B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I N G E N M A R M O R N. Informationsblad för boende i Marmorn, Lundagatan 36 44

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I N G E N M A R M O R N. Informationsblad för boende i Marmorn, Lundagatan 36 44"

Transkript

1 B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I N G E N M A R M O R N Inormationsblad ör boende i Marmorn, Lundagatan 36 44

2 Lundagatan 3 Skinnarviksringen 5 36C 36B 36A Cykelörråd 36D 38B Tvättstuga 38A 4 36E 40A & B Övernattningslgh. 36F Musikrum Barnvagnsrum Cykelörråd Grovsopor Källsortering 42B 42A 44D Övernattningslgh. 44C 1 2 Fastighetsskötarexp. 44B Tvättstuga 44A Cykelörråd Siror i ring motsvarar kamerapositioner ör broschyrens bilder: 1. Framsida 4. Sid Sid Baksida 3. Sid 18 2

3 INNEHÅLL Välkommen till Marmorn 4 Fakta om Marmorn 5 Historik 5 Styrelsens arbete 6 Förslag på ändringar 6 Inormationskanaler 7 Stadgar 7 Intressegrupper 7 Ekonomi och örvaltning 8 Föreningens ekonomi 8 Utgiter 8 Inkomster 8 Inre ond 8 Lägenheterna 9 El, gas och ventilationssystem 9 Nycklar 9 Försäkring 9 Faciliteter 10 Tvättstugor 10 Musikrum 10 Övernattningslägenheter 10 Barnvagnsrum 10 P-platser bil och motorcykel 10 Cykel- och mopedörråd 11 Kabel-TV 11 Felanmälan Kabel-TV 11 Bredband via ADSL 11 Så här gör du ör att å ADSL i din lägenhet 11 Sopor och källsortering 12 Service 12 Serviceleverantörer 12 Fastighetsskötare 13 Besöks- och teleontid 13 Arbetstid 13 Ansvarsördelning 13 Bostadsrättsöreningen eller bostadsrättsinnehavaren? 13 Till det inre räknas: 13 Andrahandsuthyrning 14 Att tänka på vid andrahandsuthyrning: 15 Övrigt att ta hänsyn till 15 Ombyggnad av lägenhet 15 Fasader och balkonger 15 Ordningsregler 16 Föreningens postadress HSB:s Br Marmorn Lundagatan 44 c Stockholm Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC Teknisk och ekonomisk örvaltning

4 VÄLKOMMEN TILL MARMORN HSBs bostadsrättsörening Marmorn är en av Stockholms största och äldsta bostadsrättsöreningar och inns på Södermalm, närmare bestämt Lundagatan 36-44, högst upp på Skinnarviksberget. Här hittar du grönska, glädje, underbara grannar och välskötta hus. Föreningen bildades 1930 i samband med att husen byggdes av HSB. Arkitekt var Sven Wallander och husen byggdes i den unkisstil som då präglade boendemiljöerna. De lesta lägenheter är en- eller tvårummare men det inns också ett mindre antal treor. Styrelsens långvariga mål med Marmorn är att örvalta öreningens tillgångar på bästa sätt. Det innebär bland annat att vi vill bibehålla och upprusta eter behov enligt den ursprungliga stil som rådde under 1930-talet. Detta kan man exempelvis se på upprustningen av trapphusen, belysningen och den typograiska stilen på nya skyltar. Varmt välkommen till Marmorn! Styrelsen 4

5 FAKTA OM MARMORN Marmorn är en av de äldsta bostadsrättsöreningarna i Stockholm. Enligt våra stadgars örsta paragra har öreningen till ändamål att i öreningens hus upplåta bostadslägenhet ör permanent boende och lokaler till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed rämja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har öreningen till ändamål att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, rämja serviceverksamhet med anknytning till boendet. För att utöva bostadsrätten, det vill säga bo permanent i Marmorn, måste man dels örvärva en bostadsrätt, det vill säga en lägenhet, dels bli antagen som medlem i öreningen. Marmorn är, som andra bostadsrättsöreningar, en ekonomisk örening. Föreningen äger astigheterna och som delägare i öreningen äger medlemmen rätten att bo i just sin lägenhet. Som medlem har man rättigheter och skyldigheter som är beskrivna i öreningens stadgar. Föreningen har 539 lägenheter, vilket gör Marmorn till en av Stockholms största. Den demokratiska ordningen i öreningen är viktig. En gång om året, vanligtvis i mitten av ebruari, inbjuds öreningens medlemmar till årsstämma. Då beslutas det i rågor som exempelvis årsredovisning, vilka som ska sitta i styrelsen och om eventuella ändringar av stadgar. Varje höst anordnar dessutom styrelsen ett inormationsmöte ör samtliga medlemmar. För att hålla de boende underrättade om vad som händer i öreningen och vad styrelsen arbetar med inns ett lertal inormationskanaler. Historik Kvarteret Marmorn byggdes i HSBs regi mellan 1930 och Arkitekt var HSBs legendariske chesarkitekt Sven Wallander, en unktionalist i olkhemsbyggets tjänst. Marmorn var ett av HSBs örsta stora projekt i Stockholm. Bland våra jämnåriga systeröreningar inns kvarteret Metern vid Helgalunden, kvarteret Ljuset vid Åsögatan/ Borgmästargatan (båda på Södermalm) samt kvarteret Färjan på Alströmergatan (Kungsholmen). Många av Marmorns lägenheter har en av de planlösningar som Sven Wallander presenterade vid Stockholmsutställningen 1930, den händelse som brukar räknas som genombrottet ör unktionalismen. Funkisstilen, som den också kallades, ick stort genomslag i det svenska bostadsbyggandet. Den är också ett av vårt lands å bidrag till den internationella arkitekturhistorien. Utmärkande drag är en stor hänsyn till ljusörhållanden och avsaknaden av utsmyckningar i orm av ornament, stuckatur etcetera. 5

6 Våra hus har genomgått lera renoveringar med bland annat byten av önster och asadärger, stambyte, byte av elledningar och byte av samtliga hissmaskinerier. Föreningen örsöker dock vara mycket örsiktig vid större renoveringar av detta slag. I den kulturhistoriska klassiiceringskartan ör Stockholms innerstad (bilaga till Stockholms så kallade översiktsplan) har Marmorn erhållit den högsta klassiiceringen, blå, tillsammans med bland annat Stadshuset, Operan samt byggnaderna i Gamla Stan. Stockholmsutställningens trädgårdar var inte unktionalistiska i bemärkelsen att de var rationella eller enkelt utormade. Tvärtom tänkte man sig ota unkisstilens strama huskroppar inbäddade i riklig grönska. Typiskt ör och 30-talens utemiljö var stamsyréner, ölandssten, rosor och perennrabatter. Markbeläggningen i Marmorn var ram till slutet av 1980-talet en kombination av smågatsten och större stenplattor. Gårdarna genomgick en större renovering under 1990-talets mitt. I dag strävar öreningen i enlighet med ett stämmobeslut 1997 eter att örändringar ska ske i den ursprungliga arkitekturens anda och med känsla ör vårt områdes unika stil. Värt att notera är att även gårdarna är blåmärkta. Sedan en tid tillbaka tar öreningen till vara originaldörrar, ursprungliga skåpinredningar etcetera. Boende som gör örändringar i sina lägenheter uppmanas därör att inte ställa dylika originaldelar i grovsoprummet utan i stället vända sig till astighetsskötaren ör örvaring av sådant. Styrelsens arbete Styrelsen leder och driver arbetet i öreningen på uppdrag av stämman. Stadgarna beskriver vilka beogenheter och vilket ansvar styrelsen har. Styrelsen beslutar om det mesta som gäller drit och skötsel av astigheterna och gårdarna. Exempel på detta är överlåtelser, andrahandsuthyrningar, reparationer, städning etcetera. I varje trappuppgång inns inormation om vilka som sitter i styrelsen, vilka unktioner de har och hur de kan nås. Styrelsen är organiserad i olika ansvarsområden; boendemiljö, teknik, ekonomi och inormation. Vilken medlem som helst kan vara med i dessa grupper, även de som inte är invalda i styrelsen är välkomna. Styrelsen har sin brevlåda vid uppgång 44c, vid ingången till astighetsskötarens expedition. I uppgång 44d, en trappa ned, inns ett tidningsställ med stadgar, årsredovisning, Marmornbladet och ansökningsblanketter ör andrahandsuthyrning samma inormation inns även på Förslag på ändringar Vill du att något ska ändras eller har du en idé med anknytning till öreningen/boendet/astigheterna som du tycker att öreningen ska örverkliga, är det enklast att lämna in örslaget till styrelsen. Styrelsen handlägger örslaget och beslutar i ärendet. För 6

7 detta inns inga ormkrav men det är normalt en örutsättning att örslaget är väl beskrivet och motiverat ör att det ska kunna behandlas på ett bra sätt. Det bör dessutom ramgå vem som lämnat in örslaget. Det mest ormella alternativet är att lämna en motion till stämman (som äger rum i början av året). Det enda ormkravet är att det ska ramgå vem som skrivit motionen (namn och lägenhetsnummer). Det är även här viktigt att örslaget är väl beskrivet och motiverat. Det är lämpligt att den som lämnat in motionen är med på stämman ör att argumentera ör sitt örslag och svara på stämmodeltagarnas rågor. Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 30 november året innan stämman. Inormationskanaler Styrelsen inormerar medlemmarna på lera sätt; Marmornbladet, Marmornkanalen (på TV), anslagstavlorna i trapphusen samt på Internet (www.marmorn.se). Medlemmarna kontaktar styrelsen i örsta hand genom att ta kontakt med trapphusvärden. I trapphuset inns namn, teleonnummer samt e-postadress till den styrelsemedlem som har ansvar ör din trappuppgång. Vidare inns teleonnummer och e-postadresser till samtliga styrelsemedlemmar i varje nummer av Marmornbladet samt på Marmornbladet kommer ut yra till em gånger per år och är öreningens orum ör inormation och debatt. I tidningen kan medlemmarna debattera rågor som rör Marmorn och boendet här. Det inns också möjlighet att sätta in annonser ör att köpa eller sälja saker. Marmornkanalen är ett komplement till Marmornbladet och anslagstavlorna. Kanalen används av styrelsen ör att snabbt och smidigt nå ut med viktig inormation till medlemmarna. Marmornkanalen sänds via intern-tv på band S7 (tala med astighetskötaren om du har problem med inställningen). På öreningens webbplats, inns hela denna broschyr och Marmornbladet i så kallat pd-ormat. Där inns också de blanketter som behövs vid till exempel andrahandsuthyrning. Stadgar Föreningens stadgar är dess lagbok. Stadgarna beskriver medlemmarnas och styrelsens ansvar, skyldigheter och rättigheter. Givetvis lyder öreningen även under svensk lagstitning så som bostadsrättslagen, lagen om ekonomisk örening, boköringslagen etcetera. Intressegrupper Inom öreningen inns ett antal intressegrupper och det är ritt ram att starta ler. I dag inns Trädgårdsgruppen (kontaktas via de boendemiljöansvariga i styrelsen), Musiköreningen och Motorcykelöreningen. 7

8 EKONOMI OCH FÖRVALTNING Föreningens ekonomi Styrelsen, med hjälp av Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC, strävar eter att rämja medlemmarnas ekonomiska intressen och örvalta den investering som medlemmarna gjort genom att köpa en bostadsrätt. Föreningen har god ekonomi och lera stora renoveringar har kunnat utöras med bibehållen nivå på månadsavgiterna den örsta höjningen på tio år gjordes våren Br Marmorn har brutet räkenskapsår som startar den 1 september och avslutas den 31 augusti. Konkret innebär detta att resultatet presenteras i den årsredovisning som medlemmarna år i januari året därpå. SBC örvaltar öreningens ekonomi. De sköter de löpande räkenskaperna, månadsavgiter, pantsättningar och överlåtelser. Styrelsen utarbetar budget och beslutar om kostnader, investeringar och avgitsörändringar. Utgiter Föreningens omsättning per år är omkring 13 miljoner kr. De största utgitsposterna är uppvärmning, el, låneräntor, skatt, vatten, städning, sophämtning och astighetsskötsel. Räntekostnaderna är cirka 2 miljoner kr per år. Den totala lånesumman är ca 43,5 miljoner kr. Inkomster Den klart dominerande intäktsposten består av månadsavgiterna rån medlemmarna. Avgiten som betalas ör varje lägenhet grundar sig på öreningens kostnader ör att driva verksamheten och är beroende av lägenheternas storlek. Avgiterna ändrades ör örsta gången våren 2003 sedan april 1992 och strävan är att behålla dem så låga som möjligt. Värdet av de materiella anläggningstillgångarna uppgår till ca 52 miljoner kr. Inre ond Till varje lägenhet inns en så kallad inre ond som innehåller medel knutna till lägenheten. En del av medlemmarnas avgiter har tidigare avsatts till dessa onder ör att användas till underhåll av respektive lägenhet. Denna avsättning upphörde men till de lesta bostadsrätter inns innestående medel. Saldot ör respektive inre ond anges på avgitsavierna. Uttag ur onden sker genom att man yller i avsedd blankett som inns i blankettstället i källaren till 44 d. 8

9 LÄGENHETERNA El, gas och ventilationssystem Föreningen är ansluten till järrvärmenätet. Cirka 80 procent av lägenheterna har gasspis. Varje lägenhetsinnehavare tecknar själv sitt el- eller gasavtal med valri leverantör. Beintliga ventilationskanaler ör till- och rånlut år ej sättas ur unktion. Endast kolilterläktar år installeras i Marmorn. Nycklar Till varje lägenhet ska höra: 4 st lägenhetsnycklar 4 st lägenhetsnycklar sjutillhållarlåset 1 st källarnyckel 1 st bokningscylinder ör tvättstugor. Försäkring Samtliga lägenheter är örsäkrade genom en omattande astighetsörsäkring. Denna örsäkring täcker de lesta skador som kan komma att uppstå i astigheterna. Den täcker dock ej lösöre och inventarier som tillhör bostadsrättsinnehavaren. Fastighetsörsäkringen har även en självrisk som styrelsen kan besluta att innehavaren ska betala om skadan uppstått på grund av eget vållande, vårdslöshet eller bristande underhåll. Denna självrisk uppgår till mellan och kronor beroende på typ av skada samt skadeorsak. Bostadsrättsinnehavaren bör ha en hemörsäkring som täcker värdet av det egna lösöret. Dessutom rekommenderas en tilläggsörsäkring till hemörsäkringen (bostadsrättstillägg) som täcker kostnaden ör astighetsörsäkringens självrisk samt de byggdelar som är bostadsrättsinnehavarens ansvar enligt stadgarna. Många örsäkringsbolag ger rabatt på örsäkringen om man berättar att man har säkerhetsdörr till lägenheten, vilket är allet i Marmorn. Några bolag ger också rabatt till medlemmar i HSB. Marmorn har dessutom en örsäkring ör skadedjurssanering. Anticimex bör omedelbart kontaktas iall skadedjur påträas inomhus. 9

10 FACILITETER Tvättstugor Det inns sex tvättstugor i Br. Marmorn (två i 38B och yra i 44B). Tid ör tvättning bokas med egen bokningscylinder (beställs hos astighetsskötaren) på någon av datum/tidtavlorna. Använd enbart bokningscylindern, lappar eller dylikt acceperas ej. Tvättstuga nr 4 i 44B är en så kallad spontantvättstuga vilket betyder att den inte kan örbokas, utan man använder den om den är ledig. I tvättstugorna inns inormation om vilka rutiner som gäller. En gammal men väl ungerande stenmangel inns i tvättstugan i 44B. Musikrum Det inns två musikrum som används av Marmorns musikörening. Musikrummen används endast av musiköreningens medlemmar. Årsavgiten på 700 kr år betalas via SBCs månadsavi. För att bli medlem, se ino på Marmornkanalen. Kontakta Petra Lundberg, teleon Övernattningslägenheter Föreningen har två bokningsbara övernattningslägenheter. En större i källarplanet i uppgång 44d och en mindre på gaveln vid 36F. Den större lägenheten har 6 sovplatser och det inns också ett pentry med möjlighet att laga mat. Den mindre har två bäddplatser, kokskåp och tillgång till toalett. Bokning av lägenheterna sker hos astighetsskötaren. Den större lägenheten kostar 200 kr per natt och den mindre 100 kr. De år bokas max 3 nätter i rad och år endast användas av gäster till medlemmar i bostadsrättsöreningen Marmorn. Nyckeln hämtas vardagar rån 07:30 hos astighetsskötaren. Den ska återlämnas i astighetsskötarens brevlåda direkt eter nyttjad period. Lämna alltid lägenheten i det skick du själv vill möta den! Barnvagnsrum Barnvagnsrum inns i uppgång 40. Nyckel kvitteras ut rån astighetsskötaren mot depositionsavgit. P-platser bil och motorcykel Föreningen har ett antal parkeringsplatser ör uthyrning. Kön administreras av SBC (tn: ). Kön är dess värre ganska lång. Det inns en MC-parkering på baksidan av 38. För köplats, kontakta MC-öreningen, ör mer ino se Marmornkanalen. Körning och parkering på gårdarna är endast tillåten vid hämtning och lämning av tung last. Dock ej längre än 15 minuter. Det är helt örbjudet att köra motorcykel på gårdarna. Länsparkering AB bevakar att parkering ej sker obehörigen på gårdarna. 10

11 Cykel- och mopedörråd I öreningen inns 3 cykelrum, som ligger i hus 38, 40 och 44 (se områdesskiss, sid 2). I nr 38 och 44 år man örvara maximalt tre mopeder samtidigt, i rum 40 år ingen moped örvaras (enligt Brandmyndighetens regler). Nyckel löses ut hos astighetsskötaren mot en deposition av 100 kr. Kabel-TV Kabel-TV ingår i medlemsavgiten. Basutbudet består av: SVT 1/SVT 2 TV3 TV4 TV4 + Kanal 5 ZTV MTV Eurosport Discovery Channel Finska kanalen Intern-TV (Marmornkanalen) Felanmälan Kabel-TV Ring till ComHem ör alla slags el beträande dålig mottagning, el på kablar etcetera. Tn Bredband via ADSL Föreningen har valt att använda SBCs ramavtal ör ADSL med Telia, men det står var och en ritt att välja vilken leverantör som helst. SBCs avtal med Telia garanterar inte på något sätt lägsta pris eller bästa möjliga avtal. Inormation om detta återinns på SBCs hemsida Så här gör du ör att å ADSL i din lägenhet 1. Ring Telia ( eller 90200) och beställ ett ADSL abonnemang. Uppge att du tillhör bostadsrättsöreningen Marmorn och SBCs avtalsnummer GA Uppge om du vill ha ADSL-modem eller inte och vilken typ av modem. Från Telia kan man välja två olika typer: USB eller Ethernet. 11

12 2. Telia kommer nu att testa din teleonlednings lämplighet ör ADSL. Notera att det inte inns någon garanti att alla teleonledningar passar ör ADSL. 3. Om teleonledningen godkänts skickar Telia hem modem och avtal och räkning till dig och du kan börja använda din örbindelse. Det ta cirka 10 dagar mellan kontrakt och användning av abonnemanget. 4. ADSL-modemet kommer med posten hem till dig. 5. Du betalar alla räkningar själv. Sopor och källsortering Grovsoprum inns i en separat byggnad utanör 42B. Här kan medlemmarna slänga grovsopor, dock ej hushållssopor, vitvaror eller miljöarligt avall. Källsortering inns i samma byggnad med instruktioner ovanör varje behållare. Här inns behållare ör: glas (ärgat och oärgat), plåt och metall, kartong och örpackningar, plast, batterier, elskrot och glödlampor. Tidningspapper slängs i behållarna vid grindarna mot Lundagatan. Dessutom inns en avdelning (grejbyteshörna) där man kan lägga ungerande saker som man vill bli av med ritt ram att ta hand om ör den som vill ha. Vid beställning av nya vitvaror rekommenderas att man i samband med detta låter leverantören hämta de gamla vitvarorna. Det är helt örbjudet att lämna vitvaror i grovsoprummet etersom de blockerar soprummet och öreningen år betala dyrt ör att orsla bort dem.. Gröna behållare (papperspellar) ör pappersåtervinning inns på gårdarna. På varje våningsplan inns ett sopnedkast ör hushållssopor. Soppåsarna sugs bort till en gemensam uppsamlingsplats på andra sidan Hornsgatan. Marmorn är medlem i en sopsugörening som sköter denna anläggning. SERVICE Serviceleverantörer Föreningen har avtal med öljande leverantörer: Ekonomisk örvaltning: SBC 12 Teknisk örvaltning: SBC Fastighetsskötsel: Dritia Städning astigheter: Ergonomia Clean Service AB Trädgådsskötsel och snöröjning: Parkservice

13 Kabel-tv: ComHem Grovsopor och återvinning: Sita Fastighetsskötare Föreningen har en astighetsskötare rån öretaget Dritia anställd på deltid. Hans expedition inns i hörnet vid uppgång 44C. Besöks- och teleontid måndag till redag Tel: Arbetstid måndag & redag onsdag tisdag & torsdag ANSVARSFÖRDELNING Bostadsrättsöreningen eller bostadsrättsinnehavaren? Bostadsrättsinnehavaren har ett underhållsansvar ör lägenhetens inre och bostadsrättsöreningen ansvarar ör det yttre. Underhållsansvaret sytar till att hålla lägenheten och astigheterna i ett gott skick. Bostadsrättsöreningen ansvarar också ör rörstammar och ledningar till avlopp och vatten, elektricitet samt gas och ventilation. När det gäller önster har bostadsrättsinnehavaren själv ansvaret ör inre målning och tätning, medan bostadsrättsöreningen ansvarar ör att utsidan är i gott skick vilket också gäller ör ytterdörren. Det är därör inte tillåtet att sätta upp egna namnskyltar, klistermärken etc på ytterdörrarna. Till det inre räknas: Rummens väggar, golv och tak Inredning i kök, badrum och övriga utrymmen tillhörande lägenheten Glas i önster och dörrar Lägenhetens ytter- och innerdörrar 13

14 Till det yttre räknas: Fasader Yttertak Trapphus Källare Trädgård Till underhållsansvaret hör även ansvaret att reparera skada som uppkommit. Innebörden av underhållsansvaret är att den ansvarige, oavsett vem det är, ska vidta åtgärder, reparationer som behövs och även svara ör kostnaderna ör dessa. Underhållsansvaret regleras i sin helhet i bostadsrättslagen 7 kap 2, 4, 12. Avvikelser rån dessa anges i underhållsparagraen i öreningens stadgar. ANDRAHANDSUTHYRNING Marmorn medger andrahandsuthyrning under öljande omständigheter: Arbete på annan ort eller utomlands Studier på annan ort eller utomlands Sjukhusvistelse Provsamboende Fängelsevistelse Militärtjänst Andrahandsuthyrning beviljas ör max ett år i taget. Önskas örlängning måste ny ansökan ske innan året gått ut. För provsamboende och militärtjänst beviljas uthyrning i max 18 månader, ör arbete eller studier på annan ort i max 5 år. Ansökan sker med speciell blankett, med ansökan ska biogas intyg rån arbetsgivare, skola etc. Om uthyrning ska ske till en juridisk person (öretag) ska även en speciell blankett yllas i. Om uthyrningen sker utan tillstånd, betraktas nyttjanderätten till bostadsrätten örverkad enligt 7 kap. 18 2p bostadsrättslagen. Detta innebär att styrelsen har rätt att säga upp bostadsrättsinnehavaren till avlyttning samt tvångsörsälja lägenheten. Ansökningsblanketter ör andrahandsuthyrning inns i källaren till Lundagatan 44D och på öreningens hemsida. Dessa lämnas i styrelsens brevlåda vid ingången till astighetsskötarens expedition, 44C. Styrelsen attar sedan beslut på kommande styrelsemöte och meddelar bostadsrättsinnehavaren. 14

15 Att tänka på vid andrahandsuthyrning: 1. Upprätta ett skritligt kontrakt med andrahandshyresgästen (inns att köpa i bokhandeln). 2. Reglera kontraktstidens längd samt om bostaden hyrs ut möblerad eller ej. Ange även hyrans storlek. Om uthyrningen varar längre än två år, måste man avtala bort besittningsskyddet. Detta sker genom ett särskilt skritligt avtal som ska godkännas av hyresnämnden om det träas öre utgången av tvåårsperioden. I annat all krävs inte godkännande av hyresnämnden. 3. Kontrakt om andrahandsuthyrning måste sägas upp enligt kontraktets villkor. Normalt sett används en uppsägningstid på detta tre månader. Sker inte uppsägning anses avtalet gälla på obestämd tid. ÖVRIGT ATT TA HÄNSYN TILL Ombyggnad av lägenhet Bostadsrättslagen:7 Bostadsrättshavaren år inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utöra åtgärd som inneattar ingrepp i en bärande konstruktion ändring av beintliga ledningar ör avlopp, värme, gas eller vatten annan väsentlig örändring av lägenheten Ansökan om tillstånd ska innehålla ritning (originalritningar inns hos Stadsbyggnadskontoret och hos styrelsen, tag kontakt med en styrelserepresentant så år du hjälp) samt utlåtande av ackman. Ändringar av väggar som ej är bärande ska meddelas styrelsen, men denna har ej rätt att neka öreslagen åtgärd. Föreningen tar till vara originaldörrar, ursprungliga skåpinredningar etcetera. Boende som gör örändringar i sina lägenheter uppmanas därör att inte ställa dylika originaldelar i grovsoprummet utan i stället kontakta astighetsskötaren.. Fasader och balkonger Etersom våra balkonger är en viktig del av asaderna krävs även här en viss återhållsamhet ör att vi ska kunna ölja Stadsmuseets intentioner kring blåmärkningen. Därör är det inte tillåtet att sätta upp parabolantenner, markiser eller någon orm av inglasning på balkonger eller asader. Om man önskar göra någon annan sorts installation av mer permanent karaktär (till exempel utebelysning eller inravärme) år det endast ske eter tillstånd rån styrelsen. Detta är dels ör att bevara asaderna, dels ör att det krävs viss kontroll av elsäkerheten på balkongerna. 15

16 Ordningsregler För trivselns skull inns det vissa regler som alla boende ska respektera. Mellan kl 22 och 07 ska störande verksamhet undvikas (som borrning i väggar, pianospel, hög musik). Det är särskilt lyhört mellan våningsplanen. Tänk på att ditt golv är någon annans tak. Hundar ska ej rastas på gårdarna. Lösspringande katter ska aldrig släppas in i trapphusen (om katten inte bor i uppgången eller ägaren är bortrest kan katten bli inlåst i lera timmar). Av hygieniska skäl år man inte mata åglar på balkongerna eller på gårdarna. Utanör varje entré inns en askkopp, i orm av en zinklåda med sand i, att impa cigaretter i. Rökning är ej tillåten i allmänna utrymmen som t ex trapphus, källargångar och tvättstugor. Körning och parkering på gårdarna är endast tillåten vid hämtning och lämning av tung last. Dock ej längre än 15 minuter. 16

17

18

19 Broschyrens innehåll sammanställt av öreningens styrelse under hösten Graisk orm & oto: Anders Blume 19

20 Marmorn ebruari 2004

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om BRF Muraren 1 3 1.1. Organisation 3 1.2. Förvaltning 3 1.3. Vad är en bostadsrätt 3 1.4. Vad är en bostadsrättsförening

Läs mer

Brf Skålen 18, Norra Stationsgatan 115, 113 64 Stockholm

Brf Skålen 18, Norra Stationsgatan 115, 113 64 Stockholm Brf Skålen 18 Bostadsrättsföreningen Skålen 18 Välkommen Välkommen till bostadsrättsföreningen Skålen 18! Nedan följer lite information om föreningen, dina rättigheter och skyldigheter. Tillägg eller förändringar

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT INNEHÅLLER POLICIES AVSEENDE: 1. - STÖRRE RENOVERINGAR I LÄGENHETER 2. - SÄKERHETSDÖRRAR/GALLERGRINDAR 3. VENTILATION OCH FÖNSTERTÄTNING 4. - UTHYRNING AV BOSTADSRÄTT I ANDRA

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss.

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss. Att bo hos Bygg Göta Tips och regler för dig som bor hos oss. 1 Innehållsförteckning 1. Hyreskontraktet... 3 2. Att flytta in och ut... 4 3. Trivselregler för alla... 6 4. Sophanteringen... 7 5. Tips om

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

saftig faktura Stulet SIM-kort gav Innehåll

saftig faktura Stulet SIM-kort gav Innehåll Innehåll Nya sätt att ta betalt för värmen Nu är Bostadsrätterna här! Andrahandsuthyrning Bostadsrätterna håller seminarier Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

Konsument i Sverige. Svenska

Konsument i Sverige. Svenska Konsument i Sverige Svenska Konsument i Sverige För dig som vill veta vilka konsumentregler som gäller i Sverige har vi samlat viktiga fakta och goda råd. Råd och hjälp... 3 Konsumentvägledning... 3 Konsument

Läs mer

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 4 2008 det föreningen behöver veta räntechocken så kan din förening drabbas Säkrare boende l Checklista: säkra året om l Se över brandskyddet

Läs mer

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 2 2008 det föreningen behöver veta MILJARD- Kostnad vattenskador största hotet mot föreningarna l Upptäck l Undvik l Åtgärda Dessutom: reglerna

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 157 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Läs mer

STUREGATAN 14, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG!

STUREGATAN 14, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! STUREGATAN 14, 4 tr STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! 2 POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! Det här är en lägenhet med stor

Läs mer

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Innehåll Öppenhet och kommunikation 2 Upprättande av hyresavtal 2 Att avtala om hyreshöjningar och hyreshöjning för

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04 Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Ledare styrelsens syn på saken Jag tar fram kopplet och ropar på Zabi vår hund. Jag tänker

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun

Läs mer

Bo bra. student. ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter

Bo bra. student. ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter Bo bra student ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter Från A till Ö Den dagliga kontakten mellan hyresvärd och hyresgäster bygger på bestämmelser i hyreskontrakt och hyreslag, men också på många

Läs mer

Nu ingår alla tre hus i samma förening!

Nu ingår alla tre hus i samma förening! u ingår alla tre hus i samma förening! Bofakta maj 2014 Innehåll 2 Inledning 2 Välkommen hem till Äppellunden 4-5 Välkommen till Bollebygd 6 Situationsplan 7 Inredningsval 8-9 Beskrivning 10-11 ägenhetsfördelning

Läs mer