Ställda panter avser pantbrev/inteckningar, som föreningen lämnat som säkerhet för lån.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ställda panter avser pantbrev/inteckningar, som föreningen lämnat som säkerhet för lån."

Transkript

1

2 Liten ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar i föreningen avsedda för långvarigt bruk. Avskrivningarna är den kostnad som motsvarar värdeminskningen på bl.a. föreningens byggnader och inventarier. Avskrivningarna görs för att fördela kostnaderna på flera år. Balanspost är en post (summa pengar) som från bokföringssynpunkt uppstått vid föreningens bildande då statliga lån erhölls till låg kostnad. Avskrivning medför ej några utgående medel ur för-eningens kassa. Balansräkningen visar föreningens samtliga tillgångar, skulder och eget kapital per bokslutsdagen. Förvaltningsberättelsen är den del av årsredovisningen som återger styrelsens redovisning av verksamheten som text. Övriga delar av årsredovisningen är resultaträkning, balansräkning och bokslutskommentarer. Kortfristiga skulder är skulder som föreningen skall reglera inom ett år. Långfristiga skulder är skulder som föreningen skall reglera efter ett eller flera år. Omsättningstillgångarna är andra tillgångar än anlägg-ningstillgångar. Dessa kan omvandlas i rena pengar inom ett år, t.ex. bankmedel. Resultaträkningen visar föreningens samtliga intäkter och kostnader för perioden och hur resultatet uppkommit. Om intäkterna har varit större än kostnaderna uppstår ett överskott och omvänt uppstår således ett underskott. Styrelsen presenterad från vänster till höger: Lars Pettersson, Anders Sävborg, Björn Ericson, Mats Larsson, Per Fåhraeus, Jim Olofsson, Helena Jonsson, Johan Bergström samt Britt-Marie Rosén. Ej med på bild: Jimmy Nyholm. Räntestöd/räntebidrag är ett statligt renoveringsbidrag som varierar i tid, storlek och längd. Speciell ansökan inges till Länsstyrelsen/Boverket för prövning från fall till fall. Bidraget utgår ej automatiskt. Ställda panter avser pantbrev/inteckningar, som föreningen lämnat som säkerhet för lån. Upplupna intäkter är intäkter som tillhör räkenskapsåret, men som föreningen inte erhållit per bokslutsdagen. Upplupna kostnader är kostnader som tillhör räkenskapsåret, men som föreningen inte har fått någon faktura per bokslutsdagen. Yttre fonden är en fond som föreningen gör avsättning till varje år, enligt stadgarna. Denna fond skall resultatmässigt täcka framtida reparationsbehov.

3 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Bellman avger härmed sin årsredovisning för föreningens fyrtionde räkenskapsår, omfattande 1 januari 31 december Föreningens organisationsnummer: Innehåll: Förvaltningsberättelse Styrelse och förtroendevalda 4 Föreningen 5 Ekonomi 6 Inre och yttre åtgärder 7 Leverantörer 8 Övrigt 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 9 Kassaflödesanalys 11 Tilläggsupplysningar 12 Bokslutskommentarer 13 Revisionsberättelse 19

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och förtroendevalda Befattningar inom styrelsen Per Fåhraeus Ordförande Lars Pettersson Ord. ledamot Britt-Marie Rosén Ord. ledamot Johan Bergström Ord. ledamot Anders Sävborg Ord. ledamot Mats Larsson Ord. ledamot Björn Ericson Ord. ledamot Jim Olofsson Suppleant Helena Jonsson Suppleant Jimmy Nyholm Suppleant Styrelsens huvudsakliga indelning framgår av ovanstående text. Förutom arbetet i grupperna har nedanstående ledamöter haft följande uppdrag: Britt-Marie Rosén och Anders Sävborg har haft till uppgift att förutom skötseln av föreningskontoret, även vara länk mellan styrelsen och medlemmarna. Till sin hjälp har dom haft övriga styrelsemedlemmar främst Jim Olofsson och Helena Jonsson. Björn Ericson har fungerat som styrelsens sekreterare och kontaktperson med Bolagsverket, Sundsvall. I olika projekt och arbetsgrupper har intresserade ledamöter deltagit. Leverantör och Jourlista Brf Bellman innehåller namn på ansvarig kontaktperson i styrelsen för respektive område. Suppleantinträde. Suppleantinträdesordningen har varit Jim Olofsson (förste suppleant), Helena Jonsson (andre suppleant) och Jimmy Nyholm (tredje suppleant). Attesträtt, firmateckning. Ordföranden har haft full attesträtt. Britt-Marie Rosén och Anders Sävborg har haft full attesträtt gemensamt fr.o.m. juni Ansvar för övriga post och bankrutiner (t.ex. bankfack) fördelades mellan styrelseledamöterna. Föreningens firma har tecknats av två ordinarie styrelseledamöter i förening. Britt-Marie Rosén och Anders Sävborg har ansvarat för kontorets säkerhetsrutiner samt hela låssystemet. Styrelsemöten, besiktningar. Under arbetsåret har 12 protokollförda möten hållits, varav ett konstituerande möte. I maj månad utförde styrelsen den sedvanliga områdesbesiktningen i syfte att klarlägga omedelbara och kommande renoveringsbehov. Protokoll. Styrelseprotokoll har utdelats till styrelse, revisorer och föreningens förvaltare. Då protokollen ej är offentlig handling har inga, utöver berörda mottagare, erhållit protokoll. Utbildning. Nyinvalda styrelseledamöter har informerats om styrelsens arbetssätt. Särskilt betonas betydelsen av att styrelsen agerar långsiktigt där kvalité, utförande, trygga och pålitliga leverantörer går före lågt pris vid föreningens investeringar. Utbildning och utveckling sker kontinuerligt tillsammans med våra leverantörer. Områdeskontoret. Expeditionstiden har varit onsdagar samt den sista lördagen varje månad Akuta ärenden har utförts av styrelseledamöter under kvällar och helger fram till kl Nattetid (efter kl ) dock via G4S larmcentral i Uppsala. Centralen har haft till uppgift att avgöra om ärendet har varit av akut karaktär. Om inte har ärendet åtgärdats under normal arbetstid. Dygnet runt har felanmälan kunnat göras till områdeskontoret via e-post, fax, telefonsvarare eller direkt till Sh-Bygg AB, som ansvarat för fastighetsskötseln på entreprenad. Sedan december förfogar föreningen över lokalen vid gaveln Bg Denna skall användas för styrelsemöten, arbetsmöten, leverantörsmöten etcetera. Det blir bättre arbetsmiljö på områdeskontoret och trevligare för medlemmar som har ärenden dit. Valberedning. Föreningens valberedning har bestått av Hans Henriksson (sammankallande), Ulf Rick och Bengt Ekström. Revisorer. Ordinarie externrevisor är Heléne Ragnarsson, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers. Suppleant, Andreas Mattsson, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers. Internrevisor har varit Rune Larsson med Göran Engemar som suppleant. Ersättningar. Till samtliga förtroendevalda (styrelse, valberedning och internrevisorer), totalt 15 personer, har utbetalats kr. I detta belopp ingår lagstadgade arbetsgivaravgifter med kr. I nedanstående ruta redovisas timersättningar. Arvodesersättningar Per styrelsesammanträde Ordförande inkl. 20 timmar Övrig tid, per timme Övriga förtroendevalda/tim 400 kr kr 170 kr 145 kr 4 Förvaltningsberättelse

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen Ordinarie föreningsstämma. Ordinarie föreningsstämma ägde rum tisdagen den 9 maj 2006, då stadgeenliga ärenden behandlades. I stämmoförhandlingarna deltog 70 röstberättigade medlemmar. Stämman beslutade bland annat: att överföra 2005 års överskott på kr till fonden för yttre underhåll att i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005 att arvodet till förtroendevalda lämnas oförändrat att styrelsens sammansättning skall vara sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Efter stämmoförhandlingarna serverades en lättare måltid samt kaffe med bröd. Föreningens stadga. Stämman antog förslaget om ny stadga. Denna är registrerad hos Bolagsverket (Sundsvall) Utöver stadga finns ordningsregler. Överlåtelser och andrahandsuthyrningar. Under året har 32 lägenhetsöverlåtelser skett, av dessa har 7 överlåtits inom familjen. Styrelsen har beviljat ut- och inträde för säljare och köpare efter noggrann granskning av samtliga överlåtelsehandlingar. I samtliga fall har upplysningar tagits på köparna före beslut om medlemskap. I enlighet med gällande föreningsstadga har avgifter för överlåtelser och pantsättningar uttagits av köparen. Avgiften har varit 2.5 % respektive 1.0 % av gällande prisbasbelopp ( kr). Alla nya medlemmar har personligen hälsats välkomna till föreningen, samt fått ett välkomstpaket som bland annat innehåller områdesinformation, stadga och en välkomstpresent. Vid årsskiftet hade föreningen 8 beviljade andrahandsuthyrningar. Föreningen äger 17 hus med 396 lägenheter, samt 190 garage- och parkeringsplatser. Under året har 32 lägenhetsöverlåtelser skett, av dessa har 7 överlåtits inom familjen. Försäkringar. Samtliga fastigheter har varit fullvärdesförsäkrade i Trygg-Hansa AB, via föreningens förvaltare, ISS Ekonomiförvaltning AB, där även försäkring för kulvert, skadedjur, miljö och ansvarsförsäkring för styrelsen ingått. Försäkringspremien uppgick till kr. I december tecknades en ny försäkring med bättre villkor för Lokaler. Inom fastigheterna finns sexton lokaler (9m² 63.5m²), som var uthyrda under året. Beroende på standard har lokalerna klassificerats i tre olika kategorier, dock är samtliga lokaler av enklare typ. Flertalet har varit uthyrda till föreningens medlemmar. Samtliga hyreskontrakt har granskats och hyreskostnaden har indexuppräknats. Parkeringsplatser. Vid årets slut fanns många sökande till garageplats samt yttre parkeringsplats. Kötiden uppgick till 4,5 5 år respektive 3 4 månader. Medlemmar utan parkeringsplats har haft möjlighet att utnyttja parkeringsplatser ägda av Uppsala kommun till reducerat pris (boendeparkering). Medlemsantal. Antalet lägenheter är 396 och alla, utom en, innehas med bostadsrätt. Denna lägenhet är förenings egendom och hyrs ut av föreningen. Hyresvillkoren har varit anpassade till gällande bruksvärdesprinciper på den öppna hyresmarknaden i Uppsala. Föreningens förvaltare har haft i uppdrag att bevaka hyresvillkoren. Taxeringsvärde. Föreningen äger fastigheterna Löten 11:1-5 (17 hus med 396 lägenheter) och Löten 11:13-15 (190 garage- och parkeringsplatser, samtliga utrustade med elektroniskt tid- och temperaturstyrt eluttag som begränsar inkopplingstiden i syfte att spara energi). Taxeringsvärdet var kr varav värdet för mark uppgick till kr. Förmögenhetsvärde. Föreningens totala förmögenhetsvärde är ( ) kronor den 31 december Förmögenhetsvärdet är beräknat med utgångspunkt från fastighetens taxeringsvärde vid beskattningsårets utgång Till detta läggs föreningens tillgångar, exklusive fastighetens bokförda värde, med avdrag för föreningens skulder, från balansräkningen per Förmögenhetsvärdet fördelas ut på medlemmarna enligt bostadsrätternas andelstal. Förvaltningsberättelse 5

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi Bokslutsdispositioner. Bokslutet för verksamhetsåret 2006, visar ett överskott på kr plus balanserat resultat kr vilket ger kr före stadgeenlig avsättning till yttre underhållsfond. Styrelsen föreslår att kr överförs till yttre underhållsfond samt att kr överförs i ny räkning. Kassaflödesanalys. I enlighet med gällande bokföringslagar har kassaflödesanalys upprättats för föreningen. Till Bolagsverket i Sundsvall har delårsrapport inlämnats. Yttre fond. Uttag har skett ur yttre fonden under året med kr. Avskrivningar. Om och tillbyggnader har avskrivits med kr, i denna summa ingår avskrivningar för balkonger med kr (2.5 år av totalt 30 år). Föreningens byggnader har skrivits av med kr, samtliga avskrivningar uppgår till totalt kr. Räntebidrag. Boverket har utbetalat kr i räntebidrag till föreningen. Bankkonto och handkassa. ISS Ekonomiförvaltning AB Uppsala har haft tillgång till ett klientmedelskonto för dagliga betalningar. Föreningen har ett penningmarknadskonto hos Handelsbanken (SHB) där överlikviditeten placeras. Likvida medel var kr. Handkassans maxbelopp har varit kr. Värdepapper. Föreningens aktieindexobligation, löptid till (inköpt för kr inklusive courtage kr) gav föreningen en ränteintäkt på kr. Obligationen omsattes med ny löptid till Föreningens värdepapper löses efter löptiden med minst det nominella beloppet och är placerade i: Handelsbankens räntefond kr Handelsbankens aktieindexobligation AIO 708E kr AIO 708S kr AIO 715S kr Intäktsräntor. På likvida medel i Handelsbanken (SHB), har ränta erhållits med kr, övriga ränteintäkter uppgick till kr. Totalt har kr erhållits. Lån och låneräntor. Vid årets slut uppgick fastighetslånen till kr. Räntekostnaden uppgick till kr, amortering har skett med kr. För löptid, räntenivå samt lånebelopp se not 15. Fastighetsskatt. BRF Bellmans totala skatter, fastighetsskatt samt statlig skatt uppgick till kr. Räknat per bostadsrätt, oberoende av storlek, blev skatten kr. Årsavgiften. Den aviserade höjningen av årsavgiften med 10 % trädde i kraft Månadskostnaden per lägenhetsstorlek framgår av nedanstående tabell. Lägenhetsstorlek Yta m2 Kronor Ett rum & kokvrå Ett rum & kök Ett rum & kök Två rum & kök Två rum & kokvrå Två rum & kök Tre rum & kök Tre rum & kök Fyra rum & kök Fem rum & kök Fem rum & kök Garageplats 159 P-plats 86 Parkeringsplatser. Hyresavgiften för yttre och inre parkeringsplatser har varit oförändrad under året. Elenergi har ingått i hyresavgiften. Energi. Totalt förbrukades MWh fjärrvärmeenergi till uppvärmning. Föreningens kostnad uppgick till kr. Elförbrukningen (ej lägenheter) uppgick till ca kwh till en kostnad av kr. Vattenförbrukningen. Vattenförbrukningen uppgick till ca m3 till en kostnad av kr, per bostadsrätt förbrukades ca 128 m3 vatten. Renhållning. Kostnaden för den totala renhållningen (tömning av kärl i 8 sophus samt sopcontainer) uppgick till kr, vilket är lägre än budget. 6 Förvaltningsberättelse

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inre och yttre åtgärder Tvättstugor. Löpande översyn och säkerhetstester av all utrustning sker kontinuerligt, förbrukad utrustning ersätts med ny. Panoramarutor. Efter anmälan och bedömning har 6 panoramarutor (i vardagsrum) bytts ut. Medlemmarna har själva fått betala 10 % av kostnaden, i samband med utbytet har miljöbelastande material tagits bort. Inre rörsystem. Samtliga inre synliga rörledningar med tillhörande ventiler för värme, kallt och varm vatten har kontrollerats enligt gällande serviceavtal. Brister har åtgärdats och i förekommande fall har utbyte skett av förslitet material. Undercentraler. I samtliga fem undercentraler har översyn av elektronik- och VVS -utrustning skett enligt serviceavtal. De gamla styr och reglerutrustningarna från TAC har bytts ut mot nya och effektivare sådana av märket Larmia. Nytt serviceavtal har tecknats med VVE-Teknik. Sophus, sopsortering och sandficka. Regelbunden uppföljning har skett av volymen sopor och sopkärl. I vissa fall har förändringar utförts. Rengöring av sopkärl och sophus har utförts efter gällande rutin och efter behov. I Bellmanbladet har styrelsen åter påtalat vikten av att sopor sorteras rätt. Boende har uppmanats, att vid utbyte av vitvaror och större el-apparater be leverantören återta förbrukad enhet. Tillträde till sopcontainern har varit fortsatt begränsad under året, förtroendevalda har öppnat vid anmodan. Under maj månad tillhandahölls container för bortforsling av både grovsopor och elektronikmaterial. Kabel-TV. Upprustningen av kabelnätet samt införandet av tre hål i väggen blev klart i början av juli Det innebär att alla nu har möjlighet att ansluta sig till bredband via Com Hem. Utbudet av olika kombinationer av betal TV kanaler har ökat väsentligt. Com Hem har även telefoni i sitt utbud. Utemiljö. Styrelsens miljögrupp fortsätter att i samarbete med landskapsarkitekt- och trädgårdsarkitekt planlägga och långsiktigt förnya Bellmans yttre miljö. Under året gjordes en EU besiktning av våra lekplatser. Detta har lett till att utrustning som inte klarade kraven har tagits bort och ersatts med ny och bättre. Styrelsens miljögrupp fortsätter att i samarbete med landskapsarkitektoch trädgårdsarkitekt planlägga och långsiktigt förnya Bellmans yttre miljö. Under året gjordes en EU-besiktning av våra lekplatser. Detta har lett till att utrustning som inte klarade kraven har tagits bort och ersatts med ny och bättre. Förvaltningsberättelse 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Leverantörer Fastighetsskötsel. AB Sh-bygg i Uppsala har haft ansvar för fastighetsskötsel. Företaget har haft fast personal på plats under året. Under sommaren har ungdomar från föreningen, som anvisats av styrelsen, tjänstgjort i området. Arbetet har varit skötsel av föreningens markytor och rabatter. Shbygg har helt ansvarat för anställningarna och arbetsledande funktioner. Arvodet för AB Sh-Byggs tjänster uppgick till kr, inklusive ersättning till sommarjobbare. Ekonomisk förvaltning. ISS Ekonomiförvaltning AB Uppsala har ansvarat för föreningens förvaltning under året. Arvodet för detta uppgick till kr. Utöver detta tillkommer kostnader för handläggning av överlåtelser och pantsättningar, föreningen erhåller dock motsvarande intäkter från berörda medlemmar då dessa tjänster är avgiftsbelagda. Föreningen har även utnyttjat andra tjänster som förvaltaren har tillhandahållit. Bank och förvaltningstjänster. Handelsbanken (SHB) City Uppsala har levererat föreningens samtliga banktjänster. Hos banken, där vi har föreningens bankfack, är även föreningens aktieobligationer samt övriga värdepapper tecknade. Samtliga fastighetslån har varit placerade i Handelsbanken. Revision. Externt revisorarvode (Öhrlings Pricewaterhouse Coopers) har utbetalts med kr. Under året har rullande revision utförts och rapport har sänts till styrelsen. Webb och tryck. Galax webb har ansvaret för hemsidan och även för layout och tryck av bland annat föreningens Stadga samt Årsredovisningen. VVS-installationer. NVS Installation har ansvarat för samtliga installationer för värme, kall- och varmvatten anläggningen inom föreningen. Företaget har även ansvarat för underhållsbesiktning och uppföljning. Elinstallationer. Bravida El AB har ansvarat för elinstallationer och kontroller av anläggningarna. Bevakning. G4S AB Uppsala ansvarade för nattlig ronderande bevakning av området, inklusive parkeringsanläggningarna. Samma företag har även ansvarat, kostnadsfritt, för parkeringsbevakningen inom föreningen. Tvättutrustningar. Upplands Kyl & tvättservice samt Riksbyggen har ansvarat för service på maskinparken i tvättstugorna. Serviceavtal. Föreningen har haft förebyggande serviceoch underhållsavtal med nedanstående leverantörer under året: NVS Installation AB Uppsala, VVSinstallationer VVE-Teknik AB Uppsala, styr- och reglerutrustningar Com hem, kabel-tv G4S, larmjour Klotterkonsulten AB Stockholm, klottersanering Swesafe AB, lås Bolander & Co AB Uppsala, skadekonsulter Övrigt Skadegörelse. Styrelsen har prioriterat snabb borttagning av klotter, som i mycket liten utsträckning drabbat föreningen, övrig skadegörelse har varit sönderslagna lampor. Totala antalet skador är dock fortfarande få i förhållande till föreningens storlek. Medlemmar samt väktare från G4S har omedelbart agerat då något varit på gång. Bellmanbladet. Medlemstidningen Bellmanbladet har utkommit med 5 nummer under Grillplatsen. Grillen samt bänkarna och borden i paviljongen på övre gården har tagits bort. Tyvärr utvecklade den sig till att bli en samlingsplats för traktens ungdomar med därpå följande störningar till långt in på nätterna. 8 Förvaltningsberättelse

9 RESULTATRÄKNING Föreningens intäkter Summa intäkter Not Föreningens kostnader Underhållskostnader Not Driftskostnader Not Förvaltnings- och externa kostnader Not Personalkostnader Not Avskrivningar Not Resultat före finansiella poster Resultat från värdepapper och långfristiga fodringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Resultat efter finansiella poster Statlig skatt Årets resultat BALANSRÄKNING Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Not Mark Maskiner och inventarier Not Finansiella anläggningstillgångar Not 11 Värdepapper Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Hyres- och avgiftsfordringar Kundfordringar Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kortfristiga placeringar Kassa och bank Kassa och bank Avräkningskonto ISS Ekonomiförvaltning AB Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Resultat- och Balansräkning 9

10 BALANSRÄKNING Eget kapital och skulder Eget kapital Not 14 Bundet eget kapital Insatser Yttre reparationsfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån Not Mottagna depositioner Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Det bästa med Bellman är att det är kul att leka här. Viktor 7 år snart 8 år hälsar på hos Farmor och Farfar. 10 Balansräkning

11 KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet med mera. Not Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Not Förändring kortfristiga placeringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Materiella anläggningstillgångar Not Finansiella anläggningstillgångar Not Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansverksamheten Långfristiga skulder Not Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Not 23 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Not Kassaflödesanalys 11

12 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter och tillämpade redovisningsprinciper har skett enligt god redovisningssed. Föreningens anläggningstillgångar består (främst) av byggnad och mark. Det bästa med Bellman är att det är kul att gunga och att leka med kompisar. David 5 år. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivning på byggnad och inventarier görs systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Obligationer och liknande finansiella anläggningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Skatteskulder/fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning ska erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Reservering till föreningens fond för yttre underhåll sker genom omföring mellan fritt och bundet eget kapital och sker efter att behörigt organ har fattat beslut. Motsvarande gäller för ianspråktagande av medlen. Behörigt organ är styrelsen enligt beslut på föreningsstämman. För ytterligare upplysningar hänvisas till not. 12 Tilläggsupplysningar

13 BOKSLUTSKOMMENTARER Noter I Föreningens intäkter Hyresintäkter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage Hyresintäkter p-platser Årsavgifter bostäder Övriga ersättningar/intäkter Överlåtelse- och pantsättningsavgifter Underhållskostnader Löpande reparationer Planerat underhåll Serviceavtal Avgår skattereduktion och övriga bidrag Avgår lyft ur föreningens reparationsfond Driftskostnader Fast.skötsel/städning entreprenad Fastighetsel Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkringar Självrisk/rep. försäkringsskador Studieverksamhet Bevakningskostnader Kabel-TV Fastighetsskatt Övriga driftskostnader Förbrukningsinvent Förvaltnings- och externa kostnader Adm., kontor, övrigt Revisionsarvode Förvaltningsarvode Övriga externa tjänster Det bästa med Bellman är att man har mycket kompisar. Emma 8 år Bokslutskommentarer 13

14 BOKSLUTSKOMMENTARER Personalkostnader Styrelsearvode Löner Kostnadsersättningar Sociala avgifter Övriga personalkostnader Avskrivningar Byggnad år 3/ Takrenovering år 17/ Fönsterbyte år 14/ Portar år 11/ Säkerhetsdörrar år 11/ Balkonger år 2,5/ Kopiator år 2/ Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Överskatteränta ej skattepliktig Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader Avgår räntebidrag Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Bokslutskommentarer

15 BOKSLUTSKOMMENTARER Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffning kopiator Utgående ackumulerade anskaffningsvärden (netto) Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde Värdepapper Namn Bokfört värde Marknadsvärde HB aktieindexobligation AIO 708E HB aktieindexobligation AIO 708S Handelsbankens räntefond HB aktieindexobligation 715S Övriga fordringar Skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda försäkringspremie Upplupna räntebidrag Förutbetald kabel-tv Förutbetalda vattenavgifter Övriga interimsfordringar Bokslutskommentarer 15

16 BOKSLUTSKOMMENTARER Inbetalda Yttre Balanserat Årets insatser rep fond resultat resultat 14 Förändring eget kapital Belopp vid årets ingång Årets ianspråktagande Disposition av föregående års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång Ianspråktagande ur yttre reparationsfond har skett under året med kronor, vilket har medfört att kostnaden har överförts från resultaträkningen med kronor till balanserat resultat och samma belopp har ianspråktagits genom överföring från yttre reparationsfonden till balanserat resultat. En del av de växter vi har på våra gårdar: -Vidjehortensia, vit -Praktforsytia, gul -Paradisbuske, rosa -Låg ölandstok, vit -Mossros, röd -Vresros, rosa -Doftolvon -Dvärgsyren, rosalila 15 Fastighetslån Långivare - räntesats - ränteändring Handelsbanken - 5,69% Handelsbanken - 5,95% Handelsbanken - 6,95% Handelsbanken - 5,39% Handelsbanken - 3,54% Handelsbanken - 4,99% Handelsbanken - 4,33% Handelsbanken - 4,26% Handelsbanken - 5,19% Handelsbanken - 4,09% Avgår kortfristigdel Övriga skulder Kortfristig del av fastighetslån Källskatt Bokslutskommentarer

17 BOKSLUTSKOMMENTARER Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner och arvoden Upplupna sociala avgifter Upplupna utgiftsräntor Förutbetalda hyror och avgifter Upplupna avtalskostnader Beräknat arvode för revision Upplupen uppvärmning Upplupna elavgifter Upplupen renhållning Upplupna reparationer/underhåll Upplupna övriga kostnader Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Uttag yttre reparationsfond Statlig skatt enligt resultaträkningen Förändring av kortfristiga skulder Kortristig del av långfristig skuld ingår inte i beräkningsunderlaget. 20 Materiella anläggningstillgångar Investeringar i maskiner/inventarier Förvärv av materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Förändring finansiella anläggningstillgångar Långfristiga skulder Amortering av lån Depositioner Likvida medel Kassa Handelsbanken Avräkning ISS Ekonomiförvaltning AB Bokslutskommentarer 17

18 Uppsala den 24 april 2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bellman Bostadsrättsföreningen Bellman byggdes Området ligger i omedelbar närhet till det sammanhängande naturoch strövområde som via von Bahrska häcken sträcker sig ut mot Gamla Uppsala och Gränby. 18 Styrelsen BRF Bellman

19 Revisionsberättelse 19

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

Brf Rågö 6(15) Resultaträkning Not

Brf Rågö 6(15) Resultaträkning Not Brf Rågö 6(15) 2007-01-01 2006-01-01 Resultaträkning Not -2007-12-31-2006-12-31 Föreningens intäkter 1 15 923 442 14 647 050 Föreningens kostnader Underhållskostnader 2-3 513 450-2 996 508 Driftskostnader

Läs mer

Produktion. Ansvarig för innehåll: Ordförande Per Fåhraeus Layout & produktion: Galax Webb Fotografi: Anders Skyttle Tryck: Markaryds Grafiska

Produktion. Ansvarig för innehåll: Ordförande Per Fåhraeus Layout & produktion: Galax Webb Fotografi: Anders Skyttle Tryck: Markaryds Grafiska Årsredovisning 2008 Produktion Ansvarig för innehåll: Ordförande Per Fåhraeus Layout & produktion: Galax Webb Fotografi: Anders Skyttle Tryck: Markaryds Grafiska Brf Bellman Bellmansgatan 98 754 26 Uppsala

Läs mer

Styrelse och förtroendevalda

Styrelse och förtroendevalda 2005 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Bellman avger härmed redovisning för föreningens trettionionde räkenskapsår, omfattande 1 januari 31 december 2005 Föreningens organisationsnummer: 717600-2744 Redovisningsprinciper

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT 030101 020101 RESULTATRÄKNING NOT -031231-021231 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Årsavgifter 3 531 696 3 528 696 Hyresintäkter 401 198 382 813 Övriga rörelseintäkter 765 585 Summa nettoomsättning 3

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15.

Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15. Org.nr 702002-8630 1(11) Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15. Styrelsen för Brf Stjärnfallet nr 15 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31.

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8 Årsredovisning för Brf Trädgårdsmäst nr 8 702002-9711 Räkenskapsåret 2012 2 (12) Styrelsen för Brf Trädgårdsmäst nr 8 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15.

Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15. Org.nr 702002-8630 1(10) Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15. Styrelsen för Brf Stjärnfallet nr 15 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31.

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå Årsredovisning för Brf Kråkan Åttiotvå 769617-6333 Räkenskapsåret 2013 Brf Kråkan Åttiotvå 1(10) 769617-6333 Styrelsen för Brf Kråkan Åttiotvå, Malmö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Bostadsföreningen. Kättingen upa Styrelsen. Org nr 702001-2477. Årsredovisning

Bostadsföreningen. Kättingen upa Styrelsen. Org nr 702001-2477. Årsredovisning Bostadsföreningen Kättingen upa Styrelsen Bostadsföreningen Kättingen upa Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsföreningen Kättingen upa får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Verksamhet Föreningen har under året ägt och förvaltat fastigheten Heden 29:3 med gatuadress Berzeliigatan 25, Göteborg.

Verksamhet Föreningen har under året ägt och förvaltat fastigheten Heden 29:3 med gatuadress Berzeliigatan 25, Göteborg. Sid 1 (7). Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berzeliigatan 25 får härmed avge årsredovisning över föreningens förvaltning under räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Skytten i Duvbo

Årsredovisning. Brf Skytten i Duvbo Årsredovisning för Brf Skytten i Duvbo 715200-1280 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Skytten i Duvbo får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Utöver den lagstadgade informationen

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Stormen. Årsredovisning 717600-3205. För räkenskapsåret

Brf Stormen. Årsredovisning 717600-3205. För räkenskapsåret Brf Stormen Årsredovisning För räkenskapsåret 2006 Brf Stormen 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Stormen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2010 till och med 31 december 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Härmed får styrelsen för Brf Draget avge förvaltningsberättelse,

Läs mer

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Turbinen 21 716421-8807. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Turbinen 21 716421-8807. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Turbinen 21 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2011 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

HSB:s Brf Räven. Årsredovisning För räkenskapsåret

HSB:s Brf Räven. Årsredovisning För räkenskapsåret Årsredovisning För räkenskapsåret 2007 Årsredovisning Styrelsen för HSB:s Brf Räven får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Försäkring Fastigheten är fullvärdeförsäkrad

Läs mer

Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003

Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003 Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003 Du hittar mer information på vår hemsida Innehåll Resultaträkning sida 2 Balansräkning 3 Notförklaringar 5 Resultat och Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18 Årsredovisning för Brf Essingestupet 18 Räkenskapsåret 2010 Brf Essingestupet 18 1(10) Styrelsen för Brf Essingestupet 18 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

HSB:s Brf Insjön i Nacka

HSB:s Brf Insjön i Nacka HSB:s Brf Insjön i Nacka Årsredovisning För räkenskapsåret 2004 HSB:s Brf Insjön i Nacka 1(11) Årsredovisning Styrelsen för HSB:s Brf Insjön i Nacka får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2008-31 december 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr Brf Roslagsbanan 12 Org. nr. 716419 1954 Årsredovisning för Räkenskapsåret 2008 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(11) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

BRF HEMMET

BRF HEMMET 1 BRF HEMMET 14 Styrelsen avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Tilläggsupplysningar 8 Sida

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

produktion Brf Bellman Bellmansgatan 98 754 26 Uppsala

produktion Brf Bellman Bellmansgatan 98 754 26 Uppsala Det är snart 50 år sedan Brf Bellman började byggas, 1965. Galax Webb kom då på idén att vi skulle titta tillbaka och se hur det såg ut när föreningen byggdes. Jättebra, tänkte vi. Det gäller att passa

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter till nyttjande utan begränsning i tiden.

Läs mer

Årsredovisning BRF Trollbäcken 1

Årsredovisning BRF Trollbäcken 1 Årsredovisning BRF Trollbäcken 1 2015-01-01-2015-12-31 Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 Årsredovisning 2015-01-01-2015-12-31 1 (8) Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF ANDRA LÅNGGATAN 18 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2009 Brf Rönninge källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

HSB:s Brf Insjön i Nacka

HSB:s Brf Insjön i Nacka HSB:s Brf Insjön i Nacka 714000-0675 Årsredovisning För räkenskapsåret 2003 HSB:s Brf Insjön i Nacka 714000-0675 Årsredovisning Styrelsen för HSB:s Brf Insjön i Nacka får härmed avge årsredovisning för

Läs mer