VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM..."

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR UTVECKLING MILJÖ HÅLLBAR UTVECKLING SAMHÄLLSANSVAR...16 MEDARBETARE...18 EKONOMI...20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...22 RESULTATRÄKNING...25 BALANSRÄKNING...26 KASSAFLÖDESANALYS...28 NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...29 REVISIONSBERÄTTELSE...35 GRANSKNINGSRAPPORT...35 FASTIGHETS- OCH LÄGENHETSTABELL

3 VD reflekterar Vi fortsätter sträva mot målet Sveriges mest nöjda hyresgäster. I år var det hela 2,7 procent fler som var nöjda med vår service jämfört med tidigare år. Jag känner mig stolt att leda en organisation där alla utgår från hyresgästens- och kundens bästa i det dagliga arbetet. Trots detta finns det utvecklingspotential i servicetänkandet. Målet är att alla i företaget ska känna att de arbetar i ett serviceföretag. För att nå dit har vi startat ett processarbete. Under 2012 har vi kommit så långt att vi ritat upp vårt processhus. Vi har preciserat kärnprocesserna, hyra ut, serva hyresgästen och förebyggande service. Vi har också preciserat stödprocesser och styrprocesser. Hela huset vilar på en fast värdegrund. Att precisera processerna i ett hus rimmar väl med att fastighetsföretagande är, att leverera utrymme med service. En annan viktig del i utvecklingen av SigtunaHem är affärsmässigheten. Under året har vi handlat upp ett nytt affärssystem som tillsammans med processmodellen ska ge oss verktyg att öka effektiviteten i vårt arbete. Vi får aldrig glömma att det är hyresgästerna som ger oss våra resurser vilka vi ska hushålla med och använda effektivt. Under 2012 har vi också förändrat organisationen allt i syfte att stärka samsynen i SigtunaHem. Fastighetsförsäljningen med tillträde 2011 och 2012 frigjorde kapital med motiveringen att klara bolagets stora ombyggnadsbehov. Samtidigt vill vi ju kunna fortsätta bygga nytt för alla de potentiella kunder i intressebanken som ännu inte har en egen bostad. Här kan vi också stolt konstatera att samarbetet mellan marknadsavdelningen och byggavdelningen har gett oss ett koncept för uppförande av yteffektiva hyreslägenheter som trots höga byggkostnader ger ett prisvärt boende. Konceptet testas första gången med framgång i nybygget, Övre Ekilla. Ett nyproduktionsprojekt om 96 hyresrätter, där första etappen om 32 lägenheter är inflyttningsklara 1 september Efter försäljningen har vår synliga soliditet kunnat stärkas markant genom amortering av lån. Detta ger oss nödvändiga resurser i form av låneutrymme för fortsatt ombyggnad. Ombyggnadsbehovet är stort och vår trappstegsmodell mini, midi och maxi har visat sig framgångsrikt, då den tar sin utgångspunkt i hyresgästernas situation. Vi är glada att vi i vårt nära samarbete med hyresgäströrelsen funnit en modell där hyresgästerna kan bo kvar efter ombyggnaden. Vi bygger och sköter om våra hyresgästers bostäder affärsmässigt, med omsorg, delaktighet och valfrihet. Detta kommer vi att fortsätta med under 2013 då målet är att öka ombyggnadstakten, allt för att korta ner den långa ombyggnadstiden. 3

4 Bostadsmarknaden och efterfrågan Sigtuna kommuns befolkning har ökat kraftigt och överstiger nu innvånare. Med ett stort antal nyetableringar, den pågående utbyggnaden av Arlanda Airport City Stockholm och Rosersbergs logistikcentrum, kommer befolkningsökningen fortsätta stiga. Allt pekar på att befolkningstillväxten är en långsiktig trend för Stockholmsregionen. Efterfrågan på bostäder är hög och lär fortsätta ligga på en hög nivå. Det finns i dag drygt aktivt bostadssökande i vår intressebank. Ägardirektiven pekar på att SigtunaHem ska ha en hög bostadsproduktion för att minska bostadsbristen och bidra till utvecklingen av Sigtuna kommun. Enligt direktiven ska SigtunaHem producera även bostadsrättslägenheter och ägarlägenheter för att bidra till en god blandning av upplåtelseformer i det totala bostadsbeståndet inom kommunen. Sigtuna är en av de kommuner i regionen och i landet som de senaste åren byggt flest bostäder per capita. SigtunaHem har bidragit till detta på ett påtagligt sätt. Med en sådan målgrupp är det angeläget att bygga små yteffektiva lägenheter som kompletterar befintligt bostadsbestånd som består av större lägenheter. Även åldersgruppen seniorer ökar markant de närmaste åren. Denna grupp väntas ha en hög efterfrågan på nyproducerade tillgängliga bostäder. Även för denna grupp är det viktigt att bygga yteffektivt men också med hög tillgänglighet. SIGTUNA KOMMUN BEFOLKNINGSÖKNING Hyresrätten är en attraktiv boendeform. Ett flexibelt och bekymmersfritt boendealternativ för många personer som söker sig till Stockholmsregionen för arbete och utbildning. Prognoserna visar på en stor ökning av efterfrågan på bostäder inom åldersgruppen år

5

6 Strategier och mål SigtunaHem har ett centralt ansvar för bostadsförsörjningen i Sigtuna kommun. SigtunaHem är ett kommunägt bostadsföretag som i dagsläget äger och förvaltar cirka lägenheter med hyresrätt. Bolaget har dessutom i uppdrag enligt ägardirektivet att fortsätta bygga nya hyresrätter, äganderätter och bostadsrätter. Under året har SigtunaHem fått nya ägardirektiv som fastställer ägarens grundläggande utgångspunkter för verksamheten. VISION SigtunaHem ska ha Sveriges mest nöjda hyresgäster. Det ställer höga krav på varje medarbetare i varje situation. Varje år mäter vi kundnöjdheten och jämför med andra allmännyttiga och privata bostadsföretag i branschen. Varje år som kundnöjdheten ökar är ett kvitto på att vi gör rätt saker på rätt sätt. AFFÄRSIDÉ OCH VÄRDEGRUND SigtunaHem är ett värdegrundsbaserat serviceföretag med löftet att leverera boende med omtanke genom engagerat värdskap. Vår omtanke ska genomsyra såväl utformningen av lägenheter, hus och bostadsgårdar som våra tjänster, vårt bemötande och vår service. Vi arbetar efter principen att bemöta våra hyresgäster på samma sätt som vi vill bli bemötta själva i våra egna hem. Våra hyresgäster ska uppfatta att vi alltid gör det lilla extra för att de ska trivas. Vi definierar boende med omtanke genom tre nyckelbegrepp: Enkelt. Det ska vara bekvämt, tryggt och stabilt att bo hos oss. Vänligt. Vi ska vara välkomnande och personliga. Vi tar ansvar och visar respekt och bygger våra relationer genom dialog. Aktivt. Vi gör inte bara det vi måste utan vi arbetar proaktivt. Vi är handlingskraftiga och tar initiativ till att göra det lilla extra. Vägledande för hur vi arbetar tillsammans för att nå våra mål är värderingarna: Vi arbetar som ett lag Vi arbetar med ständiga förbättringar Vi bryr oss Vi håller våra löften Vi tror på dialog 6

7 VERKSAMHETSPOLICY OCH PERSPEKTIV Under 2012 har utvecklingsarbetet fokuserats på att förstärka ett processtyrt arbetssätt. I samband med detta har grundläggande målsättning och perspektiv förtydligats i en ny verksamhetspolicy. Den utgår från ägardirektiven och beskrivs kortfattat i fyra centrala perspektiv. HYRESGÄST SERVICE OCH PRODUKT SigtunaHem har Sveriges mest nöjda hyresgäster genom: vänlighet vi ser och lyssnar på hyresgästerna, att vara aktiv vi tar initiativ och ligger steget före enkelhet vi sköter det praktiska Guldkanten vi levererar det lilla extra MEDARBETARE SigtunaHem är en attraktiv arbetsgivare med Sveriges mest engagerade och stolta medarbetare genom att: alla kan, vill och får bidra till verksamhetens utveckling alla vågar vara den man är och kan bidra till förbättringar i företaget HÅLLBAR UTVECKLING MILJÖ SigtunaHem värnar miljön genom: bra beprövade materialval och konstruktion låg energiförbrukning effektiva transporter SAMHÄLLSANSVAR AB SigtunaHem bidrar till ökad trivsel i samhället genom: att skapa trygga platser och sammanhang för människor att mötas inomhus och utomhus genom att ge hyresgästerna möjlighet till boinflytande EKONOMI SigtunaHem har god ekonomi genom: god soliditet god likviditet marknadsmässig avkastning MÅLEN För varje perspektiv har SigtunaHem valt att mäta resultatet med bolag som kan erbjuda en extern jämförelse. På så sätt analyseras SigtunaHems utveckling i ett omvärldsperspektiv. SigtunaHem har sedan 2009 mätt kundnöjdheten med AktivBo som ger en jämförelse med över bostadslägenheter, både privata och allmännyttiga. Här följer vi övergripande utvecklingen av Serviceindex, Produktindex och Index för trygghet. Sedan 2007 är SigtunaHem med i SABOs energisparinitiativ Skåneinitiativet. Här kan vi följa utvecklingen av energibesparingen som är den viktigaste miljöutmaningen för bolaget. SigtunaHem mäter årligen hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö. Företaget mäter idag delindex för Arbetssituation, Relation till kollegor, Relation till närmsta chef, Kompetensutveckling, Relation till Hyresgästerna, Relation till företaget. Nuvarande mätning mäter endast jämförelse mellan åren inom företaget. Från och med 2013 kommer denna att kompletteras med ett medarbetarindex med jämförelse i fastighetsbranschen. Sedan 2010 mäter SigtunaHem årlig avkastning med IPDs bostadsindex som ger en jämförelse med privata och allmännyttiga bostadsföretag. 7

8 Service Nöjda hyresgäster NÖJDA KUNDER SigtunaHem är ett värdegrundsbaserat serviceföretag och hyresgästens förväntningar styr vårt arbete. Målet är att ha Sveriges mest nöjda hyresgäster. Våra ledord och värderingar styr hur vi bemöter våra hyresgäster och kunder. Vi ser kundernas synpunkter som en gåva till oss och vår viktigaste utgångspunkt för utveckling. Målet är att ge hyresgästerna möjlighet att påverka sitt boende och så långt möjligt välja både i det stora och i det lilla. Därför utgör kundenkäten en viktig grund för ständiga förbättringar. SigtunaHems målsättning är att varje år öka andelen hyresgäster som är nöjda med servicen. SigtunaHem kan stolt konstatera att målet 2 procent ökning av andelen nöjda överträffades 2012 som resulterade i en ökning med 2,7 procent. Detta räckte till en nominering för största ökning av serviceindex i jämförelse med andra bostadsföretag i vår storleksklass i Sverige. SERVICEINDEX ,2 % 78,5 % 77,7 % 77,1 % PRODUKTINDEX Resultatet från kundenkäten utgör grunden för vårt utvecklingsarbete. Vi jobbar med resultatet tillsammans alla medarbetare på företaget och även med Hyresgästföreningen under vår årliga Boinflytandekonferens. Det har givet resultat. Vi har ökat Serviceindex varje år sedan har vi 4,1 procent fler nöjda hyresgäster jämfört med ,8 % ,3 % 76,9 % 76,5 %

9 BOINFLYTANDE HLU Trevliga boendemiljöer där hyresgästerna känner delaktighet, trygghet och trivsel är ett gemensamt mål för SigtunaHem och Hyresgästföreningen. SigtunaHem har ett mycket gott samarbete med Hyresgästföreningen. Under 2012 har vi tillsammans omarbetat Boinflytandeavtalet ett verktyg att nå målet där hyresgästernas behov och önskemål ska ligga till grund för alla åtgärder och aktiviteter. När det gäller det inre underhållet i lägenheterna erbjuder SigtunaHem alltjämt HLU, hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll. Genom hyresförhandlingen inför 2012 har utbetalning av rabatt för de som inte utnyttjat sitt HLU tagits bort, vilket är positivt då pengarna stannar i bolaget och placeras i fastigheterna som lägenhetsunderhåll. HLU-rabatten har omvandlats till en lägenhetsknuten HLU-pott som kan användas till att betala tidigarelagt underhåll. Detta innebär ett gemensamt ansvar för att: Informera om vilka åtgärder och förändringar som planeras i boendemiljön. Möjliggöra inflytande över boendemiljöns underhåll och utveckling. Möjliggöra förutsättningar att skapa trivsel och trygghet i boendemiljön. 9

10 Produkt Vi bygger om Genomförd fastighetsförsäljning motiverades till stor del av SigtunaHems stora ombyggnadsbehov. Efter försäljningen har SigtunaHem lägenheter i ombyggnadsprogrammet, av dessa är totalt 362 ombyggda sedan OMBYGGNADSTAKT Adress Antal Antal Om- Planerad start lägenheter ombyggda byggnadsår ombyggnation Diagonalen 1, 3, 5 25 Stockholmsvägen Sätunavägen 1 3, Smedsgränd 1 50 Södergatan 4, 6, Dalgatan 8 10, Södergatan 29, Stationsgatan Tingvallavägen Lyckostigen Tvärvägen 11 15, Tingvallavägen Norrbackavägen Odensalavägen Frejgatan Magnegatan 2 24, Ymergatan 1 17, Stationsgatan 3 A D 10 Västra Bangatan St Brännbovägen Trollbergsvägen, Bergsvägen 118 Antal

11 Under året har SigtunaHem fått stor uppmärksamhet för ombyggnadsmodellen med valfrihet kalllad trappstegsmodellen mini, midi och maxi. Ett kvitto på att bolaget funnit en framgångsrik modell är att hyresgäster genom valfriheten kan bo kvar efter ombyggnaden. När vi följer statistiken visar det sig att endast 10 procent av hyresgästerna flyttat vid de ombyggnader som genomförts, vilket är mycket lågt även jämfört med normal omflyttning. De flesta av våra hyresgäster väljer miniuppgradering, vilket är den minst omfattande ombyggnaden. SigtunaHem mäter andel hyresgäster som är nöjda med produkten. Beträffande ombyggda lägenheter har andelen som är nöjda ökat med 10,7 procent sedan Den största delen av denna ökning, 8 procent, hänförs till 2010 då SigtunaHem startade med Trappstegsmodellen mini, midi maxi. För att inte få stora underhållskostnader för akut underhåll är målsättningen att hålla en så hög ombyggnadstakt som möjligt inom given ekonomisk ram. Med ökad soliditet har ombyggnadstakten kunnat ökas planerar SigtunaHem bygga om 350 lägenheter. I tabellen Ombyggnadstakt redovisas hela ombyggnadsprojektet med hittills genomförda samt för nästa år planerade ombyggnationer. Trappstegsmodellen mini, midi, maxi innebär att befintliga hyresgäster kan välja en ombyggnad i mininivå. Denna innebär stambyte och ett nytt badrum, ny el och förbättrad ventilation. Om hyresgästen så önskar kan de välja en mer omfattande ombyggnad, midi eller maxi, men får då en högre hyreshöjning. Vid händelse av tom lägenhet väljer SigtunaHem nivå, och kan härigenom rusta för framtidens krav på hyresrätten. Hela ombyggnaden är förhandlad i ett generellt avtal. Inför varje nytt projekt tar SigtunaHem tillsammans med Hyresgästföreningen fram ett områdesspecifikt avtal, där hänsyn tas till områdesspecifika förhållanden. Sedan 2010 då ombyggnationen i Tingvallaområdet startade har 88 procent av hyresgästerna valt att bo kvar. De flesta har valt en miniuppgradering. Näst på tur i ombyggnaden är bostadsområdena Magnegatan/ Ymergatan samt Tvärvägen. ANTAL OMBYGGDA Magne/Ymer 69 Norrbacka Centrala Märsta Tingvalla ANTAL MINI, MIDI OCH MAXI 207 MAXI 23 MIDI MINI

12 Produkt Vi bygger nytt SigtunaHem har som målsättning att färdigställa minst 100 nya bostäder per år. Detta är en stor och viktig utmaning. Under året var det inflyttning i SigtunaHems första Trygghetsboende, Arhem, vilket är en ombyggnation av ett tidigare äldreboende. Huset omfattar 18 tvåor på cirka 60 kvadratmeter och fyra treor på 75 kvadratmeter. Trygghetsboende är ett boende för de som är fyllda 70 år. Det är vanliga hyreslägenheter med ökad tillgänglighet. Till boendet ingår ett gemensamhetsutrymme i bottenplan. Det finns personal på plats 10 timmar per vecka. Det finns inget färdigt koncept på riksnivå utan varje kommun kan själv besluta hur detta boende ska utformas. Sigtuna- Hem håller på att hitta formerna för verksamheten. Service i Sigtuna, ett socialt företag i kommunen, har uppdraget att hålla i de gemensamma aktiviteterna med promenad och kaffe samt viss extra service som genomförts under hösten. I november var SigtunaHems första lågenergihus, Lyckostigen, inflyttningsklart. 24 lägenheter i olika storlekar uthyrda i god tid före inflyttning. I november och december var det dags för inflyttning i seniorboendet, för de som fyllt 55 år i Sigtuna, Rådmansängen. Ett mycket attraktivt nybygge. Här har vi byggt SigtunaHems första glasade miljöhus. Under året har SigtunaHem gjort en noggrann analys med utgångspunkt från SigtunaHems nuvarande lägenhetsfördelning, hyresgästernas betalningsförmåga och kundernas efterfrågan. Slutsatsen är att SigtunaHems nyproduktion ska fokuseras på byggandet av små yteffektiva lägenheter. På detta sätt kan vi i större utsträckning också möta de ungas krav och betalningsförmåga. Första området som byggs enligt detta nya koncept är Övre Ekilla. Här bygger SigtunaHem sitt första KOMBO-hus, bostadshus som är ramupphandlade genom SABOs försorg. Befintligt bostadsbestånd utgörs övervägande av lägenheter med en genomsnittlig yta på 74 kvadratmeter som är 3:or och stora 2:or. 60 procent av de boende är ensamhushåll. De boende hade 2011 en genomsnittlig disponibel hushållsinkomst på drygt kronor per år. För att kunna möta efterfrågan, betalningsviljan, betalningsförmågan och familjestrukturen på lägenhetssökande har lägenhetsfördelningen som redovisas i bilden tagits fram, att vara vägledande vid nyproduktion. LÄGENHETSBESTÅNDET EFTER STORLEK st st SigtunaHem har förvärvat två fastigheter i Rosersberg, med adress Kadettvägen 25 och 27. Med detta förvärv kommer SigtunaHem att få möjligheten att bygga nytt också i denna del av kommunen. 425 st 655 st 61 st 1 RoK 2 RoK 3 RoK 4 RoK 5 RoK PLANERINGSMODELLEN FÖR NYPRODUKTION Lägenheststorlek 1 RoK 2 RoK 3 RoK 4 RoK Fördelning 40 % 30 % 20 % 10 % Yteffektivitet förslag 35 m 2 47 m 2 65 m 2 80 m 2 12

13 13

14 Hållbar utveckling Miljö SigtunaHem värnar miljön genom: bra beprövade materialval och konstruktion låg energiförbrukning effektiva transporter Energiförbrukningen är SigtunaHems viktigaste område för hållbar utveckling inom miljöområdet. Sedan 2007 är SigtunaHem med i SABOs energisparinitiativ Skåneinitiativet. Här kan vi följa utvecklingen av energibesparingen i ett sammanhang och jämföra oss med andra allmännyttiga bostadsföretag. Viktigt att notera är att mäta och följa upp energibesparingen över tid, vilket förutsätter dels tillförlitliga mätpunkter men också en bra modell för att ta hand om vädervariationer mellan åren. För att se effekter av energibesparingen räcker det inte med att studera verklig förbrukning över tid då en energibesparing kan gömmas eller förstärkas i väderskillnaderna mellan åren. Under 2012 har SigtunaHem börjat se över systemen, mätpunkter och metoderna för energiuppföljning. Det finns framförallt två modeller att korrigera energiförbrukning för att få normaliserade värden. Båda bygger på index från SMHI. SigtunaHem har tidigare korrigerat med graddagar men beslutat att byta till Energi-Index som ger ett bättre anpassat värde, speciellt när det är stora variationer i medeltemperaturer mellan åren. Viktigt för energiförbrukningen är att alla system fungerar optimalt. I det nya affärssystemet får SigtunaHem bättre kontroll på ENERGIFÖRBRUKNING FÖRBRUKNING OL Normaliserad Verklig

15 IKA ÅLDERSKLASSER ronderingar av våra anläggningar vilket är en viktig del i energibesparingsarbetet. När vi bygger nytt har vi idag ett mycket stort fokus på energiprestanda. Detta gör att våra nybyggda fastigheter med byggår efter 2000 har en energiförbrukning som ligger strax under 70 KWh/m 2 i genomsnitt, se bild. Observeras ska att vårt senaste lågenergihus inte är med då vi endast har två månaders statistik på detta. Den relativt höga förbrukningen på hus byggda beror på att de är få och att vi haft vissa problem med anläggningarna. PROGNOSSTYRNING. En lyckad energisparsatsning som gjorts under 2012 är prognosstyrning som är en metod att styra uppvärmningen av byggnader med tunga stommar. Den innebär att man vid varje given tidpunkt beräknar hur mycket energi som ska tillföras byggnaden genom att påverka temperaturen på vattnet till elementen, baserat på mycket lokala väderprognoser. Genom att kombinera byggnadsfysik och meteorologi kan hänsyn tas till byggnadens egenskaper såväl som väderförhållanden, i form av utomhustemperatur, vindstyrka, vindriktning och solinstrålning. På så sätt kan energibesparing och god inomhuskomfort uppnås utan stora kostnader. FRÅN KALLHYRA TILL VARMHYRA För att energibesparing ska vara aktuellt måste de ekonomiska incitamenten vara rätt. Då det gäller 300 av företagets lägenheter på Granitvägen, Tilsvägen och Lindvägen har det inte varit så, då Sigtuna- Hem har hyrt ut med så kallade kallhyror. Hyresgästen har själv stått för uppvärmningskostnaden. Med denna modell finns det inget incitament för SigtunaHem att investera i energisparåtgärder och andelen hyresgäster som är missnöjda med värmen vintertid uppgick till cirka 20 procent fler än i övriga områden. Därför har SigtunaHem förhandlat fram varmhyror under SigtunaHem ska bekosta och utföra arbetet för leverans av vattenburen värme, varmvatten och en förbättrad ventilation. Det visade sig att det var en överväldigande majoritet i de tre områdena för erbjudandet. Hela 75 procent svarade ja på Lindvägen och 77 procent på Granit- och Tilsvägen. För Lindvägen har SigtunaHem valt en bergvärmelösning med energilager och för Granitvägen är det en fjärrvärmelösning. På Tilsvägen med endast 10 lägenheter valdes fjärrvärme som installerades under MINSKADE PRIVATA TRANSPORTER Det är många som jobbar i Sigtuna kommun och som ännu inte bor här. Att gynna dem gynnar företagen i kommunen. Under 2012 har näringslivsförturen förstärkts så att sökande som arbetar i kommunen men inte bor här får extra köpoäng upp till sex års kötid. Detta främjar även miljön då det minskar transporter för dem som får kortare resväg till och från arbetet. NY BILPARK Under 2012 har SigtunaHem bytt ut större delen av bilparken mot biogasbilar en vinst för miljön

16 Hållbar utveckling Samhällsansvar SigtunaHem bidrar till ökad trivsel i samhället genom: att skapa trygga platser och sammanhang för människor att mötas inomhus och utomhus genom att ge hyresgästerna möjlighet till boinflytande Upplevd trygghet mäts i kundenkäten och andel nöjda kunder har stadigt ökat var det 2,7 procent fler hyresgäster som säger sig vara trygga i sitt boende än Trygghet är ett område som SigtunaHem kommer att fokusera på även i fortsättningen. Rent och snyggt är ett annat viktigt område för upplevd trygghet, här har andel nöjda hyresgäster ökat med 9,5 procent sedan MÖTESPLATSER SigtunaHem har sedan början av 1990-talet aktivt arbetat med stadsdelsutveckling på olika sätt. SigtunaHems bostadssociala arbete är en del av det sociala hållbarhetsperspektivet. Arbetet har skett genom samverkan med andra fastighetsägare, föreningslivet, delvis näringslivet men framförallt genom samverkan med Sigtuna kommun. Valstasatsningen är det mest genomarbetade exemplet. Det är inte bara mötesplatser och goda grannkontakter som skapar trygghet. God belysning både ute och inne samt säkra låssystem är också något som påverkar upplevd trygghet. Under året har SigtunaHem tillsammans med kommunen och övriga fastighetsägare satsat extra mycket på tryggheten på Vänortsringen genom trygghetsvandringar och åtgärder i samband med detta. Stadsdelsutveckling är en annan viktig del i arbetet för att skapa hållbarhet i form av trygga och trivsamma bostadsområden. Ett samhälle där ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med god miljö. Sett ur ett bostadssocialt perspektiv betyder det att skapa det goda boendet, bygga den goda boendemiljön. Och för individen, att få vara med att påverka, få vara delaktig och utöva inflytande. SigtunaHem och Sigtuna kommun har byggt upp en stor kunskap och erfarenhet om betydelsen av de mjuka värdena för att skapa en trygg och trivsam stadsdel tillika boendemiljö. Valstasatsningen med Valstadagen är goda exempel på det. Liksom penionärsklubb- och pensionärskollo för äldre, lovverksamhet, läxhjälp och parklek för barn, för att nämna några. 16

17 VALSTA CENTRUM STADSDELS- UTVECKLING Från och med den 1 februari 2012 är AB SigtunHem majoritetsägare i Nya Valsta Centrum AB med en ägarandel på 51 procent, övriga aktier (49 procent) ägs av Rikshem. Tillsammans har bolagen fortsatt driva stadsdelsutvecklingsprojektet i linje med tidigare framtagna planer. Detaljplanen för Nya Valsta Centrum vann laga kraft i oktober I den anges att syftet är att utveckla Valsta Centrum och området omkring centrumhuset på ett sätt som påverkar omgivande bostadsmiljö positivt. För att uppnå detta ska byggrätter för bostäder och utökade kommersiella och offentliga verksamheter skapas omkring ett offentligt rum. TRYGGHETSPAKET SigtunaHem och Hyresgästföreningen har i förhandling tagit fram ett trygghetspaket som innehåller: Elektroniska låssystem på alla allmänna utrymmen som entréer, cykelrum källare samt miljöhus. Porttelefon på entréer Elektroniskt låssystem samt elektroniskt bokningssystem för tvättstugor Fastmonterat värdeskyddsskåp i varje lägenhet Förhandlad hyreshöjning är 60 kronor per månad och lägenhet och kräver hyresgästmedgivande. I ombyggnaden Magnegatan/Ymergatan har detta trygghetspaket inkluderats i områdesavtalet. Längs Valstavägen planeras byggrätter för bostäder med möjlighet för publik verksamhet i bottenvåningarna. Centrumhusets lokalytor utvidgas söderut med en byggrätt för lokalytor i ett plan. Ovanpå detta planeras två punkthus för bostäder. I centrum planeras en mötesplats som inrymmer Valstabiblioteket, Medborgarkontor och Frejgården. 17

18 Medarbetare ORGANISATIONSFÖRÄNDRING Fastighetsförsäljningen innebar en minskning av lägenhetsbeståndet med 20 procent. Vid försäljningen utlovades att anpassningen av personalstyrkan skulle ske genom naturlig avgång. Under året har det hänt mycket personalmässigt. Förändringarna har både varit rent organisatoriska men även fysiska i form av flytt av medarbetare till nya lokaler. Några medarbetare med lång tid som anställda i företaget har gått i pension. SigtunaHem har minskat till fyra områdeskontor. För att öka samsynen i förvaltningen, få en tydligare ledningsgrupp och minska antalet chefer har en omorganisation genomförts. Ledningsgruppen har minskats och består nu av fyra personer, VD, Finanschef/Personalchef, Marknadschef och Fastighetschef. Fastighetschef är en ny tjänst som omfattar Förvaltning, Drift och Bygg. Gustaf Lundin anställdes i början av året på denna nya tjänst. SigtunaHem har efter genomförd förändring en organisation med nio chefer och fyra arbetsledare. Två av arbetsledarna är förvaltare som leder bovärdar och markvärdar i de fyra områdeskontoren. Målet är att stärka lagarbetet, få en större samsyn och minska effekten av att medarbetarna befinner sig på olika fysiska arbetsplatser. 18

19 Under året har SigtunaHem arbetat med utveckling av våra processer. Syftet är att få en ökad tydlighet i hur vi arbetar och samarbetar. Hittills har processerna preciserats i ett processhus som vilar på värdegrunden. SigtunaHems huvudprocesser är att hyra ut, serva hyresgästerna och förebyggande service. Under 2012 har SigtunaHem valt att byta affärssystem. I första steget får SigtunaHem ett gemensamt system för fastighetsdata, ärendehantering och uthyrning. I slutet av augusti stod det klart att FAST2 vunnit upphandlingen. Under hösten startade det stora arbetet med att implementera systemet. Marknadsföring och varumärkesbygge blir allt viktigare. Under lång tid har SigtunaHem byggt sitt varumärke genom profilering i radio. I december förstärktes det arbetet genom att SigtunaHem lanserade en audiell profil, en egen låt som förenar oss både internt och externt genom en särskild känsla. I texten slår vi ett slag för det bekymmersfria boendet. Syftet är att skapa kännedom om oss och vår verksamhet och få fler aktiva i vår intressebank. Som vi sedan kan kommunicera med digitalt i samband med uthyrning i ny- och ombyggnation. Resultat av det är att vi utan utbudsannonsering fick mellan 400 och 550 intressenter till varje lägenhet i senaste nyproduktionen, Övre Ekilla. Under året har ledning och styrelse fokuserat på att strukturera upp arbetsformer i den förändrade organisationen. För att skapa tydlighet och koppla ledningens möten på ett bättre sätt till styrelsemötena har hela mötesplaneringen preciserats i en årsplan. Varje år mäts index för Nöjd medarbetare. Resultatet utgör sedan grund för förbättringsarbetet. Medarbetarna är stolta och trivs med sitt arbete. Årets resultat pekar på att SigtunaHem bör jobba på ökad tydlighet och samarbete. Under 2012 har SigtunaHem beslutat att mäta Medarbetarindex med ett företag som även ger extern jämförelse externt inom bygg- och fastighetsbranschen. PROCESSHUS Styrprocesser Huvudprocesser Stödprocesser 19

20 Ekonomi 2010 förvärvade AB SigtunaHem tre bolag innehållande fastigheter med bostadsproduktion från PEAB Bostad. Syftet var att dessa bolag skulle fusioneras in i AB SigtunaHem då bostadsproduktionen var klar och bostäderna var uthyrda. Steninge Backe i Sigtuna AB ingick i fastighetsöverlåtelsen till Rikshem tillsammans med ytterligare bostadsfastigheter under De två övriga bolagen Sätunaparken i Sigtuna AB och Fastighetsbolaget Solurstorget AB ska fusioneras in i AB SigtunaHem. Motivet för fusionen är att fastigheterna ska ägas långsiktigt och därmed är det betydligt enklare i redovisningen att AB SigtunaHem äger fastigheterna direkt, istället för i bolagsform. Styrelsen har antagit fusionsplan och fusionen genomförs i april AB SigtunaHem och Hyresgästföreningen har sedan 2008 förhandlat fram ett avtal för systematisk hyressättning (Poängen). Syftet med avtalet är att ta fram en modell för kvalitetsbaserad hyressättning. Anpassningen till den nya hyran görs genom omfördelning inom ramen för förhandlad hyreshöjning. Hyreshöjning för är färdigförhandlad i ett treårsavtal höjdes hyran med 2 procent samtidigt omformades HLU-rabatten till en HLU-pott för framtida lägenhetsunderhåll års hyresökning på 1,95 procent fördelades med utgångspunkt från resultatet av bruksvärdesanpassningen i Poängen. 30 procent av hyresbeståndet fick 0,5 procents ökning, 30 procent fick 1,95 procents ökning och 40 procent fick 3,3 procents ökning. DRIFTNETTO, KR/M 2 MARKNADSVÄRDE I KKR Driftnetto Underhåll Övervärde Bokfört värde Driftkostnad st st st st

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF ANDRA LÅNGGATAN 18 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Gillret Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Frithiof 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Lotterivägen 19-37 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835 resultaträkning - balansräkning - ställda - tilläggsupplysningar underskrifter ÅRSREDOVISNING för Åkeriservice Syd Aktiebolag Styrelsen och verkstiillande direktören fr hiirrned avkinina årsredovisning

Läs mer

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Nyköpings Tennisklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Org.nr. 556048-9154 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kulla Scoutdistrikt Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 -

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S I G

Å R S R E D O V I S I G Å R S R E D O V I S I G för BRF Borgmästargården i Gävle Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2009-03-10--2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer