EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret Org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977"

Transkript

1 EKBLADETBRF Org.nr Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl i Biljardsalongen, Bolinderstrand

2 BRF Ekbladet Aron Lindgrens väg 2-6, Järfälla KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I BRF EKBLADET Tid: Torsdagen den 8 april 2009, kl Plats: Biljardhuset, Bolinderstrand DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/justering av röstlängd 4. Val av ordförande för stämman 5. Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman 6. Val av justerare/tillika rösträknare 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 9. Föredragning av revisorernas berättelse 10. Fastställande av resultat- och balansräkning 11. Resultatdisposition 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 13. Fråga om arvoden till styrelsen och revisorer 14. Val av styrelseordförande för Val av styrelseledamöter och suppleanter 16. Val av revisorer och suppleanter 17. Val av valberedning 18. Motion från medlem 19. Avslutning Mötet avslutas med lite mingling/småförtäring

3 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekbladet Org nr får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

4 Bostadsrättsföreningen Ekbladet Org nr Styrelsen för Brf Ekbladet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, vilket är föreningens åttonde verksamhetsår. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Föreningens fastighet Föreningen förvärvade den 11 augusti 2004 fastigheten Kalhäll 1:41 i Järfälla kommun. Föreningens fastighet består av tre flerbostadshus med totalt 72 bostadsrätter. Lägenhetsfördelning: 26 st. 2 rum och kök 23 st. 3 rum och kök 17 st. 4 rum och kök 4 st. 5 rum och kök 2 st. 6 rom och kök Den totala boytan är ca kvm. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Trygg Hansa Fastighetens tekniska status Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll skall göras årligen med minst 25 kr/kvm lägenhetsyta, i enlighet med föreningens stadgar. Under år 2007 tog styrelsen fram en 20-årig underhållsplan. Med den som underlag har avsättningarna ökats till kr eller ca 49 kr/kvm. Fonderade medel avser att bidra till underhåll på fastigheten enligt den nu gällande underhållsplanen. Eftersom fastigheten är nybyggd finns inget underhåll planerat förrän år Fastighetens långsiktiga värde Fastighetens långsiktiga värde förutsätter ett planerat och kontinuerligt underhåll samt att eventuellt framtida bortfall av räntebidrag kan kompenseras genom sänkta lånekostnader, alternativt höjda månadsavgifter. Fastighetsförvaltning Föreningen har tecknat ett jouravtal med WIAB t.o.m. den 30 april 2009, med möjlighet till 1-års förlängning. Sida 2 av 12

5 Föreningens ekonomi Fastighetslån Föreningens fastighetslån är placerade till följande villkor: Kreditinstitut Räntesats Bundet till Swedbank 3,210% Nordea 1,355% rörligt Nordea 1,355% rörligt Under året har föreningen amorterat kr Fastighetsavgift Räntebidrag Ekonomisk förvaltning Föreningen hade vid årets slut 105 (108) medlemmar. Lånebelopp Samtliga bostadsrätter i föreningen var vid årets utgång upplåtna. Under året har 5 (5) överlåtelser skett. Amoretring år 2010 Föreningen har per 6 oktober 2005 valt starttidpunkt för bindning av den femåriga räntan till en subventionsränta på 2,81%. Räntebidrag har lämnats med 10% av ett bestämt bidragsunderlag, kr under Räntebidragen minskas och avvecklas successivt under en femårsperiod. Under 2010 är bidragsandelen 7% Dessutom har föreningen ingått en ränteswap till ett nominellt belopp av 18 miljoner med Nordea. Swapen förfaller i november 2012 Fastigheten färdigställdes 2005 och har deklarerats som färdigställd hos Skatteverket. Fastigheten har åsatts värdeår Enligt nu gällande lag om fastighetsavgift blev fastigheten helt befriad från fastighetsavgift avseende bostäder fr.om. den 1 januari Detta gäller under fem år och därefter blir fastigheten beskattad med halv fastighetsavgift under ytterligare fem år. Fr.om blir fastigheten beskattad med full fastighetsavgift, för närvarande kr per lägenhet eller kr. Ekonomisk förvaltare är fr.om. den 1 januari 2009 Brolin Ombildning & Förvaltning AB. Föreningsfrågor Gemensamhetsanläggning Föreningen deltar i blivande gemensamhetsanläggningar avseende naturmark, körvägar, gång- och cykelvägar, belysning med tillhörande tekniska anläggningar, markparkeringsplatser, carportar, motorvärmaruttag, va-ledningar, dagvattenledningar, föreningslokal samt övriga för fastigheten erforderliga gemensamma anläggningar. Under 2009 har 2 GA-möten hållits. Andelstalet för framtida drift och underhåll kommer därvid att fastställas för deltagande fastigheter. Antalet anställda Under år 2009 har föreningen inte haft några anställda Sida 3 av 12

6 Verksamhet under året som gått Släpande garantiåtgärder av fastigheterna och lägenheter har utförts under året. Inga garantiåtgärder kvarstår, däremot finns punkter om byggfel/konstruktionsfel som ej ännu är avslutade. Undr året har källsortering av tidningar, plast, emballage, metall och glas införts. Radonsaneringen är avklarad. Höst och vårstädning där medlemmarna har deltagit har genomförts. Inköp av soffor som skall placeras utanför varje port har gjorts. Förstärkning av belysning på parkeringen har gjorts genom att en ny dubbelarmaturstolpe med högre höjd har satts upp. Ändring av lägenhetsnummer enligt myndighetsbeslut har gjorts samt sanering av namnlappar på brevlådor har genomförts. Husvärdar har tillsatts, en för varje hus. Förstärkning av häck vid Arl 2 har gjorts p.g.a. att man tog en genväg där den var för gles. Årlig besiktning av fastigheterna har utförts och för att underlätta och göra dem i grunden lika år från år har besiktningsunderlag upprättats tillsammans med expertråd på detta område. Undr året har ett informationsblad distribuerats till medlemmarna. Styrelsen har utarbetat en organisationsplan/arbetsfördelning mellan styrelsemedlemmar som har antagits och fastställts. Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma den 31 mars 2009 och påföljande styrelsekonstituering haft följande sammansättning: Bernt Karlsson Bo Repfennig Lars-Gösta Elmermark Ulf Hillborn Ditte Nielsen Patricia Davis-Ekström Kia Kiani Martti Kirotar Ditte Nielsen Ordförande Sekreterare Ledamot Ledamot (t.o.m okt 09) Ledamot (fr.om nov 09) Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant (t.o.m okt 09) Vid stämman avgick Anders Wall, Christer Torgé Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsens ledamöter, två i förening Styrelsen har under året haft 9 (9) st protokollförda sammanträden För styrelsens arbete finns en ansvarsförsäkring tecknad hos Trygg Hansa. Sida 4 av 12

7 Revisorer Till revisorer valdes Borev revisionsbyrå AB, Uppsala med Tomas Jonasson som ordinarie och Lars Jonasson som suppleant Valberedning Christer Torgé Kerstin Wehmhörner Lars-Olof Larsson Sammankallande Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket den 20 augusti Nyckeltal Bokfört värde för byggnaden per kvm bostadsyta kr Lån per kvm bostadsyta kr Genomsnittlig skuldränta % 2,53 3,90 Fastighetens belåningsgrad % 34,24 34,95 Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad (låneräntor) i förhållande till genomsnittlig låneskuld. Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till bokfört värde Förslag till disposition beträffande föreningens resultat Styrelsen föreslår att ansamlad vinst överföres i ny räkning: Ansamlad vinst/förlust vid årets ingång Överförda medel från föregående års resultat Förändring i föreningens reparationsfond Ansamlad vinst/förlust vid årets slut Årets resultat Överföres i ny räkning kr kr kr kr kr kr Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Sida 5 av 12

8 Bostadsrättsföreningen Ekbladet Org nr Resultaträkning Belopp i kronor Not RÖRELSEINTÄKTER Intäkter RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskötsel Reparationer Taxebundna kostnader och uppvärmning Övriga driftskostnader Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader S:a Rörelsekostnader före avskrivningar Avskrivning Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt SKATT Inkomstskatt Årets Resultat Sida 6 av 12

9 Bostadsrättsföreningen Ekbladet Org nr Balansräkning Belopp i kronor Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark S:a Anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Kassa och bank S:a Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL 14 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavg Föreningens reparationsfond Fritt eget kapital/ansamlad förlust Ansamlad vinst/förlust Årets resultat S:a Eget kapital LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut KORTFRISTIGA SKULDER 16 Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Förutbetalda avgifter och hyror Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda säkerheter, fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser inga inga Sida 7 av 12

10 Bostadsrättsföreningen Ekbladet Org nr BOKSLUTSKOMMENTARER Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Anläggningstillgångar Föreningens materiella anläggningstillgångar består främst av byggnad och mark. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Fr.om 2008 tillämpas en progressiv avskrivning av fastigheten över 100 år så att fastighetens restvärde kommer att vara 50% av bokfört värde vid utgången av år 100. Amorteringar utöver serieplan påverkar inte avskrivningstakten. Markvärdet är inte föremål för avskrivning, bestående värdeminskning hanteras genom nedskrivning. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas inflyta. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/- fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Föreningens fond för yttre underhåll Reservering till föreningens fond för yttre underhåll ingår i styrelsens förslag till vinstdisposition. Efter att beslut tagits på föreningens årsstämma sker överföring från balanserad vinst till fond för yttre underhåll. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden samt avräkningskonto hos förvaltare. Sida 8 av 12

11 Noter Not 1 Rörelseintäkter Årsavgifter Hyror bostäder 0 0 Hyror P-platser Hyror förråd Hyresbortfall P-plats Intäkter överlåtelse/pantsättning Debiterad indrivning Öresutjämning -3 0 Övriga intäktskorr 3 0 Q Park Övriga intäkter Not 2 Fastighetskötsel Fastighetsskötsel entreprenad Fastighetsskötsel enligt beställning Fastighetsskötsel gård Fastighetsskötsel gård enligt beställning Städning enligt entreprenad Städning enligt beställning Hissbesiktning Gård Serviceavtal Hisserviceavtal Värmeanläggning serviceavtal 0 0 Förbrukningsmaterial Not 3 Reparationer Gemensamma utrymmen Lås Tvättstuga VVS Hiss Not 4 Taxebundna kostnader och uppvärmning Elkostnad Värmekostnad Vattenkostnad Sophämtning Grovsopor Snöröjning Not 5 Övriga driftskostnader Fastighetsförsäkring Kabel-TV-avgift Not 6 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Datakommunikation Revisionsarvode Medlems-/styrelsemöten Förvaltningsarvode Juridiska kostnader Administration Korttidsinventarier Övriga förvaltningskostnader Sida 9 av 12

12 Not 7 Personalkostnader Lön - Fastighetsskötsel Föreningsarvode Styrelsearvode Arbetsgivaravgifter Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Dröjsmålsränta avgift,hyror Skatteränta - ej skattepliktig Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter Låneräntor Ränta checkräkning 32 0 Räntekostnad SWAP Räntebidrag Övriga finansiella kostnader Not 10 Byggnader och mark Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärden Bokfört värde vid årets början Bokfört värde vid årets slut Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Vid årets slut Planenligt restvärde vid årets slut Mark Bokfört värde vid årets slut S:a Byggnader och mark Taxeringsvärde Byggnad Mark Totalt 2009 Bostäder Lokaler Not 11 Övriga fordringar Fordringar avg./hyror Skattekonto Övriga kortfristiga fordringar Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Uplupna intäkter Not 13 Kassa och bank Kassa Nordea Swedbank Förvaltarkonto Sida 10 av 12

13 Not 14 Eget kapital Föreningens Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavg reparationsfond Vid årets början Årets tillskjutna medel Årets ianspråktagna medel 0 Vid årets slut Fritt eget kapital/ansamlad förlust Ansamlad vinst/förlust Årets resultat Vid årets början Förändring av föreningens reparationsfond Disposition enligt föreningsstämmobeslut Årets resultat Vid årets slut Under år 2007 tog styrelsen fram en 20 årig underhållsplan. Med den som underlag har avsättningarna till reparationsfonden ökats till kr eller ca 49 kr/kvm. Boyta 6139 kvm. Not 15 Skulder till kreditinstitut Förfallodag Ränta Nordea ,36% Nordea ,36% Swedbank ,21% Långfristiga skulder exklusive kortfristig del Beräknade skulder till kreditinstitut om fem år Ränteswap Nom belopp Förf. dag Ränta Ränteform / ,72% Fast De nominella beloppen på föreningens utestående ränteswapar per 31 december uppgick till kr. Per 31 december var den bundna räntan 4,72% och de rörliga räntorna är STIBOR 3 månader (utom första och sista månaden som interpoleras). Löptiden på ränteswapen är fördelad på 4 år. Not 16 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristig del av långfristig skuld Leverantörsskulder Leverantörsskulder Skatteskulder Skatteskuld Kvarstående skatt Avräkning källskatt/sociala avgifter Övriga kortfristiga skulder Avräkning sociala avgifter Förutbetalda avgifter och hyror Förutbetalda avgifter Restbelopp avgifter Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna arvoden Upplupna sociala avgifter Upplupna utgiftsräntor Övriga interimskulder Sida 11 av 12

14

15

16 Valberedningen för Brf.Ekbladet lämnar följande förslag till ny styrelse för år 2010: Ordförande: Omval 1 år Bernt Karlsson (Alv.6) Ledamöter: Omval 1 år Bo Repfennig (Alv.2) Omval 1 år Kvarstår Nyval 2 år Patricia - Davis Ekström (Alv.6) Gösta Elmermark (Alv.6) Mella Andersson (Alv.6) Suppleanter: Kvarstår Martti Kirotar (Alv.2) Nyval 2 år Nyval 2 år Sandra Leskinen (Alv.6) Gunnar Wahnström (Alv.4) Avgår: Ledamot Ulf Hillbom (Alv.6) (flyttat) Suppleant Suppleant Ditte Nielsen (Alv.2) Kia Kiani (Alv.2)_

17

18

19 Ris & Ros Den styrelse du valde på förra stämman har arbetat efter bästa förmåga under det gångna året. Nu skulle vi gärna vilja veta hur du tycker vi skött oss och vad du vill att den nya styrelsen ska göra under Under 2009 tycker jag att styrelsen Under 2010 tycker jag att styrelsen.. Du behöver inte skriva namn utan kan lämna ditt svar antingen i föreningens brevlåda på AL 4 eller i någon av styrelsemedlemmarnas brevlåda. Vi kommer så mycket som möjligt ta hänsyn till vad Ekbladets delägare och medlemmar tycker, så passa på och säg din mening nu.

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen HSB Brf Almedal i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Brf Almedal kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 26 februari 2014 kl 19.00. Lokal: Scandic Hotell, Segevång,

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

Nordmalingshus AB 2007

Nordmalingshus AB 2007 2007 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Elisetorp i Arlöv CERTIFIKAT för att den uppfyller HSB:s krav för HSB

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Innehåll Ordförande har

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer