Budget Flerårsplan Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek Foto: Ulrika Vendelbo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo"

Transkript

1 Budget 2012 Flerårsplan Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek Foto: Ulrika Vendelbo

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. VISIONSSTYRNING 1.1 Varför visionsstyrning? Vår vision i Staffanstorp 2 2. FÖRUTSÄTTNINGAR 2.1 Omvärldsanalys God ekonomisk hushållning - finansiellt God ekonomisk hushållning - i verksamheterna Ekonomistyrprinciper Övriga förutsättningar Driftsammandrag per nämnd Investeringssammandrag ANALYS 3.1 Finansiell analys Känslighetsanalys Osäkerhetsfaktorer Finansiella nyckeltal Skattesatser Ekonomichefens kommentarer Resultatbudget/Finansieringsbudget/ Balansbudget inkl noter VERKSAMHETSBESKRIVNING Politisk verksamhet 33 Kommunstyrelsen 35 Tekniska nämnden Skattefinansierad verksamhet 40 Balansenhet VA 47 Balansenhet Renhållning 52 Samarbetsnämnd 2 54 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 56 Kultur- och fritidsnämnden 59 Barn- och utbildningsnämnden 63 Socialnämnden 69 Exploatering 73

3 1. VISIONSSTYRNING 1.1 Varför visionsstyrning? Mandatperiodsbeställningen är en del i Staffanstorps kommuns visionsstyrningsmodell. Modellen ska ge en tydlig politisk styrning och visa inriktningen för Staffanstorps kommuns verksamhet och utveckling. Modellen syftar till att ge principer som grundar sig på långsiktighet, demokratiska värden, neutralitet inom/ utom den egna organisationen samt vara koncernövergripande och ha en inriktning mot konsument/ mottagare och kvalitetsarbete. Ett politikområde beskriver en politisk vilja som påverkar samhällsutvecklingen. Det profilerar politikens väg till visionens uppfyllelse. Att välja ett politikområde är att prioritera ett område framför andra områden. Politikområdesindelningen syftar till att möjliggöra en bättre koppling och tydlighet mellan mål, kostnader och resultat. För varje politikområde fastställs ett eller flera mål. Politikområden karaktäriseras av att kommunen med vissa medel försöker åstadkomma en viss påverkan på samhällsutvecklingen inom ett visst område. Ett politikområde fastställs i mandatperiodsbeställningen som en politisk värdegrund med för området relevanta och mätbara mål. För varje mål anges vilken eller vilka nämnder som har ansvar för dess genomförande. Nämnderna upprättar sedan genomförandeplaner som är årsindelade och som resurssätts i samband med den årliga budgetprocessen. De politikområden som beslutats för perioden finns under rubrikerna 2.2 och 2.3, god ekonomisk hushållning finansiellt och i verksamheterna. 1

4 1.2 Vår vision i Staffanstorp Vi lever och verkar i en trygg och inspirerande kommun För att Staffanstorp ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig kommun som kan locka till sig nya medborgare och intressant näringsliv, måste det finnas en tydlig och långsiktigt hållbar identitet, en Staffanstorpsanda i form av en vision underbyggd av kärnvärden. Visionen avser att ge ett gott och lockande första intryck av Staffanstorp. Kärnvärdena används sedan för att förstärka det positiva intrycket. Staffanstorp står för trygghet, engagemang och mod! Trygghet Vi erbjuder ett tryggt samhälle och en trygg närmiljö! Genom att stärka gemenskapen i kommunen ökar vi tryggheten. Engagemang Vi stärker Staffanstorp genom samverkan! Genom engagemang i gemensamma angelägenheter utvecklas kommunen på de boendes villkor. Mod Vi vågar agera och tänka annorlunda! Genom sin spännande utformning av kommunen kommer Staffanstorp att attrahera nya invånare. Staffanstorp erbjuder en palett av intressanta värden! Boende och service En hållbar samhällsplanering! I takt med utbyggnaden av kommunen är det viktigt att boende och service avseende näringsliv, skola, vård och omsorg alltid finns med i samhällsplaneringen. Läge och kommunikationer En tillgänglig kommun! Kommunen ska även framöver satsa på att kontinuerligt bygga ut och knyta samman vägnät, kollektivtrafik och cykelvägar för att förbättra pendlingsmöjligheterna. Arkitektur, design, villa och trädgård Kreativa och framåtsträvande verksamheter! Kommunen ska arbeta för att stärka denna identitet genom att locka än fler näringsidkare inom områdena och skapa projekt som stärker kärnvärdet. Uppåkra En historisk stomme i ett modernt samhälle! I arbetet med att profilera Staffanstorp ska Uppåkra vara en viktig komponent för att bland annat locka turister och historiskt intresserade besökare. 2

5 Vi styr med vår vision genom att vi alltid sätter den i centrum och att vi lever som vi lär. För att samla ett helt samhälle runt en idé krävs att det finns en stark övertygelse om dess hållbarhet och riktighet. I denna jordmån skapar vi ett fungerande lagarbete och en handlingsorienterad kommunikation som har ett enda syfte ATT UPPNÅ GODA RESULTAT. I en tjänsteproducerande sektor avgörs människors uppfattning av kvaliteten oftast i mötet med en annan människa. För vår interna organisation är därför medarbetarna vår allra viktigaste tillgång. Vår medarbetarfilosofi fokuserar därför på att skapa och utveckla en lärande organisation med trygga medarbetare i ett klimat som tillåter och välkomnar förändringar. Men hur vi lyckas idag, imorgon och i framtiden avgörs inte av strategier över våra huvuden utan snarare av hur vi tillsammans lyckas levandegöra och tillämpa dessa i det dagliga mötet med medborgare och kunder. En resultatinriktad organisation som styrs av en gemensam vision med stolthet, glädje och delaktighet som smörjmedel kräver vässade verktyg, fungerande kommunikation och tydligt formulerade mål kring hur vi bäst hushåller med våra resurser. För att skapa effektivitet är Staffanstorps kommun organiserat efter en beställare- /utförarmodell sedan början av 1990-talet. Med målsättningar som tydligare riktlinjer, större ansvar, större frihet och högre kvalitet ska modellen bidra till bättre service för medborgarna och bättre trivsel för medarbetarna. Beställar-/utförarmodellen innebär att rollerna som beställare respektive utförare av verksamhet är renodlade. Den skiljer sig från en traditionell organisation med anslagsfördelning, eftersom den ger större ansvar och befogenheter längre ut i organisationen. Politiska beslut ligger till grund för beställning och fördelning av resurser till olika utförare. Självständiga enheter, kommunala och externa, ansvarar för verksamhet, personal och ekonomi. Beställaren, det vill säga nämnderna, är inte de som har personalansvar, utan det ansvaret ligger hos utförarna. Ett övergripande syfte är att skapa lika förutsättningar för kommunala verksamheter och externa privata aktörer att bedriva service. Kommunen reglerar resurstilldelningens omfång men styr inte hur den fördelas inom enheterna. Resultatenhetscheferna inom respektive verksamhet kan fördela resurserna enligt eget önskemål så länge budget- och kvalitetsmål uppfylls. Det ger utrymme för profilerad verksamhet. Kommunala bolag är organ för kommunens verksamhet. Dessa står under kommunstyrelsens ansvar och skall följa direktiv från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inklusive delegation. 3

6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR 2.1 Omvärldsanalys Det kan konstateras att den finansiella krisen drabbade Sverige hårdare än andra länder genom vår ekonomis beroende av export och tillverkningsindustri. När konjunkturen stärktes och världshandeln vände uppåt vändes dessa nackdelar till fördelar. Den starka nedgången kunde hanteras genom god ordning i de offentliga finanserna, stabilitet i banksektorn och ekonomiskt starka hushåll. Den globala återhämtningen fortsätter trots katastrofen i Japan, den politiska turbulensen i Mellanöstern och skuldkrisen i Europa. BRIC länderna står för hela 80 % av världens tillväxt som steg med 4,7 % 2010 och förväntas bli 4 % både 2011 och Kina överraskar fortfarande med en tillväxt på över tio procent 2010, där privatkonsumtionen bidrog starkt. Den förväntade tillväxten för 2011 ligger på drygt nio procent. Indien förväntas i år ha en tillväxt på ca 8,5 procent och de två andra BRIC länderna, Ryssland och Brasilien, väntas växa med mellan fyra och fem procent. I synnerhet Kina, kommer att fortsätta agera draglok för världskonjunkturen framöver. Den amerikanska arbetsmarknaden, och därigenom privatkonsumtionen, fortsätter att förbättras. Även företagsinvesteringarna ser starka ut. Den svenska ekonomin är inne i en mycket stark tillväxt. BNP växte förra året med 5,5 % och i år prognostiseras tillväxttakten till 4,8 %. Trots detta är resursutnyttjandet i ekonomin som helhet fortfarande låg vilket medför att det finns förutsättningar för fortsatt höga tillväxttal, en positiv utveckling på arbetsmarknaden och en fortsatt god utveckling av antalet arbetade timmar. Investeringarna kan komma att bli den främsta tillväxtmotorn 2012 medan hushållskonsumtionen växer långsammare i takt med att priser och räntor stiger. Finans- och penningpolitiken väntas ge fortsatt stöd åt konjunkturen, även om Riksbanken nu lättat på gasen. För kommunerna utvecklas skatteunderlaget i reala termer utvecklas positivt under perioden genom att antalet arbetade timmar och pensionsinkomsterna ökar. Framemot 2014/ 2015 förespås dock prisutvecklingen stiga till nivåer som balanserar upp dessa effekter. Trots alla positiva tecken i och utanför Sverige finns det dock fortfarande risk för bakslag. Betydande utmaningar är stigande råvarupriser, överhettade tillväxtmarknader, ohållbara statsskulder och svaga banker i många industriländer. Det kommer att krävas smärtsamma reformer och ju längre dessa dröjer, desto mer omfattande måste de bli. Tyskland står för två tredjedelar av tillväxten i eurozonen, och landet utvecklas förhållandevis starkt även framöver. 4

7 2.2 God ekonomisk hushållning finansiellt Ekonomisk prioritering Att vara en växande kommun med behov av en utbyggnad av service, som motsvarar vad medborgarna kan förvänta sig, ställer krav på en stabil ekonomi för kommunen inklusive dess bolag. Detta skall bibehållas utan skattehöjningar och om omvärldsfaktorerna så medger skall under mandatperioden skatten sänkas ytterligare. Mål Resultatmätning Ansvar Den ekonomiska långtidsplaneringen ska främja fortsatt finansiell styrka och en stabil kommunal verksamhet genom konjunkturcyklar och perioder av stora infrastrukturella satsningar. Resultatet skall årligen motsvara minst 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Soliditeten skall inklusive ansvarsförbindelsen vara minst 21 %. Kommunstyrelsen Investeringar i skattefinansierade verksamheter skall till minst 50 % finansieras av resultat och avskrivningar. Kassaflödet i avgiftsfinansierade verksamhet ska vara positivt. 5

8 2.3 God ekonomisk hushållning - i verksamheterna Barn och ungas lärande och välmående Barn och unga i Staffanstorps kommun ska ha goda möjligheter till vidare studier efter genomförd grundskola. Till detta bidrar en bra skola med god och trygg studiemiljö som är anpassad till dagens pedagogiska plattformar. Det ska finnas en möjlighet för elever och föräldrar att välja bland skolor med olika driftsform och profil. För att garantera kvalitet i skolan ska mätningar göras. Elever och deras föräldrar ska vara engagerade i utvecklingen, och deras delaktighet ska vara vägledande. Skolan ska stödja varje elev individuellt i deras utveckling, både vid behov av hjälp och genom att stimulera duktiga elever till spetsutbildning. Skolans arbete ska kompletteras och stödjas av att det finns en trygghet och ett utbud av meningsfull sysselsättning och intressanta aktiviteter på fritiden. Då så behövs ska samordnade insatser göras för att stödja enskilda individer. Mål Resultatmätning Ansvar Andelen elever som efter årskurs 9 är behöriga till gymnasium skall vara minst 95 %. Det genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 9 skall uppgå till minst 215. Betyg från årskurs 9 Betyg från årskurs 9 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Alla skolor skall tillämpa nolltolerans mot mobbing. 100 % av alla barn ska i elevenkäter ange att de upplever sig trygga i sin skolmiljö och att mobbing inte förekommer Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Alla elever skall efter genomgången årskurs 3 uppvisa läskunnighet. Vedertagen mätmetod (under mandatperioden skall underlag för gemensam mätmetod utarbetas) Barn- och utbildningsnämnden Skapa gynnsamma utvecklingsmöjligheter för åringar. Region Skånes Levnadsvaneundersökning för barn och unga i Skåne (åk 6) Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden 6

9 Lokal arbetslinje en satsning för framtiden Arbetslinjen utgår från varje individs betydelse för arbetsmarknaden. Alla medborgare är resurser i ett arbetsmarknadsperspektiv, oavsett i vilken omfattning man kan arbeta och oavsett vilket behov av anpassning av arbetsplatser och individuella utvecklingsinsatser som finns. En effekt av detta synsätt blir att kostnaden för kommunen kan minska samtidigt som medborgaren får en ökad livskvalitet. Indikatorer på ett väl fungerande arbetsmarknadsarbete är: Finsam-samarbete, antalet nya företagsetableringar och nätverksbyggande med lokala aktörer såsom Arbetsförmedlingen, företagarorganisationer med flera. Mål Resultatmätning Ansvar Under mandatperioden ska arbetslösheten för åringar minska till att vara 50 % relaterat arbetslösheten i Skåne. Antal arbetslösa (16-64 år) i Staffanstorps kommun och Skåne enligt Af:s statistik Kommunstyrelsens Under mandatperioden ska arbetslösheten för åringar minska till att vara 65 % relaterat arbetslösheten i Skåne. Antal arbetslösa unga (18-24 år) i Staffanstorp enligt Af:s statistik Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott arbetsmarknadsutskott Den genomsnittliga tidsperioden för försörjningsstöd skall under mandatperioden minska till den nivå som rådde Antal dagar som betalas ut i förhållande till 2010 års nivå. Socialnämnden Antalet arbetstillfällen i Staffanstorps kommun ska öka med 2%. Antal förvärvsarbetande dagbefolkning enligt SCB statistik. Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott Staffanstorps Kommun ska ha ett företagsklimat som gynnar företagsetableringar Staffanstorps Kommun ska i Svenskt Näringslivs ranking vara en av de 5 bästa kommunerna i Skåne. Kommunstyrelsen Antal nyetablerade företag enligt UC:s Näringslivsanalys ska öka. 7

10 Medborgarens livskvalitet i fokus Kommunens verksamhet bygger på ett medborgarperspektiv och ska kännetecknas av en fungerande dialog med medborgarna, god sakkunskap, flexibilitet och professionalism. Hjälp och service ska utgå från hela människans behov och tjänster ska utformas utifrån individens behov. Handläggning ska ske med högsta möjliga effektivitet i varje enskilt fall utan att rättssäkerhet och dokumentation eftersätts. Det är viktigt att vid varje tillfälle prioritera att kommunicera på ett lättförståligt och proaktivt sätt och att medborgaren känner trygghet i den service som levereras. En hög tillgänglighet ska eftersträvas i alla verksamheter och där så är möjligt skall alltid valfrihetssystem skapas. Mål Resultatmätning Ansvar Medborgaren ska genom kvalitetsdeklarationer kunna veta vad kommunen åtagit sig att leverera. Kvalitetsdeklarationer skall införas på verksamhet som innebär leverans till brukare eller medborgare. Alla nämnder Kunder skall uppleva valfrihet i sina serviceinsatser. NKI NöjdKundIndex mätning införs hos alla ansvariga nämnder och vägs samman. Index ska förbättras under mandatperioden. Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kunder skall uppleva trygghet i levererad service. NKI NöjdKundIndex mätning införs hos alla ansvariga nämnder och vägs samman. Index ska förbättras under mandatperioden. Samtliga nämnder En medborgare skall få återkoppling på ett ärende antingen med svar eller med namngiven handläggare inom 2 arbetsdagar. Värdet i NöjdMedborgarIndex från SCB:S undersökning skall förbättras. Handläggningstider skall mätas i ärendehanteringssystem. Kommunstyrelsen Medborgarens upplevda trygghet skall öka. Rikspolisstyrelsens enkät Kommunstyrelsen 8

11 Attraktiv levnadsmiljö Staffanstorps kommun ska vara en attraktiv boendekommun som erbjuder olika upplåtelseformer. Ett ökat bostadsbyggande ska ge nya invånare möjlighet att bo och leva i kommunen. Det innebär också att tillväxten ska vara balanserad. Förskolor, skolor, vård, omsorg och all annan kommunal service ska följa med den tillväxt som ett ökat antal nya invånare innebär. Staffanstorps kommun lägger stor vikt vid att kommuninvånarna - de redan boende och nya som flyttar in - upplever kommunen som en bättre levnadsmiljö och därför väljer Staffanstorp istället för någon annan kommun. Mål Resultatmätning Ansvar Staffanstorps kommun ska bibehålla, utveckla och erbjuda attraktiva boendemiljöer. Taxeringsvärdet på fastigheter ökar relativt övriga Sydvästskåne. Flyttnettot mot kommuner i Sydvästskåne ska vara positivt. Antal medborgare som, enligt SCB:s NöjdMedborgarIndex, kan tänka sig att rekommendera Staffanstorps kommun som en plats att bo på skall öka Kommunstyrelsen Anpassade boendeformer för äldre, med olika servicenivåer, skall ge en möjlighet att bo kvar i ordinärt boende. Behovet av platser i särskilt boende skall inte öka i proportion till ökningen av antalet äldre Socialnämnden Den yttre allmänna miljön i Staffanstorps kommuns tätorter skall upplevas som attraktiv av kommunens medborgare och besökare. Genom att skapa attraktiva mötesplatser för medborgarna skall möjlighet ges till en aktiv och attraktiv fritid. Staffanstorps kommun ska skapa förutsättningar för nybyggnation av minst 100 bostäder per år. Värdet i NöjdMedborgarIndex från SCB:S undersökning skall förbättras. Värdet i NöjdMedborgarIndex från SCB:S undersökning skall förbättras. SCB statistik över färdigställda bostäder. Tekniska nämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tekniska nämnden Kommunstyrelsen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 9

12 2.4 Ekonomistyrprinciper Ekonomistyrprocessen rullar över hela året och helhetssyn och flexibilitet är ledorden då kraven ökar på en effektiv process som tar så lite tid som möjligt och som samtidigt ger utrymme för dialog och diskussioner om bland annat mål, kvalitet, miljö och andra variabler som inte är ekonomiska. För att få denna ekvation att gå ihop krävs en tydlig process där ansvarsfördelning och roller är klart definierade. Övergripande Resultatenheter och bolag får inte optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta som helhet medför nackdelar för den kommunala organisationen som överväger fördelarna för resultatenheten eller bolaget. Fastställande av budget Kommunfullmäktige fastställer driftbudgeten uppdelad i intäkter och kostnader, direktiv om verksamhetens inriktning, målsättning, omfattning och kvalitet för varje nämnd. Detta innebär att ansvarig nämnd förfogar över tilldelade medel och kan vid behov fritt omdisponera dessa mellan programområdena. Ombudgetering/ tilläggsbudget Grundprincipen är att tilläggsbudget inte beviljas under löpande året. Skulle nämnden under budgetåret anse sig behöva ytterligare ekonomiska resurser för att uppnå uppsatta mål och/- eller lagstadgade krav kan kommunfullmäktige i undantagsfall besluta om tilläggsbudget. Grundprincipen är dock att tilläggsbudget ska vara fullt finansierat och inrymmas inom de ekonomiska målen. Nämnd ska innan tilläggsbudget begärs pröva frågan om det ökade behovet av ekonomiska resurser kan finansieras inom nämndens ram genom omdisponering av medel. Ekonomichefen ska avge skriftligt yttrande som del i beslutsunderlaget till kommunfullmäktige i varje enskilt ärende. Detta innebär också att ombudgeteringar inom driftbudgeten i samband med bokslut inte tillåts. Investeringar Kommunfullmäktige beslutar om investeringsvolymen i samband med att budgeten fastställs på våren. Kommunstyrelsen beslutar om investeringsbudgeten per projekt i november. Varje investering ska åtföljas av en investeringskalkyl som visar konsekvenserna på enhetens driftskostnader. Investeringsäskanden ska alltid tidsplaneras för att möjliggöra planering av likviditeten. En investering är allt med ett inköpspris över 0,5 basbelopp och med en ekonomisk varaktighet på tre år eller mer och där inköpet dessutom inte är att betrakta som utbyte. Uppföljning Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret över uppföljningsrutinerna. Uppföljningen ska syfta till att vara lärande, förebyggande, stoppa ogynnsam/ främja gynnsam utveckling, skapa ansvarskänsla och dialog. Den ska dessutom vara aktuell, inspirerande och utvecklande. Nämnderna ska till kommunstyrelsen årligen redovisa åtta ekonomiska uppföljningar. Dessa består förutom årsredovisningen av sex rapporter från ekonomichefen och en delårsrapport (efter augusti). Delårsrapporten redovisar det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet i förhållande till det av kommunfullmäktige beslutade uppdraget och behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Ekonomichefens rapporter beslutas av kommunstyrelsen. 10

13 Nämnder och resultatenheter ska alltid, inom ramen för sitt uppdrag, vidta åtgärder för budgetbalans vid årets slut. I de fall dessa åtgärder är oförenliga med uppdraget måste beslut i frågan föregå verkställighet. Denna process hanteras i samband med månadsuppföljningen. Hantering av resultatenheternas överoch underskott Resultatenheternas fastställda över- och underskott tas normalt med till kommande år. Kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta om undantag från denna praxis om resultatenheten har uppfyllt beställningen och produktionsmålet. Under löpande år kan resultatenheterna endast ta i anspråk sitt egna kapital upp till den gräns som beslutats i årsbudgeten för respektive enhet. 2.5 Övriga förutsättningar Det kommunalekonomiska utrymmet har, exklusive den avgiftsfinansierade verksamheten beräknats utifrån ett resultat på 1 % av skatteintäkter, utjämning och statsbidrag vilket motsvarar 9,1 miljoner kronor. I övrigt ligger budgeten för 2011 till grund för arbetet med budgeten Dessa har dock rensats för engångsanslag. Helårseffekter har beräknats för beslutade investeringar 2011 så att rätt ingångsram har erhållits. Reserven för oförutsedda händelser uppgår till 16,4 mnkr. Finansnettots utveckling är beroende av dels avkastningarna på de placeringar som gjordes i samband med fastighetsförsäljningen, dels investeringsnivån i kommunen. En investeringsvolym överstigande investeringsutrymmet på 32 mnkr medför ett lånebehov eller minskad likviditet. Trots den relativt höga investeringsvolymen kommer finansnettot att vara positivt med anledning av de placeringar som gjordes i samband med fastighetsförsäljningen Finansnettot uppgår till 20,3 mnkr och utgörs av realisering av eventuella övervärden i pensionsportföljen, utdelningar, borgensavgifter samt räntor och avkastning på likvida medel. Den genomsnittliga avkastningen på likvida medel uppgår till blygsamma 2,5 %. Gällande överskottslikviditeten (den likviditet som skapades efter fastighetsförsäljningen 2005) ligger motsvarande siffra på 5 % på 60 % av kapitalet och 3 % på 40 % av kapitalet. Finansnettot och avskrivningarna har beräknats på en investeringsvolym på totalt 79,6 mnkr netto varav 41,7 mnkr i den skattefinansierade verksamheten. Investeringsvolymen på VA-verket uppgår till 38,0 mnkr. Sammantaget uppgår lånebehovet till maximalt 104 mnkr år 2012, varav eventuella markinvesteringar för 25 mnkr ingår. En investerings löpande driftskostnad består av dels det minskande värdet till följd av exempelvis ålder och förslitning (=avskrivningen), dels alternativkostnaden dvs det vi förlorar på att binda upp kapitalet i 11

14 en investering istället för att exempelvis placera det (=internräntan). Ambitionen är att den fastställda internräntan sett över perioder om 5 10 år ska spegla marknadsräntorna. För budgetåret 2012 beräknas den av Sveriges Kommuner o Landsting till 4,2 % dvs 0,1 % lägre än föregående år. För kommunen totalt sett har dock internräntan inte någon resultatpåverkande effekt. Ferielöneskuldsökningen har budgeterats till 0,7 mnkr, oförändrat mot Kommunen har åtaganden för pensioner till anställda. För pensioner som intjänats efter 1997 hanteras huvuddelen individuellt av de anställda. För pensioner som upparbetats innan 1998 finns åtaganden som kommer att belasta kommunens ekonomi under mycket lång tid. Kommunen har avsatt kapital för att täcka delar av detta pensionsåtagande. Genom att realisera delar av kapitalet över tiden utjämnas den årliga belastningen på kommunens ekonomi. Totalt sett uppgår pensionsutbetalningarna till 16,5 mnkr inklusive uttag från pensionsmedelsförvaltningen. PO-pålägget (arbetsgivaravgifter, försäkringar och kompletteringspensioner) beräknas till 38,98 %, samma som Skatte- och statsbidragsintäkterna är redovisade utifrån kommunförbundets prognos justerat för egen befolkningsprognos. (Cirkulär 2011:24). Uppräkningsfaktorerna för skatteunderlagets utveckling under perioden beräknas till följande: ,8 % (budget 1,6 %) ,2 % ,4 % ,2 % De största förändringarna i den demografiska beräkningen avser fritidshemsverksamheten, grundskolan och gymnasieskolan. Fritidshemsverksamheten väntas öka med 92 barn, både till följd av fler invånare i de ålderskategorierna men också genom en större andel i verksamheten (inskrivningsgraden visar på en ökning från 93,9% till 95,5% i åldern 6-9 år). Grundskolan förväntas öka elevantalet med 69. Gymnasieskolan får minskade resurser till följd av färre elever i verksamheten. Utöver detta har ett antal utbildningsverksamheter kompenserats för de elever som finns i verksamheten idag men som inte fanns med i planeringen Dessa justeringar avser ensam kommande flyktingbarn (1,2 mnkr), och särskilda insatser inom förskoleverksamheten (1,5 mnkr). Inom äldreomsorgen finns ett ökat antal äldre samtidigt som andelen med omsorgsbehov ökar vilket beräknas till totalt 2,2 mnkr. Verksamheten för fysisk- och teknisk planering räknar med planeringsprojekt under 2011 till en minskad kostnad av 0,65 mnkr. En mycket strikt demografisk beräkning görs inom samtliga verksamhetsområden där så är lämpligt och möjligt (äldreomsorgen, LSS, LASS, individ- och familjeomsorgens vuxen- och barn- och ungdomsverksamheter, försörjningsstödet). Hyreskostnadsökningarna har uppskattats till 1,7 % (avtalet med Staffanstorpshus AB löpte ut under 2010). Dessutom har kommunstyrelsen tillförts 3 mnkr för ny hyresmodell. De nämnder som berörs har fått sina ramar justerade för driftskostnader till 12

15 följd av investeringar t o m år 2011 (2011 enligt prognos) samt för investeringsvolym Köp av tjänster internt och externt är en blandning av det uppskattade utfallet av lönerörelsen, bedömningen av inflation samt en genomgång av hur avtalen med våra olika externa leverantörer indexeras. Genomsnittligt uppgår uppräkningen i den tekniska beräkningen till 2,3 % för år Ramen för Tekniska nämnden har minskats med 0,1 mnkr avseende generell neddragning. Kommunstyrelsens ram har justerats med 1,5 mnkr avseende kommunspecifika projekt samt viss drift inom IT-området. 0,7 mnkr har tillförts avseende ungdomssatsningen då denna har varit underfinansierad. Kommunstyrelsen har även tilldelats 0,2 mnkr avseende järnvägsutredning angående Simrishamnsbanan. Ramen har dock sänkts med 1,1 mnkr avseende minskade administrationskostnader samt 0,3 mnkr då Burlövs kommun går med i samarbetet gällande lönesystemet. Ytterligare 0,3 mnkr har tagits bort från ramen avseende minskade telefonikostnader och 0,1 mnkr avseende lägre kostnader för IT-licenser. 1,2 mnkr avseende genomförandeplaner har tillförts ramen. Socialnämndens ram har utökats med 1,2 mnkr för ändrade statsbidrag, varav 0,7 mnkr avser anhörigstöd och 0,5 avser flyktingar. 1,0 mnkr har tillförts avseende utökad dagverksamhet inom demensvården. Momsintäkter inom äldreomsorgen och LSS verksamheten minskar ramen med 0,3 mnkr. Genom att senarelägga ett LSS-boende minskar ramen med 0,5 mnkr. Ökade intäkter beroende på högre inkomster bland vårdtagarna reducerar ramen med 0,4 mnkr. Genom att teckna ett avtal med staten angående flyktingar kan ramen minskas med 0,5 mnkr. Minskade behov inom befintlig verksamhet bedöms minska ramen enligt följande: befintligt LSS-boende 0,5 mnkr, LASS 0,1 mnkr, daglig verksamhet 0,2 mnkr samt särskilt boende 0,6 mnkr. Barn- och utbildningsnämndens budget har rättställts utifrån faktiskt elevantal i gymnasieskolan med 1,2 mnkr. Ny lagstiftning avseende samhällsorientering för invandrare har inneburit en utökning med 0,2 mnkr. Ramen har dock reducerats med 0,4 mnkr avseende färre vårdnadsbidrag samt med 0,4 mnkr avseende upphandling, Skola 2011 mm. 13

16 2.6 Driftsammandrag per nämnd Tkr Politisk verksamhet Kommunstyrelsen Tekniska nämnden VA-verket Fjärrvärmeverket Renhållningen Samarbetsnämnd Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Summa

17 2.7 Investeringssammandrag Kommentarer avseende investeringsprojekten finns att läsa under respektive nämnds budgetmaterial. Investeringsprojekt Budget Plan Plan Beräknat belopp i tkr avslutsår Kommunstyrelsen Nya investeringar IT Infrastruktur Årligen IT Plattform IT Datorer Årligen Brand/räddningsutrustning rtj Årligen Kom system rökdykning rtj Fordon rtj Årligen Högtryckskompressor rtj 2015 Sky-lift rtj 2015 Biblioteket Installation Arena Pågående investeringar Beslutstödssystem Lokalutrustning rtj miljonerpaketet Staffansvallen 2011 Infrastrukturers Utgifter Nettoinvestering Hjärups IP 2013 Infrastrukturers Utgifter Nettoinvestering Spontanidrottsplatser Ridanläggning Kabbarp 2013 Infrastrukturers Utgifter Nettoinvestering Inkomster 100-miljonerpkt KS Utgifter 100-miljonerpkt KS Nettoinvesteringar 100-miljonerpkt KS Investeringsreserv Totalt Inkomster Utgifter Nettoinvesteringar

18 Investeringsprojekt Budget Plan Plan Beräknat belopp i tkr avslutsår Tekniska nämnden skattefinansierad verksamhet Nya investeringar GC-vägnätet Årligen Ökad trafiksäkerhet Årligen Belysning Årligen Upprustning grönytor Årligen Lekplatser Årligen Vesum naturområde Trafiksäkerhet G:a Dalbyv, KH Södra IP/Mellanvången Balders hage estrad mm Busshpl Malmövägen 2012 Skånetrafiken 800 Utgifter Nettoinvestering 500 Cirkulationsplats mm Kronoslättsv/Västanväg 2012 Skånetrafiken/infrastrukturers Utgifter Nettoinvestering -300 GC Västanväg södra 2013 Trafikverket/infrastrukturers Utgifter Nettoinvestering Cirkulationsplats Malmöv/Tingsv 2013 Infrastrukturersättning / expl Utgifter Nettoinvestering Pågående investeringar GC Knästorp-Gastelyckan GC N Lundav/Borggårds allé Truckvägen GC-väg Stp-Burlöv-Malmö 2012 Statsbidrag Utgifter Nettoinvestering Beläggning GC Lommavägen 2013 Infrastrukturersättning Utgifter Nettoinvestering

19 Investeringsprojekt Budget Plan Plan Beräknat belopp i tkr avslutsår Borggårdsområdet Vikhemsvägen-Kronoslättsvägen Grönplan Järnvägsgatan 2012 Statsbidrag Utgifter Nettoinvestering miljonerpaketet Rekreationspark Hagalid 2015 Inkomster/infrastrukturers Utgifter Nettoinvestering Rekreationspark Hjärup 2015 Inkomster Utgifter Nettoinvestering GC Stp-Kabbarp (ridanl) 2013 Statsbidrag Utgifter Nettoinvestering Planskild korsning Kabbarp (ridanl) 2013 Statsbidrag Utgifter Nettoinvestering Inkomster 100-miljonerpkt TN Utgifter 100-miljonerpkt TN Nettoinvesteringar 100-miljonerpkt TN Totalt Inkomster Utgifter Nettoinvesteringar

20 Investeringsprojekt Budget Plan Plan Beräknat belopp i tkr avslutsår Tekniska nämnden VA Nya investeringar Servisledningar Inkomster Utgifter Nettoinvestering Årligen Relining Årligen Reserv (år för åtgärder i Årligen Hjärups ledningsnät) Hjärup spillvatten Hemmestorp spv-pump Brågarp västra generator Pumpstationer Önsvala mätkammare Borggårdsdiket Mölleberga vtn -spv-ledning Investeringsreserv VA Hjärup Pågående investeringar Brågarp västra spv-ledning/pump Borggårds allé vtn-spv-dgv Gullåkra mosse 2012 Inkomster Utgifter Nettoinvestering Maskinvägen spv-ledn/pump Kyrkheddinge-Stp spv-ledn/pump Pihlsv Uppåkra spv ledn/pump Ledningar Aspvägen m fl Foodialedningen magasin Totalt Inkomster Utgifter Nettoinvesteringar

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Budget 2015. Flerårsplan 2016-2017

Budget 2015. Flerårsplan 2016-2017 Flerårsplan - 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLL Förutsättningar Mandatperiodsbeställning och god ekonomisk hushållning 3 Ekonomistyrdirektiv 3 förutsättningar 4 Kommunbidrag per nämnd 6 Analys Finansiell

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

3. VERKSAMHETSBESKRIVNING

3. VERKSAMHETSBESKRIVNING Sockerbruksparken Foto: Anita Wallin INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Mandatperiodsbeställning 2011-2014 (god hushållning) 1 1.2 Ekonomistyrdirektiv 6 1.3 Övriga förutsättningar 7 1.4 Driftsammandrag

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008 273 PENSIONSENHETEN Sammanfattning Pensionsenheten omfattar kommunens samtliga kostnader för nyintjänade pensionsförmåner enligt KollektivAvtalad Pension KAP-KL. Därutöver ingår kostnaden för förändring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön!

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! Årsredovisning 2000 Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! (Foto: Sonia Blom) 0 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del 1 ÅRSREDOVISNING Kommunalrådets

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

ÖVERSIKTLIG FINANSIELL ANALYS AV REGION SKÅNE

ÖVERSIKTLIG FINANSIELL ANALYS AV REGION SKÅNE Revisionskontoret ÖVERSIKTLIG FINANSIELL ANALYS AV REGION SKÅNE samt förenklad jämförelse med Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting Granskningsrapport nr 43/2008 NP Magnusson, Fredrik

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

FINANSIERING BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 33 FINANSIERING BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 EKONOMI Sammandrag driftbudget 2011-2014 Belopp netto tkr Bokslut 2011 2012 2013 2014 Kommunalskatt o statsbidrag 6 047 876 6 111 950 6 185 196

Läs mer

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget Pajala kommun Årsbudget 2011 Verksamhetsplan 2012-2013 Investeringsbudget SAMMANFATTNING...5 Allmänt...5 Driftverksamhet 2011-2013...5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...6 Omvärldsanalys...6 Regeringens bedömning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer