Till ekonomiutskottet BÅSTADS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till ekonomiutskottet 120530 BÅSTADS KOMMUN"

Transkript

1 Till ekonomiutskottet BÅSTADS KOMMUN Underlag för budget

2 INNEHÅLL Ingår nya texter, nyckeltal mm enligt budgetberedningens diskussioner. Sid Vision, övergripande mål och inriktning, förhållningssätt och servicedeklarationer 1 Övergripande ekonomisk bedömning 6 Lägesbeskrivning för plan och exploatering 12 Förutsättningar, utgångsläge Äskanden från verksamhetsområden med justeringar 18 Sparförslag 20 Underlag för skolpeng Investeringsförslag 22 Nyckeltalsbilaga 26 Ansvarsområden Kommunfullmäktige, jävsnämnd, valnämnd 32 Överförmyndare, revision 33 Kommunstyrelse 34 kommunledningskontor 35 teknik & service 31 samhällsbyggnad 38 samhällsskydd 39 barn & skola 40 bildning & arbete 42 vård & omsorg 44 Omvärldsanalyser kommunledningskontor 46 teknik & service 55 samhällsbyggnad 61 samhällsskydd 66 barn & skola 70 bildning & arbete 90 vård & omsorg 97

3 Vision och mål Båstads kommuns vision samt övergripande mål och inriktning Vision Båstads kolllmuli ska val'a det självklara valetföl' bal'llfamiljel' i Öl'esulldsl'egiollell. Med detta menar vi att Båstads kommun året om ska vara attraktiv att bo och verka i, bygga på u'adition och fömyelse, präglas av småskalighet, god miljö, omtanke och generositet. Våra verksamheter skall baseras på våra naturliga fölutsättningar samt präglas av mångfald och god kvalitet. Övergripande mål l. Båstads kommun ska ha minst invånare år Båstads kommun ska ha tillgång till byggklara tomter i sex tätorter senast år Båstads kommun ska ha integrerad och tillgänglig kollektivtrafik senast år Båstads kommun ska vara Skånes hyggaste kommun. 5. Båstads kommun ska år 2012 vara en av de 50 bästa kommunema enligt Svenskt Näringslivs ranking och ha ett ökat antal arbetstilirallen. 6. Båstads kommun ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner. 7. Båstads kommuns invånare ska känna sig nöjda med kommunens service. 8. Båstads kommun ska ha alternativa boendeformer med varierande boendemiljöer och ett bostadsutbud som tillgodoser efterfrågan från året-runt-boende % av Båstads kommuns verksamhet ska bedrivas i altemativ regi senast år Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Illvesteringarna (exklusive exploaterings- och va-investeringar) ska finansieras fullt ut med skattemedel. Kommunen ska sträva efter sänkt kommunalskatt om förutsättningar finns. Nyckeltal till de övergripande målen liamgår av bilaga. Övergripande inriktning Barn- och ungdomsperspektiv Bam- och ungdomsperspektivet ska beaktas i all samhällsplanering. Boende Båstad ska vara en ath'aktiv kommun att bo och bosätta sig i och det skall finnas boendeformer anpassade för livets olika skeden. Bostäder/exploatering Kommunen ska i exploateringsavtal tydligare styra upp genomförandet av planer som avser exploatering av bostäder eller av bostäder/verksamheter på kommunal mark. Detaljplaner med konkreta genomförandeplaner ska prioriteras framför dem som görs av markförädlingsskäl. Näringsliv Aktiva insatser skall göras för att åstadkomma nyetableringar och nyinvesteringar inom kommunen samt för befintliga företag som vill växa. Den kommunala servicen skall vara hög vid företagens myndighetskontakter genom en professionell och snabb ärendehantering och tydliga besked. Utbildning Båstad skall vara en konkurrenskraftig utbildningskommun där unga kan få grund- och yrkesutbildning och där alla kommuninvånare kan öka sin kompetens. Skolans viktigaste mål är kunskapsfölmedling och varje elev skall ges möjlighet att utvecklas i den takt som egna förutsättningar medger. -1-

4 Vision och mål Kommuuikation och infrastruktur För att främja kommunens expansion och tillgänglighet skall viktiga kommunikations- och infrastrukturfi"ågor drivas aktivt. Livskvalitet och trygghet Kommunens invånare skall erbjudas en hög livskvalitet genom god hälsa, gott miljöarbete och goda förutsättningar för boende, aktiv fritid och rekreation. Kommunen skall värna om att den offentliga servicen i kommunen och regionen fungerar när man behöver den och att man tryggt kan bo kvar i sitt hem på ålderns höst, om man så vill. Alla kommuninvånare ska kunna känna sig h-ygga och säkra i kommunen. Tl-ygghet handlar bl a om egen försörjning, kunskap och arbetsro i skolan, tillgång till god vård vid behov och att kunna röra sig säkert i kommunen. Konkurrensutsättning Kommunens verksamheter genomlyses utifrån möjligheten till konkurrensutsättning med syfte att stärka kvalitet, kreativitet och kostnadseffektivitet. Valfrihet och tillgänglighet Alla kommuninvånare har rätt att påverka sin livssituation. Möjligheten att välja och påverka ska genomsyra alla verksamhetsområden. Arbetsgivarpolitiken Båstads kommun är en så attraktiv arbetsgivare att vi kan ath'ahera och behålla den personal och de kompetenser vi behöver. Förvaltning och utveckling Våra ambitioner fullföljs i praktisk vardagspolitik med att både förvalta och utveckla kommunen mot de uppsatta målen. Politikerna ska styra genom att sätta mål, riktlinjer, policies och planer medan kommunens anställda ska förses med rätt verktyg för att kunua genomföra dessa. Rollfördelningen mellan politiker och förvaltning, verksamheter inom förvaltningen samt mellan enskilda tjänstemän ska vara så tydlig att inga frågor faller mellan stolarna och att ansvarsutkrävande är möjligt. Ansvar, resurser och befogenheter måste följas åt. Genom delegering skall tillförsäkras att beslut fattas på lägsta möjliga nivå och så nära medborgarna som möjligt. Organisationen skall fortlöpande effektiviseras, utvecklas och anpassas till de krav medborgarna ställer. Samverkan Samverkan mellan kommun och näringsliv är en av hörnstenarna i Bjärehalvöns utveckling. Kommunen ska eftersträva ökad samverkan med näraliggande kommuner för att uppnå effektiva och kostnadsbesparande lösningar. Miljö Miljöfrågorna skall genomsyra kommunens verksamhet. Verksamheten skall bedrivas med en strävan efter ständigt minskad miljöpåverkan. Lokala miljömål ska inarbetas i konullunens energiplan, avfallsplan och översiktsplan. -2-

5 Vision och mål Kultur Kommunen ska ha ett rikt och varierat kulturutbud som stimulerar kommuninvånama till god hälsa och livskvalitet samt bidrar till kommunens attraktivitet som bostadsort och besöksrnål. I kommunen ska erbjudas upplevelser varje dag året runt. Förhållningssätt Kundfokus Alla medarbetare skall arbeta kundorienterat och sträva efter en hög grad av tillgänglighet. Effektivitet, kreativitet, flexibilitet, ansvarstagande och professionalism skall prägla vårt arbete. Beslutsfattande, särskilt vad avser myndighetsutövning, skall vara konsekvent och präglas av forutsägbarhet och likabehandling. För att minska forväntansgapet ska kommuninvånarna veta vilka tjänster och vilken servicenivå kommunen tillhandahåller. Detta skall tydliggöras, exempelvis via servicedeklarationer. Kommuninvånarna ska uppleva att kommunen i alla avseenden är lätt tillgänglig och har hög servicenivå. Medmänsklighet och omtanke All verksamhet ska präglas av medmänsklighet, omtanke och servicetänkande. Tydliga riktlinjer tolkade till medborgarnas bästa skall vara vårt rättesnöre. Öppenhet Kommunen skall arbeta for samsyn, öppenhet och delaktighet i hela den kommunala organisationen. Tydlighet I valje sammanhang ska största möjliga tydlighet eftersträvas. Arbetsklimat Arbetsglädjen är viktig for att vi ska ge kommuninvånama bästa möjliga service. Viktiga forutsättningar for ett gott arbetsklimat är ett gott ledarskap, öppenhet, "högt i tak, friska medarbetare, möjligheter till påverkan och delaktighet samt att varje medarbetare känner sig sedd och lyssnad till. Servicedeklarationer Kommunledningskontor Kommunens kundtjänst erbjuder service i enkla ärenden Kommunens webbplats ger information om kontaktuppgifter och kommunens service samt tillgång till e-tjänster Kommunen erbjuder stöd och vägledning i näringslivsfrågor Skrivelser från allmänheten skall besvaras skyndsamt Företagslotsen ger foretag service i alla kommunala myndighetsfrågor och erbjuder, i mer komplexa ärenden, ett möte med rätt konstellation tjänstemän inom sju dagar Teknik & service Vid mer än fyra timmars leveransavbrott ska abonnenten beredas möjlighet att hämta vatten från brandpost eller dricksvattentankar. Vid planerade avstängningar av vattenleverans skall abonnenten meddelas minst 2 dagar fdre avbrott. Vattnet i det kommunala nätet är fritt från fororeningar, luktfritt och välsmakande samt uppfyller livsmedelsverkets normer for kommunalt dricksvatten Sophämtning sker på utsatt dag och läckage från sopbilama elimineras Skötsel av kommunens offentliga ytor såsom park, gata, torg och stränder sker enligt kommunens skötselplaner -3-

6 Vision och mål o På kommunens WEB-plats publiceras aktuell och lättbegriplig information om hur kommunen enligt gällande skötselplaner ska sköta de offentliga ytorna. o Samtliga kommunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas varje år. o Samtliga kommunens lekplatser säkerhetsbesiktigas valje år. o Simundervisning erbjuds barn och möjlighet tiii märkestagning erbjuds alla o Kommunens ungdomsgårdar är en mötesplats för unga människor och erbjuder en drogfri milj ö o Vandringsleder och motionsslingor i kommunen är markerade och framkomliga. o Badvattenprover tas enligt kontrollplan för kommunens badplatser. o Kommunens bebyggelsenära skogar ska vara säkl'a att vistas i. Samhällsbyggnad o Om en ansökan är ofullständig får den sökande besked om detta inom tio arbetsdagar efter att ansökan inkommit. Den sökande får då också råd och anvisningar om med vad och hur ansökan skall kompletteras. o Planbesked ges inom fyra månader från det att ansökan är komplett o I enkla och väl förberedda ärenden tas bygglovsbeslut samma dag som ansökan inkommer. o Beslut om bygglov fattas inom tio arbetsdagar om ansökan är komplett och följer gällande detaljplan, regler och lagar o Beslut i övriga bygglovsärenden, t.ex. ansökan utanför detaljplanelagt område eller ansökan som avviker mot gällande detaljplan, fattas senast inom tio veckor förutsatt att ansökan är komplett. Samhällsskvdd o Om en ansökan är ofullständig får den sökande besked om detta inom tio arbetsdagar efter att ansökan inkommit. Den sökande får då också råd och anvisningar om med vad och hur ansökan skall kompletteras. o Beslut i inkommande ärenden fattas senastinom 10 veckor, förutsatt att ansökan är komplett o Inom tio dagar efter en insats skall räddningsljänsten ta kontakt med den drabbade i syfte att ge råd och stöd samt att följa upp räddningsljänstinsatsen. Barn & skola o Alla föräldt'ar med bam i åldrarna 0-18 år erbjuds föräldrautbildning o Barnomsorg ska erbjudas i kommunens samtliga sex tätorter o Placeringsbeslut om bamomsorg meddelas två månader före inskolningens början o Alla grundskoleelever får förutsättningar tiii godkänt betyg i alla ämnen o På vardagar får du vid behov alltid kontakt med någon på Individ och familjeenheten (IOF) och kontakt med en handläggare på IOF senast följande arbetsdag. Bildning & arbete o Alla vuxna i yrkesverksam ålder som saknar godkänt gymnasiebetyg i svenska, engelska och matematik ges möjlighet att studera bl.a. dessa ämnen på Akademi Båstad o Kommuninvånare som står till arbetsmarknadens förfogande och saknar inkomst och statliga stödinsatser ges inom tre månader sysselsättoing och sådant stöd så att de får fotfaste på arbetsmarknaden altemativt kan påbörja studier På vardagar får du vid behov alltid kontakt med någon på Individ och familjeenheten och kontakt med en handläggare på Individ och Familj senast följande arbetsdag o Bibliotek finns i alla sex tät011ema o Kommunens huvudbibliotek är öppet alla vardagar, med kvällsöppet minst en dag per vecka och öppet minst fyra timmar på helgen o Kulturupplevelser för allmänheten varje dag året mnt o Inom biblioteken skall det genomföras minst tio bamaktiviteter per år -4-

7 Vision och mål Vård & omsorg Det finns äldreombud eller motsvarande fdr rådgivning, personlig kontakt och eventuellt hembesök Kontaktman ska utses och genomforandeplan upprättas inom fem dagar efter mottaget nppdrag På vård- och omsorgsboende erbjuds det i samverkan med kulturavdelningen gemensamma aktiviteter och kulturupplevelser vid fyra tillfållen per vecka, varav en ska vara på kvällstid I kommunens boenden ska ingen behöva dela rum med någon man inte valt att dela lum med. Alla som har hemsjukvård ska erbjudas att registrera sig i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Personligt besök ska göras inom 30 minuter efter larm om svar inte fils på trygghetstelefonen. Det ska finnas två altemativa maträtter vid huvudmålet Beslutade insatser ska utfdras inom angiven tid. Våra kunder ska veta när vi kommer och fil besked om när vi inte kommer Åtgärder till följd av avvikelser och klagomål ska påbörjas inom fem arbetsdagar. -5-

8 Övergripande ekonomisk bedömning Övergripande ~konomisk bedömning Budgetförutsättningar för Samhällsekonomin och kommunernas ekonomi SKL gör följande bedömning sin Ekonomirapport - april 2012: Samhällsekonomin Allt fler tecken tyder på en förbättrad konjunktur. Hushållen lättar på sina plånböcker samtidigt som företagens framtidsförväntningar ljusnar. Inte bara här hemma utan också i andra länder är tongångarna nu mer positiva. Mycket talar därför för att konjunkturen är på väg att vända upp igen. Men även om många tecken pekar rätt kvarstår att skuldkrisen i Sydeuropa fortsätter lägga hinder i vägen för en mer kraftfull återhämtning. Tillväxten i svensk ekonomi bedöms därför inte bli mer än måttlig. BNP beräknas öka 0,6 procent i år och 2,6 procent Stora utmaningar på arbetsmarknaden kvarstår därmed, Den bräckliga tillväxten ger inte utrymme för någon sysselsättningsökning. I stället stiger arbetslösheten, Men trots ett dystert arbetsmarknadsläge växer ändå skatteunderlaget i relativt hygglig takt. Vi bedömer att skatteunderlaget i år och nästa år ökar 3,7 procent respektive 3,8 procent. I reala termer motsvarar det en ökning med omkring 1,5 procent. Kommunernas ekonomi Kommunerna har med hjälp av återhållsam kostnadsutveckling och god ordning på ekonomin haft starka resultatunder de senaste åren. Tillfälligt konjunkturstöd och successivt förbättrad skatteunderlagsutveckling har bidragit till överskott som räckt till för att uppfylla kravet på god ekonomisk hushållning, Efter flera år med starka resultat i kommunerna börjar läget se besvärligare ut från Högre skatteintäkter än beräknat och engångsintäkter bidrar tillf<illigt till ett bra resultat i år. Därefter leder ökade demografiska behov, minskade statsbidrag och omfattande investeringsprogram till fallande resultat framöver. Nyckeltal för den svenska ekonomin (källa SKL cirkulär 12:15,120426) Procentuell förändring om Inte annat anges BNP' 5,9 4,0 1,0 2,6 3,5 3,7 3,3 Sysselsättnln9, timmar' 2,6 2,3 0,0 0,1 1,0 1,2 0,7 Öppen arbetslöshet, nivå 8.4 7,6 7,8 7,9 7,3 6,7 6,3 Timlön 2,6 2,5 3, ,1 3,7 4,0 Konsumentpris, KPIX 1.8 1,1 1,4 1,1 1,4 1,6 1,7 Konsumentpris, KPI 1,2 3,0 1,3 1,1 1,8 2,2 2,3 *Kalenderkorrigerad u(;veckling. Regeringens vårproposition Regeringen presenterade 2012 års vårproposition den 16 april, I denna presenterades inga skarpa förslag som påverkar kommunsektorn utan förslag till förändringar skjuts fram till höstens budgetproposition. Sveriges Kommuner och Landsting menar att besked om reformer och förändringar bör ligga i vårpropositionen för att kommunsektorns planeringsförutsättningar ska underlättas, -6-

9 Övergripande ekonomisk bedömning Befolkningsutvecklingen Båstad Ett av de övergripande målen för kommunen är att befolkningen ska ha minst invånare år I genomsnitt innebär det en ökning med ca 200 personer per år. De senaste fem åren har befolkningen ökat med 60 personer eller 12 personer i genomsnitt per år. l verkligheten har den årliga förändringen varierat mellan -48 till +77 personer. Med anledning av osäkerheten i faktiskt befolkningsutfall har budgeterade skatte- och statsbidragsintäkter utgått från oförändrad befolkning. En förändring av +10 invånare innebär en ökad intäkt med ca 415 tkr. Befolkningen i kommunen uppgick den 31 december 2011 till invånare. Under årets tre första månader minskade befolkningen med nio invånare. Födelsenettot uppgick till-24 medan flyttningsnettot blev personer flyttade till Båstad medan 159 flyttade ut. Befolkningsutvecklingen : Ar Antal invånare Förändring från föregående år Båstads befolkningsstruktur skiljer sig markant från riket. Andelen personer 65 år och äldre uppgår till 28 procent mot 19 procent i riket. Kommunfullmäktige har beslutat att en oförändrad befolkning ska ligga till grund för budgetarbetet Ålder Summa O w Summa O Barnomsorg, utbildning samt äldre- och handikappomsorg kostade 506 mkr 2011 vilket innebär 84 procent av kommunens nettokostnader. Befolkningsutvecklingen har stor betydelse för framtida behov av kommunal service och därmed kommunens ekonomi. Förändringar ställer också krav på omprioritering av resurser mellan verksamheter och därmed påflexibilitet och anpassningsförmåga. Finansiella mål 1. Överskottetska uppgå til/2 procent av skatteintäkteroch generella bidrag. Genom detta resultatkrav anges hur mycket den löpande verksamheten får kosta i förhållande till de totala skatteintäkterna och skapar tillsammans med avskrivningar utrymmet för investeringar. Målsättningen är att uppnå ett överskott på 2 procent. För 2012 skulle detta innebära ett överskott i storleksordningen 12,7 mkr. -7-

10 Övergripande ekonomisk bedömning 2. Investeringarna (exklusive exploaterings- och va-investeringar) ska finansieras fullt ut med skattemedel. Avskrivningar och resultatet utgör det belopp som behövs för att egenfinansiera investeringarna i den skattefinansierade verksamheten. Är investeringsnivån högre krävs upplåning, utnyttjande av likvida medel och/eller försäljning av anläggningstillgångar. Lånefinansieringkan skeför övriga investeringar. Avskrivningarna uppgårtill ca 35 mkr på genomförda investeringartill och med Kommunen siw sträva efter sänkt kommunalskatt omfärutsättningarfinns. Kommunalskatten uppgår till 20:23. Resultatutveckling Båstads kommuns har haft en relativt stabil ekonomi under 2000-talet. Två år har visat underskott (2003 och 2008) medan övriga år haft positiva resultat. Överskotten har varierat mellan 3 och 35 Mkr. Det har funnits flera skäl till den goda ekonomin. En kraftig tillväxt av skatteunderlaget, ökade statsbidrag, låg inflation och god budgetföljsamhet har bidragit till de goda resultaten vände ekonomin nedåt, skatteutfallet försämrades, räntorna steg och nämnderna hade svårigheter att hålla budgeten. De positiva utfallen 2009 och 2010 beror bland. annat på att tillräckligt höga överskott budgeterades, realisationsvinster vid försäljning av fastigheter och Båstad Utvecklingsbolag, minskade sociala avgifter, lägre räntor samtstatligt konjunkturstöd. Även åtstramningar i verksamheterna bidrog till att minska kostnaderna. Kommunallagen säger att kommuner ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. De löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna. Ett nollresultat är inte en tillräcklig nivå för att hålla en god ekonomi under en längre tid. Blir det underskott så säger kommunallagens balanskrav att detta ska vara återställt inom den pärmaste 3-årsperioden. De underskott kommunen haft har återställts med positiva resultat påföljande år. Resultatet för 2012 är budgeterattill14,5 Mkr. Resultatet har genom tilläggsanslag (upprustning av bygdegårdar samt extra arbetsmarknadsåtgärder) minskat med 4,5 Mkr till 10,0 Mkr. Enligt budgetuppföljning för första kvartaletsåprognostiseras ettresultat för 2012 på 7 Mkr. Verksamheterna redovisar underskott som till viss del uppvägs av högre skatteintäkter. Resultatutvecklingen, Mkr: Resultat , , , ,8 prognos ,0 budget 2013 plan 2014 plan 2015 Investeringar Ett finansiellt mål är att investeringar inom skattefinansierade verksamheter ska finansieras med egna pengar. Taket utgörs av summan av avskrivningar och årets resultat, som motsvarar mellan 45 och 50 Mkr per år. För va-investeringar därutöver samt exploateringsverksamhet kan upplåning bli aktuellt. Netloinvesteringar, Mkr: 2008 Neltoinvestering, exkl va13,8. Nettoinvestering, va 34, ,6 22, ,7 29,2 budget *) budget ,0 77,7 18,3 56,6 plan 2014 ptan

11 Övergripande ekonomisk bedömning *) ingår överförda medel från ,5 Mkr. Den genomsnittliga investeringsnivån de senaste fem åren uppgår till 31 Mkr/år exklusive va-investeringar. Innevarande år beräknas de skattefinansierade investeringarna uppgå till knappt 78 Mkr. Denna höga nivå kommer liksom för va-investeringar att kräva upplåning. Va-investeringarna har de senaste fem åren uppgått till 24 Mkr per år. En kraftig ökning av va-investeringarna (framför allt utbyggnad av avloppsledning och vattenförsörjningsplan) finns upptaget med 131 Mkr under De ökade driftkostnaderna kommer till stor del att belasta va-abonnenterna genom höjda va-avgifter. Självfinansieringsgrad av skattefinansierade investeringar, procent: 2008 Självfinansieringsgrad budget budget plan 2014 plan procent innebär att alla investeringar finansieras med egna medel. Upplåning Upplåning under åren har gjort för va-investeringar. Under 2008 upptogs även lån med 14 Mkr som vidarutlånades för ridhusanläggning i Hemmeslöv. Upplåning, Mkr Upptagna lån O ,5 budget budget ,7 plan 2014 plan års budgetavses 25 Mkr upplånas till den nya förskolan i Östra Karup. Utdebitering Kommunens utdebitering uppgår till 20,23 kronor per skattekrona. Ett av de finansiella målen är attkommunalskatten skasänkas om förutsättningar för detta finns. Den genomsnittliga utdebiteringen i riket är 20,59 kronor och i länet 20,31 kronor. Skattesatsen varierar i Skåne mellan 18,50 kronor och 21,76 kronor. Utdebitering av 1 kr/skkr för Båstad motsvarar 28,6 Mkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag Skatteintäkter och generella statsbidrag är beräknade utifrån Sveriges kommuner och Landstings prognos i april Totalt beräknas de uppgå till 633,8 Mkr. Vad gäller inkomstutjämningen syftar denna till att alla kommuner garanteras en beskattningsbar inkomst per invånare motsvarande 115 procent av genomsnittet i landet. Kommunen får ett inkomstutjämningsbidrag som föl' 2013 beräknas till 58 Mkr. En annan del i utjämningssystemet är kostnadsutjämningen som ska utjämna strukturella kostnadsskillnader. Strukturella kostnader är sådana kostnader som kommunerna inte själva kan påverka som exempelvis åldersstruktur och geografisk struktur. Kommuner som har en större andel barn, ungdomar eller äldre än riksgenomsnittet får ett bidrag, är andelen i stället lägre betalas enavgift. För 2013 beräknas avgiften till 9 Mkr. Det nationella utjämningssystemet föl' LSS-kostnader infördes Avgiften för 2013 beräknas till 29 Mkr. -9-

12 Övergripande ekonomisk bedömning Fr o m 2008 växlades det generella statsbidraget mot en kommunal fastighetsavgift motsvarande 1316 kr per invånare (gäller alla kommuner). Avgiften blevnästan 19 Mkr. Den årliga intäktsförändringen från fastighetsavgiften tillförs respektive kommun. För 2013 antas den uppgå till 31 Mkr. Ekonomisk kompensation Löner I årets budget finns drygt 9 Mkr avsatta centralt för löneökningar vilket motsvarar 3 procent. Verksamheterna får kompensation efter slutförda förhandlingar. En procents löneökning motsvarar 4,2 Mkr på årsbasis. Inflation Tidigare år har det varierat om nämnderna i sina ramar fått kompensation eller inte för antagen inflation. För 2012 skedde ingen kompensation vilketi realiteten innebär ett "sparbeting". SKL:s prognos för inflation är 1,1 procent 2013, 1,8 procent 2014 och 2,2 procent procents inflation motsvarar ca 1,2 Mkr. Det ska observeras att vissa ersättningar är starkt knutna till personalkostnader, exempelvis interkommunal ersättning inom skolan. Så även vid låg inflationen så höjs ersättningen utifrån löneökningar. Förändrade verksamheter I de fall verksamheter startar upp under året och medel bara avsatts för del av året krävs tillskott för att klara verksamheten hela året. Detta gäller även andra åtaganden som gjorts som påverkar verksamhetens kostnader. På samma sätt ska reducering av medel ske då verksamhet upphör. Resultatmål Relationen nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag är en viktig faktor vid bedömning av kommunens ekonomi. Detta visar hur stor del av de totala skatteintäkterna som går åt till den löpande verksamheten. Är förhållandet mer än 100 procent, d v s vi konsumerar mer pengar än vad vi har till vårt förfogande, såblir resultatet ettunderskott. Balanskravet innebär att resultatet måste vara positivt. Nettokostnadernas andel av totala skatteintäkter, procent: 2008 Nettokostnadsandel budget budget plan 2014 plan 2015 Ett annat sätt att folidulera hur stort resultatet bör vara är att ställa resultatet i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag. En tumregel enligt Sveriges Kommuner och Landsting är att årets resultat ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Ett överskott på 2 procent motsvarar för ,7 Mkr. Resultat i procent av skatteintäkter och statsbidrag: 2008 Resultat, procent av -1,7 skawbidrag , , ,3 budget budget ,3 plan 2014 plan

13 Övergripande ekonomisk bedömning Soliditet Soliditeten anger hurstor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital och är ett mått på den l~ngsiktiga betalningsberedskapen. Den framtida höga investeringsnivån inom va-verksamheten kommer att innebära upplåning vilket minskar soliditeten. Soliditet, procent: Soliditet budget budget plan 2014 plan 2015 Kommunen har en pensionsskuld på 284 Mkr som enligt lag inte ska redovisas i balansräkningen. Med hänsyn till denna skuld skulle soliditeten 2011 uppgått till 18 procent. -11-

14 Planavdelningens utblick Lägesbeskrivning för plan och exploatering Detaljplaner förbereder för exploatering i det att marken kan utnyttjas i enlighet med de rättigheter de ger när planen antagits. Planer kan överklagas, vilket sker i många av kommunens planärenden, varför det är svårt att prognostisera när planer vinner laga kraft. God planberedskap med detaljplanerad mark är en förutsättning för att exploatering ska kunna ske men att och när den sker beror av flera andra faktorer. När planen väl finns skall en exploatering förberedas genom utbyggnad av infrastrukturen och bygglov ges. Det är ytterst exploatören som bedömer marknaden d.vs när det kan vara meningsfullt att bygga och sälja eller hyra ut och i vilken takt det ska ske. Det gäller också den detaljplanerade kommunala marken vare sig den säljs vidare till enskilda, småhusföretag eller andra exploatörer. Dock har kommunen under det senaste året, i någon mån, försökt reglera genomförandet av detaljplaner på privat mark genom att fastighetsägarna måste ställa bankgaranti eller belopp till förfogande på ett konto, motsvarande alla kostnaderna för genomförande av de allmänna delarna inom detaljplanen. På detta sätt hoppas man att angelägenheten blir större hos de privata intressenterna till att realisera de upprättade detaljplanerna. Kommunen kan för sin egen mark villkora när och hur det byggs i markanvisningsavtai men agerar endast som exploatör genom det kommunägda bostadsbolaget Båstadhem. Av de bostäder som byggs i kommunen blir en del permanenta bostäder och en annan del fritidshus. Den kommuntäckande översiktsplanen (ÖP) som antogs hösten 2008 (och vann laga kraft 2009) genererar fortfarande nya planförfrågningar inom ramen för den markanvändning som planen föreslår. Tillsammans med fördjupade översiktsplaner (FÖP), för Torekovoch Norrviken, Kattvik, Boarp, är det i vissa avseenden enklare att arbeta med exploateringsförberedande detaljplaner. Dessa förhållanden gäller där Länsstyrelsen, i sina granskningsyttranden över ÖP och FÖP, är eniga med kommunen om att föreslagen markanvändning är godtagbar och förenlig med alla de intressen som man i planeringshänseende måste beakta och väga samman. I de fall där Länsstyrelsen redan i ÖP:n och FÖP:arna har uttryckt en avvikande mening måste kommunens ställningstaganden preciseras ytterligare och dialog föras med staten inom ramen för detaljplaneprocessen. Detta leder, för dessa ärenden, till mer omfattande och ofta utdragna planarbeten, exempel härpå är översynen av befintliga detaljplaner i kustsamhällena på sydsidan av Bjärehalvön, den nya detaljplanen för Norrviken - Lilla Båstad och detaljplanen för det nya verksamhetsområdet i Östra Karup, norr om väg 115, väster om väg E6/E20. En stor utbyggnad i kommunen kan ske som en följd av de planer som redan antagits och som kommer att antas de närmsta åren om planprocesser löper normalt utan långa överklaganden och om allt som planeras leder vidare till exploateringar. Möjligheter till utbyggnad är så stora att de bl a har påkallat en utbyggnad av reningskapaciteten i Hedhusets reningsverk Redogörelsen nedan visar möjligheter till exploateringar för över drygt 300 bostäder i redan antagna och laga kraft vunna planer och att nya planer kan skapa ytterligare möjligheter för c:a bostäder under resten av 2012 och Till detta kan läggas att det finns lediga tomter i olika existerande planer samt att ett smärre antal nya bygglov kan antas ges utanför planlagt område. Det innebär stora möjligheter i förhållande till Båstads storlek och utbyggnadstakten blir antagligen långsam Pågående och möjlig exploatering Nyexploateringar efter äldre och nyare laga kraftvunna detaljplaner pågår i främst Båstad, Förslöv och Torekov men nya mindre planer föl' bostäder på privat mark hal' också under de senaste åren blivit klara i Grevie, Grevie Kyrkby, Boarp och Stora Hult. -12-

15 Planavdelningens utblick I Båstad med Hemmeslöv och Eskilstorps by pågår exploatering genom olika privata intressenter med ett utbud av enskilda tomter och grupphus med c:a 50 ännu osålda enheter på t.ex., kv Dösen, Paulins väg, Äppeldalen, Gamla Campingen i Hemmeslöv. Laga kraftvunna detaljplaner med privata intressenter i Hasselbacksområdet, Eskilstorps by (Eskilstorp 5:7) samt i Hemmeslövs norra del gertillsammans utrymme för ytterligare c:a 90 hus men exploatering har ännu inte påbörjats. Eskilstorps by pågår. Den senaste revidering av detaljplaner i Hemmeslöv som ger ytterligare exploateringsmöjligheter vann laga kraft föl' ett drygt år sedan. Områdetvid Trädgårdsvägen är färdigexploaterat Detaljplanen för Trollbäcken samt ett närliggande redan planerat område vid Örebäcken ger tillsammans möjlighet till 91 bostäder i flerfamiljshus. Detaljplanen för Trollbäcken ligger fortfarande överklagad, men ett avgörande förväntas inom kort. För den sk Korrödstomten arbetar Båstadhem med en lösning som skall möjliggöra för exploatering. I Förs!öv säljer kommunen själv de sista enskilda tomterna inom detaljplanen för del av Förslöv 2:4 m fl som Anebyhus tidigare haft option på. Genom markanvisning till Bjärehalvöns fastighets AB pågår ytterligare exploatering föl' radhus inom den sista delen av samma detaljplan som om det genomförs sedan är realiserad fullt ut. De sista av Båstadhems kooperativa hyresrätter inom området stod färdiga för 1,5 år sedan. Totalt återstår 5 tomter att sälja för kommunen och 14 radhus för Bjärehalvöns fastighets AB att bygga. Båstadhem utreder fortfarande möjligheterna för genomförandet av de två flerfamiljshusen i Förslöv, inom Slammarp 64:1. Utbyggnad enligt lagakraftvunnen plan på privat mark i södra Förslöv av drygt 20 hus har fortfarande inte påbörjats. I Torekov pågår fortfarande försäljning av enskilda tomter och grupphus i ett större planområde över både privat och kommunal mark med möjlighet till c:a 100 enheter. Kommunens alla tomter, 23 till antalet, är sålda sedan ett drygt år tillbaka. Det fanns 1 tomt kvar vid årsskiftet. För den detaljplan som vann laga kraft 2010, i norra Torekov (för Varan 9:2) har projektering för exploatering pågått under 2011 men man har ännu inte kommit igång med byggnationen. Detaljplanen för ett 60-tal tomter i södra Torekov, i närheten av Torekov hotell, antogs i början av året men överklagades av närboende. I Västra Karup pågår fortfarande försäljning av 20-talet tomter genom två privata exploatörer. Ytterligare någon tomt har sålts under det gångna året och byggnation pågår. En lagakraftvunnen plan för tomtmark och grupphus på privat mark i Boarp rymmer c:a 35 bostäder och här påbörjades exploateringen föregående år och nu uppförs det första huset i området. Detaljplan föl' Norrviken med c:a 100 bostäder och hotell, som vann laga kraft 2010, håller på att genomföras i vissa delar. NTAB började under 2011 förbereda för byggnation på den sk nedre platån. Försäljning pågår av 8 tomter i Mäsingestrand genom en privat exploatör. Lagakraftvunna men ännu ej exploaterade planer föl' verksamhetsmark har under något år funnits i Förslöv och vid Båstads station. En detaljplan för ett verksamhetsområde öster om motorvägen i Östra Karup antogs 2010 men ligger fortfarande överklagad. Under 2011 påbörjades en ny detaljplan för verksamhetsmark i Östra Karup, norr om väg 115, väster om väg E6/E20 sedan kommunen köptytterligare marki anslutning till orten. Revideringen av detaljplanen för Inre Kustvägen som pågår innehåller också den, i likhet med befintlig plan, verksamhetsmark mellan vägen och järnvägen. Den mest aktuella exploateringen av verksamhetsmark pågår just nu inom ramen för den detaljplan för Hemmeslöv 8:2 som antogs och vann laga kraft i början av detta ål'. Om allt går som planerat öppnar de första butikerna här redan nästa år. -13-

16 Planavdelningens utblick Under.resten av 2012 kommer troligen ytterligare detaljplaner för bostäder att antas: Planen över nedre Hasselbacken har c:a 100 bostäder i grupp- och flerfamiljshus. Detaljplanen för bostäder i Östra Karup, revideras inför en förnyad utställning, och beräknas antas under slutet av året. Planen kommer att innehålla färre bostäder än ursprungsförslaget men det rör sig ändå om ca 150 bostäder som möjliggör olika upplåtelseformer. En större detaljplan för bostäder på kommunal mark i Grevie Kyrkby förväntas också antas under året, likaså detaljplanen för Hallen 16 (Hakonhus) som rymmer ca 30 lägenheter. Flera olika mindre planarbeten pågår i Torekovoch troligen antas planer för ca 20 tomter här under året. Planeringen för Åstad fortsätter. Utkast till plan- och kvalitetsprogram håller på att upprättas. Vidare pågår revideringen av detaljplanen för Inre Kustvägen som också omfattar det nya stationsläget och en del stationsnära verksamhetsmark, samt förhoppningsvis ett mindre antal bostäder. Detaljplanering i en första etapp runt stationsområdet med tyngdpunkt på bostäder skall också komma igång inom det snaraste Under 2013 kommer planarbete framför allt att innebära vidare möjligheter till exploatering i Båstad på privat mark i Hasselbacksområdet och Norrviken, om lilla Båstad får köpa stiftelsens mark. Den övre delen av Hasselbackenområdet kan antas ge c:a 150 bostäder i såväl småhus som flerfamiljshus och lilla Båstad, fullt utbyggt förväntas rymma ca 200 bostäder. Ytterligare detaljplaner kommer att gälla kommunal mark i Förslöv, dels planläggning för nytt stationsläge med anledning av beslutet om stationsläge för pågatåg i centrala Förslöv, dels planläggning för ytterligare bostäder inom resterande delar av Förslöv 2:4. Vidare planläggning på kommunal mark i Västra Karup, den sk Lindströms Backe, Båstad (Heden) och Grevie samt privat mark i Grevie kyrkby, möjligen också för mer privat mark i Torekov. ', Fortsatt revidering av äldre planer skall också ske, i kustsamhällen på kommunens sydsida efter dialog med Länsstyrelsen avseende Riksintressen och Ängelholms flygplats avseende bullerkurvan. Genomförd översiktlig dagvattenutredning visar också på att det krävs vidare utredningar om ansvar och finansiering av nödvändiga anläggningar för dagvattnet. Planläggning av Kattvik blir mer och mer angeläget, mot bakgrund av flera olika anledningarsomrörbebyggelsetryck, riksintressen, strandskydd, vatten och avlopp m m Perioden kommer att präglas av de nya exploateringsmöjligheter för bostäder och verksamheter som de stora planerna som färdigställts under ger. Nytt planarbete under perioden koncentreras till bostäder vid stationslägena i Åstad och Förslöv förmodligen också Grevie. Mindre planer i flera samhällen aktualiseras kanske också, tex Hov och Eskilstorp. Möjligen görs också planer för mer omfattande utbyggnad av Stora Hult. Planer för verksamheter i anslutning till stationslägena i Åstad och Förslöv skall också prioriteras. Eventuellt kommer också privat mark intill väg E6/E20 att detaljplaneläggas för verksamhet. Exploateringar sent under perioden kommer att koncentreras till stationslägena i Båstad, Förslöv och kanske Grevie inklusive Grevie kyrkby. Övrigt Behov av fler förskoleplatser och en driftsmässigt effektivare barnomsorgsstruktur kan leda till nybyggnation av förskoleenheter, i kommunal eller alternativ regi. Det är även tänkbart att privata intressenter också bygger nya förskolor. -14-

17 Planavdelningens utblick För att centrala Båstad skall kunna förtätas krävs att inriktningsbeslut fattas (som kan leda till detaljplaneläggning) med utgångspunkt i de parallella arkitektförslag som tagits fram -15-

18 Förutsättningar för Utgångsläge, budget 2012 KOMMUNFULLMÄKTIGE budget 2012 inkljusteringar justering interners renhållning -14 Skolpeng, bo, grundskola budget 2012 inkl justeringar uppdaterat ejter bejalkn prognos Skolpeng, gymnasieskola budget 2012 inkljusteringar uppdaterat ejter betolkn prognos 851 JÄVSNÄMND -50 budget 2012 inkl justeringar -50 VALNÄMND -100 budget 2012 inkljusteringar -100 ÖVERFÖRMYNDARE -489 budget 2012 in kljusteringar -489 REVISION -705 budget 2012 inkljusteringar -705 KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETS OMRÅDEN - kommunstyrelse budget 2012 inkl justeringar justering interners renhållning kommunledningkontor budget 2012 inkl justeringar justering interners renhållning teknik & service budget 2012 inkl justeringar samhällsbyggnad budget 2012 inkljusteringar samhällsskydd budget 2012 inkl justeringor barn & skola, rambudget budget 2012 inkfjusteringar bildning & arbete, rambudget budget 2012 inkljusteringar ramar mm

19 - vård & omsorg budget 2012 inkl justeringar SUMMA NETTOKOSTNADER budget 2012 inkl justeringar skolpeng bo, grund justerat skolpeng gymn justerat SUMMA FINANSIERING löneökning 2012,3,1% löneökning 2013, 2,9% löneökning 2014, 3,1% löneökning 2015, 3,7% upplupna semesterlöner reserv för demografi inflation 1,1, 1,8, 2,2% pensionskostnader avskrivningar befverksamhet tillkomna avskr tillkomna avskr tillkomna ovskr tillkomna avskr skatteintäkter generella statsbidrag finansiella kostnader finansiella Intökter interna poster anslag oförutsedda behov övrigt RESULTAT Förutsöttningar: Skatte- och bidragsberöknlngarenligt cirkulär 12:15 ( ) Pensionskostnader enligt KPA:s beräkning Avskrivningar beräknat på investeringar enl tidigare plan, ca 40 mkrfär skattefinansierade verksamheter. Låneränta 2,6-3,72 % ramar mm

20 Äskanden för Driftbudget Kommunledningskontor Färdtjänst Överförmyndarverksamhet Kommunikationsenhet (info, mediabevakn) Ekonomiavdelning Kundtjänst Verksamhetsutveckling (vård & omsorg) Kommunikationsenhet (personal) Kommungemensam chefsutveckling Summa Samhällsskydd Folkhälsosamordnare (är finansierad 2012) Brandskydds- och säkerhetsutbildning Summa Teknik & service Bidrag till enskilda väghållare Bidrag till vägföreningar (större beläggn.arb) Vägunderhåll Skötsel, handelsområde Ekologiska livsmedel Summa Urspr Justerat o O 400 O O O 600 o O O o O O 100 O 100 Barn & skola Mediakostnader Livsmedelskostnader Matematikutvecklare Vikarie- och reskostnader (matematiksatsning) Modersmålsstöd och studiehandledning Förstärkning, familjecentral (0,5 + 0,5 tj) Utökning individ och familj (1,0 tj) Summa Bildning & arbete Avskaffande av skolmåltidsavgifter Samverkansavtal SKNV yrkesvux med fritt sök Färre utbildningar, ansökningsarbete Aktivitetscenter, nedsatt arbetsförmåga Försörjningsstöd Arcus (1,0 tj) Kulturminnesvård Kulturarrangemang Summa Besparing Besparing O O 500 O O O O O 1800 O O O

Båstads kommuns vision samt inriktningsmål

Båstads kommuns vision samt inriktningsmål Båstads kommuns vision samt inriktningsmål Vision Båstads kommun ska vara det självklara valet för barnfamiljer i Öresundsregionen. Med detta menar vi att Båstads kommun året om ska vara attraktiv att

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden Reviderad 2014-10-07 Strategi och budget 2015-2016 Stadsbyggnadsnämnden 1. INLEDNING 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 4 2. ANSVARSOMRÅDE OCH ORGANISATION 5 2.1. Nämndens ansvarsområde 5 2.2. Förvaltningens

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 1 Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 Stadsfullmäktiges beslut 1 2 Innehållsförteckning Stadsdirektörens utblick... 3 Målbilden för framtidens Mariehamn... 5 Omvärldsanalys... 6 Befolkningsutveckling...

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Hela Tjörn ska leva! Budget 2014 för Tjörns kommun. Preliminära ramar 2015-2018 Mål & verksamhetsinriktning. Socialdemokraterna på Tjörn

Hela Tjörn ska leva! Budget 2014 för Tjörns kommun. Preliminära ramar 2015-2018 Mål & verksamhetsinriktning. Socialdemokraterna på Tjörn 2014 Hela Tjörn ska leva! Budget 2014 för Tjörns kommun Preliminära ramar 2015-2018 Mål & verksamhetsinriktning Socialdemokraterna på Tjörn Innehåll Sida 1. Hushållning & effektivisering 3 2. Styrande

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer