Dialogmöte - Framtidens hälso- och sjukvård. sjukvård i Blekinge. Dialogmöte landstingssalen Wämö center

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dialogmöte - Framtidens hälso- och sjukvård. sjukvård i Blekinge. Dialogmöte landstingssalen Wämö center"

Transkript

1 1 Framtidens hälso- och sjukvård i Blekinge Dialogmöte landstingssalen Wämö center Karlskrona

2 2 Program Välkommen! Landstingsråd Kalle Sandström Förutsättningar för mötet : Kommunikationsdirektör Madeleine Flood Inledning: Landstingsdirektör Peter Lilja Verksamhets- och medarbetarperspektivet: Förvaltningschef Bengt Wittesjö och personaldirektör Jonas Kullberg Möjlighet att ställa kompletterande frågor verksamhets- och medarbetarperspektivet Fika Ekonomiperspektiv: Ekonomidirektör Agneta Kalnins Möjlighet att ställa kompletterande frågor ekonomi Fastighetsperspektivet : Förvaltningschef Per Johansson, fastighetschef Åsa Norrby och miljöchef Annika Christensson Möjlighet att ställa kompletterande frågor - fastighet och miljö Summering landstingsdirektör Peter Lilja Avslutning landstingsråd Kalle Sandström

3 Framtidens hälso- och sjukvård en långsiktig plan för att möta befolkningens behov av hälso- och sjukvård Landstingsdirektör Peter Lilja 3

4 4 Svensk hälso- och sjukvårds stora utmaningar Den medicinska och tekniska utvecklingen. Medborgarnas förväntningar på hälso- och sjukvården ökar. Utbildningsnivån i samhället höjs successivt. Många patienter är pålästa och kunniga större eget ansvar för sin hälsa. Det påverkar svensk hälso- och sjukvård eftersom medborgarna också ställer större krav. Utmaningen är att tillgodose medborgarnas behov och förväntningar inom tillgängliga ekonomiska resurser.

5 5 Uppdraget från 18 februari 2012 Ta fram en långsiktig plan för hur hälsooch sjukvården ska utformas för att bättre möta framtida vårdbehov. Utredningen har tagit hänsyn till demografi, sjukdomspanorama, medicinteknisk utveckling samt ekonomiska ramar. Arbetet har bedrivits under namnet Framtidens hälso- och sjukvård i Blekinge.

6 6 Fokus på sex olika områden Vad krävs för att vara en attraktiv arbetsgivare? Hur ska vi förhålla oss till tekniska k landvinningar? Vilka vårdprocesser ska vi ha särskild fokus på? Vad ska inrymmas i den framtida hemsjukvården och hur ska den organiseras? Hur ska vi organisera vården för att bättre möta multisjuka äldre, patienter i palliativ vård och vården av barn på bästa sätt? Vilket uppdrag ska primärvården ha i framtiden?

7 7 Kompletterande uppdrag Beskriv konsekvenserna för följande scenarier: 1. Bedriva somatisk sjukvård i Karlskrona och Karlshamn ungefär som idag, men med vissa mindre förändringar. 2. Lokalisera all somatisk sjukvård till Karlshamn. 3. Lokalisera all somatisk sjukvård till Karlskrona. 4. Bedriva all somatisk sjukvård på en annan ort i länet.

8 8 Landstingets finansiella förmåga Kostnaden för den somatiska sjukvården utslaget per invånare i Blekinge ligger nu under medel i riket. Landstinget t Blekinge har en balans i ekonomin. Kostnaderna kommer att öka framöver. Fler sjuka äldre, specialiserad vård, nya möjligheter, behandlingar och läkemedel är en orsak. Kraftigt ökade investeringar i lokaler är en annan.

9 9 Nya krav på lokaler och teknik Dagens och framtidens hälso- och sjukvård ställer nya krav på operationssalar, vårdavdelningar, intensivvård samt teknisk försörjning som flertalet av våra befintliga sjukhusbyggnader inte uppfyller. Stora delar av den offentliga sektorn byggdes upp på och 1970-talen. För Landstinget Blekinge, såväl som många andra landsting så är vi nu på väg in i en period av mycket stora investeringsbehov.

10 10 För dyrt att bygga ett nytt sjukhus De nya investeringar som Landstinget Blekinge behöver göra kommer att vara starkt påverkande på vårt resultat. En grov kostnadsuppskattning k tt för att bygga ett nytt sjukhus har gjorts. Ett nytt sjukhus uppskattas kosta 4,5-5,2, miljarder kronor att bygga. Härtill kommer medicinteknisk utrustning vilket uppskattas till 2,5 miljarder kronor. Bedömningen är att Landstinget Blekinge inte har finansiell förmåga att bygga ett nytt sjukhus

11 11 Förslaget: Nyinvestering i lokaler och medicinteknisk utrustning Förslaget innebär mycket nybyggnationer men även uppgradering av befintliga fastigheter. Nybyggnad och utbyggnad kan med fördel ske i etapper. Förslag till beslut om en förprojektering med inriktning på ett nytt operations- och intensivvårdsblock i Karlskrona.

12 12 Därför är fortsatt verksamhet i Karlshamn och Karlskrona bäst Behålla hela befolkningsunderlaget enligt närhetsprincipen och jämlik vård. Kräver dock en fortsatt koncentration av vissa verksamheter till endera orten. ote Det är klara fördelar med att i etapper och över tiden göra investeringar i nya byggnader och i vissa fall befintliga. Bäst ur ett patient- och befolkningsperspektiv närhetsprincip och jämlik vård.

13 13 Verksamhetsperspektivet Blekingesjukhusets förvaltningschef Bengt Wittesjö

14 14 Sjukhusverksamhet på en eller två orter? Ur enbart verksamhetsperspektiv kti en. Sammantaget verksamhet, ekonomi, infrastruktur, socialt och så vidare två. Nybyggnation även med två orter. Likvärdigt ur störnings - och patientsäkerhetsperspektiv.

15 15 Verksamhetsförändringar Renodla så långt det går, framför allt högteknologisk g och intensivvårdskrävande verksamhet. Anpassning till åldrande d befolkning med flera sjukdomar ökande isoleringsbehov optimal vårdavdelningsstorlek teknisk utveckling närhetsprincip jämlik vård över länet.

16 16 Karlshamn Specialiserad öppenvård/mottagningsverksamhet g Konsultverksamhet (kirurgi, ortopedi, infektion) Dagkirurgi Internmedicin med övervakningsmöjligheter Geriatrik Palliativ vård Rehabilitering Psykiatri

17 17 Akutverksamhet i Karlshamn Intermedicin Samlokalisering av dagakut och jourcentral utredas Ersätta kirurgjour med allmänläkar-/akutläkarjour Anestesiberedskap

18 18 Operationer - definition Sluten vård: Patienten är inlagd. Öppen vård: Patienten går hem samma dag. Dagkirurgi: narkosmedverkan och postoperativ vård Poliklinisk kirurgi: lokalbedövning på mottagning Elektiv, planerad: Patienten kommer in planerat från väntelista med eller utan remiss, föregående mottagningsbesök. Akut, oplanerad: Patienten opereras samma dag som behovet uppstått med eller utan remiss.

19 19 Operationer - antal Karlskrona (centralop) Op-salar Antal op Slutenvård Planerat 10* % 60 % Karlskrona % 90 % (thorax) Karlshamn % 100 % *8 op-lag

20 20 Karlskrona Prio 1: Ny operations-/iva/akut-byggnad. Dimensioneras för länets alla slutenvårdsoperationer. Separera akuta och planerade operationsflöden. Ortopedkirurgisk vårdavdelning flyttas från Karlshamn till Karlskrona.

21 21 Operation Karlshamn Renodlad dagkirurgi g (ortopedi, kirurgi, g, gynekologi, g, öron). Viss beredskap för behov av övernattning. Bra lokaler som håller längre för dagkirurgi verksamhet och optimala patientflöden tflöd pre-/postoperation. ti Omdisponering från Karlskrona (ortopedi, gynekologi, öron). Nya patientkategorier?

22 22 Thoraxcentrum All slutenvård för hjärtpatienter i Karlskrona. Länsövergripande flimmermottagning i Karlshamn. Interventionscenter. Samverkan kring kärlpatienter.

23 23 Övrigt Geriatrik fler vårdplatser på båda orter. Rehabilitering primärvård/hälsoval versus specialistvård. Ryggcentrum (ortoped/rehabilitering), specialiserad ryggkirurgi. i Tryckkammarverksamhet, ökande vetenskapligt stöd för bredare användning. Robotkirurgi gynekologi, urologi, gastroenterologi.

24 Medarbetarperspektivet Dialogmöte - Framtidens hälso- och sjukvård Personaldirektör Jonas Kullberg Förvaltningschef Bengt Wittesjö 24

25 25 Personal Nuvarande personal Nyrekrytering Kostnadsperspektivet

26 26 Nuvarande personal Förmågan att klara bemanningen beror till stor del på om vi lyckas behålla befintlig personal. Vi behöver rekrytera för att klara den personalomsättning vi har. Medarbetare som slutar på grund av flytt ökar vår personalomsättning. Levnadssituation idag anpassad till verksamhet på två orter. Minst påverkan om detta inte ändras. Ju närmare Karlshamn, desto mer påverkar det Karlskrona och tvärtom.

27 27 Nuvarande personal Har idag brist på operationssjuksköterskor. Behov av cirkulationstjänstgöring. Personalöverflyttning främst avseende ortopedkirurgisk avdelning. Jourverksamhet (primärjour/bakjour).

28 28 Nyrekrytering Vi är även beroende av vår förmåga att rekrytera ny personal med rätt kompetens. Att attrahera och behålla personal är beroende av arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter. Tyngre operationer i Karlskrona, lättare i Karlshamn. Rekryteringsbefrämjande.

29 29 Nyrekrytering Arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter g är inte beroende av fysisk placering. Fysisk arbetsmiljö nytt, fräscht, säkert, ändamålsenlig utrustning m.m. m påverkar. Detta oavsett placering. Nybyggnation borde påverka arbetsmiljö genom att underhåll av befintliga lokaler minskas. Ju större ombyggnation, desto mer påverkan. Hur mycket enbart fysisk placering påverkar attraktivitet är svårbedömt.

30 30 Kostnadsperspektivet Utredningen har utgått ifrån att verksamheten bedrivs i samma omfattning som idag. Extrakostnader är fortsatt behov av resor mellan orterna, framförallt för läkare betalade vi ut ca kr i ersättning för resor utanför ordinarie arbetstid. Verksamheten beräknar att resor på arbetstid mellan orterna motsvarar tre heltidstjänster, det vill säga cirka tre miljoner kronor.

31 31 Ekonomiperspektivet Ekonomidirektör Agneta Kalnins

32 32 Förutsättningar för beräkning Beloppen grundar sig på Landstingsservices utredning. Investering i byggnader 4,5 miljarder och utrustning 2,5 miljarder. Beräknat kostnader för avskrivningar i och kostnader för att finansiera (låna till) investeringarna. Beräknat investeringar i byggnader och utrustning efter den tidplan som finns i Landstingsservices utredning. Avskrivningstid byggnader 30 år och medicinskteknisk utrustning 10 år. All investering finansieras via lån. Ränta 3%. Hög i förhållande till aktuell låneränta men kanske mer aktuell på lång sikt?

33 33 Frågetecken Det finns flera frågetecken kvar som ej är beräknade i utredningen till exempel: Framtida driftskostnader på kort och lång sikt - dubbla driftskostnader inledningsvis? Vad ska Landstinget Blekinge göra med befintliga byggnader säljas / rivas? Påverkar bokförda värden nedskrivningar? Finns det några köpare? Vad kostar den gamla utrustningen? Kasseras den leder det till nedskrivningar. Med mera.

34 34 Fastigheternas ih kostnader i förhållande till landstingets totala kostnader (tkr) År 2012 År 2011 År 2010 År 2009 År 2008 År 2007 År 2006 År 2005 År 2004 År 2003 År 2002 År 2001 År , , , , , , , , ,0 Fastigheternas kostnader i förhållande till landstingets totala kostnader Totala fastighetskostn Fastigheternas kostnader i förhållande till landstingets totala kostnader Landstingets totala kostn

35 ,0 Fastigheternas kostnader i förhållande till landstingets totala kostnader , , ,0 Tkr , ,0 Landstingets totala kostn Totala fastighetskostn , , ,

36 36 Investering Investeringskostnad (Mnkr) År Summa Investering byggnad Investering utrustning Summa Investering

37 Hur påverkar investeringen landstingets resultat? 37 Driftskostnad (Mnkr) År Summa Avskrivning byggnad (30 år) 2,5 19,5 48,5 77,5 106,5 135,5 150,0 150,0 690,0 Avskrivning MT utrust. (10 år) 0,0 25,0 75,0 125,0 175,0 225,0 250,0 250,0 1125,0 Finansiell kostnad 3% byggnad 2,3 17,6 43,7 69,8 95,9 122,0 135,0 135,0 621,0 Finansiell kostnad 3% MT utrust. 0,0 7,5 22,5 37,5 52,5 67,5 75,0 75,0 337,5 Summa 4,8 69,6 189,7 309,8 429,9 550,0 610,0 610,0 2773,5

38 38 Hur finansieras en ökad driftskostnad på drygt 600 miljoner kronor? Skattehöjning 1 kr höjning ger cirka 270 miljoner kronor. Reducera personal (inklusive sociala avgifter). 100 sjuksköterskor motsvarar cirka 48 miljoner kronor. 100 specialist läkare motsvarar cirka 115 miljoner kronor. 100 administratörer motsvarar cirka 51 miljoner krono. 100 undersköterskor motsvarar cirka 41 miljoner kronor. Ökade patientavgifter ger marginell intäktsökning.

39 39 Frågor och svar Fråga: Hur stora är bokförda värdena i sjukhusenheterna i Karlshamn och Karlskrona? Svar: Bokförda värden inkl Wämö center i Karlskrona per är: Karlshamn 306 miljoner kronor Karlskrona 596 miljoner kronor.

40 40 Frågor och svar Fråga: Hur stora är avskrivningskostnaderna för sjukhusenheterna i Karlshamn och Karlskrona? Svar: Avskrivningskostnder i k inkl Wämö center i Karlskrona under 2012: Karlshamn 22 miljoner kronor Karlskrona 47 miljoner kronor

41 41 Fastighets- och hållbarhetsperspektivet Förvaltningschef Landstingsservice Per Johansson Fastighetschef Åsa Norrby Miljöchef Annika Christensson

42 42 Fastighet och hållbarhet Fyra utredningsalternativ 1. Bygga nytt och utveckla Karlshamn, avveckla Karlskrona. 2. Bygga nytt och utveckla Karlskrona, avveckla Karlshamn. 3. Bygga nytt och utveckla befintliga anläggningar i Karlshamn och Karlskrona. 4. Bygga på ny plats, avveckla Karlskrona och Karlshamn.

43 43 Fastighet och hållbarhet En statusbedömning är gjord av våra sjukhusbyggnader utifrån följande: Bygg, ventilation, rör, el, teleteknik, t styrning och övervakning, energi, verksamhetsbehov. Slutsats Merparten av byggnaderna klarar inte av att utvecklas för att uppfylla kraven främst gällande verksamhetsbehov h som enpatientrum och eget hygienutrymme, specialiserad sjukvård och arbetsmiljökrav. Utöver det har merparten av byggnaderna omfattande byggtekniska renoveringsbehov.

44 44 Fastighet och hållbarhet Grundläggande beräkningsförutsättningar för lokalförsörjningsalternativen: Nybyggnation i samtliga alternativ. ti Verksamhet motsvarande dagens omfattning. 55 m2 per vårdplats m2 per operationssal, 20 operationssalar, varav 1 hybridsal och 4 interventionssala.r 372 vårdplatser + 10 förlossning + 6 iva + 30 tekniska + 22 vårdplatser extra (totalt 440 vårdplatser). Psykiatrin vårdplatser.

45 45 Fastighet och hållbarhet Grundläggande beräkningsförutsättningar för lokalförsörjningsalternativen: Det är en jämförelserapport, ändras ingångsvärdena gällande uppskattad verksamhet, ytor och kostnader påverkas de fyra olika alternativen lika. Däremot om verksamhetsuppdelningen ändras i alternativet med två sjukhus (alternativ 3) förändras kalkylerna för det alternativet. Området Wämö center och Annebo (administrationen) förutsätts finnas kvar i befintliga byggnader och är ej medtaget i beräkningarna. Som underlag har vi utgått från det robusta sjukhuset 2008 från krisberedskapsmyndigheten, konceptprogrammet för nybyggnader (Stockholm/Locum) och olika referensobjekt.

46 46 Fastighet t och hållbarheth Svar på frågeställningarna: g Har hänsyn tagits till rivningskostnader? - Ja, för de hus som ej uppfyller morgondagens verksamhetskrav på sjukhusbyggnader. Ej för de byggnader som finns kvar vid avyttring av sjukhusområden Hur lång tid tar renovering? - I utredningens alternativ 1, 2 och 3 föreslås successiv nybyggnad. Renovering är bara aktuell för enstaka byggnader om det bedöms vara kostnadseffektivare än en nybyggnad.

47 47 Fastighet och hållbarhet Svar på frågeställningarna: Är markundersökning gjord? - I Karlshamn och Karlskrona har vi redan god kännedom om markförhållandena. I Karlshamn har vi utgått från den geotekniska undersökning som gjordes För alternativ 4 (nybyggnation på ny plats) har vi utgått från de markförhållande som är karakteristiskt för Blekinge. Någon markundersökning har inte kunnat göras eftersom platsen inte är känd.

48 48 Fastighet och hållbarhet Svar på frågeställningarna: g Hur länge har vi driftkostnader för 3 sjukhus vid alternativ 4, att bygga på en ny plats. - Om ett nytt sjukhus ska byggas på en ny plats förutsätter det en samlad och koncentrerad inflyttning. Fastighets driftkostnader för 3 sjukhus har vi tills Karlshamn och Karlskrona är avyttrade/sålda. En ren uppskattning skulle vara 2 till 3 år med avtagande kostnader efterhand som inflyttning i sker i den nya sjukhusanläggningen.

49 49 Fastighet och hållbarhet Svar på frågeställningarna: g Vad finns det för alternativa användningsområden för Karlshamn och Karlskrona? För landstinget: - Viss psykiatriverksamhet samt administration kommer att vara kvar i Karlskrona. - Viss psykiatriverksamhet kommer att vara kvar i Karlshamn. - I övrigt finns det inga alternativa användningsområden för sjukhusbyggnaderna. För kommunerna och marknaden: - Någon officiell fråga är inte ställd. Ett antagande är köpcenter, bostäder, företagshotell.

50 50 Fastighet och hållbarhet Svar på frågeställningarna: g Jämförelse med nya Karolinska, eller finns andra exempel att jämföra med? Nya Karolinska är ett utpräglat högspecialiserat universitetssjukhus som vi valt att inte bygga beräkningarna på. Kostnadsberäkningar, ytberäkningar och utrustningsberäkningar i våra kalkyler bygger på jämförelser med verksamheter som liknar vår.

51 51 Fastighet och hållbarhet Svar på frågeställningarna: Kostnaderna för att renovera så att vi når klimatmålen? Eftersom alla alternativen i stort innehåller nybyggnation kommer klimat, miljö och energimål att få stort utrymme. I utredningen har vi utgått från verksamhetens behov såsom bjälklagsbärighet, takhöjder, täthet på bärande pelare samt befintliga byggkroppars yttermått.

52 Fastighet och hållbarhet Hur ser vi på klimatmålen och energieffektiviseringskraven? Dialogmöte - Framtidens hälso- och sjukvård 52 Styrande för landstinget är: Landstingets egna strategier för hållbar utveckling, klimatmål mm. Miljöbalkens lagkrav på energihushållning, förnyelsebara källor, val av bästa teknik mm. Boverkets Byggregler, lagbundna gällande krav Krav för renovering/ ändring av befintliga byggnader Krav för nybyggnation EU:s klimatmål är vägledande mål Energieffektiviseringskraven gäller för energiförbrukning inom områdena teknisk utrustning, t värme, kyla, transporter, t fordon mm.

53 53 Fastighet och hållbarhet EU:s 20/20/20-mål - en vägledning för den svenska politiken

Fo rstudie avseende ny gemensam byggnad fo r Ska nes universitetssjukhus

Fo rstudie avseende ny gemensam byggnad fo r Ska nes universitetssjukhus Fo rstudie avseende ny gemensam byggnad fo r Ska nes universitetssjukhus 9 april 2015 2 (28) Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Sammanfattning av tidigare utredningar om långsiktig lokalplanering

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (3)

Stockholms läns landsting 1 (3) Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1369 LS 1411-1409 LS1411-1410 Landstingsstyrelsen Genomförandebeslut för investeringsobjektet Ombyggnad till vårdavdelningar,

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

Stockholms läns landsting. En framtidsbudget för ett växande Stockholms län

Stockholms läns landsting. En framtidsbudget för ett växande Stockholms län Stockholms läns landsting En framtidsbudget för ett växande Stockholms län Mål och budget 2013 och plan för åren 2014- 1 Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 5 2. EN FRAMTIDSBUDGET FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLMS

Läs mer

Gemensam drift av viss närsjukvård i Sala

Gemensam drift av viss närsjukvård i Sala Gemensam drift av viss närsjukvård i Sala 2 (8) Datum Ver 3 Landstingsgemensamma funktioner Centrum för hälso och sjukvårdsutveckling Ulla Elfvendahl 2014 10 16 INNEHÅLL 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

M Myyter och fakta om vården i Sverige

M Myyter och fakta om vården i Sverige Myter och faktaa om vården i Sverigee 2 Förord Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv debatt om den svenska vården. Det är naturligt i välfärdssamhället att

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 1. Välfärdstjänsterna i framtiden behov och förväntningar

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 1. Välfärdstjänsterna i framtiden behov och förväntningar Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 1 Välfärdstjänsterna i framtiden behov och förväntningar INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Stor utmaning att tillgodose framtida behov Äldreboom

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av ändamålsenlighet och tillgänglighet i den ortopediska verksamheten Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Om författaren. Anders Lundberg är läkare och forskare inom sjukvårdens organisation.

Om författaren. Anders Lundberg är läkare och forskare inom sjukvårdens organisation. Skandalen Nya Karolinska en granskning av sidas tidning Anders Lundberg timbro Februari 2013 Om författaren Anders Lundberg är läkare och forskare inom sjukvårdens organisation. Författaren och Timbro

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Om författaren. Anders Lundberg är läkare och forskare inom sjukvårdens organisation.

Om författaren. Anders Lundberg är läkare och forskare inom sjukvårdens organisation. Skandalen Nya Karolinska en granskning av sidas tidning Anders Lundberg timbro Februari 2013 Om författaren Anders Lundberg är läkare och forskare inom sjukvårdens organisation. Författaren och Timbro

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Bygg bort arbetslösheten

Bygg bort arbetslösheten Bygg bort arbetslösheten En rapport om investeringar i trafikinfrastruktur och bostäder För sysselsättning och hållbar tillväxt Problem, behov och åtgärdsförslag 1 2 Förord Sverige har levt med hög arbetslöshet

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 förord SABO började under 2007 att titta närmare på upprustningsbehoven i 60- och

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer