Dialogmöte - Framtidens hälso- och sjukvård. sjukvård i Blekinge. Dialogmöte landstingssalen Wämö center

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dialogmöte - Framtidens hälso- och sjukvård. sjukvård i Blekinge. Dialogmöte landstingssalen Wämö center"

Transkript

1 1 Framtidens hälso- och sjukvård i Blekinge Dialogmöte landstingssalen Wämö center Karlskrona

2 2 Program Välkommen! Landstingsråd Kalle Sandström Förutsättningar för mötet : Kommunikationsdirektör Madeleine Flood Inledning: Landstingsdirektör Peter Lilja Verksamhets- och medarbetarperspektivet: Förvaltningschef Bengt Wittesjö och personaldirektör Jonas Kullberg Möjlighet att ställa kompletterande frågor verksamhets- och medarbetarperspektivet Fika Ekonomiperspektiv: Ekonomidirektör Agneta Kalnins Möjlighet att ställa kompletterande frågor ekonomi Fastighetsperspektivet : Förvaltningschef Per Johansson, fastighetschef Åsa Norrby och miljöchef Annika Christensson Möjlighet att ställa kompletterande frågor - fastighet och miljö Summering landstingsdirektör Peter Lilja Avslutning landstingsråd Kalle Sandström

3 Framtidens hälso- och sjukvård en långsiktig plan för att möta befolkningens behov av hälso- och sjukvård Landstingsdirektör Peter Lilja 3

4 4 Svensk hälso- och sjukvårds stora utmaningar Den medicinska och tekniska utvecklingen. Medborgarnas förväntningar på hälso- och sjukvården ökar. Utbildningsnivån i samhället höjs successivt. Många patienter är pålästa och kunniga större eget ansvar för sin hälsa. Det påverkar svensk hälso- och sjukvård eftersom medborgarna också ställer större krav. Utmaningen är att tillgodose medborgarnas behov och förväntningar inom tillgängliga ekonomiska resurser.

5 5 Uppdraget från 18 februari 2012 Ta fram en långsiktig plan för hur hälsooch sjukvården ska utformas för att bättre möta framtida vårdbehov. Utredningen har tagit hänsyn till demografi, sjukdomspanorama, medicinteknisk utveckling samt ekonomiska ramar. Arbetet har bedrivits under namnet Framtidens hälso- och sjukvård i Blekinge.

6 6 Fokus på sex olika områden Vad krävs för att vara en attraktiv arbetsgivare? Hur ska vi förhålla oss till tekniska k landvinningar? Vilka vårdprocesser ska vi ha särskild fokus på? Vad ska inrymmas i den framtida hemsjukvården och hur ska den organiseras? Hur ska vi organisera vården för att bättre möta multisjuka äldre, patienter i palliativ vård och vården av barn på bästa sätt? Vilket uppdrag ska primärvården ha i framtiden?

7 7 Kompletterande uppdrag Beskriv konsekvenserna för följande scenarier: 1. Bedriva somatisk sjukvård i Karlskrona och Karlshamn ungefär som idag, men med vissa mindre förändringar. 2. Lokalisera all somatisk sjukvård till Karlshamn. 3. Lokalisera all somatisk sjukvård till Karlskrona. 4. Bedriva all somatisk sjukvård på en annan ort i länet.

8 8 Landstingets finansiella förmåga Kostnaden för den somatiska sjukvården utslaget per invånare i Blekinge ligger nu under medel i riket. Landstinget t Blekinge har en balans i ekonomin. Kostnaderna kommer att öka framöver. Fler sjuka äldre, specialiserad vård, nya möjligheter, behandlingar och läkemedel är en orsak. Kraftigt ökade investeringar i lokaler är en annan.

9 9 Nya krav på lokaler och teknik Dagens och framtidens hälso- och sjukvård ställer nya krav på operationssalar, vårdavdelningar, intensivvård samt teknisk försörjning som flertalet av våra befintliga sjukhusbyggnader inte uppfyller. Stora delar av den offentliga sektorn byggdes upp på och 1970-talen. För Landstinget Blekinge, såväl som många andra landsting så är vi nu på väg in i en period av mycket stora investeringsbehov.

10 10 För dyrt att bygga ett nytt sjukhus De nya investeringar som Landstinget Blekinge behöver göra kommer att vara starkt påverkande på vårt resultat. En grov kostnadsuppskattning k tt för att bygga ett nytt sjukhus har gjorts. Ett nytt sjukhus uppskattas kosta 4,5-5,2, miljarder kronor att bygga. Härtill kommer medicinteknisk utrustning vilket uppskattas till 2,5 miljarder kronor. Bedömningen är att Landstinget Blekinge inte har finansiell förmåga att bygga ett nytt sjukhus

11 11 Förslaget: Nyinvestering i lokaler och medicinteknisk utrustning Förslaget innebär mycket nybyggnationer men även uppgradering av befintliga fastigheter. Nybyggnad och utbyggnad kan med fördel ske i etapper. Förslag till beslut om en förprojektering med inriktning på ett nytt operations- och intensivvårdsblock i Karlskrona.

12 12 Därför är fortsatt verksamhet i Karlshamn och Karlskrona bäst Behålla hela befolkningsunderlaget enligt närhetsprincipen och jämlik vård. Kräver dock en fortsatt koncentration av vissa verksamheter till endera orten. ote Det är klara fördelar med att i etapper och över tiden göra investeringar i nya byggnader och i vissa fall befintliga. Bäst ur ett patient- och befolkningsperspektiv närhetsprincip och jämlik vård.

13 13 Verksamhetsperspektivet Blekingesjukhusets förvaltningschef Bengt Wittesjö

14 14 Sjukhusverksamhet på en eller två orter? Ur enbart verksamhetsperspektiv kti en. Sammantaget verksamhet, ekonomi, infrastruktur, socialt och så vidare två. Nybyggnation även med två orter. Likvärdigt ur störnings - och patientsäkerhetsperspektiv.

15 15 Verksamhetsförändringar Renodla så långt det går, framför allt högteknologisk g och intensivvårdskrävande verksamhet. Anpassning till åldrande d befolkning med flera sjukdomar ökande isoleringsbehov optimal vårdavdelningsstorlek teknisk utveckling närhetsprincip jämlik vård över länet.

16 16 Karlshamn Specialiserad öppenvård/mottagningsverksamhet g Konsultverksamhet (kirurgi, ortopedi, infektion) Dagkirurgi Internmedicin med övervakningsmöjligheter Geriatrik Palliativ vård Rehabilitering Psykiatri

17 17 Akutverksamhet i Karlshamn Intermedicin Samlokalisering av dagakut och jourcentral utredas Ersätta kirurgjour med allmänläkar-/akutläkarjour Anestesiberedskap

18 18 Operationer - definition Sluten vård: Patienten är inlagd. Öppen vård: Patienten går hem samma dag. Dagkirurgi: narkosmedverkan och postoperativ vård Poliklinisk kirurgi: lokalbedövning på mottagning Elektiv, planerad: Patienten kommer in planerat från väntelista med eller utan remiss, föregående mottagningsbesök. Akut, oplanerad: Patienten opereras samma dag som behovet uppstått med eller utan remiss.

19 19 Operationer - antal Karlskrona (centralop) Op-salar Antal op Slutenvård Planerat 10* % 60 % Karlskrona % 90 % (thorax) Karlshamn % 100 % *8 op-lag

20 20 Karlskrona Prio 1: Ny operations-/iva/akut-byggnad. Dimensioneras för länets alla slutenvårdsoperationer. Separera akuta och planerade operationsflöden. Ortopedkirurgisk vårdavdelning flyttas från Karlshamn till Karlskrona.

21 21 Operation Karlshamn Renodlad dagkirurgi g (ortopedi, kirurgi, g, gynekologi, g, öron). Viss beredskap för behov av övernattning. Bra lokaler som håller längre för dagkirurgi verksamhet och optimala patientflöden tflöd pre-/postoperation. ti Omdisponering från Karlskrona (ortopedi, gynekologi, öron). Nya patientkategorier?

22 22 Thoraxcentrum All slutenvård för hjärtpatienter i Karlskrona. Länsövergripande flimmermottagning i Karlshamn. Interventionscenter. Samverkan kring kärlpatienter.

23 23 Övrigt Geriatrik fler vårdplatser på båda orter. Rehabilitering primärvård/hälsoval versus specialistvård. Ryggcentrum (ortoped/rehabilitering), specialiserad ryggkirurgi. i Tryckkammarverksamhet, ökande vetenskapligt stöd för bredare användning. Robotkirurgi gynekologi, urologi, gastroenterologi.

24 Medarbetarperspektivet Dialogmöte - Framtidens hälso- och sjukvård Personaldirektör Jonas Kullberg Förvaltningschef Bengt Wittesjö 24

25 25 Personal Nuvarande personal Nyrekrytering Kostnadsperspektivet

26 26 Nuvarande personal Förmågan att klara bemanningen beror till stor del på om vi lyckas behålla befintlig personal. Vi behöver rekrytera för att klara den personalomsättning vi har. Medarbetare som slutar på grund av flytt ökar vår personalomsättning. Levnadssituation idag anpassad till verksamhet på två orter. Minst påverkan om detta inte ändras. Ju närmare Karlshamn, desto mer påverkar det Karlskrona och tvärtom.

27 27 Nuvarande personal Har idag brist på operationssjuksköterskor. Behov av cirkulationstjänstgöring. Personalöverflyttning främst avseende ortopedkirurgisk avdelning. Jourverksamhet (primärjour/bakjour).

28 28 Nyrekrytering Vi är även beroende av vår förmåga att rekrytera ny personal med rätt kompetens. Att attrahera och behålla personal är beroende av arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter. Tyngre operationer i Karlskrona, lättare i Karlshamn. Rekryteringsbefrämjande.

29 29 Nyrekrytering Arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter g är inte beroende av fysisk placering. Fysisk arbetsmiljö nytt, fräscht, säkert, ändamålsenlig utrustning m.m. m påverkar. Detta oavsett placering. Nybyggnation borde påverka arbetsmiljö genom att underhåll av befintliga lokaler minskas. Ju större ombyggnation, desto mer påverkan. Hur mycket enbart fysisk placering påverkar attraktivitet är svårbedömt.

30 30 Kostnadsperspektivet Utredningen har utgått ifrån att verksamheten bedrivs i samma omfattning som idag. Extrakostnader är fortsatt behov av resor mellan orterna, framförallt för läkare betalade vi ut ca kr i ersättning för resor utanför ordinarie arbetstid. Verksamheten beräknar att resor på arbetstid mellan orterna motsvarar tre heltidstjänster, det vill säga cirka tre miljoner kronor.

31 31 Ekonomiperspektivet Ekonomidirektör Agneta Kalnins

32 32 Förutsättningar för beräkning Beloppen grundar sig på Landstingsservices utredning. Investering i byggnader 4,5 miljarder och utrustning 2,5 miljarder. Beräknat kostnader för avskrivningar i och kostnader för att finansiera (låna till) investeringarna. Beräknat investeringar i byggnader och utrustning efter den tidplan som finns i Landstingsservices utredning. Avskrivningstid byggnader 30 år och medicinskteknisk utrustning 10 år. All investering finansieras via lån. Ränta 3%. Hög i förhållande till aktuell låneränta men kanske mer aktuell på lång sikt?

33 33 Frågetecken Det finns flera frågetecken kvar som ej är beräknade i utredningen till exempel: Framtida driftskostnader på kort och lång sikt - dubbla driftskostnader inledningsvis? Vad ska Landstinget Blekinge göra med befintliga byggnader säljas / rivas? Påverkar bokförda värden nedskrivningar? Finns det några köpare? Vad kostar den gamla utrustningen? Kasseras den leder det till nedskrivningar. Med mera.

34 34 Fastigheternas ih kostnader i förhållande till landstingets totala kostnader (tkr) År 2012 År 2011 År 2010 År 2009 År 2008 År 2007 År 2006 År 2005 År 2004 År 2003 År 2002 År 2001 År , , , , , , , , ,0 Fastigheternas kostnader i förhållande till landstingets totala kostnader Totala fastighetskostn Fastigheternas kostnader i förhållande till landstingets totala kostnader Landstingets totala kostn

35 ,0 Fastigheternas kostnader i förhållande till landstingets totala kostnader , , ,0 Tkr , ,0 Landstingets totala kostn Totala fastighetskostn , , ,

36 36 Investering Investeringskostnad (Mnkr) År Summa Investering byggnad Investering utrustning Summa Investering

37 Hur påverkar investeringen landstingets resultat? 37 Driftskostnad (Mnkr) År Summa Avskrivning byggnad (30 år) 2,5 19,5 48,5 77,5 106,5 135,5 150,0 150,0 690,0 Avskrivning MT utrust. (10 år) 0,0 25,0 75,0 125,0 175,0 225,0 250,0 250,0 1125,0 Finansiell kostnad 3% byggnad 2,3 17,6 43,7 69,8 95,9 122,0 135,0 135,0 621,0 Finansiell kostnad 3% MT utrust. 0,0 7,5 22,5 37,5 52,5 67,5 75,0 75,0 337,5 Summa 4,8 69,6 189,7 309,8 429,9 550,0 610,0 610,0 2773,5

38 38 Hur finansieras en ökad driftskostnad på drygt 600 miljoner kronor? Skattehöjning 1 kr höjning ger cirka 270 miljoner kronor. Reducera personal (inklusive sociala avgifter). 100 sjuksköterskor motsvarar cirka 48 miljoner kronor. 100 specialist läkare motsvarar cirka 115 miljoner kronor. 100 administratörer motsvarar cirka 51 miljoner krono. 100 undersköterskor motsvarar cirka 41 miljoner kronor. Ökade patientavgifter ger marginell intäktsökning.

39 39 Frågor och svar Fråga: Hur stora är bokförda värdena i sjukhusenheterna i Karlshamn och Karlskrona? Svar: Bokförda värden inkl Wämö center i Karlskrona per är: Karlshamn 306 miljoner kronor Karlskrona 596 miljoner kronor.

40 40 Frågor och svar Fråga: Hur stora är avskrivningskostnaderna för sjukhusenheterna i Karlshamn och Karlskrona? Svar: Avskrivningskostnder i k inkl Wämö center i Karlskrona under 2012: Karlshamn 22 miljoner kronor Karlskrona 47 miljoner kronor

41 41 Fastighets- och hållbarhetsperspektivet Förvaltningschef Landstingsservice Per Johansson Fastighetschef Åsa Norrby Miljöchef Annika Christensson

42 42 Fastighet och hållbarhet Fyra utredningsalternativ 1. Bygga nytt och utveckla Karlshamn, avveckla Karlskrona. 2. Bygga nytt och utveckla Karlskrona, avveckla Karlshamn. 3. Bygga nytt och utveckla befintliga anläggningar i Karlshamn och Karlskrona. 4. Bygga på ny plats, avveckla Karlskrona och Karlshamn.

43 43 Fastighet och hållbarhet En statusbedömning är gjord av våra sjukhusbyggnader utifrån följande: Bygg, ventilation, rör, el, teleteknik, t styrning och övervakning, energi, verksamhetsbehov. Slutsats Merparten av byggnaderna klarar inte av att utvecklas för att uppfylla kraven främst gällande verksamhetsbehov h som enpatientrum och eget hygienutrymme, specialiserad sjukvård och arbetsmiljökrav. Utöver det har merparten av byggnaderna omfattande byggtekniska renoveringsbehov.

44 44 Fastighet och hållbarhet Grundläggande beräkningsförutsättningar för lokalförsörjningsalternativen: Nybyggnation i samtliga alternativ. ti Verksamhet motsvarande dagens omfattning. 55 m2 per vårdplats m2 per operationssal, 20 operationssalar, varav 1 hybridsal och 4 interventionssala.r 372 vårdplatser + 10 förlossning + 6 iva + 30 tekniska + 22 vårdplatser extra (totalt 440 vårdplatser). Psykiatrin vårdplatser.

45 45 Fastighet och hållbarhet Grundläggande beräkningsförutsättningar för lokalförsörjningsalternativen: Det är en jämförelserapport, ändras ingångsvärdena gällande uppskattad verksamhet, ytor och kostnader påverkas de fyra olika alternativen lika. Däremot om verksamhetsuppdelningen ändras i alternativet med två sjukhus (alternativ 3) förändras kalkylerna för det alternativet. Området Wämö center och Annebo (administrationen) förutsätts finnas kvar i befintliga byggnader och är ej medtaget i beräkningarna. Som underlag har vi utgått från det robusta sjukhuset 2008 från krisberedskapsmyndigheten, konceptprogrammet för nybyggnader (Stockholm/Locum) och olika referensobjekt.

46 46 Fastighet t och hållbarheth Svar på frågeställningarna: g Har hänsyn tagits till rivningskostnader? - Ja, för de hus som ej uppfyller morgondagens verksamhetskrav på sjukhusbyggnader. Ej för de byggnader som finns kvar vid avyttring av sjukhusområden Hur lång tid tar renovering? - I utredningens alternativ 1, 2 och 3 föreslås successiv nybyggnad. Renovering är bara aktuell för enstaka byggnader om det bedöms vara kostnadseffektivare än en nybyggnad.

47 47 Fastighet och hållbarhet Svar på frågeställningarna: Är markundersökning gjord? - I Karlshamn och Karlskrona har vi redan god kännedom om markförhållandena. I Karlshamn har vi utgått från den geotekniska undersökning som gjordes För alternativ 4 (nybyggnation på ny plats) har vi utgått från de markförhållande som är karakteristiskt för Blekinge. Någon markundersökning har inte kunnat göras eftersom platsen inte är känd.

48 48 Fastighet och hållbarhet Svar på frågeställningarna: g Hur länge har vi driftkostnader för 3 sjukhus vid alternativ 4, att bygga på en ny plats. - Om ett nytt sjukhus ska byggas på en ny plats förutsätter det en samlad och koncentrerad inflyttning. Fastighets driftkostnader för 3 sjukhus har vi tills Karlshamn och Karlskrona är avyttrade/sålda. En ren uppskattning skulle vara 2 till 3 år med avtagande kostnader efterhand som inflyttning i sker i den nya sjukhusanläggningen.

49 49 Fastighet och hållbarhet Svar på frågeställningarna: g Vad finns det för alternativa användningsområden för Karlshamn och Karlskrona? För landstinget: - Viss psykiatriverksamhet samt administration kommer att vara kvar i Karlskrona. - Viss psykiatriverksamhet kommer att vara kvar i Karlshamn. - I övrigt finns det inga alternativa användningsområden för sjukhusbyggnaderna. För kommunerna och marknaden: - Någon officiell fråga är inte ställd. Ett antagande är köpcenter, bostäder, företagshotell.

50 50 Fastighet och hållbarhet Svar på frågeställningarna: g Jämförelse med nya Karolinska, eller finns andra exempel att jämföra med? Nya Karolinska är ett utpräglat högspecialiserat universitetssjukhus som vi valt att inte bygga beräkningarna på. Kostnadsberäkningar, ytberäkningar och utrustningsberäkningar i våra kalkyler bygger på jämförelser med verksamheter som liknar vår.

51 51 Fastighet och hållbarhet Svar på frågeställningarna: Kostnaderna för att renovera så att vi når klimatmålen? Eftersom alla alternativen i stort innehåller nybyggnation kommer klimat, miljö och energimål att få stort utrymme. I utredningen har vi utgått från verksamhetens behov såsom bjälklagsbärighet, takhöjder, täthet på bärande pelare samt befintliga byggkroppars yttermått.

52 Fastighet och hållbarhet Hur ser vi på klimatmålen och energieffektiviseringskraven? Dialogmöte - Framtidens hälso- och sjukvård 52 Styrande för landstinget är: Landstingets egna strategier för hållbar utveckling, klimatmål mm. Miljöbalkens lagkrav på energihushållning, förnyelsebara källor, val av bästa teknik mm. Boverkets Byggregler, lagbundna gällande krav Krav för renovering/ ändring av befintliga byggnader Krav för nybyggnation EU:s klimatmål är vägledande mål Energieffektiviseringskraven gäller för energiförbrukning inom områdena teknisk utrustning, t värme, kyla, transporter, t fordon mm.

53 53 Fastighet och hållbarhet EU:s 20/20/20-mål - en vägledning för den svenska politiken

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Målbild 2015-10-14 2 Aktuella uppdrag till LD Utreda dagakuten i Karlshamn Beskriva en arbetsfördelning mellan Karlshamn och Karlskrona Ta fram en 10-årig investeringsplan

Läs mer

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Till landstingsstyrelsen Angående återremitterat ärende investeringar de kommande 10 åren Bakgrund

Läs mer

Ekonomiska konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser Ekonomiska konsekvenser Landstingsdirektörens stab Mars 2016 Landstingsdirektörens stab 2016-03-15 Dnr 2015/00688 Christer Rosenquist Ekonomiska konsekvenser Uppdrag I uppdraget ingår att göra en kostnadsjämförelse

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild 2015-10-19

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild 2015-10-19 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Målbild 2015-10-19 2 Aktuella uppdrag till LD Utreda dagakuten i Karlshamn Beskriva en arbetsfördelning mellan Karlshamn och Karlskrona Ta fram en 10-årig investeringsplan

Läs mer

INVESTERINGAR FÖR DE KOMMANDE TIO ÅREN

INVESTERINGAR FÖR DE KOMMANDE TIO ÅREN Landstinget Blekinge 2014-01-27 Dnr 2012/0448 Landstingsdirektörens stab Agneta Kalnins Landstingsstyrelsens arbetsutskott INVESTERINGAR FÖR DE KOMMANDE TIO ÅREN Framtidens Hälso- och sjukvård (FHoS) är

Läs mer

Igångsättningsbeslut. Landstingsservice. Januari 2017 Ärendenr 2017/00032

Igångsättningsbeslut. Landstingsservice. Januari 2017 Ärendenr 2017/00032 Igångsättningsbeslut Landstingsservice Januari 2017 Ärendenr 2017/00032 Innehållsförteckning 1 Begärda igångsättningsbeslut - MT... 3 2 Begärda igångsättningsbeslut - Fastighet... 4 2.1 Nybyggnad av nytt

Läs mer

Framtidens hälso- och sjukvård Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja, Karlskrona 2013-09-01

Framtidens hälso- och sjukvård Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja, Karlskrona 2013-09-01 1 Framtidens hälso- och sjukvård Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja, Karlskrona 2013-09-01 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 6 3 BAKGRUND... 6 4 SYFTE OCH UPPDRAG... 7 5 METOD

Läs mer

Framtidens hälso- och sjukvård ur ett lokalperspektiv

Framtidens hälso- och sjukvård ur ett lokalperspektiv Bilaga 6 Framtidens hälso- och sjukvård ur ett lokalperspektiv Jämförelserapport av fyra lokalförsörjningsalternativ Datum 2013-08-26 Landstinget Blekinge Landstingsservice Affärsområde Fastighet Sammanfattning

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten. år 2020

Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten. år 2020 Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten år 2020 1 Vad tycker du? Läs det här först En förklaring av begrepp Landstinget beslutade år 2009 att se över den framtida hälso- och sjukvården i Norrbotten.

Läs mer

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Juni 2016 Karolinska Huddinge på väg mot framtidens vård Stockholm är en region i snabb utveckling. Antalet invånare ökar i stadig takt och andelen äldre blir

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015 Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet Pensionärsråd 20 februari 2015 Bakgrund Utveckla vården med fokus på hög kvalitet och patientsäkerhet, för patientens bästa

Läs mer

Landstingets svåra ekonomiska läge

Landstingets svåra ekonomiska läge Landstingets svåra ekonomiska läge 2015-09-18 Allvarligt ekonomiskt läge Bokslut 2014: -223 mnkr Specialiserade vården -292 mnkr, Hälsocentraler -17 mnkr Förväntade kostnadsökningar på nödvändiga utgifter:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus 1 (2) FÖRSLAG 2013:18 LS 1208-1023 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Presentation av landstingets ledningsgrupp. Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21

Presentation av landstingets ledningsgrupp. Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21 1 Presentation av landstingets ledningsgrupp Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21 2 Landstinget Blekinge Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss 3 4 Blekingesjukhuset

Läs mer

Läkarbil i primärvård, östra Blekinge

Läkarbil i primärvård, östra Blekinge Primärvårdsförvaltning 2016-09-15 Ärendenummer: 2016/01198 Primärvårdsstab Dokumentnummer: 2016/01198-1 RosMarie Nilsson Till Nämnden för primärvård och folktandvård Läkarbil i primärvård, östra Blekinge

Läs mer

Landstingsdirektörens Stab Dnr 2014/0631 Ekonomienheten Monica Magnusson

Landstingsdirektörens Stab Dnr 2014/0631 Ekonomienheten Monica Magnusson Landstingsdirektörens Stab 2014-10-21 Dnr 2014/0631 Ekonomienheten Monica Magnusson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Handlingsplan KPP Landstingsstyrelsen har besvarat motion angående införande av KPP

Läs mer

Patientavgifter år 2015

Patientavgifter år 2015 2014-10-21 Dnr Landstingsdirektörens stab Planerings -och utvecklingsavdelningen Kerstin Pettersson Patientavgifter år 2015 Landstingets arbetsgrupp för avgifter har sammanställt de förslag till förändring

Läs mer

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar Landstingsservice 2014-05-06 Dnr LTS 2011/0573 Landstingsstyrelsens investerings service och miljöberedning Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Vården står inför stora utmaningar Länet växer med ca 37 000 nya invånare varje år. Ytterligare 380 000 invånare till 2020

Läs mer

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län Framtidsplanen - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län 1 Innehåll Stockholms län växer och vårdutbudet behöver öka Stockholms län växer 3 Vårdnätverket 4 Husläkaren

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Beskrivning av inriktning för vården och förslag till investeringar för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm. Beslutas i Landstingsfullmäktige

Läs mer

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS)

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av MT-utrustning till operationsalar, hybrid/angio-salar samt bild & funktion till FAS 26-27 maj 2015 Landstinget

Läs mer

Därför. skapas Nya Karolinska Solna

Därför. skapas Nya Karolinska Solna Därför skapas Nya Karolinska Solna Nya Karolinska Solna är ett av Stockholms läns landstings mest omfattande projekt genom tiderna. Ett nytt universitetssjukhus ska byggas med beräknad invigning 2015/2016.

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar Landstingsservice 2014-05-06 Dnr 2011/0573 Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga

Läs mer

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2 KONCEPT 13-10-14 Ombyggnad MS/ By 4422 för Operation 1 Förstudie oktober 2013 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regionövergripande planering... 3 3. Förutsättningar... 3 4. Förslag... 3 5. Fastighet...

Läs mer

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska med Stig Nyman 2012 09 06 Det här hade jag tänkt hinna med: Bakgrund och beslutet om

Läs mer

Förslag till ny vårdplatsdimensionering Visby lasarett HSN

Förslag till ny vårdplatsdimensionering Visby lasarett HSN Förslag till ny vårdplatsdimensionering Visby lasarett HSN 080624 Medicin/rehab/infektion Plan 4 medicinhuset en avdelning med 28 vårdplatser (M2/M3) Plan 2 medicinhuset en avdelning med 20 vårdplatser

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning 2014-05-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 1(5) LS 1405-0663 Ankom Stockholms läns landsting 2014-05- 2 1 Utredningsbeslut om Nybyggnation

Läs mer

Skattekronans fördelning: 10,77 kr

Skattekronans fördelning: 10,77 kr Skattekronans fördelning: 10,77 kr Kultur, utbildning och friluftsliv (0,16kr) Habilitering o hjälpmedel (0,21kr) Tandvård (0,30kr) Läkemedel (1,37kr) Kollektivtrafik och övrig reg verk (0,63kr) Politisk

Läs mer

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS)

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av medicinteknisk utrustning till strålbehandlingen på FAS 28 maj 2015 Landstinget i Uppsala län har initierat

Läs mer

Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus

Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus Bilaga 1 Bakgrund I nuläget arbetar projektgruppen med planeringsarbete inom etapperna D/E (Akuten, BFM, IVA, DKE och Sterilcentralen) och B (Psykiatrin).

Läs mer

Styrning av vården i SLL - sjukhusavtal, vårdval och värdeskapande. Tobias Nilsson, Ph.D.

Styrning av vården i SLL - sjukhusavtal, vårdval och värdeskapande. Tobias Nilsson, Ph.D. Styrning av vården i SLL - sjukhusavtal, vårdval och värdeskapande Hälso-och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting Stockholms län växer Befolkningen i länet ökar - till 2020 väntas Stockholms

Läs mer

Om- och tillbyggnad av operations- och intensivvårdskliniken, Värnamo sjukhus

Om- och tillbyggnad av operations- och intensivvårdskliniken, Värnamo sjukhus Om- och tillbyggnad av operations- och intensivvårdskliniken, Värnamo sjukhus Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige inkl bilagor Protokollsutdrag från landstingsstyrelsen

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015.

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2015-04-20 ~~ landslinget BlEKINGE Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. 109 Godkännande av föredragningslista

Läs mer

Patientavgifter år 2015

Patientavgifter år 2015 2014-10-21 Dnr Landstingsdirektörens stab Planerings -och utvecklingsavdelningen Kerstin Pettersson Patientavgifter år 2015 Landstingets arbetsgrupp för avgifter har sammanställt de förslag till förändring

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Svensk hälso- och sjukvård

Svensk hälso- och sjukvård Svensk hälso- och sjukvård Värdsledande succé eller krisigt renoveringsobjekt? Anna-Lena Sörenson, vice ordf. Socialutskottet samt gruppledare (S) Mål för regeringens hälso- och sjukvårdspolitik Politiken

Läs mer

Länspensionärsrådet Ärendenr 2016/01008

Länspensionärsrådet Ärendenr 2016/01008 Pensionärsrådet Minnesanteckningar 2016-09-05 Pensionärsrådet den 5 september 2016. 1. Närvaro 2. Svar inkomna frågor 3. Uppföljning dialogmöten fortsatt arbete 4. Fortsatt arbete framtidens hälso- och

Läs mer

Budgetskrivelse för PE 022 Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland 2004

Budgetskrivelse för PE 022 Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland 2004 Budgetskrivelse för PE 022 Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland 2004 I och med den länsövergripande omorganisationen har gemensamt styrkort för Barn- och Kvinnocentrum ännu inte utarbetats. Ett balanserat

Läs mer

Bild. Liv, hälsa och hållbar utveckling.

Bild. Liv, hälsa och hållbar utveckling. Bild Liv, hälsa och hållbar utveckling Historisk återblick 1863 Sveriges landsting bildades och det fanns 107 000 invånare i Västernorrlands län Landstinget Västernorrland 1863 Landstingets uppdrag var

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

Bild. Liv, hälsa och hållbar utveckling.

Bild. Liv, hälsa och hållbar utveckling. Bild Liv, hälsa och hållbar utveckling Historisk återblick 1863 Sveriges landsting bildades och det fanns 107 000 invånare i Västernorrlands län Sollefteå lasarett, byggår 1874 Landstingets uppdrag innehöll

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG Sidnu mmer 1(1) Uppdrag Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur Uppdragsgivare: Ann-Christin Kullberg Uppdragstagare: FLG Bakgrund 1. För hög kostnad i förhållande till given budgetram 2. Uppdraget

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till det personliga universitetssjukhuset USÖ är ett personligt universitetssjukhus med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning

Läs mer

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande.

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande. JUL Hälso- och sjukvårdsnämnden ^ S^^S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-04-24 p 16 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTÄNDE Handläggare: Yvonne Lettermark Ankom

Läs mer

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för nyoch ombyggnation av behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för nyoch ombyggnation av behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 1 (7) HSN 1403-0418 Handläggare: Anders Olsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20, p 10 Yttrande över förslag till genomförandebeslut för

Läs mer

Plan för verkställande av Landstingsfullmäktiges beslut om akutsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av Landstingsfullmäktiges beslut om akutsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-07-14 Ärendenummer:2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: Lars Almroth Förvaltningschef Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Efter LS 19/10 - Fortsatt analys

Efter LS 19/10 - Fortsatt analys 1 Efter LS 19/10 - Fortsatt analys Analysera behovet av förstärkningar inom akutsjukvården i Karlskrona och Kristianstad Analysera behovet av förstärkningar inom ambulanssjukvård och sekundärtransport

Läs mer

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset 1(5) 2013-08-29 LJ2013/425 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset Bakgrund Behovet av investeringar för Höglandssjukhuset är stort. De delar

Läs mer

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Vårdgarantin I Sverige finns en nationell vårdgaranti. Den innebär att patienten ska erbjudas tid för besök och behandling inom de tidsgränser som anges

Läs mer

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss

Framtidens Hälso- och sjukvård. Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Kompetens Kvalitet Befolkningsförändringar Ojämlik hälsa Folksjukdomar Tio utmaningar för Landstinget Blekinge Global sårbarhet

Läs mer

Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna

Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna Vi bygger framtidens sjukhus Nya Karolinska Solna blir ett nytt och toppmodernt sjukhus som ska kunna leverera en sjukvård av världsklass till de svårast

Läs mer

Bärande idéer. Konceptprogram för nybyggnad inom SLL och samordning av programarbete vid DS, HS och SÖS. Eva Sandström

Bärande idéer. Konceptprogram för nybyggnad inom SLL och samordning av programarbete vid DS, HS och SÖS. Eva Sandström Bärande idéer för en hållbar utveckling Konceptprogram för nybyggnad inom SLL och samordning av programarbete vid DS, HS och SÖS Eva Sandström 2009-11-11 Samordning programarbeten Projektmål Lösningar

Läs mer

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Tjänsteställe, handläggare Anders L Johansson, Landstingsdirektör 1(9) Margareta Tufvesson, Ekonomidirektör Distribution Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Innehåll Besparingar och effektiviseringar

Läs mer

Utökade Valmöjligheter i hälso- och sjukvården

Utökade Valmöjligheter i hälso- och sjukvården Utökade Valmöjligheter i hälso- och sjukvården Gäller från 1 januari 2003 Foldern innehåller information om: Utökade valmöjligheter att välja vård och behandling inom sjukvården... 3 Vad innebär möjligheten

Läs mer

Prognos över vårdkonsumtionen i Sörmland läkarbesök på akutmottagning - operationer & operationssalar - vårddagar & vårdplatser

Prognos över vårdkonsumtionen i Sörmland läkarbesök på akutmottagning - operationer & operationssalar - vårddagar & vårdplatser Prognos över vårdkonsumtionen i Sörmland 2025 - läkarbesök på akutmottagning - operationer & operationssalar - vårddagar & vårdplatser December 2013 2 Förord Inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Regionbildning sjukvårdens utmaningar. Östersund 26 april 2016 Göran Stiernstedt

Regionbildning sjukvårdens utmaningar. Östersund 26 april 2016 Göran Stiernstedt Regionbildning sjukvårdens utmaningar Östersund 26 april 2016 Göran Stiernstedt Vårdens utmaningar Finansiering Effektivitet Framtidens patient Jämlikhet Utveckling/innovation Digitalisering Nationell

Läs mer

Satsa på Alingsås lasarett! Ännu bättre sjukvård Tillgänglig vård Säker vård Flexibelt och kundorienterat sjukhus

Satsa på Alingsås lasarett! Ännu bättre sjukvård Tillgänglig vård Säker vård Flexibelt och kundorienterat sjukhus Satsa på Alingsås lasarett! - Det lagom stora sjukhuset Vad Hur Varför Ännu bättre sjukvård Tillgänglig vård Säker vård Flexibelt och kundorienterat sjukhus Framtidens närsjukhus Närsjukhus med specialistuppdrag

Läs mer

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige inkl bilagor Protokollsutdrag från landstingsstyrelsen 2013-10-22 MISSIV

Läs mer

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län MISSIV Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för folkhälsa och sjukvård Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region s län Utifrån Landstingsstyrelsens beslut 2014-03-18 om Åtgärdsplan utifrån

Läs mer

1.5 Tillämpningsregler 2013

1.5 Tillämpningsregler 2013 1.5 Tillämpningsregler 2013 1.5.1 Användning av regionala priser och ersättningar Priser och ersättningar enligt denna överenskommelse tillämpas i enlighet med regionavtal mellan landstingen i Södra sjukvårdsregionen.

Läs mer

Hospice och andra vårdformer i livets slutskede. LD-staben/planeringsavdelningen Ärende: 2016/01503

Hospice och andra vårdformer i livets slutskede. LD-staben/planeringsavdelningen Ärende: 2016/01503 Hospice och andra vårdformer i livets slutskede LD-staben/planeringsavdelningen 2016-11-25 Ärende: 2016/01503 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Palliativ vård... 3 Vård i livets

Läs mer

Svar på Inriktningsbeslut för primärvårdens akuta omhändertagande i västra Blekinge

Svar på Inriktningsbeslut för primärvårdens akuta omhändertagande i västra Blekinge !~~' ~n~ landslinget BLEKINGE Primärvårdsförvaltning Primärvårdsstab RosMarie Nilsson 2016-04-04 Ärendenummer: Dokumentnummer: Till Nämnden för primärvård och folktandvård Svar på Inriktningsbeslut för

Läs mer

hälso- och sjukvård

hälso- och sjukvård Framtidens 1 hälso- och sjukvård 2 Bakgrund och inledning Beslut Landstingsstyrelsen 18 februari 2012, updrag till landstingsdirektören att genomföra en utredning med inriktning på att ta fram en långsiktig

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Beslut vid regeringssammanträde den 21 september 2017 Ändring i uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Igångsättningsbeslut. Landstingsstyrelsen

Igångsättningsbeslut. Landstingsstyrelsen Igångsättningsbeslut Landstingsstyrelsen Oktober 2016 Innehållsförteckning 1 Begärda igångsättningsbeslut - MT... 3 1.1 Uppgradering av Angiolab 2 Röntgen Karlskrona... 3 1.1.1 Förutsättningar... 3 1.1.2

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Igångsättningsbeslut. Landstingsservice

Igångsättningsbeslut. Landstingsservice Igångsättningsbeslut Landstingsservice Augusti 2016 Innehållsförteckning 1 Begärda igångsättningsbeslut - Fastighet... 3 1.1 BLS By 02-25, Byte av kylmaskiner och kylmedelskylare... 3 1.1.1 Förutsättningar...

Läs mer

NR 7. ombudgetera till Psykiatri- och habilitering kronor

NR 7. ombudgetera till Psykiatri- och habilitering kronor 2015-08-24 Dnr 2015/ NR 7 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 24 augusti 2015 behandlat ärende angående budgetomfördelning. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Skånevård Kryh Förvaltningsledningen

Skånevård Kryh Förvaltningsledningen Skånevård Kryh Förvaltningsledningen Monica Nivard HR-controller 046-770858 monica.nivard@skane.se Datum 2016-08-26 1 (5) Inhyrning av personal Åtgärder som vidtas och planeras att vidtas för att minska

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Karin Hesselgard Förvaltningsstabschef 040-770802 karin.hesselgard@skane.se YTTRANDE Datum 2015-04-09 Dnr 1400098 1 (5) Granskning av förvaltningarnas förmåga att klara sina

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Nya Karolinska Solna (NKS)

Nya Karolinska Solna (NKS) Nya Karolinska Solna (NKS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av utrustning till operationssalar på Nya Karolinska Solna 2012-08-31 År 2008 beslutades att genomföra byggnationen

Läs mer

Ett gott liv för alla invånare

Ett gott liv för alla invånare Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.

Läs mer

Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska

Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska Vad är PMI? PMI är en sjukhusövergripande funktion för patientcentrerad, högkvalitativ och innovativ vård, forskning och utbildning inom perioperativ

Läs mer

Fakta Stockholms läns landsting

Fakta Stockholms läns landsting 1 Fakta 2 Ansvar, mål och omfattning 3 ansvarar för länets: hälso- och sjukvård inklusive tandvård samt kollektivtrafik och regionplanering landstinget bidrar även till kulturen i länet. 4 Långsiktiga

Läs mer

Beslutet om vårdgarantin

Beslutet om vårdgarantin Beslutet om vårdgarantin Ett bra beslut för vården! Vi måste bryta gamla invanda mönster. Det är inte längre acceptabelt att patienter får vänta mer än 3 månader till besök och behandling. Åtgärder vi

Läs mer

Ombyggnad av hus 05, Nässjö vårdcentrum för kundcenter

Ombyggnad av hus 05, Nässjö vårdcentrum för kundcenter ÄRENDE 13 LF februari Ombyggnad av hus 0, Nässjö vårdcentrum för kundcenter Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens sammanträde

Läs mer

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Mars 2011 Konfidentiellt Hermelinen Hälsovård AB Hermelinen Hälsovård AB ägs i dag av finska CapMan (majoritetsägare), Anders Henriksson samt Lars- Erik

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Med största kompetens och med fokus på patienten EN PRESENTATION AV och varför välja att arbeta hos oss som undersköterska På sjukvårdskartan Ett av Europas största sjukhus Kombinerar bredd med spets Specialistsjukhus

Läs mer

Motion 2017:5 av Håkan Jörnehed (V) m.fl. om kortare arbetstid i vården 19 LS

Motion 2017:5 av Håkan Jörnehed (V) m.fl. om kortare arbetstid i vården 19 LS Motion 2017:5 av Håkan Jörnehed (V) m.fl. om kortare arbetstid i vården 19 LS 2017-0342 1 (3) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-11-01 LS 2017-0342 Landstingsstyrelsen Motion 2017:5 av Håkan Jörnehed

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer

Revisionsrapport. Operationslokaler. Landstinget Gävleborg. David Boman Leif Karlsson

Revisionsrapport. Operationslokaler. Landstinget Gävleborg. David Boman Leif Karlsson Revisionsrapport Operationslokaler Landstinget Gävleborg David Boman Leif Karlsson September 2013 Operationslokaler Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund och syfte... 1 1.2 Revisionsfråga...

Läs mer

Ett gott liv för alla i Östergötland

Ett gott liv för alla i Östergötland Ett gott liv för alla i Östergötland 2014 www.lio.se Hej! Det här är ditt och alla andra länsinvånares landsting. Den skatt du betalar finansierar vården. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga hälso-

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ortopedkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer