansvar i frågan. Siffrorna i bilaga 1 visar på en stor grupp ungdomar som inte fullföljer sin gymnasieutbildning. Arbetsförmedlingen uppskattar att en stor del av de ungdomar som är inskrivna på Arbetsförmedlingen saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. Arbetsförmedlingen har definierat bristyrken i Värnamo, Gislaved och Gnosjö (se bilagor: 4,5 och 6). Arbetsgivare ställer idag allt högre krav på utbildning. För att en matchning till dessa bristyrken ska kunna ske behöver Arbetsförmedling och framför allt utbildningsanordnare ha ett nära samarbete och erbjuda ungdomar rätt stöd till relevant utbildning. Siffrorna i bilaga 1 visar också på en andel ungdomar inom kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i alla tre kommuner. För att kunna hitta individuella lösningar för dessa individer krävs en utveckling av arbetet med KAA. Statistiken visar dessutom på en stigande andel nyanlända ungdomar inom linjen språkintroduktion på gymnasiet. Rektorerna för gymnasieskolorna i kommunerna menar att det krävs fler spår inom linjen, exempelvis ett praktiskt spår där ungdomar som inte klarar att genomföra studier inom gymnasieskolan får möjlighet att lära sig svenska genom praktik. I personliga samtal med studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolorna och vuxenutbildningen samt med ungdomshandläggare på AF, har uttryckts en önskan om att arbeta närmare i samverkan. Detta är något som bekräftas av unga röster. Sällan är det brist på insatser som lyfts som ett problem bland ungdomar, utan snarare brist på samverkan av olika myndigheter och parter kring dessa insatser. Brist på samverkan kan leda till en svårighet att se ungdomens behov utifrån ett helhetsperspektiv. De nya insatserna utbildningskontrakt och traineejobb innebär en tydlig samverkan mellan framför allt Arbetsförmedling och utbildningsanordnare men även ett samarbete med arbetsmarknadsenheten i kommunen och med det privata näringslivet, för att vara möjliga att genomföra. Sida 2 av 15

3 Även KAA och arbetet kring ungdomar i språkintroduktion på gymnasiet kräver en förstärkt samverkan mellan kommun och Arbetsförmedling. Uppdrag Traineejobb år med gymnasieexamen Samverkansparter AF och kommun (huvudsakliga) Nyanlända ungdomar i språkintroduktion år Utbildningskontrakt år utan gymnasieexamen KAA (kommunala aktivitetsansvaret) år med avbruten skolgång Projekt Operation Integration Jobbcenter Unga AF och kommun (huvudsakliga) AF och kommun (huvudsakliga) Kommun och AF (huvudsakliga) Då Arbetsförmedlingen är en given part när det gäller utbildningskontrakt och traineejobb, är förslaget att Arbetsförmedlingen fungerar som den drivande parten i samverkan. Detta kan innebära att ungdomshandläggare fungerar som spindeln i nätet kring den enskilde ungdomen och samordnar insatser från utbildningsanordnare tillsammans med praktik/arbete i kommunen/privata näringslivet. Ansvaret innebär att ungdomshandläggaren får möjlighet att arbeta utåtriktat och samordnande. När det gäller KAA är det gymnasieskolan (Värnamo och Gnosjö) eller arbetsmarknadsenheten (Gislaved) som äger ansvaret för frågan och bör vara den drivande parten i att utveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen och andra berörda parter, som exempelvis arbetsmarknadsenheten. Försäkringskassan är en viktig samarbetspart när det gäller unga med funktionsnedsättning som skulle kunna få ta del av insatsen förlängd skolgång. Sida 3 av 15

4 Gällande ungdomar i språkintroduktion, är det rimligt att gymnasieskolan äger ansvaret för frågan men tar stöd av ett utökat samarbete med arbetsmarknadsenheten och med pågående arbetsmarknadsprojekt i länet. De båda pågående projekten är i en uppstartsfas, men med tiden kommer att finnas möjlighet till resurser som kan riktas till behov i kommunen, exempelvis målgruppen nyanlända ungdomar. En drivande part med ett tydligt ansvar för frågan är nödvändigt för att samverkan ska komma igång och vara aktiv över tid, men det räcker inte. Det är också nödvändigt att samverkan, vilken för handläggaren/studie- och yrkesvägledaren innebär tid för avstämningsmöten med berörd ungdom och övriga parter, samt kunskapsinhämtning i den aktuella frågan, accepteras och prioriteras av alla parter. En överenskommelse mellan parterna, med tydliga ansvarsområden och riktlinjer att arbeta mer utåtriktat och samverkande, bör i teorin vara tillräckligt för att öka möjligheten till individanpassade lösningar för ungdomarna inom målgrupperna. Lokal överenskommelse Arbetsförmedlingen ansvarar för: - Att ungdomshandläggare ges tid och utrymme för samverkan (=kontinuerliga möten med studievägledare och berörda ungdomar, kontakt med arbetsmarknadsenheten och med företag i det privata näringslivet när det gäller anordning av praktikplatser). Arbetsförmedlingen ansvarar för resursfördelningen bland ungdomshandläggarna. Kommun ansvarar för: - Att studievägledare på vuxenutbildningen ges tid och utrymme för samverkan (kontinuerliga möten med handläggare på AF och berörda ungdomar) gällande utbildningskontrakt och traineejobb. Sida 4 av 15

5 - Att upprätta individuella studieplaner och verkar för att studieplatser ska finnas tillgängliga. Tillägg vid revidering maj 2016 Då det redan finns en aktiv samverkan mellan Arbetsförmedling och kommun i de tre orterna kring unga, har det hittills inte funnits behov av nya samverkanskoncept. Parterna har istället utgått från existerade samverkan, och redan upparbetade kontaktvägar, när det gäller det gemensamma arbetet kring utbildningskontrakt och traineejobb. Värnamo När en ungdomshandläggare på Arbetsförmedlingen identifierar en lämplig kandidat för insatserna utbildningskontrakt eller traineejobb tar denne en kontakt med studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen för att diskutera studiemöjligheterna i ärendet. Parterna träffas därefter med kandidaten och planerar insatsen. Om det är aktuellt med praktik/jobb i ärendet, kopplas Jobbcenter Unga in och träffas med övriga parter. Jobbcenter Unga kan även bistå med studiestöd vid behov. Varje vecka träffar ungdomshandläggare representanter från den kommunala verksamheten Jobbcenter Unga samt handläggare från socialtjänsten i en samverkansgrupp. I detta forum diskuteras gemensamma ärenden, och här lyfts även aktuella ärenden för utbildningskontrakt. Gnosjö En samverkansgrupp har startats där ungdomshandläggare från AF kontinuerligt träffar handläggare från arbetsmarknadsenheten samt studie- och yrkesvägledare från vuxenutbildningen (vid behov även fältsekreterare och representant från kommunens fritidsgård) och diskuterar möjliga utbildningskontrakt/traineejobb. Därefter är ärendegången den samma som i Värnamo, ungdomshandläggaren tar kontakt med studievägledare på vuxenutbildningen. Tillsammans träffar de berörd ungdom och planerar insatsen. Vid behov av praktik/jobb kopplas även arbetsmarknadsenheten in. Gislaved Samverkansgruppen SamUng, som består av studie- och yrkesvägledare från gymnasie- och Sida 5 av 15

6 vuxenutbildningen, representanter från Navigatorcentrum inom arbetsmarknadsenheten, ungdomshandläggare från AF, handläggare från FK samt handläggare inom Socialförvaltningen, har regelbundna träffar där de diskuterar gemensamma ärenden. I detta forum lyfts även möjliga utbildningskontrakt. Ärendegången är därefter den samma som i Gnosjö och Värnamo (se ovan). - När det gäller KAA: Studievägledare på gymnasieskolan (i Gislaved: resurs på Navigatorcentrum) ges tid och utrymme för samverkan (kontinuerliga möten med handläggare på AF, med arbetsmarknadsenheten, med socialtjänsten) + för kompetensutvecklingsinsatser i form av nätverksträffar med övriga kommuner gällande utvecklingen av KAA. Resurs på Navigatorcentrum, Gislaved, får ett särskilt ansvar när det gäller KAA. Ansvaret handlar om att vidareutveckla arbetet med KAA. Det kan exempelvis handla om att titta på andra kommuners KAA-arbete (exempelvis studiebesök) samt att bjuda in övriga kommuner i GGV till nätverksträffar inom KAA. Fram till revidering av överenskommelsen ges resursen möjlighet att arbeta på 10 % /heltid, med utveckling av KAA. Tillägg vid revidering maj 2016 Navigatorcentrum har ett fortsatt särskilt ansvar när det gäller KAA, och jobbar enligt idéerna ovan. Detta arbete följs löpande upp av styrgruppen. - När det gäller ungdomar i språkintroduktion: Gymnasieskolan har ansvaret för att kartlägga ungdomar som behöver ett annat spår än reguljär gymnasieutbildning. Styrgruppen bör följa utvecklingen i de pågående arbetsmarknadsprojekten i länet då det finns möjlighet till resurser som kan knytas till arbetet med denna målgrupp. Tillägg vid revidering maj 2016 Sida 6 av 15

7 Jobbcenter Unga i Värnamo har initierat ett samarbete med gymnasieskolan, Arbetsförmedlingen, boenden för ensamkommande barn, Socialtjänsten samt det lokala näringslivet, med syftet att tillsammans hitta möjliga lösningar för unga i språkintroduktion. Samarbetet har hittills resulterat i en projektidé som innefattar två spår. Det ena spåret riktar sig till de unga som avbryter sina studier i språkintroduktion. Dessa ungdomar kommer att erbjudas studie- och yrkesfrämjade aktiviteter på Jobbcenter Unga som ett alternativ. Det andra spåret, Operation Integration riktar sig till unga som är i språkintroduktion, men som riskerar att avbryta sina studier. Dessa ungdomar kommer att erbjudas praktik 4-8 timmar i veckan, med syfte att lära sig mer om den svenska arbetsmarknaden. Förutom praktik finns det även idéer om social integration till detta spår. Styrgruppen för DUA-överenskommelsen kommer att följa utvecklingen av detta projekt. En möjlighet skulle kunna vara att testa konceptet i Gislaved och Gnosjö kommuner. Mål med samverkan Arbetsförmedlingen och kommunerna Värnamo, Gislaved och Gnosjö har gemensamt satt mål för hela målgruppen unga mellan 16 och 24 år. Parterna har utgått från syftet med överenskommelsen; att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Parterna har även utgått från den kartläggning som har presenterats i bilaga 1. I samråd har beslutats om fyra mätbara mål som tillsammans täcker målgruppen år, och svarar på syftet med överenskommelsen. Målen sätts för två år i taget. Tvåårs-perioden har valts eftersom parterna räknar med att det första året, 2016, kommer att innebära uppfångning av individer som är på drift i samhället och i behov av samhällets Sida 7 av 15

8 stöd för bättre hälsa, studier eller arbete. Arbetsförmedlingen är även medvetna om att det finns en risk för ett ökat inflöde av ungdomar i etableringsuppdraget de kommande åren. Nedan presenteras de fyra gemensamma målen för ) Andel unga (16-19 år) i KAA som saknar aktivitet ska minska med 30 % i varje kommun. 2) Av det antal inskrivna ungdomar på Arbetsförmedlingen ska 20 % fler vara i en givande sysselsättning utifrån individens behov för att närma sig arbete eller studier per årsbasis. 3) 20 % fler ungdomar ska gå ut i arbete eller studier per årsbasis. 4) Antalet, på Arbetsförmedlingen inskrivna, ungdomar som är öppet arbetslösa ska minska totalt med 20 %. Parterna är måna om att sätta rimliga mål som har en god koppling till verkligheten. När den förstärkta samverkan kring målgruppen är igång och det finns en djupare insyn i målgruppen och dess olika behov kommer det vara möjligt att sätta fler, mer kvalitetsinriktade effektmål. Vid revidering av överenskommelsen kommer målen att följas upp och då kommer det även vara möjligt att tillföra fler mål till den förstärkta samverkan. Uppföljning av överenskommelsen kommer att ske kontinuerligt, vilket närmare beskrivs nedan. Uppföljningen kommer till stor del att koncentreras kring kvalitativa aspekter i den förstärkta samverkan, så som individens egna upplevelser av samverkansarbetet. Många framgångsfaktorer kommer inte att kunna vara mätbara men i det långa loppet kännbart i samhället med personer som är självgående och har en självkänsla som är en bra grund för att kunna vara i långvarig sysselsättning som exempelvis arbete eller studier. Uppföljning överenskommelse En representant på chefsnivå per kommun (från gymnasieutbildningen, vuxenutbildningen eller arbetsmarknadsenheten) + enhetschef på Försäkringskassan + sektionschef på AF ingår i en styrgrupp gällande den utökade samverkan kring unga (sammanlagt fem representanter). Sida 8 av 15

9 Syftet med endast en representant på chefsnivå/kommun till en styrgrupp är att undvika att skapa fler stora mötessammanhang/styrgrupper i kommunerna, utan istället indirekt ta vara på representanternas olika nätverk/kontakter. Detta kan ske genom att kommunrepresentanten tar med sig frågeställningar tillbaka till berörd kontakt i kommunen, exempelvis genom ett annat, redan befintligt mötessammanhang. Ett konkret exempel på detta är representanten från Försäkringskassan som också sitter med i styrelsen för Finnvedens samordningsförbund. Representanten är i detta fall länken till samordningsförbundet. Det är också enklare för mindre grupper att träffas mer kontinuerligt (eller koppla upp för videosammanträden), och för personal involverad i samverkan att kontakta styrgruppen med frågor och få snabba återkopplingar. Detta leder till ett nära samarbete mellan chefer och medarbetare. Styrgruppen följer upp samverkan varannan månad. Sektionschef på AF ansvarar för att sammankalla styrgruppen. I uppföljningen ska följande områden särskilt beröras: - Ungdomsperspektivet. Hur inkluderas ungdomar i det samordnande arbetet? Saknas ungdomsperspektivet bör gruppen se över hur detta ska lyftas. Kontakt med ungdomsorganisationer eller enkätundersökning till ungdomar är exempel på hur ungdomsperspektivet kan tas i beaktande. - Genusperspektivet. Hur arbetar handläggare/studievägledare med genusperspektivet? Diskussion bör väckas om hur man arbetar kring könsstereotypa yrkesval. Även när det gäller detta perspektiv kan det vara värt att fundera över hur handläggare/studievägledare kan erbjudas kompetensutvecklingsinsatser inom området. - Målen med överenskommelsen. Vid varje möte följs målen i överenskommelsen upp. - Statistiken. Två gånger per år bör statistiken i överenskommelsen uppdateras och diskuteras i arbetsgruppen. - Fackliga organisationer. Hur informeras fackliga organisationer om samverkansarbetet? Sida 9 av 15

10 Förslag på ansökan om statsbidrag I praktiken kan det ta tid innan förändringar får fäste inom varje organisation. Det kan därför vara av värde med en projektperiod, vilken fokuserar på uppstart och implementering av de nya metoderna. På nästa sida presenteras ett förslag på projekt som fokuserar på ovan nämnda aspekter. Förslaget är att statsbidrag söks för en samverkansstrateg, vilken ska ha till uppdrag att under en projektperiod arbeta mot Värnamo, Gislaved och Gnosjö med uppstart och implementering av samverkan. Samverkansstrategen ska inte arbeta fram ett gemensamt samarbetskoncept för alla tre kommuner, utan utgå från varje kommuns lokala behov och förutsättningar. Samverkansstrategen bör ha två huvuduppdrag. Dels arbeta mot varje kommun, både strategiskt och operativt med att utveckla lokal samverkan mellan Arbetsförmedling och kommun. Dels fungera som länken mellan kommunerna, med syfte att öka samverkan även över kommungränserna. Sida 10 av 15

11 Skiss på projektidé DUA Integrations- Strateg Värnamo Samverkansstrateg 100 % Värnamo, Gislaved, Gnosjö Processledare Teknikcollege Pågående lokala och regionala arbetsmarknadsprojekt Fokusgrupp ungdomar GISLAVED Arbetsförmedlingen Vuxenutbildningen Gymnasieskolan Arbetsmarknadsenheten Socialtjänsten Näringslivet Försäkringskassan Fackliga organisationer GNOSJÖ Arbetsförmedlingen Vuxenutbildningen Gymnasieskolan Arbetsmarknadsenheten Socialtjänsten Näringslivet Försäkringskassan Fackliga organisationer VÄRNAMO Arbetsförmedlingen Vuxenutbildningen Gymnasieskolan Arbetsmarknadsenheten Socialtjänsten Näringslivet Försäkringskassan Fackliga organisationer Sida 11 av 15

12 Förklaring till skiss ovan Samverkansstrategen arbetar nära ungdomshandläggare på Arbetsförmedlingen och studieoch yrkesvägledare på vuxenutbildningen och gymnasieskolorna. Övriga viktiga samarbetspartners är arbetsmarknadsenheten, socialtjänsten, det privata näringslivet och pågående arbetsmarknadsprojekt i länet. Dessa parter är inte själva drivande i samverkan, men måste finnas med som deltagare för att målen med samverkan ska kunna uppnås. Tjänsten utgår från de lokala behov som har identifierats i överenskommelsen, nämligen 1) ett utökat samarbete mellan främst Arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen, det lokala näringslivet samt arbetsmarknadsenheten vad gäller insatserna utbildningskontrakt och traineejobb. 2) Ett utökat samarbete mellan främst gymnasieskolan, arbetsmarknadsenheten, socialtjänsten och Arbetsförmedlingen gällande ungdomar mellan 16 och 20 år som avbryter sin gymnasieutbildning. 3) Ett utökat samarbete mellan gymnasieskolan, arbetsmarknadsenheten, pågående arbetsmarknadsprojekt, integrationsstrateg, samt det lokala näringslivet vad gäller nyanlända ungdomar i språkintroduktion på gymnasiet. Samverkansstrategen arbetar både strategiskt och operativt med syfte att utveckla och implementera långsiktiga, hållbara samverkansmetoder för varje kommun när det gäller ovanstående punkter. Hur strategiskt? Samla in kunskaper om insatserna utbildningskontrakt och traineejobb, men även om andra möjliga insatser för ungdomar som saknar gymnasieutbildning, och på detta vis bli lite av en specialist inom området. Inhämta erfarenheter om arbetet med målgruppen i andra kommuner. Hålla sig uppdaterad om och samarbeta med pågående arbetsmarknadsprojekt i länet. Utveckla ett samarbete med processledare för Teknikcollege. Skapa en fokusgrupp med ungdomar, med syfte att inhämta personliga erfarenheter, tankar och önskemål från målgruppen. Sida 12 av 15

13 Hur operativt? Bilaga 3, verksamhet som ska bedrivas i samverkan Vara en aktiv part som resursstöd i varje kommuns lokala samverkan när det gäller utbildningskontrakt och traineejobb, och bistå med inhämtade kunskaper och erfarenheter. Vara en aktiv part som resursstöd i varje kommuns lokala samverkan när det gäller KAA. Fungera som länken mellan kommunerna, med syfte att öka samverkan över kommungränserna. Både vad gäller arbetet med utbildningskontrakt och traineejobb, och vad gäller arbetet med KAA. Samverkansstrategen bjuder in till gemensamma informationsträffar och workshops, där kommunerna får dela med sig av egna erfarenheter och kunskaper. Detta leder dels till kompetensutveckling och dels till personliga kontakter mellan kommunerna. Varför både operativt och strategiskt? Projektidén syftar inte till att starta särskilda projektgrupper i varje kommun som ska arbeta med målgrupperna, vilka försvinner efter projektslut. Syftet är istället att hitta långsiktigt hållbara metoder som kan implementeras i ordinarie verksamheter, och löpa på även efter projektslut. Det är därför viktigt att samverkansstrategen arbetar både operativt och strategiskt, för att kunna matcha utvecklingsmöjligheter för samverkan med redan befintliga resurser inom de olika verksamheterna. Implementera samverkansformer i ordinarie verksamheter tar tid, projektet bör därför löpa på uppskattningsvis 2 år. Samverkansstrategen som blir anställd av kommun/kommunerna ska ha sin arbetsplats på Arbetsförmedlingen, med syfte att tydliggöra samverkan mellan parterna. Sida 13 av 15

14 Tillägg vid revidering maj 2016 Parterna har beviljats statsbidrag under 12 månaders tid med syfte att utveckla samverkan kring utbildningskontrakt och traineejobb. Värnamo kommun kommer att anställa en samverkansstrateg, som mellan juni 2016 och juni 2017 ska jobba mot alla tre kommuner med att utveckla rådande överenskommelse. Samverkansstrategens uppdrag har utgångspunkt i skissen som beskrivits ovan. Överenskommelsens parter har diskuterat arbetsuppgifter inom uppdraget, och kommit fram till att följande områden är prioriterade: Då utbildningskontrakt och traineejobb är relativt nya verktyg hos Arbetsförmedlingen, går mycket tid från handläggarna till att hantera det praktiska som krävs för att insatserna ska komma igång. Samverkansstrategen kommer att ta helikopter-perspektivet och se över effekterna av insatserna i respektive kommun. Hen kommer även att se över samverkan kring insatserna och om det är möjligt att utveckla denna ytterligare. Parterna i föreliggande överenskommelse ser ett behov av en uppsökande verksamhet då det hittills är få unga som använder sig av utbildningskontrakt/traineejobb. Samverkansstrategen kommer att få till uppgift att rekrytera ungdomar till en arbetsgrupp, som tillsammans ska jobba enligt en uppsökande verksamhet för att nå fler unga som saknar fullständig gymnasieutbildning. Idén om unga som söker unga beaktar ungdomsperspektivet, vilket ska vara ledande i de insatser som planeras för målgruppen. Samverkansstrategen kommer att fungera som spindeln i nätet kring föreliggande överenskommelse, och jobba mot gemensamt uppsatta mål inom denna. Hen kommer att jobba nära överenskommelsens styrgrupp. Hen kommer också att vara överenskommelsens representant utåt i de tre kommunerna. Strategens arbetsuppgifter kommer att utvecklas och planeras efterhand tillsammans med styrgruppen. Sida 14 av 15

15 Utvecklingsmöjligheter Det är viktigt att poängtera att samverkansmodellen som har presenterats är strukturell. Fokus på insatser så som traineejobb, utbildningskontrakt och KAA kan i samband med revidering av överenskommelsen förändras om det visar sig finnas andra punkter som bör fokuseras på. Samverkan ska inte vara beroende av insatser, av särskild projektpersonal, och så vidare. Möjligheter på sikt med ovanstående samverkansmodell: Utveckling av arbetsmetoder kring målgruppen. I samverkan föds ofta kreativitet, vilket leder till nya idéer om hur man bäst möter unga och ungas behov. Utveckling av arbetsmetoder ska alltid ske i samråd/diskussion med målgruppen för att skapa delaktighet. Myndigheter under samma tak. Finns behovet av att ytterligare stärka samverkan är samlokalisering en idé. Fler samarbetspartners. Med tiden när samverkan utvecklas kan behovet av fler samarbetspartners uppstå. Finns behov av fler resurser kring arbetet med unga ska möjligheten att söka medel från Finnvedens samordningsförbund ses över. Sida 15 av 15

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan En beskrivning av hur samverkan inom överenskommelsen organiseras utifrån de behov som identifierats. Inklusive de resurser som respektive aktör bidrar

Läs mer

Företagarna. DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag

Företagarna. DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag Varför finns DUA? Många unga är arbetslösa (17 % Västernorrland 12 % riket). En stor del av gruppen har inte fullständig gymnasieutbildning (24%

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Arbetsmarknadsenheten

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Arbetsmarknadsenheten Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Samverkan... 3 Arbetsbeskrivning i samverkan... 3 Samverkan/Förebyggande... 4 Tänkbara mål i fortsatt

Läs mer

Delegationen för unga till arbete. (Dua)

Delegationen för unga till arbete. (Dua) (Dua) Beslutades av regeringen december 2014 Arbetande ordförande Övriga i delegationen ännu inte på plats Kansliet bemannas under våren Treårigt uppdrag Varför en delegation? Budgetpropositionen 2015:

Läs mer

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet Uppdrag DUA Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet 1. Målgrupp 2. Mål 3. Genomförande Gunilla Bergström Casinowsky, forskare FoU i Väst/GR gunilla.bergstromcasinowsky@grkom.se

Läs mer

Lokal överenskommelse för unga till arbete. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Lokal överenskommelse för unga till arbete. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Lokal överenskommelse för unga till arbete Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Uppdrag Delegation för unga till arbete (Dua) har i uppdrag att

Läs mer

Bilaga 3 B. Verksamhet i samverkan i Grums kommun

Bilaga 3 B. Verksamhet i samverkan i Grums kommun Sida 1 av 10 Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet Bilaga 3 B Verksamhet i samverkan i Grums kommun Sida 2 av 10 1. Inledning

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Håbo kommun och Arbetsförmedlingen har arbetat fram en gemensam plan för samverkan, vilken beskrivs i denna bilaga. Genom intervjuer och arbetsmöten med

Läs mer

BILAGA 2, redovisning av befintlig verksamhet. Befintlig verksamhet för ungdomar (Värnamo, Gislaved, Gnosjö) Värnamo

BILAGA 2, redovisning av befintlig verksamhet. Befintlig verksamhet för ungdomar (Värnamo, Gislaved, Gnosjö) Värnamo Befintlig verksamhet för ungdomar (Värnamo, Gislaved, Gnosjö) Nedan redovisas befintlig verksamhet med målgrupp ungdomar. Redovisningen presenteras först kommunvis, därefter presenteras en redovisning

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan 2015-11-24 1 (9) BILAGA 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelse mellan Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2 (9) I bilaga 3 görs en beskrivning

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Lokal överenskommelse Parter Melleruds Kommun 212000-1488 Arbetsförmedlingen Vänersborg/Mellerud 202100-2114 Syfte Att genom samarbete, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Här redovisas hur den gemensamma verksamheten ska se ut och genomföras för att vi ska uppnå målen. Med vi avses parterna

Läs mer

Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12

Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedling om samverkan

Läs mer

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017 KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017-03-27 Varför behöver vi ha en gemensam handlingsplan/strategi för KAA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016

Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016 Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016 Vennerstrand, Jenny Jenny.vennerstrand@skola.kumla.se Innehåll Bakgrund... 2 Uppdatering beträffande arbetet med projektet...

Läs mer

Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12

Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedling om samverkan

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier Parter Surahammars

Läs mer

Verksamhet i samverkan (bilaga 3)

Verksamhet i samverkan (bilaga 3) Verksamhet i samverkan (bilaga 3) Arbetsförmedlingen och Halmstads kommun har under flera decennier haft ett positivt samarbete med goda resultat. Samarbetet har ofta reglerats genom skriftliga avtal och

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar LIDKÖPINGS KOMMUN Antagen av Carina Bertilsson, chef för KAA, 160519 Innehåll HANDLINGSPLAN FÖR AKTIVITETSANSVARET... 3 Aktivitetsansvaret har tre

Läs mer

Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten?

Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten? Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten? Välkommen till en dag om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten! 10.00-10.45 Inledning 10.45 12.00

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

ÖVERENSKOMMELSE. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. ÖVERENSKOMMELSE Parter Sala Kommun 212 000-2098 Arbetsförmedlingen i Sala 202100-2114 Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Mål Att Sala

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3. 1(7) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress Kanaltorget

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

Trepartsamverkan Irja Tiainen

Trepartsamverkan Irja Tiainen Trepartsamverkan Irja Tiainen Irja.Tiainen@Kommunal.se Arbetsmarknadsansvarig Kommunal Trollhättan Vänerväst 1 Regelbundna möten. Detta ställer krav på regelbundna möten med Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 KA - Det kommunala aktivitetsansvaret Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 Varför behöver vi ha en strategi för KA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2011-08-24 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv nedan under

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Uppföljning av behovsanalys från 2014 bedömning av nuläge för de då identifierade behoven

Uppföljning av behovsanalys från 2014 bedömning av nuläge för de då identifierade behoven Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3) I föreliggande bilaga redovisas hur Haninge kommun, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Östra Södertörn lokalt tänker samverka för att minska

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-11-09 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Samverkan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Verksamhet i samverkan Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna har identifierat samverkansområden

Läs mer

Kartläggning unga vuxna år i Motala

Kartläggning unga vuxna år i Motala Kartläggning unga vuxna 16-24 år i Motala Motala maj 2016 Madeleine Öberg Samordningsförbundet Västra Östergötland 1 Sammanfattning Syftet med kartläggningen är att få en gemensam bild av situationen för

Läs mer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Barn- och utbildningsnämnden Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Antaget av Barn- och utbildningsnämnden (2015-10-01) Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) Strömstads kommun Lagstiftning Skollagen

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Förslag till Verksamhetsplan 2017 med budget 2017-2019 för Finnvedens Samordningsförbund Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV EGENFÖRSÖRJNING

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan

Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan 1. Utgångspunkter Processansökan tar avstamp i den förstudie som gjordes under januari och februari 2016. I förstudien intervjuades nyckelpersoner

Läs mer

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit!

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! slutrapport 2012 VÄGEN TILL ARBETE & STUDIER Föreläget till vår modellutveckling är Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ordinarie uppdrag för målgruppen unga arbetssökande

Läs mer

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning.

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning. 1 AVTAL Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet 2007-0003 HjoTiBorg 2007-09-05 Mottagare Tibro kommun Arbetsmarknadsenheten Insatser av generell art Ja Nej X Insatser för grupper Ja X Nej PROJEKTETS

Läs mer

Utanförskapets kostnader

Utanförskapets kostnader Utanförskapets kostnader Försörjningsstöd, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, a-kassa mm Långvarig ohälsa sjukvård och mediciner Missbruk behandling, kriminalitet mm Familjeproblem, skolproblem,

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

Projekt; Integrerad Samverkan

Projekt; Integrerad Samverkan Projekt; Integrerad Samverkan Bakgrund Projekt Integrerad Samverkan Målgrupp med komplex problematik Behov av samhällets ekonomiska, medicinska och sociala stöd Flera pågående insatser- behov av samordnade

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet:

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: 1(5) BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: Ale kommun, Arbetsmarknadsenheten, AME. Inom AME erbjuder vi idag olika typer av stöd, både individuellt och i grupp. Individuellt erbjuds evidensbaserade

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelser mellan Skara kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2015-10-28 I bilaga 3 ska en beskrivning göras över hur

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 29 September 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39 Hanna.back@upplandsvasby.se BEHÖRIGA FÖRETRÄDARE Upplands Väsby, 2015-12-31 Mathias Bohman, Kommunstyrelsens ordförande Upplands Väsby

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Sida: 1 av 8 Dnr: Af-2015/256004 Version: 1.0 Beslutad: 2016-01-15 Verksamhetsplan 2016 Arbetsförmedlingen Sida: 2 av 8 Innehåll 1. Arbetsförmedlingens vision och uppdrag... 3 2. Mål och utgångspunkter...

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Förstudie Kartläggning av aktörer, utmaningar och utvecklingsområden. Behov av tidiga insatser, uppsökande verksamhet

Förstudie Kartläggning av aktörer, utmaningar och utvecklingsområden. Behov av tidiga insatser, uppsökande verksamhet Förstudie 2014 Kartläggning av aktörer, utmaningar och utvecklingsområden Behov av tidiga insatser, uppsökande verksamhet Gemensamma metoder och utveckling av nya samarbetsformer kring målgruppen behövs

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Ett vägledningscentrum i samverkan

Ett vägledningscentrum i samverkan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Vuxenutbildningen Sofia Axelsson, 070-167 89 25 Datum 1 (7) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Ett

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157 Kommittédirektiv Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Dir. 2014:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En kommitté

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet. Gimo, Östhammars kommun

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet. Gimo, Östhammars kommun Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 1 Innehåll Beskrivning av verksamhet mot målgrupp 16-24 år... 3 Kommunala insatser... 3 Aktivitetscenter... 3 Förberedande

Läs mer

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson Information AT-läkare 24 Augusti 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Lärandeberedningen

Lärandeberedningen Minnesanteckningar 1 (3) Datum: 2017-06-01 Grupp: Tid och plats: Deltagare: Lärandeberedningen Kl 13-15 i Bleken Jan-Anders Thornell (C), Rune Larsson (M), Monica Brodén (MP), Maria Malmberg, koordinator

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel

Ansökan om utvecklingsmedel 1 (5) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-10-23 GN 2013.0176 Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Karlskoga Ansökan om utvecklingsmedel Sammanfattning Gymnasienämnden ansöker om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen

Läs mer

Nationell samling för unga utanför

Nationell samling för unga utanför 2015-05-01 Nationell samling för unga utanför Ungdomsarbetslösheten i Sverige Ungdomsarbetslösheten har stigit och Sverige har idag en högre ungdomsarbetslöshet än jämförbara länder. År 2014 uppgick arbetslösheten

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Grundsärskolan i Sjöbo. Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo.

Grundsärskolan i Sjöbo. Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo. Grundsärskolan i Sjöbo Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo. Upprättad: 20160614 av rektor, syv och mentorer Revideras juni 2017 Inledning Bestämmelserna i Läroplan för

Läs mer

Dokumenten kommer under maj att läggas ut på Dua:s hemsida (www.dua.se).

Dokumenten kommer under maj att läggas ut på Dua:s hemsida (www.dua.se). Promemoria Diarienummer 2015-05-04 A2014:06/2015/12 Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Information om avsiktsförklaringar, lokala överenskommelser och utlysning av samverkansmedel Bakgrund Regeringen

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet ÖVERENSKOMMELSE KOMMUNLEDNINGSKANSLIET

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet ÖVERENSKOMMELSE KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Höörs kommun: Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280 00 Fax: 0413-207 41 kommun@hoor.se www.hoor.se www.facebook.com/hoorskommun

Läs mer

Processkarta för införandet av. Heltid som norm

Processkarta för införandet av. Heltid som norm Vår beteckning Vår handläggare Susanna Kullman, processledare Processkarta för införandet av Heltid som norm Övergripande mål: En attraktiv arbetsplats för tryggad personalförsörjning 1. Inledning För

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan en handlingsplan för 2016-2018

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan en handlingsplan för 2016-2018 1 Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan en handlingsplan för 2016-2018 3.1 Verksamhet i samverkan Denna del ger en bakgrund av hur arbetet har lagts upp avseende metod, gemensam definition

Läs mer

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEN 2012-08-27 16 211 2012.0043 750 INFORMATIONS- OCH UPPFÖLJNINGSANSVAR FÖR UNGDOMAR 16-20 ÅR Au 120312 Föreligger skrivelse 2012-03-06 från kommunkontoret av vilket framgår att med anledning

Läs mer

Alla parter i Lokala Samverkans Gruppen (LSG) Katrineholm/ Vingåker står bakom förslaget

Alla parter i Lokala Samverkans Gruppen (LSG) Katrineholm/ Vingåker står bakom förslaget Förslag avseende utveckling av modell för samverkan för individer 16-29 år med särskilda behov 2014-02-28 Alla parter i Lokala Samverkans Gruppen (LSG) Katrineholm/ Vingåker står bakom förslaget 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3080045 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning):juni juli 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor

Läs mer

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) om långtidsarbetslösheten i Stockholms stad

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) om långtidsarbetslösheten i Stockholms stad Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-08-15 Handläggare Karolina Landowska Tel: 508 35 509 Eva Woll Tegbäck Telefon: 08-508 35 528 Till Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan SWECO STRATEGY 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN

Läs mer

Ansökan om projektmedel

Ansökan om projektmedel Ansökan om projektmedel Syftet med detta informationsblad och mall för ansökan är att vara ett stöd vid utvecklandet av en idé eller verksamhet. Samordningsmedel kan sökas för att helt eller delvis finansiera

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017 Dnr: SF16/36 VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017 Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje DEN 18 NOVEMBER 2016 Innehållsförteckning 1.0 VERKSAMHETSPLAN 2017... 2 2.0 VISION... 2 3.0 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Bilaga 3 Verksamhet i samverkan

Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Organisering av samverkan DUA:s samverkansgrupp i Emmaboda kommun består av representanter från Vilhelm Mobergsgymnasiet, individ- och familjeomsorgen, arbetsmarknadscentrum

Läs mer

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år SKRIVELSE Monica Isaksson, 20141014 Vårt Dnr: 2012-0043 Kommunstyrelsen Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-27,

Läs mer

Utbildningskontrakt och traineejobb

Utbildningskontrakt och traineejobb Tjänsteutlåtande Enhetschef 2016-01-27 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2016:19 20791 Utbildningskontrakt och traineejobb Förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott

Läs mer

Nätverk Etablering av nyanlända

Nätverk Etablering av nyanlända Nätverk Etablering av nyanlända Högbo torsdag 5 november Johan Tegnhed Biträdande chef Marknadsområde Södra Norrland Dagordning - Arbetsförmedlingens uppdrag nu och återblick - Etableringsuppdragets förutsättningar

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 1 Innehåll Samverkan... 3 Resurser för samverkan... 3 Organisering av samverkan inklusive samlokalisering... 3 Arbete i samverkan... 4

Läs mer

Delårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING

Delårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING Delårsrapport för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2014 Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING 1 (12) Delårsrapport 2014 1. Sammanfattning Finnvedens samordningsförbund

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Delårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2013. Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING

Delårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2013. Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING Delårsrapport för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2013 Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING 1 (10) Delårsrapport 2013 1. Sammanfattning Finnvedens samordningsförbund

Läs mer