Årsredovisning 1999 Columna Fastigheter AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 1999 Columna Fastigheter AB"

Transkript

1 Årsredovisning 1999 Columna Fastigheter AB Årsredovisning1999 Columna Fastigheter AB

2 Innehåll Viktiga händelser Utvecklingspotential är nyckeln till framgång 6 Organisation och verksamhet 9 Affärsidé och marknadsposition 11 Trender och tendenser på våra viktigaste marknader 13 Realia AB 24 Criterion Properties Plc 28 European Real Estate AB 31 Projekt Manhattan Center 33 Projekt Slagsta Strand 36 Bolagsstämma Columna Fastigheter ABs (publ) ordinarie bolagsstämma hålls fredagen den 31 mars 2000, kl i konferenshallen Polstjärnan, Sveavägen 77 i Stockholm. Lätt förtäring serveras frånkl Mer information om bolagsstämman finns på sidan 64. Ekonomisk information Ordinarie bolagsstämma 31/ Delårsrapport januari-mars / Halvårsrapport januari-juni / Delårsrapport januari-september / Bokslutskommuniké / Finansiell ställning 40 Aktiekapital och ägarförhållanden 42 Förvaltningsberättelse 44 Resultaträkning 47 Balansräkning 48 Kassaflödesanalys 50 Bokslutskommentarer 51 Revisionsberättelse 57 Styrelse, ledning och revisorer 58 Flerårsöversikt 61 Definitioner 62 Fastighetsförteckning 63 Bolagsstämma 64 Omslagsbild av Ulf Hinders. (Bilden är beskuren.) 3

3 VIKTIGA HÄNDELSER 1999 Viktiga händelser 1999 Columna Fastigheter koncernen i sammandrag Resultaträkningar, Mkr Hyresintäkter Driftnetto Resultat från andelar i intresseföretag Årets resultat Balansräkningar, Mkr Fastigheter Andelar i intresseföretag Konvertibla vinstandelsbevis hos intresseföretag Likvida medel Eget kapital Räntebärande skulder Balansomslutning Nyckeltal Soliditet, procent Kassaflöde, Mkr Eget kapital per aktie, öre Eget kapital per aktie efter full konvertering, öre Vinst per aktie, öre 12,4 3,7 Vinst per aktie efter full konvertering, öre 11,8 3,5 Kassaflöde per aktie, öre 5,2 3,2 Fastighetsarea Helägda fastigheter, kvm Februari. Columna Fastigheter och Botkyrka kommun tecknar ett samar betsavtal avseende fastigheten Botvidsgymnasiet 4-5. Kommunen flyttar delar av sin verksamhet från fastigheten som förädlas till att bl a inrymma ett modernt köpcentrum. Mars. Columna Fastigheter förvärvar en fastighet i Amsterdam omfattande kvm från Larmaggruppen. Fastigheten betalas dels genom övertagande av lån, dels med aktier i Larmag Energy NV. Samtidigt avstår Columna Fastigheter från sin säljoption beträffande resterande 9,8 miljoner aktier i Larmag Energy, vilket i avtalet värderas till 7,5 Mkr. Därmed säkerställer Columna Fastigheter cirka 37 Mkr av en fordran mot Lars-Erik Magnusson som tidigare nedskrivits till noll. Juni. Nyhetstjänsten Europeiska fastighetstrender publiceras på Columna Fastigheters nylanserade hemsida, Hyresavtal tecknas med D&D Dagligvaror AB (Willys) omfattande kvm dagligvarubutik i Slagsta Strand Köpcentrum. Fastigheten kommer därigenom att inrymma en av de största renodlade dagligvarubutikerna i Stockholmsområdet. Hyresavtal tecknas med det belgiska försäkringsbolaget AG 1824 omfattande kvm nyrenoverade kontorslokaler i Manhattan Center, Bryssel. Kontraktet är ett av de största enskilda hyreskontrakt som slutits på den belgiska kontorsmarknaden under senare år. Fastigheter med byggrätter omfattande kvm förvärvas i Botkyrka kommun. Marken ligger i omedelbar närhet av Slagsta Centrum. Hela aktieinnehavet, omfattande 1,7 miljoner aktier, i Mandamus Fastigheter avyttras. September. Två kontorsfastigheter i Bryssel omfattande 7350 kvm förvärvas av den finländska försäkringsgruppen Sampo-Gruppen för 114 Mkr. Fastigheten finansieras dels genom upptagande av lån, dels genom en apportemission om sammanlagt B-aktier i Columna Fastigheter, vilket motsvarar 7,8 procent av kapitalet i Columna Fastigheter. Oktober. Det renoverade och funktionsanpassade Manhattan Center Tower nyinvigs officiellt den 26 oktober. Kontorsdelen är moderniserad och hyresgästanpassad. Entrén är ombyggd och är nu en av Bryssels största med tredubbel takhöjd, balustrader och vattenfall. Hissar och entréer på varje våningsplan är renoverade. November. En fastighet i Bryssel omfattande kvm förvärvas för 26 Mkr. 4

4 VIKTIGA HÄNDELSER 1999 December. Fastigheten i Amsterdam, som förvärvades tidigare under året i samband med uppgörelsen med Lars-Erik Magnusson, säljs med en mindre vinst. Columna Fastigheters nederländska intressebolag Oceanview Investments säljer tre fastigheter i Nederländerna, omfattande kvm, för sammanlagt 166 Mkr. Viktiga händelser efter årets slut Januari. Columna Fastigheters nederländska intressebolag, Oceanview Investments vof, avyttrar en fastighet i Schiedam i Rotterdam-området. Försäljningssumman uppgår till motsvarande cirka 53 miljoner kronor. Vinsten från försäljningen uppgår till cirka 5,5 miljoner kronor, varav cirka 30 procent eller 1,6 miljoner kronor, tillfaller Columna Fastigheter. Februari. Columna Fastigheter träffar avtal med ägarna till FilmViaNet om att bilda ett bolag som kommer att arbeta med distribution av film över Internet. Bolaget har genom avtal med European Distribution Company, EDC, ensamrätt i Europa för uthyrning av filmer över Internet. Detta gör FilmViaNet till ett av världens största företag i branschen. Avsikten är att under andra kvartalet notera bolaget på SBIlistan via en riktad emission till Columna Fastigheters cirka aktieägare, som kommer att erhålla inköpsrätter. European Real Estate, Manhattan Center (i mitten av bilden), ligger centralt i ett av Bryssels mest attraktiva områden. 5

5 VD HAR ORDET Utvecklingspotential är nyckeln till framgång»den som bedömer Columna Fastigheter ska inte utgå från traditionella nyckeltal för fastighetsbolag, utan titta längre ner i resultaträkningen. «Kronologisk beskrivning av utvecklingsprojekt, fastigheter och fastighetsbolag. Columna Fastigheters strategi kan sammanfattas i fyra ord finna, finansiera, funktionalisera och försälja. Det innebär att vi identifierar intressanta fastigheter eller fastighetsbolag, att vi fortsätter med att arbeta fram en för alla parter attraktiv finansieringsmodell och att vi utvecklar och funktionsanpassar fastigheten. När vårt arbete är avslutat och marknaden gynnsam, avyttrar vi fastigheten eller fastighetsbolaget. Det är så vi skapar värdetillväxt för aktieägarna. Verksamhetsåret har inneburit en fortsatt förstärkning av den projektdrivande verksamheten. Columna Fastigheter är alltså inget traditionellt fastighetsbolag där driftnettot är det viktigaste nyckeltalet och där koncentration geografiskt eller kring en kategori fastigheter är en förutsättning för att effektiv förvaltning, och därmed lönsamhet, skall uppnås. Tvärtom menar vi att driftnetto i vårt fall är ett missvisande lönsamhetsmått. Om vi avyttrar en fastighet sjunker bolagets samlade driftnetto, liksom avkastningsgraden. Å andra sidan gör vi en reavinst, vilket i vårt fall innebär en obeskattad vinst tack vare bolagets samlade underskottsavdrag. Den som bedömer Columna Fastigheter bör inte utgå från traditionella nyckeltal för fastighetsbolag utan titta längre ner i resultaträkningen. Vår relativa position i förhållande till övriga börsnoterade och fastighetsrelaterade bolag framgår av avsnittet på sidan 11 i denna årsredovisning. Där framgår på vilket sätt vi är ett unikt fastighetsbolag. Rue de Namur Airway Park Avenue Herman Debroux Wenckebacksweeg St. Lars Brandbergens Centrum Botvidsgymnasiet 4-5 Reedvale Estate Holding BV Manhattan Center Sjökatten 14 Columna Fastighet Syd AB Oceanview Investment vof Criterion Realia Utvecklingsprojekt Intressebolag Vår strategi bygger på att finna större, gärna komplicerade, kommersiellt intressanta fastigheter. I klartext innebär det att de bör ha ett latent renoveringsbehov och att vakansgraden gärna får vara relativt hög. Det viktiga är att fastigheterna har ett läge, kommersiellt och/eller geografiskt, som med rätt marknadsföring och rätt profilering har förutsättningar att bli attraktivt. För att kunna bli framgångsrik i att finna objekt och identifiera utvecklingspotential krävs den sortens entreprenörtänkande och öppenhet för okonventionella lösningar som kännetecknar Columna Fastigheter. Affärsidén att förvärva, utveckla och avyttra fastigheter och fastighetsbolag på den europeiska fastighetsmarknaden tillämpad i vår strategi, ger oss stor flexibilitet och ett relativt stort geografiskt område att agera på. Ändå är affärsidén avgränsad och tydlig. Som ett mått på vår geografiska aktionsradie brukar vi använda drygt en timmes flygresa från Stockholm eller Bryssel. Prioriterade områden är dock de nordiska storstäderna, Belgien, Nederländerna samt delar av Storbritannien. För att kunna upprätthålla flexibiliteten engagerar vi de medarbetare som krävs i varje projekt i stället för att bygga upp en stor fast förvaltningsorganisation. Vi vill undvika att hamna i situationen att en tung fast organisation försämrar utfallet av en affärsmässigt och strukturellt riktig affär. En förutsättning för att vi ska kunna fatta beslut om nya projekt, även på orter där vi inte har en egen organisation, är vår tillgång till ett nätverk av lokala och regionala experter på våra olika marknader. Den projektportfölj vi bär med oss in i det nya seklet är både diger och spännande. Två projekt som kan tjäna som exempel på hur vi arbetar, är Manhattan Center i Bryssel och Slagsta Strand-området i Botkyrka vid E4/E20 i Stockholms södra förorter. 6

6 VD HAR ORDET Värde Finna Försälja Funktionalisera Finansiera Under 1997 förvärvade vi via dotterbolaget European Real Estate AB 50 procent i det belgiska fastighetsbolaget Manhattan Center bvba. Bolaget består i allt väsentligt av en fastighet, Manhattan Center, med en uthyrningsbar yta på knappt kvadratmeter i centrala Bryssel. Förvärvet var karaktäristiskt för Columna Fastigheter såtillvida att fastigheten kännetecknades av en komplicerad ägarbild med ett antal olösta konflikter. Under 1998 och halva 1999 har vi renodlat ägandet, löst konflikterna och genomfört en genomgripande renovering av fastigheten. Columna Fastigheters andel av investeringarna i projektet inklusive kostnaderna för ombyggnationen uppgår till cirka 245 Mkr. Uthyrningsgraden låg i praktiken på noll procent när vi övertog fastigheten. De som inte redan hade flyttat hade bara ett halvt till ett års hyresavtal kvar. Vid årsskiftet hade uthyrningsgraden ökat till 70 procent. När vårt innehav i Manhattan Center är moget för avyttring är ännu för tidigt att säga, men klart är att renoveringen av fastigheten nu befinner sig i slutskedet. Vi närmar oss med andra ord, försälja, d v s den fjärde och sista fasen i vår affärsmodell. Slagsta Strand Köpcentrum (f d Botvidsgymnasiet) ligger nästan en fas tidigare i vår affärsmodell. Vi förvärvade fastigheten, som har en yta om drygt kvadratmeter, vid årsskiftet 1997/98. Återigen kännetecknades fastigheten av komplicerade förutsättningar. Finansieringen är nu avklarad och för närvarande pågår funktionaliseringen. Det innebär ombyggnad och konvertering av fastigheten från Tid Spiralsymbolen uttrycker hur Columna Fastigheter genom sin affärsmodell adderar värde i varje steg av ett projekt. Anders Lövgren, vd, vid Slagsta Strand Köpcentrum. 7

7 VD HAR ORDET skola till kontor och butiker. När Slagsta Strand Köpcentrum är färdigbyggt räknar vi med att ha investerat totalt cirka 500 Mkr. Den officiella invigningen planeras äga rum under hösten år Utöver att förädla den befintliga fastigheten, innebär Slagsta Strand-projektet också exploatering av ett större markområde på totalt 37 hektar mellan E4/E20 och Mälaren, som hittills varit ineffektivt utnyttjat. Vi avser att skapa en modern stadsdel med både kontor och bostäder, där köpcentret utgör den första etappen. Botkyrka kommun har intressen som till stor del är förenliga med Columna Fastigheters. Kommunen har behov av att utveckla en attraktiv och modern stadsdel som tillvaratar såväl den kommersiella potential som närheten till E4/E20 innebär och det miljömässiga värde som närheten till Stockholms södra mälarinlopp ger. Under år 2000 kommer vi att fortsätta finna, finansiera, funktionalisera och försälja flera objekt. Vi räknar med att avyttra flera av våra fastigheter, bl a i Nederländerna. Denna process inleddes under de sista dagarna 1999 genom att en helägd fastighet i Amsterdam och tre fastigheter i Rotterdam och Zwijndreicht, där vi via intressebolag ägde 30 procent, avyttrades. Därmed är vi inne i en löpande process som kontinuerligt för oss genom den spiral som bildar Columna Fastigheters fyra F. Internet har blivit ett allt viktigare instrument i vår marknadskommunikation. I Dagens Industris Internetbilaga den 8 november 1999, där samtliga 317 börsbolag med hemsidor rankades, kom Columna Fastigheter på en delad tiondeplats. På hemsidan finns bl a en unik nyhetstjänst där fastighetsrelaterade nyheter från våra viktigaste marknader presenteras. I början av år 2000 träffade vi ett avtal om att tillsammans med ägarna till FilmViaNet.com bilda ett bolag som kommer att arbeta med distribution av film via Internet. Bolaget har ensamrätt i Europa för uthyrning av filmer över nätet. Detta gör Film- ViaNet till ett av världens största företag i branschen. Vi har för avsikt att notera bolaget på SBI-listan under andra kvartalet i år. Detta sker via en riktad emission till Columna Fastigheters cirka aktieägare som kommer att få inköpsrätter. Syftet med den nya satsningen är att vi vill skapa en möjlighet för våra aktieägare att ompositionera sig mellan IT- och fastighetsaktier. Om detta blir lyckosamt kan fler likartade projekt bli aktuella i framtiden. Columna Fastigheters kärnverksamhet påverkas inte av satsningen. Den är och förblir utveckling av fastighetsprojekt. Resultatet för 1999 (120,5 Mkr), mer än tredubblades jämfört med 1998 (33 Mkr). Det är vårt hittills bästa bokslut. I Dagens Industris Internetbilaga den 8 november 1999, kom Columna Fastigheter på en delad tiondeplats. Samtliga 317 börsbolag med hemsidor jämfördes och rankades inbördes. (Facsimil.) Anders Lövgren, vd 8

8 ORGANISATION OCH VERKSAMHET Organisation och verksamhet Columna Fastigheter AB Slagsta Strand KB 100% European Real Estate AB 100% Realia AB 32,3% Criterion Properties Plc 28,5% Oceanview Investments vof 30% Manhattan Center bvba 50% Affärsidé Columna Fastigheters affärsidé är att som utvecklingsföretag på den europeiska fastighetsmarknaden förvärva, utveckla och avyttra fastigheter och fastighetsbolag. Målsättning med verksamheten Columna Fastigheters övergripande målsättning är att maximera aktieägarnas långsiktiga värdetillväxt. Vidare skall: Columna Fastigheter uppnå en real avkastning på eget kapital som långsiktigt överstiger den långa statsobligationsräntan med minst fem procentenheter den justerade soliditeten överstiga 25 procent. Strategi Genom att identifiera fastigheter och fastighetsbolag med utvecklingspotential samt funktionalisera och strukturera dessa på ett optimalt sätt skapas förutsättningar för värdetillväxt för bolagets aktieägare. Columna Fastigheters organisation skall kännetecknas av flexibilitet, snabbhet, kreativitet och trovärdighet. Geografiskt skall Columna Fastigheter agera i starka tillväxtområden i norra Europa med två nav som utgångspunkt, Stockholm och Bryssel. Våra Miljöpolicy Columna Fastigheter skall alltid sträva efter att: Göra material- och produktval som gynnar miljömärkta, så kallade typ1-klassade produkter. Källsortera hushållssopor samt byggavfall i samband med underhåll, ny-, om- eller tillbyggnad. Använda miljövänliga kontorslösningar med källsortering av papper, toner med mera för den egna administrationen. Använda ny teknik för att minska åtgången av förbrukningsmaterial. Välja det mest miljövänliga alternativet bland värme-, el-, vatten- och kylmedier. Välja material och lösningar som harmonierar med byggnadens arkitektur. projekt skall vara geografiskt belägna inom en timmes flygresa från någon av dessa två orter. Prioriterade områden är de nordiska storstäderna, Belgien, Nederländerna samt delar av Storbritannien. Utdelningspolicy Columna Fastigheter har skattemässiga underskottsavdrag som vid årsskiftet uppgick till cirka 9

9 ORGANISATION OCH VERKSAMHET Criterion, Bouverie House, London. Uthyrningsbar yta kvm. 2,6 miljarder kronor. Detta innebär att Columna Fastigheter AB med nuvarande skattelagstiftning och utifrån nuvarande intjäningsnivå, är befriad från inkomstskatt under flera år. Med nuvarande aktieägarstruktur anser styrelsen att en offensiv utdelningspolitik inte är möjlig. Den övervägande delen av de cirka aktieägarna har, i kronor räknat, mycket små innehav. En utdelning till aktieägarna skulle därför vara förenad med mycket stora administrativa kostnader. Det är styrelsens långsiktiga målsättning att tillförsäkra våra aktieägare en konkurrenskraftig utdelningsnivå. Därför undersöker styrelsen för närvarande olika tillvägagångssätt att förändra Columna Fastigheters aktieägarstruktur. Struktur och organisation Koncernen bestod vid årsskiftet, förutom av moderbolaget, av de två helägda dotterföretagen Slagsta Strand KB och European Real Estate AB med dotterföretag. I koncernen ingår även ägandet i intresseföretagen Realia AB, Criterion Properties Plc, Manhattan Center bvba och Oceanview Investments vof. I European Real Estate finns dels helägda utländska fastigheter, dels delägda utländska fastighetsbolag som förvaltas och administreras av Columna Fastigheter. Slagsta Strand äger den svenska fastigheten Botvidsgymnasiet 4-5 samt närbelägna, under året förvärvade fastigheter med byggrätter i Botkyrka kommun. 10

10 AFFÄRSIDÉ OCH MARKNADSPOSITION Affärsidé och marknadsposition Columna Fastigheters mål är att skapa mervärde genom utveckling av fastigheter och förbättrad funktionalitet enligt fyrstegskonceptet finna, finansiera, funktionalisera och försälja. Därmed skall Columna Fastigheter avyttra fastigheter när de har gått in i en förvaltningsfas och ger ett stabilt driftnetto. Kärnverksamheten i ett traditionellt fastighetsbolag är att långsiktigt äga och förvalta fastigheter. I dessa bolag är driftnettot, d v s skillnaden mellan hyresintäkter och förvaltningskostnader, ett centralt nyckeltal både för aktieägare och analytiker. Detta förutsätter att fastigheterna har en geografisk koncentration i bestånd som genom sin storlek medger en rationell förvaltning. Löpande avyttringar Columna Fastigheters affärsidé är att förvärva och utveckla fastigheter och fastighetsbolag på den europeiska fastighetsmarknaden, inklusive den svenska. När fastigheterna eller bolagen är utvecklade avyttras de. Avyttringarna genererar realisationsvinster samtidigt som kapital eller upplåningskapacitet frigörs för nya utvecklingsprojekt. Genom att Columna Fastigheter är ett fastighetsutvecklingsföretag som snarare bygger på värdetillväxt än ett stabilt driftnetto, ger en analys utifrån samma kriterier som för ett traditionellt fastighetsbolag en missvisande bild av bolaget. Ett framgångskriterium för Columna Fastigheter är att fastigheterna avyttras så snart de börjar ge ett positivt, väsentligt driftnetto eftersom det då är dags att flytta över kapitalet till nya utvecklingsbara projekt. Att ligga kvar i färdigutvecklade fastigheter med ett högt driftnetto ligger inte i linje med Columna Fastigheters affärsidé och strategi. Columna Fastigheter befinner sig alltså i den paradoxala situationen att ju mer framgångsrikt bolaget är enligt affärsidén desto lägre blir koncernens samlade driftnetto. Columna Fastigheters verksamhet kan sammanfattas i fyra F finna, finansiera, funktionalisera och försälja (se även VD-ordet sid 6). En förutsättning för att kunna sälja till ett optimalt pris är naturligtvis att fastigheterna uppvisar ett bra driftnetto men det avser snarare enskilda fastigheter än Columna Fastigheter som bolag. Hög soliditet viktigt Soliditeten bland de börsnoterade fastighetsbolagen varierar mellan 14 och 52 procent, med Columna Fastigheter i topp. Skälet till att Columna Fastigheter har valt strategin att hålla branschens högsta soliditet är att detta stödjer affärsidén. Denna förutsätter att bolaget ständigt har hög beredskap att med kort framförhållning kunna förvärva intressanta turnaround-objekt och snabbt finansiera dem med låga räntekostnader, under den tid det tar att förädla fastigheterna utan att vara beroende av direktavkastning i form av ett högt driftnetto. Vidare ligger det en större rörelserisk i projektutveckling än i förvaltning, vilket även det förutsätter hög soliditet. Columna Fastigheters position bland de fastighetsbolag som finns på Stockholmsbörsen framgår av diagrammet på nästa sida. Det visar dels bolagens andel utlandsfastigheter i relation till bokfört värde, dels andelen projektutveckling. Traditionellt förvaltande fastighetsbolag som Hufvudstaden och Realia där geografisk koncentration, effektiva förvaltningsenheter och därmed det samlade driftnettot är avgörande kriterier när bolagen analyseras, återfinns i diagrammets nedre vänstra hörn, d v s där fokus hamnar på koncentration och förvaltning. Columna Fastigheters placering pekar på en stor geografisk spridning och en hög andel projektutveckling. Mervärde genom utveckling Columna Fastigheters mål är alltså att skapa mervärde genom utveckling och förbättrad funktionalitet enligt fyrstegskonceptet. 11

11 AFFÄRSIDÉ OCH MARKNADSPOSITION Det första steget, finna, bygger på att Columna Fastigheter på ett mycket tidigt stadium får kännedom om att en fastighet är till salu helst innan den bjuds ut på marknaden. En grundförutsättning för att detta skall fungera är ett aktivt nätverk med förgreningar i starka tillväxtområden i norra Europa. Stockholm och Bryssel utgör geografiska utgångspunkter för att arbeta med i första hand projekt i Nederländerna, Belgien, delar av Storbritannien samt de nordiska storstäderna. Tack vare nätverkets förmedling av ett stort antal alternativ kan vi sedan hitta de objekt som har störst latent förädlingsvärde. I praktiken handlar det oftast om större kommersiella fastigheter, inte sällan med komplicerade förutsättningar. Ytterligare en förutsättning är Columna Fastigheters snabba och tillförlitliga analysverktyg, vilka gör det möjligt att utvärdera objekt snabbt och med hög säkerhet. Det geografiska sökområdet begränsas av ett antal utvalda tillväxtorter inom en timmes flygresa från Bryssel eller Stockholm. Där söker Columna Fastigheter i första hand efter större kommersiella fastigheter utanför de allra hetaste områdena. Förmågan att skapa en optimal finansieringslösning är en nödvändig förutsättning för utvecklingsprojekt. Ombyggnadsfasen är kapitalkrävande i sig, samtidigt som hela eller delar av hyresintäkterna går förlorade. Här är Columna Fastigheters höga soliditet värdefull. Målet är att skapa skräddarsydda finansieringslösningar som är bra både för Columna Fastigheter och för säljaren. En stor och kommersiell fastighet kan upplevas som statisk och fixerad i sina befintliga funktioner och kontrakt. En av Columna Fastigheters nyckelkompetenser är att finna nya eller kompletterande funktioner. Det är på det här sättet vi kan tillföra mervärden som inte fanns tidigare. När funktionsutvecklingen är klar är också projektet klart. Då återstår att realisera det upparbetade mervärdet genom att avyttra fastigheten. Andel bokfört värde utomlands i förhållande till totalt bokfört värde (fastigheter), % 0% Fastighetspartner Diligentia Hufvudstaden Capona Tornet Mandamus Drott Wihlborgs Realia Pandox, Diös, Kungsleden Heba Balder Wallenstam Castellum, Ljungberggruppen Platzer Norrport Columna 80% 0% Andel projektutveckling i förhållande till totalt bokfört värde (fastigheter), % Cirklarnas volym motsvarar synlig soliditet i procent. Piren 15% Källa: Catella Fastighetsekonomi AB. 12

12 TRENDER OCH TENDENSER PÅ VÅRA VIKTIGASTE MARKNADER Trender och tendenser på våra viktigaste marknader Avsikten med detta avsnitt är att ge en bild av de marknader där Columna Fastigheter antingen agerar eller där vi inom kort kan komma att befinna oss. Avseende Sverige inleds avsnittet direkt med fastighetsmarknaden medan vi för övriga länder även ger en beskrivning av den makroekonomiska miljö vi arbetar i. Columna Fastigheters innehav beskrivs under respektive bolag på sidorna Faktaunderlaget i detta avsnitt har levererats av Catella Fastighetsekonomi AB. Sverige Fastighetsmarknaden Den svenska ekonomin är för närvarande inne i en osedvanligt stark högkonjunktur, vilken skapar mycket goda förutsättningar för fastighetsbranschen och har medfört att marknaden utvecklats positivt under det gångna året. Ett tydligt tecken på framtidstron är den kraftiga ökningen av nyproduktioner. Columna Fastigheters största projekt i Sverige, Slagsta Strand i Botkyrka kommun, består av såväl konvertering av gamla lokaler som nyproduktioner, och är därmed ett exempel på den positiva trenden. Columna Fastigheters strategi är att söka objekt utanför de allra hetaste områdena, men som ändå har ett strategiskt läge och en latent outnyttjad potential. Det är ofta en fördel med komplexa och komplicerade förutsättningar, då det samtidigt innebär att marknadens intresse för objektet inte är lika starkt. Columna Fastigheters totalt innehav i Sverige uppgick till kvm (per ). Hyresmarknaden Hyresmarknaden uppvisar en fortsatt splittrad bild med stora skillnader både på orts- och fastighetsnivå. Generellt är hyresnivån stigande för kommersiella fastigheter i och kring storstäderna samt i expansiva orter med ett välutvecklat näringsliv. Regionala centralorter uppvisar i stort sett oförändrade hyresnivåer Bryssel är ett viktigt centrum på den nordeuropeiska fastighetsmarknaden. Staden utgör också en av Columna Fastigheters geografiska utgångspunkter. 13

13 TRENDER OCH TENDENSER PÅ VÅRA VIKTIGASTE MARKNADER medan mindre orter med stor utflyttning har en fortsatt svag marknad. Även bostadsmarknaden uppvisar en splittrad bild med bostadsbrist i storstadsregionerna och fortsatt höga vakanser i problem- och avfolkningsorter. Trots att man på vissa orter river bostäder till följd av utflyttningen, gör det rådande bruksvärdesystemet att hyresnivåerna är likartade oberoende av ortskaraktär. Kontorsmarknaden Stockholm. Kontorsmarknaden i Stockholm kan geografiskt grovt indelas i city, övriga innerstaden och närförorter. I citys nordöstra hörn återfinns den så kallade Gyllene Triangeln, Stockholms AAA-läge, som innefattar områdena kring Norrmalmstorg och Stureplan med de högsta kontorshyrorna. Hyresnivån har sedan 1993 stigit kontinuerligt i centrala Stockholm. Under det senaste året har den genomsnittliga ökningen varit cirka 10 procent inom city. Hyresnivån för kontor ligger på mellan och kronor per kvm och år inklusive värme, men exklusive fastighetsskatt. Inom Gyllene Triangeln varierar hyresnivån mellan och kronor per kvm, men även toppnivåer över kronor har noterats. Stockholm har de högsta hyresnivåerna i Norden. Det är svårt att finna lediga lokaler inom city, särskilt större ytor. Vakanserna ligger på en mycket låg nivå, kring 1-3 procent, och är i huvudsak ett resultat av omflyttningar. Företag som expanderar tvingas ofta söka sig till mer perifera lägen. Exempel på expansiva områden som kännetecknas av goda kommunikationer och/eller närhet till innerstaden är Marievik, Alviks Strand, Värtahamnen, Globen, Kista, Frösundavik och Bällsta Strand/Vreten. Den ökade efterfrågan har lett till en positiv hyresutveckling för moderna kontor och på senare tid, betydande nyproduktion i dessa områden. Genomsnittspriser, kommersiella fastigheter, Stockholm Tkr/kvm City Övrig innerstad Genomsnittshyror, kontorsfastigheter, Stockholm Tkr/kvm Närförorter City Övrig innerstad Närförorter Avkastning, kommersiella fastigheter, Stockholm % City Övrig innerstad Närförorter Källa: Catella Fastighetsekonomi AB Källa: Catella Fastighetsekonomi AB Källa: Catella Fastighetsekonomi AB 14

14 TRENDER OCH TENDENSER PÅ VÅRA VIKTIGASTE MARKNADER Göteborg. I Göteborg är vakansgraden i A-lägen fortfarande relativt hög med cirka 7 procent. I det totala beståndet är vakansgraden ytterligare något högre. Hyresnivån har stigit sedan några år tillbaka under det senaste året med cirka 7 procent i bästa läge och cirka 5 procent i de något sämre lägena. Hyresnivån för kontor i A-lägen varierar mellan och kronor per kvm, medan B-lägen varierar mellan 800 och kronor per kvm. Kontrakt på nivån kronor förekommer, vilket är en högre nivå än som högst under 1980-talet. Avkastning, kommersiella fastigheter, Göteborg % Inom Vallarna Gårda, delar av Gullbergsvass, Stampen, Annedal, delar av Johannesberg, Masthugget, Pustervik, Vasastaden, Heden och delar av Lorensberg Källa: Catella Fastighetsekonomi AB Genomsnittspriser, kommersiella fastigheter, Göteborg Tkr/kvm Inom Vallarna Gårda, delar av Gullbergsvass, Stampen, Annedal, delar av Johannesberg, Masthugget, Pustervik, Vasastaden, Heden och delar av Lorensberg Källa: Catella Fastighetsekonomi AB Malmö. Malmö befinner sig i en förändringsfas från industristad till kunskapsstad. En expanderande högskola, Öresundsbron och byggandet av Universitetsholmen, skapar framtidstro och stora förväntningar. Vakansgraden uppgår till cirka 7 procent i bästa läge och till cirka 11 procent i det totala beståndet. Sedan ett år tillbaka har den genomsnittliga hyresnivån stigit med cirka 13 procent i A-läge. Hyresnivån för kontorslokaler i bästa läge ligger idag på mellan och kronor per kvm, medan nivån i något sämre lägen varierar mellan 900 och kronor. Genomsnittshyror, kontorsfastigheter, Göteborg Tkr/kvm 1,8 1,5 1,2 0,9 0,6 0, Inom Vallarna Gårda, delar av Gullbergsvass, Stampen, Annedal, delar av Johannesberg, Masthugget, Pustervik, Vasastaden, Heden och delar av Lorensberg Källa: Catella Fastighetsekonomi AB Genomsnittspriser, kommersiella fastigheter, Malmö Tkr/kvm Källa: Catella Fastighetsekonomi AB 15

15 TRENDER OCH TENDENSER PÅ VÅRA VIKTIGASTE MARKNADER Genomsnittshyror, kontorsfastigheter, Malmö Tkr/kvm 1,8 1,5 1,2 0,9 0,6 0, Avkastning, kommersiella fastigheter, Malmö % Butiksmarknaden För butiker är mikroläget och omsättning avgörande för hyresnivån. I de flesta fall står butiksinnehavaren för inredning och eventuella ombyggnader, vilket medför att dessa investeringar inte har så stor betydelse för hyresnivån. Prognosen för den svenska handeln ser mycket positiv ut enligt Handelns Utredningsinstitut. Omsättningen i detaljhandeln, som står för en tredjedel av den privata konsumtionen, bedöms ha ökat med cirka 4 procent under 1999 och bedöms öka med cirka 4,5 procent under år 2000, vilket givetvis påverkar butikshyrornas utveckling. Dessutom är vakansgraderna låga i bra lägen. Stockholm. Hyresnivåerna utmed de bästa butiksstråken inom city i Stockholm varierar mellan Källa: Catella Fastighetsekonomi AB Källa: Catella Fastighetsekonomi AB och kronor per kvm. Hyresintervallet avser butiker med en primär försäljningsyta på mindre än 150 kvm. I köpmannavaruhus som NK, i de absolut bästa lägena förekommer hyror på uppemot kronor per kvm. Göteborg. I Göteborg är hyrorna för butiker i bästa läge mellan och kronor per kvm. De primära butiksstråken återfinns längs Fredsgatan och den anslutande delen av Kungsgatan, längs delar av Korsgatan och Östra Hamngatan samt i centrumet Nordstan. Malmö. I Malmö bedöms hyresnivån för butiker i bästa läge variera mellan och kronor per kvm. Butiker med en primär försäljningsyta om kvm ligger i nedre delen av intervallet och butiker som har en yta mindre än 150 kvm i den övre delen. Investeringsmarknaden Den svenska investeringsmarknaden har under det senaste året dominerats av inhemska aktörer. Antalet stora fastighetsportföljer till salu har varit få, vilket har begränsat intresset hos utländska investerare. Vissa dämpande faktorer har påverkat intresset från utlandet negativt. Dels har ränteuppgången ökat skillnaden mellan köpares och säljares uppfattning om marknadsvärdet på objekten, dels har substansrabatterna sänkt börsens värdering av fastighetsbolag. De stora utländska investerarna är ofta relativt kortsiktiga och vill snabbt kunna omdisponera fastighetsportföljer och eventuellt lämna en marknad. Med betydande substansrabatter betraktas inte börsen som en reell möjlighet till exit. Trots det ovanstående har omsättningen av fastigheter varit relativt hög på orter som prioriterats av inhemska aktörer. Försäkringsbolag och ett antal börsbolag prioriterar Stockholm, Göteborg och Malmö medan andra börsbolag har byggt upp rikstäck- 16

16 TRENDER OCH TENDENSER PÅ VÅRA VIKTIGASTE MARKNADER ande förvaltning och intresserar sig för fastigheter i olika delar av landet. Liksom utländska investerare fokuserar dessa företag på kassaflöde och direktavkastning. Direktavkastningen på kommersiella fastigheter i bästa läge i Stockholm bedöms ligga runt 5,5 procent, medan motsvarande siffra för Göteborg och Malmö bedöms uppgå till runt 6,25 procent. Storbritannien Makroekonomisk utveckling Under 1999 har Storbritanniens ekonomi utvecklats positivt även om BNP-tillväxten är måttlig. Den privata konsumtionen fortsätter att vara stark. Av stor vikt för fastighetsmarknaden är de fallande räntenivåerna. I oktober 1998 var räntenivån över 7 procent, medan den vid årsskiftet 1998/1999 låg kring 5 procent. Trots att en markant ökning av hyrorna är mindre trolig så ger en genomsnittlig avkastningsnivå på 7 procent kombinerad med låga lånekostnader positiva signaler till potentiella investerare såväl i Storbritannien som i utlandet. Höjningen av stämpelskatten för de flesta kommersiella fastigheter till 3,5 procent i april 1999 verkar inte ha påverkat transaktionsmarknaden avsevärt. Bankutlåningen till fastighetssektorn ökade med 8,6 Mdr under 1998, vilket får anses vara en avsevärd ökning efter många år med minskad utlåning. Utländska investeringar minskade måttligt till 3,2 Mdr från 4 Mdr Nettosumman av nya engelska institutionella investeringar uppgick till strax över 4 Mdr, främst beroende på pensionsfondsplaceringar. Columna Fastigheters intresseföretag Criterion Properties innehav, inklusive andelar av delägda fastigheter omfattar sammanlagt kvm, varav London och Wembley omfattar 5132 kvm, Cardiff omfattar kvm och övriga Storbritannien omfattar kvm (per ). Kontorsmarknaden I Storbritannien som helhet har det varit en stabil trend med nyuthyrningar de senaste 12 månaderna. Samma förhållande gäller specifikt även för London. I vissa områden har många av nyuthyrningarna utgjorts av omflyttningsuthyrningar, där befintliga hyresgäster efterfrågat andra lokaler. På grund av en låg nivå av nyproduktion minskar den befintliga stocken av moderna lokaler. Ett begränsat utbud av högkvalitativa kontorsytor i centrala London, och främst då i West End, har lett till genomsnittliga hyresökningar för kontorslokaler på cirka 4-6 procent det senaste året. Hyresnivå, kontor i bästa läge, Storbritannien /kvm London West Manchester Birmingham Bristol Cardiff City of London. De största hyresdrivande faktorerna i London City är den höga efterfrågan och det kraftigt begränsade utbudet. Detta har lett till en topphyresnivå på 565 per kvm. Det begränsade utbudet leder till att många hyresgäster får se sig om efter alternativa lokaliseringar utanför stadskärnan t ex i Midtown eller Docklands. Denna bild av hyresmarknaden gör att prognoser om fortsatta hyresökningar är relativt positiva, främst de som berör de lite mer perifera lägena. En viss utjämning av skillnaden i hyresnivåer är därför på kort sikt möjlig. Dessa faktorer kan leda till en ökad nyproduktionsaktivitet främst i centrala lägen. Källa: Catella Fastighetsekonomi AB 17

17 TRENDER OCH TENDENSER PÅ VÅRA VIKTIGASTE MARKNADER West End. Höjningen av kontorshyrorna i centrala West End har nu stagnerat. Den högsta hyran som har tecknats ligger kring 700 per kvm. Denna hyra anses som hög eftersom de flesta kontrakt för lokaler med mycket god standard tecknas mellan per kvm. En rättvisande bild är att West Ends centrala delar har en något starkare hyresmarknad än city. Det är den allmänna uppfattningen hos lokalförmedlare i West End att den tidigare kraftiga utvecklingen av hyror nu har minskat och att ökningstakten kommer att vara måttlig under de närmaste 12 månaderna. förlorat sin prägel. Den fortsatta utvecklingen av sektorn som helhet bedöms dock som god med tanke på det begränsade utbudet i framtiden. Det senaste året har butikshyrorna generellt sett ökat, och denna utveckling kommer troligen att fortsätta. Handlare i London uttrycker sina farhågor för hur hårt Internethandeln kommer att slå mot dem. Hela 50 procent av Londons befolkning är uppkopplade mot Internet, och e-handel är ett hett ämne i London. Dock kommer exklusiva adresser att vara fortsatt attraktiva även om debatten är livlig. Docklands och andra kontorsutvecklingsområden i London. Docklands fortsätter att attrahera nyproduktionsprojekt, dock med en något lägre intensitet än tidigare. Större hyresgäster tar längre tid på sig att bestämma vilka framtida lokalbehov de har. Detta leder till att de flesta större nyuthyrningar ter sig något osäkra. Det stora byggnadsprojektet vid London Bridge City med över kvm uthyrbar yta är nu i hamn, med Greater London Assembly som hyresgäst och projektet kommer troligen att starta på allvar inom en inte alltför lång framtid. Detta kommer att dra uppmärksamhet till cityområdet söder om floden Themsen. Butiksmarknaden Det senaste året har de genomsnittliga butikshyrorna i West End legat relativt stilla. Topphyrorna i området ligger fortfarande kring per kvm för primär yta. Det råder dock stor skillnad i resultat mellan olika handlare i Storbritannien. En kraftig ökning av butikshyrorna ter sig ganska osannolik den närmaste framtiden. Stora legala begränsningar för nyproduktionsprojekt av butiksytor hindrar utvecklingen av kompletterande projekt. Sektorn hade ett mindre bra år 1998 och undergår en renodlingsprocess eftersom ett flertal tidigare attraktiva lägen Hyresnivå, affärslokaler i bästa läge, zon A, Storbritannien /kvm London West Manchester Birmingham Bristol Cardiff Industrimarknaden Hyresmarknaden för industrilokaler har utvecklats väl under de senaste 12 månaderna. Hyrorna har ökat med i snitt 4 procent. En genomsnittlig avkastning på 8 procent fortsätter att generera goda intäkter i förhållande till andra kapitalplaceringar. Industrifastigheter har idag en högre avkastning än både kontorsoch butiksfastigheter. Institutionella placerare är intresserade av att köpa, men utbudet är begränsat, vilket kommer att medföra en ökning av fastighetspriserna. För övrigt är utvecklingsmöjligheterna begränsade. Industrimarknaden i London är svår att definiera då ett flertal så kallade sub markets är det mest representativa. Källa: Catella Fastighetsekonomi AB 18

18 TRENDER OCH TENDENSER PÅ VÅRA VIKTIGASTE MARKNADER Hyresnivå, industrilokaler i bästa läge, Storbritannien /kvm Manchester Birmingham Bristol Genomsnittlig avkastning, Storbritannien % Kontor Handel Cardiff Industri Kontorsmarknaden Cardiff. Kontorsmarknaden i Cardiff har präglats av uthyrningar till så kallade call centers som har flyttat dit från andra orter. Ett flertal större företag letar idag efter kontorsytor med ansenlig storlek. Utbudet är dock begränsat. Byggnadsarbete har påbörjats vid Bute Square, söder om citykärnan, som är ett av de största byggnadsprojekten i Cardiff under de senaste 20 åren. Läget är mycket bra i anslutning till city med stadens centrala tåg- och busstation precis bredvid. När byggnaden är färdig kommer den att innehålla cirka kvm kontorsyta av yppersta klass. Kontorshyrorna för de mest attraktiva objekten i Cardiff ligger på 167 per kvm. Källa: Catella Fastighetsekonomi AB Källa: Catella Fastighetsekonomi AB Butiksmarknaden Cardiff. På butiksmarknaden i Cardiff fortsätter Queen Street att utgöra den mest attraktiva lokaliseringen för butiker. Stadens popularitet för butiksetableringar befästs ytterligare genom uthyrningen av lokalen på Queen Street 70 till Monsoon. Själva uthyrningen i sig är trendsättande i Cardiff. Ett flertal överlåtelser av butikslokaler med nyckelpengar inblandade har skett på Queen Street. Intresset för fastigheter med butikslokaler fortsätter. Detta bekräftas i och med köpet av fastigheten belägen på Queen Street 90/91 till en direktavkastning på cirka 3,9 procent. Topphyresnivån för butikslokaler med bästa läge i Cardiff ligger kring per kvm, vilket är en ökning med drygt 30 procent på ett år. Utanför Cardiff ligger topphyran kring 194 per kvm. Industrimarknaden Cardiff. Industrisektorn har också varit aktiv med rekordhöga hyror som följd. Ocean Park i Cardiff Bay är i dagsläget den mest eftertraktade lokaliseringen för företag inom industrisektorn. Uthyrningar i Swan Hill s Magellan Court skedde till utgående hyresnivåer kring 54 per kvm. Generellt kan sägas att toppnivån ligger kring 59 per kvm. Cardiff Bay. Tillväxten i Cardiff-området är beroende av utvecklingen som omfattar hela Cardiff Bay-projektet. Projektet som helhet är det största i Europa i sitt slag. Uthyrningen till Welsh Assembly inom området har hjälpt till att lyfta områdets internationella karaktär. Ett flertal byggnadsprojekt är pågående. Mermaid Quay omfattar en total yta om kvm blandat mellan butikslokaler och så kallade upplevelsecentra som biografer. Vidare finns förhoppningar om att arbetet snart kan påbörjas vid Sports Villageprojektet som främjas av Capital & Regional. Det förutsätts bidra till en uppkomst av ett upplevelse- och sportområde. 19

19 TRENDER OCH TENDENSER PÅ VÅRA VIKTIGASTE MARKNADER Belgien Makroekonomisk utveckling Belgiens ekonomi som helhet ser relativt positiv ut med en prognosticerad BNP-tillväxt på cirka 2-3 procent, vilket ligger över EU-genomsnittet. Faktum är dock att en viss avmattningstendens har kunnat skönjas under Konsumtionen fortsatte dock att vara stark liksom investeringsnivån i landet. Arbetslösheten fortsatte generellt att sjunka även om de regionala skillnaderna är stora. I Flandern är arbetslösheten cirka 5 procent, medan den i Wallonien och Bryssel är cirka tre gånger så hög. En rimlig prognos för det närmaste året är dock en stagnerande ekonomi som helhet. Columna Fastigheters totala innehav i Belgien inklusive andel av intresseföretags fastigheter, uppgår till kvm (per ). Kontorsmarknaden Bryssel. Bryssels hyresmarknad upplevs i ett europeiskt perspektiv som stabil. Staden utgör Europas politiska medelpunkt genom EU-högkvarteret och allt vad den centraliserade makten innebär. Således råder en relativt stark efterfrågan på nyproducerade kontorslokaler med hög standard i Bryssel. Förutsättningen är dock en inte alltför avvikande hyressättning. Den totala nyuthyrningen av kontorsyta i Bryssel var 1998 cirka kvm. I de centrala delarna av Bryssel var dock absorptionen av kontorsyta relativt låg, främst på grund av den bristande tillgång på lokaler med hög standard som råder. De flesta representativa kontorskomplexen i Bryssel byggs utanför stadskärnan. Leopold-området har haft en stagnerande hyresmarknad i jämförelse med de senaste fem åren, och topphyrorna för kontorslokaler ligger i dagsläget på cirka BEF per kvm. Vidare har Louiseområdet haft en god utveckling under det senaste året, men kämpar fortfarande med ganska stora vakanser. Topphyrorna ligger här på cirka BEF per kvm. Den ökade nyuthyrningen av nyproducerade kontorslokaler indikerar ett ökat intresse för Bryssel. En viktig faktor för att locka utländska företag till Bryssel är den välbelägna flygplatsen i Zaventem som erbjuder snabba transporter till de flesta av Europas största städer. Hyresnivå, kontor i bästa läge, Belgien BEF/kvm Centrum & Norra delen Övrigt inom ringled Léopold-distriktet Louise-distriktet Kring ringled samt perifert Butiksmarknaden Bryssel. Butikshyresmarknaden har haft en god utveckling till största del beroende på att den privata konsumtionen har ökat den totala omsättningen i branschen som helhet. Detta har lett till ökade förtjänster hos handlarna. Hyresnivåerna har därför stigit och vakanserna har minskat. Nya spatiösa anläggningar har dykt upp som svampar ur jorden. Vidare har stora butikskedjor etablerat sig i Bryssel, vilket inneburit ett uppsving för branschen som helhet. Rue Neuve tillhör fortfarande det mest exklusiva området i Bryssel. Direktavkastningarna ligger här på cirka 6 procent. Industrimarknaden Bryssel. Industrifastigheter omsätts i dagsläget till genomsnittliga direktavkastningar på 8,75 procent. För lagerfastigheter med lägre standard ligger direktavkastningen mellan 9-12 procent. Vakanserna är Källa: Catella Fastighetsekonomi AB 20

20 TRENDER OCH TENDENSER PÅ VÅRA VIKTIGASTE MARKNADER förvånansvärt låga och hyresnivåerna skiftar mellan BEF per kvm med vissa toppar på BEF per kvm. Investeringsmarknaden Bryssel. Hyresmarknaden och investeringsmarknaden i Belgien har utvecklats något olika. Hyrorna har stagnerat och det förekommer marginella hyresökningar. Investeringsmarknaden däremot är mycket stark. Främst beror detta på att ett allt större antal s.k. SICAFI (Belgiska fastighetsfonder) med högt ställda tillväxtförväntningar noteras på Brysselbörsen. Dessa fonder är beredda att betala högre priser än institutionella placerare, vilket medför ett tryck nedåt på avkastningsnivåerna. Vidare medför en bedömd minskning av valutarisker genom eurovalutan att utländska investerare har ökat i antal i Bryssel. Slutligen är de långa utlåningsräntorna på fastighetslån historiskt sett låga. Dessa faktorer leder till en hög aktivitet på Bryssels fastighetsmarknad. Avkastning, kontor i bästa läge, Belgien % Centrum & Norra delen Övrigt inom ringled Léopold-distriktet Louise-distriktet Kring ringled samt perifert Nederländerna Makroekonomisk utveckling Den nederländska ekonomin kan klassificeras som god. Ekonomin som helhet toppade 1998, och under 1999 har BNP-tillväxten avtagit något jämfört med utvecklingen under 1998 från 3,8 procent till Källa: Catella Fastighetsekonomi AB 3,0 procent. Inflationen är stabil kring 2,1 procent, men förväntas öka något under år Arbetslöshetsnivån är fortsatt låg, kring 3,1 procent, och detta beror främst på de lagändringar som gjorts om möjligheter till tillfällig arbetskraft för företagen. I förhållande till angränsande länder har statens finanser utvecklats starkt. Konsumenternas framtidstro har ökat och således är den fortsatta konsumtionen stark med en ökning på cirka 2 procent under De korta marknadsräntorna ligger kring 3 procent och de långa vid cirka 5 procent. Columna Fastigheters innehav i Nederländerna inklusive andel av intresseföretags fastigheter, uppgår till kvm (per ). Kontorsmarknaden Amsterdam och Rotterdam. Efterfrågan på kontorsytor i Nederländerna som helhet har ökat markant och överstiger utbudet. Detta medför en brist på vakanta kontorsytor, som i sin tur är hyresdrivande. Främst efterfrågas ytor i närheten av stora motorvägar. Denna trend har tidigare varit stark och fortsatte även under Ett ökat intresse för fastigheter till följd av de stigande hyrorna har lett till accelererande fastighetspriser med sjunkande direktavkastningar som följd. Speciellt är dessa fenomen tydliga i Amsterdam där fastighetsmarknaden är mycket aktiv. Den högsta hyresnivån för kontorslokaler i Amsterdam ligger kring NLG 650 per kvm och år. Denna hyra erhålls i de södra delarna av Amsterdam. Motsvarande direktavkastning uppskattas till cirka 6 procent. Motsvarande hyror i Rotterdam ligger kring NLG 380 per kvm och år, till en direktavkastning på cirka 6,8 procent. De högsta hyrorna i Nederländerna betalas vid WTC Schiphol-flygplatsen och ligger kring NLG 700 per kvm och år. Hyresnivåerna för lågkvalitativa objekt och speciellt för de i mellansegmentet steg kraftigt i Randstad-området under

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Realias resultat ökar med 77 procent

Realias resultat ökar med 77 procent 1 Bokslutskommuniké 1998 Realias resultat ökar med 77 procent Resultatet efter finansnetto rensat från jämförelsestörande poster blev 33,1 Mkr (18,7), en ökning med 77 procent. Kassaflödet ökade till 61,0

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999 Pressmeddelande Halvårsrapport januari-juni 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr, varav resultat från fastighetsförsäljningar 218 (122) Mkr. Byggrörelsens resultat ökade

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Delårsrapport januari-september 2001. Resultat i korthet

PRESSMEDDELANDE. Delårsrapport januari-september 2001. Resultat i korthet PRESSMEDDELANDE Delårsrapport januari-september 2001 Resultat i korthet Periodens resultat för Columna Fastigheter uppgår till -10,1 (-109,9) Mkr. Detta motsvarar ett resultat per aktie om -1,0 (-11,3)

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI JUNI 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr,

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002 Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Andra kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Columna har blivit Realia!

Columna har blivit Realia! 1 REALIA AB publ (f d Columna Fastigheter AB) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Columna har blivit Realia! Vinsten för delårsperioden blev 125,2 Mkr (-5,3) motsvarande 11,70 kr per aktie (-0,50) huvudsakligen

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Resultat före skatt uppgick till 452 (380) Mkr, motsvarande 24 (20) kr per aktie. Utdelningen föreslås

Läs mer

Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007

Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007 Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007 3 maj 2007 Q1 2007 i korthet - Hyresmarknaden fortsätter stärkas - Fortsatt koncentration till prioriterade marknader - Förbättrad

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2007 HUFVUDSTADEN

Välkommen till årsstämma 2007 HUFVUDSTADEN Välkommen till årsstämma 2007 Året i korthet Positivt i Stockholm, stabilt i Göteborg Nyuthyrningar och omförhandlingar prioriteras Hyresnivå i årets omförhandlingar +/-0 procent Minskade vakanser Året

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

KUNGSLEDEN. FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015. Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör

KUNGSLEDEN. FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015. Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör KUNGSLEDEN FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015 Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör Det har varit ett händelserikt år för Kungsleden och vi är

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Välkommen till analytikermöte 14 februari 2013

Välkommen till analytikermöte 14 februari 2013 Välkommen till analytikermöte 14 februari 213 Året i korthet Stabilt i Stockholm och positivt i Göteborg Koncernens nettoomsättning +7% (+3%) Omförhandlingar +1% (+8%) Låga vakanser 3,7% (3,9%) Bruttoresultat

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 82 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,8 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 PRESSMEDDELANDE 7 november 2000 Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Periodens vinst före skatt ökade med 55 procent till 158,5 Mkr (102,2), varav reavinster utgjorde 76,4 Mkr (16,8). Hyresintäkterna

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 PRESSMEDDELANDE 23 augusti 2000 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 Periodens vinst före skatt ökade med 224 procent till 117,9 Mkr (36,4), varav reavinster utgjorde 72,5 Mkr (0,0). Hyresintäkterna uppgick

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Christian Hermelin Verkställande direktör Q2 2010 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Fabege i korthet 122 fastigheter Fastighetsvärde: 27,8 Mdkr Uthyrbar

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

COLUMNA FASTIGHETER AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 KONCERNEN

COLUMNA FASTIGHETER AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 KONCERNEN COLUMNA FASTIGHETER AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 KONCERNEN Verksamhet Columna Fastigheter äger och förvaltar fastigheter. Fastighetsbeståndet som huvudsakligen innehåller kommersiella fastigheter är

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI - MARS 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 272 (42)

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege VÄRMEFÖRBRUKNING 2003-2014 kwh/m2 160 140 120 100 80 60 Fabege

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Genomsnittlig avkastning

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege SPLITTRAD BILD AV MARKNADEN Vad vi läser och hör i media Avmattning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion i Stockholmsregionen TRANSAKTION ÖKAR POTENTIALEN I FASTIGHETSPORTFÖLJEN

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002 Vasakronan D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I S E P T E M B E R 2 0 0 3 Hyresintäkterna ökade till 2 247 (2 162) Mkr. Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 3 (42) procent. Den ekonomiska

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016 36 att köpa undervärderade värdepapper och tvärtom Det som är ute i dag kan vara inne i morgon. Genom att utveckla sin investerings strategi och ibland agera motvalls är tanken att en ökad satsning på

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013

Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013 Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013 13 februari 2014 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vice VD, ekonomi/finansdirektör Agenda 1. 2013 och Q4 i korthet 2. Ny strategi och mål 3. Kungsledens

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 augusti 2010 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas

Läs mer

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Q4 2012 Fjärde kvartalet i korthet Tillväxt i hyresintäkter Överskottsgrad 65 procent (69) Fortsatt värdetillväxt i både förvaltnings- och projektportfölj

Läs mer

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Hammarby Sjöstad Stockholms Innerstad Solna Business Park Arenastaden KAPITELINDELNING

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 LEJONFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Lejonfastigheter AB (publ) Företaget i korthet Lejonfastigheter AB (publ) ägs till 100 procent av Linköpings kommun via Linköpings Stadshus

Läs mer

STABIL ÅTERHÄMTNING - STARK FRAMTIDSTRO

STABIL ÅTERHÄMTNING - STARK FRAMTIDSTRO Fastighetsägarnas Sverigebarometer December 1 STABIL ÅTERHÄMTNING - STARK FRAMTIDSTRO Fastighetsägarnas Sverigebarometer tar temperaturen på den svenska fastighetsbranschen och publiceras två gånger per

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-jun Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-jun Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-jun 2017 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG MKR jan jun 2017 Jan-jun 2016

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Q1 2011 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Första kvartalet i korthet Lägre förvaltningsresultat tillföljd

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Medium Term Notes Program om 20 miljarder kronor

Medium Term Notes Program om 20 miljarder kronor Finansinspektionens Diarienummer 07-5519-413 Datum 8 maj Medium Term Notes Program om 20 miljarder kronor Tillägg till AP Fastigheter AB (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011

Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport 2005 Halvårsrapport 2005 Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport januari-juni 2005 Björn Lindström Ekonomi- och finansdirektör

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 Catena i korthet Sprunget ur Bilia, börsnoterat 2006 Beslut 2010 om ny inriktning mot projektutveckling Avyttring av återstoden av portföljen till Balder jan 2011 Flytt från Göteborg

Läs mer

Per Wieslander NAI Svefa. Fastighetsmarknaden i Skåne

Per Wieslander NAI Svefa. Fastighetsmarknaden i Skåne Per Wieslander NAI Svefa Fastighetsmarknaden i Skåne Per Wieslander NAI Svefa Fastighetsmarknaden i Skåne (fast jag kommer att prata om fastighetsmarknaden i Sverige och Skåne, trender och tendenser samt

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 9,0 (12,6) MSEK Driftnettot uppgick

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juni 211 FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar

Läs mer

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. DIVERSIFIERING PÅ RIKTIGT När banker och finansiella rådgivare

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2008 HUFVUDSTADEN

Välkommen till årsstämma 2008 HUFVUDSTADEN Välkommen till årsstämma 2008 Året i korthet Positivt i Stockholm och i Göteborg Bruttoresultat jämförbart bestånd +14% Nettoomsättning jämförbart bestånd +10% Minskade vakanser Året i korthet Omförhandlingar

Läs mer