Personalutskottets sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalutskottets sammanträde"

Transkript

1 -3, POU :30 Kallelse till Personalutskottets sammanträde kl 08:30 i Frösörummet Förhinder till sammanträde anmäls till Lennart Wadensjö, tel ,

2 -2, POU :30 LEDAMÖTER Björn S andal, S, ordförande Från/ Närv OMRÖSTNI NGAR JA NEJ JA NEJ JA NEJ Tord Jemteborn, M, vice ordförande Linn Berglin, S Magnus Andersson, C Pär Löfstrand, FP Viktor Svedberg, S, ersättare Jananders Mattsson, M, ersättare Christina Hedin, V, ersättare Carina Asplund, C, ersättare Emanuel Sandberg, KD, ersättare

3 1, POU :30 KS: 2052/2012 TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG Dnr Bertil Andersson Kommunstyrelsen Pensionsriktlinjer Pensionsavtalet KAP-KL (Kollektivavtalad pension) innehåller möjligheter till lokala beslut och överenskommelser. Syftet med de föreslagna riktlinjerna är att säkerställa att pensionsfrågorna får en enhetlig hantering i kommunen och ska stärka kommunens möjligheter att rekrytera och behålla kompetens samt underlätta vid generationsväxling. De föreslagna riktlinjerna beskriver de särskilda pensionsvillkor som anställda kan omfattas av och vad som gäller i dessa fall. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Pensionsriktlinjer Samverkansprotokoll Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen Upprättat förslag till pensionsriktlinjer antas. Bakgrund Gällande pensionsavtal KAP-KL innehåller möjligheter till lokala beslut och överenskommelser. Syftet med kommunövergripande riktlinjer är att säkerställa en enhetlig hantering i kommunen. Pensionsfrågan är också en viktig del i kommunens personalpolitik och det är därför betydelsefullt att lyfta fram de möjligheter som finns inom områden. Pensionsriktlinjerna innehåller ett antal verktyg som är möjliga att använda beroende på situation och behov. Riktlinjerna beskriver också vilka förutsättningar som bör vara uppfyllda för att olika lösningar ska vara aktuella. Förtroendevalda omfattas inte av pensionsriktlinjerna. När det gäller förtroendevaldas pensioner så hänvisas till Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) och beslutade arvodesbestämmelser. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

4 1, POU :30 KS: 2052/2012 TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG Dnr KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Kommundirektör Anne Vågström HR-chef Utdrag till alla nämnder och förvaltningar. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

5 1, POU :30 / :s bilaga: Riktlinjer pension Dokumentnamn: Riktlinjer för hantering av pensionsfrågor, Dnr Skapad av: Område HR, Löne- och pensionsservice Beslutad av: KLG PU KS Sida: 1 (7) Reviderad den: PENSIONSRIKTLINJER Innehållsförteckning Sida Inledning...2 Beslutsordning... 2 Pension till anställda..2 M öjlighet till minskad arbetstid med bibehållen avsättning till tjänstepension...2 Alternativ pensionslösning för förvaltningschefer och motsvarande....3 Särskild avtalspension enligt överenskommelse...4 Löneväxling till pension...5 Information till anställda....6 Rutiner i samband med pensionering och avgång ur tjänst...6 Förtroendevaldas pensioner...7

6 1, POU :30 / :s bilaga: Riktlinjer pension Dokumentnamn: Riktlinjer för hantering av pensionsfrågor, Dnr Skapad av: Område HR, Löne- och pensionsservice Beslutad av: KLG PU KS Sida: 2 (7) Reviderad den: Inledning Pensionsavtalet KAP-KL (Kollektivavtalad pension) innehåller möjligheter till lokala beslut och överenskommelser. Kommunens riktlinjer beskriver de särskilda pensionsvillkor anställda kan omfattas av och vad som gäller i dessa fall. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att pensionsfrågorna får en enhetlig hantering i kommunen och att stärka kommunens möjligheter att rekrytera och behålla kompetens och underlätta vid generationsväxling. Riktlinjernas ska följas och kan endast frångås då det finns särskilt vägande skäl. Beslutsordning Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för pensionshantering. Beslutanderätten i pensionsfrågor framgår av gällande delegationsbestämmelser. Kommunfullmäktige är pensionsmyndighet gällande de förtroendevaldas pensionsvillkor. Pension till anställda Pensionsavtalet KAP-KL gäller från och med för arbetstagare som är anställda enligt AB, BEA, PAN och som inte omfattas av andra bestämmelser om pension. Anställda som uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning som beviljats före 2006, omfattas inte av KAP-KL utan av de avtal som gällde vid tidpunkten för beviljande av sjuk- och aktivitetsersättning. Möjlighet till minskad arbetstid med bibehållen avsättning till tjänstepension Kommunen kan erbjuda äldre medarbetare möjlighet till minskad arbetstid utan att avsättningen till tjänstepensionen påverkas. Arbetstidsminskningen beviljas efter individuell prövning och med hänsyn tagen till förutsättningarna i verksamheten. Anställningen omregleras permanent i samband med arbetstidsminskningen.

7 1, POU :30 / :s bilaga: Riktlinjer pension Dokumentnamn: Riktlinjer för hantering av pensionsfrågor, Dnr Skapad av: Område HR, Löne- och pensionsservice Beslutad av: KLG PU KS Sida: 3 (7) Reviderad den: Kostnaden för bibehållen avsättning till tjänstepension belastar lokal budget. Pensionsgrundande lön efter arbetstidsminskningen blir den lön som gällde före förändringen. Den pensionsgrundande lönen förändras med faktiska framtida löneökningar. Den anställde ska så långt som möjligt behålla tidigare arbetsuppgifter, men i mindre omfattning. Om förutsättningarna för minskad arbetstid innebär att den anställde får förändrade arbetsuppgifter och/eller ny lön ska detta ingå i pensionsöverenskommelsen. Arbetstidsminskningen kan komma att påverka den anställdes allmänna pension, socialförsäkringsförmåner och ersättningar från avtalsförsäkringarna eftersom den kontanta lönen blir lägre. Kommunen utger inte någon kompensation för detta. Förutsättningar: Arbetstiden efter minskningen ska uppgå till minst 50 % av heltid. Möjligheten till arbetstidsminskning gäller tillsvidareanställda. Minskningen kan ske från 63 års ålder, men vid särskilda skäl kan även de som fyllt 61 år omfattas. Anställningstiden i kommunen bör uppgå till minst tio år. Såväl arbetsgivare som arbetstagare kan ta upp frågan om minskad arbetstid. Alternativ pensionslösning för förvaltningschefer och motsvarande För att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla högre chefer och nyckelpersoner kan kommunen i enlighet med bestämmelserna i KAP-KL erbjuda möjlighet till alternativ pensionslösning. Den alternativa pensionslösningen innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot en premiebestämd ålderspension. Övriga pensionsförmåner inom KAP-KL behålls oförändrade eller följer kommunens pensionsriktlinjer. Jämfört med den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen, innebär alternativ KAP-KL större flexibilitet och möjlighet till individuell anpassning för den enskilde arbetstagaren. Den alternativa pensionslösningen är kostnadsneutral för kommunen. Pensionsförmånen tryggas genom tecknande av tjänstepensionsförsäkring med löpande premiebetalning. Premien motsvarar den som kommunen skulle ha betalat för förmånsbestämd ålderspension. Den anställde väljer själv om premien ska placeras i traditionell försäkring eller fondförsäkring och om försäkringen ska tecknas med återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd innebär att pensionskapitalet betalas ut till förmånstagarna om den anställde avlider. Försäkringsbolag anvisas av kommunen.

