1 ÅRSREDOVISNING 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 ÅRSREDOVISNING 2014"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING

2 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral

3 Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer

4 VD har ordet Ännu ett bra år för Byggebo! Det går bra för Oskarshamn och för Byggebo. Både kommunen och Byggebo har en mycket tydlig ambition att utvecklas och gör också så. Genom flertalet strategiska beslut och åtgärder har Byggebo flyttat fram sina positioner under senare tid. Att kommunen blir en attraktiv bostadsort är viktigt av flera skäl och här spelar vi en avgörande roll. Under året har ägaren fattat beslut om nytt ägardirektiv för Byggebo där det tydliggjorts att bolaget ska främja bostadsförsörjningen i Oskarshamns kommun med långsiktighet och affärsmässighet som signum för att kunna uppnå kommunens mål att bli invånare Byggebo levererar ytterligare ett starkt resultat för Resultatet efter finansnetto landar på 7,6 MSEK. Lägre drifts och räntekostnader har kunnat omfördelas till underhållssatsningar, satsningar som är avgörande för att bibehålla och öka värdet på vårt fastighetsbestånd långsiktigt. Tack vare vår starka finansiella ställning har vi möjlighet att erbjuda hög service, god tillgänglighet samt planera för nyproduktion av bostäder. Under året som gått har vi renoverat 157 lgh vilka nu håller en hög standard och det arbetet fortsätter löpande. I år är det första gången vi använder oss av K3 som redovisningsprincip. Av denna anledning har vi justerat jämförelsetalen för Det finns också extra förklaringar i Not 2. Det är stor efterfrågan på bostäder i Oskarshamn och uthyrningsgraden är hög. Vi ser det som ett tecken på att vår höga standard, vårt fokus på att hålla hög service och att underhållet av våra fastigheter tendera att öka varje år uppskattas av våra hyresgäster. Ytterligare bevis på att så är fallet får vi av den Nöjd Hyresgästmätning som genomfördes i höstas. Mätningen visar att 91 % av våra hyresgäster är nöjda eller mycket nöjda med sitt boende och sin hyresvärd. Extra glädjande är att andelen mycket nöjda hyresgäster har ökat med hela tre procentenheter sedan förra mätningen. Det är ett bevis på att vi är på rätt väg och visar samtidigt att vår konkurrenskraft gentemot andra bostadsbolag är stor. Ytterligare en faktor som påverkar det höga resultatet och bolagets utveckling är vårt ISO-certifierade kvalitetsledningssystem. Den senaste revisionen genomfördes med mycket bra omdöme och endast en mindre avvikelse. Byggebo är sedan 2010 certifierat enligt ISO 9001, ISO samt OHSAS

5 Det är en faktor som på sikt leder till hög konkurrenskraft, nöjda hyresgäster och långsiktigt stabil ekonomi som följd. Vi har ökat kravet inom miljöområdet när det gäller energiförbrukning, utsläpp och kemikalier. När vi analyserar de faktiska siffrorna ser vi stora förbättringar över tid, inte minst inom kemikalieområdet. Byggebo är efter de senaste åtgärderna i princip helt oberoende av fossila bränslen. Energiområdet är viktigt för oss som offentligt företag både ur miljösynpunkt och av ekonomiska skäl. Vi måste gå före och ta ansvar för miljön vilket vi också gör. Att tillgodose behovet av bostäder är viktigt för kommunens utveckling och här har vi en naturlig roll att spela. Visionen är 30/30, dvs invånare 2030 och för att nå den krävs flera insatser för att göra Oskarshamn attraktivt. En av dessa är tillskapande av nya bostäder i vilken Byggebo har en viktig roll. Ytterligare insatser som krävs är arbetstillfällen, bra vård-skola och omsorg, bra kommunikationer, ett stort utbud av aktiviteter och handel samt attraktiva bostäder. Allt detta hänger ihop för att Oskarshamn ska bli den självklara bostadsorten för människor. Draghjälpen av kustläget med den vackra naturen, skärgården och närheten till Gotland har vi sedan länge. Nyproduktion av Kristinebergs Hälsocentral har pågått under större delen av 2014 och är i skrivande stund inne i slutfasen av färdigställandet. En efterlängtad modern hälsocentral kommer att stå färdig för bruk i mitten av maj Hälsocentralen kommer att hyras och drivas av Landstinget i Kalmar län och den kommer att höja attraktiviteten i hela upptagningsområdet. När jag blickar framåt ser jag med tillförsikt fram emot Det är dags för Byggebo att gå in i en ny fas med än mer fokus på utveckling och planering av nya bostäder. Flera intressanta platser studeras nu, företrädesvis i innerstaden, där efterfrågan på bostäder är störst. Visar det sig att den höga uthyrningsgraden är varaktig kommer behovet av nya bostäder ge oss förutsättningar att bredda vårt fastighetsbestånd med än mer moderna hyresrätter. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort TACK till alla hyresgäster, medarbetare, styrelsen och inte minst ägaren. Tillsammans bidrar vi alla till Byggebo Bästa Boendet! Benoni Ingelsjö Verkställande direktör 5

6 Marknad Oskarshamns kommun består för närvarande av drygt invånare. Var femte invånare är pensionär medan var tionde invånare är mellan år. Ungefär 15 procent av befolkningen har utländsk bakgrund. För Byggebo:s del innebär detta faktum att organisationen möter människor med olika kulturer och bakgrund vilket ställer höga krav på vårt bemötande. Drygt 40 % av alla som flyttar till Oskarshamn väljer initialt Byggebo som hyresvärd. Bostadsmarknaden i Oskarshamns kommun består av ca bostäder. Hälften av bostadsbeståndet utgörs av villor. Byggebo:s bestånd på lägenheter utgör ungefär 20 % av hela bostadsmarknaden och ca 40 % av hyresmarknaden, vilket är i samma nivå som riksgenomsnittet. Under året har uthyrningsgraden varit 99,3 % vilket är betydligt högre än det uppsatta målet på 98,5 %. Det är en historiskt hög uthyrningsgrad som vittnar om att vi har attraktiva lägenheter och inför 2015 har målet höjts till 99 %, ett högt men fullt realistiskt mål. För närvarande pågår arbete med trivselhöjande åtgärder för att göra våra bostäder än mer attraktiva och bidra till att ytterligare öka uthyrningsgraden. Här kan nämnas åtgärder som upplyst utomhusmiljö, säkra lekplatser och fastighetsbevarande underhållsinsatser. Under året har vi också ökat våra marknadsandelar på den lokala marknaden, något som gör oss mycket stolta. Under 2014 har vi även renoverat och moderniserat flera av de kommersiella lokaler vi har i vårt bestånd. Dessa åtgärder är en viktig del av fastighetsförädlingen och har också lett till att samtliga affärslokaler för närvarande är uthyrda. I juni påbörjades nyproduktionen av en ny modern hälsocentral i kvarteret Lyckan. Hälsocentralen kommer att hyras och drivas av Landstinget i Kalmar län och den kommer att höja attraktiviteten i hela Kristinebergsområdet med omnejd. Byggebo som varumärke samt minska antalet outhyrda lägenheter, i första hand i Kristinebergsområdet och Kristdala. Satsningar har gjorts för att öka boendetiden och kvarboendet inom företaget, vilket är ett prioriterat område. Uthyrningsgraden har ökat kraftigt under 2014 vilket är mycket glädjande och det visar att våra satsningar ger resultat. Ett led i dessa satsningar är att ytterligare öka tillgänglighet och flexibilitet för våra kunder. I somras anordnade vi tillsammans med Hyresgästföreningen och Svenska Kyrkan ett mycket uppskattat firande av Kristinebergs centrum. Firandet riktade sig till allmänheten och flera aktiviteter anordnades i våra tre kvarter Marieborg, Karlsborg och Lyckan. Vidare anordnas en tillställning för medlemmar i den så kallade Vikingaklubben, kunder som bott hos Byggebo utan uppehåll i 25 år eller mer och som särskilt uppmärksammas för detta. Dessa kunder är mycket viktiga för företaget och ska uppskattas för sin trohet mot Byggebo som hyresvärd. Som alltid är dessa aktiviteter mycket uppskattade och Byggebo kommer aktivt att fortsätta att skapa mervärden för våra kunder och utveckla hyresrätten till en än mer konkurrenskraftig boendeform. Under 2015 kommer vi att synas på LED skärmarna vid Folkets Park, ICA Maxi, Flanaden och Gallerian med budskapet Byggebo Bästa Boendet. Byggebo har under året tillsammans med Oskarshamns kommun arbetat med ett projekt för förtätning av centrumkärnan samt översiktsplan för inre hamnen. Målsättningen är att under de kommande åren förbereda för nyproduktion av bostäder i området. Dessa blir både centrum- och havsnära vilket kommer att bli en mycket attraktiv boendemiljö. Här kommer Byggebo att spela en central roll för verkställandet av dessa planer. Detta gör också att vårt bestånd på sikt blir ännu bredare vilket också ökar konkurrenskraften. Dessa åtgärder kommer att vara möjliga tack vare de senaste årens strategiska beslutet och åtgärder. Konjunkturen fortsätter att vara osäker och det gör det svårt att avgöra framtida samhällsutveckling, vilket kan påverka konkurrensen mellan eget boende och hyresrätt. En faktor som ger hyresrätten en fördel är att det fortsatt kan vara svårt att finansiera ett eget boende med kravet på 15 % egenfinansiering. Diskussioner om amorteringskrav och slopade ränteavdrag är ytterligare faktorer som stärker hyresrättens roll. Vidare gör osäkerheten att befolkningsutvecklingen är svår att förutse, en faktor som har stor betydelse för uthyrningen. Årets marknadsaktiviteter har koncentrerats till att stärka Lägesfördelning (Bostäder och lokaler) 16% 14% 8% 11% 1% 50% Centralt, kvm Karlsborg kvm Lyckan kvm Marieborg kvm Ytterområden, kvm Övrigt, kvm 6

7 Uthyrning Belopp inom parantes avser föregående år Uthyrningsgraden är vid utgången av året 99,8 % (98,5 %). Antalet vakanta lägenheter har minskat under året och uppgår till 6 st (31) Vid årsskiftet fanns: 1 st (8 st) 1:or, 5 st (11 st) 2:or, 0 st (8 st) 3:or 0 st (4 st) 4:or (eller större) omgående lediga. När det gäller kundomsättning och internomflyttning har statistiken rensats från evakueringar från gröna höghuset och f d studenthuset. Boendetiden för hela beståndet var följande: - 16 % (18 %) har bott upp till ett år - 23 % (26 %) har bott upp till tre år - 16 % (15 %) har bott mellan tre till fem år - 26 % (20 %) har bott mellan fem till tio år - 19 % (21 %) har bott längre än tio år Lediga lägenheter/område: Område 1 ROK 2 ROK 3 ROK 4 ROK > Totalt Centralt 0 (1) 2 (1) 0 (3) 0 (1) 2 (6) Karlsborg 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) Lyckan 0 (1) 0 (2) 0 (1) 0 (1) 0 (5) Marieborg 0 (2) 0 (3) 0 (2) 0 (2) 0 (9) Ytterområden 1 (3) 3 (5) 0 (2) 0 (0) 4 (10) 1 (8) 5 (11) 0 (8) 0 (4) 6 (31) Kundomsättningen var ca 20 % (17 %), vilket innebär 510 st (436) avflyttningar Interna omflyttningar var under året ca 4 %, 104 st (108 st). Lägenhetsstorlekar 4 ROK och större 9% 20% 3 ROK 24% 47% 1 ROK och mindre 2 ROK Lediga lägenheter per % 1 ROK och mindre Åldersfördelning m 2 (Nybyggnad/Ombyggnadsår) 1950-talet 2000-talet 0% 1% 7% 11% 1960-talet 1970-talet 83 % 2 ROK 1990-talet 63% 18% 1980-talet 7

8 Teknik och förvaltning Miljöarbetet Under hösten 2013 reviderades Byggebo avseende sina verksamhetssystem och vi motsvarade kraven för förnyade certifikat avseende miljö (ISO 14001:2004) och arbetsmiljö (OHSAS 18001:2007). Certifieringen är ett mycket viktigt kvitto på att vi gör rätt och vi har miljötänk i det mesta som vi gör. Revisionen genomfördes av Intertek och de nya certifikaten gäller t o m november 2016, under förutsättning att vi genomför årliga interna och externa revisioner. Vi har stort fokus på att få ner antalet kemikalier som vi använder i verksamheten. Byggebo:s särskilt utsedda miljöansvarig upprättar en lista över de kemikalier som är godkända att använda i vår verksamhet. Vi hade ett uttalat mål att minska antalet kemikalier med 25 % under Vid avstämning av uppsatt mål kan vi konstatera att vi, så när som på några tiondelar uppfyllde målet. I de flesta fall finns det en produkt som kan ersätta flera andra och vi har gott hopp om att uppnå uppsatt mål. Pelletsanläggningarna i Påskallavik och Kristdala har tagits i drift och vårt beroende av fossila bränslen har minskat väsentligt. Fortsättningsvis kommer vi endast att ha olja som backup i Påskallavik, Kristdala och Saltsjöbad. Vårt val av fordon när vi förnyar fordonsparken har också inverkan på miljön varför vi i möjligaste mån väljer fordon vars drivmedel har låg miljöpåverkan. Alla fordon som byttes ut under 2014 har gasdrift som första val. En helt fullgod ersättning för gasdrift, när detta inte är möjligt, är el och i förvaltningen finns ett antal mindre elbilar. Vi har ett ständigt pågående arbete med att förbättra verksamheten och uppmuntrar till nya uppslag som medverkar till att vi kan minska vår miljöpåverkan. Byggverksamheten I april 2014 påbörjades nyproduktionen av Kristinebergs hälsocentral. Byggnaden på m2 och uppförs på samma fastighet som tidigare hälsocentral var belägen (Lyckan 9 på Ingenjörsvägen 26). Inflytt är planerad till den 15 maj 2015 och öppning av hälsocentralen ska ske innan sommaren samma år. Hälsocentralen kommer att uppföras i ett plan och hyrs av Landstinget i Kalmar län. Det är Tengboms arkitekter i Kalmar som ritat den moderna hälsocentralen, vilken är utformad som en förskjuten kvadrat. Fasadmaterialet smälter väl in i omgivningen och har en modern touch med stora glaspartier. Byggnaden kommer att höja det estetiska uttrycket i omgivningen och dessutom förstärka känslan av trygghet och service i hela området. Hälsocentralen har under lång tid varit ett efterlängtat inslag i Kristinebergsområdet och våra hyresgäster uttrycker stor lättnad och glädje över att den nu äntligen är tillbaka. När det gäller materialval har stor vikt lagts vid att välja miljövänligt material samt att det ska vara så underhållsfritt som möjligt. Taket är av sedum vilket gynnar både inomhusklimat och belastning på dagvattennätet samtidigt som utsikten för de boende i närområdet förskönas. Byggnaden och dess tekniska installationer har projekterats för att minimera energiförbrukningen vilken är så låg som 60kWh/m2 och år, något som ur miljösynpunkt är viktigt och ligger i linje med vår miljöcertifiering enligt ISO På Kristinebergsvägen ligger ett hus som har försetts med en nybyggd hiss för att öka tillgängligheten för de boende. Hissen är dimensionerad för att kunna utföra bland annat sängtransporter. Belopp i kkr Underhåll Underhållskostnad i procent av fastighetskostnad ,00% 40,00% 30,00% ,00% ,00% ,00% Byggebo Sabos snitt 8

9 Underhåll 2014 uppgick underhållskostnaderna till ca 33 (36) MSEK. Under ett antal år har vi haft möjlighet att satsa extra mycket på underhåll eftersom det relativa ränteläget har medfört att det finns utrymme. Stora underhållsinsatser har gjorts i Lyckan 1 (Kristinebergsvägen 4-8) för att färdigställa fastigheten för nya hyresgäster. Under 2013 fick fastigheten invändigt nya ytskikt, nya vitvaror, nytt låssystem, dessutom har den anpassats för ett nytt gruppboende. I år har fastigheten byggts till med en utvändig hiss avsedd för gruppboendet. Vi har fasat ut vårt beroende av fossila bränsle genom att byta ut oljeuppvärmningen och installerat pelletsanläggningar i ytterområden, Påskallavik och Kristdala. Pelletsanläggningarna har tagits i drift och projektet är nu slutfört. Fortsättningsvis kommer vi endast att ha olja som backup i Påskallavik, Kristdala och Saltsjöbad. Rivningen av byggnaden på fastigheten Lyckan 9 (Ingenjörsvägen 26 30) påbörjades under december 2013 för att enligt plan vara klar under april månad Inför rivningen gjordes en extern miljöinventering trots detta hittades asbest vilket medförde en kraftigt ökad kostnad för rivningen. Rivningen var ett led i att kunna uppföra en ny hälsocentral i Kristinebergsområdet (se byggverksamheten). Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har genomförts på Stengatan 2, Ekvägen 2 8, 10-4, 16-22, 24-28, Ingenjörsvägen 48 54, 49 57, 56 64, Stångehamnsvägen , , , , Verkstadsgatan 72 74, Källgatan 7, Köpmangatan 11, 15, 21, Postmästaregatan 22, 24, Karlsborgsvägen samt Stångehamnsvägen 139. I enlighet med överenskommelse med Posten har vi fortsatt att installera postboxar i våra fastigheter på Terrassvägen, Mäster Palms väg, Kikebogatan, Ekvägen, Postmästaregatan, Köpmangatan, Källgatan, Hantverksgatan, Stengatan, N:a Långgatan, Ringvägen, Bryggaregatan, Trädgårdsgatan, Bruksgatan och Munkgatan. Periodiskt underhåll har utförts på Allevägen 15, Körlingsgatan 4, Hantverksgatan 4-6, Nyhemsgatan 8, Bryggategatan 6-8, Mäster Palmsväg 2, Hantverksgatan 23, Tvärgatan I Kristdala har vi byggt en ny tvättstuga för att förbättra tillgängligheten och tillgången till tvättider för våra boende. En tidigare lokal i centrum har byggts om till en lägenhet om tre rum och kök. Under året kommer ytterligare lokaler eller andra utrymmen byggas om till bostäder. Bristen på större lägenheter framförallt i centrala Oskarshamn är påtaglig och målsättningen är att tillskapa fler sådana bostäder i närtid. Samtliga vitvaror (spis, kyl, frys och fläkt) har bytts ut i Lyckan 1, Kristinebergsvägen Fyra nya moderna tvättstugor har skapats på Ekvägen Tvättstugorna har utrustats med elektroniska bokningstavlor, nya moderna tvättmaskiner med tillhörande torktumlare. Konceptet för tvättstugorna är det samma som det vi har i Karlsborg, Lyckan, Marieborg och på Munkgatan. I samband med ombyggnationen togs de energislukande torkrummen bort. Hela ombyggnationen av tvättstugorna är ett led i vårt ständiga miljöarbete. Vi kan redan nu se en avsevärd minskning av energiförbrukning. Nya nyckelsystem har installerats på Trädgårdsgatan 20. Dörröppnare har bytts ut på Postmästaregatan och Mäster Palms väg. 9

10 Organisation och personal Personal Administration och ekonomi Förvaltning Ledningsgruppen har under perioden bestått av: Byggebo har externa tekniska förvaltningsuppdrag om ca m2. Vilket motsvarar ca 10 % av totalt förvaltad yta. Ingelsjö Benoni (VD) Berggren Jan (Chef byggservicegruppen) Gunnarsson AnnChatrine (Ekonomichef) Larsen Fredrik (Teknisk chef) Nilsén Bo (Förvaltare) Nordh Sara (Kvalitetsansvarig) Wöhry Andreas (Förvaltare) Antal anställda 49, ,5 Ledningsgruppen har under perioden bestått av: 48 47, ,5 Ingelsjö Benoni (VD) Berggren Jan (Förvaltare och chef byggservicegruppen) Gunnarsson AnnChatrine (Ekonomichef) Larsen Fredrik (Teknisk chef) Nilsén Bo (Förvaltare) Nordh Sara (Kvalitetsansvarig) 46 45, , Ledningsgruppen: (från vänster) Fredrik Larsen, Sara Nordh, Benoni Ingelsjö, AnnChatrine Gunnarsson, Bo Nilsén (saknas på bilden gör Jan Berggren)

11 Styrelse och revisorer Styrelsen, som är vald av Oskarshamns Kommunfullmäktige för tiden fr o m årsstämma 2014 t o m årsstämma 2015, har följande sammansättning: Ledamöter Phalén Greger, ordf Klase Ewa, vice ordf Nilsson Ylva Olsson Torbjörn Sjögreen Carl-Otto Stenberg Anders Ström Sven Fr o m extra bolagsstämma väljs inga ersättare för valda ledamöter. Arbetstagarrepr. utsedda av resp. fackförening vid Byggebo AB enligt nedan: Wigren Soili Vision Hjelmberg Jerry Svensson Staffan Fastighetsanställdas förbund, t o m årsstämma Fastighetsanställdas förbund, fr o m årsstämma Fr o m extra bolagsstämma väljs inga ersättare för valda arbetstagarrepresentanter. Byggebo:s styrelse (från vänster): Anders Stenberg, Soili Wigren, Carl-Otto Sjögreen, Greger Phalén (ordförande), Torbjörn Olsson, Ewa Klase (vice ordförande), Benoni Ingelsjö (verkställande direktör) samt Sven Ström Saknas på bilden gör Ylva Nilsson och Staffan Svensson 11

12 Auktoriserad revisor Berth Larsson Auktoriserad revisorsersättare Per Gunnar Petersson, Deloitte AB De stämmovalda revisorerna är valda för tiden fr o m årsstämman 2012 t o m år Lekmannarevisorer Sehammar Åke Maurits Jonny Ersättare Karlsson Karl-Gunnar Larsson Gunilla De förtroendevalda revisorerna är utsedda av Oskarshamns kommunfullmäktige för tiden fr o m årsstämma 2014 t o m årsstämma Verkställande direktör för Byggebo AB är Benoni Ingelsjö. Under året har styrelsen haft 6 sammanträden. Ordinarie årsstämma hölls Organisationstillhörighet Byggebo AB är ansluten till SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och till Fastigo (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation). 30 Anställda 14 Åldersfördelning Administration och arbetsledning Fastighetsanställda 0 < Män Kvinnor 12

13 Förvaltningsberättelse Belopp inom parantes avser föregående år. Styrelsen och verkställande direktören för Byggebo i Oskarshamn AB med säte i Oskarshamn, , får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Verksamhetens art och inriktning Byggebo har till föremål för sin verksamhet att förvärva, äga, bebygga, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter med bostäder, lokaler eller andra anläggningar samt därmed förenlig verksamhet. Ägarförhållanden Byggebo ägs i sin helhet av Oskarshamns kommun men ingår inte i någon aktiebolagsrättslig koncern inom kommunen. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Byggebo och Hyresgästföreningen enades vid förhandlingar om att hyrorna ökas enligt nedan. Bostadshyror höjs enligt följande: Centrum 3,30 % Centrum Norr 3,00 % Centrum med kallhyra 2,75 % Södertorn 2,70 % Karlsborg, Lyckan, Marieborg 2,45 % Kristdala och Påskallavik 1,50 % Saltsjöbad och Solgården 1,00 % Under slutet av december 2013 april 2014 utfördes rivningen av Lyckan 9 (Gröna högshuset, Ingenjörsvägen 26-30). Rivningen utfördes för att ge plats åt en ny Hälsocentral. Flerårsöversikt Byggnationen av Hälsocentralen startade så fort rivningen var slutförd och i december 2014 var byggnaden vad man benämner som tätt hus, dvs skalet var färdigt. Byggnationen fortskrider enligt plan och inflyttning är beräknat till halvårsskiftet Hälsocentralen kommer att ha landstinget i Kalmar län som huvudman fastställde Oskarshamns kommuns fullmäktige enligt protokoll 22, ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Byggebo. Handlingarna fastställdes vid årsstämma I ägardirektiven framgår att ägaren kräver att Byggebo, senast till bolagsstämman 2015 redovisar: - En plan för hur Byggebo kan bidra till Oskarshamns kommuns mål att bli invånare Planen skall innehålla boendealternativ som tillgodoser olika behov t ex trygghetsboende - Beskriva hur bolaget tar sitt sociala ansvar - Ta fram förutsättningar för ett vattenförbrukningsprojekt Dessutom finns ekonomiska mål som ska uppfyllas under den kommande treårsperioden: - Ha en avkastning på eget kapital minst motsvarande 5 % - Bolagets soliditet ska vara minst 15 % Redovisning av målen ska ske i förvaltningsberättelsen Måluppfyllelse ekonomiska mål 2014: - Avkastning på eget kapital är 5,2 % per Soliditeten är 10,3 % per , exkl uppskjuten skattefordran (kkr) ) Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat e. finansiella poster Balansomslutning Soliditet 10,3% 10,1% 27,7% 27,0% 26,8% Avkastning på eget kapital 5,2% -7,0% 6,4% 1,3% 0,7% Avkastning på totalt kapital 3,0% 2,0% 2,8% 3,1% 3,3% Medelantalet anställda ) Inkl effekt av övergång till K3 13

14 Nya redovisningsprinciper Detta är Byggebo:s första årsredovisning upprättad enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3). Se not 2 för ytterligare information. Utveckling av verksamhet, ställning och resultat Nettoomsättningen uppgick 2014 till kkr ( ). Nettoomsättningen ökar jämfört med föregående år och beror i huvudsak på hyresökningen. Vid årets slut fanns det 6 (31) omgående lediga lägenheter. Fastighetskostnaderna uppgår till kkr ( efter justering vid övergång till K3). Det är framförallt kostnader för underhåll och drift som är lägre Centrala administrations- och försäljningskostnaderna uppgår till kkr (15 530). Det är pensionskostnader med tillhörande löneskatt som är lägre Kostnaderna 2013 är relaterade till lösen av tidigare pensionsskuldsavsättning. Finansiella poster, ränteintäkter och räntekostnader tillsammans, är lägre och uppgår till kkr (37 074). Likvida medel uppgick till kkr (11 688), därtill tillkommer outnyttjad checkräkningskredit om kkr (50 000). Under året har nytt lån upptagits för uppförandet av Hälsocentralen i Kristinebergsområdet, kkr (0) dessutom har kkr 400 (0) amorterats av låneskulden. Låneskulden uppgår till kkr ( ) per Antalet lån uppgår till 11 (10) st och den genomsnittliga kapitalbindningstiden är, efter senaste konverteringen , 4,6 år (3,1). Medelräntan för 2014 uppgår till 2,77 (3,14 ). Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Byggebo påverkas av Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. I lagen regleras bl a hyressättningen, ägarens roll m m. Hyressättningen för 2015 har skett vid förhandling med Hyresgästföreningen och följt tidigare överenskommet regelverk. På sikt ska en anpassning till bruksvärdessystemet ske där hyrorna återspeglar marknadens hyressättning. Om en anpassning till marknadshyror kommer att innebära sänkta hyror i vissa områden kan det medföra att det uppstår ett nedskrivningsbehov av fastighetsvärdet. Förväntad framtida utveckling Parterna enades vid förhandlingar om att hyrorna ska ökas per Bostadshyror höjs enligt följande: Centrum 0,90 % Centrum Norr 0,90 % Centrum med kallhyra 0,90 % Södertorn 0,90 % Karlsborg, Lyckan, Marieborg 0,90 % Kristdala och Påskallavik 0,90 % Saltsjöbad och Solgården 0,90 % Väsentliga finansiella instrument I Byggebo:s finanspolicy finns riktlinjer för kapitalförsörjning och riskhantering. Den övergripande målsättningen för Byggebo:s finansfunktion är att säkerställa företagets kort- och långfristiga kapitalförsörjning, anpassa den finansiella strategin och hanteringen av finansiella risker efter bolagets verksamhet så att långsiktig ekonomisk stabilitet uppnås för att uppnå bästa möjliga finansnetto inom givna riskramar. Med hänsyn till kapital och ränterisk ska finansiering sökas hos stabila och ekonomiskt starka långivare. Lån som förfaller under den närmaste 12 månaders perioden får ej överstiga 1/3 del av lånestocken. Refinansieringsrisken ska begränsas så att inte likviditetsproblem uppstår. Byggebo ska alltid ha god framförhållning vid refinansieringsomförhandlingar. Låneavtal som ger möjlighet till ändring av räntebindning före ordinarie räntejusteringspunkt till självkostnadspris ska eftersträvas. Vid finansiering och refinansiering bör lånebelopp eftersträvas som medför marknadsmässig prissättning samt minsta möjliga administrativa arbete. Byggebo har inga finansiella derivatinstrument. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står (kr) Balanserade resultat :06 Årets resultat : :39 Styrelsen föreslår i ny räkning balanseras : :39 14

15 Resultaträkning Not (Belopp i kkr) Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Summa hyresintäkter Underhållskostnader Driftkostnader Fastighetsavgift Avskrivningar Summa fastighetskostnader ,2 Centrala administrations- och försäljningskostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat 8, 9, Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

16 Balansräkning Not (Belopp i kkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Övriga tillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyresfordringar, Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

17 Not (Belopp i kkr) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Uppskrivningsfond Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

18 Poster inom linjen (Belopp i kkr) Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar, som säkerhet för skulder till kreditinstitut Kapitalförsäkringar Ansvarsförbindelser Garantifond Fastigo

19 Rapport över förändring i eget kapital Byggebo i Oskarshamn AB (1) (kkr) Not Bundet eget kapital Uppskrivnings Aktiekapital fond Reservfond Överkursfond Fritt eget kapital Fond för verkligt värde Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Disposition av föregående års resultat Årets resultat Förändringar i redovisade värden på tillgångar och skulder: Uppskrivningar fastigheter Nedskrivningar fastigheter Summa värdeförändringar Utgående balans per 31 december Aktiekapital aktier á kvotvärde kronor. Not Bundet eget kapital Uppskrivnings Aktiekapital fond Reservfond Överkursfond Fritt eget kapital Fond för verkligt värde Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari 2014 enligt årsredovisning för Ändrade redoviningsprinciper K3 Avskrivning av byggnader - komponenter Upplösning överavskrivningar Ingående balans per 1 januari Disposition av föregående års resultat, enligt beslut årsstämma Årets resultat Utgående balans per 31 december Aktiekapital aktier á kvotvärde kronor. 19

20 Kassaflödesanalys (Belopp i kkr) Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar Avsättning pensioner Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Investeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån Löst pensionsskuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

Svenska Mässans årsredovisning

Svenska Mässans årsredovisning 2007 Svenska Mässans årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Mässan Stiftelse får härmed avge årsredovisning för koncernen och moderstiftelsen för år 2007 Nordiska Skolledarkongressen

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer