1 ÅRSREDOVISNING 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 ÅRSREDOVISNING 2014"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING

2 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral

3 Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer

4 VD har ordet Ännu ett bra år för Byggebo! Det går bra för Oskarshamn och för Byggebo. Både kommunen och Byggebo har en mycket tydlig ambition att utvecklas och gör också så. Genom flertalet strategiska beslut och åtgärder har Byggebo flyttat fram sina positioner under senare tid. Att kommunen blir en attraktiv bostadsort är viktigt av flera skäl och här spelar vi en avgörande roll. Under året har ägaren fattat beslut om nytt ägardirektiv för Byggebo där det tydliggjorts att bolaget ska främja bostadsförsörjningen i Oskarshamns kommun med långsiktighet och affärsmässighet som signum för att kunna uppnå kommunens mål att bli invånare Byggebo levererar ytterligare ett starkt resultat för Resultatet efter finansnetto landar på 7,6 MSEK. Lägre drifts och räntekostnader har kunnat omfördelas till underhållssatsningar, satsningar som är avgörande för att bibehålla och öka värdet på vårt fastighetsbestånd långsiktigt. Tack vare vår starka finansiella ställning har vi möjlighet att erbjuda hög service, god tillgänglighet samt planera för nyproduktion av bostäder. Under året som gått har vi renoverat 157 lgh vilka nu håller en hög standard och det arbetet fortsätter löpande. I år är det första gången vi använder oss av K3 som redovisningsprincip. Av denna anledning har vi justerat jämförelsetalen för Det finns också extra förklaringar i Not 2. Det är stor efterfrågan på bostäder i Oskarshamn och uthyrningsgraden är hög. Vi ser det som ett tecken på att vår höga standard, vårt fokus på att hålla hög service och att underhållet av våra fastigheter tendera att öka varje år uppskattas av våra hyresgäster. Ytterligare bevis på att så är fallet får vi av den Nöjd Hyresgästmätning som genomfördes i höstas. Mätningen visar att 91 % av våra hyresgäster är nöjda eller mycket nöjda med sitt boende och sin hyresvärd. Extra glädjande är att andelen mycket nöjda hyresgäster har ökat med hela tre procentenheter sedan förra mätningen. Det är ett bevis på att vi är på rätt väg och visar samtidigt att vår konkurrenskraft gentemot andra bostadsbolag är stor. Ytterligare en faktor som påverkar det höga resultatet och bolagets utveckling är vårt ISO-certifierade kvalitetsledningssystem. Den senaste revisionen genomfördes med mycket bra omdöme och endast en mindre avvikelse. Byggebo är sedan 2010 certifierat enligt ISO 9001, ISO samt OHSAS

5 Det är en faktor som på sikt leder till hög konkurrenskraft, nöjda hyresgäster och långsiktigt stabil ekonomi som följd. Vi har ökat kravet inom miljöområdet när det gäller energiförbrukning, utsläpp och kemikalier. När vi analyserar de faktiska siffrorna ser vi stora förbättringar över tid, inte minst inom kemikalieområdet. Byggebo är efter de senaste åtgärderna i princip helt oberoende av fossila bränslen. Energiområdet är viktigt för oss som offentligt företag både ur miljösynpunkt och av ekonomiska skäl. Vi måste gå före och ta ansvar för miljön vilket vi också gör. Att tillgodose behovet av bostäder är viktigt för kommunens utveckling och här har vi en naturlig roll att spela. Visionen är 30/30, dvs invånare 2030 och för att nå den krävs flera insatser för att göra Oskarshamn attraktivt. En av dessa är tillskapande av nya bostäder i vilken Byggebo har en viktig roll. Ytterligare insatser som krävs är arbetstillfällen, bra vård-skola och omsorg, bra kommunikationer, ett stort utbud av aktiviteter och handel samt attraktiva bostäder. Allt detta hänger ihop för att Oskarshamn ska bli den självklara bostadsorten för människor. Draghjälpen av kustläget med den vackra naturen, skärgården och närheten till Gotland har vi sedan länge. Nyproduktion av Kristinebergs Hälsocentral har pågått under större delen av 2014 och är i skrivande stund inne i slutfasen av färdigställandet. En efterlängtad modern hälsocentral kommer att stå färdig för bruk i mitten av maj Hälsocentralen kommer att hyras och drivas av Landstinget i Kalmar län och den kommer att höja attraktiviteten i hela upptagningsområdet. När jag blickar framåt ser jag med tillförsikt fram emot Det är dags för Byggebo att gå in i en ny fas med än mer fokus på utveckling och planering av nya bostäder. Flera intressanta platser studeras nu, företrädesvis i innerstaden, där efterfrågan på bostäder är störst. Visar det sig att den höga uthyrningsgraden är varaktig kommer behovet av nya bostäder ge oss förutsättningar att bredda vårt fastighetsbestånd med än mer moderna hyresrätter. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort TACK till alla hyresgäster, medarbetare, styrelsen och inte minst ägaren. Tillsammans bidrar vi alla till Byggebo Bästa Boendet! Benoni Ingelsjö Verkställande direktör 5

6 Marknad Oskarshamns kommun består för närvarande av drygt invånare. Var femte invånare är pensionär medan var tionde invånare är mellan år. Ungefär 15 procent av befolkningen har utländsk bakgrund. För Byggebo:s del innebär detta faktum att organisationen möter människor med olika kulturer och bakgrund vilket ställer höga krav på vårt bemötande. Drygt 40 % av alla som flyttar till Oskarshamn väljer initialt Byggebo som hyresvärd. Bostadsmarknaden i Oskarshamns kommun består av ca bostäder. Hälften av bostadsbeståndet utgörs av villor. Byggebo:s bestånd på lägenheter utgör ungefär 20 % av hela bostadsmarknaden och ca 40 % av hyresmarknaden, vilket är i samma nivå som riksgenomsnittet. Under året har uthyrningsgraden varit 99,3 % vilket är betydligt högre än det uppsatta målet på 98,5 %. Det är en historiskt hög uthyrningsgrad som vittnar om att vi har attraktiva lägenheter och inför 2015 har målet höjts till 99 %, ett högt men fullt realistiskt mål. För närvarande pågår arbete med trivselhöjande åtgärder för att göra våra bostäder än mer attraktiva och bidra till att ytterligare öka uthyrningsgraden. Här kan nämnas åtgärder som upplyst utomhusmiljö, säkra lekplatser och fastighetsbevarande underhållsinsatser. Under året har vi också ökat våra marknadsandelar på den lokala marknaden, något som gör oss mycket stolta. Under 2014 har vi även renoverat och moderniserat flera av de kommersiella lokaler vi har i vårt bestånd. Dessa åtgärder är en viktig del av fastighetsförädlingen och har också lett till att samtliga affärslokaler för närvarande är uthyrda. I juni påbörjades nyproduktionen av en ny modern hälsocentral i kvarteret Lyckan. Hälsocentralen kommer att hyras och drivas av Landstinget i Kalmar län och den kommer att höja attraktiviteten i hela Kristinebergsområdet med omnejd. Byggebo som varumärke samt minska antalet outhyrda lägenheter, i första hand i Kristinebergsområdet och Kristdala. Satsningar har gjorts för att öka boendetiden och kvarboendet inom företaget, vilket är ett prioriterat område. Uthyrningsgraden har ökat kraftigt under 2014 vilket är mycket glädjande och det visar att våra satsningar ger resultat. Ett led i dessa satsningar är att ytterligare öka tillgänglighet och flexibilitet för våra kunder. I somras anordnade vi tillsammans med Hyresgästföreningen och Svenska Kyrkan ett mycket uppskattat firande av Kristinebergs centrum. Firandet riktade sig till allmänheten och flera aktiviteter anordnades i våra tre kvarter Marieborg, Karlsborg och Lyckan. Vidare anordnas en tillställning för medlemmar i den så kallade Vikingaklubben, kunder som bott hos Byggebo utan uppehåll i 25 år eller mer och som särskilt uppmärksammas för detta. Dessa kunder är mycket viktiga för företaget och ska uppskattas för sin trohet mot Byggebo som hyresvärd. Som alltid är dessa aktiviteter mycket uppskattade och Byggebo kommer aktivt att fortsätta att skapa mervärden för våra kunder och utveckla hyresrätten till en än mer konkurrenskraftig boendeform. Under 2015 kommer vi att synas på LED skärmarna vid Folkets Park, ICA Maxi, Flanaden och Gallerian med budskapet Byggebo Bästa Boendet. Byggebo har under året tillsammans med Oskarshamns kommun arbetat med ett projekt för förtätning av centrumkärnan samt översiktsplan för inre hamnen. Målsättningen är att under de kommande åren förbereda för nyproduktion av bostäder i området. Dessa blir både centrum- och havsnära vilket kommer att bli en mycket attraktiv boendemiljö. Här kommer Byggebo att spela en central roll för verkställandet av dessa planer. Detta gör också att vårt bestånd på sikt blir ännu bredare vilket också ökar konkurrenskraften. Dessa åtgärder kommer att vara möjliga tack vare de senaste årens strategiska beslutet och åtgärder. Konjunkturen fortsätter att vara osäker och det gör det svårt att avgöra framtida samhällsutveckling, vilket kan påverka konkurrensen mellan eget boende och hyresrätt. En faktor som ger hyresrätten en fördel är att det fortsatt kan vara svårt att finansiera ett eget boende med kravet på 15 % egenfinansiering. Diskussioner om amorteringskrav och slopade ränteavdrag är ytterligare faktorer som stärker hyresrättens roll. Vidare gör osäkerheten att befolkningsutvecklingen är svår att förutse, en faktor som har stor betydelse för uthyrningen. Årets marknadsaktiviteter har koncentrerats till att stärka Lägesfördelning (Bostäder och lokaler) 16% 14% 8% 11% 1% 50% Centralt, kvm Karlsborg kvm Lyckan kvm Marieborg kvm Ytterområden, kvm Övrigt, kvm 6

7 Uthyrning Belopp inom parantes avser föregående år Uthyrningsgraden är vid utgången av året 99,8 % (98,5 %). Antalet vakanta lägenheter har minskat under året och uppgår till 6 st (31) Vid årsskiftet fanns: 1 st (8 st) 1:or, 5 st (11 st) 2:or, 0 st (8 st) 3:or 0 st (4 st) 4:or (eller större) omgående lediga. När det gäller kundomsättning och internomflyttning har statistiken rensats från evakueringar från gröna höghuset och f d studenthuset. Boendetiden för hela beståndet var följande: - 16 % (18 %) har bott upp till ett år - 23 % (26 %) har bott upp till tre år - 16 % (15 %) har bott mellan tre till fem år - 26 % (20 %) har bott mellan fem till tio år - 19 % (21 %) har bott längre än tio år Lediga lägenheter/område: Område 1 ROK 2 ROK 3 ROK 4 ROK > Totalt Centralt 0 (1) 2 (1) 0 (3) 0 (1) 2 (6) Karlsborg 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) Lyckan 0 (1) 0 (2) 0 (1) 0 (1) 0 (5) Marieborg 0 (2) 0 (3) 0 (2) 0 (2) 0 (9) Ytterområden 1 (3) 3 (5) 0 (2) 0 (0) 4 (10) 1 (8) 5 (11) 0 (8) 0 (4) 6 (31) Kundomsättningen var ca 20 % (17 %), vilket innebär 510 st (436) avflyttningar Interna omflyttningar var under året ca 4 %, 104 st (108 st). Lägenhetsstorlekar 4 ROK och större 9% 20% 3 ROK 24% 47% 1 ROK och mindre 2 ROK Lediga lägenheter per % 1 ROK och mindre Åldersfördelning m 2 (Nybyggnad/Ombyggnadsår) 1950-talet 2000-talet 0% 1% 7% 11% 1960-talet 1970-talet 83 % 2 ROK 1990-talet 63% 18% 1980-talet 7

8 Teknik och förvaltning Miljöarbetet Under hösten 2013 reviderades Byggebo avseende sina verksamhetssystem och vi motsvarade kraven för förnyade certifikat avseende miljö (ISO 14001:2004) och arbetsmiljö (OHSAS 18001:2007). Certifieringen är ett mycket viktigt kvitto på att vi gör rätt och vi har miljötänk i det mesta som vi gör. Revisionen genomfördes av Intertek och de nya certifikaten gäller t o m november 2016, under förutsättning att vi genomför årliga interna och externa revisioner. Vi har stort fokus på att få ner antalet kemikalier som vi använder i verksamheten. Byggebo:s särskilt utsedda miljöansvarig upprättar en lista över de kemikalier som är godkända att använda i vår verksamhet. Vi hade ett uttalat mål att minska antalet kemikalier med 25 % under Vid avstämning av uppsatt mål kan vi konstatera att vi, så när som på några tiondelar uppfyllde målet. I de flesta fall finns det en produkt som kan ersätta flera andra och vi har gott hopp om att uppnå uppsatt mål. Pelletsanläggningarna i Påskallavik och Kristdala har tagits i drift och vårt beroende av fossila bränslen har minskat väsentligt. Fortsättningsvis kommer vi endast att ha olja som backup i Påskallavik, Kristdala och Saltsjöbad. Vårt val av fordon när vi förnyar fordonsparken har också inverkan på miljön varför vi i möjligaste mån väljer fordon vars drivmedel har låg miljöpåverkan. Alla fordon som byttes ut under 2014 har gasdrift som första val. En helt fullgod ersättning för gasdrift, när detta inte är möjligt, är el och i förvaltningen finns ett antal mindre elbilar. Vi har ett ständigt pågående arbete med att förbättra verksamheten och uppmuntrar till nya uppslag som medverkar till att vi kan minska vår miljöpåverkan. Byggverksamheten I april 2014 påbörjades nyproduktionen av Kristinebergs hälsocentral. Byggnaden på m2 och uppförs på samma fastighet som tidigare hälsocentral var belägen (Lyckan 9 på Ingenjörsvägen 26). Inflytt är planerad till den 15 maj 2015 och öppning av hälsocentralen ska ske innan sommaren samma år. Hälsocentralen kommer att uppföras i ett plan och hyrs av Landstinget i Kalmar län. Det är Tengboms arkitekter i Kalmar som ritat den moderna hälsocentralen, vilken är utformad som en förskjuten kvadrat. Fasadmaterialet smälter väl in i omgivningen och har en modern touch med stora glaspartier. Byggnaden kommer att höja det estetiska uttrycket i omgivningen och dessutom förstärka känslan av trygghet och service i hela området. Hälsocentralen har under lång tid varit ett efterlängtat inslag i Kristinebergsområdet och våra hyresgäster uttrycker stor lättnad och glädje över att den nu äntligen är tillbaka. När det gäller materialval har stor vikt lagts vid att välja miljövänligt material samt att det ska vara så underhållsfritt som möjligt. Taket är av sedum vilket gynnar både inomhusklimat och belastning på dagvattennätet samtidigt som utsikten för de boende i närområdet förskönas. Byggnaden och dess tekniska installationer har projekterats för att minimera energiförbrukningen vilken är så låg som 60kWh/m2 och år, något som ur miljösynpunkt är viktigt och ligger i linje med vår miljöcertifiering enligt ISO På Kristinebergsvägen ligger ett hus som har försetts med en nybyggd hiss för att öka tillgängligheten för de boende. Hissen är dimensionerad för att kunna utföra bland annat sängtransporter. Belopp i kkr Underhåll Underhållskostnad i procent av fastighetskostnad ,00% 40,00% 30,00% ,00% ,00% ,00% Byggebo Sabos snitt 8

9 Underhåll 2014 uppgick underhållskostnaderna till ca 33 (36) MSEK. Under ett antal år har vi haft möjlighet att satsa extra mycket på underhåll eftersom det relativa ränteläget har medfört att det finns utrymme. Stora underhållsinsatser har gjorts i Lyckan 1 (Kristinebergsvägen 4-8) för att färdigställa fastigheten för nya hyresgäster. Under 2013 fick fastigheten invändigt nya ytskikt, nya vitvaror, nytt låssystem, dessutom har den anpassats för ett nytt gruppboende. I år har fastigheten byggts till med en utvändig hiss avsedd för gruppboendet. Vi har fasat ut vårt beroende av fossila bränsle genom att byta ut oljeuppvärmningen och installerat pelletsanläggningar i ytterområden, Påskallavik och Kristdala. Pelletsanläggningarna har tagits i drift och projektet är nu slutfört. Fortsättningsvis kommer vi endast att ha olja som backup i Påskallavik, Kristdala och Saltsjöbad. Rivningen av byggnaden på fastigheten Lyckan 9 (Ingenjörsvägen 26 30) påbörjades under december 2013 för att enligt plan vara klar under april månad Inför rivningen gjordes en extern miljöinventering trots detta hittades asbest vilket medförde en kraftigt ökad kostnad för rivningen. Rivningen var ett led i att kunna uppföra en ny hälsocentral i Kristinebergsområdet (se byggverksamheten). Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har genomförts på Stengatan 2, Ekvägen 2 8, 10-4, 16-22, 24-28, Ingenjörsvägen 48 54, 49 57, 56 64, Stångehamnsvägen , , , , Verkstadsgatan 72 74, Källgatan 7, Köpmangatan 11, 15, 21, Postmästaregatan 22, 24, Karlsborgsvägen samt Stångehamnsvägen 139. I enlighet med överenskommelse med Posten har vi fortsatt att installera postboxar i våra fastigheter på Terrassvägen, Mäster Palms väg, Kikebogatan, Ekvägen, Postmästaregatan, Köpmangatan, Källgatan, Hantverksgatan, Stengatan, N:a Långgatan, Ringvägen, Bryggaregatan, Trädgårdsgatan, Bruksgatan och Munkgatan. Periodiskt underhåll har utförts på Allevägen 15, Körlingsgatan 4, Hantverksgatan 4-6, Nyhemsgatan 8, Bryggategatan 6-8, Mäster Palmsväg 2, Hantverksgatan 23, Tvärgatan I Kristdala har vi byggt en ny tvättstuga för att förbättra tillgängligheten och tillgången till tvättider för våra boende. En tidigare lokal i centrum har byggts om till en lägenhet om tre rum och kök. Under året kommer ytterligare lokaler eller andra utrymmen byggas om till bostäder. Bristen på större lägenheter framförallt i centrala Oskarshamn är påtaglig och målsättningen är att tillskapa fler sådana bostäder i närtid. Samtliga vitvaror (spis, kyl, frys och fläkt) har bytts ut i Lyckan 1, Kristinebergsvägen Fyra nya moderna tvättstugor har skapats på Ekvägen Tvättstugorna har utrustats med elektroniska bokningstavlor, nya moderna tvättmaskiner med tillhörande torktumlare. Konceptet för tvättstugorna är det samma som det vi har i Karlsborg, Lyckan, Marieborg och på Munkgatan. I samband med ombyggnationen togs de energislukande torkrummen bort. Hela ombyggnationen av tvättstugorna är ett led i vårt ständiga miljöarbete. Vi kan redan nu se en avsevärd minskning av energiförbrukning. Nya nyckelsystem har installerats på Trädgårdsgatan 20. Dörröppnare har bytts ut på Postmästaregatan och Mäster Palms väg. 9

10 Organisation och personal Personal Administration och ekonomi Förvaltning Ledningsgruppen har under perioden bestått av: Byggebo har externa tekniska förvaltningsuppdrag om ca m2. Vilket motsvarar ca 10 % av totalt förvaltad yta. Ingelsjö Benoni (VD) Berggren Jan (Chef byggservicegruppen) Gunnarsson AnnChatrine (Ekonomichef) Larsen Fredrik (Teknisk chef) Nilsén Bo (Förvaltare) Nordh Sara (Kvalitetsansvarig) Wöhry Andreas (Förvaltare) Antal anställda 49, ,5 Ledningsgruppen har under perioden bestått av: 48 47, ,5 Ingelsjö Benoni (VD) Berggren Jan (Förvaltare och chef byggservicegruppen) Gunnarsson AnnChatrine (Ekonomichef) Larsen Fredrik (Teknisk chef) Nilsén Bo (Förvaltare) Nordh Sara (Kvalitetsansvarig) 46 45, , Ledningsgruppen: (från vänster) Fredrik Larsen, Sara Nordh, Benoni Ingelsjö, AnnChatrine Gunnarsson, Bo Nilsén (saknas på bilden gör Jan Berggren)

11 Styrelse och revisorer Styrelsen, som är vald av Oskarshamns Kommunfullmäktige för tiden fr o m årsstämma 2014 t o m årsstämma 2015, har följande sammansättning: Ledamöter Phalén Greger, ordf Klase Ewa, vice ordf Nilsson Ylva Olsson Torbjörn Sjögreen Carl-Otto Stenberg Anders Ström Sven Fr o m extra bolagsstämma väljs inga ersättare för valda ledamöter. Arbetstagarrepr. utsedda av resp. fackförening vid Byggebo AB enligt nedan: Wigren Soili Vision Hjelmberg Jerry Svensson Staffan Fastighetsanställdas förbund, t o m årsstämma Fastighetsanställdas förbund, fr o m årsstämma Fr o m extra bolagsstämma väljs inga ersättare för valda arbetstagarrepresentanter. Byggebo:s styrelse (från vänster): Anders Stenberg, Soili Wigren, Carl-Otto Sjögreen, Greger Phalén (ordförande), Torbjörn Olsson, Ewa Klase (vice ordförande), Benoni Ingelsjö (verkställande direktör) samt Sven Ström Saknas på bilden gör Ylva Nilsson och Staffan Svensson 11

12 Auktoriserad revisor Berth Larsson Auktoriserad revisorsersättare Per Gunnar Petersson, Deloitte AB De stämmovalda revisorerna är valda för tiden fr o m årsstämman 2012 t o m år Lekmannarevisorer Sehammar Åke Maurits Jonny Ersättare Karlsson Karl-Gunnar Larsson Gunilla De förtroendevalda revisorerna är utsedda av Oskarshamns kommunfullmäktige för tiden fr o m årsstämma 2014 t o m årsstämma Verkställande direktör för Byggebo AB är Benoni Ingelsjö. Under året har styrelsen haft 6 sammanträden. Ordinarie årsstämma hölls Organisationstillhörighet Byggebo AB är ansluten till SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och till Fastigo (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation). 30 Anställda 14 Åldersfördelning Administration och arbetsledning Fastighetsanställda 0 < Män Kvinnor 12

13 Förvaltningsberättelse Belopp inom parantes avser föregående år. Styrelsen och verkställande direktören för Byggebo i Oskarshamn AB med säte i Oskarshamn, , får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Verksamhetens art och inriktning Byggebo har till föremål för sin verksamhet att förvärva, äga, bebygga, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter med bostäder, lokaler eller andra anläggningar samt därmed förenlig verksamhet. Ägarförhållanden Byggebo ägs i sin helhet av Oskarshamns kommun men ingår inte i någon aktiebolagsrättslig koncern inom kommunen. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Byggebo och Hyresgästföreningen enades vid förhandlingar om att hyrorna ökas enligt nedan. Bostadshyror höjs enligt följande: Centrum 3,30 % Centrum Norr 3,00 % Centrum med kallhyra 2,75 % Södertorn 2,70 % Karlsborg, Lyckan, Marieborg 2,45 % Kristdala och Påskallavik 1,50 % Saltsjöbad och Solgården 1,00 % Under slutet av december 2013 april 2014 utfördes rivningen av Lyckan 9 (Gröna högshuset, Ingenjörsvägen 26-30). Rivningen utfördes för att ge plats åt en ny Hälsocentral. Flerårsöversikt Byggnationen av Hälsocentralen startade så fort rivningen var slutförd och i december 2014 var byggnaden vad man benämner som tätt hus, dvs skalet var färdigt. Byggnationen fortskrider enligt plan och inflyttning är beräknat till halvårsskiftet Hälsocentralen kommer att ha landstinget i Kalmar län som huvudman fastställde Oskarshamns kommuns fullmäktige enligt protokoll 22, ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Byggebo. Handlingarna fastställdes vid årsstämma I ägardirektiven framgår att ägaren kräver att Byggebo, senast till bolagsstämman 2015 redovisar: - En plan för hur Byggebo kan bidra till Oskarshamns kommuns mål att bli invånare Planen skall innehålla boendealternativ som tillgodoser olika behov t ex trygghetsboende - Beskriva hur bolaget tar sitt sociala ansvar - Ta fram förutsättningar för ett vattenförbrukningsprojekt Dessutom finns ekonomiska mål som ska uppfyllas under den kommande treårsperioden: - Ha en avkastning på eget kapital minst motsvarande 5 % - Bolagets soliditet ska vara minst 15 % Redovisning av målen ska ske i förvaltningsberättelsen Måluppfyllelse ekonomiska mål 2014: - Avkastning på eget kapital är 5,2 % per Soliditeten är 10,3 % per , exkl uppskjuten skattefordran (kkr) ) Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat e. finansiella poster Balansomslutning Soliditet 10,3% 10,1% 27,7% 27,0% 26,8% Avkastning på eget kapital 5,2% -7,0% 6,4% 1,3% 0,7% Avkastning på totalt kapital 3,0% 2,0% 2,8% 3,1% 3,3% Medelantalet anställda ) Inkl effekt av övergång till K3 13

14 Nya redovisningsprinciper Detta är Byggebo:s första årsredovisning upprättad enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3). Se not 2 för ytterligare information. Utveckling av verksamhet, ställning och resultat Nettoomsättningen uppgick 2014 till kkr ( ). Nettoomsättningen ökar jämfört med föregående år och beror i huvudsak på hyresökningen. Vid årets slut fanns det 6 (31) omgående lediga lägenheter. Fastighetskostnaderna uppgår till kkr ( efter justering vid övergång till K3). Det är framförallt kostnader för underhåll och drift som är lägre Centrala administrations- och försäljningskostnaderna uppgår till kkr (15 530). Det är pensionskostnader med tillhörande löneskatt som är lägre Kostnaderna 2013 är relaterade till lösen av tidigare pensionsskuldsavsättning. Finansiella poster, ränteintäkter och räntekostnader tillsammans, är lägre och uppgår till kkr (37 074). Likvida medel uppgick till kkr (11 688), därtill tillkommer outnyttjad checkräkningskredit om kkr (50 000). Under året har nytt lån upptagits för uppförandet av Hälsocentralen i Kristinebergsområdet, kkr (0) dessutom har kkr 400 (0) amorterats av låneskulden. Låneskulden uppgår till kkr ( ) per Antalet lån uppgår till 11 (10) st och den genomsnittliga kapitalbindningstiden är, efter senaste konverteringen , 4,6 år (3,1). Medelräntan för 2014 uppgår till 2,77 (3,14 ). Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Byggebo påverkas av Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. I lagen regleras bl a hyressättningen, ägarens roll m m. Hyressättningen för 2015 har skett vid förhandling med Hyresgästföreningen och följt tidigare överenskommet regelverk. På sikt ska en anpassning till bruksvärdessystemet ske där hyrorna återspeglar marknadens hyressättning. Om en anpassning till marknadshyror kommer att innebära sänkta hyror i vissa områden kan det medföra att det uppstår ett nedskrivningsbehov av fastighetsvärdet. Förväntad framtida utveckling Parterna enades vid förhandlingar om att hyrorna ska ökas per Bostadshyror höjs enligt följande: Centrum 0,90 % Centrum Norr 0,90 % Centrum med kallhyra 0,90 % Södertorn 0,90 % Karlsborg, Lyckan, Marieborg 0,90 % Kristdala och Påskallavik 0,90 % Saltsjöbad och Solgården 0,90 % Väsentliga finansiella instrument I Byggebo:s finanspolicy finns riktlinjer för kapitalförsörjning och riskhantering. Den övergripande målsättningen för Byggebo:s finansfunktion är att säkerställa företagets kort- och långfristiga kapitalförsörjning, anpassa den finansiella strategin och hanteringen av finansiella risker efter bolagets verksamhet så att långsiktig ekonomisk stabilitet uppnås för att uppnå bästa möjliga finansnetto inom givna riskramar. Med hänsyn till kapital och ränterisk ska finansiering sökas hos stabila och ekonomiskt starka långivare. Lån som förfaller under den närmaste 12 månaders perioden får ej överstiga 1/3 del av lånestocken. Refinansieringsrisken ska begränsas så att inte likviditetsproblem uppstår. Byggebo ska alltid ha god framförhållning vid refinansieringsomförhandlingar. Låneavtal som ger möjlighet till ändring av räntebindning före ordinarie räntejusteringspunkt till självkostnadspris ska eftersträvas. Vid finansiering och refinansiering bör lånebelopp eftersträvas som medför marknadsmässig prissättning samt minsta möjliga administrativa arbete. Byggebo har inga finansiella derivatinstrument. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står (kr) Balanserade resultat :06 Årets resultat : :39 Styrelsen föreslår i ny räkning balanseras : :39 14

15 Resultaträkning Not (Belopp i kkr) Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Summa hyresintäkter Underhållskostnader Driftkostnader Fastighetsavgift Avskrivningar Summa fastighetskostnader ,2 Centrala administrations- och försäljningskostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat 8, 9, Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

16 Balansräkning Not (Belopp i kkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Övriga tillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyresfordringar, Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

17 Not (Belopp i kkr) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Uppskrivningsfond Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

18 Poster inom linjen (Belopp i kkr) Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar, som säkerhet för skulder till kreditinstitut Kapitalförsäkringar Ansvarsförbindelser Garantifond Fastigo

19 Rapport över förändring i eget kapital Byggebo i Oskarshamn AB (1) (kkr) Not Bundet eget kapital Uppskrivnings Aktiekapital fond Reservfond Överkursfond Fritt eget kapital Fond för verkligt värde Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Disposition av föregående års resultat Årets resultat Förändringar i redovisade värden på tillgångar och skulder: Uppskrivningar fastigheter Nedskrivningar fastigheter Summa värdeförändringar Utgående balans per 31 december Aktiekapital aktier á kvotvärde kronor. Not Bundet eget kapital Uppskrivnings Aktiekapital fond Reservfond Överkursfond Fritt eget kapital Fond för verkligt värde Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari 2014 enligt årsredovisning för Ändrade redoviningsprinciper K3 Avskrivning av byggnader - komponenter Upplösning överavskrivningar Ingående balans per 1 januari Disposition av föregående års resultat, enligt beslut årsstämma Årets resultat Utgående balans per 31 december Aktiekapital aktier á kvotvärde kronor. 19

20 Kassaflödesanalys (Belopp i kkr) Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar Avsättning pensioner Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Investeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån Löst pensionsskuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(9) Brf Olofsbo stugor Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Arsredovisning A-Ringen AB

Arsredovisning A-Ringen AB o Arsredovisning A-Ringen AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 A-Ringen AB 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01 01 2014-12 31 Styrelsen och verkställande direktören för A-Ringen AB avger härmed

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. XTZ Group AB

Årsredovisning. XTZ Group AB Årsredovisning för XTZ Group AB 556504-4947 Räkenskapsåret 2016 1 (10) Styrelsen för XTZ Group AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR Förvaltningsberättelse. The Boston Consulting Group Nordic AB Org.nr

ÅRSREDOVISNING FÖR Förvaltningsberättelse. The Boston Consulting Group Nordic AB Org.nr 1 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR 2015 Styrelsen och verkställande direktören för The Boston Consulting Group Nordic AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer