Med fokus på POLYMERE R

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med fokus på POLYMERE R"

Transkript

1 Med fokus på POLYMERE R Trelleborg AB Årsredovisning 2000

2 Innehåll Detta är Trelleborg Trelleborg är en fokuserad världsomspännande industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material kombinerad med ett industriellt kunnande kring funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborgkoncernens kärnverksamhet är de fyra affärsområdena Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems, som idag utgör drygt 90 procent av koncernens verksamhet, inklusive koncerngemensamma funktioner. Trelleborg omsätter cirka 16,5* miljarder kronor och har cirka anställda i ett 40-tal länder. *Proforma 2000 inklusive brittiska Lairds fordonskomponentverksamhet. INNEHÅLL År 2000 i sammandrag 1 Koncernchefen har ordet 2 Affärsidé, vision och mål 6 Trelleborgs gemensamma kompetens 8 Koncentration till polymer industriverksamhet 10 Snabb tillväxt i kärnverksamheten 12 Marknaden 14 Kärnverksamhetens utveckling Trelleborg Automotive 18 Trelleborg Wheel Systems 22 Trelleborg Engineered Systems 24 Trelleborg Building Systems 26 Personal 28 Miljö 30 IT 32 Finansiell riskhantering 34 Förvaltningsberättelse 36 Resultaträkningar, koncernen, med kommentarer 38 Balansräkningar, koncernen, med kommentarer 40 Kassaflödesanalyser, koncernen, med kommentarer 42 Resultaträkningar och kassaflödesanalyser, moderbolaget 44 Balansräkningar, moderbolaget 45 Redovisnings- och värderingsprinciper 46 Noter 48 Revisionsberättelse 61 Styrelse och revisorer 62 Koncernledning 64 Fem år i sammandrag 65 Trelleborgaktien Ekonomisk information 70 Analytiker, aktieägarkontakt 71 Koncernadresser 72 Trelleborg AB är ett publikt bolag. Org.nr Denna årsredovisning finns även i en engelsk version. This Annual Report is also available in English. Sifferuppgifter inom parentes avser 1999 om inte annat anges. Svenska kronor (SEK) används genomgående. Tusen kronor förkortas TSEK och miljoner kronor MSEK. Årsredovisningen är producerad av Trelleborg AB Koncernstab Information och RHR Reklambyrå. Tryck On Paper Grafiska, Helsingborg. Papper: Gothic Silk 250 g samt Arctic Volume 130 g. Trycksaken är godkänd för svanenmärkning.

3 År 2000 År 2000 i sammandrag Rörelseresultatet för kärnverksamheten* ökade till 806 MSEK (495), med ökningar för samtliga affärsområden. Koncernens resultat efter finansnetto MSEK (1 550) och vinst per aktie 7:30 SEK (8:60). Koncernens resultat efter finansnetto (exklusive jämförelsestörande poster) 981 MSEK (974) och vinst per aktie (exklusive jämförelsestörande poster) 6:50 SEK (6:35). Förvärv av Invensys AVS och LAC. Med förvärven av Invensys-koncernens antivibrationsverksamhet i mars och Laird Group Plc s fordonskomponentverksamhet (LAC) vid årsskiftet 2000/2001 har Trelleborg blivit världsledande inom antivibration. Preciserad tillväxtstrategi. Koncernens tillväxtstrategi preciserades till att huvudsakligen sökas inom teknik- och marknadsområden med sitt ursprung i polymera material och med inriktning mot funktions- och systemlösningar. Tillväxtmålet är procent i genomsnitt per år. Återköpsprogram. Betydande återköp av egna aktier har genomförts och pågår för att skapa rätt kapitalstruktur och därmed bättre avkastning på eget kapital. * De fyra affärsområdena Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems inklusive koncerngemensamma funktioner. Nyckeltal Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Resultat efter finansiella poster, MSEK Årets resultat, MSEK Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwillavskrivningar, % 14,5 10,4 Räntabilitet på eget kapital, % 9,0 10,0 Soliditet, % 50,9 66,4 Resultat per aktie, SEK 7:30 8:60 Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, SEK 6:50 6:35 Resultat per aktie efter full konvertering, SEK 7:05 8:30 Eget kapital per aktie, SEK 84:60 78:50 Finansiella tillgångar minus skulder vid årets utgång, MSEK Investeringar i anläggningar, MSEK Medelantal anställda Utdelning per A- och B-aktie, SEK 3:75 1) 3:25 Börskurs den 31 december, B-aktien, SEK 68:00 76:50 1) För 2000 enligt styrelsens och VD:s förslag. För definitioner, se sidan 65. 1

4 Koncernchefen har ordet Bäste aktieägare, genomförandet av den strategi som lades fast under inledningen av 1999, inriktad på koncentration och expansion, har fortsatt under år Inriktningen för Trelleborgkoncernen de närmaste åren är lönsam tillväxt. Koncentrationsfasen är till största delen genomförd och Trelleborgs kärnverksamhet organiserad i de fyra affärsområdena Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems har under 2000 vuxit betydligt genom bland annat förvärv. Verksamheten under året Verksamheten har utvecklats starkt under Utvecklingen inom de fyra affärsområdena beskrivs närmare på sidorna Inom affärsområdet Engineered Systems har kostnadsrationaliseringar och ett väl genomarbetat åtgärdsprogram gett effekter i form av ökat resultat och bättre marginaler, framför allt under det andra halvåret. Vi har sett en god tillväxt inom affärsområdet Wheel Systems tack vare betydelsefulla och framgångsrika marknadssatsningar och produktlanseringar, flera av dem som en följd av samarbetet med italienska Pirelli. Samtidigt har rörelsemarginalen förbättrats. Även inom affärsområdet Building Systems har lyckade produktlanseringar skapat god tillväxt. Effektiviseringar och kostnadsrationaliseringar, bland annat i form av koncentration av viss produktion, har bidragit till en bra rörelsemarginal. Inom dessa tre affärsområden pågår ett 15-tal strukturprojekt för att ytterligare effektivisera verksamheten. Inom affärsområdet Automotive har efterfrågan varit hög i Nordamerika, vilket bidragit till affärsområdets mycket goda resultat. Nischprodukter, som till exempel produkter för ljuddämpning av bromsar, har också visat stark tillväxt. Affärsområdets positioner i Asien och Brasilien har utvecklats väl, samtidigt som verksamheten i Mexiko efter några år av uppbyggnad för första gången visat positivt resultat. Konsolideringen av Trelleborgs tidigare verksamhet i Europa med förvärvet av Invensys AVS har gått enligt plan. Resultatmässigt är dock den europeiska verksamheten fortfarande otillfredsställande, vilket den åtgärdsplan som tidigare kommunicerats skall korrigera. Förvärv för ledande positioner Under det gångna året tog vi också några avgörande steg i vår fortsatta tillväxt genom förvärven av Invensys AVS-verksamhet och Lairds fordonskomponentverksamhet. Integrationen av Invensys AVS-verksamhet med Trelleborg Automotive har fungerat väl. Affärsområdets USA-enheter är nu fullt integrerade. Ett kraftfullt program i Europa med integration av administration och forskning/utveckling samt en koncentration av den europeiska produktionen är under genomförande. Integrationsprojekten bedöms ge en resultateffekt under 2001 med drygt 50 MSEK, ytterligare cirka 100 MSEK under 2002 och som lägst ytterligare 25 MSEK under Sammantaget innebär detta en resultatpåverkan om lägst 175 MSEK från år Lairds fordonskomponentverksamhet, LAC, utgör ett utomordentligt komplement inom affärsområdet Automotive. Vi får en ytterligare förstärkning i centraleuropa och 2

5 en stark position på den viktiga franska bilmarknaden. Förutom den ingående antivibrationsverksamheten tillförs vi intressanta produktområden som flödessystem och ljuddämpning. Med dessa två förvärv har Trelleborg skapat en dominerande position inom världsmarknaden för antivibrationskomponenter till fordonsindustrin, med en marknadsandel på 20 procent. Under januari 2001 förvärvade Trelleborg Phønix Tag, vilket stärker Trelleborgs position inom taktätning i Norden. Endast tio procent nettotillgångar utanför kärnan Under december 1999 avyttrades majoriteten i koncernens distributionsverksamhet till Nordic Capital. Trenorkoncernen tillkom i syfte att utveckla verksamheterna för att de därefter skulle avyttras eller börsnoteras inom två till fyra år. Resultatutvecklingen för Trenorföretagen har i stort varit gynnsam och givit Trelleborgkoncernen en påverkan på resultatet före skatt med 203 MSEK. Därtill har en första utförsäljning skett då byggvarukedjan Starkki under sommaren såldes ut och bidrog med 106 MSEK i resultatpåverkan för Trelleborg. Under andra halvåret påbörjades en process med målsättningen att snarast möjligt avyttra eller på annat sätt gå ur det amerikanska metallåtervinningsföretaget Metech. Koncernens innehav av preferensaktier i Boliden är en annan tillgång utanför kärnverksamheten. Marknaden för att avyttra innehavet under 2000 har varit starkt begränsad. Under hösten 2000 startade Boliden ett kraftfullt åtgärdsprogram för att bland annat rätta till en alltför stor skuldbörda. Om Bolidens nya strategiska inriktning blir framgångsrik bör detta leda till en gynnsam utveckling för aktien som torde medge att vi på lämpligt sätt kan avyttra detta innehav. Även om det återstår några tillgångar utanför kärnverksamheten att avyttra är det glädjande att konstatera att dessa nu utgör mindre än tio procent av koncernens nettotillgångar. Preciserad tillväxtstrategi Styrelsen för Trelleborg AB har under senare delen av året fastslagit en preciserad tillväxtstrategi som bygger vidare på den strategi som lades fast under första halvåret Då beräknades att ompositioneringen av Trelleborgkoncernen skulle ta cirka tre år. Den preciserade strategin grundar sig på att tillväxten ska sökas inom teknik- och marknadsområden som har sitt ursprung i polymera material och med inriktning mot funktions- och systemlösningar. En betydande del av tillväxten kommer att vara förvärvsdriven och innebära integrationsarbete för att uppnå såväl värdeskapande synergier som Trelleborgs resultatmål. Utifrån Trelleborgs nuvarande strategiska inriktning är det naturligt att huvuddelen av verksamheten ligger inom fordonsindustrin, eftersom denna utgör cirka 75 procent av den totala marknaden för elastiska polymerer (se sidorna 14 och 15). Som en rimlig balans mellan att ha en stark tillväxt och ett ansvars- 3

6 fullt efterföljande integrationsarbete har det årliga genomsnittliga tillväxtmålet definierats till procent. Det är dock viktigt att poängtera att lönsamheten följer tillväxten så att även vinsten per aktie ökar. Trelleborg har idag en välutvecklad process för sitt tillväxtarbete. Databaser över ett stort antal företag har de senaste åren byggts upp och kunskapen om våra konkurrenter är hög. Ett samspel mellan affärsområdenas analys av sina marknader och de möjligheter till tillväxt de kan se samt de centrala resurser som sätts in när ett förvärvsobjekt tydliggjorts utgör därefter grunden vid ett förvärv. Vi vill kunna genomföra värdeskapande förvärv genom synergier och inte bara rätt pris. Jag kan med fog säga att vi inom Trelleborg är duktiga på att både förvärva och integrera företag men även att avyttra företag som inte längre passar in i vår struktur eller med vår affärsidé. På sidorna beskrivs hur Trelleborg under de senaste fem åren steg för steg byggt upp kärnverksamheten, dels genom att växa organiskt, men framför allt genom strategiska förvärv. Vårt mål för avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwillavskrivningar kvarstår som 15 procent. Målet för avkastning på eget kapital kvarstår också som 15 procent. Därtill förväntas det operativa kassaflödet för koncernen vara i linje med rörelseresultatet. Återköp av egna aktier Vid sidan av strategin att växa genom lönsamma förvärv är den andra viktiga delen att normalisera balansräkningen och nå målet gällande avkastning på eget kapital. För detta krävs en annan finansiell struktur än dagens. Trelleborg har därför under 2000 genomfört och planerar under 2001 fortsatta återköp av egna aktier. Vid den ordinarie bolagsstämman den 13 april 2000 fick Trelleborgs styrelse bemyndigande att återköpa upp till tio procent av utestående aktier. Dessa köp genomfördes och efter en extra stämma i juni verkställdes under hösten en indragning av dessa aktier. Vidare gav den extra stämman styrelsen bemyndigande att återköpa ytterligare upp till tio procent av utestående aktier fram till nästa ordinarie stämma. Detta återköpsprogram påbörjades i november Därtill fick styrelsen vid en extra stämma i januari 2001 bemyndigande att genomföra ett så kallat syntetiskt återköpsprogram omfattande maximalt 20 miljoner aktier. Avsikten är att under 2001 utnyttja detta mandat. Utnyttjas de båda kvarvarande återköpsprogrammen fullt ut har nära 35 procent av utestående aktier, räknat från ingången av 2000, återköpts. Det skulle proforma ge en positiv påverkan på vinst/aktie med drygt två SEK och 2,4 procentenheter förbättrad avkastning på eget kapital. Fortsatt god kapacitet för förvärv Om de ovan beskrivna återköpsprogrammen utnyttjas fullt ut och vi lägger till förvärvspriset för LAC hamnar vår skuldsättningsgrad på cirka 50 procent (genomsnittet för svensk verkstadsindustri låg under 2000 på cirka 45). Räknar vi istället på en skuld- 4

7 sättningsgrad på 125 procent (det vill säga den övre delen av vårt koncernmål) samt därutöver använder de aktier som vi själva återköpt och har kvar blir det samlade finansiella utrymmet för förvärv mer än sex miljarder SEK. Med vårt nuvarande tillväxtmål på procent räcker ovanstående utrymme mer än väl de närmaste åren för att realisera vår tillväxtstrategi. Därtill kommer de värden vi har kvar att realisera i till exempel Trenorkoncernen. Trelleborg har också en löpande intjäning som ytterligare stärker vår finansiella kapacitet. Vi står väl rustade för tillväxt. Utsikter Inom affärsområdet Automotive fördelar sig verksamhetens omsättning på cirka nio miljarder med cirka fem miljarder i Europa, en miljard i Asien och Latinamerika samt tre miljarder i USA. I Europa förväntar vi oss en oförändrad marknad under 2001, medan vi tror på en god tillväxt i Asien och Latinamerika. Verksamheten i USA står inför en svagare efterfrågan År 2000 var ett starkt bilår med en total försäljning på cirka 17,4 miljoner fordon. De senaste prognoserna pekar på en mer normal försäljning på cirka 15,5 miljoner fordon under De större fordonstillverkarna i USA går emellertid in i 2001 med ett överlager. Det är rimligt att anta att en anpassning av lagersituationen kommer att pågå under första halvåret 2001 och möjligen delar av tredje kvartalet. Sammantaget beräknas den svagare efterfrågan samt lageranpassningarna i Nordamerika negativt påverka resultatet. Detta bör dock kompenseras av det resultattillskott som erhålls via förvärvet av LAC samt integrationseffekter i Europa. För koncernens övriga affärsområden förväntas en stabil utveckling trots något lägre BNP-tillväxt, framför allt i USA. Vi följer extra noga konjunkturutvecklingen på våra viktigaste marknader och har en hög beredskap för att anpassa oss efter utvecklingen. Stark start på ett nytt millenium Det nya milleniet bjöd Trelleborgkoncernen på en rivstart med en stark tillväxt. Jag vill här passa på att tacka ett stort antal människor som i olika faser under året varit delaktiga i denna tillväxt. Samtidigt vill jag välkomna alla de nya medarbetare som koncernen fått under året. Tillsammans skall vi under 2001 fortsätta byggandet av en fokuserad global industrikoncern med lönsam tillväxt! Fredrik Arp, VD och koncernchef Trelleborg i februari

8 Affärsidé, vision och mål Trelleborgkoncernen Inför 2001 Omsättning: * MSEK Anställda: Verksamhet i 40 länder Affärsidé Trelleborg utvecklar, tillverkar och marknadsför funktionsorienterade produkter, system och tjänster med kunskaper om polymerteknologi, marknader och kunder som bas. * Proforma 2000 inklusive LAC Tillväxtmål Trelleborgkoncernens tillväxt sker huvudsakligen inom teknikoch marknadsområden med sitt ursprung i polymera material och med inriktning mot funktions- och systemlösningar. En betydande del av tillväxten kommer att vara förvärvsdriven och innebära integrationsarbete för att uppnå värde- skapande synergier som stödjer förverkligandet av Trelleborgs finansiella mål. Som en rimlig balans mellan en stark tillväxt och ett ansvarsfullt efterföljande integrationsarbete är det årliga genomsnittliga tillväxtmålet satt till procent. MSEK Kärnverksamhetens nettoomsättning Genomsnittlig tillväxt: cirka 30 procent MSEK Kärnverksamhetens rörelseresultat 1) Genomsnittlig tillväxt: cirka 30 procent Proforma 2000 inklusive LAC ) Exklusive koncerngemensamma kostnader 6

9 Vision Trelleborgs vision är att vara ett ledande globalt ingenjörsföretag inom det polymera området, som erbjuder: kunderna det högsta totala värdet av produkter och tjänster anställda en utmanande och utvecklande arbetsmiljö aktieägarna en långsiktigt god avkastning. Övergripande mål Trelleborgs målsättning är att erövra ledande positioner och skapa ekonomiska skalfördelar inom forskning och utveckling, produktion, marknadsföring samt service för att bättre möta kundernas krav. Finansiella mål efter strategisk ompositionering Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwillavskrivningar 1999 Avkastning Målet för avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwillavskrivningar är 15 procent. Målet för avkastning på eget kapital är 15 procent Avkastning på eget kapital Avkastningsmål 15% Nettoskuldsättning Koncernens långsiktiga mål för nettoskuldsättningsgraden är 75 till 125 procent, vilket stödjer möjligheten att nå målet för avkastning på eget kapital % Nettoskuldsättning 1999 Nettokassa 2000 Mål för nettoskuldsättningsgraden % % 7

10 Trelleborgs gemensamma kompetens Trelleborg har ett genuint materialkunnande inom det polymertekniska området, grundat på en mångårig verksamhet. Som få andra företag har Trelleborg kunskap om hur polymera material uppträder i olika applikationer och miljöer. Det inkluderar en hög kompetens när det gäller att kombinera polymera material med andra material för att uppnå bästa möjliga lösning för kommersiellt framgångsrika produkter. Dessa kunskaper utgör kärnan i verksamheten. Med denna bas utvecklar Trelleborg i nära samverkan med kunderna produkter, system och tjänster. Funktionslösningarna bygger på avancerad design, systemtänkande och tillverkningsteknik som ger hög kvalitet med effektiv kapitalanvändning. Kärnkompetensen går igen i alla fyra affärsområden: vibrations- och ljuddämpning till bilindustrin, däck och BAS Avancerat materialkunnande grundat på polymerteknik, uppbyggt under en mångårig industriell verksamhet. Trelleborg Automotive Trelleborg Wheel Systems Material Funktion Applikation Vibrations- och ljudreduktion samt flödessystem för bilindustrin Däck och hjulsystem för industri och off-road fordon 8

11 hjulsystem till off-road fordon, tätningsprodukter till byggnadsindustrin samt flödes-, skydds- och slitsystem för industri och off shore sektorn. Gemensamt för Trelleborgs kunder är att de kan stödja sig på ett högt kunnande vad gäller material, funktionslösning och tillverkning. Trelleborg kan i ökande grad offerera denna kompetens på ett globalt plan, med hänsyn till de särpräglade kundbehov som existerar på olika nationella marknader. Med denna grund har Trelleborg erövrat ledande positioner och förmått att kombinera snabb tillväxt med god lönsamhet. TILLÄMPNING Forskning och utveckling, design samt processteknik integreras med kundens krav för att skapa marknadsstyrda funktionslösningar. RESULTAT Marknadsledande positioner, tillväxt och god finansiell utveckling. Trelleborg Engineered Systems Trelleborg Building Systems Flödes-, skydds- och slitsystem till industri och off shore sektorn Lister och tätskikt för byggnadsindustrin 9

12 Koncentration till polymer industriverksamhet Våren 1999 stod Trelleborgkoncernen på tre ben: Industri, Handel och Övrigt. Idag, två år senare, är koncentrationen till Industriverksamheten i stort sett genomförd. Den nya strategin Vid bolagsstämman våren 1999 presenterades koncernens nya strategiska inriktning. Den innebar en koncentration till och expansion av Industriverksamheten genom att successivt och på ett värdeskapande sätt avyttra Handelssektorn och sektor Övrigt. Koncentrationen till Industriverksamheten är till stora delar genomförd och expansionen av den har tagit ett stort kliv framåt under 2000 genom två större förvärv. Under senare delen av 2000 preciserades koncernens tillväxtstrategi till att huvudsakligen fokuseras på teknik- och marknadsområden som har sitt ursprung i polymera material och med inriktning mot funktions- och systemlösningar. Handelsverksamheten Handelsverksamheten omsatte cirka 15 miljarder SEK när ompositioneringen inleddes och bestod bland annat av Starckjohann, Ahlsell och Bröderna Edstrand. 51 procent av Handelssektorn avyttrades i november 1999 till Nordic Capital. Värdet uppgick till 6,5 miljarder SEK, varav drygt 800 miljoner återinvesterades. Ett kassaflöde på cirka 5,6 miljarder SEK frigjordes, vilket skapat en utomordentlig plattform för den expansion av Industriverksamheten som fastslogs vid stämman Sektor Övrigt När koncentrationsarbetet inleddes, våren 1999, omsatte sektor Övrigt närmare 3 miljarder SEK exklusive innehavet i Boliden, som sedan 1 juli 1997 redovisats som intressebolag. I Övrigt ingick då bland annat Sorb Industri AB, Chapman, Velox och Trelleborg NV-SA. Sedan dess har merparten av dessa innehav avyttrats eller avvecklats. Dessutom har stamaktier i Boliden delats ut till Trelleborgs aktieägare. Det som återstår är ett mindre antal fastigheter, metallåtervinningsföretaget Metech samt preferensaktier i Boliden Ltd. April 1999 Övrigt Handel Industri 10

13 Februari 2001 Övrigt Handel Förvärv för att nå ledande positioner Samtidigt som koncentrationen till Industriverksamheten genomförts har denna expanderat både via organisk tillväxt men framförallt genom en rad strategiska förvärv. Expansionen har bland annat skett genom två större förvärv inom i första hand antivibration till fordonsindustrin, vilket gett Trelleborg en världsledande position inom detta produktområde. Detta är också kännetecknande för flera av de förvärv som Trelleborg genomfört de senaste åren. Förvärven ska i alla led passa in i koncernens struktur och skapa ledande positioner globalt, regionalt eller lokalt. Mer om expansionen på sidorna 12 och 13. Industri * * Kärnverksamheten Koncentrationen till stora delar genomförd I april 1999 utgjorde Industriverksamheten drygt 40 procent av Trelleborgkoncernens sysselsatta kapital, för att i februari 2001 utgöra drygt 90 procent. Under denna period har stora delar av Handelsverksamheten och verksamheten inom sektor Övrigt avyttrats eller avvecklats. 11

14 Snabb tillvä xt i kä rnverksamheten Under de senaste fem åren har Trelleborgs kärnverksamhet vuxit med över 30 procent per år. Omsättningen har ökat från 4,7 miljarder SEK 1996 till 12,9 miljarder år Proforma för 2000, efter förvärvet av LAC, har kärnverksamheten en omsättning på årsbasis som motsvarar cirka 16 miljarder SEK. Målet framöver är en fortsatt tillväxt på i genomsnitt procent per år. Den snabba omsättningsökningen har genererats genom en kombination av förvärv och organisk tillväxt. Förvärven har skett inom alla fyra affärsområden. Gemensamt för förvärven är att de bidragit till en tillräcklig kritisk massa inom tillväxtområden baserade på polymerteknik. De har också tillfört ny teknik, servicekunnande och nya marknader och bedömts ha potential att möta Trelleborgkoncernens lönsamhetskrav. Affärsområdena har därutöver genererat en god organisk tillväxt genom nya funktionslösningar, nya serviceerbjudanden och nya produkter på nya marknader. Under de närmaste åren har den organiska tillväxten möjligheter att öka genom bland annat den tilltagande användningen av e-handelslösningar. Expansionen av Trelleborgs kärnverksamhet har genomförts med ökad lönsamhet. Den årliga genomsnittliga omsättningsökningen på cirka 30 procent motsvaras av en god tillväxt i såväl rörelseresultat som rörelsemarginal ,7 miljarder SEK ,8 miljarder SEK ,7 miljarder SEK Rörelseresultat 295 MSEK * Rörelsemarginal 6,3% Rörelseresultat Rörelsemarginal 6,2% Förvärv 446 MSEK* Yale South Haven, USA (Automotive) Dav, Brasilien (Automotive) Vorwerk, Tyskland (Wheel Systems) Park Rubber, Storbritannien (Building Systems) Rörelseresultat Rörelsemarginal 7,1% Förvärv 554 MSEK* Pirelli, Italien (Wheel Systems) SRG Bevco, USA (Engineered Systems) ETM, Tyskland (Building Systems) DBV, Tyskland (Building Systems) Joule OY, Finland (Building Systems) * Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems, i detta avsnitt exklusive koncerngemensamma kostnader. 12

15 Denna lönsamma tillväxt bygger bland annat på en förmåga att: förvärva rätt objekt vid rätt tillfälle integrera de förvärvade företagen snabbt söka synergier i alla led (forskning & utveckling, inköp, tillverkning och försäljning) ,9 miljarder SEK Tillväxtmål %/år ,7 miljarder SEK Proforma 2000 cirka 16 miljarder SEK Rörelseresultat Rörelsemarginal 6,6% 622 MSEK* Förvärv Dipro, Tyskland (Building Systems) Rörelseresultat 953 MSEK * Rörelsemarginal 7,3% Förvärv Invensys AVS, (Automotive) Laird AC, (Automotive) Trelleborgs ledande marknadspositioner Automotive AVS Industriell AVS Broms shims Fordonsbälgar 1 1 Lantbruksdäck 3 Solida industridäck Industrislang 1 Industrislang distribution 1 Tätskikt 1 Konsumentprofiler 1 13

16 Marknaden Den globala marknaden för elastomerer* omsätter cirka 130 miljarder dollar och domineras av kunder inom fordonsindustrin (Automotive) med 75 procent. Resterande 25 procent är uppdelad på en rad olika industrier, till exempel bygg och kemi. Produkter Delar man upp marknaden utifrån produkter så utgörs närmare hälften av däck. Andra stora produktgrupper är tätningar cirka nio procent, antivibration åtta procent och slangar sju procent. Av däckmarknaden är cirka 90 procent personbils- och lastbilsdäck. Resterande tio procent är i huvudsak däck för skogs- och lantbruk samt materialhantering. Ledande positioner i lönsamma nischer Affärsområde Wheel Systems är ett bra exempel på hur Trelleborg genom att fokusera på resterande tio procent av världsmarknaden, det vill säga skogs- och lantbruksdäck samt däck till materialhanteringsindustrin skapat ledande positioner inom flera produkt- och kundområden. Inom Automotiveindustrin, som står för 75 procent av den totala marknaden, har Trelleborg skaffat sig en dominerande position inom antivibration med en global marknadsandel på 20 procent. Läs mer under respektive affärsområde på sidorna Marknadsaktörer Antalet aktörer på marknaden skiljer sig markant mellan däckoch industrisidan. Däckmarknaden är väl strukturerad och domineras av tio stora aktörer som står för 75 procent av marknaden. Industrimarknaden är betydligt mer fragmenterad och befinner sig i en konsolideringsfas stod de tio största företagen för cirka tolv procent av marknaden, idag två år senare är motsvarande siffra cirka 20 procent. Samtidigt har de 50 största aktörerna ökat sina marknadsandelar från cirka 45 till 60 procent. De resterande 40 procenten utgörs av ett stort antal små och medelstora företag. En fortsatt konsolidering är att vänta. Trelleborg har varit mycket aktivt i denna konsolidering och gått från en 20:e plats till att idag vara en av världens fem största aktörer. Faktorer som gynnar Trelleborgs tillväxt: Marknaderna är fortfarande fragmenterade och det finns ett stort omvandlingstryck som ökat under senare år. Analysprocessen av den elastomera marknaden genomförd. Viktiga nätverk etablerade. Definierad strategi. Goda finansiella resurser. * Den elastomera marknaden är en delmarknad av den polymera marknaden. 14

17 Marknaden Per kundsegment Per produktsegment Övrigt Övrigt Fordonsindustrin Slangar Däck Antivibration Tätningar Skilda världar Välstrukturerad däckmarknad Fragmenterad industrigummimarknad Ett hundratal företag inklusive Trelleborg Många små och medelstora företag 1-10 inklusive Trelleborg Industrigummi en marknad som konsolideras inklusive Trelleborg Många små och medelstora företag inklusive Trelleborg Många små och medelstora företag

18 K ä rnverksamhetens utveckling 2000 Omsättningen för Trelleborgs kärnverksamhet, det vill säga de fyra affärsområdena Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems inklusive koncernens gemensamma kostnader, ökade under 2000 från MSEK till MSEK. Rörelseresultatet steg från 495 MSEK till 806 MSEK, vilket innebär att rörelsemarginalen steg från 5,4 procent till 6,1 procent. Trelleborg Automotive År 2000 präglades i stor utsträckning av den integration som följde efter förvärvet av antivibrationsdelen inom Invensys Plc. Enheterna i USA är integrerade och i Europa har processen påbörjats med en integrering av viktiga funktioner samt en koncentration och effektivisering av produktionen genom stängningar av Peterboroughanläggningen i England och enheten i tyska Neumünster under Resultatet påverkades positivt under året av en god försäljningsutveckling i USA och en förbättrad europamarknad. Under slutet av året försämrades dock den amerikanska marknaden väsentligt. Inom Laminat fortsatte den goda tillväxten med inbrytningar hos fordonstillverkare i Asien och nya produktmöjligheter för ljuddämpningsmaterialet DuruLam. Mot slutet av året togs ett viktigt steg i affärsområdets fortsatta utveckling genom förvärvet av brittiska Laird-gruppens komponentverksamhet för fordon (se sidorna 20-21). Förvärvet stärker affärsområdets världsledande position inom antivibrationssystem. Trelleborg Wheel Systems Under år 2000 har integreringen med Pirellis lantbruksdäcksdivision slutförts och samarbetet har resulterat i ett antal lyckade lanseringar. Verksamheten inom affärsområdet har renodlats bland annat genom att produktionen av små industridäck koncentrerats till Sri Lanka. Tillverkningen av traktorer var tämligen stark under år 2000, vilket medförde en god försäljning av däck. Däremot var eftermarknaden, framför allt i Europa, relativt svag. Efterfrågan på skogsdäck har varit fortsatt hög. Egen representation för skogs- och lantbruksdäck startades i Australien. Nordamerikanska gaffeltrucktillverkare ökade sin produktion, vilket ledde till en stark efterfrågan. Viss avmattning kunde ses under den sista delen av året. Den europeiska marknaden för industridäck återhämtade sig något. Marknadsinvesteringarna i Sydostasien, Brasilien och Sydafrika gav positiva effekter och försäljningen i dessa regioner visar på mycket god tillväxt. Trelleborg Engineered Systems Efterfrågan på industriförnödenheter har under året ökat successivt i Europa medan en avmattning märkts mot slutet av året i Nordamerika. Industriförnödenheter i Kanada har under året utvecklats på ett tillfredsställande sätt, med en något förbättrad efterfrågan, medan USA-verksamheten visar en svagare utveckling. Olje- och off shore-sektorn visar en förbättring under andra halvåret. Även Nordsjön visar tecken på förbättringar efter en längre tid med svag efterfrågan. Trelleborgs lyckosamma lanseringar av nya produkter till off shore industrin har delvis kompenserat den allmänt svagare efterfrågan. Marknaden för infrastrukturprodukter visar en generellt sett positiv utveckling med en ökad projekt- och orderportfölj. För skyddsprodukter har efterfrågan förbättrats i Sydostasien, medan efterfrågan i Europa varit svag. Laminatverksamheten i Europa har utvecklats väl medan verksamheten i Mexiko fortsätter att belasta resultatet. Trelleborg Building Systems Produkterna inom affärsområdet riktas i första hand mot byggrelaterade marknadssegment. Utvecklingen och lönsamheten inom dessa marknader styr på ett övergripande plan förutsättningarna inom affärsområdet. Trelleborg har stärkt sina positioner inom befintliga marknader och gjort marknadsinbrytningar i östra Europa, framför allt i Polen och Ungern. Inom fönstermarknaden har efterfrågan svängt från träfönster mot aluminium- och PVC-fönster, till följd av en ökad renoveringsverksamhet på kontinentala Europa. Denna marknadsförändring gynnar Trelleborg något då man är stark inom det växande segmentet. En ökning av projektförfrågningar har skett beträffande gummiduk till takbeläggningar. I januari 2001 tecknades ett principavtal med Rieber & Søn ASA om förvärv av de takrelaterade delarna inom danska Phønix Tag. 16

19 Nettoomsättning och rörelseresultat Nettoomsättning Rörelseresultat Trelleborg Automotive Trelleborg Wheel Systems Trelleborg Engineered Systems Trelleborg Building Systems Koncerngemensamma kostnader Eliminering Kärnverksamheten Operativa nyckeltal Genomsnittligt sysselsatt Rörelsemarginal Avkastning på sysselsatt kapital, MSEK (ROS), % kapital (ROA), % Trelleborg Automotive ,5 8,8 13,5 16,1 Trelleborg Wheel Systems ,6 6,2 11,7 11,0 Trelleborg Engineered Systems ,8 3,4 9,3 7,0 Trelleborg Building Systems ,8 10,3 21,6 19,0 Koncerngemensamma kostnader Kärnverksamheten ,1 5,4 11,3 9,7 Rörelseresultat per kvartal, 2000 MSEK jan mar apr jun jul sep okt dec Trelleborg Automotive Trelleborg Wheel Systems Trelleborg Engineered Systems Trelleborg Building Systems Koncerngemensamma kostnader Kärnverksamheten Kassaflödesrapport Januari december 2000 Resultat exklusive Avskrivningar Brutto- Sålda Övrig Summa intressebolag och investeringar anläggn. förändring operativt jämförelsestörande tillgångar i sysselsatt kassaflöde MSEK poster kapital Trelleborg Automotive Trelleborg Wheel Systems Trelleborg Engineered Systems Trelleborg Building Systems Koncerngemensamma kostnader Kärnverksamheten

20 Trelleborg Automotive Trelleborg Automotive är den ledande globala leverantören av antivibrationssystem för fordons- och industriapplikationer samt ljuddämpande laminatprodukter. Affärsområdeschef: George Caplea Mål Trelleborg Automotive skall fortsatt aktivt delta i konsolideringen av världens fordonsleverantörer med inriktning mot polymerbaserade komponenter och system med målet att nå ledande positioner i alla områden man är aktiv inom. Marknadssegment Affärsområdet är uppdelat i två övergripande delar: Automotive AVS (Anti Vibrations System) Trelleborg är världsledande inom antivibrationssystem till bil- och fordonsindustrin med en global produktion och ett komplett produktprogram för såväl chassiapplikationer som applikationer för styrlina. Industriell AVS & Laminat Inom produktområdena Industriell AVS och Laminat har Trelleborg världsledande positioner. Applikationer finns i snart sagt all industri från applikationer för tåg och marin till antivibration inom verkstadsindustri och infrastruktur. Laminat levererar ljuddämpande bromsshims till världens bilindustri samt ljuddämpande produkter under varunamnet DuruLam. Marknadstrender Utvecklingen mot bilar som tillfredsställer allt högre krav på komfort innebär att kraven även skärps på ljud- och vibrationsdämpning. Det innebär större efterfrågan på ljud- och vibrationsdämpande system redan inom ramen för befintlig marknad. Strategi Affärsområdet arbetar utifrån sex framgångsfaktorer: Fokusering på polymera produkter till fordonsindustrin. Kritisk massa genom förvärv och ett mer komplett sortiment möta de ökande kraven från sina globala kunder. Effektiv produktion till exempel integrerade organisationer i USA och Europa samt ökade satsningar för att effektivisera inköp. Teknisk kompetens affärsområdets forskning och utveckling utgår från tre avancerade och specialiserade tekniska centra i Sverige, Tyskland och USA. Global närvaro Trelleborg Automotive kan möta kundernas krav på global produktion genom anläggningar i Europa, USA, Sydamerika och Asien. e-business (se nedan). e-business En stor del av FoU/designarbetet sker online med kunderna. Flera projekt som syftar till att öka lönsamheten genom lägre inköpskostnader, förbättrad kundservice samt ökade försäljningsoch marknadsandelar har startats. Flertalet produktområden har websidor anpassade för designsamarbeten med kund och/ eller beställningsfunktion. Trelleborg Automotive ingår sedan tidigare i fordonsindustrins intranät ANX och Covisint. Trelleborgs position och konkurrenter Inom Automotive AVS är Trelleborg världsledande. Konkurrenter i Amerika är Freudenberg NOK, Clevite, Tokai, Goodyear och Cooper/ContiTech och i Europa Vibracoustic, ContiTech, Paulstra, Boge, Woco samt Hutchinson. Inom Industriell AVS är Trelleborg tvåa i världen och i Amerika samt etta i Europa. Konkurrenter är bland annat Paulstra/Barry, Lord och GMT. Nettoomsättning och rörelseresultat ROA och ROS ROA 18 ROS 12 Nettoomsättning per geografisk marknad Asien 3 % Övriga 1 % Nord- och Sydamerika 50 % Europa 46 % Nettooms ttning, MSEK ROA, % ROS, % 18

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

SCA Årsredovisning 2005

SCA Årsredovisning 2005 SCA Årsredovisning 2005 Innehåll SCA i korthet 1 Produktutveckling 2 Året 2005 i korthet 3 Koncernchefens kommentar 4 Långsiktigt värdeskapande 6 SCA-koncernen 13 SCA-aktien 14 Personliga hygienprodukter

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 KALENDARIUM & LÄSANVISNINGAR Innehåll Årsstämma Årsstämma äger rum den 17 april 2008, kl 16.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Aktieägare som önskar deltaga i

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2012

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2012 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 212 Innehåll Koncernen Året i korthet ii Koncernöversikt iii Koncernchefen kommenterar 2 Strategisk inriktning 4 Getinges och kunderna 8 Affärsområde Medical Systems 1 Affärsområde

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

Årsredovisning Nederman har med sitt starka erbjudande inom miljöteknik goda förutsättningar att fortsätta växa med lönsamhet, både organiskt och

Årsredovisning Nederman har med sitt starka erbjudande inom miljöteknik goda förutsättningar att fortsätta växa med lönsamhet, både organiskt och Årsredovisning Nederman har med sitt starka erbjudande inom miljöteknik goda förutsättningar att fortsätta växa med lönsamhet, både organiskt och genom förvärv. Innehåll 2012 Verksamhet Detta är Nederman

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2011

Sandvik Årsredovisning 2011 Sandvik Årsredovisning Solberg. Tryck: Falk Graphic Media KI-ÅR 11 SWE sandvik ab 811 81 sandviken tel 026-260000 www.sandvik.com Sandvik Årsredovisning Innehåll Året i korthet Detta är Sandvik Sandvik

Läs mer

Årsredovisning 2007. The global leader in door opening solutions

Årsredovisning 2007. The global leader in door opening solutions Årsredovisning 2007 The global leader in door opening solutions Innehåll Omslagsbild: Smart Lock gör det enklare att använda passagekontroll. Låset är energisnålt och drivs med batterier, vilket gör att

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 211 NIBE Industrier är ett internationellt värmeteknikföretag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden NIBE Element, NIBE Energy Systems

Läs mer

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2006 inkluderande Hållbarhetsredovisning Innehåll 1 Det här är SKF 2 Vd har ordet 4 SKF the knowledge engineering company 6 SKFs marknader 8 Förvaltningsberättelse 17 Aktier och aktieägare

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2007

Sandvik Årsredovisning 2007 07 Sandvik Årsredovisning 2007 Sandviks affärsidé och strategi Produktivitet och lönsamhet som affärsidé Sandvik utvecklar, tillverkar och marknadsför högteknologiska produkter och tjänster som bidrar

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

SCA Årsredovisning 2011. Vi gör skillnad i människors vardag

SCA Årsredovisning 2011. Vi gör skillnad i människors vardag SCA Årsredovisning 2011 Vi gör skillnad i människors vardag Innehåll n Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCA-aktien... 4 Strategi... 6 n Koncernen Verksamhet och struktur... 12 Förvärv, investeringar

Läs mer

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014 Sandviks produktionsenhet för skärande verktyg, Gimo. INNEHÅLL ÅRET I KORTHET... 1 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR... 2 VÅR VÄRLD... 4 DRIVKRAFTER FÖR TILLVÄXT... 8 VÅR STRATEGI...10 VÅRA

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

SCA Årsredovisning 2012

SCA Årsredovisning 2012 SCA Årsredovisning 2012 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs värdeskapande... 4 Drivkrafter... 6 Mål och strategi... 8 Innovation och varumärken... 10 SCA-aktien... 12 Information till

Läs mer

2011 i korthet. Finansiella nyckeltal. Nolato årsredovisning 2011. Omsättning 2011

2011 i korthet. Finansiella nyckeltal. Nolato årsredovisning 2011. Omsättning 2011 Nolato AB (publ) årsredovisning 211 Nolato årsredovisning 211 3 211 i korthet 211 utvecklades Nolato Medical och Nolato Industrial mycket positivt, medan det för Nolato Telecom blev ett problematiskt

Läs mer

Innehåll. sid 10. sid 22

Innehåll. sid 10. sid 22 SWEDOL Årsredovisning 2012 1963-2013 Innehåll SAMMANFATTNING 2012 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Finansiella mål 5 Affärsmodell 6 Marknad 8 Konkurrenter 12 Produkter och varumärken

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

Årsredovisning 2014. The global leader in door opening solutions

Årsredovisning 2014. The global leader in door opening solutions Årsredovisning 2014 The global leader in door opening solutions The global leader in door opening solutions ASSA ABLOY ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Verksamhetsbeskrivning ASSA ABLOY-koncernen Kommentar

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer