Årsredovisning Gårdstensbostäder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder"

Transkript

1 Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder

2 Bostads AB Gårdsten Org. nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition...5 Sammandrag...6 Definitioner...7 Resultaträkning...8 Balansräkning Kassaflödesanalys...11 Noter Fastighetsförteckning...19 Revisionsberättelse...20 Granskningsrapport...21 Om inget särskilt anges redovisas alla belopp i tusental kronor. GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

3 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer ) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret Information om verksamheten Bostads AB Gårdsten bildades under Bolaget ägs i sin helhet av Förvaltnings AB Framtiden, som i sin tur är helägt av Göteborgs kommun. Bostads AB Gårdsten bedriver fastighetsförvaltnings-, förändrings- och utvecklingsarbete i stadsdelen Gårdsten vilken är belägen i nordöstra Göteborg. Med tillträde 1 juli 1997 förvärvades fastigheter i stadsdelen Gårdsten från koncernföretagen, Göteborgs stads bostadsaktiebolag och Bostads AB Poseidon. De nordöstra stadsdelarna, Gunnared, Lärjedalen och Bergsjön, har uppförts under slutet av 60- och början av 70-talet. Stadsdelarna har en blandad bebyggelse med ett stort inslag av hyresrätter i flerfamiljshus. Insatser görs från stat och kommun för att möta de mångskiftande behov som finns här. Vakanta lägenheter förekommer idag endast i ringa omfattning. Bostads AB Gårdsten är dominerande fastighetsägare i Gårdsten, vilket är beläget på höjderna mellan Göta älv och Angereds Centrum. Stadsdelen är väl avgränsad och innehåller även ett stort bestånd privata hyresrätter, samt ett mindre antal bostadsrätter i småhus och flerfamiljshus. Utvecklingen i stadsdelen är sedan några år tillbaka mycket positiv. Affärsidé, mål och strategier Bostads AB Gårdsten är en del i Framtiden koncernens gemensamma affärsidé som innebär att erbjuda bostäder åt alla typer av bostadskonsumenter. Härvid skall ett brett utbud med stor valfrihet eftersträvas. Vidare skall de boende ges ett långtgående inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning samt ges möjligheter att utveckla sin egen välfärd. Målet för de närmaste årens arbete inom bolaget kan sammanfattas den av styrelsen antagna visionen för Gårdsten 2007: En stadsdel med aktiva invånare. Ett bostadsområde där människor tar ansvar för den miljö de lever i. En plats där mångfald inte bara betyder att många olika tänkesätt och livsstilar, olika nationaliteter, religioner, åldrar och erfarenheter finns representerade utan att dessa verkligen samexisterar, samverkar för att skapa en långsiktigt sund och trygg livsmiljö. Ett område där den nya generationen, traktens barn och ungdom, tror på framtiden. Bostads AB Gårdsten är ett utvecklingsbolag. Strategin för att uppnå ovanstående mål samt att uppfylla det uppdrag som ägarna lämnat till bolaget, innebär att samverka med alla tänkbara krafter som kan vara positiva för utvecklingen av Gårdsten, vilket sker på flera olika plan: den fysiska miljön, kommersiell och offentlig service, näringsliv, utbildning och arbete, trygghets- och säkerhetsfrågor mm som är av vikt för invånarna i Gårdsten. GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

4 Organisation Förvaltningskonceptet innebär ett decentraliserat beslutsfattande i nära kontakt med de boende.nyckelroller finns därför hos de ( f.n.11) huscheferna, vilka arbetar direkt under VD och har stöd av stabs- och servicefunktioner. Under året har de fyra huschefskontoren slagits samman till två ( östra och västra Gårdsten ), vilket väsentligt minskar sårbarheten i organisationen.vd samt stabs- och servicefunktioner finns även fortsättningsvis i ett tredje kontor. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Resultatet av den årliga boendeundersökningen, NBI, visar att bolagets arbete ges ett starkt stöd från de boende. För tredje året i rad höjer hyresgästerna betygen på vårt arbete, vilket visar att vi är på rätt väg. Det förtroende för bolagets arbete som på detta sätt framkommer är en stor stimulans i det dagliga arbetet. Hyresgästinflytandet har en central plats i bolagets affärsidé. Ett systematiskt och omfattande mobiliseringsarbete har skett i regi av huscheferna. Utöver huschefernas arbete har större mobiliseringar skett runt terrasshus/småhus i östra Gårdsten, utvecklingen av Gårdstensdalen, samt genom bildandet av ett ungdomsråd i stadsdelen. Hyrorna har under 2001 hållits oförändrade, vilket innebär att bolaget även under detta år har Stor-Göteborgs lägsta hyror. Uthyrningen har varit framgångsrik under året. Bolagets konkurrenskraft är med tanke på goda betyg från de boende, låga hyror, och ett medvetet utvecklingsarbete, fortsatt stark. Antalet tomma lägenheter fortsätter minska och läget kan idag, med hänsyn taget till behovet av lägenheter för omflyttningar inom ramen för ombyggnader, snarast ses som fullt uthyrt. Av de för ombyggnader avställda lägenheterna har ett 60-tal tillfälligt uthyrts som studentlägenheter. Arbetet med den fysiska förändringen av östra Gårdsten har påbörjats i och med demonteringen av de tömda husen på Salviagatan.Vidare har arbetet med planering av småhusbebyggelsen startat. Totalt sett är projektet mycket omfattande och berör hela östra Gårdsten, Salvia- och Muskotgatan, där åtgärder avseende de sju höghusen är planerade. Medel för att täcka delar av kostnaderna tillfördes bolaget år 2000 och redovisas som en reservering i räkenskaperna ( f.n tkr ). Ombyggnaden av Gårdstens centrum har i huvudsak slutförts under året. Ett fåtal mindre lokaler kvarstår outhyrda. Ombyggnad av ett parkeringsdäck på Salviagatan till verksamhetslokaler för hantverks- och serviceföretag har påbörjats. Lokalerna, om totalt m2, är uthyrda och inflyttning sker löpande under år Ytterligare ett parkeringsdäck, vid Kaneltorget, genomgår en omfattande renovering varvid även behovet av större samlingslokaler i stadsdelen tillgodoses. Arbetet inom ramen för utökat underhåll har fortsatt under Lägenhetsunderhåll utgör den klart största posten, men betydande summor har också lagts på tak, hisshus, entréer, tvättstugor och passérsystem. Bostads AB Gårdsten strävar efter att hålla en hög kvalitet i sina underhålls- och ombyggnadsarbeten. Glädjande nog har bolaget för sitt Solhusområde 1 erhållit Färgbranschens pris för bästa färgmiljö, samt även hört till finalisterna i Byggindustrins tävling Årets byggen. Inom ramen för fastighetsförvaltningen bedriver Bostads AB Gårdsten ett antal projekt i syfte att utveckla och få till stånd förändringar i stadsdelen. Som exempel kan följande nämnas. Gårdstensbyrån har, förutom att förmedla arbeten, 124 st under 2001, även arbetat med utbildningar. Utbildning inom park och utemiljö pågår och ytterligare tre utbildningar är planerade. Närmast i tiden ligger en utbildning av personal för dagligvaruhandel. Trygghet och Säkerhet är prioriterat inom bolaget. Förutom omfattande tekniska åtgärder har bl.a. beslut fattats om att en trygghetsgrupp skall skapas under Gruppen kommer att rekryteras bland de boende i Gårdsten och vara anställda av bolaget. Fastigheterna Bostad AB Gårdstens fastigheter är samtliga belägna i stadsdelen Gårdsten i Göteborgs kommun.totalt omfattar beståndet lägenheter om m2, m2 lokaler för uthyrning, samt bilplatser. I samband med bokslutet har en intern värdering gjorts per fastighet. Värderingsmodellen bygger på en diskontering av beräknade betalningsströmmar och beaktar fastig- GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

5 heternas hyresnivå, uthyrningsgrad, räntebidragssituation m.m. Verkliga drift- och underhållskostnader har ersatts av normaliserade kostnader för respektive fastighet. I dagsläget visar beräkningen att det bokförda värdet ryms inom värderingen på 150 Mkr. Finansiering Vid årsskiftet var bolaget helt obelånat. Orsaken till detta är att erhållna koncernbidrag avsedda för framtida åtgärder, temporärt kunnat användas för täckande av befintliga lån från moderbolaget. Personal Bostads AB Gårdsten har under året vidtagit olika åtgärder i syfte att minska sjukfrånvaron. Detta har lyckats väl, då frånvaron minskat från 4,5 till 3,3 %. Vidare har en omfattande datautbildning syftande till att alla anställda skall uppnå ett fullständigt ECDL-körkort genomförts. Bolaget är fortsatt ledande i arbetet med mångfaldsfrågor, vilket inte minst visar sig i att våra 26 anställda (13 kvinnor och 13 män ) tillsammans talar 27 olika språk. Miljö Under året har ytterligare en återvinningsstation färdigställts på västra sidan. Därmed finns tre stationer till västra Gårdstens 983 lägenheter.av dessa lägenheter har 332 också tillgång till kompostering. OVK ( obligatorisk ventilationskontroll ) är nu genomfört i hela beståndet på östra sidan och i 84% av beståndet på västra sidan. PCB-sanering fortgår löpande. En särskild informationssatsning kring sopsortering samt energi- och vattenbesparing, har genomförts i Solhusen. Ekonomi Bolaget redovisar för räkenskapsåret en förlust om tkr. Genom tillskott i form av koncernbidrag täcks denna förlust och bolagets egna kapital ökar med tkr och uppgår efter detta till tkr. Balansomslutningen minskar under året vilket beror på en lägre fordran på moderbolaget för koncernbidrag, tkr mot tkr föregående år. Resultaträkningen påverkas av ett antal faktorer. Andel uthyrda lägenheter är betydligt större än tidigare år, vilket är glädjande. Driftkostnaderna minskar något, vilket beror på att lägenheter ställts av för demontering. För underhållskostnaderna gäller att större delen av allt periodiskt underhåll nu påverkar resultatet. Tidigare täcktes större delen av fonderade medel från systerbolag. Faktiskt utfört underhåll är något större än det bokförda underhållet och kan beräknas till tkr ( 282 kr / m2 ) Jämförelsestörande poster innehöll föregående år en stor reservering för ombyggnaderna i östra Gårdsten etapp 2. Någon motsvarighet finns ej år 2001 varför posten minskar kraftigt. Under de närmaste åren kommer de omfattande arbeten som utförs i samband med östra Gårdsten etapp 2 att innebära underskott i verksamheten. Från år 2004 beräknas bolaget uppfylla de soliditetsoch avkastningskrav som ägaren ställer. Ovanstående innebär ett kraftfullt åtagande från ägaren i form av aktieägartillskott och koncernbidrag. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst Årets resultat Kronor Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs Kronor Beträffande resultatet av bolagets verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång, hänvisas till efterföljande nyckeltal, resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tillhörande noter. GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

6 Sammandrag av verksamheten Resultaträkning Hyresintäkter Driftskostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Av och nedskrivningar i förvaltningen Rörelseresultat Centrala kostnader inkl. avskrivningar Jämförelsestörande poster Finansnetto Finansilla poster hänförliga till skulder Resultat efter finansnetto Balansräkning Fastigheter Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Eget kapital Avsättningar Låneskuld Rörelseskulder Balansomslutning Fastigheter Lägenhetsyta, kvm Lokalyta, kvm Lägenheter, antal Parkeringsplatser, antal Investeringar Taxeringsvärden Finansiering Soliditet ( % ) Räntetäckningsgrad ( ggr ) Skuldsättningsgrad ( ggr ) Räntebidrag Räntebidrag ( kr / kvm ) Genomsnittlig låneränta ( % ) Kassaflöde, exkl investeringar Lönsamhet Direktavkastning inkl räntebidrag ( % ) Direktavkastning exkl räntebidrag ( % ) Avkastning på totalt kapital ( % ) Avkastning på eget kapital ( % ) Personal Medelantal anställda Ekonomi Medelhyra lägenheter ( kr / kvm ) Hyresbortfall lägenheter ( kr / kvm ) Medelhyra lokaler ( kr / kvm ) Hyresbortfall lokaler ( kr / kvm ) Driftkostnader ( kr / kvm ) Underhållskostnader ( kr / kvm ) Centrala kostnader ( kr / kvm ) Driftnetto ( kr / kvm ) Vakansgrad lägenheter, % Vakansgrad lokaler, % GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

7 Definitioner Fastigheter Färdigställda byggnader plus mark och markanläggningar Lägenhetsyta/lokalyta Uthyrningsbar yta vid årets slut Soliditet Redovisat eget kapital i förhållande till balansomslutning Räntetäckningsgrad Rörelseresultat exkl avskrivningar i relation till företagets låneräntor ( netto efter räntebidrag ) Skuldsättningsgrad Låneskuld i förhållande till eget kapital Kassaflöde Resultat efter finansnetto plus avskrivningar Direktavkastning Rörelseresultat exklusive avskrivningar Avkastning Resultat efter finansiella poster Avkastning på Eget kapital Resultat efter finansiella poster, exkl jämförelsestörande poster, i förhållande till genomsnittligt Eget kapital Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansiella poster, plus finansiella poster hänförbara till företagets skulder, exkl jämförelsestörande poster, i % av genomsnittlig balansomslutning Vakansgrad, lägenheter Antal outhyrda lägenheter i procent av uthyrningsbara lägenheter Vakansgrad, lokaler Outhyrd lokalyta i procent av uthyrningsbar lokalyta GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

8 Resultaträkning Belopp i Tkr Not Intäkter Hyresintäkter Förvaltningsintäkter Summa intäkter Kostnader i fastighetsförvaltningen Driftskostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar i förvaltningen Summa kostnader Bruttoresultat Centrala kostnader Jämförelsestörande poster Rörelseresultat 8, Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt 11, Årets resultat GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

9 Balansräkning Belopp i Kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark Byggnader Investering på annans fastighet Inventarier Pågående nyanläggningar Summa materiella tillgångar Finansiella anläggningstillgångar Hyresgästanpassning av lokaler Uppskjutna skattefordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

10 Balansräkning Belopp i Kkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 22 Bundet kapital Aktiekapital (1 000 aktier a nom. värde 100 kr) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Avsättning för framtida åtgärder Summa avsättningar Låneskulder, räntebärande Skulder till koncernföretag Summa låneskulder Rörelseskulder, ej räntebärande 24 Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa rörelseskulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Fastigo GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

11 Kassaflödesanalys Belopp i Kkr Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet mm Erhållen ränta Erlagd ränta Erhållna räntebidrag Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i byggnader/markanläggningar/mark/pågående nyanläggningar Försäljning av anläggningstillgång Investeringar i övriga anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av långfristiga fordringar Upptagna lån Amorteringar Kapitalöverföring Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Förändring av räntebärande nettolåneskuld Räntebärande nettolåneskuld vid årets ingång Ökning av räntebärande låneskuld Ökning / minskning av likvida medel Räntebärande nettolåneskuld vid årets utgång GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

12 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Utformning av resultaträkning, balansräkning och noter Redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen, Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden, samt, i tillämpliga fall, Bokföringsnämndens uttalanden, samt Sveriges Finansanalytikers förenings rekommendationer. Om inget annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Fastigheter: byggnader och mark Fastigheterna redovisas till anskaffningsvärde med tillägg för eventuella värdehöjande förbättringsarbeten och med avdrag för planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Ränta under byggnadstiden aktiveras på de projekt där totalutgiften uppgår till 25 Mkr eller mer. I samband med bokslutet görs en intern värdering per fastighet.värderingsmodellen bygger på en diskontering av beräknade betalningsströmmar och beaktar fastigheternas hyresnivå, uthyrningsgrad, räntebidragssituation m.m. Verkliga drift- och underhållskostnader har ersatts av normaliserade kostnader för respektive fastighet. För fastigheter som vid värderingstillfället har ett högre bokfört värde än det aktuella bedömda verkliga värdet görs en individuell prövning. I de fall som värdenedgången bedöms som varaktig görs nedskrivning med erforderligt belopp. Tidigare gjorda nedskrivningar prövas vid varje bokslutstillfälle. Om behov finns återförs tidigare gjorda nedskrivningar över resultaträkningen enligt Redovisningsrådets rekommendation RR17, Nedskrivningar. Fordringar Fordringar är upptagna till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Redovisning av inkomstskatter Inkomstskatter redovisas från och med i år i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR9. För ökad jämförbarhet har motsvarande siffror för år 2000 omräknats. Effekten av ändrad redovisningsprincip vid beräkning av uppskjuten skatt till och med uppgår netto till kkr. För år 2000 har resultatet påverkats med kkr. Dessa poster redovisas som en förändring av det egna kapitalet i enlighet med RR5. Med inkomstskatter avses skatt som baserats på företagets resultat. Skattepliktigt resultat är det över- eller underskott för en period som skall ligga till grund för beräkning av periodens aktuella skatt enligt gällande lagstiftning. Periodens skattekostnad eller skatteintäkt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt är skatt som hänför sig till skattepliktiga eller avdragsgilla temporära skillnader som medför eller reducerar skatt i framtiden. En uppskjuten skattefordran redovisas endast i den utsträckning det är sannolikt att skattemässiga underskott kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. Avskrivningar enligt plan Avskrivningarna på byggnader baseras normalt på anskaffningsvärdet och fördelas jämnt över en period på 50 år. Mindre ombyggnadsåtgärder som aktiverats skrivs av på den återstående tiden för byggnadens ursprungliga plan. Aktiverade ombyggnadsåtgärder av större omfattning medför att byggnadens avskrivningsplan omprövas. Procentsatsen för avskrivning av byggnader kan följaktligen variera något. Övriga avskrivningar baseras på anskaffningsvärdet. Planenliga avskrivningar görs normalt med följande procentsatser på anskaffningsvärdet. Markanläggningar 5 Bostäder 2 Parkeringshus 3 Övriga byggnader 2-5 Inventarier Koncernbidrag och aktieägartillskott Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas efter sin ekonomiska innebörd. Bidragen och tillskotten redovisas som en kapitalöverföring, d v s som en minskning eller ökning av fritt eget kapital. Skatteeffekten av koncernbidraget redovisas enligt Redovisningsrådets rekommendation om redovisning av inkomstskatter direkt mot fritt eget kapital. Som en följd av denna redovisning kommer endast den skatt som är hänförlig till resultaträkningens intäkter och kostnader att redovisas i resultaträkningen. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 7. Den indirekta metoden har använts för att redovisa kassaflöden från den löpande verksamheten. GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

13 Not 2 Hyresintäkter Bostäder Lokaler Övrigt Not 3 Förvaltningsintäkter Parkeringsintäkter Löneadministration Kravavgifter Övrigt Not 4 Driftskostnader Värme El Vatten Renhållning Fastighetsskötsel Reparationer / löpande underhåll Driftsadministration Konsulter fastighetsförvaltning Trygghet och Säkerhet Not 5 Underhållskostnader Planerat underhåll avgår: skattereduktion Not 6 Centrala kostnader Centrala kostnader Avskrivningar i centrala kostnader Koncernadministration Centrala kostnader avser bolagets ledningsfunktioner samt vissa i övrigt företagsövergripande kostnader. Arvode till vald revisionsbyrå I centrala kostnader ingår revisionsarvoden enligt nedan Arvoden till vald revisionsbyrå Revision Konsultationer 0 0 Arvode till lekmannarevisorer samt biträden Not 7 Jämförelsestörande poster Intäkt vid försäljning av barnstugor Återvunnen moms tidigare år Intäkter från utvecklingsprojekt Avsättningar för framtida åtgärder Avsättningar för framtida åtgärder i fastigheterna har gjorts enligt specifikation i not 23. Som jämförelsestörande poster har även redovisats intäkter samt kostnader gällande sysselsättningsskapande åtgärder, trygghet i boendet, samt andra projekt för att främja utvecklingen av området Gårdsten. En översiktlig presentation av detta för bolaget viktiga arbete finns i förvaltningsberättelsen. GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

14 Not 8 Personalkostnader Löner och ersättningar Styrelseledamöter och VD Övriga anställda Pensionskostnader VD Övriga anställda Övriga sociala kostnader Not 9 Avskrivningar Planenliga avskrivningar i fastighetsförvaltningen Byggnader Investering på annans fastighet Inventarier Planenliga avskrivningar inom administration och försäljning Avskrivning av inventarier Summa avskrivningar Not 10 Resultat från finansiella poster Finansiella poster hänförbara till företagets tillgångar Ränteintäkter avseende omsättningstillgångar, koncernföretag externa Räntebidrag Summa finansiella poster hänförbara till tillgångar Finansiella poster hänförbara till företagets skulder Räntekostnader, koncernföretag Räntekostnader, externa Summa finansiella poster hänförbara till skulder Finansnetto Not 11 Följande komponenter ingår i bolagets skatteintäkt Skatt på erhållet koncernbidrag Aktuell skattekostnad (justering från tidigare år) Uppskjuten skatt avseende förändringar i temporära skillnader Redovisad skatteintäkt Not 12 Årets skatteintäkt Skillnaden mellan bolagets skatteintäkt och skatteintäkt baserad på gällande skattesats består av följande komponenter: Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats 28% Skatteeffekt av bokförda ej avdragsgilla kostnader Skatteeffekt av bokförda ej skattepliktiga intäkter 0 22 Redovisad skatteintäkt GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

15 Not 13 Mark Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Årets försäljningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade nedskrivningar Återförd nedskrivning Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående planenligt restvärde 0 0 Taxeringsvärde Ackumulerade värden har övertagits från de koncernföretag från vilka fastigheterna har förvärvats. Not 14 Byggnader Ingående anskaffningsvärde Omklassificering Utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade nedskrivningar Återförda nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Ingående avskrivningar Återförda avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärde Det skattemässigt bokförda värdet på fastigheterna är Ackumulerade värden har övertagits från de koncernföretag från vilka fastigheterna har förvärvats. Årets omklassificering avser de färdigställda Solhusen samt Gårdstens Centrum. Not 15 Investering på annans fastighet Ingående anskaffningsvärde Omklassificeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Investeringen avser iordningställande av odlingslotter på förhyrd mark, vilken skrivs av som markanläggning. GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

16 Not 16 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 17 Pågående nyanläggningar Ingående balans Under året nedlagda kostnader Omklassificering Utgående balans Vid årsskiftet pågående arbeten består av följande objekt: Solhus 1 Gårdsten 1: Solhus 2 & Finska senior Gårdsten 12: Verksamhetslokaler Gårdsten 10: Gårdstens Centrum Gårdsten 6: Östra Gårdsten etapp 2 Gårdsten 4:16 / 10: Omklassificering har gjorts till byggnader ( se not 14 ), samt till underhåll. Not 18 Hyresgästanpassning lokaler Ingående anskaffningsvärde Amortering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Hyresgästanpassningen, som övertagits i samband med fastighetsförvärven, amorteras under resterande kontraktstid. Not 19 Uppskjuten skattefordran Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Bolagets temporära skillnader har resulterat i uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar avseende följande poster: Uppskjutna skatteskulder Lokalanpassningar Uppskjutna skattefordringar Anläggningstillgångar Underskottsavdrag Avsättning för underhållsåtgärder Avsättning till omstruktureringsreserv etapp Uppskjutna skattefordringar, netto GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

17 Not 20 Fordringar hos koncernföretag Moderbolaget avseende koncernbidrag Koncernbolag avseende underhållsmedel Övrigt 2 85 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntebidrag Fordran avseende utvecklingsprojekt Förutbetald försäkring Förutbetald kabel-tv Skattefordran Övrigt Not 22 Förändringar i eget kapital Aktie- Reserv- Fritt eget kapital fond kapital Belopp vid årets ingång Effekt vid byte av redovisningsprincip Kapitalöverföring ( erhållna koncernbidrag ) Skatteeffekt koncernbidrag Årets resultat Not 23 Avsättning för framtida åtgärder Nedmonteringskostnader (del av Gårdsten 10:10 och 4:16) Nedskrivningsbehov i fastighetsbeståndet Avsättning för periodiska underhållsåtgärder i samband med förvärvet av fastigheterna. Återstående avsättning förbrukad under Not 24 Skuldernas förfallotider Samtliga skulder förfaller inom ett år Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna sociala avgifter Upplupna personalkostnader Upplupna kostnader för underhåll Upplupna kostnader för el, värme o liknande Förutbetalda hyresintäkter Övrigt Not 26 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet mm Avskrivningar avseende materiella anläggningstillgångar Förlust vid utrangering av anläggningstillgångar GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

18 Not 27 Specifikation av kassaflödet från förändringar av rörelsekapital Minskning av kortfristiga fordringar Ökning / minskning av avsättningar Ökning / minskning av rörelseskulder Not 28 Likvida medel Likvida medel utgörs av medel i form av postgiro, bank och kassa. Not 29 Intäkter från och kostnader till andra koncernföretag mm, % Intäkter Bolag inom Framtidenkoncernen 0% 0% Göteborgs kommuns nämnder och bolag exkl Framtidenkoncernen 10% 9% Kostnader Bolag inom Framtidenkoncernen 3% 2% Göteborgs kommuns nämnder och bolag exkl Framtidenkoncernen 29% 33% Vid köp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med extern part. Not 30 Medeltal anställda Kvinnor Män Not 31 Moderbolag Moderbolag i den koncern där Bostads AB Gårdsten är dotterbolag och koncernredovisning upprättas är Förvaltnings AB Framtiden, org. nr , med säte i Göteborg. Not 32 Avgångsvederlag Med verkställande direktören har avtal träffats om en uppsägningstid på sex månader samt ett avgångsvederlag på mellan 12 och 30 månader beroende på ålder vid avgången. Om avgången sker efter 60 års ålder kan avgångsvederlaget omvandlas till pension. Angered den 6 februari år 2002 Stina Fransson VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Kurt Eliasson ORDFÖRANDE Nasra Ahmed Charley Buyondo Mounira Elhadj Gunnar Magnusson Jela Majdandzic Toni Tawil Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 7 februari år Arthur Andersen AB Peter Gustafsson AUKTORISERAD REVISOR Vår granskningsrapport har avgivits den 6 februari år Lars Svensson AV KOMMUNFULLMÄKTIGE UTSEDD LEKMANNAREVISOR Erland Lundell AV KOMMUNFULLMÄKTIGE UTSEDD LEKMANNAREVISOR GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

19 Fastighetsbestånd Fastighet Värdeår Lägenh. Lägenh. Lokaler Total area Taxerings- Upplåtelseantal area area värde form Gårdsten 1: Äganderätt Gårdsten 4: Äganderätt Gårdsten 10: Äganderätt Gårdsten 12: Äganderätt Gårdsten 6: Äganderätt Gårdsten 7: Arrende Summa GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

20 Revisionsberättelse Till bolagsstämman i BOSTADS AB GÅRDSTEN Org. nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Bostads AB Gårdsten för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den 7 februari 2002 ARTHUR ANDERSEN AB Peter Gustafsson Auktoriserad revisor GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Nordmalingshus AB 2007

Nordmalingshus AB 2007 2007 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 1 187 mkr (1 131) varav hyres intäkter ökade till 1 037 mkr (981). UTHYRNINGSGRADEN ökade till 94 procent

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer