Beslutsprocesser vid energieffektivisering av ventilationssystem. Hanna Sernbo och Sara Liljenberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutsprocesser vid energieffektivisering av ventilationssystem. Hanna Sernbo och Sara Liljenberg"

Transkript

1 Beslutsprocesser vid energieffektivisering av ventilationssystem Hanna Sernbo och Sara Liljenberg

2 copyright Hanna Sernbo och Sara Liljenberg Institutionen för Byggvetenskaper, Byggproduktion, Lunds tekniska högskola, Lund ISRN LUTVDG/TVBP-14/5489-SE Institutionen för Bygg- och miljöteknologi, Installationsteknik, Lunds tekniska högskola, Lund ISRN LUTVDG/TVIT-14/5044-SE Lunds tekniska högskola Telefon: Institutionen för Byggvetenskaper Hemsida: Byggproduktion Lunds tekniska högskola Telefon: Institutionen för Bygg- och miljöteknologi Hemsida: Installationsteknik Box LUND Tryck av Media-Tryck, Lund

3 Sammanfattning Titel: Författare: Handledare: Beslutsprocesser vid energieffektivisering av ventilationssystem Hanna Sernbo och Sara Liljenberg Dennis Johansson Tekn. Dr. Institutionen för Installationsteknik, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Stefan Olander Tekn. Dr. Institutionen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Biträdande handledare: Hanna Claesson Miljöchef, Wihlborgs Fastigheter AB Terence D Arcy Driftansvarig, Wihlborgs Fastigheter AB Frågeställningar: Hur ser investeringsmodeller ut för privata fastighetsbolag? Hur definieras lönsamhet och hur påverkar det tekniska investeringar, främst på ventilationssystem? Vilka hinder ser privata fastighetsföretag inför energieffektivisering? Syfte: Metod: Studiens syfte är att öka kunskapen om hur beslutsprocessen kring energieffektiviserande åtgärder ser ut och hur processen påverkar val av investeringar. Rapportens metod bygger på ett induktivt arbetssätt. En kvalitativ studie har genomförts där en litteratur- 3

4 studie kombinerats med intervjuer och en fallstudie av ett referensprojekt fått utgöra empiriskt material. Slutsats: Vilken investeringsmodell privata fastighetsbolag använder vid investeringsbeslut beror på deras kunskapsnivå, erfarenhet och bolagspraxis. Hur investeinvesteringsmodellen är utformad beror till stor del på den byggtekniska variationen i fastighetsbeståndet men också på storleken av fastighetsbolaget. Det finns ingen optimal investeringsmodell för fastighetsbranschen utan varje bolag ser till sina och investeringens individuella förutsättningar och anpassar modellen därefter. Livscykelkostnadskalkyl är mer aktuell vid större mer omfattande investeringar. Ett bolags lönsamhetskrav ska spegla definitionen på ekonomisk tillväxt inom företaget. När lönsamhet enbart definieras utifrån ekonomisk lönsamhet konkurrerar energieffektiviseringsinvesteringar med samtliga potentiella investeringars lönsamhet. När mer mjuka parametrar får väga in i investeringsbeslutet som kundnöjdhet och goodwill, utförs fler energieffektiviseringsåtgärder. De faktorer som utgör hinder mot energieffektivisering är samma faktorer som verkar drivande för en ökad energieffektivisering. För ett framgångsrikt energieffektiviseringsarbete krävs det engagemang, intresse och kunskap i ett bolag men framförallt krävs det en prioritering av energifrågan från beslutsfattarna. Nyckelord: Livscykelkostnad, beslutsprocess, hinder, mervärden, energieffektivisering, kalkyl, investeringsmodell, lönsamhet, ventilation 4

5 Abstract Title: Author: Supervisor: The Desicion-Making Processes at Energy Efficiency of Ventilation Systems Hanna Sernbo och Sara Liljenberg Dennis Johansson PhD. Division of HVAC Faculty of Engineering, Lund University Stefan Olander PhD. Division of Construction Management Faculty of Engineering, Lund University Assistant Supervisor: Hanna Claesson - Environmental manager, Wihlborgs Fastigheter AB Terence D Arcy Operator Wihlborgs Fastigheter AB Problem: What does a typical investment model in private property companies look like? How is revenue defined and how does it effect technical investment, mainly considering HVAC? What obstacles is private property companies facing regarding energy efficiency? Purpose: The primary purpose of this thesis is to increase knowledge of how the decision-making process of energy efficiency looks like and how the process affects the selection of investments. 5

6 Method: Conclusions: The method of this thesis is based on an inductive approach. A qualitative study was performed in which a literature study combined with interviews and a case study of a reference project received constitute empirical material. Which investment model private property use when making investment decisions depends on their level of knowledge, experience and company practice. How the investment model is designed largely depends on the constructional variation of the property portfolio, but also on the size of the property. There is no ideal model of investment for the real estate without any company looking to their individual circumstances and investment and adapt the model accordingly. Life Cycle Cost calculation is more necessary for a large investment expenditure. A company's profitability requirements should reflect the definition of economic growth within the company. When profitability is defined solely in terms of economic profitability competing energy efficiency investments with all potential investments profitability. When more soft parameters weigh into the investment decision as customer satisfaction and goodwill, more energy efficiency measures are performed. The factors that obstacles energy efficiency are the same factors that seem to drive for increased energy efficiency. For a successful energy efficiency work requires dedication, knowledge and interest in a company, but above all it requires a prioritization of energy issues from the decision makers. 6

7 Key Words: Life cycle costs, decision-making, barriers, added value, energy efficiency, costing, investment model, profitability, ventilation 7

8 8

9 Förord Genom tidigare kurser inom fastighetsförvaltning, hållbart byggande och installationsteknik vid Lunds Tekniska Högskola har ett intresse för energieffektivisering vuxit fram hos författarna. Studiens problemformulering var sedan tidigare fastställd av såväl Wihlborg fastigheter som författarna själva. Ett inledande uppstartsmöte ägde rum hösten 2013 tillsammans med Wihlborgs driftansvarig i Helsingborg. Därefter följde möte med handledare på Wihlborgs i Malmö och tilldelning av handledare på Lunds Tekniska Högskola. Ämnet för examensarbete är således ett resultat av våra personliga intressen och skilda inriktningar, installationsteknik samt byggproduktion och förvaltning, på Civilingenjörsutbildningen väg- och vattenbyggnad. Vi har fått möjlighet att kombinera ett intresse för hållbar samhällsutveckling och energifrågor med ekonomi. Vi vill rikta ett tack till Wihlborgs Fastigheter för möjligheten att skriva och genomföra detta examensarbete. Ytterligare tack till våra handledare på Wihlborgs i Malmö respektive Helsingborg, Hanna Claesson och Terence D Arcy. Vi vill även rikta ett stort tack till Dennis Johansson och Stefan Olander, våra handledare på Lunds Tekniska Högskola som varit ett stort stöd under hela studien. Avslutningsvis vill vi tacka alla respondenter som ställt upp på intervju och delat med sig av sina värdefulla åsikter och erfarenheter. Examensarbetet utfördes under månaderna januari 2014 till juni 2014 och har inneburit ett givande halvår för oss. Arbetet omfattar 30 högskolepoäng och vi avslutar i och med detta examensarbete vår Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad vid Lunds Tekniska Högskola. Lund, juni 2014 Hanna Sernbo och Sara Liljenberg 9

10 10

11 Innehållsförteckning Inledning...15, 1.1,Bakgrund , 1.2+Syfte+och+mål+med+studien , 1.3+Avgränsningar , 1.4+Målgrupp , 1.5+Disposition , 2, Metod...21, 2.1+Angreppsätt+och+metodik , 2.1.1,Angreppsätt,...,21, 2.1.2,Metodik,9,Kvalitativ,eller,kvantitativ,...,21, 2.1.3,Val,av,angreppsätt,och,metodik,...,22, 2.2+Litteraturstudie , 2.3+Fallstudie , 2.3.1,Val,av,referensprojekt,...,24, 2.4+Intervjuframställning , 2.4.1,Urval,av,intervjupersoner,...,25, 2.4.2,För,studien,valda,respondenter,...,26, ,Respondenternas,befattningar,...,27, ,Medverkande,företag,...,28, 2.5+Arbetsgång+för+examensarbetet , 2.6+Studiens+trovärdighet , 2.6.1,Reliabilitet,och,validitet,...,33, 2.6.2,Granskning,av,studiens,genomförande,...,34, 2.6.3,Källkritik,...,36, 3.Teori...37, 3.1+Energieffektivisering+av+befintligt+fastighetsbestånd , 3.1.1,Varför,energieffektivisera,det,befintliga,fastighetsbeståndet?,...,37, ,Ekonomisk,aspekt,...,39, ,,Mervärden,med,energieffektivisering,...,40, 3.1.2,Miljömål,...,41, ,Direktivet,om,byggnaders,energiprestanda,...,43, ,Energieffektiviseringsdirektivet,(EED),...,43, ,Prognos,för,miljömål,...,43, 11

12 3.1.3,Ekonomi,...,44, ,Styrmedel,...,45, 3.1.4,,Samhällets,styrning,...,47, ,Regelverk,...,47, ,Hinder,för,en,effektiv,marknad,...,48, ,Demonstrationsprojekt,...,50, ,Målkonflikter,...,51, 3.2+Energieffektivisering+av+ventilationssystem , 3.2.1,Ventilationssystemets,påverkan,på,byggnadens,energianvändning,...,52, 3.2.2,Ventilationssystem,...,53, ,Självdrag,...,54, ,Frånluftssystem,...,54, ,Till9,och,frånluftssystem,...,54, 3.2.3,Energieffektivisering,...,55, ,Driftoptimering,...,55, ,Obligatorisk,ventilationskontroll,(OVK),...,57, ,Reinvesteringar,och,investeringar,...,57, ,Anpassat,ventilationsflöde,...,58, 3.3+Lönsamhet , 3.3.1,Avkastningskrav,...,60, ,Risktilläggens,bakgrund,...,61, ,Känslighetsanalys,...,63, 3.3.2,Finansiering,...,63, ,Paketlösning,...,64, 3.4+Investeringskalkyler , 3.4.1,Kalkylränta,...,65, 3.4.2,Återbetalningsmetoden,...,66, 3.4.3,Internräntemetoden,...,67, 3.4.4,Livscykelkostnad,9,Life,Cycle,Cost,(LCC),...,68, ,Indata,...,70, ,Utdata,...,72, 3.5+OrganisationsQ+och+samhällshinder , 3.5.1,Informativt,hinder,...,73, 3.5.2,Beställarkompetens,...,75, 3.5.3,Kunskapsbehov,...,76, 3.5.4,Erfarenhetsåterföring,...,77, 3.5.5,Engagemang,...,80, 12

13 4.Empiri...81, 4.1+Medverkande+företag , 4.2+Energieffektivisering+av+ventilationssystem , 4.2.1,Vanliga,energieffektiviserande,åtgärder,på,ventilationssystem,...,81, 4.2.2,Utförande,av,energieffektiva,åtgärder,...,83, 4.3+Hur+ser+investeringsmodeller+ut+för+privata+fastighetsföretag? , 4.3.1,Dagens,kalkylmodeller,...,86, 4.3.2,Potential,och,användandet,av,livscykelkostnadskalkyl,...,88, 4.3.3,Hinder,med,kalkylmodellen,...,89, 4.4+Hur+definieras+lönsamhet+och+hur+påverkar+det+investeringar? , 4.4.1,Lönsamhet,...,96, 4.4.2,Mervärden,av,energieffektivisering,...,99, 4.5+Vilka+hinder+ser+privata+fastighetsföretag+inför+energieffektivisering? , 4.5.1,Hinder,för,energieffektivisering,...,102, 4.5.2,Drivande,faktorer,för,energieffektivisering,...,104, 4.5.3,Information9,och,utvecklingsbehov,...,106, 4.6+Referensprojekt , 4.6.1,,Projektets,omfattning,...,110, 4.6.2,Livscykelkostnad,som,kalkylmodell,...,111, 4.6.3,Genomförandet,av,livscykelkostnadskalkyl,...,112, ,Indata,...,113, ,Reduktion,av,driftel,...,113, ,Uppvärmningsreduktion,...,116, 5.Analys...119, 5.1+Energieffektivisering+av+ventilationssystem , 5.1.1,Åtgärder,på,ventilationssystem,...,119, 5.2+Hur+ser+investeringsmodeller+ut+för+privata+fastighetsföretag? , 5.2.1,Dagens,kalkylmodeller,...,120, ,Uppföljning,av,åtgärder,...,122, 5.2.2,Hinder,med,dagens,kalkylmodeller,...,123, 5.2.3,Livscykelkostnadskalkyl,...,125, 5.3+Hur+definieras+lönsamhet+och+hur+påverkar+det+investeringar? , 5.3.1,Lönsamhet,...,127, 5.3.2,Mervärde,av,investeringar,...,128, 5.4+Vilka+hinder+ser+privata+fastighetsföretag+inför+energieffektivisering? , 13

14 5.4.1,Förutsättningar,för,energieffektivisering,...,130, 5.4.3,Information9,och,utvecklingsbehov,i,fastighetsbranschen,...,132, 5.4.4,Livscykelkostnadsberäkning,Kv.,Najaden,...,133, 6.Slutsats...135, 6.1+Hur+ser+investeringsmodeller+ut+för+privata+fastighetsbolag? , 6.2+Hur+definieras+lönsamhet+och+hur+påverkar+det+tekniska+investeringar,+ främst+på+ventilationssystem? , 6.3+Vilka+hinder+ser+privata+fastighetsföretag+inför+energieffektivisering? , 6.4+Förslag+på+vidare+studier , Källförteckning...141, Bilaga , Bilaga , 14

15 Inledning I inledningen framställs bakgrunden till studien och den problemställning av ämnet som ligger till grund för studiens frågeställningar. Syfte och mål med studien samt gällande avgränsningar diskuteras också här. 1.1 Bakgrund Sveriges byggnadsbestånd är bland de äldre sett ur ett europeiskt perspektiv. 80 % av våra byggnader är byggda före år 1980, vilket betyder att fyra femtedelar av Sveriges fastighetsbestånd upprättades när energipriserna fortfarande var låga och kapitalkostnaden för att uppföra byggnader var hög. Resultatet av de förutsättningarna innebar att byggnader utfördes med betydande energianvändning med dagens mått mätt 1. Eftersom bygg- och fastighetssektorn står för cirka 38 % av Sveriges totala energianvändning innebär det att en energibesparingspotential av betydelse finns i det svenska fastighetsbeståndet 2. Sveriges fastigheter har ett samlat värde av miljarder kronor vilket motsvarar 1-1,5 miljoner kronor per invånare i Sverige. Bostadsbeståndet behöver underhållas och energieffektiviseras för att behålla komfort och fastighetsvärde intakt 3. Sveriges Riksdag tog 1999 beslut om hur Sveriges miljöproblem skulle hanteras, genom att definiera 16 miljömål som ska lösas till nästkommande generation (år 2020). Under delmålet god bebyggd miljö framgår hur Sveriges energianvändning planeras avta till år : Sveriges energianvändning ska ha minskat med 20 % till år 2020, i förhållande till år Sveriges energianvändning ska ha minskat med 50 % till år 2050, i förhållande till år Lundberg, Energiläget, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, Naturvårdsverket,

16 I november 2008 utvecklade Europeiska kommissionen ett energipaket som innebar ett större fokus på minskad energianvändning för att uppnå klimatmålen 5. Riksdagen beslutade den 22 juni 2010 att en förändring av miljömålssystemet var behövlig. Beslutet innebar att det preciserade delmålen (ovan) om energieffektivisering i den svenska bebyggelsen togs bort. Enligt departementsserien 2012:23, Svenska miljömål - preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål, uttrycks följande 6 : Att tidigare delmål utgår ska inte tolkas som att målsättningarna för energianvändningen i bebyggelsen ändras i sak 7. Detta innebär att målen inte längre är Sveriges nationella mål utan endast rekommendationer från riksdagen. Problematiken som följer är att fastighetssektorn inte längre har samma krav på sig att energieffektivisera sitt fastighetsbestånd. Sveriges offentliga fastighetsbolag styrs av de kommunala energisparmålen, vilket innebär att denna sektor är betydligt längre fram i energieffektiviseringen än de privata fastighetsbolagen 8. Energieffektivisering av Sveriges befintliga fastighetsbestånd är idag ett aktuellt ämne vars hantering kommer ha en avgörande roll i huruvida Sveriges energimål uppfylls. För fastighetsbranschen innebär detta en minskning av byggnaders energianvändning från 320 kwh/kvm till 160 kwh/kvm. Denna minskning är endast möjlig om energibesparande åtgärder vidtas vad gäller byggnadens klimatskal och dess installationssystem 9. Det finns många anledningar till varför situationen ser ut som den gör idag. Exempelvis ger banker generellt offentliga beställare en lägre ränta än vad de erbjuder privata fastighetsägare. Risken för konkurs anses inte vara lika stor för den offentliga beställaren. Ett privat fastighetsbolag jobbar vinstdrivande, deras lönsamhet ska generellt inneha bättre marginal än ett kommunalt bolag som inte anses vara lika 5 Energimyndigheten, Miljödepartementet DS 2012:23 7 Miljödepartementet DS 2012:23, s Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin,

17 vinstdrivande 10. Problematiken för den privata sektorn är att energieffektiviserande åtgärder ofta inte anses vara lönsamma investeringar 11. Det finns dock privata fastighetsföretag som anser det motsatta. Beroende på hur företag väljer att definiera lönsamheten vid energieffektiviserade åtgärder, kan samma åtgärd beräknas ge stor lönsamhet för ett företag men anses innebära en förlust för ett annat. Det finns olika sätt att definiera lönsamhet och beroende på vilken definition man väljer påverkas företagens ekonomiska kalkyler och därmed deras val av investering 12. En studie utförd av IVA påvisar att lönsamheten i energiåtgärder oftast undervärderas. Det är en omöjlighet för fastighetsägare att förutspå framtidens utveckling, både ekonomiskt och tekniskt. Ur ett historiskt perspektiv har paketlösningar vid renovering alltid setts som lönsamt för fastighetsägare Lundberg, Högberg och Lind, Högberg och Lind, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin,

18 1.2 Syfte och mål med studien Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur beslutsprocessen kring energieffektiviserande åtgärder ser ut och hur processen påverkar val av investeringar. Idag råder en tvetydighet kring utförandet av lönsamhetsberäkningar, målsättningen är därför att med denna studie kunna bidra med ökad förståelse för och kunskap om hur det ser ut i branschen idag och hur en optimal investeringsmodell kan se om, om den ens existerar? Det finns olika sätt att definiera lönsamhet och beroende på den valda definitionen påverkas företagens ekonomiska kalkyler och därmed deras val av energieffektiviseringsåtgärder. Denna studie har undersökt följande frågeställningar beträffande beslutsprocessen kring energieffektiviseringsprojekt; Hur ser investeringsmodeller ut för privata fastighetsbolag? Hur definieras lönsamhet och hur påverkar det tekniska investeringar, främst på ventilationssystem? Vilka hinder ser privata fastighetsföretag inför energieffektivisering? 18

19 1.3 Avgränsningar Studien har avgränsats till kommersiella kontorsfastigheter i södra Sverige, klimatzon III. Dels för att geografiska skillnader ska kunna uteslutas, exempelvis variation i energipris och klimat samt att både själva studien och referensprojektet finns i klimatzon III. Studien har begränsats till den privata sektorn eftersom författarna av studien anser att problematiken är mer omfattande där, än i den offentliga sektorn. Studien har även avgränsats till att inte innefatta bolag vars ändamål är kortsiktig förvaltning. Fokus ligger alltså på bolag som förvaltar fastigheter, studien innefattar således inte investmentbolag som förädlar. Vidare har studien fokuserat på energieffektiviserande åtgärder för ventilationssystem. Genom denna begränsning har jämförelsen förenklats av olika energieffektiviseringsprojekt och eventuella felkällor för studien kunnat minimeras. 1.4 Målgrupp Studie riktar sig främst till fastighetsbolag som står inför valet att energieffektivisera sitt fastighetsbestånd inför framtiden. Studien riktar sig även till studenter och övriga aktörer i byggbranschen som vill få en ökad förståelse för beslutsprocessen och strategierna bakom energieffektivisering av det befintliga beståndet. 19

20 1.5 Disposition Här följer en kort beskrivning av kapitelindelningen för denna studie. Kapitel 1 - Inledning Här framställs bakgrunden till studien och den problemställning av ämnet som ligger till grund för studiens frågeställningar. Här behandlas även syfte, mål för studien, avgränsningar och målgrupp. Kapitel 2 - Metod I följande kapitel presenteras det vetenskapliga tillvägagångsätt och metoderna som används för den empiriska datainsamlingen. Kapitel 3 - Teori I detta kapitel beskrivs den teori som ligger till grund för studien och analysen. Kapitel 4 - Empiri I följande kapitel redogörs den insamlade data som erhållits från tio stycken intervjuer med fastighetsbolag i södra Sverige samt en fallstudie av ett referensprojekt med intervju och tillhörande beräkningar. Kapitel 5 Analys I detta kapitel analyseras den insamlade empirin med avseende på teorin. Kapitel 6 - Slutsats I detta kapitel besvaras studiens frågeställningar med avseende på analysen samt redovisas förslag på vidare studier inom ämnet. 20

21 2 Metod I metoden presenteras vald forskningsprocess för studien samt angreppsätt och metodik för den empiriska datainsamlingen. Vidare presenteras här intervjuframställning och urval av respondenter. 2.1 Angreppsätt och metodik Angreppsätt För att på lämpligt vis kunna besvara studiens frågeställning behövs både teori och empiri. Teori är datamängd, vilket innebär information om verkligheten där empirin är den sökta verkligheten. Relationen mellan teori och empiri kan behandlas på tre olika sätt, genom deduktion, induktion och abduktion 14. Ett deduktivt arbetssätt karakteriseras av att utifrån den kända teorin härleds en hypotes som sedan prövas empiriskt. Genom att arbeta deduktivt antas objektiviteten i studien stärkas genom att frågeställningen underbyggs av befintliga teorier. Motsatsen till deduktion är induktion, vilket innebär att studien utförs och utifrån resultatet urskiljs ett mönster som därefter formar en teori om att mönstret existerade 15. Abduktion, å andra sidan kan beskrivas som en kombination av deduktion och induktion. Först är arbetssättet induktivt, vilket innebär att en teori formuleras för ett specifikt fall. Därefter är arbetssättet deduktivt och teorin prövas på nya fall. Detta arbetssätt, att växla mellan induktion och deduktion gör att teorin kan utvecklas allt eftersom den prövas och då bli mer generell. Det finns både för -och nackdelar med ett abduktivt arbetssättet. Fördelen är att de som utför studien inte blir låsta till sin teori på samma sätt som om arbetat enbart hade varit deduktivt eller enbart induktivt. Arbetssättet medför dock ett ökat utrymme för författaren till subjektivitet i sin studie Metodik - Kvalitativ eller kvantitativ Det finns två olika förfaranden att samla in empirin till en studie, kvalitativt och kvantitativt. Studiens förfarande fastställs helt utan hänsyn till den valda forskningsmetoden. Vilket förfarande som är lämpligast beror på hur studiens frågeställning är 14 Patel och Davidson, Trost, Patel och Davidson,

22 formulerad samt på hur bearbetningen av analysen och den insamlade empirin ser ut 17. En kvalitativ metod föredras om studiens syfte är att förstå människors mönster och resonemang. Själva forskningen fokuserar på mjuka parametrar i form av intervjuer och analyser. Resultatet av en kvalitativ studie redovisas oftast i textmaterial 18. Generellt sätt, när frågorna i en intervju kan besvaras med det beror på är en kvalitativ utformning av studien lämplig. Ett kvalitativt arbetssätt är subjektivt, vilket författarna bör ha i åtanke till studiens analys 19. En kvantitativ metod innebär att studien inriktar sig på statistiska bearbetningar som sedermera ger en frekvens av datainsamlingen. Metoden utförs genom mätningar såsom kontrollerade experiment och enkätundersökningar. Resultatet av en kvantitativ studie presenteras oftast i data som kan räknas eller klassificeras och bli statistiska studier 20. Oavsett vilken metod som väljs är det viktigt att det studerade urvalet är representativt för ändamålet. De båda metoderna förenliga med varandra. Oftast är arbetssättet varken strikt kvalitativt eller strikt kvantitativt 21. Patel och Davidson 22 menar att en betydande del av dagens forskning bedrivs någonstans mellan kvalitativ och kvantitativ Val av angreppsätt och metodik Eftersom det studerade området påverkas av mänskliga faktorer har studien arbetat med en kvalitativ metod till empiri. Studien har genom intervjuer med aktuella fastighetsföretag belysa hur beslutsprocessen idag ser ut kring energieffektiviserande åtgärder i kommersiella fastigheter. Efter genomfört empiriarbete har slutsatser fastställts. Arbetssättet har således varit induktivt, vilket innebär att ett mönster har urskilts utifrån studiens resultat och en teori har formulerats Trost, Höst, Regnell och Runeson, Trost, Patel och Davidson, Patel och Davidson, Patel och Davidson, Trost,

23 Forskningsprocess 10 stycken intervjuer med fastighetsägare i klimatzon III Referensprojekt - Intervju Referensprojekt LCC, Fläktbyte Kv. Najaden Litteraturstudie Figur 1. Studiens forskningsprocess I figur 1 ovan illustreras studiens forskningsprocess. De tre delmomenten, intervjuer med fastighetsägare, intervju angående referensprojekt och LCC-kalkyl på fläktbyte har tillsammans utgjort studiens empiriska material. Det empiriska materialet tillsammans med litteraturstudien har mynnat ut i en analys och en slutsats med tydlig återkoppling till studiens tre frågeställningar. 2.2 Litteraturstudie Litteraturstudien ligger som grund för både teorin och empirin men också för att sätta studien i jämförelse med liknande forskning. Eftersom studien avgränsats till kommersiella fastigheter i Sverige har mestadels svensk litteratur studerats. Teori har i största möjliga mån hämtats ur rapporter och artiklar för att studien ska avspegla dagens forskning. Denna prioritering bidrar till en högre reliabilitet och validitet på grund av att eventuell geografiska och åldersmässiga skillnader kan uteslutas. Övrig information har hämtats från myndigheters hemsidor, facklitteratur och utredningar. Litteratursökning har gjorts via databaserna Lovisa, Libris och LUB-search. Energieffektivisering är ett ämne i ständig förändring därav har författarna till denna studie endast beaktat källor direkt kopplade till energieffektivisering publicerat efter år

24 2.3 Fallstudie Att utföra en fallstudie kan innebära att en undersökning på en mindre grupp utförs. Gruppen är då specifikt anpassad till studiens ändamål. En fallstudie kan avgränsas till endast ett fall att studera alternativt kan fler fall studeras och därefter utvärderas mot varandra. Enligt författarna Patel och Davidson används fallstudie främst när en process och förändringar ska studeras 24. En fallstudie med få objekt kan utföras med intervjuer, enkätundersökningar, arkivanalyser och observationer. Syftet är att samla information av olika karaktär för att ge en djupare bild av det undersökta ämnet 25. Fördelen med en fallstudie är att upplägget är flexibelt och föränderligt över tid. Som författare av studien är du inte bunden till din ursprungliga inriktning utan frågor kan omformuleras under studiens gång. Författarna till Att genomföra examensarbete menar att en kvalitativ studie bör studera med olika infallsvinklar. Detta för att erhålla både djup och höjd i studien 26. I denna studie har en kvalitativ intervjuteknik använts i kombination med en mer ingående studie av ett referensprojekt Val av referensprojekt För att generera en ökad kunskap om hur beslutsprocessen kring energieffektiviserande åtgärder ser ut har en specifik fördjupad studie utförts på ett verkligt projekt. Möjligheten gavs att följa den ekonomiska beslutsprocessen vid ett fläktbyte i en av Wihlborgs fastigheter i Helsingborg. Den fördjupade studien har innefattat intervju med ansvarig drifttekniker på Wihlborgs i Helsingborg samt kalkylunderlag i form av LCC-beräkning. Referensprojektet avses att byta fläktarna till ett mer energisnålt alternativ med möjlighet till hastighetsreglering. Efter bytet ska fläktarna drivas med reducerad hastighet på tider med lägre belastning. Med denna investering hoppas Wihlborgs kunna spara el men också värme och kyla. 24 Patel och Davidson, Patel och Davidson, Höst, Regnell och Runeson,

25 2.4 Intervjuframställning En intervju kan framställas antingen som strukturerad eller ostrukturerad. Att en intervju är strukturerad innebär att frågorna har fasta svarsalternativ, likt en muntlig enkätundersökning. Är svarsmöjligheterna å andra sidan öppna sägs intervjun vara ostrukturerad och det är upp till den tillfrågade hur intervjun utvecklas. Det finns ett ytterligare intervjuförfarande, så kallad semistrukturerade intervjuer. Intervjun har en tydlig strukturell uppbyggnad medan frågorna som utgör intervjun är ostrukturerade, alltså öppna frågor 27. Beroende på hur en intervju utförs kan dess standardisering variera. Hög grad av standardisering innebär att frågorna och situationen i vilket man utför intervjun är densamma. Detta medför att felmarginalen på grund av ytterfaktorer minimeras. Detta förfarande är vanligt vid studier när en kvantitativ metod används. Vid kvalitativ metod är det snarare låg grad av standardisering som används när intervjuns variationsmöjligheter är stora 28. Denna studie har nyttjat kvalitativa intervjuer med hög grad av strukturering. För att bevara en viss grad av flexibilitet har dock intervjuerna framställts som semistrukturerade. Författarna till studien anser sig ha god kännedom om ämnets tekniska bakgrund samt en god social kompetens, därav har semistrukturerade intervjuer ansetts vara lämpligt för studien. En högre standard än vid en ostrukturerad intervju har erhållits genom att intervjuns uppbyggnad varit strukturerad och på så sätt har även intervjuerna blivit jämförbara. Genom att jämföra intervjuerna med varandra har ett mönster kunnat urskiljas om hur beslutsprocesser kring energieffektiviserande åtgärder ser ut samt hur det påverkar valet av investeringar för företaget Urval av intervjupersoner Urvalet till en studie kan förekomma i en rad olika förfaranden, de två extrempunkterna är ett slumpmässigt urval alternativt ett icke-slumpmässigt urval, så kallat strategiskt urval. För en kvalitativ studie gäller ett strategiskt urval, alltså ett systematiskt urval av respondenter 29. Trost skriver i Kvalitativa intervjuer; 27 Trost, Trost, Trost,

26 Urvalet skall vara heterogent inom en given ram; där skall finnas variation men inte så att mer än någon enstaka person är extrem eller avvikande. Urvalet skall helst vara heterogent inom den givna homogeniteten 30. Fördelen med ett strategiskt urval är att det önskade urvalet erhålls, å andra sidan föreligger en risk i att de personer som valts är för tillmötesgående under intervjun och riskerar att leda in författaren på fel spår. Urvalet sägs ske genom stratifiering, ett antal kategorier aktuella för studien definieras och respondenter har valts utifrån dessa För studien valda respondenter I denna studie har ett strategiskt urval av respondenter gjorts i syfte att erhålla en hög kompetens inom det undersökta ämnet. För att undvika att studien blir partisk har respondenterna valts utifrån kategorierna nedan. Kategorierna i denna studie är dels olika befattningar inom några av södra Sveriges största fastighetsägare som bedöms inneha en god inblick i hur beslut kring energieffektivisering fattas. Även ett strategiskt urval har gjorts vad gäller typ av bolagsform samt bolagens omsättning, se tabell Trost, 2010 s Höst, Regnell och Runeson,

Beslutsprocesser vid energieffektivisering av ventilationssystem. Hanna Sernbo och Sara Liljenberg

Beslutsprocesser vid energieffektivisering av ventilationssystem. Hanna Sernbo och Sara Liljenberg Beslutsprocesser vid energieffektivisering av ventilationssystem Hanna Sernbo och Sara Liljenberg copyright Hanna Sernbo och Sara Liljenberg Institutionen för Byggvetenskaper, Byggproduktion, Lunds tekniska

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN Var med och utveckla er kommuns strategiska arbete med ekonomiskt lönsam energieffektivisering i det kommunala byggnadsbeståndet

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Kvalitativ metod. Varför kvalitativ forskning?

Kvalitativ metod. Varför kvalitativ forskning? 06/04/16 Kvalitativ metod PIA HOVBRANDT, HÄLSOVETENSKAPER Varför kvalitativ forskning? För att studera mening Återge människors uppfattningar/åsikter om ett visst fenomen Täcker in de sammanhang som människor

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Organisering för energieffektivitet i sjöfarten

Organisering för energieffektivitet i sjöfarten Organisering för energieffektivitet i sjöfarten Hannes Johnson, M.Sc. Sustainable Ship Propulsion, Chalmers hannes.johnson@chalmers.se Varför organisering? Energieffektivitet ur ett redarperspektiv Hur

Läs mer

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Vikten av att se helheten redan från början! Driftkostnad 90 % Byggkostnad 9 % Projekteringskostnad 1 % Nuläge energieffektivisering Energianvändningen

Läs mer

En sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner

En sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner En sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner - Examensarbete av Lina Smith och Petra Hansson, socionomprogrammet inriktning verksamhetsutveckling, Malmö Högskola Kontakt:

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

18 november Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte

18 november Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte 18 november 2010 Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte Energieffektivisering i befintligt bestånd Kort om Framtidenkoncernen Strategiskt miljöarbete 1 Kort om Framtidenkoncernen 2006-00-00 Framtidenkoncernen

Läs mer

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X).

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Bilaga 1 Enkät Frågeformulär Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Typ av hinder 1 Hinder för energieffektiviseringar Studier genomförda av forskare identifierar vanligtvis energieffektiviseringsmöjligheter

Läs mer

Ett energieffektivt samhälle

Ett energieffektivt samhälle Ett energieffektivt samhälle Utgångspunkt Sveriges byggnaders specifika energianvändning ska halveras till år 2050 jämfört med 1995 Tidigare mål revideras nu Skälen Minskad klimatbelastning Minskat omvärldsberoende

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Provmoment: Tentamen 3 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB. TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-12-14 Tid: 09.00-12.00

Provmoment: Tentamen 3 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB. TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-12-14 Tid: 09.00-12.00 Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 3 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-12-14 Tid: 09.00-12.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2015 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination 1-2 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod: 1-forskningsprocessen och informationssökning 2-deskriptiv statistik 3-epidemiologisk forskning 4 -mätmetoder

Läs mer

Bygg- och fastighetssektorns syn på investeringsstöd till renovering och energieffektivisering

Bygg- och fastighetssektorns syn på investeringsstöd till renovering och energieffektivisering Näringsdepartementet 2015-05-12 103 33 Stockholm Anders.lonnberg@regeringskansliet.se Mattias.persson@regeringskansliet.se Bygg- och fastighetssektorns syn på investeringsstöd till renovering och energieffektivisering

Läs mer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Viktigt för uppdraget har varit att samråda med berörda intressenter och aktörer för att få ta del av deras synpunkter, kunskaper och erfarenheter.

Läs mer

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt

Läs mer

Kommunikation vid bygg- och anläggningsproduktion

Kommunikation vid bygg- och anläggningsproduktion EXAMENSARBETE 2006:019 HIP Kommunikation vid bygg- och anläggningsproduktion Arbetsplatsplanering MONIKA JOHANSSON LINNÉA LUNDBERG HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET Projektingenjör Luleå tekniska universitet

Läs mer

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll www.pwc.se Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll Skelleftebostäder AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Bakgrund. Problemidentifiering. Fleet Management. Utveckling av verktyg för estimering av underhållskostnader

Bakgrund. Problemidentifiering. Fleet Management. Utveckling av verktyg för estimering av underhållskostnader Fleet Management Utveckling av verktyg för estimering av underhållskostnader Isac Alenius Marcus Pettersson Produktionsekonomi, Lunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola Den danska trafikoperatören Arriva

Läs mer

KVALITATIVA INTERVJUER

KVALITATIVA INTERVJUER KVALITATIVA INTERVJUER EN INBLICK I ATT GENOMFÖRA OCH ANALYSERA 7.4.2015 Elisabeth Hästbacka VARFÖR FORSKA OCH I VAD? Samhällsvetenskaplig forskning står ofta som grund för olika politiska beslut Genom

Läs mer

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Om att sätta mål för energieffektivisering För att kunna uppnå uppsatta mål behöver normalt ett antal genomgripande åtgärder genomföras som fodrar

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Utformning, Utförande och Uppföljning

Utformning, Utförande och Uppföljning Kandidatuppsats FEKK01:Corporate Governance HT 2010 Företagsekonomiskainstitutionen Utformning,UtförandeochUppföljning Enfallstudieomstyrelsensrollvidstrategiskutveckling Handledare: Författare: ClaesSvensson

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Företagen ska spara energi Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning

Läs mer

LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus.

LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus. LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus. Författare: Daniel Ryman, Lunds Tekniska Högskola. Fokus på livscykelkostnader Debatten i media om långsiktigt hållbart

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Drivkrafter för energieffektivisering i små- och medelstora industriföretag. Del av projektet MEGA

Drivkrafter för energieffektivisering i små- och medelstora industriföretag. Del av projektet MEGA Drivkrafter för energieffektivisering i små- och medelstora industriföretag Del av projektet MEGA Patrik Thollander, Linköpings Universitet Magnus Tyrberg, Energikontor, Sydost Januari, 2008 1 Inledning

Läs mer

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser:

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser: Entreprenörskapande och läroplanen Skolår: Gymnasiet Tidsåtgång: Filmvisning ca 2 x 10 min, workshop på museet 90 minuter, efterarbete av varierande tidsåtgång Antal: Max 32 elever Ämne: Historia, Samhällskunskap,

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Att installera solceller erfarenheter från deltagarna i Sol i Väst Sammanfattning från intervjuer med 10 offentliga organisationer

Att installera solceller erfarenheter från deltagarna i Sol i Väst Sammanfattning från intervjuer med 10 offentliga organisationer Att installera solceller erfarenheter från deltagarna i Sol i Väst Sammanfattning från intervjuer med 10 offentliga organisationer Version 2. 150525, Erik André, Hållbar utveckling Väst Sammanfattning

Läs mer

Expertgruppens verksamhetsstrategi

Expertgruppens verksamhetsstrategi EBA Expertgruppen för biståndsanalys 2013-11-06 Expertgruppens verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver den strategi beträffande verksamheten som expertgruppen har valt för att utföra det givna uppdraget.

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20 Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter Jonas Kristiansson 2014-05-20 Nuläge energieffektivisering Energianvändningen inom fastighetsbranschen är den mest betydande miljöaspekten

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Nominering - årets miljösatsning Med checklista

Nominering - årets miljösatsning Med checklista Nominering - årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Energieffektivisering i landsbygdsbutiker i Örebro län Journalnummer:

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Barnets ställning i vårdnadstvister Elevens idé Martin har en idé om att göra sitt gymnasiearbete om barn

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström Gymnasiearbetet Daniel Nordström Presentationens innehåll Film gymnasiearbetet Gymnasiearbetet i korthet Gymnasiearbetet mot högskoleförberedelse Planering-genomförande och utvärdering Planeringen för

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system Hjälpmedel för utvärdering av energieffektiva produkter/system Stockholm 2009-09-24 1.Kort inledning Energibesparing Produkt och/eller system? P 1 (P in ) P hydr P 2 4 2. Tre (3) olika hjälpmedel 1.Kort

Läs mer

Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson

Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson 12 mars 2011 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund............................... 2 1.2 Syfte.................................. 2 1.3 Metod.................................

Läs mer

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB Antal sidor: 11 SLUTLIG Malmö COWI AB Postadress: Södra Förstadsgatan 26 211 43 MALMÖ Telefon 1 85 25 Telefax 1 85 25 1 Dokumentnr: 1(1) dat. / Date of rev. FAKTA TITEL: SLUTLIG REVISION NR: DATUM: BESTÄLLARE:

Läs mer

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen Att skriva examensarbete på avancerad nivå Antti Salonen antti.salonen@mdh.se Agenda Vad är en examensuppsats? Vad utmärker akademiskt skrivande? Råd för att skriva bra uppsatser Vad är en akademisk uppsats?

Läs mer

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Miljöanpassat byggande Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Agenda Varför skall man lägga fokus på energi- och miljöfrågor? Byggnaden och energianvändning Vad gör byggsektorn? September

Läs mer

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL KURS I GRÖNA HYRESAVTAL FASTIGHETSÄGARNA UTBILDNING AGENDA 1. Bakgrund, syfte med Grönt hyresavtal 2. Genomgång av olika avsnitten i gröna hyresavtal 3. Genomgång av Grön bilaga 4. Struktur för årlig uppföljning

Läs mer

(Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD

(Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD (Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD Kvalitativ vs. Kvantitativ forskning Kvalitativ forskning Vissa frågor kan man bara få svar på genom kvalitativa studier, till. Ex studier

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

Den successiva vinstavräkningen

Den successiva vinstavräkningen Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Ogi Chun Vårterminen 2006 Den successiva vinstavräkningen -Ger den successiva vinstavräkningen

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Momentplanering: Vetenskapliga begrepp i samhällsdebatten och samhällsvetenskaplig metod

Momentplanering: Vetenskapliga begrepp i samhällsdebatten och samhällsvetenskaplig metod Momentplanering: Vetenskapliga begrepp i samhällsdebatten och samhällsvetenskaplig metod Vi har vid det här laget konstaterat att det krävs stort utrymme, vanligen en rapport, för att försöka påvisa något

Läs mer

Värdering av förvaltningsfastigheter

Värdering av förvaltningsfastigheter Uppsala Universitet Företagsekonomiska Institutionen Magisteruppsats Vårterminen 2009 Värdering av förvaltningsfastigheter - Hur tillförlitlig är verkligt värdemetoden? Författare: Frida Clausén Sofia

Läs mer

LIU-IEI-FIL-A--13/01413--SE

LIU-IEI-FIL-A--13/01413--SE LIU-IEI-FIL-A--13/01413--SE Metodmässig handlingsbarhet En empiriskt grundad reflektion av kriteriebaserad utvärderingsmetodik med utvärdering av IT-stödet för en kärnprocess hos Tekniska Verken i Linköping

Läs mer

Tällberg, 6-7 maj 2014

Tällberg, 6-7 maj 2014 Tällberg, 6-7 maj 2014 Utbildning i systematisk energieffektivisering Stöd för arbete med Energieffektiviseringsstödet Del 1 Utbildare Chris Hellström KanEnergi Sweden AB Mikael Söderström KanEnergi Sweden

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Ökad tillämpning av ledningssystem i projekt. Peter Alriksson Veronica Wilhelmsson

Ökad tillämpning av ledningssystem i projekt. Peter Alriksson Veronica Wilhelmsson Ökad tillämpning av ledningssystem i projekt Peter Alriksson Veronica Wilhelmsson Copyright Peter Alriksson & Veronica Wilhelmsson, 2011 Institutionen för byggvetenskaper Byggproduktion, Lunds Tekniska

Läs mer

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats KVALITATIV ANALYS Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel Övning i att analysera Therese Wirback, adjunkt Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats Fånga

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad (rapport 2014:29) Remiss från Boverket Remisstid den 9 februari 2015

Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad (rapport 2014:29) Remiss från Boverket Remisstid den 9 februari 2015 PM 2015: RII (Dnr 001-1634/2014) Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad (rapport 2014:29) Remiss från Boverket Remisstid den 9 februari 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Utreda möjligheten att införa kallhyra

Utreda möjligheten att införa kallhyra 1(5) Fastighetsnämnden Utreda möjligheten att införa kallhyra Kommunstyrelsen beslutade den 14 januari år 2013 (KS 2012/0220) att ge fastighetsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att införa kallhyra

Läs mer

Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006

Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006 Bygga-bo-dialogen i ett regionalt perspektiv Yogesh Kumar Bygga-bo-dialogens sekretariat Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006 Vision En hållbar bygg- och fastighetssektor

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM SPECIALISERING: BYGGPRODUKTION OCH FÖRVALTNING

LUNDS UNIVERSITET VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM SPECIALISERING: BYGGPRODUKTION OCH FÖRVALTNING VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM SPECIALISERING: BYGGPRODUKTION OCH FÖRVALTNING 1 Precision, grad av industrialisering, materialval, hållbarhet, produktivitet, lönsamhet, funktion Attraktion, vi ska trivas

Läs mer

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Svensk Värdepappersservice (SVP) Ansvarig utgivare Styrelsen Avdelning - Uppdaterad 2014-11-05 1.1 Inledning I fall där ett värdepappersföretag

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Klimatoch energistrategier

Klimatoch energistrategier www.gislaved.se Klimat- och energi åtgärdsplanen 2011 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-09-29 118 Gemensam åtgärdsplan 2011-2014 för Gislaveds kommuns Klimatoch energistrategier Reviderad. juni 2011 Inledning

Läs mer

Stockholm 17/3 2014. Undersökning om Skåneinitiativet

Stockholm 17/3 2014. Undersökning om Skåneinitiativet Stockholm 17/3 2014 Undersökning om Skåneinitiativet Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 3 Genomförande... 3 Resultat från undersökningen... 4 Hur arbetar företagen för att minska sin energianvändning...

Läs mer

Måluppfyllelse Högskolans hållbarhetsarbete Målperioden 2011-2013, inklusive årlig uppföljning av 2013. 3/24/2014 Högskolan i Borås Birgitta Påhlsson

Måluppfyllelse Högskolans hållbarhetsarbete Målperioden 2011-2013, inklusive årlig uppföljning av 2013. 3/24/2014 Högskolan i Borås Birgitta Påhlsson Högskolans hållbarhetsarbete Målperioden 2011-, inklusive årlig uppföljning av 3/24/2014 Högskolan i Borås Innehållsförteckning 1. Mål och måluppfyllelse för perioden 2011-... 3 1.1 Energi... 3 1.2 Tjänsteresor...

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

KVANTITATIV FORSKNING

KVANTITATIV FORSKNING KVANTITATIV FORSKNING Teorier innehåller begrepp som byggstenar. Ofta är kvantitativa forskare intresserade av att mäta företeelser i verkligheten och att koppla denna kvantitativa information till begrepp

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson Metod-PM - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen

733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson Metod-PM - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen 733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson 2013-03-05 911224-0222 - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen Syfte Syftet med uppsatsen är ta reda på hur den gymnasiereform som infördes läsåret

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Kommittédirektiv Översyn av miljömålssystemet Dir. 2008:95 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda och föreslå förändringar i miljömålssystemets

Läs mer

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg AGENDA Energitjänstedirektivet Hur hjälper Miljöstyrningsrådet till Livscykelkostnad

Läs mer

Om jag saknar något? Ja, facit.

Om jag saknar något? Ja, facit. Om jag saknar något? Ja, facit. Meningsskapandets roll i framväxten av en hållbarhetsstrategi Nyckelord: Strategi Hållbarhet Meningsskapande Meningsgivande Kunskap I denna rapport har man undersökt processen

Läs mer

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar 2013-03-05 Karin Byman ÅF Bakgrund Tydliggöra lönsamhetskriterier vid energieffektivisering. Brogården, Alingsåshem, Alingsås Backa Röd, Poseidon, Göteborg

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen.

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen. Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag Snåla med energin. Du får stöd på vägen. 1 2 Världens klimatsmartaste kraft är människans egen. Handlingskraften! Visst är det viktigt att välja rätt energislag.

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Incitamentsprogram svenska börsnoterade bolag Studie genomförd 2015 KPMG i Sverige

Incitamentsprogram svenska börsnoterade bolag Studie genomförd 2015 KPMG i Sverige Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd 2015 KPMG i Sverige KPMG.se Innehåll Inledning... 3 Nya program under perioden... 5 Program per bransch... 6 Program per storlek... 7 Lösenkurs,

Läs mer