INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3"

Transkript

1 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september

2 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än 100 procent under kvartalet Rörelseresultatet förbättrades markant under kvartalet och efter nio månader Affärsområde Digital fortsatte sin starka utveckling och är nu större än Strategic Communications sett till byråintäkter i Q3 Intellectas prognos för ligger fast; markant ökad lönsamhet som en effekt av renodlings- och fokuseringsarbete samt genom förvärv TREDJE KVARTALET JULI SEPTEMBER Nettoomsättningen uppgick till 88,0 (41,5) MSEK, en ökning med 112,0 procent. Byråintäkterna ökade med 122,9 procent till 63,3 (28,4) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 3,3 ( 13,8) MSEK före poster av engångskaraktär om 0 ( 45,0) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 2,8 (21,9) MSEK inklusive avvecklad verksamhet om 0 (80,8) MSEK. JANUARI SEPTEMBER Nettoomsättningen uppgick till 284,8 (170,8) MSEK, en ökning med 66,7 procent. Byråintäkterna ökade med 82,9 procent till 210,5 (115,1) MSEK. Rörelseresultatet förbättrades till 1,7 ( 17,7) MSEK före poster av engångskaraktär om 9,1 ( 43,8) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 8,4 (55,2) MSEK inklusive avvecklad verksamhet om 0 (116,3) MSEK. Nyckeltal msek Juli sep Juli sep Jan sep Jan sep Jan dec Nettoomsättning 1) 88,0 41,5 284,8 170,8 262,5 Byråintäkter 63,3 28,4 210,5 115,1 173,8 Rörelseresultat exklusive engångsposter -3,3-13,8-1,7-17,7-18,3 Rörelseresultat -3,3-58,8-10,9-61,5-62,1 Rörelsemarginal på byråintäkter exklusive engångsposter, % -5,2-48,6-0,8-15,4-10,5 Rörelsemarginal på byråintäkter, % -5,2-107,0-5,2-53,4-35,7 Resultat före skatt -3,3-58,6-10,5-61,7-61,7 Resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet -2,8-59,0-8,4-61,1-58, 8 Resultat efter skatt inkl. avyttrad verksamhet -2,8 21,9-8,4 55,2 57,5 Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, SEK 2) -1,00-14,0-3,00-14,55-14,05 Resultat per aktie inkl. avyttrad verksamhet, SEK 2) -1,00 5,20-3,00 13,15 13,50 Eget kapital per aktie, SEK 40,80 50,35 40,80 50,35 51,25 Soliditet, % Avkastning på sysselsatt kapital, % -4,20 23,8-4,20 23,8 26,0 Avkastning på eget kapital, % -3,00 28,5-3,00 28,5 30,5 1) Ingår förändring av lager av produkter i arbete 2) Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna 1

3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Kommentar från vd och koncernchef Vi börjar nu se tydliga effekter av koncernens långsiktiga strategiska ompositionering. Lägre säsongsvariationer ger stabilare tillväxt, och fortsatt kompetensväxling stärker det digitala erbjudandet. Den ökande geopolitiska oron i omvärlden och nu också i vår egen omedelbara närhet är bekymmersam. Hur denna kommer att påverka Intellectas kunders investeringsvilja är svårt att bedöma på kort sikt. Det är därför viktigt att konstatera att effekten av Intellectas nya strategi nu börjar ge effekt, trots oron i omvärlden: Allt större del av Intellectas verksamhet är på den snabbt växande digitala marknaden Fortsatt expansion till nya marknader Fortsatt lansering av nya fokuserade erbjudanden Minskad påverkan av de tidigare starka säsongsvariationerna I finansiella termer visar sig dessa effekter både när det gäller omsättning och lönsamhet för koncernen. Koncernens nettoomsättning ökade under kvartalet med 112,0 procent till 88,0 MSEK och byråintäkterna ökade med 122,9 procent till 63,3 MSEK. Affärsområde Strategic Communications visar organisk tillväxt under kvartalet om 4.2 procent. Affärsområde Digital visar en tillväxt med cirka 22 procent under kvartalet, helt i enlighet med våra mål. Affärsområdets andel av de totala byråintäkterna under kvartalet uppgick därmed till cirka 53 procent, vilket gör att det nu är större än Strategic Communications. Rörelseresultatet för kvartalet har förbättrats till 3,3 ( 13,8) MSEK före poster av engångskaraktär. Sett på nio månaders sikt visar koncernens resultat en markant förbättring. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgår till 1,7 ( 17,7) MSEK. Affärsområde Strategic Communications lönsamhet försämrades dock något under kvartalet. Försämringen beror på att den genomförda omstruktureringen inom ett av bolagen ännu inte gett full effekt. Affärsområde Digital visar å andra sidan på en stark lönsamhet under kvartalet, med en rörelsemarginal om 15 procent på byråintäkter, vilket är i enlighet med våra mål. Som en del av Intellectas strategiska plan lanserade vi två nya bolag under kvartalet; filmbolaget Unreel för att möta den starkt ökande efterfrågan på rörliga medier och spelstudion ISBIT GAMES för att möta den accelererande marknadsefterfrågan på games for marketing. Vi öppnade också ett nytt kontor i Berlin, Tyskland via vårt dotterbolag Propeople, i linje med vår plan att expandera på nya geografiska marknader. Under kvartalet kunde vi notera ett trettiotal nya kunder till koncernens bolag varav fem som ett direkt resultat av samarbeten över bolagsgränserna. Vi har också fortsatt att diskutera och utvärdera relevanta förvärvsobjekt i första hand inom Digital och mer specifikt inom CMS (Content Management Systems) i USA och Europa. Efter periodens utgång har Intellecta via dotterbolaget Propeople redan kommit en bit på vägen genom förvärvet av den danska Sitecore-byrån Chainbizz. Chainbizz integreras i Propeoples verksamhet fr.o.m. den 1 oktober och är ett led i koncernens strävan att vara ledande inom alla större CMS plattformar. Vi återkommer med mer information om fortsättningen på dessa satsningar. Att ändra strategisk inriktning och ompositionera en koncern till morgondagens marknad kräver långsiktighet, tålamod och uthållighet i förening. Vi kan inte påverka oron i omvärlden, men genom att anpassa våra erbjudanden till den ökande digitala/mobila efterfrågan, genom att fortsatt kompetensväxla och effektivisera, samt genom att tydliggöra hur våra bolags spetskompetenser samverkar med varandra för våra kunders bästa, kommer vi allt närmare våra mål. Vår ambition är därigenom dels att infria vår prognos för innevarande år: markant förbättring av lönsamheten, dvs. rörelseresultatet exklusive engångsposter för kvarvarande verksamhet, som en effekt av renodlings- och fokuseringsarbete samt genom förvärv, och dels att leverera på vår fjärde milstolpe: fördubbling av intäkterna på årsbasis fr.o.m. andra halvåret 2015 genom organisk tillväxt samt förvärv inom fokuserade områden. Yann Blandy Vd och koncernchef 63 MSEK BYRÅINTÄKTERNA ÖKADE MED 123 PROCENT UNDER Q3 53% Intellecta Digitals andel av totala BYRÅIntäkter under q3 15 % Rörelsemarginal för Intellecta Digital under q3 4 % ORGANISK TILLVÄXT AV BYRÅ INTÄKTER FÖR INTELLECTA STRATEGIC COMMUNICATIONS UNDER q3 2

4 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 INTÄKTER OCH RESULTAT Nettoomsättning och byråintäkter Tredje kvartalet, juli september Koncernens nettoomsättning uppgick till 88,0 (41,5) MSEK, en ökning med 112,0 procent. Byråintäkterna ökade med 122,9 procent till 63,3 (28,4) MSEK. Under kvartalet var 40,2 procent av nettoomsättningen från försäljning utanför Sverige, vilket skall jämföras med 33,6 procent för motsvarande period föregående år. Försäljningen utanför Sverige visar en stadigt uppåtgående trend. Kvartalets omsättningsutveckling visar också att säsongsvariationerna har minskat tack vare Intellectas globala verksamhet. Rörelseresultatet uppgick till 3,3 ( 13,8) MSEK före poster av engångskaraktär om 0 ( 45,0) MSEK. Resultatet före skatt uppgick till 3,3 ( 13,6) MSEK exklusive engångsposter om 0 ( 45,0) MSEK. Rörelsemarginalen på byråintäkter exklusive engångsposter blev 5,2 ( 48,6) procent. Inklusive engångsposter uppgick rörelsemarginalen på byråintäkter till 5,2 ( 107,0) procent. Bruttomarginalen uppgick till 62,7 (67,0) procent, en minskning med 4,3 procentenheter jämfört med föregående år, till följd av ökade volymer avseende inköp för kunds räkning. Stora leveranser avseende inköp avsåg Valmyndigheten i samband med valåret. Resultatförbättringen tillskrivs en kraftig ökning av byråintäkterna samtidigt som kostnaderna hålls inom strikta ramar. Resultatet per aktie uppgick till 1,00 (5,20) SEK varav resultat från avvecklad verksamhet ingick med 0 (19,20) SEK. Januari september Koncernens nettoomsättning uppgick till 284,8 (170,8) MSEK, en ökning med 66,7 procent. Byråintäkterna ökade med 82,9 procent till 210,5 (115,1) MSEK. Byråintäkterna utgjorde 73,9 (67,4) procent av koncernens nettoomsättning. Rörelseresultatet förbättrades till 1,7 ( 17,7 ) MSEK och resultatet före skatt till 1,4 ( 17,9) MSEK före poster av engångskaraktär om 9,1 ( 43,8) MSEK. Engångsposterna avser omstruktureringskostnader i form av personalkostnader i år medan för föregående år avsågs följande: återbetalda momspengar som har intäktsförts, 1,2 MSEK, nedskrivning av goodwill, 35,0 MSEK samt omstruktureringskostnader i form av personalkostnader, 10,0 MSEK. Resultatförbättringen hänför sig främst till ökade byråintäkter samt förbättrad bruttomarginal. Bruttomarginalen stärktes med 3,4 procentenheter till 69,3 (65,9) procent till följd av ändrad produktmix där andelen av digitala och mer kvalificerade tjänster har ökat. Rörelsemarginalen på byråintäkter exklusive engångsposter blev 0,8 ( 15,4) procent. Inklusive engångsposter uppgick rörelsemarginalen på byråintäkter till 5,2 ( 53,4) procent. Resultatet per aktie uppgick till 3,00 (13,15) SEK varav resultat från avvecklad verksamhet ingick med 0 (27,70) SEK. AFFÄRSOMRÅDEN Intellecta Digital (Ingår: ISBIT GAMES, Propeople Group, River Cresco) Tredje kvartalet, juli september Nettoomsättningen uppgick till 34,3 ( ) MSEK varav byråintäkterna svarade för 33,8 MSEK. Affärsområdet redovisar en tillväxt på cirka 22,0 procent jämfört med bolagens byråintäkter föregående år. Affärsområdet svarade för 53 procent av koncernens totala byråintäkter jämfört med föregående kvartal om 43 procent och det första kvartalet om 39 procent. Rörelseresultatet uppgick till 5,1 ( ) MSEK med en rörelsemarginal på byråintäkter om 15,1 procent. Bruttomarginalen var 86,5 procent. Koncernens nettoomsättning med geografisk fördelning MSEK jan sep jan sep Försäljning utanför Sverige 34,1% 25,3% Koncernens nettoomsättning och rörelseresultat 1) MSEK Sverige 2010 Danmark Nettoomsättning, Q3 Rullande tolv månader vänster axel Övriga länder MSEK Rörelseresultat, Q3 Rullande tolv månader höger axel 1) Årtalen är omräknade och exkluderar affärsområde Infolog som avyttrades den 31 augusti samt poster av engångskaraktär. Nettoomsättning, rörelseresultat Intellecta Digital MSEK ) 2) -10 Nettoomsättning, vänster axel Rörelseresultat, höger axel 1) November december. 2) November september MSEK 20 3

5 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 forts. Intellecta Digital De uppsatta målen för affärsområdet (tillväxt på mellan procent per år och en rörelsemarginal på byråintäkterna om cirka 15 procent) har uppfyllts under samtliga kvartal i år. Under kvartalet har Intellecta fortsatt implementera sin organiska tillväxtstrategi. För att möta den accelererande efterfrågan på games for marketing har Intellecta genom dotterbolaget River Cresco lanserat spelstudion ISBIT GAMES i september. I samma månad öppnades också via dotterbolaget Propeople ApS ett kontor i Berlin. Satsningen är i linje med vårt mål att växa organiskt bland annat genom etablering på nya marknader. Kontoret i Berlin erbjuder heltäckande service och tjänster för den tyska marknaden samt för Österrike och Schweiz. Januari-september Nettoomsättningen uppgick till 101,2 ( ) MSEK varav byråintäkterna svarade för 94,2 MSEK. Affärsområdet redovisar en tillväxt på cirka 25,0 procent jämfört med bolagens byråintäkter föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 14,6 ( ) MSEK med en rörelsemarginal på byråintäkter om 15,5 procent. Bruttomarginalen var 86,4 procent. Affärsområde Digital svarade efter årets nio månader för 46,6 procent av koncernens totala byråintäkter. Intellecta Strategic Communications (Ingår: Bysted AB, Bysted A/S, Hilanders, Intellecta Corporate, Rewir, Rewir i Kina, Unreel och Wow by Rewir) Tredje kvartalet, juli-september Nettoomsättningen uppgick till 54,1 (41,5) MSEK, en ökning med 30,4 procent. Byråintäkterna ökade med 4,2 procent till 29,6 (28,4) MSEK, medan inköp för kunds räkning ökade med 87,0 procent till 24,5 (13,1) MSEK. Affärsområdet visar en successiv ökning av byråintäkter från 2,1 procent under föregående kvartal till 4,2 procent under det tredje kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år samtidigt som det tredje kvartalet omfattar semestermånaderna. Rörelseresultatet uppgick till 5,1 ( 4,0) MSEK och belastades med resultatet för ett konsultbolag under omstrukturering. Omstruktureringen är genomförd och bolaget beräknas nå break-even under nästa år. De andra bolagen inom affärsområdet visade dock högre tillväxt (16,0 procent) samt förbättrad lönsamhet under kvartalet jämfört med samma period förra året. Den omfattande kompetensväxling som genomfördes under andra halvåret har visat sig ge effekt i form av ökade volymer genom att vi kunnat möta förändringarna i efterfrågan och successivt vässa våra kunderbjudanden. Bruttomarginalen uppgick till 47,2 (67,4) procent. Försämringen relateras till ökade volymer avseende inköp för kunds räkning till följd av stora leveranser till Valmyndigheten i samband med valåret. Under kvartalet har Intellecta fortsatt implementera sin organiska tillväxtstrategi. I augusti lanserade Intellecta filmbolaget Unreel med spjutspetskompetens inom rörlig media. Detta är ett led i Intellectas strategi att renodla och tydliggöra de olika bolagens spetskompetenser. Nettoomsättning, rörelseresultat Intellecta Strategic Communications MSEK MSEK 10,0-2,5-5,0-7,5 0-10, ), rullande 2) Nettoomsättning, vänster axel Rörelseresultat, höger axel 1) Redovisas exklusive omstruktureringskostnader om 12,2 MSEK rubricerade som personalkostnader, övrigt om 1,0 MSEK rubricerade som övriga rörelsekostnader och nedskrivningar om 9,3 MSEK av immateriella tillgångar. 2) Redovisas exklusive omstruktureringskostnader om 6,9 MSEK rubricerade som personalkostnader. 7,5 5,0 2,5 0,0 Januari-september Nettoomsättningen uppgick till 191,7 (173,1) MSEK, en ökning med 10,7 procent. Byråintäkterna ökade med 0,4 procent till 115,5 (115,1) MSEK, medan inköp för kunds räkning ökade med 31,4 procent till 76,2 (58,0) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 5,3 ( 0,1) MSEK före engångsposter om 6,9 (0) MSEK. Resultatförsämringen relateras främst till ett konsultbolag som har omfattats av omstrukturering. Omstruktureringskostnaderna inom affärsområdet uppgick till 6,9 4

6 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 MSEK och avsåg en personalminskning om cirka 15 medarbetare som genomfördes under det andra kvartalet. Åtgärden beräknas minska kostnadsmassan med cirka 9,1 MSEK på årsbasis från och med det fjärde kvartalet i år. Mot bakgrund av stabilare intäkter inom affärsområdet, genomförd omstrukturering av ett förlustbringande konsultbolag i form av sänkta kostnader, genomförd kompetensväxling inom hela affärsområdet med en ökad effektivitet är nu målet för Strategic Communications att närma sig koncernens EBIT mål på byråintäkterna (10 procent) i linje med Intellectas kommunicerade milstolpar samt finansiella mål. INVESTERINGAR Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick totalt till 1,2 (2,4) MSEK under perioden. Investeringar i immateriella tillgångar i form av utvecklingskostnader uppgick till 0,9 MSEK. FINANSIELL STÄLLNING Koncernens likvida medel uppgick till 3,7 (84,6) MSEK per den 30 september. Checkräkningskrediten uppgår totalt till 40,3 (34,4) MSEK, varav 10,9 (4,3) MSEK var utnyttjad per respektive balansdag. Sedan den 1 januari minskades nyttjandet av checkräkningskrediten med 6,2 MSEK till 10,9 MSEK per den 30 september. Intellectas likviditetsberedskap i form av outnyttjade krediter och egna medel uppgick till totalt 33,1 (114,7) MSEK per den 30 september. Koncernens räntebärande skulder var vid periodens utgång 28,4 (6,9) MSEK, en ökning med 21,5 MSEK. I beloppet ingår förvärvskrediter med 16,6 MSEK. Koncernens nettoskuld uppgick per den 30 september till 24,7 ( 77,7) MSEK. Förändringen påverkades främst av utbetald utdelning, egen andel av finansiering av förvärv, amortering med ränta av förvärvskrediter samt egen finansiering av omstruktureringskostnader. Per den 30 september var den genomsnittliga löptiden på Intellecta-koncernens skuldportfölj 2,3 (1,3) år. Den genomsnittliga räntenivån i portföljen var 2,87 (4,06) procent. I syfte att anpassa Intellectas totala kreditramar till koncernens expansion och tillväxt utökas Intellectas checkräkningskredit med 12,1 MSEK till totalt 52,4 MSEK under det fjärde kvartalet. Detta sker i stort sett till befintliga kreditvillkor. Utöver egna likvida medel innehar Intellecta en säljarrevers som per 30 september uppgick till 21,0 MSEK. Säljarreversen amorteras kvartalsvis med lägst 0,8 MSEK fr o m 1 januari. Slutamortering av säljarreversen sker med 18,0 MSEK den 30 augusti Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut uppgick per balansdagen till 21,5 (21,5) MSEK i form av företagsinteckningar, aktier i Propeople Group ApS och River Cresco AB. Intellecta omfattas av avtal om finansiella covenants, som avser; soliditet, lägst 30 procent och nettoskuldsättningsgrad, högst 1,0 ggr av eget kapital. Soliditeten uppgick till 52 (63) procent och nettoskuldsättningsgraden till 0,13 ggr per den 30 september. Sedan föregående kvartal stärktes soliditeten med tre procentenheter. Koncernens operativa kassaflöde uppgick till 20,8 ( 58,6) MSEK för jämförbara enheter. I periodens kassaflöde ingår omklassificering av fordran om 17,0 MSEK till investeringsverksamheten som relateras till förvärvet av River per 1 januari. Förbättringen av kassaflödet med 37,8 MSEK exklusive denna omklassificering är till följd av förbättrat resultat före skatt, som var kassaflödespåverkande, med 16,1 MSEK samt minskad kapitalbindning och därmed frigjort kapital. Eget kapital för koncernen uppgick till 190,4 (212,4) MSEK. Eget kapital per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare före och efter utspädning uppgick till 40,80 (50,35) SEK. Enligt bolagsstämmobeslut av den 8 maj delades KSEK ut till Intellectas aktieägare vilket innebar att det egna kapitalet minskade med 6,65 SEK/aktie. Balansdagens aktiekurs uppgick till 32,70 (37,60) SEK, en minskning med 13 procent. 52 % i Soliditet 0,13 ggr NETTOSKULDSÄTTNINGSgRAD 38 MSEK ökning av operativt KASSAflöde 5

7 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 SÄSONGSVARIATIONER Effekterna av Intellectas nya strategi slår igenom när det gäller säsongsvariationerna. Genom en successiv breddning av vårt tjänsteutbud och med nya verksamheter inom affärsområde Digital har säsongsvariationerna mildrats eftersom kunderbjudanden inom affärsområde Digital kännetecknas av en jämnare efterfrågan under året. Säsongsvariationerna har även minskat till följd av geografisk breddning. Intellecta är idag verksamt på olika marknader och kontinenter vilket balanserar upp säsongsvariationerna per bolag och land. MODERBOLAGET Tredje kvartalet, juli-september Intäkterna uppgick till 6,3 (23,8) MSEK och resultatet efter finansnetto till 2,5 ( 1,9) MSEK före poster av engångskaraktär om 0 (20,0) MSEK. I förra årets resultat ingick management fee om 2,2 MSEK från affärsområde Infolog som avyttrades den 31 augusti. Jämförbart resultat efter finansnetto förbättrades med 1,6 MSEK till 2,5 ( 4,1) MSEK exklusive engångsposter och management fee föregående år avseende affärsområde Infolog. Förra årets engångsposter om 20 MSEK omfattade: 55 MSEK från avyttrad verksamhet (Infolog) i form av utdelningar och reavinst samt nedskrivning av andelar i koncernföretag med 35 MSEK. Intäkterna utgörs främst av till dotterbolagen fakturerade tjänster samt ersättning för hyres- och gemensamma kostnader. Merparten av rörelsens intäkter avser vidarefakturering. Resultatförbättringen hänför sig till sänkta kostnader och minskad personal. Januari-september Intäkterna uppgick till 24,8 (49,0) MSEK och resultatet efter finansnetto till 7,2 ( 3,8) MSEK före poster av engångskaraktär om 1,9 (21,2) KSEK. I förra årets resultat ingick management-fee om 8,6 MSEK från affärsområde Infolog som avyttrades den 31 augusti. Jämförbart resultat efter finansnetto förbättrades med 5,2 MSEK till 7,2 ( 12,4) MSEK exklusive engångsposter om 1,9 (29,8) MSEK avseende omstruktureringskostnader respektive föregående år enligt engångsposter redovisade under det tredje kvartalet om 20 MSEK ökat med 1,2 MSEK avseende återbetalning av momsmedel samt 8,6 MSEK avseende management-fee. Moderbolagets likvida medel svarade för sammanlagt 0 (80,0 ) MSEK. Checkräkningskrediten uppgår totalt till 32,9 (32,9) MSEK, och var utnyttjad med 8,7 ( 4,3) MSEK per respektive balansdag. Räntebärande skulder uppgick till 26,2 (6,9) MSEK. Per den 30 september var den genomsnittliga löptiden på Intellectas skuldportfölj 2,5 (1,3) år. Den genomsnittliga räntenivån i portföljen var 2,66 (4,06) procent. Moderbolagets justerade egna kapital uppgick till 229,0 (252,5) MSEK. Sedan årets början har det egna kapitalet minskat med 31,4 MSEK. Minskningen hänför sig till periodens resultat om 7,1 MSEK, riktad nyemission i samband med förvärvet av River Cresco AB om 5,0 MSEK och utdelning om 29,3 MSEK. Information om koncernen Koncernens verksamhet är fr o m den 1 oktober indelad i två områden: 1. Strategic Communications, tidigare affärsområde Consulting (Bysted AB, Bysted A/S, Hilanders, Intellecta Corporate, Rewir, Rewir i Kina, Unreel och Wow by Rewir) 2. Digital (ISBIT GAMES, Propeople och River) Se Intellectas hemsida MEDARBETARE Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 412 (360). Per den 30 september uppgick antalet medarbetare till 407 (181). Intellecta Strategic Communications har 159 (169) medarbetare, Intellecta Digital 239 ( ) medarbetare och moderbolaget 9 (12) medarbetare. 6

8 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 MOMSÅTERBETALNING Den 26 februari kom domen i Högsta Förvaltningsdomstolen som ger Skatteverket rätt att eftertaxera tryckeriernas kunder för att momsen ändrats retroaktivt från 25 till 6 procent. HFD har i sina domskäl hänvisat vidare till EU-rätten där det framgår att vid liknande situationer ska medlemsstaterna möjliggöra att köparen kan återkräva skatten direkt från skattemyndigheterna om det blir omöjligt eller orimligt svårt att återfå skatten. Stockholms Tingsrätt, mål nr T av 8 mars angående Voice the Brand Liberation Company AB och Vitt Grafiska Produktion AB har dömt att ett tryckeri inte är skyldigt att återbetala det feldebiterade momsbeloppet till kunden. Målet har avgjorts av Svea Hovrätt i dom den 25 juni i mål nr T Målet har betydelse för den fortsatta hanteringen av momskraven som är framställda mot tryckerikunder av Skatteverket genom sk följdändringsbeslut som utgår från huvudbeslutet för tryckeriet. Hovrätten har i likhet med tingsrätten kommit fram till att det enligt principen om condictio indebit (misstagsbetalning) inte finns någon återbetalningsskyldighet i detta fall för det bolag som sålt tryckeritjänster. Hovrätten har inte tagit ställning till om kunden har rätt till återbetalning utifrån andra grunder, exempelvis enligt principen om obehörig vinst. Det betyder att den prejudicerande effekten är begränsad samtidigt som domen visar att det inte föreligger någon skyldighet för tryckeriet att återbetala tryckerimoms till kunden. Skatteverket har efter dom i Svea Hovrätt återkallat sin talan, mål nr i Kammarrätten i Sundsvall, med anledning av att den skattskyldige genom att rikta krav mot tryckeriet, vilket bestridits av tryckeriet, har visat att det är i vart fall orimligt svårt för den skattskyldige att få betalt av tryckeriet. Intellecta har med anledning därav åberopat likabehandlingsprincipen enligt grundlagen för samtliga mål. Förvaltningsrätten i Malmö, har enligt mål av den 21 mars och efter domen i HFD funnit att en följdändring är uppenbart oskälig med hänvisning till skyldigheten att bibehålla bokföringsunderlag. Enligt mål nr T som för närvarande avhandlas i Jönköpings Tingsrätt mellan Sörmlands Grafiska och ett mediabolag, ska även avtalslagen, branschsedvänja mm beaktas. HFD har meddelat att de avvaktar denna dom. Det är ytterst oklart om tidigare redovisad ingående moms, på laglig grund kan sänkas medelst efterbeskattning. Av momslagen (ML) framgår att felaktigt debiterad moms inte omfattas av Skattebetalningslagens tillämpningsområde för tid före Först fr o m 1/ föreligger betalningsskyldighet för felaktigt debiterad moms enligt 1 kap. 1 tredje stycket mervärdeskattelagen (1994:200, ML). Fr o m denna tidpunkt omfattas felaktigt debiterad moms av skattebetalningslagens (1997:438, SBL) tillämpningsområde. Detta framgår av prop. 2007/08:25. Inga domar har ännu avkunnats av Kammarrätten till Skatteverkets fördel. Intellecta har överklagat samtliga mål och väntar på domar. Intellecta bedömer risken för eventuella momsåterbetalningar till högst 5.0 MSEK vilket ryms inom reserven på motsvarande belopp i balansräkningen. För mer information hänvisas till Intellectas hemsida, www. intellecta.se Kommentar angående tryckerimomsdomarna i HFD och Svea Hovrätt. 407 Antal medarbetare inom koncernen ANTAL UTESTÅENDE AKTIER OCH EGNA AKTIER Antalet utestående aktier i Intellecta uppgick per den 30 september till , varav B-aktier och A-aktier. Vid omröstning på årsstämma innebär en aktie av serie A tio röster och en aktie av serie B en röst. I samband med förvärvet av River Cresco AB har en aktielikvid om 5 MSEK erlagts motsvarande nyemitterade B-aktier i Intellecta. 7

9 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Intellecta innehar egna B-aktier per den 30 september. Intellectas ägarbas har breddats i samband med att Gunnar Mannerheim, styrelseledamot och Intellectas största aktieägare genom sitt bolag M6 Capital AB i juni sålde av hela sitt aktieinnehav i Intellecta. Gunnar Mannerheim avsåg att koncentrera sina investeringar till industriella verksamheter. Han avgick i juli som ledamot i Intellectas styrelse till följd av avyttringen. Flera nya ägare tillkom som bland andra Staffan Persson via Zimbrine Holding BV, Ingo Invest, Humle Småbolagsfond och Avanza Pension som utökade sitt innehav samt olika fondbolag, institutionella ägare och ett antal privatpersoner. TECKNINGSOPTIONER Intellecta har under 2012 i enlighet med bolagsstämmobeslut av den 10 maj 2012 infört ett aktieprogram avseende teckningsoptioner för nyckelpersoner. Per den 30 september har teckningsoptioner av utnyttjats. Överlåtelse av teckningsoptioner har skett på marknadsmässiga villkor. För mer information om villkor för teckningsoptioner hänvisas till årsredovisningen. VÄSENTLIGA RISKER Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker. Intellecta är verksamt på en rad olika konkurrensutsatta produkt- och tjänsteområden. Intellecta har definierat begreppet risk som allt som kan ha en väsentlig negativ effekt på uppnåendet av koncernens mål. Risker kan vara hot, osäkerhetsfaktorer eller förlorade möjligheter avseende Intellectas nuvarande eller framtida verksamhet. En ytterligare risk som har tillkommit under perioden är den politiska instabiliteten och utvecklingen i Ukraina och hur det kan komma att påverka verksamheten som Intellecta genom Propeople Group bedriver där. Därför övervägs att flytta verksamheten till en annan stad alternativt till ett annat land. Finansiella risker omfattar i första hand valutarisker, ränterisker, kredit- och motpartsrisker. Valutariskerna har ökat något utifrån förvärvet av Propeople Group ApS. Detta relateras till Propeoples globala verksamhet där transaktioner sker i olika valutor som US-dollar, Euro och DKK. Valutafluktuationer begränsas med hjälp av kundavtal innehållande valutaklausuler och prisanpassningar. Det övergripande ansvaret för att hantera koncernens finansiella risker samt utveckla metoder och principer för riskhantering ligger inom koncernledningen och finansfunktionen. Utöver de risker som beskrivs i Intellectas årsredovisning bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit. För en fullständig redogörelse av de risker som påverkar koncernen hänvisas till årsredovisningen för. OSÄKERHETSFAKTORER Risken för vidare återbetalning av moms enligt mål C-88/09 i EU domstolen har bedömts av Intellecta till 5 MSEK och den framlagda finansiella rapporten återspeglar denna bedömning. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Transaktioner mellan Intellecta och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum. HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Förvärv Intellectabolaget Propeople ApS förvärvade den 16 oktober Chainbizz 2009 A/S, en dansk Sitecore-byrå. Förvärvet är ett led i Propeople strävan att vara ledande inom alla större CMS plattformar och kompletterar Propeoples starka ställning inom ramen för Microsoft. net med ökad Sitecore-kompetens. Sitecore-plattformen har starkt fäste 8

10 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 både i Danmark och USA som båda är Propeoples huvudmarknader. Chainbizz, med kunder som bland annat Blue Water Shipping, Expert Danmark, Bail Group och Eurosko Norge, har åtta anställda. Chainbizz integreras i Propeoples verksamhet fr.o.m. den 1 oktober. Förvärvsanalysen är under upprättande och kommer att intas i bokslutskommunikén. För mer information hänvisas till Intellectas pressrelease den 16 oktober som är publicerad på Intellectas hemsida, Inga händelser har inträffat som haft någon väsentlig inverkan på det per den 30 september redovisade resultatet samt den finansiella ställningen som framgår av denna rapport. NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE Delårsrapport kvartal 4 (oktober-december) lämnas den 20 februari REDOVISNINGSPRINCIPER Koncernen Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 delårsrapportering samt enligt Rådet för finansiell rapportering RFRI. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) och de av EU antagna tolkningarna av gällande standarder och International Financial Reporting Interpretations Committe (IFRIC). Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer i allt väsentligt med vad som framgår av årsredovisningen för. Moderbolaget Moderbolaget, Intellecta AB, tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings- rekommendation RFR 2, redovisning för juridiska personer. Redovisningsprinciperna överensstämmer med de från föregående år samt, i tillämpliga delar, med koncernens redovisningsprinciper. Denna rapport har varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets revisorer. Stockholm den 7 november Intellecta AB (publ) Styrelsen 9

11 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i sammandrag (delårsrapport) upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 kap. årsredovisningslagen Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Intellecta AB (publ) för perioden 1 januari till 30 september. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 7 november PricewaterhouseCoopers AB Bo Lagerström Auktoriserad revisor 10

12 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 KONCERNENS RESULTATRÄKNING belopp i ksek / Okt-sep Jan dec Nettoomsättning 1) Övriga rörelseintäkter ) ) ) ) Summa intäkter Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Nedskrivningar ) ) ) ) ) Övriga rörelsekostnader Summa kostnader Rörelseresultat ) ) ) ) ) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt ) ) ) ) ) Inkomstskatt Resultat från kvarvarande verksamhet Resultat från affärsområde som är avyttrat Resultat Varav hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa resultat Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare under året (uttryckt i SEK per aktie), före och efter utspädning Resultat från kvarvarande verksamheter 1,00 14,00 3,00 14,55 2,60 14,05 Resultat från avvecklade verksamheter 19,20 27,70 27,55 Summa resultat 1,00 5,20 3,00 13,15 2,60 13,50 1) Nettoomsättningen redovisas inkl. förändring av lager av produkter i arbete. 2) I resultatet ingår en nedskrivning av immateriella tillgångar avseende förvärv av onlinesystemet Communivator med 16,9 MSEK, avskrivning av systemet med 1,1 MSEK samt återföring av tilläggsköpeskillingen för systemet med 18 MSEK. rubricerad som övriga intäkter. Transaktionerna som inte har haft någon påverkan på resultatet är relaterade till att utbetalning av tilläggsköpeskilling inte kommer att äga rum. 3) Varav en engångspost om 1,2 MSEK rubricerad som intäktsfört momsbelopp. 4) Avser nedskrivning om 35 MSEK av goodwill. 5) Varav poster av engångskaraktär om 45,0 MSEK rubricerade som omstruktureringskostnader om 10,0 MSEK och 35 MSEK som nedskrivning av goodwill. 6) Varav poster av engångskaraktär om 9,1 MSEK rubricerade som personalkostnader. 7) Varav poster av engångskaraktär om 43,8 MSEK rubricerade som intäktsfört momsbelopp om 1,2 MSEK, omstruktureringskostnader om 10,0 MSEK och 35 MSEK som nedskrivning av goodwill. 11

13 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Koncernens rapport över totalresultat belopp i ksek / Okt-sep Jan-dec Periodens resultat Övrigt totalresultat: Komponenter som inte kommer att omklassificeras till årets resultat Aktuariell vinst/förlust på pensionsförpliktelser Skatt hänförligt till övrigt totalresultat Summa komponenter som inte kommer att om klassificeras till årets resultat Komponenter som kan komma att återföras i resultaträkning Omföring mellan fritt kapital och omräkningsdifferens Omräkningsdifferens vid omräkning av utländska verksamheter Summa komponenter som kan komma att återföras i resultaträkning Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Summa totalresultat för perioden Varav hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa totalresultat för perioden Sammanställning antal aktier Aktie Röster Antal aktier Antal röster A B Totalt KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL belopp i ksek Hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytandesumma Hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa Ingående balans per / Totalresultat för perioden Utdelning Transaktioner med innehav utan bestämmande inflytande Ovillkorat aktieägartillskott Nyemission Aktierelaterat incitamentsprogram Försäljning av egna aktier Utgående balans per /

14 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Koncernens rapport över finansiell ställning belopp i ksek TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar ) ) ) Materiella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Pågående arbeten Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa tillgångar 1) ) Varav balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, MSEK 1,5 0,8 1,1 Varav goodwill, MSEK 174,2 116,8 138,5 Varav programvara, MSEK 1,8 24,4 23,8 Varav kundrelationer, MSEK 12,9 13,6 Varav varumärken, MSEK 12,9 13,6 EGET KAPITAL Eget kapital Hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Räntebärande långfristiga skulder Ej räntebärande långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Ej räntebärande kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder 1) ) Varav räntebärande skulder, MSEK 28,4 6,9 39,2 13

15 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Rapport över kassaflöden för koncernen belopp i ksek Jan sep Jan sep Jan sep 1) Jan dec Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Jan dec 1) Betald skatt Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Ökning( )/minskning(+) av varulager Ökning( )/minskning(+) av kortfristiga fordringar Ökning(+)/minskning( ) av kortfristiga skulder Summa kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av verksamheter ) ) ) Försäljning av verksamheter ) ) Amortering av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av långfristig upplåning Förändring av kortfristig upplåning Förändring av övriga långfristiga skulder Amortering av finansiell leasing Utbetald utdelning Ovillkorat aktieägartillskott ) - - Betalning för personaloptioner Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början ) Likvida medel vid periodens slut Betald låneränta ) Varav affärsområde Infolog som avyttrades den 31 augusti. 2) Avser utbetald köpeskilling för Bodén & Co Kommunikation och River Cresco AB med avdrag för likvida medel i bolaget i samband med tillträdet. Utbetalning av köpeskilling om 17 MSEK avseende River Cresco AB skedde i dececember men tillträdet till bolaget skedde per den 1 januari. Beloppet om 17 MSEK har omklassificerats från kassaflöde från den löpande verksamheten till kassaflöde från investeringsverksamheten. 3) Avser utbetald köpeskilling för Ineko AB (f.d. Ekotryck Redners AB) och Bodén & Co Kommunikation AB. 4) Avser utbetald köpeskilling för Ineko AB (f.d. Ekotryck Redners AB), Bodén & Co Kommunikation AB, Communivator och Propeople Group ApS med tilllägg förvid förvärvet utnyttjad checkräkningskredit. 5) Avser avyttring av affärsområde Infolog. 6) Etablering av dotterbolaget ISBIT GAMES AB som ägs till 75 procent av River Cresco AB och 25 procent av extern ägare. Ovillkorat aktieägartillskott utgör ersättning för den externa ägarens aktieandel i bolaget. 7) Inkl. utnyttjad checkräkningskredit om 17,1 MSEK. 14

16 Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Koncernens rörelsesegment Tredje kvartalet Affärsområde Intellecta Strategic Communications Affärsområde Intellecta Digital Affärsområde Infolog (avyttrat) Övrigt Koncerneliminering Eliminering för Infolog (avyttrat) Totalt Koncernen belopp i ksek Nettoomsättning i segmentet Koncerninterna intäkter i segmentet Nettoomsättning från externa kunder Övriga rörelseintäkter Övriga intäkter i segmentet Rörelseresultat, EBIT Totala tillgångar Medelantalet årsanställda En avstämning av totalt EBIT mot koncernens resultat före skatt är enligt följande: Rörelseresultat, EBIT Finansiella kostnader Finansiella intäkter Resultat före skatt Nettoomsättning från externa kunder Totala tillgångar Information om geografiska områden Sverige Danmark Övriga länder Eliminering för Infolog (avyttrat) Totalt koncernen Koncernens rörelsesegment Rörelsesegment Indelningen i segment har ändrats från och med den 1 oktober sedan avyttringen av affärsområde Infolog per den 1 september och förvärvet av Propeople per den den 1 november och River per den 1 januari. Segmenten som redovisas nu, Intellecta Strategic Communications och Intellecta Digital, överensstämmer med hur verksamheterna följs upp internt. Intellectas verksamhet finns i Sverige, Danmark, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien och Kina. Övrigt består av huvudkontor och moderbolag, koncernfinans och andra funktioner som handhas centralt och relaterar till koncernen som helhet. Resultatet avseende dessa verksamheter ingår i kolumnen Övrigt. Försäljning mellan affärsområdena förekommer i ökad utsträckning och redovisas i nedan tabell för perioden. Intäkter från externa parter är framtagna enligt samma principer som i resultaträkningen. Dotterbolagscheferna för Intellecta Strategic Communications respektive Intellecta Digital bedömer resultat baserat på rörelseresultat, EBIT. Detta mått omfattar inte eventuella nedskrivningar. Ränteintäkter och räntekostnader fördelas inte på segmenten utan hänförs till Övrigt, då dessa poster påverkas av åtgärder som vidtas av koncernens finansfunktion. Tillgångarna fördelas baserat på segmentets verksamhet och tillgångens fysiska placering. Tillgångar som inte allokerats till affärsområdena omfattar uppskjutna skattefordringar, finansiella tillgångar som kan säljas och finansiella instrument som hålles till förfall, då dessa tillgångar hanteras gemensamt för samtliga bolag på en central nivå. 15

17 Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Koncernens rörelsesegment, forts Nio månader Affärsområde Intellecta Strategic Communications Affärsområde Intellecta Digital Affärsområde Infolog (avyttrat) Övrigt Koncerneliminering Eliminering för Infolog (avyttrat) Totalt Koncernen belopp i ksek Nettoomsättning i segmentet Koncerninterna intäkter i segmentet Nettoomsättning från externa kunder Övriga rörelseintäkter Övriga intäkter i segmentet Rörelseresultat, EBIT Totala tillgångar Medelantalet årsanställda En avstämning av totalt EBIT mot koncernens resultat före skatt är enligt följande: Rörelseresultat, EBIT Finansiella kostnader Finansiella intäkter Resultat före skatt Nettoomsättning från externa kunder Totala tillgångar Information om geografiska områden Sverige Danmark Övriga länder Eliminering för Infolog (avyttrat) Totalt koncernen

18 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Nyckeltal för koncernen Juli sep 1) Juli sep Jan sep Jan sep /1) Okt sep Jan dec Nettoomsättning 2) 88,0 41,5 284,8 170,8 376,5 262,5 Varav byråintäkter 63,3 28,4 210,5 115,1 269,2 173,8 EBITDA, MSEK 0,7 22,6 12,2 23,1 13,1 22,2 Rörelseresultat (EBIT), MSEK 3,3 58,8 10,9 61,5 11,5 62,1 Rörelseresultat (EBIT), exkl. engångsposter MSEK 3,3 13,8 1,8 17,7 2,4 18,3 Rörelsemarginal, %, i relation till nettoomsättning 3,8 141,8 3,8 36,0 3,1 23,7 Rörelsemarginal, %, i relation till byråintäkter 5,2 107,0 5,2 53,4 4,3 35,7 Rörelsemarginal, %, i relation till byråintäkter exkl. engångsposter 5,2 48,6 0,8 15,4 0,9 10,5 Resultat före skatt, MSEK 3,3 58,6 10,5 61,7 10,5 61,7 Vinstmarginal, % 3,8 141,2 3,7 36,1 2,8 23,5 Resultat från kvarvarande verksamhet efter skatt, MSEK 2,8 59,0 8,4 61,1 6,1 58,8 Resultat från avvecklad verksamhet efter skatt, MSEK 80,9 116,3 116,3 Resultat per aktie, SEK 3) 1,00 5,20 3,00 13,15 2,60 13,50 varav i kvarvarande verksamhet 1,00 14,00 3,00 14,55 2,60 14,05 varav från avvecklad verksamhet 19,20 17,70 27,55 Utdelning per aktie 6,65 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK 2) 8,10 7,20 4,75 2,40 10,75 8,45 Avkastning på eget kapital, % 4) 3,0 28,5 3,0 28,5 3,0 30,5 5) Avkastning på totalt kapital, % 4) 2,6 14,0 2,6 14,0 2,6 14,0 5) Avkastning på sysselsatt kapital, % 4) 4,2 24,0 4,2 24,0 4,2 26,0 5) Eget kapital per aktie, SEK 6) 40,80 50,35 40,80 50,35 40,80 51,25 Soliditet, % Nettoskuldsättningsgrad, ggr 7) 0,13 0,37 0,13 0,37 0,13 0,11 Nettoskuld/EBITDA, ggr 8) 1,88 1,77 1,88 1,77 1,88 0,33 Skuldsättningsgrad, ggr 0,15 0,01 0,15 0,01 0,15 0,10 Räntetäckningsgrad, ggr 9) 6,9 21,2 6,9 21,2 6,9 32,7 Disponibla likvida medel, MSEK 10) 33,1 114,7 33,1 114,7 33,1 70,5 Investeringar i anläggningstillgångar, MSEK 1,3 0,8 28,3 27,5 51,5 78,1 Koncernen, medelantal anställda varav Intellecta Strategic Communications varav Intellecta Digital varav Affärsområde Infolog Koncernen, antal anställda vid periodens utgång varav Intellecta Strategic Communications varav Intellecta Digital varav Affärsområde Infolog 1) Jämförelsetalen är omräknade och är exklusive avyttrat affärsområde infolog per den 31 augusti. 2) Nettoomsättningen redovisas inkl.förändring av lager av produkter i arbete. 3) Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna. 4) Avkastningen har beräknats på resultatet för den senaste 12-månadersperioden. 5) Nyckeltalen är exklusive avyttrat affärsområde Infolog per den 31 augusti (reavinster). Jämförelsetalen för för kvarvarande veksamheter omräknas vid utgången av. 6) Eget kapital per aktie före/efter utspädning definieras också som substansvärde före/efter utspädning per aktie då dolda reserver i tillgångar som har objektiva marknadsvärden saknas. 7) Vid beräkning av nettoskuldsättningsgrad används räntebärande skulder med avdrag för likvida medel. 8) Nettoskuld/EBITDA har beräknats på resultatet för den senaste 12-månadersperioden. 9) Räntetäckningsgraden har beräknats på resultatet för den senaste 12-månadersperioden. 10) Disponibla likvida medel inkluderar outnyttjad checkräkningskredit 29,4 (30,1) MSEK och kortfristiga placeringar för samtliga jämförelsetal exklusive. För är motsvarande tal 25,2 MSEK. 17

19 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Definitioner Avkastning på eget kapital Avkastning på sysselsatt kapital Avkastning på totalt kapital Byråintäkter EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) Justerat eget kapital Nettoskuld/EBITDA Nettoskuldsättningsgrad Rörelsemarginal Rörelsemarginal på arvodesintäkter Skuldsättningsgrad Soliditet Substansvärde Sysselsatt kapital Vinstmarginal Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter i förhållande till genomsnittlig balansomslutning. Arvodesintäkter ökade med marginal på inköp för kunds räkning. Rörelseresultat ökat med avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materiella tillgångar. Redovisat eget kapital ökat med 78 procent av obeskattade reserver exklusive minoritetsintressen. Räntebärande skulder minus likvida medel i förhållande till rörelseresultat ökat med avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materiella tillgångar. Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel i relation till redovisat eget kapital. Resultat efter av- och nedskrivningar i förhållande till nettoomsättning. Resultat efter av- och nedskrivningar i förhållande till arvodesintäkter. Räntebärande skulder med avdrag för finansiella räntebärande tillgångar i relation till eget kapital. Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Motsvarar koncernens eget kapital. Totala tillgångar minskade med likvida medel och icke räntebärande skulder. Resultat efter finansnetto i förhållande till nettoomsättning. 18

20 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Intäkter och resultat för koncernen, kvartalsfördelat (12 mån) 1) msek Kv1 Kv 2 Kv 3 S:a Kv1 Kv 2 Kv 3 kv 4 S:a Nettoomsättning 94,8 102,0 88,0 284,8 155,1 152,6 80,6 91,6 479,9 Varav byråintäkter 79,6 67,6 63,3 210,5 Rörelseresultat 4,8 12,3 3,3 10,9 40,4 3,6 51,9 0,6 8,5 Finansiella poster 0,3 0,3 0,6 0,5 69,3 0,6 68,8 Resultat före skatt 5,1 12,4 3,3 10,5 39,8 3,1 17,4 0,0 60,3 Resultat efter skatt 4,0 9,6 2,8 8,4 30,9 2,4 21,9 2,3 57,5 Resultat per aktie 2) 0,90 2,55 1,00 3,00 7,40 0,55 5,20 0,55 13,65 varav i kvarvarande verksamhet 0,90 2,55 1,00 3,00 3,80 0,55 2,55 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 2) 5,05 1,65 8,10 4,75 2,40 2,45 7,20 6,00 8,45 Eget kapital per aktie 2) 50,70 41,80 40,80 40,80 45,10 44,80 50,35 51,25 51,25 Avkastning på eget kapital, % 14,8 33,3 3,0 3,0 14,9 10,6 28,5 30,5 30,5 Avkastning på sysselsatt kapital, % 10,1 30,9 4,2 4,2 13,6 10,2 24,0 26,0 26,0 Avkastning på totalt kapital, % 5,6 18,3 2,6 2,6 7,6 5,6 14,0 30,7 30,7 Rörelsemarginal, % 5,1 12,1 3,8 3,8 26,0 1,9 64,4 0,7 1,8 Rörelsemarginal, %, i relation till byråintäkter 6,0 18,2 5,2 5,2 Vinstmarginal, % 5,4 12,2 3,8 3,7 25,7 2,0 21,6 0,0 12,6 Soliditet Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,13 0,05 0,13 0,13 0,27 0,25 0,37 0,11 0,11 Nettoskuld/EBITDA, ggr 6,56 0,35 1,88 1,88 1,36 0,99 1,77 0,33 0,33 Skuldsättningsgrad, ggr 0,13 0,15 0,15 0,15 0,35 0,29 0,01 0,10 0,10 Räntetäckningsgrad, ggr 18,2 54,6 6,9 6,9 10,6 10,7 21,2 32,7 32,7 Disponibla likvida medel, MSEK 90,4 68,3 33,1 33,1 80,0 72,2 114,7 70,5 70,5 1) Inklusive affärsområde Infolog under januari augusti. 2) Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna. 19

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q2 1 JANUARI 30 JUNI 2015

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q2 1 JANUARI 30 JUNI 2015 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q2 1 JANUARI 3 JUNI INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni Q2 Fortsatt stark tillväxt med förbättrat resultat Kraftig tillväxt av byråintäkterna under Q2 Förbättrad lönsamhet

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Q2 Delårsrapport 1 januari 3 juni DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni ANDRA KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 155, (194,3) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 8,6 (1,) MSEK. Rörelseresultatet exklusive

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari September 2012 Periodens nettoomsättning 15,7 Mkr (34,5) Rörelseresultat -43,3 Mkr (-34,8) Resultat efter skatt -37,7 Mkr (-25,7) Resultat per aktie -0,08

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades under september, realisationsvinst 46 Mkr. Koncernens nettoomsättning under perioden 332 (645) Mkr, dito för jämförbara enheter 332

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Rekordomsättning med god vinst!

Rekordomsättning med god vinst! 1 av 8 Rekordomsättning med god vinst! Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 281 miljoner kronor, en ökning med 72 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015 Nordkom AB (publ)

Delårsrapport Januari mars 2015 Nordkom AB (publ) 1 Delårsrapport Januari mars 2015 Nordkom AB (publ) Perioden i sammanfattning 2 Q1 Perioden januari-mars 2015 Omsättning 14.3 MSEK EBITA 2.7 MSEK > Omsättningen för perioden uppgick till 14,3 (18,4) MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137. Delårsrapport för andra kvartalet 2007/2008 1 maj 2007 31 oktober 2007. NetOnNet förbättrar resultatet.

NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137. Delårsrapport för andra kvartalet 2007/2008 1 maj 2007 31 oktober 2007. NetOnNet förbättrar resultatet. NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 Delårsrapport för andra kvartalet 2007/2008 1 maj 2007 31 oktober 2007 NetOnNet förbättrar resultatet. Kvarvarande verksamhet; Andra kvartalet Försäljningen uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014

Delårsrapport. januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Orderingången uppgick till 47,6 (53,9) MSEK. Rörelseintäkterna uppgick till 50,1 (49,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,7 (3,6) MSEK.

Läs mer