Nya stambanor mellan Stockholm- Göteborg/Malmö Analys av möjliga organisations- och finansieringslösningar samt effekter på de offentliga finanserna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya stambanor mellan Stockholm- Göteborg/Malmö Analys av möjliga organisations- och finansieringslösningar samt effekter på de offentliga finanserna"

Transkript

1 Nya stambanor mellan Stockholm- Göteborg/Malmö Analys av möjliga organisations- och finansieringslösningar samt effekter på de 28 Februari 2014

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Genomförandemodell Infrastrukturprojektet Tågoperatörerna Scenariobeskrivning Resultat scenario 1a och 1b (statlig finansiering) Resultat scenario 2a och 2b (privat finansiering) Statsfinansiella konsekvenser av privat eller statlig upplåning Riskfördelning Slutsatser 6 2. Inledning Bakgrund Beställning Avgränsningar och antaganden Underlag Trafikverket/Banverket Övrigt Angreppssätt Genomförandemodell 9 3. Trafiken på höghastighetsbanorna Tågoperatörer Intäkter Operationella kostnader Banavgifter Infrastrukturprojektet Investeringskostnad för höghastighetsbanan Infrastrukturprojektets operationella kostnader Infrastrukturprojektets intäkter Banavgifter EU-bidrag Strukturfonder Regionala och kommunala bidrag Lån från multilaterala banker Organisations- och genomförandeformer för byggande och drift Rail and Property 18

3 Innehållsförteckning 7. Resultat Scenario 1a Scenario 1b Scenario 2a och 2b Nyckeltal Finansiella konsekvenser Statsfinansiella konsekvenser av upplåning i Riksgälden eller externt Merkostnad vid privat lånefinansiering Risker Riskfördelning Slutsatser 31

4 1. Sammanfattning PwC har erhållit i uppdrag av Trafikverket att uppdatera de beräkningar som gjordes och den rapport som sammanställdes i samband med SOU rörande höghastighetsbanor (2009:74). De finansiella beräkningarna ska belysa tågoperatörernas, infrastrukturprojektets och statens finansiella konsekvenser vid olika drifts- och organisationsformer. Underlaget som ligger till grund för de nya beräkningar som genomförs i detta projekt kommer från Trafikverket och grundar sig på en SAMPERS/SAMKALK-analys av utbyggnadsscenariot US2. Utöver att belysa de statsfinansiella konsekvenserna behandlar denna rapport även riskanalyser vid olika organisationsformer, samt kvantifierar de olika finansieringskällorna som kan komma att bli aktuella. Denna rapport tas fram som en del i den beställning som regeringen har lagt hos Trafikverket nämnd Fördjupat underlag avseende nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg/Malmö Genomförandemodell Den modell som har använts för att belysa de statsfinansiella konsekvenserna har två huvudsakliga aktörer, Infrastrukturprojektet, som i scenariona 1a och 1b ägs till 100% av staten, och tågoperatörerna som genom banavgifter till viss andel finansierar Infrastrukturprojektet. I scenario 2a och 2b har ett privat infrastrukturbolag lagts till i modellen för att belysa finansieringsmöjligheter via privata aktörer Infrastrukturprojektet Infrastrukturprojektet antas i denna rapport utgöra ett fiktivt projektbolag som ansvarar för planering, förprojektering, upphandling och förvaltning av infrastrukturprojektet. Privata entreprenörer antas bygga själva banan. För att belysa de finansiella konsekvenserna ur ett projektperspektiv har även beräkningar, för att utröna den lånefinansiering privata aktörer skulle kunna skjuta till, gjorts Tågoperatörerna Termen tågoperatörerna används i denna rapport för att benämna alla de tågoperatörer som kan komma att trafikera banan i fri konkurrens. Dessa har modellerats utifrån de nya trafikprognoser som erhållits från Trafikverket. De totala intäkterna för tågoperatörerna år 2030, vilket är prognosens basår, är ca 12,9 mdkr i 2030 års penningvärde. För år 2030 beräknas de totala kostnaderna för tågoperatörerna uppgå till ca 6,1 mdkr i 2030 års penningvärde, vilket lämnar ett ekonomiskt utrymme om ca 6,8 mdkr i 2030 års penningvärde för uttag av banavgifter. Baserat på den modell som togs fram av PwC i samband med SOU 2009:74 görs antagandet att det är rimligt att tågoperatörerna betalar 30% av de totala intäkterna i banavgifter. Denna nivå modelleras i scenariona 1a och 2a. Nivån baseras på europeiska jämförbara projekt och tar i beaktande tågoperatörernas alla kostnader, inklusive ett rimligt avkastningskrav. En banavgift motsvarande 30% av intäkterna resulterar 2030 i banavgifter, som tillfaller Infrastrukturprojektet, om 3,9 mdkr i 2030 års penningvärde. En högre nivå banavgifter, som modelleras i scenario 1b och 2b resulterar i banavgifter år 2030 om ca 6,0 mdkr i 2030 års penningvärde. PwC 4

5 Scenariobeskrivning I projektet modelleras följande fyra scenarion: - 1a: I detta scenario är staten 100%:ig ägare av Infrastrukturprojektet. Tågoperatörerna antas betala 30% av omsättningen i banavgifter. - 1b: Staten äger Infrastrukturbolaget till 100%, men banavgifterna höjs till ca 46% av tågoperatörernas omsättning, vilket enligt tidigare modell som togs fram av PwC i samband med SOU 2009:74 ger tågoperatörerna en nettomarginal på ca 6,6%. - 2a: I detta scenario introduceras möjligheten till privata aktörer som går in som ägare av Infrastrukturprojektet till viss utsträckning. Banavgifterna sätts till 30% av tågoperatörernas omsättning. - 2b: Privata aktörer modelleras och banavgifterna höjs till ca 46% av tågoperatörernas omsättning. Statligt ägande Privat finansiering 30% 1a 2a 46% 1b 2b 1.2. Resultat scenario 1a och 1b (statlig finansiering) Vid 100%:igt statligt ägande av Infrastrukturprojektet nås break-even ur ett projektperspektiv för höghastighetsbanan 38 år efter banans fulla utnyttjande år 2030 i scenario 1a och i scenario 2a, vid högre banavgifter, efter ca 28 år Resultat scenario 2a och 2b (privat finansiering) Vid ett scenario där ett privat infrastrukturbolag svarar för byggnation, drift och finansiering av baninfrastrukturen kan detta bolag bära en investering om ca 30 mdkr (i 2013 års penningvärde). Vid ett scenario med ökade banavgifter, scenario 2b, skulle privat finansiering, enligt beräkningar, kunna uppgå till ca 56 mdkr. Den merkostnad som uppstår vid privat finansiering på grund av ökade lånekostnader uppgår i scenario 2a till ca 18 mdkr och i scenario 2b till ca 33 mdkr (båda summorna i 2013 års penningvärde) Statsfinansiella konsekvenser av privat eller statlig upplåning Det realekonomiska utrymmet för infrastrukturinvesteringar påverkas inte av finansieringslösningar. Det kan uppstå redovisningsmässiga effekter på statsbudgeten, men även dessa kan justeras för att inte skapa illusion av ökat realekonomiskt utrymme och därmed kringgå de statsfinansiella restriktioner (saldomål och utgiftstak) som riksdagen beslutat om i enlighet med bl a EU:s riktlinjer. Detta gäller även privata lån och lån i Riksgälden. Privata lån kan användas i syfte att förbättra produktivitet och effektivitet genom att en extern part får ett tydligt ansvar för kontroll över kostnadsutveckling och tidsplan i PwC 5

6 projektet så att vissa risker kan överföras. Vinsten av denna kontroll får vägas mot den ökade finansieringskostnad som uppstår av att överföra risker till privata aktörer Riskfördelning I princip hela trafikrisken läggs på tågoperatörerna som förutsätts verka på en konkurrensutsatt marknad, utan koncessionsrätt. En ökad konkurrens kan leda till kostnadseffektiva tjänster för trafikanterna, men försvåra strategiskt riktig, långsiktig planering. Tågoperatörerna kommer troligtvis vara mycket motvilliga till att ta på sig kostnader i samband med förseningar eller fördyrningar under Infrastrukturprojektets konstruktionsfas. Således får dessa risker fördelas mellan staten och de berörda entreprenörerna. I en OPS-lösning kan avbetalningen påbörjas vid driftsstart, i och med att entreprenören finansierar konstruktionen. Detta upplägg kan inte konstrueras med staten som 100%:ig ägare av Infrastrukturprojektet. Dock kan andra innovativa betalningsprofiler med totalentreprenad, funktionsansvar och långsiktigt driftåtagande leda till liknande effektivitetsincitament Slutsatser Med de uppdaterade trafikprognoser som erhållits från Trafikverket antas Infrastrukturprojektet kunna återbetalas över en period på 38 år i scenario 1a och 28 år i scenario 1b efter banans färdigställande och med staten som 100%:ig ägare av Infrastrukturprojektet. I den tidigare höghastighetsutredningen bedömdes en privat aktörs finansiering kunna uppgå till 43 mdkr i 2013 års penningvärde. Detta bidrag har i och med de nya prognoserna beräknats ner till ca 30 mdkr (2013 års penningvärde) i scenario 2a och upp till ca 56 mdkr (2013 års penningvärde) i scenario 2b. Ett antal av de liknande projekt som genomförts i Europa har privata inslag. Dock står staten för huvuddelen av finansieringen i alla dessa projekt, samt tar på sig den stora merparten av trafik- och intäktsriskerna. Statsfinansiellt har det ingen påverkan om finansieringen för investeringarna kommer från privata eller statliga källor. Dock uppstår en merkostnad då privata finansiärer tar en del av investeringkostnaden. Denna merkostnad uppgår till ca 18 mdkr (2013 års penningvärde) vid scenario 2a och ca 33 mdkr (2013 års penningvärde) vid scenario 2b. Dessa merkostnader kan eventuellt motiveras med ökade effektivitetsvinster. PwC 6

7 2. Inledning 2.1. Bakgrund Regeringen har till Trafikverket inkommit med en beställning Fördjupat underlag avseende nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Enligt beställningen ska bl.a. särskilt belysas: - Alternativ för hur och när investeringarna kan finansieras och genomföras - Konsekvenser för de Underlaget samt precisering av vilka frågor som särskilt behöver utredas vidare för att ett beslut ska kunna fattas om den fortsatta processen ska levereras till regeringen senast den 28 februari I SOU 2009:74 Höghastighetsbanor redovisades i kapitel 8 ett förslag till modell för genomförande och finansiering, vilket bl a baserades på ett arbete som genomfördes av PWC och redovisades i underlagsrapporten Finansieringslösningar m.m. för höghastighetsbanor i Sverige analyser av lämpliga finansieringslösningar Beställning Mot bakgrund av regeringens nya beställning till Trafikverket har PwC fått i uppdrag av Trafikverket att uppdatera, av PwC tidigare upprättade, modeller och beräkningar för höghastighetsbanorna mellan Stockholm- Göteborg/Malmö. Denna uppdatering ska baseras på nya indata tillhandahållna av Trafikverket. Beställningen behandlar följande punkter: - Organisationsformer för byggande och drift - Finansieringskällor och finansieringsformer för byggande och drift - Implikationer för statsbudget och andra effekter på svensk ekonomi - Känslighetsanalyser/scenarier - Riskanalyser 2.3. Avgränsningar och antaganden - Då intäkter från ökad kapacitet på stambanorna för godstrafik inte nödvändigtvis innebär en större nettointäkt av godsbaneavgifter modelleras inte dessa i den nya modellen. - I rapporten modelleras scenarion där staten till 100% äger infrastrukturen. Det ligger dock utom ramen för uppdraget att simulera olika entreprenads- eller organisationsformer inom staten för genomförandet av Infrastrukturprojektet. Termen Infrastrukturprojektet har valts för att benämna projektet utifrån dessa förutsättningar, dvs oberoende av genomförandeform inom staten. - Intäkter och kostnader för tågoperatörerna baseras på uppgifter från Trafikverket. De kostnader som presenterades antas ej innehålla ett avkastningskrav för tågoperatörerna. Därav kan inte hela det finansiella utrymmet mellan intäkter och kostnader för tågoperatörerna antas tas ut som banavgifter. På grund av detta modelleras banavgifter som 30% av tågoperatörernas omsättning i scenario 1a och 2a och som 46% i scenario 1b och 2b. PwC 7

8 2.4. Underlag För uppdragets genomförande har vi haft tillgång till följande material: Trafikverket/Banverket - Trafikprognos i SAMPERS/SAMKALK-analysen av utbyggnadsscenariot US2 med bansträckningar, trafikvolymer, antal avgångar samt intäkter och kostnader för tågoperatörerna. - PM Möjliga finansierings- och organisationsupplägg för snabbare genomförande av ny stambana - Banverkets årsredovisning Mail från Sten Hammarlund (Trafikverket) angående investeringskostnader för höghastighetsbanan - Svenska höghastighetsbanor, Rapport Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder, Rapport Mail från Sylvia Yngström Wänn (Trafikverket) angående prognos i SAMPERS/SAMKALK-analysen av utbyggnadsscenariot US2 - Intervju med Lennart Lennefors (Trafikverket) Övrigt - European case study on the Financing of High Speed Rail, Australasian Transport Research Forum 2013 Proceedings, Oktober Rail + Property Development: Amodel of sustainable transit finance and urbanism, Robert Cervero and Jin Murakami, Maj SOU 2009:74 Höghastighetsbanor - Rapport PwC: Finansieringslösningar m m för höghastighetsbanor i Sverige (underlagsrapport till SOU 2009:74) 2.5. Angreppssätt Den föregående modell, som tidigare upprättades av PwC i samband med SOU 2009:74, för att modellera de olika aktörerna i en OPS-lösning, har modifierats för att passa det upplägg, med staten som huvudsaklig ägare av Infrastrukturprojektet, bättre. Nya indata i form av trafikvolymer, intäkter och kostnader för tågoperatörer samt linjesträckningar har erhållits från Trafikverket. Dessa har använts för att modellera nya förutsättningar för tågoperatörer och Infrastrukturprojektet. Rapporten har sammanställts baserat på PwC:s tidigare rapport Finansieringslösningar m m för höghastighetsbanor i Sverige (underlagsrapport till SOU Höghastighetsbanor) samt SOU rörande höghastighetsbanor för att möjliggöra jämförelser. PwC 8

9 Genomförandemodell Låneränta Amortering Riksgäldskontoret 100% statligt ägande av Infrastrukturprojektet Staten Modelleras i scenario 1a och 1b Annan finansiering 100% ägande av infrastrukturprojektet Lån för infrastruktur EU- och kommunala & regionala bidrag Modelleras i scenario 2a och 2b Infrastrukturprojektet Banavgifter Tågoperatörer Stationsavgifter Privat infrastrukturbolag Stationer Figur 1: Genomförandemodell Trafiken på höghastighetsbanorna drivs av privata tågoperatörer. Operatörerna tar en kommersiell risk inom ramen för de trafikeringsvillkor som avtalas mellan operatör och infrastrukturägare. Infrastrukturägaren tar en intäktsrisk om det visar sig att betalningsviljan (för banavgifter) inte blir så stor som förväntat. Det överskott tågoperatörerna genererar med beaktande till skälig avkastning kan användas för banavgifter till staten eller till ett privat infrastrukturbolag. Då ett privat infrastrukturbolag står för detaljprojektering, byggande och drift tillfaller banavgifterna detta infrastrukturbolag under koncessionstiden om 32 år. I tillägg till den finansiella analysen enligt ovan har det i denna rapport även förts ett resonemang om offentliga upphandlings- och genomförandeformer, samt vilka möjliga tillkommande finansieringskällor som finns att tillgå och dessas statsfinansiella konsekvenser. PwC 9

10 3. Trafiken på höghastighetsbanorna Utgångspunkten för analysen har varit den utredning som presenterades i SOU:n Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Vidare har trafikverket ytterligare undersökt möjliga lösningar för höghastighetsbanor i underlagsrapporten Höghastighetsbanor och utbyggnad av befintliga stambanor Stockholm Göteborg/Malmö. I denna underlagsrapport undersöks och modelleras fyra scenarier, vilka benämns US1-US4. Denna rapport grundar sig på US2, vars sträckningar redogörs för nedan. De tänkta sträckningarna går mellan Stockholm, Göteborg och Malmö, med ett antal möjliga stopp på vägen i bland annat Norrköping, Linköping och Jönköping. Anslutningar mot Köpenhamn och Hamburg/Berlin är även planerade. Höghastighetstågens sträckning och stationer visas i bilden nedan. Figur 2: Trafikbild US2 Dessa ovan beskrivna linjesträckningar, antal tåg, turtäthet och antal stopp har använts som indata till en SAMPERS/SAMKALK-analys där reseefterfrågan har prognostiserats uttryckt bl a antal personkilometer. För hela höghastighetsbanan och de interregionala snabbtågen prognostiseras ett totalt antal personkilometer om 5,9 miljarder år Resandevolymerna justeras i de modeller som används i detta projekt med 1,3% årlig tillväxt för att erhålla modelleringsperiodens alla års trafikvolymer. PwC 10

11 4. Tågoperatörer Tågoperatörernas intäkter och kostnader baseras på trafikprognoser och operativa kostnader för persontrafiken på järnväg enligt ASEK5, framtagen av Trafikverket. Differensen som uppstår efter beaktande av dessa intäkter och kostnader antas motsvara det ekonomiska utrymme som kan erhållas från tågoperatörerna som delfinansiering av Infrastrukturprojektet samt för drift och underhåll. Stationsavgifter och andra avgifter för tågoperatörerna antas vara inkluderade i de kostnader som prognosticerats i SAMPERS/SAMKALK-analysen av utbyggnadsscenariot US2 för Intäkter Trafikintäkterna baseras på SAMPERS/SAMKALK-analysen av utbyggnadsscenariot US2 som erhållits från Trafikverket. Per 2030 prognostiseras trafikvolymen till 5,9 mdr pkm på höghastighetsbanorna. Denna volym kan jämföras med SJ:s totala volym 2008 om 7,2 mdr pkm. Under hela kalkylperioden antas en årlig trafiktillväxt om 1,3%. Genomsnittsintäkten per pkm på höghastighetsbanan prognostiseras till ca 2,2 SEK/pkm år 2030 i 2030 års penningvärde. Baserat på ovanstående prognostiseras trafikintäkter från en färdigställd höghastighetsbana generera 12,9 mdkr år 2030 i 2030 års penningvärde. Banan antas vara färdigställd till 67% under åren 2028 och 2029, varpå intäkterna minskar proportionellt under dessa år. Från och med 2030 antas full utnyttjandegrad Operationella kostnader I modellen används Trafikverkets antaganden om kostnader för tågoperatörer. Dessa kostnader antas inkludera följande: - Personal (förare, vagnpersonal, servicepersonal samt ledning och administration) - Underhåll av tåg - Stationsavgifter - Elkostnader - Kapitalkostnader - Olyckskostnader - Slitagekostnader Dessa kostnader har i sin helhet blivit uppskattade och prognosticerade av Trafikverket i SAMPERS/SAMKALK-analysen av utbyggnadsscenariot US2 och anges som årliga kostnader för alla linjer på vilka höghastighetståg och interregionala snabbtåg går. För 2030 uppgår de totala kostnaderna för tågoperatörerna på höghastighetsbanan till 6,1 mdkr, i 2030 års penningvärde, enligt Trafikverkets beräkningar. Under hela kalkylperioden antas de totala kostnaderna för tågoperatörerna utgöra ca 47% av de totala intäkterna. Kostnaderna per personkilometer uppgår år 2030 till 1,03 SEK/pkm i 2030 års penningvärde. PwC 11

12 4.3. Banavgifter Baserat på intäkter och kostnader enligt ovan har det ekonomiska utrymme som är tillgängligt för banavgifter beräknats. I scenario 1a och 1b erhåller Infrastrukturprojektet banavgifter motsvarande 30% av omsättningen, medan i scenario 2a och 2b banavgifterna antas utgöra ca 46% av tågoperatörernas intäkter. Det bör noteras att det i realiteten kommer att finnas ett antal olika typer av banavgifter. Den nu beräknade ska betraktas som en genomsnittlig, sammanfattande, banavgift. Utrymme för banavgifter kr kr kr kr kr kr Olika andel av de totala intäkterna modelleras som banavgifter Utrymme för banavgifter före skatt Operationella kostnader för tågoperatörer kr 0 kr Intäkter Kostnader Figur 3: Beräkning av det ekonomiska utrymme som finns tillgängligt för banavgifter I modellen som togs fram av PwC i samband med underlagsrapporten till SOU (2009:74) Finansieringslösningar m m för höghastighetsbanor i Sverige år 2009 söktes efter en nivå på banavgifter som gav tågoperatörerna en tillfredsställande avkastning på eget kapital, samt en attraktiv genomsnittlig nettomarginal. Denna iterativa process visade att tågoperatörerna kunde bära ca 30% av sin omsättning i banavgifter. Den gamla modellens värden för 2030 visas i diagrammet nedan. PwC 12

13 Fördelning av intäkter (Modell från 2009) ,2 0,3 0,7 6,5 5,5 11,7 11, Övrigt utrymme Nettomarginal Uttagna banavgifter Möjliga banavgifter Kostnader Intäkter Figur 4: Fördelning av tågoperatörernas intäkter år 2030 (Enligt PwC:s modell i samband med SOU 2009:74) Totalt beräknades intäkter om 18,2 mdkr år 2030 i 2030 års penningvärde, varav 30%, eller 5,5 mdkr togs ut i banavgifter enligt modell i samband med SOU 2009:74. Under hela kalkylperioden erhölls en genomsnittlig nettomarginal (resultat före skatt) om 6,6 % och en avkastning på ca 15%. Baserat på dessa antaganden har PwC valt att även i denna nya modell baserad på SAMPERS/SAMKALKanalysen av utbyggnadsscenariot US2 sätta banavgifterna till 30% av de totala intäkterna i scenario 1a och 2a. Detta lämnar ett utrymme för avkastning på eget kapital för tågoperatörerna på ca 2,9 mdkr år 2030 (i 2030 års penningvärde) motsvarande ca 23% i nettomarginal. Detta indikerar att det, givet gjorda antaganden, kan finnas utrymme för ytterligare banavgifter (se kapitel 8.3), vilket modellerats i scenario 1b och 2b. Följande diagram visar motsvarande fördelning i den nya modellen för år 2030 i 2030 års penningvärde och för scenario 1a och 2a. Fördelning av intäkter (Ny modell) ,9 6,8 3,9 12,9 6,1 6, Övrigt utrymme Uttagna banavgifter Möjliga banavgifter Kostnader Intäkter Figur 5: Fördelning av tågoperatörernas intäkter år 2030 i scenario 1a och 2a PwC 13

14 5. Infrastrukturprojektet 5.1. Investeringskostnad för höghastighetsbanan Investeringskostnaderna som detta projekt grundar sig på utreddes av banverket på uppdrag av SOU (2009:74) Höghastighetsbanor. Dessa granskades inom ramen för SOU:n och i Kapacitetsutredningen. Inget ytterligare fysiskt utredningsarbete har utförts som ändrar de kalkyler som lades fram i föregående rapport från PwC angående höghastighetsbanor. Olika scenarier har däremot utvärderats och den totala investeringskostnaden justerats upp eller ned beroende på valt scenario. I grundkalkylen i SOU:n, som användes som indata till föregående modell gjord av PwC, bedömdes den totala investeringskostnaden uppgå till 140 mdkr i 2008 års penningvärde. På grund av minskad generell osäkerhet gällande tekniska faktorer skrevs denna summa ned med 10 mdkr. På grund av minskad osäkerhet rörande organisatoriska risker och genomföranderisker räknades investeringskostnaden ned med ytterligare 10 mdkr, och 5 mdkr lades till för att bygga banan med ballastfria spår, för att slutligen landa på 125 mdkr i 2008 års penningvärde, med ett osäkerhetsintervall om ca ±25mdkr. Kostnadsberäkningarna har utförts med den så kallade successivmetoden. Med 50% sannolikhet blir kostnaderna lägre än 125 mdkr. Beräkningarna visar även att kostnaderna med 15% sannolikhet blir lägre än 100 mdkr och med 85% sannolikhet blir lägre än 150 mdkr. I Kapacitetsutredningen, i vilken flera olika scenarion för banan togs fram, bedömdes utredningsförslaget benämnt US2 vara mest fördelaktigt. Scenariot US2 är det förslag som legat till grund för denna modell och varifrån modellens indata för trafikvolymer och intäkter och kostnader härrör. I detta utredningsförslag bedömdes en anläggningskostnad på 14 mdkr mindre än i grundkalkylerna i SOU:n vara möjlig. Däremot gjordes bedömningen att effektivitetsvinster på 10 mdkr som även dessa presenterades i SOU:ns grundkalkyl inte var rimliga. Därmed hamnade den totala investeringskostnaden på ca 120 mdkr för hela investeringen i höghastighetsbanorna enligt scenario US2 (i 2008 års penningvärde). Detta motsvarar ca 140 mdr i 2013 års penningvärde. I denna rapport har vi valt att utgå från de 125 som presenterades i grundkalkylen i SOU Höghastighetsbanor, då dessa även låg till grund för den tidigare modell som användes av PwC Investeringskostnaden om ca 125 mdkr i 2008 års penningvärde har enbart justerats upp med ett årligt entreprenadindex om ca 2,4% (baserat på åren ), vilket ger en investeringskostnad om ca 140 ± 30 mdkr i 2013 års penningvärde. Båda beräkningssätten ger samma investeringskostnad varpå de ej påverkar analysen. Swepro har i sin delutredning tidigare bedömt att trafiken kan starta år Då den tidigare versionen av denna rapport utkom, 2009, antogs en utnyttjandenivå av höghastighetsbanan 2023 och 2024 om 67%, för att 2025 och efterföljande år uppgå till 100%. I denna rapport utgår vi från samma färdigställandetakt som i Swepro:s rapport, men förskjuter hela förloppet med fem år, vilket ger byggstart år I och med detta antas banan utnyttjas till 67% år 2028 och 2029 och därefter till 100%. PwC 14

15 Procentuell fördelning av investering 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 8,1% 7,3% 7,3% 4,4% 4,4% 1,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% Figur 6: Swepro:s fördelning av Infrastrukturprojektets investeringsbehov 5.2. Infrastrukturprojektets operationella kostnader Kostnaderna utöver investeringar för infrastrukturen består i huvudsak av underhåll, personalkostnader, räntor och övriga utgifter. Dessa utgifter baseras på UIC:s (International Union of Railways) rekommendationer, anpassade efter höghastighetsbanans sträckning och utformning. Dessa har satts till 0,5 mdkr/år för år 2008 och sedan justerats för inflation. De år banan ej utnyttjas till fullo, år 2028 och 2029, antas Infrastrukturprojektets operationella kostnader minska proportionellt med banans nyttjande Infrastrukturprojektets intäkter Banavgifter I modellen erhåller Infrastrukturprojektets intäkter i form av banavgifter från tågoperatörerna. Dessa sätts till 30% av tågoperatörernas totala intäkter i scenario 1a och 2a och till ca 46% i scenario 1b och 2b. Banavgifterna beskrivs mer utförligt under kapitel 4.2 men framställs då som en kostnad för tågoperatörerna EU-bidrag I tidigare PwC-rapport estimerades EU-bidragen till 3% av TEN-T-systemets budget, och uppgick då till ca 4 mdkr i 2008 års penningvärde. Det påpekades att detta bidrag var högst osäkert och eventuellt skulle komma att falla bort helt i och med TEN-T-systemets omformning efter EU har i och med omformningen istället valt att trefaldiga budgeten jämfört med föregående period. PwC har i denna rapport valt att endast justera upp EU-bidragen enligt entreprenadindex, så att dess andel av den totala investeringen blir oförändrad Strukturfonder Bidrag från internationella strukturfonder kan stödja projekt av denna karaktär. Bland annat har Spanien erhållit stöd i liknande projekt. Dock är dessa strukturfonder tänkta att motverka de sociala och ekonomiska skillnaderna mellan olika regioner inom EU. På grund av Sveriges starka ekonomiska ställning, som ytterligare relativt har förstärkts i och med finanskrisen, bedöms möjligheterna att erhålla stöd från EU:s strukturfonder som små. På grund av detta antas inga ekonomiska medel komma från strukturfonder i detta projekt Regionala och kommunala bidrag Medfinansiering av främst stationer baseras på principen att staten tar huvudansvaret för banan inklusive bl a plattformar för avstigning medan kommuner/regioner svarar för stationsanläggningen. Regional medfinansiering är frivillig och kommuner och regioner kan inte tvingas att medverka. PwC 15

16 Storleken på medfinansieringen av banan baseras på en samhällsekonomisk bedömning av vilka värden som skapas i de aktuella regionerna baserat på de restidsvinster som uppkommer förutsatt etableringen av höghastighetsbanan. Vid byggandet av Citybanan i Stockholm bidrar regionerna utanför Stockholmsområden med 20% av infrastrukturinvesteringen. Givet en medfinansieringsgrad om 15% kan de regionala och kommunala bidragen uppgå till ca 21 mdkr, vilket antagits i detta projekt Lån från multilaterala banker Lån från multilaterala banker som EIB och NIB har som regel lägre räntor än lån från andra, privata, aktörer. Dock bedöms dessa vara dyrare för staten än att låna från riksgälden. Denna finansiering antas därför endast bli aktuell i det fall man väljer en lösning med finansiering via ett privat infrastrukturbolag. Ur ett statligt perspektiv angående Infrastrukturprojektet kan skatter betraktas som en förflyttning av kapital, snarare än skapande av nya intäkter. Endast de skatter som uppstår som en effekt av en nettoökning i form av ökat resande och godstrafik kan betraktas som positiva kassaflöden för staten. Dessutom går det ej att öronmärka skatter för specifika ändamål, varpå skatter som finansieringskälla ej tas hänsyn till i de finansiella kalkylerna i detta projekt. PwC 16

17 6. Organisations- och genomförandeformer för byggande och drift Den traditionella modellen för byggnation och drift av järnväg i Sverige är att staten, via Trafikverket äger och förvaltar baninfrastrukturen medan privata aktörer trafikerar banorna. Det enda svenska exemplet på en alternativ upphandlings- och kontraktform är Arlandabanan där baninfrastrukturen ägs av staten via det av staten helägda bolaget Arlanda Infrastructure AB. Trafiken på banan drivs i sin tur av A-train AB som har koncession på att driva trafiken på Arlandabanan under 40 år. Design Byggnation Drift Finansiering Banvall Spåröverbyggnad Rullande mtrl. Trafik Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Privat Privat Privat Privat Privat Privat Privat Privat Figur 7: Traditionell organisations- och genförandemodell Organisations- och genomförandeformen för de höghastighetsprojekt som har genomförts i Europa spänner från helt statliga till projekt där privata aktörer både förvaltar baninfrastruktur och trafikerar banan. Det kan dock konstateras att inga projekt har genomförts utan en i huvudsaklig statlig finansiering. Den vanligast förekommande genomförandemodellen i de höghastighetsprojekt som har privata inslag är att byggnation, drift och finansiering av baninfrastrukturen upplåts på en privat part. Vi har inte kunnat notera att det finns något fall där en privat part har fått koncession på att bygga, driva och finansiera både baninfrastruktur och trafikera banan. HS1, höghastighetsbanan mellan London och brittiska sidan av Eurotunnel var från början upphandlad som en integrerad lösning men efter att projektet omstrukturerats ett antal gånger till följd av finansiella problem återtog staten banan. Banan har senare sålts till privata aktörer som en koncession. I HSL Zuid, höghastighetsbanan mellan Holland och Belgien, har ansvaret för baninfrastrukturen delats upp i två kontrakt där ett privat konsortium svarar för banvall och ett privat konsortium svarar för spåröverbyggnad. Övriga projekt där ansvaret för byggnation och drift av baninfrastrukturen har överlåtits på en privat aktör så har ansvaret omfattat såväl banvall som spåröverbyggnad. Vi har inte funnit att det finns något projekt där en privat part tar ansvar för byggnation, drift och finansiering av baninfrastrukturen, utan staten tar full trafik- och intäktsrisk. Dessa kontrakt är istället i huvudsak baserade på tillgänglighetsbaserade ersättningar från staten. Detta innebär således att även om de privata aktörerna svarar för finansieringen av projektet under byggtiden så står staten för finansieringen över tid då de privata aktörernas finansiering återbetalats genom de tillgänglighetsbaserade ersättningarna under driftstiden. PwC 17

18 Design Byggnation Drift Finansiering Banvall Spåröverbyggnad Rullande mtrl. Trafik Privat Privat Privat Staten Privat Privat Privat Staten Privat Privat Privat Privat Privat Privat Privat Privat Rail and Property Figur 8: Alternativ organisations- och genomförandemodell Hong Kong är internationellt erkänt för sin modell att expandera staden med hjälp av utbyggnad av rälsbunden trafik. Hong Kong som stad karaktäriseras av en mycket hög befolkningstäthet samt mycket väl utbyggda allmänna kommunikationer. Över 90% av alla resor görs med allmänna kommunikationer (Cervero, Murakami 2008). Det är också en av få städer där allmänna kommunikationer går med vinst och är ett av de bästa exemplen där markens värdeökning av mark i princip finansierar utbyggnaden av rälsbunden trafik. Värdeökningen tillkommer då marknaden värderar land/ mark i närhet av järnvägsstationer generellt sett mycket högre än annan mark. Modellen är utvecklad och intimt hopkopplat med bolaget MTR som bedriver tågtrafik i Hong Kong. MTR är även operatör av Stockholms tunnelbana fram till 2017 med möjlighet till förlängning i ytterligare sex år, dock endast som operatör. I huvudsak består affärsmodellen av att MTR åtar sig att finansiera ny spårtrafik fullt ut. Bolaget erhåller inget stöd eller bidrag för att bekosta utbyggnad. Istället erhåller bolaget en exklusiv rätt att utveckla fastigheterna ovan och kring stationerna. Modellen bygger på att MTR betalar ett pris på marken/ fastigheten från Hong Kong baserat på att ingen spårtrafik är framdragen. Därefter säljer MTR rätten till att utveckla dessa delar för ett marknadspris baserat på att spårtrafik är framdragen. Skillnaden däremellan kan vara dramatisk. MTR fungerar fullt ut som ett bolag vilket som helst med krav på skälig avkastning och subventionerar inte utbyggnaden. Rent kontraktsmässigt brukar bolaget även skriva in klausuler om framtida fastighetsavkastningar och erhåller således värdeökning även över tid. Med hänsyn tagen till att det saknas såväl tillräckligt befolkningsunderlag och oexploaterad mark i tillräcklig utsträckning i anslutning till en tänkt höghastighetsbana får möjligheten att använda den aktuella affärsmodelen anses vara begränsad. PwC 18

19 7. Resultat Följande kalkyler har baserats på Trafikverkets prognoser för tågoperatörernas intäkter och kostnader. PwC har mottagit uppskattade årliga intäkter och kostnader för tågoperatörer på höghastighetsbanan för år För att beräkna en årlig prognos har intäkter och kostnader justerats med 2% årligen baserat på inflation. Baserat på detta uppgår intäkterna år 2030 i 2030 års penningvärde till ca 12,9 mdkr och kostnaderna till ca 6,1 mdkr. Vi har inom ramen för detta uppdrag inte haft tillgång till underliggande beräkningar för intäkter och kostnader och inte heller haft möjlighet att granska dem i detalj. Enligt Trafikverket omfattar de uppskattade totalkostnaderna rörelsekostnader och kapitalkostnad för tågoperatörerna. Det driftnetto som ges av kalkylen speglar därmed det utrymme som är möjligt för uttag av banavgifter utan hänsyn till skatt och vinstmarginal Scenario 1a I detta scenario tas 30% av tågoperatörernas intäkter ut i banavgifter och staten är ensam ägare av Infrastrukturprojektet. Nedanstående graf visar Infrastrukturprojektets uppskattade kassaflöden, baserat på den ovan beräknade möjliga banavgiften och kostnader för Infrastrukturprojektet inklusive investeringsbehov och kapitalkostnader. I detta scenario antas ett helstatligt ägande av Infrastrukturprojektet. Under investeringstiden och ett antal år efter färdigställandet av banan blir kassaflödet negativt, för att år 2037 vända till positivt. Följande antaganden ligger till grund för Infrastrukturprojektets operationella kassaflöde och ligger även till grund för de andra scenariona. Investeringarna om totalt ca 140 mdkr baseras på uppgifter från SOU:n från 2009 angående höghastighetsbanor och är uppräknade till 2013 års penningvärde. Fördelningen av investeringarna under byggtiden baseras på uppgifter från Swepro. Årliga operativa kostnader för Infrastrukturprojektet baseras på uppgifter från UIC, som inflationsjusteras med 2% årligen. Räntekostnaden beräknas på ett lån motsvarande det ackumulerade underskottet i kassaflöde. Räntan har för staten uppskattats till 2,94% baserat på en 30-årig statsobligation. PwC 19

20 Infrastrukturprojektets operaationella kassaflöde Kassaflöde Figur 9: Infrastrukturprojektets operationella kassaflöde I och med det negativa kassaflödet under investeringsperioden blir det ackumulerade finansieringsbehovet stort tidigt under kalkylperioden. Som mest krävs finansiering från lån eller andra källor om ca 190 mdkr. År 2068 nås break-even, sett ur ett projektperspektiv. Infrastrukturprojektets finansieringskrav Ackumulerat under-/överskott Figur 10: Infrastrukturprojektets finansieringskrav PwC 20

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

7 985 7 kro 985 n or 5 6 % Offentlig Privat Samverkan. valfrihet mångfald. konkurrens. rapport

7 985 7 kro 985 n or 5 6 % Offentlig Privat Samverkan. valfrihet mångfald. konkurrens. rapport 7 985 kro n or 34 62 6 12 470 7 985 7 kro 985 n or 5 6 % rapport valfrihet mångfald konkurrens rapport Offentlig Privat Samverkan En rapport skriven av KPMG Bohlins AB på uppdrag av Konkurrensverket Förord

Läs mer

Statens finansiella tillgångar

Statens finansiella tillgångar riksrevisionen granskar: offentliga finanser Statens finansiella tillgångar något att räkna med? rir 2015:16 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret OM OFFENTLIG SEKTOR En antologi från Statskontoret Statskontoret, 2012 Innehåll Förord 5 Yvonne Gustafsson 1 Inledning och sammanfattning 7 Åsa-Pia Järliden Bergström och Bob Pernodd 2 Teori och forskningsläget

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Den svenska järnvägen om orsakerna och kostnaderna för bristfällig politik

Den svenska järnvägen om orsakerna och kostnaderna för bristfällig politik Den svenska järnvägen om orsakerna och kostnaderna för bristfällig politik Av: Kristoffer Arvidsson Thonäng Sammanfattning En fungerande infrastruktur utgör samhällets ryggrad. Den bygger samman samhället

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Rådets uppgifter fullföljs

Läs mer

Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag

Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Regeringsuppdrag Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Titel: Regeringsuppdrag - Underlag för offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Utgivningsdatum: Oktober 2014 Ärendenummer:

Läs mer

Ny syn på järnvägsunderhållet

Ny syn på järnvägsunderhållet Ny syn på järnvägsunderhållet Ändrad organisering av järnvägsunderhållet och ny myndighetsstruktur för effektivisering av den statliga transportinfrastrukturverksamheten Bengt Jäderholm Förord Den svenska

Läs mer

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar TRAFFIC AB PM 2012:19 VERSION 1.1 Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Dokumentinformation Titel: Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Serie nr: 2012:19 Projektnr: 11192 Författare:

Läs mer

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-11-07 Arbetet med vägledningen har genomförts av ett arbetsutskott med följande deltagare; Magnus Lundsten,

Läs mer

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2012-01-27 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015

Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Ura 2002:9 ISSN 1401-0844 Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2015

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2015 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2015 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Rådets uppgifter fullföljs

Läs mer

ESV 2003:21. Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt. verksamhet. Regeringsuppdrag

ESV 2003:21. Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt. verksamhet. Regeringsuppdrag ESV 2003:21 Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt verksamhet Regeringsuppdrag 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...3 1 INLEDNING...5 1.1 BAKGRUND...5 1.2 REGERINGENS UPPDRAG...5 1.3 GENOMFÖRANDE...5

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet

Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet En djupanalys av bostadsbyggandets grundläggande villkor Slutrapport 2015-01-09 Sveriges Byggindustrier är en rikstäckande bransch- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

2010:26. Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet

2010:26. Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet 2010:26 Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet MISSIV DATUM DIARIENR 2010-11-15 2010/105-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-06-03 IJ2010/1005/DISK Regeringen Integrations-

Läs mer

Värdet av en god uppväxt. Sociala investeringar för framtidens välfärd

Värdet av en god uppväxt. Sociala investeringar för framtidens välfärd Värdet av en god uppväxt Sociala investeringar för framtidens välfärd Värdet av en god uppväxt Sociala investeringar för framtidens välfärd Upplysningar om innehållet: Ing-Marie Wieselgren, ing-marie.wieselgren@skl.se

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer