Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eskilstuna kommun. Årsplan 2012"

Transkript

1 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011

2

3 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte i ett vakuum. Under sommaren 2011 brinner det på gatorna i London. Vi har läst om samma fenomen i Paris och även i svenska bostadsområden. Lägg då till den ofattbara terrorn i Oslo så framskymtar en värld vi inte riktigt känner igen. I september 2011 var det tio år sedan terrorn våldtog New York. Krigen fortsätter utan synligt slut i Afghanistan och Irak. Världsekonomin är skakig. Detta samtidigt som Afrikas Horn genomlider en gigantisk hungerkatastrof. Miljöfrågorna och den snart verkliga oil-peak sätter en ny och nödvändig agenda. Jag tror att det är viktigt att vi sätter in vår kommunala agenda i ett sammanhang. En kommun är en del av den demokratiska grundstrukturen. Den erbjuder tjänster, service, utbildning, kultur, vård och omsorg till alla oavsett social- eller etnisk bakgrund. En kommuns grunduppdrag handlar om att behandla alla likvärdigt. Det är extra viktigt i en värld som ibland kan upplevas svårtolkad och motsägelsefull. När kommunfullmäktige nu antagit årsplanen för 2012 så bygger den på Eskils tuna kommuns strategiska plan för Här pekas särskilt ut fyra strategiska mål för utvecklingen. En attraktiv stad handlar om att utveckla Eskilstuna till en spännande, vacker och grön stad. En öppen och lyhörd stad med en stark samverkansanda och bra kommunikationer. Höjd utbildningsnivå är en förutsättning för att Eskilstunas arbetsliv ska utvecklas men också för att unga människor ska ges möjligheter att förverkliga sina livsdrömmar. Alla skolformer är viktiga men under perioden pekas grundskolan ut som särskilt viktig. Ekologisk uthållighet handlar om att än mer utvecklas till en ekokommun där vi är ledande i arbetet med grön omställning och tar ansvar för en hållbar framtid. Fler jobb är själva grunden för utveckling. Eskilstuna växer, vi har en relativt ung befolkning och vi tillhör landets starkaste tillväxtregion Stockholm- Mälardalen. För att klara de här utmaningarna krävs ett nära och tätt samarbete med invånare, näringsliv, föreningar och organisationer. Föräldrar, elever, anhöriga och brukare är viktiga medspelare i att utveckla våra kommunala verksamheter. Internt sätter vi ljuskäglan på tre områden för att utveckla en effektiv och modern kommunal organisation kvalitet, attraktiv arbetsgivare och en stabil ekonomi. Det handlar om att än tydligare för flytta oss bort från den klassiska förvaltningsorganisationen till mer av själen i en kunskaps- och serviceorga nisation. Den kommunala organisa tionen måste bli än mer brukar orienterad Vi går in i 2012 med en stabil ekonomi. Det är också en av förutsättningarna för att Eskilstuna skall kunna utvecklas. För framtidsagendan är både spännande men också utmanande nya och fler bostäder, bättre kommunikationer, vägar och gator, smarta och moderna energilösningar, logistiksatsningar, ny mark för företagsetableringar, arena och bad, satsningar på högskolan. Men den stabila ekonomin är inte given. Snabba konjunktursvängningar, ökad arbetslöshet och social oro kan förändra bilden. Därför behöver vi göra kloka avvägningar mellan satsningar, prioriteringar och en sund ekonomisk återhållsamhet. Politikerna har tydliggjort sina vägval. Nu är det upp till oss som tjänstemän, barnskötare, lärare, fritidsledare, socialsekreterare, kulturarbetare, tekniker, samhällsplanerare, undersköterskor, administratörer, brandmän, fastighetsskötare, djurvårdare och parkarbetare att tillsammans med Eskilstunaborna omsätta visionen om den stolta Fristaden. Och kanske en kommun, dess demokratiska grundstruktur, dess värdesystem och dess utförande av viktig service och tjänster är mer angelägen är någonsin. I en värld och ett Eskilstuna vi inte riktigt känner igen men som är full att möjligheter. Pär Eriksson kommundirektör

4 4 Årsplanen en vägledning Årsplan 2012 beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå under året samt de ekonomiska förutsättningarna för kommunkoncernens verksamheter. Huvud delen av planens inriktning och ekonomiska förutsättningar beslutas av kommunfullmäktige i juni. Där efter planerar nämnder och bolagsstyrelser sin verksamhet och återkommer i sina verksamhetsplaner med förslag på åtagan den som ska bidra till att nå målen i årsplanen. Under perioden september-november sker dialog kring åtagan dena. I november be slutar kommunfullmäktige om kompletteringar till årsplanen. Dessa består av ett urval av nämndernas och bolagsstyrelsernas åtaganden utifrån ett kommunövergripande perspektiv. Årsplanen består således av två delar som kompletterar varandra och ska därför läsas tillsammans. I god tid före årsskiftet, senast 20 december, bör varje medarbetare känna till sin enhets lokala verksamhetsplan så att verksam- heten kan drivas effektivt redan från början av verksamhetsåret. Hur är årsplanen uppbyggd? Styrningen av kommunkoncernen och årsplanen är byggd utifrån två perspektiv Hållbar utveckling och Effektiv organisation. Hållbar utveckling är det utåtriktade perspektivet och anger vad vi ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Effektiv organisation är det inåtriktade perspektivet och an ger hur det inre arbetet utförs och vilka resurser som finns. Hållbar utveckling skapas genom sju övergripande verksamhetsprocesser. I dem skapas sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden för eskilstunaborna. Tillsammans med en effektiv organisation gör det att resultatmålen uppnås. De sju övergripande verksamhetsprocesserna redovisas i årsplanen utifrån de långsiktiga värden som dessa processer skapar. I årsplan 2012 anges de fyra utåtriktade samt de tre inåtriktade strategiska målen som är hämtade från strategisk inriktning Till målen finns nivåsatta indikatorer. Indikatorerna utgör ett underlag för att bedöma om målen nåtts. De flesta indikatorerna redovisas för kvinnor respektive män. Ägardirektiv För styrning av bolagskoncernen finns också kommunfullmäktiges ägardirektiv som gäller de helägda kommunala bolagen. Vill du veta mer? Fördjupad information hittar du i strate gisk inriktning och i foldern som beskriver kommunkoncernens styrsystem. Strategisk inriktning beskriver vad kommunfull mäktige vill uppnå under mandatperioden, de strategiska målen och samtliga indikatorer. Begrepp Med begreppet Eskilstuna kommunkoncern menas organisationen, det vill säga Eskilstuna kommun med förvaltningar samt de av Eskilstuna Kommunföretag AB helägda bolagen Eskilstuna Energi och Miljö AB, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Parken Zoo AB och Eskilstuna Bad AB. I texten används kommunkoncernen. Med begreppet Eskilstuna menas det geografiska området Eskilstuna kommun, det vill säga Eskilstuna, Torshälla samt landsbygden. I texten används Eskilstuna.

5 5 Innehåll Framtidskraft med fler jobb, ekologisk uthållighet och solidaritet...6 Hållbar utveckling...8 Övergripande verksamhetsprocesser...9 Att värna demokrati...9 Att tillgodose behovet av utbildning...9 Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster...10 Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid...10 Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete...10 Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete...11 Att främja näringsliv och arbete...11 Strategiska mål för hållbar utveckling...12 En attraktiv stad...12 Höjd utbildningsnivå...14 Ekologisk uthållighet...16 Fler jobb...18 Effektiv organisation...21 Strategiska mål för en effektiv organisation...22 Kvalitet...22 Attraktiv arbetsgivare...24 Stabil ekonomi...26 Ekonomisk plan Ekonomisk sammanställning...33

6 6 Framtidskraft med fler jobb, ekologisk uthållighet och solidaritet Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Eskilstuna lägger nu sin andra gemensamma budget. Det är en budget som tar sin utgångspunkt i det gemensamma valmanifest vi fått väljarnas förtroende att genomföra. Våra ambitioner för skola, ekologisk uthållighet och rättvisa får genomslag också i denna budget. Varje budget vi lägger bär också upp den för mandatperioden fastslagna strategiska inriktningen. Årsplan med budget för 2012 innehåller en rad uppdrag och satsningar. Vi prioriterar inte bara de nya resurser som vi kan fördela tack vare en ökande befolkning och en gynnsam konjunktur. Vi gör också prioriteringar inom befintliga budgetramar i syfte att styra utvecklingen i önskad riktning. Alla beslut är inte bekväma. Men en politisk majoritet måste orka ta både lätta och svåra beslut i syfte att kunna föra kommunen framåt både i det korta och i det längre perspektivet. Vi i majoriteten ser att Eskilstuna kommun står inför stora utmaningar. Vi vet också att vi ha enormt goda möjligheter. Inte minst i den resurs som alla vi som bor i kommunen utgör. Tillsammans med medborgarna är våra tre partier fast beslutna att föra Eskilstuna kommun än starkare in i framtiden. Nedan redovisar vi några av våra större satsningar för att klara av detta. Höjd utbildningsnivå Vi gör i budget för 2012 en prioritering av grundskolan. 9 miljoner kronor riktas för att fler elever ska få gymnasiebehörighet. Målet är att under året sänka andelen obehöriga elever från 25 procent till 15 procent. Långsiktig målsättning är att alla elever får gymnasiebehörighet. Satsningen påbörjas redan vid halvårsskiftet 2011 då vi avsätter 4,5 miljoner kronor. Vi startar samtidigt Skollyftet. Från och med den 1/ påbörjas ett arbete med att prioritera fram 60 miljoner kronor som den 1/ ska ha tillskjutits skolan i Eskilstuna kommun. Pengarna ska gå direkt till elever na och den pedagogiska verksam heten. Fokus är grundskolan. När detta är gjort ligger Eskilstunas skolpeng på eller över det snitt som finns i de jämförbara kommuner vi mäter oss med. Finansie ringen av Skollyftet sker genom ökade incitament för fler i arbete, omprioriteringar inom kommunens verksamheter, ökade skatteintäkter och genom lokaleffektiviseringar inom skolan. Vi gör också en översyn av hur skolan är organiserad i Eskilstuna kommun. Fler jobb I denna årsplan stärker vi insatserna för att fler människor ska kunna försörja sig själva. Eskilstuna kommun ska vara en ort där människor förväntas och får möjlighet att bidra till det gemensamma samhällsbygget. Kommunens kostnader för arbetslöshet ska minska och fler ska utbilda sig och försörja sig själv. Pengarna som frigörs flyttar vi till skolan. För att möjliggöra detta avsätter vi 6 miljoner kronor för att sätta in insatser som får människor från passivt stöd till aktiva jobbin satser. Vi kallar detta för Jobblyftet. Vi förändrar samtidigt kommunens arbetssätt runt personer med försörjningsstöd. Jobblyftet är en satsning där vi vill att kommunen tillsammans med näringslivet, landstinget, arbetsförmedlingen, statliga arbetsgivare, facken och förenings livet vill göra ett handslag för fler i egen försörjning och jobb. Vi vill uppmuntra och lyfta fram dem som på något sätt kan bidra till att en person med försörjningsstöd får ett arbete, praktik eller utbildning som leder till att denne kommer vidare. Varje krona som kommunens kostnad minskar för arbetslöshet är därmed en satsad krona på skolan. Ekologisk uthållighet och attraktiv stad Vi satsar 6,7 miljoner kronor på att göra Eskilstuna ekologiskt uthålligt och ännu mer attraktivt att bo och verka i. Vi stärker upp resurserna runt kollektivtrafiken för att göra det billigare att resa, förbättra snöröjningen och för att trafiken ska vara utformad på ett sätt som gör den mer tillgänglig. Hela bussflottan byts ut och all stadstrafik

7 7 kommer drivas med biogas. Vi stärker också resurserna för att klara av de investeringar som krävs för att Eskilstuna och Torshälla ska vara vackert och tillgängligt. I årsplanen fastslår vi också investeringsvolymer och avsätter driftsutrymme för konstgräs, ishall, Fristadstorget/ Kungsgatan, sportarena, badhus, konserthall, och mycket annat som vi avser att klara av under mandatperioden. Vi har exempelvis en mycket offensiv ambition för investeringar i energieffektiviserande åtgärder. Vi startar Beroendecentrum Ung tillsammans med landstinget. För detta avsätter vi 1 miljon kronor. Syftet är att stärka ungdomars möjligheter att ta sig ifrån droger och missbruk via metoder som är anpassade för ungdomars levnadssituation. Vi stärker räddningstjänsten med 0,5 miljoner kronor. En växande stad kräver mer resurser för att kunna säker ställa att räddningstjänsten finns där när olyckan är framme. Detta är därför en nödvändig insats för kommuninvånarnas trygget. En mångfalds- och värdegrundsresurs inrättas som ska arbeta mot grundskolan och gymnasieskolan. I ett projekt om två år anställs en person som har till uppgift att arbeta med och stötta skolorna med mångfalds- och värdegrundsfrågor. Arbetet fokuseras på att inspirera och stödja elever och lärare i värdegrundsarbete genom att integrera arbetet med att bryta normer, fördomar, främlingsfientlighet och diskriminering i skolans vardagliga arbete. För detta avsätts 0,5 miljon kronor. En folkhälsosatsning görs i och med inrättandet av en folkhälsostrateg. Denna ska verka för att stärka folkhälsan inom kommunen med särskilt fokus på barn, unga och äldre. Samverkansprojekt ska genomföras för att ta del av externa medel. Slutligen Detta är en del av våra prioriteringar för årsplan Vi har tagit fasta på att sätta ner foten i viktiga frågor som sträcker sig över hela mandatperioden. Vi menar att en ansvarsfull poli tik måste ge så tydliga och långsiktiga direktiv som möjligt för att bli framgångsrik. Som alltid är våra prioriteringar förutsatta att konjunkturen håller i sig och inga allt för oförutsedda händelser sker. Ett orosmoment är den internationella ekonomin. Ett annat de ständigt sjunkande statsbidragen. Vi vet vart vi vill och vi är därför tydliga med det. Medborgarna som vi företräder förtjänar tydlighet från oss, och vi vill att de ska kunna vara säkra på att vi gör allt vi kan för att leva upp till våra löften. Jimmy Jansson, Socialdemokraterna Magnus Johansson, Miljöpartiet Maria Chergui, Vänsterpartiet

8 8 HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt FN:s miljökonferens i Rio 1992 som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av tre delar: Miljömässiga värden; att bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och inte äventyra naturen och människans hälsa. I Eskilstuna handlar det bland annat om rent vatten, ren luft, mark utan föroreningar och klimatpåverkan. Samhällsekonomiska värden; att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. I Eskilstuna handlar det bland annat om invånarnas ekonomiska välfärd, kommunikationer, möjligheten att driva företag och handel, tillgänglig kompetens för arbetsgivare och möjlighet att få arbete för den enskilde. Sociala värden; att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. I Eskilstuna handlar det bland annat om social omsorg, utbildning och trygghet, jämställdhet, mångfald, icke-diskriminering, jämlika villkor, den enskildes personliga och kulturella välfärd och en god folkhälsa. Med utgångspunkt i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna ska kommunkoncernen verka för att vara en inkluderande kommun där allas olikheter tillerkänns lika värde och tas tillvara. Kommunens mångfaldsarbete innebär en kraftsamling kring demokrati, jämställdhet, personlig frihet och integritet och att motverka alla former av diskriminering. För att säkerställa mångfald och mänskliga rättigheter i kommunens verksamheter intensifieras arbetet med att genomföra handlingsplanen för integration inom förvaltningar och bolag. För 2012 innebär detta fortsatt fokus på olika former av kompetensutveckling för medarbetare. Eskilstuna har som ambition att vara en av de mest jämställda kommunerna i Sverige. För att nå dit krävs ett fortsatt systematiskt utvecklingsarbete inom hela kommunkoncernen. Jämställdhet ska finnas med från planering till genom förande och uppföljning. Bemötande och service ska utformas och resurser fördelas likvärdigt så att det svarar mot flickors och pojkars, kvinnor och mäns behov. För att kvalitetssäkra utvecklingen av det utåtriktade jämställdhetsarbetet ska nämnder och bolag från och med 2012 löpande redovisa resultaten i verksamhetsberättelser och delårsrapporter. Under 2012 fortsätter arbetet med trygg hetsskapande åtgärder. Ett viktigt område att ytterligare metodutveckla är insatser för ökad kvinnofrid och åtgärder mot mäns våld mot kvinnor, vilket nationellt utpekas som ett folkhälsoproblem. Det är i de övergripande verksamhetsprocesserna som sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden skapas för eskils tunaborna. Det ger en hållbar utveckling som tillsammans med en effektiv organisation gör att resultatmålen nås och att vi närmar oss visionen.

9 HÅLLBAR UTVECKLING 9 Övergripande verksamhetsprocesser I stort sett all verksamhet genomförs i form av processer. Undantaget är projekt för särskilda ändamål. Det är därför naturligt att styrsystemet utgår från övergripande verksamhetsprocesser. De lyfter fram kärnverksamheten och visar hur den skapar värde för eskilstunaborna, hur den bidrar till hållbar utveckling. En process skapar värde för invånare, brukare och kunder. Kommunkoncernen har identifierat sju övergripande verksamhetsprocesser som beskriver uppdrag, inriktning och ambition. Fyraåriga mål arbetas fram under hösten 2011 för varje verksamhetsprocess. Utifrån befintliga resurser prioriteras insatser inom och mellan de olika verksamhetsprocesserna. Under 2012 påbörjas ett systematiskt arbete med de övergripande verksamhetsprocesserna. Det ska säkerställa att miljömässiga, samhällsekonomiska och sociala värden är i balans och att en hållbar utveckling uppnås. Detta är en förutsättning för alla verksamhetsprocesser. För att säkerställa att hållbar utveckling uppnås är det viktigt att fokusera på vilka behov som processen ska tillfredsställa samt hur dessa fångas av organisationen. För att fånga behoven och kunna besluta om hur de ska tillfredsställas måste aspekter som jämställdhet, mångfald, integration, barnperspektiv, folkhälsa och kommunikation alltid beaktas. Att värna demokrati Processen med syfte att värna demokratin ger eskilstunaborna och deras valda representanter information, insyn och möjlighet att bestämma över kommunens gemensamma angelägenheter. Öppenhet och kontroll stärks genom kommunikation och inslag av direktdemokrati och medborgardialog. Den kommunala organisationen ska vara tillgänglig för invånarna och ge förtroendevalda förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. De olika formerna av mötesplatser ska samordnas och utvecklas i uppdraget att stärka medborgarnas möjlighet att påverka och delta. Under 2012 fokuseras demokratiarbetet på att engagera fler ideella krafter, stödja lokala initiativ i Eskilstunas stadsdelar och bostadsområden. Ett offensivt stadsdelsutvecklingsarbete genomförs med syfte att skapa attraktivare bostadsområden och stadsdelar som rymmer mötesplatser och demokraticentrum, butiker och torghandel. Medborgarförslag till kommunfullmäktige införs med särskild förenklad ärendehantering. Det internationella arbetet inom kommunen ses över och förändringar initieras. Att tillgodose behovet av utbildning Processen ger eskilstunaborna goda kunskaper och bra förutsättningar för att lyckas väl i arbets livet. Skolan ska stimulera alla elever till fortsatta studier och yrkesutbildning. Dessutom medverkar processen till att barn, elever och studerande utvecklas till kloka, engagerade och demokratiska medborgare genom samverkan mellan skola, föräldrar och samhälle. Förskola, grundskola och gymnasium får nya reformer som ska införas Bland annat införs lärarlegitimationer, betyg från årskurs 6 och en ny skollag. Samtidigt behöver resultaten i grundskolan förbättras och stort fokus läggs på detta under året. Nya skolreformer berör även vuxenutbildningen och svenskundervisningen för invandrare (sfi). Där prioriteras både volym och kvalitet eftersom många vill studera vidare. Fokus är pedagogisk utveckling, förbättringar av heltidsmodellen på sfi samt stärka verksamheten för ungdomar som hoppar av eller ej påbörjar gymnasieskolan. En översyn av kommunens organisering av ansvaret för skolverksamheten görs under 2011 och Inriktningen är att en större del av skolans ekonomiska resurser ska knytas till elevpengen för att höja lärartätheten.

10 10 HÅLLBAR UTVECKLING Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster Processen ger det stöd den enskilde behöver för att utifrån sina egna förutsättningar och behov kunna leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Processen syftar till varaktiga förbättringar med tillämpning av evidensbaserade metoder för behovsanpassad vård och omsorg. Vårdprocessen inriktas på att på olika sätt stötta äldre människor så att de i högre utsträckning kan bo kvar och vårdas i hemmet. Kvalitén i den sociala samvaron ska öka och inlåsningseffekter motverkas. För att klara det krävs en översyn av arbetsmetoder och säker het för brukaren. Antalet personer med funktionsnedsättning ökar successivt och en långsiktig plan för fler platser behöver tas fram under Vård av barn och missbrukare fortsätter att bygga på hemmaplansvård med hög kvalitet. Under året läggs särskilt fokus på utveckling av familjehemsvård, missbruksvård för unga samt vård och boendeformer för samsjuka. Vi deltar i arbetet med att bli en Rökfri kommun. Arbetet med att motverka spelberoende hos invånare förstärks genom fördjupat samarbete med landstinget. Under 2012 förstärks och utvecklas hela kommunens folkhälsoarbete med särskilt fokus på barn, ungdomar och äldre. En tjänst som folkhälsostrateg inrättas som har ett särskilt ansvar för genomförandet av arbetet. Två nya äldreboenden om sammantaget 238 miljoner byggs under året i Lagersberg och Brunnsbacken. Totalt utgör dessa båda 123 boendeplatser. Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid Processen skapar förutsättningar för goda livsvillkor och en meningsfull fritid för alla eskilstunabor och besökare, med särskilt fokus på barn och ungdomar. Det sker genom att erbjuda upplevelser, aktiviteter och bildning samt att samla, vårda och visa kulturarvet. Under 2012 startar genomförandet av det idrottspolitiska samt det kulturpolitiska handlingsprogrammet. En priori tering är att stimulera rörelse och spontanidrott, att utveckla bidragssystemet till föreningslivet samt mötesplatser för ungdomar. Fler invånare ska vistas i natu ren för rekreation vilket främjas på flera sätt. Under perioden hösten 2011 till 2014 kommer en rad investeringar som stärker folkhälsan att beslutas, planeras och genomföras. Att tillgodose behovet av miljöoch samhällsbyggnadsarbete Processen syftar till att skapa attraktiva stadsdelar med god service, ett pulserande centrum och en hållbar landsbygd för eskilstunaborna. Med de naturliga förutsättningarna som utgångspunkt främjas en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Stadsbyggnad i form av transportsnål planering, byggande, skapande av infrastruktur och underhåll syftar till en hållbar utveckling med utnyttjande av kommunens geografiska läge i regionen. Men också till att vårda och bevara värdefulla tillgångar i form av byggnader, stadsmiljöer, landsbygd och natur. Vattenförsörjning, avloppshantering, återvinning och energiproduktion bedrivs med miljömässigt hållbara metoder. Ekologisk uthållighet ska vara en central utgångspunkt i allt arbete. Inom huvudprocessen miljö- och samhällsbyggnad är det sakområdena energi och klimat, vatten, biologisk mångfald, förorenad mark samt avfall som därför ska få en bättre koncernövergripande samordning och styrning. De ska också ha en stark ställning i planeringsprocesserna bland annat kopplat till den fysiska planeringen, VA-planering, loka lisering med mera. Under året prioriteras att minska bilberoendet, att öka gång- och cykeltrafiken, klimatcoachning för hushåll, miljöledningsarbete i koncernen, utbildning och att bygga upp miljö husets verksamhet inom ramen för kretsloppsparken. Ytterligare prioriteringar är Samhällskontraktets projekt i Lagersberg och Väster som genomförs i delar, liksom en långsiktig plan för markberedskap för verksamhetslokaler för funktionshindrade. Markanvisningstävlingar genomförs inför försäljning

11 HÅLLBAR UTVECKLING 11 och exploatering av mark. Ett strategiskt arbete för att öka den socioekonomiska integrationen genomförs som bland annat innebär att villa områden kompletteras med flerbostadshus. Parkerings normen revideras och transportsnål planering intensifieras. Kollektivtrafiken förbättras och förstärks ekonomiskt med 5,7 miljoner. Stadsbyggnadsnämndens ram ökar totalt med 6,7 miljoner. Tillskapandet av en bilpool öppen för allmänheten slutförs, eventuellt genom samverkan med extern aktör. Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete Processen utvecklar en säker och trygg kommun för invånarna. Genom information, utbildning och förebyggande säkerhetsarbete elimineras eller minskas risken för olyckor. I de fall olyckor ändå inträffar minskar konse kvenserna för människor, miljö och egendom genom att en hög skyddsnivå säker ställs för människors hälsa och intressen när det gäller säkra livsmedel, skydd mot farliga utsläpp, mot bränder, skadegörelse och olyckor. I takt med att invånarantalet i Eskilstuna ökar behöver räddningstjänsten från och med halvårsskiftet 2012 en årlig resursförstärkning om 1 miljon för att säkra den framtida styrka som behövs för både preventivt arbete samt utryckningsinsatser. För halvårseffekt 2012 avsätts 0,5 miljoner. Att främja näringsliv och arbete Processen främjar arbete och ökar ekonomisk utveckling i kommunen genom att skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivets växtkraft. De grundläggande förutsättningarna förbättras; till exempel kommunikationssystem, trygghet, offentlig service, innovationskraft, markberedskap och arbetsmarknadens kompetensförsörjning. Processen stärker den enskildes möjlighet att få arbete genom aktiva arbetsmarknads- och utbildningsinsatser; åtgärder som bygger på människors vilja att påverka sin egen utveckling och förmåga att bidra till egen försörjning. Utsatta personer som står utanför arbetsmarknaden ges genom individuellt stöd förutsättningar att kunna få ett arbete. Eskilstuna drabbades hårt av finanskrisen. Konjunkturuppgången har under 2010 och 2011 varit stark men arbetslösheten är fortfarande hög. Under 2012 kraftsamlas kring arbetsmarknadsåtgärder och utbildningar som matchar arbetsmarknadens stigande efterfrågan. Det innebär bland annat fortsatt fokusering på logistik, tillverkningsindustrin, och kunskapsintensiva branscher. En näringslivsberedning tillsätts under året för att särskilt ta fram förslag om hur arbetstillfällen kan skapas i verksamhet som är en direkt aktiv del i den gröna omställningen. Aktiva insatser på bred front prioriteras och särskilda satsningar kommer att riktas till unga, barnfamiljer och människor som har svårast att få anställning. Ambitionen är att detta på olika sätt ska leda till större möjligheter att få ett arbete och därmed också bryta beroendet av försörjningsstöd och minska barnfattigdomen.

12 12 HÅLLBAR UTVECKLING Strategiska mål för hållbar utveckling En attraktiv stad Eskilstuna är en spännande, vacker och grön stad i en expansiv region. En öppen och lyhörd stad som har mod att ständigt utveckla sin själ. Här bejakas olikheter, idéer, innovationer i mötet skapas det nya. Människor uppmuntras att ifrågasätta, på verka och bidra. Samverkan, bra kommunikationer och starkare arbetsmarknad är förutsättningar för framgång. Vi är stolta över och utvecklar arvet från industristaden, Torshälla, landsbygden och Mälaren. Innerstadens utbud, puls och mötes platser utvecklas. Ett rikt nöjes-, kultur- och idrottsutbud, aktivt föreningsliv och ideella krafter berikar staden. Tillgängligheten till rekreation i naturen är god och staden binds ihop i stråk med korta avstånd och välkomnande entréer. Det är lätt och bekvämt att ta sig fram. Invånarna upplever att kommunens olika verksamheter ger en jämställd och bra service, har ett gott bemötande och når goda resultat. Eskilstuna är en attraktiv stad för människor att växa upp, leva, verka och åldras i. Under mandatperioden prioriteras förtätning av staden, kultur- och idrottssatsningar, trygghetsskapan de åtgärder samt att förbättra medborgarnas upplevelse av kommunkoncernens service. Genom en kommunal organisation som presterar väl och en fysisk miljö som stimulerar skapas förutsättningar för att bli en attraktiv stad. För att stärka stadens fysiska tillgänglighet och attraktion prioriteras 2012 arbetet med översiktsplanen, ett bostadsförsörjningsprogram, en mark strategisk plan samt innerstadens ökade puls. De olika stadsdelarna förtätas med flerbostadshus för att förbättra under laget för god närservice. I Torshälla arbetar en samlad organisation i ett ortsutvecklingsprojekt för att utveckla och förbättra de fem identifierade stråk som framkom i ortsanalysen och på så sätt öka ortens attraktionskraft. Under perioden kommer ett flertal investeringar att göras som stärker stadens attraktivitet, bland annat cykelbanor, gröna stråk, belysning, kollektivtrafik, motionsspår i Kronskogen som är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning, konserthallen rustas upp, ny konstgräsplan, ishall och isplan. Vidare pågår utredningar om badhus och arena som kommer att tas ställning till under hösten För att nå målet om en attraktiv stad krävs att samtliga verksamhetsprocesser lyckas väl med uppsatta mål, når goda resultat och genererar ett bra bemötande. För att nå goda resultat behöver kommunen utveckla metoder och arbetssätt samt fokusera på medarbetarna som levererar i mötet med invånare, brukare och kunder. Invånarna ska också kunna uppleva att de får en bra service och goda resultat i kommunens olika verksamheter. Ett arbete kring hur goda resultat kan kommuniceras genomförs under HBTcertifieringen av kommunens verksamheter fortsätter med en prioritering på skolan, LSS och äldreomsorgen.

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar: Mål och uppdrag 2014 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

ÅRSPLAN. Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 18 juni 2013.

ÅRSPLAN. Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 18 juni 2013. ÅRSPLAN 2014 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 18 juni 2013. Innehållsförteckning Årsplanen en vägledning...4 En utmanande årsplan i en spännande kommun...5

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014 Prioriterade mål Nämnd Mål God ekonomisk hushållning AoF Sänka kostnaderna för försörjningsstödet. BoF Alla elever ska kunna läsa

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN KARLSTADS KOMMUN Strategisk plan 1 LAGSTIFTNING VISION Livskvalitet Karlstad 100 000 KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE BOLAGSORDNING STRATEGISK PLAN PRIORITERA FÖLJA

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta Kommunledningskontoret 2015-02-25 1 (5) Ekonomi och kvalitet Benny Larsson 016-710 87 26 KSKF2015:135 Kommunstyrelsen Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2013-12-11 Kommunfullmäktiges presidium KS13.1069 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild 2018

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 TSN

Verksamhetsplan 2012 TSN Verksamhetsplan 2012 TSN TSN, Verksamhetsplan 2012 Innehåll Sammanfattning... 2 Omvärldsanalys... 4 Ekonomi och arbetsmarknad...4 Förskola och skola...4 Demografiska förändringar...5 Tillgång till digitala

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 Framtid och förändring. Solidaritet, samarbete och rättvisa. Det är vår vision. Att jobba politiskt är att ha ett mål för hur det goda samhället ska formas. På socialdemokraternas

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Inriktning för förskolan och skolan

Inriktning för förskolan och skolan SKOLPLAN Inriktning för förskolan och skolan Människan är en tänkande varelse som har kvar sin nyfikenhet och förmåga att lära nytt hela livet. För att utvecklas behöver vi stimulans. En bra förskola och

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer