Årsredovisning Verksamhetsåret 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Verksamhetsåret 2006"

Transkript

1 Sid. 1 av 13 Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Bostadsrättsföreningen Y.K.- HUSET Furusundsgatan 9 Org. Nr.: Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari December INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Grundfakta om föreningen Registrering och ekonomisk plan Förvärv Fastighetens tekniska status Större åtgärder genomförda åren Byggnadsår och ytor Lägenheter och lokaler Medlemmar FÖRVALTNING Styrelse Styrelsemöten Revisorer Valberedning Stämma Skötsel av fastigheten FÖRENINGENS EKONOMI KOSTNADER OCH ÅTGÄRDER UNDER ÅRET Avgifter Energikostnader Kapitalkostnader Drift/administrationskostnader Oförutsedda kostnader Sophantering Program för trivsel och engagemang FRAMTIDA UTVECKLING OCH MÅL FÖR ARBETET I FÖRENINGEN Bakgrund Mål och principer för styrelsens arbete Boendeavgifter DISPOSITIONSFÖRSLAG RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING NOTER STYRELSENS UNDERSKRIFTER REVISORS UNDERSKRIFT REVISIONSBERÄTTELSE

2 Sid. 2 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Registrering och ekonomisk plan Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan upprättades och nuvarande stadgar registrerades hos PRV. Förvärv Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun FODERMARSKEN Stockholm Fastigheten är försäkrad till fullvärde genom Länsförsäkringar. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Fastighetens tekniska status Efter de stora insatserna: Fasadrenovering och balkonger, Stambyte, Nyinstallation hiss är fastighetens tekniska status god. Underhåll sker efter underhållsplan daterad april Fastigheten är fri från Radon och betongkonstruktionen är intakt och fri från skadligt aluminatcement. Större åtgärder genomförda åren Åtgärd År Byte av grundvattenpump 2005 Byte av frånluftfläktens lager 2005 Byte av kretskort hiss 2005 Ny elmätar- huvudsäkringstavla 2005 Nytt avlopp lgh. 3 och lgh Byte cirkulationspump för värmesystemet 2003 Delvis ny kabeldragning av el i pannrummet 2003 Ombyggnad av ventilation i källarplan, lokal Nyinstallation hiss (Totalrenovering tekniskt) 2002 Rörstamsbyte 2001 Ommålning av tak 2001 Omputsning av fasad 1998 Nya balkonger 1998 Föreningen har bredbands-/adsl-uppkoppling, Chello via kabel-tv nät. Byggnadsår och ytor Fastigheten byggdes år 1939 och består av 1 flerbostadshus i 10 våningar. Fastighetens totala yta är enligt taxeringsbeskedet kvadratmeter, varav kvadratmeter utgör lägenhetsyta och 312 kvadratmeter utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 59 lägenheter med bostadsrätt. Utöver detta upplåter föreningen en lägenhet och 3 lokaler med hyresrätt. I lokalerna bedrivs följande verksamheter: Musikstudio Restaurant Funkis Set & Design AB Lägenhetsfördelningen för bostadsrätter: 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 19 st 8 st 16 st 16 st 1 st

3 Sid. 3 av 13 Medlemmar Av föreningens 59 medlemslägenheter har under året 5 överlåtits. Under året har styrelsen beviljat ett fåtal andrahandsuthyrningar. Föreningens policy för uthyrning i andra hand är rimliga skäl och att föreningens stadgar följs. Kontrakt skall upprättas så att hyresgäst i andra hand ej får besittningsrätt. Långsiktigt strävar föreningen efter en högre andel aktivt boende ägare av bostadsrätterna samt ökat ideellt engagemang av medlemmarna i föreningens arbete och fastighetens vård. Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. FÖRVALTNING Styrelse Styrelsen har haft följande sammansättning: Medlem Ställning Mandattiden utgår Lars Santesson Ordförande 2008 Katrine Larsen Sekreterare 2007 Margit Lena Margareta ( Pia ) Pant Ledamot 2008 Stefan Karlsson Ledamot 2008 Anders (Hatte) Fosselius Ledamot 2007 Friedrike Paulsson Ledamot 2007 Henrik Plym-Forshell Suppleant 2007 Stina Staffansdotter Fredrik Widler Suppleant Suppleant Styrelsemöten Under kalenderåret har 6 styrelsemöten protokollerats. Revisorer Revisor har varit Ralf Toresson, KPMG Valberedning Ledamöter har varit Anders Broman, Eva Thulin, Masai Björkvall och Annika Remaeus. Stämma Ordinarie föreningsstämma hölls Skötsel av fastigheten Styrelseledamöterna har tagit aktiv del i fastighetens praktiska förvaltning. Den ekonomiska förvaltningen samt lägenhetsförteckningen har skötts av SBC (Sveriges Bostadsrätts Centrum). Övriga Typ Leverantör Avtal som föreningen tecknat är: Hisservice Schindler; båda personhissarna. Snöröjning Miljö och Trädgårdsservice, från Kabel-TV UPC (numera ComHem) ChemiClean Kontroll av vattnet i värmesystemet Städning av trapphuset ESI Servicesystem AB Fastighetsskötsel Separata korta avtal har tecknats med nödvändiga underleverantörer. Inom ramen för vårt ansvar som fastighetsägare har vi under året: - Deltagit i av Stockholms stads miljöförvaltning anordnade informations- och utbildningsmöten avseende miljö, energi och egenkontroll under ca. 20 timmar. FÖRENINGENS EKONOMI, KOSTNADER OCH ÅTGÄRDER UNDER ÅRET Avgifter Löpande jämförelser med avgiftsnivåer i föreningar med fastigheter av motsvarande standard och läge visar att föreningens avgifter efter höjning fortfarande ligger något över mediannivå. Största påverkbara kostnadsmassor är i fallande ordning: energi-, låne- och drift- / administrationskostnader Styrelsens ambition är att på alla sätt, med bibehållet värde av fastigheten och boendestandard, minska kostnaderna och därmed avgiftsnivån.

4 Sid. 4 av 13 Det är viktigt att ständigt bevaka möjligheter till såväl intäktsökningar som kostnadsminskningar, de senare framför allt för reparationer, service och avtal med entreprenörer, som föreningen utnyttjar. Genom att årets kostnadsökningar kunnat pareras, dels genom besparingar och dels genom att styrelsen arbetat ideelt, har avgifterna kunnat hållas oförändrade. Föreningen har upplevt en flerårig period av investeringar (fasadrenovering, stambyte och hissmodernisering) och andra förändringar, som har påverkat ekonomin. Genom uppdatering av avskrivningstider och avskrivningstakt i kombination med den framtagna tekniska underhållsplanen läggs ytterligare grund för en ekonomi i balans där avgifterna är förutsägbara och täcker drift-, underhålls-, kapital- avskrivnings- och fonderingskostnader. Energikostnader Energikostnader i form av el- och uppvärmningskostnader är största enskilda driftkostnad. Marknadspriser för el och fjärrvärme förväntas öka framgent varför dessa måste mötas med ökad utnyttjandegrad och sparsamhet av köpt energi. Mot denna bakgrund fortsätter vi att söka sänka fastighetens energiförbrukning. Vi har genomfört ett av kommunen initierat miljö- och energisparprojekt. Fastigheten kommer att energideklareras enligt ny gällande lagstiftning under Därigenom skapas underlag för ytterligare besparingar. Kapitalkostnader Effekten av regeringsskiftet 2006 kan komma att sänka skattekostnaderna men kapitalkostnaderna kan öka genom att räntebidragen förväntas försvinna. Det blir således ännu lönsammare för oss att minska våra lån. Föreningens räntekostnader är ej skattemässigt avdragsgilla då föreningen beskattas enligt scablonmetoder huvudsakligen baserade på taxeringsvärdena. Medlemmarna som privatpersoner får i princip en skattereduktion för utgiftsräntor mot inkomst av tjänst på 30 % upp till 100 KKr. och fullt ut mot inkomst av kapital. Föreningens banklån är ca kronor per kvadratmeter. Antas 4,5 % låneränta betalar varje medlem 104 kronor per kvadratmeter och år i räntor inbakat i föreningens avgift. Skulle medlemmarna själva ta över dessa lån blir, genom den skattemässiga avdragseffekten för privatpersoner, verklig räntekostnad sänkt till 70 % vilket motsvarar en reell avgiftssänkning på 31 kronor per kvadratmeter. (Statligt räntebidrag 2006 var ca. 19 Kr/m 2.) Dessa övertagande av lån påverkar inte realisationsvinsten vid försäljning av lägenhet då lånen växlas mot en tillgång i form av utökad insats i föreningen. Mot bakgrund av att föreningens lån är blygsamma, ca. 6 % av lägenheternas marknadsvärde, skulle ett sådant förfarande ge god utdelning för båda parter. Drift/administrationskostnader Styrelsen har samma juridiska ansvar som vilken fastighetsägare som helst. Det innebär ansvar under en rad lagar och förordningar. Styrelsen agerar också som fastighetsskötare och skall ta beslut i alla frågor som berör fastigheten från trivsel till investeringar, från att se till att en trasig glödlampa byts ut till att hantera lån på upp till 8,5 MKr. Styrelsen tar i ena stunden kanske ansvar för hundratusentals kronor i kostnader och investeringar som att därpå agera portvakt när något inte fungerar. Görs inte detta också fortsättningsvis ideellt måste arbetet köpas. Effekten beräknas bli en boendekostnadsökning på ca 10 %. Vid 4,5 % ränta och antagandet att genomsnittligt boende varar i 5 år innebär denna kostnadsökning att lägenheternas teoretiska marknadsvärde minskar med 1440 Kr/kvadratmeter. Till detta kommer avgiftseffekten under 5 år med ca 370 Kronor/kvadratmeter. För en 70 kvadratmeters lägenhet står därmed ca Kr i minskat konsumtionsutrymme på spel. Den s.k. "Skattekilen" gör att kostnaden för av föreningens köpta tjänster ökar ca. 8 gånger mot att arbetet görs ideellt i egen regi. Föreningens medlemmar och styrelse kan avsäga sig ersättning för utförda tjänster, för att därigenom utnyttja skattekilens betydande hävstångseffekt, vilket sittande styrelse för sin del valt. Vårt mål är att arbetet i föreningen sker på bred bas, blir så roligt och stimulerande att arvoden kan undvaras. Värdet av arvode för mottagaren blir p.g.a. skattekilen oproportionerligt lågt jämfört med den kostnad föreningen belastas med. Långsiktigt kan arvoden undvaras om arbetsuppgifterna är rimliga samt att husets administration organiseras så att styrelse, övriga föreningsfunktionärer, temporära arbets-/projektgrupper och frivilligt arbetande medlemmar blir uppskattade. Kostnader för administration, skatter, energi är kalla fakta. Man kan tro att en bostadsrättsförening är en variant av ansvarsfritt hyrande av lägenhet. Förutsättningen för att vidmakthålla en sådan

5 Sid. 5 av 13 villfarelse är att alla medlemmar då också är villiga att bära de därmed förenade extra kostnader denna syn leder till. Skalfördelar för driftkostnader och administration är lägre för en liten förening som vår än för föreningar med mer än tiofalt större ytor som finns hos HSB, Riksbyggen m.fl. Varje åtgärd utanför driftbudget måste lånefinansieras vilket lägger dagens förslitningskostnader på framtida medlemmar. Detta kan leda till en i tiden orättvis omfördelning av kostnader. Oförutsedda kostnader Renovering av sanitetsutrymmen i uthyrda lokaler genomfördes under hösten. Vattenskada i fastigheten inträffade under hösten i källaren men eventuella kostnader kommer att belasta verksamhetsåret Föreningen är tacksam för den generositet och de uppoffringar drabbade medlemmar visat. Sophantering Nuvarande system med soptunnor vid trottoaren är provisoriskt. En särskild arbetsgrupp av två föreningsmedlemmar utarbetade alternativa lösningar under Då fortfarande olika uppfattningar mellan berörda myndigheter, leverantörer och organisationer råder har vi tvingats bordlägga hur och var soporna skall hanteras i väntan på direktiv från kommunen. Möjligheten att samarbeta med närliggande fastigheter utreds under tiden då framtida krav på omfattande system för källsortering ej kan uteslutas. Program för trivsel och engagemang Styrelsen har under året sökt vägar att skapa trivsel för och engagemang av för husets boende med förhoppningen att detta på sikt skall leda till bredare samarbete för husets bästa. Åtgärder som varit: - Information från styrelsen dels via ny anslagstavla dels med ökad frekvens av nyhetsbladet. Med fler frivilliga skulle kommunikationen med medlemmar och omvärld ytterligare stärkas. - Introduktion av nya medlemmar genom att två styrelseledamöter då berättat om huset, överlämnat stadgar och ordningsregler ( Information till boende i Y.K. huset ). - Vårstädning där flera medlemmar deltog. - Årsmöte med efterföljande förfriskningar och mingel. - YK-klubben höll ett kvällsseminarium med Eva Suua från Husman-Hagberg över ämnet Köpa och sälja bostadsrätt. - Gemensam pyntning av granen med förfriskningar och glögg i entrén. FRAMTIDA UTVECKLING OCH MÅL FÖR ARBETET I FÖRENINGEN Bakgrund Nyckeltal Verksamhetsår Årsavgift/kvm bostadssrättsyta* Räntekostnad/kvm totalyta Elkostnad/kvm totalyta Värmekostnad/kvm totalyta Vattenkostnad/kvm totalyta Fastighetsskatt/kvm totalyta Schablon- och fastighetsskatt/kvm totalyta** Årets överskott (+) / underskott (-) Skuldsättning/kvm totalyta Lån/kvm totalyta * Brf.ytan ökar 2004 med 197 m2 ** Troligen felkonterat år 2001 Mål och principer för styrelsens arbete Det övergripande målet: En välskött förening med uthållig ekonomi, sunda finanser och välskött fastighet gör att föreningen behöver säkerställa att: - Styrelsens och övrigas arbetsbördor blir rimliga. - Styrelsen upprätthåller kontinuitet i kompetens, historik och kultur. - Styrelsens åtgärder löpande redovisas och granskas. Detta leder till behoven att: - Styrelsens ansvar tydligt beskrivs i av stämman fastslagen arbetsordning. - Arbete får delegeras från styrelsen.

6 - Föreningens ekonomi sköts efter fastslagna och långsiktiga principer. och att styrelsen fortsätter arbetet att: - Klarlägga styrelsens och stämmans ansvarsfördelning. - Fastställa attestrutiner och beloppsgränser för styrelse och styrelsens ledamöter. - Identifiera ytterligare arbetsuppgifter som kan utföras av medlemmar. - Fastställa långsiktiga principer för föreningens ekonomi och finansiella agerande. - Klarlägga kostnadsansvaret, mellan föreningen och enskilda medlemmar, innan vissa åtgärder Sid. 6 av 13 Boendeavgifter Om önskan är att hålla konkurrenskraftigt låga boendeavgifter och långsiktigt fortsatt god status på hus och finanser behöver föreningen: - Fler frivilligt arbetande medlemmar som var och en då gör mindre än de få som gör mycket idag. - Överföra föreningens banklån till medlemmarna och fortsatt finansiera avskrivningsbara kostnader direkt från medlemmarna. - Gemensamt verka för individuella energisparåtgärder. - Genomföra tekniska energisparåtgärder. DISPOSITIONSFÖRSLAG Styrelsen föreslår följande resultatdisposition: Att stadgeenlig avsättning görs till yttre reparationsfond med Kronor och att årets resultat Kronor och tidigare års ansamlade förluster Kronor balanseras i ny räkning till Kronor. Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, med noter. RESULTATRÄKNING UTFALL TOM UTFALL TOM RÖRELSENS INTÄKTER Not 1 Årsavgifter och hyror Övriga rörelseintäkter Kommunalt bidrag RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader Reparationer Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter från omsättningstillgångar Räntebidrag Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER INKOMSTSKATT Statlig inkomstskatt PERIODENS RESULTAT

7 Sid. 7 av 13 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not Maskiner och inventarier Not FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Insats SBC SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Not Upplupna räntebidrag KASSA OCH BANK Kassa, Plus Giro och bank SBC klientmedel i SHB SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 6 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Kapitaltillskott Fond för yttre underhåll Not Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Not 8 0 Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Not Förutbetalda avgifter och hyror Upplupna arvoden SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda säkerheter Ställda fastighetsinteckningar Inteckningar i eget förvar Ansvarsförbindelser: inga inga

8 Sid. 8 av 13 NOTER Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper: Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:4). Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas: % Återstår Slutavskrivet år % Byggnader 0,75 0,75 Fastighetsförbättringar 0,75 0,75 - Nya lägenheter 0, ,75 Stambyte (avskrivningstakten 0, ,75 ökas 0,25 % var 10-e år) - Fasader och 2, ,00 balkonger(avskrivningstakten ökas 0,5 % var 10-e år) Restauranggolv 5, ,75 Elinstallation 5, ,00 Hissanläggning 3, ,33 Inventarier 10,00 10,00 Avsättning till fond för yttre underhåll görs enligt föreningens stadgar. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Belopp anges i kronor om inte annat anges Not 1 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter Hyror Hyror bostäder Hyror lokaler Antennplats Tvättstuga Försäkringsersättning Inbetald självrisk Bortbokning arvoden Återbetalning Stockholms vatten Not 2 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad Fastighetsskötsel enligt beställningar Städning entreprenad Städning extrabeställd 475 Mattvätt/Hyrmattor Hissbesiktning Serviceavtal Hiss Värmeanläggning Ventilation Förbrukningsmateriel Reparationer Byggnad Lägenheter Lokaler

9 Sid. 9 av 13 Tvättstuga Lås Installationer VVS Värmeanläggning 0 0 Ventilation Elinstallationer Hiss Fönster Vattenskada Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning Grovsopor Snöröjning Övriga driftskostnader Försäkring Självrisk 0 Kabel-TV Internet Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Medlemstidning /hemsida Telefon Datakommunikation Inkasso/betalningsföreläggande Hyresförluster Revisionsarvode extern revisor Styrelseomkostnader Stämma Trivselkostnad inomhus Förvaltningsarvode Arvode SBC övrigt Administration Övriga förvaltningskostnader och återföringar Föreningsavgift fastighetsägarföreningen Avgift till organisationer, serviceavtal Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd. Följande ersättningar har reserverats Styrelse Sociala kostnader Avskrivningar Byggnad Förbättringar Inventarier TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER Not 3 BYGGNADER OCH MARK

10 Sid. 10 av 13 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Lokaler Not 4 MASKINER OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat restvärde vid årets slut Not 5 FÖRUTBETALDA KOSTNADER Försäkring Serviceavtal, värmeanläggning Telia Datakommunikationskostnad Husets hemsida Serviceavtal, korrosionsbehandling Jourman Jourcentralen Not 6 EGET KAPITAL Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl. stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Kapitaltillskott Fond för yttre underhåll Not Summa bundet eget kapital Ansamlad förlust Ansamlad förlust

11 Sid. 11 av 13 Årets resultat Summa ansamlad förlust Summa eget kapital Not 7 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar Vid årets slut Not 8 SKULDER TILL Räntesats Belopp Belopp Villkors- Slut KREDITINSTITUT ändringsdag datum Stadshypotek AB 5,63 % Stadshypotek AB 3,25 % Rörligt Stadshypotek AB 5,3 % Summa skulder till kreditinstitut Not 9 UPPLUPNA KOSTNADER Fastighetsskötsel Städning Hyrmattor Elkostnader Vattenkostnad Sophämtning Snöröjning Kabel-TV Revisionsarvode Fjärrvärme Styrelsearvoden Sociala kostnader STYRELSENS UNDERSKRIFTER Stockholm Lars Santesson Stina Staffansdotter Henrik Plyhm-Forshell Anders Fosselius Katrine Larsen Pia Pant Friedrike Paulsen Fredrik Widler Krister REVISORS UNDERSKRIFT Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits Ralf Toresson KPMG

12 Sid. 12 av 13 BUDGET 2007 Budget 2007 Utfall 2006 Budget 2006 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter Hyror bostäder Hyror lokaler Hyror antennplats Tvättstuga Återbetalning Stockholm Vatten SA RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad Fastighetsskötsel enl. beställn Städning entreprenad Städning enligt beställning Mattvätt/Hyrmattor Hissbesiktning Serviceavtal Hiss Värmeanläggning Ventilation Förbrukningsmateriel Reparationer Lägenheter Lokaler Lås VVS Ventilation Elinstallationer Fönster Övrigt Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning Grovsopor Snöröjning Övriga driftskostnader Försäkring Kabel-TV Internet Fastighetsskatt Fastighetsskatt Administrativa kostnader Hemsida Telefon Datakommunikation Hyresförluster Revisionsarvode extern revisor Styrelseomkostnader Stämma Trivselkostnader (inne) Förvaltningsarvode Arvode SBC övrigt Administration Övriga förvaltningskostnader

13 Föreningsavgifter ej SBC Avgift till organisationer Bidrag och gåvor Personalkostnader Föreningsarvode Arbetsgivaravgifter Studieverksamhet Avskrivningar o nedskrivningar Byggnad Förbättringar Inventarier SA RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter Låneräntor Räntekostnader skattekonto Räntebidrag Övriga finansiella kostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER SKATT Statlig inkomstskatt RESULTAT Sid. 13 av 13

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Nordmalingshus AB 2007

Nordmalingshus AB 2007 2007 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer