RAPPORT KALKYLERING. - kundperspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT KALKYLERING. - kundperspektiv"

Transkript

1 RAPPORT KALKYLERING - kundperspektiv FVF December 2002

2

3 KALKYLERING - kundperspektiv ISSN

4 2002 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB

5 FÖRORD I början av 2002 genomförde fjärrvärmeföreningen ett projekt kallat "Kalkylering i fjärrvärmeföretag". Den byggde på en undersökning som Handelshögskolan i Göteborg gjorde under Meningen med den rapporten var att ge ett underlag till medlemsföretagen för en diskussion om ekonomistyrning inom företaget. Marknadsanpassning innebär inte bara att ett företag skaffar sig en marknadsavdelning i syfte att prata med kunderna. Marknadsanpassning har en mycket större påverkan på ett företag. Det är fram för allt de interna informationssystemen som behöver förändras. De ekonomiska systemen är kanske de mest betydelsefulla informationskanalerna i ett företag och därmed är det viktigt att de är anpassade till den verklighet företaget lever i. Allt eftersom arbetet med "Kalkylering i fjärrvärmeföretag" fortlöpte insåg projektgruppen att kunskaper om hur kunderna resonerade kring dessa frågeställningar var av avgörande betydelse. Därför startades projektet "". Rapporten ska inte ses som ett statistisk säkerställt underlag att dra slutsatser från utan den är snarare en fingervisning om hur kunderna resonerar och vad de värdesätter. Det är sedan upp till varje enskilt fjärrvärmeföretag att omsätta dessa hypoteser i sin egen verksamhet. Meningen är att denna rapport och "Kalkylering i fjärrvärmeföretag" ska ses som en enhet. Den senare har ett internt synsätt på problematiken medan denna har ett externt synsätt på samma problem. God läsning! Stockholm December 2002 Arbetsgrupp Peter Dahl, FVF (projektledare) Hans Gillenius, Bindekrans & Gillenius AB (utförare) Fredrik Ohlsson, Network AB (utförare)

6

7 Kal kyleri ng - kundperspektiv INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE METOD SAMMANFATTNING BESLUTSPROCESS BESLUTSKRITERIER Vilka är kundens beslutskriterier? Ekonomiska beslutskriterier Miljöpåverkan ATTITYDER Attityder till olika uppvärmningssystem Attityder till fjärrvärmeleverantören Beslutssituationens inverkan Attityd, subjektiva respektive objektiva beslutskriterier Fjärrvärmeleverantörens möjlighet att påverka attityder KONKRETA KRAV OCH SYNPUNKTER FRÅN KUNDER Generella tendenser Prissättning Tekniska tjänster Tekniskt - administrativa tjänster AVSLUTANDE REFLEKTIONER BILAGA BILAGA

8

9 1. SYFTE Under 2001 genomfördes en studie "Kalkylering i fjärrvärmeföretag" av en arbetsgrupp inom branschen. Studien resulterade i ett utbildnings- och diskussionsunderlag med exempel på hur man kan gå tillväga för att förbättra kalkyleringen inom ett ijärrvärmeföretag. I samband med detta arbete konstaterades, att det skulle vara värdefullt med mer kunskap om kundernas beslutsprocess, det kalkylunderlag och de attityder som ligger till underlag för beslut att välja uppvärmningssystem. Av särskilt intresse är att få inblick i vilken utsträckning kundens beslut baseras på ekonomiska kalkyler, och vilka variabler som ingår i dessa. Av praktiska skäl har intresset helt inriktats på kunder med professionella företrädare, det vill säga företagsmarknaden i vid mening. I denna rapport redovisas resultatet av en studie av dessa frågor, som genomförts på tre orter i Mellansverige.

10 2. METOD Faktainsamlingen genomfördes med personliga kvalitativa strukturerade kundintervjuer. Intervjuerna har totalt omfattat 31 kunder på tre orter i Mellansverige. Urvalet av kunder har gjorts av fjärrvärmeleverantörerna på respektive ort. Avsikten har varit att täcka in de största eller opinionsmässigt mest inflytelserika företagskunderna på respektive ort inom några kundsegment. Tabell 1 Antal intervjuade företag inom respektive kateqori Summa Allmännyttiga Privata Bostadsrättsföreningar Industri, handel bostadsföretag fastighetsägare Urvalet innebär inte någon statisk representativitet, så att man från intervjusvaren kan dra generella slutsatser om hur beslut fattas av beslutsfattare inom respektive kategori. Intervjuformen ger däremot en unik kunskap om hur de intervjuade kunderna resonerar. Varje intervju genomfördes under ca en timmes personligt samtal med en fackkunnig intervjuare. Intervjuaren följde ett formulär med frågor (bilaga 1) med såväl öppna som fasta svarsalternativ. Intervjuaren hade således möjlighet att ytterligare förklara frågorna, fånga upp missförstånd och ställa kompletterande frågor. I det följande refereras till bilaga 1 för exakt formulering av frågorna. Sammanställning av svar med fasta svarsalternativ återfinns i bilaga 2.

11 3. SAMMANFATTNING Intervjuerna visar att de allra flesta av samtliga tre fjärrvärmeleverantörers kunder är nöjda och skulle välja fjärrvärme i första hand vid kommande beslut om uppvärmningssystem. Fjärrvärmealternativet anses av en majoritet vara bekvämt, prisvärt och milj ovänligt. Vid den ekonomiska utvärderingen förlitar sig samtliga intervjuade till egna ekonomiska bedömningar, det övervägande antalet gör också enligt egen uppfattning investeringskalkyler. Ingen intervjuad förlitar sig enbart till leverantörernas kalkyler. Avkastningskravet på investeringar i uppvärmningssystem är, med något enstaka undantag, lika med eller något högre än låneräntan. Flertalet intervjuade har hög investeringsbenägenhet så länge som investeringarna medför lägre driftkostnader eller bedöms höja värdet på fastigheten. De främsta konkurrenterna till fjärrvärme är oljeeldning och värmepumpar. Olja är endast aktuellt där fjärrvärmen håller på att introduceras och det redan existerar oljeeldade anläggningar. På orter med lång fjärrvärmetradition framstår berg- och sjövärmepumpar som alternativ till fjärrvärme. Luftvärmepumpar anses primärt intressanta som komplement. Med en hög andel rörlig energikostnad i fjärrvärmetaxan kan det bli attraktivt att använda luftvärmepump för baslast och fjärrvärme för spetseffekt. Miljöaspekter tillmäts stor vikt vid val av uppvärmningssystem. Såväl fjärrvärme som värmepumpar bedöms ha förhållandevis liten miljöpåverkan. Olja anses genomgående som ett dåligt alternativ ur miljösynpunkt. Kundernas förtroende för fjärrvärmeleverantörernas tekniska kompetens är i huvudsak gott, medan det finns utrymme för betydande förbättringar vad gäller marknadsföring, affärsmässighet och kundorientering. Det finns en uttalad misstänksamhet mot att fjärrvärmeleverantören, framför allt med andra ägare än kommunen, kan komma att missbruka sin dominerande marknadsposition. Detta är också ett argument från vissa kunder för att söka alternativa lösningar för uppvärmning. Den viktigaste iakttagelsen är att spridningen är stor i attityder till och förväntningar på leverantören mellan olika kunder. Kunskap om varje enskild kunds attityd är således avgörande inför utformning av offerter, tekniska beskrivningar och andra kunderbjudanden för såväl fjärrvärme som anknytande tjänster. En mer aktiv kundkontakt samt ökade möjligheter att utforma individuella avtal skulle sannolikt öka fjärrvärmens konkurrenskraft. Åtgärder för att minska den ekonomiska och tekniska osäkerheten är attraktiva. Inte minst gäller detta möjligheten till varierande bindningstider för priser eller att genom anpassade anslutningsavgifter och fasta avgifter kunna minska de rörliga kostnaderna.

12 4. BESLUTSPROCESS Val av uppvärmningssystem är en fråga som knappast i något fall delegeras till lägre nivå än den verksamhetsansvarige (VD, platschef etc), ofta efter samråd med styrelsen. Beslutspåverkare uppges vara ansvariga för fastighetsskötseln. Dessa frågor rymmer också en politisk dimension, som kan komplicera beslutsprocessen. Det är knappast förvånande att kommunägda bostadsföretag upplever ett starkt önskemål från den gemensamme ägaren att välja fjärrvärme. Även andra kunder med förtroendevald styrelse med politiska anknytningar upplever samma ägarförväntan, som till och med kan kännas som påtryckning. Anmärkningsvärt är att även en representant för en stor privat aktör uppgav att han visserligen som lokal VD hade att ta beslutet utan att rådfråga sin styrelse, men att ett annat val än fjärrvärme riskerade att försämra relationerna till kommunen. Eftersom dessa relationer var viktiga i många andra sammanhang, undvek han att välja det alternativ företaget funnit mest ekonomiskt fördelaktigt (bergvärmepump).

