Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård"

Transkript

1 Nr 6 / Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård Riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos och fullmäktigeordförande Ann-Sofi Backgren klipper bandet. Läs mer på sidorna 2-3

2 Högtidlig invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad Drygt 180 personer hade samlats i Lärknäs- Annahemmets matsal för att fira tillbyggnaden och renoveringen av Lärknäs-Annahemmet söndagen den 26 september. Det var en vacker och solig söndag efter två riktigt regniga och höstslaskiga dagar. Det var en varm och god stämning i matsalen som bland annat berodde på våra muntra musikanter! Invigningen inleddes med svängig musik som framfördes av några musikanter från Korsdraget. Det var Tor Pantolin på dragspel, Klas Karlsson på fiol och Sven-Erik Bernas med elgitarr. Därefter hälsade byggnadskommitténs ordförande Anita Ismark alla välkomna och berättade om bakgrunden till renoveringen och tillbyggnaden. Efter hälsningstalet sjöng Sandra Sund och Daniela Åkers tre visor till Danielas gitarrackompanjemang. Mycket välsjunget och vackert! Därefter följde ett festtal av riksdagsman Ulla-Maj Wideroos. Efter att Korsdragets musikanter spelat några låtar fick föreståndare Ingegärd Till-Norrdahl ordet. Hon var mycket nöjd med de nya och ändamålsenliga utrymmena. Under Ordet fritt framfördes gratulationer. Kommunfullmäktiges ordförande Ann-Sofi Backgren fördelade ordet med van hand vid denna högtidliga invigning. Alla besökare vandrade sedan ut till Sinnenas trädgård för att avnjuta en brasa, vackra växter, vattenfall och tal samt bandklippning. 2 Bakgrund Hur kom det sig att vi efter en så stor renovering och tillbyggnad av Lärknäs-Annahemmet 2003/2004 började med en ny tillbyggnad? Det berodde på att behovet av vård hela tiden ökade! Och den behövdes för att svara mot nya krav inom vården och vårdtrappan. Samtidigt som Lärknäs-Annahemmet byggdes till sanerades en del rum i den gamla delen och så att funktionen förändrades. Bl.a. syrgas installerades i fyra rum och möjlighet till syrgas i några andra rum. Några rum är också anpassade för skötsel av smittsamma sjukdomar. Antalet platser vid Lärknäs utökades med sex platser och vid Annahemmet med 2, totalt 8 platser. Den allmänna trenden i samhället är att satsa på ökat serviceboende och öppen vård. Bra öppen vård finns det redan i Korsnäs med nattpatrull vid Buketten, servicebilar, duktiga hemvårdare och närståendevårdare. Satsning på öppna vården kommer fortsättningsvis att ske. Trots att tillbyggnadsprojektet i början kanske hade lite motvind lyckades vi få projektet förankrat och genomfört! Här vill jag passa på att framföra ett stort tack till planeringskommitténs medlemmar och dess ordförande Henrik Rosendahl. Ett lika stort tack riktas även till byggnadskommitténs medlemmar, samt till övervakare Lars-Erik Nordlund och projektledare Ulf Granås. Jag vill också tacka samtliga planerare byggnadsingenjör Lars-Erik Nordlund, energiingenjörerna Stagnäs & Nylund och sprinklerplanerare LH Sprinkler. Ett stort tack till entreprenörerna MR Byggarna Ab, BN-Rör Kb, Suupohjan Ilmastointi ja Pelti Oy, Syd-Österbottens Elbyrå kb, Säätöpiste Oy och LH Sprinkler Kb för ett mycket bra samarbete och ett lyckat

3 bygge! Totala kostnaden uppgår till euro utan moms. Kommunen satsade också på att anställa kunnig personal, sjukskötare och närvårdare med olika specialiseringsinriktningar för att sköta vården så bra som möjligt i de förstorade utrymmena. Lärknäs-Annahemmet ingår i ett pilotprojekt Doctagon som ger oss telemedicinsk läkarservice. Den servicen har lett till bättre trygghet för personal och åldringar, läkarservice dygnet runt, färre sjuktransporter och minskat medicinintag. Sture och Lis-Britt Södergran har ansvarat för Sinnenas Trädgård. Sinnenas trädgård En gemensam planeringsgrupp tillsattes under år 2009 med medlemmar från kommunen och Lionsklubben. Under ett antal möten diskuterades visioner och funderingar kring hur trädgården skulle se ut. I gruppen medverkade undertecknad, Henrik Rosendahl, Ralf Nylund, Åke-Sören Nylund, Sture Södergran, Lis-Britt Södergran, Lars-Erik Nordlund, Ingegerd Till-Norrdahl, Anna Pått och Helene Fiskars. Medlemmarna i planeringsgruppen tackades för kloka tankar och visioner om en trädgård för alla sinnen. Det var Anna Pått som myntade namnet Sinnenas Trädgård. Medlemmarna i Korsnäs Lions klubb tackades för en gedigen insats för åldringarnas trivsel. Med talkokrafter, sponsorer samt pengar från Lions klubben och Arne Ritari fonden har en vacker trädgård blivit planterad och arrangerad! Ett speciellt tack riktades till Lis- Britt och Sture Södergran. De har ansvarat för projektet från ansökan om pengar till Arne Ritari fonden och till förverkligandet. Det var två mycket lyckade invigningar i vår kommun! Ny strategiplan och äldreomsorgsplan Samhällsbygget blir aldrig färdigt! Den gamla äldreomsorgsplanen är i stort sett förverkligad. Våra tjänstemän jobbar nu fram en ny plan för äldreomsorgen i kommunen. De för fram tankar om hur vi ska utveckla vården och omsorgen för framtidens åldringar. En ny strategiplan för Korsnäs kommun fram till 2020 håller på att utformas. Vi vill fortsätta att utveckla ett samhälle som är livskraftigt med bra service och attraktivt för alla åldrar! Anita Ismark Kommundirektör Pärmbild: Jona Nyström Foton: Jona Nyström, Anita Ismark 3

4 Nya gång- och cykelleder i Korsnäs Korsnäs kommun önskar planera lätta trafikleder längs landsväg 673 i Korsnäs på sträckan Lärknäs-Västanlid, som utgör 1,2 km samt längs landsväg 6732 i Molpe på sträckorna Strandvägen-Kolebackvägen (0,2 km) och Flatgrundvägen båthamnen (1,8 km). Talentek har givit anbud för planering av trafiklederna. Planeringen och tillhörande mätningar i Korsnäs kostar euro. Kostnaden för planeringen och mätningarna i Molpe uppgår till euro. Kommunstyrelsen konstaterade att anslaget som finns till förfogade i årets budget 2010 inte räcker till planering av bägge objekten. Kommunstyrelsen beslutade därför att godkänna givet anbud för planering av båda projekten, så att planeringen av lätta trafikleden på sträckan Lärknäs-Västanlid planeras Planeringen av trafikleden i Molpe inleds under 2010 och färdigställs under Kommunstyrelsen beslutade föreslå för fullmäktige att tillräckligt anslag för färdigställande av planeringen i Molpe intas i budgeten för år Planeringen påbörjad ELY-centralen i Södra Österbotten har inlett utarbetandet av vägplaner för gång- och cykelvägar i Molpe och Korsnäs. I Molpe kommer en fortsättning på den befintliga gång- och cykelvägen för landsväg 6732, Sjövägen, att planeras mellan Strandvägen Kolebackvägen och Flatgrundsvägen (Molpe skola) båthamnen. Gångoch cykelvägen kommer delvis att vara upphöjd, så som den befintliga är, och delvis skild från landsvägen. Belysningen på planeringssträckan kommer delvis att flyttas. Målet med gång- och cykelvägen är en förbättring av trafiksäkerheten. För att erhålla möjligast säkra trafikmiljö kommer vägen att dras på samma sida som de befintliga 4 I kyrkbyn planeras den grönmarkerade sträckan mellan Västanlid och Lärknäs. avsnitten över bron från Bredskär och mellan Molpe skola och Molpe Boden/Korsnäs Andelsbank. Längs vägen finns många gårdar och trädgårdar. Nödvändiga åtgärder för byggnader och planteringar kommer att studeras i samråd med fastighetsägare. I Korsnäs kommer en ny gång- och cykelväg att planeras för landsväg 673, Strandvägen, mellan Lärknäs Västanlid. Gång- och cykelbanan kommer att vara skild från körbanan längs hela planeringssträckan eftersom Strandvägen är en väg med en tillåten hastighet på 80 km/h. Vid Innerfjärdsdiket kan inte Strandvägens bro breddas, eftersom den redan en gång blivit breddad, därför kommer gång- och cykelbanan att korsa Innerfjärdsdiket med en egen överfartslösning. Målet med gång- och cykelvägen är att förbättra säkerheten för gångoch cykeltrafiken mellan Lärknäs och Västanlid. I Molpe planeras sträckan mellan Strandvägen och småbåtshamnen.

5 Harrström gruppfamiljedaghem har hittat ett nytt hem Sedan hösten 2010 fungerar fd Harrström skola som gruppfamiljedaghem för södra delarna av Korsnäs. Daghemmet har totalt 12 platser och från och med vecka 40 är alla platser fyllda med barn från Harrström, Taklax och Korsnäs. Gruppfamiljedaghemmet flyttade in i skolbyggnaden den 12 augusti efter gjorda ombyggnader. Den 28 september höll man öppet hus och visade upp de nya utrymmena. Närmare 60 gäster besökte daghemmet På bilden syns ledarna Alexandra Nylund, Inga-Lisa Heikkilä och Gunilla Smeds tillsammans med barnen Mahir Halilcevic, Joel Bjurbäck, Amanda Vesterback, Matilda Bjurbäck, Alex Hansson, William Hansson och Jonathan Honkanen. under dagen. Personalen på daghemmet består av barnträdgårdslärare Alexandra Nylund, barnskötare Inga-Lisa Heikkilä och familjedagvårdare Gunilla Smeds och köksan Anna Bergholm. Personalen är väldigt nöjd med de rymliga utrymmena och speciellt nöjd över den stora tamburen. Barnen gillar däremot den stora gymnastiksalen bäst där man får springa av sig och leka inomhus. Att skolbyggnaden omändrades till daghem är enligt omständigheterna en bra lösning. Byggnaden används för lokala behov och tack vare verksamheten fortsätter omgivningen att livas upp med skoj och stim. Korsnäsungdomar i åk 7 och 9 undersöks via Luppen Svenska Österbottens Ungdomsförbund satsar i samarbete med Ungdomsforskarna vid Åbo Akademi på att återuppta ungdomsenkäten kallad Luppen som senast genomföres i högstadierna Nyckeln till en framgångsrik barn- och ungdomspolitik är kännedom om de ungas livs villkor. För att öka kunskapen om de ungas egna tankar och önskemål planerar vi att genomföra en ny omgång av den ungdomsenkät som genomfördes 2005 och Enkäten har fått god respons bland kommunerna och är ett värdefullt instrument i strävan att som Ungdomslagen (72/2006) förutsätter höra unga i ärenden som berör dem. Årets enkät innehåller frågor om bland annat skola, fritid, inflytande och samhälle, hälsa, konflikt hantering och framtid. Enligt våra förhoppningar kommer enkäten att genomföras i samtliga klasser i årskurs 7 och 9 under höstterminen (veckorna 42-48). Resultaten från undersökningen utlovas under vårterminen Extra bidrag för undomsarbete Finlands Ungdomssamarbete - Allians rf har beviljat Korsnäs kommun/fritidsavdelningen ett stöd på euro som skall användas fram till för ungdomsledaruppgifter i kommunen. Besök i biblioteket Kulturnämnden vid Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur besöker Korsnäs och höll rådplägningsmöte med kultursektorns tjänstemän och förtroendevalda. Kulturnämnden brukar utlokalisera sina sammanträden till medlemskommunerna och denna gång stod Korsnäs i tur att vara värd för kulturnämndens sammanträde. 5

6 Projektet Center för produktionsteknologi Kust - Österbottens Företagare r.f. har sänt en ansökan om kommunal finansiering för ett projekt som gäller att utveckla ett koncept till ett center för produktionsteknologi. Kust - Österbottens Företagare r.f. söker EAKR - finansiering hos Österbottens förbund för ett projekt som gäller utvecklingen av ett koncept till ett center för produktionsteknologi. Projektets målsättning är att stärka konkurrenskraften hos regionalt viktig metall- och annan producerande industri genom att främja en radikal ökning av produktiviteten och bidra till en höjning av kompetens som är väsentlig med tanke på affärsverksamheten. Syftet är att utveckla och förbättra de regionala verksamhetsförutsättningarna för företag inom teknologiindustrin och samtidigt stärka det regionala näringslivet i sin helhet. Österbotten och Vasaregionen erbjuds draghjälp till ett internationellt samarbete och hjälp att befästa det regionala energiklustrets brand. Projektets totalbudget uppgår till , varav den kommunala finansieringens andel är 30 %. Avsikten är att Hjälmen cyklistens viktigaste skyddsutrustning Cyklister och de som sitter på skall enligt vägtrafikförordningen använda cykelhjälm. På basen av olycksstatistik har man kommit fram till att hjälmen är cyklistens viktigaste skyddsutrustning. Största delen av de svåra skador och dödsfall som cyklister drabbas av i olyckor, orsakas av skador på huvudet mot vilka hjälmen skulle ha skyddat. Därför är det viktigt att cyklister blir mer medvetna om hjälmens skyddsverkan och inte ser den endast som som en lagenlig utrustning. skaffa kommunal finansiering för projektet från de kommuner som hör till målområdet för det aktuella centret (Vasaregionen). Kust-Österbottens Företagare ansöker om 575 i kommunal finansiering för projektet hos Korsnäs kommun. De kommunala finansieringsandelarna har graderats enligt befolkningsregistrets statistik ( ), och andelen är därmed 0,254 per invånare. För Korsnäs del finns Profiweld med. Projektet är ett av Kust-Österbottens Företagare r.f.:s huvudprojekt. Kommunstyrelsen beslutade att delta i projektet med 575 euro i kommunal finansiering. Planeringsbidrag till Korsnäs Mine Center r.f. Kommunstyrelsen beviljade år 2008 ett bidrag på 300 euro till föreningen Korsnäs Mine center rf för uppgörande av en projektplan för verksamheten vid gruvan. Detta förverkligades inte och nu anhåller föreningen om att beslutet skall förnyas. Föreningen kommer i år att uppgöra en projektansökan och plan för att kunna föra utvecklingen av ett besökscenter vid den f.d. gruvan framåt med hjälp av en projektledare. Kommunstyrelsen godkände anhållan En passande hjälm skyddar bäst. Det är bra att pröva olika modeller och välja den som har rätt passform och känns bekväm att ha på sig. Hjälmen ska justeras noggrant och dras ned mot ögonbrynen så att den också skyddar pannan. En rätt påsatt hjälm hålls på huvudet och faller inte av vid en ev. olycka. För den som måste eller vill cykla i alla vägförhållanden är det också bra att ha dubbade ringar. Det ger säkrare cykelturer på hala och snöiga vägar. Österbottens räddningsverk Korsnäs enhet 6 Korsnäs kommun stöder personalens motion Sedan år 2002 har Korsnäs kommun understött personalens motionsverksamhet på fritiden. Motionsoch gymnastikverksamhet har prioriterats åren Kommunstyrelsen beslutade att fortsätta stöda personalens motionsverksamhet. För år 2011 sponsoreras personalens motionsverksamhet på fritiden vid MI, Närpes Simhall, Vasa Simhall samt Hälsosmedjan/Malax Fysio med maximalt 50 % av en kursavgift per termin. Maximisponsorering är 75 euro/år och person.

7 Företagare i Korsnäs 2020 Tisdagkväll 19 oktober håller Korsnäs företagare höstmöte i kommungården. På agendan finns Korsnässamhället fram till år 2020 under rubriken Kommunen och näringslivet i samverkan. Vi konstaterar nuläget i vårt näringsliv och föreslår kommunens uppgift som främjare av näringspolitiken framöver. Ekon. stud. Camilla Stenbäck presenterar sin undersökning om näringslivet i Korsnäs. Fullmäktigeordförande Ann-Sofi Backgren presenterar strategikommitténs arbete. Projektchef Kristina Linde informerar om den tilltänkta Färskvarucentralen i Korsnäs. Nyutnämnda direktören för regionens nyföretagarcentral Startia Tommi Virkama deltar också i mötet. Nu sätter vi starkt fokus på hur Vasek, företagarföreningen och kommunen påverkar utvecklingen av företags/företagarklimatet lokalt i Korsnäsbygden. Bygdens företagare liksom medborgare intresserad av företagande hälsas alla välkomna på detta aktiva samkväm. Tillkomna innovationer och åsikter förs direkt till kommunens strategikommitté. Är det ånyo dags för ett eget lokalt näringspolitiskt utvecklingsprojekt? Möt upp 19 oktober, ställ förslag och krav! Roger Bergström Ordförande i Korsnäs företagare rf Viceordf. i kommunens strategikommitté Behandlade byggnadslov och åtgärdstillstånd Tillsynsnämnden behandlat följande ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd. Hus för uthyrning Är du ägare till ett ledigt hus, en ledig bostadslokal eller ledig företagslokal? Vill du hyra ut? Vi sätter in en ruta i KorsnäsNytt och på kommunens hemsida. Ring och meddela tekniska kansliets kanslist Anna-Lena Kronqvist (telefon ). Tekniska nämnden Byggnadslov Byggare Lägenhet Ändamål E Peltonen o M Vähämäki Korsnäs 17:35 Gäststuga Börje Ek Molpe 3:147 Tillbyggnad fritidshus Björn Högnäs Molpe 4:176 Fritidshus Björn Högnäs Molpe 4:176 Garage Juhani Rintala Molpe 7:65 Båthus-förråd Jukka o Nina Salonsaari Molpe 19:21 Bastu Kents Elservice Taklax 6:17 Lagerhall Åtgärdstillstånd Aatto Ranta-Panula Korsnäs 13:72 Båtskjul Westanlid bostads ab Korsnäs 8:167 Balkonger hus E vån I Johanna Åkersten Korsnäs 12:140 Förråd Korsnäs kommun Molpe 878:8 Avfallsinhägnad Anmälningsärenden Tore Bergström Korsnäs 3:50 Terrass och tak, tillb. Charles Söderman Molpe 35:5 Förråd 7

8 Ansökan om stipendier Korsnäs kommuns stipendiefond Korsnäs kommuns stipendiefond grundades av fullmäktige i Korsnäs år 2001 genom att mantalskommunens kassa överfördes som grundplåt till stipendiefonden. Därefter har fullmäktige i Korsnäs överfört tilläggskapital av kommunens egna medel till stipendiefonden för att skapa förutsättningar för att ge en tillräcklig avkastning för att utdelningar från fonden skall kunna ske. Fonden riktar sig till studerande som INTE studerar vid Åbo Akademi. Stadgan för Korsnäs kommuns stipendiefond har uppgjorts och godkänts av fullmäktige. Stipendier kan beviljas: Elever som deltar i högskole- och yrkeshögskoleutbildning i hemlandet. Elevens hemort bör vid beviljande av stipendium vara Korsnäs kommun. En enskild elev kan beviljas stipendium för: högst 10 terminer för yrkeshögskoleutbildning, högst 10 terminer för högskoleutbildning, maximalt 10 terminer för en enskild elev. Ansökan lämnas in till Korsnäs kommun senast Om stipendiernas storlek besluter kommunstyrelsen. AC Silverberg stipendiefond Stipendier för studerande inskrivna vid Åbo Akademi lediganslås att sökas både vår- och hösttermin. Stipendier från AC Silverberg stipendiefond kan beviljas studerande inskrivna vid ÅA enligt följande kriterier: Elevens hemort bör vid beviljande av stipendium vara Korsnäs kommun. En enskild elev kan beviljas stipendium för högst 10 terminer Därtill kan för kompletteringsstudier/vuxenstuderande vid Åbo Akademi beviljas: Stipendium på 50 % av heltidsstuderandes stipendier Stipendiet beviljas för högst 4 terminer för kompletteringsstudier Om stipendiernas storlek besluter kommunstyrelsen. Ansökningsblanketter för båda stipendiefonderna finns på kommunens hemsida under adressen www/korsnas.fi/blanketter. Sista ansökningsdag till båda fonderna är INFO FRÅN LC KORSNÄS LIONS UNGDOMSUTBYTE Nu är det dags för alla ni intresserade ungdomar i åldern år att söka till ungdomsutbytet inför sommaren Intresserade bör kontakta Bengt Holtlund tel senast KNORRLUND Knorrlund-lotteriet har nu startat och lotterna säljs fram till december. Vinnarna meddelas i december i KorsnäsNytt. JULKONSERT Årets Lions Julkonsert ordnas detta år söndagen den 19 december kl i Korsnäs Kyrka. Stipendieansökan till Korsnäs Lions Club Ungdomsfond Kan sökas av mantalsskrivna studerande från Korsnäs, som går i skolor utanför Korsnäs eller Petalax. Namn Adress Personsignum Skola Kontonummer Ansökan inlämnas senast till LC Korsnäs/Lis-Britt Södergran Kyrkobyvägen 179, Korsnäs. Förfrågningar per tel

9 Bästa kommuninvånare, skolelever och föräldrar Det har skett oroväckande mycket ofog och nedskräpning på olika håll i vår kommun, bl.a. vid sportplan och skolan i Korsnäs kyrkby, Molpe skola samt vid Harrström och Molpe simstränder. Vårt gemensamma rum, det må sedan vara en skolbyggnad eller en simstrand, bekostas med skattemedel eller privata satsningar. Varje gång något söndras eller smutsas ner Korsnäs den 6 september 2010 Kommunstyrelsen och tekniska nämnden Nytt allaktivitetsrum i Molpe Molpe Marthaförening har under året iordningställt ett allaktivitetsutrymme i uthuslängan på föreningens tomt i Molpe. Sommartid koncentreras mycket av verksamheten i byn till området kring simstranden och paviljongen, men vintertid finns inga motsvarande utrymmen. Marthaföreningen hoppas därför att allaktivitetsrummet skall kunna fungera som samlingsplats vintertid, men även fungera som marknadsplats eller torg för lokala produkter. Föreningen är mån om att gamla hantverkstraditioner kan bevaras och föras vidare till den yngre generationen. I den renoverade lokalen kan föreningen erbjuda ett ställe där alla byns invånare ska kunna syssla med olika typer av hantverk och samlas. Lokalen lämpar sig för möten, kurser och samlingar och står till allas förfogande mot en ringa ersättning. I höst ska åtminstone en handarbetskurs ordnas i smedjan. - Vi siktar också på att ordna höst- och julmarknader och kanske någon basar ännu i år, funderar Siv Högnäs och Maja Krook. - Marthorna lyfter ju fram det här med närproducerat, så någon matkulturdag skulle sitta bra! så ska det städas, betalas av skattemedel, försäkringen eller ur en privat kassa. När vi vet vem som är skadegörare ser vi till att personen städar upp och bekostar skadegörelsen själv. I de flesta fall sker en polisanmälan. För att få slut på ofoget vill vi att ni kommuninvånare och föräldrar tar tag i problemet och diskuterar med era barn och ungdomar innan problemet blir för stort! bysmedja, spruthus och mangelrum. Till åminnelse av de tidigare funktionerna har allaktivitetsrummet fått namnet Hantverkssmedjan. Renoveringsprojektets totalbudget har uppgått till drygt euro, varav 50 % har erhållits i bidrag från TEcentralen. MR Byggarna och Kents Elservice har skött om byggandet och elinstallationerna, medan föreningens medlemmar har skött de enklare sysslorna på talko. Molpe Marthaförening tackar för pinnsoffan, som de fick tag i, tack vare annonsen i förra KorsnäsNytt. Personer, föreningar och företag, som vill hyra in sig i Hantverkssmedjan kan ta kontakt med Siv Högnäs för närmare information (tel el ). Hantverkssmedjan För 13 år sedan gjordes en första yttre renovering av uthuslängan, som tidigare fungerat som bland annat 9

10 Guldregn till Korsnäs i skolmästerskapen Foto: Daniella Lassas Nathalie Nystrand springer hem guldet på 80 m. Svenska Finlands Skolidrottsförbunds mästerskap arrangerades i Smedsby Fyra guld sprangs och hoppades hem till Korsnäs och dessutom en bronsmedalj plus flera placeringar bland de tio bästa. Nathalie Nystrand och Hung tog båda två guld var i dessa mästerskap. Huy Hang Pham från Korsnäs kyrkoby skola vann såväl 60 m som längd bland lågstadiepojkarna. Nathalie Nystrand från Molpe sprang hem guld både i 80 m och 300 m för flickor i högstadiet. Hon representerar Högstadiet i Petalax. Bronsmedaljen på 300 m sprangs hem av Felicia Åbacka från Harrström, som även hon representerar Högstadiet i Petalax. Katarina Rönnqvist från Korsnäs kby skola sprang 60 m och blev sjätte. I längd hoppade hon 4 meter jämt och blev tionde. Katarina tävlade i flickklassen för lågstadier. Amanda Karlsson från Harrström blev femte på 800 m och tionde i höjd för högstadieflickor. Felicia Åbacka blev förutom tredjeplatsen på 300m också sjunde på 80 m och tionde på 800 m för högstadieflickor. Jesper Lindholm från Molpe blev sjunde i höjd för högstadiepojkar. Resultat Foto: Roger Lindholm Pojkar C - 60 m 1. Huy Hang Pham Korsnäs kby skola 8,60 s 2. Jonathan Eriksson Pjelax skola 8,68 s 3. Jonni Blomqvist Sannäs skola 8,78 s Pojkar C - Längd 1. Huy Hang Pham Korsnäs kby skola 4,86 m 2. Jonni Blomqvist Sannäs skola 4,69 m 3. Simon Nordström Jeppo skola 4,54 m Flickor C - 60 m 1. Nicolina Nynäs Karis svenska lågstadium 8,59 s 2. Johanna Forss Smedsby-Böle skola 8,76 s 3. Nathalie Westman Såka Skola 8,91 s.. 6. Katarina Rönnqvist Korsnäs kby skola 9,29 Flickor C - Längd 1. Nicolina Nynäs Karis svenska lågstadium 4,54 m 2. Nathalie Westman Såka Skola 4,40 m 3. Johanna Blomqvist Vikinga skola 4,22 m Katarina Rönnqvist Korsnäs kby skola 4,00 m Flickor B m 1. Nathalie Nystrand Högstadiet i Petalax 43,00 s 2. Frida Sevon Ekenäs högstadium 43,52 s 3. Felicia Åbacka Högstadiet i Petalax 43,96 s Dubbla guldmedaljöen Huy Hang Pham från kyrkoby skola. 10 Flickor B - 80 m 1. Nathalie Nystrand Högstadiet i Petalax 10,90 s 2. Linnea Hjerpe Korsholms högstadium 10,95 s 3. Malin Gullström Närpes högstadium 10,96 s Felicia Åbacka Högstadiet i Petalax 11,15 s

11 Flickor B m 1. Krista Lindholm Karis svenska högstadium 2.28,56 2. Heidi Widjeskog Ådalens skola 2.28,94 3. Ina Djupsund Donnerska skolan 2.29, Amanda Karlsson Högstadiet i Petalax 2.32, Felicia Åbacka Högstadiet i Petalax 2.36,80 Flickor B - Höjd 1. Elin Pajunen Ådalens skola 158 cm 2. Heidi Widjeskog Ådalens skola 155 cm 3. Nicolina Tuomi Sursik skola 155 cm Amanda Karlsson Högstadiet i Petalax 143 cm Pojkar B - Höjd 1. Oskar Andersson Kungsvägens skola 171 cm 2. Mark Sundén Kungsvägens skola 168 cm 3. Martin Sjöskog Cronhjelmskolan 168 cm Jesper Lindholm Högstadiet i Petalax 150 cm IF Fyren informerar Vi behöver nya ledare till våra idrottsgrupper! Är du intresserad av att leda en barn,- eller ungdomsgrupp inom någon av våra grenar nu eller i framtiden? Tycker du att du saknar grenkunskapen eller ledarkunskapen? Det finns nu en ypperlig chans till gratis utbildning! Finlands Svensk Idrott ordnar under hösten och nästkommande vår flertalet utbildningar och IF Fyren har fått understöd för att delta i utbildningarna. Ta kontakt med Anna Fröding på nummer om du vill utbilda dig. Skidträningar börjar i oktober. Vi tränar vid Waterloo på måndagskvällar kl Nya intresserade är mycket välkomna! Kontakta Anna Fröding om du har frågor. Sofia Nylund försvarade Korsnäs-Pokalen Västkustryttarna ordnade den årligen återkommande regiontävlingen Korsnäs-Pokalen den 22 augusti. Även detta år vann hemmaryttaren Sofia Nylund med ponnyn Zodiac Star den högsta hoppklassen, 100 cm som är Korsnäs-Pokalklassen. Sofia på Zodiac Star vann efter en väl genomförd ritt med kloka val av vägar och snabba svängar i ett bra tempo genom hela omhoppningsbanan, vilket räckte till seger över de övriga 15 ekipagen som gick vidare till omhoppningen. Sofia slog slutligen tvåan Miisa Pulkkanen på Fable från Jalasjärven ratsastajat med väldigt liten marginal. Klass 1, 70 cm vanns denna gång av Linda Mäkisalo på Bonet från Kristiinanseudun ratsastajat. Här tog hemmaryttarna Beata Lehtonen på Virgil en andra plats och Sofia Nylund på Tay Lord blev trea. Även i klass 2, 80 cm, fick hemmaföreningen en placering genom ekipaget Jenny Långström med Elvis Caruso, som blev femte i klassen. Klassen vanns av Tove Övergaard med Cedrix från Nykarleby Ridklubb. Klass 3, 90 cm vanns av Mirva Sauna-Aho på Papric från Nykarleby Ridklubb. Bästa placering för Västkustryttarna var Sofia Nylund och Zodiac Stars femteplats i klassen. Juhani Hauta var domare och Juha Peltoniemi banmästare. 11

12 Vill du bli Korsnäs Lucia 2010? Vi söker nu kandidater till Korsnäs Lucia som är födda 1995 eller äldre. Om du är intresserad sänd ditt namn och födelseår via e-post till senast den Arrangör: Västkustryttarna r.f. KORSNÄS Snöröjning Intresserade av snöröjningsarbeten vid kommunens fastigheter och anläggningar bedes kontakta kommunens byggnadskontor, tel / Nylund, senast för erhållande av anbudshandlingar. (Fjolårets entreprenörer tillställes anbudshandlingar utan anmälan.) Tekniska kansliet Utgivare: Korsnäs kommun Ansvarig utgivare: Anita Ismark Redaktionsråd: Henrik Rosendahl, Caroline Åbacka, Kjell Nydahl och Roger Bergström. Kontaktperson: Helena Höglund-Rusk Framställning: Kenth Nedergård Foton och material om inte annat nämns: Kenth Nedergård Upplaga: 1100 exemplar Utkommer 8 gånger 2010 till alla hushåll i Korsnäs Material sänds till Kenth Nedergård Postadress: Strandvägen 4323, Korsnäs Telefax: Telefon: e-post : Nr utges , manusstopp Nr utges , manusstopp Fotbollsåret 2010 Korsnäs FF var åter i division 4 efter ett drygt års ökenvandring i division 5. Vår återkomst till fyran var en följd av att Norrvalla FF`s andra lag drog sig ur serien. Vi var tack vare vår tredje plats i femman det lag som fick denna lediga plats i fyran.. Standarden på division fyra har höjts sedan vi senast var i fyran, år Detta tack vare att Vasa- och Mellersta Österbottens fotbollsdistrikt numera har en gemensam division 3 serie. Det här har i sin tur medfört att hälften av de gamla division tre lagen nu spelar i fyran och hälften av de gamla divison 4 lagen spelar i femman osv. Division 4 spelåret inleddes med varierande framgång men laget var under hela våromgången aldrig under det förhatliga nedflyttningsstrecket. En aning oroväckande var att två bra lag: Fc Kuffen och Sisu-Pallo gick så dåligt under våren medan två räddningsplankor Vähäkyrön Viesti och Nurmon Pallo tog överraskande många poäng. Kuffen och Sisu-Pallo började helt följdriktigt vinna under högsommaren och hösten. De klarade av kontraktet i god tid innan höstregnen. Klarade kontraktet Nedflyttningsspöket nosade oss i nacken under hela höstomgången och då läget var som kärvast låg vi hela sex poäng efter Vähäkyrön Viesti (Lillkyro) som mycket riktigt blev vår räddningsplanka. Laget plockade de behövliga poängen under hösten och vi klarade av seriekontraktet med minsta möjliga marginal, nämligen på bättre målskillnad... Lagets officiella målsättning: att hållas i fyran uppnåddes! Laget har enligt mig (jag är ju förstås inte helt opartisk) spelat en underhållande fotboll och har varit klart sämre än motståndarna i endast två av våra 22 matcher. Hemmaplanen i skick En mycket glädjande sak var att vi åter kunde spela matcher i Korsnäs. Planens gräsmatta var till en början lite ojämn men den blev bättre vart efter Bengt & co tillsammans med kommunen arbetade. Laget vill tacka styrelserna i Koff och PeIK för det arbete ni har gjort. Utan ert arbete skulle föreningarna inte fungera så bra som de gör! Ett stort tack också till vår trogna publik som kommit till matcherna i relativt stora skaror. Sist men inte minst vill vi tacka våra sponsorer som gör det möjligt att bedriva en aktiv fotbollsverksamhet i Korsnäs. Laget har i år föryngrats avsevärt och i laget har spelat sex spelare som ännu är i junioråldern! Tack för i år och laget hoppas att ni hejar på oss också under kommande säsonger! Kjell Nyman 12

13 KORSNÄS KOMMUN VATTENTJÄNSTVERKET AVLÄSNINGSKORT FÖR Strandvägen 4323 VATTENMÄTARE KORSNÄS KORSNÄS KOMMUN NINGSKORT FÖR tel VATTENTJÄNSTVERKET AVLÄSNIN fax KORSNÄS KOMMUN NMÄTARE Strandvägen 4323 VATTENM VATTENTJÄNSTVERKET KORSNÄS AVLÄSNINGSK tel. Strandvägen VATTENMÄTARE fax KORSNÄS BÄSTA VATTENKONSUMENT tel fax Vattenavläsningen sker liksom BÄSTA tidigare VATTENKONSUMENT så att kunderna själva avläser sina vattenmätare. Därför ber vi Er vänligen anteckna den nuvarande mätarställningen på Er vattenmätare på nedanstående avläsningskort. BÄSTA Kom även VATTENKONSUMENT ihåg att anteckna avläsningsdatum samt att lva avläser sina vattenmätare. Vattenavläsningen sker liksom tidigare så att kunderna själva underteckna kortet. Kortet klipps ut längs den streckade linjen och sätts i närmaste ällningen på Er vattenmätare Därför ber vi Er vänligen anteckna den nuvarande mätarställn postlåda - kommunen betalar portot. Vattenavläsningen Ni kan även meddela sker liksom mätarställningen tidigare så att per kunderna telefon själva avläs na avläsningsdatum samt att på nedanstående avläsningskort. Kom även ihåg att anteckna till tekniska kansliet tel Därför eller via ber e-post vi Er vänligen till anteckna den nuvarande mätarställningen njen och sätts i närmaste underteckna kortet. Kortet klipps ut längs den streckade linjen Om Ni önskar hjälp med att avläsa på vattenmätaren nedanstående avläsningskort. kan Ni ringa till Kom vattenverksskötare även ihåg anteckna avläsn mätarställningen per telefon postlåda - kommunen betalar portot. Ni kan även meddela mä Per-Erik Nordmyr, tel underteckna Ifall Ni kortet. har flera Kortet vattenmätare klipps ut får längs Ni den ytterligare streckade linjen och till tekniska kansliet tel eller via e-post till anna-len avläsningskort från Tekniska kansliet, postlåda tel kommunen 136. betalar portot. Ni kan även meddela mätarstä inga till vattenverksskötare Om Ni önskar hjälp med att avläsa vattenmätaren kan Ni ring Obs! Detta gäller ej Molpe Vatten till tekniska Ab:s abonnenter. kansliet tel eller via e-post till anna-lena.kro tenmätare får Ni ytterligare Per-Erik Nordmyr, tel Ifall Ni har flera vattenm Om Ni önskar hjälp med att avläsa vattenmätaren kan Ni ringa till v avläsningskort från Tekniska kansliet, tel Om vi inte erhållit mätaravläsningskortet Per-Erik Nordmyr, senast tel eller kommit Ifall överens Ni har om flera vattenmätare Obs! Detta gäller ej Molpe Vatten Ab:s abonnenter. mätaravläsning, faktureras förbrukningen avläsningskort enligt från uppskattning Tekniska baserad kansliet, på tel. föregående år. Avläsning som meddelats efter utsatt Obs! tid Detta beaktas gäller vid ej följande Molpe Vatten fakturering. Ab:s abonnenter. 0 eller kommit överens om Om vi inte erhållit mätaravläsningskortet senast el ing baserad på föregående år. mätaravläsning, faktureras förbrukningen enligt uppskattning Vi hoppas att Ni följer med vattenförbrukningen Om vi inte erhållit och mätaravläsningskortet uppmärksammar ev. senast läckage eller ko de fakturering. Avläsning som meddelats efter utsatt tid beaktas vid följande Speciellt Ni som har äldre installationer mätaravläsning, bör granska faktureras rostangripna förbrukningen rördelar enligt för att uppskattning i tid baser kunna förebygga läckage. Avläsning som meddelats efter utsatt tid beaktas vid följande faktur ärksammar ev. läckage. Vi hoppas att Ni följer med vattenförbrukningen och uppmär ngripna rördelar för att i tid Speciellt Ni som har äldre installationer bör granska rostangr Vi tackar för hjälpen och önskar Vi Er hoppas en trevlig att höst! Ni följer med vattenförbrukningen och uppmärksamm kunna förebygga läckage. Speciellt Ni som har äldre installationer bör granska rostangripna rö Tekniska kansliet kunna förebygga läckage. Vi tackar för hjälpen och önskar Er en trevlig höst! klipp ut! Vi tackar för hjälpen och önskar Er en trevlig höst! MÄTARAVLÄSNING Tekniska kansliet Konsumenten behåller klipp ut! Insänds till vattentjänstverket Ifall Ni Tekniska har två vattenmätare kansliet denna del fyller klipp Ni i ut! uppgifterna för Konsumenten behåller MÄTARAVLÄSNING senast den: den andra mätaren nedan. denna del Insänds till vattentjänstverket Ifall Ni har två vattenmätare MÄTARAVLÄSNING Namn: fyller Ni i uppgifterna för Namn: Insänds till Namn vattentjänstverket Ifall Ni har två vattenmätare senast den: den andra mätaren nedan. Adress: Adress: fyller Ni i uppgifterna för Namn: senast den: den andra Mätarställn.1 mätaren nedan. Namn: Namn Mätarställn.2 Adress: Adress: Mätarnummer: Namn: Mätarnummer: Namn Mätarställn.1 Mätarställning: Adress: Mätarställning: Adress: Datum: / 20 Mätarställn.2 Datum: / 20 Datum: / 20 Mätarnummer: Mätarnummer: Underskrift: Underskrift: Datum: / 20 Mätarställning: Mätarställning: Mätarnummer: Mätarnummer: PÅ DENNA DEL KAN Datum: / Mätarställning: 20 Datum: / 20 Mätarställning: NI ANTECKNA Underskrift: Underskrift: MÄTARSTÄLLNINGEN Datum: / 20 Datum: / 20 PÅ DENNA DEL KAN FÖR ERT EGET BRUK! _ Underskrift: Underskrift: NI ANTECKNA MÄTARSTÄLLNINGEN FÖR ERT EGET BRUK! 13 KORSNÄS KOMMUN Vattentjänstverket Avtalskod SVARSFÖRSÄNDELSE Adressaten betalar portot

14 KLÄDINSAMLINGEN fortsätter vid Gruvan Hela och rena kläder, skor, sängkläder mm. tas emot TISDAGAR KL fr.o.m. tisdagen den t.o.m. tisdagen den NYHET: Insamling av glasögon och solglasögon - gärna i fodral. Baltikumvännerna r.f. KORSNÄS 2020 Kommunen och näringslivet i samverkan Inledning: Föreläsare: Kfge ordf. Ann-Sofi Backgren ekon. stud. Camilla Stenbäck projektchef Kristina Linde direktör Tommi Virkama Korsnäs företagares höstmöte tisdag kl i Korsnäs kommungård Stadgeenliga ärenden. Bygdens företagare och blivande är alla välkomna! Framför Dina åsikter på detta nyttiga och viktiga samkväm. Servering! Styrelsen för Korsnäs företagare rf Scendrag med Sarén Boka söndag den 24 oktober 2010 för en oförglömlig kväll med Carola Sarén!! Klockslag: och plats: Korsnäs kyrkoby skola. Efter föreställningen servering mm. Pris: 15 inklusive kaffe med dopp. Anmälningar till Anna-Lena Kronqvist, tel eller e-post senast Arrangör: Svenska kvinnoförbundet i Korsnäs Adressaten betalar portot Adressaten betalar portot Aktuellt från Korsnäs Hembygdsförening Årsskriften Korsnäsbygden I KORSNÄS KOMMUN Vattentjänstverket KORSNÄS KOMMUN Avtalskod Vattentjänstverket SVARSFÖRSÄNDELSE Avtalskod SVARSFÖRSÄNDELSE Korsnäs Hembygdsförening ämnar ge ut en årsskrift under Arbetsgruppen träffas nästa gång Alla som har texter, som kunde passa i boken kan ta kontakt med Inga-Britt Mannfolk, eller per telefon

15 Utfärd till Vasa LittFest Kom med Ordkonst till Vasa LittFest torsdag kl. 19. Finlands svenska författareförening arrangerar en kväll med aktuella finlandssvenska författare och musik. Besök Minkki Huldén besöker biblioteket måndag kl. 19 och föreläser på temat: Att skriva med hela sig själv - Alexandertekniken som skrivteknik. Minkki ställer dessutom ut foton och dikter, visas till slutet av oktober. Utställningar Oktober: konstnär Majvor Dahlstedt; grafik November: Frey Österberg; foton från Antarktis hit. och ännu längre. Medverkande: Bengt Ahlfors, Ann-Helen Attianese, Agneta Enckell, Henrik Jansson, Pirkko Lindberg, Peter Mickwitz och Hannele Mikaela Taivassalo. Vi åker tillsammans och även du som inte är med i Ordkonst är hjärtligt välkommen. Kvällsprogrammet är gratis. Bindande anmälan till biblioteket senast måndag 8.11 tel Biblioteket stänger fredag 5.11 kl Svenska dagen firas i samband med Nordiska biblioteksveckan 8.11 Nordiska biblioteksveckan 8-14 november - Högläsning i gryning och skymning Höst- och vinterdagarna i Norden är särdeles korta. Förr i tiden, innan det fanns tv och datorer, var högläsning och historieberättande under mörka vinterdagar en omtyckt och utbredd tradition. 8 november 2010 startar den 14:e upplagan av Nordiska biblioteksveckan för att ge den gamla nordiska berättartraditionen nytt liv. Det blir en vecka fylld av uppläsningar, utställningar, debatter och olika sorters kulturupplevelser på bibliotek, skolor och andra samlingslokaler runtom i Norden och Baltikum. Biblioteket i Korsnäs ordnar program måndag 8.11 Biblioteket har Öppet hus med kaffeservering hela dagen från kl 12. Kura skymning kl. 19, läsning av årets tematext Ajvide Lindqvist. Besök av Frey Österberg som berättar om sin resa till Antarktis och visar bilder. Kura gryning firas med dagis och skolorna på tisdag 9.11 kl Program kring årets tematext av Andri Snaer Magnason, Berättelsen om den blå planeten. Stefan Sturla Sigurjonsson läser och berättar. Filmvisning tisdag kl 19 i Biblioteket. Korsnäs kby skolas film om Orrmoan visas för alla intresserade jämte 1-2 filmer ur WildLife-naturfilmsfestivalens repertoar. Vesa Heinonen, Ilias Missyris och Carita Nyström medverkar. 15

16 Streetdance - kurs En gratis STREETDANCE kurs ordnas för ungdomar söndag på Petalax uf-lokal tillsammans med dansgruppen FLOW. Dagen består av ett par timmar dans, sen en lunchpaus där vi bjuder på lunchen och sen återstår ännu ett par timmar dans. Kursen ordnas i samarbete med SÖU:s dansprojekt Move It -Österbotten. Ungdomscafé Ungdomscafé på Brandstation för ungdomar varje onsdagkväll kl arr. SÖU/Korsnäs kommun/fritidsavdelningen Filmkurs FILMKURS ordnas för intresserade ungdomar (begränsat antal 10 st!!!) Lördag med Christoffer Wiik. Det blir roadmowie med ungdomsbussen som startar i Petalax och plockar upp dom som anmält sig. Vi går igenom grunderna hur man hanterar kameran och vad man bör tänka på under själva filmningen och till sist grunderna i editering. Den kommer vi senare att ordna en tävling/uppvisning där de som deltagit i kursen har möjlighet att visa upp sin film och vinna fina priser. Vinnarfilmen läggs även upp på Kostnad 15 euro/person och vi bjuder på maten under dagen. 16 Höstlovet i Korsnäs Onsdag kl Disco för Power Clubmedlemmar från Korsnäs, Malax och Solf på Petalax uf-lokal. Förutom disco blir det zumba, tävlingar och annat kul. Buss och inträde kostar 5 euro. Anmäl till eller senast Torsdag Heldag i Vasa för åk. 7-9 Simning alternativt bowling och efteråt shopping på stan. Kvällen avslutas med bio. Närmare info om busstidtabell och aktuell film via högstadiet och Young Power. Kostnad: 9 euro inkl. buss och alla aktiviteter! Anmälningar tas emot i högstadiet Fredag för åk. 4-6 simning/bowling och pizza i Närpes Vi far med buss kl och kl simmar halva gruppen medan andra gruppen bowlar. Kl bowling/simning. Vi äter pizza på Casa före vi åker hem från Närpes. Bussen och aktiviteterna är gratis. Stor pizza kostar 8 euro inkl. sallad och dricka och man kan också dela pizza med en kompis då blir det 4,50 euro inkl. sallad och dricka. Barnpizza kostar 6,40 euro inkl. sallad och dricka. Anmäl till eller senast

17 Känner du för avkoppling? Ta chansen nu! Kommunens fritidsavdelning erbjuder helt GRATIS en MÅ BRA/MOTIONSDAG Lördag vid Waterloo kl Kl Pröva på Zonterapi och akupunktur samt få en kort information om vad dessa alternativa behandlingsformer är bra för. Ordnas i skilda utrymmen inomhus. Kl Pröva på akupunktur och zonterapi i skilda utrymmen inomhus. Kl. 14 Spa-avdelningen öppnar: Spa Dealers badtunna är varm, dusch, bastu och spaprodukter! Kl Zumba med Janina inomhus Kl Knatte-Power lekar o kul med Sara-Lotta ute för alla småttingar. Hälsosamt mellanmål serveras! Kl Motionsstig utomhus som kan gås individuellt eller familjevis. Pris utdelas! Kl Paintballmatch mellan barn (12 år och uppåt!) och vuxen(pappa, mamma, storasyster eller farbror o.s.v) Paintball ordnas endast om 15 stycken anmält sig. Anmälning senast till eller ). För deltagare under 15 år krävs förälders fullmakt att spela. Paintball spelas utomhus! Kl Zumba med Janina pass II inomhus kl. 16 Spa-avdelningen öppen: Badtunna, dusch, bastu och spaprodukter! kl. 17 Gott från grillen: kött, bröd och sallader Blodtrycket mäts under dagen! Bland alla som besökt Waterloo under dagen utlottas fina må bra-produkter! FÖR DIG SOM ÄR UNG. Det räcker med en försäkring för Dig som är år, Lokalförsäkrings ungdomsförsäkring. Den är en färdig försäkringskombination, som alltid anpassas enligt behov. Denna hemförsäkring innehåller rese, sak-, olycksfalls-, ansvars- och rättsskyddsförsäkring. -ligt välkomna önskar Helena, René o Christina VÄLKOMMEN OCH DISKUTERA ANSIKTE MOT ANSIKTE Korsnäs Lokalförsäkringsförening Vi söker Power Club ledare i Taklax och Harrström. Ring Helena Grundutbildning för nya Power Club ledare i Vasa lördag kl arr. Hälsa & Trafik Anmäl deltagande senast till eller Kursen är gratis! Rabatter för medlemmar i Power Club! Vi har just nu sex företag inom Korsnäs kommun som ger rabatter på inköp till medlemmarna i Power Club som visar upp sitt medlemskort. Ännu fler företag kan komma med och stöda drogförebyggande verksamhet! I nästa nummer av KorsnäsNytt presenteras listan på företagen. 17

18 I Kandidatlista Korsnäs- Korsbäck Kulp, Helena kundsekreterare Lagerström, Carina företagare Lindholm, Roger fritidssekreterare Mannfolk, Susan barnmorska Nylund, Åke-Sören byggnadssnickare Södergran, Sture försäljnings-representant Teerimäki, Annmari pensionär Sammanställning av kandidatlistorna för kyrkofullmäktigevalet i Korsnäs församling II Kandidatlista Taklax- Bjurbäck Sandholm, Angelica mentalvårdare Vesterback, Vivan primärskötare Vestén, Stefan pälsfarmare Vestmalm, Tommy farmare III Kandidatlista Molpe Björkqvist, Anna-Mi hemslöjdslärare, skolgångsbiträde Holming, Måns företagare Häggdahl, Karl-Gustav byggnadsarbetare Prost, Marie tandskötare Ribacka, Camilla FD, biokemist IV Kandidatlista Harrström Granskog, Agneta tomatodlare Stenholm, Doris minkfarmare Södersund, Mikael jordbrukare Åbacka, Caroline florist Smeds, Bo studerande Korsnäs församling Kyrkoherdeämbetet Telefon Kyrkobyvägen 38 Fax Korsnäs, Finland Kungörelse om hemmaröstning En röstberättigad medlem av Korsnäs församling, vars rörelse- eller funktionsförmåga till följd av ett gravt handikapp eller en långvarig sjukdom är så begränsad att han inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället för valet av kyrkofullmäktige får mellan den 1 och den 4 november förhandsrösta hemma. Den som vill förhandsrösta hemma skall mellan den 25 och den 29 oktober kl anmäla om detta till valnämnden per telefon eller skriftligen, adress: Valnämnden, Korsnäs församling, Kyrkobyvägen 38, Korsnäs. Korsnäs den 1 oktober 2010 Bengt Holtlund, ordförande Korsnäs församling Kyrkoherdeämbetet Telefon Kyrkobyvägen 38 Fax Korsnäs, Finland Kungörelse om valförrättning Röstberättigade medlemmar i Korsnäs församling kallas till valförrättning 14 november Genom valet utses kyrkofullmäktige för mandatperioden Röstning kan ske enligt följande: I församlingens kyrka efter avslutad gudstjänst söndagen den 14 november kl varefter valförrättningen avslutas. Församlingen utgör ett enda röstningsområde och varje röstberättigad församlingsmedlem får avge sin röst. Korsnäs, den Bengt Holtlund valnämndens ordförande 18

19 Aktuella kurser i oktober Teaterverkstad för ungdomar Högstadiet i Petalax fredag kl och lördag kl Carla Fri Kursavgift 15 Kom med och öva dig att göra teater. Du får prova på roliga övningar, sketcher och fysisk teater, också akrobatik och pantomimlekar. Kursen avslutas med en varietéshow där du får visa vad du lärt dig. Kursen är lämplig för ungdomar i lågstadieåldern och uppåt. Kom i bekväma kläder och gymnastikskor. Ta med matsäck på lördag. Anmälan senast Korsnäs församling Kyrkoherdeämbetet Telefon Kyrkobyvägen 38 Fax Korsnäs, Finland Kungörelse om förhandsröstning I Korsnäs församling förrättas förhandsröstning för församlingsvalet i kyrkoherdeämbetet, Kyrkobyvägen 38, från den 1 till den 5 november mellan kl och varje dag, samt månd. 1 november kl i Harrström i Andelsbankens klubblokal, tisd. 2 november kl i Molpe bykyrka, onsd. 3 november kl i Korsbäck byagård, torsd. 4 november kl i Taklax bönehus samt onsd. den 3 november kl i Lärknäs åldringshem. Varje röstberättigad medlem i Korsnäs församling liksom också medlem av någon annan församling inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland får rösta på förhand om han/hon sannolikt inte under den egentliga valdagen söndagen den 12 november kan rösta i sin egen hemförsamling. På röstningsplatsen finns endast sammanställningen av kandidatlistorna i Korsnäs församling till påseende. Den som röstar i en annan församling än sin egen bör själv ta reda på sin kandidat och dennes nummer på kandidatlistan i sin församling. Den röstande bör för valfunktionären på röstningsplatsen uppvisa bevis över sin identitet. Korsnäs, den 1 oktober 2010, på valnämndens vägnar Bengt Holtlund ordförande Inred med Tilda Korsnäs skola tisdag kl Ulla-Britt Fagerström Kursavgift 20 Med milda fräscha färger, underfundiga figurer och oemotståndliga mönster får Tilda vem som helst på gott humör. Kursen är för dig som tycker om att sy roliga och per sonliga inredningsdetaljer. Tyger och övrigt material för första kurstillfället kan köpas av kursledaren. Ta gärna med egen symaskin. Anmälan senast Gör filmer till DVD Högstadiet i Petalax onsdag kl Andreas Westerberg Kursavgift 15 Har du gamla videofilmer från resor, bröllop eller andra fina minnen, lär dig överföra dem till DVD filmer. Vi redigerar videofilmer på ett enkelt sätt, klipper och sätter till ljud och musik. Ta med kamera, filmer och överföringssladdar. En viss datorvana behövs. Anmälan senast Finska för allmän språkexamen Medborgarinstitutet i Petalax torsdag kl Eva Kammonen Kursavgift 40 Kursen är avsedd för dig som vill öva upp dina språkkunskaper för att kunna avlägga allmän språkexamen i finska på mellannivå. Vi övar för examen som består av fem delprov: talförståelse, textförståelse, muntlig framställning, skriftlig framställning, strukturer och ordförråd. Förkunskaper motsvarande minst grundskola behövs. Du kan delta i kursen fastän du inte vill avlägga examen. Avgiften gäller för hela kursen som fortsätter på våren. Testdag 26.3 i Vasa, examensavgift 95 euro. Anmälan senast Nyfiken på Facebook Högstadiet i Petalax torsdag och 4.11 kl Ann-Sofi Backgren Kursavgift 15 Facebook är ett socialt verktyg som förenar människor med vänner och andra som arbetar, studerar och lever runt dem. Är du nyfiken på Facebook, vill du öppna ett konto och gå med? På kursen introduceras Facebook för nya användare och vi bygger upp din profil, vi bekantar oss med hur vi söker och lägger till vänner och tar del av andras profiler och inlägg. Inga förkunskaper behövs men gärna en e-post-adress. Anmälan senast Kom ihåg förhandsanmälan inom utsatt tid till alla kurser och föreläsningar via Internet: via telefon: eller via e-post: 19

20 Kundarbeten & beställningar Metallverkstan tfn / Martin Nygårdas och Peter Backman Elinstallationer tfn Boris Sjöstrand Hushålls och kylmaskiner tfn Kenneth Lolax Automation, larm & antenninstallationer tfn Tomas Hansson Lunch & Take-Away tfn Carola Eklund och Majvor Smedman Yrkesakademin i Österbotten Enheten i Korsnäs Silverbergsvägen Korsnäs FÖR DIG SOM ÄR UNG. Det räcker med en försäkring för Dig som är år, Lokalförsäkrings ungdomsförsäkring. Den är en färdig försäkringskombination, som alltid anpassas enligt behov. Denna hemförsäkring innehåller rese, sak-, olycksfalls-, ansvars- och rättsskyddsförsäkring. VÄLKOMMEN OCH DISKUTERA ANSIKTE MOT ANSIKTE Korsnäs Lokalförsäkringsförening Dessertbuffé Strand-Mölle dukar upp en stor dessertbuffet lagom till jul. Sjövägen 271, Molpe Tel Trubadurkväll med Caroline Lillmåns lördag Vi inviger vår nya bar! STRAND-MÖLLE - restaurangen vid havet Företagarjulfest lördag Boka bord! Sjövägen 271, Molpe Tfn:

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Borgå bjuder på mat i mörker

Borgå bjuder på mat i mörker Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 3/13 4 Synskadade utsatta i arbetet 8 Borgå bjuder på mat i mörker 10 Profilen: Sträva framåt precis som en bil Innehåll Nr 3 mars 2013 Ledaren

Läs mer

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg!

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg! 2014 KLIPPET 13 10 september Klippet i Åtvidaberg AB i samarbete med Åtvidabergs FF ETT GOMÉR & ANDERSSON-FÖRETAG Ska du sälja din bostad i Åtvidaberg? Ring Linda Johansson, 0120-150 00, 0763-98 00 76

Läs mer

nr 5 9-22/3 2011 100% Lokaltidning Naturen skapar skön iskonst Foto: Tord Martinsson

nr 5 9-22/3 2011 100% Lokaltidning Naturen skapar skön iskonst Foto: Tord Martinsson 100% Lokaltidning nr 5 9-22/3 2011 Naturen skapar skön iskonst Foto: Tord Martinsson Pernilla: Skitsnack Från Visseltofta horisont 59;ans Livs i Killeberg Kulturcafé i Ubbaboda skola TV inspelning på Stora

Läs mer

HÄR OCH NU. Åbolands distrikt. Informationsblad 2/2015 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE HAR ÄNDRATS. Första hjälpen-väska, universal.

HÄR OCH NU. Åbolands distrikt. Informationsblad 2/2015 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE HAR ÄNDRATS. Första hjälpen-väska, universal. HÄR OCH NU Åbolands distrikt Informationsblad 2/2015 Första hjälpen-väska, universal Fickförpackning Resenärens första hjälpen-förpackning Första hjälpen-väska för hemmet 1 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE

Läs mer

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2009 Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5 Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan Ur innehållet: Hemma hos

Läs mer

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7 ÅMÅLS KOMMUN magasinet Åmåls UTGIVET AV ÅMÅLS KOMMUN #3 MARS 2012 VAR MED OCH TYCK FYLL I TALONGEN PÅ SISTA SIDAN! TYCK OM ÅMÅL! HEMTJÄNSTEN LÅSER UPP MED MOBILEN Kommunen inför nyckelfri hemtjänst STJÄRNKVÄLL

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Förskolor i baracker möter kritik

Förskolor i baracker möter kritik 6 SEPTEMBER 2011 ÅRG 22, NR 36 Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 MED HAMMARBY SJÖSTAD Läs även: NVP.se VÄRMDÖ 12-13 Högsäsong för båtstölder HAMMARBY SJÖSTAD

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. OKTOBER NR 7 2009. Påverka Nyköping

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. OKTOBER NR 7 2009. Påverka Nyköping NUMMER 7 OKTOBER 2009 NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. OKTOBER NR 7 2009 + Så kan du bidra till utvecklingen av Nyköping Politikerna berättar: Mitt viktigaste beslut Företagarpanel

Läs mer

PROFILEN. Grillkol & Briketter. Guldöl. VaniljGlaSS 0,5 liter MAJ 2013. ÅSe. Harboe 2,8% 2,5 kg GILLA OSS PÅ. nu kan du följa oss på

PROFILEN. Grillkol & Briketter. Guldöl. VaniljGlaSS 0,5 liter MAJ 2013. ÅSe. Harboe 2,8% 2,5 kg GILLA OSS PÅ. nu kan du följa oss på Söderås Innehåller även information från GILLA OSS PÅ MAJ 2013 Kanoter i 15 å r Festivaldags? PROFILEN Luggudeträffen nu kan du följa oss på Priserna gäller 20-26/5 Reservation för slutförsäljning och

Läs mer

EU vill få bukt med ojämlika webbsajter

EU vill få bukt med ojämlika webbsajter Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 2/15 4 Blinda hundar hjälper människan 8 EU vill få bukt med ojämlika webbsajter 22 Nekades studieplats på grund av funktionshinder Innehåll

Läs mer

Årets företagare i Oxelösund utsedd

Årets företagare i Oxelösund utsedd Oktober 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN O.T Gasolycka krävde Det är en svart dag i Oxelösunds Järnverks 100-åriga historia. I den nya gasanläggningen hittas åtta arbetare till synes livlösa. Det är början på

Läs mer

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Dec. 2007 & God Jul Gott NYTT ÅR Ur innehållet: Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 www.golf.se/tjornsgk

Läs mer

DIALOG BERGA GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008. Här kan nya företag växa 6-8

DIALOG BERGA GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008. Här kan nya företag växa 6-8 DIALOG En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008 GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15 BERGA Kommunen satsar och sparar 10-12 Här kan nya företag växa 6-8 LEDARE NYHETER Budget för

Läs mer

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad?

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? FÖR DIG SOM BOR I HALMSTADS KOMMUN MARS 2015 MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd Så används dina skattepengar innehåll

Läs mer

Nr 4 oktober 2010 TEMA: SÅ BOR VI

Nr 4 oktober 2010 TEMA: SÅ BOR VI Nr 4 oktober 2010 TEMA: SÅ BOR VI HYRESGÄSTER I VÄSTER är en tematidning för Hyresgästföreningen Region Västra Sverige ÖPPETTIDER Måndag torsdag 08.30 16.30 Fredag 08.30 14.00 ADRESSÄNDRINGAR register.vastrasverige@

Läs mer

Mars 2013. Många fördelar att flytta hem när man får barn. Framtidsfokus med jobb eller studier i sikte. framtid Ånge mars 2013 1

Mars 2013. Många fördelar att flytta hem när man får barn. Framtidsfokus med jobb eller studier i sikte. framtid Ånge mars 2013 1 Mars 2013 Många fördelar att flytta hem när man får barn Framtidsfokus med jobb eller studier i sikte Hårdrock PÅ SCHEMAT framtid Ånge mars 2013 1 noterat Beslut i korthet Kommunfullmäktige 26 november

Läs mer

NR 1 2011. blomrabatt. sidan 7. Hit går. sidan 5. hyresrabatt. sidan 8. skolan på Mölle. sidan 10. informationstidning från Falkenbergs Bostads AB

NR 1 2011. blomrabatt. sidan 7. Hit går. sidan 5. hyresrabatt. sidan 8. skolan på Mölle. sidan 10. informationstidning från Falkenbergs Bostads AB NR 1 2011 blomrabatt sidan 7 Hit går hyran sidan 5 hyresrabatt sidan 8 Nya skolan på Mölle sidan 10 1 informationstidning från Falkenbergs Bostads AB OM FABONYTT INNEHÅLL 2 Thomas har ordet 3 Kall byggstart

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2008

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2008 En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2008 fondkväll lockade många till palladium Familjer ser inte ut som förr vi hjälper dig att hitta i sakförsäkringsdjungeln från västervik

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

KOLMÅRDSNYTT. Full fart mot målet! Konstverk. KOLMÅRDSNYTT tidningen av, för och med Kolmårdsbor. Nr 3, 2014 Årgång 5. Kolmårdstrollen Läs på sid 3

KOLMÅRDSNYTT. Full fart mot målet! Konstverk. KOLMÅRDSNYTT tidningen av, för och med Kolmårdsbor. Nr 3, 2014 Årgång 5. Kolmårdstrollen Läs på sid 3 KOLMÅRDSNYTT Nr 3, 2014 Årgång 5 Kolmårdstrollen Läs på sid 3 Promenadstig på en av Stavsjös dammar Läs på sid 10 PR OF ILE N Bild: Monica Svensson Full fart mot målet! Läs på sid 6 Läs på sid 32 Konstverk

Läs mer

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat Nr 1 2013 Tidningen för oss i HuddinGE Förskola 25 barn fick inte plats earth hour Dags att släcka lamporna MOE ger 110 procent kultur Från fredagsmys till läsgodis POLITIK Ny fart ökar tryggheten Lex

Läs mer

SATSA PÅ EN DAMM SLAO 2020: TEMA >> Investeringar GERREMO- PRISET SÅ JOBBAR ANLÄGGNINGARNA INFÖR FRAMTIDEN VI MÅSTE AGERA FÖR ATT STOPPA DUBBELSTÖTEN

SATSA PÅ EN DAMM SLAO 2020: TEMA >> Investeringar GERREMO- PRISET SÅ JOBBAR ANLÄGGNINGARNA INFÖR FRAMTIDEN VI MÅSTE AGERA FÖR ATT STOPPA DUBBELSTÖTEN nr 2 november säsongen 2013-14 GERREMO- PRISET SLAO 2020: SÅ JOBBAR ANLÄGGNINGARNA INFÖR FRAMTIDEN VI MÅSTE AGERA FÖR ATT STOPPA DUBBELSTÖTEN TEMA >> Investeringar SATSA PÅ EN DAMM SLAO SAMVERKAR FÖR ROLIGA

Läs mer

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet Att ge syskon utrymme Författare: Ingrid Nordgren, Tina Granat, Kerstin Andersson, Berit Persson, Eva Persson Barn- och vuxenhabiliteringen Manualen är ett resultat av projektet Att ge syskon utrymme som

Läs mer

Stäms på 127 000 för bad och fotbollsspel

Stäms på 127 000 för bad och fotbollsspel 27 JANUARI 2015 ÅRG 25, NR 5 Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 MED HAMMARBY SJÖSTAD Läs även: NVP.se NYHETER 10 Supermandrog florerar i Värmdö NACKA 16-17

Läs mer