Dialogmöte - Framtidens hälso- och sjukvård. sjukvård i Blekinge. Dialogmöte landstingssalen Wämö center

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dialogmöte - Framtidens hälso- och sjukvård. sjukvård i Blekinge. Dialogmöte landstingssalen Wämö center"

Transkript

1 1 Framtidens hälso- och sjukvård i Blekinge Dialogmöte landstingssalen Wämö center Karlskrona

2 2 Program Välkommen! Landstingsråd Kalle Sandström Förutsättningar för mötet : Kommunikationsdirektör Madeleine Flood Inledning: Landstingsdirektör Peter Lilja Verksamhets- och medarbetarperspektivet: Förvaltningschef Bengt Wittesjö och personaldirektör Jonas Kullberg Möjlighet att ställa kompletterande frågor verksamhets- och medarbetarperspektivet Fika Ekonomiperspektiv: Ekonomidirektör Agneta Kalnins Möjlighet att ställa kompletterande frågor ekonomi Fastighetsperspektivet : Förvaltningschef Per Johansson, fastighetschef Åsa Norrby och miljöchef Annika Christensson Möjlighet att ställa kompletterande frågor - fastighet och miljö Summering landstingsdirektör Peter Lilja Avslutning landstingsråd Kalle Sandström

3 Framtidens hälso- och sjukvård en långsiktig plan för att möta befolkningens behov av hälso- och sjukvård Landstingsdirektör Peter Lilja 3

4 4 Svensk hälso- och sjukvårds stora utmaningar Den medicinska och tekniska utvecklingen. Medborgarnas förväntningar på hälso- och sjukvården ökar. Utbildningsnivån i samhället höjs successivt. Många patienter är pålästa och kunniga större eget ansvar för sin hälsa. Det påverkar svensk hälso- och sjukvård eftersom medborgarna också ställer större krav. Utmaningen är att tillgodose medborgarnas behov och förväntningar inom tillgängliga ekonomiska resurser.

5 5 Uppdraget från 18 februari 2012 Ta fram en långsiktig plan för hur hälsooch sjukvården ska utformas för att bättre möta framtida vårdbehov. Utredningen har tagit hänsyn till demografi, sjukdomspanorama, medicinteknisk utveckling samt ekonomiska ramar. Arbetet har bedrivits under namnet Framtidens hälso- och sjukvård i Blekinge.

6 6 Fokus på sex olika områden Vad krävs för att vara en attraktiv arbetsgivare? Hur ska vi förhålla oss till tekniska k landvinningar? Vilka vårdprocesser ska vi ha särskild fokus på? Vad ska inrymmas i den framtida hemsjukvården och hur ska den organiseras? Hur ska vi organisera vården för att bättre möta multisjuka äldre, patienter i palliativ vård och vården av barn på bästa sätt? Vilket uppdrag ska primärvården ha i framtiden?

7 7 Kompletterande uppdrag Beskriv konsekvenserna för följande scenarier: 1. Bedriva somatisk sjukvård i Karlskrona och Karlshamn ungefär som idag, men med vissa mindre förändringar. 2. Lokalisera all somatisk sjukvård till Karlshamn. 3. Lokalisera all somatisk sjukvård till Karlskrona. 4. Bedriva all somatisk sjukvård på en annan ort i länet.

8 8 Landstingets finansiella förmåga Kostnaden för den somatiska sjukvården utslaget per invånare i Blekinge ligger nu under medel i riket. Landstinget t Blekinge har en balans i ekonomin. Kostnaderna kommer att öka framöver. Fler sjuka äldre, specialiserad vård, nya möjligheter, behandlingar och läkemedel är en orsak. Kraftigt ökade investeringar i lokaler är en annan.

9 9 Nya krav på lokaler och teknik Dagens och framtidens hälso- och sjukvård ställer nya krav på operationssalar, vårdavdelningar, intensivvård samt teknisk försörjning som flertalet av våra befintliga sjukhusbyggnader inte uppfyller. Stora delar av den offentliga sektorn byggdes upp på och 1970-talen. För Landstinget Blekinge, såväl som många andra landsting så är vi nu på väg in i en period av mycket stora investeringsbehov.

10 10 För dyrt att bygga ett nytt sjukhus De nya investeringar som Landstinget Blekinge behöver göra kommer att vara starkt påverkande på vårt resultat. En grov kostnadsuppskattning k tt för att bygga ett nytt sjukhus har gjorts. Ett nytt sjukhus uppskattas kosta 4,5-5,2, miljarder kronor att bygga. Härtill kommer medicinteknisk utrustning vilket uppskattas till 2,5 miljarder kronor. Bedömningen är att Landstinget Blekinge inte har finansiell förmåga att bygga ett nytt sjukhus

11 11 Förslaget: Nyinvestering i lokaler och medicinteknisk utrustning Förslaget innebär mycket nybyggnationer men även uppgradering av befintliga fastigheter. Nybyggnad och utbyggnad kan med fördel ske i etapper. Förslag till beslut om en förprojektering med inriktning på ett nytt operations- och intensivvårdsblock i Karlskrona.

12 12 Därför är fortsatt verksamhet i Karlshamn och Karlskrona bäst Behålla hela befolkningsunderlaget enligt närhetsprincipen och jämlik vård. Kräver dock en fortsatt koncentration av vissa verksamheter till endera orten. ote Det är klara fördelar med att i etapper och över tiden göra investeringar i nya byggnader och i vissa fall befintliga. Bäst ur ett patient- och befolkningsperspektiv närhetsprincip och jämlik vård.

13 13 Verksamhetsperspektivet Blekingesjukhusets förvaltningschef Bengt Wittesjö

14 14 Sjukhusverksamhet på en eller två orter? Ur enbart verksamhetsperspektiv kti en. Sammantaget verksamhet, ekonomi, infrastruktur, socialt och så vidare två. Nybyggnation även med två orter. Likvärdigt ur störnings - och patientsäkerhetsperspektiv.

15 15 Verksamhetsförändringar Renodla så långt det går, framför allt högteknologisk g och intensivvårdskrävande verksamhet. Anpassning till åldrande d befolkning med flera sjukdomar ökande isoleringsbehov optimal vårdavdelningsstorlek teknisk utveckling närhetsprincip jämlik vård över länet.

16 16 Karlshamn Specialiserad öppenvård/mottagningsverksamhet g Konsultverksamhet (kirurgi, ortopedi, infektion) Dagkirurgi Internmedicin med övervakningsmöjligheter Geriatrik Palliativ vård Rehabilitering Psykiatri

17 17 Akutverksamhet i Karlshamn Intermedicin Samlokalisering av dagakut och jourcentral utredas Ersätta kirurgjour med allmänläkar-/akutläkarjour Anestesiberedskap

18 18 Operationer - definition Sluten vård: Patienten är inlagd. Öppen vård: Patienten går hem samma dag. Dagkirurgi: narkosmedverkan och postoperativ vård Poliklinisk kirurgi: lokalbedövning på mottagning Elektiv, planerad: Patienten kommer in planerat från väntelista med eller utan remiss, föregående mottagningsbesök. Akut, oplanerad: Patienten opereras samma dag som behovet uppstått med eller utan remiss.

19 19 Operationer - antal Karlskrona (centralop) Op-salar Antal op Slutenvård Planerat 10* % 60 % Karlskrona % 90 % (thorax) Karlshamn % 100 % *8 op-lag

20 20 Karlskrona Prio 1: Ny operations-/iva/akut-byggnad. Dimensioneras för länets alla slutenvårdsoperationer. Separera akuta och planerade operationsflöden. Ortopedkirurgisk vårdavdelning flyttas från Karlshamn till Karlskrona.

21 21 Operation Karlshamn Renodlad dagkirurgi g (ortopedi, kirurgi, g, gynekologi, g, öron). Viss beredskap för behov av övernattning. Bra lokaler som håller längre för dagkirurgi verksamhet och optimala patientflöden tflöd pre-/postoperation. ti Omdisponering från Karlskrona (ortopedi, gynekologi, öron). Nya patientkategorier?

22 22 Thoraxcentrum All slutenvård för hjärtpatienter i Karlskrona. Länsövergripande flimmermottagning i Karlshamn. Interventionscenter. Samverkan kring kärlpatienter.

23 23 Övrigt Geriatrik fler vårdplatser på båda orter. Rehabilitering primärvård/hälsoval versus specialistvård. Ryggcentrum (ortoped/rehabilitering), specialiserad ryggkirurgi. i Tryckkammarverksamhet, ökande vetenskapligt stöd för bredare användning. Robotkirurgi gynekologi, urologi, gastroenterologi.

24 Medarbetarperspektivet Dialogmöte - Framtidens hälso- och sjukvård Personaldirektör Jonas Kullberg Förvaltningschef Bengt Wittesjö 24

25 25 Personal Nuvarande personal Nyrekrytering Kostnadsperspektivet

26 26 Nuvarande personal Förmågan att klara bemanningen beror till stor del på om vi lyckas behålla befintlig personal. Vi behöver rekrytera för att klara den personalomsättning vi har. Medarbetare som slutar på grund av flytt ökar vår personalomsättning. Levnadssituation idag anpassad till verksamhet på två orter. Minst påverkan om detta inte ändras. Ju närmare Karlshamn, desto mer påverkar det Karlskrona och tvärtom.

27 27 Nuvarande personal Har idag brist på operationssjuksköterskor. Behov av cirkulationstjänstgöring. Personalöverflyttning främst avseende ortopedkirurgisk avdelning. Jourverksamhet (primärjour/bakjour).

28 28 Nyrekrytering Vi är även beroende av vår förmåga att rekrytera ny personal med rätt kompetens. Att attrahera och behålla personal är beroende av arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter. Tyngre operationer i Karlskrona, lättare i Karlshamn. Rekryteringsbefrämjande.

29 29 Nyrekrytering Arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter g är inte beroende av fysisk placering. Fysisk arbetsmiljö nytt, fräscht, säkert, ändamålsenlig utrustning m.m. m påverkar. Detta oavsett placering. Nybyggnation borde påverka arbetsmiljö genom att underhåll av befintliga lokaler minskas. Ju större ombyggnation, desto mer påverkan. Hur mycket enbart fysisk placering påverkar attraktivitet är svårbedömt.

30 30 Kostnadsperspektivet Utredningen har utgått ifrån att verksamheten bedrivs i samma omfattning som idag. Extrakostnader är fortsatt behov av resor mellan orterna, framförallt för läkare betalade vi ut ca kr i ersättning för resor utanför ordinarie arbetstid. Verksamheten beräknar att resor på arbetstid mellan orterna motsvarar tre heltidstjänster, det vill säga cirka tre miljoner kronor.

31 31 Ekonomiperspektivet Ekonomidirektör Agneta Kalnins

32 32 Förutsättningar för beräkning Beloppen grundar sig på Landstingsservices utredning. Investering i byggnader 4,5 miljarder och utrustning 2,5 miljarder. Beräknat kostnader för avskrivningar i och kostnader för att finansiera (låna till) investeringarna. Beräknat investeringar i byggnader och utrustning efter den tidplan som finns i Landstingsservices utredning. Avskrivningstid byggnader 30 år och medicinskteknisk utrustning 10 år. All investering finansieras via lån. Ränta 3%. Hög i förhållande till aktuell låneränta men kanske mer aktuell på lång sikt?

33 33 Frågetecken Det finns flera frågetecken kvar som ej är beräknade i utredningen till exempel: Framtida driftskostnader på kort och lång sikt - dubbla driftskostnader inledningsvis? Vad ska Landstinget Blekinge göra med befintliga byggnader säljas / rivas? Påverkar bokförda värden nedskrivningar? Finns det några köpare? Vad kostar den gamla utrustningen? Kasseras den leder det till nedskrivningar. Med mera.

34 34 Fastigheternas ih kostnader i förhållande till landstingets totala kostnader (tkr) År 2012 År 2011 År 2010 År 2009 År 2008 År 2007 År 2006 År 2005 År 2004 År 2003 År 2002 År 2001 År , , , , , , , , ,0 Fastigheternas kostnader i förhållande till landstingets totala kostnader Totala fastighetskostn Fastigheternas kostnader i förhållande till landstingets totala kostnader Landstingets totala kostn

35 ,0 Fastigheternas kostnader i förhållande till landstingets totala kostnader , , ,0 Tkr , ,0 Landstingets totala kostn Totala fastighetskostn , , ,

36 36 Investering Investeringskostnad (Mnkr) År Summa Investering byggnad Investering utrustning Summa Investering

37 Hur påverkar investeringen landstingets resultat? 37 Driftskostnad (Mnkr) År Summa Avskrivning byggnad (30 år) 2,5 19,5 48,5 77,5 106,5 135,5 150,0 150,0 690,0 Avskrivning MT utrust. (10 år) 0,0 25,0 75,0 125,0 175,0 225,0 250,0 250,0 1125,0 Finansiell kostnad 3% byggnad 2,3 17,6 43,7 69,8 95,9 122,0 135,0 135,0 621,0 Finansiell kostnad 3% MT utrust. 0,0 7,5 22,5 37,5 52,5 67,5 75,0 75,0 337,5 Summa 4,8 69,6 189,7 309,8 429,9 550,0 610,0 610,0 2773,5

38 38 Hur finansieras en ökad driftskostnad på drygt 600 miljoner kronor? Skattehöjning 1 kr höjning ger cirka 270 miljoner kronor. Reducera personal (inklusive sociala avgifter). 100 sjuksköterskor motsvarar cirka 48 miljoner kronor. 100 specialist läkare motsvarar cirka 115 miljoner kronor. 100 administratörer motsvarar cirka 51 miljoner krono. 100 undersköterskor motsvarar cirka 41 miljoner kronor. Ökade patientavgifter ger marginell intäktsökning.

39 39 Frågor och svar Fråga: Hur stora är bokförda värdena i sjukhusenheterna i Karlshamn och Karlskrona? Svar: Bokförda värden inkl Wämö center i Karlskrona per är: Karlshamn 306 miljoner kronor Karlskrona 596 miljoner kronor.

40 40 Frågor och svar Fråga: Hur stora är avskrivningskostnaderna för sjukhusenheterna i Karlshamn och Karlskrona? Svar: Avskrivningskostnder i k inkl Wämö center i Karlskrona under 2012: Karlshamn 22 miljoner kronor Karlskrona 47 miljoner kronor

41 41 Fastighets- och hållbarhetsperspektivet Förvaltningschef Landstingsservice Per Johansson Fastighetschef Åsa Norrby Miljöchef Annika Christensson

42 42 Fastighet och hållbarhet Fyra utredningsalternativ 1. Bygga nytt och utveckla Karlshamn, avveckla Karlskrona. 2. Bygga nytt och utveckla Karlskrona, avveckla Karlshamn. 3. Bygga nytt och utveckla befintliga anläggningar i Karlshamn och Karlskrona. 4. Bygga på ny plats, avveckla Karlskrona och Karlshamn.

43 43 Fastighet och hållbarhet En statusbedömning är gjord av våra sjukhusbyggnader utifrån följande: Bygg, ventilation, rör, el, teleteknik, t styrning och övervakning, energi, verksamhetsbehov. Slutsats Merparten av byggnaderna klarar inte av att utvecklas för att uppfylla kraven främst gällande verksamhetsbehov h som enpatientrum och eget hygienutrymme, specialiserad sjukvård och arbetsmiljökrav. Utöver det har merparten av byggnaderna omfattande byggtekniska renoveringsbehov.

44 44 Fastighet och hållbarhet Grundläggande beräkningsförutsättningar för lokalförsörjningsalternativen: Nybyggnation i samtliga alternativ. ti Verksamhet motsvarande dagens omfattning. 55 m2 per vårdplats m2 per operationssal, 20 operationssalar, varav 1 hybridsal och 4 interventionssala.r 372 vårdplatser + 10 förlossning + 6 iva + 30 tekniska + 22 vårdplatser extra (totalt 440 vårdplatser). Psykiatrin vårdplatser.

45 45 Fastighet och hållbarhet Grundläggande beräkningsförutsättningar för lokalförsörjningsalternativen: Det är en jämförelserapport, ändras ingångsvärdena gällande uppskattad verksamhet, ytor och kostnader påverkas de fyra olika alternativen lika. Däremot om verksamhetsuppdelningen ändras i alternativet med två sjukhus (alternativ 3) förändras kalkylerna för det alternativet. Området Wämö center och Annebo (administrationen) förutsätts finnas kvar i befintliga byggnader och är ej medtaget i beräkningarna. Som underlag har vi utgått från det robusta sjukhuset 2008 från krisberedskapsmyndigheten, konceptprogrammet för nybyggnader (Stockholm/Locum) och olika referensobjekt.

46 46 Fastighet t och hållbarheth Svar på frågeställningarna: g Har hänsyn tagits till rivningskostnader? - Ja, för de hus som ej uppfyller morgondagens verksamhetskrav på sjukhusbyggnader. Ej för de byggnader som finns kvar vid avyttring av sjukhusområden Hur lång tid tar renovering? - I utredningens alternativ 1, 2 och 3 föreslås successiv nybyggnad. Renovering är bara aktuell för enstaka byggnader om det bedöms vara kostnadseffektivare än en nybyggnad.

47 47 Fastighet och hållbarhet Svar på frågeställningarna: Är markundersökning gjord? - I Karlshamn och Karlskrona har vi redan god kännedom om markförhållandena. I Karlshamn har vi utgått från den geotekniska undersökning som gjordes För alternativ 4 (nybyggnation på ny plats) har vi utgått från de markförhållande som är karakteristiskt för Blekinge. Någon markundersökning har inte kunnat göras eftersom platsen inte är känd.

48 48 Fastighet och hållbarhet Svar på frågeställningarna: g Hur länge har vi driftkostnader för 3 sjukhus vid alternativ 4, att bygga på en ny plats. - Om ett nytt sjukhus ska byggas på en ny plats förutsätter det en samlad och koncentrerad inflyttning. Fastighets driftkostnader för 3 sjukhus har vi tills Karlshamn och Karlskrona är avyttrade/sålda. En ren uppskattning skulle vara 2 till 3 år med avtagande kostnader efterhand som inflyttning i sker i den nya sjukhusanläggningen.

49 49 Fastighet och hållbarhet Svar på frågeställningarna: g Vad finns det för alternativa användningsområden för Karlshamn och Karlskrona? För landstinget: - Viss psykiatriverksamhet samt administration kommer att vara kvar i Karlskrona. - Viss psykiatriverksamhet kommer att vara kvar i Karlshamn. - I övrigt finns det inga alternativa användningsområden för sjukhusbyggnaderna. För kommunerna och marknaden: - Någon officiell fråga är inte ställd. Ett antagande är köpcenter, bostäder, företagshotell.

50 50 Fastighet och hållbarhet Svar på frågeställningarna: g Jämförelse med nya Karolinska, eller finns andra exempel att jämföra med? Nya Karolinska är ett utpräglat högspecialiserat universitetssjukhus som vi valt att inte bygga beräkningarna på. Kostnadsberäkningar, ytberäkningar och utrustningsberäkningar i våra kalkyler bygger på jämförelser med verksamheter som liknar vår.

51 51 Fastighet och hållbarhet Svar på frågeställningarna: Kostnaderna för att renovera så att vi når klimatmålen? Eftersom alla alternativen i stort innehåller nybyggnation kommer klimat, miljö och energimål att få stort utrymme. I utredningen har vi utgått från verksamhetens behov såsom bjälklagsbärighet, takhöjder, täthet på bärande pelare samt befintliga byggkroppars yttermått.

52 Fastighet och hållbarhet Hur ser vi på klimatmålen och energieffektiviseringskraven? Dialogmöte - Framtidens hälso- och sjukvård 52 Styrande för landstinget är: Landstingets egna strategier för hållbar utveckling, klimatmål mm. Miljöbalkens lagkrav på energihushållning, förnyelsebara källor, val av bästa teknik mm. Boverkets Byggregler, lagbundna gällande krav Krav för renovering/ ändring av befintliga byggnader Krav för nybyggnation EU:s klimatmål är vägledande mål Energieffektiviseringskraven gäller för energiförbrukning inom områdena teknisk utrustning, t värme, kyla, transporter, t fordon mm.

53 53 Fastighet och hållbarhet EU:s 20/20/20-mål - en vägledning för den svenska politiken

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Till landstingsstyrelsen Angående återremitterat ärende investeringar de kommande 10 åren Bakgrund

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar Landstingsservice 2014-05-06 Dnr 2011/0573 Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga

Läs mer

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2 KONCEPT 13-10-14 Ombyggnad MS/ By 4422 för Operation 1 Förstudie oktober 2013 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regionövergripande planering... 3 3. Förutsättningar... 3 4. Förslag... 3 5. Fastighet...

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS)

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av medicinteknisk utrustning till strålbehandlingen på FAS 28 maj 2015 Landstinget i Uppsala län har initierat

Läs mer

Därför. skapas Nya Karolinska Solna

Därför. skapas Nya Karolinska Solna Därför skapas Nya Karolinska Solna Nya Karolinska Solna är ett av Stockholms läns landstings mest omfattande projekt genom tiderna. Ett nytt universitetssjukhus ska byggas med beräknad invigning 2015/2016.

Läs mer

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015.

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2015-04-20 ~~ landslinget BlEKINGE Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. 109 Godkännande av föredragningslista

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska med Stig Nyman 2012 09 06 Det här hade jag tänkt hinna med: Bakgrund och beslutet om

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

OVE Operations- och vårdenheten

OVE Operations- och vårdenheten OVE Operations- och vårdenheten CVU Rapportserie 2005:9 Projektledare: Anna Marmehed, sjuksköterska Bodil Andersson, operationssjuksköterska Frölunda Specialistsjukhus Operations- och vårdenheten Västra

Läs mer

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län MISSIV Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för folkhälsa och sjukvård Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region s län Utifrån Landstingsstyrelsens beslut 2014-03-18 om Åtgärdsplan utifrån

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Svar på 2013 års revisionsberättelse

Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsdirektörens stab 2014-05-12 Dnr 2014/0295 Ekonomienheten Maria Gotthardsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsstyrelsen har tagit del av 2013 års

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Per Johansson Förvaltningschef

Per Johansson Förvaltningschef Landstingsservice Stab Per Johansson 2014-06-23 Dnr 2011/0573 Till Hälso- och sjukvårdsnämnden Kompletterande information gällande igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter

Läs mer

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Tjänsteställe, handläggare Anders L Johansson, Landstingsdirektör 1(9) Margareta Tufvesson, Ekonomidirektör Distribution Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Innehåll Besparingar och effektiviseringar

Läs mer

Framtidens sjukhus Malmö

Framtidens sjukhus Malmö Framtidens sjukhus Malmö ETT universitetssjukhus I Skånes Universitetssjukhus är Skånes största arbetsplats nu ska det dessutom bli ett av Europas modernaste sjukhus. Drygt sex miljarder kronor investeras

Läs mer

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Mars 2011 Konfidentiellt Hermelinen Hälsovård AB Hermelinen Hälsovård AB ägs i dag av finska CapMan (majoritetsägare), Anders Henriksson samt Lars- Erik

Läs mer

Sjukhusbyggnader i framtiden

Sjukhusbyggnader i framtiden Sjukhusbyggnader i framtiden Hur ser vården ut idag? Hur kommer vården att förändras? Vilka organisatoriska trender ser vi ur ett internationellt perspektiv? Vad innebär detta för planering och logistik

Läs mer

Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv

Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv Lena Halvardson Rensfelt Samordnare, Landstingsdirektörens stab Lena.Halvardson-rensfelt@sll.se Stockholms läns landsting, SLL

Läs mer

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare Herr ordförande och presidium, 1 fullmäktigekamrater och åhörare Ökad tillgänglighet och starkare ställning för patienten är ledord som styr inriktningen av hälso- och sjukvårdens framtida utveckling.

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 18 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Torsten Ibring Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Läs mer

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Blekingesjukhuset 2014-10-09 Dnr Förvaltningsstaben Peter Pettersson Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Inledning Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen

Läs mer

Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen

Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen 1 2013-01-18 Jan Carlström Hälso- och sjukvårdsavdelningen Regionkansliet Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken MSE Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Presskonferens. 18 maj 2015. Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S)

Presskonferens. 18 maj 2015. Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) Presskonferens 18 maj 2015 Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) Landstingsdirektör Hans Rönnkvist Åtgärder för en ekonomi i balans

Läs mer

Vision för Kärnsjukhuset Skövde

Vision för Kärnsjukhuset Skövde Vision för Kärnsjukhuset Skövde maj 2011 Vision för Skaraborgs Sjukhus 2011-05-04 Inledning 3 Kärnsjukhuset i Skövde ett viktigt nav 4 Större självständighet för alla sjukhus 4 Brett basutbud på närsjukhusen

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-02-14 Skaraborgs Sjukhus Skövde Medicinkliniken Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Bengt Sallerfors Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Avrop strategiska personalsatsningar och schemaläggning 2/5

Avrop strategiska personalsatsningar och schemaläggning 2/5 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-03-30 LS-LED15-0253-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A T U M Avrop strategiska personalsatsningar och

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Nya Karolinska Solna (NKS)

Nya Karolinska Solna (NKS) Nya Karolinska Solna (NKS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av sterilteknik till Nya Karolinska Solna 2013-01-14 År 2008 beslutades att Nya Karolinska Solna (NKS) skulle byggas

Läs mer

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 Framtiden - jag? MATTIAS SCHINDELE Västgöte,

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sveriges Läkarförbund Avdelningen för politik och profession Att. Susann Asplund Johansson Box 5610 114 86 STOCKHOLM SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sammanfattning

Läs mer

Nytt operationshus vid Gävle sjukhus

Nytt operationshus vid Gävle sjukhus Nytt operationshus vid Gävle sjukhus Presentation 2014-11-11 Peter Åberg, arkitekt MSA White arkitekter AB Hans-Erik Staaf White Åsa Carlestam White Peter Åberg White Operationssal Verksamhetens projektmål

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 Framtidens sjukvård Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 1 Samhällsutvecklingen samhällets styrning och organisation av vården förändras patientens ställning stärks patienten som

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte När vården flyttar hem Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte Arbetsgrupp Robin Åberg Marianne Brindbergs Tina Kall Haide Gårdlind Mellgren Rapporten: När vården flyttar

Läs mer

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Agenda Lean Healthcare Capio S:t Görans modellen Bakgrund Lean Healthcare principer Lean Healthcare i praktiken, exempel akuten Lean Healthcare

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sammanslagning av de landstingsdrivna vårdenheterna i Södertäljes, Salems och Nykvarns kommuner till en gemensam organisation samt ändring

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och ARBETA MED OSS stockholms Sjukhems ändamålsparagraf är densamma idag som vid grundandet 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

Regionstyrelsen 81-91

Regionstyrelsen 81-91 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsen 81-91 Tid: 2015-05-12, kl 13:00-16:00 Plats: Regionens hus, sal A 86 Dnr RJL2015 /268 Budget 2015 revidering Beslut Regionsstyrelsen föreslår regionfullmäktige revidera

Läs mer

Sida 1. Paragraf LF/LS/HSN. Uppföljningsda tum Månadsvis. Uppföljningsorg an Ansvarig Utför ärende. Paragraf HSN Datum Beslutsformulering HSN

Sida 1. Paragraf LF/LS/HSN. Uppföljningsda tum Månadsvis. Uppföljningsorg an Ansvarig Utför ärende. Paragraf HSN Datum Beslutsformulering HSN Beslutslogg 2013-2014 Rev: 2013-06-26 Rev. 2013-09-11 Rev. 2013-10-02 Rev. 2013-12-19 Rev. 2014-02-20 Rev 2014-03-20 Rev 2014-04-29 Rev 2014-06-03 Rev 2014-06-26 Paragraf Datum Beslutsformulering 5 BLS

Läs mer

Anslutna till specialiserad palliativ vård

Anslutna till specialiserad palliativ vård PM namn: Vård i livets slut. Hemsjukvård, primärvård i Blekinge Ägare Landstinget, Kommunerna Förvaltningschef: Anders Rehnholm Förvaltning: Primärvårdsförvaltningen, Äldreförvaltningarna Godkänt datum:

Läs mer

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 1 (6) Regionstyrelsen Investeringar 2015 Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen

Läs mer

Specialiserade överviktsmottagningar

Specialiserade överviktsmottagningar Underlag Specialiserade överviktsmottagningar Bakgrund Fetma utgör ett stort hot för folkhälsan. Med fetma följer en ökad risk för psykisk ohälsa, ökad sjuklighet och för tidig död. Övervikt/fetma brukar

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Akutmedicin veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav

Akutmedicin veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

SkaS-modellen. Gemensam riskanalysmodell för patientsäkerhet, arbetsmiljö, yttre miljö och andra risker

SkaS-modellen. Gemensam riskanalysmodell för patientsäkerhet, arbetsmiljö, yttre miljö och andra risker SkaS-modellen Gemensam riskanalysmodell för patientsäkerhet, arbetsmiljö, yttre miljö och andra risker 2014-09-23 Annette Trenge Jarlshammar Mattias Ståhl Susanne Gustavsson susanne.m.gustavsson@vgregion.se

Läs mer

Missbruksorganisationer i Stockholm Historik

Missbruksorganisationer i Stockholm Historik 1 Missbruksorganisationer i Stockholm Historik Missbrukskliniker inom och utom psykiatrin Olika behandlingstraditioner och personberoende Sjukvård socialtjänst på olika håll Tillnyktring avgiftning behandling

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Första delen; tema Behov och resurser av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-10-26 Så ska vi ha t, men var ska vi ta t? Hälso- och sjukvården står

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Prioritering av landstingets verksamheter. Pressinformation 7 februari 2008

Prioritering av landstingets verksamheter. Pressinformation 7 februari 2008 Prioritering av landstingets verksamheter Pressinformation 7 februari 2008 1 Deltagare Svante Lönnbark, landstingsdirektör, 070-559 28 19 Berit Fredricsson, chef Division Primärvård, 070-655 94 31 Gunnar

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: inte långsiktigt hållbart

Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: inte långsiktigt hållbart Bakgrund/syfte Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: Nuvarande hälso- och sjukvårdssystem i Norrbotten är inte långsiktigt hållbart avseende: Att trygga en god vård till en allt äldre befolkning med

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne

3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne 3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne 3.1 Högspecialiserad sjukvård För vård av patienter utanför Södra sjukvårdsregionen debiteras ett pålägg med 2,85% Landstinget Blekinge Blekingesjukhuset Karlskrona

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag

Strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen Strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag Bakgrund och uppdrag Strategin omfattar samtliga landsting och regioner. Arbetet sker gemensamt mellan landstingen

Läs mer

Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess

Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess Landstingsservice Avdelning lön och personal Jenny Forss 2014-08-12 Dnr 2014/0299 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess Bakgrund EY

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:44 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Reviderad budget 2006 Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsrådsberedningen lämnar förslag på reviderad budget

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Rådslag. Hjälp oss förbättra sjukvården i Östergötland

Rådslag. Hjälp oss förbättra sjukvården i Östergötland Rådslag Hjälp oss förbättra sjukvården i Östergötland Socialdemokraterna, LO och Kommunal i Östergötland inbjuder till rådslag om hälso- och sjukvården. Förord En god hälsa är det allra viktigaste i livet

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025-

BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025- BOKSLUT -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025- Majoriteten i Landstinget Sörmland 2010-2014 Inledning Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025 6 479 anställda som årligen utför 535 000 läkarbesök,

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

INTENSIVVÅRDSPRAKTIK I STOCKHOLM 21.4-23.5.2008

INTENSIVVÅRDSPRAKTIK I STOCKHOLM 21.4-23.5.2008 INTENSIVVÅRDSPRAKTIK I STOCKHOLM 21.4-23.5.2008 Sabina Almén Maria Appelroth AV-05 INLEDNING 3 FÖRBEREDELSER 3 Hur allt började 3 Anländer till Stockholm 3 PRAKTIKEN 3 DANDERYDS SJUKHUS 4 Respiratorcentret

Läs mer

Varför bygga en ny sjukhusanläggning?

Varför bygga en ny sjukhusanläggning? 1 Varför bygga en ny sjukhusanläggning? Dagens Karolinska Solna är utspritt på ett 40-tal byggnader med svag logistik och samordning Därför byggs en ny anläggning är flera det utspritt är på ett fastigheter

Läs mer

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012 Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012 14,0% Förekomst av vårdrelaterade infektioner (somatisk vård) 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% VT08 * HT08 VT09 HT09 VT10 HT10 VT11

Läs mer

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari 2014-12-15 Produktionsavdelningen Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 E-post anna.sandstrom@lul.se Produktionsstyrelsen Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari Välkomna till ett

Läs mer

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården presenterar en yrkesgrupp som gör vården bättre. www.kommunal.se Barnsköterskan, en viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården presenterar en yrkesgrupp

Läs mer

Planeringsförutsättningar 2016

Planeringsförutsättningar 2016 1 Planeringsförutsättningar 2016 10 utmaningar för Landstinget Blekinge Helene Kratz Anna Lindeberg Planeringsavdelningen 2 Vad är Planeringsförutsättningar 2016? Kartläggning av omvärldsfaktorer som påverkar

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Landstinget finns till för invånarna varje dag dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg,

Läs mer

(O)hälsoutmaning: Norrbotten

(O)hälsoutmaning: Norrbotten (O)hälsoutmaning: Norrbotten Vi har mer hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck än i övriga riket. 61% av männen och 47 % kvinnorna är överviktiga/feta i åldern16-84 år. Var fjärde ung kvinna visar symptom

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner!

ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner! Uppdaterad senast 2014-12-08 VÄLKOMMEN TILL ALERIS SPECIALISTVÅRD BOLLNÄS ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner! E Om sjukhuset/hälsocentralen i Bollnäs I november 2011 tog Aleris AB

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL enheter i VGR och år 2015 Uppdaterad 150922 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Högsbo - avdelning 604 Kompetenscentrum / Utvecklingsenheten för palliativ vård SU/Högsbo ASIH-team Område Väster Område Öster

Läs mer