Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14"

Transkript

1 Årsredovisning 2009

2 Innehållsförteckning Inledning Kommunledningen har ordet 3 Några korta kommentarer om kommunens ekonomi 4 Vart gick skattepengarna? 5 Organisationsskiss 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14 Årsberättelser för nämnderna Kommunstyrelse 17 Teknisk nämnd 20 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 22 - Miljö- och stadsbyggnadskontor - Räddningstjänst 25 Fritidsnämnd 29 Kulturnämnd 32 Barn- och utbildningsnämnd 35 Omsorgsnämnd 39 Medborgarnämnd 45 Överförmyndare 51 Kommunens revisorer 53 Räkenskaper Resultaträkning 55 Kassaflödesanalys 56 Balansräkning 57 Notförklaringar 58 Driftredovisning 62 Investeringsredovisning 63 Alternativ resultaträkning enligt fullfondsmodell 64 Alternativ balansräkning enligt fullfondsmodell 65 Särskild redovisning för vatten- och avloppsverksamhet 66 Redovisningsprinciper 69 Sammanställd redovisning (koncernen) Förvaltningsberättelse 71 Räkenskaper (resultaträkning, balansräkning och noter) 72 Finnvedsbostäder AB 76 Värnamo Energi AB 78 Övrigt Revisionsberättelse 79 Ord- och begreppsförklaringar 81 Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige över verksamhetsåret Årsredovisningen är producerad av Värnamo kommuns ekonomiavdelning. Frågor om innehållet besvaras av ekonomichef Kjell Fransson eller ekonomicontroller Emma Svensson. Värnamo kommun, Värnamo, telefon: , fax: , e-post: org.nr: Bilder: Bilderna i årsredovisningen kommer från Smålandsbilder. Framsidan: Bild på en av utsmyckningarna på Apladalsskolan. Senast ändrad

3 Kommunledningen har ordet Värnamo kommuns bokslut för 2009 är nu klart. Det speglar ett verksamhetsår som har inneburit stora utmaningar och påfrestningar för kommunen på grund av den ekonomiska krisen. Ett år som inleddes med besparingsåtgärder med omedelbar verkan, följt av att över hundra av våra äldsta medarbetare valde att acceptera ett erbjudande om att gå i pension i förtid och slutligen en del ytterligare sparåtgärder. Allt skedde för att klara ekonomin och välfärden långsiktigt i ett läge där kommunen var hårt utsatt. Ingen kan påstå att denna omställning har varit helt smärtfri, och det är viktigt att vi bevakar att arbetsmiljön inte blir oacceptabel för våra medarbetare i den omställning som nu sker. Vi upplever att det är en stor framgång att de åtgärder som varit nödvändiga har kunnat genomföras i stort samförstånd med de fackliga organisationerna, cheferna i kommunen och faktiskt också i relativt stor politisk enighet. Samtidigt medförde den ekonomiska krisen nya behov hos Värnamoborna, arbetslösheten innebar att allt fler invånare miste sina försörjningsmöjligheter och behövde stöd för kommunen under en övergångsperiod. Hårdast drabbade blev ungdomarna och projektet Unga Vuxna kom till för att möta deras behov. En envis framtidstro har präglat verksamhetsåret Genom ett mycket bra arbete från både chefer och medarbetare i hela kommunen har vi lyckats att vända är 2009 till att bli ytterligare ett framgångsrikt år. Vi har också i slutet av året fått oväntade tillskott från staten och Sveriges kommuner och Landsting (SKL), som förbättrat resultatet ytterligare. Våra stora utvecklingsprojekt fortskred enligt plan, något kommunen fått mycket erkännande för, och som bidragit till att hålla uppe framtidstron i hela kommunen. Utvecklingen vid Sydsvenska krysset, för Gummifabriken, för Campus Värnamo har varit mycket bra och forskningsprojektet VVBGC ser ut att förverkligas. En sund ekonomisk grund har uppnåtts under 2009 och vi måste hålla fortsatt järnkoll på våra kostnader föra att inte rasera det som åstadkommits. Ekonomin är fortfarande långt ifrån god, men det är vår förhoppning att vi ska klara de kommande åren utan större påfrestningar i form av nya stora sparbeting eller uppsägningar av medarbetare. Ett stort tack till alla medarbetare och chefer! Hans-Göran Johansson Kommunstyrelsens ordförande Mats Hoppe Kommunchef 3

4 Några korta kommentarer om kommunens ekonomi Årets resultat 2009 års bokslut redovisar ett resultat som innebär en ökning av eget kapital med kkr. Avvikelse mot nämndernas nettobudget Nämndernas verksamheter visas ett nettoöverskott om kkr. Eget kapital Anläggningskapitalet ökade med kkr under året till kkr. Rörelsekapitalet uppgick vid årets slut till kkr, en minskning med kkr. Likvida medel Den del av rörelsekapitalet som består av likvida tillgångar, i form av behållning i kassa och på plusgirooch bankkonton, var vid årets slut kkr. Lån Den del av långfristiga skulder som utgörs av anläggningslån är kkr. Inga nya lån har upptagits under Några ekonomiska nyckeltal Nettokostnadsökning 2,0 % 4,4 % 6,8 % Nettoökning av skatteintäkter mm 2,2 % 4,4 % 4,7 % Nettokostnad i relation till intäktsnetto 97,7 % 97,4 % 97,5 % Utdebitering 21:08 21:08 21:08 Tillgångar kr/inv Skulder och avsättningar kr/inv Eget kapital kr/inv Eget kapital i procent av totala tillgångar (soliditet) 66,7 % 70,5 % 70,6 % 4

5 Vart gick skattepengarna? Så här fick kommunen sina pengar 80,4 % kommer från skatter och generella statsbidrag 14,2 % kommer från avgifter och ersättningar som kommunen får för den service som kommunen erbjuder 4,5 % kommer från bidrag till verksamheterna 0,9 % kommer från finansiella intäkter Så här använde kommunen pengarna 64,6 % användes till personalkostnader 26,2 % användes till köp av varor och tjänster 4,1 % användes för att lämna bidrag 4,1 % användes till avskrivning på anläggningar och inventarier 1,0 % användes till övriga kostnader 100 kronor i skatt till kommunen användes under 2009 så här: 45,73 kronor till barnomsorg och skola 30,36 kronor till hälsa, vård och omsorg 8,09 kronor till kommunövergripande verksamhet 5,33 kronor till individ- och familjeomsorg 3,07 kronor till teknisk verksamhet 2,97 kronor till fritidsverksamhet 2,02 kronor till räddningstjänst 1,41 kronor till kulturverksamhet 1,02 kronor till miljö- och stadsbyggnadsverksamhet 5

6 6

7 Fem år i sammandrag Antal invånare (per 12-31) Utdebitering allmän kommunalskatt, kr 21,08 21,08 21,08 21,08 21,08 Utbetalda löner inkl lönebikostnader, tkr Omsättning (intäkter, skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning), tkr Avskrivningar/nedskrivningar, tkr Verksamhetens nettokostnader, tkr Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, tkr Finansnetto, tkr Årets resultat före extraordinära poster Årets resultat Årets resultat enligt lagen om ekonomisk balans Nettoinvesteringar, tkr Anläggningstillgångar, tkr Kortfristiga fordringar och placeringar samt förråd, tkr Likvida medel, tkr Eget kapital, tkr Avsättningar, tkr Långfristiga lån, tkr Kortfristiga skulder, tkr Pensionsskuld inom linjen (inkl löneskatt), tkr Rörelsekapital, tkr Anläggningskapital, tkr Verksamhetens nettokostnad i % av skatteintäkter och kommunal ek. utjämning och finansnetto 97,7 97,4 97,5 95,7 95,3 Balanslikviditet (oms.tillg/kortfr. skulder) 1,19 1,26 1,34 1,19 1,19 Soliditet (eget kapital/tillgångar), % 66,7 70,5 70,6 73,0 70,4 Soliditet inkl pensionsförpliktelser före 1998, % 24,5 25,9 24,4 29,1 27,9 Skuldbetalningsförmåga = teoretisk återbetalningstid (långfr skulder/res2), år (ej avskrivningar) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde (res/intäkter), % (ej avskrivn.) 6,0 6,1 6,0 7,4 7,8 Skuldflödesgrad (långfr. skulder/intäkter), % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Skuldbalansgrad (skulder/tillgångar),% 20,7 18,4 19,2 17,5 20,4 7

8 Avstämning nämndsövergripande mål I samband med antagandet av budget 2009 i juni 2008 fastställde kommunfullmäktige ett antal övergipande mål men även mål för verksamheterna. Antalet fordon med alternativa drivmedel har successivt ökat under redovisad tidsperiod. Målsättningen är därför uppnådd. I årsredovisningen 2009 har respektive nämnd redovisat sina måluppfyllelser i sina verksamhetsberättelser i den mån de är möjliga att redovisa Nedan redovisas de övergripande mål som fastställdes och som kan redovisas för perioden jan-dec Värnamo kommun skall vara bland de tjugo främsta kommunerna när svenskt Näringsliv rangordnar landets kommuner utifrån företagsklimat. Enligt den i maj 2009 redovisade sammanställningen över det lokala företagsklimatet hamnade Värnamo kommun på 14:e plats, vilket innebar att kommunen behöll samma placering som året innan. (2010 års totala rankingresultat publiceras den 4 maj 2010). Kommunens målsättning beträffande företagsklimat är därmed uppfyllt för Värnamo kommun skall vara en av Sveriges bästa integrationskommuner enligt tidningen Fokus integrationsranking. Tidningen fokus publicerade under våren sin integrationsranking för 2009 och enligt denna var Värnamo kommun på 13:e plats bland landets 290 kommuner. Även åren 2007 och 2008 har kommunen återfunnits bland de 20 högst rankade kommunerna i avseende på integration. Kommunens målsättning är därför uppfylld för år Genom att göra hela kommunen mer attraktiv skall byggnation och inflyttning öka i hela kommunen. (Mäts via bygglov och befolkningsstatistik) Bygglov centralorten Befolkning centralorten Bygglov/tusen inv 19,4 17,0 12,3 Bygglov övriga kommunen Befolkning övriga kommunen Bygglov/tusen inv 17,2 13,1 15,4 I tabellen ovan ingår ej de bygglov som beviljats till följd av att ett stort antal transformatorstationer uppförts (52 st) i samband med nedgrävning av elledningar. Trots det har antalet bygglov ökat trots att befolkningen fortsatt att minska. För centralorten är läget det omvända. Antalet bygglov fortsätter att minska, trots att befolkningen ökat. Med hänvisning till ovannämnda statistik kan konstateras att målsättningen endast delvis är uppfylld. Antalet fordon med alternativa drivmedel i kommunens fordonspark skall öka Antal fordon Fordon med alt. drivmedel Andel fordon med alt. drivmedel 3,53% 12,23% 16,07% 8

9 Ekonomisk översikt och analys Årets resultat Kommunen redovisar för år 2009 ett positivt resultat på +34,1 mkr. Den ursprungliga årsbudgeten 2009 var +20,6 mkr. Under året har revidering skett av årsbudgeten till ett budgeterat resultat på +5,3 mkr. Nämnderna visar ett överskott mot den reviderade budgeten med sammanlagt +22,7 mkr. Årets resultat, med avräkning för reavinster, uppgår till 33,8 mkr. De totala intäkterna uppgår till 1 476,7 mkr. Resultatet är därmed +2,3 procent av intäkterna och målet är därmed uppfyllt för det enskilda året För den senaste treårsperioden uppgår resultatet till +2,4 procent. Även ur det tidsperspektivet är målet uppfyllt. Den sammanlagda investeringsvolymen ska för perioden inte överstiga värdet av resultatet och avskrivningsbelopp. Årets investeringar uppgår till 159,2 mkr. Resultat och avskrivningar uppgår till 107,7 mkr. Årets investeringar överstiger därmed resultat och avskrivningar med 51,5 mkr. För den senaste treårsperioden överstiger investeringar resultat och avskrivningar med 65,7 mkr. Målet kan därmed inte anses vara uppfyllt. Belopp i mkr Resultat enligt lagen om ekonomisk balans +47,3 +57,1 +35,2 +33,6 +33,8 Soliditet 70,4 % 73,0 % 70,6 % 70,5 % 66,7 % Förändr. av eget kap. +7,0 % +6,3 % +3,6 % +3,7 % +3,3 % Avstämning mot balanskravet Balanskravet innebär att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott mot balanskravet ska återställas inom de närmaste tre budgetåren. Enligt utredningen av balanskravet som finns intill i resultaträkningen framgår att kommunen år 2009 har uppfyllt lagens krav om balans i ekonomin genom ett överskott på 33,8 mkr efter reducering av reavinster. Utveckling av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning Avstämning mot övergripande finansiella mål Kommunfullmäktige i Värnamo kommun har beslutat om följande övergripande finansiella mål för år 2009: För att skapa ett långsiktigt utrymme för investeringar, upprätthålla en god service och vara en trygg arbetsplats ska resultatet för ett enskilt årz inte understiga 2 procent och bör för planeringsperioden totalt inte understiga 2,5 procent av de totala intäkterna (skatter, statsbidrag och finansiella intäkter). 9 Den totala ökningen av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning mellan år 2008 och 2009 var 2,2 procent. År 2001 genomförde kommunen en skattesänkning med 25 öre från 21,33 till 21,08. Därefter har utdebiteringen av allmän kommunalskatten varit oförändrad. Värnamo är den enda

10 kommun i länet som, utöver skatteväxlingar med landstinget, inte har höjt skatten under den senaste 10-årsperioden. Utöver skatteunderlagets utveckling är det i första hand utvecklingen av antalet invånare, nivån på de generella statsbidragen samt kommunalekonomisk utjämning som påverkar ovanstående. Avvikelsen mot budget avseende skatteintäkter för år 2009 uppgår till 19,5 mkr medan kommunalekonomisk utjämning (statsbidrag och utjämning) uppgår till -7 mkr. Utveckling av nettokostnader 3,3 procent, vilket framgår av analysen av årets resultat ovan. Avskrivningsnivån har, trots ökad nivå med 10 mkr under femårsperioden, inte ökat i förhållande till skatter och utjämning. Förändring av kostnader och intäkter Förändring Verksamhetens kostnader, inkl. pensioner och avskrivningar mkr + 16 % Verksamhetens intäkter 344 mkr +2% Skatteintäkter mkr +19% Kommunalekonomisk utjämning 260 mkr + 12 % Kostnadsomslutningen i verksamheten år 2009 var mkr. Under perioden har denna ökat med 16 procent. Från år 2008 till år 2009 är ökningen 10 mkr (+0,6 procent). Den totala ökningen av nettokostnaderna inklusive avskrivningar mellan år 2008 och 2009 uppgår till 2,0 procent. Under perioden har nettokostnaderna ökat med 19,9 procent medan skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning har ökat med 17,6 procent. Kommunens verksamhetsanknutna intäkter uppgår till 344 mkr och har under femårsperioden ökat med 2 procent. Mellan åren 2008 och 2009 har en intäktsminskning skett med 5,3 procent. Investeringar Utveckling av nettokostnadsandelen Verksamhetsnetto av skatter + utjämning 91,6% 91,9% 93,9% 93,7% 93,5 % Avskrivningar av skatter + utjämning 5,1 % 4,9 % 4,9 % 5,0 % 5,1 % Verksamhetens nettokostn.(inkl avskrivningar) av skatter+utjämning 96,7 % 96,8 % 98,7 % 98,7 % 98,6 % Finansnetto av skatter+utjämning -1,4 % -1,1 % -1,2 % -1,3 % -0,9% Verksamhetens nettokostnadsandel har under femårsperioden ökat med 1,9 procentenheter. Det årliga resultatet i förhållande till eget kapital vid varje års ingång har under samma tid minskar från 7,0 till Nettoinvest./nettokostn. 8,5 % 10,7 % 5,3 % 10,6 % 11,1 % Nettoinvest./ resultat+avskriv. 82,8 % 112,1% 70,0 % 137,7 % 147,4 % Kommunen investerade år 2009 för 159,2 mkr. Även år 2008 var investeringarna höga (150 mkr). När kommunen investerar för mer än årets resultat

11 och årets avskrivningar innebär det att kapital måste tillföras antingen genom att använda befintliga likvida medel eller uppta externa lån. Fram till och med 2009 har kommunen kunnat finansiera samtliga investeringarna med egna medel. Med fortsatt hög investeringsnivå är det dock inte möjligt i framtiden, utan lån kommer att behöva upptas under Dels beroende på köp av resterande del av aktierna i Värnamo Energi AB men också till följd av fortsatt mycket hög investeringsnivå. De flesta kommunala investeringar medför, till skillnad från investeringar i affärsdrivande verksamhet, oftast en utökad verksamhet med kostnadsökningar som följd. Det är angeläget att kommunen, efter den nuvarande perioden av stora investeringar, begränsar investeringarna till en lägre nivå för att inte belastningen på likviditet ska bli alltför stor. Räntekostnader för lån innebär att det ekonomiska utrymmet för verksamheterna minskar. Under den senaste femårsperioden överstiger nettoinvesteringarna resultaten och de gjorda avskrivningarna med sammanlagt 55,2 mkr (9,8 procent). Utveckling av tillgångarnas sammansättning Materiella tillgångar 70,4% 72,7% 71,8% 74,5% 73,4% Finansiella tillgångar 5,5% 6,7% 2,7% 2,5% 2,1% Summa anläggningstillgångar 75,9 % 79,4 % 74,4 % 77,0 % 75,4 % Kortfristiga fordringar 4,5% 4,4% 4,3% 5,4% 4,8% Finansiella placeringar, kassa och bank 19,6 % 16,1 % 21,2 % 17,6 % 19,8 % Summa omsättningstillgångar 24,1 % 20,6 % 25,6 % 23,0 % 24,6 % Skuldsättning Total skuldsättning 29,6% 27,0% 29,4% 29,5% 33,3% varav avsättningar 9,2% 9,6% 10,2% 11,1% 12,6% varav långfr. skulder 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% varav kortfr. skulder 20,3% 17,3% 19,1% 18,3% 20,6% Pensionsskuld (inkl. löneskatt) I enligt med den kommunala redovisningslagen betraktas pensionsrätt intjänad före 1998 inte som en skuld utan som en ansvarsförbindelse. Kommunen återlånar de medel som avser de anställdas intjänade pensionsrätt före år 1998 till finansiering av genomförda investeringar. Några medel till framtida pensionsutbetalningar finns inte avsatta i pensionsfonder eller liknande. Kommunen har ambitionen att när ekonomin så tillåter förtidsinlösa delar av ansvarsförbindelsen. Under 2009 har inte något sådan inlösen skett. Intjänad pensionsrätt för lön över 7,5 inkomstbasbelopp utbetalas i form av en löpande försäkringspremie. Därmed återstår endast några enstaka mindre särskilda pensionsförmåner i avsättningen för pensioner. En omräkning av pensionsavsättning och ansvarsförbindelse har gjordes under 2007 enligt en ny modell kallad RIPS07. I denna gjordes en förändring av förväntad livslängd och de långsiktiga räntorna. Omräkningen medförde att ansvarsförbindelsen ökade avsevärt. Under den närmaste 15-årsperioden kommer utbetalningen av pensioner som intjänats före 1998 att öka kraftigt. På pensionsutbetalningar tillkommer särskild löneskatt med 24,26 procent. Under 2009 har de äldsta anställda erbjudits särskild avtalspension. Erbjudandet antogs av 107 anställda och som ett led i besparingsarbetet har endast 11 av dessa tjänster återbesatts. De anställda som har antagit erbjudandet får 75 procent av lönen som pension tills de blir 65 år. Av den anledningen har avsättningarna för pensioner 2009 ökat med 37 mkr. Cirka 5 mkr av avsättningen har utbetalts under året. 11

12 Borgensåtagande och ansvarsförbindelser ,2 mkr 271,5 mkr 256,3 mkr 217,5 mkr 245,6 mkr Kommunens borgensåtagande och ansvarsförbindelser (exkl pensionsförpliktelser) uppgår till 245,6 mkr (217,5 mkr). Till största delen avser detta lån som upptagits av de kommunala bolagen. Vid årets slut uppgår borgen till bolagen 243,3 mkr (214,9 mkr). Under 2009 har borgen till Finnvedsbostäder AB utökats med 28,5 mkr. Övrig kommunal borgen utgörs av lån till egna hem med 1,0 mkr (1,2 mkr) och övrig borgen på 1,4 mkr (1,4 mkr). Prognossäkerhet nämndernas nettokostnad Belopp i tkr Avvikelse prognos juni 2009 Avvikelse bokslut Skillnad belopp Kommunstyrelse Teknisk nämnd Msn Miljö- /stadsbyggnad Msn Räddningstjänst Fritidsnämnd Kulturnämnd Barn/utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Medborgarnämnd Överförmyndarnämnd Kommunrevisorer SUMMA NÄMNDER Nämndernas gemensamma avvikelse mot det delårsbokslut som upprättades i juni är hela +24,7 mkr. Samtliga nämnder visar bättre resultat än den prognosen. Under året har nämnderna fått justering i sin budget till följd av de sparpaket som antagits i tre steg. Den omställning av verksamheten som därmed har varit nödvändig har varit svår och bedömningen av den ekonomiska effekten har därmed varit besvärlig att bedöma redan vid halvårsskiftet, varför en viss förståelse för den kraftiga avvikelsen mellan prognosen i juni och det faktiska utfallet vid årets slut detta året måste ges. Arbetet med att förbättra träffsäkerheten i prognoserna måste dock fortsätta. De största budgetöverskotten vid årets slut visar omsorgsnämnden +9 mkr, barn- och utbildningsnämnden +6,5 mkr och kommunstyrelsen +4,1 mkr. Budgetunderskotten i verksamheten visar Räddningstjänsten (miljö- och stadsbyggnadsnämnden) med -1,1 mkr. Se vidare i driftredovisningen och kommentarer under respektive nämnds avsnitt i årsredovisningen. Avslutande kommentar Den kraftiga lågkonjunktur som råder har mycket tydligt påverkar kommunens ekonomi Betydligt lägre skatteintäkter än budgeterat har inneburit att stora besparingar har tvingats genomföras under året. Nämnderna och förvaltningarna har genomfört arbetet på ett förtjänstfullt sätt och visar vid årets slut överlag överskott mot den reviderade budgeten. Överskotten visar att de tidigt anpassat verksamheten inför 2010 då deras budgetutrymme har minskats ytterligare. Kommunens kostnader för personal ökade mellan år 2008 och 2009 med endast 1,35 procent, trots att löneökningar varit betydligt högre. Det visar att antalet arbetade timmar har reducerats avsevärt under Som ett led i att skapa utrymme för arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar har extra besparingar genomförts. För att minska personalkostnaderna på sikt har de äldsta anställda erbjudits särskild avtalspension. Erbjudandet antogs av 107 anställda och endast 11 av dessa tjänster har återbesatts. Tack vare dessa åtgärder visar kommunen vid årets slut ett resultat som innebär att såväl balanskravet som kravet på god ekonomisk hushållning har uppnåtts. 12

13 Kommunen är, trots lågkonjunkturen, i ett expansivt investeringsläge. Det är ett medvetet val för att stå väl rustad vid nästa högkonjunktur. Flera stora ombyggnader av fastigheter genomförs och stora områden för nya industrietableringar finns nu klara. Efter denna period av stora investeringar är det angeläget att kommunens investeringar under en tid begränsas för att ge möjlighet att åter förbättra likviditeten. Oroväckande är dock befolkningsutvecklingen eftersom kommunen under de två senaste åren har minskat i befolkning. Varje kommuninvånare innebär cirka 45 tkr i skatteintäkter och generella statsbidrag. En fortsatt minskning innebär att ytterligare besparingar måste genomföras. De satsningar som kommunen nu genomför för att stimulera näringslivet, utbildning och boende kommer förhoppningsvis att innebära att de senaste årens negativa befolkningsutveckling åter vänds. 13

14 Personalekonomisk redovisning Medarbetarna i Värnamo kommun är den viktigaste framgångsfaktorn för att möta kommuninvånarnas krav på den kommunala servicen. Att ha rätt person på rätt plats, att rekrytera rätt kompetens och att arbeta för en god arbetsmiljö är strategiska frågor som är avgörande för kvaliteten på de tjänster som levereras. Den personalekonomiska redovisningen ger ett underlag till planering, analys och beslutsfattande av verksamhet, personal, ekonomi och organisation och är ett led i kommunens utvecklingsarbete. Anställningsformer För kompletta personalekonomiska nyckeltal hänvisas till den personalekonomiska redovisningen för Lågkonjunkturen, och minskade skatteintäkter för kommunen som en följd av den, har påverkat personalsituationen under året. Erbjudande om särskild avtalspension till anställda födda 1946 och tidigare har bidragit till färre tillsvidareanställda. Tillsammans med restriktion vid återbesättning av vakanta tjänster har även antalet tillsvidareanställda och årsarbetare per 1000 kommuninvånare minskat Även antalet tidsbegränsat anställda och timavlönade har minskat till följd av kommunens ekonomiska läge. Diagram 1. Andel anställda per anställningsform. Andel timavlönade avser hela året, andel tidsbegränsat månadsanställda och tillsvidareanställda avser 31 december respektive år. Andelen tillsvidareanställda i kommunen har ökat med tre procentenheter från 87 procent 2008 till 90 procent Andelen tidsbegränsat månadsanställda har minskat med en procentenhet från sex procent 2008 till fem procent 2009 och andelen timavlönade har minskat med två procentenheter från sju procent 2008 till fem procent

15 Pensionsavgångar Diagram 1. Andel anställda per anställningsform. Andel timavlönade avser hela året, andel tidsbegränsat månadsanställda och tillsvidareanställda avser 31 december respektive år. Eftersom 107 anställda valde erbjudandet om särskild avtalspension under 2009 har kommunen inte så många kommande pensionsavgångar 2010 och vänder dock trenden och 2013 och 2014 finns en topp med omkring 90 pensionsavgångar per år. Under de närmaste tio åren uppnår en fjärdedel av kommunens personal ålderspension. Fram till 2014 är lärare den yrkeskategori där flest uppnår pensionsålder till 2019 är undersköterska den yrkeskategori där flest uppnår pensionsålder. Även många förskollärare/fritidspedagoger och barnskötare uppnår pensionsålder under åren 2015 till Andelen anställda som arbetar heltid minskade från 2008 till Det är både män och kvinnor som står för minskningen då andelen män som arbetar heltid har minskat med en procentenhet (från 88 procent till 87 procent) och andelen kvinnor som arbetar heltid har minskat med en procentenhet (från 54 procent till 53 procent). Andelen kvinnor som arbetar procent har minskat med en procentenhet till 30 procent och istället har andelen kvinnor som arbetar 0-74 procent ökat två procentenheter till 17 procent. Andelen män som arbetar procent har ökat en procentenhet till sju procent, medan andelen som arbetar 0-74 procent är oförändrad, sex procent. Lönekostnadsförändring Män Förändr. i kr Förändr. i % Lönekostn månadsavl ,53% Lönekostn timavlönade ,90% Tot lönekostn ,35% I genomsnitt /månad ,35% Per månad/årsarb ,37% Antal kommuninv ,21% Lönekostnförändr / kommuninv ,57% Tabell 2. Total lönekostnadsförändring. Nyckeltalen grundas på utbetald lönesumma för tillsvidareanställda, tidsbegränsat anställda samt timavlönade respektive år, vilken avser den totala utbetalda lönesumman utan PO-tillägg. Kvinnor 15

16 Lönekostnadsförändringen visar kommunens totala lönekostnadsförändring från 2008 till Den beräknas genom att de sammantagna lönerna jämförs mellan åren. I Värnamo kommun har lönekostnaderna ökat 1,35 procent. Den kostnadsminskning som har skett avser timavlönades lönekostnader, vilken är ett led i de besparingar som kommunens nämnder och förvaltningar har arbetat med under Lönekostnadsförändringen per månad och årsarbetare på 5,37 procent kan till största delen förklaras av medellöneökningen på 4,01 procent. Resterande 1,36 procent beror på att antalet årsarbetare var färre. Den totala lönekostnadsförändringen per kommuninvånare har ökat med 1,57 procent och det kan antas förklaras av att lönekostnaden för tillsvidareanställda och tidsbegränsat månadsanställda har ökat med 2,53 procent samt att antalet invånare har minskat med 70. Sjukfrånvaro Diagram 4. Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid under perioden till Urval: tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda. Den totala sjukfrånvarotiden för kommunens personal har minskat med 0,89 procentenheter till 4,09 procent mellan åren 2004 och Sjukfrånvaron minskade med 0,44 procentenheter från 4,53 procent 2008 till 4,09 procent Andelen anställda med 60 sjukfrånvarodagar eller mer minskade. Antal anställda med sex eller fler sjukfrånvarotillfällen ökade dock med tolv procent. Som en följd av att andelen anställda med 60 sjukfrånvarodagar eller mer minskade så minskade även sjuklönekostnaderna för dag Sjuklönekostnaderna för dag 2-14 ökade dock. 16

17 Kommunstyrelse Ordförande: Hans-Göran Johansson (c) Förvaltningschef: Mats Hoppe Antal ledamöter: 11 Kostnad per invånare: kr (2 148 kr) Avstämning av nämndens mål Övergripande mål för kommunledningskontoret: Vi skall på ett framsynt, konsekvent och sammanhållande sätt hålla i kommunens strategiska frågor på ett effektivt och positivt sätt samordna de olika förvaltningarnas verksamhet och verka för förvaltningsövergripande lösningar till kommunens beslutsfattare tillhandahålla välberedda beslutsunderlag såväl internt inom kommunledningskontoret som till kommunens övriga förvaltningar ge bra och snabb service i frågor som rör t ex IT, inköp, personal- och löneärenden, ekonomi, post - och ärendehantering i de ärenden som rör kommunledningskontoret ge kommuninvånarna snabb och god service ha en välutbildad, kompetent och serviceinriktad personal i vårt arbete beakta jämställdhet och integration Viktiga händelser Under 2009 påbörjades ett omfattande arbete med att ta fram en ny målstyrningsmodell, arbetsformer samt övergripande mål för hela kommunen. Kommunstyrelse och fullmäktige har tagit beslut om hur kommunens målstyrning ska se ut framöver och vilka övergripande mål kommunen ska ha. De nya övergripande målen gäller redan från 2010, även om målstyrningsmodellen och det nya arbetssättet ska vara implementerat hos alla anställda Blowtech AB valde att återlämna sin tomt till kommunen. Ett par ytterligare tomter har lämnats ut på option. I slutet av året tecknades ett samarbetsavtal med det engelska företaget Helios. Helios finansierar, uppför och upplåter/försäljer lokaler för i första hand logistikändamål. Samarbetsavtalet innebär i princip att bolaget har option på den mark vid Sydsvenska Krysset som inte redan är såld eller där en option finns sedan tidigare. Värnamo kommun köpte 2008 Gummifabriken av Trelleborg Building System AB. Lokalerna skall byggas om successivt och bli ett utvecklingscentrum med utbildning, kultur, näringslivsservice och liknande verksamhet. Även restaurang, kafé och lokaler lämpliga för olika evenemang planeras finnas i lokalerna. Under 2009 har detaljprojektering gjorts. Upphandlingsavdelningen har genomfört en förstudie av distributionscentral för kommunens transport /logistikbehov. Kommunstyrelsen har gett kommunledningskontoret i uppdrag att utarbeta ett förslag på hur arbetet skall drivas vidare samt i samverkan med förvaltningarna göra en översyn av antalet beställare och attestanter. Projektledare anställdes i augusti och en upphandling har genomförts under november. Entreprenör är antagen och varudistributionscentralen drar igång 1 mars 2010 enl tidplan. Under året har avtal om ett beslutsstöd tecknats med en leverantör. Införande har påbörjats i början av år 2010 och berör i princip hela kommunens organisation. Cirka 230 personer fick under året ett erbjudande om särskild avtalspension. 107 medarbetare antog erbjudandet. Gunnar Malm presenterade sin utredning som förespråkar en höghastighetsjärnväg, som i dess södra del har en en sträckning utmed E 4 förbi Värnamo (Europa korridoren). Den skulle kunna stå klar år Den första anläggningen på Bredasten (Sydsvenska Krysset), Safe Area AB, invigdes under året och byggnationen av Idatas nya lokaler påbörjades. 17 Ekonomi Kommunstyrelsens budget, inklusive revidering och tilläggsanslag, uppgår för år 2009 till 71,2 mkr. Vid årets slut redovisas ett överskott på 4,1 mkr. De största avvikelserna avser utredningsanslag +0,8 mkr, näringssatsningar +0,4 mkr, allmänna vägar +0,6 mkr och ägartillskott till Länstrafiken +0,4 mkr. Inom kommunstyrelsens budgetram har också inrymts vissa kostnader för ett nytt IT-stöd för

18 kompetenskartläggning och projektkostnader för f d gummifabriken. Under kommunstyrelsen redovisas också Campus Värnamo som i förhållande till budgetanslaget på 4,1 mkr visar ett underskott med 58 tkr. Personal Antal tillsvidare anställda Omräknat till årsarbetare 67,9 64,5 Tidsbegränsat anställda 4 1 Omräknat till årsarbetare 3,5 0,5 Timavlönade, timmar Timavlönade, kronor Omräknat till årsarbetare 0,34 0,61 Fyllnadstid timmar Fyllnadstid kronor Övertid timmar Övertid kronor Sjukfrånvaro % 3,45 2,29 Sjuklönekostnad kronor Medelsysselsättningsgrad % Kommunledningskontoret har både ökar och minskat sin personal under 2009 sammanfattningsvis kan vi se ökningar på Campus Värnamo då verksamheten och antalet studenter expanderar, minskningar genom personalavgångar och i något fall överlappningar som sträcker sig in i Framtid Stort fokus kommer att läggas på arbetet med bemötandefrågor. Även arbetet med att stärka den strategiska ledningen i personal-, it-, ekonomi- och upphandlingsfrågor kommer att prioriteras. Behovet av ett nytt digitalt ärendehanteringssystem har aktualiserats under Detta arbete kommer att fortsätta under Ekonomi i sammandrag Driftverksamhet tkr Budget Avvikelse Kostnader Intäkter Netto kostnad Resultat per verksamhet Budget Avikelse Kf/Ks Utredningar KLK PA-Åtgärder Servicefunktioner Kollektivtrafik Högskoleutbildning Medlemsavgift Bidrag Övrig verksamhet Nettokostnad Omsättnings- och nyckeltal Televäxel Anknytningar Bruttokostnad per ank, kr Datordrift Antal användare i adm nät Kostnad per användare, kr Kravärenden Antal Inbetalningar Antal Reprotryck Antal tusen Kostnad per tryck/öre Fakturahantering Antal fakturor Raindance Antal fakturor FTB- scanning Antal fakturor FTB- Edi Beräknade löner Genomsnitt per månad

19 Årets investeringar Belopp i tkr Budget Avvikelse Utgifter Inkomster Nettoinvestering Årets största investeringar: Markförvärv Grovplanering ind.mark Fastighetsnät Inventarier vaktmästeri PA-system, it-utrustning mm IT-utrustn, högskoleutbildning Uppgardering televäxel EK-system, it-utrustning mm IT-utrustning/Utb.sal Inventarier KLK Inventarier högskoleutbildning IT-utrustning KLK Inventarier utb.sal Gemensamt utdatasystem Expl.verksamhet gemensamt IT-utrustning KS inkl k.råd GIS-servrar Fackexp.inventarier Ftb-server KS:s exploateringsutgiftsram Tomtlikvider IT-utrustning centralt

20 Teknisk nämnd Ordförande: Malin Wengholm (m) Förvaltningschef: Eskil Svensson Antal ledamöter: 9 Kostnad per invånare: kr (1 312 kr) Avstämning av nämndens mål Tekniska kontorets målsättning är att medverka till att Värnamo kommun genom god miljö och en väl fungerande samhällsservice blir attraktiv för innevånare, näringsliv och besökare. Verksamheten skall bedrivas på ett ekonomiskt effektivt och miljömässigt riktigt sätt. Användningen av elvärme samt oljeuppvärmning som huvudvärmekälla ska genom ökad anslutning till fjärr- och närvärme (där möjlighet finns) minimeras i de kommunägda verksamhetslokalerna. Målet är att minimera andelen verksamhetslokaler som värms upp med olja eller el. Vid årsskiftet 2009/2010 uppvärmdes m 2 med annan värmekälla än olja eller elvärme. Detta motsvarar 8,7 % som värms upp med el och olja. Underhållet av gator och vägar ska ligga på en nivå så att standarden bibehålls. Högtrafikerade gator beläggs med ett intervall på 5-10 år. Övriga ytor i genomsnitt var 35:e år asfalterades m 2 eller 3,4 % vilket motsvarar ett intervall på 29 år. Viktiga händelser Under 2009 har besparingar snarare än verksamhet varit i fokus. För tekniska kontorets del har detta inneburit nedskärningar av personal genom särskild avtalspension och snävare driftbudget. dessa tjänster. Därtill har lokalvåren 2009 ca 350 kkr lägre kostnad än budget vilket främst beror på en låg sjukfrånvaro samt ökad rationalisering vid erbjudandet om särskild avtalspension (SAP). Barn- och utbildningsförvaltningen har i syfte att klara sina besparingsåtaganden 2010 meddelat att nerdragning ska ske inom lokalvård motsvarande 800 kkr. Barn- och utbildningsförvaltningen har i syfte att klara sina besparingsåtaganden 2010 meddelat att nerdragning ska ske av verksamhetstjänster motsvarande 300 kkr. Under hösten 2009 har en ny renhållningsordning införts. Säcksystemet har bytts mot plastkärl. Kostnaden för inköp av nya kärl och implementeringen av den nya hanteringen har tagits i 2009 års drift. Åtta personer har valt att acceptera erbjudandet om särskild avtalspension. Ekonomi Det har under några år funnits oklarheter beträffande användningen av de extraordinära skogsintäkter som stormen Gudrun medförde. Tekniska kontoret har budgeterat intäkter på 300 till 800 kkr/år. I samband med boksluten har dock dispositioner från skogsfonden gjorts, så att tekniska kontorets resultat ökats med 1 till 1,5 mkr. Detta har inneburit att tekniska kontoret uppfattat sig vara mycket svagt finansierat, medan boksluten snarare pekat på att finansieringen varit stark. I samband med fastställandet av 2010 års budgetramar har en sänkning av internhyran skett med kkr. Då kapital- och mediakostnader ej påverkas av justeringar i internhyran kommer 2010 års sänkning av om kkr att belasta interna personalkostnader, administrationskostnader, avsättning till årligt underhåll samt de övriga driftskostnader. Under 2009 har lokalvården haft en stor ökning debiterade golvvårdstjänster utanför gällande avtal. Det är främst de förskolor och äldreboenden som själva svarar för egen lokalvård som efterfrågar 20 Förvaltningens resultat är ett överskott på kkr. Detta har huvudsakligen uppstått på följande konton: lokalvård 641,6 kkr och lokalförsörjning 850 kkr. Underskottet på den skattefinansierade delen inom produktionsavdelningen (gator och vägar samt parker) beror på ökade kostnader för gatubelysning, vägsamfälligheter samt vägföreningar. VA-verksamheten uppvisar ett jämförbart resultat med föregående år, dock något sämre resultat än budgeterat. Renhållningsverksamheten uppvisar ett

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

ningg 20009 Stadsskoggens förskolla Ulricehamnns kommuns förs rsta lågenergihu

ningg 20009 Stadsskoggens förskolla Ulricehamnns kommuns förs rsta lågenergihu Årssred dovvisn ningg 20009 Stadsskoggens förskolla Ulricehamnns kommuns förs rsta lågenergihu us Läsanvisningar I årsredovisningen används trafikljus som symboler för att ge läsaren en snabb uppfattning

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun

ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Sidan Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun.

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Hedemora kommun 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Befolkning... 3 Finansiella profiler... 5 Finansiell ställning... 11 Skola och barnomsorg... 12 Omsorgsverksamhet... 17 Fastighetsförvaltning...

Befolkning... 3 Finansiella profiler... 5 Finansiell ställning... 11 Skola och barnomsorg... 12 Omsorgsverksamhet... 17 Fastighetsförvaltning... Befolkning... 3 Finansiella profiler... 5 Finansiell ställning... 11 Skola och barnomsorg... 12 Omsorgsverksamhet... 17 Fastighetsförvaltning... 22 Va-verksamhet... 26 IT... 28 Personal... 3 Forskning...

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer