VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2

3 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 VD:s kommentar VD:s kommentar Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Jag vill börja med att tacka för förtroendet att få vara tillförordnad VD under rekryteringsprocessen av ny VD för Leksands Sparbank. Jag vill också rikta ett stort tack till personalen som under året ställt upp, lagt ner tid och visat ett stort engagemang för Leksands Sparbank och resan in i framtiden! Tack! Leksands Sparbank har bedrivit verksamhet i 143 år i denna underbara Siljansbygd. Under alla dessa år har sparbanken drivits av en vilja att vara en positiv kraft i utvecklingen av bygden. Sparbank som företagsform drivs ju utan enskilt vinstintresse och istället för att leverera aktieutdelningar till aktieägare så vill Leksands Sparbank på olika sätt ge tillbaks till det verksamhetsområde där sparbanken finns, det vill säga Leksands-, Rättviks- och Gagnefs kommuner. För år 2013 redovisar Leksands Sparbank ett rörelseresultat på nästan 43 miljoner kronor, ett rekordår! Tack vare detta resultat så föreslås en avsättning till sparbankens program Insatser för bygden på 2 miljoner kronor. Insatser för bygden är ett av flera sätt för sparbanken att stötta olika projekt och utvecklingsinsatser i vår bygd. Vad vill vi? Vår vision är att vi ska vara den ledande banken, det starkaste och bästa regionala bankalternativet för alla kundkategorier i vårt verksamhetsområde. Helt enkelt en sparbank där alla vill vara kund. Vi vill över tid bedriva bankverksamhet i sparbanksform, det vill säga utan ägare men på våra kunders uppdrag. Vi vill vara med och bidra till en stabil och trygg ekonomisk tillvaro för den breda allmänheten. Vi vill vara med och ta ansvar för det lokala näringslivets tillväxt. Vi vill vara med och aktivt medverka till utvecklingen av vår bygd. Genom våra samarbetspartners kan vi tillgodose alla våra kunders behov. Vi har ett bra samarbetsavtal och goda relationer med Swedbank och de cirka 60 övriga sparbankerna runt om i vårt land. Genom allianser med bra varumärken skapar vi styrka för Leksands Sparbank och våra kunder. Vi vill också på sparbankens initiativ öka den personliga kontakten med våra kunder för att skapa långsiktiga relationer med banken. Efter 143 år i branschen tror vi på långsiktighet! Swedbank Leksands Sparbank är inte detsamma som Swedbank. Leksands Sparbank är tillsammans med bland annat övriga sparbanker i Sverige en stor ägare i Swedbank. Aktieägandet har ett långt historiskt förflutet och vår avsikt har aldrig varit att inneha dessa aktier för spekulation, utan för att säkerställa inflytandet i vårt djupa samarbete med Swedbank. Aktiernas värde påverkar naturligtvis Leksands Sparbanks tillgångar både positivt och negativt beroende på aktiekursens utveckling. Aktiernas värde har dock inte medräknats i det kapital som används för att driva en säker och trygg bankverksamhet. Leksands Sparbank redovisar en kapitaltäckningskvot på 2,35, det motsvarar en kapitaltäckningsgrad på strax under 20 %, vilket innebär att Leksands Sparbank har en god marginal till de kapitalkrav som krävs för att bedriva bankverksamhet i Sverige. Bo Liljegren, ny VD i Leksands Sparbank I mars 2014 tillsattes Bo Liljegren som ny VD i Leksands Sparbank. Jag hälsar Bo välkommen till vår vackra bygd och önskar honom lycka till med uppgiften att leda Leksands Sparbank in i framtiden! Det är vad man gör som räknas I en värld i ständig förändring blir vinnarna de som har förmågan att fånga signaler i omvärlden och omforma dessa insikter till handling. Behovet finns av ständig reflektion och utveckling för att kunna gå i takt med omvärldsförändringen. Leksands Sparbanks stora utmaning ligger i att möta dessa förändringar och samtidigt behålla den kultur- och värdemässiga grund som bidragit till sparbankens framgångar under 143 år! Välkommen till Leksands Sparbank! Micael Enocsson tillförordnad VD 3

4 Omvärldsanalys Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Omvärldsanalys Ljusare men splittrad omvärldskonjunktur Den globala konjunkturen ljusnade under 2013 men bilden är mixad mellan länder. USA, Storbritannien och Tyskland tillhörde de stora ekonomier som överraskade mest positivt under året medan utvecklingen i tillväxtekonomierna snarare var den omvända. EMU-länderna lämnade recessionen bakom sig och visade under hösten allt fler tecken att återhämtningen fortsatte om än i en långsam takt. Trots finanspolitiska åtstramningar och politisk osäkerhet med risk för betalningsinställelse har den amerikanska ekonomin fortsatt att växa. BNP växte under fjolårets andra halvår med 3,7% uppräknat i årstakt, en uppgång från 1,8% halvåret före. Den starkare tillväxten och en förbättrad arbetsmarknad bidrog till att den amerikanska centralbanken, Federal Reserv (Fed) beslutade strax före jul att minska obligationsköpen med 10 miljarder USD till 75 miljarder dollar per månad. Planen är att de ska vara helt avslutade under 2014 om ekonomin tillåter varför inkommande data kommer att vara avgörande hur snabbt Fed kommer att minska obligationsköpen. Omläggningen i den amerikanska penningpolitiken satte press på valutorna i ett flertal tillväxtekonomier, i synnerhet ekonomier med stora obalanser såsom Indien, Sydafrika och Brasilien. Det skedde samtidigt som den kinesiska tillväxten bromsade in. Långränteuppgången under våren och sommaren kom av sig under senare delen av förra året trots Feds beslut att dra ned på likviditetsinjektionerna. Även i Sverige och Europa har långräntorna haft en nedåtgående trend. En ljusare omvärldskonjunktur och en lätt stigande inflation talar dock för att de globala långräntorna kommer att stiga under 2014, medan styrräntorna behålls oförändrade i USA och EMU inte minst på grund av en låg inflation och hög arbetslöshet. Den inhemska efterfrågan förbättrades under senare delen av året. BNP förväntas stiga i eurozonen I eurozonen förväntas BNP fortsätta att stiga om än från en låg nivå. Stigande konfidens både för hushåll och företag pekar på att återhämtningen kommer att fortsätta de närmaste kvartalen. Det låga resursutnyttjandet, sjunkande råvarupriser och hög arbetslöshet bidrog till att inflationstakten i euroområdet sjönk till 0,9 % i december, nivåer som är väsentligt lägre än europeiska centralbankens (ECB) uppsatta inflationsmål som är under 2%. I november sänkte ECB styrräntan från 0,5% till 0,25% i kölvattnet av de låga inflationssiffrorna och oron för att hamna i en deflationistisk utveckling. Ytterligare likviditetsåtgärder har diskuterats varför datautvecklingen under närtid kommer att vara avgörande för ECB:s nästkommande räntemöten. Trög svensk tillväxt men ljusglimtar finns I Sverige har BNP-tillväxten varit trögare än förväntat trots positiva signaler från Inköpschefsindex (PMI) och Konjunkturinstitutets konjunkturbarometrar. Under fjolårets tre första kvartal steg BNP med 0,8% i genomsnitt jämfört med motsvarande period året innan. Positivt var att den inhemska efterfrågan (konsumtion och investeringar) förbättrades under senare delen av året. Det gällde i synnerhet investeringarna. Bostadsinvesteringarna steg med 14% i årstakt och vi förutser en fortsatt stark ökning under 2014 på basis av att fler bostäder påbörjas. 4

5 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Omvärldsanalys Ökad sysselsättning trots låg tillväxt Arbetsmarknaden var överraskande robust ifjol mot bakgrund av den modesta tillväxten. Sysselsättningen steg med 1% jämfört med 2012 vilket motsvarar en sysselsättningsökning på personer. Arbetslösheten sjönk men nedgången begränsades av ett ökat arbetskraftsutbud. Hushållen höll relativt hårt om sina plånböcker trots goda disponibla inkomstökningar, stigande tillgångspriser (aktier, huspriser) och en ljusare omvärldskonjunktur. Hushållens höga skuldsättningsgrad, förändringar i arbetslöshets- och socialförsäkringarna kan ha bidragit till den måttliga konsumtionsökningen ifjol. Ljusare globala tillväxtutsikter har ännu inte satt avtryck i exportindustrin. En stark krona och en svag extern efterfrågan bidrog till att exporten krympte för andra året i rad. Inflationen långt under Riksbankens mål Inflationen i svensk ekonomi blev lägre än förväntat där en starkare krona och fallande råvarupriser pressade ned varupriserna. Samtidigt steg tjänstepriserna väsentligt mindre än normalt och gick därmed på tvärs gentemot utvecklingen i andra länder. Det är framför allt lägre transportpriser och låga prishöjningar inom hotell & restaurang som pressade tillbaka tjänsteinflationen. Sammantaget var inflationen 0,1% i december 2013, vilket är långt under Riksbankens inflationsmål på 2%. Den låga svenska inflationen och ECB:s räntesänkning i november satte ytterligare press på Riksbanken som i december sänkte sin styrränta från 1% till 0,75%, trots tidigare varningar om hushållens höga skulduppbyggnad. Samtidigt reviderade Riksbanken ned sin inflations- och reporäntebana med en första räntehöjning under första kvartalet Räntebeslutet togs efter att Finansinspektionen planerade att införa högre riskvikter på bolån. Expansivare finanspolitik och starkare arbetsmarknad Under 2014 räknar vi med att tillväxten i svensk ekonomi får ytterligare stöd via en expansivare finanspolitik och en starkare arbetsmarknad. Det gynnar de svenska hushållen. Även exporten och investeringarna förväntas ta fart där bostadsbyggandet kan överraska på den positiva sidan. Inflationen kommer gradvis att stiga under året men det dröjer till tidigast i slutet av året eller i början av 2015 som Riksbanken börjar höja styrräntan. Källa: Reuters EcoWin 5

6 Den lokala banken Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Lokal närvaro och samhällsnytta sparbanksidén mer aktuell än någonsin För över 200 år sedan skedde en förändring i den europeiska bankvärlden. Då fick den skotska kyrkoherden, vid namn Henry Duncan, en ny idé: att vem som helst, när som helst skulle få sätta in hur små belopp som helst och bankens vinst skulle återinvesteras i bygden. Fram till 1810 hade banker varit till för rika människor, men i Duncans bank, en sparbank, fick alla sätta in pengar. Han ville hjälpa fattiga att spara sig ur fattigdomen. Mycket har hänt sedan 1800-talet, men sparbanksidén lever vidare, än idag. Så här skiljer sig en sparbank från vanliga banker En sparbank är en lokal bank till skillnad från andra banker som har lokala bankkontor. Istället för enskilda aktieägare som ska ha del av bankens vinst har en sparbank lokalt valda huvudmän som beslutar hur vinsten ska fördelas. Den lokala kreditgivningen och att alla beslut fattas lokalt är också exempel på vad det innebär att vara en lokalt förankrad bank. Glesbygden behöver sparbanker Vårt stöd till lokal samhällsnyttig verksamhet är en del av kärnverksamheten och regleras i sparbankslagen. Den största samhällsnyttan gör vi egentligen genom att finnas som sparbank och bedriva bankverksamhet i vår bygd. Vi har, precis som de flesta sparbanker, stora marknadsandelar lokalt och har fått bland de högsta kundnöjdhetsbetygen mer än fem år i rad bland privat- och företagskunder. Historiskt har sparbankerna haft stor betydelse för det lokala samhällets och näringslivets utveckling och vi tillsammans fyller fortsatt en viktig marknads- och samhällsfunktion för stora delar av landet trots att det idag inte finns en sparbank i Stockholm eller Göteborg. Genom lokal förankring och lokal kreditgivning bidrar sparbankerna till näringslivets utveckling och tillväxt i hela Sverige. Huvudman ett viktigt uppdrag Huvudmannens erfarenhet, kunskaper och samhällskontakter är av stor vikt för att kunna utveckla vår verksamhet och marknadsposition. Han eller hon ska vara både samhällets och våra kunders representant och kunna spegla närings- och arbetslivet inom vårt verksamhetsområde. Huvudmännen är idag 32 till antalet, där hälften är utsedda av kommunfullmäktige i Leksand, Rättvik och Gagnef och resterande invalda på årsstämman. Bygdens bank... Eva Landgård, Leksands Sparbank och Jan Andersson deltog i bankens kundgolftävling i augusti. Första måndagen i juli hade vi en mycket lyckad familjedag på Siljanstravet i Rättvik. 6

7 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Den lokala banken Insatser för bygden Förutom att bedriva en bankverksamhet som syftar till att skapa ekonomisk frihet för våra kunder, är det vår uppgift att vara med och ta ansvar för bygdens utveckling. Detta gör vi, bland annat, genom att låta en del av vår vinst gå till Insatser för bygden. Dessa insatser går till olika projekt av engångskaraktär som har till syfte att främja regional utveckling som leder till mänsklig och ekonomisk tillväxt i vår bygd. Mottagare kan vara företag, privatpersoner, föreningar eller organisationer. Dalhalla fick 2013 bidrag till sitt moderniseringsarbete i arenan. Bland annat byggs en damm framför scenen som förankrar läktarsektionerna mot själva scenkonstruktionen i syfte att öka attraktionskraften och säkerheten i arenan. Leksands Hemslöjd kunde under året, tack vare bidrag från Leksands Sparbank, måla om fasaderna till sina fastigheter. En viktig insats i syfte att underhålla miljön i centrala Leksand. Övriga mottagare redovisas på sidan bjuder på lite mer. Karin Klarberg, Leksands Sparbank (i mitten) bjuder på smoothies på Siljans Bomässa i september. Till vänster Ida Jakobsson och höger Matilda Ivares Dagen före midsommarafton bjuder vi alla kunder på cider och jordgubbar. På bilden från vänster Sofia Ytfeldt och Martina Söderkvist, Leksands Sparbank. 7

8 Förvaltningsberättelse Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Redovisning för verksamhetsåret 2013 Styrelsen för Leksands Sparbank, , får härmed avge Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013, sparbankens 143:e verksamhetsår. Sparbanksstämman äger rum fredagen den 9:e maj, kl 18:00 i Roddens Hus, Västanvik, Leksand. Allmänt om verksamheten Leksands Sparbank har Leksands-, Rättviks- och Gagnefs kommuner som verksamhetsområde. Sparbankens huvudkontor finns i Leksand och därutöver finns kontor i Rättvik och Insjön. Sparbanken bedriver inoch utlåningsverksamhet. Vidare tillhandhåller sparbanken bl.a följande tjänster: ekonomisk och juridisk rådgivning, betalningsförmedling, ställande av borgen och garantier, uthyrning av bank- och servicefack, försäkringsförmedling, pensionsparrörelse samt värdepappersrörelse efter tillstånd. Leksands Sparbank ska vara en självständig och starkt lokalt förankrad fullservicebank, där alla vill vara kund. Sparbanken vänder sig till både privatpersoner, företag och organisationer. Vi ska vara en sparbank som skapar långsiktig ekonomisk trygghet och tillväxt för våra kunder. Det är även vår uppgift att vara med och ta ansvar för bygdens utveckling. Hos oss möter man enkelhet, kompetens, engagemang och närhet. Sparbankens resultat Rörelseresultatet för år 2013 blev tkr, en ökning jämfört med 2012 på tkr (35 %). Räntenettot minskade med 6,3% till tkr, vilket till stor del beror på lägre marknadsräntor. Provisionsnettot ökade 6,2% till tkr, största ökningen låg på värdepappers- och övriga provisioner. Under posten Erhållna utdelningar har utdelning från Swedbank AB erhållits med tkr. Under Nettoresultat av finansiella transaktioner har bokförts reavinster och förluster samt orealiserade värdeförändringar i samband med värdepappersaffärer. Även valutakursförändringar redovisas här. Rörelsekostnader exklusive kreditförluster och avskrivningar uppgick till tkr, en ökning med 8,8%. Fastighets-, IT- och övriga kostnader är i princip oförändrade medan konsultkostnader och personalkostnader ökat. Kreditförluster netto under året uppgår till tkr, se not 12 för mer information. Nyckeltal som beskriver sparbankens utveckling, ställning och resultat redovisas under Fem år i sammandrag. Sparbankens ställning Balansomslutningen vid årets slut var tkr, en ökning med tkr (16,1%) under året. Affärsvolymen, förvaltade och förmedlade volymer, uppgick till tkr, en ökning med tkr (9,9%). Inlåningen vid årets slut uppgick till tkr, en ökning med tkr (15,9 %). Sparbankens kunder har förmedlade placeringar i fonder (inkl. ppm) och försäkringar med ett marknadsvärde på tkr, en ökning under året med tkr (14,3%). Utlåningen uppgick vid årets slut till tkr, en ökning med tkr (2,0%). Sparbankens kunder har i Swedbank Hypotek förmedlade krediter på tkr, en minskning med tkr (1,6%). Sparbanken hade vid årsskiftet placerat tkr i räntebärande värdepapper, tkr i aktier och andelar samt tkr i likvida medel. Likviditetsberedskapen är mycket god. Det primära kapitalet vid årets slut efter avräkning uppgick till tkr och det supplementära kapitalet till tkr vilket gör att sparbankens kapitalbas blir tkr. Kapitalbasen i förhållande till totalt minimikapitalkrav, tkr, ger en kapitaltäckningskvot på 2,35 (not 34). Sparbankens ställning är mycket god. Personal Året har präglats av en hög personalomsättning mest beroende på att en generationsväxling pågår i sparbanken. Under året har sju personer nyanställts främst inom privatrådgivning. Som ny företagsmarknadschef har Pär Knis anställts efter sommaren. I augusti meddelade styrelsen sitt beslut att avsluta Annika Nygårds anställning som VD och samtidigt utsågs Micael Enocsson som tillförordnad VD under rekryteringsprocessen. Bo Liljegren blir ny verkställande direktör för Leksands Sparbank. Bo har lång erfarenhet inom finanssektorn med bank, finans- och försäkringsfrågor för både privatpersoner och företag. Under de sju senaste åren har Bo varit koncernchef/vd för Ikano Business Area Finance med verksamhet i tio länder. Bo börjar sin anställning i Leksands Sparbank mars Kompetensutveckling är i fokus och under året har tjugofyra personer tagit Swedsecs rådgivarlicens. Andra komptenshöjande åtgärder är utbildningar, erfarenhetsträffar och andra typer av nätverksträffar. Antal anställda var vid årets slut 54 (52) personer, antal årsarbetare under året var 46 (45). 8

9 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse SKI - nöjda kunder Årets kundnöjdhetsmätning, som utförts av Svenskt Kvalitetsindex, visar att våra kunder fortfarande känner stort förtroende för Leksands Sparbank även om kundnöjdheten minskat något sedan mätningen Företagskunderna är något nöjdare än privatkunderna och ger banken ett så bra betyg att det endast överträffas av sex andra sparbanker i landet. Privatkunderna är fortsatt nöjda men nivån har sjunkit från Undersökningen visar att privatkunder påverkas starkt av att banken kommer med förslag och initiativ som upplevs som långsiktigt lönsamma för dem. De kunder som upplever att de, i samband med rådgivning på banken, fått denna typ av erbjudande och förslag är betydligt nöjdare än övriga kunder. Kunder Sparbanken hade vid årsskiftet aktiva kunder, en minskning med 104 kunder sedan föregående år är fysiska kunder och resterande företag, föreningar eller organisationer bor eller är verksamma inom Leksand, Rättvik eller Gagnefs kommuner. Det innebär att cirka 31% av kundbasen är verksam utanför bankens verksamhetsområde. Vi ser också att kunderna i allt större utsträckning väljer att utföra sina bankärenden via bankens internetkanaler. Vid årsskiftet var 51% av bankens aktiva kunder anslutna till internetbanken. Av bankens aktiva privatkunder använder 74% internetbanken. Vi ser också en kraftig ökning på mobilbanken, 32% av bankens aktiva privatkunder utför idag en del av sina bankärenden med hjälp av sina smarta telefoner. Samarbetsavtal med Swedbank AB Sparbanken har behov av mycket kvalificerade IT-system och ITtjänster, så att bankens redovisning säkerställs och att kunderna erbjuds en modern och rikstäckande bankservice. Ett konkurrenskraftigt och heltäckande produktutbud innehållande fond- och andra placeringsprodukter, finansieringsprodukter, bank- och kreditkortsprodukter etc. har funnits i banken sedan lång tid tillbaka. Leveransen av detta är långsiktigt garanterad genom avtal med Swedbank AB. Avtalet gäller till den 30 juni 2017 med möjlighet till förlängning 2 år i sänder. Insatser för bygden I syfte att främja regional utveckling, som leder till ekonomisk och mänsklig tillväxt har sparbankens styrelse under 2013 beslutat att medverka och stödja följande projekt med tkr: k Dala Händer Inköp av bil 75 k Leksands Hemslöjd Upprustning av fastighet 75 k IFK Ore Upprustning ishall, elljusspår, slalombacke 100 k Djura hembygdsförening Staty av Karin Ersdotter Vackra Karin 25 k Dalhalla Förstärkning av läktare, damm mm 600 Summa 875 tkr Av 2013 års resultat föreslår sparbankens styrelse att avsättning sker med tkr till Insatser för bygden. Riskhantering I sparbankens verksamhet uppstår olika typer av risker som kredit-, marknads-, likviditets- och operativa risker. För att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har bankens styrelse fastställt policies och riktlinjer för de olika risktyperna. Sparbanken gör kontinuerligt en bedömning av risknivån i förhållande till det egna kapitalet i den process som kallas intern kapitalutvärdering (IKU). En mer omfattande skrivning om sparbankens risker finns i not 3. Miljöengagemang Sparbanken är sedan november 2012 miljöcertifierad enligt ISO 14001:2004. I miljöarbetet följer vi bl a upp resultatet mot de miljömål som vi satt upp för verksamheten. Miljömålen är att vi ska bli kontantsmarta, att kort- och internettransaktioner ska öka med 3% per år och att vi ska minska pappersförbrukningen med 5% till Genom att öka våra kunders användning av bankens självbetjäningstjänster, känner vi att vi kan göra stor nytta för miljön, då många människor kan göra flertalet av sina bankärenden i hemmet, via internetbanken. Att inte använda kontanter, utan istället använda betalkort eller att på olika sätt betala via mobilen, är självklart också sådant som är bra för miljön. Vår uppgift är att se till att kunden har alla möjligheter att göra ett bra miljöval, genom att använda bankens produkter. Aktieinnehav i Swedbank AB Leksands Sparbank äger st stamaktier i Swedbank AB. Anskaffningsvärdet på aktierna är tkr och vid bokslutsdatum var marknadsvärdet tkr, vilket motsvarar en aktiekurs på 181:- per aktie. Under året har innehavet haft en orealiserad positiv påverkan på det egna kapitalet med tkr. Det egna kapitalet i bokslutet uppgår till tkr efter styrelsens förslag till vinstdisposition. Aktieinnehavet i Swedbank AB är kapitaltäckt till 100%. Vid dagen för styrelsens påskrift, 26 februari 2014, av Årsredovisning 2013 var aktiekursen 180:- vilket ger en orealiserad förändring på eget kapital med ca tkr sedan årsskiftet. Swedbanks förslag till utdelning för 2013, vilket utbetalas 2014, är 10:10 per aktie. Tas detta förslag på Swedbanks bolagsstämma innebär det en utdelning på nuvarande aktieinnehav med tkr under Principer och processer för ersättningar och förmåner till ledningen Uppgifter om ledande befattningshavares ersättningar återfinns i not 10. Förväntningar om den marknadsmässiga och ekonomiska utvecklingen Sparbankens marknadsandel i verksamhetsområdet är hög. Inom delar av området finns dock stor potential för nya kundkontakter och ökad affärsvolym dels genom de bemannade kontoren dels genom dokumenterat hög kundnöjdhet. Kommunerna inom området har en god utveckling och stabilt befolkningsunderlag. Den ekonomiska prognosen är positiv och visar på ett stabilt rörelseresultat de närmaste åren, ökad affärsvolym och bättre kostnadseffektivitet. 9

10 Fem år i sammandrag Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Fem år i sammandrag Nyckeltal Volym Affärsvolym ultimo, Mkr förändring under året, % Av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer 9,93 5,74 1,74 5,71 12,78 Kapital Soliditet Beskattat eget kapital + 78 % av obeskattade reserver i % av balansomslutningen 19,22 18,47 16,95 17,78 18,31 Kapitaltäckningskvot Kapitalbas/Kapitalkrav 2,35 2,41 2,42 2,37 2,45 Primärkapitalrelation Primärkapital före avräkning/kapitalkrav 2,77 2,87 2,92 2,90 3,01 Resultat Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO 1,90 2,27 2,34 1,88 1,64 Rörelseintäkter/ affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym 1,21 1,25 1,20 0,95 1,35 Rörelseresultat/ affärsvolym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym 0,46 0,36 0,23 0,05 0,37 Räntabilitet på eget kapital Årets resultat i % av genomsnittligt eget kapital 5,15 4,28 2,88 0,68 5,04 K/I-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,59 0,57 0,65 0,84 0,66 K/I-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,62 0,71 0,81 0,94 0,72 Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto 49,10 42,95 47,57 92,88 73,36 Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) 0,44 2,26 1,49 0,08 0,32 Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, och kreditinstitut (exkl banker) 0,15 0,69 0,71 0,35 0,31 Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor

11 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Resultat- och balansräkning Resultat- och balansräkning Resultaträkning 1 januari - 31 december Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga kostnader Kreditförluster Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Balansräkning per den 31 december Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Emitterade värdepapper Övriga skulder Efterställda skulder Avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital S:a skulder mm och eget kapital ) inkl avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Förslag till disposition beträffande sparbankens vinst eller förlust Årets resultat enligt balansräkningen utgör, tkr Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande: avsättning till Insatser för bygden överföring till reservfonden Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att sparbanken vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med sparbankens interna kapitalutvärderingspolicy. Sparbankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 2,35 (föregående år 2,41). Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till 418 mkr (385 mkr) och slutligt minimikapitalkrav till 178 mkr (160 mkr). Specifikation av posterna framgår av not om kapitaltäckning. Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att sparbanken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar sparbankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 11

12 Resultat- och balansräkning Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Resultaträkning Balansräkning tkr Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Rapport över totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat tkr Not Tillgångar Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar 19 Inventarier Byggnader och mark Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital 27 Reservfond Fond för verkligt värde Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Ställda säkerheter för egna skulder inga inga Ansvarsförbindelser Åtaganden

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor Årsredovisning 2013 På schyssta villkor B IKANO BANK ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Bank 3 Vd-ord 4 Erbjudanden 6 Marknader 10 Medarbetare 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys räkningar MODERBOLAGET 149 Rapporter och noter Moderbolaget 150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys Inledande noter 155

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Tillämpningsområde 11.1. Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av finansiella instrument av företag som inte har valt att värdera

Läs mer

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Första kvartalet 2014 Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Kvartalets resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 3 980 mkr (3 660) Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639)

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639) DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639) Allmänt om verksamheten Sörmlands Sparbanks första halvår 2014 präglas av en lugn utveckling i positiv riktning, utan egentliga

Läs mer

Januari Mars April Juni Oktober December Juli September Nyckeltal, koncernen 1995 4 306 11,15 384 792 467 354 9 661 607 16,4

Januari Mars April Juni Oktober December Juli September Nyckeltal, koncernen 1995 4 306 11,15 384 792 467 354 9 661 607 16,4 Januari Mars a 250 000 kunder hade fram t o m december 1994 försäkrat sig om förtur att bli aktieägare i Sparbanken Sverige genom att öppna aktiesparkonto. a Sparbanken Direkt 020-22 11 22, första telefonbanken

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003)

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) 2 SAMMANFATTNING Denna rekommendation (RR 27) behandlar hur finansiella instrument skall

Läs mer

kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning

kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning Innehåll Ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening:»samarbete med starkt medlemsstöd» 1 Ordförande i Kommuninvest i Sverige AB:»Stabilitet och riskkontroll

Läs mer