Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eskilstuna kommun. Årsplan 2012"

Transkript

1 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011

2

3 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte i ett vakuum. Under sommaren 2011 brinner det på gatorna i London. Vi har läst om samma fenomen i Paris och även i svenska bostadsområden. Lägg då till den ofattbara terrorn i Oslo så framskymtar en värld vi inte riktigt känner igen. I september 2011 var det tio år sedan terrorn våldtog New York. Krigen fortsätter utan synligt slut i Afghanistan och Irak. Världsekonomin är skakig. Detta samtidigt som Afrikas Horn genomlider en gigantisk hungerkatastrof. Miljöfrågorna och den snart verkliga oil-peak sätter en ny och nödvändig agenda. Jag tror att det är viktigt att vi sätter in vår kommunala agenda i ett sammanhang. En kommun är en del av den demokratiska grundstrukturen. Den erbjuder tjänster, service, utbildning, kultur, vård och omsorg till alla oavsett social- eller etnisk bakgrund. En kommuns grunduppdrag handlar om att behandla alla likvärdigt. Det är extra viktigt i en värld som ibland kan upplevas svårtolkad och motsägelsefull. När kommunfullmäktige nu antagit årsplanen för 2012 så bygger den på Eskils tuna kommuns strategiska plan för Här pekas särskilt ut fyra strategiska mål för utvecklingen. En attraktiv stad handlar om att utveckla Eskilstuna till en spännande, vacker och grön stad. En öppen och lyhörd stad med en stark samverkansanda och bra kommunikationer. Höjd utbildningsnivå är en förutsättning för att Eskilstunas arbetsliv ska utvecklas men också för att unga människor ska ges möjligheter att förverkliga sina livsdrömmar. Alla skolformer är viktiga men under perioden pekas grundskolan ut som särskilt viktig. Ekologisk uthållighet handlar om att än mer utvecklas till en ekokommun där vi är ledande i arbetet med grön omställning och tar ansvar för en hållbar framtid. Fler jobb är själva grunden för utveckling. Eskilstuna växer, vi har en relativt ung befolkning och vi tillhör landets starkaste tillväxtregion Stockholm- Mälardalen. För att klara de här utmaningarna krävs ett nära och tätt samarbete med invånare, näringsliv, föreningar och organisationer. Föräldrar, elever, anhöriga och brukare är viktiga medspelare i att utveckla våra kommunala verksamheter. Internt sätter vi ljuskäglan på tre områden för att utveckla en effektiv och modern kommunal organisation kvalitet, attraktiv arbetsgivare och en stabil ekonomi. Det handlar om att än tydligare för flytta oss bort från den klassiska förvaltningsorganisationen till mer av själen i en kunskaps- och serviceorga nisation. Den kommunala organisa tionen måste bli än mer brukar orienterad Vi går in i 2012 med en stabil ekonomi. Det är också en av förutsättningarna för att Eskilstuna skall kunna utvecklas. För framtidsagendan är både spännande men också utmanande nya och fler bostäder, bättre kommunikationer, vägar och gator, smarta och moderna energilösningar, logistiksatsningar, ny mark för företagsetableringar, arena och bad, satsningar på högskolan. Men den stabila ekonomin är inte given. Snabba konjunktursvängningar, ökad arbetslöshet och social oro kan förändra bilden. Därför behöver vi göra kloka avvägningar mellan satsningar, prioriteringar och en sund ekonomisk återhållsamhet. Politikerna har tydliggjort sina vägval. Nu är det upp till oss som tjänstemän, barnskötare, lärare, fritidsledare, socialsekreterare, kulturarbetare, tekniker, samhällsplanerare, undersköterskor, administratörer, brandmän, fastighetsskötare, djurvårdare och parkarbetare att tillsammans med Eskilstunaborna omsätta visionen om den stolta Fristaden. Och kanske en kommun, dess demokratiska grundstruktur, dess värdesystem och dess utförande av viktig service och tjänster är mer angelägen är någonsin. I en värld och ett Eskilstuna vi inte riktigt känner igen men som är full att möjligheter. Pär Eriksson kommundirektör

4 4 Årsplanen en vägledning Årsplan 2012 beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå under året samt de ekonomiska förutsättningarna för kommunkoncernens verksamheter. Huvud delen av planens inriktning och ekonomiska förutsättningar beslutas av kommunfullmäktige i juni. Där efter planerar nämnder och bolagsstyrelser sin verksamhet och återkommer i sina verksamhetsplaner med förslag på åtagan den som ska bidra till att nå målen i årsplanen. Under perioden september-november sker dialog kring åtagan dena. I november be slutar kommunfullmäktige om kompletteringar till årsplanen. Dessa består av ett urval av nämndernas och bolagsstyrelsernas åtaganden utifrån ett kommunövergripande perspektiv. Årsplanen består således av två delar som kompletterar varandra och ska därför läsas tillsammans. I god tid före årsskiftet, senast 20 december, bör varje medarbetare känna till sin enhets lokala verksamhetsplan så att verksam- heten kan drivas effektivt redan från början av verksamhetsåret. Hur är årsplanen uppbyggd? Styrningen av kommunkoncernen och årsplanen är byggd utifrån två perspektiv Hållbar utveckling och Effektiv organisation. Hållbar utveckling är det utåtriktade perspektivet och anger vad vi ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Effektiv organisation är det inåtriktade perspektivet och an ger hur det inre arbetet utförs och vilka resurser som finns. Hållbar utveckling skapas genom sju övergripande verksamhetsprocesser. I dem skapas sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden för eskilstunaborna. Tillsammans med en effektiv organisation gör det att resultatmålen uppnås. De sju övergripande verksamhetsprocesserna redovisas i årsplanen utifrån de långsiktiga värden som dessa processer skapar. I årsplan 2012 anges de fyra utåtriktade samt de tre inåtriktade strategiska målen som är hämtade från strategisk inriktning Till målen finns nivåsatta indikatorer. Indikatorerna utgör ett underlag för att bedöma om målen nåtts. De flesta indikatorerna redovisas för kvinnor respektive män. Ägardirektiv För styrning av bolagskoncernen finns också kommunfullmäktiges ägardirektiv som gäller de helägda kommunala bolagen. Vill du veta mer? Fördjupad information hittar du i strate gisk inriktning och i foldern som beskriver kommunkoncernens styrsystem. Strategisk inriktning beskriver vad kommunfull mäktige vill uppnå under mandatperioden, de strategiska målen och samtliga indikatorer. Begrepp Med begreppet Eskilstuna kommunkoncern menas organisationen, det vill säga Eskilstuna kommun med förvaltningar samt de av Eskilstuna Kommunföretag AB helägda bolagen Eskilstuna Energi och Miljö AB, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Parken Zoo AB och Eskilstuna Bad AB. I texten används kommunkoncernen. Med begreppet Eskilstuna menas det geografiska området Eskilstuna kommun, det vill säga Eskilstuna, Torshälla samt landsbygden. I texten används Eskilstuna.

5 5 Innehåll Framtidskraft med fler jobb, ekologisk uthållighet och solidaritet...6 Hållbar utveckling...8 Övergripande verksamhetsprocesser...9 Att värna demokrati...9 Att tillgodose behovet av utbildning...9 Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster...10 Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid...10 Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete...10 Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete...11 Att främja näringsliv och arbete...11 Strategiska mål för hållbar utveckling...12 En attraktiv stad...12 Höjd utbildningsnivå...14 Ekologisk uthållighet...16 Fler jobb...18 Effektiv organisation...21 Strategiska mål för en effektiv organisation...22 Kvalitet...22 Attraktiv arbetsgivare...24 Stabil ekonomi...26 Ekonomisk plan Ekonomisk sammanställning...33

6 6 Framtidskraft med fler jobb, ekologisk uthållighet och solidaritet Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Eskilstuna lägger nu sin andra gemensamma budget. Det är en budget som tar sin utgångspunkt i det gemensamma valmanifest vi fått väljarnas förtroende att genomföra. Våra ambitioner för skola, ekologisk uthållighet och rättvisa får genomslag också i denna budget. Varje budget vi lägger bär också upp den för mandatperioden fastslagna strategiska inriktningen. Årsplan med budget för 2012 innehåller en rad uppdrag och satsningar. Vi prioriterar inte bara de nya resurser som vi kan fördela tack vare en ökande befolkning och en gynnsam konjunktur. Vi gör också prioriteringar inom befintliga budgetramar i syfte att styra utvecklingen i önskad riktning. Alla beslut är inte bekväma. Men en politisk majoritet måste orka ta både lätta och svåra beslut i syfte att kunna föra kommunen framåt både i det korta och i det längre perspektivet. Vi i majoriteten ser att Eskilstuna kommun står inför stora utmaningar. Vi vet också att vi ha enormt goda möjligheter. Inte minst i den resurs som alla vi som bor i kommunen utgör. Tillsammans med medborgarna är våra tre partier fast beslutna att föra Eskilstuna kommun än starkare in i framtiden. Nedan redovisar vi några av våra större satsningar för att klara av detta. Höjd utbildningsnivå Vi gör i budget för 2012 en prioritering av grundskolan. 9 miljoner kronor riktas för att fler elever ska få gymnasiebehörighet. Målet är att under året sänka andelen obehöriga elever från 25 procent till 15 procent. Långsiktig målsättning är att alla elever får gymnasiebehörighet. Satsningen påbörjas redan vid halvårsskiftet 2011 då vi avsätter 4,5 miljoner kronor. Vi startar samtidigt Skollyftet. Från och med den 1/ påbörjas ett arbete med att prioritera fram 60 miljoner kronor som den 1/ ska ha tillskjutits skolan i Eskilstuna kommun. Pengarna ska gå direkt till elever na och den pedagogiska verksam heten. Fokus är grundskolan. När detta är gjort ligger Eskilstunas skolpeng på eller över det snitt som finns i de jämförbara kommuner vi mäter oss med. Finansie ringen av Skollyftet sker genom ökade incitament för fler i arbete, omprioriteringar inom kommunens verksamheter, ökade skatteintäkter och genom lokaleffektiviseringar inom skolan. Vi gör också en översyn av hur skolan är organiserad i Eskilstuna kommun. Fler jobb I denna årsplan stärker vi insatserna för att fler människor ska kunna försörja sig själva. Eskilstuna kommun ska vara en ort där människor förväntas och får möjlighet att bidra till det gemensamma samhällsbygget. Kommunens kostnader för arbetslöshet ska minska och fler ska utbilda sig och försörja sig själv. Pengarna som frigörs flyttar vi till skolan. För att möjliggöra detta avsätter vi 6 miljoner kronor för att sätta in insatser som får människor från passivt stöd till aktiva jobbin satser. Vi kallar detta för Jobblyftet. Vi förändrar samtidigt kommunens arbetssätt runt personer med försörjningsstöd. Jobblyftet är en satsning där vi vill att kommunen tillsammans med näringslivet, landstinget, arbetsförmedlingen, statliga arbetsgivare, facken och förenings livet vill göra ett handslag för fler i egen försörjning och jobb. Vi vill uppmuntra och lyfta fram dem som på något sätt kan bidra till att en person med försörjningsstöd får ett arbete, praktik eller utbildning som leder till att denne kommer vidare. Varje krona som kommunens kostnad minskar för arbetslöshet är därmed en satsad krona på skolan. Ekologisk uthållighet och attraktiv stad Vi satsar 6,7 miljoner kronor på att göra Eskilstuna ekologiskt uthålligt och ännu mer attraktivt att bo och verka i. Vi stärker upp resurserna runt kollektivtrafiken för att göra det billigare att resa, förbättra snöröjningen och för att trafiken ska vara utformad på ett sätt som gör den mer tillgänglig. Hela bussflottan byts ut och all stadstrafik

7 7 kommer drivas med biogas. Vi stärker också resurserna för att klara av de investeringar som krävs för att Eskilstuna och Torshälla ska vara vackert och tillgängligt. I årsplanen fastslår vi också investeringsvolymer och avsätter driftsutrymme för konstgräs, ishall, Fristadstorget/ Kungsgatan, sportarena, badhus, konserthall, och mycket annat som vi avser att klara av under mandatperioden. Vi har exempelvis en mycket offensiv ambition för investeringar i energieffektiviserande åtgärder. Vi startar Beroendecentrum Ung tillsammans med landstinget. För detta avsätter vi 1 miljon kronor. Syftet är att stärka ungdomars möjligheter att ta sig ifrån droger och missbruk via metoder som är anpassade för ungdomars levnadssituation. Vi stärker räddningstjänsten med 0,5 miljoner kronor. En växande stad kräver mer resurser för att kunna säker ställa att räddningstjänsten finns där när olyckan är framme. Detta är därför en nödvändig insats för kommuninvånarnas trygget. En mångfalds- och värdegrundsresurs inrättas som ska arbeta mot grundskolan och gymnasieskolan. I ett projekt om två år anställs en person som har till uppgift att arbeta med och stötta skolorna med mångfalds- och värdegrundsfrågor. Arbetet fokuseras på att inspirera och stödja elever och lärare i värdegrundsarbete genom att integrera arbetet med att bryta normer, fördomar, främlingsfientlighet och diskriminering i skolans vardagliga arbete. För detta avsätts 0,5 miljon kronor. En folkhälsosatsning görs i och med inrättandet av en folkhälsostrateg. Denna ska verka för att stärka folkhälsan inom kommunen med särskilt fokus på barn, unga och äldre. Samverkansprojekt ska genomföras för att ta del av externa medel. Slutligen Detta är en del av våra prioriteringar för årsplan Vi har tagit fasta på att sätta ner foten i viktiga frågor som sträcker sig över hela mandatperioden. Vi menar att en ansvarsfull poli tik måste ge så tydliga och långsiktiga direktiv som möjligt för att bli framgångsrik. Som alltid är våra prioriteringar förutsatta att konjunkturen håller i sig och inga allt för oförutsedda händelser sker. Ett orosmoment är den internationella ekonomin. Ett annat de ständigt sjunkande statsbidragen. Vi vet vart vi vill och vi är därför tydliga med det. Medborgarna som vi företräder förtjänar tydlighet från oss, och vi vill att de ska kunna vara säkra på att vi gör allt vi kan för att leva upp till våra löften. Jimmy Jansson, Socialdemokraterna Magnus Johansson, Miljöpartiet Maria Chergui, Vänsterpartiet

8 8 HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt FN:s miljökonferens i Rio 1992 som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av tre delar: Miljömässiga värden; att bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och inte äventyra naturen och människans hälsa. I Eskilstuna handlar det bland annat om rent vatten, ren luft, mark utan föroreningar och klimatpåverkan. Samhällsekonomiska värden; att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. I Eskilstuna handlar det bland annat om invånarnas ekonomiska välfärd, kommunikationer, möjligheten att driva företag och handel, tillgänglig kompetens för arbetsgivare och möjlighet att få arbete för den enskilde. Sociala värden; att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. I Eskilstuna handlar det bland annat om social omsorg, utbildning och trygghet, jämställdhet, mångfald, icke-diskriminering, jämlika villkor, den enskildes personliga och kulturella välfärd och en god folkhälsa. Med utgångspunkt i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna ska kommunkoncernen verka för att vara en inkluderande kommun där allas olikheter tillerkänns lika värde och tas tillvara. Kommunens mångfaldsarbete innebär en kraftsamling kring demokrati, jämställdhet, personlig frihet och integritet och att motverka alla former av diskriminering. För att säkerställa mångfald och mänskliga rättigheter i kommunens verksamheter intensifieras arbetet med att genomföra handlingsplanen för integration inom förvaltningar och bolag. För 2012 innebär detta fortsatt fokus på olika former av kompetensutveckling för medarbetare. Eskilstuna har som ambition att vara en av de mest jämställda kommunerna i Sverige. För att nå dit krävs ett fortsatt systematiskt utvecklingsarbete inom hela kommunkoncernen. Jämställdhet ska finnas med från planering till genom förande och uppföljning. Bemötande och service ska utformas och resurser fördelas likvärdigt så att det svarar mot flickors och pojkars, kvinnor och mäns behov. För att kvalitetssäkra utvecklingen av det utåtriktade jämställdhetsarbetet ska nämnder och bolag från och med 2012 löpande redovisa resultaten i verksamhetsberättelser och delårsrapporter. Under 2012 fortsätter arbetet med trygg hetsskapande åtgärder. Ett viktigt område att ytterligare metodutveckla är insatser för ökad kvinnofrid och åtgärder mot mäns våld mot kvinnor, vilket nationellt utpekas som ett folkhälsoproblem. Det är i de övergripande verksamhetsprocesserna som sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden skapas för eskils tunaborna. Det ger en hållbar utveckling som tillsammans med en effektiv organisation gör att resultatmålen nås och att vi närmar oss visionen.

9 HÅLLBAR UTVECKLING 9 Övergripande verksamhetsprocesser I stort sett all verksamhet genomförs i form av processer. Undantaget är projekt för särskilda ändamål. Det är därför naturligt att styrsystemet utgår från övergripande verksamhetsprocesser. De lyfter fram kärnverksamheten och visar hur den skapar värde för eskilstunaborna, hur den bidrar till hållbar utveckling. En process skapar värde för invånare, brukare och kunder. Kommunkoncernen har identifierat sju övergripande verksamhetsprocesser som beskriver uppdrag, inriktning och ambition. Fyraåriga mål arbetas fram under hösten 2011 för varje verksamhetsprocess. Utifrån befintliga resurser prioriteras insatser inom och mellan de olika verksamhetsprocesserna. Under 2012 påbörjas ett systematiskt arbete med de övergripande verksamhetsprocesserna. Det ska säkerställa att miljömässiga, samhällsekonomiska och sociala värden är i balans och att en hållbar utveckling uppnås. Detta är en förutsättning för alla verksamhetsprocesser. För att säkerställa att hållbar utveckling uppnås är det viktigt att fokusera på vilka behov som processen ska tillfredsställa samt hur dessa fångas av organisationen. För att fånga behoven och kunna besluta om hur de ska tillfredsställas måste aspekter som jämställdhet, mångfald, integration, barnperspektiv, folkhälsa och kommunikation alltid beaktas. Att värna demokrati Processen med syfte att värna demokratin ger eskilstunaborna och deras valda representanter information, insyn och möjlighet att bestämma över kommunens gemensamma angelägenheter. Öppenhet och kontroll stärks genom kommunikation och inslag av direktdemokrati och medborgardialog. Den kommunala organisationen ska vara tillgänglig för invånarna och ge förtroendevalda förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. De olika formerna av mötesplatser ska samordnas och utvecklas i uppdraget att stärka medborgarnas möjlighet att påverka och delta. Under 2012 fokuseras demokratiarbetet på att engagera fler ideella krafter, stödja lokala initiativ i Eskilstunas stadsdelar och bostadsområden. Ett offensivt stadsdelsutvecklingsarbete genomförs med syfte att skapa attraktivare bostadsområden och stadsdelar som rymmer mötesplatser och demokraticentrum, butiker och torghandel. Medborgarförslag till kommunfullmäktige införs med särskild förenklad ärendehantering. Det internationella arbetet inom kommunen ses över och förändringar initieras. Att tillgodose behovet av utbildning Processen ger eskilstunaborna goda kunskaper och bra förutsättningar för att lyckas väl i arbets livet. Skolan ska stimulera alla elever till fortsatta studier och yrkesutbildning. Dessutom medverkar processen till att barn, elever och studerande utvecklas till kloka, engagerade och demokratiska medborgare genom samverkan mellan skola, föräldrar och samhälle. Förskola, grundskola och gymnasium får nya reformer som ska införas Bland annat införs lärarlegitimationer, betyg från årskurs 6 och en ny skollag. Samtidigt behöver resultaten i grundskolan förbättras och stort fokus läggs på detta under året. Nya skolreformer berör även vuxenutbildningen och svenskundervisningen för invandrare (sfi). Där prioriteras både volym och kvalitet eftersom många vill studera vidare. Fokus är pedagogisk utveckling, förbättringar av heltidsmodellen på sfi samt stärka verksamheten för ungdomar som hoppar av eller ej påbörjar gymnasieskolan. En översyn av kommunens organisering av ansvaret för skolverksamheten görs under 2011 och Inriktningen är att en större del av skolans ekonomiska resurser ska knytas till elevpengen för att höja lärartätheten.

10 10 HÅLLBAR UTVECKLING Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster Processen ger det stöd den enskilde behöver för att utifrån sina egna förutsättningar och behov kunna leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Processen syftar till varaktiga förbättringar med tillämpning av evidensbaserade metoder för behovsanpassad vård och omsorg. Vårdprocessen inriktas på att på olika sätt stötta äldre människor så att de i högre utsträckning kan bo kvar och vårdas i hemmet. Kvalitén i den sociala samvaron ska öka och inlåsningseffekter motverkas. För att klara det krävs en översyn av arbetsmetoder och säker het för brukaren. Antalet personer med funktionsnedsättning ökar successivt och en långsiktig plan för fler platser behöver tas fram under Vård av barn och missbrukare fortsätter att bygga på hemmaplansvård med hög kvalitet. Under året läggs särskilt fokus på utveckling av familjehemsvård, missbruksvård för unga samt vård och boendeformer för samsjuka. Vi deltar i arbetet med att bli en Rökfri kommun. Arbetet med att motverka spelberoende hos invånare förstärks genom fördjupat samarbete med landstinget. Under 2012 förstärks och utvecklas hela kommunens folkhälsoarbete med särskilt fokus på barn, ungdomar och äldre. En tjänst som folkhälsostrateg inrättas som har ett särskilt ansvar för genomförandet av arbetet. Två nya äldreboenden om sammantaget 238 miljoner byggs under året i Lagersberg och Brunnsbacken. Totalt utgör dessa båda 123 boendeplatser. Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid Processen skapar förutsättningar för goda livsvillkor och en meningsfull fritid för alla eskilstunabor och besökare, med särskilt fokus på barn och ungdomar. Det sker genom att erbjuda upplevelser, aktiviteter och bildning samt att samla, vårda och visa kulturarvet. Under 2012 startar genomförandet av det idrottspolitiska samt det kulturpolitiska handlingsprogrammet. En priori tering är att stimulera rörelse och spontanidrott, att utveckla bidragssystemet till föreningslivet samt mötesplatser för ungdomar. Fler invånare ska vistas i natu ren för rekreation vilket främjas på flera sätt. Under perioden hösten 2011 till 2014 kommer en rad investeringar som stärker folkhälsan att beslutas, planeras och genomföras. Att tillgodose behovet av miljöoch samhällsbyggnadsarbete Processen syftar till att skapa attraktiva stadsdelar med god service, ett pulserande centrum och en hållbar landsbygd för eskilstunaborna. Med de naturliga förutsättningarna som utgångspunkt främjas en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Stadsbyggnad i form av transportsnål planering, byggande, skapande av infrastruktur och underhåll syftar till en hållbar utveckling med utnyttjande av kommunens geografiska läge i regionen. Men också till att vårda och bevara värdefulla tillgångar i form av byggnader, stadsmiljöer, landsbygd och natur. Vattenförsörjning, avloppshantering, återvinning och energiproduktion bedrivs med miljömässigt hållbara metoder. Ekologisk uthållighet ska vara en central utgångspunkt i allt arbete. Inom huvudprocessen miljö- och samhällsbyggnad är det sakområdena energi och klimat, vatten, biologisk mångfald, förorenad mark samt avfall som därför ska få en bättre koncernövergripande samordning och styrning. De ska också ha en stark ställning i planeringsprocesserna bland annat kopplat till den fysiska planeringen, VA-planering, loka lisering med mera. Under året prioriteras att minska bilberoendet, att öka gång- och cykeltrafiken, klimatcoachning för hushåll, miljöledningsarbete i koncernen, utbildning och att bygga upp miljö husets verksamhet inom ramen för kretsloppsparken. Ytterligare prioriteringar är Samhällskontraktets projekt i Lagersberg och Väster som genomförs i delar, liksom en långsiktig plan för markberedskap för verksamhetslokaler för funktionshindrade. Markanvisningstävlingar genomförs inför försäljning

11 HÅLLBAR UTVECKLING 11 och exploatering av mark. Ett strategiskt arbete för att öka den socioekonomiska integrationen genomförs som bland annat innebär att villa områden kompletteras med flerbostadshus. Parkerings normen revideras och transportsnål planering intensifieras. Kollektivtrafiken förbättras och förstärks ekonomiskt med 5,7 miljoner. Stadsbyggnadsnämndens ram ökar totalt med 6,7 miljoner. Tillskapandet av en bilpool öppen för allmänheten slutförs, eventuellt genom samverkan med extern aktör. Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete Processen utvecklar en säker och trygg kommun för invånarna. Genom information, utbildning och förebyggande säkerhetsarbete elimineras eller minskas risken för olyckor. I de fall olyckor ändå inträffar minskar konse kvenserna för människor, miljö och egendom genom att en hög skyddsnivå säker ställs för människors hälsa och intressen när det gäller säkra livsmedel, skydd mot farliga utsläpp, mot bränder, skadegörelse och olyckor. I takt med att invånarantalet i Eskilstuna ökar behöver räddningstjänsten från och med halvårsskiftet 2012 en årlig resursförstärkning om 1 miljon för att säkra den framtida styrka som behövs för både preventivt arbete samt utryckningsinsatser. För halvårseffekt 2012 avsätts 0,5 miljoner. Att främja näringsliv och arbete Processen främjar arbete och ökar ekonomisk utveckling i kommunen genom att skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivets växtkraft. De grundläggande förutsättningarna förbättras; till exempel kommunikationssystem, trygghet, offentlig service, innovationskraft, markberedskap och arbetsmarknadens kompetensförsörjning. Processen stärker den enskildes möjlighet att få arbete genom aktiva arbetsmarknads- och utbildningsinsatser; åtgärder som bygger på människors vilja att påverka sin egen utveckling och förmåga att bidra till egen försörjning. Utsatta personer som står utanför arbetsmarknaden ges genom individuellt stöd förutsättningar att kunna få ett arbete. Eskilstuna drabbades hårt av finanskrisen. Konjunkturuppgången har under 2010 och 2011 varit stark men arbetslösheten är fortfarande hög. Under 2012 kraftsamlas kring arbetsmarknadsåtgärder och utbildningar som matchar arbetsmarknadens stigande efterfrågan. Det innebär bland annat fortsatt fokusering på logistik, tillverkningsindustrin, och kunskapsintensiva branscher. En näringslivsberedning tillsätts under året för att särskilt ta fram förslag om hur arbetstillfällen kan skapas i verksamhet som är en direkt aktiv del i den gröna omställningen. Aktiva insatser på bred front prioriteras och särskilda satsningar kommer att riktas till unga, barnfamiljer och människor som har svårast att få anställning. Ambitionen är att detta på olika sätt ska leda till större möjligheter att få ett arbete och därmed också bryta beroendet av försörjningsstöd och minska barnfattigdomen.

12 12 HÅLLBAR UTVECKLING Strategiska mål för hållbar utveckling En attraktiv stad Eskilstuna är en spännande, vacker och grön stad i en expansiv region. En öppen och lyhörd stad som har mod att ständigt utveckla sin själ. Här bejakas olikheter, idéer, innovationer i mötet skapas det nya. Människor uppmuntras att ifrågasätta, på verka och bidra. Samverkan, bra kommunikationer och starkare arbetsmarknad är förutsättningar för framgång. Vi är stolta över och utvecklar arvet från industristaden, Torshälla, landsbygden och Mälaren. Innerstadens utbud, puls och mötes platser utvecklas. Ett rikt nöjes-, kultur- och idrottsutbud, aktivt föreningsliv och ideella krafter berikar staden. Tillgängligheten till rekreation i naturen är god och staden binds ihop i stråk med korta avstånd och välkomnande entréer. Det är lätt och bekvämt att ta sig fram. Invånarna upplever att kommunens olika verksamheter ger en jämställd och bra service, har ett gott bemötande och når goda resultat. Eskilstuna är en attraktiv stad för människor att växa upp, leva, verka och åldras i. Under mandatperioden prioriteras förtätning av staden, kultur- och idrottssatsningar, trygghetsskapan de åtgärder samt att förbättra medborgarnas upplevelse av kommunkoncernens service. Genom en kommunal organisation som presterar väl och en fysisk miljö som stimulerar skapas förutsättningar för att bli en attraktiv stad. För att stärka stadens fysiska tillgänglighet och attraktion prioriteras 2012 arbetet med översiktsplanen, ett bostadsförsörjningsprogram, en mark strategisk plan samt innerstadens ökade puls. De olika stadsdelarna förtätas med flerbostadshus för att förbättra under laget för god närservice. I Torshälla arbetar en samlad organisation i ett ortsutvecklingsprojekt för att utveckla och förbättra de fem identifierade stråk som framkom i ortsanalysen och på så sätt öka ortens attraktionskraft. Under perioden kommer ett flertal investeringar att göras som stärker stadens attraktivitet, bland annat cykelbanor, gröna stråk, belysning, kollektivtrafik, motionsspår i Kronskogen som är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning, konserthallen rustas upp, ny konstgräsplan, ishall och isplan. Vidare pågår utredningar om badhus och arena som kommer att tas ställning till under hösten För att nå målet om en attraktiv stad krävs att samtliga verksamhetsprocesser lyckas väl med uppsatta mål, når goda resultat och genererar ett bra bemötande. För att nå goda resultat behöver kommunen utveckla metoder och arbetssätt samt fokusera på medarbetarna som levererar i mötet med invånare, brukare och kunder. Invånarna ska också kunna uppleva att de får en bra service och goda resultat i kommunens olika verksamheter. Ett arbete kring hur goda resultat kan kommuniceras genomförs under HBTcertifieringen av kommunens verksamheter fortsätter med en prioritering på skolan, LSS och äldreomsorgen.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Strategisk inriktning 2011-2014

Strategisk inriktning 2011-2014 Strategisk inriktning 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige KF 41/2011-06-20 Strategisk plan för Degerfors kommun 2011-2014 Kommunfullmäktiges prioritering Kommunens strategiska inriktning beskriver vilka

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning för Eskilstuna Marknadsföring AB. För den verksamhet som bedrivs i Eskilstuna Marknadsföring AB nedan kallat EMAB gäller denna särskilda

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan 2017 För Överförmyndarnämnden Framtiden finns i Eskilstuna kommun tillsammans utvecklar vi en socialt hållbar kommun Vänsterpartiet gör skillnad 1 Framtiden

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar: Mål och uppdrag 2014 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen)

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Ärende 12 Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 SBN 45 SBN 2014.0292 Tärnan 14 (gamla brandstationen) - försäljning

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Miljöpartiets de gröna i Eskilstuna. verksamhetsplan för Miljöoch. räddningstjänstnämnden 2016

Miljöpartiets de gröna i Eskilstuna. verksamhetsplan för Miljöoch. räddningstjänstnämnden 2016 Miljöpartiets de gröna i Eskilstuna förslag till verksamhetsplan för Miljöoch räddningstjänstnämnden 2016 Eskilstuna, en kommun med människa och miljö i centrum Hållbar sammanhållning för Eskilstuna Miljöpartiet

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Handlingsplan Stadsdelsutveckling

Handlingsplan Stadsdelsutveckling Kommunstyrelsen Datum 0 (12) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Helena Andersson Tsiamanis 016-710 22 79 ESKILSTUNA KOMMUN Handlingsplan Stadsdelsutveckling 2012-2015 Remiss Yttranden ska lämnas

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vision 2025 Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner p.2014.808 Dnr.2011/354 Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-08 59 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Program. med viljeinriktning för perioden

Program. med viljeinriktning för perioden STYRDOKUMENT 1(7) Program med viljeinriktning för perioden 2016-2019 Program Viljeinriktning för mandatperioden Fastställd KF 2016-04-25 Plan Riktlinje Giltighetstid 2019-12-31 Dokumentansvar Koncernstab

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Vi antar utmaningen: 2020 är Malmö världsbäst på hållbar stadsutveckling Malmö har bakom sig mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet.

Läs mer

32 Dnr Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016.

32 Dnr Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016. 14(14) 32 Dnr 2015-000021 Verksamhetsplan 2016 Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016. Ärendebeskrivning 1 FINANSIELLT God ekonomisk hushållning är en sammanvägd bedömning

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer