Med fokus på POLYMERE R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med fokus på POLYMERE R"

Transkript

1 Med fokus på POLYMERE R Trelleborg AB Årsredovisning 2000

2 Innehåll Detta är Trelleborg Trelleborg är en fokuserad världsomspännande industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material kombinerad med ett industriellt kunnande kring funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborgkoncernens kärnverksamhet är de fyra affärsområdena Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems, som idag utgör drygt 90 procent av koncernens verksamhet, inklusive koncerngemensamma funktioner. Trelleborg omsätter cirka 16,5* miljarder kronor och har cirka anställda i ett 40-tal länder. *Proforma 2000 inklusive brittiska Lairds fordonskomponentverksamhet. INNEHÅLL År 2000 i sammandrag 1 Koncernchefen har ordet 2 Affärsidé, vision och mål 6 Trelleborgs gemensamma kompetens 8 Koncentration till polymer industriverksamhet 10 Snabb tillväxt i kärnverksamheten 12 Marknaden 14 Kärnverksamhetens utveckling Trelleborg Automotive 18 Trelleborg Wheel Systems 22 Trelleborg Engineered Systems 24 Trelleborg Building Systems 26 Personal 28 Miljö 30 IT 32 Finansiell riskhantering 34 Förvaltningsberättelse 36 Resultaträkningar, koncernen, med kommentarer 38 Balansräkningar, koncernen, med kommentarer 40 Kassaflödesanalyser, koncernen, med kommentarer 42 Resultaträkningar och kassaflödesanalyser, moderbolaget 44 Balansräkningar, moderbolaget 45 Redovisnings- och värderingsprinciper 46 Noter 48 Revisionsberättelse 61 Styrelse och revisorer 62 Koncernledning 64 Fem år i sammandrag 65 Trelleborgaktien Ekonomisk information 70 Analytiker, aktieägarkontakt 71 Koncernadresser 72 Trelleborg AB är ett publikt bolag. Org.nr Denna årsredovisning finns även i en engelsk version. This Annual Report is also available in English. Sifferuppgifter inom parentes avser 1999 om inte annat anges. Svenska kronor (SEK) används genomgående. Tusen kronor förkortas TSEK och miljoner kronor MSEK. Årsredovisningen är producerad av Trelleborg AB Koncernstab Information och RHR Reklambyrå. Tryck On Paper Grafiska, Helsingborg. Papper: Gothic Silk 250 g samt Arctic Volume 130 g. Trycksaken är godkänd för svanenmärkning.

3 År 2000 År 2000 i sammandrag Rörelseresultatet för kärnverksamheten* ökade till 806 MSEK (495), med ökningar för samtliga affärsområden. Koncernens resultat efter finansnetto MSEK (1 550) och vinst per aktie 7:30 SEK (8:60). Koncernens resultat efter finansnetto (exklusive jämförelsestörande poster) 981 MSEK (974) och vinst per aktie (exklusive jämförelsestörande poster) 6:50 SEK (6:35). Förvärv av Invensys AVS och LAC. Med förvärven av Invensys-koncernens antivibrationsverksamhet i mars och Laird Group Plc s fordonskomponentverksamhet (LAC) vid årsskiftet 2000/2001 har Trelleborg blivit världsledande inom antivibration. Preciserad tillväxtstrategi. Koncernens tillväxtstrategi preciserades till att huvudsakligen sökas inom teknik- och marknadsområden med sitt ursprung i polymera material och med inriktning mot funktions- och systemlösningar. Tillväxtmålet är procent i genomsnitt per år. Återköpsprogram. Betydande återköp av egna aktier har genomförts och pågår för att skapa rätt kapitalstruktur och därmed bättre avkastning på eget kapital. * De fyra affärsområdena Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems inklusive koncerngemensamma funktioner. Nyckeltal Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Resultat efter finansiella poster, MSEK Årets resultat, MSEK Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwillavskrivningar, % 14,5 10,4 Räntabilitet på eget kapital, % 9,0 10,0 Soliditet, % 50,9 66,4 Resultat per aktie, SEK 7:30 8:60 Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, SEK 6:50 6:35 Resultat per aktie efter full konvertering, SEK 7:05 8:30 Eget kapital per aktie, SEK 84:60 78:50 Finansiella tillgångar minus skulder vid årets utgång, MSEK Investeringar i anläggningar, MSEK Medelantal anställda Utdelning per A- och B-aktie, SEK 3:75 1) 3:25 Börskurs den 31 december, B-aktien, SEK 68:00 76:50 1) För 2000 enligt styrelsens och VD:s förslag. För definitioner, se sidan 65. 1

4 Koncernchefen har ordet Bäste aktieägare, genomförandet av den strategi som lades fast under inledningen av 1999, inriktad på koncentration och expansion, har fortsatt under år Inriktningen för Trelleborgkoncernen de närmaste åren är lönsam tillväxt. Koncentrationsfasen är till största delen genomförd och Trelleborgs kärnverksamhet organiserad i de fyra affärsområdena Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems har under 2000 vuxit betydligt genom bland annat förvärv. Verksamheten under året Verksamheten har utvecklats starkt under Utvecklingen inom de fyra affärsområdena beskrivs närmare på sidorna Inom affärsområdet Engineered Systems har kostnadsrationaliseringar och ett väl genomarbetat åtgärdsprogram gett effekter i form av ökat resultat och bättre marginaler, framför allt under det andra halvåret. Vi har sett en god tillväxt inom affärsområdet Wheel Systems tack vare betydelsefulla och framgångsrika marknadssatsningar och produktlanseringar, flera av dem som en följd av samarbetet med italienska Pirelli. Samtidigt har rörelsemarginalen förbättrats. Även inom affärsområdet Building Systems har lyckade produktlanseringar skapat god tillväxt. Effektiviseringar och kostnadsrationaliseringar, bland annat i form av koncentration av viss produktion, har bidragit till en bra rörelsemarginal. Inom dessa tre affärsområden pågår ett 15-tal strukturprojekt för att ytterligare effektivisera verksamheten. Inom affärsområdet Automotive har efterfrågan varit hög i Nordamerika, vilket bidragit till affärsområdets mycket goda resultat. Nischprodukter, som till exempel produkter för ljuddämpning av bromsar, har också visat stark tillväxt. Affärsområdets positioner i Asien och Brasilien har utvecklats väl, samtidigt som verksamheten i Mexiko efter några år av uppbyggnad för första gången visat positivt resultat. Konsolideringen av Trelleborgs tidigare verksamhet i Europa med förvärvet av Invensys AVS har gått enligt plan. Resultatmässigt är dock den europeiska verksamheten fortfarande otillfredsställande, vilket den åtgärdsplan som tidigare kommunicerats skall korrigera. Förvärv för ledande positioner Under det gångna året tog vi också några avgörande steg i vår fortsatta tillväxt genom förvärven av Invensys AVS-verksamhet och Lairds fordonskomponentverksamhet. Integrationen av Invensys AVS-verksamhet med Trelleborg Automotive har fungerat väl. Affärsområdets USA-enheter är nu fullt integrerade. Ett kraftfullt program i Europa med integration av administration och forskning/utveckling samt en koncentration av den europeiska produktionen är under genomförande. Integrationsprojekten bedöms ge en resultateffekt under 2001 med drygt 50 MSEK, ytterligare cirka 100 MSEK under 2002 och som lägst ytterligare 25 MSEK under Sammantaget innebär detta en resultatpåverkan om lägst 175 MSEK från år Lairds fordonskomponentverksamhet, LAC, utgör ett utomordentligt komplement inom affärsområdet Automotive. Vi får en ytterligare förstärkning i centraleuropa och 2

5 en stark position på den viktiga franska bilmarknaden. Förutom den ingående antivibrationsverksamheten tillförs vi intressanta produktområden som flödessystem och ljuddämpning. Med dessa två förvärv har Trelleborg skapat en dominerande position inom världsmarknaden för antivibrationskomponenter till fordonsindustrin, med en marknadsandel på 20 procent. Under januari 2001 förvärvade Trelleborg Phønix Tag, vilket stärker Trelleborgs position inom taktätning i Norden. Endast tio procent nettotillgångar utanför kärnan Under december 1999 avyttrades majoriteten i koncernens distributionsverksamhet till Nordic Capital. Trenorkoncernen tillkom i syfte att utveckla verksamheterna för att de därefter skulle avyttras eller börsnoteras inom två till fyra år. Resultatutvecklingen för Trenorföretagen har i stort varit gynnsam och givit Trelleborgkoncernen en påverkan på resultatet före skatt med 203 MSEK. Därtill har en första utförsäljning skett då byggvarukedjan Starkki under sommaren såldes ut och bidrog med 106 MSEK i resultatpåverkan för Trelleborg. Under andra halvåret påbörjades en process med målsättningen att snarast möjligt avyttra eller på annat sätt gå ur det amerikanska metallåtervinningsföretaget Metech. Koncernens innehav av preferensaktier i Boliden är en annan tillgång utanför kärnverksamheten. Marknaden för att avyttra innehavet under 2000 har varit starkt begränsad. Under hösten 2000 startade Boliden ett kraftfullt åtgärdsprogram för att bland annat rätta till en alltför stor skuldbörda. Om Bolidens nya strategiska inriktning blir framgångsrik bör detta leda till en gynnsam utveckling för aktien som torde medge att vi på lämpligt sätt kan avyttra detta innehav. Även om det återstår några tillgångar utanför kärnverksamheten att avyttra är det glädjande att konstatera att dessa nu utgör mindre än tio procent av koncernens nettotillgångar. Preciserad tillväxtstrategi Styrelsen för Trelleborg AB har under senare delen av året fastslagit en preciserad tillväxtstrategi som bygger vidare på den strategi som lades fast under första halvåret Då beräknades att ompositioneringen av Trelleborgkoncernen skulle ta cirka tre år. Den preciserade strategin grundar sig på att tillväxten ska sökas inom teknik- och marknadsområden som har sitt ursprung i polymera material och med inriktning mot funktions- och systemlösningar. En betydande del av tillväxten kommer att vara förvärvsdriven och innebära integrationsarbete för att uppnå såväl värdeskapande synergier som Trelleborgs resultatmål. Utifrån Trelleborgs nuvarande strategiska inriktning är det naturligt att huvuddelen av verksamheten ligger inom fordonsindustrin, eftersom denna utgör cirka 75 procent av den totala marknaden för elastiska polymerer (se sidorna 14 och 15). Som en rimlig balans mellan att ha en stark tillväxt och ett ansvars- 3

6 fullt efterföljande integrationsarbete har det årliga genomsnittliga tillväxtmålet definierats till procent. Det är dock viktigt att poängtera att lönsamheten följer tillväxten så att även vinsten per aktie ökar. Trelleborg har idag en välutvecklad process för sitt tillväxtarbete. Databaser över ett stort antal företag har de senaste åren byggts upp och kunskapen om våra konkurrenter är hög. Ett samspel mellan affärsområdenas analys av sina marknader och de möjligheter till tillväxt de kan se samt de centrala resurser som sätts in när ett förvärvsobjekt tydliggjorts utgör därefter grunden vid ett förvärv. Vi vill kunna genomföra värdeskapande förvärv genom synergier och inte bara rätt pris. Jag kan med fog säga att vi inom Trelleborg är duktiga på att både förvärva och integrera företag men även att avyttra företag som inte längre passar in i vår struktur eller med vår affärsidé. På sidorna beskrivs hur Trelleborg under de senaste fem åren steg för steg byggt upp kärnverksamheten, dels genom att växa organiskt, men framför allt genom strategiska förvärv. Vårt mål för avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwillavskrivningar kvarstår som 15 procent. Målet för avkastning på eget kapital kvarstår också som 15 procent. Därtill förväntas det operativa kassaflödet för koncernen vara i linje med rörelseresultatet. Återköp av egna aktier Vid sidan av strategin att växa genom lönsamma förvärv är den andra viktiga delen att normalisera balansräkningen och nå målet gällande avkastning på eget kapital. För detta krävs en annan finansiell struktur än dagens. Trelleborg har därför under 2000 genomfört och planerar under 2001 fortsatta återköp av egna aktier. Vid den ordinarie bolagsstämman den 13 april 2000 fick Trelleborgs styrelse bemyndigande att återköpa upp till tio procent av utestående aktier. Dessa köp genomfördes och efter en extra stämma i juni verkställdes under hösten en indragning av dessa aktier. Vidare gav den extra stämman styrelsen bemyndigande att återköpa ytterligare upp till tio procent av utestående aktier fram till nästa ordinarie stämma. Detta återköpsprogram påbörjades i november Därtill fick styrelsen vid en extra stämma i januari 2001 bemyndigande att genomföra ett så kallat syntetiskt återköpsprogram omfattande maximalt 20 miljoner aktier. Avsikten är att under 2001 utnyttja detta mandat. Utnyttjas de båda kvarvarande återköpsprogrammen fullt ut har nära 35 procent av utestående aktier, räknat från ingången av 2000, återköpts. Det skulle proforma ge en positiv påverkan på vinst/aktie med drygt två SEK och 2,4 procentenheter förbättrad avkastning på eget kapital. Fortsatt god kapacitet för förvärv Om de ovan beskrivna återköpsprogrammen utnyttjas fullt ut och vi lägger till förvärvspriset för LAC hamnar vår skuldsättningsgrad på cirka 50 procent (genomsnittet för svensk verkstadsindustri låg under 2000 på cirka 45). Räknar vi istället på en skuld- 4

7 sättningsgrad på 125 procent (det vill säga den övre delen av vårt koncernmål) samt därutöver använder de aktier som vi själva återköpt och har kvar blir det samlade finansiella utrymmet för förvärv mer än sex miljarder SEK. Med vårt nuvarande tillväxtmål på procent räcker ovanstående utrymme mer än väl de närmaste åren för att realisera vår tillväxtstrategi. Därtill kommer de värden vi har kvar att realisera i till exempel Trenorkoncernen. Trelleborg har också en löpande intjäning som ytterligare stärker vår finansiella kapacitet. Vi står väl rustade för tillväxt. Utsikter Inom affärsområdet Automotive fördelar sig verksamhetens omsättning på cirka nio miljarder med cirka fem miljarder i Europa, en miljard i Asien och Latinamerika samt tre miljarder i USA. I Europa förväntar vi oss en oförändrad marknad under 2001, medan vi tror på en god tillväxt i Asien och Latinamerika. Verksamheten i USA står inför en svagare efterfrågan År 2000 var ett starkt bilår med en total försäljning på cirka 17,4 miljoner fordon. De senaste prognoserna pekar på en mer normal försäljning på cirka 15,5 miljoner fordon under De större fordonstillverkarna i USA går emellertid in i 2001 med ett överlager. Det är rimligt att anta att en anpassning av lagersituationen kommer att pågå under första halvåret 2001 och möjligen delar av tredje kvartalet. Sammantaget beräknas den svagare efterfrågan samt lageranpassningarna i Nordamerika negativt påverka resultatet. Detta bör dock kompenseras av det resultattillskott som erhålls via förvärvet av LAC samt integrationseffekter i Europa. För koncernens övriga affärsområden förväntas en stabil utveckling trots något lägre BNP-tillväxt, framför allt i USA. Vi följer extra noga konjunkturutvecklingen på våra viktigaste marknader och har en hög beredskap för att anpassa oss efter utvecklingen. Stark start på ett nytt millenium Det nya milleniet bjöd Trelleborgkoncernen på en rivstart med en stark tillväxt. Jag vill här passa på att tacka ett stort antal människor som i olika faser under året varit delaktiga i denna tillväxt. Samtidigt vill jag välkomna alla de nya medarbetare som koncernen fått under året. Tillsammans skall vi under 2001 fortsätta byggandet av en fokuserad global industrikoncern med lönsam tillväxt! Fredrik Arp, VD och koncernchef Trelleborg i februari

8 Affärsidé, vision och mål Trelleborgkoncernen Inför 2001 Omsättning: * MSEK Anställda: Verksamhet i 40 länder Affärsidé Trelleborg utvecklar, tillverkar och marknadsför funktionsorienterade produkter, system och tjänster med kunskaper om polymerteknologi, marknader och kunder som bas. * Proforma 2000 inklusive LAC Tillväxtmål Trelleborgkoncernens tillväxt sker huvudsakligen inom teknikoch marknadsområden med sitt ursprung i polymera material och med inriktning mot funktions- och systemlösningar. En betydande del av tillväxten kommer att vara förvärvsdriven och innebära integrationsarbete för att uppnå värde- skapande synergier som stödjer förverkligandet av Trelleborgs finansiella mål. Som en rimlig balans mellan en stark tillväxt och ett ansvarsfullt efterföljande integrationsarbete är det årliga genomsnittliga tillväxtmålet satt till procent. MSEK Kärnverksamhetens nettoomsättning Genomsnittlig tillväxt: cirka 30 procent MSEK Kärnverksamhetens rörelseresultat 1) Genomsnittlig tillväxt: cirka 30 procent Proforma 2000 inklusive LAC ) Exklusive koncerngemensamma kostnader 6

9 Vision Trelleborgs vision är att vara ett ledande globalt ingenjörsföretag inom det polymera området, som erbjuder: kunderna det högsta totala värdet av produkter och tjänster anställda en utmanande och utvecklande arbetsmiljö aktieägarna en långsiktigt god avkastning. Övergripande mål Trelleborgs målsättning är att erövra ledande positioner och skapa ekonomiska skalfördelar inom forskning och utveckling, produktion, marknadsföring samt service för att bättre möta kundernas krav. Finansiella mål efter strategisk ompositionering Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwillavskrivningar 1999 Avkastning Målet för avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwillavskrivningar är 15 procent. Målet för avkastning på eget kapital är 15 procent Avkastning på eget kapital Avkastningsmål 15% Nettoskuldsättning Koncernens långsiktiga mål för nettoskuldsättningsgraden är 75 till 125 procent, vilket stödjer möjligheten att nå målet för avkastning på eget kapital % Nettoskuldsättning 1999 Nettokassa 2000 Mål för nettoskuldsättningsgraden % % 7

10 Trelleborgs gemensamma kompetens Trelleborg har ett genuint materialkunnande inom det polymertekniska området, grundat på en mångårig verksamhet. Som få andra företag har Trelleborg kunskap om hur polymera material uppträder i olika applikationer och miljöer. Det inkluderar en hög kompetens när det gäller att kombinera polymera material med andra material för att uppnå bästa möjliga lösning för kommersiellt framgångsrika produkter. Dessa kunskaper utgör kärnan i verksamheten. Med denna bas utvecklar Trelleborg i nära samverkan med kunderna produkter, system och tjänster. Funktionslösningarna bygger på avancerad design, systemtänkande och tillverkningsteknik som ger hög kvalitet med effektiv kapitalanvändning. Kärnkompetensen går igen i alla fyra affärsområden: vibrations- och ljuddämpning till bilindustrin, däck och BAS Avancerat materialkunnande grundat på polymerteknik, uppbyggt under en mångårig industriell verksamhet. Trelleborg Automotive Trelleborg Wheel Systems Material Funktion Applikation Vibrations- och ljudreduktion samt flödessystem för bilindustrin Däck och hjulsystem för industri och off-road fordon 8

11 hjulsystem till off-road fordon, tätningsprodukter till byggnadsindustrin samt flödes-, skydds- och slitsystem för industri och off shore sektorn. Gemensamt för Trelleborgs kunder är att de kan stödja sig på ett högt kunnande vad gäller material, funktionslösning och tillverkning. Trelleborg kan i ökande grad offerera denna kompetens på ett globalt plan, med hänsyn till de särpräglade kundbehov som existerar på olika nationella marknader. Med denna grund har Trelleborg erövrat ledande positioner och förmått att kombinera snabb tillväxt med god lönsamhet. TILLÄMPNING Forskning och utveckling, design samt processteknik integreras med kundens krav för att skapa marknadsstyrda funktionslösningar. RESULTAT Marknadsledande positioner, tillväxt och god finansiell utveckling. Trelleborg Engineered Systems Trelleborg Building Systems Flödes-, skydds- och slitsystem till industri och off shore sektorn Lister och tätskikt för byggnadsindustrin 9

12 Koncentration till polymer industriverksamhet Våren 1999 stod Trelleborgkoncernen på tre ben: Industri, Handel och Övrigt. Idag, två år senare, är koncentrationen till Industriverksamheten i stort sett genomförd. Den nya strategin Vid bolagsstämman våren 1999 presenterades koncernens nya strategiska inriktning. Den innebar en koncentration till och expansion av Industriverksamheten genom att successivt och på ett värdeskapande sätt avyttra Handelssektorn och sektor Övrigt. Koncentrationen till Industriverksamheten är till stora delar genomförd och expansionen av den har tagit ett stort kliv framåt under 2000 genom två större förvärv. Under senare delen av 2000 preciserades koncernens tillväxtstrategi till att huvudsakligen fokuseras på teknik- och marknadsområden som har sitt ursprung i polymera material och med inriktning mot funktions- och systemlösningar. Handelsverksamheten Handelsverksamheten omsatte cirka 15 miljarder SEK när ompositioneringen inleddes och bestod bland annat av Starckjohann, Ahlsell och Bröderna Edstrand. 51 procent av Handelssektorn avyttrades i november 1999 till Nordic Capital. Värdet uppgick till 6,5 miljarder SEK, varav drygt 800 miljoner återinvesterades. Ett kassaflöde på cirka 5,6 miljarder SEK frigjordes, vilket skapat en utomordentlig plattform för den expansion av Industriverksamheten som fastslogs vid stämman Sektor Övrigt När koncentrationsarbetet inleddes, våren 1999, omsatte sektor Övrigt närmare 3 miljarder SEK exklusive innehavet i Boliden, som sedan 1 juli 1997 redovisats som intressebolag. I Övrigt ingick då bland annat Sorb Industri AB, Chapman, Velox och Trelleborg NV-SA. Sedan dess har merparten av dessa innehav avyttrats eller avvecklats. Dessutom har stamaktier i Boliden delats ut till Trelleborgs aktieägare. Det som återstår är ett mindre antal fastigheter, metallåtervinningsföretaget Metech samt preferensaktier i Boliden Ltd. April 1999 Övrigt Handel Industri 10

13 Februari 2001 Övrigt Handel Förvärv för att nå ledande positioner Samtidigt som koncentrationen till Industriverksamheten genomförts har denna expanderat både via organisk tillväxt men framförallt genom en rad strategiska förvärv. Expansionen har bland annat skett genom två större förvärv inom i första hand antivibration till fordonsindustrin, vilket gett Trelleborg en världsledande position inom detta produktområde. Detta är också kännetecknande för flera av de förvärv som Trelleborg genomfört de senaste åren. Förvärven ska i alla led passa in i koncernens struktur och skapa ledande positioner globalt, regionalt eller lokalt. Mer om expansionen på sidorna 12 och 13. Industri * * Kärnverksamheten Koncentrationen till stora delar genomförd I april 1999 utgjorde Industriverksamheten drygt 40 procent av Trelleborgkoncernens sysselsatta kapital, för att i februari 2001 utgöra drygt 90 procent. Under denna period har stora delar av Handelsverksamheten och verksamheten inom sektor Övrigt avyttrats eller avvecklats. 11

14 Snabb tillvä xt i kä rnverksamheten Under de senaste fem åren har Trelleborgs kärnverksamhet vuxit med över 30 procent per år. Omsättningen har ökat från 4,7 miljarder SEK 1996 till 12,9 miljarder år Proforma för 2000, efter förvärvet av LAC, har kärnverksamheten en omsättning på årsbasis som motsvarar cirka 16 miljarder SEK. Målet framöver är en fortsatt tillväxt på i genomsnitt procent per år. Den snabba omsättningsökningen har genererats genom en kombination av förvärv och organisk tillväxt. Förvärven har skett inom alla fyra affärsområden. Gemensamt för förvärven är att de bidragit till en tillräcklig kritisk massa inom tillväxtområden baserade på polymerteknik. De har också tillfört ny teknik, servicekunnande och nya marknader och bedömts ha potential att möta Trelleborgkoncernens lönsamhetskrav. Affärsområdena har därutöver genererat en god organisk tillväxt genom nya funktionslösningar, nya serviceerbjudanden och nya produkter på nya marknader. Under de närmaste åren har den organiska tillväxten möjligheter att öka genom bland annat den tilltagande användningen av e-handelslösningar. Expansionen av Trelleborgs kärnverksamhet har genomförts med ökad lönsamhet. Den årliga genomsnittliga omsättningsökningen på cirka 30 procent motsvaras av en god tillväxt i såväl rörelseresultat som rörelsemarginal ,7 miljarder SEK ,8 miljarder SEK ,7 miljarder SEK Rörelseresultat 295 MSEK * Rörelsemarginal 6,3% Rörelseresultat Rörelsemarginal 6,2% Förvärv 446 MSEK* Yale South Haven, USA (Automotive) Dav, Brasilien (Automotive) Vorwerk, Tyskland (Wheel Systems) Park Rubber, Storbritannien (Building Systems) Rörelseresultat Rörelsemarginal 7,1% Förvärv 554 MSEK* Pirelli, Italien (Wheel Systems) SRG Bevco, USA (Engineered Systems) ETM, Tyskland (Building Systems) DBV, Tyskland (Building Systems) Joule OY, Finland (Building Systems) * Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems, i detta avsnitt exklusive koncerngemensamma kostnader. 12

15 Denna lönsamma tillväxt bygger bland annat på en förmåga att: förvärva rätt objekt vid rätt tillfälle integrera de förvärvade företagen snabbt söka synergier i alla led (forskning & utveckling, inköp, tillverkning och försäljning) ,9 miljarder SEK Tillväxtmål %/år ,7 miljarder SEK Proforma 2000 cirka 16 miljarder SEK Rörelseresultat Rörelsemarginal 6,6% 622 MSEK* Förvärv Dipro, Tyskland (Building Systems) Rörelseresultat 953 MSEK * Rörelsemarginal 7,3% Förvärv Invensys AVS, (Automotive) Laird AC, (Automotive) Trelleborgs ledande marknadspositioner Automotive AVS Industriell AVS Broms shims Fordonsbälgar 1 1 Lantbruksdäck 3 Solida industridäck Industrislang 1 Industrislang distribution 1 Tätskikt 1 Konsumentprofiler 1 13

16 Marknaden Den globala marknaden för elastomerer* omsätter cirka 130 miljarder dollar och domineras av kunder inom fordonsindustrin (Automotive) med 75 procent. Resterande 25 procent är uppdelad på en rad olika industrier, till exempel bygg och kemi. Produkter Delar man upp marknaden utifrån produkter så utgörs närmare hälften av däck. Andra stora produktgrupper är tätningar cirka nio procent, antivibration åtta procent och slangar sju procent. Av däckmarknaden är cirka 90 procent personbils- och lastbilsdäck. Resterande tio procent är i huvudsak däck för skogs- och lantbruk samt materialhantering. Ledande positioner i lönsamma nischer Affärsområde Wheel Systems är ett bra exempel på hur Trelleborg genom att fokusera på resterande tio procent av världsmarknaden, det vill säga skogs- och lantbruksdäck samt däck till materialhanteringsindustrin skapat ledande positioner inom flera produkt- och kundområden. Inom Automotiveindustrin, som står för 75 procent av den totala marknaden, har Trelleborg skaffat sig en dominerande position inom antivibration med en global marknadsandel på 20 procent. Läs mer under respektive affärsområde på sidorna Marknadsaktörer Antalet aktörer på marknaden skiljer sig markant mellan däckoch industrisidan. Däckmarknaden är väl strukturerad och domineras av tio stora aktörer som står för 75 procent av marknaden. Industrimarknaden är betydligt mer fragmenterad och befinner sig i en konsolideringsfas stod de tio största företagen för cirka tolv procent av marknaden, idag två år senare är motsvarande siffra cirka 20 procent. Samtidigt har de 50 största aktörerna ökat sina marknadsandelar från cirka 45 till 60 procent. De resterande 40 procenten utgörs av ett stort antal små och medelstora företag. En fortsatt konsolidering är att vänta. Trelleborg har varit mycket aktivt i denna konsolidering och gått från en 20:e plats till att idag vara en av världens fem största aktörer. Faktorer som gynnar Trelleborgs tillväxt: Marknaderna är fortfarande fragmenterade och det finns ett stort omvandlingstryck som ökat under senare år. Analysprocessen av den elastomera marknaden genomförd. Viktiga nätverk etablerade. Definierad strategi. Goda finansiella resurser. * Den elastomera marknaden är en delmarknad av den polymera marknaden. 14

17 Marknaden Per kundsegment Per produktsegment Övrigt Övrigt Fordonsindustrin Slangar Däck Antivibration Tätningar Skilda världar Välstrukturerad däckmarknad Fragmenterad industrigummimarknad Ett hundratal företag inklusive Trelleborg Många små och medelstora företag 1-10 inklusive Trelleborg Industrigummi en marknad som konsolideras inklusive Trelleborg Många små och medelstora företag inklusive Trelleborg Många små och medelstora företag

18 K ä rnverksamhetens utveckling 2000 Omsättningen för Trelleborgs kärnverksamhet, det vill säga de fyra affärsområdena Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems inklusive koncernens gemensamma kostnader, ökade under 2000 från MSEK till MSEK. Rörelseresultatet steg från 495 MSEK till 806 MSEK, vilket innebär att rörelsemarginalen steg från 5,4 procent till 6,1 procent. Trelleborg Automotive År 2000 präglades i stor utsträckning av den integration som följde efter förvärvet av antivibrationsdelen inom Invensys Plc. Enheterna i USA är integrerade och i Europa har processen påbörjats med en integrering av viktiga funktioner samt en koncentration och effektivisering av produktionen genom stängningar av Peterboroughanläggningen i England och enheten i tyska Neumünster under Resultatet påverkades positivt under året av en god försäljningsutveckling i USA och en förbättrad europamarknad. Under slutet av året försämrades dock den amerikanska marknaden väsentligt. Inom Laminat fortsatte den goda tillväxten med inbrytningar hos fordonstillverkare i Asien och nya produktmöjligheter för ljuddämpningsmaterialet DuruLam. Mot slutet av året togs ett viktigt steg i affärsområdets fortsatta utveckling genom förvärvet av brittiska Laird-gruppens komponentverksamhet för fordon (se sidorna 20-21). Förvärvet stärker affärsområdets världsledande position inom antivibrationssystem. Trelleborg Wheel Systems Under år 2000 har integreringen med Pirellis lantbruksdäcksdivision slutförts och samarbetet har resulterat i ett antal lyckade lanseringar. Verksamheten inom affärsområdet har renodlats bland annat genom att produktionen av små industridäck koncentrerats till Sri Lanka. Tillverkningen av traktorer var tämligen stark under år 2000, vilket medförde en god försäljning av däck. Däremot var eftermarknaden, framför allt i Europa, relativt svag. Efterfrågan på skogsdäck har varit fortsatt hög. Egen representation för skogs- och lantbruksdäck startades i Australien. Nordamerikanska gaffeltrucktillverkare ökade sin produktion, vilket ledde till en stark efterfrågan. Viss avmattning kunde ses under den sista delen av året. Den europeiska marknaden för industridäck återhämtade sig något. Marknadsinvesteringarna i Sydostasien, Brasilien och Sydafrika gav positiva effekter och försäljningen i dessa regioner visar på mycket god tillväxt. Trelleborg Engineered Systems Efterfrågan på industriförnödenheter har under året ökat successivt i Europa medan en avmattning märkts mot slutet av året i Nordamerika. Industriförnödenheter i Kanada har under året utvecklats på ett tillfredsställande sätt, med en något förbättrad efterfrågan, medan USA-verksamheten visar en svagare utveckling. Olje- och off shore-sektorn visar en förbättring under andra halvåret. Även Nordsjön visar tecken på förbättringar efter en längre tid med svag efterfrågan. Trelleborgs lyckosamma lanseringar av nya produkter till off shore industrin har delvis kompenserat den allmänt svagare efterfrågan. Marknaden för infrastrukturprodukter visar en generellt sett positiv utveckling med en ökad projekt- och orderportfölj. För skyddsprodukter har efterfrågan förbättrats i Sydostasien, medan efterfrågan i Europa varit svag. Laminatverksamheten i Europa har utvecklats väl medan verksamheten i Mexiko fortsätter att belasta resultatet. Trelleborg Building Systems Produkterna inom affärsområdet riktas i första hand mot byggrelaterade marknadssegment. Utvecklingen och lönsamheten inom dessa marknader styr på ett övergripande plan förutsättningarna inom affärsområdet. Trelleborg har stärkt sina positioner inom befintliga marknader och gjort marknadsinbrytningar i östra Europa, framför allt i Polen och Ungern. Inom fönstermarknaden har efterfrågan svängt från träfönster mot aluminium- och PVC-fönster, till följd av en ökad renoveringsverksamhet på kontinentala Europa. Denna marknadsförändring gynnar Trelleborg något då man är stark inom det växande segmentet. En ökning av projektförfrågningar har skett beträffande gummiduk till takbeläggningar. I januari 2001 tecknades ett principavtal med Rieber & Søn ASA om förvärv av de takrelaterade delarna inom danska Phønix Tag. 16

19 Nettoomsättning och rörelseresultat Nettoomsättning Rörelseresultat Trelleborg Automotive Trelleborg Wheel Systems Trelleborg Engineered Systems Trelleborg Building Systems Koncerngemensamma kostnader Eliminering Kärnverksamheten Operativa nyckeltal Genomsnittligt sysselsatt Rörelsemarginal Avkastning på sysselsatt kapital, MSEK (ROS), % kapital (ROA), % Trelleborg Automotive ,5 8,8 13,5 16,1 Trelleborg Wheel Systems ,6 6,2 11,7 11,0 Trelleborg Engineered Systems ,8 3,4 9,3 7,0 Trelleborg Building Systems ,8 10,3 21,6 19,0 Koncerngemensamma kostnader Kärnverksamheten ,1 5,4 11,3 9,7 Rörelseresultat per kvartal, 2000 MSEK jan mar apr jun jul sep okt dec Trelleborg Automotive Trelleborg Wheel Systems Trelleborg Engineered Systems Trelleborg Building Systems Koncerngemensamma kostnader Kärnverksamheten Kassaflödesrapport Januari december 2000 Resultat exklusive Avskrivningar Brutto- Sålda Övrig Summa intressebolag och investeringar anläggn. förändring operativt jämförelsestörande tillgångar i sysselsatt kassaflöde MSEK poster kapital Trelleborg Automotive Trelleborg Wheel Systems Trelleborg Engineered Systems Trelleborg Building Systems Koncerngemensamma kostnader Kärnverksamheten

20 Trelleborg Automotive Trelleborg Automotive är den ledande globala leverantören av antivibrationssystem för fordons- och industriapplikationer samt ljuddämpande laminatprodukter. Affärsområdeschef: George Caplea Mål Trelleborg Automotive skall fortsatt aktivt delta i konsolideringen av världens fordonsleverantörer med inriktning mot polymerbaserade komponenter och system med målet att nå ledande positioner i alla områden man är aktiv inom. Marknadssegment Affärsområdet är uppdelat i två övergripande delar: Automotive AVS (Anti Vibrations System) Trelleborg är världsledande inom antivibrationssystem till bil- och fordonsindustrin med en global produktion och ett komplett produktprogram för såväl chassiapplikationer som applikationer för styrlina. Industriell AVS & Laminat Inom produktområdena Industriell AVS och Laminat har Trelleborg världsledande positioner. Applikationer finns i snart sagt all industri från applikationer för tåg och marin till antivibration inom verkstadsindustri och infrastruktur. Laminat levererar ljuddämpande bromsshims till världens bilindustri samt ljuddämpande produkter under varunamnet DuruLam. Marknadstrender Utvecklingen mot bilar som tillfredsställer allt högre krav på komfort innebär att kraven även skärps på ljud- och vibrationsdämpning. Det innebär större efterfrågan på ljud- och vibrationsdämpande system redan inom ramen för befintlig marknad. Strategi Affärsområdet arbetar utifrån sex framgångsfaktorer: Fokusering på polymera produkter till fordonsindustrin. Kritisk massa genom förvärv och ett mer komplett sortiment möta de ökande kraven från sina globala kunder. Effektiv produktion till exempel integrerade organisationer i USA och Europa samt ökade satsningar för att effektivisera inköp. Teknisk kompetens affärsområdets forskning och utveckling utgår från tre avancerade och specialiserade tekniska centra i Sverige, Tyskland och USA. Global närvaro Trelleborg Automotive kan möta kundernas krav på global produktion genom anläggningar i Europa, USA, Sydamerika och Asien. e-business (se nedan). e-business En stor del av FoU/designarbetet sker online med kunderna. Flera projekt som syftar till att öka lönsamheten genom lägre inköpskostnader, förbättrad kundservice samt ökade försäljningsoch marknadsandelar har startats. Flertalet produktområden har websidor anpassade för designsamarbeten med kund och/ eller beställningsfunktion. Trelleborg Automotive ingår sedan tidigare i fordonsindustrins intranät ANX och Covisint. Trelleborgs position och konkurrenter Inom Automotive AVS är Trelleborg världsledande. Konkurrenter i Amerika är Freudenberg NOK, Clevite, Tokai, Goodyear och Cooper/ContiTech och i Europa Vibracoustic, ContiTech, Paulstra, Boge, Woco samt Hutchinson. Inom Industriell AVS är Trelleborg tvåa i världen och i Amerika samt etta i Europa. Konkurrenter är bland annat Paulstra/Barry, Lord och GMT. Nettoomsättning och rörelseresultat ROA och ROS ROA 18 ROS 12 Nettoomsättning per geografisk marknad Asien 3 % Övriga 1 % Nord- och Sydamerika 50 % Europa 46 % Nettooms ttning, MSEK ROA, % ROS, % 18

%2.6/876.20081,.e Januari december 2000

%2.6/876.20081,.e Januari december 2000 %2.6/876.20081,.e Januari december 2000 Rörelseresultatet för kärnverksamheten ökade till 806 MSEK (495), med ökningar av rörelseresultatet för samtliga affärsområden Se sidan 3-5! Resultat efter finansnetto

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari september 2001

DELÅRSRAPPORT Januari september 2001 DELÅRSRAPPORT Januari september 2001 Rörelseresultat, exklusive jämförelse-störande poster, ökade med 17 procent. Koncernens operativa kassaflöde var 726 MSEK (390). Resultat efter finansnetto, exklusive

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Januari juni 2003

HALVÅRSRAPPORT. Januari juni 2003 HALVÅRSRAPPORT Januari juni 2003 Nettoomsättningen uppgick till 4 342 MSEK (4 787) under andra kvartalet, och under det första halvåret till 8 631 MSEK (9 330). För jämförbara enheter/valutakurser ökade

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007)

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Fortsatt förbättring för Doro: Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Jérôme Arnaud ny VD i Doro Kraftig förbättring av resultatet efter skatt, 0,9 MKr (-13 MKr) Efter genomförda avyttringar uppgick

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

TRELLEBORG I ETT NÖTSKAL 80% DETTA ÄR POLYMERER Indianerna i Sydamerika upptäckte gummits enastående egenskaper, som i modern tid förfinats genom en

TRELLEBORG I ETT NÖTSKAL 80% DETTA ÄR POLYMERER Indianerna i Sydamerika upptäckte gummits enastående egenskaper, som i modern tid förfinats genom en ÅRSREDOVISNING 2001 Gemensamma koncernresurse Finansiell styrk Internationell erfar TRELLEBORG I ETT NÖTSKAL FYRA KUNDORIENTERADE AFFÄRSOMRÅDEN För att komma marknaderna så nära som möjligt är Trelleborgkoncernen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Koncernens resultaträkning i sammandrag efter omklassificering jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec jan-dec Nettoomsättning 3 019 3 308 2 923

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

Value Adding Tech Provider

Value Adding Tech Provider Addtech-koncernen Value Adding Tech Provider Addtech är en teknikhandelskoncern där affärsmannaskap kombineras med spetskompetens. Med utgångspunkt i högteknologiska industrikomponenter och system skapar

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 317 (motsvarande period 1999: 1 778) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 2 508 (andra kvartalet:

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december 2000 Rörelseresultatet för kärnverksamheten ökade till 806 MSEK (495), med ökningar av rörelseresultatet för samtliga affärsområden Se sidan 3-5 Resultat efter finansnetto

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 Omsättningen ökade med 28% till 6317 MSEK (4949) Organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 7% (9) Resultatet före skatt ökade 45% till 530 MSEK (366)

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2001

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2001 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2001 Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster ökade till 299 MSEK (218). En nedgång i marknaden i USA kompenserades till fullo av förvärv och utvecklingen på andra

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari september 2002

DELÅRSRAPPORT Januari september 2002 DELÅRSRAPPORT Januari september 2002 För jämförbara enheter/valutakurser ökade nettoomsättningen med 1 % i kvartalet. Under tredje kvartalet var nettoomsättningen 4 186 MSEK (4 609). Nettoomsättning i

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000 Page 1 of 11 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000 Nettoomsättningen ökade med 32 procent till 1 986 (1 508) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 23 procent till 71 (92) MSEK. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

Lagercrantz Group AB. 31 augusti 2010 IVA konferenscenter Stockholm

Lagercrantz Group AB. 31 augusti 2010 IVA konferenscenter Stockholm Välkommen till årsstämma 2010 Lagercrantz Group AB 31 augusti 2010 IVA konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Kort introduktion till Lagercrantz Året 2009/10 Framtid Kvartal 1 2

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Första kvartalet 2007

Första kvartalet 2007 Första kvartalet 2007 CEO Georg Brunstam CFO Per-Ola Holmström 2007-04-26 1 Affärskoncept Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 Pressinformation den 20 februari Poolia AB Poolia har förbättrat rörelseresultatet före nedskrivningar för bokslutsåret jämfört med föregående

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer