Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011 - 1 -"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Version , Antagen KF Arboga kommun 2011 Box Arboga Telefon: Organisationsnummer: Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: E post: - 2 -

3 SNABBA FAKTA INNEHÅLL Kommunens resultat för år 2011 blev minus 20,6 mkr (17,6 mkr år 2010). Nämnderna visar ett resultat på 3,4 mkr (-14,8 mkr). Årets nettoinvesteringar uppgick till 39,8 mkr (51,1 mkr). Befolkningen i Arboga var personer vid årsskiftet 2011/2012 (13 285). Vid årsskiftet 2011/2012 hade kommunen 921 tillsvidareanställda (967). VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET... 4 INLEDNING... 6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Organisationsöversikt...9 Vart gick pengarna?...10 Fem år i sammandrag...10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Vision, strategiska områden och övergripande mål...12 Boende...14 Livsmiljö...16 Service och tillgänglighet...19 Näringsliv...21 Besökare...24 Besökare...24 Utbildning...26 Kommunikation...28 Kommunen som arbetsgivare...29 Omvärldsorientering...32 Ekonomisk analys och god ekonomisk hushållning...36 Medarbetare...43 Kvalitetsredovisning...45 VERKSAMHETSREDOVISNING Kommunens styrelse och nämnder...50 Kommunägda företag och organisationer...62 EKONOMISK REDOVISNING Drift och investeringsredovisning...76 Resultaträkning...77 Kassaflödesanalys...81 Balansräkning...82 REDOVISNINGSPRINCIPER ORDLISTA OCH FÖRKLARINGAR REVISIONSBERÄTTELSE

4 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Ny vägrestaurang i Arboga I april öppnade Rastakoncernen en ny vägrestaurang vid Ekbacksrondellen i Arboga. Rastakoncernen hyr fastigheten av Byggnadsfirman Lund och i anläggningen ingår restaurang samt 21 motellrum med cirka 45 bäddar. Biträdande rektorer blir förskolechefer Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas fullt ut. I samband med det blev förskolan en egen skolform och enligt lagen måste varje förskola ha en förskolechef. Med anledning av det förändrade barn- och utbildningsförvaltningen sin organisation i början av året. Titeln biträdande rektor togs bort och ersattes med förskolechef. Förutom titlarna innebar förändringen ett utökat ansvar för förskolecheferna, bland annat vad gäller kvalitetsarbetet på förskolan. Infrastrukturministern medverkar på möte om pendling Den 26 januari hade alla som pendlar möjlighet att framföra sina synpunkter och diskutera tåg- och busstider, biljetter och stationsområdet med representanter från bland annat SJ, Trafikverket och Arboga kommun. På mötet medverkade även infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Mötet var välbesökt och hölls i Medborgarhuset. Lansering av ny webbplats I mars lanserades nya arboga.se. Webbplatsen hade då försetts med ny teknik som uppfyller de krav på tillgänglighet och kodstandard som ställs på offentliga webbplatser. I och med ombyggnationen fick webbplatsen också nya funktioner, som exempelvis en ny sökfunktion. Förbättringsarbetet under året resulterade i att Arbogas webbplats hamnade på plats 16 av Sveriges 290 kommuner i SKL:s mätning av information på kommunala webbplatser. Ekbacksbadets utomhusbad stängt sommaren 2011 I maj stod det klart att bassängerna på Ekbacksbadets utomhusbad hade så omfattande skador att badet måste hållas stängt sommaren Ekbacksbadets inomhusbad var däremot öppet hela sommaren med undantag av ett par veckors stängning för underhåll. Villagatsbadet fick en uppfräschning under försommaren genom frivilliga krafter. Nya tomter förbereds i kvarteret Rönnen I slutet av året påbörjade tekniska förvaltningen utbyggnaden av gator samt vatten- och avloppsledningar vid kvarteret Rönnen. Byggklara villatomter ska finnas klara i området till sommaren Grundskolan fick pengar från Kulturrådet Under våren fick Arbogas grundskolor och grundsärskola 0,1 mkr från Kulturrådet. Pengarna användes till att förstärka redan pågående kulturaktiviteter i skolan med inriktning på muntligt berättande. Arboga var en av 366 skolhuvudmän som fick dela på cirka 150 mkr från Kulturrådet. Julpeng till barnfamiljer med försörjningsstöd Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde i december att alla barnfamiljer som lever på försörjningsstöd ska få 500 kronor extra per barn under december månad. Julpengen betalas ut till barnfamiljer som lever på försörjningsstöd och baseras på ansökan för december månad

5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Arbogaborna tyckte till Under hösten genomfördes en stor medborgarundersökning där Arbogabor fick möjlighet att svara på frågor om trygghet, inflytande och om hur det är att leva och bo i Arboga. Enkätundersökningen genomfördes av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Arboga kommun. Syftet med enkäten är att få en bättre bild av hur Arbogaborna upplever Arboga och resultatet kommer att användas som en del av kommunens kvalitetsarbete. Kommunens Lördagsöppet lockade många Lördagen den 8 oktober bjöd Arboga kommun in till öppet hus för att visa upp både verksamhet och lokaler. Under dagen passade cirka 350 personer på att göra ett besök i Rådhuset. Förutom att det var lördagsöppet i Rådhuset hade Arbetsmarknadsenheten öppet hus i sina lokaler på Strängen 13 och på biblioteket visade bibliotekarie och arkivarie upp vad som finns att hitta om Arbogas historia på nätet. Västra Mälardalens Myndighetsförbund anordnade samtidigt en mässa på Vasagymnasiet om enskilda avlopp. En vecka med hälsa i fokus Den oktober anordnades Hälsovecka i Arboga. Veckan inleddes med mässa i medborgarhuset. Hälsoveckan var ett samarbete mellan Arboga kommun och lokala företagare och organisationer. Under veckan anordnades allt från föreläsningar till gympapass, motionslopp och hälsoaktiviteter. Fler än företag Den sista december var antalet aktiva företag i Arboga stycken. Det innebar att antalet företag för första gången, sedan mätningar började göras år 2007, översteg stycken. Som aktiva företag räknas de som har F-skattsedel. Nya omklädningsrum vid Mekens IP Under våren och sommaren 2011 anlades en ny omklädningsbyggnad vid Mekens IP. Arbetet blev klart i slutet av sommaren. Byggnaden är cirka 150 kvadratmeter och innehåller fyra moderna omklädningsrum. Åtta nya boulebanor I slutet av september invigdes den nya boulehallen i Kuriren-huset på Ahllöfsgatan. I huset finns nu åtta boulebanor

6 INLEDNING INLEDNING INLEDNINGEN INNEHÅLLER 7 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET Kommunstyrelsens ordförande, Olle Ytterberg, gör en sammanfattning av året som gått. 9 ORGANISATIONSÖVERSIKT Här redovisas kommunens politiska organisation samt de företag och organisationer där kommunen har intressen. 10 VART GICK PENGARNA Här ges en redovisning av till vilka verksamheter kommunens skatteintäkter och avgifter gått. 10 FEM ÅR I SAMMANDRAG Här redovisas viktiga nyckeltal i siffror för de senaste fem åren för att ge en uppfattning om den ekonomiska utvecklingen i kommunen

7 INLEDNING KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE PLUS FÖR KOMMUNENS VERKSAMHETER År 2011 har varit ett bra år för Arboga. Kommunens ekonomi är sund, befolkningen har ökat och vi har uppfyllt många av de mål vi satt upp för kommunens arbete. Men flera utmaningar ligger framför oss. Vi ser en ekonomisk oro i omvärlden, arbetslösheten i Arboga är fortsatt hög och vi känner oss inte så trygga som vi borde kunna göra i vår vackra miljö. I Arboga kommun jobbar vi med utveckling genom de strategiska områdena Boende, Livsmiljö, Service och tillgänglighet, Näringsliv, Besökare, Utbildning, Kommunikation och Kommunen som arbetsgivare. Inom området Boende har vi nu gott om tomter och detaljplaner som medger både byggnation av villor och lägenheter. Vi har även genomfört en större utredning för att se det framtida behovet av lokaler för skolan och vilket framtida behov som finns av boende för äldre. Under Livsmiljö ser vi att många Arbogabor upplever otrygghet, något som framgår av den stora medborgarundersökning som genomförts under året. Att öka tryggheten är en central fråga och flera trygghetsskapande aktiviteter har genomförts och kommer att genomföras. Inom Service och tillgänglighet har värdighetsgarantier inom äldreomsorgen införts, arbetet med enkelt avhjälpta hinder fortsätter och tillgänglighetsaspekten har blivit en given del vid nybyggnation. Näringslivet har stärkts under året och många nya företag har startats i Arboga. Samarbeten både i regionen och inom kommunen har inletts för att utveckla och förbättra servicen till företagen och för att satsa på entreprenörskap. Tyvärr har oron i omvärlden hämmat tillväxten i näringslivet, vilket gör att arbetslösheten fortsätter att vara hög i Arboga och i regionen. Att vända detta är en av våra största utmaningar. Besöksnäringen fortsätter att utvecklas positivt med en ökning av antalet dagbesökare i Arboga samt en ökad samverkan mellan turistaktörerna. Andelen elever i våra skolor som målen i alla ämnen i årskurs 9 ökar. Det är också fler ungdomar än tidigare som väljer att studera på Vasagymnasiet. Arbogas befolkning ökade med 17 personer under år 2011, mest beroende på att inflyttningen är betydligt större än utflyttningen. En ökande befolkning är ett trendbrott som vi hoppas håller i sig. Att det ska fungera bra att pendla till och från Arboga är en viktig fråga, kollektivtrafik och pendlingen diskuteras därför i många olika forum. Trafiken på Svealandsbanan var under första delen av år 2011 under all kritik, men har förbättrats i slutet av året. Miljö- och byggförvaltningen ingår sedan början av år 2011 i ett kommunalförbund, Västra Mälardalens Myndighetsförbund, som nu haft sitt första verksamhetsår. Det har gett oss en mer robust organisation och bör långsiktigt bidra till bättre service inom många områden. Kommunens fastighetsförvaltning bedrivs sedan ett år i helägda kommunala bolag, Arbogabostäder AB (ABO) och Kommunfastigheter i Arboga AB. Syftet är att komma tillrätta med brister i kommunens fastighetsförvaltning och de - 7 -

8 INLEDNING KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE stora ekonomiska underskott som fastighetsförvaltningen belastat kommunens ekonomi med. Under året har underhållsbehovet inventerats och dokumenterats, underhållsplaner tagits fram och ett omfattande arbete har påbörjats. Glädjande nog kan vi se förbättringar på många områden och en ekonomi i dessa verksamheter som i stort sett är i balans. En viktig och starkt bidragande orsak är att det inte längre finns några tomma lokaler och bostäder eftersom det mesta är uthyrt. Kommunens verksamheter har under året bedrivits med en ekonomi i balans. För första gången på många år har samtliga nämnder balans eller ett överskott vid årets slut. Det är resultatet av ett mycket gott arbete i alla kommunens verksamheter. Tyvärr har den finansiella oron i omvärlden påverkat oss. Knappt har finanskrisen ebbat ut och återhämtningen börjat förrän eurokrisen gör entré. Orsakat av ränteförändringar i omvärlden har vi fått göra en mycket stor icke budgeterad avsättning till framtida pensioner under året. Det har kostat oss 28 miljoner kronor som syns i kommunens ekonomiska resultat, även om det inte påverkar avstämning mot det så kallade balanskravet, det vill säga kravet på att kommunens kostnader ska vara lägre än intäkterna. Undantaget denna avsättning så är det ekonomiska resultatet för kommunen betydligt bättre än budgeterat och visar att våra verksamheter bedrivs på ett långsiktigt hållbart sätt utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Detta ger en trygg grund att stå på inför framtiden som präglas av en ekonomisk oro. Slutligen vill jag framföra ett stort tack till alla medarbetare i Arboga kommun. Det är ert arbete som utgör det som Arboga kommun är, en organisation som levererar service av mycket god kvalitet till alla Arbogabor, ung som gammal, året runt. Ni har utfört ett mycket viktigt arbete på ett bra sätt, tack ska ni ha! Slutligen vill jag hälsa alla ni 683 personer som flyttade hit under år 2011 välkomna till Arboga - plats för inspiration. Olle Ytterberg Kommunstyrelsens ordförande - 8 -

9 INLEDNING ORGANISATIONSÖVERSIKT ORGANISATIONSÖVERSIKT - 9 -

10 INLEDNING VART GICK PENGARNA?/ FEM ÅR I SAMMANDRAG VART GICK PENGARNA? FEM ÅR I SAMMANDRAG Allmänt Antal invånare 31/ Skattesats, totalt 32,54 32,39 32,24 32,24 32,24 Skattesats, kommunen 21,74 21,74 21,74 21,74 21,74 Skattekraft i förhållande till riket, procent Antal tillsvidareanställda Ekonomi Årets resultat kommunen, mkr 1,3 3,4 2,6 17,6 20,6 Årets resultat koncernen, mkr 0,7 5,2 3,8 14,8 22,0 Verksamhetens nettokostnader, mkr Verksamhetens nettokostnader, tkr/invånare Nämndernas budgetavvikelser, mkr Verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, procent Nettoinvesteringar, mkr Nettoinvesteringar, tkr/invånare 5,0 4,5 3,3 3,8 3,0 Balansomslutning, mkr Eget kapital, mkr * Likviditet, mkr ,7 Långfristiga lån, mkr Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser, procent Soliditet exklusive pensionsförpliktelser intjänade före 1998, procent Lönekostnader inklusive arvoden exklusive pålägg, mkr * Från år 2010 redovisar Arboga kommun pensioner enligt fullfondsmodellen, det vill säga samtliga pensionsförpliktelser finns redovisade i balansräkningen

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN INNEHÅLLER 12 VISION, STRATEGISKA OMRÅDEN OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Här beskrivs Arboga kommuns styrprocess samt måluppfyllelse/prognos för måluppfyllelse inom de strategiska områdena. 32 OMVÄRLDSORIENTERING Här beskrivs bland annat den finansiella utvecklingen i omvärlden samt hur den påverkar Arboga kommun. 36 EKONOMISK ANALYS OCH GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Här görs en ekonomisk analys av kommunens resultat, ekonomiska ställning samt en uppföljning av kommunens mål för god ekonomisk hushållning. 43 MEDARBETARE Här redovisas fakta kring kommunens personal som till exempel sjukfrånvaro och antalet anställda. 45 KVALITETSREDOVISNING Här redovisas Energi och klimatstrategin, som ersatt miljöredovisningen, samt utvalda resultat från Kommunens Kvalitet i Korthet

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VISION, STRATEGISKA OMRÅDEN OCH ÖVERGRIPANDE MÅL VISION, STRATEGISKA OMRÅDEN OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Visionen nedan visar var Arboga kommun ska befinna sig år Arboga är en inspirerande plats för boende och besökare där den historiska och kulturella profilen är tydlig. Arbogabon är trygg, jämställd och jämlik och har stora möjligheter att utveckla sina idéer och intressen både i arbetet och på fritiden. nämnderna beslutar inom sina respektive områden om mål samt mått för att mäta måluppfyllelsen. Varje förvaltningsledning utarbetar strategier för hur målen ska nås. Enheterna inom varje förvaltning arbetar fram aktiviteter som ska stödja arbetet med att uppnå målen inom styrelsens och nämndernas områden. Kommunfullmäktige har beslutat om åtta strategiska områden samt 25 mål för år De strategiska områdena är: Arboga kännetecknas av hög kompetens och kvalitet. Här finns en kreativ miljö och en god service byggd på nära samverkan mellan näringsliv, föreningar och samhälle. Kommunen har en stabil befolkningsutveckling med över invånare år Utifrån visionen beslutar kommunfullmäktige om strategiska områden för mandatperioden samt mål inom dessa områden. Målen kan omprövas årligen. I inriktningstexten inom det strategiska området anges mera detaljerat kommunfullmäktiges inriktning inom respektive område. Kommunstyrelsen och Boende Livsmiljö Service och tillgänglighet Näringsliv Besökare Utbildning Kommunikation Kommunen som arbetsgivare Redovisning av måluppfyllelse Färgerna visar graden av måluppfyllelse. Målet är uppfyllt eller bedöms uppfyllas under perioden alternativt vid angiven tidpunkt. Målet är delvis uppfyllt eller bedöms bli delvis uppfyllt under perioden alternativt vid angiven tidpunkt. Minst 80 procent. Målet bedöms inte vara uppfyllt eller bli uppfyllt under perioden alternativt vid angiven tidpunkt. Målet har inte kunnat bedömas

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VISION, STRATEGISKA OMRÅDEN OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Strategiska områden Mätarna nedan anger en samlad bedömning av uppfyllelsen av målen inom det strategiska området. Boende Livsmiljö Service och tillgänglighet Näringsliv Besökare Utbildning Kommunikation Kommunen som arbetsgivare Av de 25 mål som kommunfullmäktige har beslutat om bedöms 13 mål ha uppfyllts eller kommer att uppfyllas under planperioden. Sju mål bedöms ha uppfyllts eller kommer att uppfyllas till 80 procent. Tre mål har inte uppfyllts och bedöms inte heller uppfyllas under planperioden. Två mål har inte kunnat bedömas. Högst måluppfyllelse har området boende där samtliga mål är uppfyllda eller förväntas uppfyllas. Inom områdena livsmiljö och näringsliv har huvuddelen av målen uppfyllts eller förväntas uppfyllas. Dock finns ett mål inom dessa respektive områden som inte är uppfyllt och inte heller förväntas uppfyllas under planperioden. Inom området näringsliv finns ett mål som inte kan bedömas. Inom områdena utbildning, kommunikation samt kommunen som arbetsgivare har ett mål uppfyllts eller kommer att uppfyllas och ett mål är uppfyllt eller kommer att uppfyllas till 80 procent. Inom området kommunens som arbetsgivare har ett mål inte kunnat bedömas. Inom området service och tillgänglighet har ett mål uppfyllts eller kommer att uppfyllas, två mål har uppfyllts eller kommer att uppfyllas till 80 procent. Ett mål har inte uppfyllts och kommer inte heller att uppfyllas under planperioden. Inom området besökare har ett mål uppfyllts eller kommer att uppfyllas, medan ett mål är uppfyllt eller kommer att uppfyllas till 80 procent

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BOENDE BOENDE Arboga är en attraktiv kommun att bo i genom att bostadsbyggandet stimuleras. Detta bör ske genom att erbjuda en inspirerande mångfald av alternativa bostadsområden. Vi vill främja byggandet av nya bostäder för Arbogabor och nyinflyttade och skapa centralt belägna bostäder för seniorer. Stadsmiljön i centrum och utefter Arbogaån bevaras och upprustningen av de unika miljöerna fortsätter. Vi arbetar för ökad service till Arbogaborna utanför tätorten. Andelen outhyrda lägenheter i bostadsbeståndet i kommunen ska minska årligen. Stort utbud av tomter för villor och lägenheter Det finns gott om tomter i Arboga och detaljplanerna medger både byggnation av villor och lägenheter. En utredning för att se vilket behov som finns av boende för äldre har gjorts under året. I Arboga finns flera attraktiva områden för nyproduktion av bostäder. De flesta villatomterna finns i Säbylundsområdet, norr om Arboga centrum. Tomterna ligger naturnära, på gränsen till landet men ändå med gångavstånd till centrum. I kvarteret Rönnen, som ligger med några minuters gångväg till centrum och järnvägsstationen, skapas nu tomter i direkt anslutning till befintlig småhusbebyggelse med uppväxta trädgårdar. I Götlunda och Medåker finns också tillgång till vackert belägna tomter. Arbetet med att ta fram ytterligare attraktiva tomter fortsätter. Även tomtmark för byggnation av lägenheter i flerfamiljshus finns på flera platser i Arboga. För kvarteren Marknaden och Porsen finns nya detaljplaner och i kvarteret Syrenen samt i Vasastaden finns möjlighet att bygga enligt befintliga äldre detaljplaner. Planarbete pågår också för del av kvarteret Aborren. En boendeplan har tagits fram under året med fokus på utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden. Upprustning av unik miljö För att försköna och tillgängliggöra den unika miljön i Arboga centrum har flera åtgärder gjorts. En kajdel har byggts om i direkt anslutning till Bergmansparken. Kajen, tillsammans med bryggan nedanför Strandgården, har ökat tillgängligheten till ån och möjligheten till aktiviteter i direkt anslutning till ån. Bostäder för äldre Kommunens ambition är att främja nyproduktion av bostäder i centrala lägen för seniorer. Kommunen har medverkat i arbetet genom att ta fram en boendeutredning med fokus på framtida befolkningsutveckling. Utredningen visar behovet av bostäder inom vård och omsorg framöver. Boendeutredningen har presenterats i kommunstyrelsen. Parallellt pågår en lokalutredning för att se vilka behov kommunen har av lokaler. Utredningarna kommer att ligga till grund för ett framtida beslutsunderlag för vård- och omsorgsboende. Frågan om ett trygghetsboende har diskuterats de senaste åren. Socialnämnden har deltagit i dialoger med ett antal byggherrar och presenterat de önskemål om bostäder som förts fram i kommunala pensionärsrådet. Kommunen kommer dock inte att ha någon verksamhet i ett eventuellt boende förutom möjligen en aktivitetsvärd/värdinna

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BOENDE Mål och måluppfyllelse Övergripande mål I Arboga kommun skapas alternativa boendeformer i varierande miljöer. Nya detaljplaner både i och utanför Arboga tätort antas under planperioden. Under planperioden tas nya planer omfattande totalt 120 lägenheter i flerfamiljshus eller villor fram. Andelen outhyrda lägenheter i det av kommunen ägda bostadsbeståndet ska minska årligen. Måluppfyllelse Tillgången på detaljplanelagd mark har förbättrats under året genom kvarteret Rönnen. Utbyggnad av infrastrukturen för kvarteret Rönnen pågår och beräknas vara klar under år Detaljplanen för kvarteret Rönnen har vunnit laga kraft. Planarbete pågår för Hällarna. När utbyggnaden av kvarteret Rönnen är klar finns tillgång till 39 attraktiva villatomter i Arboga. Det finns sju detaljplanelagda områden som medger byggnation av cirka 270 lägenheter. Under år 2010 var vakansgraden i det kommunägda bostadsbeståndet 10 procent. Vid utgången av år 2011 var motsvarande siffra 1,5 procent

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LIVSMILJÖ LIVSMILJÖ Arboga är en trygg och säker kommun att leva i. Vi skapar en trygg miljö och förebygger brott. Vi verkar för att fler poliser placeras i Arboga och anlitar vid behov väktare för att öka tryggheten. Ett annat sätt att förebygga brott är att stärka de sociala nätverken för Arbogas befolkning. Arboga kommun har ingått en samverkansöverenskommelse med polismyndigheten i Västmanland i syfte att samordna resurserna för att effektivt minska brottsligheten och öka tryggheten. Årligen tas en handlingsplan fram som fastställs av det lokala brottsförebyggande rådet och utgör rådets verksamhetsplan. Arboga kännetecknas av en inspirerande livsmiljö. I Arboga ges alla tillgång till ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter genom ett fortsatt generöst kommunalt stöd till dessa verksamheter. Folkhälsoarbetet prioriteras. Idrottsplatser tillhandahålls i kommunen. Vi förbättrar tryggheten för dem som reser till ridhuset. Ungdomars inflytande och ansvar utökas. I Arboga tar vi ett aktivt ansvar för en bra miljö och en hållbar utveckling. Fjärrvärme ska i ännu större utsträckning ersätta olja och el för uppvärmning. Den höga andelen biobränsle i fjärrvärmen bibehålles och bostadsuppvärmningen med förnyelsebara energislag uppmuntras. Arboga har ett bra samhällsklimat där jämställdhet präglar allt arbete. I Arboga ges ett gott stöd till utsatta och marginaliserade grupper. Socialförvaltningens förebyggande arbete på samhälls- och gruppnivå stärks, våldutsatta kvinnor stöds och kvinnojourens arbete uppmuntras. Missbrukarvården erbjuder flera kommunala öppenvårdsalternativ och barnperspektivet genomsyrar allt arbete. Flyktingmottagandet fortsätter i den omfattning som kommunen klarar och Arboga har ett väl fungerande integrationsarbete. Kommunens personal har kunskap i HBTQ- och genusfrågor. Trygghetsfrågan i centrum Den medborgarundersökning som gjordes hösten 2011 visar att många Arbogabor upplever otrygghet. Att öka tryggheten är en central fråga och flera trygghetsskapande aktiviteter har genomförts under året. Under året har bland annat en trygghetsdag anordnats. Dagen riktade sig till elever, föräldrar och personal i årskurs 6-9. Fokus var sociala medier och säkerhet på nätet. I maj genomfördes en trygghetsvandring i området kring Vasastaden och Nybyholm. Fastighetsägare, hyresvärdar, kontaktombud för grannsamverkan, boende samt verksamheter och företag i området, bjöds in till vandringen. En dokumentation av synpunkterna och åtgärdsförslag har tagits fram. I samband med skolavslutningen anordnade ungdomsfullmäktige ett skolavslutningsfirande i Folkets park för ungdomar på högstadiet och gymnasiet. Arrangemanget var lyckat och välbesökt. Under skolavslutningen och årets Medeltidsdagar i augusti anlitades även väktarinsatser för att förstärka tryggheten. Arboga kommuns brottsförebyggande råd arbetar kontinuerligt med att samordna och initiera aktiviteter som förebygger brott och ökar tryggheten för invånarna i Arboga. Andelen biobränsle vid fjärrvärmeverket har ökat från 91,3 procent år 2010 till 97,8 procent år Genom utbyggnad av fjärrvärme på Åsby industriområde har antalet fjärrvärmekunder ökat

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LIVSMILJÖ En trygg miljö Den offentliga miljön i form av parker och gator är en del av människors vardag och det ska kännas tryggt och positivt att vistas där. Trygghetsaspekten tas därför alltid med som en del vid planering och vid projekt och byggnationer i den offentliga miljön. Under året har röjning och gallring av buskar och träd genomförts på flera platser i Arboga, både i bostadsområden och i grönområden. Gallringen utförs för att göra platserna ljusa och attraktiva och därmed upplevas tryggare. Under hösten påbörjades arbetet med att byta ut gatljusen i Arboga till mer miljövänliga och energisnåla alternativ. Arbetet syftar även till att öka den upplevda tryggheten. Samverkan Kommunen har under året inlett en samverkan med polismyndigheten i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten. Bland annat har fastighetsägarna i Arboga bjudits in till ett möte under rubriken "Det ska vara tryggt att bo i Arboga". Frågan om vilka principer som ska gälla för uthyrning av lägenheter är exempel på frågor som diskuterats. Polismyndigheten har, med stöd från Arboga kommun, under året fortsatt arbetet med att informera boende och fastighetsägare om projektet Grannsamverkan. Syftet är att förebygga inbrott och skadegörelse. Stöd till utsatta Ett gott stöd ska ges till utsatta och marginaliserade grupper. Det förebyggande arbetet på grupp- och samhällsnivå ska stärkas. Kommunen har ett flertal verksamheter som riktar sig till dessa grupper, till exempel ungdomskontakten, ungdomsmottagningen, rådgivningsbyrån, familjepedagogsverksamheten, öppenvården inom Stödcentrum, Öppet för alla, Triangels verksamhet och anhörigstöd. Till många av grupperna behövs inget beslut om bistånd utan personer med behov kan delta utifrån eget önskemål. Kommunen har därmed många förebyggande insatser på individ- och gruppnivå, däremot har verksamheter på samhällsnivå inte byggts upp. Inom individ- och familjeomsorgen pågår arbetet med att utveckla öppenvården så att fler vuxna missbrukare kan få stöd på hemmaplan. Stöd till våldsutsatta kvinnor och kvinnojourer har prioriterats och ett flertal utsatta kvinnor och deras barn har fått stöd i akuta situationer. Kommunen deltar också i ett nätverk i Västmanland för att stärka arbetet med kvinnofridsfrågor. Kommunen ger ekonomiskt stöd till kvinnojouren i Köping/Arboga och deltar i kvinnocentrum i Västerås genom att köpa insatser på årsbasis. Arboga ingår gemensamt med länets övriga kommuner i KMV (kriscentrum för män i Västmanland). Delaktighet och samarbete Arboga har ett rikt föreningsliv och många föreningar har en bra utveckling. Flera föreningar har visat intresse för att vara med och sköta driften av anläggningar som idag sköts av kommunen. Kommunen försöker tillvarata dessa krafter på bästa sätt. Under hösten anordnades en hälsovecka och en hälsomässa. Veckan arrangerades av Arboga kommun i samarbete med lokala företagare och föreningslivet i Arboga. För att öka ungdomars inflytande och delaktighet sker ett arbete för att utveckla ungdomsfullmäktige på ungdomarnas villkor. Från och med år 2011 finns ungdomsfullmäktige även representerat i Arbogas Brottsförebyggande råd (BRÅ). Det finns även ett Brottsförebyggande råd för ungdomar, BRÅDIS. BRÅDIS är ett samarbete mellan Arboga, Köpings och Kungsörs kommuner samt polisen. Färre flyktingar än planerat Arboga kommun har totalt tagit emot elva flyktingar under året, trots avtal om 30 platser. Från december 2010 svarar Arbetsförmedlingen för mottagandet av flyktingar varför kommunen inte längre har möjlighet att styra hur många flyktingar som tas emot. Integrationen i Arboga kommun har misslyckats på så sätt att Arboga är en av de kommuner i länet som har högst andel arbetslösa bland utrikes födda. Arbetsmarknadsenheten har påbörjat ett arbete för att undersöka orsakerna till detta och ta fram förslag till åtgärder. En likabehandlingsplan i arbetslivet för kommunens medarbetare antogs under året. Den grundar sig på samtliga lagstadgade diskrimineringsgrunder

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LIVSMILJÖ Mål och måluppfyllelse Övergripande mål Andelen fastighetsnära miljöhus/sorteringsutrymmen ökar varje år. På industriområdet mellan Arbogaån och järnvägen utefter Norra Ågatan är gatumiljön uppstädad och behovet av marksanering och miljöförbättrande åtgärder inom området klarlagd. Fritids och kulturverksamheten bidrar till ett aktivt föreningsliv. Det kommunala trygghetssystemet omfattar alla. Måluppfyllelse Ett bygglov för miljöhus har beviljats under året. Arbetet med att inventera behovet av miljöåtgärder i aktuellt område har inte påbörjats. Resurserna har prioriterats för andra uppdrag. Flera föreningar har en bra utveckling av sina verksamheter. Flera föreningar har också visat intresse att vara med och sköta driften av anläggningar som idag sköts av kommunen. Kommunen försöker tillvarata dessa krafter. Det förs en aktiv dialog med föreningslivet och föreningarna stöttas så att de ska kunna utveckla verksamheterna. Kommunen tillhandahåller idag informationsmaterial om den sociala verksamheten på kommunens webb men också i pappersformat, genom vilka information sprids om vad som kan erbjudas. Under årets kommunlördag fanns verksamheterna på plats för att sprida information om kommunens utbud. Vid en mätning under hösten fick den sociala verksamheten mycket gott betyg gällande information och tillänglighet på webbplatsen. Arbete pågår på länsnivå med att utveckla samhällsinformationen till mottagna flyktingar då informationen enligt nya regler ska tillhandahållas till var och en på deras modersmål. För att sprida information om kvaliteten på kommunens insatser publiceras resultaten på webbplatsen. Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen redovisas på webben och de som vill får även uppgifterna i pappersformat. De fastställda tjänstegarantierna kommer också att redovisas på webbplatsen. Inom arbetsmarknadsenhetens verksamheter får många ett arbete och meningsfull sysselsättning. Möjligheterna stärks också till ett arbete på den öppna arbetsmarknaden

19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SERVICE OCH TILLGÄNGLIGHET SERVICE OCH TILLGÄNGLIGHET Arboga är känt för trygghet och service för alla våra medborgare. Vi bygger trygghets- och serviceboende med möjlighet till både integritet och gemenskap. Tjänster och tillgänglighet är utvecklade för att underlätta vardagen. Möjligheten till vägledning och stöd i kontakten med vård och myndigheter är förbättrad. Antalet barn i barngrupperna i förskolan är färre. Alternativa driftsformer och konkurrensutsättning av kommunens verksamheter hanteras från fall till fall, som en naturlig del i kommunens olika beslutsprocesser. Garantier inom vård och omsorg Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen har implementerats och under året har även garantier för andra verksamheter tagits fram. Tillgänglighetsaspekten har blivit en given del vid nybyggnation och arbetet med enkelt avhjälpta hinder fortsätter. Trygghet, service och tillgänglighet är viktiga frågor för kommunen. För att det ska vara tydligt vilken service som erbjuds infördes värdighetsgarantier inom äldreomsorgen år Under hösten 2011 har även beslutats om tjänstegarantier inom övriga verksamheter inom socialnämnden. Socialnämnden har under året beslutat att inte införa LOV (lagen om valfrihetssystem), utan istället arbeta med valfrihet inom den egna verksamheten. Entreprenad kontra egen regi Frågan om en ny upphandling för de vårdboenden som idag drivs via entreprenad (Trädgården och Götgården) har varit aktuell under året. Ett underlag för beslut presenterades under hösten och beslut fattades att föreslå kommunfullmäktige att inte göra någon ny upphandling utan istället driva boendena i egen regi. Dialog och tillgänglig miljö Att arbeta med tillgänglighet, trygghet och service för Arbogas medborgare ingår som en viktig del i utformningen av gatumiljö, infrastruktur och detaljplaner. Vid nya byggnationer, till exempel kajen vid Bergmanparken, tas hänsyn till tillgängligheten. Kommunen arbetar även med ta bort enkelt avhjälpta hinder enligt den inventering som genomförts. Arbetet har bland annat inneburit att övergångsställen har byggts om och att dörrar och trappor i allmänna byggnader har kontrastmarkerats för att öka tillgängligheten för personer med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga. I samband med planarbete sker ett omfattande remissarbete som innebär att medborgarnas synpunkter lyfts fram. Synpunkter på brister och fel i den yttre miljön kan anmälas till tekniska förvaltningens felanmälan och dessa åtgärdas fortlöpande. Kommunen försöker i fler sammanhang än tidigare bjuda in till dialog. Exempelvis anordnades ett snömöte i början av året där allmänheten bjöds in till diskussion om snöröjningen. I början av året anordnades ett möte med pendlare för att få del av deras synpunkter. Kommunen får även förfrågningar om att medverka vid olika råd, vilket också sker om det finns möjlighet. I projektet att utveckla Vasastaden finns ett stort fokus på medborgardialog. Möten med boende och fastighetsägare har anordnats under året och möjligheten att lämna synpunkter via en separat blogg på arboga.se har skapats. Antalet inskrivna barn i barngrupperna var 5,4 per årsarbetare år År 2011 var antalet barn 5,3 per årsarbetare

20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SERVICE OCH TILLGÄNGLIGHET Mål och måluppfyllelse Övergripande mål Människor med funktionsnedsättning har tillgång till kommunens lokaler. Måluppfyllelse Det pågår ett arbete med att förbättra tillgängligheten i kommunens lokaler. Biblioteket har bjudit in målgruppen till träffar för att informera om vilka hjälpmedel som finns. Träffarna har haft stor uppslutning och varit uppskattade. Fler barn, unga, vuxna och äldre med behov av insatser har möjlighet att bo kvar hemma. Inom vård och omsorg nås målet. 92 procent av hemtjänsttagarna anser att de får de insatser som behövs för att kunna bo hemma. Individ och familjeomsorgen bedöms inte nå målet gällande antalet vårddygn. För vuxna beräknas det överskridas med drygt 100 dygn och för barn och familj med cirka dygn. Byggnation av ett nytt trygghetsboende påbörjas år 2010 och står klart år Barnomsorg på obekväma arbetstider erbjuds vid behov senast år Pensionärer och personer med funktionsnedsättning har via arbetsmarknadsenheten (AME) möjlighet att få hjälp med bland annat gräsklippning, häck och trädklippning, snöskottning, fönsterputsning, fixartjänster med mera. AME förmedlar/säljer också vissa hjälpmedel för att underlätta att ta sig fram samt hjälpmedel som förhindrar fall och halkolyckor. Samtliga dessa tjänster underlättar för pensionärerna att bo kvar hemma så länge som möjligt. Infrastrukturen och mark för trygghetsboende finns klar för försäljning, men i dagsläget är det inte aktuellt med byggnation. De senaste åren har det vid något tillfälle uppkommit behov av omsorg på obekväm tid för några vårdnadshavare. För närvarande finns ingen efterfrågan eller behov av denna service

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun

Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun ÅRSREDOVISNING 2013 1 Organisationsstruktur Karlshamns kommun med bolag och kommunalförbund Kommunfullmäktige Stadsvapnet i Karlshamn AB Revision Valnämnd Kommunstyrelse

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun

ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Sidan Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun.

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Hedemora kommun 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Hela Tjörn ska leva! Budget 2014 för Tjörns kommun. Preliminära ramar 2015-2018 Mål & verksamhetsinriktning. Socialdemokraterna på Tjörn

Hela Tjörn ska leva! Budget 2014 för Tjörns kommun. Preliminära ramar 2015-2018 Mål & verksamhetsinriktning. Socialdemokraterna på Tjörn 2014 Hela Tjörn ska leva! Budget 2014 för Tjörns kommun Preliminära ramar 2015-2018 Mål & verksamhetsinriktning Socialdemokraterna på Tjörn Innehåll Sida 1. Hushållning & effektivisering 3 2. Styrande

Läs mer