13 5. BESLUTSKRITERIER 5.1. Vilka är kundens beslutskriterier? Bakgrunden till intresset att klarlägga kundernas sätt att fatta beslut och kalkylera är att få ett bra underlag för utformning av fjärrvärmeleverantörens erbjudande. Detta gäller såväl vilka kriterier som styr kundens beslut som hur de enskilda kriterierna värderas. De spontana svaren på frågan "Vilka är de viktigaste fördelarna med fjärrvärme" (Bilaga 1; fråga 1) kan grupperas enligt följande: Bekvämlighet (enkelhet, driftsäkerhet, tillförlitlighet) 25 svar Ekonomi (billigt, prisvärt, god ekonomi) 10 svar Miljövänligt (bra miljöval) 10 svar Visserligen kan man av svaren inte dra någon slutsats hur dessa kriterier värderas gentemot varandra, det vill säga hur mycket man är beredd att betala för bekvämlighet eller miljö, men utfallet ger dock en indikation vilka kriterier som styr kundernas val. Bekvämlighet återkommer som ett viktigt beslutskriterium när intervjupersonerna ombeds att bedöma för- och nackdelar med olika uppvärmningsalternativ. Det framgår också att man anser fjärrvärme som den mest bekymmersfria uppvärmningsformen. Kundens slutliga sammanvägning av kriterier inför beslut är en komplex process, där även helt andra faktorer spelar in. Detta behandlas närmare i avsnitt 6.3. De flesta intervjupersonerna anger en hög eller mycket hög grad av sannolikhet för val av fjärrvärme i kommande beslut om uppvärmning. Tabell 2 Formulering Antal svar för respektive alternativ Medel- Osannoli k - > väljer FJV g Sannolikhet för FJV ,0 De som uppger låg sannolikhet för val av fjärrvärme anger samtliga värmepumpar som alternativ, i ett fall i kombination med solvärme. Argumenten är dels rent ekonomiska, dels att man önskar få erfarenheter av alternativ för att i framtiden bättre kunna värdera dessa. Även om fjärrvärmeleverantören skulle erbjuda en ekonomiskt mycket fördelaktigt lösning vill man ändå skaffa sig dessa erfarenheter.

14 Kal kylering - kundperspektiv 5.2. Ekonomiska beslutskriterier Vi kan konstatera att uppvärmningskostnaderna tillmäts mycket stor betydelse av de flesta intervjupersonerna. Tabell 3 Formulering Antal svar för respektive alternativ Medel- Oväsentliga < > Mycket viktiga 18 Vikt uppvärmningskostnader Förklaringen kan vara att övriga kostnader för att äga och driva en fastighet inte upplevs som påverkbara i samma omfattning. Exempelvis framhöll en intervjuperson, att man sätter av en given ram för underhållskostnader, och inom denna finns liten möjlighet att påverka. Dessutom redovisas kapitalkostnaderna oftast utanför den löpande fastighetsförvaltningen. Det övervägande flertalet intervjupersoner (26) uppgav att deras företag gör investeringskalkyler inför upphandling av värmeanläggningar. Endast fem personer uppgav att man inte gör investeringskalkyler. Alla svarar nej på frågan om man använder sig av leverantörernas kalkyler. På frågan (Bilaga 1; fråga 20) vilken kalkylmetod man använder svarar intervjupersonerna Återbetalningstid 11 Nuvärdemetod 8 Annan Antal svar 28 Exempel på "annan metod" är svar som "årskostnad för drift", "bedömer årlig kostnad, avskrivningsbehov, finansieringskostnad", "jämför priset på olja mot driftkostnader för fjärrvärme". Svaren antyder enligt vår uppfattning, att man tillmäter kapitalkostnaden förhållandevis liten betydelse, det vill säga den implicita kalkylräntan är låg. Detta intryck förstärks av de angivna kraven på återbetalningstid. Flera intervjupersoner menar, att om återbetalningstiden understiger den ekonomiska livslängden gör man investeringen. Detta är detsamma som att man gör investeringen under förutsättningen att avkastningen inte understiger noll. På frågan; "Vilken kalkylränta använder ni?" (Bilaga 1; fråga 21) har vi grupperat svaren enligt följande:

15 Tabell 4 Uppgiven kal kyl metod Aktuell låneränta Antal personer som angivit respektive alternativ för kalkylränta i procent Antal svar -5% 6% - 8% 9% -11% 120/0- Nuvärde Återbetalningstid ; i : Samtliga Vi kan anta att de som uppgivit sig använda nuvärdemetoden också har det mest genomtänkta övervägandet vad gäller kalkylränta. I jämförelse med de kalkylräntor som normalt tillämpas i industriell verksamhet, är de uppgivna räntorna generellt låga. Slutsatsen blir att man inte upplever att tillgången på investeringsmedel är en begränsning. Kalkylräntan används alltså inte som ett medel att ransonera kapitalet, en ofta viktig funktion i ett industriföretag. För en fastighetsägare kan snarare en investering upplevas som positiv, genom att fastighetens värde ökar. Detta behöver inte betyda att man planerar en avyttring, utan ses som ett led i en god förvaltning. För att få en uppfattning om benägenheten att investera har vi ställt frågan "Om Ditt företag har två i övrigt lika alternativ där det ena innebär en högre investering men lägre driftkostnad och det andra en lägre investering, men högre driftkostnad, - vilket alternativ föredrar ni?". Svaren i tabellen nedan stödjer uppfattningen att tillgången på investeringsmedel för flertalet kunder inte i sig är en begränsning. Tabell 5 Antal intervjupersoner som föredrar antal svar Högre investering / lägre drift Lägre investering /högre drift ej aktuellt Samtliga En viktig faktor i ekonomiska bedömningar är den upplevda risken. Ytterligare en anledning till den positiva synen på investeringar är, att man upplever att den ekonomiska risken minskar genom lägre risk för ökade driftkostnader. Kundernas sammantagna bedömning av den ekonomiska risken för olika alternativ visar att fjärrvärme upplevs som det minst riskfyllda alternativet. Ekonomisk risk förknippas här med risk för kostnadsstegringar.

16 Tabell 6 Bedömning av den Antal svar för respektive alternativ Medelekonomiska risken inför Stor risk upphandling av Fjärrvärme ,0 Bergvärmepumpar Luftvärmepumpar Pellets Observera att svarsfrekvensen varierar kraftigt mellan de olika alternativen. Bergvärmepumpar anser sig endast hälften av intervjupersonerna kunna bedöma och av dessa menar var tredje att det föreligger ekonomisk osäkerhet vid upphandling. Av kommentarerna till svaren framgår också att ett viktigt argument för fjärrvärme är att minska den ekonomiska osäkerheten. En annan aspekt på ekonomisk risk är den bedömda ekonomiska livslängden. Om ett beslut bedöms få återverkningar långt fram i tiden är den ekonomiska risken normalt större än om man kan ändra sig efter en tid. Intervjuerna ger snarare intrycket att man gärna väljer en lösning med lång livslängd. Det förutsätts att man har användning för en fastighet under hela dess återstående livslängd. Att då slippa fatta ett antal återkommande investeringsbeslut är snarast en fördel. Tabell 7 (fråga 21) Uppgivna ekonomiska livslängder vid investeringskalkylering Antal år Antal svar Fjärrvärme Bergvärmepump Luftvärmepump Pelletseldning Materialet medger inte några generella slutsatser, men investeringar i fjärrvärme upplevs av de kunder som har en uppfattning oftast som mer långsiktiga än investeringar i värmepumpar. Detta behöver inte tolkas som en generell nackdel för fjärrvärme, utan kan till och med vara en fördel.

17 5.3. Miljöpåverkan Av intervjuerna kunde vi konstatera att det finns ett stort miljöintresse bland fastighetsägare. Miljöpåverkan är för ett övervägande flertal är ett viktigt beslutskriterium vid val av uppvärmningssystem. Tabell 8 (Fråga 32) Gör Ditt företag miljöbedömningar/ konsekvensbeskrivning...? Antal intervjupersoner som svarar Ja Nei antal svar Ar eller blir certifierade Samtliga De företag som svarat nej på frågan återfinns samtliga inom kategorin privata fastighetsägare med en eller ett fåtal fastigheter. Företag som är eller planerar att bli miljöcertifierade är dels industriföretag, vilket är naturligt då kunderna ofta ställer sådana krav på sina leverantörer, men även större privata och allmännyttiga fastighetsägare. Svarspersonerna har också ombetts bedöma miljöpåverkan från olika uppvärmningsformer. Minst påverkan bedöms värmepumpar ha, därnäst kommer fjärrvärme. Skillnaden är dock liten varför alternativen kan sägas ha bedömts som likvärdiga, dock med en något större spridning för fjärrvärme. Tabell 9 Värdering av miljöbelastning Antal svar för respektive alternativ Medel- från olika uppvärmnings- Hög belastning - > Försumbar belastn alternativ Fjärrvärme ,7 Bergvärmepumpar Luftvärmepumpar De som har givit de lägsta betygen för fjärrvärme har förklarat detta med att den är delvis producerad med fossila bränslen eller att transporterna av biobränsle ger stor negativ miljöpåverkan. Några intervjupersoner, som bedömt värmepumpar relativt oförmånligt, har varit kraftigt negativa till el.

18 En intressant slutsats man kan dra, trots ett fatal svar, är att det inte finns någon samsyn vad beträffar miljöpåverkan från el eller eldning med pellets. Den stora variationen i bedömningen av el speglar dels spännvidden i inställning till kärnkraft, dels synen på den marginella elproduktionen i danska kolkraftverk. Ur miljösynpunkt upplevs i stort sett värmepumpar som likvärdiga med fjärrvärme. En viss tendens kan spåras att personer som har en negativ miljöbedömning av el är mer positiva till pellets och omvänt. Här kan pellets bedömas som ett miljömässigt acceptabelt alternativ till fjärrvärme i stället för den mer elberoende värmepumpen.

19 6. ATTITYDER 6.1. Attityder till olika uppvärmningssystem I föregående avsnitt har vi redovisat, att de intervjuades sammanvägda bedömning av fjärrvärme i relation till konkurrerande alternativ i stort sett är mycket positiv, utifrån de undersökta beslutskriterierna. Inställningen till alternativa uppvärmningssätt och leverantörer, och därmed i sista hand kundens val, beror dock inte endast på "rationella" beslutskriterier, utan även på uppfattningar grundade på mer eller mindre subjektiva bedömningar och upplevelser. Ett exempel är svaren på frågan vad man upplever som den största nackdelen med fjärrvärme. Spontant svarar 13 intervjupersoner "monopol". Även om man inte i något fall direkt pekar på att den dominerande marknadssituationen missbrukats, finns det farhågor för ett monopolistiskt beteende. På frågan "Vad är huvudkonkurrent till fjärrvärme enligt Din uppfattning?" (fråga 3) fördelar sig svaren enligt följande; Tabell 10 Olja (15) Berg/j ord/sj övärmepump (8) (6) Pellets (3) El (2) Luftvärmepump (2) Antalet svar överstiger antal intervjupersoner då vissa intervjuade angivet mer än ett konkurrerande uppvärmningsalternativ. Olja nämndes i betydligt mindre omfattning där fjärrvärmen hade längre historia. Där uppfattades istället bergvärmepumpar som det främsta alternativet. En tolkning kan vara att olja är ett realistiskt alternativ när man redan har utrustning för oljeeldning. En annan tolkning är att kunder med erfarenhet av fjärrvärme inte kan tänka sig återgå till olja av bekvämlighets- och miljöskäl. Intervjupersonerna ombads också bedöma vilka uppvärmningsformer de trodde skulle öka respektive minska under de närmaste åren (Bilaga 1; fråga 4).

20 Tabell 11 Uppvärmningsform Antal som svarar "ökar" "minskar" Berg/j ord/s j övärmepump 15 Fjärrvärme 15 Pellets Luftvärmepump El 10 Olja 21 Vi har också ställt frågan om man tror att kombinationer av uppvärmningsformer kommer att öka under de kommande åren (Bilaga 1; fråga 4). Tabell 12 Antal intervjupersoner som bedömer att respektive kombination kommer att värme- El Olja Pellets Fjärrvärme Bergvärmepump Luftvärmepump El Olja i Som vi uppfattat det är oljeeldning endast aktuell när det redan finns oljepanna. Ett antal intervjupersoner påpekade att kombinationen fjärrvärme / värmepump beror på det rörliga priset för fjärrvärme. Om detta är tillräckligt högt blir det intressant att nyttja värmepump som komplement till fjärrvärmen Attityder till fjärrvärmeleverantören Den del av studien som behandlar attityder visar mycket stor spridning i svaren. Leverantörernas agerande vid beslutstillfället och vid tidigare kontakter väger mycket tungt när kunderna ska välja värmeanläggning. Attityder hos kunder formas utifrån erfarenheter och jämförelser med bl.a. andra leverantörer, konkurrenter och den egna organisationens värderingar. Varje individ har någon form av referensram för att bedöma andra organisationer och individer. I studien har intervjupersonerna bedömt/fått sätta betyg på ett antal variabler som ger underlag för att bedöma attityd till fjärrvärmeleverantören på var och en av de

21 Kal kyleri ng - kundperspektiv tre orterna där studien genomförts. Bedömningen har gjorts enligt en 10- gradig skala där "10" varit högsta betyg och "1" det lägsta. Tabell 13 Formulering Antal svar för respektive alternativ Medel- Sämst / obefintlig bäst / högst Marknadsföring / försäljning ,4 Affärsmässighet Kundorientering Personliga relationer Teknisk kompetens Analysera och förhandla 17 Trovärdighet faktaunderlag ,3 Fördelningen av svar på frågan; "Jämfört med konkurrenter/andra leverantörer av värmeanläggningar, vilken uppfattning har Du om Fjärrvärmeleverantörens...?" framgår av ovanstående tabell. En försiktig slutsats av de samlade bedömningarna är att de intervjuade kunderna, med de referensramar de har, tycker att den tekniska kompetensen hos de tre fjärrvärmeleverantörerna är hög, medan den affärsmässiga kompetensen är lägre. Det mest intressanta med svaren är dock den spridning av betyg som tabellen visar. T.ex. ger två av kunderna betyget "10" för sin uppfattning betr. "fjärrvärmeleverantörens förmåga att analysera problem/behov och därefter förhandla/sälja", medan tre av kunderna ger betyget "3". Av detta följer att fjärrvärmeleverantören inte kan hantera sina kunder som ett kollektiv av medelvärden, utan måste basera sina affärsmässiga överväganden på en ordentlig analys av de attityder den enskilde potentiella kunden har till leverantörer, personer som representerar leverantörer, teknik, ekonomi, miljö etc. En viktig förutsättning för framgång i ett samarbete är erfarenhetsmässigt att kunden inte bör ha en uppfattning/attityd till leverantören som ger betyg under "5" som ett spontant svar på t.ex. "uppfattning om fjärrvärmeleverantörens affärsmässighet". Med en så pass negativ attityd i utgångsläget är det svårt att upprätta en konstruktiv dialog med kunden under den tid som normalt står till 6.3. Beslutssituationens inverkan Situationen där man skall välja uppvärmnings alternativ kan antingen vara planerad eller uppstå genom att något dramatiskt och påtagligt kräver att man tar ställning, t.ex. att värmepannan havererar eller att fjärrvärmenätet ska byggas ut förbi fastigheten. Ett planerat beslut ger en beslutssituation där fjärr-

22 värmeleverantören har goda möjligheter att påverka utgången. Ofta tillfrågas leverantören och ges goda möjligheter att ge beslutsfattaren det underlag som krävs. Kundens attityd till fjärrvärmeleverantörens affärsmässighet, förmåga att analysera behov/problem och förhandla fram ett kundanpassat förslag avgör. Det omedelbara beslutet kan vara svårare för fjärrvärmeleverantören att bevaka. Här blir marknadsföring och ett kundorienterat agerande i tidigare kontakter av stor betydelse. Om en ägare av en oljepanna som går sönder redan har en positiv attityd till fjärrvärmeleverantören ökar sannolikheten för ett positivt utfall. När i tiden som beslutssituationer kan uppstå är många gånger svårt att förutse och planera in i marknadsarbetet. I studien gav flera intervjupersoner exempel på beslutssituationer som uppkommit ganska snabbt. Det var bl.a. ett fastighetsbolag som fått ny ägare, ett industriföretag som investerat i ny produktionsutrustning och en bostadsrättsförening som fått ny styrelse/ordförande. Det är därför angeläget för fjärrvärmeleverantören att arbeta systematiskt och med bra fungerande informationssystem som stöd för säljarna. Fjärrvärmeleverantörens säljare har idag i många fall inte tillräckligt frekvent kontakt med beslutsfattarna. Hälften av kunderna i studien upplever att de inte har den täta kontakt med fjärrvärmeleverantören som erfordras för att bevaka och initiera stora och små frågor för värmeförsörjningen Attityd, subjektiva respektive objektiva beslutskriterier I en konkret kundsituation måste leverantörens agerande baseras på en sammanvägning av subjektiva och objektiva inslag i kundernas beslutskriterier dvs. vikten av attityder respektive kalkylunderlag. Inför varje affärssituation krävs därför en individuell analys av kunden/beslutsfattaren och den situation som föranleder att beslut ska fattas om uppvärmningsalternativ. Detta utesluter inte att vissa genomgående drag eller anmärkningsvärda avvikelser kan identifieras i undersökningsmaterialet och också ge användbar vägledning inför den individuella kundanalysen. Frågan "Vad uppfattar Du vara de viktigaste/främsta nackdelarna/bristerna med fjärrvärme?" (bilaga 1; fråga 2) ger visst underlag för att identifiera kritiska attityder. De spontana svaren kan grupperas enligt följande Upplevelsen av monopol (fast i systemet, handlingsfriheten begränsas) Ekonomi (dyrt, för höga kostnader) Leverantören är trög (byråkratisk) 13 svar 2 svar 2 svar Det kunderna upplever som monopol är troligen i första hand en attityd som i grunden beror på kundens personliga värderingar, delvis grundade på en politisk övertygelse. I studien har exempelvis några av intervjupersonerna angett en skeptisk inställning till kommunala monopol, som starkt vägande skäl till att man

23 inte vill ansluta sig till fjärrvärme. Detta trots att distributionsnätet är utbyggt i närheten av fastigheten och att fjärrvärmeleverantören överlämnat faktaunderlag som visat en bra ekonomisk kalkyl för att byta till g ärrvärme. På direkt fråga anger de flesta intervjupersonerna kostnaden för energi som det viktigaste beslutskriteriet. Dock är det anmärkningsvärt många som har dålig detaljkunskap om andra alternativ än det de själva valt. Antingen framstår inte alternativen som attraktiva, eller så intar man attityd att det alternativ man valt är så bra att det ej är mödan värt att räkna på alternativ. En fjärrvärmekund kan anse att det inte finns något som är mer kostnadseffektivt medan en som har oljepanna har svårt att tänka sig att fjärrvärme kan konkurrera. Bergvärme betrakta som konkurrenskraftigt endast för villor där fjärrvärme ej är utbyggt och så vidare. I det fall en person ansåg att oljeuppvärmning var det mest ekonomiska alternativet, så framhöll den personen att el kunde vara producerat i danska kolkraftverk, att bergvärme påverkade grundvattenströmmar negativt etc. Det vill säga, intervjupersonen hade tagit till sig information som styrkte att det inte bara är olja som påverkar miljön negativt. De attityder som finns är således i viss utsträckning fast förankrade, "var och en blir salig på sin tro" kan i viss utsträckning sägas gälla för de kunder som intervjuats. En hypotes för hur beslutsfattande inför en kalkylsituation går till, är att man över tiden först bygger upp en attityd, ett antal subjektiva beslutskriterier, för att sedan värdera dessa beslutskriterier objektivt och vissa fall gå vidare med genomarbetade kalkyler. Även kalkylerna kan ha inslag av känslomässiga bedömningar, som ger stöd för den attityd man har till ett uppvärmningsalternativ Fjärrvärmeleverantörens möjlighet att påverka attityder Den bakomliggande förutsättningen för intervjuerna är att leverantörens affärsmässiga agerande påverkar kundernas attityder och därmed val av uppvärmningssätt. Det framgår tydligt vid intervju med varje enskild kund att skilda synsätt på kalkylunderlag och inställning till fjärrvärmeleverantören påverkar beslutsprocessen och hur man slutligen väljer alternativ för uppvärmning. Dessa personliga värderingar är fullt möjliga att påverka av den som representerar fjärrvärmeleverantören. Möjligheten att påverka beslutsfattarens attityd är ytterst beroende av utgångsläget d.v.s. om det finns en positiv eller negativ inställning till fjärrvärme. För de 31 intervjupersonerna i studien är bedömningen att ingen av dessa är så kategoriska motståndare till fjärrvärme, att de under inga omständigheter kan tänka sig att samarbeta med fjärrvärmeleverantören. Med en viss generalisering kan man säga att intervjupersonerna har fokus på antingen teknik/ekonomi eller på relationen till leverantörens medarbetare. Val av

24 energiform för uppvärmning är ett teknikområde som engagerar människor. Frågorna i intervjuerna besvarades både utifrån yrkesmässiga och privata erfarenheter. Intrycket är att huvuddelen av intervjupersonerna har många bra idéer och förslag för att stärka både det tekniska samarbetet och relationerna till fjärrvärmeleverantören. Exempel på sådana idéer ges i avsnitt 7.4 nedan. Förtroendet för och attityden till fjärrvärmeleverantörens tekniska kompetens ligger på en bra och hög nivå. Detta är en bra bas för att även höja nivån på det affärsmässiga och kundorienterade umgänget med kunderna. Detta umgänge omfattar allt från kontakten med telefonväxeln via samarbete med säljare och tekniker till faktura för levererad energi eller utfört arbete. Därmed påverkas kundernas attityd i positiv riktning och elimineras eventuella fördomar som kan finnas. Förmåga att bygga upp goda personliga relationer och att visa upp och få förtroende för teknisk kompetens och faktaunderlag är mycket viktig i alla steg i kundkontakten. Framgångsrik påverkan av attityder förutsätter förmåga att vara lyhörd. Om leverantören anpassar agerande, aktiviteter och åtgärder till de krav och önskemål som framförts är förutsättningen mycket goda. Det handlar då inte i första hand om eftergifter, prissänkningar och att passivt göra som kunderna säger. Tvärtom, det intervjupersonerna efterlyser är aktivt, drivande sälj arbete med initiativ som ger tekniska, ekonomiska och miljömässiga fördelar i kundens verksamhet. Fjärrvärmeleverantörens representant måste kunna visa en öppen inställning till kundens önskemål beträffande möjlighet att ändra eller kombinera åtagandet och få trovärdighet för detta. Att kunna förhandla och att eliminera "inlåsningseffekter" är viktiga variabler i kundens beslutsprocess. Flera av intervjupersonerna var framgångsrika företagare där behov av att vinna eller nå ett bra ekonomiskt utbyte i en förhandling är ett karaktärsdrag.

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige 17 perspektiv på värmemarknaden Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige Denna rapport 17 perspektiv på värmemarknaden är en delrapport från projektet Värmemarknad Sverige som är ett tvåårigt forskningsprojekt

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Att bemöta en missnöjd kund

Att bemöta en missnöjd kund Att bemöta en missnöjd kund En studie av klagomålshantering i hotellbranschen Martina Bergsten Anna Hedberg Stockholm HT 2005 Kandidatuppsats Södertörns Högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar?

Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar? Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar? William Montgomery & Henry Montgomery...ofta är det psykologiska förklaringar, såsom människans värdering av nuet jämfört med framtiden, som bidrar till att

Läs mer

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? En elmarknad i förändring - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? I rapporten En elmarknad i förändring Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? tittar en forskargrupp vid

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Lån till klimatanpassat byggande En förstudie om problemet med långivares och låntagares värderingsskillnader

Lån till klimatanpassat byggande En förstudie om problemet med långivares och låntagares värderingsskillnader Mistra Urban Futures Rapport 2013:1 Lån till klimatanpassat byggande En förstudie om problemet med långivares och låntagares värderingsskillnader Conny Overland Anders Sandoff Anders Hansson Lån till klimatanpassat

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA!

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! Trots många framgångsrika projekt inom vård och omsorg skapas inte varaktiga effekter. Varför förvaltas och utnyttjas inte idéerna? JAN DAHLIN

Läs mer

Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri Magnus Bruno 103 33 STOCKHOLM. Uppdrag att följa utvecklingen på fjärrvärmemarknaden

Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri Magnus Bruno 103 33 STOCKHOLM. Uppdrag att följa utvecklingen på fjärrvärmemarknaden 2001-04-03 REMISS 00-01/UTVECKL V MARKN N1999/11368/ESB Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri Magnus Bruno 103 33 STOCKHOLM Uppdrag att följa utvecklingen på fjärrvärmemarknaden

Läs mer

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik Rapport 2010:2 Reviderad april 2010 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Betalningsmodeller för det svenska elnätet

Betalningsmodeller för det svenska elnätet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats (15 hp) - STS Betalningsmodeller för det svenska elnätet Vilken modell kommer att fungera bäst för konsumenten? Av: Tomas Björlin-Svozil, Daniel Pogosjan

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Delrapport Åsa Rodin, ÅF-Infrastruktur Johan Svahn, ÅF-Infrastruktur Anders Lindén, ÅF-Infrastruktur Lise-Lott Larsson, ÅF-Infrastruktur Stockholm,

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

2010:26. Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet

2010:26. Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet 2010:26 Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet MISSIV DATUM DIARIENR 2010-11-15 2010/105-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-06-03 IJ2010/1005/DISK Regeringen Integrations-

Läs mer