VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM..."

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR UTVECKLING MILJÖ HÅLLBAR UTVECKLING SAMHÄLLSANSVAR...16 MEDARBETARE...18 EKONOMI...20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...22 RESULTATRÄKNING...25 BALANSRÄKNING...26 KASSAFLÖDESANALYS...28 NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...29 REVISIONSBERÄTTELSE...35 GRANSKNINGSRAPPORT...35 FASTIGHETS- OCH LÄGENHETSTABELL

3 VD reflekterar Vi fortsätter sträva mot målet Sveriges mest nöjda hyresgäster. I år var det hela 2,7 procent fler som var nöjda med vår service jämfört med tidigare år. Jag känner mig stolt att leda en organisation där alla utgår från hyresgästens- och kundens bästa i det dagliga arbetet. Trots detta finns det utvecklingspotential i servicetänkandet. Målet är att alla i företaget ska känna att de arbetar i ett serviceföretag. För att nå dit har vi startat ett processarbete. Under 2012 har vi kommit så långt att vi ritat upp vårt processhus. Vi har preciserat kärnprocesserna, hyra ut, serva hyresgästen och förebyggande service. Vi har också preciserat stödprocesser och styrprocesser. Hela huset vilar på en fast värdegrund. Att precisera processerna i ett hus rimmar väl med att fastighetsföretagande är, att leverera utrymme med service. En annan viktig del i utvecklingen av SigtunaHem är affärsmässigheten. Under året har vi handlat upp ett nytt affärssystem som tillsammans med processmodellen ska ge oss verktyg att öka effektiviteten i vårt arbete. Vi får aldrig glömma att det är hyresgästerna som ger oss våra resurser vilka vi ska hushålla med och använda effektivt. Under 2012 har vi också förändrat organisationen allt i syfte att stärka samsynen i SigtunaHem. Fastighetsförsäljningen med tillträde 2011 och 2012 frigjorde kapital med motiveringen att klara bolagets stora ombyggnadsbehov. Samtidigt vill vi ju kunna fortsätta bygga nytt för alla de potentiella kunder i intressebanken som ännu inte har en egen bostad. Här kan vi också stolt konstatera att samarbetet mellan marknadsavdelningen och byggavdelningen har gett oss ett koncept för uppförande av yteffektiva hyreslägenheter som trots höga byggkostnader ger ett prisvärt boende. Konceptet testas första gången med framgång i nybygget, Övre Ekilla. Ett nyproduktionsprojekt om 96 hyresrätter, där första etappen om 32 lägenheter är inflyttningsklara 1 september Efter försäljningen har vår synliga soliditet kunnat stärkas markant genom amortering av lån. Detta ger oss nödvändiga resurser i form av låneutrymme för fortsatt ombyggnad. Ombyggnadsbehovet är stort och vår trappstegsmodell mini, midi och maxi har visat sig framgångsrikt, då den tar sin utgångspunkt i hyresgästernas situation. Vi är glada att vi i vårt nära samarbete med hyresgäströrelsen funnit en modell där hyresgästerna kan bo kvar efter ombyggnaden. Vi bygger och sköter om våra hyresgästers bostäder affärsmässigt, med omsorg, delaktighet och valfrihet. Detta kommer vi att fortsätta med under 2013 då målet är att öka ombyggnadstakten, allt för att korta ner den långa ombyggnadstiden. 3

4 Bostadsmarknaden och efterfrågan Sigtuna kommuns befolkning har ökat kraftigt och överstiger nu innvånare. Med ett stort antal nyetableringar, den pågående utbyggnaden av Arlanda Airport City Stockholm och Rosersbergs logistikcentrum, kommer befolkningsökningen fortsätta stiga. Allt pekar på att befolkningstillväxten är en långsiktig trend för Stockholmsregionen. Efterfrågan på bostäder är hög och lär fortsätta ligga på en hög nivå. Det finns i dag drygt aktivt bostadssökande i vår intressebank. Ägardirektiven pekar på att SigtunaHem ska ha en hög bostadsproduktion för att minska bostadsbristen och bidra till utvecklingen av Sigtuna kommun. Enligt direktiven ska SigtunaHem producera även bostadsrättslägenheter och ägarlägenheter för att bidra till en god blandning av upplåtelseformer i det totala bostadsbeståndet inom kommunen. Sigtuna är en av de kommuner i regionen och i landet som de senaste åren byggt flest bostäder per capita. SigtunaHem har bidragit till detta på ett påtagligt sätt. Med en sådan målgrupp är det angeläget att bygga små yteffektiva lägenheter som kompletterar befintligt bostadsbestånd som består av större lägenheter. Även åldersgruppen seniorer ökar markant de närmaste åren. Denna grupp väntas ha en hög efterfrågan på nyproducerade tillgängliga bostäder. Även för denna grupp är det viktigt att bygga yteffektivt men också med hög tillgänglighet. SIGTUNA KOMMUN BEFOLKNINGSÖKNING Hyresrätten är en attraktiv boendeform. Ett flexibelt och bekymmersfritt boendealternativ för många personer som söker sig till Stockholmsregionen för arbete och utbildning. Prognoserna visar på en stor ökning av efterfrågan på bostäder inom åldersgruppen år

5

6 Strategier och mål SigtunaHem har ett centralt ansvar för bostadsförsörjningen i Sigtuna kommun. SigtunaHem är ett kommunägt bostadsföretag som i dagsläget äger och förvaltar cirka lägenheter med hyresrätt. Bolaget har dessutom i uppdrag enligt ägardirektivet att fortsätta bygga nya hyresrätter, äganderätter och bostadsrätter. Under året har SigtunaHem fått nya ägardirektiv som fastställer ägarens grundläggande utgångspunkter för verksamheten. VISION SigtunaHem ska ha Sveriges mest nöjda hyresgäster. Det ställer höga krav på varje medarbetare i varje situation. Varje år mäter vi kundnöjdheten och jämför med andra allmännyttiga och privata bostadsföretag i branschen. Varje år som kundnöjdheten ökar är ett kvitto på att vi gör rätt saker på rätt sätt. AFFÄRSIDÉ OCH VÄRDEGRUND SigtunaHem är ett värdegrundsbaserat serviceföretag med löftet att leverera boende med omtanke genom engagerat värdskap. Vår omtanke ska genomsyra såväl utformningen av lägenheter, hus och bostadsgårdar som våra tjänster, vårt bemötande och vår service. Vi arbetar efter principen att bemöta våra hyresgäster på samma sätt som vi vill bli bemötta själva i våra egna hem. Våra hyresgäster ska uppfatta att vi alltid gör det lilla extra för att de ska trivas. Vi definierar boende med omtanke genom tre nyckelbegrepp: Enkelt. Det ska vara bekvämt, tryggt och stabilt att bo hos oss. Vänligt. Vi ska vara välkomnande och personliga. Vi tar ansvar och visar respekt och bygger våra relationer genom dialog. Aktivt. Vi gör inte bara det vi måste utan vi arbetar proaktivt. Vi är handlingskraftiga och tar initiativ till att göra det lilla extra. Vägledande för hur vi arbetar tillsammans för att nå våra mål är värderingarna: Vi arbetar som ett lag Vi arbetar med ständiga förbättringar Vi bryr oss Vi håller våra löften Vi tror på dialog 6

7 VERKSAMHETSPOLICY OCH PERSPEKTIV Under 2012 har utvecklingsarbetet fokuserats på att förstärka ett processtyrt arbetssätt. I samband med detta har grundläggande målsättning och perspektiv förtydligats i en ny verksamhetspolicy. Den utgår från ägardirektiven och beskrivs kortfattat i fyra centrala perspektiv. HYRESGÄST SERVICE OCH PRODUKT SigtunaHem har Sveriges mest nöjda hyresgäster genom: vänlighet vi ser och lyssnar på hyresgästerna, att vara aktiv vi tar initiativ och ligger steget före enkelhet vi sköter det praktiska Guldkanten vi levererar det lilla extra MEDARBETARE SigtunaHem är en attraktiv arbetsgivare med Sveriges mest engagerade och stolta medarbetare genom att: alla kan, vill och får bidra till verksamhetens utveckling alla vågar vara den man är och kan bidra till förbättringar i företaget HÅLLBAR UTVECKLING MILJÖ SigtunaHem värnar miljön genom: bra beprövade materialval och konstruktion låg energiförbrukning effektiva transporter SAMHÄLLSANSVAR AB SigtunaHem bidrar till ökad trivsel i samhället genom: att skapa trygga platser och sammanhang för människor att mötas inomhus och utomhus genom att ge hyresgästerna möjlighet till boinflytande EKONOMI SigtunaHem har god ekonomi genom: god soliditet god likviditet marknadsmässig avkastning MÅLEN För varje perspektiv har SigtunaHem valt att mäta resultatet med bolag som kan erbjuda en extern jämförelse. På så sätt analyseras SigtunaHems utveckling i ett omvärldsperspektiv. SigtunaHem har sedan 2009 mätt kundnöjdheten med AktivBo som ger en jämförelse med över bostadslägenheter, både privata och allmännyttiga. Här följer vi övergripande utvecklingen av Serviceindex, Produktindex och Index för trygghet. Sedan 2007 är SigtunaHem med i SABOs energisparinitiativ Skåneinitiativet. Här kan vi följa utvecklingen av energibesparingen som är den viktigaste miljöutmaningen för bolaget. SigtunaHem mäter årligen hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö. Företaget mäter idag delindex för Arbetssituation, Relation till kollegor, Relation till närmsta chef, Kompetensutveckling, Relation till Hyresgästerna, Relation till företaget. Nuvarande mätning mäter endast jämförelse mellan åren inom företaget. Från och med 2013 kommer denna att kompletteras med ett medarbetarindex med jämförelse i fastighetsbranschen. Sedan 2010 mäter SigtunaHem årlig avkastning med IPDs bostadsindex som ger en jämförelse med privata och allmännyttiga bostadsföretag. 7

8 Service Nöjda hyresgäster NÖJDA KUNDER SigtunaHem är ett värdegrundsbaserat serviceföretag och hyresgästens förväntningar styr vårt arbete. Målet är att ha Sveriges mest nöjda hyresgäster. Våra ledord och värderingar styr hur vi bemöter våra hyresgäster och kunder. Vi ser kundernas synpunkter som en gåva till oss och vår viktigaste utgångspunkt för utveckling. Målet är att ge hyresgästerna möjlighet att påverka sitt boende och så långt möjligt välja både i det stora och i det lilla. Därför utgör kundenkäten en viktig grund för ständiga förbättringar. SigtunaHems målsättning är att varje år öka andelen hyresgäster som är nöjda med servicen. SigtunaHem kan stolt konstatera att målet 2 procent ökning av andelen nöjda överträffades 2012 som resulterade i en ökning med 2,7 procent. Detta räckte till en nominering för största ökning av serviceindex i jämförelse med andra bostadsföretag i vår storleksklass i Sverige. SERVICEINDEX ,2 % 78,5 % 77,7 % 77,1 % PRODUKTINDEX Resultatet från kundenkäten utgör grunden för vårt utvecklingsarbete. Vi jobbar med resultatet tillsammans alla medarbetare på företaget och även med Hyresgästföreningen under vår årliga Boinflytandekonferens. Det har givet resultat. Vi har ökat Serviceindex varje år sedan har vi 4,1 procent fler nöjda hyresgäster jämfört med ,8 % ,3 % 76,9 % 76,5 %

9 BOINFLYTANDE HLU Trevliga boendemiljöer där hyresgästerna känner delaktighet, trygghet och trivsel är ett gemensamt mål för SigtunaHem och Hyresgästföreningen. SigtunaHem har ett mycket gott samarbete med Hyresgästföreningen. Under 2012 har vi tillsammans omarbetat Boinflytandeavtalet ett verktyg att nå målet där hyresgästernas behov och önskemål ska ligga till grund för alla åtgärder och aktiviteter. När det gäller det inre underhållet i lägenheterna erbjuder SigtunaHem alltjämt HLU, hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll. Genom hyresförhandlingen inför 2012 har utbetalning av rabatt för de som inte utnyttjat sitt HLU tagits bort, vilket är positivt då pengarna stannar i bolaget och placeras i fastigheterna som lägenhetsunderhåll. HLU-rabatten har omvandlats till en lägenhetsknuten HLU-pott som kan användas till att betala tidigarelagt underhåll. Detta innebär ett gemensamt ansvar för att: Informera om vilka åtgärder och förändringar som planeras i boendemiljön. Möjliggöra inflytande över boendemiljöns underhåll och utveckling. Möjliggöra förutsättningar att skapa trivsel och trygghet i boendemiljön. 9

10 Produkt Vi bygger om Genomförd fastighetsförsäljning motiverades till stor del av SigtunaHems stora ombyggnadsbehov. Efter försäljningen har SigtunaHem lägenheter i ombyggnadsprogrammet, av dessa är totalt 362 ombyggda sedan OMBYGGNADSTAKT Adress Antal Antal Om- Planerad start lägenheter ombyggda byggnadsår ombyggnation Diagonalen 1, 3, 5 25 Stockholmsvägen Sätunavägen 1 3, Smedsgränd 1 50 Södergatan 4, 6, Dalgatan 8 10, Södergatan 29, Stationsgatan Tingvallavägen Lyckostigen Tvärvägen 11 15, Tingvallavägen Norrbackavägen Odensalavägen Frejgatan Magnegatan 2 24, Ymergatan 1 17, Stationsgatan 3 A D 10 Västra Bangatan St Brännbovägen Trollbergsvägen, Bergsvägen 118 Antal

11 Under året har SigtunaHem fått stor uppmärksamhet för ombyggnadsmodellen med valfrihet kalllad trappstegsmodellen mini, midi och maxi. Ett kvitto på att bolaget funnit en framgångsrik modell är att hyresgäster genom valfriheten kan bo kvar efter ombyggnaden. När vi följer statistiken visar det sig att endast 10 procent av hyresgästerna flyttat vid de ombyggnader som genomförts, vilket är mycket lågt även jämfört med normal omflyttning. De flesta av våra hyresgäster väljer miniuppgradering, vilket är den minst omfattande ombyggnaden. SigtunaHem mäter andel hyresgäster som är nöjda med produkten. Beträffande ombyggda lägenheter har andelen som är nöjda ökat med 10,7 procent sedan Den största delen av denna ökning, 8 procent, hänförs till 2010 då SigtunaHem startade med Trappstegsmodellen mini, midi maxi. För att inte få stora underhållskostnader för akut underhåll är målsättningen att hålla en så hög ombyggnadstakt som möjligt inom given ekonomisk ram. Med ökad soliditet har ombyggnadstakten kunnat ökas planerar SigtunaHem bygga om 350 lägenheter. I tabellen Ombyggnadstakt redovisas hela ombyggnadsprojektet med hittills genomförda samt för nästa år planerade ombyggnationer. Trappstegsmodellen mini, midi, maxi innebär att befintliga hyresgäster kan välja en ombyggnad i mininivå. Denna innebär stambyte och ett nytt badrum, ny el och förbättrad ventilation. Om hyresgästen så önskar kan de välja en mer omfattande ombyggnad, midi eller maxi, men får då en högre hyreshöjning. Vid händelse av tom lägenhet väljer SigtunaHem nivå, och kan härigenom rusta för framtidens krav på hyresrätten. Hela ombyggnaden är förhandlad i ett generellt avtal. Inför varje nytt projekt tar SigtunaHem tillsammans med Hyresgästföreningen fram ett områdesspecifikt avtal, där hänsyn tas till områdesspecifika förhållanden. Sedan 2010 då ombyggnationen i Tingvallaområdet startade har 88 procent av hyresgästerna valt att bo kvar. De flesta har valt en miniuppgradering. Näst på tur i ombyggnaden är bostadsområdena Magnegatan/ Ymergatan samt Tvärvägen. ANTAL OMBYGGDA Magne/Ymer 69 Norrbacka Centrala Märsta Tingvalla ANTAL MINI, MIDI OCH MAXI 207 MAXI 23 MIDI MINI

12 Produkt Vi bygger nytt SigtunaHem har som målsättning att färdigställa minst 100 nya bostäder per år. Detta är en stor och viktig utmaning. Under året var det inflyttning i SigtunaHems första Trygghetsboende, Arhem, vilket är en ombyggnation av ett tidigare äldreboende. Huset omfattar 18 tvåor på cirka 60 kvadratmeter och fyra treor på 75 kvadratmeter. Trygghetsboende är ett boende för de som är fyllda 70 år. Det är vanliga hyreslägenheter med ökad tillgänglighet. Till boendet ingår ett gemensamhetsutrymme i bottenplan. Det finns personal på plats 10 timmar per vecka. Det finns inget färdigt koncept på riksnivå utan varje kommun kan själv besluta hur detta boende ska utformas. Sigtuna- Hem håller på att hitta formerna för verksamheten. Service i Sigtuna, ett socialt företag i kommunen, har uppdraget att hålla i de gemensamma aktiviteterna med promenad och kaffe samt viss extra service som genomförts under hösten. I november var SigtunaHems första lågenergihus, Lyckostigen, inflyttningsklart. 24 lägenheter i olika storlekar uthyrda i god tid före inflyttning. I november och december var det dags för inflyttning i seniorboendet, för de som fyllt 55 år i Sigtuna, Rådmansängen. Ett mycket attraktivt nybygge. Här har vi byggt SigtunaHems första glasade miljöhus. Under året har SigtunaHem gjort en noggrann analys med utgångspunkt från SigtunaHems nuvarande lägenhetsfördelning, hyresgästernas betalningsförmåga och kundernas efterfrågan. Slutsatsen är att SigtunaHems nyproduktion ska fokuseras på byggandet av små yteffektiva lägenheter. På detta sätt kan vi i större utsträckning också möta de ungas krav och betalningsförmåga. Första området som byggs enligt detta nya koncept är Övre Ekilla. Här bygger SigtunaHem sitt första KOMBO-hus, bostadshus som är ramupphandlade genom SABOs försorg. Befintligt bostadsbestånd utgörs övervägande av lägenheter med en genomsnittlig yta på 74 kvadratmeter som är 3:or och stora 2:or. 60 procent av de boende är ensamhushåll. De boende hade 2011 en genomsnittlig disponibel hushållsinkomst på drygt kronor per år. För att kunna möta efterfrågan, betalningsviljan, betalningsförmågan och familjestrukturen på lägenhetssökande har lägenhetsfördelningen som redovisas i bilden tagits fram, att vara vägledande vid nyproduktion. LÄGENHETSBESTÅNDET EFTER STORLEK st st SigtunaHem har förvärvat två fastigheter i Rosersberg, med adress Kadettvägen 25 och 27. Med detta förvärv kommer SigtunaHem att få möjligheten att bygga nytt också i denna del av kommunen. 425 st 655 st 61 st 1 RoK 2 RoK 3 RoK 4 RoK 5 RoK PLANERINGSMODELLEN FÖR NYPRODUKTION Lägenheststorlek 1 RoK 2 RoK 3 RoK 4 RoK Fördelning 40 % 30 % 20 % 10 % Yteffektivitet förslag 35 m 2 47 m 2 65 m 2 80 m 2 12

13 13

14 Hållbar utveckling Miljö SigtunaHem värnar miljön genom: bra beprövade materialval och konstruktion låg energiförbrukning effektiva transporter Energiförbrukningen är SigtunaHems viktigaste område för hållbar utveckling inom miljöområdet. Sedan 2007 är SigtunaHem med i SABOs energisparinitiativ Skåneinitiativet. Här kan vi följa utvecklingen av energibesparingen i ett sammanhang och jämföra oss med andra allmännyttiga bostadsföretag. Viktigt att notera är att mäta och följa upp energibesparingen över tid, vilket förutsätter dels tillförlitliga mätpunkter men också en bra modell för att ta hand om vädervariationer mellan åren. För att se effekter av energibesparingen räcker det inte med att studera verklig förbrukning över tid då en energibesparing kan gömmas eller förstärkas i väderskillnaderna mellan åren. Under 2012 har SigtunaHem börjat se över systemen, mätpunkter och metoderna för energiuppföljning. Det finns framförallt två modeller att korrigera energiförbrukning för att få normaliserade värden. Båda bygger på index från SMHI. SigtunaHem har tidigare korrigerat med graddagar men beslutat att byta till Energi-Index som ger ett bättre anpassat värde, speciellt när det är stora variationer i medeltemperaturer mellan åren. Viktigt för energiförbrukningen är att alla system fungerar optimalt. I det nya affärssystemet får SigtunaHem bättre kontroll på ENERGIFÖRBRUKNING FÖRBRUKNING OL Normaliserad Verklig

15 IKA ÅLDERSKLASSER ronderingar av våra anläggningar vilket är en viktig del i energibesparingsarbetet. När vi bygger nytt har vi idag ett mycket stort fokus på energiprestanda. Detta gör att våra nybyggda fastigheter med byggår efter 2000 har en energiförbrukning som ligger strax under 70 KWh/m 2 i genomsnitt, se bild. Observeras ska att vårt senaste lågenergihus inte är med då vi endast har två månaders statistik på detta. Den relativt höga förbrukningen på hus byggda beror på att de är få och att vi haft vissa problem med anläggningarna. PROGNOSSTYRNING. En lyckad energisparsatsning som gjorts under 2012 är prognosstyrning som är en metod att styra uppvärmningen av byggnader med tunga stommar. Den innebär att man vid varje given tidpunkt beräknar hur mycket energi som ska tillföras byggnaden genom att påverka temperaturen på vattnet till elementen, baserat på mycket lokala väderprognoser. Genom att kombinera byggnadsfysik och meteorologi kan hänsyn tas till byggnadens egenskaper såväl som väderförhållanden, i form av utomhustemperatur, vindstyrka, vindriktning och solinstrålning. På så sätt kan energibesparing och god inomhuskomfort uppnås utan stora kostnader. FRÅN KALLHYRA TILL VARMHYRA För att energibesparing ska vara aktuellt måste de ekonomiska incitamenten vara rätt. Då det gäller 300 av företagets lägenheter på Granitvägen, Tilsvägen och Lindvägen har det inte varit så, då Sigtuna- Hem har hyrt ut med så kallade kallhyror. Hyresgästen har själv stått för uppvärmningskostnaden. Med denna modell finns det inget incitament för SigtunaHem att investera i energisparåtgärder och andelen hyresgäster som är missnöjda med värmen vintertid uppgick till cirka 20 procent fler än i övriga områden. Därför har SigtunaHem förhandlat fram varmhyror under SigtunaHem ska bekosta och utföra arbetet för leverans av vattenburen värme, varmvatten och en förbättrad ventilation. Det visade sig att det var en överväldigande majoritet i de tre områdena för erbjudandet. Hela 75 procent svarade ja på Lindvägen och 77 procent på Granit- och Tilsvägen. För Lindvägen har SigtunaHem valt en bergvärmelösning med energilager och för Granitvägen är det en fjärrvärmelösning. På Tilsvägen med endast 10 lägenheter valdes fjärrvärme som installerades under MINSKADE PRIVATA TRANSPORTER Det är många som jobbar i Sigtuna kommun och som ännu inte bor här. Att gynna dem gynnar företagen i kommunen. Under 2012 har näringslivsförturen förstärkts så att sökande som arbetar i kommunen men inte bor här får extra köpoäng upp till sex års kötid. Detta främjar även miljön då det minskar transporter för dem som får kortare resväg till och från arbetet. NY BILPARK Under 2012 har SigtunaHem bytt ut större delen av bilparken mot biogasbilar en vinst för miljön

16 Hållbar utveckling Samhällsansvar SigtunaHem bidrar till ökad trivsel i samhället genom: att skapa trygga platser och sammanhang för människor att mötas inomhus och utomhus genom att ge hyresgästerna möjlighet till boinflytande Upplevd trygghet mäts i kundenkäten och andel nöjda kunder har stadigt ökat var det 2,7 procent fler hyresgäster som säger sig vara trygga i sitt boende än Trygghet är ett område som SigtunaHem kommer att fokusera på även i fortsättningen. Rent och snyggt är ett annat viktigt område för upplevd trygghet, här har andel nöjda hyresgäster ökat med 9,5 procent sedan MÖTESPLATSER SigtunaHem har sedan början av 1990-talet aktivt arbetat med stadsdelsutveckling på olika sätt. SigtunaHems bostadssociala arbete är en del av det sociala hållbarhetsperspektivet. Arbetet har skett genom samverkan med andra fastighetsägare, föreningslivet, delvis näringslivet men framförallt genom samverkan med Sigtuna kommun. Valstasatsningen är det mest genomarbetade exemplet. Det är inte bara mötesplatser och goda grannkontakter som skapar trygghet. God belysning både ute och inne samt säkra låssystem är också något som påverkar upplevd trygghet. Under året har SigtunaHem tillsammans med kommunen och övriga fastighetsägare satsat extra mycket på tryggheten på Vänortsringen genom trygghetsvandringar och åtgärder i samband med detta. Stadsdelsutveckling är en annan viktig del i arbetet för att skapa hållbarhet i form av trygga och trivsamma bostadsområden. Ett samhälle där ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med god miljö. Sett ur ett bostadssocialt perspektiv betyder det att skapa det goda boendet, bygga den goda boendemiljön. Och för individen, att få vara med att påverka, få vara delaktig och utöva inflytande. SigtunaHem och Sigtuna kommun har byggt upp en stor kunskap och erfarenhet om betydelsen av de mjuka värdena för att skapa en trygg och trivsam stadsdel tillika boendemiljö. Valstasatsningen med Valstadagen är goda exempel på det. Liksom penionärsklubb- och pensionärskollo för äldre, lovverksamhet, läxhjälp och parklek för barn, för att nämna några. 16

17 VALSTA CENTRUM STADSDELS- UTVECKLING Från och med den 1 februari 2012 är AB SigtunHem majoritetsägare i Nya Valsta Centrum AB med en ägarandel på 51 procent, övriga aktier (49 procent) ägs av Rikshem. Tillsammans har bolagen fortsatt driva stadsdelsutvecklingsprojektet i linje med tidigare framtagna planer. Detaljplanen för Nya Valsta Centrum vann laga kraft i oktober I den anges att syftet är att utveckla Valsta Centrum och området omkring centrumhuset på ett sätt som påverkar omgivande bostadsmiljö positivt. För att uppnå detta ska byggrätter för bostäder och utökade kommersiella och offentliga verksamheter skapas omkring ett offentligt rum. TRYGGHETSPAKET SigtunaHem och Hyresgästföreningen har i förhandling tagit fram ett trygghetspaket som innehåller: Elektroniska låssystem på alla allmänna utrymmen som entréer, cykelrum källare samt miljöhus. Porttelefon på entréer Elektroniskt låssystem samt elektroniskt bokningssystem för tvättstugor Fastmonterat värdeskyddsskåp i varje lägenhet Förhandlad hyreshöjning är 60 kronor per månad och lägenhet och kräver hyresgästmedgivande. I ombyggnaden Magnegatan/Ymergatan har detta trygghetspaket inkluderats i områdesavtalet. Längs Valstavägen planeras byggrätter för bostäder med möjlighet för publik verksamhet i bottenvåningarna. Centrumhusets lokalytor utvidgas söderut med en byggrätt för lokalytor i ett plan. Ovanpå detta planeras två punkthus för bostäder. I centrum planeras en mötesplats som inrymmer Valstabiblioteket, Medborgarkontor och Frejgården. 17

18 Medarbetare ORGANISATIONSFÖRÄNDRING Fastighetsförsäljningen innebar en minskning av lägenhetsbeståndet med 20 procent. Vid försäljningen utlovades att anpassningen av personalstyrkan skulle ske genom naturlig avgång. Under året har det hänt mycket personalmässigt. Förändringarna har både varit rent organisatoriska men även fysiska i form av flytt av medarbetare till nya lokaler. Några medarbetare med lång tid som anställda i företaget har gått i pension. SigtunaHem har minskat till fyra områdeskontor. För att öka samsynen i förvaltningen, få en tydligare ledningsgrupp och minska antalet chefer har en omorganisation genomförts. Ledningsgruppen har minskats och består nu av fyra personer, VD, Finanschef/Personalchef, Marknadschef och Fastighetschef. Fastighetschef är en ny tjänst som omfattar Förvaltning, Drift och Bygg. Gustaf Lundin anställdes i början av året på denna nya tjänst. SigtunaHem har efter genomförd förändring en organisation med nio chefer och fyra arbetsledare. Två av arbetsledarna är förvaltare som leder bovärdar och markvärdar i de fyra områdeskontoren. Målet är att stärka lagarbetet, få en större samsyn och minska effekten av att medarbetarna befinner sig på olika fysiska arbetsplatser. 18

19 Under året har SigtunaHem arbetat med utveckling av våra processer. Syftet är att få en ökad tydlighet i hur vi arbetar och samarbetar. Hittills har processerna preciserats i ett processhus som vilar på värdegrunden. SigtunaHems huvudprocesser är att hyra ut, serva hyresgästerna och förebyggande service. Under 2012 har SigtunaHem valt att byta affärssystem. I första steget får SigtunaHem ett gemensamt system för fastighetsdata, ärendehantering och uthyrning. I slutet av augusti stod det klart att FAST2 vunnit upphandlingen. Under hösten startade det stora arbetet med att implementera systemet. Marknadsföring och varumärkesbygge blir allt viktigare. Under lång tid har SigtunaHem byggt sitt varumärke genom profilering i radio. I december förstärktes det arbetet genom att SigtunaHem lanserade en audiell profil, en egen låt som förenar oss både internt och externt genom en särskild känsla. I texten slår vi ett slag för det bekymmersfria boendet. Syftet är att skapa kännedom om oss och vår verksamhet och få fler aktiva i vår intressebank. Som vi sedan kan kommunicera med digitalt i samband med uthyrning i ny- och ombyggnation. Resultat av det är att vi utan utbudsannonsering fick mellan 400 och 550 intressenter till varje lägenhet i senaste nyproduktionen, Övre Ekilla. Under året har ledning och styrelse fokuserat på att strukturera upp arbetsformer i den förändrade organisationen. För att skapa tydlighet och koppla ledningens möten på ett bättre sätt till styrelsemötena har hela mötesplaneringen preciserats i en årsplan. Varje år mäts index för Nöjd medarbetare. Resultatet utgör sedan grund för förbättringsarbetet. Medarbetarna är stolta och trivs med sitt arbete. Årets resultat pekar på att SigtunaHem bör jobba på ökad tydlighet och samarbete. Under 2012 har SigtunaHem beslutat att mäta Medarbetarindex med ett företag som även ger extern jämförelse externt inom bygg- och fastighetsbranschen. PROCESSHUS Styrprocesser Huvudprocesser Stödprocesser 19

20 Ekonomi 2010 förvärvade AB SigtunaHem tre bolag innehållande fastigheter med bostadsproduktion från PEAB Bostad. Syftet var att dessa bolag skulle fusioneras in i AB SigtunaHem då bostadsproduktionen var klar och bostäderna var uthyrda. Steninge Backe i Sigtuna AB ingick i fastighetsöverlåtelsen till Rikshem tillsammans med ytterligare bostadsfastigheter under De två övriga bolagen Sätunaparken i Sigtuna AB och Fastighetsbolaget Solurstorget AB ska fusioneras in i AB SigtunaHem. Motivet för fusionen är att fastigheterna ska ägas långsiktigt och därmed är det betydligt enklare i redovisningen att AB SigtunaHem äger fastigheterna direkt, istället för i bolagsform. Styrelsen har antagit fusionsplan och fusionen genomförs i april AB SigtunaHem och Hyresgästföreningen har sedan 2008 förhandlat fram ett avtal för systematisk hyressättning (Poängen). Syftet med avtalet är att ta fram en modell för kvalitetsbaserad hyressättning. Anpassningen till den nya hyran görs genom omfördelning inom ramen för förhandlad hyreshöjning. Hyreshöjning för är färdigförhandlad i ett treårsavtal höjdes hyran med 2 procent samtidigt omformades HLU-rabatten till en HLU-pott för framtida lägenhetsunderhåll års hyresökning på 1,95 procent fördelades med utgångspunkt från resultatet av bruksvärdesanpassningen i Poängen. 30 procent av hyresbeståndet fick 0,5 procents ökning, 30 procent fick 1,95 procents ökning och 40 procent fick 3,3 procents ökning. DRIFTNETTO, KR/M 2 MARKNADSVÄRDE I KKR Driftnetto Underhåll Övervärde Bokfört värde Driftkostnad st st st st

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

Svenska Mässans årsredovisning

Svenska Mässans årsredovisning 2007 Svenska Mässans årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Mässan Stiftelse får härmed avge årsredovisning för koncernen och moderstiftelsen för år 2007 Nordiska Skolledarkongressen

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Nordmalingshus AB 2007

Nordmalingshus AB 2007 2007 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

SABO Årsredovisning 2012

SABO Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 SABO Årsredovisning 2012 organisationsnummer 802000-1189 Styrelsen och verkställande direktören för SABO avger härmed följande årsredovisning. VD har ordet 3 Vad är SABO? 4 Femårsöversikt

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer