Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14"

Transkript

1 Årsredovisning 2009

2 Innehållsförteckning Inledning Kommunledningen har ordet 3 Några korta kommentarer om kommunens ekonomi 4 Vart gick skattepengarna? 5 Organisationsskiss 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14 Årsberättelser för nämnderna Kommunstyrelse 17 Teknisk nämnd 20 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 22 - Miljö- och stadsbyggnadskontor - Räddningstjänst 25 Fritidsnämnd 29 Kulturnämnd 32 Barn- och utbildningsnämnd 35 Omsorgsnämnd 39 Medborgarnämnd 45 Överförmyndare 51 Kommunens revisorer 53 Räkenskaper Resultaträkning 55 Kassaflödesanalys 56 Balansräkning 57 Notförklaringar 58 Driftredovisning 62 Investeringsredovisning 63 Alternativ resultaträkning enligt fullfondsmodell 64 Alternativ balansräkning enligt fullfondsmodell 65 Särskild redovisning för vatten- och avloppsverksamhet 66 Redovisningsprinciper 69 Sammanställd redovisning (koncernen) Förvaltningsberättelse 71 Räkenskaper (resultaträkning, balansräkning och noter) 72 Finnvedsbostäder AB 76 Värnamo Energi AB 78 Övrigt Revisionsberättelse 79 Ord- och begreppsförklaringar 81 Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige över verksamhetsåret Årsredovisningen är producerad av Värnamo kommuns ekonomiavdelning. Frågor om innehållet besvaras av ekonomichef Kjell Fransson eller ekonomicontroller Emma Svensson. Värnamo kommun, Värnamo, telefon: , fax: , e-post: org.nr: Bilder: Bilderna i årsredovisningen kommer från Smålandsbilder. Framsidan: Bild på en av utsmyckningarna på Apladalsskolan. Senast ändrad

3 Kommunledningen har ordet Värnamo kommuns bokslut för 2009 är nu klart. Det speglar ett verksamhetsår som har inneburit stora utmaningar och påfrestningar för kommunen på grund av den ekonomiska krisen. Ett år som inleddes med besparingsåtgärder med omedelbar verkan, följt av att över hundra av våra äldsta medarbetare valde att acceptera ett erbjudande om att gå i pension i förtid och slutligen en del ytterligare sparåtgärder. Allt skedde för att klara ekonomin och välfärden långsiktigt i ett läge där kommunen var hårt utsatt. Ingen kan påstå att denna omställning har varit helt smärtfri, och det är viktigt att vi bevakar att arbetsmiljön inte blir oacceptabel för våra medarbetare i den omställning som nu sker. Vi upplever att det är en stor framgång att de åtgärder som varit nödvändiga har kunnat genomföras i stort samförstånd med de fackliga organisationerna, cheferna i kommunen och faktiskt också i relativt stor politisk enighet. Samtidigt medförde den ekonomiska krisen nya behov hos Värnamoborna, arbetslösheten innebar att allt fler invånare miste sina försörjningsmöjligheter och behövde stöd för kommunen under en övergångsperiod. Hårdast drabbade blev ungdomarna och projektet Unga Vuxna kom till för att möta deras behov. En envis framtidstro har präglat verksamhetsåret Genom ett mycket bra arbete från både chefer och medarbetare i hela kommunen har vi lyckats att vända är 2009 till att bli ytterligare ett framgångsrikt år. Vi har också i slutet av året fått oväntade tillskott från staten och Sveriges kommuner och Landsting (SKL), som förbättrat resultatet ytterligare. Våra stora utvecklingsprojekt fortskred enligt plan, något kommunen fått mycket erkännande för, och som bidragit till att hålla uppe framtidstron i hela kommunen. Utvecklingen vid Sydsvenska krysset, för Gummifabriken, för Campus Värnamo har varit mycket bra och forskningsprojektet VVBGC ser ut att förverkligas. En sund ekonomisk grund har uppnåtts under 2009 och vi måste hålla fortsatt järnkoll på våra kostnader föra att inte rasera det som åstadkommits. Ekonomin är fortfarande långt ifrån god, men det är vår förhoppning att vi ska klara de kommande åren utan större påfrestningar i form av nya stora sparbeting eller uppsägningar av medarbetare. Ett stort tack till alla medarbetare och chefer! Hans-Göran Johansson Kommunstyrelsens ordförande Mats Hoppe Kommunchef 3

4 Några korta kommentarer om kommunens ekonomi Årets resultat 2009 års bokslut redovisar ett resultat som innebär en ökning av eget kapital med kkr. Avvikelse mot nämndernas nettobudget Nämndernas verksamheter visas ett nettoöverskott om kkr. Eget kapital Anläggningskapitalet ökade med kkr under året till kkr. Rörelsekapitalet uppgick vid årets slut till kkr, en minskning med kkr. Likvida medel Den del av rörelsekapitalet som består av likvida tillgångar, i form av behållning i kassa och på plusgirooch bankkonton, var vid årets slut kkr. Lån Den del av långfristiga skulder som utgörs av anläggningslån är kkr. Inga nya lån har upptagits under Några ekonomiska nyckeltal Nettokostnadsökning 2,0 % 4,4 % 6,8 % Nettoökning av skatteintäkter mm 2,2 % 4,4 % 4,7 % Nettokostnad i relation till intäktsnetto 97,7 % 97,4 % 97,5 % Utdebitering 21:08 21:08 21:08 Tillgångar kr/inv Skulder och avsättningar kr/inv Eget kapital kr/inv Eget kapital i procent av totala tillgångar (soliditet) 66,7 % 70,5 % 70,6 % 4

5 Vart gick skattepengarna? Så här fick kommunen sina pengar 80,4 % kommer från skatter och generella statsbidrag 14,2 % kommer från avgifter och ersättningar som kommunen får för den service som kommunen erbjuder 4,5 % kommer från bidrag till verksamheterna 0,9 % kommer från finansiella intäkter Så här använde kommunen pengarna 64,6 % användes till personalkostnader 26,2 % användes till köp av varor och tjänster 4,1 % användes för att lämna bidrag 4,1 % användes till avskrivning på anläggningar och inventarier 1,0 % användes till övriga kostnader 100 kronor i skatt till kommunen användes under 2009 så här: 45,73 kronor till barnomsorg och skola 30,36 kronor till hälsa, vård och omsorg 8,09 kronor till kommunövergripande verksamhet 5,33 kronor till individ- och familjeomsorg 3,07 kronor till teknisk verksamhet 2,97 kronor till fritidsverksamhet 2,02 kronor till räddningstjänst 1,41 kronor till kulturverksamhet 1,02 kronor till miljö- och stadsbyggnadsverksamhet 5

6 6

7 Fem år i sammandrag Antal invånare (per 12-31) Utdebitering allmän kommunalskatt, kr 21,08 21,08 21,08 21,08 21,08 Utbetalda löner inkl lönebikostnader, tkr Omsättning (intäkter, skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning), tkr Avskrivningar/nedskrivningar, tkr Verksamhetens nettokostnader, tkr Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, tkr Finansnetto, tkr Årets resultat före extraordinära poster Årets resultat Årets resultat enligt lagen om ekonomisk balans Nettoinvesteringar, tkr Anläggningstillgångar, tkr Kortfristiga fordringar och placeringar samt förråd, tkr Likvida medel, tkr Eget kapital, tkr Avsättningar, tkr Långfristiga lån, tkr Kortfristiga skulder, tkr Pensionsskuld inom linjen (inkl löneskatt), tkr Rörelsekapital, tkr Anläggningskapital, tkr Verksamhetens nettokostnad i % av skatteintäkter och kommunal ek. utjämning och finansnetto 97,7 97,4 97,5 95,7 95,3 Balanslikviditet (oms.tillg/kortfr. skulder) 1,19 1,26 1,34 1,19 1,19 Soliditet (eget kapital/tillgångar), % 66,7 70,5 70,6 73,0 70,4 Soliditet inkl pensionsförpliktelser före 1998, % 24,5 25,9 24,4 29,1 27,9 Skuldbetalningsförmåga = teoretisk återbetalningstid (långfr skulder/res2), år (ej avskrivningar) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde (res/intäkter), % (ej avskrivn.) 6,0 6,1 6,0 7,4 7,8 Skuldflödesgrad (långfr. skulder/intäkter), % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Skuldbalansgrad (skulder/tillgångar),% 20,7 18,4 19,2 17,5 20,4 7

8 Avstämning nämndsövergripande mål I samband med antagandet av budget 2009 i juni 2008 fastställde kommunfullmäktige ett antal övergipande mål men även mål för verksamheterna. Antalet fordon med alternativa drivmedel har successivt ökat under redovisad tidsperiod. Målsättningen är därför uppnådd. I årsredovisningen 2009 har respektive nämnd redovisat sina måluppfyllelser i sina verksamhetsberättelser i den mån de är möjliga att redovisa Nedan redovisas de övergripande mål som fastställdes och som kan redovisas för perioden jan-dec Värnamo kommun skall vara bland de tjugo främsta kommunerna när svenskt Näringsliv rangordnar landets kommuner utifrån företagsklimat. Enligt den i maj 2009 redovisade sammanställningen över det lokala företagsklimatet hamnade Värnamo kommun på 14:e plats, vilket innebar att kommunen behöll samma placering som året innan. (2010 års totala rankingresultat publiceras den 4 maj 2010). Kommunens målsättning beträffande företagsklimat är därmed uppfyllt för Värnamo kommun skall vara en av Sveriges bästa integrationskommuner enligt tidningen Fokus integrationsranking. Tidningen fokus publicerade under våren sin integrationsranking för 2009 och enligt denna var Värnamo kommun på 13:e plats bland landets 290 kommuner. Även åren 2007 och 2008 har kommunen återfunnits bland de 20 högst rankade kommunerna i avseende på integration. Kommunens målsättning är därför uppfylld för år Genom att göra hela kommunen mer attraktiv skall byggnation och inflyttning öka i hela kommunen. (Mäts via bygglov och befolkningsstatistik) Bygglov centralorten Befolkning centralorten Bygglov/tusen inv 19,4 17,0 12,3 Bygglov övriga kommunen Befolkning övriga kommunen Bygglov/tusen inv 17,2 13,1 15,4 I tabellen ovan ingår ej de bygglov som beviljats till följd av att ett stort antal transformatorstationer uppförts (52 st) i samband med nedgrävning av elledningar. Trots det har antalet bygglov ökat trots att befolkningen fortsatt att minska. För centralorten är läget det omvända. Antalet bygglov fortsätter att minska, trots att befolkningen ökat. Med hänvisning till ovannämnda statistik kan konstateras att målsättningen endast delvis är uppfylld. Antalet fordon med alternativa drivmedel i kommunens fordonspark skall öka Antal fordon Fordon med alt. drivmedel Andel fordon med alt. drivmedel 3,53% 12,23% 16,07% 8

9 Ekonomisk översikt och analys Årets resultat Kommunen redovisar för år 2009 ett positivt resultat på +34,1 mkr. Den ursprungliga årsbudgeten 2009 var +20,6 mkr. Under året har revidering skett av årsbudgeten till ett budgeterat resultat på +5,3 mkr. Nämnderna visar ett överskott mot den reviderade budgeten med sammanlagt +22,7 mkr. Årets resultat, med avräkning för reavinster, uppgår till 33,8 mkr. De totala intäkterna uppgår till 1 476,7 mkr. Resultatet är därmed +2,3 procent av intäkterna och målet är därmed uppfyllt för det enskilda året För den senaste treårsperioden uppgår resultatet till +2,4 procent. Även ur det tidsperspektivet är målet uppfyllt. Den sammanlagda investeringsvolymen ska för perioden inte överstiga värdet av resultatet och avskrivningsbelopp. Årets investeringar uppgår till 159,2 mkr. Resultat och avskrivningar uppgår till 107,7 mkr. Årets investeringar överstiger därmed resultat och avskrivningar med 51,5 mkr. För den senaste treårsperioden överstiger investeringar resultat och avskrivningar med 65,7 mkr. Målet kan därmed inte anses vara uppfyllt. Belopp i mkr Resultat enligt lagen om ekonomisk balans +47,3 +57,1 +35,2 +33,6 +33,8 Soliditet 70,4 % 73,0 % 70,6 % 70,5 % 66,7 % Förändr. av eget kap. +7,0 % +6,3 % +3,6 % +3,7 % +3,3 % Avstämning mot balanskravet Balanskravet innebär att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott mot balanskravet ska återställas inom de närmaste tre budgetåren. Enligt utredningen av balanskravet som finns intill i resultaträkningen framgår att kommunen år 2009 har uppfyllt lagens krav om balans i ekonomin genom ett överskott på 33,8 mkr efter reducering av reavinster. Utveckling av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning Avstämning mot övergripande finansiella mål Kommunfullmäktige i Värnamo kommun har beslutat om följande övergripande finansiella mål för år 2009: För att skapa ett långsiktigt utrymme för investeringar, upprätthålla en god service och vara en trygg arbetsplats ska resultatet för ett enskilt årz inte understiga 2 procent och bör för planeringsperioden totalt inte understiga 2,5 procent av de totala intäkterna (skatter, statsbidrag och finansiella intäkter). 9 Den totala ökningen av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning mellan år 2008 och 2009 var 2,2 procent. År 2001 genomförde kommunen en skattesänkning med 25 öre från 21,33 till 21,08. Därefter har utdebiteringen av allmän kommunalskatten varit oförändrad. Värnamo är den enda

10 kommun i länet som, utöver skatteväxlingar med landstinget, inte har höjt skatten under den senaste 10-årsperioden. Utöver skatteunderlagets utveckling är det i första hand utvecklingen av antalet invånare, nivån på de generella statsbidragen samt kommunalekonomisk utjämning som påverkar ovanstående. Avvikelsen mot budget avseende skatteintäkter för år 2009 uppgår till 19,5 mkr medan kommunalekonomisk utjämning (statsbidrag och utjämning) uppgår till -7 mkr. Utveckling av nettokostnader 3,3 procent, vilket framgår av analysen av årets resultat ovan. Avskrivningsnivån har, trots ökad nivå med 10 mkr under femårsperioden, inte ökat i förhållande till skatter och utjämning. Förändring av kostnader och intäkter Förändring Verksamhetens kostnader, inkl. pensioner och avskrivningar mkr + 16 % Verksamhetens intäkter 344 mkr +2% Skatteintäkter mkr +19% Kommunalekonomisk utjämning 260 mkr + 12 % Kostnadsomslutningen i verksamheten år 2009 var mkr. Under perioden har denna ökat med 16 procent. Från år 2008 till år 2009 är ökningen 10 mkr (+0,6 procent). Den totala ökningen av nettokostnaderna inklusive avskrivningar mellan år 2008 och 2009 uppgår till 2,0 procent. Under perioden har nettokostnaderna ökat med 19,9 procent medan skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning har ökat med 17,6 procent. Kommunens verksamhetsanknutna intäkter uppgår till 344 mkr och har under femårsperioden ökat med 2 procent. Mellan åren 2008 och 2009 har en intäktsminskning skett med 5,3 procent. Investeringar Utveckling av nettokostnadsandelen Verksamhetsnetto av skatter + utjämning 91,6% 91,9% 93,9% 93,7% 93,5 % Avskrivningar av skatter + utjämning 5,1 % 4,9 % 4,9 % 5,0 % 5,1 % Verksamhetens nettokostn.(inkl avskrivningar) av skatter+utjämning 96,7 % 96,8 % 98,7 % 98,7 % 98,6 % Finansnetto av skatter+utjämning -1,4 % -1,1 % -1,2 % -1,3 % -0,9% Verksamhetens nettokostnadsandel har under femårsperioden ökat med 1,9 procentenheter. Det årliga resultatet i förhållande till eget kapital vid varje års ingång har under samma tid minskar från 7,0 till Nettoinvest./nettokostn. 8,5 % 10,7 % 5,3 % 10,6 % 11,1 % Nettoinvest./ resultat+avskriv. 82,8 % 112,1% 70,0 % 137,7 % 147,4 % Kommunen investerade år 2009 för 159,2 mkr. Även år 2008 var investeringarna höga (150 mkr). När kommunen investerar för mer än årets resultat

11 och årets avskrivningar innebär det att kapital måste tillföras antingen genom att använda befintliga likvida medel eller uppta externa lån. Fram till och med 2009 har kommunen kunnat finansiera samtliga investeringarna med egna medel. Med fortsatt hög investeringsnivå är det dock inte möjligt i framtiden, utan lån kommer att behöva upptas under Dels beroende på köp av resterande del av aktierna i Värnamo Energi AB men också till följd av fortsatt mycket hög investeringsnivå. De flesta kommunala investeringar medför, till skillnad från investeringar i affärsdrivande verksamhet, oftast en utökad verksamhet med kostnadsökningar som följd. Det är angeläget att kommunen, efter den nuvarande perioden av stora investeringar, begränsar investeringarna till en lägre nivå för att inte belastningen på likviditet ska bli alltför stor. Räntekostnader för lån innebär att det ekonomiska utrymmet för verksamheterna minskar. Under den senaste femårsperioden överstiger nettoinvesteringarna resultaten och de gjorda avskrivningarna med sammanlagt 55,2 mkr (9,8 procent). Utveckling av tillgångarnas sammansättning Materiella tillgångar 70,4% 72,7% 71,8% 74,5% 73,4% Finansiella tillgångar 5,5% 6,7% 2,7% 2,5% 2,1% Summa anläggningstillgångar 75,9 % 79,4 % 74,4 % 77,0 % 75,4 % Kortfristiga fordringar 4,5% 4,4% 4,3% 5,4% 4,8% Finansiella placeringar, kassa och bank 19,6 % 16,1 % 21,2 % 17,6 % 19,8 % Summa omsättningstillgångar 24,1 % 20,6 % 25,6 % 23,0 % 24,6 % Skuldsättning Total skuldsättning 29,6% 27,0% 29,4% 29,5% 33,3% varav avsättningar 9,2% 9,6% 10,2% 11,1% 12,6% varav långfr. skulder 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% varav kortfr. skulder 20,3% 17,3% 19,1% 18,3% 20,6% Pensionsskuld (inkl. löneskatt) I enligt med den kommunala redovisningslagen betraktas pensionsrätt intjänad före 1998 inte som en skuld utan som en ansvarsförbindelse. Kommunen återlånar de medel som avser de anställdas intjänade pensionsrätt före år 1998 till finansiering av genomförda investeringar. Några medel till framtida pensionsutbetalningar finns inte avsatta i pensionsfonder eller liknande. Kommunen har ambitionen att när ekonomin så tillåter förtidsinlösa delar av ansvarsförbindelsen. Under 2009 har inte något sådan inlösen skett. Intjänad pensionsrätt för lön över 7,5 inkomstbasbelopp utbetalas i form av en löpande försäkringspremie. Därmed återstår endast några enstaka mindre särskilda pensionsförmåner i avsättningen för pensioner. En omräkning av pensionsavsättning och ansvarsförbindelse har gjordes under 2007 enligt en ny modell kallad RIPS07. I denna gjordes en förändring av förväntad livslängd och de långsiktiga räntorna. Omräkningen medförde att ansvarsförbindelsen ökade avsevärt. Under den närmaste 15-årsperioden kommer utbetalningen av pensioner som intjänats före 1998 att öka kraftigt. På pensionsutbetalningar tillkommer särskild löneskatt med 24,26 procent. Under 2009 har de äldsta anställda erbjudits särskild avtalspension. Erbjudandet antogs av 107 anställda och som ett led i besparingsarbetet har endast 11 av dessa tjänster återbesatts. De anställda som har antagit erbjudandet får 75 procent av lönen som pension tills de blir 65 år. Av den anledningen har avsättningarna för pensioner 2009 ökat med 37 mkr. Cirka 5 mkr av avsättningen har utbetalts under året. 11

12 Borgensåtagande och ansvarsförbindelser ,2 mkr 271,5 mkr 256,3 mkr 217,5 mkr 245,6 mkr Kommunens borgensåtagande och ansvarsförbindelser (exkl pensionsförpliktelser) uppgår till 245,6 mkr (217,5 mkr). Till största delen avser detta lån som upptagits av de kommunala bolagen. Vid årets slut uppgår borgen till bolagen 243,3 mkr (214,9 mkr). Under 2009 har borgen till Finnvedsbostäder AB utökats med 28,5 mkr. Övrig kommunal borgen utgörs av lån till egna hem med 1,0 mkr (1,2 mkr) och övrig borgen på 1,4 mkr (1,4 mkr). Prognossäkerhet nämndernas nettokostnad Belopp i tkr Avvikelse prognos juni 2009 Avvikelse bokslut Skillnad belopp Kommunstyrelse Teknisk nämnd Msn Miljö- /stadsbyggnad Msn Räddningstjänst Fritidsnämnd Kulturnämnd Barn/utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Medborgarnämnd Överförmyndarnämnd Kommunrevisorer SUMMA NÄMNDER Nämndernas gemensamma avvikelse mot det delårsbokslut som upprättades i juni är hela +24,7 mkr. Samtliga nämnder visar bättre resultat än den prognosen. Under året har nämnderna fått justering i sin budget till följd av de sparpaket som antagits i tre steg. Den omställning av verksamheten som därmed har varit nödvändig har varit svår och bedömningen av den ekonomiska effekten har därmed varit besvärlig att bedöma redan vid halvårsskiftet, varför en viss förståelse för den kraftiga avvikelsen mellan prognosen i juni och det faktiska utfallet vid årets slut detta året måste ges. Arbetet med att förbättra träffsäkerheten i prognoserna måste dock fortsätta. De största budgetöverskotten vid årets slut visar omsorgsnämnden +9 mkr, barn- och utbildningsnämnden +6,5 mkr och kommunstyrelsen +4,1 mkr. Budgetunderskotten i verksamheten visar Räddningstjänsten (miljö- och stadsbyggnadsnämnden) med -1,1 mkr. Se vidare i driftredovisningen och kommentarer under respektive nämnds avsnitt i årsredovisningen. Avslutande kommentar Den kraftiga lågkonjunktur som råder har mycket tydligt påverkar kommunens ekonomi Betydligt lägre skatteintäkter än budgeterat har inneburit att stora besparingar har tvingats genomföras under året. Nämnderna och förvaltningarna har genomfört arbetet på ett förtjänstfullt sätt och visar vid årets slut överlag överskott mot den reviderade budgeten. Överskotten visar att de tidigt anpassat verksamheten inför 2010 då deras budgetutrymme har minskats ytterligare. Kommunens kostnader för personal ökade mellan år 2008 och 2009 med endast 1,35 procent, trots att löneökningar varit betydligt högre. Det visar att antalet arbetade timmar har reducerats avsevärt under Som ett led i att skapa utrymme för arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar har extra besparingar genomförts. För att minska personalkostnaderna på sikt har de äldsta anställda erbjudits särskild avtalspension. Erbjudandet antogs av 107 anställda och endast 11 av dessa tjänster har återbesatts. Tack vare dessa åtgärder visar kommunen vid årets slut ett resultat som innebär att såväl balanskravet som kravet på god ekonomisk hushållning har uppnåtts. 12

13 Kommunen är, trots lågkonjunkturen, i ett expansivt investeringsläge. Det är ett medvetet val för att stå väl rustad vid nästa högkonjunktur. Flera stora ombyggnader av fastigheter genomförs och stora områden för nya industrietableringar finns nu klara. Efter denna period av stora investeringar är det angeläget att kommunens investeringar under en tid begränsas för att ge möjlighet att åter förbättra likviditeten. Oroväckande är dock befolkningsutvecklingen eftersom kommunen under de två senaste åren har minskat i befolkning. Varje kommuninvånare innebär cirka 45 tkr i skatteintäkter och generella statsbidrag. En fortsatt minskning innebär att ytterligare besparingar måste genomföras. De satsningar som kommunen nu genomför för att stimulera näringslivet, utbildning och boende kommer förhoppningsvis att innebära att de senaste årens negativa befolkningsutveckling åter vänds. 13

14 Personalekonomisk redovisning Medarbetarna i Värnamo kommun är den viktigaste framgångsfaktorn för att möta kommuninvånarnas krav på den kommunala servicen. Att ha rätt person på rätt plats, att rekrytera rätt kompetens och att arbeta för en god arbetsmiljö är strategiska frågor som är avgörande för kvaliteten på de tjänster som levereras. Den personalekonomiska redovisningen ger ett underlag till planering, analys och beslutsfattande av verksamhet, personal, ekonomi och organisation och är ett led i kommunens utvecklingsarbete. Anställningsformer För kompletta personalekonomiska nyckeltal hänvisas till den personalekonomiska redovisningen för Lågkonjunkturen, och minskade skatteintäkter för kommunen som en följd av den, har påverkat personalsituationen under året. Erbjudande om särskild avtalspension till anställda födda 1946 och tidigare har bidragit till färre tillsvidareanställda. Tillsammans med restriktion vid återbesättning av vakanta tjänster har även antalet tillsvidareanställda och årsarbetare per 1000 kommuninvånare minskat Även antalet tidsbegränsat anställda och timavlönade har minskat till följd av kommunens ekonomiska läge. Diagram 1. Andel anställda per anställningsform. Andel timavlönade avser hela året, andel tidsbegränsat månadsanställda och tillsvidareanställda avser 31 december respektive år. Andelen tillsvidareanställda i kommunen har ökat med tre procentenheter från 87 procent 2008 till 90 procent Andelen tidsbegränsat månadsanställda har minskat med en procentenhet från sex procent 2008 till fem procent 2009 och andelen timavlönade har minskat med två procentenheter från sju procent 2008 till fem procent

15 Pensionsavgångar Diagram 1. Andel anställda per anställningsform. Andel timavlönade avser hela året, andel tidsbegränsat månadsanställda och tillsvidareanställda avser 31 december respektive år. Eftersom 107 anställda valde erbjudandet om särskild avtalspension under 2009 har kommunen inte så många kommande pensionsavgångar 2010 och vänder dock trenden och 2013 och 2014 finns en topp med omkring 90 pensionsavgångar per år. Under de närmaste tio åren uppnår en fjärdedel av kommunens personal ålderspension. Fram till 2014 är lärare den yrkeskategori där flest uppnår pensionsålder till 2019 är undersköterska den yrkeskategori där flest uppnår pensionsålder. Även många förskollärare/fritidspedagoger och barnskötare uppnår pensionsålder under åren 2015 till Andelen anställda som arbetar heltid minskade från 2008 till Det är både män och kvinnor som står för minskningen då andelen män som arbetar heltid har minskat med en procentenhet (från 88 procent till 87 procent) och andelen kvinnor som arbetar heltid har minskat med en procentenhet (från 54 procent till 53 procent). Andelen kvinnor som arbetar procent har minskat med en procentenhet till 30 procent och istället har andelen kvinnor som arbetar 0-74 procent ökat två procentenheter till 17 procent. Andelen män som arbetar procent har ökat en procentenhet till sju procent, medan andelen som arbetar 0-74 procent är oförändrad, sex procent. Lönekostnadsförändring Män Förändr. i kr Förändr. i % Lönekostn månadsavl ,53% Lönekostn timavlönade ,90% Tot lönekostn ,35% I genomsnitt /månad ,35% Per månad/årsarb ,37% Antal kommuninv ,21% Lönekostnförändr / kommuninv ,57% Tabell 2. Total lönekostnadsförändring. Nyckeltalen grundas på utbetald lönesumma för tillsvidareanställda, tidsbegränsat anställda samt timavlönade respektive år, vilken avser den totala utbetalda lönesumman utan PO-tillägg. Kvinnor 15

16 Lönekostnadsförändringen visar kommunens totala lönekostnadsförändring från 2008 till Den beräknas genom att de sammantagna lönerna jämförs mellan åren. I Värnamo kommun har lönekostnaderna ökat 1,35 procent. Den kostnadsminskning som har skett avser timavlönades lönekostnader, vilken är ett led i de besparingar som kommunens nämnder och förvaltningar har arbetat med under Lönekostnadsförändringen per månad och årsarbetare på 5,37 procent kan till största delen förklaras av medellöneökningen på 4,01 procent. Resterande 1,36 procent beror på att antalet årsarbetare var färre. Den totala lönekostnadsförändringen per kommuninvånare har ökat med 1,57 procent och det kan antas förklaras av att lönekostnaden för tillsvidareanställda och tidsbegränsat månadsanställda har ökat med 2,53 procent samt att antalet invånare har minskat med 70. Sjukfrånvaro Diagram 4. Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid under perioden till Urval: tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda. Den totala sjukfrånvarotiden för kommunens personal har minskat med 0,89 procentenheter till 4,09 procent mellan åren 2004 och Sjukfrånvaron minskade med 0,44 procentenheter från 4,53 procent 2008 till 4,09 procent Andelen anställda med 60 sjukfrånvarodagar eller mer minskade. Antal anställda med sex eller fler sjukfrånvarotillfällen ökade dock med tolv procent. Som en följd av att andelen anställda med 60 sjukfrånvarodagar eller mer minskade så minskade även sjuklönekostnaderna för dag Sjuklönekostnaderna för dag 2-14 ökade dock. 16

17 Kommunstyrelse Ordförande: Hans-Göran Johansson (c) Förvaltningschef: Mats Hoppe Antal ledamöter: 11 Kostnad per invånare: kr (2 148 kr) Avstämning av nämndens mål Övergripande mål för kommunledningskontoret: Vi skall på ett framsynt, konsekvent och sammanhållande sätt hålla i kommunens strategiska frågor på ett effektivt och positivt sätt samordna de olika förvaltningarnas verksamhet och verka för förvaltningsövergripande lösningar till kommunens beslutsfattare tillhandahålla välberedda beslutsunderlag såväl internt inom kommunledningskontoret som till kommunens övriga förvaltningar ge bra och snabb service i frågor som rör t ex IT, inköp, personal- och löneärenden, ekonomi, post - och ärendehantering i de ärenden som rör kommunledningskontoret ge kommuninvånarna snabb och god service ha en välutbildad, kompetent och serviceinriktad personal i vårt arbete beakta jämställdhet och integration Viktiga händelser Under 2009 påbörjades ett omfattande arbete med att ta fram en ny målstyrningsmodell, arbetsformer samt övergripande mål för hela kommunen. Kommunstyrelse och fullmäktige har tagit beslut om hur kommunens målstyrning ska se ut framöver och vilka övergripande mål kommunen ska ha. De nya övergripande målen gäller redan från 2010, även om målstyrningsmodellen och det nya arbetssättet ska vara implementerat hos alla anställda Blowtech AB valde att återlämna sin tomt till kommunen. Ett par ytterligare tomter har lämnats ut på option. I slutet av året tecknades ett samarbetsavtal med det engelska företaget Helios. Helios finansierar, uppför och upplåter/försäljer lokaler för i första hand logistikändamål. Samarbetsavtalet innebär i princip att bolaget har option på den mark vid Sydsvenska Krysset som inte redan är såld eller där en option finns sedan tidigare. Värnamo kommun köpte 2008 Gummifabriken av Trelleborg Building System AB. Lokalerna skall byggas om successivt och bli ett utvecklingscentrum med utbildning, kultur, näringslivsservice och liknande verksamhet. Även restaurang, kafé och lokaler lämpliga för olika evenemang planeras finnas i lokalerna. Under 2009 har detaljprojektering gjorts. Upphandlingsavdelningen har genomfört en förstudie av distributionscentral för kommunens transport /logistikbehov. Kommunstyrelsen har gett kommunledningskontoret i uppdrag att utarbeta ett förslag på hur arbetet skall drivas vidare samt i samverkan med förvaltningarna göra en översyn av antalet beställare och attestanter. Projektledare anställdes i augusti och en upphandling har genomförts under november. Entreprenör är antagen och varudistributionscentralen drar igång 1 mars 2010 enl tidplan. Under året har avtal om ett beslutsstöd tecknats med en leverantör. Införande har påbörjats i början av år 2010 och berör i princip hela kommunens organisation. Cirka 230 personer fick under året ett erbjudande om särskild avtalspension. 107 medarbetare antog erbjudandet. Gunnar Malm presenterade sin utredning som förespråkar en höghastighetsjärnväg, som i dess södra del har en en sträckning utmed E 4 förbi Värnamo (Europa korridoren). Den skulle kunna stå klar år Den första anläggningen på Bredasten (Sydsvenska Krysset), Safe Area AB, invigdes under året och byggnationen av Idatas nya lokaler påbörjades. 17 Ekonomi Kommunstyrelsens budget, inklusive revidering och tilläggsanslag, uppgår för år 2009 till 71,2 mkr. Vid årets slut redovisas ett överskott på 4,1 mkr. De största avvikelserna avser utredningsanslag +0,8 mkr, näringssatsningar +0,4 mkr, allmänna vägar +0,6 mkr och ägartillskott till Länstrafiken +0,4 mkr. Inom kommunstyrelsens budgetram har också inrymts vissa kostnader för ett nytt IT-stöd för

18 kompetenskartläggning och projektkostnader för f d gummifabriken. Under kommunstyrelsen redovisas också Campus Värnamo som i förhållande till budgetanslaget på 4,1 mkr visar ett underskott med 58 tkr. Personal Antal tillsvidare anställda Omräknat till årsarbetare 67,9 64,5 Tidsbegränsat anställda 4 1 Omräknat till årsarbetare 3,5 0,5 Timavlönade, timmar Timavlönade, kronor Omräknat till årsarbetare 0,34 0,61 Fyllnadstid timmar Fyllnadstid kronor Övertid timmar Övertid kronor Sjukfrånvaro % 3,45 2,29 Sjuklönekostnad kronor Medelsysselsättningsgrad % Kommunledningskontoret har både ökar och minskat sin personal under 2009 sammanfattningsvis kan vi se ökningar på Campus Värnamo då verksamheten och antalet studenter expanderar, minskningar genom personalavgångar och i något fall överlappningar som sträcker sig in i Framtid Stort fokus kommer att läggas på arbetet med bemötandefrågor. Även arbetet med att stärka den strategiska ledningen i personal-, it-, ekonomi- och upphandlingsfrågor kommer att prioriteras. Behovet av ett nytt digitalt ärendehanteringssystem har aktualiserats under Detta arbete kommer att fortsätta under Ekonomi i sammandrag Driftverksamhet tkr Budget Avvikelse Kostnader Intäkter Netto kostnad Resultat per verksamhet Budget Avikelse Kf/Ks Utredningar KLK PA-Åtgärder Servicefunktioner Kollektivtrafik Högskoleutbildning Medlemsavgift Bidrag Övrig verksamhet Nettokostnad Omsättnings- och nyckeltal Televäxel Anknytningar Bruttokostnad per ank, kr Datordrift Antal användare i adm nät Kostnad per användare, kr Kravärenden Antal Inbetalningar Antal Reprotryck Antal tusen Kostnad per tryck/öre Fakturahantering Antal fakturor Raindance Antal fakturor FTB- scanning Antal fakturor FTB- Edi Beräknade löner Genomsnitt per månad

19 Årets investeringar Belopp i tkr Budget Avvikelse Utgifter Inkomster Nettoinvestering Årets största investeringar: Markförvärv Grovplanering ind.mark Fastighetsnät Inventarier vaktmästeri PA-system, it-utrustning mm IT-utrustn, högskoleutbildning Uppgardering televäxel EK-system, it-utrustning mm IT-utrustning/Utb.sal Inventarier KLK Inventarier högskoleutbildning IT-utrustning KLK Inventarier utb.sal Gemensamt utdatasystem Expl.verksamhet gemensamt IT-utrustning KS inkl k.råd GIS-servrar Fackexp.inventarier Ftb-server KS:s exploateringsutgiftsram Tomtlikvider IT-utrustning centralt

20 Teknisk nämnd Ordförande: Malin Wengholm (m) Förvaltningschef: Eskil Svensson Antal ledamöter: 9 Kostnad per invånare: kr (1 312 kr) Avstämning av nämndens mål Tekniska kontorets målsättning är att medverka till att Värnamo kommun genom god miljö och en väl fungerande samhällsservice blir attraktiv för innevånare, näringsliv och besökare. Verksamheten skall bedrivas på ett ekonomiskt effektivt och miljömässigt riktigt sätt. Användningen av elvärme samt oljeuppvärmning som huvudvärmekälla ska genom ökad anslutning till fjärr- och närvärme (där möjlighet finns) minimeras i de kommunägda verksamhetslokalerna. Målet är att minimera andelen verksamhetslokaler som värms upp med olja eller el. Vid årsskiftet 2009/2010 uppvärmdes m 2 med annan värmekälla än olja eller elvärme. Detta motsvarar 8,7 % som värms upp med el och olja. Underhållet av gator och vägar ska ligga på en nivå så att standarden bibehålls. Högtrafikerade gator beläggs med ett intervall på 5-10 år. Övriga ytor i genomsnitt var 35:e år asfalterades m 2 eller 3,4 % vilket motsvarar ett intervall på 29 år. Viktiga händelser Under 2009 har besparingar snarare än verksamhet varit i fokus. För tekniska kontorets del har detta inneburit nedskärningar av personal genom särskild avtalspension och snävare driftbudget. dessa tjänster. Därtill har lokalvåren 2009 ca 350 kkr lägre kostnad än budget vilket främst beror på en låg sjukfrånvaro samt ökad rationalisering vid erbjudandet om särskild avtalspension (SAP). Barn- och utbildningsförvaltningen har i syfte att klara sina besparingsåtaganden 2010 meddelat att nerdragning ska ske inom lokalvård motsvarande 800 kkr. Barn- och utbildningsförvaltningen har i syfte att klara sina besparingsåtaganden 2010 meddelat att nerdragning ska ske av verksamhetstjänster motsvarande 300 kkr. Under hösten 2009 har en ny renhållningsordning införts. Säcksystemet har bytts mot plastkärl. Kostnaden för inköp av nya kärl och implementeringen av den nya hanteringen har tagits i 2009 års drift. Åtta personer har valt att acceptera erbjudandet om särskild avtalspension. Ekonomi Det har under några år funnits oklarheter beträffande användningen av de extraordinära skogsintäkter som stormen Gudrun medförde. Tekniska kontoret har budgeterat intäkter på 300 till 800 kkr/år. I samband med boksluten har dock dispositioner från skogsfonden gjorts, så att tekniska kontorets resultat ökats med 1 till 1,5 mkr. Detta har inneburit att tekniska kontoret uppfattat sig vara mycket svagt finansierat, medan boksluten snarare pekat på att finansieringen varit stark. I samband med fastställandet av 2010 års budgetramar har en sänkning av internhyran skett med kkr. Då kapital- och mediakostnader ej påverkas av justeringar i internhyran kommer 2010 års sänkning av om kkr att belasta interna personalkostnader, administrationskostnader, avsättning till årligt underhåll samt de övriga driftskostnader. Under 2009 har lokalvården haft en stor ökning debiterade golvvårdstjänster utanför gällande avtal. Det är främst de förskolor och äldreboenden som själva svarar för egen lokalvård som efterfrågar 20 Förvaltningens resultat är ett överskott på kkr. Detta har huvudsakligen uppstått på följande konton: lokalvård 641,6 kkr och lokalförsörjning 850 kkr. Underskottet på den skattefinansierade delen inom produktionsavdelningen (gator och vägar samt parker) beror på ökade kostnader för gatubelysning, vägsamfälligheter samt vägföreningar. VA-verksamheten uppvisar ett jämförbart resultat med föregående år, dock något sämre resultat än budgeterat. Renhållningsverksamheten uppvisar ett

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Innehåll INLEDNING Kommunledningen har ordet 3 Sammanfattning 4 Fem år i sammandrag 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avstämning av kommunens övergripande mål 6 Finansiell analys

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING INNEHÅ LL

2014 ÅRSREDOVISNING INNEHÅ LL INNEHÅ LL 2014 ÅRSREDOVISNING Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige över verksamhetsåret 2014. Frågor om innehållet besvaras av Kjell Fransson, Emma Svensson eller Sofia Johansson,

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 5 UTVÄRDERING

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Delårsrapport juni 2012

Delårsrapport juni 2012 Delårsrapport juni Innehållsförteckning Inledning Sida Kommunledningen har ordet 1 Ekonomisk sammanfattning 2 Fem år i sammandrag 3 Förvaltningsberättelse Avstämning av kommunens övergripande mål 4 Finansiell

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön!

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! Årsredovisning 2000 Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! (Foto: Sonia Blom) 0 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del 1 ÅRSREDOVISNING Kommunalrådets

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer