Å R S R E D O V I S N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013

2 Kulturengagemang Konstverket Eget hem av Ernst Billgren. Skulpturen har uppförts till Norrköpings stad och dess invånare i samband med Norrköpings konstmuseums 100-årsjubileum, där Henry Ståhl Fastigheter valt att vara huvudsponsor. Vi är även stolta sponsorer till andra kulturevenemang, bland annat Norrköpings Symfoniorkester samt Wilhelm Stenhammar International Music Competition. INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 5 Verksamhetsöversikt 6 7 Hållbarhet 8 9 Fastighetsvärden Finansiering Intresseföretag Våra fastigheter Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Revisionsberättelse 37 Vår värdegrund 38

3 » ÅRET SOM GÅTT 3 Verksamhetsåret 2013 i sammandrag Under året har en del förändringar skett i vårt fastighetsbestånd. Vi har avyttrat samtliga fastigheter i Kumla samt större delen av våra industrifastigheter, alla till ett pris i nivå med vår interna värdering. Ett förvärv har skett av fastigheten Sprutan 6 i Norrköping. Resultatet från den löpande förvaltningen har, på jämförbart bestånd, haft en god utveckling. ÅRETS RESULTAT Årets resultat efter skatt uppgick till 66 mnkr (56). Årets resultat från den löpande förvaltningen uppgick till 86 mnkr (78). NYCKELTAL Marknadsområden Marknadsvärde, mnkr Yta, kkvm Marknadsområden, Marknadsvärde, andel andel Norrköping Linköping Örebro Övriga orter 70 6 Totalt Resultat Hyresintäkter, mnkr Driftöverskott, mnkr Resultat efter finansiella poster, mnkr Årets resultat, mnkr Resultat från den löpande förvaltningen, mnkr Genomsnittlig ekonomisk uthyrningsgrad, % Finansiell ställning Fastigheternas marknadsvärde, mnkr Fastigheternas bokförda värde, mnkr Justerad soliditet, % 49,2 46,3 Direktavkastning, % 7,5 7,6 Genomsnittlig låneränta, % 4,0 4,0 Genomsnittlig räntebindningstid per den 31 dec, år 6,3 6,4 Mnkr Norrköping 69 % Linköping 21 % Örebro 8 % Övriga orter 2 % Resultat från den löpande förvaltningen År

4 4 VD HAR ORDET God utveckling i ett starkt bestånd Under 2013 har Ståhls innehav ytterligare koncentrerats till färre orter och typer av fastigheter. Vi är nu ett fastighetsbolag med ett mycket väl beläget bestånd på fyra starka orter. Jag kan konstatera att vi återigen har levererat ett starkt resultat från den löpande förvaltningen, resultatet uppgick till 86 mnkr (78). På jämförbart bestånd ökar rörelseresultatet med cirka 2 %, ett bra utfall med tanke på den obefintliga indexutvecklingen på hyror samt de ökade driftkostnaderna.

5 VD HAR ORDET 5 + Årets resultat 66mnkr Marknaden under 2013 har kännetecknats av en ekonomi med svag tillväxt svag utveckling av hyresnivåerna, ökande fastighetskostnader och sjunkande räntenivåer. Vi kan konstatera att i den här marknadssituationen kommer vi väl ut med våra bra placerade fastigheter på orter med god tillväxt. Under året har vi sålt vårt bestånd i Kumla samt större delen av våra industrifastigheter. I en mindre affär har vi förvärvat en fastighet, Sprutan 6 i Norrköping. Fastighetsförsäljningarna uppgår till totalt 361 mnkr, vilket är i nivå med våra interna värderingar. Köpet motsvarar ett fastighetsvärde på 65 mnkr. Bra fastigheter på starka orter Vi är nu positionerade med bra fastigheter i centrala lägen på fyra starka orter: Norrköping, Linköping, Örebro och via vårt intresseföretag Uppsala. På alla fyra orterna kännetecknas bostadsmarknaden av stor brist på hyreslägenheter. Detta kommer att innebära fortsatt obefintliga vakanser och låga omflyttningstal, vilket också ger oss möjlighet till fortsatt bostadsuppgradering i det äldre beståndet. På lokalsidan märker vi en ökande efterfrågan på effektiva kontorslokaler med bra miljöprofil i citylägen. Det är också något som vi nu, i en ökande takt, kommer att anpassa några av våra fastigheter till på samtliga orter. Vi ser framför oss en fortsatt låg tillväxt i befintliga kontrakt samtidigt som driftkostnaderna riskerar att fortsätta att öka mer än hyresindex. Detta gör att vi arbetar vidare med intrim- ningar, effektiviseringar samt att erbjuda marknaden nya, uppgraderade och effektiva lokaler och bostäder. Stabila fastighetsvärden Våra väl placerade fastigheter behåller sina stabila värden. Den interna värderingen av fastighetsbeståndet utförs efter kontroll av direktavkastningskrav samt ett antal externa värderingar gjorda av tre olika värderingsföretag. Avvikelsen mellan externa och interna värderingar understiger 2 %. Vi värderar vårt fastighetsbestånd till cirka mnkr. Fantastiskt resultat i kundenkäter Under året har vi genomfört enkätundersökningar hos såväl bostadshyresgäster som lokalhyresgäster. Mätningarna gav mycket goda resultat och landade på ett Nöjd Kund Index på dryga 86, en fantastisk nivå som översteg våra mål. Vi har också genomfört en varumärkesanalys som visar att vi är uppskattade av hyresgäster och samarbetspartners för vår långsiktighet, vårt arbete för såväl samhällsutveckling som för en hållbar framtid. Den finansiella verksamheten Året har periodvis innehållit en fortsatt stor volatilitet på räntemarknaden. Det här kan främst förklaras av åtgärder som genomförts av världens centralbanker. Vi kan dock konstatera en underliggande trend som innebär stigande långa räntor, medan marknadens förväntningar är att den korta räntan ligger kvar på en låg nivå ytterligare en tid. Våra styrkor långsiktighet, stabilitet och god marknadsposition innebär att vi kommer ha fortsatt god tillgång till krediter med goda finansieringsvillkor. Vi är en attraktiv låntagare med väl skötta och väl belägna fastigheter som förvaltas av en väl fungerande organisation. Engagerade medarbetare Vårt arbete genomsyras av följande kärnvärden: Engagemang, Öppenhet, Långsiktighet och Mod. De är viktiga i den fortsatta resan mot vår vision: Genom långsiktiga relationer bygger vi en hållbar framtid. Detta uppnår vi genom att fortsätta vara den lokala och närvarande fastighetsägaren med stort fokus på hyresgästerna, på samtliga våra orter. Styrelsen består av tre ledamöter, Mikael Ståhl, Nils Ringborg, Robert Issal samt ordförande Jan Linderoth. Ordföranden deltar i frågor av strategisk och övergripande karaktär. Företagets ledning består av fem personer. Marknaden 2014 Prognosen för 2014 visar på ett resultat från den löpande förvaltningen på 62 mnkr och ett resultat före skatt och försäljningar på 36 mnkr. Vi fortsätter att öka våra hyresintäkter i takt med våra satsningar och projekt, samtidigt som finansnettot ytterligare förbättras något. Jag vill tacka alla medarbetare och samarbetspartners för ett väl utfört arbete under Vi fortsätter nu resan tillsammans med våra hyresgäster in i ett spännande arbete för en långsiktigt hållbar framtid. Peter Karlström VD

6 6 VERKSAMHETSÖVERSIKT Verksamheten i korthet Henry Ståhl Fastigheter AB med dotterföretag innehar, vid utgången av 2013, ett bestånd som omfattar 50 fastigheter. Fastigheternas totala uthyrningsbara yta uppgår till cirka kvm, inklusive garageytor på kvm. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till tre marknadsområden, som kännetecknas av god tillväxt och goda framtidsutsikter. Henry Ståhl Fastigheter, som verkat sedan 1947, underhåller och utvecklar fastigheter långsiktigt och ansvarsfullt med en modern och effektiv förvaltning där visionen lyder Genom långsiktiga relationer bygger vi en hållbar framtid. Hyresvärdet för 2014 beräknas uppgå till 379 (415) mnkr. Av det totala hyresvärdet utgör marknadsområde Norrköping 70 %, Linköping 19 %, Örebro 8 % och övriga orter 3 %. Fastighetsbeståndet representerar ett brett utbud av lokaler och bostäder av god kvalitet. Fördelningen av hyresvärdet mellan lokaler och bostäder är 65 % respektive 35 %. Den uthyrningsbara ytan, exklusive garage, utgörs av butikslokaler 12 %, kontor 35 %, industri/lager 6 %, bostäder 37 % och övrigt 10 %. Sprutan 6 NORRKÖPING Fastighetsmarknaden i Norrköping är stark. Staden har en positiv befolkningsutveckling, vilket ökat efterfrågan på bostäder. I och med regeringens beslut om att Ostlänken ska byggas intensifieras arbetet med infrastruktursatsningar i Norrköping, där Henry Ståhl Fastigheter är en av de största aktörerna på fastighetsmarknaden. Lokalfastigheterna är till övervägande del centralt belägna och fördelar sig på butiker, kontor och övriga lokalytor med 18 %, 45 % respektive 37 %. Den genomsnittliga uthyrningsgraden för lokaler är 97 % och genomsnittshyran beräknas till cirka kr/kvm. Bostadsfastigheterna är belägna i attraktiva boendemiljöer. De flesta fastigheterna är byggda i egen regi under 60- till 90-talen. Bostäderna har en stor efterfrågan och det finns inga vakanser. Decimalen 17 LINKÖPING Linköping har en mycket stark fastighetsmarknad. Staden har nu passerat invånare och efterfrågan på bostäder är stor. I och med regeringens beslut om att Ostlänken ska byggas intensifieras arbetet med infrastruktursatsningar i Linköping, där Henry Ståhl Fastigheter äger tio fastigheter. Dessa består i huvudsak av bank-, kontors- och butiksytor. Antalet bostäder uppgår till 131 st. Beståndet är koncentrerat till den centrala delen av Linköping, förutom två kontorsfastigheter som ligger i Mjärdeviområdet i anslutning till Linköpings Universitet. Innehavet i centrum är fullt uthyrt medan Mjärdevifastigheterna har en genomsnittlig uthyrningsgrad på 95 %. Den genomsnittliga hyresnivån för lokaler beräknas till cirka kr/kvm. Prästgården 12 ÖREBRO I Örebro finns en god efterfrågan på moderna kontorslokaler i bra lägen. En hög befolkningstillväxt och bostadsbrist medför låga vakanser på bostadsmarknaden, vilket gör att fastighetsmarknaden är stark och att förtätningen av staden fortsätter. Henry Ståhl Fastigheter äger fyra fastigheter i Örebro, samtliga koncentrerade till stadens centrum. Dessa består i huvudsak av butiks- och kontorsytor. Antalet bostäder uppgår till 21 st. Den genomsnittliga uthyrningsgraden för ortens lokaler uppgår till 98 %. Bostäderna är fullt uthyrda. Genomsnittlig hyresnivå för lokaler beräknas till cirka kr/kvm. ÖVRIGA ORTER

7 86,0 84,0 86,0 84,0 84,0 82,0 84,0 82,0 82,0 80,0 82,0 80,0 80,0 78,0 80,0 78,0 78,0 78,0 76,0 76,0 76,0 76,0 74,0 74,0 74,0 74,0 72,0 72,0 72,0 72, VERKSAMHETSÖVERSIKT År År År År Hyresintäkter per ort Ytor Ytor per ort Hyresintäkter Hyresintäkter per per ort ort Ytor Ytor per per ort ort Hyresintäkter Ytor Ytor Ytor Norrköping 70 % % Linköping 19 % % Örebro Örebro 8 % 8 % 8 % Övriga Övriga Övriga orter orter orter 3 % 3 % 3 % Norrköping 76 % % 76 %% Örebro Örebro 6 Örebro % 6 % 6 6 %% Linköping Linköping 16 % % 16 %% Övriga Övriga orter Övriga orter 2 % orter 2 % 2 2 %% Lokaler Lokaler 63 Lokaler % 63 % %% Industri/lager Industri/lager 2 % 2 % 2 2 %% Lokaler Lokaler 51 % 51 Lokaler % %% Industri/lager Industri/lager 5 % 5 % 5 5 %% Bostäder/garage Bostäder/garage 35 % 35 % %% Bostäder/garage Bostäder/garage 44 % 44 % %% Marknadsvärde Normaliserat driftnetto Kvm lokaler Kvm bostad Antal bostäder mnkr mnkr Kontor 44 % Butiker 18 % Industri/lager 14 % Övrigt 24 % Kontor 44 % Butiker 18 % Industri/lager 14 % Övrigt 24 % Kontor 80 % Butiker 13 % Industri/lager 0 % Övrigt 7 % Marknadsvärde Normaliserat driftnetto Kvm lokaler Kvm bostad Antal bostäder mnkr 740 mnkr Kontor 44 % Industri/lager 14 % Butiker 18 % Övrigt 24 % Kontor 80 % Butiker 13 % Industri/lager 0 % Övrigt 7 % Kontor 58 % Butiker 38 % Industri/lager 0 % Övrigt 4 % Kontor 80 % Butiker 13 % Industri/lager 0 % Övrigt 7 % Kontor 58 % Butiker 38 % Marknadsvärde Normaliserat driftnetto Kvm lokaler Kvm bostad Antal bostäder mnkr 280 mnkr Kontor 7 % Butiker 87 % Industri/lager 0 % Övrigt 4 % Industri/lager 6 % Övrigt 1 % Kontor 58 % Butiker 38 % Industri/lager 0 % Övrigt 4 % Kontor 7 % Butiker 87 % Industri/lager 6 % Övrigt 1 % TOTAL Marknadsvärde Normaliserat driftnetto Kvm lokaler Kontor 7 % Industri/lager 6 % Kvm bostad Antal bostäder Butiker 86 % Övrigt 1 % mnkr 70 mnkr Kontor 7 % Butiker 87 % Marknadsvärde Normaliserat driftnetto Kvm lokaler Kvm bostad Antal bostäder mnkr mnkr Kontor 7 % Butiker 86 % Industri/lager 6 % Övrigt 1 % Industri/lager 6 % Övrigt 1 % Kontor 75 % Butiker 17 % Industri/lager 0 % Övrigt 8 % Kontor 7 % Butiker 86 % Industri/lager 6 % Övrigt 1 % Kontor 75 % Industri/lager 0 %

8 8 HÅLLBARHET Aktiv hållbar förvaltning Hållbarhetsfrågor är en viktig del av vår strategi och något vi arbetar med ur flera olika perspektiv socialt och ekonomiskt såväl som miljömässigt. En stor del av den dagliga verksamheten handlar om mötet med våra hyresgäster. Det handlar om bemötande och leverans i form av bostäder och lokaler. Ett viktigt verktyg för att veta statusen i vår leverans, är den årliga hyresgästenkäten. Enkäten utförs av företaget AktivBo. Frågorna är lika från år till år, vilket är bra för uppföljning och som trendindikator. Svaren ger ofta ett vägledande underlag för framtida underhåll eller investeringar. Vårt arbetssätt visar sig vara framgångsrikt eftersom mätningen visar på mycket goda resultat. Att lyssna till våra hyresgäster och att aktivt förvalta våra fastigheter är en av framgångsfaktorerna för Henry Ståhl Fastigheter. Hållbarhetsfrågor är en viktig del av vår strategi för att skapa långsiktig ekonomisk tillväxt. Vi verkar för att hyresgäster, medarbetare och fastigheter bemöts och förvaltas utifrån ett etiskt och hållbart perspektiv. Genom ständiga förbättringar arbetar vi med att minska bolagets miljöbelastning. Utveckling genom mångfald och jämställdhet Vi är övertygade om att vi som företag och vår verksamhet stärks och utvecklas genom jämställdhets- och mångfaldsarbete. Vårt arbete har som mål att skapa lika villkor för alla anställda i fråga om arbete, anställning och utvecklingsmöjligheter. Det är viktigt för oss att medarbetarna ges möjlighet att utöva inflytande på det egna arbetet och på verksamheten, både individuellt och genom samverkan. För att värna om en god arbetsmiljö genomför vi en medarbetarundersökning. Resultatet visar på god efterlevnad av företagets värderingar. Medarbetarna är vår viktigaste resurs i hållbarhetsarbetet. Minskad klimatpåverkan Vi har sedan lång tid arbetat med att miljöhänsyn ska genomsyra hela verksamheten. Som fastighetsägare påverkar vi miljön genom förbrukning av energi, val av material och kemikalier samt genom det avfall som vi och våra hyresgäster producerar. Vårt klimatfotavtryck per kvm för 2013 var 15,6 kg CO2- ekvivalenter, vilket är en minskning med 9,8 % jämfört med Minskningen härrör från en kombination av fortsatt energieffektivisering samt något lägre emissionsfaktorer för inköpt fjärrvärme. Vi kompletterar nu med ytterligare mål och handlingsplaner för att ta nästa steg i miljöarbetet. Systematiskt arbete med våra mediakostnader El, värme, vatten och kyla utgör cirka 50 % av våra driftkostnader. Vi jobbar systematiskt och aktivt med att systemen i fastigheterna fungerar enligt våra mål och krav. Vi är noga med att dokumentera serviceanmälningar från hyresgästerna. Vid större ombyggnationer prioriteras energisparlösningar. Nedanstående diagram visar effekten av vårt aktiva och systematiska arbetssätt för att minska företagets mediakostnader åren Fastighetsutveckling I vår strategi ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i om- och tillbyggnationer. Investeringarnas syfte är att ge kunderna ökad nytta samtidigt som vi förbättrar kassaflödet och därigenom ökar fastigheternas värde. Under 2013 påbörjades ett projekt med att uppgradera cirka 70 lägenheter i kvarteret Skolan, Norrköping. Projektets syfte är att förbättra bostädernas standard med bland annat nya kök, badrum och ny ventilation samt att öka tryggheten i form av nya lås och säkerhetsdörrar. I Uppsala har vi fått förtroendet att tillsammans med Länsförsäkringar skapa en modern och effektiv arbetsplats. I december 2013 flyttade cirka 150 personer in i attraktiva lokaler i kvarteret Årsta 76:1. Under 2014 planerar vi att påbörja ett antal större projekt bland annat i kvarteret Decimalen 17, Linköping, och i kvarteret Kroken, Norrköping. kkr Ackumulerad mediakostnad Fördelning av lokalkontraktens antal/årshyror efter kontraktens förfallotid % Våra största hyresgäster Yta, kvm 1. Norrköpings Kommun Swedbank AB Linköpings Universitet Sectra AB Danske Bank Autoliv Electronics AB Best Western Princess Hotel Arbetsförmedlingen Bosch Thermoteknik AB Kunskapsskolan i Sverige AB Antal kontrakt % Årshyror %

9 HÅLLBARHET 9 Vi har av våra hyresgäster fått ett bra kvitto på vårt arbete genom det fina Nöjd Kund Indexresultatet på 86. Maija

10 10 FASTIGHETSVÄRDEN Stabila fastighetsvärden Under 2013 har vi fortsatt vår strategi att samla fastighetsbeståndet i tillväxtstäderna Norrköping, Linköping och Örebro. Våra fastigheter finns i attraktiva lägen och har en god standard vilket gör att innehavets värde har utvecklats stabilt och vid årsskiftet uppgick till cirka mnkr. Vi genomför värderingar av fastighetsbeståndet löpande. I balansräkningen tas fastigheterna upp till bokfört värde, som inte påverkas av förändrade marknadsvärden såvida inte nedskrivningsbehov uppstår. Avskrivningar sker i enlighet med principer som redovisas i årsredovisningen på sidan 29 under rubriken Redovisnings- och värderingsprinciper. Intern värdering Årligen bedöms individuella direktavkastningskrav för fastigheterna, fördelat på lokaler och bostäder. Sedan 14 år tillbaka har Forum Fastighetsekonomi uppdraget att hjälpa oss vid framtagandet av direktavkastningskraven. Forum Fastighetsekonomi är väl insatta i varje fastighets förutsättningar vad gäller kvalitet och marknad. Erhållna direktavkastningskrav ställs mot respektive fastighets driftnetto. Med detta menas uthålligt driftnetto: normala hyresintäkter och vakanser belastat med normala kostnader för drift, reparation, underhåll, administration och fastighetsskatt/ fastighetsavgift. Genomsnittlig hyresintäkt per kvm uppgår i värderingen till 990 kr för bostäder och kr för lokaler. Kostnader per kvm uppgår till mellan 450 och 500 kr för bostäder och mellan 50 och 400 kr för lokaler. Extern värdering För att säkerställa den interna värderingen av fastighetsbeståndet utförs externa värderingar. Under 2013 har externa värderingar, motsvarande cirka 35 % av fastigheternas totala värde, genomförts av tre värderingsföretag: Forum Fastighetsekonomi, DTZ och NAI-Svefa. Summan av de externa värderingarna sammanföll väl med de interna och avvikelsen understeg 2 %. I tabellen nedan redovisas de av Forum erhållna direktavkastningskraven som använts vid den interna värderingen per den 31 december Genomsnittligt direktavkastningskrav för hela beståndet är 6 %. Direktavkastningskrav, % Ort Bostad Lokal Snitt Norrköping 4,0 5,25 6,25 8,25 5,9 Linköping 4,0 6,50 6,75 6,0 Örebro 4,0 4,75 6,25 6,75 6,2 Övriga orter 7,25 7,2 Aktuella marknadsvärden Av tabellen nedan framgår värden per marknad samt det totala värdet för Ståhlkoncernens fastigheter. Ort mnkr kr/kvm Norrköping Linköping Örebro Övriga orter Summa Det totala värdet uppgick per den 31 december 2013 till cirka mnkr, en värdeökning på jämförbart bestånd med ungefär 1 % främst hänförlig till lägre avkastningskrav på bostadsfastigheter. Genomsnittligt värde per kvm, exklu- sive projekt- och garageytor, uppgick till drygt kr. Under året har hela fastighetsinnehavet i Kumla samt större delen av våra industrifastigheter sålts. Försäljningarna har skett i nivå med våra interna värderingar vid föregående årsbokslut Fastigheten Sprutan 6 i Norrköping har förvärvats till ett fastighetsvärde av 65 mnkr. Värden och annan relevant information om intresseföretaget Fastighetsaktiebolaget Kretia presenteras på sidorna i denna årsredovisning. Osäkerhetsintervall En fastighets värde kan endast fastställas då den säljs. Det värdeintervall som anges vid fastighetsvärderingar, och som oftast i en fungerande marknad ligger inom +/ %, ska ses som ett mått på den osäkerhet som finns i gjorda antaganden och beräkningar. På en mindre likvid marknad kan intervallet vara större. För Henry Ståhl Fastigheters del innebär ett osäkerhetsintervall om +/- 5 % ett värdeintervall om +/- 175 mnkr. Marknadsutsikter En något växande ekonomi med lågt byggande och fortsatt låga räntor en längre tid framöver ger en stabil fastighetsmarknad. Det är en god efterfrågan på fastigheter i bra lägen på starka orter, framför allt från inhemska aktörer, vilket gör att vi förväntar oss en stabil utveckling av fastighetsvärdena. Kroken 9 Norrköping Idéflödet 1 Linköping Spiran 12 Norrköping Hållstugan 28 Örebro

11 FASTIGHETSVÄRDEN 11 Våra fastighetsvärden kommer att fortsätta sin stabila utveckling. Starkt bidragande till detta är vår aktiva förvaltning. Mathias

12 12 FINANSIERING Svag BNP-tillväxt på en orolig världsmarknad Sedan flera år har vi befunnit oss i en internationell finansiell kris. Världens centralbanker har genomfört stora ekonomiska insatser för att skapa tillväxt och säkerställa balansen i det finansiella systemet. I USA och Asien har ekonomin sakta stärkts medan BNPtillväxten i Sverige under 2013 har varit svag. Hushållen och den offentliga konsumtionen står för det positiva bidraget medan investeringar och export är på en fortsatt låg nivå. Vi förväntar oss svagt stigande långa räntor samtidigt som korträntan ligger kvar på en låg nivå de närmaste åren. Fastighetsbranschen är mycket kapitalintensiv. Tillgång till finansiering är avgörande för om verksamheten ska kunna utvecklas. Räntekostnaden är också den klart största enskilda kostnadsposten i verksamheten. Räntekostnaden påverkas av ett antal faktorer, bland annat: Förändring av marknadsräntorna Förändrade förutsättningar för bankerna, vilket i sin tur innebär ändrade marginaler Strategin vi har valt för att hantera ränteriskerna Finansieringsstruktur baserat på marknadsvärden Finansieringsstruktur med hänsyn taget till marknadsvärden på fastigheterna % Räntebärande skulder 48 % Ej räntebärande skulder 3 % Eget kapital 49 % Räntenivåer och ränterisk Vid stigande marknadsräntor antas högre inflationstakt som i sin tur antas medföra högre driftnetton på fastigheterna. Det motsatta gäller vid sjunkande räntor. Över tid finns följaktligen en koppling mellan marknadsräntor och driftnetton. Ränterisk är inte bara risk för höga räntor utan även risk vid långvarigt svag ekonomi med extremt låga räntor. Verksamheten kommer i sådana fall att generera svaga resultat och det är då viktigt att ha så låga räntekostnader som möjligt. Det är därför inte lämpligt att binda för stor andel av lånen på långa löptider även om nivåerna känns attraktiva. Ytor per ort Finanspolicyn Finansfunktionen arbetar enligt en av styrelsen fastställd finanspolicy som syftar till att begränsa koncernens finansiella risker. Dessa risker utgörs i huvudsak av ränterisk, refinansieringsrisk och likviditetsrisk. Finanspolicyn omprövas löpande. Finansieringsstruktur baserat på bokförda värden Finansieringsstruktur % Räntebärande skulder 61 % Ej räntebärande skulder 4 % Eget kapital 35 % Målen för koncernens finansieringsverksamhet är att: Säkerställa bolagets kapitalförsörjning på kort och lång sikt Anpassa den finansiella strategin och riskhanteringen så att en långsiktig stabilitet säkras Uppnå bästa möjliga finansnetto inom givna ramar Strukturen på låneportföljen ska uppfylla följande övergripande mål: låg refinansieringsrisk hög flexibilitet med avseende på räntebindning Lån För närvarande är traditionell bankupplåning med kort basränta kombinerat med räntederivat för oss den attraktivaste upplåningsformen. Den 31 december 2013 uppgick den totala räntebärande skulden till mnkr. Den genomsnittliga räntebindningstiden var 6,3 år. Räntestruktur och ränteprognos framgår av diagram på sidan 13. Snitträntan på de räntebärande skulderna och ingångna avtal med bankerna om byten av ränteflöden, inklusive bankernas marginal, låg den 31 december 2013 på 4 %. Strategi Vi arbetar med en normportfölj som bas för hantering av ränterisker. Under

13 FINANSIERING 13 % 45 Normportfölj och räntestruktur Normportfölj och räntestruktur % 80 Andel av krediter och derivatinstrument per kreditinstitut Andel av krediter och derivatinstrument per kreditinstitut mnkr 100 Finansnetto vid olika genomsnittliga stiborräntor Räntekostnad vid olika genomsnittliga stiborräntor År 0 Handelsbanken Danske Bank Nordea SEB % Normportfölj Krediter Swappar Övriga derivat december 2013 värderade vi om behov fanns att revidera den gällande normportföljen. Resultatet blev att befintlig normportfölj fortsätter att gälla. Den gällande normportföljen redovisas ovan. Gällande ränterisker den 31 december 2013 framgår av diagram ovan. Diagrammet visar hur vår räntekänslighet utvecklas i takt med ränteförändringar. Vid en stiborränta understigande 4 % har cirka 33 % av vår lånefinansiering rörlig ränta. En förändring av den korta marknadsräntan med 1 procentenhet ger här en effekt på cirka 6 mnkr per år. Vid en stiborränta överstigande 4 % har vi under 2014 ingen del rörlig. Denna struktur har åstadkommits med derivat, i form av räntegolv och räntetak. Riskhanteringen av finansiella kostnader medför att resultat och nyckeltal är goda oberoende av stiborräntenivåer de kommande åren. Derivat All upplåning sker med kort räntebindning. I likhet med tidigare år sker all riskhantering av räntor med derivatinstrument. Den 31 december 2013 uppgick utestående derivatavtal till mnkr mnkr är så kallade ränteswappar, där vi i de flesta fall betalar fast ränta och erhåller 90 dagars stiborränta. Övrig del är innehav av räntegolv och räntecappar. Refinansieringsrisk Refinansieringsrisken hanteras dels genom långa stiborlån och dels genom långa lånelöften i ramavtal med finansiärer. Totalt finns lånelöften uppgående till mnkr. Den 31 december 2013 var den genomsnittliga löptiden för dessa löften 18 månader. Belåningsgrad Belåningsgraden är det finansiella mått som beskriver hur stor andel av fastigheternas värde som belånats. Då vi inte redovisar förändringar av marknadsvärden på fastigheterna i bokföringen har två mål för maximal belåningsgrad fastställts. Belåning i förhållande till bokfört värde 75 % och belåning i förhållande till marknadsvärde 65 %. Den 31 december 2013 var belåningsgraden 71 % respektive 52 %. Likviditet Vi eftersträvar god framförhållning avseende likviditet och kassaflöden. Likviditetsprognoser uppdateras löpande. Målet är en likviditet på lägst 30 mnkr och den får inte innebära ofördelaktiga räntor på över- respektive underlikviditet. De disponibla likvida medlen uppgick den 31 december 2013 till 217 mnkr. Kassaflöden från den löpande verksamheten ska alltid överstiga 40 mnkr per år. Räntetäckningsgrad För att kunna hantera oväntat sjunkande resultat och ökade räntekostnader behövs ett resultat i den löpande verksamheten som täcker nuvarande räntekostnad med god marginal. Finanspolicyn anger att räntetäckningsgraden ska vara minst 2,0 gånger. Räntetäckningsgraden var vid årsskiftet 2,1 gånger. Soliditet Vid årsskiftet uppgick soliditeten till 30 %. Finanspolicyn anger att soliditeten ska vara 25 %. Justerat för övervärden i fastighetsbeståndet och uppskjuten skatt uppgick den till 49 %. Räntemarknaden 2014 Under 2014 förväntas en långsam återhämtning i ekonomin, vilket troligtvis leder till att centralbanksstimulanser gradvis rullas tillbaka under året. En något bättre tillväxt i den rika världen motverkas av svagare utveckling i tillväxtregioner. Vi förväntar oss svagt stigande räntor på längre löptider samt oförändrade korträntor det närmaste året. Utdrag ur finanspolicyn Kapitalbindning Högst 35 % av nettoskulden får förfalla till omförhandling under en 12-månadersperiod. Räntebindning Avvikelse får ske med +/-10 % av normportföljen. Räntetäckningsgrad Får ej understiga 2,0. Formel: (resultat efter finansnetto + räntekostnader + avskrivningar - engångsposter) / räntekostnader. Soliditet Synlig soliditet ska vara minst 25 %. Synlig soliditet inklusive uppskjuten skatt ska vara minst 30 %. Kassaflöden Koncernens kassaflöde ska från löpande förvaltning årligen uppgå till minst 40 mnkr. Likviditet Likviditeten ska aldrig understiga 30 mnkr.

14 14 INTRESSEFÖRETAG Fastighetsaktiebolaget Kretia Kretiakoncernen består av moderbolaget Fastighetsaktiebolaget Kretia och ett antal fastighetsförvaltande bolag. Kretia har sedan 1994 förvaltats av Henry Ståhl Fastigheter AB, som äger 33 % av koncernen. Resultat Kretia + 15mnkr KRETIAKONCERNEN Marknadsområden Marknadsvärde, mnkr Hyresvärde, mnkr Yta, kkvm Norrköping/Nyköping Uppsala Resultat Hyresintäkter, mnkr Driftöverskott, mnkr Årets resultat, mnkr Nyckeltal Fastigheternas marknadsvärde, mnkr Fastigheternas bokförda värde, mnkr Eget kapital, mnkr Uppskjuten skatt, mnkr Justerad soliditet, % 59,5 59,9 Synlig soliditet, % 55,4 56,2 Genomsnittlig låneränta, % 3,3 2,6 Genomsnittlig räntebindningstid per den 31 dec, år 2,6 3,6 Räntetäckningsgrad, ggr 3,4 3,4 Kungsängen 40:1 Uppsala Kretia har huvuddelen av sitt fastighetsbestånd i marknadsområdena Norrköping och Uppsala. Fastighetsinnehavet i Norrköping omfattar cirka kvm, varav cirka kvm är bostäder. I Uppsala uppgår beståndet till cirka kvm, varav cirka kvm utgör kommersiella lokaler. Kretias ägande av fastigheter omfattar totalt cirka kvm. Utöver det äger bolaget 50 % av KN 9 Fastighets AB i Norrköping, som äger en projektfastighet om cirka kvm i centrala Norrköping. Resterande 50 % ägs av Förvaltnings AB Ståhl Invest. Kretia äger även 40 % i HKS Fastighets AB. Finansiell information Resultatet från den löpande verksamheten var under mnkr (29) och beräknas under 2014 uppgå till 27 mnkr. Under 2013 har Kretia, via sitt 40-procentiga ägande i HKS Fastighets AB, sålt bostadsfastigheter i Malmö. De finansiella målen för verksamheten är att soliditeten ska vara lägst 45 % och räntetäckningsgraden ska överstiga 2,5 ggr. Vid utgången av 2013 var soliditeten 55,4 % och räntetäckningsgraden uppgick till 3,4 ggr. Marknadsvärdet på Kretiakoncernens fastigheter har värderats till drygt mnkr. Värdet har tagits fram genom intern värdering, efter avstämning av direktavkastningskrav med extern konsult. HKS Fastighets AB och KN 9 Fastighets AB i Norrköping hanteras som intresseföretag. Marknadsvärdet på Kretias andelar överstiger det bokförda värdet.

15 INTRESSEFÖRETAG 15 FASTIGHETSFÖRTECKNING KRETIA Ort/Fastighet Tax.värde kkr Byggår Bostad kvm Kontor kvm Butik kvm Industri/ Övrigt kvm Garage kvm Summa kvm Hyresvärde kkr Lager kvm Nyköping Järnhandlaren 28, Bagaregatan Totalt Nyköping Norrköping Duvan 7, G:a Rådstugugatan Duvan 8, G:a Rådstugugatan 22 A-B Hallonbusken 5, Norralundsgatan Safiren 2, Vilbergsgatan Skolan 9, Slåttergatan Syrenbusken 9, Blommelundsgatan Vargen 5, Värmlandsgatan 3 A-B Åkerkroken 6, Lagergrensgatan Totalt Norrköping Uppsala Dragarbrunn 20:1, Kungsgatan Fjärdingen 28:6, 28:7, Drottninggatan Kungsängen 6:10, Kungsängsgatan Kungsängen 40:1, Hamnplan Luthagen 78:1, Götgatan Årsta 76:2, Fyrisborgsgatan Totalt Uppsala Totalt Koncernen

16 16 VÅRA FASTIGHETER Fastighetsförteckning NORRKÖPING Tax.värde kkr Byggår Bostad kvm Kontor kvm Butik kvm Industri/Lager kvm Övrigt kvm Garage kvm Summa kvm Hyresvärde kkr Beryllen 1, Urbergsgatan Bokhållaren 2, Erikslundsplan Diket 7, Drottninggatan Gamlabron 13, Västgötegatan / Gripen 9, Drottninggatan Kapellhorvan 10, Kungsgatan Knäppingsborg 7+8, Skolgatan Korpen 20, Repslagaregatan Kvarnen 5, Västgötegatan / Liljan 16+17, Nygatan Linjen 3, Idrottsgatan Markattan 11, Drottninggatan Markattan 5+12, Drottninggatan Motorn 12, Lindövägen Pelikanen 11+16, Drottninggatan Proppen 2, Malmgatan Ruddammen 7, Trädgårdsgatan Safiren 1, Vilbergsgatan 34-44, Smaragden 1, Vilbergsgatan Sparven 9, S:t Persgatan 139 A-M Spetsen 10, Kungsgatan Spiran 12, Drottninggatan Sprutan 6, Skomakaregatan Stallet 5, Slottsgatan Steglitsan 6, Nelinsgatan Svärdet 2, Kristinagatan Tulpanen 16, Drottninggatan Tuvan 5, Torvan 1, Skogvaktaregatan 4, Vattenkonsten 5, Fleminggatan Vårdtornet 7, 13, Garvaregatan Övrigt, mark 5 st fastigheter Totalt Norrköping SPETSEN 10 NORRKÖPING BOKHÅLLAREN 2 NORRKÖPING VATTENKONSTEN 5 NORRKÖPING KVARNEN 5 NORRKÖPING SVÄRDET 2 NORRKÖPING

17 VÅRA FASTIGHETER 17 LINKÖPING Tax.värde kkr Byggår Bostad kvm Kontor kvm Butik kvm Industri/Lager kvm Övrigt kvm Garage kvm Summa kvm Hyresvärde kkr Banken 8, Storgatan Boklådan 7, Storgatan Borgmästaren 2, Badhusgatan Borgmästaren 11, Badhusgatan Decimalen 17, Storgatan Druvan 22, Storgatan Elddonet 12, Nygatan 36, Giggen 2, Gillbergagatan Idéflödet 1, Teknikringen Idékretsen 4, Teknikringen Totalt Linköping ÖREBRO Bromsgården 1, Drottninggatan Gillet 22, Storgatan Hållstugan 28, Engelbrektsgatan Prästgården 12, Drottninggatan Totalt Örebro SOLNA Bangården 4, Huvudstagatan Totalt Solna TOTALT KONCERNEN BOKLÅDAN 7 LINKÖPING BORGMÄSTAREN 11 LINKÖPING IDÉKRETSEN 4 LINKÖPING BROMSGÅRDEN 1 ÖREBRO HÅLLSTUGAN 28 ÖREBRO GILLET 22 ÖREBRO

18 18 VÅRA FASTIGHETER Norrköping CENTRUM Fastigheter ägda av Ståhlkoncernen 1. Beryllen Proppen 2 Fastigheter ägda av Kretiakoncernen 1. Duvan 7 2. Bokhållaren Ruddammen 7 2. Duvan Diket 7 4. Gamlabron Gripen Safiren Smaragden Sparven 9 3. Hallonbusken 5 4. Safiren 2 5. Skolan Kapellhorvan Knäppingsborg Spetsen Spiran Syrenbusken 9 7. Vargen 5 8. Korpen Sprutan 6 8. Åkerkroken 6 9. Kvarnen Stallet Liljan Steglitsan Linjen Svärdet Markattan Tulpanen Markattan Tuvan 5, Torvan Motorn Vattenkonsten Pelikanen Vårdtornet 7,13 Stadskartan

19 VÅRA FASTIGHETER 19 Linköping Fastigheter ägda av Ståhlkoncernen 1. Banken 8 2. Boklådan 7 3. Borgmästaren 2 4. Borgmästaren Decimalen Druvan Elddonet Giggen 2 9. Idékretsen Idéflödet 1 85 CENTRUM Stadskartan

20 20 VÅRA FASTIGHETER Uppsala CENTRUM Fastigheter ägda av Kretiakoncernen 1. Dragarbrunn 20:1 2. Fjärdingen 28: Kungsängen 6:10 4. Kungsängen 40:1 5. Luthagen 78:1 6. Årsta 76:2 Stadskartan

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra

INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra fastigheter 16 21 Årsredovisning 22 36

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ICT NORDEN FASTIGHETER AB (PUBL) Org nr DELÅRS- RAPPORT

ICT NORDEN FASTIGHETER AB (PUBL) Org nr DELÅRS- RAPPORT DELÅRS- RAPPORT 2008-01-01 --2008-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (Publ) få härmed avge delårsrapport för perioden 2008-01-01 -- 2008-03-31. Delårsrapporten omfattar

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016. Sammanfattning St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31 Räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2012 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer