Årsredovisning Verksamhetsåret 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Verksamhetsåret 2006"

Transkript

1 Sid. 1 av 13 Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Bostadsrättsföreningen Y.K.- HUSET Furusundsgatan 9 Org. Nr.: Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari December INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Grundfakta om föreningen Registrering och ekonomisk plan Förvärv Fastighetens tekniska status Större åtgärder genomförda åren Byggnadsår och ytor Lägenheter och lokaler Medlemmar FÖRVALTNING Styrelse Styrelsemöten Revisorer Valberedning Stämma Skötsel av fastigheten FÖRENINGENS EKONOMI KOSTNADER OCH ÅTGÄRDER UNDER ÅRET Avgifter Energikostnader Kapitalkostnader Drift/administrationskostnader Oförutsedda kostnader Sophantering Program för trivsel och engagemang FRAMTIDA UTVECKLING OCH MÅL FÖR ARBETET I FÖRENINGEN Bakgrund Mål och principer för styrelsens arbete Boendeavgifter DISPOSITIONSFÖRSLAG RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING NOTER STYRELSENS UNDERSKRIFTER REVISORS UNDERSKRIFT REVISIONSBERÄTTELSE

2 Sid. 2 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Registrering och ekonomisk plan Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan upprättades och nuvarande stadgar registrerades hos PRV. Förvärv Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun FODERMARSKEN Stockholm Fastigheten är försäkrad till fullvärde genom Länsförsäkringar. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Fastighetens tekniska status Efter de stora insatserna: Fasadrenovering och balkonger, Stambyte, Nyinstallation hiss är fastighetens tekniska status god. Underhåll sker efter underhållsplan daterad april Fastigheten är fri från Radon och betongkonstruktionen är intakt och fri från skadligt aluminatcement. Större åtgärder genomförda åren Åtgärd År Byte av grundvattenpump 2005 Byte av frånluftfläktens lager 2005 Byte av kretskort hiss 2005 Ny elmätar- huvudsäkringstavla 2005 Nytt avlopp lgh. 3 och lgh Byte cirkulationspump för värmesystemet 2003 Delvis ny kabeldragning av el i pannrummet 2003 Ombyggnad av ventilation i källarplan, lokal Nyinstallation hiss (Totalrenovering tekniskt) 2002 Rörstamsbyte 2001 Ommålning av tak 2001 Omputsning av fasad 1998 Nya balkonger 1998 Föreningen har bredbands-/adsl-uppkoppling, Chello via kabel-tv nät. Byggnadsår och ytor Fastigheten byggdes år 1939 och består av 1 flerbostadshus i 10 våningar. Fastighetens totala yta är enligt taxeringsbeskedet kvadratmeter, varav kvadratmeter utgör lägenhetsyta och 312 kvadratmeter utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 59 lägenheter med bostadsrätt. Utöver detta upplåter föreningen en lägenhet och 3 lokaler med hyresrätt. I lokalerna bedrivs följande verksamheter: Musikstudio Restaurant Funkis Set & Design AB Lägenhetsfördelningen för bostadsrätter: 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 19 st 8 st 16 st 16 st 1 st

3 Sid. 3 av 13 Medlemmar Av föreningens 59 medlemslägenheter har under året 5 överlåtits. Under året har styrelsen beviljat ett fåtal andrahandsuthyrningar. Föreningens policy för uthyrning i andra hand är rimliga skäl och att föreningens stadgar följs. Kontrakt skall upprättas så att hyresgäst i andra hand ej får besittningsrätt. Långsiktigt strävar föreningen efter en högre andel aktivt boende ägare av bostadsrätterna samt ökat ideellt engagemang av medlemmarna i föreningens arbete och fastighetens vård. Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. FÖRVALTNING Styrelse Styrelsen har haft följande sammansättning: Medlem Ställning Mandattiden utgår Lars Santesson Ordförande 2008 Katrine Larsen Sekreterare 2007 Margit Lena Margareta ( Pia ) Pant Ledamot 2008 Stefan Karlsson Ledamot 2008 Anders (Hatte) Fosselius Ledamot 2007 Friedrike Paulsson Ledamot 2007 Henrik Plym-Forshell Suppleant 2007 Stina Staffansdotter Fredrik Widler Suppleant Suppleant Styrelsemöten Under kalenderåret har 6 styrelsemöten protokollerats. Revisorer Revisor har varit Ralf Toresson, KPMG Valberedning Ledamöter har varit Anders Broman, Eva Thulin, Masai Björkvall och Annika Remaeus. Stämma Ordinarie föreningsstämma hölls Skötsel av fastigheten Styrelseledamöterna har tagit aktiv del i fastighetens praktiska förvaltning. Den ekonomiska förvaltningen samt lägenhetsförteckningen har skötts av SBC (Sveriges Bostadsrätts Centrum). Övriga Typ Leverantör Avtal som föreningen tecknat är: Hisservice Schindler; båda personhissarna. Snöröjning Miljö och Trädgårdsservice, från Kabel-TV UPC (numera ComHem) ChemiClean Kontroll av vattnet i värmesystemet Städning av trapphuset ESI Servicesystem AB Fastighetsskötsel Separata korta avtal har tecknats med nödvändiga underleverantörer. Inom ramen för vårt ansvar som fastighetsägare har vi under året: - Deltagit i av Stockholms stads miljöförvaltning anordnade informations- och utbildningsmöten avseende miljö, energi och egenkontroll under ca. 20 timmar. FÖRENINGENS EKONOMI, KOSTNADER OCH ÅTGÄRDER UNDER ÅRET Avgifter Löpande jämförelser med avgiftsnivåer i föreningar med fastigheter av motsvarande standard och läge visar att föreningens avgifter efter höjning fortfarande ligger något över mediannivå. Största påverkbara kostnadsmassor är i fallande ordning: energi-, låne- och drift- / administrationskostnader Styrelsens ambition är att på alla sätt, med bibehållet värde av fastigheten och boendestandard, minska kostnaderna och därmed avgiftsnivån.

4 Sid. 4 av 13 Det är viktigt att ständigt bevaka möjligheter till såväl intäktsökningar som kostnadsminskningar, de senare framför allt för reparationer, service och avtal med entreprenörer, som föreningen utnyttjar. Genom att årets kostnadsökningar kunnat pareras, dels genom besparingar och dels genom att styrelsen arbetat ideelt, har avgifterna kunnat hållas oförändrade. Föreningen har upplevt en flerårig period av investeringar (fasadrenovering, stambyte och hissmodernisering) och andra förändringar, som har påverkat ekonomin. Genom uppdatering av avskrivningstider och avskrivningstakt i kombination med den framtagna tekniska underhållsplanen läggs ytterligare grund för en ekonomi i balans där avgifterna är förutsägbara och täcker drift-, underhålls-, kapital- avskrivnings- och fonderingskostnader. Energikostnader Energikostnader i form av el- och uppvärmningskostnader är största enskilda driftkostnad. Marknadspriser för el och fjärrvärme förväntas öka framgent varför dessa måste mötas med ökad utnyttjandegrad och sparsamhet av köpt energi. Mot denna bakgrund fortsätter vi att söka sänka fastighetens energiförbrukning. Vi har genomfört ett av kommunen initierat miljö- och energisparprojekt. Fastigheten kommer att energideklareras enligt ny gällande lagstiftning under Därigenom skapas underlag för ytterligare besparingar. Kapitalkostnader Effekten av regeringsskiftet 2006 kan komma att sänka skattekostnaderna men kapitalkostnaderna kan öka genom att räntebidragen förväntas försvinna. Det blir således ännu lönsammare för oss att minska våra lån. Föreningens räntekostnader är ej skattemässigt avdragsgilla då föreningen beskattas enligt scablonmetoder huvudsakligen baserade på taxeringsvärdena. Medlemmarna som privatpersoner får i princip en skattereduktion för utgiftsräntor mot inkomst av tjänst på 30 % upp till 100 KKr. och fullt ut mot inkomst av kapital. Föreningens banklån är ca kronor per kvadratmeter. Antas 4,5 % låneränta betalar varje medlem 104 kronor per kvadratmeter och år i räntor inbakat i föreningens avgift. Skulle medlemmarna själva ta över dessa lån blir, genom den skattemässiga avdragseffekten för privatpersoner, verklig räntekostnad sänkt till 70 % vilket motsvarar en reell avgiftssänkning på 31 kronor per kvadratmeter. (Statligt räntebidrag 2006 var ca. 19 Kr/m 2.) Dessa övertagande av lån påverkar inte realisationsvinsten vid försäljning av lägenhet då lånen växlas mot en tillgång i form av utökad insats i föreningen. Mot bakgrund av att föreningens lån är blygsamma, ca. 6 % av lägenheternas marknadsvärde, skulle ett sådant förfarande ge god utdelning för båda parter. Drift/administrationskostnader Styrelsen har samma juridiska ansvar som vilken fastighetsägare som helst. Det innebär ansvar under en rad lagar och förordningar. Styrelsen agerar också som fastighetsskötare och skall ta beslut i alla frågor som berör fastigheten från trivsel till investeringar, från att se till att en trasig glödlampa byts ut till att hantera lån på upp till 8,5 MKr. Styrelsen tar i ena stunden kanske ansvar för hundratusentals kronor i kostnader och investeringar som att därpå agera portvakt när något inte fungerar. Görs inte detta också fortsättningsvis ideellt måste arbetet köpas. Effekten beräknas bli en boendekostnadsökning på ca 10 %. Vid 4,5 % ränta och antagandet att genomsnittligt boende varar i 5 år innebär denna kostnadsökning att lägenheternas teoretiska marknadsvärde minskar med 1440 Kr/kvadratmeter. Till detta kommer avgiftseffekten under 5 år med ca 370 Kronor/kvadratmeter. För en 70 kvadratmeters lägenhet står därmed ca Kr i minskat konsumtionsutrymme på spel. Den s.k. "Skattekilen" gör att kostnaden för av föreningens köpta tjänster ökar ca. 8 gånger mot att arbetet görs ideellt i egen regi. Föreningens medlemmar och styrelse kan avsäga sig ersättning för utförda tjänster, för att därigenom utnyttja skattekilens betydande hävstångseffekt, vilket sittande styrelse för sin del valt. Vårt mål är att arbetet i föreningen sker på bred bas, blir så roligt och stimulerande att arvoden kan undvaras. Värdet av arvode för mottagaren blir p.g.a. skattekilen oproportionerligt lågt jämfört med den kostnad föreningen belastas med. Långsiktigt kan arvoden undvaras om arbetsuppgifterna är rimliga samt att husets administration organiseras så att styrelse, övriga föreningsfunktionärer, temporära arbets-/projektgrupper och frivilligt arbetande medlemmar blir uppskattade. Kostnader för administration, skatter, energi är kalla fakta. Man kan tro att en bostadsrättsförening är en variant av ansvarsfritt hyrande av lägenhet. Förutsättningen för att vidmakthålla en sådan

5 Sid. 5 av 13 villfarelse är att alla medlemmar då också är villiga att bära de därmed förenade extra kostnader denna syn leder till. Skalfördelar för driftkostnader och administration är lägre för en liten förening som vår än för föreningar med mer än tiofalt större ytor som finns hos HSB, Riksbyggen m.fl. Varje åtgärd utanför driftbudget måste lånefinansieras vilket lägger dagens förslitningskostnader på framtida medlemmar. Detta kan leda till en i tiden orättvis omfördelning av kostnader. Oförutsedda kostnader Renovering av sanitetsutrymmen i uthyrda lokaler genomfördes under hösten. Vattenskada i fastigheten inträffade under hösten i källaren men eventuella kostnader kommer att belasta verksamhetsåret Föreningen är tacksam för den generositet och de uppoffringar drabbade medlemmar visat. Sophantering Nuvarande system med soptunnor vid trottoaren är provisoriskt. En särskild arbetsgrupp av två föreningsmedlemmar utarbetade alternativa lösningar under Då fortfarande olika uppfattningar mellan berörda myndigheter, leverantörer och organisationer råder har vi tvingats bordlägga hur och var soporna skall hanteras i väntan på direktiv från kommunen. Möjligheten att samarbeta med närliggande fastigheter utreds under tiden då framtida krav på omfattande system för källsortering ej kan uteslutas. Program för trivsel och engagemang Styrelsen har under året sökt vägar att skapa trivsel för och engagemang av för husets boende med förhoppningen att detta på sikt skall leda till bredare samarbete för husets bästa. Åtgärder som varit: - Information från styrelsen dels via ny anslagstavla dels med ökad frekvens av nyhetsbladet. Med fler frivilliga skulle kommunikationen med medlemmar och omvärld ytterligare stärkas. - Introduktion av nya medlemmar genom att två styrelseledamöter då berättat om huset, överlämnat stadgar och ordningsregler ( Information till boende i Y.K. huset ). - Vårstädning där flera medlemmar deltog. - Årsmöte med efterföljande förfriskningar och mingel. - YK-klubben höll ett kvällsseminarium med Eva Suua från Husman-Hagberg över ämnet Köpa och sälja bostadsrätt. - Gemensam pyntning av granen med förfriskningar och glögg i entrén. FRAMTIDA UTVECKLING OCH MÅL FÖR ARBETET I FÖRENINGEN Bakgrund Nyckeltal Verksamhetsår Årsavgift/kvm bostadssrättsyta* Räntekostnad/kvm totalyta Elkostnad/kvm totalyta Värmekostnad/kvm totalyta Vattenkostnad/kvm totalyta Fastighetsskatt/kvm totalyta Schablon- och fastighetsskatt/kvm totalyta** Årets överskott (+) / underskott (-) Skuldsättning/kvm totalyta Lån/kvm totalyta * Brf.ytan ökar 2004 med 197 m2 ** Troligen felkonterat år 2001 Mål och principer för styrelsens arbete Det övergripande målet: En välskött förening med uthållig ekonomi, sunda finanser och välskött fastighet gör att föreningen behöver säkerställa att: - Styrelsens och övrigas arbetsbördor blir rimliga. - Styrelsen upprätthåller kontinuitet i kompetens, historik och kultur. - Styrelsens åtgärder löpande redovisas och granskas. Detta leder till behoven att: - Styrelsens ansvar tydligt beskrivs i av stämman fastslagen arbetsordning. - Arbete får delegeras från styrelsen.

6 - Föreningens ekonomi sköts efter fastslagna och långsiktiga principer. och att styrelsen fortsätter arbetet att: - Klarlägga styrelsens och stämmans ansvarsfördelning. - Fastställa attestrutiner och beloppsgränser för styrelse och styrelsens ledamöter. - Identifiera ytterligare arbetsuppgifter som kan utföras av medlemmar. - Fastställa långsiktiga principer för föreningens ekonomi och finansiella agerande. - Klarlägga kostnadsansvaret, mellan föreningen och enskilda medlemmar, innan vissa åtgärder Sid. 6 av 13 Boendeavgifter Om önskan är att hålla konkurrenskraftigt låga boendeavgifter och långsiktigt fortsatt god status på hus och finanser behöver föreningen: - Fler frivilligt arbetande medlemmar som var och en då gör mindre än de få som gör mycket idag. - Överföra föreningens banklån till medlemmarna och fortsatt finansiera avskrivningsbara kostnader direkt från medlemmarna. - Gemensamt verka för individuella energisparåtgärder. - Genomföra tekniska energisparåtgärder. DISPOSITIONSFÖRSLAG Styrelsen föreslår följande resultatdisposition: Att stadgeenlig avsättning görs till yttre reparationsfond med Kronor och att årets resultat Kronor och tidigare års ansamlade förluster Kronor balanseras i ny räkning till Kronor. Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, med noter. RESULTATRÄKNING UTFALL TOM UTFALL TOM RÖRELSENS INTÄKTER Not 1 Årsavgifter och hyror Övriga rörelseintäkter Kommunalt bidrag RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader Reparationer Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter från omsättningstillgångar Räntebidrag Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER INKOMSTSKATT Statlig inkomstskatt PERIODENS RESULTAT

7 Sid. 7 av 13 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not Maskiner och inventarier Not FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Insats SBC SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Not Upplupna räntebidrag KASSA OCH BANK Kassa, Plus Giro och bank SBC klientmedel i SHB SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 6 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Kapitaltillskott Fond för yttre underhåll Not Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Not 8 0 Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Not Förutbetalda avgifter och hyror Upplupna arvoden SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda säkerheter Ställda fastighetsinteckningar Inteckningar i eget förvar Ansvarsförbindelser: inga inga

8 Sid. 8 av 13 NOTER Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper: Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:4). Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas: % Återstår Slutavskrivet år % Byggnader 0,75 0,75 Fastighetsförbättringar 0,75 0,75 - Nya lägenheter 0, ,75 Stambyte (avskrivningstakten 0, ,75 ökas 0,25 % var 10-e år) - Fasader och 2, ,00 balkonger(avskrivningstakten ökas 0,5 % var 10-e år) Restauranggolv 5, ,75 Elinstallation 5, ,00 Hissanläggning 3, ,33 Inventarier 10,00 10,00 Avsättning till fond för yttre underhåll görs enligt föreningens stadgar. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Belopp anges i kronor om inte annat anges Not 1 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter Hyror Hyror bostäder Hyror lokaler Antennplats Tvättstuga Försäkringsersättning Inbetald självrisk Bortbokning arvoden Återbetalning Stockholms vatten Not 2 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad Fastighetsskötsel enligt beställningar Städning entreprenad Städning extrabeställd 475 Mattvätt/Hyrmattor Hissbesiktning Serviceavtal Hiss Värmeanläggning Ventilation Förbrukningsmateriel Reparationer Byggnad Lägenheter Lokaler

9 Sid. 9 av 13 Tvättstuga Lås Installationer VVS Värmeanläggning 0 0 Ventilation Elinstallationer Hiss Fönster Vattenskada Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning Grovsopor Snöröjning Övriga driftskostnader Försäkring Självrisk 0 Kabel-TV Internet Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Medlemstidning /hemsida Telefon Datakommunikation Inkasso/betalningsföreläggande Hyresförluster Revisionsarvode extern revisor Styrelseomkostnader Stämma Trivselkostnad inomhus Förvaltningsarvode Arvode SBC övrigt Administration Övriga förvaltningskostnader och återföringar Föreningsavgift fastighetsägarföreningen Avgift till organisationer, serviceavtal Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd. Följande ersättningar har reserverats Styrelse Sociala kostnader Avskrivningar Byggnad Förbättringar Inventarier TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER Not 3 BYGGNADER OCH MARK

10 Sid. 10 av 13 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Lokaler Not 4 MASKINER OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat restvärde vid årets slut Not 5 FÖRUTBETALDA KOSTNADER Försäkring Serviceavtal, värmeanläggning Telia Datakommunikationskostnad Husets hemsida Serviceavtal, korrosionsbehandling Jourman Jourcentralen Not 6 EGET KAPITAL Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl. stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Kapitaltillskott Fond för yttre underhåll Not Summa bundet eget kapital Ansamlad förlust Ansamlad förlust

11 Sid. 11 av 13 Årets resultat Summa ansamlad förlust Summa eget kapital Not 7 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar Vid årets slut Not 8 SKULDER TILL Räntesats Belopp Belopp Villkors- Slut KREDITINSTITUT ändringsdag datum Stadshypotek AB 5,63 % Stadshypotek AB 3,25 % Rörligt Stadshypotek AB 5,3 % Summa skulder till kreditinstitut Not 9 UPPLUPNA KOSTNADER Fastighetsskötsel Städning Hyrmattor Elkostnader Vattenkostnad Sophämtning Snöröjning Kabel-TV Revisionsarvode Fjärrvärme Styrelsearvoden Sociala kostnader STYRELSENS UNDERSKRIFTER Stockholm Lars Santesson Stina Staffansdotter Henrik Plyhm-Forshell Anders Fosselius Katrine Larsen Pia Pant Friedrike Paulsen Fredrik Widler Krister REVISORS UNDERSKRIFT Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits Ralf Toresson KPMG

12 Sid. 12 av 13 BUDGET 2007 Budget 2007 Utfall 2006 Budget 2006 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter Hyror bostäder Hyror lokaler Hyror antennplats Tvättstuga Återbetalning Stockholm Vatten SA RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad Fastighetsskötsel enl. beställn Städning entreprenad Städning enligt beställning Mattvätt/Hyrmattor Hissbesiktning Serviceavtal Hiss Värmeanläggning Ventilation Förbrukningsmateriel Reparationer Lägenheter Lokaler Lås VVS Ventilation Elinstallationer Fönster Övrigt Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning Grovsopor Snöröjning Övriga driftskostnader Försäkring Kabel-TV Internet Fastighetsskatt Fastighetsskatt Administrativa kostnader Hemsida Telefon Datakommunikation Hyresförluster Revisionsarvode extern revisor Styrelseomkostnader Stämma Trivselkostnader (inne) Förvaltningsarvode Arvode SBC övrigt Administration Övriga förvaltningskostnader

13 Föreningsavgifter ej SBC Avgift till organisationer Bidrag och gåvor Personalkostnader Föreningsarvode Arbetsgivaravgifter Studieverksamhet Avskrivningar o nedskrivningar Byggnad Förbättringar Inventarier SA RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter Låneräntor Räntekostnader skattekonto Räntebidrag Övriga finansiella kostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER SKATT Statlig inkomstskatt RESULTAT Sid. 13 av 13

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2000. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn 8 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, med noter.

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, med noter. ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn 8 Styrelse Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Norra Vasa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Norra Vasa Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Norra Vasa Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Lödkolven 2. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Lödkolven 2. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lödkolven 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2009 09 01 2010 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (12) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HUMLEGÅRDEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen PLOGEN

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen PLOGEN Årsredovisning Bostadsrättsföreningen PLOGEN Brf Plogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december, 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2008-31 december 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2012-31 augusti 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 25 lägenheter med bostadsrätt samt en lägenhet och två lokaler med hyresrätt.

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 25 lägenheter med bostadsrätt samt en lägenhet och två lokaler med hyresrätt. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hu upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta

Läs mer

Årsredovisning 2009 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2009 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2009 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Halör Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2011 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15.

Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15. Org.nr 702002-8630 1(10) Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15. Styrelsen för Brf Stjärnfallet nr 15 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Långkorven

Bostadsrättsföreningen Långkorven Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Långkorven får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(9) Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Långkorven

Årsredovisning. Brf Långkorven Årsredovisning för Brf Långkorven 769606-1410 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Noter 6 1 (11) Styrelsen för Brf

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Prennebo

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Prennebo Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Prennebo Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HEJAREN 3. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HEJAREN 3. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HEJAREN 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HVITFELDTSGATAN 7-9

Bostadsrättsföreningen HVITFELDTSGATAN 7-9 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HVITFELDTSGATAN 7-9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Nya Syrenen

Årsredovisning. Bostadsföreningen Nya Syrenen Årsredovisning Bostadsföreningen Nya Syrenen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan Årsredovisning Bostadsföreningen Lövkojan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Violen nr 14

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Violen nr 14 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Violen nr 14 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15.

Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15. Org.nr 702002-8630 1(11) Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15. Styrelsen för Brf Stjärnfallet nr 15 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31.

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen FACKLAN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2004.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen FACKLAN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2004. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen FACKLAN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2004. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan

Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Odin

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Odin Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Odin Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8 Årsredovisning för Brf Trädgårdsmäst nr 8 702002-9711 Räkenskapsåret 2012 2 (12) Styrelsen för Brf Trädgårdsmäst nr 8 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan Årsredovisning Bostadsföreningen Lövkojan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter till nyttjande utan begränsning i tiden.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Brf Rosa Huset 716439-5621. I lokalerna bedrivs följande verksamheter: Verksamhet Yta Löptid Frisör Skomakeri. 37 kvm 55 kvm. Tillsvidare Tillsvidare

Brf Rosa Huset 716439-5621. I lokalerna bedrivs följande verksamheter: Verksamhet Yta Löptid Frisör Skomakeri. 37 kvm 55 kvm. Tillsvidare Tillsvidare Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Rosa Huset Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Humlegården

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Humlegården Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Humlegården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Neptunus 5

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Neptunus 5 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Neptunus 5 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Nobelgården

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Nobelgården Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nobelgården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Carlavagnen 17

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Carlavagnen 17 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Carlavagnen 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Vårdsätra

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Vårdsätra ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Vårdsätra Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2000. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Valsätra 64:1 Styrelse Jan Svensson

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 STOLMAKAREN 6. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 STOLMAKAREN 6. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen STOLMAKAREN

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Martallen 36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Martallen 36 , Brf Martallen 36 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Martallen 36 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Skytten i Duvbo

Årsredovisning. Brf Skytten i Duvbo Årsredovisning för Brf Skytten i Duvbo 715200-1280 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Skytten i Duvbo får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Utöver den lagstadgade informationen

Läs mer

Årsredovisning 2014 KASTELL 20. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KASTELL 20. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KASTELL 20 Årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Odin

Bostadsrättsföreningen Odin Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Odin Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen NOBELGÅRDEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjölunten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjölunten Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Sjölunten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Skrattmåsen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Ålkistan

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Ålkistan ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ålkistan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 15 juni 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Solna Laveringen 1 och 2, Ripstigen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Lindome

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Lindome Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Lindome Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(14) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(14) Extra sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Arkitekten 6 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11.

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11. 1(6) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Djursholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Förvaltningsberättelse Antal medlemmar Föreningen

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18 Årsredovisning för Brf Essingestupet 18 Räkenskapsåret 2010 Brf Essingestupet 18 1(10) Styrelsen för Brf Essingestupet 18 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer