INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3"

Transkript

1 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september

2 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än 100 procent under kvartalet Rörelseresultatet förbättrades markant under kvartalet och efter nio månader Affärsområde Digital fortsatte sin starka utveckling och är nu större än Strategic Communications sett till byråintäkter i Q3 Intellectas prognos för ligger fast; markant ökad lönsamhet som en effekt av renodlings- och fokuseringsarbete samt genom förvärv TREDJE KVARTALET JULI SEPTEMBER Nettoomsättningen uppgick till 88,0 (41,5) MSEK, en ökning med 112,0 procent. Byråintäkterna ökade med 122,9 procent till 63,3 (28,4) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 3,3 ( 13,8) MSEK före poster av engångskaraktär om 0 ( 45,0) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 2,8 (21,9) MSEK inklusive avvecklad verksamhet om 0 (80,8) MSEK. JANUARI SEPTEMBER Nettoomsättningen uppgick till 284,8 (170,8) MSEK, en ökning med 66,7 procent. Byråintäkterna ökade med 82,9 procent till 210,5 (115,1) MSEK. Rörelseresultatet förbättrades till 1,7 ( 17,7) MSEK före poster av engångskaraktär om 9,1 ( 43,8) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 8,4 (55,2) MSEK inklusive avvecklad verksamhet om 0 (116,3) MSEK. Nyckeltal msek Juli sep Juli sep Jan sep Jan sep Jan dec Nettoomsättning 1) 88,0 41,5 284,8 170,8 262,5 Byråintäkter 63,3 28,4 210,5 115,1 173,8 Rörelseresultat exklusive engångsposter -3,3-13,8-1,7-17,7-18,3 Rörelseresultat -3,3-58,8-10,9-61,5-62,1 Rörelsemarginal på byråintäkter exklusive engångsposter, % -5,2-48,6-0,8-15,4-10,5 Rörelsemarginal på byråintäkter, % -5,2-107,0-5,2-53,4-35,7 Resultat före skatt -3,3-58,6-10,5-61,7-61,7 Resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet -2,8-59,0-8,4-61,1-58, 8 Resultat efter skatt inkl. avyttrad verksamhet -2,8 21,9-8,4 55,2 57,5 Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, SEK 2) -1,00-14,0-3,00-14,55-14,05 Resultat per aktie inkl. avyttrad verksamhet, SEK 2) -1,00 5,20-3,00 13,15 13,50 Eget kapital per aktie, SEK 40,80 50,35 40,80 50,35 51,25 Soliditet, % Avkastning på sysselsatt kapital, % -4,20 23,8-4,20 23,8 26,0 Avkastning på eget kapital, % -3,00 28,5-3,00 28,5 30,5 1) Ingår förändring av lager av produkter i arbete 2) Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna 1

3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Kommentar från vd och koncernchef Vi börjar nu se tydliga effekter av koncernens långsiktiga strategiska ompositionering. Lägre säsongsvariationer ger stabilare tillväxt, och fortsatt kompetensväxling stärker det digitala erbjudandet. Den ökande geopolitiska oron i omvärlden och nu också i vår egen omedelbara närhet är bekymmersam. Hur denna kommer att påverka Intellectas kunders investeringsvilja är svårt att bedöma på kort sikt. Det är därför viktigt att konstatera att effekten av Intellectas nya strategi nu börjar ge effekt, trots oron i omvärlden: Allt större del av Intellectas verksamhet är på den snabbt växande digitala marknaden Fortsatt expansion till nya marknader Fortsatt lansering av nya fokuserade erbjudanden Minskad påverkan av de tidigare starka säsongsvariationerna I finansiella termer visar sig dessa effekter både när det gäller omsättning och lönsamhet för koncernen. Koncernens nettoomsättning ökade under kvartalet med 112,0 procent till 88,0 MSEK och byråintäkterna ökade med 122,9 procent till 63,3 MSEK. Affärsområde Strategic Communications visar organisk tillväxt under kvartalet om 4.2 procent. Affärsområde Digital visar en tillväxt med cirka 22 procent under kvartalet, helt i enlighet med våra mål. Affärsområdets andel av de totala byråintäkterna under kvartalet uppgick därmed till cirka 53 procent, vilket gör att det nu är större än Strategic Communications. Rörelseresultatet för kvartalet har förbättrats till 3,3 ( 13,8) MSEK före poster av engångskaraktär. Sett på nio månaders sikt visar koncernens resultat en markant förbättring. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgår till 1,7 ( 17,7) MSEK. Affärsområde Strategic Communications lönsamhet försämrades dock något under kvartalet. Försämringen beror på att den genomförda omstruktureringen inom ett av bolagen ännu inte gett full effekt. Affärsområde Digital visar å andra sidan på en stark lönsamhet under kvartalet, med en rörelsemarginal om 15 procent på byråintäkter, vilket är i enlighet med våra mål. Som en del av Intellectas strategiska plan lanserade vi två nya bolag under kvartalet; filmbolaget Unreel för att möta den starkt ökande efterfrågan på rörliga medier och spelstudion ISBIT GAMES för att möta den accelererande marknadsefterfrågan på games for marketing. Vi öppnade också ett nytt kontor i Berlin, Tyskland via vårt dotterbolag Propeople, i linje med vår plan att expandera på nya geografiska marknader. Under kvartalet kunde vi notera ett trettiotal nya kunder till koncernens bolag varav fem som ett direkt resultat av samarbeten över bolagsgränserna. Vi har också fortsatt att diskutera och utvärdera relevanta förvärvsobjekt i första hand inom Digital och mer specifikt inom CMS (Content Management Systems) i USA och Europa. Efter periodens utgång har Intellecta via dotterbolaget Propeople redan kommit en bit på vägen genom förvärvet av den danska Sitecore-byrån Chainbizz. Chainbizz integreras i Propeoples verksamhet fr.o.m. den 1 oktober och är ett led i koncernens strävan att vara ledande inom alla större CMS plattformar. Vi återkommer med mer information om fortsättningen på dessa satsningar. Att ändra strategisk inriktning och ompositionera en koncern till morgondagens marknad kräver långsiktighet, tålamod och uthållighet i förening. Vi kan inte påverka oron i omvärlden, men genom att anpassa våra erbjudanden till den ökande digitala/mobila efterfrågan, genom att fortsatt kompetensväxla och effektivisera, samt genom att tydliggöra hur våra bolags spetskompetenser samverkar med varandra för våra kunders bästa, kommer vi allt närmare våra mål. Vår ambition är därigenom dels att infria vår prognos för innevarande år: markant förbättring av lönsamheten, dvs. rörelseresultatet exklusive engångsposter för kvarvarande verksamhet, som en effekt av renodlings- och fokuseringsarbete samt genom förvärv, och dels att leverera på vår fjärde milstolpe: fördubbling av intäkterna på årsbasis fr.o.m. andra halvåret 2015 genom organisk tillväxt samt förvärv inom fokuserade områden. Yann Blandy Vd och koncernchef 63 MSEK BYRÅINTÄKTERNA ÖKADE MED 123 PROCENT UNDER Q3 53% Intellecta Digitals andel av totala BYRÅIntäkter under q3 15 % Rörelsemarginal för Intellecta Digital under q3 4 % ORGANISK TILLVÄXT AV BYRÅ INTÄKTER FÖR INTELLECTA STRATEGIC COMMUNICATIONS UNDER q3 2

4 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 INTÄKTER OCH RESULTAT Nettoomsättning och byråintäkter Tredje kvartalet, juli september Koncernens nettoomsättning uppgick till 88,0 (41,5) MSEK, en ökning med 112,0 procent. Byråintäkterna ökade med 122,9 procent till 63,3 (28,4) MSEK. Under kvartalet var 40,2 procent av nettoomsättningen från försäljning utanför Sverige, vilket skall jämföras med 33,6 procent för motsvarande period föregående år. Försäljningen utanför Sverige visar en stadigt uppåtgående trend. Kvartalets omsättningsutveckling visar också att säsongsvariationerna har minskat tack vare Intellectas globala verksamhet. Rörelseresultatet uppgick till 3,3 ( 13,8) MSEK före poster av engångskaraktär om 0 ( 45,0) MSEK. Resultatet före skatt uppgick till 3,3 ( 13,6) MSEK exklusive engångsposter om 0 ( 45,0) MSEK. Rörelsemarginalen på byråintäkter exklusive engångsposter blev 5,2 ( 48,6) procent. Inklusive engångsposter uppgick rörelsemarginalen på byråintäkter till 5,2 ( 107,0) procent. Bruttomarginalen uppgick till 62,7 (67,0) procent, en minskning med 4,3 procentenheter jämfört med föregående år, till följd av ökade volymer avseende inköp för kunds räkning. Stora leveranser avseende inköp avsåg Valmyndigheten i samband med valåret. Resultatförbättringen tillskrivs en kraftig ökning av byråintäkterna samtidigt som kostnaderna hålls inom strikta ramar. Resultatet per aktie uppgick till 1,00 (5,20) SEK varav resultat från avvecklad verksamhet ingick med 0 (19,20) SEK. Januari september Koncernens nettoomsättning uppgick till 284,8 (170,8) MSEK, en ökning med 66,7 procent. Byråintäkterna ökade med 82,9 procent till 210,5 (115,1) MSEK. Byråintäkterna utgjorde 73,9 (67,4) procent av koncernens nettoomsättning. Rörelseresultatet förbättrades till 1,7 ( 17,7 ) MSEK och resultatet före skatt till 1,4 ( 17,9) MSEK före poster av engångskaraktär om 9,1 ( 43,8) MSEK. Engångsposterna avser omstruktureringskostnader i form av personalkostnader i år medan för föregående år avsågs följande: återbetalda momspengar som har intäktsförts, 1,2 MSEK, nedskrivning av goodwill, 35,0 MSEK samt omstruktureringskostnader i form av personalkostnader, 10,0 MSEK. Resultatförbättringen hänför sig främst till ökade byråintäkter samt förbättrad bruttomarginal. Bruttomarginalen stärktes med 3,4 procentenheter till 69,3 (65,9) procent till följd av ändrad produktmix där andelen av digitala och mer kvalificerade tjänster har ökat. Rörelsemarginalen på byråintäkter exklusive engångsposter blev 0,8 ( 15,4) procent. Inklusive engångsposter uppgick rörelsemarginalen på byråintäkter till 5,2 ( 53,4) procent. Resultatet per aktie uppgick till 3,00 (13,15) SEK varav resultat från avvecklad verksamhet ingick med 0 (27,70) SEK. AFFÄRSOMRÅDEN Intellecta Digital (Ingår: ISBIT GAMES, Propeople Group, River Cresco) Tredje kvartalet, juli september Nettoomsättningen uppgick till 34,3 ( ) MSEK varav byråintäkterna svarade för 33,8 MSEK. Affärsområdet redovisar en tillväxt på cirka 22,0 procent jämfört med bolagens byråintäkter föregående år. Affärsområdet svarade för 53 procent av koncernens totala byråintäkter jämfört med föregående kvartal om 43 procent och det första kvartalet om 39 procent. Rörelseresultatet uppgick till 5,1 ( ) MSEK med en rörelsemarginal på byråintäkter om 15,1 procent. Bruttomarginalen var 86,5 procent. Koncernens nettoomsättning med geografisk fördelning MSEK jan sep jan sep Försäljning utanför Sverige 34,1% 25,3% Koncernens nettoomsättning och rörelseresultat 1) MSEK Sverige 2010 Danmark Nettoomsättning, Q3 Rullande tolv månader vänster axel Övriga länder MSEK Rörelseresultat, Q3 Rullande tolv månader höger axel 1) Årtalen är omräknade och exkluderar affärsområde Infolog som avyttrades den 31 augusti samt poster av engångskaraktär. Nettoomsättning, rörelseresultat Intellecta Digital MSEK ) 2) -10 Nettoomsättning, vänster axel Rörelseresultat, höger axel 1) November december. 2) November september MSEK 20 3

5 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 forts. Intellecta Digital De uppsatta målen för affärsområdet (tillväxt på mellan procent per år och en rörelsemarginal på byråintäkterna om cirka 15 procent) har uppfyllts under samtliga kvartal i år. Under kvartalet har Intellecta fortsatt implementera sin organiska tillväxtstrategi. För att möta den accelererande efterfrågan på games for marketing har Intellecta genom dotterbolaget River Cresco lanserat spelstudion ISBIT GAMES i september. I samma månad öppnades också via dotterbolaget Propeople ApS ett kontor i Berlin. Satsningen är i linje med vårt mål att växa organiskt bland annat genom etablering på nya marknader. Kontoret i Berlin erbjuder heltäckande service och tjänster för den tyska marknaden samt för Österrike och Schweiz. Januari-september Nettoomsättningen uppgick till 101,2 ( ) MSEK varav byråintäkterna svarade för 94,2 MSEK. Affärsområdet redovisar en tillväxt på cirka 25,0 procent jämfört med bolagens byråintäkter föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 14,6 ( ) MSEK med en rörelsemarginal på byråintäkter om 15,5 procent. Bruttomarginalen var 86,4 procent. Affärsområde Digital svarade efter årets nio månader för 46,6 procent av koncernens totala byråintäkter. Intellecta Strategic Communications (Ingår: Bysted AB, Bysted A/S, Hilanders, Intellecta Corporate, Rewir, Rewir i Kina, Unreel och Wow by Rewir) Tredje kvartalet, juli-september Nettoomsättningen uppgick till 54,1 (41,5) MSEK, en ökning med 30,4 procent. Byråintäkterna ökade med 4,2 procent till 29,6 (28,4) MSEK, medan inköp för kunds räkning ökade med 87,0 procent till 24,5 (13,1) MSEK. Affärsområdet visar en successiv ökning av byråintäkter från 2,1 procent under föregående kvartal till 4,2 procent under det tredje kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år samtidigt som det tredje kvartalet omfattar semestermånaderna. Rörelseresultatet uppgick till 5,1 ( 4,0) MSEK och belastades med resultatet för ett konsultbolag under omstrukturering. Omstruktureringen är genomförd och bolaget beräknas nå break-even under nästa år. De andra bolagen inom affärsområdet visade dock högre tillväxt (16,0 procent) samt förbättrad lönsamhet under kvartalet jämfört med samma period förra året. Den omfattande kompetensväxling som genomfördes under andra halvåret har visat sig ge effekt i form av ökade volymer genom att vi kunnat möta förändringarna i efterfrågan och successivt vässa våra kunderbjudanden. Bruttomarginalen uppgick till 47,2 (67,4) procent. Försämringen relateras till ökade volymer avseende inköp för kunds räkning till följd av stora leveranser till Valmyndigheten i samband med valåret. Under kvartalet har Intellecta fortsatt implementera sin organiska tillväxtstrategi. I augusti lanserade Intellecta filmbolaget Unreel med spjutspetskompetens inom rörlig media. Detta är ett led i Intellectas strategi att renodla och tydliggöra de olika bolagens spetskompetenser. Nettoomsättning, rörelseresultat Intellecta Strategic Communications MSEK MSEK 10,0-2,5-5,0-7,5 0-10, ), rullande 2) Nettoomsättning, vänster axel Rörelseresultat, höger axel 1) Redovisas exklusive omstruktureringskostnader om 12,2 MSEK rubricerade som personalkostnader, övrigt om 1,0 MSEK rubricerade som övriga rörelsekostnader och nedskrivningar om 9,3 MSEK av immateriella tillgångar. 2) Redovisas exklusive omstruktureringskostnader om 6,9 MSEK rubricerade som personalkostnader. 7,5 5,0 2,5 0,0 Januari-september Nettoomsättningen uppgick till 191,7 (173,1) MSEK, en ökning med 10,7 procent. Byråintäkterna ökade med 0,4 procent till 115,5 (115,1) MSEK, medan inköp för kunds räkning ökade med 31,4 procent till 76,2 (58,0) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 5,3 ( 0,1) MSEK före engångsposter om 6,9 (0) MSEK. Resultatförsämringen relateras främst till ett konsultbolag som har omfattats av omstrukturering. Omstruktureringskostnaderna inom affärsområdet uppgick till 6,9 4

6 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 MSEK och avsåg en personalminskning om cirka 15 medarbetare som genomfördes under det andra kvartalet. Åtgärden beräknas minska kostnadsmassan med cirka 9,1 MSEK på årsbasis från och med det fjärde kvartalet i år. Mot bakgrund av stabilare intäkter inom affärsområdet, genomförd omstrukturering av ett förlustbringande konsultbolag i form av sänkta kostnader, genomförd kompetensväxling inom hela affärsområdet med en ökad effektivitet är nu målet för Strategic Communications att närma sig koncernens EBIT mål på byråintäkterna (10 procent) i linje med Intellectas kommunicerade milstolpar samt finansiella mål. INVESTERINGAR Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick totalt till 1,2 (2,4) MSEK under perioden. Investeringar i immateriella tillgångar i form av utvecklingskostnader uppgick till 0,9 MSEK. FINANSIELL STÄLLNING Koncernens likvida medel uppgick till 3,7 (84,6) MSEK per den 30 september. Checkräkningskrediten uppgår totalt till 40,3 (34,4) MSEK, varav 10,9 (4,3) MSEK var utnyttjad per respektive balansdag. Sedan den 1 januari minskades nyttjandet av checkräkningskrediten med 6,2 MSEK till 10,9 MSEK per den 30 september. Intellectas likviditetsberedskap i form av outnyttjade krediter och egna medel uppgick till totalt 33,1 (114,7) MSEK per den 30 september. Koncernens räntebärande skulder var vid periodens utgång 28,4 (6,9) MSEK, en ökning med 21,5 MSEK. I beloppet ingår förvärvskrediter med 16,6 MSEK. Koncernens nettoskuld uppgick per den 30 september till 24,7 ( 77,7) MSEK. Förändringen påverkades främst av utbetald utdelning, egen andel av finansiering av förvärv, amortering med ränta av förvärvskrediter samt egen finansiering av omstruktureringskostnader. Per den 30 september var den genomsnittliga löptiden på Intellecta-koncernens skuldportfölj 2,3 (1,3) år. Den genomsnittliga räntenivån i portföljen var 2,87 (4,06) procent. I syfte att anpassa Intellectas totala kreditramar till koncernens expansion och tillväxt utökas Intellectas checkräkningskredit med 12,1 MSEK till totalt 52,4 MSEK under det fjärde kvartalet. Detta sker i stort sett till befintliga kreditvillkor. Utöver egna likvida medel innehar Intellecta en säljarrevers som per 30 september uppgick till 21,0 MSEK. Säljarreversen amorteras kvartalsvis med lägst 0,8 MSEK fr o m 1 januari. Slutamortering av säljarreversen sker med 18,0 MSEK den 30 augusti Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut uppgick per balansdagen till 21,5 (21,5) MSEK i form av företagsinteckningar, aktier i Propeople Group ApS och River Cresco AB. Intellecta omfattas av avtal om finansiella covenants, som avser; soliditet, lägst 30 procent och nettoskuldsättningsgrad, högst 1,0 ggr av eget kapital. Soliditeten uppgick till 52 (63) procent och nettoskuldsättningsgraden till 0,13 ggr per den 30 september. Sedan föregående kvartal stärktes soliditeten med tre procentenheter. Koncernens operativa kassaflöde uppgick till 20,8 ( 58,6) MSEK för jämförbara enheter. I periodens kassaflöde ingår omklassificering av fordran om 17,0 MSEK till investeringsverksamheten som relateras till förvärvet av River per 1 januari. Förbättringen av kassaflödet med 37,8 MSEK exklusive denna omklassificering är till följd av förbättrat resultat före skatt, som var kassaflödespåverkande, med 16,1 MSEK samt minskad kapitalbindning och därmed frigjort kapital. Eget kapital för koncernen uppgick till 190,4 (212,4) MSEK. Eget kapital per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare före och efter utspädning uppgick till 40,80 (50,35) SEK. Enligt bolagsstämmobeslut av den 8 maj delades KSEK ut till Intellectas aktieägare vilket innebar att det egna kapitalet minskade med 6,65 SEK/aktie. Balansdagens aktiekurs uppgick till 32,70 (37,60) SEK, en minskning med 13 procent. 52 % i Soliditet 0,13 ggr NETTOSKULDSÄTTNINGSgRAD 38 MSEK ökning av operativt KASSAflöde 5

7 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 SÄSONGSVARIATIONER Effekterna av Intellectas nya strategi slår igenom när det gäller säsongsvariationerna. Genom en successiv breddning av vårt tjänsteutbud och med nya verksamheter inom affärsområde Digital har säsongsvariationerna mildrats eftersom kunderbjudanden inom affärsområde Digital kännetecknas av en jämnare efterfrågan under året. Säsongsvariationerna har även minskat till följd av geografisk breddning. Intellecta är idag verksamt på olika marknader och kontinenter vilket balanserar upp säsongsvariationerna per bolag och land. MODERBOLAGET Tredje kvartalet, juli-september Intäkterna uppgick till 6,3 (23,8) MSEK och resultatet efter finansnetto till 2,5 ( 1,9) MSEK före poster av engångskaraktär om 0 (20,0) MSEK. I förra årets resultat ingick management fee om 2,2 MSEK från affärsområde Infolog som avyttrades den 31 augusti. Jämförbart resultat efter finansnetto förbättrades med 1,6 MSEK till 2,5 ( 4,1) MSEK exklusive engångsposter och management fee föregående år avseende affärsområde Infolog. Förra årets engångsposter om 20 MSEK omfattade: 55 MSEK från avyttrad verksamhet (Infolog) i form av utdelningar och reavinst samt nedskrivning av andelar i koncernföretag med 35 MSEK. Intäkterna utgörs främst av till dotterbolagen fakturerade tjänster samt ersättning för hyres- och gemensamma kostnader. Merparten av rörelsens intäkter avser vidarefakturering. Resultatförbättringen hänför sig till sänkta kostnader och minskad personal. Januari-september Intäkterna uppgick till 24,8 (49,0) MSEK och resultatet efter finansnetto till 7,2 ( 3,8) MSEK före poster av engångskaraktär om 1,9 (21,2) KSEK. I förra årets resultat ingick management-fee om 8,6 MSEK från affärsområde Infolog som avyttrades den 31 augusti. Jämförbart resultat efter finansnetto förbättrades med 5,2 MSEK till 7,2 ( 12,4) MSEK exklusive engångsposter om 1,9 (29,8) MSEK avseende omstruktureringskostnader respektive föregående år enligt engångsposter redovisade under det tredje kvartalet om 20 MSEK ökat med 1,2 MSEK avseende återbetalning av momsmedel samt 8,6 MSEK avseende management-fee. Moderbolagets likvida medel svarade för sammanlagt 0 (80,0 ) MSEK. Checkräkningskrediten uppgår totalt till 32,9 (32,9) MSEK, och var utnyttjad med 8,7 ( 4,3) MSEK per respektive balansdag. Räntebärande skulder uppgick till 26,2 (6,9) MSEK. Per den 30 september var den genomsnittliga löptiden på Intellectas skuldportfölj 2,5 (1,3) år. Den genomsnittliga räntenivån i portföljen var 2,66 (4,06) procent. Moderbolagets justerade egna kapital uppgick till 229,0 (252,5) MSEK. Sedan årets början har det egna kapitalet minskat med 31,4 MSEK. Minskningen hänför sig till periodens resultat om 7,1 MSEK, riktad nyemission i samband med förvärvet av River Cresco AB om 5,0 MSEK och utdelning om 29,3 MSEK. Information om koncernen Koncernens verksamhet är fr o m den 1 oktober indelad i två områden: 1. Strategic Communications, tidigare affärsområde Consulting (Bysted AB, Bysted A/S, Hilanders, Intellecta Corporate, Rewir, Rewir i Kina, Unreel och Wow by Rewir) 2. Digital (ISBIT GAMES, Propeople och River) Se Intellectas hemsida MEDARBETARE Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 412 (360). Per den 30 september uppgick antalet medarbetare till 407 (181). Intellecta Strategic Communications har 159 (169) medarbetare, Intellecta Digital 239 ( ) medarbetare och moderbolaget 9 (12) medarbetare. 6

8 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 MOMSÅTERBETALNING Den 26 februari kom domen i Högsta Förvaltningsdomstolen som ger Skatteverket rätt att eftertaxera tryckeriernas kunder för att momsen ändrats retroaktivt från 25 till 6 procent. HFD har i sina domskäl hänvisat vidare till EU-rätten där det framgår att vid liknande situationer ska medlemsstaterna möjliggöra att köparen kan återkräva skatten direkt från skattemyndigheterna om det blir omöjligt eller orimligt svårt att återfå skatten. Stockholms Tingsrätt, mål nr T av 8 mars angående Voice the Brand Liberation Company AB och Vitt Grafiska Produktion AB har dömt att ett tryckeri inte är skyldigt att återbetala det feldebiterade momsbeloppet till kunden. Målet har avgjorts av Svea Hovrätt i dom den 25 juni i mål nr T Målet har betydelse för den fortsatta hanteringen av momskraven som är framställda mot tryckerikunder av Skatteverket genom sk följdändringsbeslut som utgår från huvudbeslutet för tryckeriet. Hovrätten har i likhet med tingsrätten kommit fram till att det enligt principen om condictio indebit (misstagsbetalning) inte finns någon återbetalningsskyldighet i detta fall för det bolag som sålt tryckeritjänster. Hovrätten har inte tagit ställning till om kunden har rätt till återbetalning utifrån andra grunder, exempelvis enligt principen om obehörig vinst. Det betyder att den prejudicerande effekten är begränsad samtidigt som domen visar att det inte föreligger någon skyldighet för tryckeriet att återbetala tryckerimoms till kunden. Skatteverket har efter dom i Svea Hovrätt återkallat sin talan, mål nr i Kammarrätten i Sundsvall, med anledning av att den skattskyldige genom att rikta krav mot tryckeriet, vilket bestridits av tryckeriet, har visat att det är i vart fall orimligt svårt för den skattskyldige att få betalt av tryckeriet. Intellecta har med anledning därav åberopat likabehandlingsprincipen enligt grundlagen för samtliga mål. Förvaltningsrätten i Malmö, har enligt mål av den 21 mars och efter domen i HFD funnit att en följdändring är uppenbart oskälig med hänvisning till skyldigheten att bibehålla bokföringsunderlag. Enligt mål nr T som för närvarande avhandlas i Jönköpings Tingsrätt mellan Sörmlands Grafiska och ett mediabolag, ska även avtalslagen, branschsedvänja mm beaktas. HFD har meddelat att de avvaktar denna dom. Det är ytterst oklart om tidigare redovisad ingående moms, på laglig grund kan sänkas medelst efterbeskattning. Av momslagen (ML) framgår att felaktigt debiterad moms inte omfattas av Skattebetalningslagens tillämpningsområde för tid före Först fr o m 1/ föreligger betalningsskyldighet för felaktigt debiterad moms enligt 1 kap. 1 tredje stycket mervärdeskattelagen (1994:200, ML). Fr o m denna tidpunkt omfattas felaktigt debiterad moms av skattebetalningslagens (1997:438, SBL) tillämpningsområde. Detta framgår av prop. 2007/08:25. Inga domar har ännu avkunnats av Kammarrätten till Skatteverkets fördel. Intellecta har överklagat samtliga mål och väntar på domar. Intellecta bedömer risken för eventuella momsåterbetalningar till högst 5.0 MSEK vilket ryms inom reserven på motsvarande belopp i balansräkningen. För mer information hänvisas till Intellectas hemsida, www. intellecta.se Kommentar angående tryckerimomsdomarna i HFD och Svea Hovrätt. 407 Antal medarbetare inom koncernen ANTAL UTESTÅENDE AKTIER OCH EGNA AKTIER Antalet utestående aktier i Intellecta uppgick per den 30 september till , varav B-aktier och A-aktier. Vid omröstning på årsstämma innebär en aktie av serie A tio röster och en aktie av serie B en röst. I samband med förvärvet av River Cresco AB har en aktielikvid om 5 MSEK erlagts motsvarande nyemitterade B-aktier i Intellecta. 7

9 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Intellecta innehar egna B-aktier per den 30 september. Intellectas ägarbas har breddats i samband med att Gunnar Mannerheim, styrelseledamot och Intellectas största aktieägare genom sitt bolag M6 Capital AB i juni sålde av hela sitt aktieinnehav i Intellecta. Gunnar Mannerheim avsåg att koncentrera sina investeringar till industriella verksamheter. Han avgick i juli som ledamot i Intellectas styrelse till följd av avyttringen. Flera nya ägare tillkom som bland andra Staffan Persson via Zimbrine Holding BV, Ingo Invest, Humle Småbolagsfond och Avanza Pension som utökade sitt innehav samt olika fondbolag, institutionella ägare och ett antal privatpersoner. TECKNINGSOPTIONER Intellecta har under 2012 i enlighet med bolagsstämmobeslut av den 10 maj 2012 infört ett aktieprogram avseende teckningsoptioner för nyckelpersoner. Per den 30 september har teckningsoptioner av utnyttjats. Överlåtelse av teckningsoptioner har skett på marknadsmässiga villkor. För mer information om villkor för teckningsoptioner hänvisas till årsredovisningen. VÄSENTLIGA RISKER Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker. Intellecta är verksamt på en rad olika konkurrensutsatta produkt- och tjänsteområden. Intellecta har definierat begreppet risk som allt som kan ha en väsentlig negativ effekt på uppnåendet av koncernens mål. Risker kan vara hot, osäkerhetsfaktorer eller förlorade möjligheter avseende Intellectas nuvarande eller framtida verksamhet. En ytterligare risk som har tillkommit under perioden är den politiska instabiliteten och utvecklingen i Ukraina och hur det kan komma att påverka verksamheten som Intellecta genom Propeople Group bedriver där. Därför övervägs att flytta verksamheten till en annan stad alternativt till ett annat land. Finansiella risker omfattar i första hand valutarisker, ränterisker, kredit- och motpartsrisker. Valutariskerna har ökat något utifrån förvärvet av Propeople Group ApS. Detta relateras till Propeoples globala verksamhet där transaktioner sker i olika valutor som US-dollar, Euro och DKK. Valutafluktuationer begränsas med hjälp av kundavtal innehållande valutaklausuler och prisanpassningar. Det övergripande ansvaret för att hantera koncernens finansiella risker samt utveckla metoder och principer för riskhantering ligger inom koncernledningen och finansfunktionen. Utöver de risker som beskrivs i Intellectas årsredovisning bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit. För en fullständig redogörelse av de risker som påverkar koncernen hänvisas till årsredovisningen för. OSÄKERHETSFAKTORER Risken för vidare återbetalning av moms enligt mål C-88/09 i EU domstolen har bedömts av Intellecta till 5 MSEK och den framlagda finansiella rapporten återspeglar denna bedömning. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Transaktioner mellan Intellecta och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum. HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Förvärv Intellectabolaget Propeople ApS förvärvade den 16 oktober Chainbizz 2009 A/S, en dansk Sitecore-byrå. Förvärvet är ett led i Propeople strävan att vara ledande inom alla större CMS plattformar och kompletterar Propeoples starka ställning inom ramen för Microsoft. net med ökad Sitecore-kompetens. Sitecore-plattformen har starkt fäste 8

10 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 både i Danmark och USA som båda är Propeoples huvudmarknader. Chainbizz, med kunder som bland annat Blue Water Shipping, Expert Danmark, Bail Group och Eurosko Norge, har åtta anställda. Chainbizz integreras i Propeoples verksamhet fr.o.m. den 1 oktober. Förvärvsanalysen är under upprättande och kommer att intas i bokslutskommunikén. För mer information hänvisas till Intellectas pressrelease den 16 oktober som är publicerad på Intellectas hemsida, Inga händelser har inträffat som haft någon väsentlig inverkan på det per den 30 september redovisade resultatet samt den finansiella ställningen som framgår av denna rapport. NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE Delårsrapport kvartal 4 (oktober-december) lämnas den 20 februari REDOVISNINGSPRINCIPER Koncernen Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 delårsrapportering samt enligt Rådet för finansiell rapportering RFRI. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) och de av EU antagna tolkningarna av gällande standarder och International Financial Reporting Interpretations Committe (IFRIC). Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer i allt väsentligt med vad som framgår av årsredovisningen för. Moderbolaget Moderbolaget, Intellecta AB, tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings- rekommendation RFR 2, redovisning för juridiska personer. Redovisningsprinciperna överensstämmer med de från föregående år samt, i tillämpliga delar, med koncernens redovisningsprinciper. Denna rapport har varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets revisorer. Stockholm den 7 november Intellecta AB (publ) Styrelsen 9

11 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i sammandrag (delårsrapport) upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 kap. årsredovisningslagen Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Intellecta AB (publ) för perioden 1 januari till 30 september. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 7 november PricewaterhouseCoopers AB Bo Lagerström Auktoriserad revisor 10

12 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 KONCERNENS RESULTATRÄKNING belopp i ksek / Okt-sep Jan dec Nettoomsättning 1) Övriga rörelseintäkter ) ) ) ) Summa intäkter Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Nedskrivningar ) ) ) ) ) Övriga rörelsekostnader Summa kostnader Rörelseresultat ) ) ) ) ) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt ) ) ) ) ) Inkomstskatt Resultat från kvarvarande verksamhet Resultat från affärsområde som är avyttrat Resultat Varav hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa resultat Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare under året (uttryckt i SEK per aktie), före och efter utspädning Resultat från kvarvarande verksamheter 1,00 14,00 3,00 14,55 2,60 14,05 Resultat från avvecklade verksamheter 19,20 27,70 27,55 Summa resultat 1,00 5,20 3,00 13,15 2,60 13,50 1) Nettoomsättningen redovisas inkl. förändring av lager av produkter i arbete. 2) I resultatet ingår en nedskrivning av immateriella tillgångar avseende förvärv av onlinesystemet Communivator med 16,9 MSEK, avskrivning av systemet med 1,1 MSEK samt återföring av tilläggsköpeskillingen för systemet med 18 MSEK. rubricerad som övriga intäkter. Transaktionerna som inte har haft någon påverkan på resultatet är relaterade till att utbetalning av tilläggsköpeskilling inte kommer att äga rum. 3) Varav en engångspost om 1,2 MSEK rubricerad som intäktsfört momsbelopp. 4) Avser nedskrivning om 35 MSEK av goodwill. 5) Varav poster av engångskaraktär om 45,0 MSEK rubricerade som omstruktureringskostnader om 10,0 MSEK och 35 MSEK som nedskrivning av goodwill. 6) Varav poster av engångskaraktär om 9,1 MSEK rubricerade som personalkostnader. 7) Varav poster av engångskaraktär om 43,8 MSEK rubricerade som intäktsfört momsbelopp om 1,2 MSEK, omstruktureringskostnader om 10,0 MSEK och 35 MSEK som nedskrivning av goodwill. 11

13 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Koncernens rapport över totalresultat belopp i ksek / Okt-sep Jan-dec Periodens resultat Övrigt totalresultat: Komponenter som inte kommer att omklassificeras till årets resultat Aktuariell vinst/förlust på pensionsförpliktelser Skatt hänförligt till övrigt totalresultat Summa komponenter som inte kommer att om klassificeras till årets resultat Komponenter som kan komma att återföras i resultaträkning Omföring mellan fritt kapital och omräkningsdifferens Omräkningsdifferens vid omräkning av utländska verksamheter Summa komponenter som kan komma att återföras i resultaträkning Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Summa totalresultat för perioden Varav hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa totalresultat för perioden Sammanställning antal aktier Aktie Röster Antal aktier Antal röster A B Totalt KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL belopp i ksek Hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytandesumma Hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa Ingående balans per / Totalresultat för perioden Utdelning Transaktioner med innehav utan bestämmande inflytande Ovillkorat aktieägartillskott Nyemission Aktierelaterat incitamentsprogram Försäljning av egna aktier Utgående balans per /

14 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Koncernens rapport över finansiell ställning belopp i ksek TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar ) ) ) Materiella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Pågående arbeten Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa tillgångar 1) ) Varav balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, MSEK 1,5 0,8 1,1 Varav goodwill, MSEK 174,2 116,8 138,5 Varav programvara, MSEK 1,8 24,4 23,8 Varav kundrelationer, MSEK 12,9 13,6 Varav varumärken, MSEK 12,9 13,6 EGET KAPITAL Eget kapital Hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Räntebärande långfristiga skulder Ej räntebärande långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Ej räntebärande kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder 1) ) Varav räntebärande skulder, MSEK 28,4 6,9 39,2 13

15 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Rapport över kassaflöden för koncernen belopp i ksek Jan sep Jan sep Jan sep 1) Jan dec Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Jan dec 1) Betald skatt Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Ökning( )/minskning(+) av varulager Ökning( )/minskning(+) av kortfristiga fordringar Ökning(+)/minskning( ) av kortfristiga skulder Summa kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av verksamheter ) ) ) Försäljning av verksamheter ) ) Amortering av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av långfristig upplåning Förändring av kortfristig upplåning Förändring av övriga långfristiga skulder Amortering av finansiell leasing Utbetald utdelning Ovillkorat aktieägartillskott ) - - Betalning för personaloptioner Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början ) Likvida medel vid periodens slut Betald låneränta ) Varav affärsområde Infolog som avyttrades den 31 augusti. 2) Avser utbetald köpeskilling för Bodén & Co Kommunikation och River Cresco AB med avdrag för likvida medel i bolaget i samband med tillträdet. Utbetalning av köpeskilling om 17 MSEK avseende River Cresco AB skedde i dececember men tillträdet till bolaget skedde per den 1 januari. Beloppet om 17 MSEK har omklassificerats från kassaflöde från den löpande verksamheten till kassaflöde från investeringsverksamheten. 3) Avser utbetald köpeskilling för Ineko AB (f.d. Ekotryck Redners AB) och Bodén & Co Kommunikation AB. 4) Avser utbetald köpeskilling för Ineko AB (f.d. Ekotryck Redners AB), Bodén & Co Kommunikation AB, Communivator och Propeople Group ApS med tilllägg förvid förvärvet utnyttjad checkräkningskredit. 5) Avser avyttring av affärsområde Infolog. 6) Etablering av dotterbolaget ISBIT GAMES AB som ägs till 75 procent av River Cresco AB och 25 procent av extern ägare. Ovillkorat aktieägartillskott utgör ersättning för den externa ägarens aktieandel i bolaget. 7) Inkl. utnyttjad checkräkningskredit om 17,1 MSEK. 14

16 Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Koncernens rörelsesegment Tredje kvartalet Affärsområde Intellecta Strategic Communications Affärsområde Intellecta Digital Affärsområde Infolog (avyttrat) Övrigt Koncerneliminering Eliminering för Infolog (avyttrat) Totalt Koncernen belopp i ksek Nettoomsättning i segmentet Koncerninterna intäkter i segmentet Nettoomsättning från externa kunder Övriga rörelseintäkter Övriga intäkter i segmentet Rörelseresultat, EBIT Totala tillgångar Medelantalet årsanställda En avstämning av totalt EBIT mot koncernens resultat före skatt är enligt följande: Rörelseresultat, EBIT Finansiella kostnader Finansiella intäkter Resultat före skatt Nettoomsättning från externa kunder Totala tillgångar Information om geografiska områden Sverige Danmark Övriga länder Eliminering för Infolog (avyttrat) Totalt koncernen Koncernens rörelsesegment Rörelsesegment Indelningen i segment har ändrats från och med den 1 oktober sedan avyttringen av affärsområde Infolog per den 1 september och förvärvet av Propeople per den den 1 november och River per den 1 januari. Segmenten som redovisas nu, Intellecta Strategic Communications och Intellecta Digital, överensstämmer med hur verksamheterna följs upp internt. Intellectas verksamhet finns i Sverige, Danmark, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien och Kina. Övrigt består av huvudkontor och moderbolag, koncernfinans och andra funktioner som handhas centralt och relaterar till koncernen som helhet. Resultatet avseende dessa verksamheter ingår i kolumnen Övrigt. Försäljning mellan affärsområdena förekommer i ökad utsträckning och redovisas i nedan tabell för perioden. Intäkter från externa parter är framtagna enligt samma principer som i resultaträkningen. Dotterbolagscheferna för Intellecta Strategic Communications respektive Intellecta Digital bedömer resultat baserat på rörelseresultat, EBIT. Detta mått omfattar inte eventuella nedskrivningar. Ränteintäkter och räntekostnader fördelas inte på segmenten utan hänförs till Övrigt, då dessa poster påverkas av åtgärder som vidtas av koncernens finansfunktion. Tillgångarna fördelas baserat på segmentets verksamhet och tillgångens fysiska placering. Tillgångar som inte allokerats till affärsområdena omfattar uppskjutna skattefordringar, finansiella tillgångar som kan säljas och finansiella instrument som hålles till förfall, då dessa tillgångar hanteras gemensamt för samtliga bolag på en central nivå. 15

17 Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Koncernens rörelsesegment, forts Nio månader Affärsområde Intellecta Strategic Communications Affärsområde Intellecta Digital Affärsområde Infolog (avyttrat) Övrigt Koncerneliminering Eliminering för Infolog (avyttrat) Totalt Koncernen belopp i ksek Nettoomsättning i segmentet Koncerninterna intäkter i segmentet Nettoomsättning från externa kunder Övriga rörelseintäkter Övriga intäkter i segmentet Rörelseresultat, EBIT Totala tillgångar Medelantalet årsanställda En avstämning av totalt EBIT mot koncernens resultat före skatt är enligt följande: Rörelseresultat, EBIT Finansiella kostnader Finansiella intäkter Resultat före skatt Nettoomsättning från externa kunder Totala tillgångar Information om geografiska områden Sverige Danmark Övriga länder Eliminering för Infolog (avyttrat) Totalt koncernen

18 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Nyckeltal för koncernen Juli sep 1) Juli sep Jan sep Jan sep /1) Okt sep Jan dec Nettoomsättning 2) 88,0 41,5 284,8 170,8 376,5 262,5 Varav byråintäkter 63,3 28,4 210,5 115,1 269,2 173,8 EBITDA, MSEK 0,7 22,6 12,2 23,1 13,1 22,2 Rörelseresultat (EBIT), MSEK 3,3 58,8 10,9 61,5 11,5 62,1 Rörelseresultat (EBIT), exkl. engångsposter MSEK 3,3 13,8 1,8 17,7 2,4 18,3 Rörelsemarginal, %, i relation till nettoomsättning 3,8 141,8 3,8 36,0 3,1 23,7 Rörelsemarginal, %, i relation till byråintäkter 5,2 107,0 5,2 53,4 4,3 35,7 Rörelsemarginal, %, i relation till byråintäkter exkl. engångsposter 5,2 48,6 0,8 15,4 0,9 10,5 Resultat före skatt, MSEK 3,3 58,6 10,5 61,7 10,5 61,7 Vinstmarginal, % 3,8 141,2 3,7 36,1 2,8 23,5 Resultat från kvarvarande verksamhet efter skatt, MSEK 2,8 59,0 8,4 61,1 6,1 58,8 Resultat från avvecklad verksamhet efter skatt, MSEK 80,9 116,3 116,3 Resultat per aktie, SEK 3) 1,00 5,20 3,00 13,15 2,60 13,50 varav i kvarvarande verksamhet 1,00 14,00 3,00 14,55 2,60 14,05 varav från avvecklad verksamhet 19,20 17,70 27,55 Utdelning per aktie 6,65 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK 2) 8,10 7,20 4,75 2,40 10,75 8,45 Avkastning på eget kapital, % 4) 3,0 28,5 3,0 28,5 3,0 30,5 5) Avkastning på totalt kapital, % 4) 2,6 14,0 2,6 14,0 2,6 14,0 5) Avkastning på sysselsatt kapital, % 4) 4,2 24,0 4,2 24,0 4,2 26,0 5) Eget kapital per aktie, SEK 6) 40,80 50,35 40,80 50,35 40,80 51,25 Soliditet, % Nettoskuldsättningsgrad, ggr 7) 0,13 0,37 0,13 0,37 0,13 0,11 Nettoskuld/EBITDA, ggr 8) 1,88 1,77 1,88 1,77 1,88 0,33 Skuldsättningsgrad, ggr 0,15 0,01 0,15 0,01 0,15 0,10 Räntetäckningsgrad, ggr 9) 6,9 21,2 6,9 21,2 6,9 32,7 Disponibla likvida medel, MSEK 10) 33,1 114,7 33,1 114,7 33,1 70,5 Investeringar i anläggningstillgångar, MSEK 1,3 0,8 28,3 27,5 51,5 78,1 Koncernen, medelantal anställda varav Intellecta Strategic Communications varav Intellecta Digital varav Affärsområde Infolog Koncernen, antal anställda vid periodens utgång varav Intellecta Strategic Communications varav Intellecta Digital varav Affärsområde Infolog 1) Jämförelsetalen är omräknade och är exklusive avyttrat affärsområde infolog per den 31 augusti. 2) Nettoomsättningen redovisas inkl.förändring av lager av produkter i arbete. 3) Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna. 4) Avkastningen har beräknats på resultatet för den senaste 12-månadersperioden. 5) Nyckeltalen är exklusive avyttrat affärsområde Infolog per den 31 augusti (reavinster). Jämförelsetalen för för kvarvarande veksamheter omräknas vid utgången av. 6) Eget kapital per aktie före/efter utspädning definieras också som substansvärde före/efter utspädning per aktie då dolda reserver i tillgångar som har objektiva marknadsvärden saknas. 7) Vid beräkning av nettoskuldsättningsgrad används räntebärande skulder med avdrag för likvida medel. 8) Nettoskuld/EBITDA har beräknats på resultatet för den senaste 12-månadersperioden. 9) Räntetäckningsgraden har beräknats på resultatet för den senaste 12-månadersperioden. 10) Disponibla likvida medel inkluderar outnyttjad checkräkningskredit 29,4 (30,1) MSEK och kortfristiga placeringar för samtliga jämförelsetal exklusive. För är motsvarande tal 25,2 MSEK. 17

19 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Definitioner Avkastning på eget kapital Avkastning på sysselsatt kapital Avkastning på totalt kapital Byråintäkter EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) Justerat eget kapital Nettoskuld/EBITDA Nettoskuldsättningsgrad Rörelsemarginal Rörelsemarginal på arvodesintäkter Skuldsättningsgrad Soliditet Substansvärde Sysselsatt kapital Vinstmarginal Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter i förhållande till genomsnittlig balansomslutning. Arvodesintäkter ökade med marginal på inköp för kunds räkning. Rörelseresultat ökat med avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materiella tillgångar. Redovisat eget kapital ökat med 78 procent av obeskattade reserver exklusive minoritetsintressen. Räntebärande skulder minus likvida medel i förhållande till rörelseresultat ökat med avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materiella tillgångar. Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel i relation till redovisat eget kapital. Resultat efter av- och nedskrivningar i förhållande till nettoomsättning. Resultat efter av- och nedskrivningar i förhållande till arvodesintäkter. Räntebärande skulder med avdrag för finansiella räntebärande tillgångar i relation till eget kapital. Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Motsvarar koncernens eget kapital. Totala tillgångar minskade med likvida medel och icke räntebärande skulder. Resultat efter finansnetto i förhållande till nettoomsättning. 18

20 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Intäkter och resultat för koncernen, kvartalsfördelat (12 mån) 1) msek Kv1 Kv 2 Kv 3 S:a Kv1 Kv 2 Kv 3 kv 4 S:a Nettoomsättning 94,8 102,0 88,0 284,8 155,1 152,6 80,6 91,6 479,9 Varav byråintäkter 79,6 67,6 63,3 210,5 Rörelseresultat 4,8 12,3 3,3 10,9 40,4 3,6 51,9 0,6 8,5 Finansiella poster 0,3 0,3 0,6 0,5 69,3 0,6 68,8 Resultat före skatt 5,1 12,4 3,3 10,5 39,8 3,1 17,4 0,0 60,3 Resultat efter skatt 4,0 9,6 2,8 8,4 30,9 2,4 21,9 2,3 57,5 Resultat per aktie 2) 0,90 2,55 1,00 3,00 7,40 0,55 5,20 0,55 13,65 varav i kvarvarande verksamhet 0,90 2,55 1,00 3,00 3,80 0,55 2,55 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 2) 5,05 1,65 8,10 4,75 2,40 2,45 7,20 6,00 8,45 Eget kapital per aktie 2) 50,70 41,80 40,80 40,80 45,10 44,80 50,35 51,25 51,25 Avkastning på eget kapital, % 14,8 33,3 3,0 3,0 14,9 10,6 28,5 30,5 30,5 Avkastning på sysselsatt kapital, % 10,1 30,9 4,2 4,2 13,6 10,2 24,0 26,0 26,0 Avkastning på totalt kapital, % 5,6 18,3 2,6 2,6 7,6 5,6 14,0 30,7 30,7 Rörelsemarginal, % 5,1 12,1 3,8 3,8 26,0 1,9 64,4 0,7 1,8 Rörelsemarginal, %, i relation till byråintäkter 6,0 18,2 5,2 5,2 Vinstmarginal, % 5,4 12,2 3,8 3,7 25,7 2,0 21,6 0,0 12,6 Soliditet Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,13 0,05 0,13 0,13 0,27 0,25 0,37 0,11 0,11 Nettoskuld/EBITDA, ggr 6,56 0,35 1,88 1,88 1,36 0,99 1,77 0,33 0,33 Skuldsättningsgrad, ggr 0,13 0,15 0,15 0,15 0,35 0,29 0,01 0,10 0,10 Räntetäckningsgrad, ggr 18,2 54,6 6,9 6,9 10,6 10,7 21,2 32,7 32,7 Disponibla likvida medel, MSEK 90,4 68,3 33,1 33,1 80,0 72,2 114,7 70,5 70,5 1) Inklusive affärsområde Infolog under januari augusti. 2) Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna. 19

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport januari mars 2015

Kvartalsrapport januari mars 2015 Kvartalsrapport januari mars 2015 Om Collector Collector är ett kreditmarknadsbolag, en nischaktör som erbjuder nytänkande finanslösningar för privat- och företagskunder. Innovation är en av våra största

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 29 april 2013 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2013 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Solid efterfrågan på service, svagare på utrustning Orderingången

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS Utveckling för de rörelsedrivande bolagen FÖRSTA KVARTALET Kommunikationsbolagen: Millicoms organiska intäktstillväxt i lokala valutor på 10%, Tele2s mobila tjänsteintäkter

Läs mer