Prospekt för konvertibelt förlagslån

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prospekt för konvertibelt förlagslån"

Transkript

1 P ROSPEKT FÖR KONVERTIBELT FÖRLAGSLÅN Prospekt för konvertibelt förlagslån SHD Green Energy AB Styrelsen för SHD Green Energy AB inbjuder intresserade till att teckna ett konvertibelt förlagslån i syfte att uppföra lönsam och miljövänlig småskalig vattenkraft i outnyttjade Georgiska vattendrag. Skivfilargränd 2, Västerås, Sverige

2 2 INNEHÅLL 1 BAKGRUND OCH MOTIV 4 2 RISKFAKTORER 5 3 VD HAR ORDET 7 4 INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBELT FÖRLAGSLÅN BESKRIVNING AV TBILISI SEA ANLÄGGNINGEN 11 7 STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR 12 8 AKTIEKAPITAL OCH ÄGARSTRUKTUR 12 9 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG ÖVRIGA UPPLYSNINGAR STYRELSENS FÖRSÄKRAN KONTAKT BOLAGSORDNING 19

3 3 ERBJUDANDET I SAMMANDRAG DEFINITIONER Syfte och Mål Lånebelopp Låneränta Finansiering av utbyggnad av småskalig vattenkraft i Georgien med en första anläggningen i tilloppet till Tbilisi vattenreservoar under tredje kvartalet SEK 10 % årlig, fast Låneperiod 3 juli juli 2020 Antal konvertibler Teckningskurs SEK/konvertibel Teckningstid 7 maj 29 juni 2015 Bolaget Det konvertibla förlagslånet Erbjudandet Konvertibler SHD Green Energy AB med org.nr: inklusive dotterbolag i Georgien Riktat konvertibelt förlagslån med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Den förestående emissionen av konvertibelt förlagslån till utvalda investerare Av Bolaget utgivna konvertibler under SHD Green Energy AB s (privat) konvertibla förlagslån Betalning för konvertibler Avstämningsdag Konverteringskurs Konverteringstid 30 juni 2015 Senast fredag 3 juli konvertibel berättigar till 2 nya preferensaktier á SEK 1 januari 30 juni 2020 Prospektet Föreliggande prospekt som beskriver Erbjudandet Preferens-aktier Nya emitterade aktier i serie B, med prioriterad avkastningsrätt

4 4 1 Bakgrund och motiv I november 2014 ratificerades ett handelsavtal mellan EU och Georgien vilket öppnade för ett närmare handelsutbyte mellan Sverige och Georgien. Under 2014 ingicks också ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Georgien som underlättar kapitalrörelser samt utbytet av varor och tjänster mellan länderna. Georgien har under det senaste årtiondet aktivt bekämpat landets tidigare korruption och enligt den Tysklandsbaserade ideella organisationen Transparency International kan Georgien idag jämföra sig med flera EU länder. Georgien har den näst största vattenkraftpotentialen per capita i värden och kan med sitt väl utbyggda eltransmissionsnät som sammanlänkar grannländerna bli en nettoproducent av miljövänlig el i Kaukasusregionen. Georgiens vattenkraftspotential beräknas till 40TWh av vilka endast 20% är utnyttjade. SHD Green Energy AB är ett nytt Västeråsbolag vars verksamhet är inriktad på utbyggnad av mindre vattendrag och därigenom export av svenska småskaliga vattenkraftanläggningar. Bolaget fokuserar på miljövänlig prospektering med stor potential, avseende underexploaterade vattenkraftreserver som i allmänhet inte är aktuella för utbyggnad i Georgien. Georgien har ca vattendrag varav endast ca 300 har inventerats för vattenkraftutbyggnad av det Georgiska energiministeriet. I tillägg finns det km statligt ägda bevattningskanaler som kan vara aktuella för småskalig vattenkraft. För att stimulera investeringar i småskalig vattenkraft har det Georgiska Energiministeriet helt avreglerat och förenklat regelverket för nya småskaliga vattenkraftanläggningar. Det krävs inga miljötillstånd eller exportlicenser. Det råder fri prissättning vid försäljning av el och det tillkommer inga skatter och avgifter. Elkraftgenerering är undantagen från moms. Små nya vattenkraftanläggningar ges prioritet vid export av el via den nya transmissionsledningen till Turkiet och småskalig vattenkraft är undantagen avgift för uppkoppling till det nationella el-transmissionsnätet. Tbilisi Sea projektet är Bolagets första anläggningsprojekt, som är under projektering och planeras börja producera elkraft i september oktober Anläggningen är belägen strax nordost om Georgiens huvudstad Tbilisi ca 15 minuters taxiresa från Tbilisi centrum, Freedom Square, och är väl synlig från flera huvudleder. Med en beräknad lönsamhet kring 20 % IRR kommer anläggningen att fungera som referens för Bolagets framtida utbyggnadsprojekt i Georgien. Styrelsen bedömer att Erbjudande om teckning av konvertibler är ett bra sätt att dels finansiera och säkra snabbaste möjliga produktionsstart av Tbilisi Sea-anläggningen och dels erbjuda svenska investerare ett riktigt intressant placeringsalternativ. Bolaget samarbetar med Svenska Exportkreditnämnden (EKN), som ställer ut garantier för svenska investeringar i utlandet. Garantin skyddar mot risker för myndighetsingripande i investeringslandet som leder till att kund inte betalar krediter som lämnats. Exempel på sådana risker är nationalisering, expropriering, brutna ingångna avtal, krig, naturkatastrof, transfereringshinder av valuta samt händelser i samband med ekonomiska omvälvningar.

5 5 2 Riskfaktorer Investeringar i konvertibler är förenat med risktagande. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget inte kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning och medföra att värdet på Konvertiblerna sjunker väsentligt och att investerare kan förlora hela eller delar av sin investering. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna påverka Bolagets framtidsutsikter. Riskerna är ej rangordnade och gör ej anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker och osäkerheter som Bolaget för närvarande inte känner till kan också komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar Bolaget negativt. Utöver information som framkommer i detta Prospekt bör därför varje investerare också göra en allmän omvärldsbedömning och sin egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse för Bolagets framtida utveckling. AVTAL Bolagets verksamhet är i hög grad baserad på bygglov, elförsäljningsavtal och andra avtal. Rättigheterna och skyldigheterna enligt dessa avtal kan bli föremål för tolkning och tvister enligt georgisk rätt och kan även påverkas av omständigheter som ligger utanför Bolagets kontroll. I händelse av en tvist om tolkning av sådana villkor är det inte heller säkert att Bolaget skulle kunna göra sina rättigheter gällande, vilket i sin tur skulle kunna få väsentligt negativa effekter på Bolaget. Om Bolaget eller någon av dess partners inte skulle anses ha uppfyllt sina skyldigheter enligt föreliggande avtal kan det även leda till att Bolagets rättigheter enligt dessa helt eller delvis bortfaller FINANSIERING OCH KAPITALBEHOV Bolaget kan, beroende på verksamhetens utveckling i stort, komma att söka ytterligare kapital för att utbyggnad av ytterligare vattenkraftanläggningar eller för att vidareutveckla tillgångarna på för Bolaget godtagbara villkor. Om Bolaget inte kan erhålla tillräcklig finansiering för antalet planerade anläggningar kan omfattningen av Bolagets verksamhet begränsas, vilket i längden kan medföra att Bolaget inte kan verkställa sin långsiktiga expansions- och verksamhetsplan. VALUTARISK Bolaget har i allt väsentligt intäkter i amerikanska dollar (US ) medan Bolagets huvudsakliga valuta är SEK, där merparten av de finansiella kostnaderna ligger. Bolaget kan från tid till annan även vara beroende av att tillgå extern finansiering för sin fortsatta expansion av verksamheten. Externt kapital kan inhämtas i olika valutor men kommer kontinuerligt att omräknas och redovisas i SEK varför det här kan föreligga en valutarisk. RISKER MED SMÅSKALIG VATTENKRAFT Småskalig vattenkraft avleder vatten från ett rinnande vattendrag är beroende av ett kontinuerligt vattenflöde för att nå optimal produktion. Det finns alltid en risk för säsongsmässiga variationer eller att ingångna avtal inte uppfylls, kan upphöra eller sägas upp på grund av förhållanden som hänför sig till Bolagets samarbetspartners. Bolagets möjlighet att styra och kontrollera verksamheten kan vid sådana tillfällen begränsas och medföra en minskad flexibilitet. Det finns ingen garanti att Bolaget inte kan komma att påverkas negativt på grund av händelser som är att hänföra till oförutsedd minskad vattentillförsel och att om så sker, att detta inte kommer att påverka Bolagets lönsamhet på ett negativt sätt.

6 6 POLITISKA OCH SAMHÄLLSRELATERADE RISKER Bolagets verksamhet är föremål för allmänna politiska och samhällsrelaterade risker i Georgien, bland annat bestående av potentiell politisk, social och ekonomisk instabilitet, såsom terrorism, militärt tvång, krig och allmän social eller politisk oro. Detta innebär att Bolagets verksamhet kan exponeras för olika nivåer av politiska risker och regulatoriska osäkerhetsfaktorer som bland annat omfattar; statliga regler, direktiv om utländska investerare, priskontroll, exportkontroll, inkomstskatter och andra skatter, nationalisering eller expropriation av egendom, repatriering av inkomster, avgifter och miljölagstiftning. Skulle någon av dessa risker konkretiseras skulle Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning kunna påverkas negativt. KONKURRENS Vattenkraftsindustrin är konkurrensutsatt i alla led med många stora och väletablerade företag, med stora finansiella resurser. Bolaget kommer att utsättas för konkurrens med ett flertal andra aktörer i letandet efter lönsamma vattendrag och platser för etablering av nya vattenkraftverk. För att lyckas genomföra expansionsplan är det avgörande för Bolaget att knyta till sig samt behålla nyckelpartners och medarbetare med kompetens, både lokalt i Georgien och i det Svenska leverantörsledet.

7 7 3 VD har ordet Bästa aktieägare/investerare, Utbyggnadsmöjligheterna för småskalig vattenkraft i Georgien är stora och landet erbjuder fina investeringsmöjligheter till god avkastning och hanterbar risk. Vi har sedan mitten av 2014 analyserat och utvärderat möjligheter och tillvägagångssätt beträffande ett utbyggnads- och investeringsengagemang i Georgien. Det har varit flera faktorer som lett till vårt beslut att investera i Georgisk småskalig vattenkraft. Landets stora vattenenergiresurser, politiska incitament för utbyggnad av småskalig vattenkraft, starkt förbättrat affärsklimat enligt Världsbankens analyser samt vår egen tillgång till beprövad vattenturbinteknologi av högsta kvalitet. Nu har vi dessutom genom den Svenska handelskammaren i Georgien varit framgångsrika med att etablera samarbete med flera värdefulla nyckelpersoner i Georgien. Drivkraften för ett nytt växande energibolag med fokus på småskalig vattenkraft i Georgien är de hydrologiska möjligheterna i kombination med bra och stabila elkraftstariffer. Vi fokuserar på områden med bevisade vattenflöden och platser med färdig infrastruktur. Projekt med låg utbyggnadsrisk och hög avkastningspotential. Vi fokuserar nu på uppförandet av den första anläggningen vid Tbilisi Sea, en anläggning med en vattenturbin på 400kW. För att säkra en bra tillväxt med efterföljande projekt fortsätter vi arbetet med prospektering av ytterligare platser där det finns intressanta vattenkraftresurser som kan bidra till att bygga upp vår anläggningsportfölj. Välkomna med på denna intressanta resa! Västerås, Urban Joelsson VD

8 8 4 Inbjudan till teckning av konvertibelt förlagslån ERBJUDANDET Den 29 april 2015 godkände extra bolagsstämma i SHD Green Energy AB Styrelsens förslag av den 31 mars 2015 att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera ett konvertibelt förlagslån med högst 700 konvertibler á kr. ANMÄLNINGSTID Bindande intresseanmälningar, på blankett i bilaga 1, tas emot under perioden till och med AVSTÄMNINGSDAG Avstämningsdag hos SE Banken i Västerås för fastställande om vem som skall tilldelas konvertibler LÖPTID FÖR DET KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅNET Löptiden för det konvertibla förlagslånet är fastställt att gälla från och med den 3 juli 2015 till och med den 3 juli TID FÖR KONVERTERING SAMT VERKSTÄLLANDE AV KONVERTERING Konvertibelinnehavaren kan under perioden 1 januari 2020 t.o.m. 31 juli 2020 begära konvertering av lånet till aktier. Konvertering sker mellan den 1 augusti och 15 augusti 2020, således under maximalt 2 veckor. KONVERTIBELRÄNTA Årlig fast ränta utgår under löptiden med 10 %. Betalning av ränta sker under löptiden per den 31 augusti varje år med början den 31 augusti Dessutom sker en räntebetalning på lånets förfallodag den 3 juli Vid konvertering bortfaller rätten till ränta för tiden från närmast föregående ränteförfallodag. KONVERTIBELKURS En (1) konvertibel berättigar till konvertering till två (2) nya aktier till priset SEK 5,000 per aktie OMRÄKNING AV KONVERTERINGSKURS Beträffande konverteringskurs som anges i 15 kap i aktiebolagslagen skall vid konvertering som verkställs efter beslutet om en nyemission tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen utförs enligt följande formel: omräknad konverteringskurs = föregående konverteringskurs x antalet aktier före emissionen dividerat med antalet aktier efter emissionen FÖRMÅNSRÄTT Lånet är ett sub-ordinerat lån och efterställt övriga skulder men berättigar till konvertering till preferensaktier med prioriterad avkastningsrätt.

9 9 5 SHD Green Energy AB AFFÄRSIDÉ SHD Green Energy AB skall sälja miljövänlig elkraft genom att tillvarata outnyttjade Georgiska vattenresurser för sin produktion. Som majoritetsägare i ett Georgiskt dotterbolag bygger, driver och äger Bolaget småskaliga vattenkraftverk under 1MW i installerad effekt och därigenom bidra till Georgiens utveckling som en regionalt ledande producent av miljövänlig el. I Georgien finns det ca floder där varje familj traditionellt har sin egen kvarn, på platser som lämpar sig för småskalig vattenkraft. Endast 3 % av genererad el i Georgien kommer från småskalig vattenkraft. AFFÄRSMODELL Bolaget skall producera och sälja miljövänlig elkraft från egna småskaliga vattenkraftverk i Georgien. I tillägg kommer Bolaget att utnyttja möjligheten att sälja koldioxidrätter, så kallade gröna el-certifikat. Bolagets finansiella planering förutsätter dock inte försäljning av CO2 rätter. BOLAGSSTRUKTUR SHD gruppen är uppbyggd med moderbolag, SHD Green Energy AB i Västerås, Sverige och det majoritetsägda dotterbolaget, SHD Green Energy LLC i Tbilisi i Georgien. Dotterbolaget äger och driver vattenkraftverken, i Georgien. VERKSAMHET För sin expansion i Georgien är Bolaget involverat i samtliga utbyggnadssteg vid byggnation av Bolagets småskaliga vattenkraftverk. Med fokus på befintliga dammar och bevattningsanläggningar är Bolaget engagerat i prospektering av potentiella vattendrag, befintliga dammar och konstbevattningskanaler, byggnation, driftsättning och drift. Bolaget säkerställer sin finansiering av sina anläggningar genom sitt svenska moderbolag. Utbyggnadsplaner och finansiering av Bolagets expansion styrs utifrån Västerås där även det Georgiska dotterbolagets verksamhet organiseras och leds. Det yttersta ansvaret för projektering, projektledning av utbyggnadsprojekt och drift av aktiva anläggningar ligger på ledningen i Västerås. Moderbolagets operativa verksamhet omfattas av en ledningsfunktion med en ekonomifunktion: Området Ekonomi ansvarar för att Bolaget har tillgång till nödvändiga finansiella resurser för genomförande av prospekterade projekt. Inom området Ekonomi hanteras också Bolagets och gruppens övergripande ekonomistyrning och kassaflödeshantering. Dotterbolagets verksamhet indelas i tre områden: Prospektering, Projekt och Drift.

10 10 Området Prospektering omfattas av identifiering av potentiella platser för vattenkrafts-anläggningar, utvärdering och planering av dessa samt dokumentation och planering inför finansiering och projektgenomförande. Området Projekt ansvarar för hela genomförandet av anläggningsprojekten, från och med detaljkonstruktion, byggnation och produktionsstart samt uppföljning av anläggningarna under drift. Området Drift ansvarar för vattenkraftanläggningarnas driftunderhåll, elförsäljning, transmission och fakturering av el i Georgien. Personalkostnaderna är i jämförelse med Sverige mycket låga varför antalet anställda i första hand kommer att byggas upp i det georgiska dotterbolaget. Merparten av den operativa verksamheten som t.ex. prospektering och projektarbeten utförs av naturliga skäl lokalt i Georgien. Det svenska moderbolagets personalresurser minimeras med fokus på ledning, ekonomi och finansiering. EXPANSIONSPLAN Bolagets affärsplan baseras på en kontrollerad tillväxt genom utbyggnad av småskaliga vattenkraftverk i Georgien. Första anläggningen, Tbilisi Sea, beräknas komma i drift under tredje kvartalet Bolaget avser att utnyttja sin position som tidig aktör och planerar för en snabb utbyggnadstakt enligt tabellen nedan förverkligas: 2015: 1 anläggning ( Tbilisi Sea ) 2016: 6st anläggningar 2017: 15st 2018: 25st 2019: 35st Totalt: 82st anläggningar Expansionsplanen ger en installerad effekt på ca 32 MW inom 5 år, beräknat på en medelstorlek av 400kW per anläggning.

11 11 6 Beskrivning av Tbilisi Sea anläggningen Vattenkraftsprojektet, Tbilisi Sea, omfattar uppförande av en ny anläggning i anslutning till en befintlig dricksvattenkanal utanför Georgiens huvudstad, Tbilisi. Bilden ovan visar Tbilisi Sea i skymningen. Denna sjö och dess kanal för tillrinning, som byggdes på 80talet, är en central del av huvudstadens dricksvattensystem. Som bilden visar är kanalen just nu torrlagd för renovering, vilket passar bra in i vår projekttidplan. Tbilisi Sea kraftverket har följande specifikationer: Installerad effekt: 420kW Turbin: CKT1000RM Fallhöjd: 11 meter Vattenflöden: 5 m3/s från november till april, 3 m3/s från maj till oktober Beräknad årsproduktion: 2,8 miljoner kwh Beräknade årsintäkter: 1,5 miljoner SEK Total investering: 7,1 miljoner SEK Beräknat IRR: ca 20% Beräknad produktionsstart: september-oktober Skissen ovan illustrerar hur den planerade Tbilisi Sea anläggningen kommer att se ut, med ett inlopp uppe till vänster och en c:a 30 meter lång tub ner till turbinhuset, nere till höger.

12 12 7 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor ORDFÖRANDE, BENGT CARLSTRÖM, ORDFÖRANDE I SVENSKA HANDELSKAMMAREN FÖR GEORGIEN Bengt Carlström har under sitt 35 åriga yrkesliv upparbetat en gedigen erfarenhet av internationella affärer både ifrån stora företag såsom Ericsson och sedan 1998 ifrån eget företagande i Sverige och UK. Bengt Carlström är ordförande i Svenska Handelskammaren i Tbilisi. Bengt Carlström har genom sitt engagemang i handelskammaren värdefull kunskap och ett brett nätverk med kontakter inom både ministerier, myndigheter och näringsliv i Georgien STYRELSELEDAMOT OCH VD, URBAN JOELSSON, CIV. ING, MBA Urban Joelsson har 25års internationell erfarenhet av energi- och kraftverks projekt, från olika befattningar inom Wärtsilä, ABB och Alstom men även som egenföretagare. Efter att framgångsrikt genomfört ett större management buy-out (MBO) från ABB Alstom Power och genom detta etablerade ett internationellt verkstadsföretag med 85 anställda har Urban Joelsson de senaste åren även jobbat som affärscoach till en rad nystartade och etablerade företag i Sverige. REVISOR, MARIA KÖRKKÖ, CERTIFIERAD REVISOR, GRANT THORNTON Maria Körkkö representerar den internationella revisionsbyrån Grant Thornton och har 20års erfarenhet som ansvarig revisor i ägarledda företag och även företag med internationell verksamhet. 8 Aktiekapital och ägarstruktur Nuvarande aktiekapital Ägarstruktur SEK uppdelat på med kvotvärdet 0,50 SEK/aktie Urban Joelsson, aktier Bengt Carlström, aktier

13 13 9 Finansiell information i sammandrag TBILISI S EA PROJEKTET Tbilisi Sea projektets ekonomiska struktur och lönsamhet illustreras i nedan tabeller. Projektet är av medelstorlek och kan betraktas som ett referensprojekt. KAPITALKOSTNADER SAMT INTÄKTER OCH DRIFTSKOSTNADER KOSTNADSUPPARBETNINGSKURVA Anläggen beräknas börja generera intäkter senast 15 oktober AVKASTNING Investeringens återbetalningstid beräknas till kortare än 5år.

14 14 B OLAGETS 5 - ÅRS PROGNOS I nedanstående tabeller redovisas Bolagets finansiella prognosinformation för räkenskapsåren 2015 till och med 2019.

15 15 KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA PROGNOSEN Utgångsläge och antaganden Den finansiella 5-årsprognosen, som utgör en förenklad koncernredovisningsprognos, utgår ifrån Bolagets valda expansionsplan som är beskriven under avsnitt 6 ovan. Resultatprognos Resultatprognosen utgår ifrån en typinstallation i likhet med Tbilisi Sea projektet som sedan extrapolerats genom expansionsplanens utbyggnadstakt. Intäkter och kostnader har låtits utvecklas linjärt. Balansprognos Tillgångarna i prognosen har begränsats till att omfatta de investerade anläggningarna samt omsättningstillgångar vilka utgörs av likvida medel. Alla tillgångar är bokförda till anskaffningskostnad, förutom i kolumnen Justerad prognos där tillgångarna skrivits upp till marknadsvärde, vilket beräknats som nuvärde på anläggningarna nettokassaflöden. Finansieringssidan illustreras av eget kapital och tre olika typer av skulder. Konvertibelt förlagslån, övriga långfristiga skulder (i huvudsak banklån och exportkrediter) samt kortfristiga skulder (i huvudsak leverantörskrediter). I justerad prognos har tillgångarnas uppskrivningsvärden tillförts Eget kapital i en ansats att illustrera ett rättvist Bolags värde. Denna uppskrivning har även tillförts det egna kapitalet i raden Justerad soliditet. Denna justering av tillgångarnas värde motiveras av en säker tillförlitlighet i anläggningarnas antagna kassaflöden. Kassaflödesprognos Kassaflödet säkras från start med ett konvertibelt förlagslån och tillgängliga investerings- och exportkrediter. Då utbyggnadstakten väl kommit igång förväntas ett starkt positivt kassaflöde, vilket ger Bolaget möjlighet till att växa med organisk tillväxt. Nyckeltal Soliditeten justerad för anläggningarnas verkliga värde visar på en bra nivå (20 % stigande) redan från första anläggningen. Vinstmarginalen förväntas stiga stadigt med en växande anläggningsportfölj då Bolagets organisation fortsatt kan administreras med en moderat växande organisation.

16 16 10 Övriga upplysningar RISKHANTERING SHD Green Energy AB samarbetar med Svenska Handelskammaren för Georgien vilket borgar för en korruptionsfri verksamhet. Bolaget skyddar sig i övrigt genom Exportkreditnämnden (EKN) mot risker för myndighetsingripande som leder till att kunder inte betalar krediter som lämnats. Exempel på sådana risker är nationalisering, expropriering, brutna ingångna avtal, krig, naturkatastrof, transfereringshinder av valuta samt händelser i samband med ekonomiska omvälvningar. I övrigt arbetar Bolaget enligt gängse kvalitetsprinciper för styrning av verksamheten, för att minimera Bolaget och dess olika intressenters riskexponering. ANSTÄLLDA Bolaget kommer att ha anställd personal både i Georgien och i Sverige. Bolagets ledning kommer att vara placerad i Sverige medan större delen av den operativa verksamheten byggas upp i Georgien. Bolaget kommer att följa gällande lagar och förordningar angående anställda och anställningar, både i Georgien och i Sverige. VÄSENTLIGA AVTAL SHD Green Energy AB är beroende av enskilda avtal för byggnadslov, vattenförsörjning, försäljning av el och elleverans. Såväl avtalen för nyttjande av vattenflöden som avtalen om försäljning av el är sammantagna av väsentlig betydelse för Bolagets verksamhet. Avtalen med elkunderna har i regel en löptid om tio år. Avtalen om vattenförsörjning har i regel betydelse för anläggningar med reglerad vattentillförsel, som t.ex. vid utnyttjande av vatten för konstbevattning. Vattentillförseln är i sådana fall ofta säsongsberoende vilket påverkar Bolagets lönsamhet. Avtal för leverans av vatten för Tbilisi Sea har ingåtts med det statligt ägda bolaget United Amelioration Systems. Bygglov och nyttjande av vatten i oreglerade vattendrag ges för småskalig vattenkraft av kommunen där anläggningen uppförs eller av Ministry of Economy and Sustainable Growth Avtal för leverans av el kan ingås direkt med slutkund, eldistributör eller vid export med den statliga el operatören ESCO, Electricity System Commercial operator. TENDENSER Förutom regionala projekt är Georgiska regeringen engagerade i lokala projekt för förnybar energi och verkar på så sätt för att bli ledande i grön energiproduktion. Georgien har den näst största vattenkraftresursen per capita i världen och har därigenom en enorm potential att bli en grön nettoelleverantör för Kaukasus regionen. Georgien har en väl utvecklad infrastruktur för kraftöverföring som förbinder landet med alla grannländer. Georgiens utbyggnadspotential uppskattas för närvarande till 40TWh av vilket endast 20 % utnyttjas. Investerare och exploatörer av Georgisk vattenkraft fokuserar idag på anläggningar med större kapacitet än SHD Green Energy s miljövänliga anläggningar. Förutom Georgiska aktörer investerar större bolag med säte i Norge, Indien, Kina och Turkiet i Georgisk vattenkraft. CARGO & KRAFT TURBIN AB CKT Bolaget har etablerat ett långsiktigt samarbete med CKT för utvärdering och konstruktion av vattenkraftsanläggningar samt leverans av vattenturbiner till Bolagets projekt i Georgien.

17 17 Cargo & Kraft Turbin Sverige AB, har arbetat inom småskalig vattenkraft sedan 1996 och har utrustat fler än 130 stationer med nya vattenturbiner och/eller ny teknik. CKT s specialområde är semi kaplan vattenturbiner för låga fallhöjder. SVENSKA HANDELSKAMMAREN I TBILISI Bolaget har ett förmånligt och nära samarbete med den Svenska handelskammaren i Georgien som genom sin styrelseledamot Gia Kavtaradze, justitieminister , får både juridisk rådgivning och tillgång till myndigheter och Georgiska samarbetspartners av betydelse för Bolagets verksamhet och utbyggnadsplaner i landet. DET LOKALA FÖRETAGSSTÖDSSYSTEMET I VÄSTMANLAND Bolaget har ett bra samarbete och starkt stöd från flertalet regionala organisationer med målsättningen att främja näringsliv och export. Till dessa räknas främst: - Create Business Incubator - Västerås Science Park - Almi Företagspartner Mälardalen - Handelskammaren Mälardalen - Forsknings och Utvecklingsrådet TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Några transaktioner med närstående förutom löner, ersättningar och övrigt som redovisas under detta avsnitt eller avsnittet Styrelse och ledande befattningshavare föreligger inte. TVISTER SHD Green Energy AB är inte involverat i några tvister och känner inte till några krav som kan resultera i någon tvist. 11 Styrelsens försäkran I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta prospekt, vilket upprättats av styrelsen i SHD Green Energy AB med anledning av förestående emission. Styrelsen för SHD som presenteras på annan plats i dokumentet, är ansvarig för innehållet i prospektet och försäkrar härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att de uppgifter som presenteras i prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka prospektets innebörd. Informationen som ingår i prospektet har återgivits korrekt, och såvitt styrelsen känner till och försäkrar genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje part har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

18 18 12 Kontakt Ordförande Bengt Carlström Tel e-post: VD Urban Joelsson Telefon: e-post: Bolagets adress: SHD Green Energy AB Skivfilargränd Västerås Bilagor BILAGA 1: INTRESSEANMÄLAN BILAGA 2: TILLDELNING Västerås, 6 maj 2015 För styrelsen, Bengt Carlström Ordförande

19 19 13 Bolagsordning Bolagsordning 1 Firma Bolagets firma (namn) är SHD AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Västerås kommun. 3 Verksamhet Bolaget skall bedriva konsultverksamhet för uppförande av småskalig vattenkraftproduktion, handel och agenturverksamhet med produkter, varor och tjänster inom förnyelsebar energi och miljövänlig energiproduktion, handel med värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Bransch: Handel med produkter och tjänster inom energi-, vattenkraft, miljö och VVS teknik. 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst och högst sek. 5 Antal aktier Antal aktier ska vara lägst och högst Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst 2 och högst 5 ledamöter med lägst 0 och högst 2 suppleanter. 7 Revisorer Bolaget ska ha revisor, utses antingen på årsstämma eller extra bolagsstämma 8 Kallelse Kallelse sker genom brev med posten eller e-post inom den tid som anges i aktiebolagslagen. 9 Ärenden på årsstämma På årsstämma ska följande ärenden behandlas. 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av en eller två justeringsmän 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 5. Godkännande av dagordning 6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen 7. Beslut om a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna 9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer. 10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 10 Räkenskapsår Räkenskapsår är 1 januari - 31 december. 11 Bolagsordningen innehåller följande förbehåll Hembud Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen uppmanar de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången. Anmäler sig fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag, ska lösenbeloppet motsvara vederlaget, om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. Röstmajoritet Beslut om ändring av bolagsordningen är giltigt endast om två tredjedelar av närvarande eller genom ombud närvarande aktieägare är eniga om beslutet. Tvisters avgörande av skiljemän Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, skall den hänskjutas till Svensk domstol och tolkas i enlighet med gällande Svensk lag.! 1!

20 //

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 135, reviderad den 10 oktober 2012, 221 och 10 september 2014, 150 1 Firma Bolagets firma är Uddevalla Vatten

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB Godkänd av kommunfullmäktige den 10 september 2008 248, med ändring den 14 januari 2009 5, den 11 januari 2012, 6 och den 10 september 2014, 142 1 Firma

Läs mer

Bolagsordning Logistikposition

Bolagsordning Logistikposition Styrdokument Bolagsordning Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.14) Godkänd av kommunfullmäktige, 115 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17,

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.10 Godkänd av ks 61/08 Godkänd av kf 33/11 Godkänd av kf 74/14 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Urkult. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen har sitt säte i Sollefteå kommun. 3 FÖRENINGSFORM Föreningen Urkult är en partipolitiskt

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:15 341 Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-01-31 1 Reviderad av kommunfullmäktige 2013-11-28 140 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med

Läs mer

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.19) Antagen av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

Bolagsordning Entreprenörscentrum i Katrineholm AB - KATEC

Bolagsordning Entreprenörscentrum i Katrineholm AB - KATEC Styrdokument Bolagsordning Entreprenörscentrum i Katrineholm AB - KATEC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.17) Godkänd av kommunstyrelsen, 88 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunstyrelsen,

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (bilaga 1 till kallelsen) Ändringarna avser paragraferna 4 och 15 (ny) enligt följande (ändringar i kursiverad

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB

Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01184 BOLAGSORDNING FÖR UMEÅ

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-08-15 i(d LS 1205-0650 Landstingsstyrelsen r LANDSTINGSSTYRELSEN 12-08- 28 00 00 5 - Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, 76,

Läs mer

Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag

Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag Dokumentnamn: Bolagsordning för Dåva Terminal AB Dokumentansvarig: Umeå kommunföretag Godkänd av: Kommunfullmäktige Version: Dokumentdatum: 2016-09-26 Reviderad:

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-04-17 Kommunfullmäktige Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar förslag

Läs mer

Kristinehamn Värme AB revidering av bolagsordning

Kristinehamn Värme AB revidering av bolagsordning Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson,0550-88 009 linn.carlsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-09-28 Ks/2015:249 Sida 1(3) Kristinehamn Värme AB revidering av bolagsordning Förslag till

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Bolagsordning för LogPoint AB

Bolagsordning för LogPoint AB 1 (5) Bolagsordning för LogPoint AB 1 Firma Bolagets firma är LogPoint AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Torsvik, Jönköpings län. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolagets huvuduppgift är att verka

Läs mer

Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB

Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.09) Godkänd av kommunfullmäktige, 210 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-02-11,

Läs mer

Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer

Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer 556961-4067 1 Firma Bolagets firma är Höga Kusten Destinationsutveckling AB. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Örnsköldsviks

Läs mer

Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå

Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå Dokumentnamn: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-11-28 DNR: KS-2016/00743 Bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag

Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Dokumentnamn: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01190 Bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

Bolagsordning för Protendo Media AB (Org. Nr )

Bolagsordning för Protendo Media AB (Org. Nr ) Bolagsordning för Protendo Media AB (Org. Nr 556929-0397) 1 Firma Bolagets firma (namn) är Protendo Media AB. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Hallstahammar. 3 Verksamhet Bolaget skall bedriva konsultverksamhet

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB

Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01183 BOLAGSORDNING

Läs mer

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med 2015-01-01

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland

Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland Styrdokument Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.05) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 326 2 (6) Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Kommunal författningssamling C 9 Dnr 2011/143/107 Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Antagen: kommunstyrelsen 2011-05-04 127 Fastställd av kommunassurans på årsstämman 2011-05-05 1 Firma

Läs mer

Bolagsordning för Destination Kalmar AB

Bolagsordning för Destination Kalmar AB Bolagsordning för Destination Kalmar AB Godkänd av kommunfullmäktige den 27 december 2007, 223 och registrerad av Bolagsverket den 25 mars 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB FÖRFATTNING 2.7 Fastställda av konstituerande stämman 2005-04-26 Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB 1 Firma Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB

Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB Bilaga 3 2011-12-12 Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB Kantrubrik (med förklaring) NY LYDELSE (förslag) NUVARANDE LYDELSE Bolagets firma 1 1 Bolagets firma Bolagets firma är Alingsås

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

Nyemission Älvdalens Utbildningscentrum AB

Nyemission Älvdalens Utbildningscentrum AB BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (2) Ekonomienhet Dnr LD12/02899 Uppdnr 356 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Bolagsordning för Sollentuna Energi AB Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Antagen av bolagsstämman 2010-06-22 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-09-21, 107 Antagen av bolagsstämman 2011-10-10

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 63 Ändringar i bolagsordning för Kalmar Hamn AB Handlingar Ola Johanssons och Maria Björkmans skrivelse om ändringar

Läs mer

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande. Nuvarande lydelse av 8: Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17,

Läs mer

Ändringar i bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB)

Ändringar i bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-03-21 KS 2013/0251 Kommunfullmäktige Ändringar i bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag (förutom Kalmar Energi

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll i 5 med följande

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter 1 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 14

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen I syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, föreslår styrelsen att

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution AB (publ) Aktieägarna i Seamless Distribution AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 april 2011, kl.10.00

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB Bilaga 1 1(5) till Aktieägaravtal Dnr: 2004/0056 för 1 Firma Bolagets firma är. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Mål och verksamhet Bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016 Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016 myfc Holding AB Aktieägarna i myfc Holding AB (publ), org. nr 556942-1612, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Punkt 7 Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen,

Läs mer

26 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Roslagsvatten AB och Knivsta Vatten AB KS-2013/1427

26 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Roslagsvatten AB och Knivsta Vatten AB KS-2013/1427 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2014-01-20 26 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Roslagsvatten AB och Knivsta Vatten AB KS-2013/1427 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 1 (l) 2014-03-07 MISSIV J EN NY NOLHAGE _SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-03- 1 o Dlarienr:;_0\4 f 1+4?J!Aktbflaga

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma. Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ) fredagen den 29 september 2017 kl. 16:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Aktieägarna i Toleranzia AB, org. nr. 556877-2866 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 juli 2015, kl. 14.00 i GU Holdings lokaler, Erik

Läs mer

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272)

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(1) 93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 27 april 2016

PRESSMEDDELANDE 27 april 2016 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Zenergy AB (publ), org. nr 556796-2260, kallas till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 kl. 17.00, på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG beslutad av bolagsstämman den 8 juni 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG Firma 1 Bolagets firma

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

Sectra sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002

Sectra sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002 Sectra-02.140-1.0sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002 Sectra-02.140-1.0sv 2(5) FÖRSLAG TILL DAGORDNING för ordinarie bolagsstämma med aktieägarna

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav. Bilaga l Bolagsordning för Norrtåg AB Organisationsnummer 55 67 58-34 96 1 Bolagets firma Bolagets firma är Norrtåg AB. 2 Bolagets säte Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län 3 Ändamålet med bolagets

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer