Om det som inte ska hända. Regeringens handlingsplan till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om det som inte ska hända. Regeringens handlingsplan till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp,"

Transkript

1 Om det som inte ska hända Regeringens handlingsplan till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp,

2 Innehåll Förord 3 Inledning 4 Centrala genomförda åtgärder 5 Arbetet för att förhindra att barn utsätts måste fortsätta 6 Handlingsplanens åtgärder 7 Åtgärder för ökad effektivitet och samordning 8 Åtgärder för ökad kunskap och kompetens 9 Åtgärder för att förebygga övergrepp och brott mot barn 12 Åtgärder för förbättrat stöd till barn 14 Foto: Folio Trycksaksfakta: Summering av regeringens skrivelse 2015/16:192 Mer information på Artikelnummer: S

3 Förord Att handla med människor är en av de allvarligaste formerna av organiserad brottslighet och en modern form av slaveri. Människohandel är ett brott mot mänskliga rättigheter och arbetet mot detta har ett mycket starkt jämställdhets- och barnrättsperspektiv. Att motverka människohandel, exploatering och sexuella övergrepp, mot alla barn oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck är en högt prioriterad fråga för regeringen. Regeringens barnrättspolitik utgår från barnets rättigheter såsom de uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter. De övergripande målen för barnrättspolitiken är att barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. Sverige är överlag ett bra land för barn att växa upp i. Men mycket återstår att göra. Barns rättigheter kränks varje dag. Skydd mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp är centralt för att barn ska få möjlighet till en god uppväxt. Sveriges regering är också en feministisk regering. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv är avgörande för våra ansträngningar att skydda varje flicka och pojke mot dessa kränkningar. Vi vill också kontinuerligt, närhelst det är möjligt, sätta människohandel och skydd för barn på den internationella politiska dagordningen. Vi har också ett ansvar för att skydda barn från sexuella övergrepp eller exploatering som begåtts av personer som är bosatta i vårt land, oavsett var i världen sådana handlingar sker. För att fortsätta det oerhört angelägna arbetet till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp fattar regeringen idag beslut om en uppdaterad och stärkt handlingsplan för åren Stockholm, 22 juni 2016 Åsa Regnér Barn-, äldre- och jämställdhetsminister 3

4 Inledning Att motverka människohandel, liksom exploatering och sexuella övergrepp mot alla barn är en högt prioriterad fråga för regeringen. Målsättningen är att inget barn ska utsättas för detta. Därför har regeringen den 22 juni 2016 beslutat om en uppdaterad handlingsplan till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp. Handlingsplanen är en fortsättning på en tidigare handlingsplan, som sträckte sig mellan Den nya handlingsplanen innehåller åtgärder för perioden Handlingsplanen har i sin helhet lämnats till riksdagen i form av en skrivelse (Skr.2015/16:192). Regeringens barnrättspolitik utgår från barnets rättigheter så som de uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige (prop. 2009/10:232) ska vara ett verktyg i arbetet med handlingsplanen. Barnets rätt till trygghet och lämpligt skydd innebär att regeringen och de statliga myndigheterna har skyldighet att skapa förutsättningar för att inget barn ska utsättas för människohandel, exploatering eller sexuella övergrepp. Åtgärderna i handlingsplanen bidrar också till det strategiska arbete som regeringen gör för att nå det jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, där flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. De bidrar också till att nå de mål i Agenda 2030 som handlar om att eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn och att avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering. Handlingsplanen återspeglar regeringens ambition att vara drivande i dessa frågor på den internationella arenan. Sverige ska vara en stark röst i världen för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Mot denna bakgrund är regeringens syfte med handlingsplanen att förebygga dessa kränkningar och effektivt skydda barnen, lagföra gärningsmännen samt ge de barn, oavsett kön, som har utsatts för dessa brott det stöd och skydd de behöver. Handlingsplanen innehåller därför flera åtgärder inom dessa områden. 4

5 Centrala genomförda åtgärder Regeringen har under perioden vidtagit flera åtgärder i syfte att förbättra skyddet för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp. De mest centrala handlar om: Pågående utredningar för att se över aktuell lagstiftning. Ökad samordning och samverkan mellan myndigheter och andra aktörer. Höjd kunskapsnivå om barns utsatthet hos professionella, allmänhet och barn själva. Att stärka barns kunskap om sina rättigheter. Internationella samarbeten, avtal och konventioner. 5

6 Arbetet för att förhindra att barn utsätts måste fortsätta Att barn utsätts för människohandel, exploatering och sexuella övergrepp måste förhindras och ansträngningarna för att skydda barn måste fortsätta. Många åtgärder har vidtagits men ett flertal utmaningar kvarstår. De handlar bland annat om: Att tidigt upptäcka barn och unga som riskerar att utsättas för dessa brott. Barn och ungas utsatthet på nätet. Kontinuerlig spridning av kunskap och kompetensutveckling för yrkesverksamma. Lämpligt och effektivt stöd när barn utsatts för brott. Att öka barns egen delaktighet och stärka barns kunskap om sina rättigheter. Risker för övergrepp och människohandel med barn som är kopplade till ensamkommande barn. Utveckling av stöd och hjälp till vuxna som utsätter barn för övergrepp. 6

7 Handlingsplanens åtgärder Regeringen presenterar nedan flera åtgärder i syfte att förebygga brott, skydda och stödja barn, samt skapa förutsättningar för att effektivt lagföra gärningsmän. Åtgärderna ska genomsyras av ett barnrättsperspektiv och ett jämställdhetsperspektiv samt även beakta ett hbtq-perspektiv. Mål för de föreslagna åtgärderna: Att barn inte blir offer för människohandel. Att barn inte utsätts för sexuella övergrepp och exploatering, vare sig i Sverige eller i samband med turism och resande. Att samtliga barn som har varit offer för människohandel, sexuella övergrepp eller exploatering får det skydd och stöd de behöver. Åtgärderna ska också bidra till att: öka effektivitetet och samordning hos de statliga myndigheter som berörs (åtgärd 1 3) ständigt utveckla kunskapen och kompetensen inom området (åtgärd 4 13) kontinuerligt förebygga och beivra brott mot barn (åtgärd 14 20) ge barn det stöd de behöver (åtgärd 21 23). Att främja barns kunskap om sina rättigheter att bli skyddade mot övergrepp och exploatering och öka deras möjligheter att själva motverka sin utsatthet. 7

8 Åtgärder för ökad effektivitet och samordning 1. Stärkt nationell samordning och samverkan mot människohandel med barn Länsstyrelsen i Stockholms län ska fortsätta med sitt uppdrag att samordna spridningen och implementering av kunskap och metoder i syfte att ge stöd och skydd till barn mot människohandel och exploatering. Stödet ska i första hand rikta sig till kommuner, landsting, länsstyrelser och myndigheter i deras arbete. Även andra aktörer som idéburna organisationer kan vara mottagare. Att verka för att fortsätta att utveckla samarbetet med taxibolag och hotellbranschen för att öka möjligheten att identifiera bland annat barn som exploateras för olika ändamål, ingår också i uppdraget. Samverkan ska även ske med Länsstyrelsens övriga nationella uppdrag kring barn som försvinner samt kring utsatta EU-medborgare. Åtgärden ska leda till en förstärkning av kompetensen hos de berörda myndigheterna när det gäller att säkerställa barnets rättigheter, genom att upptäcka och anmäla fall där barn kan vara offer för människohandel och/eller annan form av exploatering eller brottslighet. 2. Ambassadör för det internationella samarbetet mot människohandel inrättas För att motarbeta människohandel krävs ett effektivt internationellt samarbete. Därför har regeringen inrättat en ambassadör för arbetet mot människohandel. Ambassadören ska arbeta främjande, föra upp frågan på den internationella dagordningen och bidra till att internationella insatser mot människohandel förstärks. Åtgärden innebär att ambassadören ska verka för att det svenska bidraget till internationella insatser mot människohandel förstärks, samt att de internationella erfarenheterna förmedlas till svenska myndigheter så att eventuella offer får det skydd och det stöd de behöver i Sverige. 3. Utveckla det nordiska samarbetet mot exploatering av barn De nordiska regeringarnas och deras myndigheters samarbete runt frågor som gäller exploatering av, eller övergrepp mot barn, bör stärkas ytterligare. Utvecklingen inom kommunikationstekniken skapar nya risker för övergrepp på barn. Dessa gränsöverskridande hot behöver bland annat hanteras genom ett stärkt samarbete i Norden. Regeringen kommer därför att anordna och delta i gemensamma möten med fokus på frågorna. Det första mötet äger rum hösten 2016 och har fokus på barns utsatthet på nätet. Åtgärden ska främja ökad samordning inom Norden när det gäller regeringarnas och myndigheternas insatser för att förebygga brott mot barn på nätet. 8

9 Åtgärder för ökad kunskap och kompetens 4. Mer kunskap om ensamkommande barn som försvinner Barnombudsmannen har fått i uppdrag att lyssna på de barn som har kommit tillbaka efter att ha avvikit, för att förstå mer om de omständigheter som är kopplade till deras försvinnande. Barnombudsmannen ska sammanfatta informationen som framgår från dialogen med barnen i en rapport som ska spridas till berörda myndigheter, kommuner och övriga aktörer som arbetar med eller för ensamkommande barn. Åtgärden ska genom bättre kunskap ge berörda myndigheter underlag för att öka skyddet av dessa barn. 5. Studie om särskilt utsatta barngrupper Regeringen kommer att ge Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att genomföra en fördjupad studie om de barngrupper som bedöms vara särskilt sårbara, exempelvis ensamkommande asylsökande barn, ensamkommande barn som inte ansöker om asyl och barn vars vårdnadshavare är utsatta för människohandel. Åtgärden ska bidra till bättre kunskap om livsvillkoren för grupper av särskilt utsatta barn i Sverige. Kunskapen ska skapa underlag för effektiva skydds- och stödåtgärder från myndigheter, kommuner och landsting. 6. Stöd till socialtjänsten att utreda transnationella ärenden Regeringen kommer att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en informationsskrift till socialtjänsten om att utreda barns behov av stöd och skydd i transnationella ärenden där barn utsatts för människohandel och/eller sexuella övergrepp. Informationsskriften ska spridas till professionen. Åtgärden ska leda till utökat kunskapsstöd för socialtjänsten vid utredning av barns behov av skydd i ärenden med transnationella inslag. 7. Kunskapsstöd till socialtjänsten och hälso- och sjukvården för samtal med barn Regeringen kommer att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd till socialtjänsten och hälso- och sjukvården för samtal med barn, i syfte att stärka beredskapen att också hanterasamtal med barn som kan ha utsatts för sexuella övergrepp eller människohandel. Kunskapsstödet ska spridas till professionen. Åtgärden ska bidra till ökad upptäckt av fall där barn har varit offer för olika övergrepp, och bidra till stärkt kompetens i socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens samtal med barn i utsatta situationer. 9

10 8. Samtal med svenska trossamfund om skydd för barn De svenska trossamfunden har ofta aktiviteter som involverar barn, unga och deras föräldrar. Regeringen avser att genom Socialdepartementet initiera en dialog med olika trossamfund om deras erfarenheter när det gäller våld och övergrepp mot barn. Åtgärden ska identifiera erfarenheter från, och potential hos, trossamfunden i arbetet med att öka skyddet av barn mot våld, övergrepp och exploatering. 9. Temadialog med utlandsmyndigheter om sexuell exploatering av barn Regeringen vill genom dialog med de svenska utlandsmyndigheterna verka för att de ska utveckla rutiner och beredskap för att uppmärksamma frågor om sexuell exploatering av barn, och eventuell inblandning av svenska medborgare i dessa övergrepp. Utlandsmyndigheterna ska kunna följa upp hur länderna följer de bilaterala avtalen om samarbete för att bekämpa grov brottslighet i de fall sådana avtal har träffats mellan Sverige och landet i fråga. Dialogerna ska leda till ökad uppmärksamhet för sexuell exploatering av barn i samband med turism och resande och förbättra beredskapen att hantera fall när svenska medborgare är inblandade. 10. Temadialoger för att motverka exploatering av barn i samband med turism och resande Regeringen avser att bjuda in till ytterligare temadialoger med fokus på att motverka exploatering av barn i samband med turism och resande med exempelvis Polismyndigheten, åklagare, domare, svenska resebyråer och frivilligorganisationer som alla har olika erfarenheter av faktiska förhållanden runt den sexuella exploateringen av barn i samband med turism och resande och som kan bidra med kunskap om omständigheter som underlättar eller försvårar att förövare att identifieras och lagföras. De risker för expolatering av barn som är kopplade till den så kallade barnhemsturismen och volontärturismen bör särskilt uppmärksammas. Dialogerna ska ge ökad kunskap till berörda aktörer i arbetet med att uppmärksamma och minska riskerna för sexuell exploatering av barn utomlands, och bidra till större samordning mellan dessa aktörer. 11. Temadialoger om barn och ungas utsatthet i sociala medier Regeringen fortsätter med årliga temadialoger med Statens medieråd, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), civilsamhällesorganisationerna och privata aktörer inom området kring flickor och pojkars utsatthet i sociala medier. Dialogerna ska bidra till att regeringens åtgärder kan anpassas till hur risken för utsatthet förändras i sociala medier och syftar till att hitta möjligheter att öka skyddet av barn mot skadliga kontakter och sexuell exploatering i sociala medier. 10

11 12. Kunskapssammanställning om polisiära metoder och arbetssätt för att förebygga upprepat våld. Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått i uppdrag att ta fram en kunskapssammanställning om polisiära metoder och arbetssätt för att förebygga upprepat våld mot barn och vuxna i nära relationer. Utifrån underlaget kommer regeringen att, i ett andra steg, ge Polismyndigheten i uppdrag att utveckla det förebyggande arbetet inom området. Kunskapssammanställningen ska på sikt utveckla polisens förebyggande arbete mot våld i nära relationer, och därmed också förebygga att barn utsätts för upprepat våld eller tvingas bevittna upprepat våld i sin närhet. 13. Fortsatt erfarenhetsutbyte mellan Östersjöländerna Socialstyrelsen ska fortsätta att representera Sverige i Expertgruppen för utsatta barn (EGCC) inom ramen för Östersjöstaternas råd, vilket innebär ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan specialister involverade i skyddet och stödet av utsatta barn i Östersjöländerna. Under 2017 kommer Sverige att vara ordförande för EGCC, vilket innebär en ambitionshöjning. Målet är att Sverige ska vara en drivande aktör i Östersjösamarbetet. 11

12 Åtgärder för att förebygga övergrepp och brott mot barn 14. Stöd och behandling till personer som riskerar att begå brott mot barn Regeringen fortsätter att bidra till finansieringen av det arbete med att förebygga sexualbrott mot barn som bedrivs vid Centrum för Andrologi och Sexualmedicin (CASM) vid Karolinska sjukhuset. Centret arbetar för att förhindra sexuella övergrepp, genom behandling av personer med riskbeteende för att begå sexuella övergrepp, bland annat genom den nationella hjälplinjen PrevenTell. Personer med sexuellt tändningsmönster mot barn är särskilt prioriterade. Verksamheten ska också utveckla och genomföra ett utbildningsprogram som riktar sig till berörda yrkesgrupper, för behandling av riskpersoner som utövar, eller riskerar att utöva, sexuellt våld i syfte att minska risken för återfall. Målet är att de individer som önskar hjälp med att hantera sin sexualitet för att inte begå övergrepp på barn får det stöd de behöver, vilket bidrar till att förebygga sexualbrott mot barn. 15. Genomlysning av ärenden om misstänkt människohandel med barn mellan Regeringen har gett Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att göra en systematisk granskning av alla polisanmälningar om misstänkt människohandel med barn mellan , och att därefter göra en djupstudie av ett tiotal valda ärenden. Granskningens övergripande syfte är att försöka identifiera varför så få förundersökningar om misstänkt människohandel leder till åtal, och identifiera vilka delar av processen som kan och särskilt bör stärkas. Syftet är vidare att beskriva hur olika ärenden kan se ut, identifiera goda exempel där barnet har getts tillräckligt stöd i alla led av processen, samt identifiera delar där skyddet ytterligare kan stärkas. Granskningen ska identifiera framgångsfaktorer i utredningar, och utveckla modeller för hur man på bästa sätt förebygger människohandel med barn. 16. Studie om unga som utsatts för sexuella övergrepp via nätet Regeringen beviljar Stiftelsen Allmänna Barnhuset medel för att genomföra en studie om barn som utsatts för sexuella övergrepp via nätet. Målet är att få ökad kunskap om vilka konsekvenser sexuella övergrepp på nätet får för barn och unga. 17. Förstärkt förmåga hos Polismyndigheten att bekämpa sexualbrott mot barn Polismyndigheten kommer att få i uppdrag att föreslå åtgärder för att bekämpa olika typer av sexualbrott mot barn. Det gäller bland annat internetrelaterade sexualbrott mot barn och dokumentation av sexuella övergrepp via internet, barnsexturism, barn som säljer sex, människohandel som syftar till utnyttjande i prostitution samt sexuell utpressning till följd av vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte. 12

13 Åtgärden ska hjälpa Polismyndigheten utveckla förmågan att upptäcka, utreda, förhindra och förebygga sexualbrott mot barn, att identifiera offer och gärningsmän vid dessa brott samt att förbättra det internationella samarbetet. 18. Fortsatt utbildning för åklagare kring utredningar av människohandelsbrott Fortsatt utbildning för åklagare om utredning av människohandelsbrott förbättrar identifiering av människohandelsbrott. Under 2016 arbetar Åklagarmyndigheten med projektet Brott mot barn, våld i nära relationer och sexualbrott mot vuxna ett utvecklat bästa arbetssätt. Projektet syftar till att förvalta, vidareutveckla och fortsatt implementera arbetssättet. Frågor om människohandel och sexuella övergrepp mot barn ingår i myndighetens åklagarutbildningar. Åklagarmyndigheten följer frågan noga och bevakar behovet av vidare utbildningsinsatser inom området. Målet är att vidareutveckla kompetensen hos åklagare avseende människohandel och sexuella övergrepp. 19. Information för att förebygga exploatering av barn vid resande, barnhemsturism eller volontärturism Länsstyrelsen i Stockholms län har fått uppdraget att fortsätta att bidra till att informera allmänheten om förekomsten av sexuell exploatering av barn i samband med turism och resande. Övergreppen utgör i stor utsträckning ett brott även utomlands och allmänheten ska därför uppmanas att anmäla kännedom om misstänkta övergrepp. Allmänheten ska också informeras om förekomsten av exploatering och människohandel med barn i anslutning till barnhemsturism och volontärarbete i andra länder, och hur detta kan bidra till att öka barns utsatthet. Åtgärden ska bidra till arbetet med att minska barns utsatthet för människohandel, exploatering och sexuella övergrepp utanför Sverige. Medvetenheten ska även öka kring att det kan förekomma exploatering och människohandel med barn i samband med barnhemsturism och volontärturism. 20. Fortsatt utveckling av bilaterala avtal Regeringen planerar att träffa nya bilaterala avtal under 2016 med bland annat Moldavien, Serbien och Georgien, i syfte att bekämpa grov brottslighet, däribland människohandel och sexuell exploatering av barn. Genom dessa avtal ska samarbetet främjas kring bekämpning av grov brottslighet, som människohandel och sexuell exploatering av barn. 13

14 Åtgärder för förbättrat stöd till barn 21. Modell för bättre stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och/eller fysiskt våld Regeringen har beviljat Stiftelsen Allmänna Barnhuset medel för ett utvecklingsprojekt med utgångspunkt i att alla barn som har utsatts för sexuella övergrepp eller fysiskt våld har rätt till en bedömning, och rätt till stöd och rehabilitering efter behov. Modellen ska stödja god information till barn och föräldrar, en fungerande vårdkedja och möjlighet för barn och föräldrar att söka och få stöd och behandling när behov uppstår. Barn med funktionsnedsättning bör beaktas särskilt, då internationella rapporter visar att de oftare utsätts för till exempel våld och sexuella övergrepp än andra barn. Målet är att modellen ska ge barn som utsatts för sexuella övergrepp eller fysiskt våld förbättrade möjligheter till stöd och rehabilitering. 22. Information till barn om vart man kan vända sig vid sexuella övergrepp Stiftelsen Allmänna Barnhuset får medel för att fortsätta sprida information till barn om deras rättigheter och vart de kan vända sig, om de eller en vän blivit utsatt för sexuella övergrepp. Den befintliga webbplatsen dagsattprataom.se ska ytterligare tillgänglighetsanpassas och dessutom översättas till flera språk. En handlingsplan tas fram, utifrån barnens önskemål om att vuxna i skolan ska våga möta dem i samtal kring dessa frågor. Målet är att kunskapen om de egna rättigheterna rörande sexuella övergrepp ska nå fler barn, och att vuxna i skolan får stöd i lämpliga sätt att prata och fråga om barns utsatthet. 23. Förbättrad kompetens för säker och kritisk användning av nätet Statens skolverk har i uppdrag att ta fram och genomföra nationella skolutvecklingsprogram. Dessa inkluderar insatser för att stärka den digitala kompetensen inom skolan. Skolverket har i sin planering inkluderat fortbildning för lärare och annan skolpersonal om säker och kritisk användning av nätet. Insatsen planeras att finnas tillgänglig från hösten Syftet är att bidra till att ge barn och unga utbildning i säker och kritisk användning av internet och att därmed minska risken för att de ska bli offer för t.ex. skadliga kontakter eller exploatering via internet. 14

15

16 Regeringskansliet Växel: Besöksadress: Rosenbad 4 Stockholm

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringsbeslut II:3 2014-08-21 S2012/275/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringens

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 5:2. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 5:2. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Regeringsbeslut II:9 2016-12-20 S2016/07779/RS (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 5:2 Riksdagen har beslutat om anslaget

Läs mer

Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom Socialstyrelsen

Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom Socialstyrelsen Regeringsbeslut II:1 2017-03-23 S2017/01863/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom Socialstyrelsen

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 5:2. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 5:2. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Regeringsbeslut II:8 2016-06-22 S2016/04466/FST Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 5:2 Riksdagen har beslutat om anslaget 5:2

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Uppdrag att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuners och landstings verksamheter

Uppdrag att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuners och landstings verksamheter Regeringsbeslut II:14 2016-12-20 S2011/08293/FST S2016/07874/FST (delvis) Socialdepartementet Barnombudsmannen Box 22106 104 22 STOCKHOLM Uppdrag att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av

Läs mer

Hur kan vi förebygga att barn försvinner? 28 april 2017

Hur kan vi förebygga att barn försvinner? 28 april 2017 Hur kan vi förebygga att barn försvinner? 28 april 2017 Regeringsuppdrag om ensamkommande barn som försvinner Uppdrag till länsstyrelserna att: Ta fram en nationell kartläggning, föreslå åtgärder för att

Läs mer

Ensamkommande barn/unga som försvinner. Amir Hashemi-Nik

Ensamkommande barn/unga som försvinner. Amir Hashemi-Nik Ensamkommande barn/unga som försvinner Amir Hashemi-Nik FN:s kritik mot Sverige FN:s barnrättskommittés kritik från februari 2015 Många barn försvinner i Sverige och att det finns brister i åtgärder när

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Lars Forssted Artikelnummer: S2010.026 Strategi

Läs mer

Kvinnors rätt till trygghet

Kvinnors rätt till trygghet Kvinnors rätt till trygghet Fem konkreta insatser för kvinnofrid som kommer att ligga till grund för våra löften i valmanifestet Inledning Ett av svensk jämställdhetspolitisks viktigaste mål är att mäns

Läs mer

Regeringens skrivelse 2015/16:192

Regeringens skrivelse 2015/16:192 Regeringens skrivelse 2015/16:192 Handlingsplan 2016 2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp Skr. 2015/16:192 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2456. Rättspolitik. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion

Motion till riksdagen: 2014/15:2456. Rättspolitik. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2456 av Johan Hedin (C) Rättspolitik Sammanfattning Rättspolitiken ska se alla människors lika värde, skydda de som behöver samhällets skydd, straffa brott

Läs mer

FN:s barnkonvention, flera artiklar om barns bästa, skydd mot våld samt stöd efter övergrepp Regeringens strategi för barnrättspolitiken: våld mot

FN:s barnkonvention, flera artiklar om barns bästa, skydd mot våld samt stöd efter övergrepp Regeringens strategi för barnrättspolitiken: våld mot FN:s barnkonvention, flera artiklar om barns bästa, skydd mot våld samt stöd efter övergrepp Regeringens strategi för barnrättspolitiken: våld mot barn ska förebyggas och bekämpas med alla till buds stående

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Regeringsbeslut II:3 2015-06-17 S2012/275/FST Socialdepartementet Linköpings universitet 581 83 Linköping Uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Ny nationellt samordnande myndighet för SMADIT (samverkan mot alkohol och droger) Linda Brännström, Folkhälsomyndigheten

Ny nationellt samordnande myndighet för SMADIT (samverkan mot alkohol och droger) Linda Brännström, Folkhälsomyndigheten 1 Ny nationellt samordnande myndighet för SMADIT (samverkan mot alkohol och droger) Linda Brännström, Folkhälsomyndigheten Linda Brännström, ANDT-samordning Linda.brannstrom@folkhalsomyndigheten.se ANDT-strategin

Läs mer

BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen

BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen Denna byggsten innehåller: - Kort beskrivning av barnkonventionen - Förhållandet mellan barnkonventionen

Läs mer

Tillsammans mot brott. Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126

Tillsammans mot brott. Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126 Tillsammans mot brott Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126 2 Syfte Skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället. Stimulera

Läs mer

Barns utsatthet på nätet ny lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuella syften

Barns utsatthet på nätet ny lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuella syften Barns utsatthet på nätet ny lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuella syften Ett nytt brott infördes den 1 juli 2009 i brottsbalken kontakt med barn i sexuellt syfte. Den nya straffbestämmelsen

Läs mer

På flykt och försvunnen Vad gör vi om ett barn försvinner? 4 maj 2017

På flykt och försvunnen Vad gör vi om ett barn försvinner? 4 maj 2017 På flykt och försvunnen Vad gör vi om ett barn försvinner? 4 maj 2017 Presentationen idag: Regeringsuppdraget till länsstyrelserna Kartläggning av situationen Stödmaterial och metoder Åtgärdsförslag till

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Strategi mot våld i nära relationer

Strategi mot våld i nära relationer 1 2017-2022 Strategi mot våld i nära relationer Strategi mot våld i nära relation 2017 2022 Lund ska vara en kommun där människor känner trygghet, där mänskliga rättigheter gäller för alla oavsett kön,

Läs mer

Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter. 24 april 2013

Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter. 24 april 2013 Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter 24 april 2013 Policy för att förverkliga barnets rättigheter Målet för den svenska barnrättspolitiken

Läs mer

2013-045.17. Länsstyrelsen, Landstinget Västmanland, Polismyndigheten, Kriminalvården, Kommunerna

2013-045.17. Länsstyrelsen, Landstinget Västmanland, Polismyndigheten, Kriminalvården, Kommunerna Dokumentnamn: Mäns våld mot kvinnor Dokumentnummer: Version: Dnr:801-2961-12 Datum: VKL:s diarienummer: 2013-045.17 Gäller fr o m: Gäller t o m: 2012 2014 Parter: Länsstyrelsen i Västmanlands län Handläggare:

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell samordnare mot våld i nära relationer. Dir. 2012:38. Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012

Kommittédirektiv. En nationell samordnare mot våld i nära relationer. Dir. 2012:38. Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012 Kommittédirektiv En nationell samordnare mot våld i nära relationer Dir. 2012:38 Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012 Sammanfattning En nationell samordnare ska åstadkomma en kraftsamling

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström.

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström. Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström Våren 2014 Länsstyrelsens regeringsuppdrag Stödja samordningen av insatser som

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Ensamkommande barn som försvinner

Ensamkommande barn som försvinner Ensamkommande barn som försvinner Amanda Bertilsdotter Nilsson Jurist, Barnombudsmannen Barnombudsmannens uppgifter Företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete Regeringsbeslut I:5 2017-02-16 Ju2017/01526/KRIM Justitiedepartementet Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen

Läs mer

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, barn ... Beslutat av: Socialnämnden

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, barn ... Beslutat av: Socialnämnden modell plan policy program Riktlinje för arbetet mot våld i nära relationer, barn regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2016-10-19 122 Ansvarig:

Läs mer

Misstänkt människohandel med barn

Misstänkt människohandel med barn Misstänkt människohandel med barn Nationell kartläggning 2015 Märta C. Johansson, Docent, Örebro universitet Människohandel med barn Nationell kartläggning 2012-2015 Länsstyrelsen i Stockholm: Uppföljning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 18.12.2008 2008/2144(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 Förslag till betänkande Roberta Angelilli (PE414.011v01-00)

Läs mer

Folkuniversitetet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Folkuniversitetet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Folkuniversitetet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Vuxenutbildning Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel Titel: Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Kommittédirektiv Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Sammanfattning av uppdraget Den svenska rättsordningen godtar inte tvångs

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Dir. 2014:103

Kommittédirektiv. En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Dir. 2014:103 Kommittédirektiv En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism Dir. 2014:103 Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska i rollen

Läs mer

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn. Dir. 2014:128

Kommittédirektiv. Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn. Dir. 2014:128 Kommittédirektiv Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn Dir. 2014:128 Beslut vid regeringssammanträde den 4 september 2014 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Jenny Norén. Avd för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avd för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 07:36 Diarienr: 07/2004 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2007-07-03 Mottagare: Rubrik: Sektionen för hälsa och jämställdhet Kommunstyrelsen Kommundirektörer Individ-

Läs mer

Uppdrag om vissa kompetenshöjande åtgärder inom hälso- och sjukvården

Uppdrag om vissa kompetenshöjande åtgärder inom hälso- och sjukvården Regeringsbeslut I:3 2013-09-06 S2013/6130/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om vissa kompetenshöjande åtgärder inom hälso- och sjukvården Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

barnkonventionen. _archive/ som bildades Alla I FN

barnkonventionen. _archive/ som bildades Alla I FN Socialdepartementet Hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen en kartläggning (Ds 2011:37) Lättläst version v Stämmer svenska lagar med barnens rättigheterr

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

Uppdrag om kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Uppdrag om kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Regeringsbeslut II:6 2015-04-01 S2015/2415/FST Socialdepartementet Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Uppdrag om kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Regeringens

Läs mer

Uppdrag att stödja genomförande och uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Uppdrag att stödja genomförande och uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor Regeringsbeslut II:5 2017-02-23 S2017/01221/JÄM (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att stödja genomförande och uppföljning av den nationella strategin för att förebygga

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Regeringskansliet Faktapromemoria Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Justitiedepartementet 2014-02-18 Dokumentbeteckning KOM (2013) 941 slutlig MEDDELANDE

Läs mer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer Bilaga Dnr 3.1-0532/2011 Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012 2014 Förslag september 2011 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Förord

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Bilaga 1: Styrdokument

Bilaga 1: Styrdokument 1 : 1 Bilaga 1: Styrdokument Läroplan för grundskolan, Lgr11 Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet

Läs mer

Utlysning: Nationellt kunskapscentrum för våld och andra övergrepp mot barn

Utlysning: Nationellt kunskapscentrum för våld och andra övergrepp mot barn 2014-10-14 Dnr 3.1-39020/2014 1(7) Utlysning: Nationellt kunskapscentrum för våld och andra övergrepp mot barn Öppningsdatum: 2014-10-15 Sista dag för intresseanmälan: 2014-10-31 Sista ansökningsdag: 2014-12-17

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Uppdrag inom trygg och säker vård för barn och unga

Uppdrag inom trygg och säker vård för barn och unga Regeringsbeslut II:3 2012-10-11 S2012/7070/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag inom trygg och säker vård för barn och unga Regeringens beslut Regeringen ger Socialstyrelsen

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga

Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga Regeringsbeslut III:4 2017-02-16 S2017/01014/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga Regeringens beslut Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Människohandel med barn Nationell kartläggning

Människohandel med barn Nationell kartläggning Människohandel med barn Nationell kartläggning 2012-2015 Märta C. Johansson, Docent vid Örebro universitet Kartläggningen (2012-2015) Länsstyrelsen i Stockholm: Kartläggning om misstänkt människohandel

Läs mer

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn Styrdokument 1 (8) 2016-10-28 Fastställd: Bildnings- och omsorgsnämnden 2016-11-15? Gäller för: Bildnings- och omsorgsnämnden Dokumentansvarig: Enhetschef IFO Reviderad: 16-11-15 Dnr : 68080? Riktlinjer

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Ensamkommande barn/unga som försvinner. 28 april 2016

Ensamkommande barn/unga som försvinner. 28 april 2016 Ensamkommande barn/unga som försvinner 28 april 2016 Ett nätverk skapades våren 2015 Barnombudsmannen Socialstyrelsen Åklagarmyndigheten Strömsunds kommun Umeå universitet Riksföreningen gode män vårdnadshavare

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Författning om socialnämnders och vårdgivares ansvar vid våld i nära relationer Marit Birk 2014-12-12 Inledning Målbeskrivning Sammanhållen

Läs mer

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun 2014-09-18 Nf 149/2012 Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Syfte...

Läs mer

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa Länsstyrelsen, Malmö, 12 mars Mikaela Hagan, mikaela.hagan@rb.se, www.connectproject.eu The contents of this presentation can in no way be taken

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Rättviks kommuns förskolor och pedagogisk omsorg Vision På förskolan förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling.

Läs mer

Utdrag ur FN:s barnkonvention

Utdrag ur FN:s barnkonvention Inledning Utdrag ur FN:s barnkonvention Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade. Varje barn har rätt att bli respekterad som den person den är och

Läs mer

Karlsviks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Karlsviks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Karlsviks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen: Karlsviks förskola, Disponentvägen 10, 975 94 Luleå Ansvariga för planen: Förskolechef

Läs mer

Våld i nära relationer Riktlinjer

Våld i nära relationer Riktlinjer Riktlinjer Beslutad av: Kommunstyrelsen 130 Beslutsdatum: 2017-08-30 Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, utvecklingsstrateg Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg Uppdaterad: Diarienummer: KS/2017:267

Läs mer

Solgatans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solgatans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling s plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår: 2015/2016 Datum: Oktober 2015 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef, utvecklingspedagog samt arbetslagen.

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-2016 VÅR VISION ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och accepteras för den de är. Föräldrar ska känna tillit och förtroende när

Läs mer

En översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte

En översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte Promemoria 244 2014-06-17 Ju2014/4084/P Justitiedepartementet Straffrättsenheten En översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte Sammanfattning En utredare ges i uppdrag att biträda

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolorna Framtidsfolket Sunnanäng

Likabehandlingsplan Förskolorna Framtidsfolket Sunnanäng Likabehandlingsplan 2015-2016 Förskolorna Framtidsfolket Sunnanäng Innehållsförteckning Bakgrund...3 Förskolorna Framtidsfolket 5 Fördjupningsområden 2015-2016...7 Rutiner för att utreda, åtgärda och följa

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:232

Regeringens proposition 2009/10:232 Regeringens proposition 2009/10:232 Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Prop. 2009/10:232 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Avdelningen för tvärsektoriella uppdrag Februari 2005 Maria Lindberg INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Länsstyrelsens insatser. 3 2.1 Insatser

Läs mer

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid - En överenskommelse om samverkan mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och

Läs mer

Välkomna. Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum

Välkomna. Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum Välkomna Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum 2013-02-20 1 Spelregler Vi tar ansvar för helheten Den som

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55) Yttrande 2015-10-22 Dnr 10.1-17661/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Marit Birk marit.birk@socialstyrelsen.se Socialdepartementet Jämställdhetsenheten 103 33 Stockholm Socialstyrelsens

Läs mer

Svar på motion från Miljöpartiet de gröna om barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys

Svar på motion från Miljöpartiet de gröna om barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys 1(5) BUN: 2011/0114 Svar på motion från Miljöpartiet de gröna om barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys Bakgrund På uppdrag av Kommunfullmäktige (2011-03-14) ska Kommunstyrelsen och nämnderna yttra

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter

Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter Regeringsbeslut II:7 2015-10-01 S2015/06288/FST (delvis) Socialdepartementet Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK. Sveriges Kommuner och Landsting 1 september 2011

Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK. Sveriges Kommuner och Landsting 1 september 2011 Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK Sveriges Kommuner och Landsting 1 september 2011 1 Bakgrund Kommun Frivilligorganisation Myndighet (BO) Landsting 2 Regeringens proposition 2009/10:232

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun 1. Inledning Denna samverkansöverenskommelse syftar till att formalisera och ytterligare utveckla samarbetet mellan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten

Likabehandlingsplan. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten Likabehandlingsplan Med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten Syfte Inget barn ska ställas

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2013 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2013 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Thomas Landahl 2013-04-01 Sidan 1 av 6 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer