Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011 - 1 -"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Version , Antagen KF Arboga kommun 2011 Box Arboga Telefon: Organisationsnummer: Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: E post: - 2 -

3 SNABBA FAKTA INNEHÅLL Kommunens resultat för år 2011 blev minus 20,6 mkr (17,6 mkr år 2010). Nämnderna visar ett resultat på 3,4 mkr (-14,8 mkr). Årets nettoinvesteringar uppgick till 39,8 mkr (51,1 mkr). Befolkningen i Arboga var personer vid årsskiftet 2011/2012 (13 285). Vid årsskiftet 2011/2012 hade kommunen 921 tillsvidareanställda (967). VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET... 4 INLEDNING... 6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Organisationsöversikt...9 Vart gick pengarna?...10 Fem år i sammandrag...10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Vision, strategiska områden och övergripande mål...12 Boende...14 Livsmiljö...16 Service och tillgänglighet...19 Näringsliv...21 Besökare...24 Besökare...24 Utbildning...26 Kommunikation...28 Kommunen som arbetsgivare...29 Omvärldsorientering...32 Ekonomisk analys och god ekonomisk hushållning...36 Medarbetare...43 Kvalitetsredovisning...45 VERKSAMHETSREDOVISNING Kommunens styrelse och nämnder...50 Kommunägda företag och organisationer...62 EKONOMISK REDOVISNING Drift och investeringsredovisning...76 Resultaträkning...77 Kassaflödesanalys...81 Balansräkning...82 REDOVISNINGSPRINCIPER ORDLISTA OCH FÖRKLARINGAR REVISIONSBERÄTTELSE

4 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Ny vägrestaurang i Arboga I april öppnade Rastakoncernen en ny vägrestaurang vid Ekbacksrondellen i Arboga. Rastakoncernen hyr fastigheten av Byggnadsfirman Lund och i anläggningen ingår restaurang samt 21 motellrum med cirka 45 bäddar. Biträdande rektorer blir förskolechefer Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas fullt ut. I samband med det blev förskolan en egen skolform och enligt lagen måste varje förskola ha en förskolechef. Med anledning av det förändrade barn- och utbildningsförvaltningen sin organisation i början av året. Titeln biträdande rektor togs bort och ersattes med förskolechef. Förutom titlarna innebar förändringen ett utökat ansvar för förskolecheferna, bland annat vad gäller kvalitetsarbetet på förskolan. Infrastrukturministern medverkar på möte om pendling Den 26 januari hade alla som pendlar möjlighet att framföra sina synpunkter och diskutera tåg- och busstider, biljetter och stationsområdet med representanter från bland annat SJ, Trafikverket och Arboga kommun. På mötet medverkade även infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Mötet var välbesökt och hölls i Medborgarhuset. Lansering av ny webbplats I mars lanserades nya arboga.se. Webbplatsen hade då försetts med ny teknik som uppfyller de krav på tillgänglighet och kodstandard som ställs på offentliga webbplatser. I och med ombyggnationen fick webbplatsen också nya funktioner, som exempelvis en ny sökfunktion. Förbättringsarbetet under året resulterade i att Arbogas webbplats hamnade på plats 16 av Sveriges 290 kommuner i SKL:s mätning av information på kommunala webbplatser. Ekbacksbadets utomhusbad stängt sommaren 2011 I maj stod det klart att bassängerna på Ekbacksbadets utomhusbad hade så omfattande skador att badet måste hållas stängt sommaren Ekbacksbadets inomhusbad var däremot öppet hela sommaren med undantag av ett par veckors stängning för underhåll. Villagatsbadet fick en uppfräschning under försommaren genom frivilliga krafter. Nya tomter förbereds i kvarteret Rönnen I slutet av året påbörjade tekniska förvaltningen utbyggnaden av gator samt vatten- och avloppsledningar vid kvarteret Rönnen. Byggklara villatomter ska finnas klara i området till sommaren Grundskolan fick pengar från Kulturrådet Under våren fick Arbogas grundskolor och grundsärskola 0,1 mkr från Kulturrådet. Pengarna användes till att förstärka redan pågående kulturaktiviteter i skolan med inriktning på muntligt berättande. Arboga var en av 366 skolhuvudmän som fick dela på cirka 150 mkr från Kulturrådet. Julpeng till barnfamiljer med försörjningsstöd Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde i december att alla barnfamiljer som lever på försörjningsstöd ska få 500 kronor extra per barn under december månad. Julpengen betalas ut till barnfamiljer som lever på försörjningsstöd och baseras på ansökan för december månad

5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Arbogaborna tyckte till Under hösten genomfördes en stor medborgarundersökning där Arbogabor fick möjlighet att svara på frågor om trygghet, inflytande och om hur det är att leva och bo i Arboga. Enkätundersökningen genomfördes av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Arboga kommun. Syftet med enkäten är att få en bättre bild av hur Arbogaborna upplever Arboga och resultatet kommer att användas som en del av kommunens kvalitetsarbete. Kommunens Lördagsöppet lockade många Lördagen den 8 oktober bjöd Arboga kommun in till öppet hus för att visa upp både verksamhet och lokaler. Under dagen passade cirka 350 personer på att göra ett besök i Rådhuset. Förutom att det var lördagsöppet i Rådhuset hade Arbetsmarknadsenheten öppet hus i sina lokaler på Strängen 13 och på biblioteket visade bibliotekarie och arkivarie upp vad som finns att hitta om Arbogas historia på nätet. Västra Mälardalens Myndighetsförbund anordnade samtidigt en mässa på Vasagymnasiet om enskilda avlopp. En vecka med hälsa i fokus Den oktober anordnades Hälsovecka i Arboga. Veckan inleddes med mässa i medborgarhuset. Hälsoveckan var ett samarbete mellan Arboga kommun och lokala företagare och organisationer. Under veckan anordnades allt från föreläsningar till gympapass, motionslopp och hälsoaktiviteter. Fler än företag Den sista december var antalet aktiva företag i Arboga stycken. Det innebar att antalet företag för första gången, sedan mätningar började göras år 2007, översteg stycken. Som aktiva företag räknas de som har F-skattsedel. Nya omklädningsrum vid Mekens IP Under våren och sommaren 2011 anlades en ny omklädningsbyggnad vid Mekens IP. Arbetet blev klart i slutet av sommaren. Byggnaden är cirka 150 kvadratmeter och innehåller fyra moderna omklädningsrum. Åtta nya boulebanor I slutet av september invigdes den nya boulehallen i Kuriren-huset på Ahllöfsgatan. I huset finns nu åtta boulebanor

6 INLEDNING INLEDNING INLEDNINGEN INNEHÅLLER 7 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET Kommunstyrelsens ordförande, Olle Ytterberg, gör en sammanfattning av året som gått. 9 ORGANISATIONSÖVERSIKT Här redovisas kommunens politiska organisation samt de företag och organisationer där kommunen har intressen. 10 VART GICK PENGARNA Här ges en redovisning av till vilka verksamheter kommunens skatteintäkter och avgifter gått. 10 FEM ÅR I SAMMANDRAG Här redovisas viktiga nyckeltal i siffror för de senaste fem åren för att ge en uppfattning om den ekonomiska utvecklingen i kommunen

7 INLEDNING KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE PLUS FÖR KOMMUNENS VERKSAMHETER År 2011 har varit ett bra år för Arboga. Kommunens ekonomi är sund, befolkningen har ökat och vi har uppfyllt många av de mål vi satt upp för kommunens arbete. Men flera utmaningar ligger framför oss. Vi ser en ekonomisk oro i omvärlden, arbetslösheten i Arboga är fortsatt hög och vi känner oss inte så trygga som vi borde kunna göra i vår vackra miljö. I Arboga kommun jobbar vi med utveckling genom de strategiska områdena Boende, Livsmiljö, Service och tillgänglighet, Näringsliv, Besökare, Utbildning, Kommunikation och Kommunen som arbetsgivare. Inom området Boende har vi nu gott om tomter och detaljplaner som medger både byggnation av villor och lägenheter. Vi har även genomfört en större utredning för att se det framtida behovet av lokaler för skolan och vilket framtida behov som finns av boende för äldre. Under Livsmiljö ser vi att många Arbogabor upplever otrygghet, något som framgår av den stora medborgarundersökning som genomförts under året. Att öka tryggheten är en central fråga och flera trygghetsskapande aktiviteter har genomförts och kommer att genomföras. Inom Service och tillgänglighet har värdighetsgarantier inom äldreomsorgen införts, arbetet med enkelt avhjälpta hinder fortsätter och tillgänglighetsaspekten har blivit en given del vid nybyggnation. Näringslivet har stärkts under året och många nya företag har startats i Arboga. Samarbeten både i regionen och inom kommunen har inletts för att utveckla och förbättra servicen till företagen och för att satsa på entreprenörskap. Tyvärr har oron i omvärlden hämmat tillväxten i näringslivet, vilket gör att arbetslösheten fortsätter att vara hög i Arboga och i regionen. Att vända detta är en av våra största utmaningar. Besöksnäringen fortsätter att utvecklas positivt med en ökning av antalet dagbesökare i Arboga samt en ökad samverkan mellan turistaktörerna. Andelen elever i våra skolor som målen i alla ämnen i årskurs 9 ökar. Det är också fler ungdomar än tidigare som väljer att studera på Vasagymnasiet. Arbogas befolkning ökade med 17 personer under år 2011, mest beroende på att inflyttningen är betydligt större än utflyttningen. En ökande befolkning är ett trendbrott som vi hoppas håller i sig. Att det ska fungera bra att pendla till och från Arboga är en viktig fråga, kollektivtrafik och pendlingen diskuteras därför i många olika forum. Trafiken på Svealandsbanan var under första delen av år 2011 under all kritik, men har förbättrats i slutet av året. Miljö- och byggförvaltningen ingår sedan början av år 2011 i ett kommunalförbund, Västra Mälardalens Myndighetsförbund, som nu haft sitt första verksamhetsår. Det har gett oss en mer robust organisation och bör långsiktigt bidra till bättre service inom många områden. Kommunens fastighetsförvaltning bedrivs sedan ett år i helägda kommunala bolag, Arbogabostäder AB (ABO) och Kommunfastigheter i Arboga AB. Syftet är att komma tillrätta med brister i kommunens fastighetsförvaltning och de - 7 -

8 INLEDNING KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE stora ekonomiska underskott som fastighetsförvaltningen belastat kommunens ekonomi med. Under året har underhållsbehovet inventerats och dokumenterats, underhållsplaner tagits fram och ett omfattande arbete har påbörjats. Glädjande nog kan vi se förbättringar på många områden och en ekonomi i dessa verksamheter som i stort sett är i balans. En viktig och starkt bidragande orsak är att det inte längre finns några tomma lokaler och bostäder eftersom det mesta är uthyrt. Kommunens verksamheter har under året bedrivits med en ekonomi i balans. För första gången på många år har samtliga nämnder balans eller ett överskott vid årets slut. Det är resultatet av ett mycket gott arbete i alla kommunens verksamheter. Tyvärr har den finansiella oron i omvärlden påverkat oss. Knappt har finanskrisen ebbat ut och återhämtningen börjat förrän eurokrisen gör entré. Orsakat av ränteförändringar i omvärlden har vi fått göra en mycket stor icke budgeterad avsättning till framtida pensioner under året. Det har kostat oss 28 miljoner kronor som syns i kommunens ekonomiska resultat, även om det inte påverkar avstämning mot det så kallade balanskravet, det vill säga kravet på att kommunens kostnader ska vara lägre än intäkterna. Undantaget denna avsättning så är det ekonomiska resultatet för kommunen betydligt bättre än budgeterat och visar att våra verksamheter bedrivs på ett långsiktigt hållbart sätt utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Detta ger en trygg grund att stå på inför framtiden som präglas av en ekonomisk oro. Slutligen vill jag framföra ett stort tack till alla medarbetare i Arboga kommun. Det är ert arbete som utgör det som Arboga kommun är, en organisation som levererar service av mycket god kvalitet till alla Arbogabor, ung som gammal, året runt. Ni har utfört ett mycket viktigt arbete på ett bra sätt, tack ska ni ha! Slutligen vill jag hälsa alla ni 683 personer som flyttade hit under år 2011 välkomna till Arboga - plats för inspiration. Olle Ytterberg Kommunstyrelsens ordförande - 8 -

9 INLEDNING ORGANISATIONSÖVERSIKT ORGANISATIONSÖVERSIKT - 9 -

10 INLEDNING VART GICK PENGARNA?/ FEM ÅR I SAMMANDRAG VART GICK PENGARNA? FEM ÅR I SAMMANDRAG Allmänt Antal invånare 31/ Skattesats, totalt 32,54 32,39 32,24 32,24 32,24 Skattesats, kommunen 21,74 21,74 21,74 21,74 21,74 Skattekraft i förhållande till riket, procent Antal tillsvidareanställda Ekonomi Årets resultat kommunen, mkr 1,3 3,4 2,6 17,6 20,6 Årets resultat koncernen, mkr 0,7 5,2 3,8 14,8 22,0 Verksamhetens nettokostnader, mkr Verksamhetens nettokostnader, tkr/invånare Nämndernas budgetavvikelser, mkr Verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, procent Nettoinvesteringar, mkr Nettoinvesteringar, tkr/invånare 5,0 4,5 3,3 3,8 3,0 Balansomslutning, mkr Eget kapital, mkr * Likviditet, mkr ,7 Långfristiga lån, mkr Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser, procent Soliditet exklusive pensionsförpliktelser intjänade före 1998, procent Lönekostnader inklusive arvoden exklusive pålägg, mkr * Från år 2010 redovisar Arboga kommun pensioner enligt fullfondsmodellen, det vill säga samtliga pensionsförpliktelser finns redovisade i balansräkningen

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN INNEHÅLLER 12 VISION, STRATEGISKA OMRÅDEN OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Här beskrivs Arboga kommuns styrprocess samt måluppfyllelse/prognos för måluppfyllelse inom de strategiska områdena. 32 OMVÄRLDSORIENTERING Här beskrivs bland annat den finansiella utvecklingen i omvärlden samt hur den påverkar Arboga kommun. 36 EKONOMISK ANALYS OCH GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Här görs en ekonomisk analys av kommunens resultat, ekonomiska ställning samt en uppföljning av kommunens mål för god ekonomisk hushållning. 43 MEDARBETARE Här redovisas fakta kring kommunens personal som till exempel sjukfrånvaro och antalet anställda. 45 KVALITETSREDOVISNING Här redovisas Energi och klimatstrategin, som ersatt miljöredovisningen, samt utvalda resultat från Kommunens Kvalitet i Korthet

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VISION, STRATEGISKA OMRÅDEN OCH ÖVERGRIPANDE MÅL VISION, STRATEGISKA OMRÅDEN OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Visionen nedan visar var Arboga kommun ska befinna sig år Arboga är en inspirerande plats för boende och besökare där den historiska och kulturella profilen är tydlig. Arbogabon är trygg, jämställd och jämlik och har stora möjligheter att utveckla sina idéer och intressen både i arbetet och på fritiden. nämnderna beslutar inom sina respektive områden om mål samt mått för att mäta måluppfyllelsen. Varje förvaltningsledning utarbetar strategier för hur målen ska nås. Enheterna inom varje förvaltning arbetar fram aktiviteter som ska stödja arbetet med att uppnå målen inom styrelsens och nämndernas områden. Kommunfullmäktige har beslutat om åtta strategiska områden samt 25 mål för år De strategiska områdena är: Arboga kännetecknas av hög kompetens och kvalitet. Här finns en kreativ miljö och en god service byggd på nära samverkan mellan näringsliv, föreningar och samhälle. Kommunen har en stabil befolkningsutveckling med över invånare år Utifrån visionen beslutar kommunfullmäktige om strategiska områden för mandatperioden samt mål inom dessa områden. Målen kan omprövas årligen. I inriktningstexten inom det strategiska området anges mera detaljerat kommunfullmäktiges inriktning inom respektive område. Kommunstyrelsen och Boende Livsmiljö Service och tillgänglighet Näringsliv Besökare Utbildning Kommunikation Kommunen som arbetsgivare Redovisning av måluppfyllelse Färgerna visar graden av måluppfyllelse. Målet är uppfyllt eller bedöms uppfyllas under perioden alternativt vid angiven tidpunkt. Målet är delvis uppfyllt eller bedöms bli delvis uppfyllt under perioden alternativt vid angiven tidpunkt. Minst 80 procent. Målet bedöms inte vara uppfyllt eller bli uppfyllt under perioden alternativt vid angiven tidpunkt. Målet har inte kunnat bedömas

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VISION, STRATEGISKA OMRÅDEN OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Strategiska områden Mätarna nedan anger en samlad bedömning av uppfyllelsen av målen inom det strategiska området. Boende Livsmiljö Service och tillgänglighet Näringsliv Besökare Utbildning Kommunikation Kommunen som arbetsgivare Av de 25 mål som kommunfullmäktige har beslutat om bedöms 13 mål ha uppfyllts eller kommer att uppfyllas under planperioden. Sju mål bedöms ha uppfyllts eller kommer att uppfyllas till 80 procent. Tre mål har inte uppfyllts och bedöms inte heller uppfyllas under planperioden. Två mål har inte kunnat bedömas. Högst måluppfyllelse har området boende där samtliga mål är uppfyllda eller förväntas uppfyllas. Inom områdena livsmiljö och näringsliv har huvuddelen av målen uppfyllts eller förväntas uppfyllas. Dock finns ett mål inom dessa respektive områden som inte är uppfyllt och inte heller förväntas uppfyllas under planperioden. Inom området näringsliv finns ett mål som inte kan bedömas. Inom områdena utbildning, kommunikation samt kommunen som arbetsgivare har ett mål uppfyllts eller kommer att uppfyllas och ett mål är uppfyllt eller kommer att uppfyllas till 80 procent. Inom området kommunens som arbetsgivare har ett mål inte kunnat bedömas. Inom området service och tillgänglighet har ett mål uppfyllts eller kommer att uppfyllas, två mål har uppfyllts eller kommer att uppfyllas till 80 procent. Ett mål har inte uppfyllts och kommer inte heller att uppfyllas under planperioden. Inom området besökare har ett mål uppfyllts eller kommer att uppfyllas, medan ett mål är uppfyllt eller kommer att uppfyllas till 80 procent

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BOENDE BOENDE Arboga är en attraktiv kommun att bo i genom att bostadsbyggandet stimuleras. Detta bör ske genom att erbjuda en inspirerande mångfald av alternativa bostadsområden. Vi vill främja byggandet av nya bostäder för Arbogabor och nyinflyttade och skapa centralt belägna bostäder för seniorer. Stadsmiljön i centrum och utefter Arbogaån bevaras och upprustningen av de unika miljöerna fortsätter. Vi arbetar för ökad service till Arbogaborna utanför tätorten. Andelen outhyrda lägenheter i bostadsbeståndet i kommunen ska minska årligen. Stort utbud av tomter för villor och lägenheter Det finns gott om tomter i Arboga och detaljplanerna medger både byggnation av villor och lägenheter. En utredning för att se vilket behov som finns av boende för äldre har gjorts under året. I Arboga finns flera attraktiva områden för nyproduktion av bostäder. De flesta villatomterna finns i Säbylundsområdet, norr om Arboga centrum. Tomterna ligger naturnära, på gränsen till landet men ändå med gångavstånd till centrum. I kvarteret Rönnen, som ligger med några minuters gångväg till centrum och järnvägsstationen, skapas nu tomter i direkt anslutning till befintlig småhusbebyggelse med uppväxta trädgårdar. I Götlunda och Medåker finns också tillgång till vackert belägna tomter. Arbetet med att ta fram ytterligare attraktiva tomter fortsätter. Även tomtmark för byggnation av lägenheter i flerfamiljshus finns på flera platser i Arboga. För kvarteren Marknaden och Porsen finns nya detaljplaner och i kvarteret Syrenen samt i Vasastaden finns möjlighet att bygga enligt befintliga äldre detaljplaner. Planarbete pågår också för del av kvarteret Aborren. En boendeplan har tagits fram under året med fokus på utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden. Upprustning av unik miljö För att försköna och tillgängliggöra den unika miljön i Arboga centrum har flera åtgärder gjorts. En kajdel har byggts om i direkt anslutning till Bergmansparken. Kajen, tillsammans med bryggan nedanför Strandgården, har ökat tillgängligheten till ån och möjligheten till aktiviteter i direkt anslutning till ån. Bostäder för äldre Kommunens ambition är att främja nyproduktion av bostäder i centrala lägen för seniorer. Kommunen har medverkat i arbetet genom att ta fram en boendeutredning med fokus på framtida befolkningsutveckling. Utredningen visar behovet av bostäder inom vård och omsorg framöver. Boendeutredningen har presenterats i kommunstyrelsen. Parallellt pågår en lokalutredning för att se vilka behov kommunen har av lokaler. Utredningarna kommer att ligga till grund för ett framtida beslutsunderlag för vård- och omsorgsboende. Frågan om ett trygghetsboende har diskuterats de senaste åren. Socialnämnden har deltagit i dialoger med ett antal byggherrar och presenterat de önskemål om bostäder som förts fram i kommunala pensionärsrådet. Kommunen kommer dock inte att ha någon verksamhet i ett eventuellt boende förutom möjligen en aktivitetsvärd/värdinna

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BOENDE Mål och måluppfyllelse Övergripande mål I Arboga kommun skapas alternativa boendeformer i varierande miljöer. Nya detaljplaner både i och utanför Arboga tätort antas under planperioden. Under planperioden tas nya planer omfattande totalt 120 lägenheter i flerfamiljshus eller villor fram. Andelen outhyrda lägenheter i det av kommunen ägda bostadsbeståndet ska minska årligen. Måluppfyllelse Tillgången på detaljplanelagd mark har förbättrats under året genom kvarteret Rönnen. Utbyggnad av infrastrukturen för kvarteret Rönnen pågår och beräknas vara klar under år Detaljplanen för kvarteret Rönnen har vunnit laga kraft. Planarbete pågår för Hällarna. När utbyggnaden av kvarteret Rönnen är klar finns tillgång till 39 attraktiva villatomter i Arboga. Det finns sju detaljplanelagda områden som medger byggnation av cirka 270 lägenheter. Under år 2010 var vakansgraden i det kommunägda bostadsbeståndet 10 procent. Vid utgången av år 2011 var motsvarande siffra 1,5 procent

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LIVSMILJÖ LIVSMILJÖ Arboga är en trygg och säker kommun att leva i. Vi skapar en trygg miljö och förebygger brott. Vi verkar för att fler poliser placeras i Arboga och anlitar vid behov väktare för att öka tryggheten. Ett annat sätt att förebygga brott är att stärka de sociala nätverken för Arbogas befolkning. Arboga kommun har ingått en samverkansöverenskommelse med polismyndigheten i Västmanland i syfte att samordna resurserna för att effektivt minska brottsligheten och öka tryggheten. Årligen tas en handlingsplan fram som fastställs av det lokala brottsförebyggande rådet och utgör rådets verksamhetsplan. Arboga kännetecknas av en inspirerande livsmiljö. I Arboga ges alla tillgång till ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter genom ett fortsatt generöst kommunalt stöd till dessa verksamheter. Folkhälsoarbetet prioriteras. Idrottsplatser tillhandahålls i kommunen. Vi förbättrar tryggheten för dem som reser till ridhuset. Ungdomars inflytande och ansvar utökas. I Arboga tar vi ett aktivt ansvar för en bra miljö och en hållbar utveckling. Fjärrvärme ska i ännu större utsträckning ersätta olja och el för uppvärmning. Den höga andelen biobränsle i fjärrvärmen bibehålles och bostadsuppvärmningen med förnyelsebara energislag uppmuntras. Arboga har ett bra samhällsklimat där jämställdhet präglar allt arbete. I Arboga ges ett gott stöd till utsatta och marginaliserade grupper. Socialförvaltningens förebyggande arbete på samhälls- och gruppnivå stärks, våldutsatta kvinnor stöds och kvinnojourens arbete uppmuntras. Missbrukarvården erbjuder flera kommunala öppenvårdsalternativ och barnperspektivet genomsyrar allt arbete. Flyktingmottagandet fortsätter i den omfattning som kommunen klarar och Arboga har ett väl fungerande integrationsarbete. Kommunens personal har kunskap i HBTQ- och genusfrågor. Trygghetsfrågan i centrum Den medborgarundersökning som gjordes hösten 2011 visar att många Arbogabor upplever otrygghet. Att öka tryggheten är en central fråga och flera trygghetsskapande aktiviteter har genomförts under året. Under året har bland annat en trygghetsdag anordnats. Dagen riktade sig till elever, föräldrar och personal i årskurs 6-9. Fokus var sociala medier och säkerhet på nätet. I maj genomfördes en trygghetsvandring i området kring Vasastaden och Nybyholm. Fastighetsägare, hyresvärdar, kontaktombud för grannsamverkan, boende samt verksamheter och företag i området, bjöds in till vandringen. En dokumentation av synpunkterna och åtgärdsförslag har tagits fram. I samband med skolavslutningen anordnade ungdomsfullmäktige ett skolavslutningsfirande i Folkets park för ungdomar på högstadiet och gymnasiet. Arrangemanget var lyckat och välbesökt. Under skolavslutningen och årets Medeltidsdagar i augusti anlitades även väktarinsatser för att förstärka tryggheten. Arboga kommuns brottsförebyggande råd arbetar kontinuerligt med att samordna och initiera aktiviteter som förebygger brott och ökar tryggheten för invånarna i Arboga. Andelen biobränsle vid fjärrvärmeverket har ökat från 91,3 procent år 2010 till 97,8 procent år Genom utbyggnad av fjärrvärme på Åsby industriområde har antalet fjärrvärmekunder ökat

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LIVSMILJÖ En trygg miljö Den offentliga miljön i form av parker och gator är en del av människors vardag och det ska kännas tryggt och positivt att vistas där. Trygghetsaspekten tas därför alltid med som en del vid planering och vid projekt och byggnationer i den offentliga miljön. Under året har röjning och gallring av buskar och träd genomförts på flera platser i Arboga, både i bostadsområden och i grönområden. Gallringen utförs för att göra platserna ljusa och attraktiva och därmed upplevas tryggare. Under hösten påbörjades arbetet med att byta ut gatljusen i Arboga till mer miljövänliga och energisnåla alternativ. Arbetet syftar även till att öka den upplevda tryggheten. Samverkan Kommunen har under året inlett en samverkan med polismyndigheten i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten. Bland annat har fastighetsägarna i Arboga bjudits in till ett möte under rubriken "Det ska vara tryggt att bo i Arboga". Frågan om vilka principer som ska gälla för uthyrning av lägenheter är exempel på frågor som diskuterats. Polismyndigheten har, med stöd från Arboga kommun, under året fortsatt arbetet med att informera boende och fastighetsägare om projektet Grannsamverkan. Syftet är att förebygga inbrott och skadegörelse. Stöd till utsatta Ett gott stöd ska ges till utsatta och marginaliserade grupper. Det förebyggande arbetet på grupp- och samhällsnivå ska stärkas. Kommunen har ett flertal verksamheter som riktar sig till dessa grupper, till exempel ungdomskontakten, ungdomsmottagningen, rådgivningsbyrån, familjepedagogsverksamheten, öppenvården inom Stödcentrum, Öppet för alla, Triangels verksamhet och anhörigstöd. Till många av grupperna behövs inget beslut om bistånd utan personer med behov kan delta utifrån eget önskemål. Kommunen har därmed många förebyggande insatser på individ- och gruppnivå, däremot har verksamheter på samhällsnivå inte byggts upp. Inom individ- och familjeomsorgen pågår arbetet med att utveckla öppenvården så att fler vuxna missbrukare kan få stöd på hemmaplan. Stöd till våldsutsatta kvinnor och kvinnojourer har prioriterats och ett flertal utsatta kvinnor och deras barn har fått stöd i akuta situationer. Kommunen deltar också i ett nätverk i Västmanland för att stärka arbetet med kvinnofridsfrågor. Kommunen ger ekonomiskt stöd till kvinnojouren i Köping/Arboga och deltar i kvinnocentrum i Västerås genom att köpa insatser på årsbasis. Arboga ingår gemensamt med länets övriga kommuner i KMV (kriscentrum för män i Västmanland). Delaktighet och samarbete Arboga har ett rikt föreningsliv och många föreningar har en bra utveckling. Flera föreningar har visat intresse för att vara med och sköta driften av anläggningar som idag sköts av kommunen. Kommunen försöker tillvarata dessa krafter på bästa sätt. Under hösten anordnades en hälsovecka och en hälsomässa. Veckan arrangerades av Arboga kommun i samarbete med lokala företagare och föreningslivet i Arboga. För att öka ungdomars inflytande och delaktighet sker ett arbete för att utveckla ungdomsfullmäktige på ungdomarnas villkor. Från och med år 2011 finns ungdomsfullmäktige även representerat i Arbogas Brottsförebyggande råd (BRÅ). Det finns även ett Brottsförebyggande råd för ungdomar, BRÅDIS. BRÅDIS är ett samarbete mellan Arboga, Köpings och Kungsörs kommuner samt polisen. Färre flyktingar än planerat Arboga kommun har totalt tagit emot elva flyktingar under året, trots avtal om 30 platser. Från december 2010 svarar Arbetsförmedlingen för mottagandet av flyktingar varför kommunen inte längre har möjlighet att styra hur många flyktingar som tas emot. Integrationen i Arboga kommun har misslyckats på så sätt att Arboga är en av de kommuner i länet som har högst andel arbetslösa bland utrikes födda. Arbetsmarknadsenheten har påbörjat ett arbete för att undersöka orsakerna till detta och ta fram förslag till åtgärder. En likabehandlingsplan i arbetslivet för kommunens medarbetare antogs under året. Den grundar sig på samtliga lagstadgade diskrimineringsgrunder

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LIVSMILJÖ Mål och måluppfyllelse Övergripande mål Andelen fastighetsnära miljöhus/sorteringsutrymmen ökar varje år. På industriområdet mellan Arbogaån och järnvägen utefter Norra Ågatan är gatumiljön uppstädad och behovet av marksanering och miljöförbättrande åtgärder inom området klarlagd. Fritids och kulturverksamheten bidrar till ett aktivt föreningsliv. Det kommunala trygghetssystemet omfattar alla. Måluppfyllelse Ett bygglov för miljöhus har beviljats under året. Arbetet med att inventera behovet av miljöåtgärder i aktuellt område har inte påbörjats. Resurserna har prioriterats för andra uppdrag. Flera föreningar har en bra utveckling av sina verksamheter. Flera föreningar har också visat intresse att vara med och sköta driften av anläggningar som idag sköts av kommunen. Kommunen försöker tillvarata dessa krafter. Det förs en aktiv dialog med föreningslivet och föreningarna stöttas så att de ska kunna utveckla verksamheterna. Kommunen tillhandahåller idag informationsmaterial om den sociala verksamheten på kommunens webb men också i pappersformat, genom vilka information sprids om vad som kan erbjudas. Under årets kommunlördag fanns verksamheterna på plats för att sprida information om kommunens utbud. Vid en mätning under hösten fick den sociala verksamheten mycket gott betyg gällande information och tillänglighet på webbplatsen. Arbete pågår på länsnivå med att utveckla samhällsinformationen till mottagna flyktingar då informationen enligt nya regler ska tillhandahållas till var och en på deras modersmål. För att sprida information om kvaliteten på kommunens insatser publiceras resultaten på webbplatsen. Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen redovisas på webben och de som vill får även uppgifterna i pappersformat. De fastställda tjänstegarantierna kommer också att redovisas på webbplatsen. Inom arbetsmarknadsenhetens verksamheter får många ett arbete och meningsfull sysselsättning. Möjligheterna stärks också till ett arbete på den öppna arbetsmarknaden

19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SERVICE OCH TILLGÄNGLIGHET SERVICE OCH TILLGÄNGLIGHET Arboga är känt för trygghet och service för alla våra medborgare. Vi bygger trygghets- och serviceboende med möjlighet till både integritet och gemenskap. Tjänster och tillgänglighet är utvecklade för att underlätta vardagen. Möjligheten till vägledning och stöd i kontakten med vård och myndigheter är förbättrad. Antalet barn i barngrupperna i förskolan är färre. Alternativa driftsformer och konkurrensutsättning av kommunens verksamheter hanteras från fall till fall, som en naturlig del i kommunens olika beslutsprocesser. Garantier inom vård och omsorg Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen har implementerats och under året har även garantier för andra verksamheter tagits fram. Tillgänglighetsaspekten har blivit en given del vid nybyggnation och arbetet med enkelt avhjälpta hinder fortsätter. Trygghet, service och tillgänglighet är viktiga frågor för kommunen. För att det ska vara tydligt vilken service som erbjuds infördes värdighetsgarantier inom äldreomsorgen år Under hösten 2011 har även beslutats om tjänstegarantier inom övriga verksamheter inom socialnämnden. Socialnämnden har under året beslutat att inte införa LOV (lagen om valfrihetssystem), utan istället arbeta med valfrihet inom den egna verksamheten. Entreprenad kontra egen regi Frågan om en ny upphandling för de vårdboenden som idag drivs via entreprenad (Trädgården och Götgården) har varit aktuell under året. Ett underlag för beslut presenterades under hösten och beslut fattades att föreslå kommunfullmäktige att inte göra någon ny upphandling utan istället driva boendena i egen regi. Dialog och tillgänglig miljö Att arbeta med tillgänglighet, trygghet och service för Arbogas medborgare ingår som en viktig del i utformningen av gatumiljö, infrastruktur och detaljplaner. Vid nya byggnationer, till exempel kajen vid Bergmanparken, tas hänsyn till tillgängligheten. Kommunen arbetar även med ta bort enkelt avhjälpta hinder enligt den inventering som genomförts. Arbetet har bland annat inneburit att övergångsställen har byggts om och att dörrar och trappor i allmänna byggnader har kontrastmarkerats för att öka tillgängligheten för personer med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga. I samband med planarbete sker ett omfattande remissarbete som innebär att medborgarnas synpunkter lyfts fram. Synpunkter på brister och fel i den yttre miljön kan anmälas till tekniska förvaltningens felanmälan och dessa åtgärdas fortlöpande. Kommunen försöker i fler sammanhang än tidigare bjuda in till dialog. Exempelvis anordnades ett snömöte i början av året där allmänheten bjöds in till diskussion om snöröjningen. I början av året anordnades ett möte med pendlare för att få del av deras synpunkter. Kommunen får även förfrågningar om att medverka vid olika råd, vilket också sker om det finns möjlighet. I projektet att utveckla Vasastaden finns ett stort fokus på medborgardialog. Möten med boende och fastighetsägare har anordnats under året och möjligheten att lämna synpunkter via en separat blogg på arboga.se har skapats. Antalet inskrivna barn i barngrupperna var 5,4 per årsarbetare år År 2011 var antalet barn 5,3 per årsarbetare

20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SERVICE OCH TILLGÄNGLIGHET Mål och måluppfyllelse Övergripande mål Människor med funktionsnedsättning har tillgång till kommunens lokaler. Måluppfyllelse Det pågår ett arbete med att förbättra tillgängligheten i kommunens lokaler. Biblioteket har bjudit in målgruppen till träffar för att informera om vilka hjälpmedel som finns. Träffarna har haft stor uppslutning och varit uppskattade. Fler barn, unga, vuxna och äldre med behov av insatser har möjlighet att bo kvar hemma. Inom vård och omsorg nås målet. 92 procent av hemtjänsttagarna anser att de får de insatser som behövs för att kunna bo hemma. Individ och familjeomsorgen bedöms inte nå målet gällande antalet vårddygn. För vuxna beräknas det överskridas med drygt 100 dygn och för barn och familj med cirka dygn. Byggnation av ett nytt trygghetsboende påbörjas år 2010 och står klart år Barnomsorg på obekväma arbetstider erbjuds vid behov senast år Pensionärer och personer med funktionsnedsättning har via arbetsmarknadsenheten (AME) möjlighet att få hjälp med bland annat gräsklippning, häck och trädklippning, snöskottning, fönsterputsning, fixartjänster med mera. AME förmedlar/säljer också vissa hjälpmedel för att underlätta att ta sig fram samt hjälpmedel som förhindrar fall och halkolyckor. Samtliga dessa tjänster underlättar för pensionärerna att bo kvar hemma så länge som möjligt. Infrastrukturen och mark för trygghetsboende finns klar för försäljning, men i dagsläget är det inte aktuellt med byggnation. De senaste åren har det vid något tillfälle uppkommit behov av omsorg på obekväm tid för några vårdnadshavare. För närvarande finns ingen efterfrågan eller behov av denna service

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-26 Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Årsredovisning 2012 - 1

Årsredovisning 2012 - 1 Årsredovisning 2012-1 Version 2013-04-25, Antagen KF Arboga kommun 2012 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E-post:

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Bilaga 5 Sid.1

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Bilaga 5 Sid.1 Sid.1 Uppföljning av målen i kommunfullmäktiges budget 2007 (Används som underlag till stadens årsredovisning 2007. Respektive nämnd bifogar förteckningen i nämnden verksamhetsberättelse. Mål som inte

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Delårsrapport 2010-07-31. Fastställd av KF 2010-10-28

Delårsrapport 2010-07-31. Fastställd av KF 2010-10-28 Delårsrapport -07-31 Fastställd av KF -10-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Granskning av Malmö stads årsredovisning Mattias Haraldsson, PwC

Granskning av Malmö stads årsredovisning Mattias Haraldsson, PwC Granskning av Malmö stads årsredovisning 2010 Mattias Haraldsson, PwC 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Iakttagelser - Förvaltningsberättelsen... 4 Formellt innehåll... 4 God ekonomisk hushållning... 4 Verksamhetsmål...

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse Diarienummer: KS 2014/0271 Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse NORRKÖPINGS KOMMUN 2015-2018 2 MÅLOMRÅDEN, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Kommunfullmäktige tog den 26 januari 2015 beslut

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter sin förmåga.

Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter sin förmåga. Mål för barn- och utbildningsnämnden budgetåret 2015. Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

Inriktningar effektmål 2015

Inriktningar effektmål 2015 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2015 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Budget 2016 Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Det går bra för Örebro kommun 2 019 nya invånare förra året och vi passerar 153 000 invånare 2020. En av

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016

Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016 Sida 1(25) Datum Diarienummer 2015-11-18 B-2015-128 Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016 Mål antagna av barn- och utbildningsnämnden 2015-12-10, 123 Gränsvärden antagna av barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Övergripande mål och strategisk plan för Tranemo kommun 2012-2015

Övergripande mål och strategisk plan för Tranemo kommun 2012-2015 Vision TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination med naturskön omgivning

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar.

Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar. Vision för Ronneby Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar. Kommunen ska präglas av ett tillåtande, lyssnande och ansvarstagande ledarskap där omsorg om

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-10-08 Blad 6 Ks 118 Au 145 Dnr 195/2013-041 Information om samtliga nämnders mål och Ekonomichefen informerar kortfattat om

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan 2014 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2014-2016. Inledning Kommunplanen är

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV... 5 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET...

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna Västerås stad omsätter drygt 8 miljarder kronor per år. Av detta är 6,6 miljarder kronor skattemedel. Pengarna

Läs mer