Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eskilstuna kommun. Årsplan 2012"

Transkript

1 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011

2

3 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte i ett vakuum. Under sommaren 2011 brinner det på gatorna i London. Vi har läst om samma fenomen i Paris och även i svenska bostadsområden. Lägg då till den ofattbara terrorn i Oslo så framskymtar en värld vi inte riktigt känner igen. I september 2011 var det tio år sedan terrorn våldtog New York. Krigen fortsätter utan synligt slut i Afghanistan och Irak. Världsekonomin är skakig. Detta samtidigt som Afrikas Horn genomlider en gigantisk hungerkatastrof. Miljöfrågorna och den snart verkliga oil-peak sätter en ny och nödvändig agenda. Jag tror att det är viktigt att vi sätter in vår kommunala agenda i ett sammanhang. En kommun är en del av den demokratiska grundstrukturen. Den erbjuder tjänster, service, utbildning, kultur, vård och omsorg till alla oavsett social- eller etnisk bakgrund. En kommuns grunduppdrag handlar om att behandla alla likvärdigt. Det är extra viktigt i en värld som ibland kan upplevas svårtolkad och motsägelsefull. När kommunfullmäktige nu antagit årsplanen för 2012 så bygger den på Eskils tuna kommuns strategiska plan för Här pekas särskilt ut fyra strategiska mål för utvecklingen. En attraktiv stad handlar om att utveckla Eskilstuna till en spännande, vacker och grön stad. En öppen och lyhörd stad med en stark samverkansanda och bra kommunikationer. Höjd utbildningsnivå är en förutsättning för att Eskilstunas arbetsliv ska utvecklas men också för att unga människor ska ges möjligheter att förverkliga sina livsdrömmar. Alla skolformer är viktiga men under perioden pekas grundskolan ut som särskilt viktig. Ekologisk uthållighet handlar om att än mer utvecklas till en ekokommun där vi är ledande i arbetet med grön omställning och tar ansvar för en hållbar framtid. Fler jobb är själva grunden för utveckling. Eskilstuna växer, vi har en relativt ung befolkning och vi tillhör landets starkaste tillväxtregion Stockholm- Mälardalen. För att klara de här utmaningarna krävs ett nära och tätt samarbete med invånare, näringsliv, föreningar och organisationer. Föräldrar, elever, anhöriga och brukare är viktiga medspelare i att utveckla våra kommunala verksamheter. Internt sätter vi ljuskäglan på tre områden för att utveckla en effektiv och modern kommunal organisation kvalitet, attraktiv arbetsgivare och en stabil ekonomi. Det handlar om att än tydligare för flytta oss bort från den klassiska förvaltningsorganisationen till mer av själen i en kunskaps- och serviceorga nisation. Den kommunala organisa tionen måste bli än mer brukar orienterad Vi går in i 2012 med en stabil ekonomi. Det är också en av förutsättningarna för att Eskilstuna skall kunna utvecklas. För framtidsagendan är både spännande men också utmanande nya och fler bostäder, bättre kommunikationer, vägar och gator, smarta och moderna energilösningar, logistiksatsningar, ny mark för företagsetableringar, arena och bad, satsningar på högskolan. Men den stabila ekonomin är inte given. Snabba konjunktursvängningar, ökad arbetslöshet och social oro kan förändra bilden. Därför behöver vi göra kloka avvägningar mellan satsningar, prioriteringar och en sund ekonomisk återhållsamhet. Politikerna har tydliggjort sina vägval. Nu är det upp till oss som tjänstemän, barnskötare, lärare, fritidsledare, socialsekreterare, kulturarbetare, tekniker, samhällsplanerare, undersköterskor, administratörer, brandmän, fastighetsskötare, djurvårdare och parkarbetare att tillsammans med Eskilstunaborna omsätta visionen om den stolta Fristaden. Och kanske en kommun, dess demokratiska grundstruktur, dess värdesystem och dess utförande av viktig service och tjänster är mer angelägen är någonsin. I en värld och ett Eskilstuna vi inte riktigt känner igen men som är full att möjligheter. Pär Eriksson kommundirektör

4 4 Årsplanen en vägledning Årsplan 2012 beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå under året samt de ekonomiska förutsättningarna för kommunkoncernens verksamheter. Huvud delen av planens inriktning och ekonomiska förutsättningar beslutas av kommunfullmäktige i juni. Där efter planerar nämnder och bolagsstyrelser sin verksamhet och återkommer i sina verksamhetsplaner med förslag på åtagan den som ska bidra till att nå målen i årsplanen. Under perioden september-november sker dialog kring åtagan dena. I november be slutar kommunfullmäktige om kompletteringar till årsplanen. Dessa består av ett urval av nämndernas och bolagsstyrelsernas åtaganden utifrån ett kommunövergripande perspektiv. Årsplanen består således av två delar som kompletterar varandra och ska därför läsas tillsammans. I god tid före årsskiftet, senast 20 december, bör varje medarbetare känna till sin enhets lokala verksamhetsplan så att verksam- heten kan drivas effektivt redan från början av verksamhetsåret. Hur är årsplanen uppbyggd? Styrningen av kommunkoncernen och årsplanen är byggd utifrån två perspektiv Hållbar utveckling och Effektiv organisation. Hållbar utveckling är det utåtriktade perspektivet och anger vad vi ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Effektiv organisation är det inåtriktade perspektivet och an ger hur det inre arbetet utförs och vilka resurser som finns. Hållbar utveckling skapas genom sju övergripande verksamhetsprocesser. I dem skapas sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden för eskilstunaborna. Tillsammans med en effektiv organisation gör det att resultatmålen uppnås. De sju övergripande verksamhetsprocesserna redovisas i årsplanen utifrån de långsiktiga värden som dessa processer skapar. I årsplan 2012 anges de fyra utåtriktade samt de tre inåtriktade strategiska målen som är hämtade från strategisk inriktning Till målen finns nivåsatta indikatorer. Indikatorerna utgör ett underlag för att bedöma om målen nåtts. De flesta indikatorerna redovisas för kvinnor respektive män. Ägardirektiv För styrning av bolagskoncernen finns också kommunfullmäktiges ägardirektiv som gäller de helägda kommunala bolagen. Vill du veta mer? Fördjupad information hittar du i strate gisk inriktning och i foldern som beskriver kommunkoncernens styrsystem. Strategisk inriktning beskriver vad kommunfull mäktige vill uppnå under mandatperioden, de strategiska målen och samtliga indikatorer. Begrepp Med begreppet Eskilstuna kommunkoncern menas organisationen, det vill säga Eskilstuna kommun med förvaltningar samt de av Eskilstuna Kommunföretag AB helägda bolagen Eskilstuna Energi och Miljö AB, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Parken Zoo AB och Eskilstuna Bad AB. I texten används kommunkoncernen. Med begreppet Eskilstuna menas det geografiska området Eskilstuna kommun, det vill säga Eskilstuna, Torshälla samt landsbygden. I texten används Eskilstuna.

5 5 Innehåll Framtidskraft med fler jobb, ekologisk uthållighet och solidaritet...6 Hållbar utveckling...8 Övergripande verksamhetsprocesser...9 Att värna demokrati...9 Att tillgodose behovet av utbildning...9 Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster...10 Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid...10 Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete...10 Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete...11 Att främja näringsliv och arbete...11 Strategiska mål för hållbar utveckling...12 En attraktiv stad...12 Höjd utbildningsnivå...14 Ekologisk uthållighet...16 Fler jobb...18 Effektiv organisation...21 Strategiska mål för en effektiv organisation...22 Kvalitet...22 Attraktiv arbetsgivare...24 Stabil ekonomi...26 Ekonomisk plan Ekonomisk sammanställning...33

6 6 Framtidskraft med fler jobb, ekologisk uthållighet och solidaritet Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Eskilstuna lägger nu sin andra gemensamma budget. Det är en budget som tar sin utgångspunkt i det gemensamma valmanifest vi fått väljarnas förtroende att genomföra. Våra ambitioner för skola, ekologisk uthållighet och rättvisa får genomslag också i denna budget. Varje budget vi lägger bär också upp den för mandatperioden fastslagna strategiska inriktningen. Årsplan med budget för 2012 innehåller en rad uppdrag och satsningar. Vi prioriterar inte bara de nya resurser som vi kan fördela tack vare en ökande befolkning och en gynnsam konjunktur. Vi gör också prioriteringar inom befintliga budgetramar i syfte att styra utvecklingen i önskad riktning. Alla beslut är inte bekväma. Men en politisk majoritet måste orka ta både lätta och svåra beslut i syfte att kunna föra kommunen framåt både i det korta och i det längre perspektivet. Vi i majoriteten ser att Eskilstuna kommun står inför stora utmaningar. Vi vet också att vi ha enormt goda möjligheter. Inte minst i den resurs som alla vi som bor i kommunen utgör. Tillsammans med medborgarna är våra tre partier fast beslutna att föra Eskilstuna kommun än starkare in i framtiden. Nedan redovisar vi några av våra större satsningar för att klara av detta. Höjd utbildningsnivå Vi gör i budget för 2012 en prioritering av grundskolan. 9 miljoner kronor riktas för att fler elever ska få gymnasiebehörighet. Målet är att under året sänka andelen obehöriga elever från 25 procent till 15 procent. Långsiktig målsättning är att alla elever får gymnasiebehörighet. Satsningen påbörjas redan vid halvårsskiftet 2011 då vi avsätter 4,5 miljoner kronor. Vi startar samtidigt Skollyftet. Från och med den 1/ påbörjas ett arbete med att prioritera fram 60 miljoner kronor som den 1/ ska ha tillskjutits skolan i Eskilstuna kommun. Pengarna ska gå direkt till elever na och den pedagogiska verksam heten. Fokus är grundskolan. När detta är gjort ligger Eskilstunas skolpeng på eller över det snitt som finns i de jämförbara kommuner vi mäter oss med. Finansie ringen av Skollyftet sker genom ökade incitament för fler i arbete, omprioriteringar inom kommunens verksamheter, ökade skatteintäkter och genom lokaleffektiviseringar inom skolan. Vi gör också en översyn av hur skolan är organiserad i Eskilstuna kommun. Fler jobb I denna årsplan stärker vi insatserna för att fler människor ska kunna försörja sig själva. Eskilstuna kommun ska vara en ort där människor förväntas och får möjlighet att bidra till det gemensamma samhällsbygget. Kommunens kostnader för arbetslöshet ska minska och fler ska utbilda sig och försörja sig själv. Pengarna som frigörs flyttar vi till skolan. För att möjliggöra detta avsätter vi 6 miljoner kronor för att sätta in insatser som får människor från passivt stöd till aktiva jobbin satser. Vi kallar detta för Jobblyftet. Vi förändrar samtidigt kommunens arbetssätt runt personer med försörjningsstöd. Jobblyftet är en satsning där vi vill att kommunen tillsammans med näringslivet, landstinget, arbetsförmedlingen, statliga arbetsgivare, facken och förenings livet vill göra ett handslag för fler i egen försörjning och jobb. Vi vill uppmuntra och lyfta fram dem som på något sätt kan bidra till att en person med försörjningsstöd får ett arbete, praktik eller utbildning som leder till att denne kommer vidare. Varje krona som kommunens kostnad minskar för arbetslöshet är därmed en satsad krona på skolan. Ekologisk uthållighet och attraktiv stad Vi satsar 6,7 miljoner kronor på att göra Eskilstuna ekologiskt uthålligt och ännu mer attraktivt att bo och verka i. Vi stärker upp resurserna runt kollektivtrafiken för att göra det billigare att resa, förbättra snöröjningen och för att trafiken ska vara utformad på ett sätt som gör den mer tillgänglig. Hela bussflottan byts ut och all stadstrafik

7 7 kommer drivas med biogas. Vi stärker också resurserna för att klara av de investeringar som krävs för att Eskilstuna och Torshälla ska vara vackert och tillgängligt. I årsplanen fastslår vi också investeringsvolymer och avsätter driftsutrymme för konstgräs, ishall, Fristadstorget/ Kungsgatan, sportarena, badhus, konserthall, och mycket annat som vi avser att klara av under mandatperioden. Vi har exempelvis en mycket offensiv ambition för investeringar i energieffektiviserande åtgärder. Vi startar Beroendecentrum Ung tillsammans med landstinget. För detta avsätter vi 1 miljon kronor. Syftet är att stärka ungdomars möjligheter att ta sig ifrån droger och missbruk via metoder som är anpassade för ungdomars levnadssituation. Vi stärker räddningstjänsten med 0,5 miljoner kronor. En växande stad kräver mer resurser för att kunna säker ställa att räddningstjänsten finns där när olyckan är framme. Detta är därför en nödvändig insats för kommuninvånarnas trygget. En mångfalds- och värdegrundsresurs inrättas som ska arbeta mot grundskolan och gymnasieskolan. I ett projekt om två år anställs en person som har till uppgift att arbeta med och stötta skolorna med mångfalds- och värdegrundsfrågor. Arbetet fokuseras på att inspirera och stödja elever och lärare i värdegrundsarbete genom att integrera arbetet med att bryta normer, fördomar, främlingsfientlighet och diskriminering i skolans vardagliga arbete. För detta avsätts 0,5 miljon kronor. En folkhälsosatsning görs i och med inrättandet av en folkhälsostrateg. Denna ska verka för att stärka folkhälsan inom kommunen med särskilt fokus på barn, unga och äldre. Samverkansprojekt ska genomföras för att ta del av externa medel. Slutligen Detta är en del av våra prioriteringar för årsplan Vi har tagit fasta på att sätta ner foten i viktiga frågor som sträcker sig över hela mandatperioden. Vi menar att en ansvarsfull poli tik måste ge så tydliga och långsiktiga direktiv som möjligt för att bli framgångsrik. Som alltid är våra prioriteringar förutsatta att konjunkturen håller i sig och inga allt för oförutsedda händelser sker. Ett orosmoment är den internationella ekonomin. Ett annat de ständigt sjunkande statsbidragen. Vi vet vart vi vill och vi är därför tydliga med det. Medborgarna som vi företräder förtjänar tydlighet från oss, och vi vill att de ska kunna vara säkra på att vi gör allt vi kan för att leva upp till våra löften. Jimmy Jansson, Socialdemokraterna Magnus Johansson, Miljöpartiet Maria Chergui, Vänsterpartiet

8 8 HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt FN:s miljökonferens i Rio 1992 som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av tre delar: Miljömässiga värden; att bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och inte äventyra naturen och människans hälsa. I Eskilstuna handlar det bland annat om rent vatten, ren luft, mark utan föroreningar och klimatpåverkan. Samhällsekonomiska värden; att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. I Eskilstuna handlar det bland annat om invånarnas ekonomiska välfärd, kommunikationer, möjligheten att driva företag och handel, tillgänglig kompetens för arbetsgivare och möjlighet att få arbete för den enskilde. Sociala värden; att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. I Eskilstuna handlar det bland annat om social omsorg, utbildning och trygghet, jämställdhet, mångfald, icke-diskriminering, jämlika villkor, den enskildes personliga och kulturella välfärd och en god folkhälsa. Med utgångspunkt i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna ska kommunkoncernen verka för att vara en inkluderande kommun där allas olikheter tillerkänns lika värde och tas tillvara. Kommunens mångfaldsarbete innebär en kraftsamling kring demokrati, jämställdhet, personlig frihet och integritet och att motverka alla former av diskriminering. För att säkerställa mångfald och mänskliga rättigheter i kommunens verksamheter intensifieras arbetet med att genomföra handlingsplanen för integration inom förvaltningar och bolag. För 2012 innebär detta fortsatt fokus på olika former av kompetensutveckling för medarbetare. Eskilstuna har som ambition att vara en av de mest jämställda kommunerna i Sverige. För att nå dit krävs ett fortsatt systematiskt utvecklingsarbete inom hela kommunkoncernen. Jämställdhet ska finnas med från planering till genom förande och uppföljning. Bemötande och service ska utformas och resurser fördelas likvärdigt så att det svarar mot flickors och pojkars, kvinnor och mäns behov. För att kvalitetssäkra utvecklingen av det utåtriktade jämställdhetsarbetet ska nämnder och bolag från och med 2012 löpande redovisa resultaten i verksamhetsberättelser och delårsrapporter. Under 2012 fortsätter arbetet med trygg hetsskapande åtgärder. Ett viktigt område att ytterligare metodutveckla är insatser för ökad kvinnofrid och åtgärder mot mäns våld mot kvinnor, vilket nationellt utpekas som ett folkhälsoproblem. Det är i de övergripande verksamhetsprocesserna som sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden skapas för eskils tunaborna. Det ger en hållbar utveckling som tillsammans med en effektiv organisation gör att resultatmålen nås och att vi närmar oss visionen.

9 HÅLLBAR UTVECKLING 9 Övergripande verksamhetsprocesser I stort sett all verksamhet genomförs i form av processer. Undantaget är projekt för särskilda ändamål. Det är därför naturligt att styrsystemet utgår från övergripande verksamhetsprocesser. De lyfter fram kärnverksamheten och visar hur den skapar värde för eskilstunaborna, hur den bidrar till hållbar utveckling. En process skapar värde för invånare, brukare och kunder. Kommunkoncernen har identifierat sju övergripande verksamhetsprocesser som beskriver uppdrag, inriktning och ambition. Fyraåriga mål arbetas fram under hösten 2011 för varje verksamhetsprocess. Utifrån befintliga resurser prioriteras insatser inom och mellan de olika verksamhetsprocesserna. Under 2012 påbörjas ett systematiskt arbete med de övergripande verksamhetsprocesserna. Det ska säkerställa att miljömässiga, samhällsekonomiska och sociala värden är i balans och att en hållbar utveckling uppnås. Detta är en förutsättning för alla verksamhetsprocesser. För att säkerställa att hållbar utveckling uppnås är det viktigt att fokusera på vilka behov som processen ska tillfredsställa samt hur dessa fångas av organisationen. För att fånga behoven och kunna besluta om hur de ska tillfredsställas måste aspekter som jämställdhet, mångfald, integration, barnperspektiv, folkhälsa och kommunikation alltid beaktas. Att värna demokrati Processen med syfte att värna demokratin ger eskilstunaborna och deras valda representanter information, insyn och möjlighet att bestämma över kommunens gemensamma angelägenheter. Öppenhet och kontroll stärks genom kommunikation och inslag av direktdemokrati och medborgardialog. Den kommunala organisationen ska vara tillgänglig för invånarna och ge förtroendevalda förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. De olika formerna av mötesplatser ska samordnas och utvecklas i uppdraget att stärka medborgarnas möjlighet att påverka och delta. Under 2012 fokuseras demokratiarbetet på att engagera fler ideella krafter, stödja lokala initiativ i Eskilstunas stadsdelar och bostadsområden. Ett offensivt stadsdelsutvecklingsarbete genomförs med syfte att skapa attraktivare bostadsområden och stadsdelar som rymmer mötesplatser och demokraticentrum, butiker och torghandel. Medborgarförslag till kommunfullmäktige införs med särskild förenklad ärendehantering. Det internationella arbetet inom kommunen ses över och förändringar initieras. Att tillgodose behovet av utbildning Processen ger eskilstunaborna goda kunskaper och bra förutsättningar för att lyckas väl i arbets livet. Skolan ska stimulera alla elever till fortsatta studier och yrkesutbildning. Dessutom medverkar processen till att barn, elever och studerande utvecklas till kloka, engagerade och demokratiska medborgare genom samverkan mellan skola, föräldrar och samhälle. Förskola, grundskola och gymnasium får nya reformer som ska införas Bland annat införs lärarlegitimationer, betyg från årskurs 6 och en ny skollag. Samtidigt behöver resultaten i grundskolan förbättras och stort fokus läggs på detta under året. Nya skolreformer berör även vuxenutbildningen och svenskundervisningen för invandrare (sfi). Där prioriteras både volym och kvalitet eftersom många vill studera vidare. Fokus är pedagogisk utveckling, förbättringar av heltidsmodellen på sfi samt stärka verksamheten för ungdomar som hoppar av eller ej påbörjar gymnasieskolan. En översyn av kommunens organisering av ansvaret för skolverksamheten görs under 2011 och Inriktningen är att en större del av skolans ekonomiska resurser ska knytas till elevpengen för att höja lärartätheten.

10 10 HÅLLBAR UTVECKLING Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster Processen ger det stöd den enskilde behöver för att utifrån sina egna förutsättningar och behov kunna leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Processen syftar till varaktiga förbättringar med tillämpning av evidensbaserade metoder för behovsanpassad vård och omsorg. Vårdprocessen inriktas på att på olika sätt stötta äldre människor så att de i högre utsträckning kan bo kvar och vårdas i hemmet. Kvalitén i den sociala samvaron ska öka och inlåsningseffekter motverkas. För att klara det krävs en översyn av arbetsmetoder och säker het för brukaren. Antalet personer med funktionsnedsättning ökar successivt och en långsiktig plan för fler platser behöver tas fram under Vård av barn och missbrukare fortsätter att bygga på hemmaplansvård med hög kvalitet. Under året läggs särskilt fokus på utveckling av familjehemsvård, missbruksvård för unga samt vård och boendeformer för samsjuka. Vi deltar i arbetet med att bli en Rökfri kommun. Arbetet med att motverka spelberoende hos invånare förstärks genom fördjupat samarbete med landstinget. Under 2012 förstärks och utvecklas hela kommunens folkhälsoarbete med särskilt fokus på barn, ungdomar och äldre. En tjänst som folkhälsostrateg inrättas som har ett särskilt ansvar för genomförandet av arbetet. Två nya äldreboenden om sammantaget 238 miljoner byggs under året i Lagersberg och Brunnsbacken. Totalt utgör dessa båda 123 boendeplatser. Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid Processen skapar förutsättningar för goda livsvillkor och en meningsfull fritid för alla eskilstunabor och besökare, med särskilt fokus på barn och ungdomar. Det sker genom att erbjuda upplevelser, aktiviteter och bildning samt att samla, vårda och visa kulturarvet. Under 2012 startar genomförandet av det idrottspolitiska samt det kulturpolitiska handlingsprogrammet. En priori tering är att stimulera rörelse och spontanidrott, att utveckla bidragssystemet till föreningslivet samt mötesplatser för ungdomar. Fler invånare ska vistas i natu ren för rekreation vilket främjas på flera sätt. Under perioden hösten 2011 till 2014 kommer en rad investeringar som stärker folkhälsan att beslutas, planeras och genomföras. Att tillgodose behovet av miljöoch samhällsbyggnadsarbete Processen syftar till att skapa attraktiva stadsdelar med god service, ett pulserande centrum och en hållbar landsbygd för eskilstunaborna. Med de naturliga förutsättningarna som utgångspunkt främjas en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Stadsbyggnad i form av transportsnål planering, byggande, skapande av infrastruktur och underhåll syftar till en hållbar utveckling med utnyttjande av kommunens geografiska läge i regionen. Men också till att vårda och bevara värdefulla tillgångar i form av byggnader, stadsmiljöer, landsbygd och natur. Vattenförsörjning, avloppshantering, återvinning och energiproduktion bedrivs med miljömässigt hållbara metoder. Ekologisk uthållighet ska vara en central utgångspunkt i allt arbete. Inom huvudprocessen miljö- och samhällsbyggnad är det sakområdena energi och klimat, vatten, biologisk mångfald, förorenad mark samt avfall som därför ska få en bättre koncernövergripande samordning och styrning. De ska också ha en stark ställning i planeringsprocesserna bland annat kopplat till den fysiska planeringen, VA-planering, loka lisering med mera. Under året prioriteras att minska bilberoendet, att öka gång- och cykeltrafiken, klimatcoachning för hushåll, miljöledningsarbete i koncernen, utbildning och att bygga upp miljö husets verksamhet inom ramen för kretsloppsparken. Ytterligare prioriteringar är Samhällskontraktets projekt i Lagersberg och Väster som genomförs i delar, liksom en långsiktig plan för markberedskap för verksamhetslokaler för funktionshindrade. Markanvisningstävlingar genomförs inför försäljning

11 HÅLLBAR UTVECKLING 11 och exploatering av mark. Ett strategiskt arbete för att öka den socioekonomiska integrationen genomförs som bland annat innebär att villa områden kompletteras med flerbostadshus. Parkerings normen revideras och transportsnål planering intensifieras. Kollektivtrafiken förbättras och förstärks ekonomiskt med 5,7 miljoner. Stadsbyggnadsnämndens ram ökar totalt med 6,7 miljoner. Tillskapandet av en bilpool öppen för allmänheten slutförs, eventuellt genom samverkan med extern aktör. Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete Processen utvecklar en säker och trygg kommun för invånarna. Genom information, utbildning och förebyggande säkerhetsarbete elimineras eller minskas risken för olyckor. I de fall olyckor ändå inträffar minskar konse kvenserna för människor, miljö och egendom genom att en hög skyddsnivå säker ställs för människors hälsa och intressen när det gäller säkra livsmedel, skydd mot farliga utsläpp, mot bränder, skadegörelse och olyckor. I takt med att invånarantalet i Eskilstuna ökar behöver räddningstjänsten från och med halvårsskiftet 2012 en årlig resursförstärkning om 1 miljon för att säkra den framtida styrka som behövs för både preventivt arbete samt utryckningsinsatser. För halvårseffekt 2012 avsätts 0,5 miljoner. Att främja näringsliv och arbete Processen främjar arbete och ökar ekonomisk utveckling i kommunen genom att skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivets växtkraft. De grundläggande förutsättningarna förbättras; till exempel kommunikationssystem, trygghet, offentlig service, innovationskraft, markberedskap och arbetsmarknadens kompetensförsörjning. Processen stärker den enskildes möjlighet att få arbete genom aktiva arbetsmarknads- och utbildningsinsatser; åtgärder som bygger på människors vilja att påverka sin egen utveckling och förmåga att bidra till egen försörjning. Utsatta personer som står utanför arbetsmarknaden ges genom individuellt stöd förutsättningar att kunna få ett arbete. Eskilstuna drabbades hårt av finanskrisen. Konjunkturuppgången har under 2010 och 2011 varit stark men arbetslösheten är fortfarande hög. Under 2012 kraftsamlas kring arbetsmarknadsåtgärder och utbildningar som matchar arbetsmarknadens stigande efterfrågan. Det innebär bland annat fortsatt fokusering på logistik, tillverkningsindustrin, och kunskapsintensiva branscher. En näringslivsberedning tillsätts under året för att särskilt ta fram förslag om hur arbetstillfällen kan skapas i verksamhet som är en direkt aktiv del i den gröna omställningen. Aktiva insatser på bred front prioriteras och särskilda satsningar kommer att riktas till unga, barnfamiljer och människor som har svårast att få anställning. Ambitionen är att detta på olika sätt ska leda till större möjligheter att få ett arbete och därmed också bryta beroendet av försörjningsstöd och minska barnfattigdomen.

12 12 HÅLLBAR UTVECKLING Strategiska mål för hållbar utveckling En attraktiv stad Eskilstuna är en spännande, vacker och grön stad i en expansiv region. En öppen och lyhörd stad som har mod att ständigt utveckla sin själ. Här bejakas olikheter, idéer, innovationer i mötet skapas det nya. Människor uppmuntras att ifrågasätta, på verka och bidra. Samverkan, bra kommunikationer och starkare arbetsmarknad är förutsättningar för framgång. Vi är stolta över och utvecklar arvet från industristaden, Torshälla, landsbygden och Mälaren. Innerstadens utbud, puls och mötes platser utvecklas. Ett rikt nöjes-, kultur- och idrottsutbud, aktivt föreningsliv och ideella krafter berikar staden. Tillgängligheten till rekreation i naturen är god och staden binds ihop i stråk med korta avstånd och välkomnande entréer. Det är lätt och bekvämt att ta sig fram. Invånarna upplever att kommunens olika verksamheter ger en jämställd och bra service, har ett gott bemötande och når goda resultat. Eskilstuna är en attraktiv stad för människor att växa upp, leva, verka och åldras i. Under mandatperioden prioriteras förtätning av staden, kultur- och idrottssatsningar, trygghetsskapan de åtgärder samt att förbättra medborgarnas upplevelse av kommunkoncernens service. Genom en kommunal organisation som presterar väl och en fysisk miljö som stimulerar skapas förutsättningar för att bli en attraktiv stad. För att stärka stadens fysiska tillgänglighet och attraktion prioriteras 2012 arbetet med översiktsplanen, ett bostadsförsörjningsprogram, en mark strategisk plan samt innerstadens ökade puls. De olika stadsdelarna förtätas med flerbostadshus för att förbättra under laget för god närservice. I Torshälla arbetar en samlad organisation i ett ortsutvecklingsprojekt för att utveckla och förbättra de fem identifierade stråk som framkom i ortsanalysen och på så sätt öka ortens attraktionskraft. Under perioden kommer ett flertal investeringar att göras som stärker stadens attraktivitet, bland annat cykelbanor, gröna stråk, belysning, kollektivtrafik, motionsspår i Kronskogen som är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning, konserthallen rustas upp, ny konstgräsplan, ishall och isplan. Vidare pågår utredningar om badhus och arena som kommer att tas ställning till under hösten För att nå målet om en attraktiv stad krävs att samtliga verksamhetsprocesser lyckas väl med uppsatta mål, når goda resultat och genererar ett bra bemötande. För att nå goda resultat behöver kommunen utveckla metoder och arbetssätt samt fokusera på medarbetarna som levererar i mötet med invånare, brukare och kunder. Invånarna ska också kunna uppleva att de får en bra service och goda resultat i kommunens olika verksamheter. Ett arbete kring hur goda resultat kan kommuniceras genomförs under HBTcertifieringen av kommunens verksamheter fortsätter med en prioritering på skolan, LSS och äldreomsorgen.

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2 Trafik för en Attraktiv Stad Utgåva 2 2 Medverkande Projektledare: Sari Wallberg, Tyréns (representant för Sveriges Kommuner och Landsting) och Mathias Wärnhjelm, Vägverket Arbetsgrupp: Lars Nilsson, Helsingborg,

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Upplysningar om innehållet:

Läs mer