Årsredovisning för Regeringskansliet 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för Regeringskansliet 2016"

Transkript

1 Årsredovisning för Regeringskansliet 2016

2 Innehållsförteckning Det ekonomiska utfallet Regeringskansliets organisation... 3 De finansiella dokumenten i årsredovisningen... 3 Anslagsförbrukning... 3 Förändring av Regeringskansliets verksamhetskostnader mellan åren 2015 och Förvaltningsanslaget år Utfall på förvaltningsanslaget år Investeringar och lån... 5 Resultaträkning, tkr... 6 Balansräkning, tkr... 7 Anslagsredovisning, tkr... 9 Inkomsttitlar, tkr Redovisning mot bemyndiganden, tkr Finansieringsanalys, tkr Tilläggsupplysningar och noter Kommentarer till noter Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänt Värdering av anläggningstillgångar Värdering av fordringar och skulder Periodavgränsningsposter Uppgifter om ledande befattningshavare Uppgifter om sjukfrånvaro Noter Sammanställning av väsentliga uppgifter, tkr Underskrift... 28

3 Det ekonomiska utfallet 2016 Regeringskansliets organisation Regeringskansliet bestod under år 2016 av Statsrådsberedningen, tio departement och Förvaltningsavdelningen. I årsredovisningen för Regeringskansliet ingår utrikesrepresentationen samt kommittéväsendet. De finansiella dokumenten i årsredovisningen Regeringskansliets finansiering omfattar dels Regeringskansliets förvaltningsanslag, dels de anslag för särskilda ändamål som regeringen eller Regeringskansliet har dispositionsrätt till. Dessutom finns vissa avgiftsintäkter och viss bidragsfinansierad verksamhet. Regeringskansliet är enligt sin instruktion undantaget från kravet att lämna resultatredovisning. Anslagsförbrukning Anslagsredovisningen omfattar samtliga anslagsposter som står till regeringens och Regeringskansliets disposition. Av de disponibla medlen, miljoner kronor, har miljoner kronor förbrukats under år I Regeringskansliets anslagsredovisning redovisas dels förvaltningsanslag avsett för att finansiera Regeringskansliets förvaltningskostnader inkl. utrikesrepresentationen och kommittéväsendet, dels sakanslag som helt eller delvis står till regeringens eller Regeringskansliets disposition. Av resultaträkningens transfereringsavsnitt framgår att 25 miljoner kronor betalats ut från Regeringskansliet i form av olika bidrag. Årsredovisning för Regeringskansliet (28)

4 Mnkr Förändring av Regeringskansliets verksamhetskostnader mellan åren 2015 och 2016 Verksamhetens kostnader (Mnkr) Förändring Förändring, procent Personalkostnader % Lokalkostnader % Övriga driftkostnader % Finansiella kostnader % Avskrivningar och nedskrivningar % Totalt % Personalkostnader har ökat med 264 miljoner kronor jämfört med föregående år. Det förklaras av avgångsvederlag, personalförändringar och lönerevision. Förvaltningsanslaget år Nedan redovisas utfallet på förvaltningsanslaget för perioden Utfall på Regeringskansliets förvaltningsanslag åren År Utfall på förvaltningsanslaget år 2016 Av verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen har huvuddelen finansierats av Regeringskansliets förvaltningsanslag. Resterande kostnader utgörs av verksamhetskostnader som finansierats av sakanslag. Ingående anslagssparande på Regeringskansliets förvaltningsanslag uppgick till 332 miljoner kronor och årets tilldelning för år 2016 uppgick till miljoner kronor. Under året har en indragning skett med 60 miljoner kronor. Utfallet på förvaltningsanslaget under år 2016 uppgick till miljoner kronor (6 834 miljoner kronor för 2015) vilket var 14 miljoner kronor mindre än det anslag som Regeringskansliet tilldelats för år Det utgående anslagssparandet blir därmed 286 miljoner kronor. Årsredovisning för Regeringskansliet (28)

5 Mnkr Investeringar och lån Totalt uppgick årets investeringar i anläggningstillgångar till 358 miljoner kronor. Motsvarande siffra för föregående år var 223 miljoner kronor. Av årets investeringar avser 15 miljoner kronor immateriella anläggningstillgångar, 216 miljoner kronor förbättringsutgifter på annans fastighet och 127 miljoner kronor avser maskiner, inventarier, installationer, m.m. Skillnaden mellan åren består främst av hyresgästanpassningar av lokalerna i Stockholm. Regeringskansliets investeringar åren År Låneskulden har under 2016 minskat med 45 miljoner kronor till 944 miljoner kronor. Låneramen för året var miljoner kronor. Ingående låneskuld från 2015 Nya lån 2016 Amorteringar 2016 Utgående låneskuld mnkr 216 mnkr mnkr 944 mnkr Årsredovisning för Regeringskansliet (28)

6 Resultaträkning, tkr Not Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa verksamhetens kostnader Verksamhetsutfall Uppbördsverksamhet Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet Saldo uppbördsverksamhet 0 0 Transfereringar Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Lämnade bidrag Saldo transfereringar Årets kapitalförändring Årsredovisning för Regeringskansliet (28)

7 Balansräkning, tkr TILLGÅNGAR Not Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utveckling Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet Maskiner, inventarier, installationer m.m Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter Övriga kortfristiga fordringar Summa kortfristiga fordringar Periodavgränsningsposter 15 Förutbetalda kostnader Upplupna bidragsintäkter Övriga upplupna intäkter Summa periodavgränsningsposter Avräkning med statsverket Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Kassa och bank Summa kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR Årsredovisning för Regeringskansliet (28)

8 KAPITAL OCH SKULDER Not Myndighetskapital 17 Statskapital Donationskapital Balanserad kapitalförändring Kapitalförändring enligt resultaträkningen Summa myndighetskapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Summa avsättningar Skulder m.m. Lån i Riksgäldskontoret Kortfristiga skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Depositioner Summa skulder m.m Periodavgränsningsposter 22 Upplupna kostnader Oförbrukade bidrag Övriga förutbetalda intäkter Summa periodavgränsningsposter SUMMA KAPITAL OCH SKULDER ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga Årsredovisning för Regeringskansliet (28)

9 Anslagsredovisning, tkr Benämning Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerat anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Utgiftsområde 01 Rikets styrelse 4:1 Regeringskansliet m.m. ap.1 Till Regeringskansliets disposition :1 Länsstyrelserna m.m. ap.22 Utvecklingsinsatser m.m :1 Allmänna val och demokrati ap.4 Insatser för mänskliga rättigheter ap.9 Regeringens disposition ap.16 Insatser för mänskliga rättigheter Totalt anslag Svensk författningssamling ap.1 Svensk författningssamling :1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information ap.3 Till Regeringskansliets disposition Utgiftsområde 02 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1:1 Statskontoret ap.4 Förvaltningspolitisk utveckling :4 Arbetsgivarpolitiska frågor ap.2 Arbetsgivarpolitiska frågor Utgiftsområde 04 Rättsväsendet 1:1 Polisorganisationen ap.3 Till Regeringskansliets disposition Utgiftsområde 05 Internationell samverkan 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet ap.4 Utrikesdepartementet. Särskilda insatser dp.1 Regeringskansliets disposition dp.2 Svenska institutet i Alexandria Totalt anslag :3 Nordiskt samarbete ap.1 Nordiskt samarbete Årsredovisning för Regeringskansliet (28)

10 Benämning Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerat anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp 1.4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet ap.1 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet :10 Information om Sverige i utlandet ap.1 Information om Sverige i utlandet ap.2 Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU Totalt anslag Utgiftsområde 07 Internationellt bistånd 1:1 Biståndsverksamhet ap.29 Globalt utvecklingssamarbete dp.2 Konferenser, seminarier, utredningar och projekt dp.3 Svenska Institutet i Alexandria dp.4 Konferenser och deltagande i styrelser dp.6 Sektionen för turkiskt-svenskt samarbete vid Generalkonsulatet i Istanbul Totalt anslag :6 Utvärdering av internationellt bistånd ap.4 Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Utgiftsområde 08 Migration 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden ap.1 Till Regeringskansliets disposition Utgiftsområde 09 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet ap.7 Till Regeringskansliets disposition :7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. ap.7 Utveckling sociala välfördsstatistiken ap.10 Till Regeringskansliets disposition Totalt anslag Årsredovisning för Regeringskansliet (28)

11 Benämning Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerat anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp 6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopping, tobak samt spel ap.7 ANDT-sekretariatets utåtriktade verksamhet m.m Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet 1:1 Integrationsåtgärder ap.2 Uppföljning och utvärdering av integrationen :4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare ap.2 Till regeringens disposition :2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. ap.11 Del i genomförande av hbt-strategi :1 Särskilda jämställdhetsåtgärder ap.10 Till Regeringskansliets disposition Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) ap.2 Övriga kostnader Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 1:5 Utveckling av skolväsende och annan pedagogisk verksamhet ap.5 Till Regeringskansliets disposition :6 Särskilda insatser inom skolområdet ap.6 Till Regeringskansliets disposition :3 Kostnader för Svenska Unescorådet ap.1 Svenska Unescorådet :4 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning ap.2 Nationell utbildningsstatistik Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 1:1 Bostadspolitisk utveckling ap.2 Till Regeringskansliets disposition :5 Boverket ap.3 Kompetenssatsning strandskyddsregler Årsredovisning för Regeringskansliet (28)

12 Benämning Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerat anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Utgiftsområde 19 Regional tillväxt 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden ap.3 ERUF Till regeringens disposition Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar ap.2 Till Regeringskansliets disposition Utgiftsområde 21 Energi 1:4 Energiforskning ap.2 Till Regeringskansliets disposition Utgiftsområde 22 Kommunikationer 2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m. ap.3 Informationsteknik :6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse ap.4 Utvecklingsinsatser för digitalisering av statsförvaltningen Utgiftsområde 24 Näringsliv 1:18 Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag m.m. ap.1 Genomlysning av statligt ägda företag ap.4 Omstrukturering och kostnader för försäljning m.m Totalt anslag Exportfrämjande verksamhet ap.2 Till Regeringskansliets disposition ap.6 Projektexportfrämjande Totalt anslag SUMMA ANSLAG Årsredovisning för Regeringskansliet (28)

13 Inkomsttitlar, tkr Benämning Beräknat belopp Inkomster Expeditions och ansökningsavgifter Övriga inkomster av statens verksamhet 617 SUMMA INKOMSTTITLAR Redovisning mot bemyndiganden, tkr Benämning Tilldelad bemyndiganderam Ingående åtagande Utestående åtagande Utestående åtaganden fördelning per år år 2017 år 2018 år 2019 år : Sektionen för turkiskt-svenskt samarbete vid Generalkonsulatet i Istanbul SUMMA BEMYNDIGANDEN Årsredovisning för Regeringskansliet (28)

14 Finansieringsanalys, tkr Not DRIFT Kostnader Finansiering av drift Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter av bidrag Övriga intäkter Summa medel som tillförts för finansiering av drift Ökning (-) av kortfristiga fordringar Ökning (+) av kortfristiga skulder KASSAFLÖDE FRÅN DRIFT INVESTERINGAR Investeringar i materiella tillgångar Investeringar i immateriella tillgångar Summa investeringsutgifter Finansiering av investeringar Lån från Riksgäldskontoret amorteringar Ökning av statskapital med medel som erhållits från statens budget - - Försäljning av anläggningstillgångar därav medel som tillförts statens budget - - Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar Förändring av långfristiga fordringar och skulder KASSAFLÖDE TILL INVESTERINGAR UPPBÖRDSVERKSAMHET Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras Inbetalningar i uppbördsverksamhet Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet KASSAFLÖDE TILL UPPBÖRDSVERKSAMHET 0 0 Årsredovisning för Regeringskansliet (28)

15 TRANSFERERINGSVERKSAMHET Lämnade bidrag Finansiella kostnader Utbetalningar i transfereringsverksamhet Finansiering av transfereringsverksamhet Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Finansiella intäkter 8 17 Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet KASSAFLÖDE TILL TRANSFERERINGSVERKSAMHET FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL Specifikation av förändringar av likvida medel Likvida medel vid årets början Ökning (+) av kassa och bank Minskning (-) av tillgodohavande Riksgäldskontoret Ökning(+) av avräkning med statsverket Summa förändring av likvida medel Likvida medel vid årets slut Årsredovisning för Regeringskansliet (28)

16 Tilläggsupplysningar och noter Kommentarer till noter Belopp redovisas i tusental kronor (tkr) där inte annat anges. Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänt Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). Enligt 45 förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet är Regeringskansliet undantaget från kravet att lämna resultatredovisning. Av denna följer vidare att årsredovisningen undertecknas av förvaltningschefen. Enligt regleringsbrev är Regeringskansliet undantaget från kravet i Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 6 kap. 1 förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att i not till anslagsredovisningen kommentera väsentliga avvikelser från tilldelade belopp. Värdering av anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Utgifter för utveckling samt rättigheter som är av väsentligt värde för verksamheten och där anskaffningsvärdet uppgår till minst 100 tkr, tas upp som immateriell anläggningstillgång. Immateriella anläggningstillgångar skrivs av linjärt enligt den ekonomiska livslängden. Avskrivningstiden är fem år. Materiella anläggningstillgångar Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärde på minst 22 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd på tre år eller längre definieras som anläggningstillgångar. Om tillgången har en livslängd under tre år men med ett anskaffningsvärde överstigande 100 tkr görs en särskild prövning. Anläggningstillgångar skrivs av linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden. Följande avskrivningstider tillämpas: Stationära och bärbara persondatorer Serverdatorer, bilar och lös maskinell utrustning Förbättringsutgifter på annans fastighet Datanät, telefonväxel och övriga fasta anläggningar 3 år 5 år 10 år 10 år Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar beräknas fr.o.m. den månad de tagits i bruk. Årsredovisning för Regeringskansliet (28)

17 Värdering av fordringar och skulder Fordringarna har upptagits till det belopp de beräknas bli betalda. I de fall faktura eller motsvarande inkommit efter brytdagen, den 5 januari 2017, eller när fordrings- eller skuldbeloppet inte är exakt känt när bokslutet upprättas, redovisas beloppen som periodavgränsningsposter. Fordringar och skulder i utländsk valuta är värderade till balansdagens valutakurs. Periodavgränsningsposter Som periodavgränsningspost bokförs belopp överstigande 100 tkr. Uppgifter om ledande befattningshavare Departement Statsråd Skattepliktiga ersättningar och förmåner som utbetalats , kr Fi Andersson, Magdalena Ku Bah Kuhnke, Alice M/SB Baylan, Ibrahim Fi Bolund, Per N Bucht, Sven-Erik N Damberg, Mikael U Ekström, Anna fr.o.m N Eriksson, Peter fr.o.m U Fridolin, Gustav U Hadzialic, Aida t.o.m U Hellmark Knutsson, Helene Fö Hultqvist, Peter N Johansson, Anna Ju Johansson, Morgan A Johansson, Ylva N Kaplan, Mehmet t.o.m UD Linde, Ann fr.o.m SB Löfven, Stefan UD Lövin, Isabella SB Persson, Kristina t.o.m S Regnér, Åsa M Romson, Åsa t.o.m Fi Shekarabi, Ardalan M Skog, Karolina fr.o.m S Strandhäll, Annika UD Wallström, Margot S Wikström, Gabriel Ju Ygeman, Anders Arvoden och anställningsvillkor regleras genom lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m. Pensioner regleras genom förordning om inkomstgaranti och tjänstepension för statsråd (AgVFS 2003:1 B 1). Årsredovisning för Regeringskansliet (28)

18 Uppgifter om sjukfrånvaro Sjukfrånvaro Totalt 2,58% 2,47% Andel långtidssjuka (60 dagar eller mer) 52,25% 51,14% Kvinnor 3,12% 3,07% Män 1,71% 1,52% Anställda 29 år 1,92% 2,03% Anställda år 2,12% 2,25% Anställda 50 år 3,47% 2,91% Årsredovisning för Regeringskansliet (28)

19 Noter Resultaträkning Not 1 Intäkter av anslag Utgifter enligt anslagsavräkning Avgår medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag Avgår avräknade uttag av semesterdagar intjänade före år Intäkter av anslag Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter med stöd av 4 avgiftsförordningen (1992:191) Intäkter med stöd av 15 avgiftsförordningen (1992:191) Övriga avgifter och ersättningar Totalt Intäkter enligt 4 avgiftsförordningen utgörs främst av fakturerade kostnader. Övriga avgifter och ersättningar hänför sig i första hand till att Regeringskansliet, sedan 2012 genom en förvaltningsöverenskommelse med Sida, övertagit det administrativa ansvaret för ett antal utlandsmyndigheter. I beloppet för övriga avgifter och ersättningar ingår även fakturerade utlägg som Regeringskansliet haft för någon annan myndighets räkning och intäkter av offentligrättsliga avgifter. Not 3 Intäkter av bidrag Bidrag från den statliga sektorn Bidrag från EU:s institutioner Bidrag från privata företag Övriga bidrag och periodiseringar Totalt Årsredovisning för Regeringskansliet (28)

20 Not 4 Finansiella intäkter och kostnader Verksamheten Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret - - Ränta på lån hos Riksgäldskontoret Övriga ränteintäkter Valutakursvinster Övriga finansiella intäkter Finansiella intäkter Ränta på lån hos Riksgäldskontoret - - Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret Övriga räntekostnader Valutakursförluster Övriga finansiella kostnader Finansiella kostnader Totalt, verksamheten Transfereringar Valutakursvinster 8 17 Finansiella intäkter 8 17 Valutakursförluster, periodiseringar Finansiella kostnader Totalt, transfereringar Not 5 Kostnader för personal Kostnader för personal varav lönekostnader varav arvoden Not 6 Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras Offentligrättsliga avgifter Övrigt - - Totalt Offentligrättsliga avgifter avser främst pass- och viseringsavgifter. Årsredovisning för Regeringskansliet (28)

21 Not 7 Lämnade bidrag Lämnade bidrag till statliga myndigheter Lämnade bidrag till övriga organisationer och ideella föreningar Övriga Totalt Lämnde bidrag till statliga myndigheter och övriga organistationer och ideella föreningar består i huvudsak av lämnade bidrag till olika projekt inom exportfrämjande, EU-gemensamma förvaltningsfrågor samt miljö- och integrationsfrågor. Balansräkning Not 8 Balanserade utgifter för utveckling IB anskaffningsvärde Årets anskaffningar Försäljning/utrangering UB anskaffningsvärde IB ack avskrivningar Årets avskrivningar Försäljning/utrangering UB ack avskrivningar Bokfört värde Det bokförda värdet utgör investeringar i utveckling av en ny it-användarmiljö, ett dokument- och ärendehanteringssystem samt vidareutveckling av it-infrastrukturen. Årets anskaffningar avser i huvudsak utveckling av it-miljön. Not 9 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar IB anskaffningsvärde Årets anskaffningar Försäljning/utrangering UB anskaffningsvärde IB ack avskrivningar Årets avskrivningar Försäljning/utrangering UB ack avskrivningar Bokfört värde Det bokförda värdet utgör licenser för datasystem inom ekonomi-, it- och personalområdet. Årets anskaffningar avser främst licenser inom IT-området. Årsredovisning för Regeringskansliet (28)

22 Not 10 Förbättringsutgifter på annans fastighet IB Anskaffningsvärde Årets anskaffningar Försäljning/utrangering UB anskaffningsvärde IB Ack avskrivningar IB Ack nedskrivningar Årets avskrivningar Årets nedskrivningar 0 0 Försäljning/utrangering UB Ack avskrivningar UB Ack nedskrivningar Bokfört värde Investeringsbelopp relaterade till ej färdigställda kontorslokaler i Stockholm uppgår till tkr. Not 11 Maskiner, inventarier, installationer m.m IB Anskaffningsvärde Årets anskaffningar Försäljning/utrangering Justering anskaffningsvärde tidigare år UB Anskaffningsvärde IB Ack avskrivningar Årets avskrivningar Försäljning/utrangering Justering avskrivningar tidigare år UB Ack avskrivningar Bokfört värde Från och med 2012 finansieras samtliga nyanskaffningar av anläggningstillgångar i Regeringskansliet med lån från Riksgäldskontoret enligt regleringsbrev. Årets avskrivningar avseende tidigare anslagsfinansierade anläggningstillgångar uppgår till 14 tkr och är med detta helt avskrivna. Det bokförda värdet avseende anslagsfinansierade anläggningstillgångar är tkr och utgörs uteslutande av konst från Statens konstråd. Dessa har bokförts mot statskapitalet. Investeringsbelopp relaterade till ej färdigställda kontorslokaler i Stockholm uppgår till tkr. Not 12 Årets kapitalförändring Avskrivningar av anslagsfinansierade anläggningstillgångar Periodiseringar i transfereringsavsnittet Årets kapitalförändring Årsredovisning för Regeringskansliet (28)

23 Not 13 Andra långfristiga fordringar Hyresdepositioner m.m för utlandsmyndigheterna Not 14 Övriga kortfristiga fordringar Lokal moms vid utlandsmyndigheterna Övrigt Summa övriga kortfristiga fordringar Not 15 Periodavgränsningsposter Förutbetalda hyror Övriga förutbetalda kostnader Upplupna inomstatliga bidragsintäkter Upplupna utomstatliga bidragsintäkter Övriga upplupna intäkter Summa periodavgränsningsposter Not 16 Avräkning med statsverket Uppbörd Ingående balans Redovisat mot inkomsttitel (-) Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde (+) Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel (+) 0 0 Skulder avseende uppbörd 0 0 Anslag i icke räntebärande flöde Ingående balans Redovisat mot anslag (+) Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke räntebärande flöde (-) Skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde Anslag i räntebärande flöde Ingående balans Redovisat mot anslag (+) Anslagsmedel som tillförts räntekonto (-) Återbetalning av anslagsmedel (+) Skulder avseende anslag i räntebärande flöde Årsredovisning för Regeringskansliet (28)

24 Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag Ingående balans (+) Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln (-) Fordran (+) avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken Ingående balans 0 0 Inbetalningar i icke räntebärande flöde (+) Utbetalningar i icke räntebärande flöde (-) Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar (+) Saldo 0 0 Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken 0 0 Summa avräkning med statsverket Not 17 Myndighetskapital Statskapital Donationskapital Balansera d kapitalförändring anslagsfin verksamhet Kapitalförändring enligt RR Summa Utgående balans Ingående balans Föregående års kapitalförändring Årets kapitalförändring Summa årets förändring Utgående balans Not 18 Avsättningar Ingående avsättning Årets pensionskostnad Årets pensionsutbetalningar Utgående avsättning Som avsättningar redovisas värdet av de framtida pensionsförpliktelser som Regeringskansliet ansvarar för. I avsättningen ingår särskild löneskatt på pensionsförpliktelsen. Minskningen mellan åren beror främst på att ett antal personer övergått till ålderspension samtidigt som antalet nya pensionsförpliktelser har minskat. Årsredovisning för Regeringskansliet (28)

25 Not 19 Övriga avsättningar Avsättningar för ersättningar för de avgående politiskt anställda m.fl. inklusive sociala avgifter Avsättningar för kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder m.m Utgående övriga avsättningar Not 20 Lån i Riksgäldskontoret Ingående skuld Under räkenskapsåret upptagna lån Årets amorteringar Summa lån i Riksgäldskontoret Not 21 Övriga kortfristiga skulder Personalens källskatt inklusive lokal skatt för personal vid utlandsmyndigheterna Övrigt Summa övriga kortfristiga skulder Not 22 Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader varav upplupen semesterlöneskuld inkl. sociala avgifter Oförbrukade bidrag, inomstatliga varav förväntas tas i anspråk inom: - 3 månader månader till 1 år år till 3 år mer än 3 år Oförbrukade bidrag, utomstatliga Övriga förutbetalda intäkter, utomstatliga Summa periodavgränsningsposter Årsredovisning för Regeringskansliet (28)

26 Finansieringsanalys Not 23 Kostnader Kostnader enligt resultaträkningen Realisationsförlust vid försäljning av anläggningstillgångar Avskrivningar och nedskrivningar Avsättningar Kostnader enligt finansieringsanalysen Not 24 Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkt enligt resultaträkningen Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar Intäkter av avgifter och andra ersättningar enligt finansieringsanalysen Årsredovisning för Regeringskansliet (28)

27 Sammanställning av väsentliga uppgifter, tkr Riksgäldskontoret Beviljad låneram enligt regleringsbrev Utnyttjad låneram vid räkenskapsårets utgång Beviljade kontokrediter Maximalt utnyttjade kontokrediter Räntekostnader på räntekonto Ränteintäkter på räntekonto Avgiftsintäkter Avgiftsintäkter som myndigheten disponerar beräknat belopp i regleringsbrevet Avgiftsintäkter som myndigheten inte disponerar beräknat belopp i regleringsbrevet Förvaltningsanslag Anslag 1.4:1 Beviljad anslagskredit utnyttjad anslagskredit Anslagssparande varav intecknat Övriga anslag Utgående anslagssparande/reservationer m.m Bemyndiganden Summa gjorda åtaganden Summan av tilldelade bemyndiganden Personal Antalet årsarbetskrafter (åa) Medelantalet anställda Driftkostnad per åa, exkl. lokalkostnader Driftkostnad per åa, inkl. lokalkostnader Kapitalförändring Årets kapitalförändring enligt balansräkningen Balanserad kapitalförändring I antalet årsarbetskrafter (åa) ingår inte lokalanställd personal i utrikesförvaltningen. Årsredovisning för Regeringskansliet (28)

28 FA2017/00112/EKOL Underskrift Regeringskansliet lämnar härmed årsredovisning för 2016 med resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning samt finansieringsanalys med tillhörande noter och tilläggsupplysningar. Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Mikael Granholm Förvaltningschef Kopia till Riksrevisionen Riksdagens utredningstjänst Statskontoret Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Årsredovisning för Regeringskansliet (28)

Årsredovisning för Regeringskansliet 2015

Årsredovisning för Regeringskansliet 2015 Årsredovisning för Regeringskansliet 2015 Innehållsförteckning Det ekonomiska utfallet 2015... 3 Regeringskansliets organisation... 3 De finansiella dokumenten i årsredovisningen... 3 Anslagsförbrukning...

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2011

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011 BESLUT Datum 2011-08-10 Beteckning 111-2011-20076 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 BESLUT Datum 2016-08-15 Beteckning 111-27884-2016 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av 1(8) Diarienummer 2008-08-11 2008-01743 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delårsrapport 2008 Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden 2008-01-01 2008-06-30 bestående

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport 2014-01-01 -- 2014-08-31 Delårsrapport Innehåll 1 Inledning 5 2 Resultaträkning med prognos för 2014 6 3 Kommentarer till resultaträkning 7 4 Balansräkning 8 5 Kommentarer till balansräkning 10 6 Anslagsredovisning

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

AD /05 1(8) Delårsrapport

AD /05 1(8) Delårsrapport AD 12-579/05 1(8) Delårsrapport 2005 2005-01-01 2005-06-30 AD 12-579/05 2(8) Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...5

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Delårsrapport AD /06 1(8)

Delårsrapport AD /06 1(8) Delårsrapport 2006 2006-01-01 2006-06-30 AD 12-744/06 1(8) AD 12-744/06 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE KOMMENTARER...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...7

Läs mer

Årsredovisning 2012 POD 16/2013

Årsredovisning 2012 POD 16/2013 Årsredovisning 2012 POD 16/2013 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 2 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsresultat... 3 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ESV Cirkulär

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari 30 juni 2017

DELÅRSRAPPORT januari 30 juni 2017 2017-08-10 111-20090-17 DELÅRSRAPPORT 2017 1 januari 30 juni 2017 Omständigheter av väsentlig betydelse När det gäller omständigheter av väsentlig betydelse för regeringens uppföljning och prövning av

Läs mer

Årsredovisning 2013 POD 19/2014

Årsredovisning 2013 POD 19/2014 Årsredovisning 2013 POD 19/2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel

Läs mer

Delårsrapport 2012 INNEHÅLL. Beslutad Dnr 4642/ Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2012 INNEHÅLL. Beslutad Dnr 4642/ Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2012 Delårsrapport 2012 Beslutad 2012-08-13 Dnr 4642/2012-100 INNEHÅLL Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027 Läkemedelsverkets delårsrapport 2010 Dnr: 5829:2010/516027 Innehåll KOMMENTARER 2 Redovisnings- och värderingsprinciper 2 Allmänt 2 Återrapportering 2 Avgiftsbelagd och bidragsfinansierad verksamhet 2

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014 Årsredovisning avseende år 2014 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 RESULTATRÄKNING 5 BALANSRÄKNING 6 ANSLAGSREDOVISNING 8 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 8 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2006 1 Årsredovisningen omfattar totalt 18 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 10/2007 2007-02-19 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och administrative chefen Michaël Koch FÖREDRAGANDE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Regeringskansliets årsredovisning för år 2010

Regeringskansliets årsredovisning för år 2010 Regeringskansliets årsredovisning för år 2010 Årsredovisning för Regeringskansliet 2010 2/38 Innehållsförteckning Sida Det ekonomiska utfallet 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Anslagsredovisning 10

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2009 1 Årsredovisningen omfattar totalt 19 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 5/2010 2010-02-17 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och administrative chefen Michaël Koch FÖREDRAGANDE

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2012 1 Årsredovisningen omfattar totalt 21 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 6/2013 2013-02-20 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och chefen för domstolen Cathrine Lilja Hansson

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder). Beslutade den

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Valmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Valmyndigheten Regeringsbeslut 11 2016-11-24 Ku2016/02626/LS(delvis) Kulturdepartementet Valmyndigheten Box 12191 10225 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Valmyndigheten Riksdagen har beslutat om Valmyndighetens

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ESV Beslutade

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2015

Delårsrapport för januari juni 2015 Delårsrapport för januari juni 2015 Ekonomiskt resultat och prognos I samband med delårsrapporten 2015 uppvisar KTH ett negativt resultat på 25,6 mnkr, samma period 2014 var resultatet 4,4 mnkr. För 2015

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen

Försvarsunderrättelsedomstolen Försvarsunderrättelsedomstolen Årsredovisning 2012 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 ÅTERRAPPORTERINGSKRAV 3 FINANSIELLA DOKUMENT 6 RESULTATRÄKNING 6 BALANSRÄKNING 7 ANSLAGSREDOVISNING 8

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut I:9-12-11 Ku/1782/KA Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2014 Arbetsdomstolen årsredovisning 2014 1 Årsredovisningen omfattar totalt 22 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 6/2015 2015-02-19 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och chefen

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2013

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2013 Årsredovisning avseende år 2013 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 FINANSIELLA DOKUMENT 5 RESULTATRÄKNING 5 BALANSRÄKNING 6 ANSLAGSREDOVISNING 7 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 8 SAMMANSTÄLLNING

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015. 1. Delårsrapportens undertecknande... 3

DELÅRSRAPPORT 2015. 1. Delårsrapportens undertecknande... 3 Innehåll 1. Delårsrapportens undertecknande... 3 2. Kommentarer till delårsrapporten... 4 2.1 Verksamhetens kostnader... 4 2.2 Verksamhetens intäkter... 5 2.3 Ekonomiska krav med osäker utgång... 5 3.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter; SFS 2016:1091 Utkom från trycket den 2 december 2016 utfärdad den 24 november 2016. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET ÅRSBOKSLUT 2014 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsbokslutet omfattar: 2 RESULTATRÄKNINGAR 3 BALANSRÄKNINGAR 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 8 UNDERSKRIFTER R E S U L T A T R Ä K N I N G A R Not 2014-01-01

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2013

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2013 per den 30 juni 2013 Linköpings universitet 2013-08-09 BESLUT Dnr LiU-2013-01245 1(6) Delårsrapport för räkenskapsåret 2013 per den 30 juni 2013 Vissa myndigheter ska

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT RESULTATRÄKNING NOT 2015 2016 1 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 2 400 721 2 180 956 Offentligrättsliga bidrag 3 78 707 39 243 Gåvor/stipendier/övriga bidrag 4 535 950 580 747 Medlemsavgifter Övriga föreningsintäkter

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2009 Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009-100 2009-08-12 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Järfälla Hockey Club

Järfälla Hockey Club Årsredovisning 2016 Järfälla Hockey Club Resultaträkning Not 2015/2016 2014/2015 Föreningens Intäkter 1 Nettoomsättning 2 1,925,108 1,667,211 Offentligrättsliga bidrag 3 561,630 384,305 Gåvor/stipendier/övriga

Läs mer