8 1, POU :30 / :s bilaga: Riktlinjer pension Dokumentnamn: Riktlinjer för hantering av pensionsfrågor, Dnr Skapad av: Område HR, Löne- och pensionsservice Beslutad av: KLG PU KS Sida: 4 (7) Reviderad den: En anställd som valt att omfattas av den alternativa pensionslösningen kan inte återgå till ordinarie KAP-KL så länge anställningen i kommunen består. Pensionen kan betalas ut tidigast från 55 års ålder efter individuell överenskommelse med försäkringsbolaget. Pensionen kan tas ut under en begränsad tid eller livslångt. Kortast utbetalningstid är fem år. Särskild avtalspension enligt överenskommelse Anställda som slutar sin anställning eller minskar sin sysselsättningsgrad i samband med omorganisation, övertalighet, generationsväxling eller då det finns andra särskilda skäl kan erbjudas särskild avtalspension. Pensionen betalas ut på heltid eller deltid efter överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd. Beslut om särskild avtalspension fattas efter en individuell och restriktiv prövning. Respektive verksamhet står för kostnaden. Den anställde bör ha uppnått 63 års ålder och bör ha en sammanhängande anställningstid om minst 10 år före pensionstillfället. Vid pension på deltid omregleras anställningen i samband med arbetstidsminskningen. Pensionsnivå Pensionsunderlaget beräknas i enlighet med bestämmelserna i KAP-KL. Pensionsnivån fastställs utifrån KAP-KL som för närvarande är enligt nedan. Nivåerna är ej låsta utan kan ses som maximinivåer som också kan vara lägre. Pensionsunderlag uttryckt i inkomstbasbelopp 0 7,5 7, Pensionsnivå Som högst 73,5 % 55 % 27,5 % Partiell särskild avtalspension utbetalas i relation till arbetstidsminskningen. Utbetalning Pensionen betalas ut från den överenskomna tidpunkten till 65 års ålder. Partiell särskild avtalspension (deltid) kan efter särskilt beslut betalas ut under längre tid, men som längst till och med den månad den anställde fyller 67 år. Om intjänad pensionsrätt eller förmånsbestämd ålderspension börjar tas ut upphör utbetalning av särskild avtalspension. Om sysselsättningsgraden ändras eller arbetstagaren slutar sin anställning upphör utbetalning av särskild avtalspension.

9 1, POU :30 / :s bilaga: Riktlinjer pension Dokumentnamn: Riktlinjer för hantering av pensionsfrågor, Dnr Skapad av: Område HR, Löne- och pensionsservice Beslutad av: KLG PU KS Sida: 5 (7) Reviderad den: Påverkan på övrig tjänstepension Pensionsavgifter till avgiftsbestämd ålderspension upphör att utbetalas i samband med avgång med särskild avtalspension. Vid pension på deltid upphör avgifter att betalas till den del som motsvarar arbetstidsminskningen. Under förutsättning att den anställde uppnått 61 års ålder vid avgången med särskild avtalspension fortsätter pensionsgrundande tid för förmånsbestämd ålderspension att tillgodoräknas. Rätten till efterlevandepension bibehålls oförändrad under tid med särskild avtalspension. Pensionsgrundande tid för förmånsbestämd ålderspension fortsätter att tillgodoräknas till 65 år. Samordning Förvärvsinkomst upp till två (2) prisbasbelopp per år undantas från samordning vid särskild avtalspension om inte annat överenskommes. Vid särskild avtalspension på deltid undantas två (2) prisbasbelopp multiplicerat med graden av arbetstidsminskning. Förvärvsinkomst som överstiger denna nivå ska samordnas på så sätt att den särskilda avtalspensionen minskas med överenskommen pensionsnivå av den överstigande delen av inkomsten. Påverkan på allmän pension mm Avgång eller arbetstidsminskning med särskild avtalspension kan påverka den anställdes allmänna pension, socialförsäkringsförmåner och ersättningar från avtalsförsäkringarna. Kommunen utger inte någon kompensation för detta. Löneväxling till pension Kommunen erbjuder samtliga tillsvidareanställda möjlighet att löneväxla till pension. Löneväxling innebär att arbetstagaren kommer överens med arbetsgivaren om att avstå en del av bruttolönen och i stället teckna en pensionsförsäkring. Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunen. Vid löneväxling betalar kommunen särskild löneskatt i stället för arbetsgivaravgifter och får därmed en lägre kostnad. Anställda som löneväxlar får genom detta ett premietillägg på för närvarande 6.0 procent av bruttolöneavdraget. Löneväxlingsbeloppet och premietillägget betalas av kommunen till en tjänstepensionsförsäkring. Premietillägget kan förändras och fastställs årligen av kommunen. Löneväxlingen ska inte påverka den anställdes tjänstepension och därför ska tjänstepensionen beräknas på lönen före löneväxlingen. Vid löneöversyn används bruttolönen före löneväxling som utgångspunkt. Minsta belopp för löneväxling är för närvarande 400 kr per månad och maximalt 20 % av månadslönen i enlighet med skattelagstiftningen. Löneväxlingen ska regleras i ett avtal mellan kommunen och den anställde. Avtalet kan sägas upp av kommunen eller den anställde med en uppsägningstid på tre månader.

10 1, POU :30 / :s bilaga: Riktlinjer pension Dokumentnamn: Riktlinjer för hantering av pensionsfrågor, Dnr Skapad av: Område HR, Löne- och pensionsservice Beslutad av: KLG PU KS Sida: 6 (7) Reviderad den: Information till anställda Kommunens informationsansvar enligt KAP-KL är organiserad enligt nedan: Information om pensionsval och valblankett Anställda som ska välja försäkringsbolag för den avgiftsbestämda ålderspensionen för första gången får information och valblankett hemsänd. Premieinformation Premieinformation ges ut en gång per år. Årligt värdebesked och pensionsprognos Anställda får varje år en skriftlig pensionsprognos med information om övriga intjänade pensionsförmåner i anställningen. Pensionsprognosen skickas ut av kommunens pensionsleverantör. Pensionsinformation Arbetsgivaren organiserar information till de anställda årligen för att ge grundläggande kunskaper om tjänstepension och allmän pension. Information om löneväxling Kommunen tillhandahåller information om möjligheten att löneväxla till en pensionsförsäkring och generella konsekvenser av löneväxlingen. Anställda som valt att löneväxla får varje år ett värdebesked av försäkringsbolaget. Rutiner i samband med pensionering och avgång ur tjänst Kommunens rutiner i samband pensionering innebär att anställda inför sin 65 års dag får en förfrågan om tilltänkt pensionsavgång. Den anställde ska meddela närmaste chef sitt ställningstagande. Chefen förmedlar medarbetarens ställningstagande till kommunens pensionshandläggare som rapportera till kommunens pensionsleverantör vilka bevakar och beräknar pensionen. Rätten att kvarstanna i tjänst föreligger, enligt gällande lagstiftning, till 67 års ålder. Önskemål om att arbeta efter 67 år är inte en rättighet utan en möjlighet som beslutas av arbetsgivaren. Pensionsintjänande sker inte vid nyanställning efter 67 års ålder.

11 1, POU :30 / :s bilaga: Riktlinjer pension Dokumentnamn: Riktlinjer för hantering av pensionsfrågor, Dnr Skapad av: Område HR, Löne- och pensionsservice Beslutad av: KLG PU KS Sida: 7 (7) Reviderad den: Vid utbetalning av den avgiftsbestämda ålderspensionen ska den anställde vända sig direkt till de/det försäkringsbolag/en som tidigare valts. För begäran om utbetalning av allmän pension ska den anställde vända sig direkt till pensionsmyndigheten. Förtroendevaldas pensioner Bestämmelser om pension och avgångsersättningar för förtroendevalda (PBF) gäller enligt kommunens beslut för uppdrag som omfattar 40 % eller mer. För övriga förtroendevalda ut går ersättning enligt arvodesbestämmelserna beslutade av Kommunfullmäktige.

12 1, POU :30 / :s bilaga: Protokollsutdrag_CSG_ PROTOKOLLSUTDRAG Centrala samverkansgruppen Dnr Samverkan Riktlinjer för rekrytering Arbetsgivaren har upprättat ett förslag till riktlinjer för rekrytering. Riktlinjerna ska fastställas av kommunledningsgruppen. Protokollsanteckning Vi stödjer förslaget till riktlinjer för rekrytering och vill påtala vikten av att riktlinjerna även gäller för chefsrekrytering inom samtliga förvaltningar. Lärarförbundet, JUSEK, Svenska Skolledarförbundet, Lärarnas riksförbund, Kommunal, Vision, DIK, Akademikerförbundet SSR, Vårdförbundet, Sveriges ingenjörer. Riktlinjer för hantering av pensionsfrågor Område HR och löne- och pensionsservice har upprättat riktlinjer för hantering av pensionsfrågor för kommunens anställda och förtroendevalda. De fackliga organisationerna har inget att erinra mot arbetsgivarens förslag. Östersunds kommun, telefonnummer vx

13 2, POU :30 GNU: 1008/2012 _KALLELS E Dnr Personalutskottets sammanträdestider 2013 Förslag till beslut 18 februari 25 mars 23 maj 2 oktober 13 november 12 december Mötestid kl Utdrag till personalutskottets ledamöter och område Styrning/administration Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

14 3, POU :30 KS: 1831/2012 TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG Dnr Ellen Arnesson Kommunstyrelsen Revisionsrapport - Granskning av arvoden till förtroendevalda På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har Deloitte översiktligt granskat hur kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda med flera hanteras och tillämpas. Den sammanfattande bedömningen är att granskade nämnder och styrelse till övervägande del följer bestämmelserna. Resultatet redovisas närmare i bifogade revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Revisionens ordförande har lämnat anstånd med yttrandet till efter kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Revisorernas skrivelse, Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda, Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunledningsförvaltningens förslag till svar på revisorernas rapport om granskning av arvoden till förtroendevalda godkänns och överlämnas till fullmäktiges revisorer. 2. Personalutskottet får i uppdrag att tydliggöra hur bestämmelserna om sammanträdes- och förrättningsarvoden i samband med årsarvodering över 40 % ska tolkas liksom bestämmelserna om förlorad arbetsinkomst. 3. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra övriga förbättringsåtgärder som revisorerna föreslår. Bakgrund Revisorernas syfte med granskningen är att undersöka vilka regler och riktlinjer som gäller samt att se hur de praktiskt tillämpas av ansvarig nämnd. De nämnder som granskats är barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, miljö- och samhällsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Den sammanfattande bedömningen är att nämnderna och kommunstyrelsen till övervägande del följer bestämmelserna. Granskningen visar också att rätt arvoden betalats ut, med ett undantag. Det finns dock några oklarheter i hanteringen av vissa arvoden. Revisorerna rekommenderar följande förbättringsåt gärder - en rutinbeskrivning tas fram över arvodesprocessen Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

15 3, POU :30 KS: 1831/2012 TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG Dnr redovisningssystemet Troman utvärderas med syfte att identifiera och föreslå förbättrade kontroller i systemet - en blankett för intyg av förlorad arbetsinkomst tas fram - förtroendevalda informeras om möjligheten till ersättning för förlorad pensionsförmån och förlorad semesterförmån - tydliggör hur bestämmelserna om sammanträdes- och förrättningsarvoden i samband med årsarvodering över 40 % ska tolkas Kommunledningsförvaltningen kommentarer Föregående mandatperiod fanns en arvodesnämnd med uppdrag att tolka kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda samt att granska dess tillämpning. På tjänstemannanivå leddes arbetet av en kommunjurist. Nämnden avvecklades inför innevarande mandatperiod på förslag av nämnden själv. Arvodesnämnden menade att det inte behövs en särskild nämnd för att tolka och tillämpa ersättningsbestämmelserna. Det politiska ansvaret för ersättningsbestämmelserna överfördes vid ingången av innevarande mandatperiod till personalutskottet. Sedan dess har utskottet formellt behandlat ett arvoderingsärende; arvodering av förtroendevalda i de kommunala råden. Därutöver har ett antal frågor diskuterats och hanterats på tjänstemannanivå. Särskilt efter att den nya majoriteten tillträtt under våren har ett antal tolkningsfrågor uppkommit. Dessa har lösts underhand genom diskussioner mellan kommundirektören och personalutskottets presidium. Sedan arvodesnämnden avvecklades har frågor på tjänstemannanivå handlagts av flera handläggare, vilket kan ha bidragit till olika tolkningar och tillämpningar. Kommunledningsförvaltningen delar revisorernas uppfattning att ansvaret bör klarläggas. Detta kommer att göras i samband den nu pågående översynen av förvaltningens organisation, arbetsformer och arbetsmetoder. Under 2013 kommer en översyn av arvodesbestämmelserna att påbörjas inför kommande mandatperiod. Kommunledningsförvaltningen har inget att invända mot revisorernas förslag till förbättringsåtgärder, tvärt om. Revisionsrapporten är en bra utgångspunkt för att förbättra och utveckla verksamheten. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Utdrag med skrivelse skickas till revisionen samt diariet för registrering av uppdrag Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

16 3, POU :30 / :s bilaga: Missiv

17 3, POU :30 / :s bilaga: Missiv

18 3, POU :30 / :s bilaga: Revisionsrapport

19 3, POU :30 / :s bilaga: Revisionsrapport

20 3, POU :30 / :s bilaga: Revisionsrapport

21 3, POU :30 / :s bilaga: Revisionsrapport

22 3, POU :30 / :s bilaga: Revisionsrapport

23 3, POU :30 / :s bilaga: Revisionsrapport

24 3, POU :30 / :s bilaga: Revisionsrapport

25 3, POU :30 / :s bilaga: Revisionsrapport

26 3, POU :30 / :s bilaga: Revisionsrapport

27 3, POU :30 / :s bilaga: Bilaga: Arvodesbestämmelser

28 3, POU :30 / :s bilaga: Bilaga: Arvodesbestämmelser

29 3, POU :30 / :s bilaga: Bilaga: Arvodesbestämmelser

30 3, POU :30 / :s bilaga: Bilaga: Arvodesbestämmelser

31 3, POU :30 / :s bilaga: Bilaga: Arvodesbestämmelser

32 3, POU :30 / :s bilaga: Bilaga: Arvodesbestämmelser

33 3, POU :30 / :s bilaga: Bilaga: Arvodesbestämmelser

34 3, POU :30 / :s bilaga: Bilaga: Arvodesbestämmelser

35 3, POU :30 / :s bilaga: Bilaga: Arvodesbestämmelser

36 3, POU :30 / :s bilaga: Bilaga: Arvodesbestämmelser

37 3, POU :30 / :s bilaga: Bilaga: Arvodesbestämmelser

38 3, POU :30 / :s bilaga: Bilaga: Arvodesbestämmelser

39 3, POU :30 / :s bilaga: Bilaga: Arvodesbestämmelser

40 3, POU :30 / :s bilaga: Bilaga: Arvodesbestämmelser

41 3, POU :30 / :s bilaga: Bilaga: Arvodesbestämmelser

42 5, POU :30 POU: 20/2012 KALLELS E 1 Personalutskottet Dnr Överläggnings-/informationsärenden Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

Pensionspolicy. I samarbete med

Pensionspolicy. I samarbete med Pensionspolicy I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 ALLMÄNT...5 MÖJLIGHET TILL MINSKAD ARBETSTID FÖR ÄLDRE

Läs mer

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21 Orsa Kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

Pensionsriktlinje. Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24. I samarbete med

Pensionsriktlinje. Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24. I samarbete med Pensionsriktlinje Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24 I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

Pensionspolicy. för. Ängelholms kommun

Pensionspolicy. för. Ängelholms kommun Ängelholms kommun Pensionspolicy för Ängelholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24, 123 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...5 UPPDATERING...5 BESLUTSORDNING...5 PENSION TILL

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 SÄRSKILD AVTALSPENSION

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING...3 KOLLEKTIVAVTALET...3 UPPDATERING...3 BESLUTSORDNING...3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...4 A.1 LÖNEVÄXLING

Läs mer

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 Pensionspolicy Åstorps kommun PENSIONSPOLICY INLEDNING Bestämmelserna i pensionsavtalen KAP-KL (KollektivAvtalad Pension) och PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) innehåller

Läs mer

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11 Bollebygds kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 Pensionspolicy Antagen av regionfullmäktige 2008-05-30 Justering under rubriken Löneväxling av regionstyrelsen 2008-07-03 Redaktionell uppdatering gjord 2012-04-02 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

(KF 129/2009) Pensionspolicy. Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-09-24 med giltighet från och med 2009-10-01. Falkenbergs kommun.

(KF 129/2009) Pensionspolicy. Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-09-24 med giltighet från och med 2009-10-01. Falkenbergs kommun. (KF 129/2009) Pensionspolicy Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-09-24 med giltighet från och med 2009-10-01 Falkenbergs kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 SYFTE...4

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21. Kristianstad kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21. Kristianstad kommun Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21 Kristianstad kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 MÖJLIGHET TILL

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 KOSTNADER... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...

Läs mer

Beslut om särskild avtalspension och pensionsförstärkning fattas av kommunstyrelsens personalutskott.

Beslut om särskild avtalspension och pensionsförstärkning fattas av kommunstyrelsens personalutskott. 1 Sammanfattning 1.1 Beslutsordning Kommunfullmäktige beslutar om pensionspolicyn, kommunstyrelsen är pensionsmyndighet. Beslut om särskild avtalspension och pensionsförstärkning fattas av kommunstyrelsens

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12. Tjörns kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12. Tjörns kommun Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 Tjörns kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA... 5 SÄRSKILD AVTALSPENSION

Läs mer

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda Titel: Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda 1 (10) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2007-12-18, 141 KS 2009-12-16, 111 Uppdateras: 2013 Riktlinjer

Läs mer

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2007:1-024 PENSIONSPOLICY FÖR FLENS KOMMUN ANTAGEN AV KF

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2007:1-024 PENSIONSPOLICY FÖR FLENS KOMMUN ANTAGEN AV KF FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2007:1-024 PENSIONSPOLICY FÖR FLENS KOMMUN ANTAGEN AV KF 2007-05-31 42 1 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 ALLMÄNT... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING...3

Läs mer

PENSIONSPOLICY Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks 232. Policyn är giltig från och med 1 oktober 2015.

PENSIONSPOLICY Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks 232. Policyn är giltig från och med 1 oktober 2015. 1 (9) PENSIONSPOLICY Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks 232. Policyn är giltig från och med 1 oktober 2015. Allmänt Denna policy omfattar samtliga anställda och förtroendevalda i Härryda

Läs mer

Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse 1/2

Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse 1/2 1/2 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-26 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Maria Hemlin Telefon: 0523-61 32 37 E-post: maria.hemlin@lysekil.se PENSIONSPOLICY Dnr: LKS 2012-102

Läs mer

Svedala Kommuns 1:10 Författningssamling 1(13)

Svedala Kommuns 1:10 Författningssamling 1(13) Författningssamling 1(13) Pensionspolicy för kommunens anställställda och förtroendevalda antagen av kommunfullmäktige 2012-05-14, 104 Gäller från 2012-07-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 2

Läs mer

Riktlinjer för pension

Riktlinjer för pension Riktlinjer för pension Riktlinjer Diarienummer: KS2016/1805 Dokumentansvarig: HR-chef Beredande politiskt organ: Personal- och näringslivsutskottet Beslutad av: Kommunstyrelsen Datum för beslut: KS 2014-09-17

Läs mer

Pensionsriktlinjer. i samarbete med KPA pension. Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer. Dokumentdatum: 2015-01-27 Reviderad: 2015-01-27

Pensionsriktlinjer. i samarbete med KPA pension. Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer. Dokumentdatum: 2015-01-27 Reviderad: 2015-01-27 Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer Dokumentansvarig: Stefan Larsson, förhandlingschef Godkänd av: Kommunstyrelsens personalutskott Version: 1.0 Dokumentdatum:

Läs mer

Pensionsriktlinjer. Riktlinjer. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchef. I samarbete med. Thomas Månsson. Dokumenttyp

Pensionsriktlinjer. Riktlinjer. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchef. I samarbete med. Thomas Månsson. Dokumenttyp Pensionsriktlinjer Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2010-11-10 av Kommunstyrelsen 178 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Pensionspolicy. Sammanfattning. Antagen av Kommunstyrelsen

Pensionspolicy. Sammanfattning. Antagen av Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Lars Tunel, tfn 13 56 08 Pensionspolicy Antagen av Kommunstyrelsen 2008-05-21. Sammanfattning Beslutsordning Kommunstyrelsen beslutar om pensionspolicyn.

Läs mer

Åstorps kommuns. Pensionspolicy. Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406

Åstorps kommuns. Pensionspolicy. Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406 Åstorps kommuns Pensionspolicy Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406 2(12) 3(12) Innehållsförteckning 1 INLEDNING 4 2 UPPDATERING 4 3 BESLUTSORDNING 4 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA 5 41 SÄRSKILD

Läs mer

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda 1 (10) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 6 Uppdateras: 2019 Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2.

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. Pensionspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-02-24, 13

NORDMALINGS KOMMUN. Pensionspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-02-24, 13 Pensionspolicy Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID... 4 A 1 MEDARBETARE SOM UPPNÅTT 67 ÅR... 4 A 2 LÖNEVÄXLING TILL PENSION...

Läs mer

Munkedals kommun. Regler för pension. Dokumentnamn: Regler för pension Dnr KS 2004-147. Typ av dokument: Regel. Handläggare: Personalchef

Munkedals kommun. Regler för pension. Dokumentnamn: Regler för pension Dnr KS 2004-147. Typ av dokument: Regel. Handläggare: Personalchef Regler för pension Munkedals kommun Dokumentnamn: Regler för pension Dnr KS 2004-147 Typ av dokument: Regel Handläggare: Personalchef Reviderad av : KS KF Revisionshistorik: Antagen av kommunstyrelsen

Läs mer

Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension

Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunstyrelsens personalutskott Beslutsdatum: 2015-01-27 DNR: KS-2015/00043 Innehåll

Läs mer

Policy och riktlinjer för pensionshantering i

Policy och riktlinjer för pensionshantering i FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.30 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-23, 15 Policy och riktlinjer för pensionshantering i Vingåkers Kommun I samarbete med INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST

FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Sida 1(9) FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Hamntorget 8 Tel 026-17 96 53 www.gastrikeraddningstjanst.se 803 10 Gävle Fax 026-18 99 42 gastrike.raddning@gavle.se Upprättad:

Läs mer

Pensionspolicy. för Vara kommun. Sammanfattning..2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28 65 Pension till anställda.2

Pensionspolicy. för Vara kommun. Sammanfattning..2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28 65 Pension till anställda.2 Pensionspolicy för Vara kommun Sammanfattning..2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28 65 Pension till anställda.2 Sidan 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Pension till anställda. 2 Tryggande

Läs mer

DIARIENUMMER KS P O LICY. Pensionspolicy för anställda. HR-avdelningen. Antagen av kommunfullmäktige

DIARIENUMMER KS P O LICY. Pensionspolicy för anställda. HR-avdelningen. Antagen av kommunfullmäktige DIARIENUMMER KS 2015.198 1.3.6.7 P O LICY Pensionspolicy för anställda HR-avdelningen Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-12 Pensionspolicy för anställda Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Uppdatering...

Läs mer

Riktlinjer för pensioner till anställda

Riktlinjer för pensioner till anställda SID 1(13) Riktlinjer för pensioner till anställda PROGRAM PLAN POLICY Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs stads styrdokument

Läs mer

Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag

Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag Antaget av kommunfullmäktige 2015-11-25 228 FÖR FINSPÅNGS KOMMUN MED DOTTERBOLAG Pensionspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000

Läs mer

Pensionspolicy 1/13. Styrdokument, policy HR- och löner 2014-09-29 Karin Kraftman 08-590 971 08. Karin.kraftman@upplandsvasby.se.

Pensionspolicy 1/13. Styrdokument, policy HR- och löner 2014-09-29 Karin Kraftman 08-590 971 08. Karin.kraftman@upplandsvasby.se. 1/13 Styrdokument, policy HR- och löner 2014-09-29 Karin Kraftman 08-590 971 08 Dnr KS/2014:39 Karin.kraftman@upplandsvasby.se Pensionspolicy Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige den 17 december

Läs mer

Pensionspolicy. Gnosjö kommun I samarbete med

Pensionspolicy. Gnosjö kommun I samarbete med Pensionspolicy 2012-06-19 Gnosjö kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 BAKGRUND OCH SYFTE... 5 UPPDATERING... 5 BESLUTSORDNING... 5 PENSION TILL ANSTÄLLDA... 6

Läs mer

PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37

PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37 PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Allmänt... 3 3. Uppdatering... 4 4. Beslutsordning... 4 5. Pension till anställda...

Läs mer

Riktlinjer Tjänstepension Vid avgång

Riktlinjer Tjänstepension Vid avgång Riktlinjer Tjänstepension Vid avgång Antaget i arbetsgivardelegation 2016-01-26 VID AVGÅNG Riktlinjer Tjänstepension Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Verksamhetsplan för pensioner

Verksamhetsplan för pensioner Diarienummer: Ks 2013/0489,024 Verksamhetsplan för pensioner Gäller från: 2014-01-01 Gäller för: Medarbetare Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Pensionsstrateg Reviderad senast: Version: 2 Dokumentansvarig

Läs mer

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Pensionsriktlinjer Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND...

Läs mer

2015-02-03. Pensionspolicy

2015-02-03. Pensionspolicy 2015-02-03 Pensionspolicy Antagna av kommunfullmäktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-09-29 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Pensionspolicy. För Motala kommun perioden 2015-2018

Pensionspolicy. För Motala kommun perioden 2015-2018 Pensionspolicy För Motala kommun perioden 2015-2018 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS 0181 Datum: 2014-08-25 Paragraf: 88 Reviderande instans: PN Datum: Gäller från: 2015-01-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Grästorps kommun STYRDOKUMENT 26

Grästorps kommun STYRDOKUMENT 26 Grästorps kommun STYRDOKUMENT 26 2012-06-14 Sid 1 (13) PENSIONSPOLICY Antagandebeslut: Kommunfullmäktige 2005-02-24, 4 Uppdaterad Kommunfullmäktige 2009-04-23, 24 Reviderad, kommunfullmäktige, 2012-06-14,

Läs mer

Pensionspolicy för Bollebygds kommun

Pensionspolicy för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (12) 2017-01-31 Fastställd: Fullmäktige 2017-XX-XX x Gäller för: Dokumentansvarig: HR-chef Dnr : 84825 Pensionspolicy för Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats

Läs mer

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 110, Dokumentägare: Personaldirektör Ersätter dokument: Pensionspolicy KF 207/2010 Dokumentnamn: Pensionspolicy

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: PENSIONSREGLER FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA I VÄXJÖ KOMMUN

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: PENSIONSREGLER FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA I VÄXJÖ KOMMUN Ändrad 2006-12-14 Sida 1 (14) Senast reviderad: 2007-11-12 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Anställda och förtroendevalda GÄLLANDE BESLUT: PENSIONSREGLER FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA I VÄXJÖ KOMMUN

Läs mer

Pensionspolicy - missiv

Pensionspolicy - missiv Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:101 Handläggare Eva Jansson Tfn 0142-850 63 Kommunstyrelsen Pensionspolicy - missiv Bakgrund Mjölby kommun har inte någon

Läs mer

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet.

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet. Pensionspolicy 1 BAKGRUND KOLLEKTIVAVTALET Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet Kollektivavtalad Pension (KAP-KL) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (A KAP-KL). Anställda

Läs mer

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun Pensionstillämpning Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun hanterar pensionsfrågor för medarbetare och förtroendevalda. De pensionsavtal som

Läs mer

Pensionspolicy. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Fastställd av Kommunfullmäktige , uppdateras före

Pensionspolicy. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Fastställd av Kommunfullmäktige , uppdateras före Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Policy Dnr 189/2017 Pensionspolicy Fastställd av Kommunfullmäktige 2017-06-12, uppdateras före 2021-06-30 Dokumentet finns på www.grastorp.se

Läs mer

Pensionsregler för anställda i Växjö kommunkoncern

Pensionsregler för anställda i Växjö kommunkoncern Styrande dokument Senast ändrad 2017-01-24 Pensionsregler för anställda i Växjö kommunkoncern Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Pensionsregler för anställda i

Läs mer

POLICY Pensionspolicy. för. Hudiksvalls kommun

POLICY Pensionspolicy. för. Hudiksvalls kommun POLICY Pensionspolicy för Hudiksvalls kommun Pensionspolicy Pensionspolicyn omfattar alla tillsvidareanställda och förtroendevalda i Hudiksvalls kommun. Det pensionsavtal som gäller i Hudiksvalls kommun

Läs mer

Uttag av pension på deltid kan göras tidigast från 61 års ålder.

Uttag av pension på deltid kan göras tidigast från 61 års ålder. Sida 1/5 Policy för pension 1. Inledning Pensionsvillkor för kommunens anställda regleras av kollektivavtalet Kollektiv Avtalad Pension KAP-KL. Pensionsvillkor för förtroendevalda regleras i kommunens

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

Ärende 16. Pensionspolicy

Ärende 16. Pensionspolicy Ärende 16 Pensionspolicy Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-10-30 Handläggare Lone Atterstig, Personalavdelningen KS 2015.0357 Pensionspolicy Sammanfattning Karlskoga kommun strävar efter att vara en attraktiv

Läs mer

Riktlinje för pension och omställning 1 (12)

Riktlinje för pension och omställning 1 (12) Riktlinje för pension och omställning 1 (12) 2 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Bakgrund och syfte... 3 Uppdatering... 3 Finansiering... 3 Beslutsordning... 3 Pension till anställda... 4 Särskild avtalspension

Läs mer

Pensionspolicy för Strängnäs kommun

Pensionspolicy för Strängnäs kommun 1/12 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 126 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:160 024 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av KF 2011-01-31 81 Ansvarig: Personalavdelningen

Läs mer

Pensionspolicy för Strängnäs kommun

Pensionspolicy för Strängnäs kommun KF 15:1 KF 15:2 KF 15:3 Beslutad: Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Kommunfullmäktige 2014-mm-dd xx Kommunstyrelsen KS/2014:160 024 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av KF 2011-01-31 81

Läs mer

Pensionspolicy. Östra Göinge kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2009-08-12. I samarbete med

Pensionspolicy. Östra Göinge kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2009-08-12. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2009-08-12 Östra Göinge kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 UPPDATERING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA... 5 ALLMÄNT...

Läs mer

Pension. Policyuttalande. Bakgrund

Pension. Policyuttalande. Bakgrund Pension Policyuttalande 1. Lidköpings kommun vill möjliggöra för den anställde att pensionera sig på deltid och att utnyttja möjligheten att ta ut pensionsförmåner flexibelt samtidigt som vi vill värna

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen. 81 Personalavdelningen

Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen. 81 Personalavdelningen 1/13 Beslutad: Gäller fr o m: Myndighet: Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2014:456-003 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av kommunfullmäktige 2011-01-31 81 Personalavdelningen

Läs mer

Pensionspolicy Torsby kommun

Pensionspolicy Torsby kommun Datum 2017-04-25 15 Antal sidor Pensionspolicy Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-04-25 23 Allmänt... 3 Uppdatering... 3 Beslutsordning... 3 Pension till anställda... 4 Löneväxling... 4 Förhöjd

Läs mer

Pensionsstrategi. Beslutad av kommunfullmäktige KS Gäller tillsvidare Ansvarig: koncernstabens verksamhetsutveckling/hr

Pensionsstrategi. Beslutad av kommunfullmäktige KS Gäller tillsvidare Ansvarig: koncernstabens verksamhetsutveckling/hr Pensionsstrategi Beslutad av kommunfullmäktige 2014-05-26 153 KS-2013-00646 Gäller tillsvidare Ansvarig: koncernstabens verksamhetsutveckling/hr 1 Bakgrund Kollektivavtalet Kommunens anställda omfattas

Läs mer

Pensionsreglemente för Flens kommun

Pensionsreglemente för Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2017:03-000 Pensionsreglemente för Flens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-03-30 41 1 Inledning Detta pensionsreglemente avser att övergripande beskriva de pensionsförmåner

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA 1 (18) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 188 Dnr: 1032/09-902 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA Sammanfattning Beslutsordning Beslutanderätt i specifika pensionsfrågor regleras

Läs mer

Pensionspolicy. Örkelljunga kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24 Uppdaterad 2014-06-06, 68. I samarbete med

Pensionspolicy. Örkelljunga kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24 Uppdaterad 2014-06-06, 68. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24 Uppdaterad 2014-06-06, 68 Örkelljunga kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 UPPDATERING... 5 BESLUTSORDNING...

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Pensionspolicy DOKUMENTNAMN Pensionspolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-11-17 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET Kf 2014-11-17, 35 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 2.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Pensionsriktlinjer för anställda

Pensionsriktlinjer för anställda Pensionsriktlinjer för anställda Antagna av kommunstyrelsen 2008-12-04, reviderade 2015-02-04 Lunds kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 REVIDERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION

Läs mer

Pensionspolicy för Nässjö kommun

Pensionspolicy för Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-12-09 163 Reviderad: 2014-04-24 70 Pensionspolicy för Nässjö kommun 2 (21) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND OCH SYFTE...

Läs mer

1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170. Pensionspolicy för

1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170. Pensionspolicy för 1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170 Pensionspolicy för 2(7) INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 4 PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA... 4 HELTIDS-

Läs mer

Inledning. Innehåll. Bakgrund. Syfte. Mål. Ansvar. Kategoriindelning 4 Pension för anställda i kommunen KAP-KL 4

Inledning. Innehåll. Bakgrund. Syfte. Mål. Ansvar. Kategoriindelning 4 Pension för anställda i kommunen KAP-KL 4 Policy Pension Inledning Bakgrund Intresset för pensionsfrågor har ökat på senare år. Anledningen är bland annat de individuella valmöjligheter som införts inom såväl det allmänna pensionssystemet som

Läs mer

Pensionspolicy för Håbo kommun

Pensionspolicy för Håbo kommun Pensionspolicy för Håbo kommun Dokumentansvarig: Personalchef Antagen: Kommunfullmäktige 2017-06-12 74 POLICY 2(10) POLICY 3(10) Innehållsförteckning Allmänt 4 Uppdatering 4 Pension till medarbetare 4

Läs mer

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 1 (7) Pensionspolicy Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 2 (7) Termer och begrepp Pensionsmyndighet Kommunstyrelsens arbetsutskott som personalorgan har i delegation från kommunstyrelsen i uppdrag

Läs mer

RIKTLINJER VID PERSONALFÖRÄNDRINGAR

RIKTLINJER VID PERSONALFÖRÄNDRINGAR RIKTLINJER VID PERSONALFÖRÄNDRINGAR Riktlinjer vid Personalförändringar för Orsa kommun Antagen av kommunstyrelsens arbetsutskott, 2010-01-19, 6 Inledning Att arbeta med förändring av verksamhet kan påverka

Läs mer

PENSIONSPOLICY 6:06: INLEDNING... 2

PENSIONSPOLICY 6:06: INLEDNING... 2 PENSIONSPOLICY 6:06:1-16 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-10-27, 114. 1 INLEDNING... 2 2 PENSIONSBESTÄMMELSER FÖR ANSTÄLLDA... 2 2.1 LÖNEVÄXLING TILL PENSION... 2 2.2 FÖRHÖJD PENSIONSAVGIFT... 3 2.3

Läs mer

Kommunstyrelsens personalutskott

Kommunstyrelsens personalutskott KALLELSE 2014-10-24 1/1 Kommunstyrelsens personalutskott Tid: 2014-10-30 kl. 16:00 Plats: Lagmannen, Kommunhuset Strängnäs Föredragningslista Mötets öppnande Upprop Val av justerare 1. Beslut, Fastställande

Läs mer

Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda

Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 2008-04-23 Reviderade av kommunstyrelsen den 8 april 78 SID 2(8) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Pensionspolicy. Malung-Sälens kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29. Uppdaterad 2011-07-04. I samarbete med

Pensionspolicy. Malung-Sälens kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29. Uppdaterad 2011-07-04. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29 Uppdaterad 2011-07-04 Malung-Sälens kommun I samarbete med Pensionspolicy Malung-Sälens kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4

Läs mer

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar Personalenheten Webb: www.ange.se Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhets Antaget av kommunstyrelsen 15 april 2014 Postadress Besöksadress

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Nuvarande pensionsbestämmelser i kommunen 3. Pensionspolicyn 1. Inledning Målsättningen med pensionspolicyn är att skapa ett dokument

Läs mer

Pensionspolicy för Stenungsunds kommun

Pensionspolicy för Stenungsunds kommun Pensionspolicy för Stenungsunds kommun INLEDNING... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdatering... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 3 Avgiftsbestämd ålderspension... 3 PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA...

Läs mer

PENSIONSPOLICY 0:24. Sammanfattning 1 (11)

PENSIONSPOLICY 0:24. Sammanfattning 1 (11) 1 (11) PENSIONSPOLICY Sammanfattning Pension till anställda Särskild avtalspension på heltid eller deltid kan i enlighet med fastställda riktlinjer beviljas efter individuell prövning. Samtliga tillsvidareanställda

Läs mer

Reviderade riktlinjer - Särskild avtalspension dat 2012-01-01

Reviderade riktlinjer - Särskild avtalspension dat 2012-01-01 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Susanne Frölander 2012-01-31 LS-LED12-146-1 Ä R E N D E G Å N G Personalutskottet Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A T U M 2012-03-13

Läs mer

Personalutskottets sammanträde

Personalutskottets sammanträde -3, POU 2014-05-27 13:15 Kallelse till Personalutskottets sammanträde 2014-05-27 kl 13:15 i Torvallarummet Förhinder till sammanträde anmäls till Lennart Wadensjö, tel 14 36 61, lennart.wadensjo@ostersund.se

Läs mer

Riktlinjer för pensionslösningar i Mullsjö kommun. Antaget av KF 97 2011-09-27 Reviderad av Kommunstyrelsen 2013-02-13, 29

Riktlinjer för pensionslösningar i Mullsjö kommun. Antaget av KF 97 2011-09-27 Reviderad av Kommunstyrelsen 2013-02-13, 29 Riktlinjer för pensionslösningar i Mullsjö kommun Antaget av KF 97 2011-09-27 Reviderad av Kommunstyrelsen 2013-02-13, 29 1(5) Innehåll Inledning... 2 1. Löneväxling till pension... 2 2. Pension till verksamhetschefer

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-03 64

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-03 64 Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-03 64 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund och syfte...4 Uppdatering...4 Beslutsordning...4 Pension till anställda...5 Allmänt...5

Läs mer

Riktlinjer för pensionsåtaganden

Riktlinjer för pensionsåtaganden Blad 1 Riktlinjer för pensionsåtaganden Antagna av kommunfullmäktige den 14 september 2005, 141 med ändring den 13 september 2006, 222 och reviderad 13 oktober 2010, 227 Inledning Bakgrund och syfte Pensionsrelaterade

Läs mer

KAP-KL. Förmåner i KAP-KL KAP-KL innehåller både premiebestämd och förmånsbestämda förmåner

KAP-KL. Förmåner i KAP-KL KAP-KL innehåller både premiebestämd och förmånsbestämda förmåner KAP-KL KAP-KL - Kollektiv Avtalad Pension Kommuner och Landsting gäller för anställda som är födda 1938 eller senare. KAP-KL gäller från 1 januari 2006 och ersatte pensionsavtalet PFA. Även anställda i

Läs mer

Personalutskottets sammanträde

Personalutskottets sammanträde -3, POU 2011-05-19 08:30 Kallelse till Personalutskottets sammanträde 2011-05-19 kl 08.30 i Brunflorummet Förhinder till sammanträde anmäls till Helge Scharf Wramling, tel 14 42 58, helge.scharf-wramling@ostersund.se

Läs mer

Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda

Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda SID 1(8) Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda PROGRAM PLAN POLICY Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(8) Helsingborgs

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Pensionsregler för förtroendevalda i Växjö kommun

Pensionsregler för förtroendevalda i Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2016-12-20 Pensionsregler för förtroendevalda i Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Pensionsregler för anställda i

Läs mer

KS 2015-12-02 Revidering av Pensionspolicy beslutad av KS 2015-04-29 70

KS 2015-12-02 Revidering av Pensionspolicy beslutad av KS 2015-04-29 70 Pensionspolicy FÖR DALS-EDS KOMMUN KS 2015-12-02 Revidering av Pensionspolicy beslutad av KS 2015-04-29 70 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Bakgrund... 3 Uppdatering... 3 Beslutsordning...

Läs mer

Pensionspolicy för Vimmerby kommun

Pensionspolicy för Vimmerby kommun Dnr 2015/220/024 Id 47886 Pensionspolicy för Vimmerby kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2015-09-28 198 Innehållsförteckning INLEDNING... 5 BAKGRUND... 5 SYFTE... 5 UPPDATERING... 5 BESLUTSORDNING...

Läs mer

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för förtroendevalda

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för förtroendevalda VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-08-12 DNR KS 2015.199 ANNIKA COLDING SID 1/1 TF PERSONALCHEF 08-587 850 66 ANNIKA.COLDING@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Pensionspolicy

Läs mer

Riktlinjer för hantering av Tyresö kommuns pensionspolicy samt förtroendevaldas omställningsinsatser

Riktlinjer för hantering av Tyresö kommuns pensionspolicy samt förtroendevaldas omställningsinsatser Tyresö kommun 2015-10-08 1 (11) Jonas Jansfors Tf HR-chef 08-5782 9301 jonas.jansfors@tyreso.se Dnr 2015/KSP 0090 20 Riktlinjer för hantering av Tyresö kommuns pensionspolicy samt förtroendevaldas omställningsinsatser

Läs mer

Riktlinjer för omställningsåtgärder i Härnösands kommun 2009-2012 Antagna av kommunstyrelsen 2009-09-08, 160

Riktlinjer för omställningsåtgärder i Härnösands kommun 2009-2012 Antagna av kommunstyrelsen 2009-09-08, 160 Sidan 1 av 21 Kommunstyrelseförvaltningen Personalkontoret Telefon: 0611 34 80 00 Riktlinjer för omställningsåtgärder i Härnösands kommun 2009-2012 Antagna av kommunstyrelsen 2009-09-08, 160 Sidan 2 av

Läs mer

Pensionspolicy för förtroendevalda

Pensionspolicy för förtroendevalda DIARIENUMMER KS 2015.199 1.3.02 Pensionspolicy för förtroendevalda Fastställd av kommunfullmäktige 2015-10-12 112 Pensionspolicy för förtroendevalda Innehåll 1. Sammanfattning... 4 1.1 Pension till förtroendevalda...

Läs mer

Bilaga till pensionspolicy

Bilaga till pensionspolicy Bilaga till pensionspolicy 2007 Eksjö kommun I samarbete med Innehållsförteckning BESKRIVNING AV DET SVENSKA PENSIONSSYSTEMET... 3 ALLMÄN PENSION... 3 TJÄNSTEPENSION... 3 PRIVAT PENSIONSSPARANDE... 3 BESKRIVNING

Läs mer