till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3"

Transkript

1 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Nov 2005 JA till nytt klubbhus Ur innehållet: Rungande ja till nybygge 3 Kallelse till budgetmöte 6 Juniortjejer till riksfinal 8 Besök från Hirtshals 16 Damer i final på Gotland 14

2 Tjörns Golfklubb Rävlanda Kållekärr Tel: Fax: E-post: Internetadress: golfklubbar/tjornsgk Bankgiro: Postgiro: Tee Time är medlemstidning för Tjörns Golfklubb. Ansvarig utgivare: Kent Yngve I redaktionen ingår: Agneta Bengtsson Eva-Karin Ohlsson strategen.se Tommy Johansson Bo Bäckman Manus skickas till: Tjörns Golfklubb Rävlanda Kållekärr eller Budgetdags igen... För några veckor sedan fick du hem i din brevlåda protokollet från det extra medlemsmötet den 23 juli 2005 med några bilagor. Ett glädjande stort antal medlemmar hade slutit upp för att vara med att ta detta för klubben så viktiga beslut. Efter beslutet har styrelsen endast hört positiva uttalanden från medlemmar som av en eller annan anledning ej kunde närvara. Fynda hos Lions Second Hand Möbler Husgeråd Böcker Kläder Leksaker och ytterligare 1000-tals prylar till otroligt bra pris! JULMARKNAD 19 november kl Skänk gärna dina gamla möbler och allt annat som vi kan sälja! Du hittar oss i Aröd, Tjörn (väg 169 mot Bleket) Öppet onsdagar samt lördagar Tel , el Läs senaste nytt på Lions pg är alltid öppet för allmänheten och för företag som vill hjälpa. I detta nummer av Tee-Time får du en mer utförlig redovisning från mötet. Arbetet i styrelsen och de av medlemmar förstärkta grupperna pågår för fullt för att hålla den fastlagda aktivitets- och tidsplanen. Information om detta kommer du att få på budgetmötet. När det gäller medlemstillströmningen hittills, är den god. Vi måste alla hjälpa till att få in fler omgående - då vårt budgetförslag till stora delar bygger på medlemsantalet. En titt på termometern - visar tolv plusgrader och på vår bana klipps det fortfarande. Greener och fairways är fortfarande av högsta kvalitet. Men enligt almanackan är hösten här sedan länge och det är nu dags för vårt budgetmöte. Inför mötet har jag en förhoppning om att vi får ett stort och aktivt deltagande. Ett rikt golfliv behöver inte kosta så mycket Väl mött på Akvarellmuseet den 26 november. Kent Yngve Omslagsbild: Sagabiografen i Skärhamn var fylld till bristningsgränsen av entusiastiska medlemmar när Tjörns Golfklubb höll extra medlemsmöte. Foto: Bosse Bäckman. Utäng 1101, Skärhamn,

3 En milstolpe i utvecklingen av Tjörns Golfklubb Kön ringlade lång till möteslokalen. Vid dörren gjordes kontroll av rösträtten. Det blev den aktuella röstlängden. Lördag 23 juli i år samlades medlemmar i Tjörns GK i Sagabiografen i Skärhamn för att vid ett extra medlemsmöte ta ställning till styrelsens förslag till nybyggnation av fastigheter. Mötet har föregåtts av ett drygt tvåårigt utredningsarbete inom ramen för det beslutade generalplanearbetet. Vid ett tidigare årsmöte avlämnades en delrapport. Mötet beslöt då, att endast nybyggnation skall komma ifråga. All ombyggnad eller renovering av våra nuvarande fastigheter bedömdes inte som ekonomiskt försvarbart. Mötet förlades till juli månad mot bakgrunden av, att de flesta medlemmarna hade semester och befann sig på Tjörn. Hela 323 medlemmar hade därför hörsammat kallelsen och köade för att fylla biografen i Skärhamn. Avprickning av röstberättigade medlemmar gjordes vid ingången. Själva biografen blev mer än fullbesatt och alla fick inte sittplatser. Räddningstjänstens chef tillika vår medlem Håkan Bergstam informerade om, vilka säkerhetsregler, som gäller vid ett tillfälle som detta och satte sig sedan strategiskt för att ha kontroll över läget. Styrelsen hade förberett mötet noggrant. Vid ett tidigare tillfälle hade samtliga kommittéordföranden och andra nyckelpersoner i klubben kallats samman för en förhandsinformation och med möjlighet att yttra sig över realismen i lagda villkor för finansiering. Ett fylligt extra nummer av TeeTime hade skickats ut tillsammans med kallelsen till detta möte. Vår ordförande Kent Yngve öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Han passade även på, att presentera styrelsen. Till ordförande för mötet föreslogs nuvarande klubbchefen i Albatross GK och tidigare ordföranden i Göteborgs Golfförbund Hans Johansson. Inga andra förslag lades. Till sekreterare valdes Lisbeth Landström och till justeringsmän och tillika rösträknare Sigvard Staxäng och Bengt Wollffram. Hans Johansson tackade för förtroendet och presenterade sig själv. Han sade också, att han aldrig sett ett så välbesökt medlemsmöte tidigare. Så över till den enda men viktiga frågan på dagordningen, nybyggnation. Stig Jönegren föredrog uppdragets innehåll samt pekade på, att klubben nu har en utmärkt och alltmer känd bana och att vi, för att göra bilden av en modern och tidsenlig klubb, även måste titta på hela anläggningen. I det innefattas bl.a. att ge de anställda en dräglig arbetsmiljö. Vi skulle inte klara en arbetsmiljöinspektion utan grava anmärkningar. Att det första intrycket för en gäst är viktig kan inte nog understrykas och är väl känt efter en enkät för några år sedan. Med stigande greenfee och ökad standard på klubbarnas banor kommer klubbhuset och dess funktioner att bli ett konkurrensmedel. Både gästernas och medlemmarnas krav stiger. Efter Stig var det så Helge Kristenssons tur att föredra styrelsens förslag till nybyggnation. Förslaget går i korthet ut på, att inom två år skall alla gamla byggnader vara ersatta av ett nytt klubbhus och en ny maskinhall och verkstad även innehållande bagbod. I första etappen rivs "svinhuset" och maskinhallen byggs på dess plats. Därefter kan ladan rivas och klubbhuset byggas på dess plats. Avslutningsvis rivs det gamla klubbhuset. 3

4 Helge Kristensson presenterade förslaget med layout och bilder. Om shop skall ingå är en fråga för den fortsatta projekteringen. Helge visade förslaget via bilder och skisser och med den moderna datatekniken kunde medlemmarna få en visuell bild av, hur det skulle komma att se ut. Efter Helge var det Inga-Lill Janssons tur. Hon redogjorde för den viktiga ekonomiska biten, kostnad och finansiering. Den totala investeringen belöper sig till KSEK. Dessutom måste de gamla byggnaderna bort ur bokföringen. De är bokförda till ett värde av 550 KSEK. Detta kan dock ske genom att värdet skrivs ner under två år till 0 kr. Klubben har fonderat 845 KSEK för framtida investeringar. Detta tillsammans med att medlemmarna lämnar ett frivilligt lån om KSEK ger ett lånebehov om KSEK. Låneräntan beräknas till hela 7 % för att möta ev. framtida ränteökningar. Det ger en ökad årlig kostnad om 657 KSEK. Hur möter man då det? Jo, genom att ta in ytterligare 150 seniorer och 30 juniorer samt att höja årsavgiften med måttliga 240 kr för seniorer och 120 kr för juniorer. Det är en halvering av den tidigare beräknade höjningen, vilket tacksamt noterades av mötesdeltagarna. Efter detta var det Stigs tur igen. Han meddelade, att banans planerade fortsatta utveckling inte berörs av detta. Den kommer att fortsätta enligt plan och han redogjorde med konkreta exempel på vad som gjorts och kommer att göras. Han gick även in på banans beläggning av medlemmar och gäster under olika perioder under året. Han poängterade även, hur viktiga greenfeeinkomsterna är för klubben. Avslutningsvis informerades om, vilka åtgärder som måste vidtagas med befintliga byggnader, om vi inte genomför föreslaget projekt. Akut måste minst 340 KSEK investeras. Frågor och synpunkter Bosse Bäckman hade, som representant för distriktet, en del allmänna synpunkter. Han konstaterade, att vikten av en attraktiv anläggning ökar, eftersom gästers och medlemmars krav ökar. Golfboomen håller kanske på att plana ut, varför konkurrensen om greenfeegästerna ökar. I dagsläget tar nästan ingen klubb i landet ut full kostnadstäckning för driften av sina banor. För det skulle årsavgiften behöva Inga-Lill Jansson föredrog den finansiella delen. öka med i snitt kr per medlem. Han konstaterade också, att Tjörns GK ligger under snittet vad gäller antal medlemmar i förhållande till motsvarande klubbar. Det gäller även antalet greenfeegäster. Det finns potential för ytterligare gäster per år. Fråga: Är det säkert, att man kan öka antalet seniormedlemmar med 150? Tommy svarade, att han haft kontakt med våra köande och fått bekräftat, att de är seriösa i sin önskan at bli medlemmar i just vår klubb. I dagsläget uppgår kön till 100 personer köande. Varför frivilliga lån? Varför inte höja medlemslånet med kr? På detta blev svaret, att vi inte kan öka vårt lån om :- utan konsekvenser. Några klubbar omkring oss har redan lägre lån. Vi har historiskt inte haft några som helst problem att få in frivilliga lån. Det har skett vid två tillfällen. Det ena var för att medlemmarna önskade snabba upp en planerad komplettering direkt efter starten 1992 och den andra i samband med utbyggnad till 18 hål. Jarl Salegård, vår förste ordförande, meddelade, att han var för utbyggnaden men kände viss oro för intag av fler medlemmar. Han uppmanade styrelsen, att titta på alternativa medlemsformer. Svaret på detta var, att styrelsen kontinuerligt tittar på alla sådana alternativ. Det har dock inte varit aktuellt tidigare. Frågan skall givetvis tas upp till behandling igen, beroende på hur rekryteringen fortskrider. En nybliven medlem berättade, att han gått förbi ladan i tron, att han skulle hitta klubbhuset där. Han menade, att det var hans sätt, att stödja projektet. 4

5 att styrelsen kom väl förberedda till mötet. De genomförde en fullständig presentation och hade med alla möjliga tänkbara alternativ. Det borgade för, att man var väl uppdaterade och hade tagit hänsyn till alla eventualiteter. Beslutet är villkorat med fyra punkter: 1. Antalet nya medlemmar måste vara uppfyllt. 2. Frivilliga lån om 1,5 miljon skall vara klara. 3. Beviljade banklån 4. Höjningen av årsavgiften beslutas på budgetmötet enligt förslag. Erik Häggström talade om miljön. Han hotade, till allas glädje, att vara det onda ögat, om det inte togs tillräcklig hänsyn till miljön i alla dess former. Erik Häggström slog, som vanligt, ett slag för miljön och frågade, hur de behandlats i förslaget. Svaret på detta var, att miljön naturligtvis är en stor del i projektet. Det gäller inte bara arbetsmiljö utan även kretsloppstänkande, uppvärmning m.m. På fråga om, hur mycket upprustning skulle kosta blev svaret, att det inte var kalkylerat. Alternativt var borta enligt tidigare årsmötesbeslut. På frågan om kalkylen kunde spricka genmäldes, att vi ska bygga till ett fast pris och en byggentreprenör deltar i projektgruppens arbete för att hitta bra lösningar. Bosse kom in i egenskap av medlem och tidigare styrelseledamot och berättade en del om, hur tidigare situationer hanterats av medlemmarna. Däri ingick bl.a. de tidigare nämnda frivilliga lånen. Han erinrade också om, hur medlemmarna varit ivriga att före föreslagen tidplan få vissa förbättringsåtgärder införda och aktivt medverkat i utveckling och skötsel av vår klubb. En arkitektröst höjdes med synpunkten, att det fanns stora brister i förslaget rent layoutmässigt och undrade hur förslaget kommit till. På det svarade Helge, att arkitektfirman Liljevalls Arkitekter, som haft många liknande uppdrag i golfsammanhang, utarbetat förslaget. Ganska snabbt ebbade frågorna och diskussionen ut och det kändes i luften, att mötet ville komma till beslut. Kunde så ske? Nej, momsfrågan måste redas ut. Alla redovisade siffror var utan moms. Svaret på det blev, att vi skulle genomföra projektet på samma sätt som vid utbyggnaden av de 9 nya hålen. Momsen reglerades genom vårt bolag Tjörns Golf AB. Nu ville alla ha beslut På ordförande Hans fråga kom ett rungande JA från mötet. Ett möjligen två nejrop kunde uppfattas bland 323 röstande. Sammanfattningsvis kan man konstatera, Inför det nu stundanden projekteringsarbetet är medlemmarna välkomna med synpunkter och förslag. Ett villkor är dock, att de lämnas in skriftligt för att det ska bli ordning i processen. Alla, som lämnar in synpunkter, kommer också att få ett svar. Direkt efter mötet, när medlemmarna under glatt samspråk lämnade mötet, påbörjade styrelsen nästa fas av projektet. Nu gäller det att uppfylla villkoren och sätta full fart framåt. Lycka till! Bosse Bäckman Lägesrapport Klubbhus, verkstad och maskinhall! Efter beslutet på medlemsmötet den 23 juli har det formats en "Bygggrupp" som håller i det fortlöpande arbetet med planering, anbudsförfarande, bygglov etc. Gruppen består fn av Helge Kristensson (ordf), Ralf Gustafson, Leif Sellberg (fastighetskommittén), Tommy Johansson (klubbchef), Bengt Brandeby, Stig Andersson (banarbetare), Ulf Bang och Lennart Devér. Ytterligare synpunkter framfördes. Det var sådana saker som att placera klubbhuset på berget bakom tävlingsexpeditionen, få hål 9 och 10 att ligga i anslutning till klubbhuset, omändring av vissa hål för att höja banans handicap m.m. De flesta av frågorna hade egentligen inte med sakfrågan att göra men speglar på ett tydligt sätt medlemmarnas intresse för vår klubb. På frågan om klubbhusets placering genmälde Helge, att det direkt medför en kostnadshöjning på storleksordningen 1,5 2 miljoner. En glad, lättad och tacksam klubbordförande Kent tackar Hans för hans insats. På senaste mötet presenterades en delvis ny layout på klubbhuset med shopen inritad och en detaljritning på verkstad. Gruppen diskuterade också tekniken kring uppvärmning och hur VVS systemet skall utformas. Tidplanen gicks också igenom utifrån en förväntad byggstart i början på mars månad nästa år. En fyllig presentation av läget planeras till julnumret av TeeTime. Klart är att planeringsarbetet är i full gång. 5

6 KALLELSE Medlemmarna i Tjörns Golfklubb kallas till ordinarie Budgetmöte Tid: Lördag 26 november 2005 kl. 11:00 Plats: Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn Dagordning 0. Ordförandens punkt. 1. Upprop och fastställelse av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställelse av föredragningslista. 4. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 5. Fastställelse av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året. 6. Upptagande av banklån och uttag av pantbrev i fastigheten Tjörn Rävlanda 1: Redovisning -utredning spelrätter. 8. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet. 9. Övriga frågor. 10. Avslutning. Efter mötet bjuder klubben på kaffe med tilltugg och i samband med detta kommer prisutdelning "Rävlanda Cup" att ske. Avgifter TGK 2006 Medlemskapet innefattar tre kostnadsposter: År 2005 År 2006 Registreringsavgift 2.200: :- Engångsavgift. Styrelsen bemyndigad att förhandla. Medlemslån Senior Reverslån : :- Junior Reverslån 2.500: :- Knattar Reverslån 2.500: :- Årsavgift (medlemsavgift till TGK, serviceavgift till TGAB samt städdeposition) Senior (över 21 år) 3.200: :- varav medlemsavgift 500:- 500:- Samt städdeposition 200:- 200:- (återfås mot arbetsprestation) Junior (14-21 år)* 1.500: :- varav medlemsavgift 500:- 500:- Samt städdeposition 100:- 100:- (återfås mot arbetsprestation) Knatte (under 14 år) 500:- 500:- varav medlemsavgift 500:- 500:- Passiv (alla) 500:- 500:- varav medlemsavgift 500:- 500:- Maximal avgift för familj 8.100: :- Köavgift per person 300:- 300:- * Ungdomar, som studerar, är arbetslösa eller gör militärtjänst får, mot intyg, behålla junioravgift tills fyllda 25 år För samtliga medlemmar tillkommer av SGF sedan tidigare beslutad förvaltningskostnad (plus 39:- per medlem). Denna avgift påverkar ej familjerabatten. 6

7 Tjörns Golf AB / Tjörns Golfklubb Resultaträkning budget 2006 Budget Prognos Budget Utfall INTÄKTER SERVICE, MEDLEM OCH REG.AVGIFTER SPONSORSINTÄKTER GREENFEE/FÖRETAGSGOLF KOMMITTÉER ÖVRIGA INTÄKTER STÄDAVGIFTER HYRESINTÄKTER SUMMA INTÄKTER KOSTNADER LÖNER OCH SOCIALA KOSTNADER PERSONALKOSTNADER MASKINKOSTNADER (EXKL.LEASING) BANKOSTNADER (EXKL. LÖNER) FASTIGHETSKOSTNADER LEASINGKOSTNADER KANSLI (EXKL.LÖNER) DIVERSE KOSTNADER REKLAM, PR OCH TEETIME KOMMITTÉER ARRENDEN HYRESKOSTNADER FÖRBUNDSAVGIFTER SUMMA KOSTNADER RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR AVSKRIVNINGAR BYGGNADER MASKINER OCH INVENTARIER UTRANGERING RÄNTEKOSTNADER RESULTAT FÖRE DISPOSITIONER VERKSAMHETSPLAN 2006 Fortsatt förbättring av banan med bl.a. utbyggnad med ytterligare gräs-tee. Underhåll av akuta brister och skötsel av befintligt fastighetsbestånd. Förstärkt marknadsföring vad gäller företags golf och green-fee. Utbildning registrering och uppföljning för officiellt handicap. Verksamhetsplanering skall genomföras i resp. kommitté redovisning lämnas i årsmöteshandlingarna. Fortsatt arbete med generalplanen ( ) omfattande områdena: # klubbhus, verkstad, maskinhall enligt extra medlemsmötetsbeslut start etapp 1 # utveckling av banan med omgivningar och ev. utökning av par 69 till par 70 - # övningsfält med drivingrange, övningsgreen, inspelsträning, övningsbunkrar samt korthålsbana # parkeringsplats, tillfartsvägar och transporter inom klubbområdet 7

8 Isabelle Hansson, Sara Karlsson, Frida Fougberg och Carolina Crisp vid riksfinalen FSB Cup i Kävlinge. Ungdomssatsning som ger resultat Tjörntjejer på Jesper Parneviks Training Camp Strax innan midsommar begav sig fyra flickor från Tjörns Golfklubb till Jesper Parneviks training camp på A6 i Jönköping. De heter Frida Fougberg 12 år, Isabell Hansson 12 år, Sara Karlsson 14 år och Carolina Krisp 12 år. Tjörn var enda klubben som kunde ställa upp med så många tjejer. De tjugo tjejerna som var på lägret hade fyra tränare till sitt förfogande och dagarna fylldes snabbt med golf, golf och ännu mera golf. Vi spelade 18 hål varje dag. Förutom det hade vi ett träningspass på förmiddagen och ett träningspass på eftermiddagen, berättar Isabell och Frida. På kvällarna var alla trötta och vilade. Vi tränade på precis allting, berättar Isabell. Roligast var kanske att öva på hockar och slizar. Inspel var det jag lärde mig mest nytt om, säger Frida. Puttningen var bra att öva på. När TeeTime frågar om man inte får lite hemlängtan när man är hemifrån så länge säger de att det var ingen risk. Man hinner helt enkelt inte. Maten var helt ok, de åt frukost på klubben och till middag blev det mest potatis och kött varje dag. Lite äventyr i klassisk lägerstil hann dock tjejerna med. De började första kvällen med att låsa sig ute. De rådiga tjejerna löste snabbt problemet genom att knacka på hos grannarna, dvs. killarna och sova över där. Lägret avslutades med en tävling på söndagen. En tävling som togs hem av Oscar Karlsson från Tjörns Golfklubb och Sara Karlsson kom på tredje plats. Tjörnungdomarna slog flera ungdomar med betydligt lägre handikapp. Tjörntjejer med i Riksfinal i Förenings- Sparbanken Cup Tjejlaget har visat framfötterna i årets Föreningssparbanken Cup. Efter en kvalomgång på Lysegårdens GK gick laget vidare till regionfinal på Bredareds GK den 19 juli. Totalt hölls nio regionfinaler på olika platser i Sverige samma datum och nästan 150 tjejlag deltog. I Bredared placerade sig Tjörntjejerna på andra plats och en biljett till Riksfinalen i Kävlinge den 7-8 augusti 2005 var säkrad. I mycket tuff konkurrens kom tjejerna på en hedrande 29:e plats i Kävlinge. I Kävlinge fanns även nyblivna golfproffset Louise Stahle på plats för att ge de unga damerna goda råd. Hon berättade att man måste träna för att bli bra, säger Frida och Isabell när TeeTime frågar. Flickorna verkar ha tagit fasta på rådet. Tjejerna tränar nästan golf VARJE dag i veckan. De tränar både på klubben och hemma. Isabell har en greenflagga hemma på gräsmattan och Frida övar slag med luftbollar. Alla som varit med Jesper Parneviks läger över Sverige fick möjlighet att träffa Jesper Parnevik under Scandinavian Masters i sommar. Tjörntjejerna var dock inte på plats för att träffa idolen. Snack med den kvinnliga pron som fanns på plats i Kävlinge. 8

9 Sex juniorer bland de tio bästa på Tjörns KM Inom klubbmästerskapen på Tjörn ser man mer och mer resultatet av ungdomarnas flit. Vi har mycket duktiga juniorer i klubben, berättar Pelle Karlsson och Ulf Lewing. I stora Klubbmästerskapet finns sex juniorer bland de 10 första placeringarna. Tittar man på de tjugo bästa placeringarna är hälften juniorer. Vad ligger då bakom succéerna bland Tjörnungdomarna? Kommer de lyckade resultaten som en överraskning eller är det resultatet av flitigt arbete? TeeTime frågade ungdomsledarna som berättade att Tjörns Golfklubb har 104 ungdomsmedlemmar som kan Här ser vi KM-pristagarna i tjejklassen. Fr. v. 1:a Eva Fougberg, 4:a Carolina Crisp, 3:a Sara Karlsson och 2:a Isabelle Hansson. vara med på de träningar som kommittén anordnar varje säsong. Hittills är de ca 30 pojkar och flickor som valt att vara med. Det är helt klart ungdomarnas flitiga tränande som ligger bakom resultaten, säger Pelle Karlsson, Ulf Lewing, och Stefan Karlsson som är ungdomskommittén. Klubbens båda PRO Robert Heyman och Bert Rylander ställer upp på ett enastående sätt vilket gett ett fantastiskt resultat. Ulf Lewing berättar att även Henrik Isebäck kommer att vara med och träna ungdomarna nästa år, vilket man ser fram emot. Som alltid efterlyser man fler ledare och fler engagerade föräldrar. Alla är hjärtligt välkomna, försäkrar Ulf. Eva-Karin Ohlsson Hela juniorgänget på träningsläger för Bert Rylander, pro på klubben. Putträning före start i riksfinalen i Kävlinge. 9

10 Tjörns Alexander Junior Trophy Tävlingen gick i år 21 juli för 5:e gången och hade samlat ett startfält om 70 juniorer. Som vanligt spelade man i tre klasser och, som vanligt, var prisbordet värt sin egen mässa. Imponerande. Vädret vid start var inte det bästa. Ett lätt regn föll, men det dämpade inte humöret på ungdomarna, som fast besluta att segra, gjorde sina utslag. Under förmiddagen lättade dock regnet och vädret blev riktigt hyfsat. Det blev också resultaten och en del riktiga höjdare kunde noteras. Resultatberäkningen gjordes enligt Hcp, men även bästa bruttoscore A-klassen belönades. Tävlingen genomfördes som slaggolf. Många av våra grannklubbar var representerade, men även mer långväga gäster kunde noteras. Utöver ett antal från göteborgsklubbar fanns även tävlande från Lundsbrunns GK; Ängelholms GK, Alingsås GK, Kind m.fl. Av totalt 70 deltagare hade 38 annan klubbtillhörighet än Tjörns GK. Prisutdelningen sköttes med den äran av familjen Alexanderssons juniorer Lukas och Matilda. Brittis och Bo Alexandersson menade, att nu är det dags för juniorerna att ta över. Efter Juniorkommitténs ordförande Ulf Lewing, som höll det inledande talet, var det så dags för Lukas att prata varefter han, assisterad av sin syster Matilda, förrättade prisutdelningen. Ett HIO presterades under tävlingen. Pristagarna i A-klassen Pristagarna i B-klassen Priset för bästa bruttoscore gick till Fredrik Brandin, Lysegårdens GK med 73 slag. Vinnare i klass A blev Erik Asker, Lysegårdens GK, med 68 slag netto. Tvåa kom Sebastian Hansson, Tjörns GK, också 68 slag men han hade högre Hcp. Pristagarna därefter blev 3: Erik Wiklund, Tjörns GK 69 4: Fredrik Brandin Lysegårdens GK 70 5: Fredrik Hamnén Mölndals GK 70 6: Kristoffer Idestål Stenungsunds GK 71 7: Tobias Karlsson Tjörns GK 71 8: Johan Wiklund Tjörns GK 71 9: Kent Stridsberg Skaftö GK 72 10: Johan Thoresson Skaftö GK 72 Totalt deltog 26 spelare i A-klassen. Pristagarna i C-klassen Trean i klass A, Erik Wiklund, passade även på, att göra HIO på hål 10. Detta föranledde pappa Jan- Olof att införskaffa och bjuda alla deltagarna i tävlingen på skummande Pommac. 10

11 B:klassen: 1: Adam Eineving Chalmers GK 68 2: Dennis Josefsson Tjörns GK 69 3: Christoffer Aldhammar Kungälv-Kode GK 73 4: Johan Lewing Tjörns GK 73 5: Johan Fridlund Ängelholms GK 74 6: Frida Fougberg Tjörns GK 74 7: Oscar Karlsson Lysegårdens GK 76 8: Fabian Fihn Orust GK 76 9: Isabelle Hansson Tjörns GK 76 10: Lovisa Nordin Gräppås GK 77 Totalt deltog 19 spelare i B-klassen. C-klassen: 1: Anthon Gustavsson Kinds GK 57 2: Oscar Mölne Tjörns GK 66 3: Sebastian Fihn Orust GK 67 4: Simon Andersson Tjörns GK 67 5: Linn Asket Lysegårdens GK 68 6: Viktor Sandberg Alingsås GK 68 7: Carolina Crisp Tjörns GK 69 8: Andreas Josefsson Tjörns GK 70 9: Eric Sävendahl Tjörns GK 70 10: Daniel Eineving Chalmers GK 72 Totalt deltog 24 soelare I C-klassen. 13 av de 70 spelarna var flickor. Här finns mer att göra, för att öka andelen. Klubben tackar familjen Alexandersson, som skapat en av de större juniortävlingarna i distriktet. En tävling, som växer alltmer för varje år och får allt större spridning bland deltagarna. Info från utbildningskommittén Under året har följande utbildningsinsatser genomförts: 4 nybörjarkurser i teori med tre sammankomster vardera, totalt 35 nya golfspelare, vidareutbildning för spelare som har nått eller är i närheten av hcp 36, fyra kurser med sammanlagt 31 deltagare. Dessutom har vi utbildat 16 knattar under sommaren. Kurserna genomförs enligt SGF:s rekommendationer och med utbildare, klubbmedlemmar, som ställer upp helt ideellt. Den praktiska utbildningen genomförs av klubbens Pro. Ove Holmberg Så här fungerar spelprovet Olika uppgifter har cirkulerat inom klubben vad som gäller för uppspel för att ta grönt kort och få hcp 36+. Här följer ett förtydligande: För att erhålla Grönt kort skall man, förutom teoretiska prov och praktiskt test, också avlägga ett spelprov. I spelprovet spelar du poängbogey nio hål (mot hcp 36, par 3) där du skall klara sammanlagt 18 poäng. Du spelar från gul-svart tee, 150 m. Spelprovet kan man göra tillsammans med instruktör (Pro) eller spelare med officiellt handicap och som rekommenderas av Tjörns golfklubb. Här är våra duktiga utbildare på avslutning på Lyckorna den 23 september en dag att minnas som bonus i livet med varmt väder och en klarblå himmel. Fr. v. Ingela, Udo, Ove, Eva, Göte, Lena och Britt-Marie. Sponsorfamiljen Matilda, Brittis, Lukas och Bo Alexandersson Se där, blicken kvar på bollen. Skolexempel på hur det ska vara. 11

12 Sponsor- och Funktionärsgolfen 2005 Söndagen 11 september kl. 09:00 small det till på Tjörns GK:s golfbana och årets Sponsor- och funktionärsgolf började med gemensam start. Vädret var strålande, som hittills alltid, när denna tävling genomförts. 33 tvåmannalag skulle i en greensome slaggolf tävla om priserna, bl.a. 6 dagsfärska tårtor från Tjörnbagarn. Humöret var på topp och många fina scorer kunde noteras. Nytt för året är, att man numera faktiskt får slå ut en provisorisk boll i greensome. Man måste dock ange, för vem bollen skall slås. Det är då den andre spelaren, som slår och från den plats första slaget gjordes. Läs och lär. Första prisplatsen belades av det blandade laget Boab Tryckeri / Kinnarps med det imponerade resultatet 62,8 slag följda av Utbildarna med 66 slag. Tredje platsen togs av Getinge med 68,2 slag och på fjärde plats gick Herrkommittén in med 68,4 slag. RIAB kom in på femte plats med ett resultat strax över banans par, 69,8 slag. Klubben tackar alla sponsorer för deras deltagande i tävlingen med framför allt för deras insats som sponsorer för klubbens utveckling. Vi kommer tillbaka nästa år med denna tävling men kanske blir det några förändringar. OSM Ship Management, Dan Hyttsten och Kenth Andersson. Boab Tryckeri/Kinnarps, Sandra Svensson och Robert Andersson. Team Nordea-Kansliet, Karl-Erik Brorsson och Leif Jannesson. Bjurfors Södra Bohuslän, Birgitta Alenius och Hans Andersson. Veterankommittén, Rune Henning och Kurt-Arne Berntsson. Första priset delas ut till Sandra Svensson och Robert Andersson under överinseende av "caddyn" Matilda. Sandra höll därefter segrarnas sedvanliga tacktal. Team Kansliet, Tommy och Eva Johansson. Getinge, Andreas Lindqvist och Stig Kristensson. Nols Färg Three West, Christina Dahlström och Berndt Schmeikal. Herrkommittén, Alf Lundgren och Bertil Petersson. Akzo-Nobel, Göte Sandberg och Jan Brändén. TEE-TIME, Agneta Bengtsson och Erik Häggström. 12

13 Team Caran, Bernt Landström och Arne Gustavsson. Icopal AB, Robert Carlsson och Magnus Jonsson. Elteam Väst, MATS Bertilsson och Olle Hultengren. Black & Decker, Thomas Olsson och Sven-Gösta Wengelin. Persson och Co, Olof Persson och Anders Sundström. PÅ Konsult, Anita och Per-Åke Wilhelmsson. Tjörns Sparbank, Siw och Erik Bernhardsson. Alfakonsult AB, Inga-Lill Fägerhielm och Anders Gustafsson. Styrelsen 2, Stig Jönegren och Bert Rylander. Benima Fighters, Jörgen Katz och Kent Arnesson. Utbildarna, Lena Sjöblom och Åke Holmberg. Svegross, Fredrik och Hans Hellman. RIAB, Peter Edström och Sune Alexandersson. Tävlingskommittén, Inger Bergstam och Björn Bengtsson. Styrelsen, Inga-Lill Jansson och Kent Yngve. Lerums Bil, Kjell och Alexander Darhoff. Hjalmar Olssons Bygg/Nöjesbolaget, Björn Markusson och Hans Dahlkvist. Team KGK, Per Svensson och Michael Lundberg. SF Marina, Britt-Marie Halldin och Thomas Kristensson. Skofyndet/Miljökommittén, Sture Sandström och Lars-Åke Lindeborg. Tjörnbagarn, Gabriella och Lars Jannesson. Vänortslaget Hirtshals, Göte Josefsson och Karl-Axel Karlsson. Sponsorkommittén ordförande Per Svensson inleder prisutdelning assisterad av klubbchefen Tommy Johansson. 13

14 Erik Häggsström visar hur droppning får ske. Våra kommittéer Rubriken kan också tjäna som första rad på den här lilla artikeln som handlar om klubbens kompletteringskurs för 36+are. Droppning tycks vara det knepigaste att hålla rätt på i regelfloran. Vid fyra kurstillfällen om vardera tre timmar i två dagar har över 50 medlemmar nu genomgått kursen som ger dem rätt till off. handicap bara de också kan redovisa en 9-hålsrond på 18 poäng från ordinarie tee. Det är första året som klubben anordnat den här kursen. Vi hade märkt att det fanns ett stort behov av att fräscha upp regelkunnandet hos våra nybörjare men också hos dem som kanske gått och tragglat på 36+ en längre tid. Kursen har letts av Britt-Marie Smedberg och Erik Häggström och efter de positiva kommentarer vi fått kan jag nog redan nu utlova dakapo nästa år. Fair Play! Inledningsvis har Erik, som spelat golf i över 40 år, pratat lite om golfens historia och hur den präglas av fair play och social samvaro. Han har också berättat lite om hur reglerna ändrats genom tiderna. Golf är ju en av våra äldsta sporter med över 300 år på nacken och grundtanken genom alla år har varit att spela bollen som den ligger på banan som den är. Just vad som sägs i regel 13. Konstra inte till det! Reglerna är logiskt uppbyggda! Är du tveksam om en regeltolkning spela en alternativ boll! Tidigare kunde du få plikt om du störde spelare med prat eller rörelser = huvudpunkten bland våra nuvarande etikettregler som omfattar omdöme och hänsyn, säkerhet, banvård och speltempo. Tid har inte ägnats så mycket åt etikettfrågor, men HUR SKA DU DROPPA OCH MYCKET MER! deltagarna har fått ett formulär för självstudier med 99 frågor och svar. Alla kursdeltagare har fått boken TILL HANDICAP 36 OCH ÄNNU LÄGRE OM DU VILL! Huvudvikten har lagts vid våra viktigaste regler. Erik har betonat hur viktigt det är att man lär sig hitta i regelboken med hjälp av nyckelorden i INDEX och att man lär sig golfspråket med hjälp av DEFI- NITIONERNA. Hela regelboken har gåtts igenom med olika exempel men framför allt har man ägnat tid åt 8-10 av de viktigaste reglerna som man verkligen har nytta av att känna till framför allt då alla olika former av droppning. Bollpunkten? Bollpunkten och kortaste vägen ut från en olägenhet och så dropp inom en klubblängd är svår att förstå. Det gäller från oflyttbart hindrande föremål regel 24 - samt ur onormala markförhållanden regel 25. Erik har tjatat och förmanat. Det finns bara en plats som är kortaste vägen ut. Markera gärna bollpunkten med en pegg och droppa sedan inom en klubblängd inte närmare hålet! Vid en regelpromenad under avslutningsdagen tillämpade vi dessa regler. När är det två klubblängder som gäller? var också en ofta återkommande fråga. Svar: ur sidovattenhinder regel 26 där bollen senast skar hindrets gräns samt när du förklarat bollen ospelbar regel 28. Vid den regeln kan du ju också välja flagglinjen på samma sätt som du gör vid vattenhinder, gula markeringar. Vi gick runt på 1:an, 3:an och 18 för att studera olika fall. Tänk på att det kan löna sig att förklara bollen ospelbar istället för att i panik försöka ta sig ur en bunker eller tät ruff. Reglerna är till för att hjälpa oss och inte för att stjälpa oss, predikade Erik och Britt-Marie, som hälsar alla 36+are välkomna till kurserna nästa år. Erik Häggström Bankommittén: Anders Larsson Medlemskommittén: Kent Déras Tävlingskommittén: Björn Bengtsson Utbildningskommittén: Ove Holmberg Damkommittén: Ann-Christin Alnegren Herrkommittén: Sven-Gösta Wengelin Juniorkommittén: Ulf Lewing Veterankommittén: Rune Henning Marknadskommittén: Kent Yngve Byggnads- och fastighetskommittén: Leif Sellberg Elitkommittén: Anna Larsson Miljögruppen: Erik Häggström

15 Elitlagen har haft ett både bra och dåligt år Herrlaget har föryngrats och förbättrat träningsdeltagandet vilket är positivt. Föryngringen har skett genom att vi fått in två lovande tonåringar, bröderna Erik och Johan Wiklund, i laget. Erik och Johan har varit mycket flitiga med spelande och träning i år. Dessutom har de tävlat flitigt på Bankboken Tour Distrikt (BDGF touren) med fina resultat. Om utvecklingen fortsätter i samma fart blir det intressant att se hur långt de når kommande år. Säsongens höjdpunkt var annars i vanlig ordning det nationella seriespelet och klubbmästerskapet. I år spelade herrlagets seriespelsomgångar på Mellerud och Mjölkeröds trevliga banor. I foursome och fyrbollbäst bollarna gjorde vi klart godkända resultat i båda omgångarna. Tyvärr kunde vi inte följa upp de resultaten i singelspelet utan föll tillbaka efter bra scorer blandade med några riktigt usla resultat. När allt var färdigspelat hamnade vi på en sjunde plats (av nio) i division 3 Bohuslän-Dal. Efter förra årets fjärdeplats så var det förstås en besvikelse men vi får försöka komma igen nästa år. Kan vi bara bli bättre på att hålla ihop singelspelet ska vi kunna slåss om andra till fjärde platsen. I herrlaget har i år följande spelare varit med: Johan Bergelin, Mattias Jönegren, Andreas Svensson, Erik Wiklund, Alexander Marcusson, Johan Wiklund, Erik Lidman och Johan Edling (t.f. lagkapten). Inför nästa år kommer det med största säkerhet ske en del förändringar. Dels Damlaget tycker det är positivt att träningen börjat ge resultat i form av sänkta handicap. På fem spelare har handicapet sänkts ca 18 slag! Bland annat har Åsa P sänkt sig hela 7,4 steg, Linda K 3,6, Titti 3, Gun 1,6 och Anna G 2,2 steg. Fokus på tävlingsspelet har som vanligt varit det nationella seriespelet. Detta var något av en lokal historia med en deltävling i Stenungsund och en på Orust, Morlanda. Värt att notera är att seriespelet Damer Div II inför 2005 lades om varför flera lag från Göteborgsregionen numera ingår. Utfallet av årets spel har varit lite blandat, framför allt har vi haft svårt att få till foursome-rundorna på önskvärt sätt. hoppas vi att det kommer att finnas en ny lagkapten och ytterligare några coacher som hjälper till runt laget. Dessutom hoppas vi att ni som känner för tävlingsgolf och vill vara med och konkurrera om en plats hör av er. I faktarutan nedan kan ni se vad man bör uppfylla för att kunna ta en plats, MEN det är viktigt att vi vet om att ni vill vara med så hör av er även om ni inte just nu uppfyller alla punkter. Vi försöker begränsa oss till att ha en grupp på under 10 stycken. FAKTARUTA: Intagning i herrlaget Personens handicap. Just nu är singelhandicap ett absolut krav. Dokumenterad tävlingsvana med resultat på Bankboken Tour (distrikt, regional, osv.) eller på större seniortävlingar. Scratchtävlingar väger avsevärt tyngre än handicaptävlingar och andra lokala klubbtävlingar. Personens möjlighet att deltaga vid gruppträningar och nationellt seriespel. Vid liknande handicap och övriga kvalifikationer så har juniorer alltid företräde. Elitgruppernas sammansättning revideras två gånger varje säsong. Vid säsongens början samt en gång på mitten (av densamma) troligtvis i slutet av juli. Johan Edling Elitlagen söker coacher vi vill bygga för framtiden Dam- och herrlaget söker dig som är intresserad av att tillsammans med våra duktiga PRO och lagmedlemmarna utveckla klubbens bästa spelare till att bli bättre. Tidigare har vi i varje lag haft en lagkapten som efter bästa förmåga planerat aktiviteter, träningstillfällen och tävlingsdeltagande. Det har fungerat hjälpligt men för att gå vidare och kunna erbjuda en mer varierad och rolig verksamhet behöver vi nya idéer och krafter. Tanken är att vi ska ha 2-3 personer per lag som kan axla olika roller och ansvara för olika delar av det som lagen gör. Vad handlar det om? Det är egentligen upp till dig och de övriga personerna att definiera men vi tror att följande kan ingå Ordna matcher mot andra klubbar Planera träningstillfällen Planera för tävling där de flesta spelarna deltar Ordna kvalificeringstävlingar inför nationellt seriespel Bestämma vilka som spelar i nationellt seriespel Motivera och utveckla våra duktigaste juniorer Coacha spelare till att våga något nytt Förutom att jobba med lagen så kommer coacherna att sitta med i elitkommittén och delta i dess möten. Det brukar bli runt 5-6 möten per år. Tanken är att genom fler personer i kommittén så gör var och en mindre men helheten blir större och bättre. Tycker du det verkar intressant, ta kontakt med Anna Larsson. Frågor eller funderingar, ta kontakt med Anna Larsson. Singlarna har också varit av lite blandad karaktär; stora sänkningar eller raka motsatsen. Ett mål till nästa år är att uppnå en större jämnhet, något som förhoppningsvis kommer med de allt lägre handicapen. Genom att få med Titti Ström har vi under året lyckats föryngra laget. From. nästa år kommer även Rebecka Nissbrandt att förstärka truppen. Vi ser också med spänning på vad som händer i de yngre leden där ett antal unga tjejer visat stor glöd och god kämpartakt vilket bland annat tagit dem till nationell final i FSB Tjejer (en 4-manna scramble, se sep. artikel). Förhoppningsvis kommer någon eller några av dessa tjejer vilja försöka ta en plats i laget redan under nästa år! Liksom killarna hoppas vi att ni som känner för tävlingsgolf och vill vara med och konkurrera om en plats hör av er! Handicapnivån bör ligga på ca 15 eller lägre och viljan att träna bör vara stor. Även om man inte riktigt uppfyller handicap-kravet är det viktigt för oss att veta att intresse finns, så hör av er! Anna Gullmarstrand 15

16 Besök från Hirtshals Deltagarna lyssnade uppmärksamt. Några började nog redan längta till 19:de hålet i värmen. Så blev det åter dags för vårt årliga möte med Hirtshals GK och tävlingen om vandringspriset. Ända sedan vi startade denna tävling, har det varit hemmaklubben, som tagit hem priset. Hur skulle det gå i år? Mötet mellan danskar och svenskar blev hjärtligt och glatt. 23 danska vänner hade tagit sig för att ge sig i kast med 54 svenskar. Vädret visade sig även i år från sin bästa sida. Shot-gun start gällde och 4-bollar. Karl-Axel Karlsson och Göte Josefsson hälsade alla välkomna och gav information inför tävlingen varefter alla begav sig ut till sina starthål. Klockan 09:00 small det och 18 bollar startade sin första flygtur. Glada utrop och skratt hördes under dagen och någon språkförbistring verkade inte finnas. Den jylländska dialekten är kanske inte så svår för oss svenskar. Hur danskarna upplever svenskan får vi fråga dem om. De verkar inte ha några problem med det i alla fall. Efter tävlingen hävdes en försvarlig mängd öl. Konstigt vore det väl annars. Dock kunde snabbt konstateras, att Tjörn tagit en gruvlig hämnd för det senaste besöket i Hirtshals. I tävlingen, som är en Hcp-tävling, belade TGK de 12 första platserna med Stig Jönegren på första plats med 39 poäng. Bästa dansk, som var en danska, Rita Robsöe, hade 34 poäng. Bästa nettoscore stod Mats Strandberg för med 83 slag. Lena Sjöblom hade samma antal slag men blev tvåa, då de 6 sista hålen avgjorde. Totalt vann TGK 523 poäng med mot Hirtshals 395 poäng. De 15 bästa resultaten räknades i varje lag. Hirtshals är säkert sugna på revansch, när vi möts i Hirtshals nästa gång. På kvällen fortsatte den trevliga samvaron. För alla våra nya medlemmar kan informeras om följande. På förslag av Bosse Bäckman beslutades, att Tjörns GK skulle försöka finna en vänklubb i Danmark. Styrelsen ställde sig välvilliga till förslaget. Uppdraget att ordna detta gick till Bosse, Karl-Axel Karlsson och Anette Erikson, som är danska av börden. Det stod ganska snart klart, att Hirtshals var det bästa alternativet. Förhandlingar startades och de bägge klubbarnas representanter besökte varandras banor. Ömsesidigt tycke uppstod och förhandlingarna sköttes av ordförande Kent Yngve, Bosse Bäckman och Karl-Axel Karlsson från TGK. Från Hirtshals GK deltog ordförande Poul Pedersen, Mogens Nielsen och Knud Eriksen. Avtalet skrevs under 20:de september Vårt avtal innebär, att vi spelar för halv greenfee hos varandra och att vi ska upprätta samarbete mellan våra olika kommittéer med prioritet på juniorerna. Den ovan beskrivna tävlingen är årlig och går vartannat år hos resp. klubb. Bosse Bäckman Stämningen var god vid incheckningen i tävlingsexpeditionen Det fina vandringspriset utgörs av en sta tyett, "vriden pelare", i bohusgranit gjord av den kände konstnären Pål Svensson från Göteborg. På kvällen samlades alla för prisutdelning och fortsatt trevlig samvaro. Hole och sol! Denna soliga lördag skulle det ske. Min första golftävling. Våra danska vänner från Hirtshals gästade oss. Vad kan vara bättre än att få göra sin debut tillsammans med gemytliga, glada danskar. Eventuell spänning var som bortblåst efter ett hälsningsvarv på morgonkvisten. Märkligt få pratade om handicap och tekniksvängen. Man gladdes åt att träffas igen och såg fram emot gemensam golf och kvällens vidare övningar. Start på fyran. Olle, Berit och Inge vår danska vän var mysiga spelkamrater. Tyckte själv att det gick hyfsat. Inte mitt bästa resultat, men det kändes inte så viktigt. Samvaron dessa timmar var värdefull. Det är märkligt på något sätt. Visst pratades det golf på rundan, men det pratades lika mycket om Hirtshals, Ängeviken och andra saker som gjorde rundan mer intressant. Upptäckten att golf i tävlingsform inte enbart handlar om vilken driver eller putter du använder utan är ett så förträffligt sällskapsspel, gladde en nybörjare. Glad var man också för kvällens vidare övning på Göstas loge. Där serverades mycket mat och god mat och haltiga drycker av bästa slag. Cidern var inte heller så dålig tycker undertecknad chaufför, och musiken var väl anpassad för tillfället. Min bästa supporter (hustrun) som inte spelar golf, gladdes också mycket över kvällens övningar och samvaro. Hon bad mig genast att anmäla oss till nästa års övning i Hirtshals, vilket härmed är gjort. Tack till alla som fixade till en trevlig dag! Berndt Wångstedt 16

17 Vill du bli historisk? Sätta ett märke i historien? Det vill jag! Satt i bilen djupa tankar på hemväg från klubben och funderade på hur vi skulle kunna hjälpa klubben i samband med nybygget och samtidigt själv få sätta ett litet "märke" i historien - för det var ju ett historiskt beslut som vi tog gemensamt den 23 juli 2005 om nybyggnation. Så här tänkte jag: Jag skänker kronor till klubben som en grundplåt till bygget. Som motprestation vill jag ha mitt namn på en tavla i klubbhuset där det står nånting i stil med Grundarna eller klubben... Sen vill jag bli inbjuden omkring vart 5:e år till jubileumsfest och fira att vi som står på tavlan var med och bidrog till att Tjörns Golfklubb blev ett riktigt komplett golfcenter på Tjörn. Om man tänker år framåt så känns det lite häftigt att kunna peka på tavlan och säga att man var med... Än så länge är jag ensam på tavlan - och står högst upp - men det är jag väl inte så länge till...och jag tänkte mig namnen i bokstavsordning - jag behöver inte stå högst upp... Den som vill bidra skickar helt enkelt in kr till bankgiro nr och skriver historisk, ja tack, som meddelande...så får vi se om vi behöver mer än en tavla... Häslningar Klubbchefen Tommy Johansson REBUSLÖSNINGEN -V -G -R -O Golv-v+färg-g+bär-r+stop-o+ å+ tj + örn Golf är bäst på Tjörn Först öppnade RÄTTA lösningen var inskickad av BANPERSONALEN. GRATTIS och hoppas trisslotten ger utdelning. Nu 2:a upplagan Ramona Danléns debut kriminalroman Dyrbar kärlek En spännande, gripande och lättläst deckare. Handlingen utspelar sig till större delen i Göteborg. Mycket lovvärda recensioner av bl.a. Sveriges Radio Väst, Birgitta Grundén. Ramona Danlén skriver på sin andra bok som väntas komma till våren Även i den boken är spaningschef Greger Thulin (hemmahörande i Skärhamn) ansvarig för att lösa fallet. Gå in på för mer information om boken och försäljningsställen. Boken finns också på Bokia och Wettergrens. Jag vill tacka TGK:s medlemmar för den fina supporten under min debut och önska alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År! Information via e-post Vi har redan ganska många medlemmars e-postadresser i vårt register. Det är ett snabbt och enkelt sätt att kommunicera på, som vi förmodligen kan utveckla framöver. Vi är därför tacksamma om du som medlem, antingen själv går in på "Min golf" och där lägger in din e- postadress, eller meddelar oss på kansliet via Tack på förhand. Träningsbollar till salu! Billigt! 25 st för 50 kronor! Finns på kansliet. Begränsat antal. (Upptagna ur dammen, körda i tvättmaskin men fortfarande smutsiga. Kan rengöras med tex svinto) Bagskåp Som vanligt skall bagskåpen tömmas under november månad. utrymmena skall städas. Kvarlämnade effekter löper risk att skadas av möss. Lämna skåpen med dörrarna öppna. Det går för sig, att låta hänglåset hänga kvar i dörrarna. På icke öppnade skåp klipper vi upp låset! Ändrad medlemsstatus Om du avser att ändra Din medlemsstatus inför kommande säsong, skall det ske före 1:e december i år. För ändring, kontakta kansliet på tel , vard eller mail eller post Tjörns GK, Rävlanda 151, Kållekärr eller fax Enligt styrelsens beslut får medlemsstatus ej ändras efter årsfakturering av nästa års medlemsavgifter. Du som fyller 22 år nästa år eller är mellan 22 och 25 år och fortfarande studerar eller är militär ombeds att skicka in studie/militärtjänstintyg inför säsongen Se till att du inför nästa säsong har ditt handicap uppdaterat i GIT. 17

18 RIKSFINALEN Triss Lady på Gotland augusti 2005 Tror det var först när Caroline och jag klev av planet i Visby som vi verkligen förstod. Vi skulle spela Riksfinal Triss Lady och viss nervositet började infinna sig. Men allting började redan med klubbtävlingen på Tjörn i juni och efterföljande distriktsfinal 23 juli dit Caroline och jag åkte utan andra förväntningar än att ha trevligt. Vi hade aldrig spelat golf tillsammans och kände inte varandra annat än ytligt. Vår taktik fungerade utmärkt och när dagen var slut stod vi som segrade med inbjudan till Gotland i vår hand. Vi lämnade Tjörn klockan halv 4 på fredag morgon, med ett minimum av sömn under natten, för att med flyg via Arlanda ta oss till Visby. Det var då vi förstod. När planet landat, trappan rullats fram och dörren öppnats, steg vi ner på den röda mattan och hälsades välkomna i hand av Tommy Wahlgren, PR-chef på Svenska spel. Nu började en spännande dag före Riksfinalen, som nog kändes ganska oviktig för dom flesta. Vi hade ju redan alla vunnit bara genom att komma till Caroline hade Johan Dahlqvist till bordet under middagen. Gotland damer hade tävlat på 299 klubbar och vi var 50, som kvalificerat oss till Gotland. Jag tror att dom flesta av oss inte kände någon press inför morgondagen. Morgondagen skulle bara bli ett äventyr. Efter högtidlig invigning av de 12:e Triss Lady spelen, steg vi på bussen märkt med VI KÖR SVERIGES DUKTI- GASTE GOLFDAMER och startade vår hemliga resa. Första stopp var på Krusmyntagården, en örtagård vid stranden 10 km norr om Visby. En trädgård och en butik, fylld av alla ljuvliga dofter, ett köpeldorado för alla oss damer. Dessutom fick vi kaffe, färsk kanelbulle och chokladkaka. Oj, vad det smakade gott just då. Tommy guidade oss under resan och nästa stopp var en gammal kulturbygd, Roma Kungsgård, där vi bjöds på skumpa i ett munkkloster. Där fick vi också en gul väst, märkt med Triss Lady, som vi skulle bära dagen därpå under tävlingen samt en påse med diverse smått och gott. Slutet på resan, 6 mil från Visby, var Närs GK. En naturbana som låg nära havet på sydöstra delen av ön. Där väntade de vackra pojkarna på När (Tommys beskrivning) för att bli våra lagledare i en 4 manna scramble, men först bjöds vi på en mycket god lunchbuffé. Nu fick vi känna på hur det var att spela en seesidebana i blåst, men vi hade ju 4 chanser/slag så resultaten blev ganska bra. Dessutom var dom vackra pojkarna, duktiga medelålders gentlemän. På hål 9 fick vi prova att spela golf med en träklubba, typ krocket från tee i hål. Förr användes klubban för att slå hål och sprida komockor. Herrar över 60 och som aldrig spelat golf har tillgång till banan en gång/vecka och spelar då golf 18 hål med denna träklubba. Vi bjöds på förtäring under spelet och avslutade med middagsbuffé med vin, musiktävling, prisutdelning och avsmakning av gotlandsdrick. Det allmänna omdömet var att det sista inte var någon höjdare. Vi stupade i säng Tävlingsdagen startade med frukost 6.15 och avresa från hotellet Nu skulle vi spela 27 hål, bästboll och Caroline och jag tillsamman med Anna Karin och Marie, från Värmland startade i första bollen 8.10 på 9-håls slingan. Visby GK är en blandning av seeside/skogsbana som ligger vid havet med en magnifik utsikt över Karlsöarna. Visby Gk kallas också Kronholmen och 1959 invigdes den första 9-hålsbanan och 1993 den nya 18-hålsbanan Vi fick bollar till uppvärmning och banguide. Bjöds på trevlig tävlingsledning, uppmuntrande ord under spelet av Tommy och Anders på Svenska Spel. Salladen efter 9 hålsslingan klockan blev en ovanligt tidig, men välbehövlig, lunch. Kaloriintaget fylldes på ytterligare med kaffe och macka/korv och bröd efter ytterligare 9 hål. Enligt tävlingsledningen blåste det 10 sekundmeter, som är betydligt blåsigare än normalt. Vi hade en spännande, solig och rolig dag tillsammans i vår boll och nöjda med vårt resultat. Eftersom många kommer 18

19 att fråga. 25 lag deltog och vi placerade oss som nummer 20. För er, som vill veta mer om tävlingen gå in på Golf.se och klicka er fram. Ni kan också läsa vad Johan Dahlqvist, Svensk golf skriver i nästa nummer 10. Efter en timmas vila på hotellet möttes vi vid hotellentrén av Tommy och en riddare till häst, med Svenska Speltäcke. I procession tågade vi till Almedalsparken, där Gotlands storband spelande tog emot oss. De två främsta bänkraderna var reserverade för oss ja där fanns publik. Alla damer fick en röd ros av musikerna, segrarna korades. Anna och Jennie från Tortuna GK segrade på lägre handicap och dom vann även förra året på lägre handicap. En fantastisk prestation. Prisutdelare var Marianne Samuelsson, Gotlands landshövding. Även alla övriga damer fick ta emot pris av henne. En blå påse med blandade tesorter från Kränku, känd teblandare på Gotland. Till tonerna av Gotlänsk sommarnatt avslutades ceremonin i Almedalen och vi vandrade nu till restaurangen, där banketten skulle äga rum. Välkomstdrink, mingel och underbart god mat som serverades med gott vin och avslutades med kaffe. Tal av representant från Svenska Golfförbundet och av Tommy. Denna kväll somnade vi helt slut På söndagen åt vi en något senare hotellfrukost i lugn och ro som följdes av möte med två guider som i grupper visade oss runt i den gamla delen av Visby, innanför ringmuren. Vi fick en intressant historia hur allt startade på 1200-talet. Besökte kyrkor och klosterruiner och en vacker park, där hibiskusbuskar växte utomhus året runt. Almedalsparken var en gång i tiden havsvik men slammades igen av allt avfall, som släpptes ut och är idag en anlagd, vacker park. Ringmuren byggdes under hansaperioden mot havssidan som skydd mot fiender från havet. Mot insidan byggdes den för att hindra öborna tillträde och försäljning av varor. Muren mot insidan är både tjockare och högre. Klockan på söndag var allt slut. Nu väntade en lång resa hem. Vi landade på Landvetter Lyckliga, tacksamma, trötta och glada att vara hemma i verkligheten igen. Ett fantastisk äventyr var slut. Ett minne för livet som vi aldrig kommer att glömma. Alla damer på klubben. Ställ upp nästa år. Det kan bli er tur. Valsäng Lena Ryliden Tack för i år, damer! Sommaren är slut och nu ser jag fram emot fin höstgolf. Lite svalare, lite blekare sol med frisk höstluft och med förhoppningsvis bra golf på vår fortfarande fina bana. Under den gångna säsongen har vi haft ca 530 startande (i skrivandets stund återstår en tävling) på 17 tävlingstillfällen. Det innebär, glädjande nog, en ökning av antalet spelare på våra damdagar. Vi i DK har i år mött en del nya medlemmar men också några som varit med oss i flera år och alla har bidragit till att golfen har blivit något trevligt att se fram emot varje tisdag. Våra sponsorer (18 st)!! Vad skulle vi göra utan alla våra fantastiska sponsorer! Tusen tack! Vi har haft fina prisbord till alla våra tävlingar, tack vare våra trogna och nya sponsorer. Triss-Lady Stort Grattis!! Caroline Karlsson och Lena Ryliden vann distriktsfinalen på Sotenäs och spelade riksfinalen i Visby den augusti. Nästa säsong Vårt spelprogram kommer att förändras. DK har en del idéer som vi kommer att diskutera i höst. En är att införa en Damdag och bjuda in damer från närliggande klubbar. En annan idé är att man kan få anmäla sig i lag till en tävling. Har du några önskemål eller idéer om vår Insamlingen till Ett slag för Cancerfonden /6 Damkommittén 1.650:- 19/6 Damkommittén 700:- 5/7 Damkommittén 790:- = 3.140:- 3/8 Herrkommittén 1.080:- 8/8 Veterankommittén 1.950:- 11/7 Tävlingskommittén 3.004:- Totalt Kr 9.174:- Varmt tack till alla kommittéer och alla och envar som bidragit med pengar till Cancerfonden!!! Ann-Christin Alnegren Ordf. Damkommittén La Belle slaget med svårslaget prisbord Dags för Nattens Drottning Som vanligt avslutning på Torpet verksamhet inför nästa säsong? Ring eller sänd ett till mig. Svinga lugnt! Ann-Christin Alnegren Resultat från några tävlingar Träningsklinikens Öppna 18 hål 1. Ann-Christin Alnegren 2. Lena Ryliden 3. Lena Sjöblom Träningsklinikens Öppna 9 hål 1. Inger Bergstam 2. Agneta Bengtsson 3. Annette Erikson La Belle slaget 1. Eva Fougberg 2. Lena Ryliden 3. Elisabeth Sund Nattens Drottning (ingen prinsessa i år) 1. Elisabeth Hultengren 2. Kjerstin Wengelin 3. Anita Karlsson Bjud-In golfen 1. S. Ekdahl-Lachonius/M. Alexandersson 2. G. Gustavson/K. Kastensson 3. G. Rosendahl/A. Malmer 19

20 FÖRENINGS- BREV B SVERIGE PORTO BETALT Avs. Tjörns Golfklubb Rävlanda Kållekärr ADRESS- UPPDATERING Vid definitiv avflyttning eller felaktig adress sänds försändelsen vidare till nya adressen. Rapportkort med nya adressen sänds till Postkontoret KÅLLEKÄRR till och Erbjudande golfspelare nybörjare Preliminär utgivning 2005 Nr manusstopp utgivning 5 21 november v. 49 Annonsera i Tee Time 1/4 sida 500:-- 1/2 sida 1.000:-- 1/1 sida 2.000:-- Priser är exkl. reklamskatt och moms. Vid bokning av samma annons för ett år (4 nummer) lämnar vi 10% rabatt. Vi tar in ett begränsat antal nya medlemmar inför 2006! Erbjudande fram till 31/ Nybörjare utbildning + fritt spel 1900:- Spelare fritt spel 0:- (Gäller vid medlemsskap från 1 januari 2006) Vi garanterar de 50 första medlemsskap i Tjörns Golfklubb från 1 januari 2006! Vi tar helst emot materialet till Tee Time digitalt, på diskett eller via mail. Skicka gärna med även en utskrift. Trevligt är det alltid om ni har foto. Då går det bra med pappersfoto, dia eller digitalt. Vill du vara med i redaktionen? Hör av dig till Kent Yngve. Tjörns Golfklubb, Rävlanda 151, Kållekärr, Telefon

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Budgetmöte 19 oktober 2013

Budgetmöte 19 oktober 2013 Budgetmöte 19 oktober 2013 Budgetmöte 19 oktober 2013 Dagordning 1. Ordförande öppnar mötet 2. Ordförandens punkt 3. Upprop och fastställande av dagordning för mötet 4. Fråga om mötet har behörigen utlysts

Läs mer

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R HÖSTMÖTE 29 NOVEMBER 2016 Sida 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av Föredragningslista. 4. Val av ordförande

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober

Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober Sida 1 av 5 Vänner, Inom kort får vi lägga ännu en framgångsrik säsong bakom oss. Men inte riktigt än, det finns fortfarande mycket

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Fjällbacka GK. Tävlingsprogram 2016. Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 fjallbacka.gk@telia.com www.fjallbackagk.

Fjällbacka GK. Tävlingsprogram 2016. Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 fjallbacka.gk@telia.com www.fjallbackagk. Fjällbacka GK Tävlingsprogram 2016 Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 E-mail fjallbacka.gk@telia.com Hemsida www.fjallbackagk.se TÄVLINGSBESTÄMMELSER Anmälan: Anmälan skall

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Sammanfattning Damgolf 2015

Sammanfattning Damgolf 2015 Sammanfattning Damgolf 2015 Damernas säsongsavslutning 2015-09-26 Vilken härlig avslutningskväll Säsongen 2015 avslutades med golftävling, mingel, puttningstävling, prisutdelning, lotteri och en god middag

Läs mer

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017 KANSLI/SHOP 2017 Jörgen Carlsson som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, greenfeegäster,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

TÄVLINGSPROGRAM 2012

TÄVLINGSPROGRAM 2012 TÄVLINGSPROGRAM 2012 Tidsbokning 040-42 96 80 Tävling 040-42 96 81 Kansli 040-42 96 82 Klubbchef 040-42 96 83 Fax 040-42 96 84 Shop 040-42 96 85 Restaurang 040-42 96 86 E-mail: soderslattsgk@sslgk.se Hemsida:

Läs mer

Fick inhandla frukost på Statoil när inget annat var öppet (2005)

Fick inhandla frukost på Statoil när inget annat var öppet (2005) Åmål 2006-11-06 Till Anna Göras Gabriella Lörnbring Gunilla Kjellstedt Jessica Fredriksson Martina? Sarah Johansson Sofie Jansson Hej! Några av er har jag träffat och andra inte sedan vi spelade vår avslutningstävling

Läs mer

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009 Grönt kort på väg till hcp 36 Teoriutbildning - 2009 1 2009 Grundläggande golfutbildning Teori Cirka 8-10h Teoretiskt prov Praktik Cirka 8-10h Praktiska prov Åskådarrond Fadderrond 2 Grundläggande golfutbildning

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup Juniorblogg 2015 Vinterträning juniorer 2015-12-15 Nu är det hög tid att börja tänka på nästa golfsäsong. För att komma väl förberedda till den är det dags att börja träningen inomhus med oss. I år vill

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2012 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2012 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2012 Skandia Tour är ett toursystem i vilket alla juniorer 13-21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Sida 1 av 5 Vänner, Så kom vintern till slut, även om vi när vädret tillåter, fortfarande spelar golf på vår linksbana.

Läs mer

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte VÄLKOMNA TILL Årsmöte 2017.10.25 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden 2017-10-25 2 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden Länken till rösten 2017-10-25 3 Vad tänker du, jag,

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Klubbhuset Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Ossian Nilsson Eva Thörngren

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl 09.00-12.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Eva Thörngren

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2014-04-09

Informationsmöte Juniorer 2014-04-09 Informationsmöte Juniorer 2014-04-09 Program Träningen Grönt kort och teori Aktiviteter Övriga tävlingar Juniorrepresentanter Information Övrigt Medlem/icke medlem MEDLEM: Fritt spel på banan hela säsongen,

Läs mer

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN!

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! Gräppås 2011-2014 Gräppås Golfklubb Vi vill vara den vänliga klubben för alla som vill spela golf och trivas i en avslappnad naturskön miljö Idé - inriktning - kännetecken Verksamhetsidé

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Kommungolfen. Verksamhetsberättelse 2015

Kommungolfen. Verksamhetsberättelse 2015 Kommungolfen Verksamhetsberättelse 2015 Gammal är äldst visade Kommungolfens nestor Johnny Person som segrade i KM 2015 Kommungolfen 2015 Medlemskap Årsavgift Syfte Kommunanställd, förtroendevald eller

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd Värdegrund Våra

Läs mer

Folksam cup D15 Moa Hansson D16 Hanna Abrahamsson. H15 Karl Stark H16 Filip Rosjö

Folksam cup D15 Moa Hansson D16 Hanna Abrahamsson. H15 Karl Stark H16 Filip Rosjö Folksam cup 2016 Smålandslaget 2016 D15 Moa Hansson D16 Hanna Abrahamsson Elisabet Mikkelsen Alma Haag Elsa Melin H15 Karl Stark H16 Filip Rosjö Ludwig Axelsson Fabian Flaa Melker Elofsson Loke Östangård

Läs mer

Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015

Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015 Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015 Albatross Golfklubb Seniorkommitté 2015 Bo Ödling Ordförande Tel. Jan bostad Lundmark 031-209012 - ansvarig Åre Tel. mobil bostad 0705 031 209013-552151

Läs mer

Vreta Kloster GK Damkommitté

Vreta Kloster GK Damkommitté Vreta Kloster GK Damkommitté Verksamhetsberättelse 2012 Säsongen 2012, allmänt 3 Mål för säsongen 2012 3 Verksamhetsplanen 4 Genomförda tävlingar 5 Tisdagsgolf 5 Målarstegen 6 Ladies Tour 6 Klubbmästare

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Informationsmöte Juniorer Tävling

Informationsmöte Juniorer Tävling Informationsmöte Juniorer 2015-04-01 Tävling Program Träningen Förmåner och skyldigheter Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Tävlingsgrupper Det här är träningen för dig som har ambitioner med din

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2013 Skandia Tour är ett toursystem där juniorer kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks, Regional och Distrikt.

Läs mer

Vårslaget 2006. Väl mött våren 2006. Per Åke Evén, ordf.

Vårslaget 2006. Väl mött våren 2006. Per Åke Evén, ordf. Ordföranden har ordet Vårsolen skiner varmt och gott så här i vårdagjämningens tid men den ovanligt fina vintern med en myckenhet av snö har inte börjat vika än! Hoppas ni åkt mycket skidor och njutit

Läs mer

Krönika. 1993 på Torshälla Golfklubb

Krönika. 1993 på Torshälla Golfklubb Krönika 1993 på Torshälla Golfklubb 10/7-93 Anette och Magnus spelade Torshällas sambotävling dagen före spelades första Brostedt Cup. Robin var febersjuk. Ingela hade nyss återtagit golfen och ville inte

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Ossian Nilsson, Tf ordförande Cecilia

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2013

Forsgårdens Golfklubb 2013 Forsgårdens Golfklubb 2013 Styrelsemöte 2013-04-15 Närvarande Lars-Åke Fritzson (LF) Bo Dahlström (BD) Gert Karlsson (GK) Pierre Reinler (PR) Thomas Setterberg (TS) Annika Harrysson (AH) Elisabeth Schumacher

Läs mer

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte 2017 12 04 Prisutdelning Innan höstmötet öppnades, inleddes kvällen med prisutdelning till vinnare och stipendiater av: KM Argentinapokalen Kay von Schultz Sundsvalls Golfklubbs

Läs mer

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018 Styrelsens verksamhetsplan 2018 VISION: UPPLANDS BÄSTA GOLFKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla former De som söker

Läs mer

Beställning av startkit till klubbkvalet i. Bankboken Cup 2004.

Beställning av startkit till klubbkvalet i. Bankboken Cup 2004. Beställning av startkit till klubbkvalet i Bankboken Cup 2004. Startkit till klubbkvalen i Bankboken Cup 2004 skickas ut först sedan denna beställning sänts in till: Expressbyrån Hans Persson Fax: 011

Läs mer

Lite kvar. Semestertävlingen, Huller om buller och Fore golf ställdes in, ett alldeles för svalt intresse var orsaken till det.

Lite kvar. Semestertävlingen, Huller om buller och Fore golf ställdes in, ett alldeles för svalt intresse var orsaken till det. Lite kvar Sommaren har passerat och så även sensommaren. Hösten närmar sig obevekligt och så även slutet på denna säsong av golfande. Vår bana börjar även den ikläda sig höstskruden, grönskan börjar avta

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 2 oktober 2016 kl

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 2 oktober 2016 kl Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 2 oktober 2016 kl 13.00-15.30 Plats: Klubblokalen Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Ossian Nilsson Åsa Johansson

Läs mer

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet 2016-04-26 Härmed kallas Viksjö Golfklubbs medlemmar till allmänt möte (vårmöte) i klubbhuset tisdagen den 26 april 2016 kl. 19.00. Föredragningslista

Läs mer

Efter första bollträffen är du såld på golfen

Efter första bollträffen är du såld på golfen Efter första bollträffen är du såld på golfen Den dag du står på övningsbanan och träffar bollen helt rent, ser den lyfta mot skyn i en hög båge det är då du förstår. Förstår tjusningen med golfen. Förstår

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola Tävlingsinfo Hemsidan Övrig info och frågor Tröjprovning Träning

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 VISION: UPPLANDS BÄSTA SPORTKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla

Läs mer

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2 Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, 2011 Standardrapport Del 2 1 Kön Kvinna 29,8% 134 Man 70,2% 315 Svarande 449 Inget svar 0 2 Ålder Yngre än 21 år 3,1% 14 21-30 år 5,6% 25 31-40 år 11,1% 50 41-50

Läs mer

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com Välkomna till ett nytt och fräscht HTK 2015. Klubben har gjort en fantastisk resa de senaste åren som nu börjar landa i en stabil organisation. HTK känner att det är viktigt att skilja på barn-, ungdoms

Läs mer

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj:

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: Så var det åter dags igen för 40 förväntansfulla gentlemän (en del med på resan för första gången) att kliva på bussen för den årliga

Läs mer

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro :

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB 2016-2020 Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Trollabo, Hudene 0513-23910 0513-23913 864000-8333 716-3652

Läs mer

STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER

STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER 1 Innehållsförteckning nummer Instruktion för styrelsens ordförande S 3 Instruktion för vice ordförande S 4 Instruktion för kassören S 5 Instruktion för sekreteraren

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2013-04-10

Informationsmöte Juniorer 2013-04-10 Informationsmöte Juniorer 2013-04-10 Program Träningen Grönt kort och teori Aktiviteter Övriga tävlingar Juniorrepresentanter Information Övrigt Medlem/icke medlem MEDLEM: Fritt spel på banan hela säsongen,

Läs mer

Vårslaget 2004. In Memoriam

Vårslaget 2004. In Memoriam Ordföranden har ordet Våren är här golfvänner för de senaste dagarna har värmen kommit och med den de tidiga flyttfåglarna, vipa, stare och några till. Att greener och fairways är snöfria säger oss också

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Tönnersjö golfklubb har 491 medlemmar varav 263 greenfee medlemmar, 107 aktiva medlemmar, 82 nybörjarmedlemmar, tillkommer anställda, sekundära medlemmar

Läs mer

Höstslaget 2009. Ordföranden har ordet

Höstslaget 2009. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Golfåret 2009 är nu i princip tillända och jag hoppas det varit bra och att alla är nöjda med den rekreation, motion och det egna golfspelet som vi fått. Klubben har under året haft

Läs mer

Öijareds Golfdamer 2017

Öijareds Golfdamer 2017 Öijareds Golfdamer 2017 Vi finns på facebook! Öijareds golf damer Välkommen att spela med oss. Alla kan vara med i våra arrangemang, från nybörjare till erfarna golfare. 1 Torsdagar Vi har alltid starttiderna

Läs mer

Nyhetsbrev 7. Team-Handigolf. Glädje-Gemenskap-Engagemang Nyhetsbrev nr7. Årets sista nyhetsbrev är också vårt julnummer 2012

Nyhetsbrev 7. Team-Handigolf. Glädje-Gemenskap-Engagemang Nyhetsbrev nr7. Årets sista nyhetsbrev är också vårt julnummer 2012 Team-Handigolf Glädje-Gemenskap-Engagemang Nyhetsbrev nr7 Ansvarig utgivare Gunnar Lindberg. Redaktör Conny Dahlberg. Årets sista nyhetsbrev är också vårt julnummer 2012 INNEHÅLL 1. Inledning. 2. Smålands

Läs mer

Träningsresa med Svensk Senior Golf till Tyskland 2/4-6/4 2006

Träningsresa med Svensk Senior Golf till Tyskland 2/4-6/4 2006 Sida 1 av 8 Träningsresa med Svensk Senior Golf till Tyskland 2/4-6/4 2006 Söndagen den 2 april samlades 23 förväntansfulla golfare på World of Golf för att med Olkaresors golfbuss från Brännö ta sig till

Läs mer

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund.

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund. Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och inom Göteborgs Golfförbund. 1 TÄVLINGSBESTÄMMELSER LAG Generellt Varje lag består av 8 personer varav 6 stycken spelar varje omgång. Man har rätt att

Läs mer

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER Källa: Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok DEFINITIONER SPELSÄTT Sätten att spela är singelspel, parspel och lagspel Singel I singelspel bildar en spelare

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NYHETSBREV NR 1, 2013 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Nu finns alla grupper för golfkul, knatte och junior 12-21 år upplagda på på hemsidan. Där kan ni också se tider och dagar för respektive grupp.

Läs mer

Säsongen 2016 från början till slut

Säsongen 2016 från början till slut Säsongen 2016 från början till slut Tävlingsstatistik, 18-hålsbanan 2016 2015 Antal starter 1 173 + 12 % Antal spelare 117 + 2 % - varav spelare med fler än 10 tävlingar 49 + 6 % Tävlingsformer Poängbogey

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

Höstmöte Välkomna!

Höstmöte Välkomna! Höstmöte 2016 Välkomna! Dagordning Höstmöte 2016-11-09 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Val av två protokolljusterare,

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

SKANDIA SCRAMBLE TJEJER SKANDIA SCRAMBLE KILLAR TÄVLINGSLEDARMANUAL 2007

SKANDIA SCRAMBLE TJEJER SKANDIA SCRAMBLE KILLAR TÄVLINGSLEDARMANUAL 2007 2007-03-16 Skandia Scramble 1 (6) SKANDIA SCRAMBLE TJEJER och SKANDIA SCRAMBLE KILLAR TÄVLINGSLEDARMANUAL 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. Övergripande tävlingsbestämmelser 2 2. Klubbkval 2 3. Regionkval

Läs mer

Manual för. Skandia Tour Distrikt inom Västergötlands Golfförbunds distrikt Ungdom/elit 2014

Manual för. Skandia Tour Distrikt inom Västergötlands Golfförbunds distrikt Ungdom/elit 2014 Manual för Skandia Tour Distrikt inom Västergötlands Golfförbunds distrikt Ungdom/elit 2014 UTKAST DÅ VI VÄNTAR PÅ SGF SLÄPPER UT BILAGOR FÖR 2014 SKRIV INTE UT DENNA MANUAL INNAN DEN SLUTLIGA MANUALEN

Läs mer

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 Innehåll Sida Innehållsförteckning 1 2 Förord 3 Presentation av Skandia Junior Golf 4 Gemensamma tävlingsbestämmelser för SGF:s ungdomstävlingar Deltagarålder Anmälan/Registrering

Läs mer

Grupp Inriktning Avgifter Golfkul 5-7 år Första kontakten med golf 500 kr (ink medlemskap)

Grupp Inriktning Avgifter Golfkul 5-7 år Första kontakten med golf 500 kr (ink medlemskap) Juniorgolf 2018 Hammarö GK Golf ska vara kul för alla. Det finns de som vill spela golf bara för att det är så himla kul och det finns de som drömmer om att bli lika bra som Jonas Blixt eller Anna Nordqvist.

Läs mer

BLEKINGE 2015. Klass Klassindelning Hcp Spelform Antal hål Tee. A Pojkar/Flickor <12,0 Slagtävl scratch 18 Gul/röd

BLEKINGE 2015. Klass Klassindelning Hcp Spelform Antal hål Tee. A Pojkar/Flickor <12,0 Slagtävl scratch 18 Gul/röd 1 Deltagare För klass A, B och C: Pojkar och Flickor födda 1994-2002 Spelare född senare än 2002 som önskar delta i A-klass skall söka dispens för detta via SGF. Klass Klassindelning Hcp Spelform Antal

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Art: Årsmöte Umeå Golfklubb Tid: 2015-03-13, kl. 1800 Plats: Tegs Församlingsgård 1 Mötets öppnande Ordförande i Umeå Golfklubb, Ted Samuelsson, förklarade mötet öppnat och hälsade

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 25 januari 2015 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 25 januari 2015 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 25 januari 2015 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Klubbhuset Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Ossian Nilsson Eva Thörngren

Läs mer

Förslag till seriespel för ungdomar 2015

Förslag till seriespel för ungdomar 2015 Förslag till seriespel för ungdomar 2015 Vad gör 10 13 åringarna helst på sin fritid? Ø A" träffa kompisar är mest populäraste fri3dssysselsä"ningen Ø Fotboll är den största sporten både bland tjejer och

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 10 okt 2011 mellan kl 09.00-12.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 10 okt 2011 mellan kl 09.00-12.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 10 okt 2011 mellan kl 09.00-12.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Ossian Nilsson, ordförande Eva Thörngren

Läs mer

Avstånd till mitten green. 50 m. 100 m. 125 m. 150 m. 200 m

Avstånd till mitten green. 50 m. 100 m. 125 m. 150 m. 200 m BILLINGENS GOLFKLUBB BANGUIDE 2017 1 HÅLETS HÖJDPROFIL Tee [gul] 95 m Green 0 m -1,4 m +0,8 m Spelstrategi: Ett generöst öppningshål tar dig från klubbhuset och ut på banan. Spoon räcker gott från tee.

Läs mer

TÄVLINGS- PROGRAM 2015

TÄVLINGS- PROGRAM 2015 TÄVLINGS- PROGRAM 2015 TÄVLINGSPROGRAM 2015 * = Endast medlemmar i Alingsås GK. Shotgun = Gemensam start. SL = Slagtävling SG = Slaggolf PB = Poängbogey S = Singel GS = Greensome Four = Foursome FB = Fyrboll

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 14 september 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT Du kan vara klubbchef, ordförande, tränare, utbildare i golfvett, fadder, SISU-konsulent - Hur får vi nya spelare att trivas i golfen? - Hur får vi

Läs mer

ÄNTLIGEN! Välkommen Showen kan börja!

ÄNTLIGEN! Välkommen Showen kan börja! ÄNTLIGEN! Hur svårt kan det va? Att tala om vilken bana vi ska lira på? Att tala om vilka som är med? Att uppdatera en hemsida? Att tala om vad det är för specialare osv osv. Inte speciellt faktiskt. Men

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla.

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla. Våren är äntligen här! I skrivande stund är det 16 grader varmt ute och värmen är fantastisk. Äntligen får man sätta sig i solen och njuta, åka till golfbanan och spela golf och träffa härliga och trevliga

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer