Finansmarknaden. Innehåll.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansmarknaden. Innehåll. www.handelsbanken.se"

Transkript

1 Finansmarknaden Januari 2009 Den globala lågkonjunkturen tar ett allt hårdare grepp om utvecklingen. Frågan hur historiskt låga centralbanksräntor och extremt stora stimulanspaket biter på världskonjunkturen kommer därför att avgöra utvecklingen Vi räknar fortsatt med att det blir sämre innan det blir bättre varför osäkerheten består ytterligare en tid. Det innebär att behovet av ränte- och valutasäkringar är fortsatt stort. Fundamental sett står dollarn svag men stor global osäkerhet ger stöd. En fortsatt volatil USD-marknad är därför att vänta För företag med kostnader i dollar innebär det att kraftiga dollarrallyn är högst sannolika. Vi rekommenderar därför en flextermin Vår bedömning är fortsatt att vi står inför en längre period av fallande Stibor-räntor. I det marknadsläge som uppstått anser vi att en mixränteswap är lämplig för att skydda låneportföljen Innehåll Kinnwalls hörna 2 Valuta: EUR/USD 3 USD/SEK 3 EUR/SEK 4 NOK/SEK 4 GBP/SEK 5 CHF/SEK 5 Ränta: Sänkt räntekostnad med Mixränteswap 6 Prognoser 7 Kalender 7 Redaktör: Marcus Hallberg Skribenter: Marcus Hallberg, Mats Kinnwall, Martin Enlund och Paul Betton

2 Kinnwalls Hörna Försvagningen av den globala konjunkturen har fortsatt med oförminskad styrka under slutet av 2008 och ännu finns inga tecken att botten är nådd. Sverige har drabbats hårt och arbetslösheten är snabbt på väg uppåt. Riksbanken fortsätter att sänka räntan till 1 procent under våren med risk för ytterligare sänkningar under andra halvåret Även om ekonomiska data ännu inte är fullständiga är det tydligt att fallet i den ekonomiska aktiviteten i många industriländer under de sista månaderna 2008 var mycket stort i ett historiskt perspektiv, i vissa fall kanske det mest dramatiska sedan andra världskriget. Ett nytt inslag i bilden sedan i höstas har varit att även länder som tidigare visat prov på motståndskraft mot nedgången, som vissa av de s.k. tillväxtländerna i Asien och Latinamerika, nu snabbt bromsar in. Detta betyder att inledningen av 2009 knappast blir bättre än avslutningen av 2008: den globala konjunkturen faller fortsatt brant. Som reaktion på tvärstoppet har politiker runt om i världen fortsatt den kampanj med massiva ekonomisk-politiska stimulanser och finansiella stödpaket som inleddes i höstas. Enligt vissa beräkningar uppgår de samlade åtagandena till c:a 10 procent av världens BNP. Dessutom har alla betydande centralbanker fortsatt med drastiska räntesänkningar, där såväl USA:s Federal Reserve som den japanska centralbanken de facto sänkt räntan till noll. Riksbanken genomförde en historiskt kraftig räntesänkning på 1,75 procentenheter i början av december och även andra centralbanker har gått fram med stor beslutsamhet. Det är sannolikt att de samlade åtgärder som genomförts och de ytterligare åtgärder som kommer att genomföras de närmaste åren, är tillräckliga för att vända upp den globala konjunkturen igen. Det kommer dock att bli en seg och utdragen process där 2009 nog får betraktas som något av ett förlorat år. Även i Sverige har det skett en mycket snabb försämring av konjunkturutsikterna. BNP har fallit två kvartal i rad och det mesta tyder på ytterligare flera kvartal med krympande ekonomi. Ännu har mannen på gatan inte fått känna av inbromsningen så påtagligt men under 2009 kommer arbetsmarknaden att försämras kraftigt. Varslen om uppsägning sköt i höjden under hösten vilket betyder att arbetslösheten kommer att ta fart under våren och sommaren. Även om effekterna på hushållen delvis motverkas av skattesänkningar, fallande räntor och lägre inflation kommer privat konsumtion att bromsa in. Företagen drabbas inte bara av svagare vinstutveckling i samband med svagare exportefterfrågan. Frysningen på kreditmarknaden leder dessutom till problem att finansiera investeringar som annars hade kunnat genomföras. Vi räknar med att den svenska ekonomin krymper med närmare två procent under 2009 för att sedan vända svagt uppåt under Efter den senaste räntesänkningen i december räknade Riksbanken med att ligga kvar med reporäntan på två procent under lång tid. Handelsbankens bedömning är dock att Riksbanken är för optimistisk om den svenska konjunkturen och arbetsmarknaden. Vi räknar även med att inflationen blir betydligt lägre än vad Riksbanken förutsåg i december. Vi tror därför att reporäntan sänks med ytterligare 0,5 procentenheter i februari och sedan igen i april. Det skulle betyda en reporänta på 1 procent redan under våren Även om vi tror att detta blir botten för reporäntan finns det en klar chans att räntan kan bli ännu lägre under andra halvåret Mats Kinnwall Chefanalytiker 2

3 VALUTA EUR/USD USD/SEK Förra veckans inköpschefsindex från tillverkningsindustrin (ISM) visar tydligt hur djup och snabb den amerikanska konjunkturnedgången är. Huvudindexet sjönk tillbaka till nivåer inte sedda sedan tidigt 1980-tal och extra oroande är att nedgången är tydligast markerad i framåtblickande delar som orderingång och sysselsättningsplaner. Än så långe finns med andra ord få, om några, bevis på att kraftiga stimulanspaket och nollräntor har haft någon avgörande betydelse för aktivitetsnivån i ekonomin. Dessvärre följer utvecklingen på denna sida Atlanten samma mönster och även här är det takten i avmattningen som är mest oroande. Sentimentet i tillverkningsindustrin är på de flesta håll redan nu nere på nivåer från krisåren i början av 1990-talet och med tanke på de svaga utsikterna på arbetsmarknaden kommer konsumenten att hålla ännu hårdare i plånboken under Vi räknar således med accelererande problem även i Europa och att den globala recessionen därmed fortsätter att fördjupas under åtminstone första halvan av Konvergerande centralbanksräntor, fokus på stimulanspaket och fortsatt jakt på liokviditet kommer därför att vara bärande teman även under Det talar för att inledningen av 2009 kommer att bjuda på en relativt stark USD. Vi räknar därför med att EURUSD handlar sidledes till lägre på 1-3 månaders sikt. Den svenska kronan har fortstatt att tappa mark sedan förra utgåvan av Finansmarknaden och även om utvecklingen stabiliserat sig över den senaste månaden är utsikterna fortsatt osäkra. En snabbt vikande global efterfrågan innebär tomma orderböcker och därmed har exportbolagen mindre behov av att växla framtida exportintäkter. En tydlig risk för kronan är därför att vissa företag med långa hedgeprogram kan få problem med redan ingångna valutasäkringar. Tidigare erfarenheter pekar mot att en del företag i perioder av extremt kraftiga och plötsliga inbromsningar missbedömt orderboken och därför hedgat intäkter som sedan inte materialiseras. I det fallet tvingas företaget köpa tillbaka hedgen (sälja SEK, köpa valuta). Utöver detta vet vi att SEK normalt missgynnas i perioder av låg global aktivitet. Vi behåller därför vår försiktiga inställning till kronan på kort och medellång sikt och räknar således med en relativt sidledes SEK vs USD under det första kvartalet Kortsiktigt är risken att stigande riskaversion återigen drabbar kronan varför vi fortsatt rekommenderar valutasäkringar åt det svaga kronhållet. För köpare av EUR mot USD rekommenderas en flextermin. På så sätt kan man dra nytta av den senaste veckans dollaråterhämtning samtidigt som man lämnar dörren öppen för eventuellt ytterligare bättre växlingsnivåer. För säljare av EUR är en s.k. mixtermin ett alternativ. Här etableras en garanterad sämsta säljnivå samtidigt som kunden tar del av 50% av en positiv valutarörelse. Just nu är osäkerheten extra stor varför vi definitivt rekommenderar att valutasäkra sig. Ett alternativ för säljare av USDSEK är en s.k risk reversal. På så sätt låser kunden in nuvarande nivåer samtidigt som kunden kan ta del av ytterligare USD-styrka. Hög volatilitet gör att en flextermin är en bra produkt för köpare av USD. Med detta instrument har kunden en full hedge mot fortsatt USDstyrka, samtidigt som en eventuell försvagning kan komma kunden till nytta. 3

4 VALUTA EUR/SEK NOK/SEK Den svenska kronan har stärkts mot euron med 75 öre bara sedan mellandagarna. Dels är det en reaktion på de extrema nivåer som då rådde, dels en effekt av att valutamarknaden börjat vända blickarna mot Europa och ECB. Tisdagens inflationsutfall i Eurozonen sätter tydligt fokus på det faktum att fallhöjden i räntorna är högre i Eurozonen än i såväl USA som för den delen i Sverige. ECB håller i dagsläget 2,5 procents ränta vilket skall jämföras med USA s 0-0,25 procent och Sveriges 2,0 procent. Givet det snabba fallet i ekonomisk aktivitet i Europa parat med en inflationstakt som rasat från 2,1 till 1,6 procent på bara en månad finns få argument att motivera dessa skillnader. Vi räknar därför med att centralbanksräntorna i de stora västekonomierna kommer att konvergera nära nollsträcket. Detta är en syn som marknaden i stort delar, vilket inte minst synts i kursutvecklingen för EUR de senaste dagarna Blickar vi framåt kommer därför noll- eller nära nollräntepolitik därför att vara ett styrande marknadstema. Hur mycket och på vilket sätt finanspolitiken därutöver bidrar till att understödja den ekonomiska utvecklingen kommer också att få betydelse för hur valutamarknaden värderar respektive lands framtidsutsikter. Här står sig Sverige, med låg statsskuld och ett i övrigt stabilt ekonomisk ramverk, väl. Mot det skall ställas rådande marknadsklimat där SEK på grund av bristande likviditet straffas. Den norska kronan har allt sedan krisen intensifierades under hösten tappat mot SEK. Det är ett tydligt exempel på de krafter som sätts i rörelse när marknadens spelregler skrivs om. Accelererande förluster tvingar i slutändan alltid investerare att sälja för att möta sin fordran, vilket ytterligare spär på utvecklingen. I detta läge tvingas ytterligare tillgångar realiseras och den onda spiralen är i rörelse. Så länge det globala kapitalet är koncentrerat till de dominerande finansiella stormakterna (USD, EUR och JPY) kommer små valutor alltid att missgynnas i tider av finansiell stress. Att NOK går sämre än SEK är med andra ord en direkt spegelbild av det faktum att likviditeten i vårt grannlands valuta är sämre än i SEK. I det läget spelar alltså en oljestinn kassakista knappast någon roll. Så länge den globala osäkerheten är så pass påtaglig som den är i dagsläget räknar vi därför med fortsatt sidledes till lägre NOKSEK. Att Norges Bank dessutom har en styrränta som ligger en hel procentenhet över Sveriges talar även den emot NOK på kort sikt. Med andra ord anser vi fortsatt att risken för en svag NOK dominerar. Denna vy kommer att stå sig tills vi ser tydliga tecken på att investerarkollektivets riskaptit är permanent starkare, något vi kortsiktigt inte bedömer som särskilt sannolikt givet att den annalkande rapportsäsongen kommer att bjuda på mycket dystra framtidsprofetior. Väger vi samman bilden är det en fortsatt svag krona vi ser i det korta till medelfristiga perspektivet. Företag med intäkter i EUR rekommenderas att använda en flextermin turbo alternativt en vanlig termin. Köpare av EUR rekommenderas att använda flexterminen. Flexterminen passar såväl köpare som säljare av NOKSEK då den etablerar en hedge samtidigt som kunden kan uttrycka en riktningsvy. Ett annat alternativ är en s.k risk reversal där ett fördefinierat intervall (garanterad bästa och sämsta kurs) etableras. 4

5 VALUTA GBP/SEK CHF/SEK Storbritannien går allt djupare in i recession. Tisdagens husförsäljningsstatistik visar att trenden med fallande priser är intakt. I december föll priserna 15,9 procent i riket som helhet, det är nedgång med 2,5 procent relativt föregående månad. I början av månaden visade en liknande mätning att fallet är om möjligt ännu större. Återigen får vi alltså bevis på att låga räntor, hög belåning och ett stort inslag av spekulation är en giftig cocktail och att baksmällan kommer att bli kännbar. Vi räknar därför med att Bank of England (BoE) fortsätter att sänka räntan i snabb takt. I november sänkte man som bekant med 150 punkter, i början av december kom ytterligare 100 punkter och i torsdags 50 punkter till dagens nivå på 1,50 procent. Givet den djupa konjunktursvacka som Storbritannien befinner sig i är vi inte förvånade om BoE redan innan sommaren börjar närma sig nollsträcket. Kom ihåg att finansminister Darling så sent som i förra veckan gjorde bedömningen att landet fortsatt har det värsta framför sig. Tidigare bedömningar om att man är halvvägs igenom problemen gäller inte längre. Vi har vid ett flertal tillfällen varnat för schweizerfrancens udda egenskaper. En traditionellt sett ickecyklisk ekonomi, en likvid valuta och en i ett internationellt perspektiv mycket marknadsvänlig politik har gett francen en särskild status som safe heaven. Risken för en fortsatt francförstärkning är därför intimt sammanknippad med eventuell ytterligare marknadsoro. Givet att våra förväntningar på den annalkande rapportperioden är lågt ställda går inte det att utesluta. Vi bibehåller därför vår vy på en starkare CHF ytterligare en tid. Dels skall som tidigare nämnts en rapportperiod med tillhörande vinstvarningar passeras, dels skall frågor såsom räddningspaket till den amerikanska fordonsindustrin avhandlas. Adderas kombinationen stigande global arbetslöshet och urholkade balansräkningar i den finansiella sektorn är utsikterna för ett volatilt 2009 intakta. Kortsiktig (Q1) CHF-styrka ligger alltså i korten. Utsikterna för GBP ser fortstatt dystra ut varför vi också gör bedömningen att den pågående rekylen enbart är en korrektion och inte en vändning. Vi räknar således med att SEK ytterligare ska stärkas mot GBP och för företag med intäkter i GBP är en flextremin ett bra hedgeinstrument. Med denna strategi har företaget etablerat en hedge mot svagare GBP samtidigt som möjligheten att tjäna på en GBP-förstärkning kvartsår. Köpare av GBP kan med fördel använda en Flextremin. Man skall dock ha i åtanke att CHFSEK redan i dagsläget stigit med 25 procent bara sedan september. Den starka uppgången i CHF gör att man som säljare av CHF kan låsa in bra nivåer. Detta kan exempelvis göras med hjälp av en flextermin alternativt en s.k. risk risk reversal. För köpare av CHF rekommenderas fortsatt en flextermin, en strategi där kunden har ett skydd samtidigt som en eventuell SEKstyrka kommer företaget till nytta. 5

6 RÄNTA Sänkt räntekostnad med Mixränteswap En mixränteswap är ett räntederivat där låntagare betalar fast swapränta på en del av beloppet och rörlig ränta på resterande del. Den rörliga delen är skyddad till en maximal räntenivå via ett köpt räntetak (cap), vilket innebär att maximal räntenivå är känd på förhand. Andel fast kontra rörlig ränta kan låntagaren styra själv (t ex 50% i varje del). Bankens motprestation är att betala låntagaren Stibor på totalbeloppet vilka används för att betala rörliga låneräntor. Då vi förväntar oss att Riksbanken kommer att sänka reporäntan ned till 1,00% inom ett år kommer detta med stor sannolikhet att medföra fallande Stibor-nivåer. En mixränteswap passar väldigt bra under ett sådant scenario eftersom räntebetalningarna faller i takt med att Stibor faller. Samtidigt ger strukturen ett skydd mot stigande Stibor-nivåer i det fall Stibor återigen skulle hamna under press. Vi föreslår därför en 5 års mixränteswap med 50% rörlig del, vilken i skrivande stund kan göras till en ränta om 3,25% (maximal räntenivå). Nedanstående figur åskådliggör vilka betalningar en låntagare realiserar givet framtida Stibor-fixing för denna mixränteswap. Realiserad låneränta (exkl. kreditmarginal) Strukturen passar väldigt bra för dig som har ett behov av att öka räntebindningen men ändå tror att korträntor är på väg ned. Oavsett hur mycket 3m Stibor stiger är du garanterad en nivå om maximalt 3,25% på din upplåning (exkl. kreditmarginal). Faller 3m Stibor betalar du rörligt på 50% av upplåningen samt 3,25% på resterande del. Då marknaden redan idag prissätter betydande fall i framtida Stibor-fixings finner vi prisnivån attraktiv. Ju lägre marknadsförväntningar på framtida fixings desto lägre nivå handlar mixränteswappen till. 5 års mixränteswap Du erhåller 3m Stibor på hela beloppet. Du betalar 3m Stibor på halva beloppet och 3,25% på resterande belopp, dock aldrig mer än motsvarande 3,25% på hela beloppet. Notera att en mixränteswap alltid har ett marknadsvärde vilket möjliggör stängning, till marknadsvärde, när som helst under löptiden. Vår bedömning är fortsatt att vi står inför en längre period av fallande Stibor-räntor. I det marknadsläge som uppstått anser vi att en mixränteswap är lämplig för att skydda låneportföljen m Stibor 5y Mixränteswap 5y Swap 6

7 Prognoser FX prognoser 09-Jan <1 m <3 m <6 m <12 m EUR/USD EUR/SEK USD/SEK GBP/SEK NOK/SEK CHF/SEK STYRRÄNTOR 09-Jan <1 m <3 m <6 m <12 m USA Euroland Japan UK Switzerland Sweden Norway ÅRSRÄNTOR 09-Jan <1 m <3 m <6 m <12 m USA 1, Euroland 2, Japan 0, UK 2, Switzerland 1, Sweden 2, Norway 3, er - FX EURUSD Säljare: Mixtermin Köpare: Flextermin USDSEK Säljare: Risk-reversal Köpare: Flextermin EURSEK Säljare: Flextermin turbo Köpare: Flextermin NOKSEK Säljare: Flextermin Köpare: Flextermin GBPSEK Säljare: Flextermin Köpare: Mixtermin CHFSEK Säljare: Risk-reversal Köpare: Flextermin er - Ränta Mixränteswap passar miljö med lägre räntor Håll ögonen på: Räntevapnet utarmat i USA vilka fler åtgärder kommer? Då räntevapnet nu har slut på ammunition väntar omvärlden med spänning på vilka andra åtgärder som kommer från Fed. Köp av allsköns obligationer har aviserats. Underskottspolitikens effekter på obligationsmarknaden I USA planerar President Obama ett omfattande stimulanspaket på 775 miljarder USD. Bilden är liknande världen över. Klarar marknaden att absorbera det exploderande utbudet av statsobligationer? Riksbanken kommer att göra mer Vi spår att Riksbanken fortsätter att sänka räntan successivt till en procent, eller lägre, med en nästa sänkning på 50 punkter den 11:e februari. ECB på offensiven Vi tror att ECB levererar sin nästa räntesänkning den 15 januari med 50 punkter för att så småningom nå en räntebotten på 1 procent. Stigande deflationsrisker Priset på råvaror har sjunkit rejält, vilket har dragit ned inflationstakterna världen över. Kraftigt fallande aktivitet i världsekonomin med åtföljande stigande arbetslöshet talar för att kärninflationen följer efter. 7

8 Kontaktinformation Penning- och valutamäkleri Gävle, Peter Bergqvist, , Petter Holm, , Göteborg, Lena Grahn, , Valter Hallin, , Magnus Karlsson, , maka04handelsbanken.se Lisa Lindén, , Karl-Johan Svensson, , Ulf Örth, , Linköping, Olof Kostmann, , Yngve Welander, , Luleå/Umeå, Ove Larsson, , Björn Lenman, , Malmö, Johan Axenholt, , Anders Brandt, , Carina Jönsson, , Thomas Ohlsson, , Johnny Thiel, , Bo Stjernström, , Stockholm/Mellansverige, / Anders Lyckeborg, , Malin Nilén, , Daniel Thorsson, , Staffan Ölmebring, , Handelsbanken Capital Markets - i redaktionen Ansvarig utgivare Mats Kinnwall, , Redaktör Marcus Hallberg, , Konjunktur Martin Enlund, , Stefan Hörnell, , Petter Lundvik, , Mats Kinnwall, , Anna Råman, , Ansvarsbegränsning Handelsbanken Capital Markets, som är en division inom Svenska Handelsbanken AB (publ) (i fortsättningen kallad Handelsbanken), är ansvarig för sammanställningen av denna analysrapport. Informationen i analysrapporten är framtagen av Handelsbanken och är uteslutande avsedd för Handelsbankens kunder i Sverige. De källor och bearbetningsmetoder som använts vid framtagande av analyser och prognoser har av Handelsbanken bedömts vara tillförlitliga. Handelsbanken kan dock inte garantera riktigheten i denna information. Åsikterna i analysrapporten avspeglar Handelsbankens analytikers uppfattning vid nuvarande tidpunkt och kan förändras. Ingen del av analytikerns ersättning är direkt eller indirekt relaterad till specifika rekommendationer eller åsikter som uttrycks i rapporten. Syftet med analysrapporten är att ge bankens kunder allmän information och utgör inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och analysrapporten bör inte ensam utgöra underlag för investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas av kunden själv på dennes eget ansvar och Handelsbanken frånsäger sig allt ansvar för förlust eller skada som kan tänkas uppkomma genom beslut som grundar sig på information i denna analysrapport. Det är inte säkert att tidigare utveckling upprepas och tidigare utveckling skall inte tas som en indikation på framtida utveckling. Värdet på investeringarna och avkastningen från dem kan gå såväl ned som upp och inga vinster på investeringarna kan garanteras. Investeraren riskerar att förlora hela sitt investerade kapital. Förändringar av valutakurser kan förorsaka att värdet på investeringar gjorda i andra länder eller valutor stiger eller faller. Handelsbanken, bankens dotterbolag, anställda och kunder till Handelsbanken och/eller dess dotterbolag kan vid analysrapportens utgivningstillfälle och därefter inneha positioner i finansiella instrument som omnämns i analysrapporten. Handelsbanken och/eller dess dotterbolag erbjuder och utför tjänster inom sin värdepappersrörelse, vilket inkluderar corporate finance-uppdrag och rådgivning om finansiella instrument, samt erbjuder och utför tjänster inom den ordinarie bank- och försäkringsverksamheten åt företagen som berörs i analysrapporten. Denna analysrapport utgör inte och är inte en del av ett erbjudande om försäljning eller teckning av värdepapper, eller uppmaning till köp eller teckning av aktier. Ej heller ska den i något avseende, helt eller delvis, utgöra ett beslutsunderlag i samband med något avtal eller utfästelse. Ingen del av Handelsbankens analysrapporter får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande därtill. Spridningen av denna analysrapport kan i vissa jurisdiktioner vara förbjuden i lag och personer som på något sätt mottar analysrapporten måste själv förvissa sig om sådana eventuella restriktioner. Särskilda upplysningar/disclosures Handelsbanken står under tillsyn av Finansinpektionen. Handelsbanken har nyligen haft, har eller kommer att söka corporate-finance uppdrag hos de analyserade bolagen. Enligt Handelsbankens Etiska riktlinjer ska styrelsen och samtliga anställda inom Handelsbanken i sin verksamhet i banken och vid utförande av andra uppdrag iaktta hög etisk standard. Handelsbanken har riktlinjer som ska säkerställa analytikers och analysavdelningens integritet och oberoende samt identifiera och eliminera, undvika, hantera eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som berör analytiker, analysavdelningen eller Handelsbanken. Som ett led i kontrollen av intressekonflikter har Handelsbanken infört restriktioner ( Chinese Walls ) i kommunikationen mellan analysavdelningen och andra avdelningar inom Handelsbanken. Analysavdelningen är organisatoriskt åtskild från Corporate Finance-avdelningen och andra avdelningar med liknande arbetsuppgifter. I riktlinjerna finns regler för hur ersättningar, bonus och lön får betalas ut till analytiker, vilka marknadsföringsaktiviteter en analytiker får delta i, hur analytiker ska hantera sina egna och närståendes värdepappersaffärer mm. Vidare finns också inskränkningar i kommunikationen mellan analytikern och det analyserade bolaget. För fullständig information om Handelsbankens Etiska riktlinjer och riktlinjerna angående intressekonflikter i förhållande till analytiker hänvisas till Handelsbankens hemsida se/om banken/ansvarsfullt företagande/etiska riktlinjer eller Riktlinjer analys. För bolagsspecifika disclosures, hänvisas till Handelsbanken Capital markets hemsida: com/research. Den som inte har tillgång till hemsidan kan kontakta Robert Gärtner på telefon Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Blasieholmstorg 11 SE Stockholm Tel Fax Copenhagen Havneholmen 29 DK-1561 Copenhagen V Tel Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Rådhusgaten 27, Postboks 332 Sentrum NO-0101 Oslo Tel Fax London Trinity Tower, 9 Thomas More Street London GB-E1W 1GE Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities inc. 875 Third Avenue, 4 th floor New York, NY Tel Fax NASD, SIPC

Finansmarknaden. Innehåll. www.handelsbanken.se

Finansmarknaden. Innehåll. www.handelsbanken.se www.handelsbanken.se Finansmarknaden Februari 2009 Lågkonjunkturen behåller sitt grepp om de globala finansiella marknaderna och få eller inga tecken tyder på att vändningen är nära förestående. Även för

Läs mer

LME Lager. Valutor. 1:a kontraktet, USD USD/SEK 7,0190 7,0215. S&P 1128,1 Sojabönor 9,9800 EUR/USD 1,3826 1,3831. Nasdaq 100 1519 Råris 17,8450

LME Lager. Valutor. 1:a kontraktet, USD USD/SEK 7,0190 7,0215. S&P 1128,1 Sojabönor 9,9800 EUR/USD 1,3826 1,3831. Nasdaq 100 1519 Råris 17,8450 3 October 2008 Råvarunoteringar LME Basmetaller 3 mån, SEK 3 mån, USD C-3M *, USD Koppar 40,23 5730 B 22 Bly 11,73 1670 C 23 Zink 11,02 1570 C 20 Aluminium 15,97 2275 C 47 Nickel 105,67 15050 C 260 Tenn

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Innehåll NUMMER 2, 19 MAJ 2011

Innehåll NUMMER 2, 19 MAJ 2011 NUMMER 2, 19 MAJ 2011 Innehåll Enlunds hörna 2 Valuta EUR/USD 3 EUR/SEK 3 USD/SEK 3 NOK/SEK 4 GBP/SEK 4 Ränta Skydda er mot högre räntor 5 Råvaror 6 Prognoser 7 Global, men framförallt amerikansk, makrostatistik

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

LME Lager. Valutor. 1:a kontraktet, USD. S&P 826,9 Sojabönor 9,8075 USD/SEK 8,3830 8,3798. Nasdaq 100 1216,5 Råris 12,7350 EUR/USD 1,2877 1,2866

LME Lager. Valutor. 1:a kontraktet, USD. S&P 826,9 Sojabönor 9,8075 USD/SEK 8,3830 8,3798. Nasdaq 100 1216,5 Råris 12,7350 EUR/USD 1,2877 1,2866 12 February 2009 Råvarunoteringar LME Basmetaller 3 mån, SEK 3 mån, USD C-3M *, USD Koppar 28,58 3410 C 39 Bly 9,64 1150 C 11 Zink 9,64 1150 C 27 Aluminium 11,73 1400 C 38 Nickel 85,64 10220 C 96 Tenn

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

LME Lager. Valutor. 1:a kontraktet, USD USD/SEK 8,7770 8,7700. S&P 768,1 Sojabönor 8,8775 EUR/USD 1,2594 1,2587. Nasdaq 100 1156,5 Råris 12,2100

LME Lager. Valutor. 1:a kontraktet, USD USD/SEK 8,7770 8,7700. S&P 768,1 Sojabönor 8,8775 EUR/USD 1,2594 1,2587. Nasdaq 100 1156,5 Råris 12,2100 20 February 2009 Råvarunoteringar LME Basmetaller 3 mån, SEK 3 mån, USD C-3M *, USD Koppar 28,17 3212 C 37 Bly 9,24 1054 C 13 Zink 9,62 1097 C 30,5 Aluminium 11,58 1320 C 37 Nickel 85,95 9800 C 103 Tenn

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 New Yorkbörserna USA meddelade att antalet amerikaner som sökte arbetslöshetsunderstöd under förra veckan sjönk till den lägsta nivån, 330.000 personer, på fyra

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013 AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013 New Yorkbörserna De amerikanska börserna öppnade lägre på fredagen, men stark ISM-data lyfte humöret och fick upp indexen på plus inför helgen. Att budgetdebatten i

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013 US Opportunities AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 Kvartalsrapport december

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-12

VECKOBREV v.41 okt-12 0 0.001 Veckan som gått Makro 1000 I oktoberupplagan av World Economic Outlook justerar IMF ner sina BNP-prognoser för länderna de flesta av länderna i Europa, däribland Sverige om än marginellt. Trots

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2

Läs mer

Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns?

Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns? Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns? Riksbankschef Stefan Ingves SNS/SIFR Finanspanel SNS 6 mars 2015 Vad kan en centralbank

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Söderberg & Partners Wealth Management

Söderberg & Partners Wealth Management DJUPANALYS Söderberg & Partners Söderberg & Partners Wealth Management SEKTORUPPDATERING: NORDISKA BANKER December 2012 Sid 1 Var god läs informationen på sista sidan. Övergripande neutral syn på bankerna

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och förvaltning 5 Portföljöversikt

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria.

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. PRISLISTA 1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. Depåavgift Standardkonto

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014 Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

1 ekonomiska 3 kommentarer juli 2008 nr 5, 2008

1 ekonomiska 3 kommentarer juli 2008 nr 5, 2008 n Ekonomiska kommentarer I den dagliga nyhetsrapporteringen avses med begreppet ränta så gott som alltid den nominella räntan. Den reala räntan är emellertid mer relevant för konsumtions- och investeringsbeslut.

Läs mer

BULL & BEAR TENDENS BULL & BEAR

BULL & BEAR TENDENS BULL & BEAR Nr 102/2013 (sid 1 av 6) Tisdagen den 3 december 2013 BULL & BEAR Anno 2009 2 0 1 3 Nummer 102 OMXS 30 index 1 284,12 OMXS 30 satte 1 316 som högst den 28 november och fastnade i intervallet 1 310-1 325,

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Marknadskommentar 3 OMXS30, S&P 500 4 Råolja, Naturgas

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Marknadskommentar 3 OMXS30, S&P 500 4 Råolja, Naturgas v.40 Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Marknadskommentar 3 OMXS30, S&P 500 4 Råolja, Naturgas 5 Guld, Koppar 6 USD/SEK, EUR/SEK 7 Silver, Vete 7 Långtidsgrafer 11 Ansvarsfriskrivning 9 januari 2011 vecka 2

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 18 MARS 2013

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 18 MARS 2013 AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 18 MARS 2013 New Yorkbörserna De amerikanska börserna backade något på fredagen, efter data som visade att konsumentförtroendet i USA var lägre än väntat i mars, och därmed bröts

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren ATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

R A - V A R O R VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

R A - V A R O R VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börstjänaren tjänaren VECKA 24 R A - V A R O R VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden Metaller: Guld Silver

Läs mer

BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER

BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER VARNING HÖGRISKINVESTERING: valutahandel (forex) och spekulationer i prisförändringar (CFD:s) är mycket spekulativa och innebär en hög risknivå och passar kanske inte alla

Läs mer