Du och din bostadsrättsförening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du och din bostadsrättsförening"

Transkript

1 Du och din bostadsrättsförening

2 Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida ämnesområden, från frågor om medlemmars rättigheter och skyldigheter till fastighetsunderhåll och myndighetskrav. Som ett stöd i ert viktiga arbete har vi tagit fram denna informationsskrift. Tanken är att den ska kunna fungera både som hjälp i den löpande verksamheten och för att informera övriga medlemmar om vad som ingår i styrelsens uppdrag och hur ansvarsfördelningen i huset ser ut. Som utgångspunkt har vi använt Fastighetsägarnas normalstadgar, det kan därför finnas avvikelser gentemot innehållet i den enskilda bostadsrättsföreningens stadgar. I så fall är det alltid föreningens egna stadgar som gäller. Lycka till med ert fortsatta arbete! Ni är alltid välkomna att höra av er till Fastighetsägarna med både frågor och synpunkter. Med vänlig hälsning Reinhold Lennebo Verkställande direktör, Fastighetsägarna Sverige Du och din bostadsrättsförening ISBN Utgiven av Fastighetsägarna i maj Redaktion Monica Holmberg, Per Rydell, Ove Schramm, Carl Stenberg, Katarina Tunhammar och Line Zandén Produktion Elisabeth Jönsson, InfoMera IMR AB Foto Frida Lenholm, Per Aronsson, Per Bredberg med flera Illustration Lars Franson, Information & Illustration AB Tryck Responstryck AB, Borås 2

3 Innehållsförteckning Bostadsrättsförening vad är det? Föreningen bildas Bo i bostadsrätt Lagarna och stadgarna styr Föreningens stadgar Övrigt regelverk Föreningsstämman och dess innehåll Stämmans inledning Ekonomi och ansvarsfrihet Arvoden och ersättningar Val till förtroendeuppdrag Styrelsens arbete Respekt för uppdraget Ledamöternas roller De viktiga protokollen Valberedningens uppgift Bostadsrättsföreningen som fastighetsägare Uppdaterad underhållsplan Övriga fastighetsägarfrågor Ett år i bostadsrättsföreningen Medlemskap med mervärden Pdf-dokument om specialområden

4 Bostadsrättsförening vad är det? En förening styrd av medlemmarna En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som äger någon form av flerbostadsboende. Föreningen drivs utan vinstintresse och har två huvudsakliga syften att vårda fastigheten och ge alla boende i föreningen möjlighet till ett likvärdigt inflytande. I dagligt tal säger man oftast att man äger sin bostadsrätt. Rent juridiskt sett är det dock så att man äger en andel i föreningen och har i och med det nyttjanderätt utan tidsbegränsning till en viss lägenhet. Nyttjanderätten är mycket stark men skiljer sig ändå från ett fullständigt ägande. Till exempel ska den nye medlemmen godkännas av styrelsen vid en lägenhetsöverlåtelse. Bostadsrättshavaren behöver också styrelsens tillstånd för vissa större ingrepp i lägenheten, exempelvis om man vill flytta en vägg eller flytta köket till en annan del av lägenheten. Dessutom finns det situationer som kan medföra att den boende förlorar sin rätt till lägenheten och måste flytta. Det vore ganska opraktiskt om alla medlemmar skulle vara med och bestämma om minsta detalj. För att ansvara för den löpande driften av huset utses därför en styrelse bland de boende. Detta sker i demokratisk ordning på en årsstämma dit alla medlemmar är inbjudna och har rösträtt. Årsstämma hålls en gång om året om inget extraordinärt inträffar som kräver att en extra stämma hålls. Föreningen bildas En bostadsrättsförening kan bildas antingen i samband med att ett nytt flerfamiljshus byggs eller genom att en hyresfastighet ombildas. Vid nyproduktion är det byggherren som bildar föreningen. Fastigheten överlåts sedan till föreningen så snart huset är färdigbyggt. Initiativet till en ombildning av en hyresrätt kan komma både från hyresvärden och från de boende. Är båda parter överens bildar de boende en bostadsrättsförening som då köper fastigheten. Ekonomisk plan skapar trygghet När en bostadsrättsförening bildas ska en ekonomisk plan upprättas. Planen är en budget för fastighetens första verksamhetsår tillsammans med en uppställning av hur kostnaderna ska fördelas på de olika lägenheterna. För att skydda de första medlemmarna mot stora oförutsedda utgifter måste den ekonomiska planen först granskas av auktoriserade utomstående expertis i form av två intygsgivare som ska vara godkända av Boverket. Den ekonomiska planen ska därefter registreras hos Bolagsverket tillsammans med föreningens stadgar. Vid ombildning av en hyresfastighet ska dessutom en teknisk besiktning göras för att föreningens medlemmar ska få opartisk information av fastighetens status. I den ekonomiska planen framgår det hur hög insats som ska betalas för varje lägenhet. Insatsen går till föreningen som använder den för att täcka hela eller delar av den kapitalkostnad som byggnationen alternativt köpet av en hyresfastighet har fört med sig. För att bekosta den del av kapitalkostnaden som insatserna inte täcker tar föreningen ett banklån. Kostnaderna för låneräntor och eventuell amortering fördelas sedan på medlemmarna via årsavgiften. Det är alltså enbart de första medlemmarna som betalar en insats till föreningen för nyttjanderätten till sina lägenheter. När lägenheterna sedan överlåts vidare är det en rent privatekonomisk affär mellan köpare och säljare. Om stadgarna tillåter det har föreningen rätt att ta ut både en överlåtelseavgift och en pantsättningsavgift i samband med att en lägenhet byter innehavare. Pantsättningsavgiften är bara aktuell om ett lån tas med lägenheten som säkerhet. STYRELSEN SKA GODKÄNNA NYA MEDLEMMAR Innan en överlåtelse kan slutföras ska den nye medlemmen ansöka om medlemskap och godkännas av bostadsrättsföreningens styrelse. Om ett medlemskap inte beviljas ska det finnas starka skäl för detta. I föreningens stadgar ska det finnas angivet om några speciella krav ställs på boende i fastigheten, exempelvis om huset är reserverat för +55 år eller någon annan form av seniorboende. Stadgarna får dock inte innehålla några diskriminerande begränsningar. Ett avslag kan överklagas till Hyresnämnden av den som nekats. 4

5 Gemensamma städdagar ordnas ofta vår och höst i bostadsrättsföreningen. Deltagandet är frivilligt, men att vara med är ett bra sätt att lära känna sina grannar under trivsamma former. Bo i bostadsrätt Som bostadsrättshavare har man både rättigheter och skyldigheter. I föreningen har man rätt att vara med och påverka hur fastigheten sköts, dels genom att lämna förslag på åtgärder och dels genom att vara med och välja styrelseledamöter. För den egna lägenheten finns en vårdplikt, det vill säga en skyldighet att ansvara för att den underhålls på ett bra sätt. Yttre och inre underhåll I stadgarna finns angivet vad som är så kallat yttre och inre underhåll. För allt inre underhåll ansvarar bostadsrättshavaren själv. Lite förenklat kan man säga att allt som finns inne i lägenheten ingår i den boendes vårdplikt och ska underhållas på ett sätt så att inte skador som kan drabba grannarna eller fastigheten uppstår. Orsakas en skada av någon annan som vistas i lägenheten exempelvis familjemedlemmar, gäster, hantverkare eller en eventuell andrahandshyresgäst uppstår en gråzon när det gäller ansvarsfrågan. Varje enskilt fall kräver en egen bedömning och Fastighetsägarna rekommenderar att styrelsen söker professionell juridisk hjälp ifall någon form av konflikt uppstår. För det yttre underhållet finns inget personligt ansvar för den enskilde bostadsrättshavaren. Den som inte vill kan heller inte tvingas att städa trapphus eller måla om i tvättstugan. Föreningen kan däremot ta på sig delar av det inre underhållet om stadgarna tillåter det. Det kan till exempel handla om att återställa ytskikten i badrummen efter ett stambyte. Avgiften styrs av lägenhetens andelstal Bostadsrättshavaren ska betala årsavgift till föreningen. Oftast är denna uppdelad i tolv delar och debiteras månadsvis. Det vanligaste sättet att bestämma avgiftens storlek är att använda andelstal. Andelstalen beslutas i samband med föreningens bildande och några vanliga parametrar för att fastställa dem är lägenhetsstorlek, våningsplan och väderstreck. En bostadsrättsförening är en egen juridisk person. Som bostadsrättshavare kan du därför aldrig bli personligt ansvarig för föreningens skulder eller andra åtaganden. Det enda du kan förlora är den insats som betalats för bostadsrätten. Förlora rätten till lägenheten Under vissa omständigheter kan en bostadsrättshavare förlora nyttjanderätten till sin lägenhet, det som i stadgarna kallas att rätten anses förverkad. Sådana omständigheter kan bland annat vara om årsavgiften inte betalas, om man i stor omfattning stör ordningen i huset, om lägenheten hyrs ut i andra hand utan tillstånd eller om man vanvårdar sin lägenhet på ett sätt som kan orsaka skador på fastigheten. Innan styrelsen kan fatta ett sådant beslut måste en skriftlig varning skickas ut. Eftersom konsekvenserna kan bli stora för den enskilde finns vissa formkrav som måste uppfyllas för den här typen av ärenden. Se därför till att hela processen sköts på ett korrekt sätt från första början. Om ärendet leder hela vägen fram till att beslutet verkställs finns risken att lägenheten säljs av föreningen på exekutiv auktion. Köpeskillingen tillfaller bostadsrättshavaren efter avdrag av eventuella skulder till bostadsrättsföreningen. 5

6 Lagarna och stadgarna styr Vem bestämmer vad i huset? För att förenkla tillvaron i olika sammanhang där vi människor behöver samspela med varandra brukar vi relativt snart skapa ett regelverk formellt eller informellt. I bostadsrättsföreningen är det stadgarna som utgör ramen för de gemensamma intressena. Allra ytterst finns det dock två lagar som styr hur en bostadsrättsförening ska fungera bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Bostadsrättslagen behövs för att komplettera lagen om ekonomiska föreningar, eftersom det finns en del områden där en bostadsrättsförening skiljer sig från övriga ekonomiska föreningar. I en del fall är lagtexterna tvingande, i andra fall ger de utrymme för bostadsrättsföreningarna att själva reglera en viss fråga i de egna stadgarna. till dem. För att stadgarna ska vara det stöd som de är tänkta att vara är det viktigt att de är uppdaterade. Innehållet ska vara anpassat till dagens regelverk och frågeställningar och inte hur det var på 1950-talet när föreningen bildades. Bostadsrättsföreningens styrelse är förpliktigade att följa stadgarna i sitt löpande arbete och har ingen rätt att fatta ett beslut som strider emot dem. Även ett beslut som fattas med majoritet på en föreningsstämma kan klandras av en enskild bostadsrättshavare om beslutet strider mot stadgarna. Utformning och innehåll En förenings stadgar kan vara utformade på olika vis. Ibland hänvisar en paragraf i stadgarna till bostadsrättslagen/lagen om ekonomiska föreningar och ibland skrivs de aktuella delarna av lagtexterna in i stadgarna. Bostadsrättslagen reglerar bland annat frågor kring upplåtelse, överlåtelser, rättigheter och skyldigheter samt det löpande arbetet i föreningen. I lagen om ekonomiska föreningar är fokus i stället på det rent föreningsrättsliga. Hit hör allt som rör medlemskap, styrelsens arbete, beslutsgångar och föreningsstämmans innehåll. Föreningens stadgar Vad står det i stadgarna? När det uppstår osäkerhet kring en viss fråga i huset kan en titt i stadgarna oftast lösa problemet. Därför bör alla medlemmar ha tillgång Det kan vara en fördel med att skriva in viktiga delar av lagtexten direkt i stadgarna eftersom man då inte behöver ha tillgång till lagarna för att kunna förstå stadgeparagrafens innehåll. Nackdelen med att göra så är att det ställer större krav på uppdatering. Ändras lagen måste kanske också stadgetexten uppdateras. I vissa frågor är lagtexten bara svepande och detaljerna måste därför regleras i stadgarna. Dit hör till exempel gränsdragningar mellan inre och yttre underhåll. Det är lämpligt att stadgarna utformas så att gränsdragningarna någorlunda följer försäkringsområdena för den enskildes bostadsrättstilläggsförsäkring och föreningens fastighetsförsäkring. RÄTT FÖRSÄKRINGSSKYDD Många tvister som uppstår i bostadsrättsföreningen beror på att de boende inte har rätt försäkringsskydd. För ett komplett försäkringsskydd, såväl om man själv är vållande som om en skada orsakas av en granne, behöver en bostadsrättshavare en kombination av: 1. Vanlig hemförsäkring Skyddar det personliga lösöret i bostaden vid skada, brand eller inbrott. 2. Bostadsrättstilläggsförsäkring Skyddar vid skador på fast egendom i den egna bostaden. Vissa bostadsrättsföreningar erbjuder sina medlemmar en kollektiv lösning när det gäller bostadsrättstilläggsförsäkringen, eftersom det kan få stora konsekvenser för den enskilde om den inte är tecknad. Utöver den enskilde medlemmens försäkringar ska det också finnas en fastighetsförsäkring som täcker skador på fastigheten som inte vållats av en enskild medlem. Det är styrelseledamöterna i bostadsrättsföreningen som ansvarar för att fastigheten har rätt försäkringsskydd. 6

7 Bostadsrättsföreningens verksamhet är väl reglerad i såväl den svenska lagstiftningen som i föreningens egna stadgar. 7

8 Utnyttja gärna juristens specialkompetens Det är lätt att gråzoner uppstår. Dessa upptäcks oftast inte förrän det finns någon form av tvist där man inte finner något stöd i stadgarna. En rekommendation är att utgå från de normalstadgar som finns hos Fastighetsägarna, men också fundera igenom vilka unika situationer som skulle kunna uppstå i den egna föreningen. Då får man förhoppningsvis heltäckande stadgar som fungerar. Och att fördelningen av underhållsansvaret i stadgarna följer de gränser som föreningen vill ha. En jurist bör alltid kontaktas när stadgarna ska ändras för att säkerställa att allt blir rätt. Eftersom föreningens stadgar är så viktiga för verksamheten kan en ändring inte ske med mindre än att den godkänts av två på varandra följande stämmor, varav med kvalificerad majoritet på stämma nummer två. Övrigt regelverk Utöver bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar finns ytterligare regelverk som bostadsrättsföreningen i sin roll som fastighetsägare måste följa. Personuppgiftslagen (PUL) och lagen om kameraövervakning styr möjligheten att sätta upp en portkamera vid fastigheten. I PUL finns också regler om hur länge inpasseringsuppgifter får sparas om det finns elektroniska låssystem i portar, källare, soprum eller tvättstugor. Föreningen ska följa gällande normer och utföra en rad egenkontroller inom miljö, energi och trygghet. Dit hör bland annat kartläggning och sanering av farliga ämnen som PCB och radon, obligatorisk ventilationskontroll (OVK), energideklaration av fastigheten samt regelbundna brandskyddskontroller. Ska en till- eller ombyggnad göras i huset? Då blir plan- och bygglagen samt byggnadsverkslagen aktuella. Som byggherre blir föreningen också ansvarig för att arbetsmiljölagen följs i samband med byggprojekt där externa entreprenörer är inblandade. Hyresgäster i huset? Hyreslagen måste också tillämpas i vissa fall, trots att det är en bostadsrättsförening man bor i. Har en ombildning från hyresrätter skett och vissa boende fortfarande hyr sina lägenheter blir föreningen hyresvärd åt dem. Hyreslagen gäller också om det finns kommersiella lokaler för uthyrning i fastigheten. Tvingande Ej tvingande LIVET I BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGEN STYRS AV 1. Bostadsrättslagen (SFS 1991:14) skyldigheter 2. Lagen om ekonomiska föreningar (SFS 1987:667) 3. Föreningens stadgar 4. Andra offentliga regelverk 5. Hyreslagen om föreningen har hyrsgäster DET SVENSKA REGELVERKET Ges ut av: Riksdagen Regeringen Myndigheter Lagar Förordningar Föreskrifter Allmänna råd Riksdagens lagar är alltid tvingande, liksom regeringens förordningar och myndigheternas Författningar föreskrifter. Allmänna råd ges ut av olika myndigheter och är enbart rekommendationer. Regler 8

9 Föreningsstämman och dess innehåll Föreningsstämman fattar övergripande beslut En gång om året ska en stämma hållas i bostadsrättsföreningen och dit ska alla föreningens medlemmar kallas. Eftersom en viktig del av stämmans innehåll är att ta del av den ekonomiska årsredovisningen, och utifrån den besluta om styrelsens ansvarsfrihet, hålls stämman under våren, vanligtvis i april eller maj. Det gäller dock inte om föreningen tillämpar brutet räkenskapsår. En stämma ska alltid innehålla ett antal obligatoriska punkter på dagordningen. Vilka de är finns angivet i föreningens stadgar. Utöver dessa kan det finnas förslag från styrelsen samt inkomna motioner från någon medlem att behandla. För att styrelsen ska hinna ta fram nödvändiga beslutsunderlag ska motioner alltid lämnas in i god tid innan stämman, ett sista datum för när det ska ske finns oftast i stadgarna. Komplett kallelse Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska skickas ut tidigast fyra veckor och senast två veckor innan. För att alla ska kunna bilda sig en uppfattning om vad som ska avhandlas på stämman ska kallelsen innehålla en dagordning. De handlingar som ska behandlas på stämman årsredovisning, eventuella motioner och styrelsens förslag till svar på motionerna bör också lämnas ut i god tid innan stämman, så att alla medlemmar får möjlighet att i lugn och ro ta del av innehållet. Stämmobeslut får bara fattas om ärenden som finns upptagna på dagordningen. Stämmans inledning Högst upp på dagordningen kommer punkten Val av ordförande för stämman. Det är inte lämpligt att styrelsens ordinarie ordförande håller i klubban på stämman, eftersom den egna ansvarsfriheten är en av punkterna på dagordningen. Många föreningar tar extern hjälp med stämmans ordförandeskap, andra löser det inom föreningen. Oavsett vilket är det viktigt att personen som väljs är väl förtrogen med beslutsgången. Medlemmarnas rösträtt Vid en stämma ska det registreras vilka medlemmar som är närvarande och en röstlängd ska fastställas. Hur rösträtten i den aktuella föreningen ser ut ska framgå av stadgarna. Den vanligaste principen är en röst per lägenhet, såvida inte samma person äger flera lägenheter. Då har denne person ändå bara en röst. Finns det fler än en ägare till en bostadsrättslägenhet är det endast en av dessa som får rösta. Lite fika på mötena är alltid uppskattat av deltagarna. 9

10 För att visa respekt mot övriga medlemmar bör styrelsen vara väl förberedd inför föreningsstämman. En väl genomförd stämma ökar chansen till hög närvaro och ökat engagemang från övriga medlemmar i framtiden. 8 10

11 Inför en stämma ska styrelsen också ta fram en dagsfärsk saldolista över inbetalda årsavgifter. En medlem som inte har betalat in avgift har heller ingen rösträtt. Enkel eller kvalificerad majoritet Beroende på vad det är för beslut som ska fattas på stämman finns det också olika krav på hur många som måste rösta ja för att förslaget ska gå igenom. Enkel majoritet eller två tredjedels majoritet. Även tre fjärdedels majoritet förekommer, liksom att vissa beslut kräver att alla berörda säger ja även om de är i minoritet. Vissa frågor kräver också beslut på två på varandra följande föreningsstämmor, exempelvis ändring av bostadsrättsföreningens stadgar. Ett felaktigt fattat beslut är inte giltigt och kan klandras av en enskild bostadsrättshavare. Fastighetsägarna rekommenderar därför att styrelsen är noga med att i förväg ta reda på vad som krävs för att korrekta beslut ska kunna fattas i varje enskilt ärende som är aktuellt på dagordningen. Ekonomi och ansvarsfrihet Innan stämman ska styrelsen ha haft ett möte där punkten Fastställande av årsredovisning har varit med på dagordningen. Årsredovisningen ska bestå av förvaltningsberättelse samt resultat- och balansrapport. Förvaltningsberättelsen ska informera om styrelsens arbete under året och vad som gjorts i fastigheten. Resultat- och balansrapporter visar intäkter och utgifter under året liksom föreningens tillgångar och skulder vid årets slut. Årsredovisningen ska vara granskad av den utsedde revisorn och denne ska ha skrivit sin revisionsrapport där han/hon bekräftar att räkenskaperna är genomgångna och anger ifall det finns något att anmärka på. Årsredovisning och revisionsrapport ska presenteras på stämman och resultat- och balansrapporten ska fastställas. I mångt och mycket är detta enbart formalia eftersom stämman inte har möjlighet att i efterhand ändra något i föregående års bokföring. Stämman beslutar däremot över hur föreningens eventuella vinst eller förlust ska hanteras. EN ORDINARIE FÖRENINGS- STÄMMA SKA BLAND ANNAT FATTA BESLUT OM suppleanter. Utan beslut om ovanstående punkter anses stämman inte vara fullföljd. och balansrapport är frågan om ansvarsfrihet alltid med på en ordinarie stämmas dagordning. Anser man att styrelsen inte skött ekonomin på rätt sätt finns möjligheten att inte bevilja ansvarsfrihet. Ansvarsfrihet beviljas individuellt för varje styrelseledamot, inte för styrelsen som en kollektiv enhet. Att inte bevilja ansvarsfrihet bör inte användas som någon allmänt hållen bestraffning av en styrelseledamot som man inte tycker har gjort ett bra arbete. Enbart om det finns en allvarlig misstanke om att personen orsakat ekonomisk skada ska stämman avstå från att bevilja ansvarsfrihet. Nästa steg är att inom ett år väcka talan mot personen i fråga. Arvoden och ersättningar Beslut om arvoden till styrelsemedlemmar och revisorer ska fattas på stämman. Oftast finns det många synpunkter på hur och i vilken omfattning som arvoden ska betalas ut. Enligt uppgifter som baseras på Fastighetsägarnas kontakter med sina medlemmar är det ungefär hälften av föreningarna som ger sina styrelseledamöter arvoden. Ytterligare cirka en tredjedel av föreningarna erbjuder ledamöterna ett mindre belopp eller en middag vid årets slut, resterande har ingen modell för att visa sin uppskattning för styrelsens arbete. Bevilja ansvarsfrihet För att uppväga stämmodeltagarnas begränsade möjlighet att göra ändringar i föregående års resultat- Långsiktig lösning för arvoden Fastighetsägarnas uppfattning är att styrelsen ska ha ett arvode för det arbete som utförs. Hur stort det bör vara 11

12 Gör styrelseuppdraget attraktivt genom att hålla isär ledamöternas arbete och fastighetsskötseln. Hitta också en arvodesmodell med en ersättning som står i paritet till arbetsinsatsen. Då blir det sannolikt lättare att få exempelvis småbarnsföräldrar att engagera sig. varierar från förening till förening. Bostadsrättsföreningens storlek och hur styrelsens arbetsbelastning ser ut är avgörande. Allra bäst är det om valberedningen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag till arvode och hur det ska fördelas mellan ledamöterna. Då slipper någon styrelseledamöterna själv vara den som väcker frågan och undviker därmed också en jävsituation. Ett sätt att slippa hantera arvodesfrågan på nytt vid varje föreningsstämma är att slå fast en summa och koppla den till någon form av index, exempelvis inkomstbasbeloppet. Styrelsen kan därefter på egen hand fördela summan bland ledamöterna. Genom indexregleringen justeras summan automatiskt i en takt som följer samhällsutvecklingen i stort. Punkten måste dock upp på dagordningen varje år och beslut ska fattas, men arvodets storlek behöver inte bli föremål för en ny diskussion varje gång. Tillfälliga ersättningar Är det aktuellt med ett större projekt i huset som exempelvis ett stambyte? Sannolikt kommer det att öka arbetsbelastningen för hela eller delar av styrelsen och då bör också ett projektrelaterat arvode betalas ut. Detta ska upphöra så snart projektet är avslutat. Stämman bör också besluta om en modell för ersättning för förlorad arbetstid. I många sammanhang finns det tillfällen när en styrelseledamot behöver ta ledigt från arbetet för ett möte eller något annat ärende som hör ihop med uppdraget för bostadsrättsföreningen. Genom att en gång för alla ta ett beslut om extra ersättningar behöver inte separata beslut tas varje gång som situationen uppstår. Oavsett om det handlar om arvoden eller tillfälliga ersättningar är dessa skattepliktiga för mottagaren. Föreningen ska också betala arbetsgivaravgifter för dem. Val till förtroendeuppdrag Efter den del av stämman som berör de ekonomiska frågorna följer de personval som behöver göras styrelsemedlemmar, suppleanter, revisorer, revisorssuppleanter och valberedning. Styrelsemedlemmar bör väljas så att inte hela styrelsen står i tur att avgå samtidigt. Oftast utsågs en valberedning på stämman året innan och det är deras uppgift att ta fram lämpliga kandidater som stämman kan rösta ja eller nej till. Styrelsen konstituerar sig själv Medlemmarna utser styrelsemedlemmarna men vanligtvis inte vilken befattning i styrelsen som respektive person ska ha. Detta görs vid ett konstituerande styrelsesammanträde efter stämman. Det finns en fördel med det förfarandet. Om stämman skulle utse styrelseordföranden måste en extra stämma utlysas om ny ordförande behöver utses, exempelvis om den nuvarande flyttar. Har styrelsen däremot på egen hand fattat beslut om ansvarsfördelning kan styrelsen också utse en ersättare. Då slipper man den stora administration som det innebär att kalla till en extra stämma. 12

13 Styrelsens arbete Befogenheter och ansvar Vad uppdraget som styrelseledamot innebär kan variera stort beroende på föreningens storlek och hur mycket av de löpande arbetsuppgifterna som utförs av styrelsen. Ofta är belastningen extra stor i de fall när en hyresfastighet ombildas till bostadsrätter och allt är nytt, både för styrelse och medlemmar. Vissa uppgifter är dock gemensamma för alla föreningar, liksom hur befogenheterna och ansvaret ser ut. Styrelsens arbete regleras av bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar samt föreningens stadgar. I den så kallade ändamålsparagrafen i stadgarna finns ramarna för föreningens verksamhet angiven. Endast verksamhet som har stöd i ändamålsparagrafen får bedrivas av föreningen. Vem bestämmer stämman eller styrelsen? I stadgarna går det oftast att läsa vilka beslut som måste tas av stämman och vad styrelsen själv kan bestämma. Enligt Fastighetsägarnas normalstadgar får styrelsen till exempel inte på egen hand fatta beslut om att sälja föreningens fasta egendom. till att styrelseledamoten blir skadeståndsskyldig mot bostadsrättsföreningen. Respekt för uppdraget Att sitta i styrelsen är ett förtroendeuppdrag som man ska visa respekt för. Grannarna i huset har valt sina ledamöter för att de på bästa sätt ska förvalta det gemensamma kapital som fastigheten utgör. Om medlemmarna inte anser att uppdraget sköts har de också rätten att på nästkommande stämma avsätta en styrelseledamot utan att behöva motivera varför. Omvänt har också varje styrelseledamot rätt att avsäga sig sitt uppdrag när som helst under löpande mandatperiod. Likhetsprincipen är utgångspunkten Grundprincipen är att alla beslut ska komma de boende till godo på lika villkor och lagen säger att ingen medlem får gynnas på ett otillbörligt sätt. Ibland är det ändå ofrånkomligt att vissa beslut gynnar olika bostadsrättshavare mer än andra. I dessa fall måste föreningen kunna ge en god motivering till varför beslutet tas. I bostadsrättslagen står det att bara en stämma får besluta om väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark. Men i den frågan förekommer det att föreningens stadgar avviker från lagen och ger styrelsen ett större mandat. Styrelsen har inte rätt att ändra föreningens stadgar och inte heller fatta beslut som strider emot dem. Däremot ligger hela förvaltningsansvaret på styrelsen, liksom att fatta beslut om utdebitering av årsavgifter. Styrelsen ansvarar också för att den lagstiftning som berör verksamheten följs. En ledamot som avsiktligt bryter mot bestämmelserna eller vållar föreningen skada kan nekas ansvarsfrihet av stämman. I förlängningen kan det leda Minoritetsskydd Ett särskilt skydd finns för minoriteter, det vill säga en enskild eller mindre grupp bostadsrättshavare med en avvikande uppfattning i en viss fråga. Minoritetsskyddet träder in när föreningen vill fatta beslut som gör ett ingrepp i den enskildes bostadsrätt. Det kan handla om att någon får en balkong över sitt fönster eller förändringar av badrummet i samband med ett stambyte. Bostadsrättshavaren som berörs ska då godkänna förändringen. Om han eller hon inte gör det kan beslutet enbart genomföras om en stämma fattar beslut med minst två tredjedels majoritet samt att Hyresnämnden därefter godkänner beslutet. ANSVARSFÖRDELNING MELLAN STYRELSEN OCH STÄMMAN I NORMALFALLET Bostadsrättsföreningens styrelse Föreningsstämman 13

14 En pratstund i trappan är ett bra sätt för en styrelseledamot att fånga upp boendes synpunkter. Jävsituationer ska undvikas Om någon i styrelsen berörs av ett beslut ska den personen inte vara med när det aktuella beslutet fattas. Det gäller såväl under diskussionen som i själva beslutsögonblicket. Frånvaron ska antecknas i protokollet. Vid en stämma får en styrelseledamot inte rösta på frågan om ansvarsfrihet för sig själv. Däremot står det fritt att rösta i frågan om övriga styrelsemedlemmars ansvarsfrihet. Informationshantering en omdömesfråga Någon lagstadgad sekretess finns inte i bostadsrättslagen. Däremot hör det till varje styrelseledamots vårdplikt att visa ett gott omdöme och inte säga eller göra något som skadar varken en enskild medlem eller föreningen. Styrelsens protokoll ska därför inte offentliggöras till övriga medlemmar efter mötena. För att få ett bra informationsflöde kan man i stället med jämna mellanrum skriva och distribuera en sammanfattning av de uppgifter som styrelsen arbetar med och som är av allmängiltigt intresse. Ledamöternas roller Ordförande Enligt lag måste en bostadsrättsförening ha en ordförande. Vilka övriga styrelsebefattningar som ska väljas framgår antingen av stadgarna eller är frivilliga. Ordföranden har det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet och hur den bedrivs. Dessutom är ordföranden ytterst ansvarig för att fattade beslut också genomförs. Han eller hon är också den som kan ställas till svars rättsligt om fel begås. Sekreterare Sekreterarens roll är att hålla reda på den administrativa delen av styrelsens arbete. Enligt lagen om ekonomiska föreningar finns en skyldighet att föra protokoll och att dessa också ska vara numrerade. Utan protokoll skulle det vara omöjligt att komma ihåg vilka beslut som fattats, något som skulle omöjliggöra föreningens verksamhet. Protokollen är också viktiga för att revisorerna ska kunna granska att beslut som rör ekonomin är fattade på rätt sätt. Kassör/ekonomiansvarig I de flesta föreningar finns idag ingen kassör. Eftersom den ekonomiska förvaltningen oftast är utlagd externt är rollen inte aktuell. Däremot finns det all anledning att utse en ekonomiansvarig i styrelsen som har till uppgift att vara förbindelselänk mellan styrelsen och den som sköter den ekonomiska förvaltningen. Det är också naturligt att den ekonomiansvarige ansvarar för budgetarbete, planerar avsättningar till fonder och arbetar med analyser av det ekonomiska utfallet. Övrig styrelseledamot Även ledamöter utan en uttalad befattning har en viktig roll att fylla i styrelsen. Genom att utnyttja den samlade kompetensen hos gruppen går arbetet både fortare och 14

15 lättare. Det finns därför all anledning att delegera ansvar och arbetsuppgifter över hela styrelsen. Övriga arbetsuppgifter kan till exempel bestå av att vara utbildningsansvarig eller arbeta med olika trivselaktiviteter. De viktiga protokollen Vad ska finnas i protokollet och hur ska man skriva? Det viktigaste är inte hur man skriver ett protokoll är inte något litterärt verk. Huvudsaken är att det i protokollet tydligt framgår vad som beslutats på mötet i fråga. Då vet alla vad man kommit överens om och både nya och gamla styrelseledamöter kan följa ärenden bakåt i tiden. Utöver besluten finns det några andra uppgifter som alltid ska finnas med: hållits styrelsemöte, extra eller ordinarie föreningsstämma eller konstituerade sammanträde. under året. liksom uppgift om någon suppleant trätt in i en ordinarie ledamots ställe. Det ska också framgå om någon inte varit med under hela mötet. lats under mötet och vilka motiveringar som finns till olika förslag. Det viktiga är att alla förslag finns redovisade och att det tydligt framgår vilka beslut som fattats. Det ska också framgå om någon ledamot reserverat sig mot ett beslut. VEM GÖR VAD? Ordföranden ska bland annat se till att: de beslut som ska fattas Sekreterarens roll innebär vanligtvis att: dokument Valberedningen bör: medlemmar är intresserade av att bli omvalda önskemål om kompletterande kompetens nuvarande styrelseledamöter finns det någon som visar bristande engagemang? kön och etniskt ursprung i styrelsen ser ut för att hitta en bra balans Justering ger giltighet Inga beslutade åtgärder får genomföras innan protokollet justerats, det är först då som det blir giltigt. Justering sker av ordförande tillsammans med utsedd justeringsman. Om protokollet sträcker sig över flera pappersark ska varje ark signeras. Är justerarna eller ordförande oense om en formulering i protokollet kan de, om sekreteraren inte anser att formuleringen ska ändras, vid sina underskrifter ange en alternativ lydelse. Ordförande och/eller justerare kan också lägga en egen bilaga till protokollet. Protokoll från styrelsemöten är inte offentliga och medlemmar har inte rätt att begära att de ska lämnas ut. De ska därför förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem. Stämmoprotokoll har däremot alla 15

16 medlemmar rätt att ta del av och de ska finnas tillgängliga senast tre veckor efter stämman. Delegera för enklare hantering Alla styrelsemedlemmar behöver inte vara involverade i allting. Genom en tydlig arbetsfördelning och delegationsordning kan enskilda ledamöter fatta egna beslut. Ett delegationsbeslut bör föregås av en diskussion om principerna så att alla är överens om vilka ramar som gäller för delegationen. Beslut om delegation fattas på ett styrelsemöte och ska föras in noggrant i protokollet. Även en eventuell återkallelse ska protokollföras. Ett exempel: Föreningen A vill förenkla och snabba upp hanteringen när det gäller godkännandet av nya medlemmar. Vid ett tillfälle när extra tid kan avsättas diskuterar de noga igenom hur stadgarna ska tolkas och inom vilken ram det därmed är helt självklart att godkänna nya medlemmar. När alla är överens om kriterierna ges ordförande delegation att ensam godkänna nya medlemmar utifrån dessa. Uppfylls kriterierna inte ska ärendet däremot tas upp i styrelsen som vanligt. Beslut som fattas på delegation ska återrapporteras på kommande styrelsemöte och protokollföras. Ett delegationsbeslut fråntar inte övriga medlemmar i styrelsen sitt egna ansvar, därför bygger en sådan överenskommelse på ömsesidigt förtroende. Delegationen kan återkallas när som helst. Valberedningens uppgift Det regleras inte i någon lag att det måste utses en valberedning i föreningen. Ändå är det ett vanligt förekommande att stadgarna anger att en valberedning ska utses. Valberedare utses på stämman inför kommande års val av styrelseledamöter. Valberedningen har en mycket viktig uppgift att ta fram förslag på en styrelse med blandad och rätt kompetens. Det första valberedningen bör informera sig om är vilka val som är aktuella inför kommande stämma. Sedan börjar arbetet med att hitta lämpliga kandidater som stämman kan ta ställning till. Knacka dörr, ringa eller skriva Ett sätt att påbörja arbetet är att knacka dörr, presentera sig och undersöka respektive medlems intresse för att delta i styrelsearbetet. Det kräver störst arbetsinsats men ger sannolikt det bästa underlaget. En annan metod är att skriva till alla medlemmar och be dem ge förslag på tänkbara kandidater. Valberedningens förslag bör redovisas skriftligt på stämman och helst ska medlemmarna ha tillgång till förslagen i förväg. Fastighetsägarna rekommenderar också att valberedningen får i uppdrag att utarbeta ett förslag till arvodesmodell för styrelsemedlemmarna. Gör uppdraget attraktivt Hur ser styrelseledamöternas vardag ut? Arbetar de med den långsiktiga förvaltningen av fastigheten och föreningen eller fungerar de mer som fastighetsskötare och byter glödlampor i trappuppgångarna? Ansvar för trivselaktiviteter av olika slag kan med fördel läggas på någon av styrelsens övriga ledamöter. För att få rätt kompetensmix i styrelsen är det viktigt att uppdraget fungerar även för den som är mitt i livet med familj och yrkesliv. Därför bör styrelsens uppdrag definieras och renodlas. Genom att antingen lägga ut fastighetsskötseln på entreprenad eller göra en separat överenskommelse med en händig medlem som har tid till förfogande, blir styrelserollen mer attraktiv. 16

17 Bostadsrättsföreningen som fastighetsägare Gemensamt ansvar för allt som rör fastigheten Alla medlemmar i en bostadsrättsförening har ett gemensamt ansvar för att fastigheten hålls i gott skick. Eftersom föreningen företräds av den valda styrelsen är det ytterst den som har rollen som fastighetsägare. bör kommuniceras ut i god tid, exempelvis om ett stambyte planeras under de kommande åren. Då får alla en uppfattning om vad som är på gång och kan anpassa egen invändig renovering efter föreningens planerade arbeten. Bostadsrättsföreningen har exakt samma skyldigheter att vara insatt i och följa det regelverk som finns kring flerfamiljshus som ett företag som är specialiserat på fastighetsförvaltning. Rollen som fastighetsägare är alltså precis densamma för en liten bostadsrättsförening med åtta lägenheter som för ett kommunalt bostadsbolag med många anställda och flera tusen hyresrätter. Långsiktig ekonomisk planering En förutsättning för att styrelsen ska kunna arbeta på ett bra och självständigt sätt med underhållsplanen är att medel hela tiden sätts av för de framtida åtgärder som anges i den. Om det vid varje större åtgärd krävs beslut om avgiftshöjningar alternativt extra inbetalningar finns alltid risken att styrelsen får ett stämmobeslut emot sig. Det är därför viktigt att både läsa på och ta in extern hjälp vid behov så att allt blir korrekt utfört. Vid större renoverings- eller ombyggnadsprojekt är det ofta helt nödvändigt att ha en kompetent projektledare vid styrelsens sida genom hela projektet. Dels undviks många fallgropar och dels är projekten ofta mycket tidskrävande och styrelseledamöterna kan därför få svårt att hinna med dem på ett bra sätt. Uppdaterad underhållsplan Det bästa verktyget för att få struktur på förvaltningsoch underhållsarbetet i fastigheten är en underhållsplan. Ett aktivt arbete med att hålla den uppdaterad lönar sig flera gånger om eftersom den då både visar när olika åtgärder ligger i tiden och ger ett bra underlag för de ekonomiska kalkylerna. Styrelsen behöver därför ha tillräckligt med argument för att motivera varför underhållsplanen ser ut som den gör. Ett sätt att ge extra tyngd åt innehållet är att ta hjälp av utomstående expertis vid upprättande och uppföljning av underhållsplanen. Styrelsen fattar besluten Grundprincipen är att styrelsen på egen hand fattar beslut om allt underhåll, det vill säga när något befintligt byts ut mot något liknande nytt. Hit hör till exempel omläggning av tak, målning av trapphus och byte av tekniska installationer men också stambyten. Underhållsprojekt kan handla om allt från stora fasadarbeten till byte av utrustning i den gemensamma tvättstugan. Från allra första början läggs olika schablonvärden in i underhållsplanen, till exempel uppskattade tidsintervall för åtgärder som målning av fönster, takbyten och stambyten. Varje åtgärd ska också prissättas så att även kostnaderna framgår av underhållsplanen. Varje år ska sedan en statusbesiktning genomföras där man uppdaterar underhållsplanen efter hur det faktiskt ser ut. Fönstren kanske klarar sig två år till eftersom arbetet gjordes extra grundligt förra gången, däremot kan schablonkostnaden behöva uppdateras för att ligga i linje med det aktuella kostnadsläget. Underhållsplanen ska vara ett levande dokument som ligger till grund för vilka ekonomiska avsättningar som behöver göras. Underhållsplanen är i första hand ett styrelsedokument men de delar som berör de boende 17

18 En väl fungerande underhållsplan ger en välskött fastighet, som behåller sitt ekonomiska värde. FÖRENINGENS ANSVAR SOM FASTIGHETSÄGARE INNEBÄR övriga fastighetsförvaltande företag både kort och lång sikt lägenheter i andra hand och störningar kommersiella lokaler eller hyresrätter i fastigheten. Av tradition kan det se olika ut i olika föreningar. I vissa föreningar förankrar styrelsen större underhållsåtgärder på en föreningsstämma, i andra arbetar styrelsen självständigt även med mer kostnadskrävande projekt. Viktigt att notera är att i de fall som styrelsen väljer att ge stämman möjlighet att fatta beslut om en underhållsåtgärd måste man också kunna hantera ett avslag. Är åtgärden helt nödvändig är det bättre att ta upp frågan som en ren informationspunkt. Styrelsen får däremot inte fatta beslut om om- och tillbyggnadsprojekt, alltså där något tillkommer som inte funnits tidigare. Dessa beslut ska fattas på en stämma. Övriga fastighetsägarfrågor Uthyrning i andra hand En bostadsrättshavare har rätt att hyra ut sin lägenhet i andra hand under vissa omständigheter men ett godkännande från styrelsen krävs alltid. Det gäller även om man hyr eller lånar ut lägenheten till en familjemedlem. Gentemot föreningen är det alltid bostadsrättshavaren som är ansvarig för sin vårdplikt, även om man för tillfället bor någon annanstans. Föreningen ska dock alltid informeras om vem som ska bo i lägenheten. Finns det ingen särskild policy i föreningen gäller att man har rätt i att hyra ut sin bostad i andra hand om man ska studera/arbeta på annan ort eller prova på ett samboende med någon. Fastighetsägarna rekommenderar att inte bevilja uthyrning i andra hand under mer än tolv månader i taget. Om byte av hyresgäst sker under uthyrningsperioden ska en ny ansökan lämnas in. Om styrelsen avslår ansökan om uthyrning i andra hand 18

19 finns möjlighet för bostadsrättshavaren att ansöka om prövning i Hyresnämnden. Är föreningens egen policy strängare än gängse praxis kommer Hyresnämnden sannolikt att gå på bostadsrättshavarens linje. Uthyrning i andra hand utan styrelsens godkännande kan medföra att föreningen säger upp bostadsrättshavaren från lägenheten. I sin tur kan det innebära en tvångsförsäljning av bostaden. Bostadsrättsföreningen som hyresvärd Det är ganska vanligt att bostadsrättsföreningen också har hyresgäster i sin fastighet. Vanligast är att det finns kommersiella lokaler, exempelvis butiker, kontor, lager eller garage som hyrs ut. Ett hyresvärdförhållande kan också bli följden av en ombildning av ett hyreshus där vissa boende valt att behålla sina hyresrätter. Bostadsrättsföreningen ska då följa hyreslagen. För föreningen innebär det till exempel ett ansvar för det inre underhållet i hyreslägenheterna. Under förutsättning att det finns fler än två hyresrätter i fastigheten, och att man har en förhandlingsordning, krävs också förhandlingar med Hyresgästföreningen för att få höja hyran. Störningar När man bor under samma tak förväntas man också visa hänsyn mot sina grannar. I bostadsrättslagen står det att bostadsrättshavaren ska iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Har föreningen formulerat särskilda ordningsföreskrifter är medlemmarna skyldiga att rätta sig efter dem. Ordningsföreskrifterna får dock inte vara godtyckliga utan ska spegla någon sorts generell norm. Störningar kan ibland vara svåra att definiera vad en person störs av märker en annan knappt av. Bor man i ett flerfamiljshus är det oundvikligt att man till och från hör sina grannar. Ljud som orsakas av ett normalt leverne räknas enligt bostadsrättslagen inte som en störning. Barn får springa på golvet, man får ha gäster hemma i normal omfattning och det är tillåtet att spela musik inom rimliga gränser. Är störningen däremot av så allvarlig karaktär att den kan anses försämra grannarnas boendemiljö eller vara skadlig för hälsan klassas det i stället som en miljöfråga och då är det dags för styrelsen att agera. Hjälper det inte att prata med personen i fråga ska en skriftlig varning skickas, där personen uppmanas att upphöra med det som stör. I brevet ska det också framgå att upprepade störningar kan betyda att bostadsrättshavaren kan sägas upp från lägenheten. De formkrav som finns för hantering av störningsärenden måste följas, annars håller ärendet inte för en rättslig prövning. Alla bostadsrättshavare har rätt att leva ett normalt liv i sina lägenheter. I ett flerfamiljshus är det oundvikligt att man ibland hör sina grannar. 19

20 Ett år i bostadsrättsföreningen Historien upprepar sig Efter sin första tolvmånadersperiod som förtroendevald har en styrelseledamot deltagit hela den årscykel som det vanliga arbetet i bostadsrättsföreningen består av. Eventuellt har även någon större underhållsåtgärd genomförts som givit värdefull erfarenhet inför kommande projekt. Ett normalår i bostadsrättsföreningen ser ofta ut så här: Januari/februari Föregående verksamhetsår är avslutat och det är dags att hålla ett styrelsemöte där arbetet med årsredovisningen inleds och arbetsuppgifter fördelas. Revisorn bör kontaktas i detta skede och informeras om tidplanen. Mars Förvaltningsberättelsen ska vara skriven och resultatoch balansräkningen upprättad. Årsredovisningen lämnas därefter till revisorn för granskning. Ett styrelsemöte ska hållas där årsredovisningen fastställs. Juli Även en styrelseledamot har rätt till lite semester. I juli är det oftast ganska lugnt i fastigheten. Augusti Planeringsdags. I augusti är det lämpligt att ha ett styrelsemöte där verksamhetsplanering och genomgång av underhållsplanen står på agendan. Utifrån den besiktning som gjordes i juni ska underhållsplanen uppdateras och eventuella åtgärder bokas in. September Arbete med löpande verksamhetsfrågor. Oktober Nu är det dags att bjuda in den valberedning som utsågs på föreningsstämman tidigare under året till ett styrelsemöte. Där görs en genomgång av vilka ledamöter som står på tur att avgå och om det finns önskemål från ledamöterna på kompletterande kompetens i styrelsen. Därefter inleds valberedningens arbete. Motioner från medlemmarna inför föreningsstämman ska lämnas in och beredas av styrelsen. April/maj Datum för föreningsstämma ska vara bestämt och kallelse ska skickas ut tidigast fyra men senast två veckor innan stämman. Är årsredovisningen klar bör den bifogas. Om inte bör den i alla fall skickas ut innan stämman för att ge medlemmarna tid att läsa den. November Budgetarbete för kommande år står på agendan under november. December Denna månad finns ingen särskild uppgift kopplad till stadgarna eller övrig normal planering. Från Fastighetsägarnas sida önskar vi alla hårt arbetande styrelseledamöter lite vila från sina uppdrag och en riktigt god jul! På föreningsstämman ska bland annat valberedningen presentera sina förslag på styrelseledamöter. Direkt efter stämman eller snarast möjligt efteråt ska ett styrelsemöte hållas där den nyvalda styrelsen konstituerar sig. Hela bostadsrättssåret Till de kontinuerliga arbetsuppgifterna under hela året hör att se till att den dagliga fastighetsskötseln fungerar och att ha kontakter med de boende. Juni En besiktning av fastigheten bör göras för att den nya styrelsen ska kunna bilda sig en uppfattning om aktuell status. En bra kommunikation i båda riktningarna mellan styrelsen och de övriga medlemmarna gör att många missförstånd och mindre irritationsmoment undviks. Se därför till att det finns kanaler och rutiner för ett regelbundet informationsflöde. 20

Sa fungerar en bostadsra ttsfo rening

Sa fungerar en bostadsra ttsfo rening Sa fungerar en bostadsra ttsfo rening En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som äger någon form av flerbostadsboende. Föreningen drivs utan vinstintresse och har två huvudsakliga syften att

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Fastighetsägarna GFR Lilla Bommen 4 A Box 53081, Göteborg telefon e-post

Fastighetsägarna GFR Lilla Bommen 4 A Box 53081, Göteborg telefon e-post Fastighetsägarna MittNord Kungsgatan 6 8, 3 tr 632 20 Eskilstuna telefon 016-17 22 50 e-post info@mittnord.fastighetsagarna.se www.fastighetsagarna.se/mittnord Fastighetsägarna GFR Lilla Bommen 4 A Box

Läs mer

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Läckögården. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att i

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE

STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Löttorps Village. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Obelisken 29. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. Regnbågens kooperativa hyresrättsförening har till ändamål att främja medlemmarnas

Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. Regnbågens kooperativa hyresrättsförening har till ändamål att främja medlemmarnas Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm. Förslag inför höstens stämma 2012 1 Firma Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. 2 Föreningens

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning Ordlista Beskriver hur stor procentuell andel man har i föreningen och hur stor andel av årsavgifterna som lägenheten skall betala. Andelstalet visar också varje lägenhets andel av föreningens tillgångar

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: Måndagen den 8 juni 2015 klockan 18.00 Hotell Riddargatan, Riddargatan 14 Ordinarie Föreningsstämma

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 (org.nr. 769619-1803) Antagna den 7 mars 2011, reviderade den 28 november 2012, den 2 september 2013 och den 17 juni 2015. 1 Föreningens namn och firmateckning

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening)

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening) Stadgar för MejDej-kooperativet (Ideell förening) 1 FÖRENINGENS NAMN MM Föreningens namn är MejDej-kooperativet, med säte i Kristianstads kommun och verksamhet på 15 mils radie från Kristianstad. MejDej-kooperativet

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person Stadgar för Brf Gripen Antagna den 2011-12- 20 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Gripen. 2 Ändamål, verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Antages 2013-05-01 1 Föreningsnamn Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Biografen. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad )

Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad ) Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad 2010-06-12) Denna skrift ska sammanfatta styrelsens arbetsordning samt ansvars-och arbetsfördelning inom styrelsen och mellan styrelsen och övriga

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Förslag till val av stämmoordförande. Valberedningen föreslår stämman att välja Ann-Christin Appelgren till mötesordförande för årsstämma

Förslag till val av stämmoordförande. Valberedningen föreslår stämman att välja Ann-Christin Appelgren till mötesordförande för årsstämma Punkt 3: val av stämmoordförande Förslag till val av stämmoordförande Varje föreningsstämma kräver en ordförande, denna kan väljas internt eller externt. Förslag: val av stämmoordförande Ann-Christin Appelgren

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den 2013-10-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma , kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan.

Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma , kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma 2015-05-21, kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. 1. föreningsstämmans öppnande 2. val av stämmoordförande 3. anmälan av stämmoordförandens

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen Gröndalsgården u.p.a.

Stadgar för Bostadsföreningen Gröndalsgården u.p.a. Stadgar för Bostadsföreningen Gröndalsgården u.p.a. Denna förening bildades den 3 augusti 1918 under namnet Gullvivan 11 u.p.a. 1 Namn och ändamål. Föreningens firma är Bostadsföreningen Gröndalsgården

Läs mer

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Proposition om tillägg i stadgarna Styrelsen för Solidaritetshuset vill härmed lägga förslag om ett tillägg i stadgarna. Vi saknar en tydlig regel kring hur vi kan hantera medlemmar som inte verkar vara

Läs mer

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 Stadgar för Bilpool i Sala ek. för. antagna vid föreningsstämma 2007-03-29 reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Stadgar för Boo SeniorHem kooperativ hyresrättsförening ( )

Stadgar för Boo SeniorHem kooperativ hyresrättsförening ( ) 2011-04-05 2012-03-26 Stadgar för Boo SeniorHem kooperativ hyresrättsförening (769610-2701) 1 Firma Föreningens firma är Boo SeniorHem kooperativ hyresrättsförening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Föreningsformen En bostadsrättsförening är en speciell form av ekonomisk förening som omfattas av: Bostadsrättslagen (1991:614) Lagen om ekonomiska föreningar

Läs mer

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907 Stadgar för Gamla Knebildstorp org.nr 716407-9332 Grundad 6 april 1907 Stadgar 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gamla Knebildtorps ekonomiska förening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Förslag till nya stadgar Ändrade vid föreningsmöte 2008-06-14 (Ändringar med fet stil) ' 1 Föreningens ändamål Älg e by Tomtägarförening har till ändamål att främja

Läs mer

BRF FALKEN UPPSALA. Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken

BRF FALKEN UPPSALA. Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken BRF FALKEN UPPSALA Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättföreningen Falken. Org nr 717600-1308. 2 Ändamål och verksamhet. Föreningen har till ändamål

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Sida 1 av 6 SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Styrelsens förslag till nya stadgar. BAKGRUND Vid årsmötet 2013 diskuterades en översyn av föreningens stadgar så de överensstämmer med nu gällande regler, ska vara

Läs mer

1 Föreningens firma Föreningen är en ideell förening med firma Ingmarsö Byalag.

1 Föreningens firma Föreningen är en ideell förening med firma Ingmarsö Byalag. STADGAR för föreningen INGMARSÖ BYALAG antagna vid allmänna möten den 2 november 1996 och 31 maj 1997 Ändrade vid föreningsstämma 26 maj 2007 och 24 maj 2008 1 Föreningens firma Föreningen är en ideell

Läs mer

Stadgar för Växjö Intresseförening för Montessori version 4.0

Stadgar för Växjö Intresseförening för Montessori version 4.0 Box 515, 351 06 VÄXJÖ tel: 0470-74 20 72 www.vimbloggen.se Stadgar för Växjö Intresseförening för Montessori version 4.0 1 Innehållsförteckning Allmänt... 3 1. Firma... 3 2. Säte... 3 3. Ändamål... 3 4.

Läs mer

Vad innebär det att bo i bostadsrätt?

Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad är en bostadsrätt? Äger jag min lägenhet? Många som köpt en bostadsrätt tror också att de äger lägenheten. Onekligen lätt att tro, med tanke på priset man får

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD

STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Stigs Gård har upprättat denna arbetsordning för att utgöra ett komplement till bestämmelserna i bostadsrättslagen

Läs mer

Arbetsordning för styrelse i Brf Trönninge Äng

Arbetsordning för styrelse i Brf Trönninge Äng Arbetsordning för styrelse i Brf Trönninge Äng 2016-2017 Ansvar Ordförande I ordförandes arbetsuppgifter ingår att vara arbetsledare för styrelsen samt ordförande på styrelsemöten svara för att föreningsstämmans

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr:

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: Bilaga 3 till protokoll 2002-10-30 Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: 857202-6170 1 Firma Föreningens firma är Påfvelunds samfällighetsförening 2 Förvaltningsobjekt, grunderna för förvaltningen

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar.

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar. Brf Spinnmästaren i Lindome Göteborg 2013-04-21 Stadgerevision Föreningen har lämnat mig uppdraget att gå igenom föreningens nuvarande stadgar och ta fram nya stadgar. Sedan föreningen registrerade sina

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm.

Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm. 1 Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm. (Reviderat inlägg av Björn Gate) Stadgarma skall beslutas om på extra stämman den 13 dec 2012 1 Firma Föreningens

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Granska ombildningen till bostadsrätt

Granska ombildningen till bostadsrätt Granska ombildningen till bostadsrätt När en ombildningsprocess drar igång finns det anledning att särskilt granska några saker för att försäkra sig om att man inte blir vilseledd. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Lobo. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR NORMALSTADGAR 2011 FÖR STADGAR

BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR NORMALSTADGAR 2011 FÖR STADGAR STADGAR NORMALSTADGAR 2011 FÖR BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR ANPASSNINGAR AV DESSA STADGAR Bostadsrättsföreningen har anpassat HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar av 2011 i följande bestämmelser:

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Stadgar för Björkstadens miljöbilpool 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening.

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

KURSKATALOG 2015 HSB UPPSALA

KURSKATALOG 2015 HSB UPPSALA KURSKATALOG 2015 HSB UPPSALA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT KURSÅR MED HSB! Utbildningen är en hjärtefråga för oss på HSB. Det är både enklare och roligare att driva en bostadsrättsförening om man känner att

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING? En sorts ekonomisk förening Medlemmarna äger sitt hus gemensamt Egna stadgar 1 MEDLEMMAR I BRF Betalar en insats Har andel

Läs mer

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39 2014-05-18 Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39 Plats: Bingohallen, S:t Eriksgatan 31 Dag: Måndag 18 maj, 2015 Tid: kl. 19.00 Dagordning 1. Öppnande Eva Ekermann förklarade stämman

Läs mer

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING STADGAR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Slottshagens Tomtägareförening, ideell förening. 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR BRF SOLROSEN1 1(5)

NORMALSTADGAR FÖR BRF SOLROSEN1 1(5) NORMALSTADGAR FÖR BRF SOLROSEN1 1(5) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Solrosen Gröna gränd 7 19, 831 36 ÖSTERSUND. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

FÖRENADE SOLHEM kooperativa hyresrättsförening

FÖRENADE SOLHEM kooperativa hyresrättsförening Förenade Solhem Stadgar reviderade 2008-05-14 1(6) STADGAR TILL FÖRENADE SOLHEM kooperativa hyresrättsförening 1 Firma Föreningens firma är Förenade Solhem kooperativa hyresrättsförening. 2 Föreningens

Läs mer

Arbetsordning Cleantech Östergötland

Arbetsordning Cleantech Östergötland Arbetsordning Cleantech Östergötland Organisationsnr: 802444-9830 1. Arbetsordning för styrelsen 2. Instruktion för verksamhetsansvarig Godkändes av styrelsen i Cleantech Östergötland (Föreningen) vid

Läs mer

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg Stadgar Brf HK 18 i Göteborg STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HK18 I GÖTEBORG 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen HK18 i Göteborg. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening. Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN

Du och din bostadsrättsförening. Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN Du och din bostadsrättsförening Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN En gång om året ska en föreningsstämma hållas i bostadsrättsföreningen och dit ska alla medlemmar kallas. Här fattas bland annat beslut

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB)

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) Tynningö 2011-08-31 Föreningsstadgar 1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) 2 Föreningens ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politisk och

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2012

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2012 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2012 HSB BRF 97 KUNGSÄNGSPORTEN VÄLKOMMEN TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2012 Härmed kallas medlemmarna i HSB BRF 97 Kungsängsporten i Uppsala till extra föreningsstämma. DATUM: Torsdagen

Läs mer

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11.

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. Sida 1 av 6 Bilaga 2 Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Matteröds fiber ekonomisk förening 2 Ändamål

Läs mer