Ställda panter avser pantbrev/inteckningar, som föreningen lämnat som säkerhet för lån.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ställda panter avser pantbrev/inteckningar, som föreningen lämnat som säkerhet för lån."

Transkript

1

2 Liten ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar i föreningen avsedda för långvarigt bruk. Avskrivningarna är den kostnad som motsvarar värdeminskningen på bl.a. föreningens byggnader och inventarier. Avskrivningarna görs för att fördela kostnaderna på flera år. Balanspost är en post (summa pengar) som från bokföringssynpunkt uppstått vid föreningens bildande då statliga lån erhölls till låg kostnad. Avskrivning medför ej några utgående medel ur för-eningens kassa. Balansräkningen visar föreningens samtliga tillgångar, skulder och eget kapital per bokslutsdagen. Förvaltningsberättelsen är den del av årsredovisningen som återger styrelsens redovisning av verksamheten som text. Övriga delar av årsredovisningen är resultaträkning, balansräkning och bokslutskommentarer. Kortfristiga skulder är skulder som föreningen skall reglera inom ett år. Långfristiga skulder är skulder som föreningen skall reglera efter ett eller flera år. Omsättningstillgångarna är andra tillgångar än anlägg-ningstillgångar. Dessa kan omvandlas i rena pengar inom ett år, t.ex. bankmedel. Resultaträkningen visar föreningens samtliga intäkter och kostnader för perioden och hur resultatet uppkommit. Om intäkterna har varit större än kostnaderna uppstår ett överskott och omvänt uppstår således ett underskott. Styrelsen presenterad från vänster till höger: Lars Pettersson, Anders Sävborg, Björn Ericson, Mats Larsson, Per Fåhraeus, Jim Olofsson, Helena Jonsson, Johan Bergström samt Britt-Marie Rosén. Ej med på bild: Jimmy Nyholm. Räntestöd/räntebidrag är ett statligt renoveringsbidrag som varierar i tid, storlek och längd. Speciell ansökan inges till Länsstyrelsen/Boverket för prövning från fall till fall. Bidraget utgår ej automatiskt. Ställda panter avser pantbrev/inteckningar, som föreningen lämnat som säkerhet för lån. Upplupna intäkter är intäkter som tillhör räkenskapsåret, men som föreningen inte erhållit per bokslutsdagen. Upplupna kostnader är kostnader som tillhör räkenskapsåret, men som föreningen inte har fått någon faktura per bokslutsdagen. Yttre fonden är en fond som föreningen gör avsättning till varje år, enligt stadgarna. Denna fond skall resultatmässigt täcka framtida reparationsbehov.

3 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Bellman avger härmed sin årsredovisning för föreningens fyrtionde räkenskapsår, omfattande 1 januari 31 december Föreningens organisationsnummer: Innehåll: Förvaltningsberättelse Styrelse och förtroendevalda 4 Föreningen 5 Ekonomi 6 Inre och yttre åtgärder 7 Leverantörer 8 Övrigt 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 9 Kassaflödesanalys 11 Tilläggsupplysningar 12 Bokslutskommentarer 13 Revisionsberättelse 19

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och förtroendevalda Befattningar inom styrelsen Per Fåhraeus Ordförande Lars Pettersson Ord. ledamot Britt-Marie Rosén Ord. ledamot Johan Bergström Ord. ledamot Anders Sävborg Ord. ledamot Mats Larsson Ord. ledamot Björn Ericson Ord. ledamot Jim Olofsson Suppleant Helena Jonsson Suppleant Jimmy Nyholm Suppleant Styrelsens huvudsakliga indelning framgår av ovanstående text. Förutom arbetet i grupperna har nedanstående ledamöter haft följande uppdrag: Britt-Marie Rosén och Anders Sävborg har haft till uppgift att förutom skötseln av föreningskontoret, även vara länk mellan styrelsen och medlemmarna. Till sin hjälp har dom haft övriga styrelsemedlemmar främst Jim Olofsson och Helena Jonsson. Björn Ericson har fungerat som styrelsens sekreterare och kontaktperson med Bolagsverket, Sundsvall. I olika projekt och arbetsgrupper har intresserade ledamöter deltagit. Leverantör och Jourlista Brf Bellman innehåller namn på ansvarig kontaktperson i styrelsen för respektive område. Suppleantinträde. Suppleantinträdesordningen har varit Jim Olofsson (förste suppleant), Helena Jonsson (andre suppleant) och Jimmy Nyholm (tredje suppleant). Attesträtt, firmateckning. Ordföranden har haft full attesträtt. Britt-Marie Rosén och Anders Sävborg har haft full attesträtt gemensamt fr.o.m. juni Ansvar för övriga post och bankrutiner (t.ex. bankfack) fördelades mellan styrelseledamöterna. Föreningens firma har tecknats av två ordinarie styrelseledamöter i förening. Britt-Marie Rosén och Anders Sävborg har ansvarat för kontorets säkerhetsrutiner samt hela låssystemet. Styrelsemöten, besiktningar. Under arbetsåret har 12 protokollförda möten hållits, varav ett konstituerande möte. I maj månad utförde styrelsen den sedvanliga områdesbesiktningen i syfte att klarlägga omedelbara och kommande renoveringsbehov. Protokoll. Styrelseprotokoll har utdelats till styrelse, revisorer och föreningens förvaltare. Då protokollen ej är offentlig handling har inga, utöver berörda mottagare, erhållit protokoll. Utbildning. Nyinvalda styrelseledamöter har informerats om styrelsens arbetssätt. Särskilt betonas betydelsen av att styrelsen agerar långsiktigt där kvalité, utförande, trygga och pålitliga leverantörer går före lågt pris vid föreningens investeringar. Utbildning och utveckling sker kontinuerligt tillsammans med våra leverantörer. Områdeskontoret. Expeditionstiden har varit onsdagar samt den sista lördagen varje månad Akuta ärenden har utförts av styrelseledamöter under kvällar och helger fram till kl Nattetid (efter kl ) dock via G4S larmcentral i Uppsala. Centralen har haft till uppgift att avgöra om ärendet har varit av akut karaktär. Om inte har ärendet åtgärdats under normal arbetstid. Dygnet runt har felanmälan kunnat göras till områdeskontoret via e-post, fax, telefonsvarare eller direkt till Sh-Bygg AB, som ansvarat för fastighetsskötseln på entreprenad. Sedan december förfogar föreningen över lokalen vid gaveln Bg Denna skall användas för styrelsemöten, arbetsmöten, leverantörsmöten etcetera. Det blir bättre arbetsmiljö på områdeskontoret och trevligare för medlemmar som har ärenden dit. Valberedning. Föreningens valberedning har bestått av Hans Henriksson (sammankallande), Ulf Rick och Bengt Ekström. Revisorer. Ordinarie externrevisor är Heléne Ragnarsson, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers. Suppleant, Andreas Mattsson, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers. Internrevisor har varit Rune Larsson med Göran Engemar som suppleant. Ersättningar. Till samtliga förtroendevalda (styrelse, valberedning och internrevisorer), totalt 15 personer, har utbetalats kr. I detta belopp ingår lagstadgade arbetsgivaravgifter med kr. I nedanstående ruta redovisas timersättningar. Arvodesersättningar Per styrelsesammanträde Ordförande inkl. 20 timmar Övrig tid, per timme Övriga förtroendevalda/tim 400 kr kr 170 kr 145 kr 4 Förvaltningsberättelse

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen Ordinarie föreningsstämma. Ordinarie föreningsstämma ägde rum tisdagen den 9 maj 2006, då stadgeenliga ärenden behandlades. I stämmoförhandlingarna deltog 70 röstberättigade medlemmar. Stämman beslutade bland annat: att överföra 2005 års överskott på kr till fonden för yttre underhåll att i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005 att arvodet till förtroendevalda lämnas oförändrat att styrelsens sammansättning skall vara sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Efter stämmoförhandlingarna serverades en lättare måltid samt kaffe med bröd. Föreningens stadga. Stämman antog förslaget om ny stadga. Denna är registrerad hos Bolagsverket (Sundsvall) Utöver stadga finns ordningsregler. Överlåtelser och andrahandsuthyrningar. Under året har 32 lägenhetsöverlåtelser skett, av dessa har 7 överlåtits inom familjen. Styrelsen har beviljat ut- och inträde för säljare och köpare efter noggrann granskning av samtliga överlåtelsehandlingar. I samtliga fall har upplysningar tagits på köparna före beslut om medlemskap. I enlighet med gällande föreningsstadga har avgifter för överlåtelser och pantsättningar uttagits av köparen. Avgiften har varit 2.5 % respektive 1.0 % av gällande prisbasbelopp ( kr). Alla nya medlemmar har personligen hälsats välkomna till föreningen, samt fått ett välkomstpaket som bland annat innehåller områdesinformation, stadga och en välkomstpresent. Vid årsskiftet hade föreningen 8 beviljade andrahandsuthyrningar. Föreningen äger 17 hus med 396 lägenheter, samt 190 garage- och parkeringsplatser. Under året har 32 lägenhetsöverlåtelser skett, av dessa har 7 överlåtits inom familjen. Försäkringar. Samtliga fastigheter har varit fullvärdesförsäkrade i Trygg-Hansa AB, via föreningens förvaltare, ISS Ekonomiförvaltning AB, där även försäkring för kulvert, skadedjur, miljö och ansvarsförsäkring för styrelsen ingått. Försäkringspremien uppgick till kr. I december tecknades en ny försäkring med bättre villkor för Lokaler. Inom fastigheterna finns sexton lokaler (9m² 63.5m²), som var uthyrda under året. Beroende på standard har lokalerna klassificerats i tre olika kategorier, dock är samtliga lokaler av enklare typ. Flertalet har varit uthyrda till föreningens medlemmar. Samtliga hyreskontrakt har granskats och hyreskostnaden har indexuppräknats. Parkeringsplatser. Vid årets slut fanns många sökande till garageplats samt yttre parkeringsplats. Kötiden uppgick till 4,5 5 år respektive 3 4 månader. Medlemmar utan parkeringsplats har haft möjlighet att utnyttja parkeringsplatser ägda av Uppsala kommun till reducerat pris (boendeparkering). Medlemsantal. Antalet lägenheter är 396 och alla, utom en, innehas med bostadsrätt. Denna lägenhet är förenings egendom och hyrs ut av föreningen. Hyresvillkoren har varit anpassade till gällande bruksvärdesprinciper på den öppna hyresmarknaden i Uppsala. Föreningens förvaltare har haft i uppdrag att bevaka hyresvillkoren. Taxeringsvärde. Föreningen äger fastigheterna Löten 11:1-5 (17 hus med 396 lägenheter) och Löten 11:13-15 (190 garage- och parkeringsplatser, samtliga utrustade med elektroniskt tid- och temperaturstyrt eluttag som begränsar inkopplingstiden i syfte att spara energi). Taxeringsvärdet var kr varav värdet för mark uppgick till kr. Förmögenhetsvärde. Föreningens totala förmögenhetsvärde är ( ) kronor den 31 december Förmögenhetsvärdet är beräknat med utgångspunkt från fastighetens taxeringsvärde vid beskattningsårets utgång Till detta läggs föreningens tillgångar, exklusive fastighetens bokförda värde, med avdrag för föreningens skulder, från balansräkningen per Förmögenhetsvärdet fördelas ut på medlemmarna enligt bostadsrätternas andelstal. Förvaltningsberättelse 5

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi Bokslutsdispositioner. Bokslutet för verksamhetsåret 2006, visar ett överskott på kr plus balanserat resultat kr vilket ger kr före stadgeenlig avsättning till yttre underhållsfond. Styrelsen föreslår att kr överförs till yttre underhållsfond samt att kr överförs i ny räkning. Kassaflödesanalys. I enlighet med gällande bokföringslagar har kassaflödesanalys upprättats för föreningen. Till Bolagsverket i Sundsvall har delårsrapport inlämnats. Yttre fond. Uttag har skett ur yttre fonden under året med kr. Avskrivningar. Om och tillbyggnader har avskrivits med kr, i denna summa ingår avskrivningar för balkonger med kr (2.5 år av totalt 30 år). Föreningens byggnader har skrivits av med kr, samtliga avskrivningar uppgår till totalt kr. Räntebidrag. Boverket har utbetalat kr i räntebidrag till föreningen. Bankkonto och handkassa. ISS Ekonomiförvaltning AB Uppsala har haft tillgång till ett klientmedelskonto för dagliga betalningar. Föreningen har ett penningmarknadskonto hos Handelsbanken (SHB) där överlikviditeten placeras. Likvida medel var kr. Handkassans maxbelopp har varit kr. Värdepapper. Föreningens aktieindexobligation, löptid till (inköpt för kr inklusive courtage kr) gav föreningen en ränteintäkt på kr. Obligationen omsattes med ny löptid till Föreningens värdepapper löses efter löptiden med minst det nominella beloppet och är placerade i: Handelsbankens räntefond kr Handelsbankens aktieindexobligation AIO 708E kr AIO 708S kr AIO 715S kr Intäktsräntor. På likvida medel i Handelsbanken (SHB), har ränta erhållits med kr, övriga ränteintäkter uppgick till kr. Totalt har kr erhållits. Lån och låneräntor. Vid årets slut uppgick fastighetslånen till kr. Räntekostnaden uppgick till kr, amortering har skett med kr. För löptid, räntenivå samt lånebelopp se not 15. Fastighetsskatt. BRF Bellmans totala skatter, fastighetsskatt samt statlig skatt uppgick till kr. Räknat per bostadsrätt, oberoende av storlek, blev skatten kr. Årsavgiften. Den aviserade höjningen av årsavgiften med 10 % trädde i kraft Månadskostnaden per lägenhetsstorlek framgår av nedanstående tabell. Lägenhetsstorlek Yta m2 Kronor Ett rum & kokvrå Ett rum & kök Ett rum & kök Två rum & kök Två rum & kokvrå Två rum & kök Tre rum & kök Tre rum & kök Fyra rum & kök Fem rum & kök Fem rum & kök Garageplats 159 P-plats 86 Parkeringsplatser. Hyresavgiften för yttre och inre parkeringsplatser har varit oförändrad under året. Elenergi har ingått i hyresavgiften. Energi. Totalt förbrukades MWh fjärrvärmeenergi till uppvärmning. Föreningens kostnad uppgick till kr. Elförbrukningen (ej lägenheter) uppgick till ca kwh till en kostnad av kr. Vattenförbrukningen. Vattenförbrukningen uppgick till ca m3 till en kostnad av kr, per bostadsrätt förbrukades ca 128 m3 vatten. Renhållning. Kostnaden för den totala renhållningen (tömning av kärl i 8 sophus samt sopcontainer) uppgick till kr, vilket är lägre än budget. 6 Förvaltningsberättelse

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inre och yttre åtgärder Tvättstugor. Löpande översyn och säkerhetstester av all utrustning sker kontinuerligt, förbrukad utrustning ersätts med ny. Panoramarutor. Efter anmälan och bedömning har 6 panoramarutor (i vardagsrum) bytts ut. Medlemmarna har själva fått betala 10 % av kostnaden, i samband med utbytet har miljöbelastande material tagits bort. Inre rörsystem. Samtliga inre synliga rörledningar med tillhörande ventiler för värme, kallt och varm vatten har kontrollerats enligt gällande serviceavtal. Brister har åtgärdats och i förekommande fall har utbyte skett av förslitet material. Undercentraler. I samtliga fem undercentraler har översyn av elektronik- och VVS -utrustning skett enligt serviceavtal. De gamla styr och reglerutrustningarna från TAC har bytts ut mot nya och effektivare sådana av märket Larmia. Nytt serviceavtal har tecknats med VVE-Teknik. Sophus, sopsortering och sandficka. Regelbunden uppföljning har skett av volymen sopor och sopkärl. I vissa fall har förändringar utförts. Rengöring av sopkärl och sophus har utförts efter gällande rutin och efter behov. I Bellmanbladet har styrelsen åter påtalat vikten av att sopor sorteras rätt. Boende har uppmanats, att vid utbyte av vitvaror och större el-apparater be leverantören återta förbrukad enhet. Tillträde till sopcontainern har varit fortsatt begränsad under året, förtroendevalda har öppnat vid anmodan. Under maj månad tillhandahölls container för bortforsling av både grovsopor och elektronikmaterial. Kabel-TV. Upprustningen av kabelnätet samt införandet av tre hål i väggen blev klart i början av juli Det innebär att alla nu har möjlighet att ansluta sig till bredband via Com Hem. Utbudet av olika kombinationer av betal TV kanaler har ökat väsentligt. Com Hem har även telefoni i sitt utbud. Utemiljö. Styrelsens miljögrupp fortsätter att i samarbete med landskapsarkitekt- och trädgårdsarkitekt planlägga och långsiktigt förnya Bellmans yttre miljö. Under året gjordes en EU besiktning av våra lekplatser. Detta har lett till att utrustning som inte klarade kraven har tagits bort och ersatts med ny och bättre. Styrelsens miljögrupp fortsätter att i samarbete med landskapsarkitektoch trädgårdsarkitekt planlägga och långsiktigt förnya Bellmans yttre miljö. Under året gjordes en EU-besiktning av våra lekplatser. Detta har lett till att utrustning som inte klarade kraven har tagits bort och ersatts med ny och bättre. Förvaltningsberättelse 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Leverantörer Fastighetsskötsel. AB Sh-bygg i Uppsala har haft ansvar för fastighetsskötsel. Företaget har haft fast personal på plats under året. Under sommaren har ungdomar från föreningen, som anvisats av styrelsen, tjänstgjort i området. Arbetet har varit skötsel av föreningens markytor och rabatter. Shbygg har helt ansvarat för anställningarna och arbetsledande funktioner. Arvodet för AB Sh-Byggs tjänster uppgick till kr, inklusive ersättning till sommarjobbare. Ekonomisk förvaltning. ISS Ekonomiförvaltning AB Uppsala har ansvarat för föreningens förvaltning under året. Arvodet för detta uppgick till kr. Utöver detta tillkommer kostnader för handläggning av överlåtelser och pantsättningar, föreningen erhåller dock motsvarande intäkter från berörda medlemmar då dessa tjänster är avgiftsbelagda. Föreningen har även utnyttjat andra tjänster som förvaltaren har tillhandahållit. Bank och förvaltningstjänster. Handelsbanken (SHB) City Uppsala har levererat föreningens samtliga banktjänster. Hos banken, där vi har föreningens bankfack, är även föreningens aktieobligationer samt övriga värdepapper tecknade. Samtliga fastighetslån har varit placerade i Handelsbanken. Revision. Externt revisorarvode (Öhrlings Pricewaterhouse Coopers) har utbetalts med kr. Under året har rullande revision utförts och rapport har sänts till styrelsen. Webb och tryck. Galax webb har ansvaret för hemsidan och även för layout och tryck av bland annat föreningens Stadga samt Årsredovisningen. VVS-installationer. NVS Installation har ansvarat för samtliga installationer för värme, kall- och varmvatten anläggningen inom föreningen. Företaget har även ansvarat för underhållsbesiktning och uppföljning. Elinstallationer. Bravida El AB har ansvarat för elinstallationer och kontroller av anläggningarna. Bevakning. G4S AB Uppsala ansvarade för nattlig ronderande bevakning av området, inklusive parkeringsanläggningarna. Samma företag har även ansvarat, kostnadsfritt, för parkeringsbevakningen inom föreningen. Tvättutrustningar. Upplands Kyl & tvättservice samt Riksbyggen har ansvarat för service på maskinparken i tvättstugorna. Serviceavtal. Föreningen har haft förebyggande serviceoch underhållsavtal med nedanstående leverantörer under året: NVS Installation AB Uppsala, VVSinstallationer VVE-Teknik AB Uppsala, styr- och reglerutrustningar Com hem, kabel-tv G4S, larmjour Klotterkonsulten AB Stockholm, klottersanering Swesafe AB, lås Bolander & Co AB Uppsala, skadekonsulter Övrigt Skadegörelse. Styrelsen har prioriterat snabb borttagning av klotter, som i mycket liten utsträckning drabbat föreningen, övrig skadegörelse har varit sönderslagna lampor. Totala antalet skador är dock fortfarande få i förhållande till föreningens storlek. Medlemmar samt väktare från G4S har omedelbart agerat då något varit på gång. Bellmanbladet. Medlemstidningen Bellmanbladet har utkommit med 5 nummer under Grillplatsen. Grillen samt bänkarna och borden i paviljongen på övre gården har tagits bort. Tyvärr utvecklade den sig till att bli en samlingsplats för traktens ungdomar med därpå följande störningar till långt in på nätterna. 8 Förvaltningsberättelse

9 RESULTATRÄKNING Föreningens intäkter Summa intäkter Not Föreningens kostnader Underhållskostnader Not Driftskostnader Not Förvaltnings- och externa kostnader Not Personalkostnader Not Avskrivningar Not Resultat före finansiella poster Resultat från värdepapper och långfristiga fodringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Resultat efter finansiella poster Statlig skatt Årets resultat BALANSRÄKNING Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Not Mark Maskiner och inventarier Not Finansiella anläggningstillgångar Not 11 Värdepapper Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Hyres- och avgiftsfordringar Kundfordringar Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kortfristiga placeringar Kassa och bank Kassa och bank Avräkningskonto ISS Ekonomiförvaltning AB Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Resultat- och Balansräkning 9

10 BALANSRÄKNING Eget kapital och skulder Eget kapital Not 14 Bundet eget kapital Insatser Yttre reparationsfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån Not Mottagna depositioner Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Det bästa med Bellman är att det är kul att leka här. Viktor 7 år snart 8 år hälsar på hos Farmor och Farfar. 10 Balansräkning

11 KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet med mera. Not Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Not Förändring kortfristiga placeringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Materiella anläggningstillgångar Not Finansiella anläggningstillgångar Not Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansverksamheten Långfristiga skulder Not Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Not 23 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Not Kassaflödesanalys 11

12 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter och tillämpade redovisningsprinciper har skett enligt god redovisningssed. Föreningens anläggningstillgångar består (främst) av byggnad och mark. Det bästa med Bellman är att det är kul att gunga och att leka med kompisar. David 5 år. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivning på byggnad och inventarier görs systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Obligationer och liknande finansiella anläggningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Skatteskulder/fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning ska erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Reservering till föreningens fond för yttre underhåll sker genom omföring mellan fritt och bundet eget kapital och sker efter att behörigt organ har fattat beslut. Motsvarande gäller för ianspråktagande av medlen. Behörigt organ är styrelsen enligt beslut på föreningsstämman. För ytterligare upplysningar hänvisas till not. 12 Tilläggsupplysningar

13 BOKSLUTSKOMMENTARER Noter I Föreningens intäkter Hyresintäkter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage Hyresintäkter p-platser Årsavgifter bostäder Övriga ersättningar/intäkter Överlåtelse- och pantsättningsavgifter Underhållskostnader Löpande reparationer Planerat underhåll Serviceavtal Avgår skattereduktion och övriga bidrag Avgår lyft ur föreningens reparationsfond Driftskostnader Fast.skötsel/städning entreprenad Fastighetsel Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkringar Självrisk/rep. försäkringsskador Studieverksamhet Bevakningskostnader Kabel-TV Fastighetsskatt Övriga driftskostnader Förbrukningsinvent Förvaltnings- och externa kostnader Adm., kontor, övrigt Revisionsarvode Förvaltningsarvode Övriga externa tjänster Det bästa med Bellman är att man har mycket kompisar. Emma 8 år Bokslutskommentarer 13

14 BOKSLUTSKOMMENTARER Personalkostnader Styrelsearvode Löner Kostnadsersättningar Sociala avgifter Övriga personalkostnader Avskrivningar Byggnad år 3/ Takrenovering år 17/ Fönsterbyte år 14/ Portar år 11/ Säkerhetsdörrar år 11/ Balkonger år 2,5/ Kopiator år 2/ Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Överskatteränta ej skattepliktig Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader Avgår räntebidrag Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Bokslutskommentarer

15 BOKSLUTSKOMMENTARER Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffning kopiator Utgående ackumulerade anskaffningsvärden (netto) Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde Värdepapper Namn Bokfört värde Marknadsvärde HB aktieindexobligation AIO 708E HB aktieindexobligation AIO 708S Handelsbankens räntefond HB aktieindexobligation 715S Övriga fordringar Skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda försäkringspremie Upplupna räntebidrag Förutbetald kabel-tv Förutbetalda vattenavgifter Övriga interimsfordringar Bokslutskommentarer 15

16 BOKSLUTSKOMMENTARER Inbetalda Yttre Balanserat Årets insatser rep fond resultat resultat 14 Förändring eget kapital Belopp vid årets ingång Årets ianspråktagande Disposition av föregående års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång Ianspråktagande ur yttre reparationsfond har skett under året med kronor, vilket har medfört att kostnaden har överförts från resultaträkningen med kronor till balanserat resultat och samma belopp har ianspråktagits genom överföring från yttre reparationsfonden till balanserat resultat. En del av de växter vi har på våra gårdar: -Vidjehortensia, vit -Praktforsytia, gul -Paradisbuske, rosa -Låg ölandstok, vit -Mossros, röd -Vresros, rosa -Doftolvon -Dvärgsyren, rosalila 15 Fastighetslån Långivare - räntesats - ränteändring Handelsbanken - 5,69% Handelsbanken - 5,95% Handelsbanken - 6,95% Handelsbanken - 5,39% Handelsbanken - 3,54% Handelsbanken - 4,99% Handelsbanken - 4,33% Handelsbanken - 4,26% Handelsbanken - 5,19% Handelsbanken - 4,09% Avgår kortfristigdel Övriga skulder Kortfristig del av fastighetslån Källskatt Bokslutskommentarer

17 BOKSLUTSKOMMENTARER Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner och arvoden Upplupna sociala avgifter Upplupna utgiftsräntor Förutbetalda hyror och avgifter Upplupna avtalskostnader Beräknat arvode för revision Upplupen uppvärmning Upplupna elavgifter Upplupen renhållning Upplupna reparationer/underhåll Upplupna övriga kostnader Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Uttag yttre reparationsfond Statlig skatt enligt resultaträkningen Förändring av kortfristiga skulder Kortristig del av långfristig skuld ingår inte i beräkningsunderlaget. 20 Materiella anläggningstillgångar Investeringar i maskiner/inventarier Förvärv av materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Förändring finansiella anläggningstillgångar Långfristiga skulder Amortering av lån Depositioner Likvida medel Kassa Handelsbanken Avräkning ISS Ekonomiförvaltning AB Bokslutskommentarer 17

18 Uppsala den 24 april 2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bellman Bostadsrättsföreningen Bellman byggdes Området ligger i omedelbar närhet till det sammanhängande naturoch strövområde som via von Bahrska häcken sträcker sig ut mot Gamla Uppsala och Gränby. 18 Styrelsen BRF Bellman

19 Revisionsberättelse 19

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Nordmalingshus AB 2007

Nordmalingshus AB 2007 2007 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Innehåll Ordförande har

Läs mer