RAPPORT KALKYLERING. - kundperspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT KALKYLERING. - kundperspektiv"

Transkript

1 RAPPORT KALKYLERING - kundperspektiv FVF December 2002

2

3 KALKYLERING - kundperspektiv ISSN

4 2002 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB

5 FÖRORD I början av 2002 genomförde fjärrvärmeföreningen ett projekt kallat "Kalkylering i fjärrvärmeföretag". Den byggde på en undersökning som Handelshögskolan i Göteborg gjorde under Meningen med den rapporten var att ge ett underlag till medlemsföretagen för en diskussion om ekonomistyrning inom företaget. Marknadsanpassning innebär inte bara att ett företag skaffar sig en marknadsavdelning i syfte att prata med kunderna. Marknadsanpassning har en mycket större påverkan på ett företag. Det är fram för allt de interna informationssystemen som behöver förändras. De ekonomiska systemen är kanske de mest betydelsefulla informationskanalerna i ett företag och därmed är det viktigt att de är anpassade till den verklighet företaget lever i. Allt eftersom arbetet med "Kalkylering i fjärrvärmeföretag" fortlöpte insåg projektgruppen att kunskaper om hur kunderna resonerade kring dessa frågeställningar var av avgörande betydelse. Därför startades projektet "". Rapporten ska inte ses som ett statistisk säkerställt underlag att dra slutsatser från utan den är snarare en fingervisning om hur kunderna resonerar och vad de värdesätter. Det är sedan upp till varje enskilt fjärrvärmeföretag att omsätta dessa hypoteser i sin egen verksamhet. Meningen är att denna rapport och "Kalkylering i fjärrvärmeföretag" ska ses som en enhet. Den senare har ett internt synsätt på problematiken medan denna har ett externt synsätt på samma problem. God läsning! Stockholm December 2002 Arbetsgrupp Peter Dahl, FVF (projektledare) Hans Gillenius, Bindekrans & Gillenius AB (utförare) Fredrik Ohlsson, Network AB (utförare)

6

7 Kal kyleri ng - kundperspektiv INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE METOD SAMMANFATTNING BESLUTSPROCESS BESLUTSKRITERIER Vilka är kundens beslutskriterier? Ekonomiska beslutskriterier Miljöpåverkan ATTITYDER Attityder till olika uppvärmningssystem Attityder till fjärrvärmeleverantören Beslutssituationens inverkan Attityd, subjektiva respektive objektiva beslutskriterier Fjärrvärmeleverantörens möjlighet att påverka attityder KONKRETA KRAV OCH SYNPUNKTER FRÅN KUNDER Generella tendenser Prissättning Tekniska tjänster Tekniskt - administrativa tjänster AVSLUTANDE REFLEKTIONER BILAGA BILAGA

8

9 1. SYFTE Under 2001 genomfördes en studie "Kalkylering i fjärrvärmeföretag" av en arbetsgrupp inom branschen. Studien resulterade i ett utbildnings- och diskussionsunderlag med exempel på hur man kan gå tillväga för att förbättra kalkyleringen inom ett ijärrvärmeföretag. I samband med detta arbete konstaterades, att det skulle vara värdefullt med mer kunskap om kundernas beslutsprocess, det kalkylunderlag och de attityder som ligger till underlag för beslut att välja uppvärmningssystem. Av särskilt intresse är att få inblick i vilken utsträckning kundens beslut baseras på ekonomiska kalkyler, och vilka variabler som ingår i dessa. Av praktiska skäl har intresset helt inriktats på kunder med professionella företrädare, det vill säga företagsmarknaden i vid mening. I denna rapport redovisas resultatet av en studie av dessa frågor, som genomförts på tre orter i Mellansverige.

10 2. METOD Faktainsamlingen genomfördes med personliga kvalitativa strukturerade kundintervjuer. Intervjuerna har totalt omfattat 31 kunder på tre orter i Mellansverige. Urvalet av kunder har gjorts av fjärrvärmeleverantörerna på respektive ort. Avsikten har varit att täcka in de största eller opinionsmässigt mest inflytelserika företagskunderna på respektive ort inom några kundsegment. Tabell 1 Antal intervjuade företag inom respektive kateqori Summa Allmännyttiga Privata Bostadsrättsföreningar Industri, handel bostadsföretag fastighetsägare Urvalet innebär inte någon statisk representativitet, så att man från intervjusvaren kan dra generella slutsatser om hur beslut fattas av beslutsfattare inom respektive kategori. Intervjuformen ger däremot en unik kunskap om hur de intervjuade kunderna resonerar. Varje intervju genomfördes under ca en timmes personligt samtal med en fackkunnig intervjuare. Intervjuaren följde ett formulär med frågor (bilaga 1) med såväl öppna som fasta svarsalternativ. Intervjuaren hade således möjlighet att ytterligare förklara frågorna, fånga upp missförstånd och ställa kompletterande frågor. I det följande refereras till bilaga 1 för exakt formulering av frågorna. Sammanställning av svar med fasta svarsalternativ återfinns i bilaga 2.

11 3. SAMMANFATTNING Intervjuerna visar att de allra flesta av samtliga tre fjärrvärmeleverantörers kunder är nöjda och skulle välja fjärrvärme i första hand vid kommande beslut om uppvärmningssystem. Fjärrvärmealternativet anses av en majoritet vara bekvämt, prisvärt och milj ovänligt. Vid den ekonomiska utvärderingen förlitar sig samtliga intervjuade till egna ekonomiska bedömningar, det övervägande antalet gör också enligt egen uppfattning investeringskalkyler. Ingen intervjuad förlitar sig enbart till leverantörernas kalkyler. Avkastningskravet på investeringar i uppvärmningssystem är, med något enstaka undantag, lika med eller något högre än låneräntan. Flertalet intervjuade har hög investeringsbenägenhet så länge som investeringarna medför lägre driftkostnader eller bedöms höja värdet på fastigheten. De främsta konkurrenterna till fjärrvärme är oljeeldning och värmepumpar. Olja är endast aktuellt där fjärrvärmen håller på att introduceras och det redan existerar oljeeldade anläggningar. På orter med lång fjärrvärmetradition framstår berg- och sjövärmepumpar som alternativ till fjärrvärme. Luftvärmepumpar anses primärt intressanta som komplement. Med en hög andel rörlig energikostnad i fjärrvärmetaxan kan det bli attraktivt att använda luftvärmepump för baslast och fjärrvärme för spetseffekt. Miljöaspekter tillmäts stor vikt vid val av uppvärmningssystem. Såväl fjärrvärme som värmepumpar bedöms ha förhållandevis liten miljöpåverkan. Olja anses genomgående som ett dåligt alternativ ur miljösynpunkt. Kundernas förtroende för fjärrvärmeleverantörernas tekniska kompetens är i huvudsak gott, medan det finns utrymme för betydande förbättringar vad gäller marknadsföring, affärsmässighet och kundorientering. Det finns en uttalad misstänksamhet mot att fjärrvärmeleverantören, framför allt med andra ägare än kommunen, kan komma att missbruka sin dominerande marknadsposition. Detta är också ett argument från vissa kunder för att söka alternativa lösningar för uppvärmning. Den viktigaste iakttagelsen är att spridningen är stor i attityder till och förväntningar på leverantören mellan olika kunder. Kunskap om varje enskild kunds attityd är således avgörande inför utformning av offerter, tekniska beskrivningar och andra kunderbjudanden för såväl fjärrvärme som anknytande tjänster. En mer aktiv kundkontakt samt ökade möjligheter att utforma individuella avtal skulle sannolikt öka fjärrvärmens konkurrenskraft. Åtgärder för att minska den ekonomiska och tekniska osäkerheten är attraktiva. Inte minst gäller detta möjligheten till varierande bindningstider för priser eller att genom anpassade anslutningsavgifter och fasta avgifter kunna minska de rörliga kostnaderna.

12 4. BESLUTSPROCESS Val av uppvärmningssystem är en fråga som knappast i något fall delegeras till lägre nivå än den verksamhetsansvarige (VD, platschef etc), ofta efter samråd med styrelsen. Beslutspåverkare uppges vara ansvariga för fastighetsskötseln. Dessa frågor rymmer också en politisk dimension, som kan komplicera beslutsprocessen. Det är knappast förvånande att kommunägda bostadsföretag upplever ett starkt önskemål från den gemensamme ägaren att välja fjärrvärme. Även andra kunder med förtroendevald styrelse med politiska anknytningar upplever samma ägarförväntan, som till och med kan kännas som påtryckning. Anmärkningsvärt är att även en representant för en stor privat aktör uppgav att han visserligen som lokal VD hade att ta beslutet utan att rådfråga sin styrelse, men att ett annat val än fjärrvärme riskerade att försämra relationerna till kommunen. Eftersom dessa relationer var viktiga i många andra sammanhang, undvek han att välja det alternativ företaget funnit mest ekonomiskt fördelaktigt (bergvärmepump).

13 5. BESLUTSKRITERIER 5.1. Vilka är kundens beslutskriterier? Bakgrunden till intresset att klarlägga kundernas sätt att fatta beslut och kalkylera är att få ett bra underlag för utformning av fjärrvärmeleverantörens erbjudande. Detta gäller såväl vilka kriterier som styr kundens beslut som hur de enskilda kriterierna värderas. De spontana svaren på frågan "Vilka är de viktigaste fördelarna med fjärrvärme" (Bilaga 1; fråga 1) kan grupperas enligt följande: Bekvämlighet (enkelhet, driftsäkerhet, tillförlitlighet) 25 svar Ekonomi (billigt, prisvärt, god ekonomi) 10 svar Miljövänligt (bra miljöval) 10 svar Visserligen kan man av svaren inte dra någon slutsats hur dessa kriterier värderas gentemot varandra, det vill säga hur mycket man är beredd att betala för bekvämlighet eller miljö, men utfallet ger dock en indikation vilka kriterier som styr kundernas val. Bekvämlighet återkommer som ett viktigt beslutskriterium när intervjupersonerna ombeds att bedöma för- och nackdelar med olika uppvärmningsalternativ. Det framgår också att man anser fjärrvärme som den mest bekymmersfria uppvärmningsformen. Kundens slutliga sammanvägning av kriterier inför beslut är en komplex process, där även helt andra faktorer spelar in. Detta behandlas närmare i avsnitt 6.3. De flesta intervjupersonerna anger en hög eller mycket hög grad av sannolikhet för val av fjärrvärme i kommande beslut om uppvärmning. Tabell 2 Formulering Antal svar för respektive alternativ Medel- Osannoli k - > väljer FJV g Sannolikhet för FJV ,0 De som uppger låg sannolikhet för val av fjärrvärme anger samtliga värmepumpar som alternativ, i ett fall i kombination med solvärme. Argumenten är dels rent ekonomiska, dels att man önskar få erfarenheter av alternativ för att i framtiden bättre kunna värdera dessa. Även om fjärrvärmeleverantören skulle erbjuda en ekonomiskt mycket fördelaktigt lösning vill man ändå skaffa sig dessa erfarenheter.

14 Kal kylering - kundperspektiv 5.2. Ekonomiska beslutskriterier Vi kan konstatera att uppvärmningskostnaderna tillmäts mycket stor betydelse av de flesta intervjupersonerna. Tabell 3 Formulering Antal svar för respektive alternativ Medel- Oväsentliga < > Mycket viktiga 18 Vikt uppvärmningskostnader Förklaringen kan vara att övriga kostnader för att äga och driva en fastighet inte upplevs som påverkbara i samma omfattning. Exempelvis framhöll en intervjuperson, att man sätter av en given ram för underhållskostnader, och inom denna finns liten möjlighet att påverka. Dessutom redovisas kapitalkostnaderna oftast utanför den löpande fastighetsförvaltningen. Det övervägande flertalet intervjupersoner (26) uppgav att deras företag gör investeringskalkyler inför upphandling av värmeanläggningar. Endast fem personer uppgav att man inte gör investeringskalkyler. Alla svarar nej på frågan om man använder sig av leverantörernas kalkyler. På frågan (Bilaga 1; fråga 20) vilken kalkylmetod man använder svarar intervjupersonerna Återbetalningstid 11 Nuvärdemetod 8 Annan Antal svar 28 Exempel på "annan metod" är svar som "årskostnad för drift", "bedömer årlig kostnad, avskrivningsbehov, finansieringskostnad", "jämför priset på olja mot driftkostnader för fjärrvärme". Svaren antyder enligt vår uppfattning, att man tillmäter kapitalkostnaden förhållandevis liten betydelse, det vill säga den implicita kalkylräntan är låg. Detta intryck förstärks av de angivna kraven på återbetalningstid. Flera intervjupersoner menar, att om återbetalningstiden understiger den ekonomiska livslängden gör man investeringen. Detta är detsamma som att man gör investeringen under förutsättningen att avkastningen inte understiger noll. På frågan; "Vilken kalkylränta använder ni?" (Bilaga 1; fråga 21) har vi grupperat svaren enligt följande:

15 Tabell 4 Uppgiven kal kyl metod Aktuell låneränta Antal personer som angivit respektive alternativ för kalkylränta i procent Antal svar -5% 6% - 8% 9% -11% 120/0- Nuvärde Återbetalningstid ; i : Samtliga Vi kan anta att de som uppgivit sig använda nuvärdemetoden också har det mest genomtänkta övervägandet vad gäller kalkylränta. I jämförelse med de kalkylräntor som normalt tillämpas i industriell verksamhet, är de uppgivna räntorna generellt låga. Slutsatsen blir att man inte upplever att tillgången på investeringsmedel är en begränsning. Kalkylräntan används alltså inte som ett medel att ransonera kapitalet, en ofta viktig funktion i ett industriföretag. För en fastighetsägare kan snarare en investering upplevas som positiv, genom att fastighetens värde ökar. Detta behöver inte betyda att man planerar en avyttring, utan ses som ett led i en god förvaltning. För att få en uppfattning om benägenheten att investera har vi ställt frågan "Om Ditt företag har två i övrigt lika alternativ där det ena innebär en högre investering men lägre driftkostnad och det andra en lägre investering, men högre driftkostnad, - vilket alternativ föredrar ni?". Svaren i tabellen nedan stödjer uppfattningen att tillgången på investeringsmedel för flertalet kunder inte i sig är en begränsning. Tabell 5 Antal intervjupersoner som föredrar antal svar Högre investering / lägre drift Lägre investering /högre drift ej aktuellt Samtliga En viktig faktor i ekonomiska bedömningar är den upplevda risken. Ytterligare en anledning till den positiva synen på investeringar är, att man upplever att den ekonomiska risken minskar genom lägre risk för ökade driftkostnader. Kundernas sammantagna bedömning av den ekonomiska risken för olika alternativ visar att fjärrvärme upplevs som det minst riskfyllda alternativet. Ekonomisk risk förknippas här med risk för kostnadsstegringar.

16 Tabell 6 Bedömning av den Antal svar för respektive alternativ Medelekonomiska risken inför Stor risk upphandling av Fjärrvärme ,0 Bergvärmepumpar Luftvärmepumpar Pellets Observera att svarsfrekvensen varierar kraftigt mellan de olika alternativen. Bergvärmepumpar anser sig endast hälften av intervjupersonerna kunna bedöma och av dessa menar var tredje att det föreligger ekonomisk osäkerhet vid upphandling. Av kommentarerna till svaren framgår också att ett viktigt argument för fjärrvärme är att minska den ekonomiska osäkerheten. En annan aspekt på ekonomisk risk är den bedömda ekonomiska livslängden. Om ett beslut bedöms få återverkningar långt fram i tiden är den ekonomiska risken normalt större än om man kan ändra sig efter en tid. Intervjuerna ger snarare intrycket att man gärna väljer en lösning med lång livslängd. Det förutsätts att man har användning för en fastighet under hela dess återstående livslängd. Att då slippa fatta ett antal återkommande investeringsbeslut är snarast en fördel. Tabell 7 (fråga 21) Uppgivna ekonomiska livslängder vid investeringskalkylering Antal år Antal svar Fjärrvärme Bergvärmepump Luftvärmepump Pelletseldning Materialet medger inte några generella slutsatser, men investeringar i fjärrvärme upplevs av de kunder som har en uppfattning oftast som mer långsiktiga än investeringar i värmepumpar. Detta behöver inte tolkas som en generell nackdel för fjärrvärme, utan kan till och med vara en fördel.

17 5.3. Miljöpåverkan Av intervjuerna kunde vi konstatera att det finns ett stort miljöintresse bland fastighetsägare. Miljöpåverkan är för ett övervägande flertal är ett viktigt beslutskriterium vid val av uppvärmningssystem. Tabell 8 (Fråga 32) Gör Ditt företag miljöbedömningar/ konsekvensbeskrivning...? Antal intervjupersoner som svarar Ja Nei antal svar Ar eller blir certifierade Samtliga De företag som svarat nej på frågan återfinns samtliga inom kategorin privata fastighetsägare med en eller ett fåtal fastigheter. Företag som är eller planerar att bli miljöcertifierade är dels industriföretag, vilket är naturligt då kunderna ofta ställer sådana krav på sina leverantörer, men även större privata och allmännyttiga fastighetsägare. Svarspersonerna har också ombetts bedöma miljöpåverkan från olika uppvärmningsformer. Minst påverkan bedöms värmepumpar ha, därnäst kommer fjärrvärme. Skillnaden är dock liten varför alternativen kan sägas ha bedömts som likvärdiga, dock med en något större spridning för fjärrvärme. Tabell 9 Värdering av miljöbelastning Antal svar för respektive alternativ Medel- från olika uppvärmnings- Hög belastning - > Försumbar belastn alternativ Fjärrvärme ,7 Bergvärmepumpar Luftvärmepumpar De som har givit de lägsta betygen för fjärrvärme har förklarat detta med att den är delvis producerad med fossila bränslen eller att transporterna av biobränsle ger stor negativ miljöpåverkan. Några intervjupersoner, som bedömt värmepumpar relativt oförmånligt, har varit kraftigt negativa till el.

18 En intressant slutsats man kan dra, trots ett fatal svar, är att det inte finns någon samsyn vad beträffar miljöpåverkan från el eller eldning med pellets. Den stora variationen i bedömningen av el speglar dels spännvidden i inställning till kärnkraft, dels synen på den marginella elproduktionen i danska kolkraftverk. Ur miljösynpunkt upplevs i stort sett värmepumpar som likvärdiga med fjärrvärme. En viss tendens kan spåras att personer som har en negativ miljöbedömning av el är mer positiva till pellets och omvänt. Här kan pellets bedömas som ett miljömässigt acceptabelt alternativ till fjärrvärme i stället för den mer elberoende värmepumpen.

19 6. ATTITYDER 6.1. Attityder till olika uppvärmningssystem I föregående avsnitt har vi redovisat, att de intervjuades sammanvägda bedömning av fjärrvärme i relation till konkurrerande alternativ i stort sett är mycket positiv, utifrån de undersökta beslutskriterierna. Inställningen till alternativa uppvärmningssätt och leverantörer, och därmed i sista hand kundens val, beror dock inte endast på "rationella" beslutskriterier, utan även på uppfattningar grundade på mer eller mindre subjektiva bedömningar och upplevelser. Ett exempel är svaren på frågan vad man upplever som den största nackdelen med fjärrvärme. Spontant svarar 13 intervjupersoner "monopol". Även om man inte i något fall direkt pekar på att den dominerande marknadssituationen missbrukats, finns det farhågor för ett monopolistiskt beteende. På frågan "Vad är huvudkonkurrent till fjärrvärme enligt Din uppfattning?" (fråga 3) fördelar sig svaren enligt följande; Tabell 10 Olja (15) Berg/j ord/sj övärmepump (8) (6) Pellets (3) El (2) Luftvärmepump (2) Antalet svar överstiger antal intervjupersoner då vissa intervjuade angivet mer än ett konkurrerande uppvärmningsalternativ. Olja nämndes i betydligt mindre omfattning där fjärrvärmen hade längre historia. Där uppfattades istället bergvärmepumpar som det främsta alternativet. En tolkning kan vara att olja är ett realistiskt alternativ när man redan har utrustning för oljeeldning. En annan tolkning är att kunder med erfarenhet av fjärrvärme inte kan tänka sig återgå till olja av bekvämlighets- och miljöskäl. Intervjupersonerna ombads också bedöma vilka uppvärmningsformer de trodde skulle öka respektive minska under de närmaste åren (Bilaga 1; fråga 4).

20 Tabell 11 Uppvärmningsform Antal som svarar "ökar" "minskar" Berg/j ord/s j övärmepump 15 Fjärrvärme 15 Pellets Luftvärmepump El 10 Olja 21 Vi har också ställt frågan om man tror att kombinationer av uppvärmningsformer kommer att öka under de kommande åren (Bilaga 1; fråga 4). Tabell 12 Antal intervjupersoner som bedömer att respektive kombination kommer att värme- El Olja Pellets Fjärrvärme Bergvärmepump Luftvärmepump El Olja i Som vi uppfattat det är oljeeldning endast aktuell när det redan finns oljepanna. Ett antal intervjupersoner påpekade att kombinationen fjärrvärme / värmepump beror på det rörliga priset för fjärrvärme. Om detta är tillräckligt högt blir det intressant att nyttja värmepump som komplement till fjärrvärmen Attityder till fjärrvärmeleverantören Den del av studien som behandlar attityder visar mycket stor spridning i svaren. Leverantörernas agerande vid beslutstillfället och vid tidigare kontakter väger mycket tungt när kunderna ska välja värmeanläggning. Attityder hos kunder formas utifrån erfarenheter och jämförelser med bl.a. andra leverantörer, konkurrenter och den egna organisationens värderingar. Varje individ har någon form av referensram för att bedöma andra organisationer och individer. I studien har intervjupersonerna bedömt/fått sätta betyg på ett antal variabler som ger underlag för att bedöma attityd till fjärrvärmeleverantören på var och en av de

21 Kal kyleri ng - kundperspektiv tre orterna där studien genomförts. Bedömningen har gjorts enligt en 10- gradig skala där "10" varit högsta betyg och "1" det lägsta. Tabell 13 Formulering Antal svar för respektive alternativ Medel- Sämst / obefintlig bäst / högst Marknadsföring / försäljning ,4 Affärsmässighet Kundorientering Personliga relationer Teknisk kompetens Analysera och förhandla 17 Trovärdighet faktaunderlag ,3 Fördelningen av svar på frågan; "Jämfört med konkurrenter/andra leverantörer av värmeanläggningar, vilken uppfattning har Du om Fjärrvärmeleverantörens...?" framgår av ovanstående tabell. En försiktig slutsats av de samlade bedömningarna är att de intervjuade kunderna, med de referensramar de har, tycker att den tekniska kompetensen hos de tre fjärrvärmeleverantörerna är hög, medan den affärsmässiga kompetensen är lägre. Det mest intressanta med svaren är dock den spridning av betyg som tabellen visar. T.ex. ger två av kunderna betyget "10" för sin uppfattning betr. "fjärrvärmeleverantörens förmåga att analysera problem/behov och därefter förhandla/sälja", medan tre av kunderna ger betyget "3". Av detta följer att fjärrvärmeleverantören inte kan hantera sina kunder som ett kollektiv av medelvärden, utan måste basera sina affärsmässiga överväganden på en ordentlig analys av de attityder den enskilde potentiella kunden har till leverantörer, personer som representerar leverantörer, teknik, ekonomi, miljö etc. En viktig förutsättning för framgång i ett samarbete är erfarenhetsmässigt att kunden inte bör ha en uppfattning/attityd till leverantören som ger betyg under "5" som ett spontant svar på t.ex. "uppfattning om fjärrvärmeleverantörens affärsmässighet". Med en så pass negativ attityd i utgångsläget är det svårt att upprätta en konstruktiv dialog med kunden under den tid som normalt står till 6.3. Beslutssituationens inverkan Situationen där man skall välja uppvärmnings alternativ kan antingen vara planerad eller uppstå genom att något dramatiskt och påtagligt kräver att man tar ställning, t.ex. att värmepannan havererar eller att fjärrvärmenätet ska byggas ut förbi fastigheten. Ett planerat beslut ger en beslutssituation där fjärr-

22 värmeleverantören har goda möjligheter att påverka utgången. Ofta tillfrågas leverantören och ges goda möjligheter att ge beslutsfattaren det underlag som krävs. Kundens attityd till fjärrvärmeleverantörens affärsmässighet, förmåga att analysera behov/problem och förhandla fram ett kundanpassat förslag avgör. Det omedelbara beslutet kan vara svårare för fjärrvärmeleverantören att bevaka. Här blir marknadsföring och ett kundorienterat agerande i tidigare kontakter av stor betydelse. Om en ägare av en oljepanna som går sönder redan har en positiv attityd till fjärrvärmeleverantören ökar sannolikheten för ett positivt utfall. När i tiden som beslutssituationer kan uppstå är många gånger svårt att förutse och planera in i marknadsarbetet. I studien gav flera intervjupersoner exempel på beslutssituationer som uppkommit ganska snabbt. Det var bl.a. ett fastighetsbolag som fått ny ägare, ett industriföretag som investerat i ny produktionsutrustning och en bostadsrättsförening som fått ny styrelse/ordförande. Det är därför angeläget för fjärrvärmeleverantören att arbeta systematiskt och med bra fungerande informationssystem som stöd för säljarna. Fjärrvärmeleverantörens säljare har idag i många fall inte tillräckligt frekvent kontakt med beslutsfattarna. Hälften av kunderna i studien upplever att de inte har den täta kontakt med fjärrvärmeleverantören som erfordras för att bevaka och initiera stora och små frågor för värmeförsörjningen Attityd, subjektiva respektive objektiva beslutskriterier I en konkret kundsituation måste leverantörens agerande baseras på en sammanvägning av subjektiva och objektiva inslag i kundernas beslutskriterier dvs. vikten av attityder respektive kalkylunderlag. Inför varje affärssituation krävs därför en individuell analys av kunden/beslutsfattaren och den situation som föranleder att beslut ska fattas om uppvärmningsalternativ. Detta utesluter inte att vissa genomgående drag eller anmärkningsvärda avvikelser kan identifieras i undersökningsmaterialet och också ge användbar vägledning inför den individuella kundanalysen. Frågan "Vad uppfattar Du vara de viktigaste/främsta nackdelarna/bristerna med fjärrvärme?" (bilaga 1; fråga 2) ger visst underlag för att identifiera kritiska attityder. De spontana svaren kan grupperas enligt följande Upplevelsen av monopol (fast i systemet, handlingsfriheten begränsas) Ekonomi (dyrt, för höga kostnader) Leverantören är trög (byråkratisk) 13 svar 2 svar 2 svar Det kunderna upplever som monopol är troligen i första hand en attityd som i grunden beror på kundens personliga värderingar, delvis grundade på en politisk övertygelse. I studien har exempelvis några av intervjupersonerna angett en skeptisk inställning till kommunala monopol, som starkt vägande skäl till att man

23 inte vill ansluta sig till fjärrvärme. Detta trots att distributionsnätet är utbyggt i närheten av fastigheten och att fjärrvärmeleverantören överlämnat faktaunderlag som visat en bra ekonomisk kalkyl för att byta till g ärrvärme. På direkt fråga anger de flesta intervjupersonerna kostnaden för energi som det viktigaste beslutskriteriet. Dock är det anmärkningsvärt många som har dålig detaljkunskap om andra alternativ än det de själva valt. Antingen framstår inte alternativen som attraktiva, eller så intar man attityd att det alternativ man valt är så bra att det ej är mödan värt att räkna på alternativ. En fjärrvärmekund kan anse att det inte finns något som är mer kostnadseffektivt medan en som har oljepanna har svårt att tänka sig att fjärrvärme kan konkurrera. Bergvärme betrakta som konkurrenskraftigt endast för villor där fjärrvärme ej är utbyggt och så vidare. I det fall en person ansåg att oljeuppvärmning var det mest ekonomiska alternativet, så framhöll den personen att el kunde vara producerat i danska kolkraftverk, att bergvärme påverkade grundvattenströmmar negativt etc. Det vill säga, intervjupersonen hade tagit till sig information som styrkte att det inte bara är olja som påverkar miljön negativt. De attityder som finns är således i viss utsträckning fast förankrade, "var och en blir salig på sin tro" kan i viss utsträckning sägas gälla för de kunder som intervjuats. En hypotes för hur beslutsfattande inför en kalkylsituation går till, är att man över tiden först bygger upp en attityd, ett antal subjektiva beslutskriterier, för att sedan värdera dessa beslutskriterier objektivt och vissa fall gå vidare med genomarbetade kalkyler. Även kalkylerna kan ha inslag av känslomässiga bedömningar, som ger stöd för den attityd man har till ett uppvärmningsalternativ Fjärrvärmeleverantörens möjlighet att påverka attityder Den bakomliggande förutsättningen för intervjuerna är att leverantörens affärsmässiga agerande påverkar kundernas attityder och därmed val av uppvärmningssätt. Det framgår tydligt vid intervju med varje enskild kund att skilda synsätt på kalkylunderlag och inställning till fjärrvärmeleverantören påverkar beslutsprocessen och hur man slutligen väljer alternativ för uppvärmning. Dessa personliga värderingar är fullt möjliga att påverka av den som representerar fjärrvärmeleverantören. Möjligheten att påverka beslutsfattarens attityd är ytterst beroende av utgångsläget d.v.s. om det finns en positiv eller negativ inställning till fjärrvärme. För de 31 intervjupersonerna i studien är bedömningen att ingen av dessa är så kategoriska motståndare till fjärrvärme, att de under inga omständigheter kan tänka sig att samarbeta med fjärrvärmeleverantören. Med en viss generalisering kan man säga att intervjupersonerna har fokus på antingen teknik/ekonomi eller på relationen till leverantörens medarbetare. Val av

24 energiform för uppvärmning är ett teknikområde som engagerar människor. Frågorna i intervjuerna besvarades både utifrån yrkesmässiga och privata erfarenheter. Intrycket är att huvuddelen av intervjupersonerna har många bra idéer och förslag för att stärka både det tekniska samarbetet och relationerna till fjärrvärmeleverantören. Exempel på sådana idéer ges i avsnitt 7.4 nedan. Förtroendet för och attityden till fjärrvärmeleverantörens tekniska kompetens ligger på en bra och hög nivå. Detta är en bra bas för att även höja nivån på det affärsmässiga och kundorienterade umgänget med kunderna. Detta umgänge omfattar allt från kontakten med telefonväxeln via samarbete med säljare och tekniker till faktura för levererad energi eller utfört arbete. Därmed påverkas kundernas attityd i positiv riktning och elimineras eventuella fördomar som kan finnas. Förmåga att bygga upp goda personliga relationer och att visa upp och få förtroende för teknisk kompetens och faktaunderlag är mycket viktig i alla steg i kundkontakten. Framgångsrik påverkan av attityder förutsätter förmåga att vara lyhörd. Om leverantören anpassar agerande, aktiviteter och åtgärder till de krav och önskemål som framförts är förutsättningen mycket goda. Det handlar då inte i första hand om eftergifter, prissänkningar och att passivt göra som kunderna säger. Tvärtom, det intervjupersonerna efterlyser är aktivt, drivande sälj arbete med initiativ som ger tekniska, ekonomiska och miljömässiga fördelar i kundens verksamhet. Fjärrvärmeleverantörens representant måste kunna visa en öppen inställning till kundens önskemål beträffande möjlighet att ändra eller kombinera åtagandet och få trovärdighet för detta. Att kunna förhandla och att eliminera "inlåsningseffekter" är viktiga variabler i kundens beslutsprocess. Flera av intervjupersonerna var framgångsrika företagare där behov av att vinna eller nå ett bra ekonomiskt utbyte i en förhandling är ett karaktärsdrag.

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN.

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. EUROPA 6, GAMLA STAN I Gamla stan ligger fastigheten Europa 6, med anor från sent 1300-tal. Under årsskiftet 2009-2010 började bostadsrättsföreningens styrelse se sig om

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt Värm poolen! Vi erbjuder en produkt för dig som förbrukar mycket värme på sommaren under månaderna maj-sept. t. ex. för dig som har pool. Kontakta oss så berättar vi mer! Nya kunder Vi erbjuder anslutning

Läs mer

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och

Läs mer

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 Vilka uppgifter behövs om investeringen? Investeringskostnaderna Den ekonomiska livslängden Underhållskostnaderna

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering

» Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering » Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering Norrköping 2013-01-29 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 FÖ7 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? Magnus Moberg 2 » Definition

Läs mer

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 2013-06-05

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 2013-06-05 Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 213-6-5 Inledning Syftet med detta projekt är att visa på konkurrenskraften för Umeå Energis produkt fjärrvärme. Konkurrenskraften

Läs mer

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD MAJ 2006 2 INNEHÅLL Sammanfattande slutsatser...3 1. Effekter hos villaägare av utökat ROT-avdrag...5 2. Hushållens

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 2006-04-05 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

Kommentar till prisexempel

Kommentar till prisexempel Kommentar till prisexempel En redovisning av kostnader är svårt och bör därför inte presenteras utan man har tillfälle till kommentarer. Priserna på energi varierar ofta och förutsättningarna är olika

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Investeringskalkyler och affärsmodeller för långtgående energieffektiviseringar Anders Sandoff

Investeringskalkyler och affärsmodeller för långtgående energieffektiviseringar Anders Sandoff Investeringskalkyler och affärsmodeller för långtgående energieffektiviseringar Anders Sandoff Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Disposition Investeringens förutsättningar Betydande utmaningar

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg » Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg FÖ4 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? » Definition Vad är en investering?

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Positiv attityd till pellets.

Positiv attityd till pellets. Undersökningen. Målgrupp: 25-75 år, boende i fristående hus Rekrytering via e-post, genom CINTs panel 2 screeningfrågor: Boende i fristående hus? Är med vid beslut om energiform? Fältarbete 22 29 juni

Läs mer

Lämplig vid utbyteskalkyler och jämförelse mellan projekt av olika ekonomiska livslängder. Olämplig vid inbetalningsöverskott som varierar över åren.

Lämplig vid utbyteskalkyler och jämförelse mellan projekt av olika ekonomiska livslängder. Olämplig vid inbetalningsöverskott som varierar över åren. Fråga 1 Förklara nedanstående: a. Kalkylränta b. Förklara skillnaden mellan realränta och nominell ränta. c. Vad menas internräntan och vad innebär internräntemetoden? Vi kan för att avgöra om ett projekt

Läs mer

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Till Styrelsen 2014-09-04 Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Sammanfattning Leksandsbostäders styrelse fattade i september 2012 beslut om att starta ett energitjänsteprojekt vars syfte var att identifiera

Läs mer

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och målsättningar...

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) Systemperspektivet som en grundläggande princip

Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) Systemperspektivet som en grundläggande princip Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) SABOs synpunkter Systemperspektivet som en grundläggande princip SABO håller med om att

Läs mer

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Fastighetsrapporten En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Förord För åttonde året publicerar Grant Thornton Fastighetsrapporten en temperaturmätare på hur 50 av Sveriges största

Läs mer

Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011

Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011 Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011 Agenda Välkomna - agenda Einar Bjarne Ekonomi & Miljö Einar Bjarne Marknad Cecilia Grundberg Kaffe och smörgås Energieffektivisering

Läs mer

Energitjänster. Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014. Mats Mårtensson Göteborg Energi AB

Energitjänster. Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014. Mats Mårtensson Göteborg Energi AB Energitjänster Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014 Mats Mårtensson Göteborg Energi AB Föredragen kommer att handla om: 1. Utveckling av portfölj och affärsmodeller Varför har vi Energitjänster på Göteborg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrgruppen för hantering av energifrågor 2007-05-14 1 (7) 5-7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrgruppen för hantering av energifrågor 2007-05-14 1 (7) 5-7 energifrågor 2007-05-14 1 (7) 5-7 PLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl. 15.00-17.00 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (s) Jan Bohlin (s) Åsa Johansson (s) Stellan Andersson (c) Leif Andersson (v) ÖVRIGA NÄRVARANDE

Läs mer

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar.

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Mer än bara värme För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Fjärrvärmen ger kraft åt Göteborg. Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. I det arbetet

Läs mer

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 UTFÖRARE Företag: Energikonsult: Fastighetsägarna Stockholm AB AO Teknik Theres Kvarnström BESTÄLLARE Kund: Brf Kejsarkronan 33 Fastighetens adress: Norrtullsgatan 25 UPPDRAGSBESKRIVNING

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Viktigt för uppdraget har varit att samråda med berörda intressenter och aktörer för att få ta del av deras synpunkter, kunskaper och erfarenheter.

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

Prisändringsmodell för Heat Sweden Operations 2013

Prisändringsmodell för Heat Sweden Operations 2013 Prisändringsmodell för Heat Sweden Operations 2013 Lars Vestergren 16 september 2013 Inledning... 1 1. Prispolicy... 1 2. Prisändringar och prisprognos... 2 3. Prisstruktur... 3 4. Beskrivning av prisändringen...

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig.

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

KUNDCASE C4 ENERGI 2

KUNDCASE C4 ENERGI 2 KUNDCASE C4 ENERGI KUNDCASE C4 ENERGI 2 3 KUNDCASE C4 ENERGI Strategi och positionering 4 KOMMUNIKATIV PLATTFORM ELNÄT STADSNÄT FJÄRRVÄRME miljövänlig komfort varje dag 5 KUNDCASE C4 ENERGI Affärsidé C4

Läs mer

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare Fjärrvärme enklare, säkrare, renare 1 Innehåll Så fungerar fjärrvärme Här finns Fortums fjärrvärme Kundnytta Ett långsiktigt klimatarbete Tjänstestrategi Energitjänster Vad vi gör nu och framåt Fjärrvärmen

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

FJÄRRVÄRME FRÅGOR OCH SVAR OM DIN. Vill du veta mer?

FJÄRRVÄRME FRÅGOR OCH SVAR OM DIN. Vill du veta mer? Vill du veta mer? Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att titta in på goteborgenergi.se eller kontakta vår kundservice på 020-62 62 62. Välkommen! FRÅGOR OCH SVAR OM DIN FJÄRRVÄRME

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Tycker du om att spara?

Tycker du om att spara? E.ON Försäljning Tycker du om att spara? Då har vi rätt prismodell för dig. Jag kan inte direkt påverka mitt pris när jag snålar eftersom åtgärderna först slår igenom om några år. Du vet väl vilken fin

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

1 (5) HDA 2013-10-18. Taxor och avgifter

1 (5) HDA 2013-10-18. Taxor och avgifter 1 (5) Handläggare Datum HDA 2013-10-18 Taxor och avgifter En stor del av bostadsföretagens driftkostnader är taxor och avgifter för uppvärmning, el, avfall och vatten och avlopp. I Nils Holgersson undersökningen

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Budget 2013. i Eskilstuna

Budget 2013. i Eskilstuna Budget 2013 i Eskilstuna Ägardirektiv för Kommunföretag AB 2013 1 Innehållsförteckning Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning... 3 Kommunföretag AB... 4 Bolagsstyrning... 4 Taxor och hyror... 4 Parken

Läs mer

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum Värme med dotterbolag producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har totalt

Läs mer

Förvärv av vindkraftverk

Förvärv av vindkraftverk KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga

Läs mer

Bostadshus, butikslokaler, sjukhus, industrifastigheter, skolor, konferensanläggningar, bilhallar och kyrkor. Sverige vimlar av fastigheter.

Bostadshus, butikslokaler, sjukhus, industrifastigheter, skolor, konferensanläggningar, bilhallar och kyrkor. Sverige vimlar av fastigheter. Thermia Robust En högeffektiv fastighetsvärmepump som kan minska uppvärmningskostnaderna med mer än 50 %. Nyckelord är totalekonomi, driftsäkerhet, bekvämlighet och minskad miljöpåverkan. 1 Bostadshus,

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN DISPOSITION

DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN DISPOSITION DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN Fredrik Wahlström U.S.B.E. - Handelshögskolan vid Umeå universitet Avdelningen för redovisning och finansiering 901 87 Umeå Fredrik.Wahlstrom@fek.umu.se 090-786 53 84 DISPOSITION

Läs mer

Upphandlingsanvisning för Åda Ab

Upphandlingsanvisning för Åda Ab Upphandlingsanvisning för Åda Ab sid 2 (5) 1. Anvisningens tillämpningsområde I enlighet med landskapslag (1994:43) angående tillämpningen i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling ska lagen

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

Stor telekomanalys om RingUp

Stor telekomanalys om RingUp 2014-03-06 1 (5) om custice Custice är en analysleverantör som hjälper sina kunder med att hitta rakare vägar till ökad lönsamhet genom statistisk mjukvara och undersökningar. om tjänsten #fakta Databasen

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Priser anslutning och installation av fjärrvärme till småhus Anslutning till fjärrvärmenätet Anslutningsavgift ROT-avdrag (50% av arbetskostnad 25

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Bakgrund och syfte Riskhantering blir allt viktigare i dagens byggbransch. Snabba förändringar

Läs mer

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering Verksamhetsplanering Verksamhetsplanering 1/1 1/3 1/5 1/7 1/9 1/11 VO-planering Respektive VO VO-plan Prel. Budget Konsoliderad DSF-planering Danssporten vill Styrande dokument Verksamhetsinriktning Ekonomiansvarig

Läs mer

SUNET:s strategi 2012-2014. SUNET:s strategigrupp 2011-12-07

SUNET:s strategi 2012-2014. SUNET:s strategigrupp 2011-12-07 SUNET:s strategigrupp 2011-12-07 Förord Alla organisationer och verksamheter bör regelbundet se över sin verksamhetsidé och strategi. Särskilt viktigt är det för SUNET som verkar i en snabbt föränderlig

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år. Den fullständiga rapporten är framtagen av Thomas

Läs mer

2013-04-22. Litteraturstudie på uppdrag av Fortum Värme och SABO http://du.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:558864

2013-04-22. Litteraturstudie på uppdrag av Fortum Värme och SABO http://du.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:558864 Vägar och irrvägar till energieffektivisering i samhället -Vägvalet är politiskt Tomas Persson Daniel Hägerby Högskolan Dalarna Avdelningen för energi, skog och byggteknik tel:023-77 87 17 tpe@du.se www.du.se

Läs mer

Emmanouel Parasiris INVESTERINGSBEDÖMNING

Emmanouel Parasiris INVESTERINGSBEDÖMNING Emmanouel Parasiris INVESTERINGSBEDÖMNING INVESTERINGSBEDÖMNING VAD MENAS MED INVESTERINGSBEDÖMNING? VILKA METODER? DEFINITION : Hur man ska gå tillväga för att bedöma lönsamheten av ett investeringsbeslut

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 892 Datum: 2014-05-22 Fastighetsbeteckning: Öringen 6 Adress: Augustivägen 12, 302 60 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av: Hanna

Läs mer

Fjärrvärme 2009. Presentation av enkätresultat Söderhamn Energi

Fjärrvärme 2009. Presentation av enkätresultat Söderhamn Energi Fjärrvärme 2009 Presentation av enkätresultat Söderhamn Energi Rapportens innehåll Sid 3-4 Mätskalor i enkät och system Sid 5-8 Urval och svarsfrekvens Sid 9-11 Samtliga frågor Sid 12-24 Produkten fjärrvärme

Läs mer

Välkomna till informationsmöte

Välkomna till informationsmöte Välkomna till informationsmöte Lundby Södra anläggningssamfälligheter Flygfoto över nybyggda Lundby, 1973. Bildkälla: Örebro stadsarkiv Information från Värmegruppen Agenda Värmegruppen informerar om arbetet

Läs mer

Trelleborgs Energiförsäljning AB

Trelleborgs Energiförsäljning AB Trelleborgs Energiförsäljning AB Rapport till lekmannarevisorerna Granskning av ändamålsenlighet 15 december 2010 Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Sammanfattning och kommentarer Bolagets övergripande målsättning

Läs mer

Gör. gemensam. sak med oss. Öka värdet på din fastighet.

Gör. gemensam. sak med oss. Öka värdet på din fastighet. Gör gemensam sak med oss. Öka värdet på din fastighet. Hur ofta ställer du kostnaden av ett problem mot värdet av en helhetslösning? Alla kan drabbas av det oförutsedda. Frågan är bara hur du tacklar risken.

Läs mer

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system Hjälpmedel för utvärdering av energieffektiva produkter/system Stockholm 2009-09-24 1.Kort inledning Energibesparing Produkt och/eller system? P 1 (P in ) P hydr P 2 4 2. Tre (3) olika hjälpmedel 1.Kort

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Avtalsbifaga 4 Slutrapport för projekt Inom Miljömiljarden, Stockholm stad

Avtalsbifaga 4 Slutrapport för projekt Inom Miljömiljarden, Stockholm stad -can/ y'l/?^ U/J>.,^J^C/ -v-^v^s; A Avtalsbifaga 4 Slutrapport för projekt Inom Miljömiljarden, Stockholm stad Diarienummerförursprunglig ansökan: 462-2724/2005 Projektets nummer och namn: B104, Konvertering

Läs mer

Fjärrvärme positiv energi

Fjärrvärme positiv energi FJÄRRVÄRME Anslutningsinformation och priser 2012 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning. Med de

Läs mer

Investeringsbedömning. BeBo Räknestuga 12 oktober 2015. Gothia Towers, Göteborg

Investeringsbedömning. BeBo Räknestuga 12 oktober 2015. Gothia Towers, Göteborg BeBo Räknestuga 12 oktober 2015 Gothia Towers, Göteborg 1 Investeringsbedömning Företagens långsiktiga problem är att avgöra vilka nya resurser som skall införskaffas investeringar. Beslutet avgörs av

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme Prislista småhus Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning.

Läs mer

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Sammanfattning: Fjärrvärme svarar idag för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.

Läs mer

Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23

Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23 24921_energi3.3 03-01-21 15.34 Sidan 1 Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23 Facket för Service och Kommunikation 24921_energi3.3 03-01-21 15.34 Sidan

Läs mer

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus?

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Åsa Wahlström, CIT Energy Management Energimyndighetens nationella strategi och Boverkets kommande ombyggnadsregler kommer sannolikt

Läs mer

principer för värdering av spillvärme

principer för värdering av spillvärme principer för värdering av spillvärme kartläggning och diskussion Rapport 25:3 PRINCIPER FÖR VÄRDERING AV SPILLVÄRME KARTLÄGGNING OCH DISKUSSION Rapport 25:3 ISSN 141-924 25 Svensk Fjärrvärme AB Art nr

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer