INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3"

Transkript

1 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september

2 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än 100 procent under kvartalet Rörelseresultatet förbättrades markant under kvartalet och efter nio månader Affärsområde Digital fortsatte sin starka utveckling och är nu större än Strategic Communications sett till byråintäkter i Q3 Intellectas prognos för ligger fast; markant ökad lönsamhet som en effekt av renodlings- och fokuseringsarbete samt genom förvärv TREDJE KVARTALET JULI SEPTEMBER Nettoomsättningen uppgick till 88,0 (41,5) MSEK, en ökning med 112,0 procent. Byråintäkterna ökade med 122,9 procent till 63,3 (28,4) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 3,3 ( 13,8) MSEK före poster av engångskaraktär om 0 ( 45,0) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 2,8 (21,9) MSEK inklusive avvecklad verksamhet om 0 (80,8) MSEK. JANUARI SEPTEMBER Nettoomsättningen uppgick till 284,8 (170,8) MSEK, en ökning med 66,7 procent. Byråintäkterna ökade med 82,9 procent till 210,5 (115,1) MSEK. Rörelseresultatet förbättrades till 1,7 ( 17,7) MSEK före poster av engångskaraktär om 9,1 ( 43,8) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 8,4 (55,2) MSEK inklusive avvecklad verksamhet om 0 (116,3) MSEK. Nyckeltal msek Juli sep Juli sep Jan sep Jan sep Jan dec Nettoomsättning 1) 88,0 41,5 284,8 170,8 262,5 Byråintäkter 63,3 28,4 210,5 115,1 173,8 Rörelseresultat exklusive engångsposter -3,3-13,8-1,7-17,7-18,3 Rörelseresultat -3,3-58,8-10,9-61,5-62,1 Rörelsemarginal på byråintäkter exklusive engångsposter, % -5,2-48,6-0,8-15,4-10,5 Rörelsemarginal på byråintäkter, % -5,2-107,0-5,2-53,4-35,7 Resultat före skatt -3,3-58,6-10,5-61,7-61,7 Resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet -2,8-59,0-8,4-61,1-58, 8 Resultat efter skatt inkl. avyttrad verksamhet -2,8 21,9-8,4 55,2 57,5 Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, SEK 2) -1,00-14,0-3,00-14,55-14,05 Resultat per aktie inkl. avyttrad verksamhet, SEK 2) -1,00 5,20-3,00 13,15 13,50 Eget kapital per aktie, SEK 40,80 50,35 40,80 50,35 51,25 Soliditet, % Avkastning på sysselsatt kapital, % -4,20 23,8-4,20 23,8 26,0 Avkastning på eget kapital, % -3,00 28,5-3,00 28,5 30,5 1) Ingår förändring av lager av produkter i arbete 2) Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna 1

3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Kommentar från vd och koncernchef Vi börjar nu se tydliga effekter av koncernens långsiktiga strategiska ompositionering. Lägre säsongsvariationer ger stabilare tillväxt, och fortsatt kompetensväxling stärker det digitala erbjudandet. Den ökande geopolitiska oron i omvärlden och nu också i vår egen omedelbara närhet är bekymmersam. Hur denna kommer att påverka Intellectas kunders investeringsvilja är svårt att bedöma på kort sikt. Det är därför viktigt att konstatera att effekten av Intellectas nya strategi nu börjar ge effekt, trots oron i omvärlden: Allt större del av Intellectas verksamhet är på den snabbt växande digitala marknaden Fortsatt expansion till nya marknader Fortsatt lansering av nya fokuserade erbjudanden Minskad påverkan av de tidigare starka säsongsvariationerna I finansiella termer visar sig dessa effekter både när det gäller omsättning och lönsamhet för koncernen. Koncernens nettoomsättning ökade under kvartalet med 112,0 procent till 88,0 MSEK och byråintäkterna ökade med 122,9 procent till 63,3 MSEK. Affärsområde Strategic Communications visar organisk tillväxt under kvartalet om 4.2 procent. Affärsområde Digital visar en tillväxt med cirka 22 procent under kvartalet, helt i enlighet med våra mål. Affärsområdets andel av de totala byråintäkterna under kvartalet uppgick därmed till cirka 53 procent, vilket gör att det nu är större än Strategic Communications. Rörelseresultatet för kvartalet har förbättrats till 3,3 ( 13,8) MSEK före poster av engångskaraktär. Sett på nio månaders sikt visar koncernens resultat en markant förbättring. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgår till 1,7 ( 17,7) MSEK. Affärsområde Strategic Communications lönsamhet försämrades dock något under kvartalet. Försämringen beror på att den genomförda omstruktureringen inom ett av bolagen ännu inte gett full effekt. Affärsområde Digital visar å andra sidan på en stark lönsamhet under kvartalet, med en rörelsemarginal om 15 procent på byråintäkter, vilket är i enlighet med våra mål. Som en del av Intellectas strategiska plan lanserade vi två nya bolag under kvartalet; filmbolaget Unreel för att möta den starkt ökande efterfrågan på rörliga medier och spelstudion ISBIT GAMES för att möta den accelererande marknadsefterfrågan på games for marketing. Vi öppnade också ett nytt kontor i Berlin, Tyskland via vårt dotterbolag Propeople, i linje med vår plan att expandera på nya geografiska marknader. Under kvartalet kunde vi notera ett trettiotal nya kunder till koncernens bolag varav fem som ett direkt resultat av samarbeten över bolagsgränserna. Vi har också fortsatt att diskutera och utvärdera relevanta förvärvsobjekt i första hand inom Digital och mer specifikt inom CMS (Content Management Systems) i USA och Europa. Efter periodens utgång har Intellecta via dotterbolaget Propeople redan kommit en bit på vägen genom förvärvet av den danska Sitecore-byrån Chainbizz. Chainbizz integreras i Propeoples verksamhet fr.o.m. den 1 oktober och är ett led i koncernens strävan att vara ledande inom alla större CMS plattformar. Vi återkommer med mer information om fortsättningen på dessa satsningar. Att ändra strategisk inriktning och ompositionera en koncern till morgondagens marknad kräver långsiktighet, tålamod och uthållighet i förening. Vi kan inte påverka oron i omvärlden, men genom att anpassa våra erbjudanden till den ökande digitala/mobila efterfrågan, genom att fortsatt kompetensväxla och effektivisera, samt genom att tydliggöra hur våra bolags spetskompetenser samverkar med varandra för våra kunders bästa, kommer vi allt närmare våra mål. Vår ambition är därigenom dels att infria vår prognos för innevarande år: markant förbättring av lönsamheten, dvs. rörelseresultatet exklusive engångsposter för kvarvarande verksamhet, som en effekt av renodlings- och fokuseringsarbete samt genom förvärv, och dels att leverera på vår fjärde milstolpe: fördubbling av intäkterna på årsbasis fr.o.m. andra halvåret 2015 genom organisk tillväxt samt förvärv inom fokuserade områden. Yann Blandy Vd och koncernchef 63 MSEK BYRÅINTÄKTERNA ÖKADE MED 123 PROCENT UNDER Q3 53% Intellecta Digitals andel av totala BYRÅIntäkter under q3 15 % Rörelsemarginal för Intellecta Digital under q3 4 % ORGANISK TILLVÄXT AV BYRÅ INTÄKTER FÖR INTELLECTA STRATEGIC COMMUNICATIONS UNDER q3 2

4 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 INTÄKTER OCH RESULTAT Nettoomsättning och byråintäkter Tredje kvartalet, juli september Koncernens nettoomsättning uppgick till 88,0 (41,5) MSEK, en ökning med 112,0 procent. Byråintäkterna ökade med 122,9 procent till 63,3 (28,4) MSEK. Under kvartalet var 40,2 procent av nettoomsättningen från försäljning utanför Sverige, vilket skall jämföras med 33,6 procent för motsvarande period föregående år. Försäljningen utanför Sverige visar en stadigt uppåtgående trend. Kvartalets omsättningsutveckling visar också att säsongsvariationerna har minskat tack vare Intellectas globala verksamhet. Rörelseresultatet uppgick till 3,3 ( 13,8) MSEK före poster av engångskaraktär om 0 ( 45,0) MSEK. Resultatet före skatt uppgick till 3,3 ( 13,6) MSEK exklusive engångsposter om 0 ( 45,0) MSEK. Rörelsemarginalen på byråintäkter exklusive engångsposter blev 5,2 ( 48,6) procent. Inklusive engångsposter uppgick rörelsemarginalen på byråintäkter till 5,2 ( 107,0) procent. Bruttomarginalen uppgick till 62,7 (67,0) procent, en minskning med 4,3 procentenheter jämfört med föregående år, till följd av ökade volymer avseende inköp för kunds räkning. Stora leveranser avseende inköp avsåg Valmyndigheten i samband med valåret. Resultatförbättringen tillskrivs en kraftig ökning av byråintäkterna samtidigt som kostnaderna hålls inom strikta ramar. Resultatet per aktie uppgick till 1,00 (5,20) SEK varav resultat från avvecklad verksamhet ingick med 0 (19,20) SEK. Januari september Koncernens nettoomsättning uppgick till 284,8 (170,8) MSEK, en ökning med 66,7 procent. Byråintäkterna ökade med 82,9 procent till 210,5 (115,1) MSEK. Byråintäkterna utgjorde 73,9 (67,4) procent av koncernens nettoomsättning. Rörelseresultatet förbättrades till 1,7 ( 17,7 ) MSEK och resultatet före skatt till 1,4 ( 17,9) MSEK före poster av engångskaraktär om 9,1 ( 43,8) MSEK. Engångsposterna avser omstruktureringskostnader i form av personalkostnader i år medan för föregående år avsågs följande: återbetalda momspengar som har intäktsförts, 1,2 MSEK, nedskrivning av goodwill, 35,0 MSEK samt omstruktureringskostnader i form av personalkostnader, 10,0 MSEK. Resultatförbättringen hänför sig främst till ökade byråintäkter samt förbättrad bruttomarginal. Bruttomarginalen stärktes med 3,4 procentenheter till 69,3 (65,9) procent till följd av ändrad produktmix där andelen av digitala och mer kvalificerade tjänster har ökat. Rörelsemarginalen på byråintäkter exklusive engångsposter blev 0,8 ( 15,4) procent. Inklusive engångsposter uppgick rörelsemarginalen på byråintäkter till 5,2 ( 53,4) procent. Resultatet per aktie uppgick till 3,00 (13,15) SEK varav resultat från avvecklad verksamhet ingick med 0 (27,70) SEK. AFFÄRSOMRÅDEN Intellecta Digital (Ingår: ISBIT GAMES, Propeople Group, River Cresco) Tredje kvartalet, juli september Nettoomsättningen uppgick till 34,3 ( ) MSEK varav byråintäkterna svarade för 33,8 MSEK. Affärsområdet redovisar en tillväxt på cirka 22,0 procent jämfört med bolagens byråintäkter föregående år. Affärsområdet svarade för 53 procent av koncernens totala byråintäkter jämfört med föregående kvartal om 43 procent och det första kvartalet om 39 procent. Rörelseresultatet uppgick till 5,1 ( ) MSEK med en rörelsemarginal på byråintäkter om 15,1 procent. Bruttomarginalen var 86,5 procent. Koncernens nettoomsättning med geografisk fördelning MSEK jan sep jan sep Försäljning utanför Sverige 34,1% 25,3% Koncernens nettoomsättning och rörelseresultat 1) MSEK Sverige 2010 Danmark Nettoomsättning, Q3 Rullande tolv månader vänster axel Övriga länder MSEK Rörelseresultat, Q3 Rullande tolv månader höger axel 1) Årtalen är omräknade och exkluderar affärsområde Infolog som avyttrades den 31 augusti samt poster av engångskaraktär. Nettoomsättning, rörelseresultat Intellecta Digital MSEK ) 2) -10 Nettoomsättning, vänster axel Rörelseresultat, höger axel 1) November december. 2) November september MSEK 20 3

5 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 forts. Intellecta Digital De uppsatta målen för affärsområdet (tillväxt på mellan procent per år och en rörelsemarginal på byråintäkterna om cirka 15 procent) har uppfyllts under samtliga kvartal i år. Under kvartalet har Intellecta fortsatt implementera sin organiska tillväxtstrategi. För att möta den accelererande efterfrågan på games for marketing har Intellecta genom dotterbolaget River Cresco lanserat spelstudion ISBIT GAMES i september. I samma månad öppnades också via dotterbolaget Propeople ApS ett kontor i Berlin. Satsningen är i linje med vårt mål att växa organiskt bland annat genom etablering på nya marknader. Kontoret i Berlin erbjuder heltäckande service och tjänster för den tyska marknaden samt för Österrike och Schweiz. Januari-september Nettoomsättningen uppgick till 101,2 ( ) MSEK varav byråintäkterna svarade för 94,2 MSEK. Affärsområdet redovisar en tillväxt på cirka 25,0 procent jämfört med bolagens byråintäkter föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 14,6 ( ) MSEK med en rörelsemarginal på byråintäkter om 15,5 procent. Bruttomarginalen var 86,4 procent. Affärsområde Digital svarade efter årets nio månader för 46,6 procent av koncernens totala byråintäkter. Intellecta Strategic Communications (Ingår: Bysted AB, Bysted A/S, Hilanders, Intellecta Corporate, Rewir, Rewir i Kina, Unreel och Wow by Rewir) Tredje kvartalet, juli-september Nettoomsättningen uppgick till 54,1 (41,5) MSEK, en ökning med 30,4 procent. Byråintäkterna ökade med 4,2 procent till 29,6 (28,4) MSEK, medan inköp för kunds räkning ökade med 87,0 procent till 24,5 (13,1) MSEK. Affärsområdet visar en successiv ökning av byråintäkter från 2,1 procent under föregående kvartal till 4,2 procent under det tredje kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år samtidigt som det tredje kvartalet omfattar semestermånaderna. Rörelseresultatet uppgick till 5,1 ( 4,0) MSEK och belastades med resultatet för ett konsultbolag under omstrukturering. Omstruktureringen är genomförd och bolaget beräknas nå break-even under nästa år. De andra bolagen inom affärsområdet visade dock högre tillväxt (16,0 procent) samt förbättrad lönsamhet under kvartalet jämfört med samma period förra året. Den omfattande kompetensväxling som genomfördes under andra halvåret har visat sig ge effekt i form av ökade volymer genom att vi kunnat möta förändringarna i efterfrågan och successivt vässa våra kunderbjudanden. Bruttomarginalen uppgick till 47,2 (67,4) procent. Försämringen relateras till ökade volymer avseende inköp för kunds räkning till följd av stora leveranser till Valmyndigheten i samband med valåret. Under kvartalet har Intellecta fortsatt implementera sin organiska tillväxtstrategi. I augusti lanserade Intellecta filmbolaget Unreel med spjutspetskompetens inom rörlig media. Detta är ett led i Intellectas strategi att renodla och tydliggöra de olika bolagens spetskompetenser. Nettoomsättning, rörelseresultat Intellecta Strategic Communications MSEK MSEK 10,0-2,5-5,0-7,5 0-10, ), rullande 2) Nettoomsättning, vänster axel Rörelseresultat, höger axel 1) Redovisas exklusive omstruktureringskostnader om 12,2 MSEK rubricerade som personalkostnader, övrigt om 1,0 MSEK rubricerade som övriga rörelsekostnader och nedskrivningar om 9,3 MSEK av immateriella tillgångar. 2) Redovisas exklusive omstruktureringskostnader om 6,9 MSEK rubricerade som personalkostnader. 7,5 5,0 2,5 0,0 Januari-september Nettoomsättningen uppgick till 191,7 (173,1) MSEK, en ökning med 10,7 procent. Byråintäkterna ökade med 0,4 procent till 115,5 (115,1) MSEK, medan inköp för kunds räkning ökade med 31,4 procent till 76,2 (58,0) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 5,3 ( 0,1) MSEK före engångsposter om 6,9 (0) MSEK. Resultatförsämringen relateras främst till ett konsultbolag som har omfattats av omstrukturering. Omstruktureringskostnaderna inom affärsområdet uppgick till 6,9 4

6 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 MSEK och avsåg en personalminskning om cirka 15 medarbetare som genomfördes under det andra kvartalet. Åtgärden beräknas minska kostnadsmassan med cirka 9,1 MSEK på årsbasis från och med det fjärde kvartalet i år. Mot bakgrund av stabilare intäkter inom affärsområdet, genomförd omstrukturering av ett förlustbringande konsultbolag i form av sänkta kostnader, genomförd kompetensväxling inom hela affärsområdet med en ökad effektivitet är nu målet för Strategic Communications att närma sig koncernens EBIT mål på byråintäkterna (10 procent) i linje med Intellectas kommunicerade milstolpar samt finansiella mål. INVESTERINGAR Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick totalt till 1,2 (2,4) MSEK under perioden. Investeringar i immateriella tillgångar i form av utvecklingskostnader uppgick till 0,9 MSEK. FINANSIELL STÄLLNING Koncernens likvida medel uppgick till 3,7 (84,6) MSEK per den 30 september. Checkräkningskrediten uppgår totalt till 40,3 (34,4) MSEK, varav 10,9 (4,3) MSEK var utnyttjad per respektive balansdag. Sedan den 1 januari minskades nyttjandet av checkräkningskrediten med 6,2 MSEK till 10,9 MSEK per den 30 september. Intellectas likviditetsberedskap i form av outnyttjade krediter och egna medel uppgick till totalt 33,1 (114,7) MSEK per den 30 september. Koncernens räntebärande skulder var vid periodens utgång 28,4 (6,9) MSEK, en ökning med 21,5 MSEK. I beloppet ingår förvärvskrediter med 16,6 MSEK. Koncernens nettoskuld uppgick per den 30 september till 24,7 ( 77,7) MSEK. Förändringen påverkades främst av utbetald utdelning, egen andel av finansiering av förvärv, amortering med ränta av förvärvskrediter samt egen finansiering av omstruktureringskostnader. Per den 30 september var den genomsnittliga löptiden på Intellecta-koncernens skuldportfölj 2,3 (1,3) år. Den genomsnittliga räntenivån i portföljen var 2,87 (4,06) procent. I syfte att anpassa Intellectas totala kreditramar till koncernens expansion och tillväxt utökas Intellectas checkräkningskredit med 12,1 MSEK till totalt 52,4 MSEK under det fjärde kvartalet. Detta sker i stort sett till befintliga kreditvillkor. Utöver egna likvida medel innehar Intellecta en säljarrevers som per 30 september uppgick till 21,0 MSEK. Säljarreversen amorteras kvartalsvis med lägst 0,8 MSEK fr o m 1 januari. Slutamortering av säljarreversen sker med 18,0 MSEK den 30 augusti Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut uppgick per balansdagen till 21,5 (21,5) MSEK i form av företagsinteckningar, aktier i Propeople Group ApS och River Cresco AB. Intellecta omfattas av avtal om finansiella covenants, som avser; soliditet, lägst 30 procent och nettoskuldsättningsgrad, högst 1,0 ggr av eget kapital. Soliditeten uppgick till 52 (63) procent och nettoskuldsättningsgraden till 0,13 ggr per den 30 september. Sedan föregående kvartal stärktes soliditeten med tre procentenheter. Koncernens operativa kassaflöde uppgick till 20,8 ( 58,6) MSEK för jämförbara enheter. I periodens kassaflöde ingår omklassificering av fordran om 17,0 MSEK till investeringsverksamheten som relateras till förvärvet av River per 1 januari. Förbättringen av kassaflödet med 37,8 MSEK exklusive denna omklassificering är till följd av förbättrat resultat före skatt, som var kassaflödespåverkande, med 16,1 MSEK samt minskad kapitalbindning och därmed frigjort kapital. Eget kapital för koncernen uppgick till 190,4 (212,4) MSEK. Eget kapital per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare före och efter utspädning uppgick till 40,80 (50,35) SEK. Enligt bolagsstämmobeslut av den 8 maj delades KSEK ut till Intellectas aktieägare vilket innebar att det egna kapitalet minskade med 6,65 SEK/aktie. Balansdagens aktiekurs uppgick till 32,70 (37,60) SEK, en minskning med 13 procent. 52 % i Soliditet 0,13 ggr NETTOSKULDSÄTTNINGSgRAD 38 MSEK ökning av operativt KASSAflöde 5

7 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 SÄSONGSVARIATIONER Effekterna av Intellectas nya strategi slår igenom när det gäller säsongsvariationerna. Genom en successiv breddning av vårt tjänsteutbud och med nya verksamheter inom affärsområde Digital har säsongsvariationerna mildrats eftersom kunderbjudanden inom affärsområde Digital kännetecknas av en jämnare efterfrågan under året. Säsongsvariationerna har även minskat till följd av geografisk breddning. Intellecta är idag verksamt på olika marknader och kontinenter vilket balanserar upp säsongsvariationerna per bolag och land. MODERBOLAGET Tredje kvartalet, juli-september Intäkterna uppgick till 6,3 (23,8) MSEK och resultatet efter finansnetto till 2,5 ( 1,9) MSEK före poster av engångskaraktär om 0 (20,0) MSEK. I förra årets resultat ingick management fee om 2,2 MSEK från affärsområde Infolog som avyttrades den 31 augusti. Jämförbart resultat efter finansnetto förbättrades med 1,6 MSEK till 2,5 ( 4,1) MSEK exklusive engångsposter och management fee föregående år avseende affärsområde Infolog. Förra årets engångsposter om 20 MSEK omfattade: 55 MSEK från avyttrad verksamhet (Infolog) i form av utdelningar och reavinst samt nedskrivning av andelar i koncernföretag med 35 MSEK. Intäkterna utgörs främst av till dotterbolagen fakturerade tjänster samt ersättning för hyres- och gemensamma kostnader. Merparten av rörelsens intäkter avser vidarefakturering. Resultatförbättringen hänför sig till sänkta kostnader och minskad personal. Januari-september Intäkterna uppgick till 24,8 (49,0) MSEK och resultatet efter finansnetto till 7,2 ( 3,8) MSEK före poster av engångskaraktär om 1,9 (21,2) KSEK. I förra årets resultat ingick management-fee om 8,6 MSEK från affärsområde Infolog som avyttrades den 31 augusti. Jämförbart resultat efter finansnetto förbättrades med 5,2 MSEK till 7,2 ( 12,4) MSEK exklusive engångsposter om 1,9 (29,8) MSEK avseende omstruktureringskostnader respektive föregående år enligt engångsposter redovisade under det tredje kvartalet om 20 MSEK ökat med 1,2 MSEK avseende återbetalning av momsmedel samt 8,6 MSEK avseende management-fee. Moderbolagets likvida medel svarade för sammanlagt 0 (80,0 ) MSEK. Checkräkningskrediten uppgår totalt till 32,9 (32,9) MSEK, och var utnyttjad med 8,7 ( 4,3) MSEK per respektive balansdag. Räntebärande skulder uppgick till 26,2 (6,9) MSEK. Per den 30 september var den genomsnittliga löptiden på Intellectas skuldportfölj 2,5 (1,3) år. Den genomsnittliga räntenivån i portföljen var 2,66 (4,06) procent. Moderbolagets justerade egna kapital uppgick till 229,0 (252,5) MSEK. Sedan årets början har det egna kapitalet minskat med 31,4 MSEK. Minskningen hänför sig till periodens resultat om 7,1 MSEK, riktad nyemission i samband med förvärvet av River Cresco AB om 5,0 MSEK och utdelning om 29,3 MSEK. Information om koncernen Koncernens verksamhet är fr o m den 1 oktober indelad i två områden: 1. Strategic Communications, tidigare affärsområde Consulting (Bysted AB, Bysted A/S, Hilanders, Intellecta Corporate, Rewir, Rewir i Kina, Unreel och Wow by Rewir) 2. Digital (ISBIT GAMES, Propeople och River) Se Intellectas hemsida MEDARBETARE Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 412 (360). Per den 30 september uppgick antalet medarbetare till 407 (181). Intellecta Strategic Communications har 159 (169) medarbetare, Intellecta Digital 239 ( ) medarbetare och moderbolaget 9 (12) medarbetare. 6

8 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 MOMSÅTERBETALNING Den 26 februari kom domen i Högsta Förvaltningsdomstolen som ger Skatteverket rätt att eftertaxera tryckeriernas kunder för att momsen ändrats retroaktivt från 25 till 6 procent. HFD har i sina domskäl hänvisat vidare till EU-rätten där det framgår att vid liknande situationer ska medlemsstaterna möjliggöra att köparen kan återkräva skatten direkt från skattemyndigheterna om det blir omöjligt eller orimligt svårt att återfå skatten. Stockholms Tingsrätt, mål nr T av 8 mars angående Voice the Brand Liberation Company AB och Vitt Grafiska Produktion AB har dömt att ett tryckeri inte är skyldigt att återbetala det feldebiterade momsbeloppet till kunden. Målet har avgjorts av Svea Hovrätt i dom den 25 juni i mål nr T Målet har betydelse för den fortsatta hanteringen av momskraven som är framställda mot tryckerikunder av Skatteverket genom sk följdändringsbeslut som utgår från huvudbeslutet för tryckeriet. Hovrätten har i likhet med tingsrätten kommit fram till att det enligt principen om condictio indebit (misstagsbetalning) inte finns någon återbetalningsskyldighet i detta fall för det bolag som sålt tryckeritjänster. Hovrätten har inte tagit ställning till om kunden har rätt till återbetalning utifrån andra grunder, exempelvis enligt principen om obehörig vinst. Det betyder att den prejudicerande effekten är begränsad samtidigt som domen visar att det inte föreligger någon skyldighet för tryckeriet att återbetala tryckerimoms till kunden. Skatteverket har efter dom i Svea Hovrätt återkallat sin talan, mål nr i Kammarrätten i Sundsvall, med anledning av att den skattskyldige genom att rikta krav mot tryckeriet, vilket bestridits av tryckeriet, har visat att det är i vart fall orimligt svårt för den skattskyldige att få betalt av tryckeriet. Intellecta har med anledning därav åberopat likabehandlingsprincipen enligt grundlagen för samtliga mål. Förvaltningsrätten i Malmö, har enligt mål av den 21 mars och efter domen i HFD funnit att en följdändring är uppenbart oskälig med hänvisning till skyldigheten att bibehålla bokföringsunderlag. Enligt mål nr T som för närvarande avhandlas i Jönköpings Tingsrätt mellan Sörmlands Grafiska och ett mediabolag, ska även avtalslagen, branschsedvänja mm beaktas. HFD har meddelat att de avvaktar denna dom. Det är ytterst oklart om tidigare redovisad ingående moms, på laglig grund kan sänkas medelst efterbeskattning. Av momslagen (ML) framgår att felaktigt debiterad moms inte omfattas av Skattebetalningslagens tillämpningsområde för tid före Först fr o m 1/ föreligger betalningsskyldighet för felaktigt debiterad moms enligt 1 kap. 1 tredje stycket mervärdeskattelagen (1994:200, ML). Fr o m denna tidpunkt omfattas felaktigt debiterad moms av skattebetalningslagens (1997:438, SBL) tillämpningsområde. Detta framgår av prop. 2007/08:25. Inga domar har ännu avkunnats av Kammarrätten till Skatteverkets fördel. Intellecta har överklagat samtliga mål och väntar på domar. Intellecta bedömer risken för eventuella momsåterbetalningar till högst 5.0 MSEK vilket ryms inom reserven på motsvarande belopp i balansräkningen. För mer information hänvisas till Intellectas hemsida, www. intellecta.se Kommentar angående tryckerimomsdomarna i HFD och Svea Hovrätt. 407 Antal medarbetare inom koncernen ANTAL UTESTÅENDE AKTIER OCH EGNA AKTIER Antalet utestående aktier i Intellecta uppgick per den 30 september till , varav B-aktier och A-aktier. Vid omröstning på årsstämma innebär en aktie av serie A tio röster och en aktie av serie B en röst. I samband med förvärvet av River Cresco AB har en aktielikvid om 5 MSEK erlagts motsvarande nyemitterade B-aktier i Intellecta. 7

9 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Intellecta innehar egna B-aktier per den 30 september. Intellectas ägarbas har breddats i samband med att Gunnar Mannerheim, styrelseledamot och Intellectas största aktieägare genom sitt bolag M6 Capital AB i juni sålde av hela sitt aktieinnehav i Intellecta. Gunnar Mannerheim avsåg att koncentrera sina investeringar till industriella verksamheter. Han avgick i juli som ledamot i Intellectas styrelse till följd av avyttringen. Flera nya ägare tillkom som bland andra Staffan Persson via Zimbrine Holding BV, Ingo Invest, Humle Småbolagsfond och Avanza Pension som utökade sitt innehav samt olika fondbolag, institutionella ägare och ett antal privatpersoner. TECKNINGSOPTIONER Intellecta har under 2012 i enlighet med bolagsstämmobeslut av den 10 maj 2012 infört ett aktieprogram avseende teckningsoptioner för nyckelpersoner. Per den 30 september har teckningsoptioner av utnyttjats. Överlåtelse av teckningsoptioner har skett på marknadsmässiga villkor. För mer information om villkor för teckningsoptioner hänvisas till årsredovisningen. VÄSENTLIGA RISKER Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker. Intellecta är verksamt på en rad olika konkurrensutsatta produkt- och tjänsteområden. Intellecta har definierat begreppet risk som allt som kan ha en väsentlig negativ effekt på uppnåendet av koncernens mål. Risker kan vara hot, osäkerhetsfaktorer eller förlorade möjligheter avseende Intellectas nuvarande eller framtida verksamhet. En ytterligare risk som har tillkommit under perioden är den politiska instabiliteten och utvecklingen i Ukraina och hur det kan komma att påverka verksamheten som Intellecta genom Propeople Group bedriver där. Därför övervägs att flytta verksamheten till en annan stad alternativt till ett annat land. Finansiella risker omfattar i första hand valutarisker, ränterisker, kredit- och motpartsrisker. Valutariskerna har ökat något utifrån förvärvet av Propeople Group ApS. Detta relateras till Propeoples globala verksamhet där transaktioner sker i olika valutor som US-dollar, Euro och DKK. Valutafluktuationer begränsas med hjälp av kundavtal innehållande valutaklausuler och prisanpassningar. Det övergripande ansvaret för att hantera koncernens finansiella risker samt utveckla metoder och principer för riskhantering ligger inom koncernledningen och finansfunktionen. Utöver de risker som beskrivs i Intellectas årsredovisning bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit. För en fullständig redogörelse av de risker som påverkar koncernen hänvisas till årsredovisningen för. OSÄKERHETSFAKTORER Risken för vidare återbetalning av moms enligt mål C-88/09 i EU domstolen har bedömts av Intellecta till 5 MSEK och den framlagda finansiella rapporten återspeglar denna bedömning. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Transaktioner mellan Intellecta och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum. HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Förvärv Intellectabolaget Propeople ApS förvärvade den 16 oktober Chainbizz 2009 A/S, en dansk Sitecore-byrå. Förvärvet är ett led i Propeople strävan att vara ledande inom alla större CMS plattformar och kompletterar Propeoples starka ställning inom ramen för Microsoft. net med ökad Sitecore-kompetens. Sitecore-plattformen har starkt fäste 8

10 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 både i Danmark och USA som båda är Propeoples huvudmarknader. Chainbizz, med kunder som bland annat Blue Water Shipping, Expert Danmark, Bail Group och Eurosko Norge, har åtta anställda. Chainbizz integreras i Propeoples verksamhet fr.o.m. den 1 oktober. Förvärvsanalysen är under upprättande och kommer att intas i bokslutskommunikén. För mer information hänvisas till Intellectas pressrelease den 16 oktober som är publicerad på Intellectas hemsida, Inga händelser har inträffat som haft någon väsentlig inverkan på det per den 30 september redovisade resultatet samt den finansiella ställningen som framgår av denna rapport. NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE Delårsrapport kvartal 4 (oktober-december) lämnas den 20 februari REDOVISNINGSPRINCIPER Koncernen Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 delårsrapportering samt enligt Rådet för finansiell rapportering RFRI. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) och de av EU antagna tolkningarna av gällande standarder och International Financial Reporting Interpretations Committe (IFRIC). Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer i allt väsentligt med vad som framgår av årsredovisningen för. Moderbolaget Moderbolaget, Intellecta AB, tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings- rekommendation RFR 2, redovisning för juridiska personer. Redovisningsprinciperna överensstämmer med de från föregående år samt, i tillämpliga delar, med koncernens redovisningsprinciper. Denna rapport har varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets revisorer. Stockholm den 7 november Intellecta AB (publ) Styrelsen 9

11 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i sammandrag (delårsrapport) upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 kap. årsredovisningslagen Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Intellecta AB (publ) för perioden 1 januari till 30 september. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 7 november PricewaterhouseCoopers AB Bo Lagerström Auktoriserad revisor 10

12 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 KONCERNENS RESULTATRÄKNING belopp i ksek / Okt-sep Jan dec Nettoomsättning 1) Övriga rörelseintäkter ) ) ) ) Summa intäkter Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Nedskrivningar ) ) ) ) ) Övriga rörelsekostnader Summa kostnader Rörelseresultat ) ) ) ) ) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt ) ) ) ) ) Inkomstskatt Resultat från kvarvarande verksamhet Resultat från affärsområde som är avyttrat Resultat Varav hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa resultat Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare under året (uttryckt i SEK per aktie), före och efter utspädning Resultat från kvarvarande verksamheter 1,00 14,00 3,00 14,55 2,60 14,05 Resultat från avvecklade verksamheter 19,20 27,70 27,55 Summa resultat 1,00 5,20 3,00 13,15 2,60 13,50 1) Nettoomsättningen redovisas inkl. förändring av lager av produkter i arbete. 2) I resultatet ingår en nedskrivning av immateriella tillgångar avseende förvärv av onlinesystemet Communivator med 16,9 MSEK, avskrivning av systemet med 1,1 MSEK samt återföring av tilläggsköpeskillingen för systemet med 18 MSEK. rubricerad som övriga intäkter. Transaktionerna som inte har haft någon påverkan på resultatet är relaterade till att utbetalning av tilläggsköpeskilling inte kommer att äga rum. 3) Varav en engångspost om 1,2 MSEK rubricerad som intäktsfört momsbelopp. 4) Avser nedskrivning om 35 MSEK av goodwill. 5) Varav poster av engångskaraktär om 45,0 MSEK rubricerade som omstruktureringskostnader om 10,0 MSEK och 35 MSEK som nedskrivning av goodwill. 6) Varav poster av engångskaraktär om 9,1 MSEK rubricerade som personalkostnader. 7) Varav poster av engångskaraktär om 43,8 MSEK rubricerade som intäktsfört momsbelopp om 1,2 MSEK, omstruktureringskostnader om 10,0 MSEK och 35 MSEK som nedskrivning av goodwill. 11

13 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Koncernens rapport över totalresultat belopp i ksek / Okt-sep Jan-dec Periodens resultat Övrigt totalresultat: Komponenter som inte kommer att omklassificeras till årets resultat Aktuariell vinst/förlust på pensionsförpliktelser Skatt hänförligt till övrigt totalresultat Summa komponenter som inte kommer att om klassificeras till årets resultat Komponenter som kan komma att återföras i resultaträkning Omföring mellan fritt kapital och omräkningsdifferens Omräkningsdifferens vid omräkning av utländska verksamheter Summa komponenter som kan komma att återföras i resultaträkning Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Summa totalresultat för perioden Varav hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa totalresultat för perioden Sammanställning antal aktier Aktie Röster Antal aktier Antal röster A B Totalt KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL belopp i ksek Hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytandesumma Hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa Ingående balans per / Totalresultat för perioden Utdelning Transaktioner med innehav utan bestämmande inflytande Ovillkorat aktieägartillskott Nyemission Aktierelaterat incitamentsprogram Försäljning av egna aktier Utgående balans per /

14 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Koncernens rapport över finansiell ställning belopp i ksek TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar ) ) ) Materiella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Pågående arbeten Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa tillgångar 1) ) Varav balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, MSEK 1,5 0,8 1,1 Varav goodwill, MSEK 174,2 116,8 138,5 Varav programvara, MSEK 1,8 24,4 23,8 Varav kundrelationer, MSEK 12,9 13,6 Varav varumärken, MSEK 12,9 13,6 EGET KAPITAL Eget kapital Hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Räntebärande långfristiga skulder Ej räntebärande långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Ej räntebärande kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder 1) ) Varav räntebärande skulder, MSEK 28,4 6,9 39,2 13

15 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Rapport över kassaflöden för koncernen belopp i ksek Jan sep Jan sep Jan sep 1) Jan dec Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Jan dec 1) Betald skatt Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Ökning( )/minskning(+) av varulager Ökning( )/minskning(+) av kortfristiga fordringar Ökning(+)/minskning( ) av kortfristiga skulder Summa kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av verksamheter ) ) ) Försäljning av verksamheter ) ) Amortering av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av långfristig upplåning Förändring av kortfristig upplåning Förändring av övriga långfristiga skulder Amortering av finansiell leasing Utbetald utdelning Ovillkorat aktieägartillskott ) - - Betalning för personaloptioner Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början ) Likvida medel vid periodens slut Betald låneränta ) Varav affärsområde Infolog som avyttrades den 31 augusti. 2) Avser utbetald köpeskilling för Bodén & Co Kommunikation och River Cresco AB med avdrag för likvida medel i bolaget i samband med tillträdet. Utbetalning av köpeskilling om 17 MSEK avseende River Cresco AB skedde i dececember men tillträdet till bolaget skedde per den 1 januari. Beloppet om 17 MSEK har omklassificerats från kassaflöde från den löpande verksamheten till kassaflöde från investeringsverksamheten. 3) Avser utbetald köpeskilling för Ineko AB (f.d. Ekotryck Redners AB) och Bodén & Co Kommunikation AB. 4) Avser utbetald köpeskilling för Ineko AB (f.d. Ekotryck Redners AB), Bodén & Co Kommunikation AB, Communivator och Propeople Group ApS med tilllägg förvid förvärvet utnyttjad checkräkningskredit. 5) Avser avyttring av affärsområde Infolog. 6) Etablering av dotterbolaget ISBIT GAMES AB som ägs till 75 procent av River Cresco AB och 25 procent av extern ägare. Ovillkorat aktieägartillskott utgör ersättning för den externa ägarens aktieandel i bolaget. 7) Inkl. utnyttjad checkräkningskredit om 17,1 MSEK. 14

16 Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Koncernens rörelsesegment Tredje kvartalet Affärsområde Intellecta Strategic Communications Affärsområde Intellecta Digital Affärsområde Infolog (avyttrat) Övrigt Koncerneliminering Eliminering för Infolog (avyttrat) Totalt Koncernen belopp i ksek Nettoomsättning i segmentet Koncerninterna intäkter i segmentet Nettoomsättning från externa kunder Övriga rörelseintäkter Övriga intäkter i segmentet Rörelseresultat, EBIT Totala tillgångar Medelantalet årsanställda En avstämning av totalt EBIT mot koncernens resultat före skatt är enligt följande: Rörelseresultat, EBIT Finansiella kostnader Finansiella intäkter Resultat före skatt Nettoomsättning från externa kunder Totala tillgångar Information om geografiska områden Sverige Danmark Övriga länder Eliminering för Infolog (avyttrat) Totalt koncernen Koncernens rörelsesegment Rörelsesegment Indelningen i segment har ändrats från och med den 1 oktober sedan avyttringen av affärsområde Infolog per den 1 september och förvärvet av Propeople per den den 1 november och River per den 1 januari. Segmenten som redovisas nu, Intellecta Strategic Communications och Intellecta Digital, överensstämmer med hur verksamheterna följs upp internt. Intellectas verksamhet finns i Sverige, Danmark, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien och Kina. Övrigt består av huvudkontor och moderbolag, koncernfinans och andra funktioner som handhas centralt och relaterar till koncernen som helhet. Resultatet avseende dessa verksamheter ingår i kolumnen Övrigt. Försäljning mellan affärsområdena förekommer i ökad utsträckning och redovisas i nedan tabell för perioden. Intäkter från externa parter är framtagna enligt samma principer som i resultaträkningen. Dotterbolagscheferna för Intellecta Strategic Communications respektive Intellecta Digital bedömer resultat baserat på rörelseresultat, EBIT. Detta mått omfattar inte eventuella nedskrivningar. Ränteintäkter och räntekostnader fördelas inte på segmenten utan hänförs till Övrigt, då dessa poster påverkas av åtgärder som vidtas av koncernens finansfunktion. Tillgångarna fördelas baserat på segmentets verksamhet och tillgångens fysiska placering. Tillgångar som inte allokerats till affärsområdena omfattar uppskjutna skattefordringar, finansiella tillgångar som kan säljas och finansiella instrument som hålles till förfall, då dessa tillgångar hanteras gemensamt för samtliga bolag på en central nivå. 15

17 Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Koncernens rörelsesegment, forts Nio månader Affärsområde Intellecta Strategic Communications Affärsområde Intellecta Digital Affärsområde Infolog (avyttrat) Övrigt Koncerneliminering Eliminering för Infolog (avyttrat) Totalt Koncernen belopp i ksek Nettoomsättning i segmentet Koncerninterna intäkter i segmentet Nettoomsättning från externa kunder Övriga rörelseintäkter Övriga intäkter i segmentet Rörelseresultat, EBIT Totala tillgångar Medelantalet årsanställda En avstämning av totalt EBIT mot koncernens resultat före skatt är enligt följande: Rörelseresultat, EBIT Finansiella kostnader Finansiella intäkter Resultat före skatt Nettoomsättning från externa kunder Totala tillgångar Information om geografiska områden Sverige Danmark Övriga länder Eliminering för Infolog (avyttrat) Totalt koncernen

18 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Nyckeltal för koncernen Juli sep 1) Juli sep Jan sep Jan sep /1) Okt sep Jan dec Nettoomsättning 2) 88,0 41,5 284,8 170,8 376,5 262,5 Varav byråintäkter 63,3 28,4 210,5 115,1 269,2 173,8 EBITDA, MSEK 0,7 22,6 12,2 23,1 13,1 22,2 Rörelseresultat (EBIT), MSEK 3,3 58,8 10,9 61,5 11,5 62,1 Rörelseresultat (EBIT), exkl. engångsposter MSEK 3,3 13,8 1,8 17,7 2,4 18,3 Rörelsemarginal, %, i relation till nettoomsättning 3,8 141,8 3,8 36,0 3,1 23,7 Rörelsemarginal, %, i relation till byråintäkter 5,2 107,0 5,2 53,4 4,3 35,7 Rörelsemarginal, %, i relation till byråintäkter exkl. engångsposter 5,2 48,6 0,8 15,4 0,9 10,5 Resultat före skatt, MSEK 3,3 58,6 10,5 61,7 10,5 61,7 Vinstmarginal, % 3,8 141,2 3,7 36,1 2,8 23,5 Resultat från kvarvarande verksamhet efter skatt, MSEK 2,8 59,0 8,4 61,1 6,1 58,8 Resultat från avvecklad verksamhet efter skatt, MSEK 80,9 116,3 116,3 Resultat per aktie, SEK 3) 1,00 5,20 3,00 13,15 2,60 13,50 varav i kvarvarande verksamhet 1,00 14,00 3,00 14,55 2,60 14,05 varav från avvecklad verksamhet 19,20 17,70 27,55 Utdelning per aktie 6,65 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK 2) 8,10 7,20 4,75 2,40 10,75 8,45 Avkastning på eget kapital, % 4) 3,0 28,5 3,0 28,5 3,0 30,5 5) Avkastning på totalt kapital, % 4) 2,6 14,0 2,6 14,0 2,6 14,0 5) Avkastning på sysselsatt kapital, % 4) 4,2 24,0 4,2 24,0 4,2 26,0 5) Eget kapital per aktie, SEK 6) 40,80 50,35 40,80 50,35 40,80 51,25 Soliditet, % Nettoskuldsättningsgrad, ggr 7) 0,13 0,37 0,13 0,37 0,13 0,11 Nettoskuld/EBITDA, ggr 8) 1,88 1,77 1,88 1,77 1,88 0,33 Skuldsättningsgrad, ggr 0,15 0,01 0,15 0,01 0,15 0,10 Räntetäckningsgrad, ggr 9) 6,9 21,2 6,9 21,2 6,9 32,7 Disponibla likvida medel, MSEK 10) 33,1 114,7 33,1 114,7 33,1 70,5 Investeringar i anläggningstillgångar, MSEK 1,3 0,8 28,3 27,5 51,5 78,1 Koncernen, medelantal anställda varav Intellecta Strategic Communications varav Intellecta Digital varav Affärsområde Infolog Koncernen, antal anställda vid periodens utgång varav Intellecta Strategic Communications varav Intellecta Digital varav Affärsområde Infolog 1) Jämförelsetalen är omräknade och är exklusive avyttrat affärsområde infolog per den 31 augusti. 2) Nettoomsättningen redovisas inkl.förändring av lager av produkter i arbete. 3) Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna. 4) Avkastningen har beräknats på resultatet för den senaste 12-månadersperioden. 5) Nyckeltalen är exklusive avyttrat affärsområde Infolog per den 31 augusti (reavinster). Jämförelsetalen för för kvarvarande veksamheter omräknas vid utgången av. 6) Eget kapital per aktie före/efter utspädning definieras också som substansvärde före/efter utspädning per aktie då dolda reserver i tillgångar som har objektiva marknadsvärden saknas. 7) Vid beräkning av nettoskuldsättningsgrad används räntebärande skulder med avdrag för likvida medel. 8) Nettoskuld/EBITDA har beräknats på resultatet för den senaste 12-månadersperioden. 9) Räntetäckningsgraden har beräknats på resultatet för den senaste 12-månadersperioden. 10) Disponibla likvida medel inkluderar outnyttjad checkräkningskredit 29,4 (30,1) MSEK och kortfristiga placeringar för samtliga jämförelsetal exklusive. För är motsvarande tal 25,2 MSEK. 17

19 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Definitioner Avkastning på eget kapital Avkastning på sysselsatt kapital Avkastning på totalt kapital Byråintäkter EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) Justerat eget kapital Nettoskuld/EBITDA Nettoskuldsättningsgrad Rörelsemarginal Rörelsemarginal på arvodesintäkter Skuldsättningsgrad Soliditet Substansvärde Sysselsatt kapital Vinstmarginal Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter i förhållande till genomsnittlig balansomslutning. Arvodesintäkter ökade med marginal på inköp för kunds räkning. Rörelseresultat ökat med avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materiella tillgångar. Redovisat eget kapital ökat med 78 procent av obeskattade reserver exklusive minoritetsintressen. Räntebärande skulder minus likvida medel i förhållande till rörelseresultat ökat med avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materiella tillgångar. Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel i relation till redovisat eget kapital. Resultat efter av- och nedskrivningar i förhållande till nettoomsättning. Resultat efter av- och nedskrivningar i förhållande till arvodesintäkter. Räntebärande skulder med avdrag för finansiella räntebärande tillgångar i relation till eget kapital. Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Motsvarar koncernens eget kapital. Totala tillgångar minskade med likvida medel och icke räntebärande skulder. Resultat efter finansnetto i förhållande till nettoomsättning. 18

20 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Intäkter och resultat för koncernen, kvartalsfördelat (12 mån) 1) msek Kv1 Kv 2 Kv 3 S:a Kv1 Kv 2 Kv 3 kv 4 S:a Nettoomsättning 94,8 102,0 88,0 284,8 155,1 152,6 80,6 91,6 479,9 Varav byråintäkter 79,6 67,6 63,3 210,5 Rörelseresultat 4,8 12,3 3,3 10,9 40,4 3,6 51,9 0,6 8,5 Finansiella poster 0,3 0,3 0,6 0,5 69,3 0,6 68,8 Resultat före skatt 5,1 12,4 3,3 10,5 39,8 3,1 17,4 0,0 60,3 Resultat efter skatt 4,0 9,6 2,8 8,4 30,9 2,4 21,9 2,3 57,5 Resultat per aktie 2) 0,90 2,55 1,00 3,00 7,40 0,55 5,20 0,55 13,65 varav i kvarvarande verksamhet 0,90 2,55 1,00 3,00 3,80 0,55 2,55 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 2) 5,05 1,65 8,10 4,75 2,40 2,45 7,20 6,00 8,45 Eget kapital per aktie 2) 50,70 41,80 40,80 40,80 45,10 44,80 50,35 51,25 51,25 Avkastning på eget kapital, % 14,8 33,3 3,0 3,0 14,9 10,6 28,5 30,5 30,5 Avkastning på sysselsatt kapital, % 10,1 30,9 4,2 4,2 13,6 10,2 24,0 26,0 26,0 Avkastning på totalt kapital, % 5,6 18,3 2,6 2,6 7,6 5,6 14,0 30,7 30,7 Rörelsemarginal, % 5,1 12,1 3,8 3,8 26,0 1,9 64,4 0,7 1,8 Rörelsemarginal, %, i relation till byråintäkter 6,0 18,2 5,2 5,2 Vinstmarginal, % 5,4 12,2 3,8 3,7 25,7 2,0 21,6 0,0 12,6 Soliditet Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,13 0,05 0,13 0,13 0,27 0,25 0,37 0,11 0,11 Nettoskuld/EBITDA, ggr 6,56 0,35 1,88 1,88 1,36 0,99 1,77 0,33 0,33 Skuldsättningsgrad, ggr 0,13 0,15 0,15 0,15 0,35 0,29 0,01 0,10 0,10 Räntetäckningsgrad, ggr 18,2 54,6 6,9 6,9 10,6 10,7 21,2 32,7 32,7 Disponibla likvida medel, MSEK 90,4 68,3 33,1 33,1 80,0 72,2 114,7 70,5 70,5 1) Inklusive affärsområde Infolog under januari augusti. 2) Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna. 19

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q1

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q1 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q1 1 januari 31 mars Stark tillväxt och bra lönsamhet för affärsområde Intellecta Digital Stark tillväxt av arvodesintäkterna samt bättre lönsamhet under Q1 för koncernen Bättre

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år.

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år. Q3 Delårsrapport januari september 2012 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 86,6 Mkr (88,2) Nettoomsättning 297,9 Mkr (324,5) Resultat före skatt 3,5 Mkr (13,0) Resultat före skatt

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q2 1 JANUARI 30 JUNI 2015

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q2 1 JANUARI 30 JUNI 2015 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q2 1 JANUARI 3 JUNI INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni Q2 Fortsatt stark tillväxt med förbättrat resultat Kraftig tillväxt av byråintäkterna under Q2 Förbättrad lönsamhet

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer