Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013 SOLATUM HUS&HEM AB Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd

2 Lägenhetsvisningar i Långsele och Graninge Teaterföreställning, Hullsta Gård för hyresgäster samt personal Foto: Michael Engman, Ulla Sehlstedt och Angelica Eriksson. Tryck: Selma Solutions AB, 2014

3 Sammandrag 2013 Resultat: redovisad vinst kkr. Hyresåterbäring till kommunen kkr varav 205 kkr avser avkastning på gjorda energieffektiviseringsåtgärder. Vakansgrad vid årets ingång 4,8 %. Vakansgrad vid årets utgång 4,5 %. 55 vakanta lägenheter per Arbetat med Skåneinitiativet = mål att minska energianvändningen med 20 % till år Minskningen till = 8,9 %. Skickat ut enkätförfrågan om nöjdhet till 400 av bolagets hyresgäster. Extra medel 233 kkr till energieffektiviseringsåtgärder inhyrda fastigheter. Alla hyresgäster inbjöds i december till Hullsta Gård och teaterföreställningen - Grottmannen samt kringaktiviteter. Startat upp brukarsamverkan med 10 verksamheter i syfte att spara energi. Edselegården och övriga lägenheter i Edsele avyttrades i augusti. Soliditeten per var 12,7 %. Hej Hyresgäst! INNEHÅLL Sida Sammandrag VD kommenterar 2 Styrelse mm 3 Bolagets syfte, affärsidé, vision, mål mm 4 Antal anställda 4 Hyresförändring 1 januari 4 Energieffektivisering + Skåneinitiativet 5 Faktisk förbrukning - gröna nyckeltal 5 Investeringar 6 Lägenhetsvisningar - hyresgästaktiviteter 6 Branschindex Aktivbo - Bostadsenkät 7 Femårsöversikt 8 Samordnad fastighetsförvaltning 9 Känslighetsanalys 9 Outhyrt 9 Förvaltningsberättelse 10 Resultatdisposition 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 14 Bokslutskommentar 15 Noter till resultaträkning 15 Noter till balansräkning 18 Revisionsberättelse 21 Granskningsrapport 22 Förteckning över företagets fastigheter 23 Förteckning över inhyrda fastigheter 25 Företagets uthyrningsobjekt 26 Fördelning av ytor, lägenhetstyper 28 Måluppfyllelse 29 Hur nöjd är du med Solatum Hus&Hem AB som hyresvärd? Här får du chansen att framföra Din åsikt till oss. Allmänna frågor om Dig som svarar Ålder under 50 år mellan 50 och 70 år över 70 år Har varit hyresgäst hos Solatum Hus&Hem mindre än 2 år mer än 2 år Enmanshushåll ja nej Har tillgång till Internet i lägenheten Mitt postnummer är nej ja, via mitt fasta telefonabonnemang ja, via mobilt abonnemang ja, via Njut av ögonblicket! Vidare till Dina åsikter Solatum Hus&Hem AB Organisationsnummer: Postadress: Kontor: Box 43 Djupövägen Sollefteå Sollefteå Telefon: Telefax: Serviceanmälan: Uthyrning: E-post: Hemsida: 1

4 VD kommenterar Resultat samt tillbakablickar 2013 blev ett vinstår i linje med föregående år. Årsresultatet uppgår till dryga 2,5 Mkr. Detta efter en nedskrivning av bokförda värdet på två fastigheter med ca 2,4 Mkr (Not 8). Av årsresultatet härrör ca 0,5 Mkr (Not 4) från förvaltningen av kommunens fastigheter, s k inhyrda objekt. Förvaltning av inhyrda resulterade totalt i ett överskott på dryga 3,5 Mkr, varav vi har kunnat ge kommunen en hyresåterbäring om tkr. Årets resultat är klart bättre än budgeterade 535 tkr, till stor del tack vare den milda inledningen på innevarande vintersäsong med mindre uppvärmning och snöröjning än normalt. Jämfört med 2012 ligger dock kostnaden för fastighetsskötsel och bränsle på en förhållandevis jämn nivå. Andra poster som påverkade årsresultatet positivt är vinster (ca 1,5 Mkr) från försäljning av fastigheter och avskrivna maskintillgångar samt en lägre räntekostnad på lån (ca 0,9 Mkr). Kostnader för reparationer och underhåll ökade avsevärt, med 2,1 Mkr. Detta till en stor del på grund av inträffade vattenskador, energieffektiviseringar och större underhållsåtgärder generellt. Bruttoresultatet (driftnettot före justeringar) uppgår till 39,1 Mkr. Efter justeringar för överenskomna skadestånd från kommunen (ca 7 Mkr) och nettovinster/-förluster från försäljningar uppgår driftnettot till 34,2 Mkr och därmed årets direktavkastning till 9,5 %. Avkastningen blev bättre än föregående år och överträffar direktivet om 6,5 %. Detta är kvittot på att vår organisation har gjort ett bra arbete. Trots en svag marknad allmänt för fastighetsaffärer i Sollefteå har vi lyckats med att försälja fastigheter som har varit med i 2013 års avvecklingsplan. Dessa fastigheter redovisas längre fram under förvaltningsberättelsen. Av beslutade avyttringar kvarstår att försälja 19 st lägenheter på Kalknäsvägen i Undrom. Försäljning av Byvägen samt Edselegården i Edsele var en betydelsefull händelse då avyttringen avsåg hela vårt bestånd på orten. Tillfreds i sammanhanget är att fastigheten förvärvades av ett fastighetsföretag med stark lokal förankring i Edsele. Tack vare det redovisade resultatet förbättras bolagets soliditet ytterligare och uppgår vid årsskiftet till 12,7 %. Vi tar därmed steget mot soliditetsmålet om 15 % för 2017 enligt ägardirektivet. Vid utgången av 2013 var vakansgraden i hela beståndet 4,5 % som är något lägre än vid inledningen av året. Utanför centralorten var vakansgraden 7,5 %. Målet är att komma ner till 4 % vid utgången av Totalt var 55 st lägenheter vakanta vid årsskiftet. Årets hyresbortfall på grund av vakanser uppgår i storleksordning till 3,5 Mkr. Här finns en ekonomisk uppsida för bolaget. Utmaningen ligger främst på de mindre orterna såsom Långsele, Helgum, Graninge och Undrom. I viss mån kommer beslutade avyttringar i Undrom/Kalknäsvägen respektive Helgumsgården att förbättra vakanssiffrorna framledes. Uppgörelsen med hyresgästföreningen om årets hyresförändringar redovisas närmare i senare del av denna årsberättelse. I linje med förra uppgörelsen och för en fortsatt anpassning till efterfrågan på bostäder differentierades den generella hyreshöjningen mellan centralorten (+15 kr/kvm) respektive ytterområden (+10 kr/kvm). Uppgörelsen i sin helhet ger en årlig ökning av hyresnivån med dryga 1,1 Mkr och motsvarande 1,76 % av hyresintäkterna Vår energieffektivisering av såväl ägda som inhyrda fastigheter fortsätter. Genomförda åtgärder 2013 för energieffektivisering redovisas i senare del av denna årsredovisning. Några viktiga investeringar i ägda fastigheter att nämna är byte av ventilationsaggregat i Ärebo servicehus, Långsele, byte ytterbelysning på 5 st. fastigheter däribland Nipanskolan och Graningebyn. Motsvarande på inhyrda fastigheter är byte av ytterbelysning på Lillängets skola och Vallaskolan samt byte av belysning i kommunhuset (2 etapper av 3). Vi deltar i SABO:s energiutmaning Skåneinitiativet ( ) samt i Sveriges kommuners gemensamma strategi för energieffektivisering ( ). Uppföljning av 2013 återfinns att se på baksidan av årsredovisningen. Till dagens datum har flertalet betydande energiinvesteringar gjorts både i egna och i inhyrda fastigheter. Ytterligare investeringar krävs för att vi kan uppnå de sparmål som är ställda i Skåneinitiativet (-20 %) respektive för energieffektiviseringen (-10 %). En viktig del i detta arbete är vår aktiva brukarsamverkan med verksamheter i inhyrda lokaler för att fortlöpande uppmärksamma energianvändning och miljöbelastning. Brukarsamverkan kom igång först i senare del av Samtidigt med brukarsamverkan har vi stegrat arbetet för att optimera installationer för värme- och ventilation i merparten av fastigheterna. Första mätbara resultat från dessa aktiviteter uppföljs med stort intresse vid redovisning av första tertialrapport för innevarande år. Den 1 september upphörde vår egen beredskap för fastighetsjour i Östra husvärdsområde. Securitas Sverige AB svarar numera för beredskapen per avtal. Den 1 juli upphörde Solatums lokalvård i egen regi på Lillängets skola då städuppdraget övergick till entreprenad. I december tecknades med vård- och äldreförvaltningen ett lokalvårdsavtal för Solgården, Ärebo och för servicehusen i Västra husvärdsområdet. Avtalet löper på 2 år och har ett årsvärde om 1,3 Mkr plus moms. Vårt fastighetsdatasystem uppgraderades under 2013 och systemet tillfördes ärendeportal samt mobil ärendehantering. Dessa nya verktyg är till för att underlätta samt förbättra vår återrapportering av serviceanmälningar tillika kommunikationen med kunderna. En till ändring blev nytt ekonomisystem för såväl redovisning som för fakturahantering. Med det nya systemet är vi väl rustade för att gå över till att redovisa enligt K3 bokföringsregler. Sommaren 2013 medverkade vi genom AktivBo i mätningen av branschindex. En bostadsenkät skickades ut till fyra hundra av våra hyresgäster. Sammanvägd förvaltningskvalitet visade att 82 % av hyresgästerna är nöjda med vår förvaltning. Målet för 2013 var kundnöjdhet om lägst 80 %. Utifrån enkäten har vi identifierat tio förbättringsområden för vårt arbete En viktig uppgift är att förbättra förutsättningarna för våra hyresgäster att agera miljömedvetet. Inför julen inbjöds våra hyresgäster samt personalen och styrelsen till en teaterkväll på Hullsta Gård i Sollefteå. Samtliga hyresgäster var inbjudna och busstransport tillhandhölls för boende utanför centralorten. Deltagandet blev bra och föreställningen om Grottmannen samt efterföljande servering och musikunderhållning blev mycket uppskattat av hyresgästerna samt personalen. Vid utgången av 2013 var vi 56 tillsvidareanställda, två färre än året innan. Lokalvårdare domineras av kvinnor, fastighetsskötare av män medan tjänstemän är jämnt fördelade. Framtid, mål och visioner Stabil ekonomi och affärsmässig verksamhet är givetvis grundförutsättningen för bolagets framtid. Mot bakgrund av att bolaget verkar i en marknad med avtagande hyresgästunderlag till bostäder och lokaler så ser vi framför oss en stor utmaning i att bibehålla en god och jämn resultatutveckling. Fastighetsbeståndet behöver utvärderas kontinuerligt avseende bokförda värden och direktavkastning. Ytterligare avyttringar eller avvecklingar av del av beståndet som inte förmår uppnå avkastning varaktigt kan aktualiseras. Beslut har tagits för avyttring av Helgumsgården med 12 lägenheter. Nedskrivning av bokförda värdet till följd av avyttringen är redan överenskommen 2

5 mellan bolaget och kommunen. Bolaget äger 4 st specialbyggda och av kommunen beställda fastigheter för äldreboende där hyresavtal med Sollefteå kommun utgör huvudsaklig grund till dagens avkastning. Dessa fastigheter har sammantaget bokförda värden om ca 120 Mkr, d v s en tredjedel av totala värdet i ägda byggnader och mark. Varaktighet i dessa hyresavtal förutsätts för att försvara de befintliga bokförda värden utan för bolaget kännbara nedskrivningar. För såväl bolaget som för ägaren bör målsättningen vara att säkerställa långsiktiga avtal. Solatum ska för kunden vara det första alternativet på kommunens bostads- och lokalmarknad. Detta förutsätter en ständig förbättring av verksamheten med kundfokus för att öka trivsel och trygghet inom våra fastigheter. Vårt mål är att förbättra vår förvaltningskvalitet, nöjdkundindex till minst 90 %. Vi mäter kundnöjdheten hos hyresgästerna och verksamheterna genom enkätundersökning åtminstone en gång vart annat år. Vår personal är den viktigaste resursen i vår verksamhet för våra kunder så att de upplever mervärde i att ha Solatum som hyresvärd och förvaltare. Detta kräver engagerade medarbetare och bra arbetsmiljö för att vi kan lyckas med detta. Vi har startat med ett målstyrt utvecklingsarbete för Arbetet bygger på en långtgående delaktighet och medverkan från medarbetarna själva för att höja kundnyttan samt förbättra effektivitet och produktivitet i förvaltningen. Utvecklingsarbetet omfattar åtta olika verksamhetsfunktioner från kundservice och uthyrning till fastighetsskötsel och lokalvård. Företaget har nu en definition till värdegrund, framtagen i en process av personalträffar, möten och diskussioner inom organisationen. Värdegrundsarbetet är tänkt att hållas kontinuerligt levande genom fortsatta diskussioner och grupparbeten på arbetsplatsträffar. Jämställdhets- och mångfaldsplan samt kommunicering av arbetet ut i organisationen är prioriterad för Styrelsen arbetar med att ta fram hållbarhetsvision för företagets verksamhet. Visionen ska innefatta såväl ekonomisk som social och ekologisk dimension. Ett solenergiprojekt för elproduktion har redan initierats och utreds för närvarande i kvarteret Tuvan, Storgatan i Sollefteå. Vi har haft översyn av fysisk tillgänglighet inom våra ägda fastigheter. För närvarande pågår utredning om förutsättningar till nya hissar i två stycken lamellhus på Långgatan i Sollefteå. Utredningen innefattar även en ombyggnad av 45 lägenheter för förbättrad tillgänglighet i kök och badrum. Ombyggnad av befintliga bostäder för förbättrad tillgänglighet kommer också att utredas på Storgatan 27 samt i Sollefteå, omfattande ca 40 lägenheter. Målet är att till våra äldre hyresgäster kunna erbjuda möjligheten att bo kvar i hemkvarteret när rörligheten blir begränsad. Detta kommer att bli en nödvändighet över tid när åldersstrukturen bland bolagets hyresgäster pekar tydligt i en riktning. Nya trygghetsbostäder för äldre behöver skapas i Sollefteå tätort. För tillfället inväntas nytt förslag från fastighetsägaren till ett kasernhus i Hågesta avseende ombyggnad för 40-talet trygghetsbostäder. Även nyproduktion kommer att diskuteras samt utvärderas framledes. Solatum har ambitionen att leva upp till visionen att vara det självklara valet för tryggt, trivsamt och bekymmerfritt boende i hyresrätt. VERKSAMHEtSÅREt 2013 StyRELSE Ordinarie ledamöter Susanne Lindahl, Junsele (s) ordförande Mikael Melander, Sollefteå (s) tom Tora Larsson, Junsele (s) from Inger Eriksson, Junsele (m) vice ordförande Anders Bergman, Undrom (viskb) Bernth Asplund, Långsele (v) Suppleanter Tora Larsson, Junsele (s) tom Peder Ragnarsson, Näsåker (s) Nils-Gunnar Molin, Helgum (s) from Kjell-Åke Sjöström, Edsele (v) Leif Palmberg, Långsele (fp) Baltzar Wästerlund, Helgum (c) VD Verkställande direktör Timo Siikaluoma REVISORER Ordinarie revisor Öhrlings PwC AB med huvudansvarig Ralph Hedman Martin Nilsson, Sollefteå Suppleanter Bertil Falkerby, Sollefteå auktoriserad revisor lekmannarevisor lekmannarevisor ARBEtStAGARREPRESENtANtER Lars Svensson, Sollefteå facklig repr. Svenska tom april 2013 kommunalarbetarför- Greger Albertsson, Näsåker bundet from maj 2013 AKtIEKAPItAL Bolagets aktiekapital uppgår till kronor. Samtliga aktier ägs av Sollefteå Kommun. ORGANISAtIONSANSLUtNING Bolaget är anslutet till: SABO - Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, Fastigo - Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation samt HBV - Husbyggnadsvaror HBV Förening upa. FÖRSÄKRING Bolagets fastigheter och inventarier är försäkrade i försäkringsbolaget Trygg-Hansa. Avseende skadedjur finns saneringsavtal med Nomor. 3

6 BOLAGEtS SyFtE Solatum Hus&Hem AB är ett helägt kommunalt bolag med syfte att i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i kommunen. Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och enligt affärsmässiga principer. BOLAGEtS AFFÄRSIDé Solatums affärsidé är att tillhandahålla ett tryggt boende samt ändamålsenliga lokaler, allt i trivsam miljö inom Sollefteå Kommun. Verksamheten skall kännetecknas av hög kvalité med kundnära service. BOLAGEtS VISION Bolagets vision är att bli Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd. ÖVERGRIPANDE MÅL Bolagets långsiktiga och övergripande mål definieras i följande fyra punkter Nöjda kunder Engagerade medarbetare Trivsel och trygghet Stabil ekonomi ANtAL ANStÄLLDA Yrkesgrupp Kvinnor Män Totalt Tjänstemän 6 (6) 6 (6) 12 (12) Fastighetsskötare 2 (1) 15 (16) 17 (17) Lokalvårdare 25 (27) 1 (1) 26 (28) Målare 0 (0) 1 (1) 1 (1) Summa 33 (34) 23 (24) 56 (58) HyRESFÖRÄNDRING 1 JANUARI 2013 Höjning för lägenheter from 1 januari Den 19 december 2012 träffades överenskommelse mellan bolaget och hyresgästföreningen om hyror för Den uppgörelse som träffades innebar följande; Bostäder i Sollefteå höjs med 12 kr/kvm och för övriga orter höjs bostäder med 8 kr/kvm. Bostäder med kallhyra får en höjning med 5 kr/kvm. Lägenheter på Strandvägen 4 och 6 i Helgum samt Ängsvägen 28, 30 och 32, Näsåker får dock en lägre höjning = 5 kr/kvm. En översyn och justering mot rättvisare hyra har medfört högre höjning för vissa lägenheter - enligt följande tre punkter; Lägenheter på Långgatan 25 A-B, E-F samt Storgatan 30, 36, 38, 40, Sollefteå får en högre höjning = 27 kr/kvm. Lägenheter på Djupövägen 30, 32 och 34, Sollefteå får en högre höjning = 56 kr/kvm. Lägenheter på Gunillavägen 6, Junsele får också en högre höjning = 23 kr/kvm. Studentlägenheter på Långgatan och Prästbordsvägen höjs med 1,5 %. Enbart rum i särskilt boende + 50 kr/månad. HyRESFÖRÄNDRING 1 JANUARI -1 MARS 2014 Höjning för lägenheter from 1 januari respektive 1 mars Den 8 januari 2014 träffades överenskommelse mellan bolaget och hyresgästföreningen om hyror för Den uppgörelse som träffades innebar följande; Bostäder i Sollefteå höjs med 15 kr/kvm (med undantag för Djupövägen 30, 32, 34) och för övriga orter höjs bostäder med 10 kr/kvm. Lägenheter på Ängsvägen 28, 30 och 32, Näsåker samt Kalknäsvägen, Undrom får dock en lägre höjning = 5 kr/kvm. Studentlägenheter på Långgatan och Prästbordsvägen 7, Sollefteå höjs med 1,8 %. Enbart rum i särskilt boende höjs med 60 kr/månad. Ovanstående höjningar sker från och med 1 mars. En översyn och justering mot rättvisare hyra har medfört en högre höjning för lägenheter på Djupövägen 30, 32, 34, Sollefteå (Solgården). De får en höjning med 60 kr/kvm från 1 januari För bilplatser och garage är hyran oförändrad. Friluftsdag för personalen, skidåkning på Hallstaberget. Uppgörelsen för 2014 innefattar som tidigare år att hyressättningsavgift utgår till hyresgästföreningen med 12 kr/lägenhet och månad. Därutöver har även avtalats om ersättning till boinflytande, fritidsmedel samt lokaler. 4

7 ENERGIEFFEKtIVISERING + SKÅNEINItIAtIVEt Under 2008 skrev bolaget under SABO-företagens utmaning det sk Skåneinitiativet, vilket innebär att vi avser att minska energiuttaget med 20 % fram till och med Några av de åtgärder som gjorts under 2013 för att energieffektivisera ägda fastigheter är; Utbyte av ytterbelysning på Långgatan 23, 25, Djupövägen 20, 22,24, Djupövägen 30, 32, 34, 36, Nipanskolan, Graningebyn samt Helgums skola. Injustering av värmeanläggning Storgatan 25-31, Tuvan samt Hågestavägen 11, Sollefteå. Ombyggnad ventilationsanläggning på Ärebo, Långsele för bättre värmeåtervinning. Konvertering från el till värmepump med borrad jordvärme, Trädgårdsvägen 28, Junsele. Några av de åtgärder som gjorts under 2013 för att energieffektivisera i inhyrda fastigheter är; Byte av fläktar, brandstation, Sollefteå. Byte av ventilationsaggregat på Regnbågens förskola, Sollefteå. Byte av inomhusbelysning i Kommunhuset, Sollefteå Utbyte av styrautomatik på pelletspanna, Resele skola. Utbyte av ytterbelysning på brandstation i Sollefteå, Lillängets skola, Vallaskolan, Prästbordets skola samt på Hantverkshuset. Utbyte av shuntgrupper för värmesystem, Vallaskolan. Energisamarbete med i dagsläget 10 förvaltningar. Ett samarbete i syfte att spara onödig energiförbrukning och med inriktning på beteende. Tillsammans med verksamheter görs energi- och miljöronder för att identifiera behov av förbättringar. FAKtISK FÖRBRUKNING - GRÖNA NyCKELtAL Energianvändning och vattenförbrukning totalt i ägda fastigheter siffrorna för 2011 och 2012 är korrigerade för försäljningar etc och avser samma objekt som Värme 2011 Värme 2012 Värme 2013 Vatten 2011 Vatten 2012 Vatten kwh kwh kwh kbm kbm kbm Uppvärmning i ägda fastigheter sker med följande energislag. Energianvändning och vattenförbrukning totalt i inhyrda (kommunens) fastigheter siffrorna för 2011 och 2012 är korrigerade för försäljningar etc och avser samma objekt som Värme och el 2011 Värme och el 2012 Värme och el 2013 Vatten 2011 Vatten 2012 Vatten 2013 Eldningsolja 0,4 % Elvärme 13,4 % kwh kwh kwh kbm kbm kbm Ägda fastigheter Fjärrvärme 86,2 % Inhyrda fastigheter Uppvärmning och el i inhyrda fastigheter sker med följande energislag. Eldningsolja 1 % Fjärrvärme/pellets 45 % Elvärme 54 % Styrelsen studerar solpaneler vid studiebesök i Undrom Eloff Sparström 5

8 INVEStERINGAR Bolagets investeringar i fastigheter uppgår för 2013 till kkr samt i inventarier till 957 kkr dvs totalt kkr. Det större projektet som slutförts är på Ärebo i Långsele. Där har nya ventilationsanläggningar installerats samt så har värmeförsörjningen övergått till leverans av färdig värme från en ny panncentral (avtal tecknat med Enycon). Av de åtgärder som utförts har kkr aktiverats, då det avser standardhöjande åtgärder. LÄGENHEtSVISNINGAR - HyRESGÄStAKtIVItEtER Under mars 2013 så inbjöd Solatum till lägenhetsvisning på Fridhemsvägen 11 i Långsele. Där kunde en uppmöblerad lägenhet besökas samt så bjöds på underhållning, lotterier, tävlingar, varm korv med bröd mm. På Långgatan 23, 25, kvarteret Tackan i Sollefteå har en första etapp avseende vägarbeten/asfaltering genomförts. Nedlagd kostnad under 2013 blev kkr. Efterfrågan på standardhöjande tillval såsom tvättmaskiner /diskmaskiner/spis med häll/högre standard på köksluckor/luftvärmepumpar har fortsatt under För året har 560 kkr aktiverats upp avseende denna typ av åtgärder. För att uppfylla dagens hisskrav har befintliga hissar i verksamhetslokaler uppgraderats med installation av fotocellridåer och korgdörrar. Avseende hissåtgärder har 663 kkr aktiverats. På Trädgårdsvägen 28 i Junsele har tidigare elpanna ersatts med värmepump. Det blev dock inte möjligt att genomföra tänkt installation av bergvärme utan det kom istället att bli augerborrning = borrad jordvärme. Under året uppgår nedlagd kostnad för investering till 305 kkr, detta är dock ej slutlig kostnad. I september så var det dags igen - då visade man en uppmöblerad lägenhet i Graninge gamla skolan. Även där bjöds på lotteri, levande musik samt som extra - nybakt tunnbröd, vilket bakades av Solatums personal i bagarstugan som tillhör och finns alldeles intill hyreshuset. Det har sedan gjorts uppgradering och komplettering av motorvärmarplatser vid Ärebo i Långsele samt på Nipgården, Ramsele och Gunillavägen 4 i Junsele. Dessa investeringar uppgår totalt till 145 kkr. Under året har sedan en första etapp avseende byte av ytterbelysning gjorts. Ny belysning finns i Sollefteå på Långgatan 23, 25, Djupövägen 20, 22, 24, Djupövägen 30, 32, 34, 36 samt på Nipanskolan. Det har även skett utbyte av belysning på Graningebyn och Helgums skola. Investeringen uppgår för året till 475 kkr. Året avslutades sedan med att Solatum bjöd sin personal samt hyresgäster på teater på Hullsta Gård. Föreställningen Grottmannen en enmansteater med Lars T Johansson lockade till många skratt. Därefter avslutades kvällen med musikunderhållning och tilltugg. Ny belysningsarmatur, Helgums skola Fler bilder finns på omslagets insida. 6

9 BRANSCHINDEX AKtIVBO - BOStADSENKÄt Sommaren 2013 medverkade Solatum i branschindex genom AktivBo. En bostadsenkät skickades ut till fyra hundra av våra hyresgäster. Sammanvägd förvaltningskvalitet visade att 81,5 % av hyresgästerna är nöjda med Solatums förvaltning, vilket är över genomsnittet av i mätningen ingående branschföretag. Målet har varit att kundnöjdheten ska uppgå till lägst 80 %. Utifrån enkäten har det identifierats ett antal förbättringsområden. Viktigaste utmaningen är att förbättra förutsättningarna för Hållbarhet säkerhet trivsel Ganska bra (2013) Mycket bra (2013) Information nåbarhet bemötande Ganska bra (2013) Mycket bra (2013) Hyresgästerna känner sig trygga och trivs hos Solatum. Förvaltningens ansträngningar för att bidra till hållbar utveckling Säkerheten för parkerade bilar Förrådens säkerhet mot inbrott Säkerheten mot inbrott i lägenheten Belysningen på gården och nära huset Att känna igen förvaltningsföretagets medarbetare Personlig trygghet i källare/vind Trivseln med fastighetsägaren/värden Personliga tryggheten i trapphuset Trivseln i trappuppgången Personliga tryggheten i området kvällar och nätter Trivseln i lägenheten Trivseln i kvarteret/bostadsområdet våra hyresgäster att agera miljömedvetet. Personalens bemötande och hyresgästers trivsel i lägenheten, trappuppgången och i kvarteret ligger genomgående på en hög nivå, se diagrammen nedan. Medverkande i enkäten återspeglar fördelningen bland hyresgästerna tillsynes ganska väl. De flesta är ensamstående (77 %), mer än hälften (55 %) är hemma dagtid och mer än en tredjedel saknar tillgång till internet. Det är lätt att nå oss och vi är bra på att bemöta hyresgästerna. Informationen när något ska göras i huset Förvaltningens besökstider Hur har förvaltningspersonalen hållit sina löften till er Informationen från värden i övrigt Anmäla felet Förvaltningens telefontider Få tag i rätt person Komma fram på telefon/mail Bemötandet från reparatören Bemötandet av fastighetsskötaren Mål 80 % 51,5 % 14,6 % 49,7 % 18,6 % 49,7 % 19,1 % 50,9 % 28,9 % 45,0 % 37,9 % 50,0 % 33,5 % 60,9 % 25,0 % 52,4 % 34,6 % 46,6 % 44,8 % 55,9 % 35,9 % 51,3 % 41,1 % 38,4 % 54,0 % 56,0 % 39,4 % ,0 % 27,5 % 56,5 % 23,8 % 48,0 % 33,1 % 53,5 % 29,8 % 36,2 % 54,1 % 56,5 % 33,9 % 51,3 % 40,4 % 38,1 % 55,8 % 42,2 % 55,4 % 39,4 % 58,9 % Skötsel drift lokalvård Ganska bra (2013) Mycket bra (2013) Möjligheterna till källsortering 31,2 % 21,8 % Förutsättningar att agera miljömedvetet 47,1 % 14,7 % Tillsyn/städning av källare/vind 41,8 % 20,9 % Lägenhetens temperatur vinterhalvåret 32,1 % 31,2 % Städningen av soputrymmet 41,2 % 22,2 % Städningen av tvättstugan 48,0 % 17,3 % Lägenhetens underhåll 50,7 % 15,3 % Skötseln av rabatter, buskar, träd o gröna ytor 45,9 % 26,0 % Städutrustningen i tvättstugan 49,1 % 24,3 % Städningen av gård och närmiljö 44,0 % 29,5 % Klottersanering 44,2 % 32,7 % Återställande efter vandalisering 46,9 % 30,6 % Få åtgärder vidtagna till följd av synpunkter 46,8 % 33,3 % Snöröjningen och sandningen vintertid 48,6 % 32,5 % Underhållet av trapphuset 51,3 % 30,6 % Städningen av trapphuset 46,7 % 36,4 % Städningen av entrén 49,1 % 34,3 % Sophanteringen 41,9 % 42,9 % Hur städade fast.skötaren/rep. efter sig 45,4 % 39,5 % Lägenhetens temperatur sommarhalvåret 50,2 % 35,2 % Att få felet reparerat inom rimlig tid 41,1 % 44,4 % Kvaliteten på utfört arbete/åtgärd 47,9 % 40,8 % Företagets utmaning för avser förbättringsområden där mer än 30 % av de svarande är missnöjda med hur förvaltningen fungerar i dag. Förbättringar i viktighetsordning 1. Möjliggöra källsortering. 2. Skapa förutsättningar för hyresgästen att agera miljömedvetet 3. Arbeta för en jämn lägenhetstemperatur på vinterhalvåret. 4. Bättre städning av källare, tvättstugor och soputrymmen. 5. Att hyresgästen kan identifiera anlitade entreprenörer/ hantverkare. 6. Lägenhetsunderhåll. 7. Förvaltningens ansträngningar att bidra till hållbar utveckling. 8. Säkerheten för parkerade bilar. 9. Förrådens säkerhet mot inbrott. 10. Information när något ska göras i huset. 7

10 FEMÅRSÖVERSIKt Ur verksamheten år Belopp i kkr Soliditet = Eget kapital Totalt kapital Nettoomsättning (ägda) Nettoomsättning (inhyrda) Underhållskostnad (ägda) Finansiell nettokostnad Redovisat resultat Eget kapital Balansomslutning Skulder till kreditinstitut Soliditet 12,7 % 11,5 % 10,4 % 9,7 % 5,6 % Investeringar Vakansgrad per ,5 % 4,8 % 5,0 % 4,5 % 4,6 % Antal ägda uthyrningsobjekt Bostäder Lokaler Vakansgrad = Antal vakanta lägenheter Totalt antal uthyrningsbara lägenheter Ytor i kvm - ägda uthyrningsobjekt Bostäder Lokaler Totala ytor varav ytor med kallhyra Ytor i kvm - förvaltningsobjekt Bostäder m.m Ytor i kvm - inhyrda Bostäder Lokaler Totala ytor Tillsvidareanställda heltid per Tillsvidareanställda deltid per Medelantal anställda FÖRBRUKNING - verklig avseende ägda fastigheter Förbrukning Vatten Uppvärmning Övrig el Totalt för kbm kwh kwh Förbrukning gröna nyckeltal se även sid 5 8

11 SAMORDNAD FAStIGHEtSFÖRVALtNING Från januari 2004 förvaltar bolaget via ett hyresavtal kommunens fastigheter såsom skolor, förskolor, brandstationer etc. Gällande avtal benämns och gäller i 5 år from 1 januari 2009 och förlängs 2 år i sänder om inte uppsägning sker. I hyran ingår kostnad för underhåll, vilken för 2013 är beräknad till 91 kr/kvm för skolor samt förskolor och 83 kr/kvm för övriga fastigheter. Denna del av hyran är öronmärkt till respektive fastighets underhåll och är en skuld i den mån de inte nyttjas. Det medför att bolaget inte kan styra resultatet genom att utföra mer eller mindre underhåll. Av avtalet framgår även att förvaltningen av de kommunala fastigheterna inte får innebära någon ekonomisk belastning för bolagets övriga verksamhet. Av den anledningen skall därför intäkter och kostnader redovisas skilt från bolagets övriga verksamhet. Den hyresåterbäring som bolaget kunnat lämna till kommunen för 2012 på kkr, av dessa har kommunen beslutat att bolaget fått använda 233 kkr till energieffektiviseringsåtgärder. Dessa medel har använts för att delfinansiera installation av fläktbyte på brandstation i Sollefteå. Erhållna medel via hyresåterbäring och energi effektivisering från åren = kkr, har via satsning i energieffektiviserande åtgärder för år 2013 kunnat ge en återbäring på 205 kkr. Vilken avses att nyttjas till nya energieffektiviseringsåtgärder KÄNSLIGHEtSANALyS Bolagets kostnader samt intäkter är beroende av omvärlden. Befolkningsstruktur och antal innevånare i kommunen påverkar hyresintäkter samt kommunala taxor. Elprisets (pris/kwh) utveckling och nivå har stor betydelse för bolagets kostnader samt resultat. För såväl inhyrda som ägda fastigheter har pris/kwh legat på en något högre nivå än I snitt har det rena priset/kwh för inhyrda fastigheter legat på 50,80 öre (2012=50,58) och för ägda fastigheter 63,50 öre (2012=63,20). Den korta låneräntan har varit låg även under Bolagets snittränta vid årets ingång var 3,34 % och vid årets utgång uppgick snitträntan till 3,15 %. Tack vare den låga korta räntan under året kom den slutliga räntekostnaden för helåret att bli lägre än ursprunglig beräkning. Känslighetsanalys ägda fastigheter (på helårsbasis). Förändring Resultateffekt Vakansgrad +/- 1 % 600 kkr Rörlig ränta +/- 1,0 % 600 kkr Snittränta +/- 0,2 % 600 kkr Elpris/kWh +/- 9,5 öre 600 kkr Bränslekostnader +/- 4,75 % 600 kkr Kommunala taxor +/- 8,4 % 600 kkr För inhyrda fastigheter är kostnaden per kwh lägre eftersom kostnaden utgörs av ett pris utan moms. En förändring av elpriset med 7,6 öre exkl moms är detsamma som 9,5 öre inkl moms. Känslighetsanalys inhyrda fastigheter (på helårsbasis). Förändring Elpris/kWh inhyrda + 7,6 öre Löneökning inhyrda + 2,5 % Upp eller ner? Resultateffekt 650 kkr 300 kkr OUtHyRt Bolagets mål är att komma ner i en rimlig vakansgrad på 4 % dvs 96 % i uthyrning. Vid årets ingång var uthyrningsgraden 95,2 % och vid årets utgång 95,5 %. Tabellen nedan visar vakanserna vid årets slut Orter Antal lägenheter Vakanta *Rum 1 RK 2 RK 3 RK 4 RK+ Andel Sollefteå 552 (554) 8 (7) % Långsele 122 (122) 10 (9) % Graninge 19 (19) 2 (3) % Helgum 25 (25) 11 (6) % Edsele - (28) - (10) % Ramsele 158 (157) 10 (11) % Junsele 104 (104) 6 (6) % Näsåker 52 (52) 1 (3) % Undrom 25 (25) 7 (5) % Summa (1 086) 55 (60) ,2 % Särskilt boende 170 (174) 0 Summa totalt (1 260) 55 4,5 % totalt per objekttyp * Avser studentrum samt elevrum. VAKANSGRAD Sollefteå 1 % Orter utanför Sollefteå 7,5 % 9

12 FÖRVALtNINGSBERÄttELSE Styrelsen och verkställande direktören för Solatum Hus&Hem får härmed avgiva följande förvaltningsberättelse för 2013 års verksamhet. En synnerligen mild och snöfattig november-december har påverkat bolagets resultat mycket positivt. Dock har kostnaderna för reparationer ökat rejält pga ett flertal vattenskador. Under året har ett flertal fastighetsaffärer slutförts samt en del traktorer/åkklippare avyttrats. Detta har lett till att vinster (1.494 kkr) och förluster (2.095 kkr) realiserats. Styrelsen beslutade under 2012 om försäljning av ett flertal fastigheter. Ytterligare beslut om försäljningar har tagits under året och flertalet av dessa har även kunnat fullföljas i samband med att intresserade köpare funnits på marknaden. Beslut om försäljning av Byvägen kom även att innefatta Byvägen 34; Edselegården. Det innebär att bolaget i samband med genomförandet av denna försäljning inte längre har några bostäder kvar i Edsele. När det gäller hyresavtal tecknade med kommunen för större enheter som servicehus och skolor är överenskommelsen att dessa objekt är speciellt anpassade för sitt ändamål. Sägs avtalet upp innan investeringen är av skriven, måste detta lösas mellan parterna. Denna överenskommelse medför att bolaget undantar dessa objekt när det gäller prövning av nedskrivningsbehov som i vanliga fall uppstår vid en förestående uppsägning och osäker framtid. Denna överenskommelse har fullföljts i två fall under 2013 i och med att hyresavtalen för Edselegården och Helgumsgården sagts upp av kommunen. Avseende Edselegården överenskom man om frånträde Då lokaldelen inte var avskriven vid denna tidpunkt, kom parterna överens om en ersättning till Solatum om kr. Denna ersättning har bolaget som fordran och är bokförd som övrig förvaltningsintäkt. Nedskrivning av fastigheten har gjorts med samma belopp. När det gäller Helgumsgården har kommunen sagt upp avtalet för avflytt Även här har överenskommelse träffats om ersättning. Det högsta belopp som kommunen skall ersätta bolaget med är kr. Det blir dock aktuellt att reglera först under 2014 i och med att lokalen lämnas och fastigheten avyttras. I det nya huvudregelverket för redovisning (K3) som träder ikraft 1 januari 2014 finns nya regler avseende fastighetsvärdering. Hur dessa regler kan påverka bolagets ekonomi och ställning har man ännu inte full kännedom om. Klart är att det kan föreligga en risk att nedskrivningsbehov kan komma att aktualiseras. Det innebär att det inte kan uteslutas att detta kan innebära en väsentlig förändring av det egna kapitalet. Avseende de hyresavtal som finns med kommunen för större enheter, som är särskilt byggda för sitt ändamål, är avtalets utformning och avtalstidens längd av väsentlig betydelse för bedömning av fastighetens värde. Detta aktualiseras när det nya regelverket ställer krav på värdering. Tydliga åtaganden möjliggör en bättre bedömning av fastighetens värde samt var risken ligger. De avtal som avses är Solgården, Ärebo, Lissgården samt Gunillagården. Det bokförda värdet på dessa 4 enheter uppgår till 119 miljoner och utgör 1/3 av företagets totala bokförda värden. Under året har följande fastigheter avyttrats; Skärvsta 18:32, 18:45, Gamla ridskolan i Sollefteå Ödsgård 14:70, Byvägen 10-24, 34 i Edsele Ramsele-Nyland 8:7, Bergelsväg 3 i Ramsele Ramsele-Nyland 1:51, Torggatan i Ramsele Ramsele-Nyland 1:21, Storgatan 4 i Ramsele Ytterligare mark har förvärvats i Graninge till fastigheten Vik 7:1. Därutöver har inga förvärv gjorts. RESULtAtDISPOSItION Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserat resultat Årets resultat Summa kr kr kr Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas totalt i ny räkning överförs Summa kr kr kr Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 12,4 %. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st. (försiktighetsregeln). 10

13 RESULtAtRÄKNING (belopp i kkr) Not Hyresintäkter ägda Övriga förvaltningsintäkter Nettoomsättning Fastighetskostnader Driftskostnader 3, Underhållskostnader Fastighetsskatt Driftnetto ägda Hyresintäkter inhyrda Nettoomsättning Fastighetskostnader Driftskostnader 4, Underhållskostnader Driftnetto inhyrda Avskrivningar Nedskrivningar Bruttoresultat Centrala adminstrationskostnader ägda Centrala administrationskostnader inhyrda Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Årets resultat

14 BALANSRÄKNING (belopp i kkr) tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier och installationer Pågående ny- och ombyggnader Finansiella anläggningstillgångar Fordran Sollefteå Kommun Andel i HBV Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Förnödenheter - olja Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Fordran Sollefteå Kommun Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA tillgångar

15 BALANSRÄKNING (belopp i kkr) EGEt KAPItAL OCH SKULDER Not Bundet eget kapital Aktiekapital aktier Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGEt KAPItAL OCH SKULDER Ställda säkerheter för egna förpliktelser 16 Fastighetsinteckningar - - Övriga ställda panter Ansvarsförbindelser Garantiförbindelse Fastigo Soliditet ,7 % Belåningsgrad fastigheter ,3 % Soliditet ,5 % 13

16 KASSAFLÖDESANALyS (belopp i kkr) Den löpande verksamheten Röreleseresultat Av- och nedskrivningar som belastat resultatet Reavinst Reaförlust Strukturkostnader - - Erhållna räntor Betalda räntor och liknande Utbetald inkomstskatt - - Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+) av förråd Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Utbetalningar för ombyggnad av fastigheter Utbetalningar för förvärv av inventarier Inbetalningar till (-) från(+) finansiell tillgång - - Inbetalningar från försäljning Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamheten Lösen av långfristiga lån Amortering av långfristiga lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Summa likvida medel vid årets slut (se not 12)

17 BOKSLUtSKOMMENtAR Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningen är upprättad i kkr, där annat ej är angivet. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Prövning av nedskrivningsbehov på fastigheter Bolaget har prövat nedskrivningsbehov på de fastigheter där kommunen inte är huvudsaklig hyresgäst (Kommunen ses som huvudsaklig hyresgäst i servicehus, särskilt boende samt skolor). SABOs rekommendation om nedskrivning av fastigheter har tillämpats. Denna prövning av nedskrivningsbehovet innebär att framtida betalningsöverskott diskonteras. Bolaget har värderat samtliga fastigheter var för sig samt i kollektivt geografiska driftenheter (dvs en kollektiv geografisk värdering per ort). Styrelse och VD anser att bolagets fastigheter kan värderas ortsvis då de består av liknande byggnader med ett betydande samband samt förenade med likvärdiga risker. Varje fastighets intäkter och kostnader har använts. Därtill har följande antaganden gjorts; Inflation 2 %. Utveckling av hyresnivå samt driftkostnader + 2 %. Underhåll för byggnader med värdeår före 1985 har satts till 120 kr/kvm och efter till 85 kr/kvm. Reparationskostnaden har justerats till 15 kr/kvm. Vakansgraden i Sollefteå har antagits till 2 % och på övriga orter 4 %. Beräkningar har gjorts utifrån kalkylränta på 6,3 % respektive 8 %. Direktavkastningskrav ligger på 4,3 % respektive 6 %. Båda beräkningarna indikerar att värdet per ort överstiger det bokförda värdet. Inkomstskatter Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Bolaget har både temporära skillnader och underskottsavdrag. Med hänvisning till ovanstående förutsättningar har något värde av skattefordran inte redovisats i årets bokslut. Varulager Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den sk först-in först-ut principen respektive verkliga värdet. Inkuransrisk har därvid beaktats. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och bedömd kvarstående nyttjandetid. Avskrivning enligt plan har beräknats enligt följande: Tillgångsslag Procent Byggnader i Sollefteå, /om/byggda före % Byggnader - andra än ovan samt de utom Sollefteå 2 % Byggnader, kvarvarande nyttjandetid <30 år 3,33 % Skolbyggnader 3 % Om- /tillbyggnad utförd efter år % Markanläggningar 5 % Standardförbättring = tillval 10 % Värdehöjande åtgärder 4 % - 7 % Anslutningsavgifter 20 % Inventarier och installationer 4 % - 30 % Genomsnittlig avskrivning fastigheter 2,6 % (2,4 %). Säkring av bolagets räntebindning Avtal om en så kallad ränteswap skyddar bolaget mot ränteförändringar. Eventuell ränteskillnad som ska erhållas eller erläggas på grund av en ränteswap, redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter och periodiseras över avtalstiden. NOtER till RESULtAtRÄKNING NOt 1 -Hyresintäkter ägda Bostäder Lokaler Garage Parkeringsplatser

18 NOt 2 - Övriga förvaltningsintäkter Återvunna kundförluster, kraversättningar Ersättning avbrott, skadestånd Övrigt NOt 3 - Driftskostnader Fastighetsskötsel Reparationer Bränslekostnader Sopor Vatten Fastighetsel Försäkring Hyresförluster Administration Del av ovan som beräknas tillhöra central administration Kabeltv, hyresgästföreningen, övrigt Uppgifter om personal samt ersättningar till styrelse och revisorer Medelantalet anställda Antal anställda varav män Redovisning av könsfördelning i företagsledning Styrelsen Varav kvinnor 3 3 Övriga ledande befattningshavare 1 1 Varav kvinnor 0 0 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 3,2 % 3,5 % Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer = långtidssjukfrånvaro 23 % 35 % Sjukfrånvaro fördelad efter kön (sammanlagd frånvaro/ sammanlagd ordinarie arbetstid) - sjukfrånvaro för män 3,8 % 3,0 % - sjukfrånvaro för kvinnor 2,8 % 3,8 % Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori (sammanlagd frånvaro/ sammanlagd ordinarie arbetstid) - 29 år eller yngre 1,2 % 2,2 % år 2,4 % 2,1 % - 50 år eller äldre 4,1 % 4,4 % Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) (1 313) (1 575) Av bolagets pensionskostnader avser 165 kkr (167 kkr) styrelse och VD samt tidigare VD. 16

19 Avgångsersättning För nuvarande VD gäller vid uppsägning från bolagets sida, 12 månaders uppsägningstid. Utöver lön under uppsägningstiden är VD berättigad till en ersättning uppgående till en årslön. Ersättning till revisorer PwC -Revisorer Revisionsuppdrag Andra uppdrag 4 44 Lekmannarevisorer Revisionsuppdrag 9 9 NOt 4 - Avtal med kommunen inhyrda fastigheter Bolaget förvaltar via hyresavtal benämnt kommunens skolor, förskolor, brandstationer etc. Bolaget kallhyr kommunens fastigheter - se specifikation sid 25. Kommunen återhyr sedan nämnda lokaler med underhåll, media, fastighetsskötsel, lokalvård etc. I hyresavtal är en del av hyran öronmärkt för underhåll. Har erhållen hyra för underhåll inte använts för underhåll under året - skall detta belopp skuldföras och nyttjas kommande år. Ovan innebär att bolaget ej kan påverka sitt resultat genom att utföra mer eller mindre underhåll på kommunens fastigheter. Inhyrda kommunala lokaler Hyresintäkt drift Hyresåterbäring Hyresintäkt för underhåll Ersättning för lokalvårdstjänster Fastighetsskötsel, lokalvård Reparationer Bränslekostnader och el Sopor Vatten Administration, avskrivningar Del av ovan som beräknas tillhöra central administration Övrigt larm, självrisk Hyreskostnad kommunen Underhållskostnader -nedlagd kostnad Underhållskostnader -förändring skuld (ökning(+)/minskning (-)) Sammanställning resultat inhyrda fastigheter Hyresintäkter Driftskostnader exkl jämförelsestörande poster Underhåll Driftnetto exkl jämförelsestörande poster Centrala administrationskostnader Resultat

20 NOt 5 - Avskrivningar Totala avskrivningar är kkr ( kkr) dock redovisas 209 kkr (199 kkr) under fastighetsskötsel 72 kkr (97 kkr) under administration och 323 kkr (314 kkr) under kabeltv mm. Resterande enligt nedan: Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Mark Byggnader Markanläggningar Markinventarier 24 Anslutningsavgifter Summa avskrivningar NOt 6 - Övriga rörelseintäkter Avser utförda tjänster, lokalvård i ej inhyrda lokaler, värmeproduktion samt vaktmästeri utöver fastighetsskötsel. NOt 7 - Leasingavgifter avseende operationell leasing Tillgångar som innehavs via operationell leasing inga inga Räkenskapsårets leasingkostnader exkl lokalhyror NOtER till BALANSRÄKNING NOt 8- Byggnader och mark Ingående ack. anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året Försäljningar Omklassificeringar (från pågående ny- och ombyggnader) Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ack avskrivningar enligt plan för byggnader Försäljningar, rivningar Årets avskrivningar enligt plan på anskaffningsvärden Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående ack nedskrivningar på anskaffningsvärdet Avgår: Ack nedskrivning på avyttrad tillgång Återföring av tidigare nedskrivningar - - Årets nedskrivningar (anskaffningsvärde) * ** Utgående ackumulerade nedskrivningar (anskaffningsvärde) Utgående bokfört restvärde * Varav avser nedskrivning Nipgården + Edselegården; skadestånd ** Varav avser nedskrivning Nipgården; skadestånd Totala taxeringsvärden därav taxeringsvärde tomtmark Specifikation per fastighet se sidorna

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se ÅRSREDOVISNING 2010 SOLATUM HUS&HEM AB Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se Något av det som hänt under 2010 Vattenspel vid entré kommunhuset, Sollefteå Monter företagsmässa 2010

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se ÅRSREDOVISNING 2011 SOLATUM HUS&HEM AB Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se Något av det som hänt Underhållning-glöggkväll, Solgården 2011 Sommarjobbande ungdomar i målartagen Rockart

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för perioden 2015-01-01-2015-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat särskilt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se ÅRSREDOVISNING 2009 SOLATUM HUS&HEM AB Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se Något av det som hänt under 2 0 0 9 Uppfräschad fasaddekoration, Ramsele Underhållsarbete i värmecentral,

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1997-01-01-1996-01-01 INTÄKTER Avgifter 2 290 896 2 242 950 Hyresintäkter 182 952 169 712 Övriga intäkter 18 290 278 857 S:A INTÄKTER 2 492 138 2 691 519 KOSTNADER

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF ANDRA LÅNGGATAN 18 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Lotterivägen 19-37 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se ÅRSREDOVISNING 2012 SOLATUM HUS&HEM AB Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se Visningslägenhet och gårdsfest Gunillavägen 4, Junsele Foto: Michael Engman, Ulla Sehlstedt, Helen Bystedt

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(14) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(14) Extra sida

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Brf Trädgården 2 Org. nr 716422-3450 7(11) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2014 Not 2013 Årsavgifter 388 146 388 146 Hyresintäkter 910 692 1 298 838 1 901 440 1 289 586 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer