Beslutsprocesser vid energieffektivisering av ventilationssystem. Hanna Sernbo och Sara Liljenberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutsprocesser vid energieffektivisering av ventilationssystem. Hanna Sernbo och Sara Liljenberg"

Transkript

1 Beslutsprocesser vid energieffektivisering av ventilationssystem Hanna Sernbo och Sara Liljenberg

2 copyright Hanna Sernbo och Sara Liljenberg Institutionen för Byggvetenskaper, Byggproduktion, Lunds tekniska högskola, Lund ISRN LUTVDG/TVBP-14/5489-SE Institutionen för Bygg- och miljöteknologi, Installationsteknik, Lunds tekniska högskola, Lund ISRN LUTVDG/TVIT-14/5044-SE Lunds tekniska högskola Telefon: Institutionen för Byggvetenskaper Hemsida: Byggproduktion Lunds tekniska högskola Telefon: Institutionen för Bygg- och miljöteknologi Hemsida: Installationsteknik Box LUND Tryck av Media-Tryck, Lund

3 Sammanfattning Titel: Författare: Handledare: Beslutsprocesser vid energieffektivisering av ventilationssystem Hanna Sernbo och Sara Liljenberg Dennis Johansson Tekn. Dr. Institutionen för Installationsteknik, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Stefan Olander Tekn. Dr. Institutionen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Biträdande handledare: Hanna Claesson Miljöchef, Wihlborgs Fastigheter AB Terence D Arcy Driftansvarig, Wihlborgs Fastigheter AB Frågeställningar: Hur ser investeringsmodeller ut för privata fastighetsbolag? Hur definieras lönsamhet och hur påverkar det tekniska investeringar, främst på ventilationssystem? Vilka hinder ser privata fastighetsföretag inför energieffektivisering? Syfte: Metod: Studiens syfte är att öka kunskapen om hur beslutsprocessen kring energieffektiviserande åtgärder ser ut och hur processen påverkar val av investeringar. Rapportens metod bygger på ett induktivt arbetssätt. En kvalitativ studie har genomförts där en litteratur- 3

4 studie kombinerats med intervjuer och en fallstudie av ett referensprojekt fått utgöra empiriskt material. Slutsats: Vilken investeringsmodell privata fastighetsbolag använder vid investeringsbeslut beror på deras kunskapsnivå, erfarenhet och bolagspraxis. Hur investeinvesteringsmodellen är utformad beror till stor del på den byggtekniska variationen i fastighetsbeståndet men också på storleken av fastighetsbolaget. Det finns ingen optimal investeringsmodell för fastighetsbranschen utan varje bolag ser till sina och investeringens individuella förutsättningar och anpassar modellen därefter. Livscykelkostnadskalkyl är mer aktuell vid större mer omfattande investeringar. Ett bolags lönsamhetskrav ska spegla definitionen på ekonomisk tillväxt inom företaget. När lönsamhet enbart definieras utifrån ekonomisk lönsamhet konkurrerar energieffektiviseringsinvesteringar med samtliga potentiella investeringars lönsamhet. När mer mjuka parametrar får väga in i investeringsbeslutet som kundnöjdhet och goodwill, utförs fler energieffektiviseringsåtgärder. De faktorer som utgör hinder mot energieffektivisering är samma faktorer som verkar drivande för en ökad energieffektivisering. För ett framgångsrikt energieffektiviseringsarbete krävs det engagemang, intresse och kunskap i ett bolag men framförallt krävs det en prioritering av energifrågan från beslutsfattarna. Nyckelord: Livscykelkostnad, beslutsprocess, hinder, mervärden, energieffektivisering, kalkyl, investeringsmodell, lönsamhet, ventilation 4

5 Abstract Title: Author: Supervisor: The Desicion-Making Processes at Energy Efficiency of Ventilation Systems Hanna Sernbo och Sara Liljenberg Dennis Johansson PhD. Division of HVAC Faculty of Engineering, Lund University Stefan Olander PhD. Division of Construction Management Faculty of Engineering, Lund University Assistant Supervisor: Hanna Claesson - Environmental manager, Wihlborgs Fastigheter AB Terence D Arcy Operator Wihlborgs Fastigheter AB Problem: What does a typical investment model in private property companies look like? How is revenue defined and how does it effect technical investment, mainly considering HVAC? What obstacles is private property companies facing regarding energy efficiency? Purpose: The primary purpose of this thesis is to increase knowledge of how the decision-making process of energy efficiency looks like and how the process affects the selection of investments. 5

6 Method: Conclusions: The method of this thesis is based on an inductive approach. A qualitative study was performed in which a literature study combined with interviews and a case study of a reference project received constitute empirical material. Which investment model private property use when making investment decisions depends on their level of knowledge, experience and company practice. How the investment model is designed largely depends on the constructional variation of the property portfolio, but also on the size of the property. There is no ideal model of investment for the real estate without any company looking to their individual circumstances and investment and adapt the model accordingly. Life Cycle Cost calculation is more necessary for a large investment expenditure. A company's profitability requirements should reflect the definition of economic growth within the company. When profitability is defined solely in terms of economic profitability competing energy efficiency investments with all potential investments profitability. When more soft parameters weigh into the investment decision as customer satisfaction and goodwill, more energy efficiency measures are performed. The factors that obstacles energy efficiency are the same factors that seem to drive for increased energy efficiency. For a successful energy efficiency work requires dedication, knowledge and interest in a company, but above all it requires a prioritization of energy issues from the decision makers. 6

7 Key Words: Life cycle costs, decision-making, barriers, added value, energy efficiency, costing, investment model, profitability, ventilation 7

8 8

9 Förord Genom tidigare kurser inom fastighetsförvaltning, hållbart byggande och installationsteknik vid Lunds Tekniska Högskola har ett intresse för energieffektivisering vuxit fram hos författarna. Studiens problemformulering var sedan tidigare fastställd av såväl Wihlborg fastigheter som författarna själva. Ett inledande uppstartsmöte ägde rum hösten 2013 tillsammans med Wihlborgs driftansvarig i Helsingborg. Därefter följde möte med handledare på Wihlborgs i Malmö och tilldelning av handledare på Lunds Tekniska Högskola. Ämnet för examensarbete är således ett resultat av våra personliga intressen och skilda inriktningar, installationsteknik samt byggproduktion och förvaltning, på Civilingenjörsutbildningen väg- och vattenbyggnad. Vi har fått möjlighet att kombinera ett intresse för hållbar samhällsutveckling och energifrågor med ekonomi. Vi vill rikta ett tack till Wihlborgs Fastigheter för möjligheten att skriva och genomföra detta examensarbete. Ytterligare tack till våra handledare på Wihlborgs i Malmö respektive Helsingborg, Hanna Claesson och Terence D Arcy. Vi vill även rikta ett stort tack till Dennis Johansson och Stefan Olander, våra handledare på Lunds Tekniska Högskola som varit ett stort stöd under hela studien. Avslutningsvis vill vi tacka alla respondenter som ställt upp på intervju och delat med sig av sina värdefulla åsikter och erfarenheter. Examensarbetet utfördes under månaderna januari 2014 till juni 2014 och har inneburit ett givande halvår för oss. Arbetet omfattar 30 högskolepoäng och vi avslutar i och med detta examensarbete vår Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad vid Lunds Tekniska Högskola. Lund, juni 2014 Hanna Sernbo och Sara Liljenberg 9

10 10

11 Innehållsförteckning Inledning...15, 1.1,Bakgrund , 1.2+Syfte+och+mål+med+studien , 1.3+Avgränsningar , 1.4+Målgrupp , 1.5+Disposition , 2, Metod...21, 2.1+Angreppsätt+och+metodik , 2.1.1,Angreppsätt,...,21, 2.1.2,Metodik,9,Kvalitativ,eller,kvantitativ,...,21, 2.1.3,Val,av,angreppsätt,och,metodik,...,22, 2.2+Litteraturstudie , 2.3+Fallstudie , 2.3.1,Val,av,referensprojekt,...,24, 2.4+Intervjuframställning , 2.4.1,Urval,av,intervjupersoner,...,25, 2.4.2,För,studien,valda,respondenter,...,26, ,Respondenternas,befattningar,...,27, ,Medverkande,företag,...,28, 2.5+Arbetsgång+för+examensarbetet , 2.6+Studiens+trovärdighet , 2.6.1,Reliabilitet,och,validitet,...,33, 2.6.2,Granskning,av,studiens,genomförande,...,34, 2.6.3,Källkritik,...,36, 3.Teori...37, 3.1+Energieffektivisering+av+befintligt+fastighetsbestånd , 3.1.1,Varför,energieffektivisera,det,befintliga,fastighetsbeståndet?,...,37, ,Ekonomisk,aspekt,...,39, ,,Mervärden,med,energieffektivisering,...,40, 3.1.2,Miljömål,...,41, ,Direktivet,om,byggnaders,energiprestanda,...,43, ,Energieffektiviseringsdirektivet,(EED),...,43, ,Prognos,för,miljömål,...,43, 11

12 3.1.3,Ekonomi,...,44, ,Styrmedel,...,45, 3.1.4,,Samhällets,styrning,...,47, ,Regelverk,...,47, ,Hinder,för,en,effektiv,marknad,...,48, ,Demonstrationsprojekt,...,50, ,Målkonflikter,...,51, 3.2+Energieffektivisering+av+ventilationssystem , 3.2.1,Ventilationssystemets,påverkan,på,byggnadens,energianvändning,...,52, 3.2.2,Ventilationssystem,...,53, ,Självdrag,...,54, ,Frånluftssystem,...,54, ,Till9,och,frånluftssystem,...,54, 3.2.3,Energieffektivisering,...,55, ,Driftoptimering,...,55, ,Obligatorisk,ventilationskontroll,(OVK),...,57, ,Reinvesteringar,och,investeringar,...,57, ,Anpassat,ventilationsflöde,...,58, 3.3+Lönsamhet , 3.3.1,Avkastningskrav,...,60, ,Risktilläggens,bakgrund,...,61, ,Känslighetsanalys,...,63, 3.3.2,Finansiering,...,63, ,Paketlösning,...,64, 3.4+Investeringskalkyler , 3.4.1,Kalkylränta,...,65, 3.4.2,Återbetalningsmetoden,...,66, 3.4.3,Internräntemetoden,...,67, 3.4.4,Livscykelkostnad,9,Life,Cycle,Cost,(LCC),...,68, ,Indata,...,70, ,Utdata,...,72, 3.5+OrganisationsQ+och+samhällshinder , 3.5.1,Informativt,hinder,...,73, 3.5.2,Beställarkompetens,...,75, 3.5.3,Kunskapsbehov,...,76, 3.5.4,Erfarenhetsåterföring,...,77, 3.5.5,Engagemang,...,80, 12

13 4.Empiri...81, 4.1+Medverkande+företag , 4.2+Energieffektivisering+av+ventilationssystem , 4.2.1,Vanliga,energieffektiviserande,åtgärder,på,ventilationssystem,...,81, 4.2.2,Utförande,av,energieffektiva,åtgärder,...,83, 4.3+Hur+ser+investeringsmodeller+ut+för+privata+fastighetsföretag? , 4.3.1,Dagens,kalkylmodeller,...,86, 4.3.2,Potential,och,användandet,av,livscykelkostnadskalkyl,...,88, 4.3.3,Hinder,med,kalkylmodellen,...,89, 4.4+Hur+definieras+lönsamhet+och+hur+påverkar+det+investeringar? , 4.4.1,Lönsamhet,...,96, 4.4.2,Mervärden,av,energieffektivisering,...,99, 4.5+Vilka+hinder+ser+privata+fastighetsföretag+inför+energieffektivisering? , 4.5.1,Hinder,för,energieffektivisering,...,102, 4.5.2,Drivande,faktorer,för,energieffektivisering,...,104, 4.5.3,Information9,och,utvecklingsbehov,...,106, 4.6+Referensprojekt , 4.6.1,,Projektets,omfattning,...,110, 4.6.2,Livscykelkostnad,som,kalkylmodell,...,111, 4.6.3,Genomförandet,av,livscykelkostnadskalkyl,...,112, ,Indata,...,113, ,Reduktion,av,driftel,...,113, ,Uppvärmningsreduktion,...,116, 5.Analys...119, 5.1+Energieffektivisering+av+ventilationssystem , 5.1.1,Åtgärder,på,ventilationssystem,...,119, 5.2+Hur+ser+investeringsmodeller+ut+för+privata+fastighetsföretag? , 5.2.1,Dagens,kalkylmodeller,...,120, ,Uppföljning,av,åtgärder,...,122, 5.2.2,Hinder,med,dagens,kalkylmodeller,...,123, 5.2.3,Livscykelkostnadskalkyl,...,125, 5.3+Hur+definieras+lönsamhet+och+hur+påverkar+det+investeringar? , 5.3.1,Lönsamhet,...,127, 5.3.2,Mervärde,av,investeringar,...,128, 5.4+Vilka+hinder+ser+privata+fastighetsföretag+inför+energieffektivisering? , 13

14 5.4.1,Förutsättningar,för,energieffektivisering,...,130, 5.4.3,Information9,och,utvecklingsbehov,i,fastighetsbranschen,...,132, 5.4.4,Livscykelkostnadsberäkning,Kv.,Najaden,...,133, 6.Slutsats...135, 6.1+Hur+ser+investeringsmodeller+ut+för+privata+fastighetsbolag? , 6.2+Hur+definieras+lönsamhet+och+hur+påverkar+det+tekniska+investeringar,+ främst+på+ventilationssystem? , 6.3+Vilka+hinder+ser+privata+fastighetsföretag+inför+energieffektivisering? , 6.4+Förslag+på+vidare+studier , Källförteckning...141, Bilaga , Bilaga , 14

15 Inledning I inledningen framställs bakgrunden till studien och den problemställning av ämnet som ligger till grund för studiens frågeställningar. Syfte och mål med studien samt gällande avgränsningar diskuteras också här. 1.1 Bakgrund Sveriges byggnadsbestånd är bland de äldre sett ur ett europeiskt perspektiv. 80 % av våra byggnader är byggda före år 1980, vilket betyder att fyra femtedelar av Sveriges fastighetsbestånd upprättades när energipriserna fortfarande var låga och kapitalkostnaden för att uppföra byggnader var hög. Resultatet av de förutsättningarna innebar att byggnader utfördes med betydande energianvändning med dagens mått mätt 1. Eftersom bygg- och fastighetssektorn står för cirka 38 % av Sveriges totala energianvändning innebär det att en energibesparingspotential av betydelse finns i det svenska fastighetsbeståndet 2. Sveriges fastigheter har ett samlat värde av miljarder kronor vilket motsvarar 1-1,5 miljoner kronor per invånare i Sverige. Bostadsbeståndet behöver underhållas och energieffektiviseras för att behålla komfort och fastighetsvärde intakt 3. Sveriges Riksdag tog 1999 beslut om hur Sveriges miljöproblem skulle hanteras, genom att definiera 16 miljömål som ska lösas till nästkommande generation (år 2020). Under delmålet god bebyggd miljö framgår hur Sveriges energianvändning planeras avta till år : Sveriges energianvändning ska ha minskat med 20 % till år 2020, i förhållande till år Sveriges energianvändning ska ha minskat med 50 % till år 2050, i förhållande till år Lundberg, Energiläget, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, Naturvårdsverket,

16 I november 2008 utvecklade Europeiska kommissionen ett energipaket som innebar ett större fokus på minskad energianvändning för att uppnå klimatmålen 5. Riksdagen beslutade den 22 juni 2010 att en förändring av miljömålssystemet var behövlig. Beslutet innebar att det preciserade delmålen (ovan) om energieffektivisering i den svenska bebyggelsen togs bort. Enligt departementsserien 2012:23, Svenska miljömål - preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål, uttrycks följande 6 : Att tidigare delmål utgår ska inte tolkas som att målsättningarna för energianvändningen i bebyggelsen ändras i sak 7. Detta innebär att målen inte längre är Sveriges nationella mål utan endast rekommendationer från riksdagen. Problematiken som följer är att fastighetssektorn inte längre har samma krav på sig att energieffektivisera sitt fastighetsbestånd. Sveriges offentliga fastighetsbolag styrs av de kommunala energisparmålen, vilket innebär att denna sektor är betydligt längre fram i energieffektiviseringen än de privata fastighetsbolagen 8. Energieffektivisering av Sveriges befintliga fastighetsbestånd är idag ett aktuellt ämne vars hantering kommer ha en avgörande roll i huruvida Sveriges energimål uppfylls. För fastighetsbranschen innebär detta en minskning av byggnaders energianvändning från 320 kwh/kvm till 160 kwh/kvm. Denna minskning är endast möjlig om energibesparande åtgärder vidtas vad gäller byggnadens klimatskal och dess installationssystem 9. Det finns många anledningar till varför situationen ser ut som den gör idag. Exempelvis ger banker generellt offentliga beställare en lägre ränta än vad de erbjuder privata fastighetsägare. Risken för konkurs anses inte vara lika stor för den offentliga beställaren. Ett privat fastighetsbolag jobbar vinstdrivande, deras lönsamhet ska generellt inneha bättre marginal än ett kommunalt bolag som inte anses vara lika 5 Energimyndigheten, Miljödepartementet DS 2012:23 7 Miljödepartementet DS 2012:23, s Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin,

17 vinstdrivande 10. Problematiken för den privata sektorn är att energieffektiviserande åtgärder ofta inte anses vara lönsamma investeringar 11. Det finns dock privata fastighetsföretag som anser det motsatta. Beroende på hur företag väljer att definiera lönsamheten vid energieffektiviserade åtgärder, kan samma åtgärd beräknas ge stor lönsamhet för ett företag men anses innebära en förlust för ett annat. Det finns olika sätt att definiera lönsamhet och beroende på vilken definition man väljer påverkas företagens ekonomiska kalkyler och därmed deras val av investering 12. En studie utförd av IVA påvisar att lönsamheten i energiåtgärder oftast undervärderas. Det är en omöjlighet för fastighetsägare att förutspå framtidens utveckling, både ekonomiskt och tekniskt. Ur ett historiskt perspektiv har paketlösningar vid renovering alltid setts som lönsamt för fastighetsägare Lundberg, Högberg och Lind, Högberg och Lind, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin,

18 1.2 Syfte och mål med studien Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur beslutsprocessen kring energieffektiviserande åtgärder ser ut och hur processen påverkar val av investeringar. Idag råder en tvetydighet kring utförandet av lönsamhetsberäkningar, målsättningen är därför att med denna studie kunna bidra med ökad förståelse för och kunskap om hur det ser ut i branschen idag och hur en optimal investeringsmodell kan se om, om den ens existerar? Det finns olika sätt att definiera lönsamhet och beroende på den valda definitionen påverkas företagens ekonomiska kalkyler och därmed deras val av energieffektiviseringsåtgärder. Denna studie har undersökt följande frågeställningar beträffande beslutsprocessen kring energieffektiviseringsprojekt; Hur ser investeringsmodeller ut för privata fastighetsbolag? Hur definieras lönsamhet och hur påverkar det tekniska investeringar, främst på ventilationssystem? Vilka hinder ser privata fastighetsföretag inför energieffektivisering? 18

19 1.3 Avgränsningar Studien har avgränsats till kommersiella kontorsfastigheter i södra Sverige, klimatzon III. Dels för att geografiska skillnader ska kunna uteslutas, exempelvis variation i energipris och klimat samt att både själva studien och referensprojektet finns i klimatzon III. Studien har begränsats till den privata sektorn eftersom författarna av studien anser att problematiken är mer omfattande där, än i den offentliga sektorn. Studien har även avgränsats till att inte innefatta bolag vars ändamål är kortsiktig förvaltning. Fokus ligger alltså på bolag som förvaltar fastigheter, studien innefattar således inte investmentbolag som förädlar. Vidare har studien fokuserat på energieffektiviserande åtgärder för ventilationssystem. Genom denna begränsning har jämförelsen förenklats av olika energieffektiviseringsprojekt och eventuella felkällor för studien kunnat minimeras. 1.4 Målgrupp Studie riktar sig främst till fastighetsbolag som står inför valet att energieffektivisera sitt fastighetsbestånd inför framtiden. Studien riktar sig även till studenter och övriga aktörer i byggbranschen som vill få en ökad förståelse för beslutsprocessen och strategierna bakom energieffektivisering av det befintliga beståndet. 19

20 1.5 Disposition Här följer en kort beskrivning av kapitelindelningen för denna studie. Kapitel 1 - Inledning Här framställs bakgrunden till studien och den problemställning av ämnet som ligger till grund för studiens frågeställningar. Här behandlas även syfte, mål för studien, avgränsningar och målgrupp. Kapitel 2 - Metod I följande kapitel presenteras det vetenskapliga tillvägagångsätt och metoderna som används för den empiriska datainsamlingen. Kapitel 3 - Teori I detta kapitel beskrivs den teori som ligger till grund för studien och analysen. Kapitel 4 - Empiri I följande kapitel redogörs den insamlade data som erhållits från tio stycken intervjuer med fastighetsbolag i södra Sverige samt en fallstudie av ett referensprojekt med intervju och tillhörande beräkningar. Kapitel 5 Analys I detta kapitel analyseras den insamlade empirin med avseende på teorin. Kapitel 6 - Slutsats I detta kapitel besvaras studiens frågeställningar med avseende på analysen samt redovisas förslag på vidare studier inom ämnet. 20

21 2 Metod I metoden presenteras vald forskningsprocess för studien samt angreppsätt och metodik för den empiriska datainsamlingen. Vidare presenteras här intervjuframställning och urval av respondenter. 2.1 Angreppsätt och metodik Angreppsätt För att på lämpligt vis kunna besvara studiens frågeställning behövs både teori och empiri. Teori är datamängd, vilket innebär information om verkligheten där empirin är den sökta verkligheten. Relationen mellan teori och empiri kan behandlas på tre olika sätt, genom deduktion, induktion och abduktion 14. Ett deduktivt arbetssätt karakteriseras av att utifrån den kända teorin härleds en hypotes som sedan prövas empiriskt. Genom att arbeta deduktivt antas objektiviteten i studien stärkas genom att frågeställningen underbyggs av befintliga teorier. Motsatsen till deduktion är induktion, vilket innebär att studien utförs och utifrån resultatet urskiljs ett mönster som därefter formar en teori om att mönstret existerade 15. Abduktion, å andra sidan kan beskrivas som en kombination av deduktion och induktion. Först är arbetssättet induktivt, vilket innebär att en teori formuleras för ett specifikt fall. Därefter är arbetssättet deduktivt och teorin prövas på nya fall. Detta arbetssätt, att växla mellan induktion och deduktion gör att teorin kan utvecklas allt eftersom den prövas och då bli mer generell. Det finns både för -och nackdelar med ett abduktivt arbetssättet. Fördelen är att de som utför studien inte blir låsta till sin teori på samma sätt som om arbetat enbart hade varit deduktivt eller enbart induktivt. Arbetssättet medför dock ett ökat utrymme för författaren till subjektivitet i sin studie Metodik - Kvalitativ eller kvantitativ Det finns två olika förfaranden att samla in empirin till en studie, kvalitativt och kvantitativt. Studiens förfarande fastställs helt utan hänsyn till den valda forskningsmetoden. Vilket förfarande som är lämpligast beror på hur studiens frågeställning är 14 Patel och Davidson, Trost, Patel och Davidson,

22 formulerad samt på hur bearbetningen av analysen och den insamlade empirin ser ut 17. En kvalitativ metod föredras om studiens syfte är att förstå människors mönster och resonemang. Själva forskningen fokuserar på mjuka parametrar i form av intervjuer och analyser. Resultatet av en kvalitativ studie redovisas oftast i textmaterial 18. Generellt sätt, när frågorna i en intervju kan besvaras med det beror på är en kvalitativ utformning av studien lämplig. Ett kvalitativt arbetssätt är subjektivt, vilket författarna bör ha i åtanke till studiens analys 19. En kvantitativ metod innebär att studien inriktar sig på statistiska bearbetningar som sedermera ger en frekvens av datainsamlingen. Metoden utförs genom mätningar såsom kontrollerade experiment och enkätundersökningar. Resultatet av en kvantitativ studie presenteras oftast i data som kan räknas eller klassificeras och bli statistiska studier 20. Oavsett vilken metod som väljs är det viktigt att det studerade urvalet är representativt för ändamålet. De båda metoderna förenliga med varandra. Oftast är arbetssättet varken strikt kvalitativt eller strikt kvantitativt 21. Patel och Davidson 22 menar att en betydande del av dagens forskning bedrivs någonstans mellan kvalitativ och kvantitativ Val av angreppsätt och metodik Eftersom det studerade området påverkas av mänskliga faktorer har studien arbetat med en kvalitativ metod till empiri. Studien har genom intervjuer med aktuella fastighetsföretag belysa hur beslutsprocessen idag ser ut kring energieffektiviserande åtgärder i kommersiella fastigheter. Efter genomfört empiriarbete har slutsatser fastställts. Arbetssättet har således varit induktivt, vilket innebär att ett mönster har urskilts utifrån studiens resultat och en teori har formulerats Trost, Höst, Regnell och Runeson, Trost, Patel och Davidson, Patel och Davidson, Patel och Davidson, Trost,

23 Forskningsprocess 10 stycken intervjuer med fastighetsägare i klimatzon III Referensprojekt - Intervju Referensprojekt LCC, Fläktbyte Kv. Najaden Litteraturstudie Figur 1. Studiens forskningsprocess I figur 1 ovan illustreras studiens forskningsprocess. De tre delmomenten, intervjuer med fastighetsägare, intervju angående referensprojekt och LCC-kalkyl på fläktbyte har tillsammans utgjort studiens empiriska material. Det empiriska materialet tillsammans med litteraturstudien har mynnat ut i en analys och en slutsats med tydlig återkoppling till studiens tre frågeställningar. 2.2 Litteraturstudie Litteraturstudien ligger som grund för både teorin och empirin men också för att sätta studien i jämförelse med liknande forskning. Eftersom studien avgränsats till kommersiella fastigheter i Sverige har mestadels svensk litteratur studerats. Teori har i största möjliga mån hämtats ur rapporter och artiklar för att studien ska avspegla dagens forskning. Denna prioritering bidrar till en högre reliabilitet och validitet på grund av att eventuell geografiska och åldersmässiga skillnader kan uteslutas. Övrig information har hämtats från myndigheters hemsidor, facklitteratur och utredningar. Litteratursökning har gjorts via databaserna Lovisa, Libris och LUB-search. Energieffektivisering är ett ämne i ständig förändring därav har författarna till denna studie endast beaktat källor direkt kopplade till energieffektivisering publicerat efter år

24 2.3 Fallstudie Att utföra en fallstudie kan innebära att en undersökning på en mindre grupp utförs. Gruppen är då specifikt anpassad till studiens ändamål. En fallstudie kan avgränsas till endast ett fall att studera alternativt kan fler fall studeras och därefter utvärderas mot varandra. Enligt författarna Patel och Davidson används fallstudie främst när en process och förändringar ska studeras 24. En fallstudie med få objekt kan utföras med intervjuer, enkätundersökningar, arkivanalyser och observationer. Syftet är att samla information av olika karaktär för att ge en djupare bild av det undersökta ämnet 25. Fördelen med en fallstudie är att upplägget är flexibelt och föränderligt över tid. Som författare av studien är du inte bunden till din ursprungliga inriktning utan frågor kan omformuleras under studiens gång. Författarna till Att genomföra examensarbete menar att en kvalitativ studie bör studera med olika infallsvinklar. Detta för att erhålla både djup och höjd i studien 26. I denna studie har en kvalitativ intervjuteknik använts i kombination med en mer ingående studie av ett referensprojekt Val av referensprojekt För att generera en ökad kunskap om hur beslutsprocessen kring energieffektiviserande åtgärder ser ut har en specifik fördjupad studie utförts på ett verkligt projekt. Möjligheten gavs att följa den ekonomiska beslutsprocessen vid ett fläktbyte i en av Wihlborgs fastigheter i Helsingborg. Den fördjupade studien har innefattat intervju med ansvarig drifttekniker på Wihlborgs i Helsingborg samt kalkylunderlag i form av LCC-beräkning. Referensprojektet avses att byta fläktarna till ett mer energisnålt alternativ med möjlighet till hastighetsreglering. Efter bytet ska fläktarna drivas med reducerad hastighet på tider med lägre belastning. Med denna investering hoppas Wihlborgs kunna spara el men också värme och kyla. 24 Patel och Davidson, Patel och Davidson, Höst, Regnell och Runeson,

25 2.4 Intervjuframställning En intervju kan framställas antingen som strukturerad eller ostrukturerad. Att en intervju är strukturerad innebär att frågorna har fasta svarsalternativ, likt en muntlig enkätundersökning. Är svarsmöjligheterna å andra sidan öppna sägs intervjun vara ostrukturerad och det är upp till den tillfrågade hur intervjun utvecklas. Det finns ett ytterligare intervjuförfarande, så kallad semistrukturerade intervjuer. Intervjun har en tydlig strukturell uppbyggnad medan frågorna som utgör intervjun är ostrukturerade, alltså öppna frågor 27. Beroende på hur en intervju utförs kan dess standardisering variera. Hög grad av standardisering innebär att frågorna och situationen i vilket man utför intervjun är densamma. Detta medför att felmarginalen på grund av ytterfaktorer minimeras. Detta förfarande är vanligt vid studier när en kvantitativ metod används. Vid kvalitativ metod är det snarare låg grad av standardisering som används när intervjuns variationsmöjligheter är stora 28. Denna studie har nyttjat kvalitativa intervjuer med hög grad av strukturering. För att bevara en viss grad av flexibilitet har dock intervjuerna framställts som semistrukturerade. Författarna till studien anser sig ha god kännedom om ämnets tekniska bakgrund samt en god social kompetens, därav har semistrukturerade intervjuer ansetts vara lämpligt för studien. En högre standard än vid en ostrukturerad intervju har erhållits genom att intervjuns uppbyggnad varit strukturerad och på så sätt har även intervjuerna blivit jämförbara. Genom att jämföra intervjuerna med varandra har ett mönster kunnat urskiljas om hur beslutsprocesser kring energieffektiviserande åtgärder ser ut samt hur det påverkar valet av investeringar för företaget Urval av intervjupersoner Urvalet till en studie kan förekomma i en rad olika förfaranden, de två extrempunkterna är ett slumpmässigt urval alternativt ett icke-slumpmässigt urval, så kallat strategiskt urval. För en kvalitativ studie gäller ett strategiskt urval, alltså ett systematiskt urval av respondenter 29. Trost skriver i Kvalitativa intervjuer; 27 Trost, Trost, Trost,

26 Urvalet skall vara heterogent inom en given ram; där skall finnas variation men inte så att mer än någon enstaka person är extrem eller avvikande. Urvalet skall helst vara heterogent inom den givna homogeniteten 30. Fördelen med ett strategiskt urval är att det önskade urvalet erhålls, å andra sidan föreligger en risk i att de personer som valts är för tillmötesgående under intervjun och riskerar att leda in författaren på fel spår. Urvalet sägs ske genom stratifiering, ett antal kategorier aktuella för studien definieras och respondenter har valts utifrån dessa För studien valda respondenter I denna studie har ett strategiskt urval av respondenter gjorts i syfte att erhålla en hög kompetens inom det undersökta ämnet. För att undvika att studien blir partisk har respondenterna valts utifrån kategorierna nedan. Kategorierna i denna studie är dels olika befattningar inom några av södra Sveriges största fastighetsägare som bedöms inneha en god inblick i hur beslut kring energieffektivisering fattas. Även ett strategiskt urval har gjorts vad gäller typ av bolagsform samt bolagens omsättning, se tabell Trost, 2010 s Höst, Regnell och Runeson,

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN Var med och utveckla er kommuns strategiska arbete med ekonomiskt lönsam energieffektivisering i det kommunala byggnadsbeståndet

Läs mer

Bygg- och fastighetssektorns syn på investeringsstöd till renovering och energieffektivisering

Bygg- och fastighetssektorns syn på investeringsstöd till renovering och energieffektivisering Näringsdepartementet 2015-05-12 103 33 Stockholm Anders.lonnberg@regeringskansliet.se Mattias.persson@regeringskansliet.se Bygg- och fastighetssektorns syn på investeringsstöd till renovering och energieffektivisering

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Ett energieffektivt samhälle

Ett energieffektivt samhälle Ett energieffektivt samhälle Utgångspunkt Sveriges byggnaders specifika energianvändning ska halveras till år 2050 jämfört med 1995 Tidigare mål revideras nu Skälen Minskad klimatbelastning Minskat omvärldsberoende

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Vikten av att se helheten redan från början! Driftkostnad 90 % Byggkostnad 9 % Projekteringskostnad 1 % Nuläge energieffektivisering Energianvändningen

Läs mer

Bakgrund. Problemidentifiering. Fleet Management. Utveckling av verktyg för estimering av underhållskostnader

Bakgrund. Problemidentifiering. Fleet Management. Utveckling av verktyg för estimering av underhållskostnader Fleet Management Utveckling av verktyg för estimering av underhållskostnader Isac Alenius Marcus Pettersson Produktionsekonomi, Lunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola Den danska trafikoperatören Arriva

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt

Läs mer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Viktigt för uppdraget har varit att samråda med berörda intressenter och aktörer för att få ta del av deras synpunkter, kunskaper och erfarenheter.

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus.

LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus. LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus. Författare: Daniel Ryman, Lunds Tekniska Högskola. Fokus på livscykelkostnader Debatten i media om långsiktigt hållbart

Läs mer

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Om att sätta mål för energieffektivisering För att kunna uppnå uppsatta mål behöver normalt ett antal genomgripande åtgärder genomföras som fodrar

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X).

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Bilaga 1 Enkät Frågeformulär Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Typ av hinder 1 Hinder för energieffektiviseringar Studier genomförda av forskare identifierar vanligtvis energieffektiviseringsmöjligheter

Läs mer

Utveckling av Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag

Utveckling av Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag Utveckling av Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag En utveckling av till Energimyndighetens ER 2013:04 Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Bakgrund Energimyndigheten

Läs mer

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen 1:7 Hur Sverige ska nå energi- och Vi står inför vår tids största utmaning att på kort tid ställa om vår energianvändning till en nivå som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Läs mer

Nominering - årets miljösatsning Med checklista

Nominering - årets miljösatsning Med checklista Nominering - årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Energieffektivisering i landsbygdsbutiker i Örebro län Journalnummer:

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Miljöanpassat byggande Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Agenda Varför skall man lägga fokus på energi- och miljöfrågor? Byggnaden och energianvändning Vad gör byggsektorn? September

Läs mer

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats KVALITATIV ANALYS Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel Övning i att analysera Therese Wirback, adjunkt Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats Fånga

Läs mer

förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se

förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se newsec Newsec Energy är ett kunskapsföretag inom geoenergi med fokus på stora och medelstora fastigheter. Med rätt kunskap och tekniklösning kan

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Utreda möjligheten att införa kallhyra

Utreda möjligheten att införa kallhyra 1(5) Fastighetsnämnden Utreda möjligheten att införa kallhyra Kommunstyrelsen beslutade den 14 januari år 2013 (KS 2012/0220) att ge fastighetsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att införa kallhyra

Läs mer

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former.

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Energi VT-13 Syfte: Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Världens energibehov tillgodoses idag till stor del genom kol och olja, de så kallade fossila energikällorna.de

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Malmö stad

Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Malmö stad repo001.docx 2012-03-2914 Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Malmö stad repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 1.1 Inledning 2 1.2 Metodbeskrivning 4 2 Malmö

Läs mer

Styrmedel för energieffektivisering av befintliga flerbostadshus. Sanna Fransson

Styrmedel för energieffektivisering av befintliga flerbostadshus. Sanna Fransson Styrmedel för energieffektivisering av befintliga flerbostadshus Sanna Fransson Copyright 2012 Sanna Fransson Institutionen för byggvetenskaper Byggproduktion Lunds Tekniska Högskola ISRN LUTVDG/TVBP--12/5443--SE

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Barnets ställning i vårdnadstvister Elevens idé Martin har en idé om att göra sitt gymnasiearbete om barn

Läs mer

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Företagen ska spara energi Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20 Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter Jonas Kristiansson 2014-05-20 Nuläge energieffektivisering Energianvändningen inom fastighetsbranschen är den mest betydande miljöaspekten

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2010 AUDIT TAX ADVISORY Inledning KPMG har genomfört en studie av de incitamentsprogram som föreslagits i svenska börsbolag under

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Lingonets styrelse 2014-11-12 Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Genom att fastställa en verksamhetsplan för tre år, 2015-2017ff, vill styrelsen förbättra förutsättningarna

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Kommunstyrelsens handling nr 13/2010 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Energi och klimatsamordnare Direkttfn 57083 1 (6) Projektdirektiv för energieffektivisering i

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Redovisning av miljöledningsarbete Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Myndighet: Arbetsförmedlingen Organisationsnr: 202100-2114 sid 1 av 5 Denna rapportering

Läs mer

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling Project Transparense Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska förbereda eleven för högskolestudier. Det innebär att gymnasiearbetet utförs och redovisas med arbetssätt och redovisningsformer som liknar

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Hearing. #renoveringsstrategi WIFI: birgerjarl birgerjarl

Hearing. #renoveringsstrategi WIFI: birgerjarl birgerjarl Hearing #renoveringsstrategi WIFI: birgerjarl birgerjarl Bakgrund Energieffektiviseringsdirektivets artikel 4 En första version av strategin ska offentliggöras senast den 30 april 2014 Strategin kommer

Läs mer

BELOK Totalprojekt. Sammanfattning av metodiken för. Totalprojekt. Utarbetat av. CIT Energy Management AB. Juni 2011

BELOK Totalprojekt. Sammanfattning av metodiken för. Totalprojekt. Utarbetat av. CIT Energy Management AB. Juni 2011 Sammanfattning av metodiken för BELOK Totalprojekt Utarbetat av CIT Juni 2011 LE / Juni 2011 1(9) Innehåll Innehåll... 2 Totalprojekt -En metod för lönsam energibesparing i befintliga lokalfastigheter...

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0378 Landstingsstyrelsen Skrivelse från Michel Silvestri (MP) angående energieffektivisering av landstingets fastigheter

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE. Auktorisation. för fastighetsförvaltare Property Manager FASTIGHETS FÖRVALTARE

FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE. Auktorisation. för fastighetsförvaltare Property Manager FASTIGHETS FÖRVALTARE FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE Auktorisation för fastighetsförvaltare Property Manager AUKTORISERAD FASTIGHETS FÖRVALTARE AUKTORISERAD FASTIGHETS FÖRVALTARE Fastighetsförvaltaren har det affärsmässiga

Läs mer

31 Systematisering av energiarbete

31 Systematisering av energiarbete Embedded SystEnergy Management Industrial IT Management Consulting Prevas _In brief References_Chosen Januari 2013 Prevas 31 Systematisering av energiarbete Excellence in Delivery _9/10 Prevas_ Theory

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB Antal sidor: 11 SLUTLIG Malmö COWI AB Postadress: Södra Förstadsgatan 26 211 43 MALMÖ Telefon 1 85 25 Telefax 1 85 25 1 Dokumentnr: 1(1) dat. / Date of rev. FAKTA TITEL: SLUTLIG REVISION NR: DATUM: BESTÄLLARE:

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen.

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen. Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag Snåla med energin. Du får stöd på vägen. 1 2 Världens klimatsmartaste kraft är människans egen. Handlingskraften! Visst är det viktigt att välja rätt energislag.

Läs mer

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg AGENDA Energitjänstedirektivet Hur hjälper Miljöstyrningsrådet till Livscykelkostnad

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen årsstämman 2011 att fatta beslut om ett nytt prestationsbaserat incitamentsprogram.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen årsstämman 2011 att fatta beslut om ett nytt prestationsbaserat incitamentsprogram. LEGAL#6882744v1 STYRELSENS REDOVISNING AV ERSÄTTNINGSUTSKOTTETS UTVÄRDERING AV ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE M.M. ENLIGT SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING PUNKT 10.3 (9.1 ANDRA OCH TREDJE PUNKTERNA)

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering i Kemi Ämnesområde: Organisk kemi

Lokal Pedagogisk Planering i Kemi Ämnesområde: Organisk kemi Lokal Pedagogisk Planering i Kemi Ämnesområde: Organisk kemi Ansvarig lärare: Janne Wåhlin jan.wahlin@edu.upplandsvasby.se Läroplanens centrala innehåll gällande kemi säger att du ska lära om kolatomens

Läs mer

Verktyg för energieffektivisering

Verktyg för energieffektivisering Verktyg för energieffektivisering Vi hjälper våra partners att skapa energismarta fastigheter Effektiv energianvändning... Stora besparingsmöjligheter Kontor och bostäder står för 40 % av Europas energiförbrukning.

Läs mer

Om jag saknar något? Ja, facit.

Om jag saknar något? Ja, facit. Om jag saknar något? Ja, facit. Meningsskapandets roll i framväxten av en hållbarhetsstrategi Nyckelord: Strategi Hållbarhet Meningsskapande Meningsgivande Kunskap I denna rapport har man undersökt processen

Läs mer

Akademiska Hus satsar på solceller

Akademiska Hus satsar på solceller Akademiska Hus satsar på solceller Seminarium Svensk Solenergi/Chalmers Uppsala 2015-10-16 Johan Tjernström, Energistrateg johan.tjernstrom@akademiskahus.se 1 Innehåll Kort om Akademiska Hus Våra energimål

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar 2013-03-05 Karin Byman ÅF Bakgrund Tydliggöra lönsamhetskriterier vid energieffektivisering. Brogården, Alingsåshem, Alingsås Backa Röd, Poseidon, Göteborg

Läs mer

Energieffektivare småföretag

Energieffektivare småföretag Energieffektivare småföretag Sänker kostnaderna och tar klimatansvar Välj energieffektivitet som verktyg för att spara pengar Sveriges småföretag har varit vana vid relativt låga energipriser, men kan

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-20 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:6. Metro Internationa S.A.

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-20 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:6. Metro Internationa S.A. DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-20 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:6 NASDAQ OMX Stockholm AB Metro Internationa S.A. Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i Metro International S.A. är upptagna till

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Processledning mot ett klimatanpassat och kostnadseffektivt resande

Processledning mot ett klimatanpassat och kostnadseffektivt resande Processledning mot ett klimatanpassat och kostnadseffektivt resande Kontaktperson: Markus Robèrt mrobert@kth.se 070-767 12 41 www.cero.nu Processmodellen CERO CERO (Climate and Economic Research in Organisations)

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

En undersökning bland. Energirådgivare. På uppdrag av Geotec och Swedisol

En undersökning bland. Energirådgivare. På uppdrag av Geotec och Swedisol En undersökning bland Energirådgivare På uppdrag av Geotec och Swedisol 1 Innehåll Sammanfattning sid. 3 Bakgrund, syfte och metod sid. 7 Bortfallsredovisning sid. 9 Resultat sid. 10-31 Bilaga 1 Samtliga

Läs mer

Energieffektivisering,och,beslutsfattande, inom,fastighetsbranschen,

Energieffektivisering,och,beslutsfattande, inom,fastighetsbranschen, Energieffektivisering,och,beslutsfattande, inom,fastighetsbranschen, En studie av hur ett energibolag kan bistå fastighetsägare Therese Camaj Ericson Master of Science Thesis EGI 2014:042 Energy efficiency

Läs mer

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Myndighet: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Organisationsnr: 202100-5745 Denna rapportering följer upp kraven i förordning (2014:480) om myndigheters

Läs mer

SÅ ANVÄNDER DU LIVSCYKELKOSTNADSANALYS - FÖR AFFÄRER SOM BÅDE ÄR LÖNSAMMA OCH HÅLLBARA

SÅ ANVÄNDER DU LIVSCYKELKOSTNADSANALYS - FÖR AFFÄRER SOM BÅDE ÄR LÖNSAMMA OCH HÅLLBARA SÅ ANVÄNDER DU LIVSCYKELKOSTNADSANALYS - FÖR AFFÄRER SOM BÅDE ÄR LÖNSAMMA OCH HÅLLBARA Annie Stålberg Energiansvarig KOSTAR MILJÖANPASSNINGAR ALLTID PENGAR? Genom miljöanpassad offentlig upphandling har

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Magnus Kristiansson Sveriges Kommuner och Landsting 1 Disposition Vad är EPC? EPC - en balansakt EPC - ger gott resultat Energideklarationer 2 Energy performance contracting

Läs mer