Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 Årsredovisning 2009

2 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Visionsarbetet 8-9 Femårsöversikt 10 Driftsredovisning 11 Investeringsredovisning Personalredovisning Folkhälsa 17 Miljö 18 Sandvikens Kommun Finansiell analys Redovisningsmodell 26 Redovisningsprinciper Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys Noter Kommunfullmäktige Kommunstyrelse 41 Kommungemensam verksamhet Kunskapsnämnd Äldreomsorgsnämnd Individ- och familjeomsorgsnämnd Handikappomsorgsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Bygg- och miljönämnd Tillväxtnämnd Ledning- & service Gemensam finansiering Sammanställd redovisning Sammanställd redovisning Redovisningsprinciper 65 Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys Noter Bolagen i kommunkoncernen Revisionsberättelse 78

3 Organisation och övergripande kommentar Kommunens vision Kommunens vision I Sandvikens kommuns är vision världen 2025, fastställdes alltid närvarande av kommunfullmäktige 2009, 21. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre I Sandviken är världen alltid närvarande Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre Vi bryr oss om varandra, reagerar och agerar Vi har ett tolerant och jämlikt samhälle med närhet mellan människor som växer upp, lever och åldras i trygghet. Vi känner oss säkra i alla miljöer. Tillsammans skapar vi ett öppet och demokratiskt samhälle I Vi vårt bryr förändringsarbete oss om varandra, ser vi till hela reagerar kommunens och unika agerar behov och vi stödjer lokal Vi har utveckling. ett tolerant Här och ges jämlikt möjlighet samhälle att förverkliga med närhet drömmar mellan och livsprojekt. människor som Vi växer gör upp, varandra lever bättre, och åldras ser att olikheter i trygghet. berikar Vi känner vårt samhälle oss säkra samt i alla vågar miljöer. utmana och skapa förändring. Kommunens verksamheter möter människors behov. Tillsammans skapar vi ett öppet och demokratiskt samhälle Ett I vårt delat förändringsarbete ansvar ett enat ser vi samhälle till hela kommunens unika behov och vi stödjer Oavsett om vi är tjej eller kille, kvinna eller man har vi alla samma möjligheter lokal utveckling. Här ges möjlighet att förverkliga drömmar och livsprojekt. och ansvar. Det handlar om kunskap, attityd, makt, trygghet och bemötande. Vi gör varandra bättre, ser att olikheter berikar vårt samhälle samt vågar utmana I och Sandviken skapa förändring. är världen Kommunens alltid närvarande verksamheter möter människors behov. Genom vår gemensamma utveckling med Sandvik och andra internationella företag Ett delat har vi ansvar en global plattform. ett enat Internationellt samhälle utbyte berikar vårt samhälle. Ett Oavsett varierat om näringsliv vi tjej med eller många kille, entreprenörer kvinna eller man och kulturarbetare har vi alla samma är vår möjligheter språngbräda och ansvar. till Det framtiden. handlar om kunskap, attityd, makt, trygghet och bemötande. Den I Sandviken aktiva staden är världen - fylld av alltid liv och närvarande rörelse Sandviken Genom vår är gemensamma en ung stad med utveckling öppna mötesplatser med Sandvik för alla, och präglade andra internationella av internationell närhet och närvaro. Vi utvecklar kommunikationen mellan människor företag har vi en global plattform. Internationellt utbyte berikar vårt samhälle. och platser. Ett varierat näringsliv med många entreprenörer och kulturarbetare är vår Vi språngbräda lär för livet till framtiden. Vi ser det livslånga lärandet och möjligheten till utbildning som avgörande framgångsfaktorer, Den aktiva staden såväl för - fylld samhället av liv som och individen. rörelse Vår särställning inom teknik Sandviken och IT är har en byggts ung stad i samverkan med öppna mellan mötesplatser skola och näringsliv. för alla, präglade av internationell närhet och närvaro. Vi utvecklar kommunikationen mellan människor Vår och platser. miljö vårt ansvar I Sandviken är miljöfrågor viktiga. Vi har lärt oss att leva och verka inom naturens Vi lär för ramar. livet Vi arbetar för en långsiktig hållbar utveckling. Vi ser det livslånga lärandet och möjligheten till utbildning som avgörande Vi mår bra till kropp och själ framgångsfaktorer, såväl för samhället som individen. Vår särställning inom Genom vårt nyskapande idrotts-, kultur- och friluftsliv har vi en unik livsmiljö teknik och IT har byggts i samverkan mellan skola och näringsliv. för oss själva och våra gäster. Det bidrar till livskvalitet, hälsa och tillväxt. Vår miljö vårt ansvar I Sandviken är miljöfrågor viktiga. Vi har lärt oss att leva och verka inom naturens ramar. Vi arbetar för en långsiktig hållbar utveckling. Vi mår bra till kropp och själ Genom vårt nyskapande idrotts-, kultur- och friluftsliv har vi en unik livsmiljö för oss själva och våra gäster. Det bidrar till livskvalitet, hälsa och tillväxt.

4 Organisation och övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande År 2009 kommer att gå till historien präglad av den ekonomiska situation som rått i världen med lågkonjunktur och finanskris. Med en ökande arbetslöshet och stora varsel och uppsägningar minskade skatteintäkterna kraftigt för landets kommuner, så även för Sandviken. Minskade intäkter ställer krav på att verksamheterna anpassas till det ekonomiska utrymme som står till förfogande, något som nämnder och bolag arbetet med under året. I och med den ökande arbetslösheten kan det noteras att kostnaderna för försörjningsstöd ökat kraftigt. En konsekvens av de minskade intäkterna och ökat försörjningsstöd gjorde att kommunfullmäktige i mars månad fattade beslut om att reducera alla nämnders ekonomiska ramar med två procent för att anpassa verksamheten till de rådande omständigheterna. En annan åtgärd som kommunen vidtagit är inrättande av ett lokalt center för omställnings- och konjunkturinsatser LOKcenter för att lindra effekterna av de uppsägningar som skett bland annat vid SANDVIK och i kommunförvaltningen. Syftet med LOK är att samordna insatserna tillsammans med de aktörer som finns på arbetsmarknaden, som till exempel Arbetsförmedlingen, för att med olika insatser hjälpa de som blir arbetslösa till nya jobb, studieplatser eller andra insatser. Arbetet med Vision 2025 fortsätter. Ett enigt kommunfullmäktige har fattat beslut om vilken riktning kommunen ska gå och arbetet fortsätter nu med att utveckla konceptet balanserad styrning. Det är angeläget att styra utifrån andra perspektiv än bara ekonomin. Balanserad styrning kommer att tas i bruk i organisationen i och med arbetet med budget Arbetet med Översiktsplanen fortsätter. Kommunens folkmängd ökar. Under perioden 1 januari 31 december ökade invånarantalet med 99 personer, vilket är en historiskt hög siffra. En ökad folkmängd bidrar till ökade skatteintäkter. Ett antal nya förvaltningschefer har rekryterats under år Dessutom har en ny kommundirektör anställts. Ann-Katrin Sundelius tillträdde sin befattning den 1 oktober. Från och med sommaren 2009 äger kommunen ytterligare ett bolag. Det är Sandviken Specialfastigheter AB (tidigare Göranssonska Stiftelserna fastighets AB) som gavs som gåva till Sandvikens kommun från de Göranssonska Stiftelserna. En festlig invigning ägde rum 30 maj med en stor fest för Sandvikens invånare, där kommunen, representerade av alla partier i kommunfullmäktige, officiellt mottog gåvan. Ett annat bolag inom koncernen, Göransson Arena AB, ansvarar för driften av arenan från och med 1 juni Ett antal aktiviteter har genomförts under 2009, bland annat en bostadsmässa. Från 1 augusti 2009 fanns is i arenan för att testa anläggningen under svåra förhållanden, vilket innebar träning och träningsmatcher för flera bandylag. I oktober arrangerades World Cup i bandy, och under februari 2010 har arenan stått som uppskattad värd för en av delfinalen av Melodifestivalen Förhoppningen är att dessa arrangemang ska marknadsföra arenan för att på sikt kunna hjälpa till med finansieringen av verksamheten i bolaget. Göransson Arena AB har haft vissa inkörningsproblem. Bland annat har innetemperaturen varit väl låg. Det bolag som kommunen övertagit och som äger fastigheten Göransson Arena ställdes till följd av driftstörningarna inför en situation där ytterligare investeringar i fastigheten påtalades. Göranssonska

5 Organisation och övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande stiftelserna har tagit på sig ansvaret, investeringarna är nu färdigställda och arenan funktionsduglig. Kvarstår gör dock att få ekonomi i bolagets verksamhet. Något som bolagets styrelse jobbar aktivt med. Högbo Bruk AB har ekonomiska problem till följd av bland annat höga kostnader för det konstfrusna skidspåret. Underskott för Bangen och osålda tomter förstärker de ekonomiska problemen. Som en följd av detta och för att få ner bolagets kostnader har bolaget skrivit ner det bokförda värdet på skidspåret och genomfört ett antal förändringar i verksamheten. Sandvikens Energi AB är delaktiga i ett miljö- och energiarbete som rör elbilar. Bolaget planerar också en verksamhetsutveckling inom området energiplanering/effektivare energiförsörjning där tjänster skall säljas till bolagets kunder. Detta möjliggörs genom beslutet om att köpa Mekkab (ett företag som specialiserat sig på inomhusklimat och energihushållning) under hösten Sandvikens Energi är också engagerade i utbyggnaden av vindkraft. Dessutom har kommunfullmäktige under 2009 beslutat godkänna att Sandvikens Energi AB bolagiserar VA-verksamheten. Sandvikens Stadshus AB har på grund av ändrade regler tagit upp lån på den öppna marknaden. Bolaget följer med särskild uppmärksamhet utvecklingen i Högbo Bruk AB och vid Göransson Arena AB. År 2009 kan vi summera som ansträngt, inte minst ur ekonomisk synpunkt, men med ett positivt resultat för året, ökad folkmängd, fortsatt bostadsbyggande och hög planberedskap ger det gott hopp för framtiden. Avslutningsvis vill jag tacka alla i våra verksamheter för ett väl utfört arbete. Peter Kärnström Kommunstyrelsens ordförande Sandvikenhus AB fortsätter sin byggnation vid Kanalgränd, vilket är mycket positivt. Bolaget gör också betydande investeringar i stadsdelsförnyelse bland annat i Björksätra.

6 Organisation och övergripande kommentar Organisation Organisation Överförmyndarnämnd Kommunen Kommunfullmäktige Valnämnd Revision Bygg- och miljönämnden Tillväxtnämnden Kunskapsnämnden Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Äldreomsorgsnämnden Individ- och familjeomsorgsnämnden Handikappomsorgsnämnden Bygg-och miljöförvaltningen Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Kunskapsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Tillväxtförvaltningen Äldreomsorgsförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Handikappomsorgsförvaltningen Personalkontoret Kommunkansliet Ekonomikontoret IT-kontoret Tekniska kontoret Inköpskontoret Servicekontoret Informationskontoret Sandbacka Park Kommunkoncernen Gästrike Räddningstjänstförbund 27% 24% Gästrike Återvinnare X-trafik AB 7% Kommunfullmäktige 7% Regionförbundet Gävleborg Stiftelsen Rosenlöfs Tryckeri 100% 9% Sandvik Utbildning AB 100 Sandvikens Specialfastigheter AB 100% Sandvikens Stadshus AB 100% 100% 100% 100% Högbo Bruks AB Sandviken Energi AB Göransson Arena AB Sandvikenhus AB 100% 100% 100% 1% 99% Sandviken Energi Elnät AB Sandviken Energi Vatten AB Bångbro Kraft AB Knuten Fastigheter HB

7 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Året i sammanfattning Sandvikens kommun påverkades under 2009 av lågkonjunkturen medförande lägre skatteintäkter. Kommunfullmäktige beslutade därför att reducera nämndernas ekonomiska ramar med två procent under löpande budgetår. Detta ställde ökade krav på nämnder och förvaltningar att omprioritera inom verksamheterna och arbeta för en fortsatt ökad effektivisering. Vi årets slut kan vi konstatera att nämnderna och förvaltningarna gjort ett gott arbete. Detta tillsammans med ett antal positiva poster av engångskaraktär, som utdelning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och till noll sänkta avgifter för AFA-försäkringspremier, samt låga räntenivåer, renderade i ett resultat för Sandvikens kommun på 17,5 mkr. Även investeringsvolymen minskades under Trots detta kan vi glädja oss en ansiktslyftning på Stadshuset, där fasad och fönster bytts ut. Dessutom har en ny reningsanläggning installerats inom äventyrsbadet Parkbadet. Ser man till år 2010 kommer ekonomin att vara fortsatt ansträngd trots att regeringen anslår ökade resurser till kommunerna. Det skall noteras att regeringens ökade anslag är en engångsinsats just för året Det är alltså inte möjligt att använda dessa medel för att expandera ordinarie verksamhet. Budgetåret 2011 ser idag ut att bli synnerligen ansträngt. Det är därför positivt att Sandvikens kommun inte har ett underskott från år 2009 att ta hänsyn till i det fortsatta arbetet. Några mindre organisationsjusteringar gjordes från och med 1 september, Verksamheten vid Sandbacka Park flyttades över från tillväxtnämnden till kommunstyrelsen. Vuxenutbildningen och SFI (Svenska för invandrare) flyttades från tillväxtnämnden till kunskapsnämnden. Kunskapsnämndens verksamhet påverkades stort av att antalet elever minskade, dels på grund av de mindre årskullarna, men också på grund av att eleverna söker sig till utbildningar inom andra kommunen eller fristående gymnasier. Det lägre elevantalet har resulterat i en övertalighet bland lärare. I Österfärnebo har hallbyggnationen skjutits på framtiden till följd av ett överklagande. Byggandet av hallen kommer att påbörjas under I Gysinge har en stor del av det så kallad vita bruket sålts. Ytterligare försäljningar kommer att genomföras under Översiktsplanarbetet har påbörjats och kommer att färdigställas under Kommunens ekonomi har varit ansträngd. Prognoserna har under året visat på stora underskott fram till hösten Det är framförallt kommunens intäkter i form av skatteintäkter och generella statsbidrag som minskat till följd av det besvärliga läget i landet. Ett antal händelser har varit viktiga för att komma tillrätta med det befarade underskottet. Nämnas kan kommunfullmäktiges beslut om att minska nämndernas ekonomiska ramar för innevarande år samt att dra ner på tidigare beslutad investeringsvolym för kommunen. Andra händelser som under senare delen av året påverkat resultatet positivt har, som redan nämnts, varit den extremt låga räntenivån, sänkta försäkringspremier och utdelning från SKL. I likhet med vad som alltid gällt måste kommunen såväl bromsa som gasa. Samtidigt som verksamheterna effektiviseras måste det satsas för att skapa framtidstro och tillväxt. Samverkan med andra kommuner kan vara ett sätt att hitta möjliga effektiviseringar. Ett bra näringslivsklimat skapar förutsättningen för företagens utveckling och nyetableringar. En bra planberedskap medverkar till att Sandvikens kommun kan dra nytta av en uppgång som sker i ekonomin när lågkonjunkturen klingar ut. En ledstjärna för kommunens fortsatta utvecklingsarbete är VISION 2025 här känner vi oss hemma och gör varandra bättre. Kommunstyrelsen har fattat beslut om att gymnasiet skall prioritera ämnena naturvetenskap, teknik, matematik och IT. En effekt av detta beslut är att det naturvetenskapliga programmets ansökt om att få bli så kallad spetsutbildning. Även ansökan om att få starta två yrkeshögskoleutbildningar har lämnats in av Sandvikens kommun. Svaret härpå blev positivt och utbildningarna kommer att startas under Under 2009 har utredningen om nya lokaler för kulturskolan presenterats. Utredaren förordar en lösning i Folkets Hus. Kommunen har inlett diskussioner med Folket Hus ledning och utreder olika alternativ. En förstudie görs under våren 2010.

8 Förvaltningsberättelse Visionsarbetet Visionsarbetet Vid kommunfullmäktiges sammanträde , 21, antogs Vision Enligt beslutet skall en uppföljning av Vision 2025 ske i årsredovisning 2009 för Sandvikens kommun. Redovisning skall ske utifrån de åtgärder som utförts under år 2009 baserat på medborgarnas konkreta förslag, och de tre aktiviteter som respektive nämnd och bolagsstyrelse valde ut och presenterade i maj Kommunstyrelsen Arbetet med att byta fasaden på Stadshuset påbörjades under Under våren 2010 avslutas arbetet. Då är även alla fönster bytta och huset mer energieffektivt. Utredningen kring medborgarkontor är färdig och förslaget ute på remiss. Beslut, om införande eller ej, förväntas i fullmäktige under våren Arbetet med att förbättra dialogen med medborgarna fortsätter på olika sätt. Nästa medborgarenkät kommer till exempel att kompletteras med lokala frågor. Några sådana frågor har dock inte funnits med under hösten Kunskapsnämnden LINS (Lärande-Individ-Näringsliv-Samhälle/Sandviken) är påbörjat genom profilering av Västanby förskola, studiebesök på och samarbete med Sandvik, förstudie gällande Teknikcollege, beviljande av start av två yrkeshögskoleutbildningar, förstudie kring en 3-årig högskoleutbildning till ingenjör med inriktning mot stål- och verkstadsindustrin, utredning angående FoU-center, satsningar på matematik, naturvetenskap och teknik inom förskola, grundskola/särskola och gymnasieskola/vuxenutbildning samt genom samverkan skola arbetsliv. En till en -projektet, med en egen dator per elev samt tillgång till trådlöst nätverk, har startat genom specialutformat samhällsvetenskapligt program (SMSP) med 24 elever på gymnasiet samt Österfärnebo F-9. Alla ytterområdesskolor finns kvar. Äldreomsorgsnämnden En bostadsförsörjningsplan har arbetats fram under året för att klargöra behovet av bra boendeformer för äldre på kort och lång sikt. En översyn av verksamhetens processer har lett fram till att fler ges vård och omsorg i det ordinära boendet i större utsträckning. En kvalitetshöjning, som i sin tur gör att behovet av Lex Sarah och Lex Maria anmälningar minimeras, har påbörjats genom att stimulansmedel och EU-bidrag används till utbildning för att göra individuella planer med riskbedömning. Fortlöpande kompetensutvecklingsinsatser genomförs, införandet av kontaktmannaskap ger en bättre kontinuitet och mer sammanhållen bild av personens omsorgsbehov och inrättandet av bemanningsenheten möjliggör en bättre kontroll över att inte outbildad personal anställs. Initiativ har tagits till att ha med social aktivering som en biståndsbedömd insats i förslaget till nya riktlinjer. Social aktivering i grupp genomförs på äldreboenden och via dagverksamheter. Individ- och familjeomsorgsnämnden En förnyad ansökan om projektmedel till Kvinnofridsprojektet har inlämnats och beviljats av länsstyrelsen för 2009/10. Arbetet bedrivs inom ramen för samverkansgruppen Kvinnofrid Västra Gästrikland, och syftar till att utveckla den kommunala verksamheten till stöd för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld. Under våren 2009 har det tobaksförebyggande projektet Tobaksuppdraget 2010 (TUPP 10) startats. En lokal kartläggning har gjorts. En handlingsplan har utformats där fokus ligger på att förankra projektet i kommunen, spetsa tillsynsarbetet gällande tobaks- och folkölsförsäljning samt utbilda handlarna. Under 2009 utreddes förutsättningarna för att inom kommunen utveckla samverkan kring utsatta grupper. Utredningen visade att det finns goda förutsättningar att skapa effektivare arbetsprocesser mellan individ- och familjeomsorgsverksamheten och arbetsmarknadscentrum i arbetet med arbetslösa ungdomar. Ett treårigt EU-projekt drivs nu tillsammans med arbetsförmedlingen där målgruppen är ungdomar och invandrare. Handikappomsorgsnämnden Under 2009 beslutades om rutiner för samverkan. Därefter har förvaltningarna genomfört planerade aktiviteter. Handikappomsorgsförvaltningen har utsett en särskild sambandstjänsteman. Även vissa gemensamma utbildningar har genomförts, som avser leda till att kommuninnevånare fått ett bättre stöd och hjälp än tidigare. Hållbarhet som begrepp sträcker sig över allt från ekologi till ekonomi och personalförsörjning. I verksamheterna sorteras avfall, används bränslesnåla bilar och ersätter lampor successivt till lågenergimodell. Arbetet med att projektera ny gruppbostad i kommunen har påbörjats. Kultur- och fritidsnämnden Allmänheten bjöds in till en medborgardialog i december Ämnet var kulturfrågor, och en diskussion kring nuläge och framtid. Liknande medborgarpaneler planeras under Parkbadet, som är ett av kommunens största besöksmål, var i behov av ny reningsanläggning och allmän uppfräschning. Upprustningen av Parkbadet startade i november 2009 och beräknas pågå en bit in på år Investeringen skall ge Sandvikenborna en modern, fräsch anläggning med goda förutsättningar för bad och friskvård.

9 Förvaltningsberättelse Visionsarbetet 9 I Sandviken är världen alltid närvarande Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre Kommunen har ett brett och unikt musikliv där kulturskolan Sandviken Energi AB har en viktig roll. Nya lokaler för kulturskolan planeras. Ett Den framtida energileverantören måste tillhanda hålla energitjänster innefattande energisparlösningar. Med anledning av förslag har tagits fram, och arbetet kommer att fortgå under det har MEKKAB AB förvärvats och en aktiv och kvalitativ Vi bryr oss om varandra, reagerar energieffektiviseringsverksamhet och agerar startats. Bygg- och miljönämnden Vi har ett tolerant och jämlikt samhälle med närhet mellan människor som 2009 fick kommunen 0,5 växer mkr upp, i bidrag lever från och staten åldras för i trygghet. trygghetsåtgärder i stadsparken. Arbetet, som främst handlar om att bolag under 2008 startat vindkraftbolaget Samkraft AB för att Vi Sandviken känner oss Energi säkra AB i alla har miljöer. tillsammans med 11 andra energi- förbättra och ändra belysningen Tillsammans pågår. Förslag skapar på vi åtgärder ett öppet är och investera demokratiskt i vindkraftverk samhälle och därmed bidra med en förnyelsebar produktion av el. under framtagande, provbelysning ska sättas upp i februari. I vårt förändringsarbete ser vi till hela kommunens unika behov och vi stödjer Arbetet slutredovisas i september lokal utveckling. Här ges möjlighet att förverkliga drömmar och livsprojekt. För att leverera värme och el både kostnadseffektivt och miljövänligt vårt krävs samhälle en aktiv samt roll vågar i sökandet utmana och utvecklandet av När det gäller förslag till Vi belysning gör varandra av fasader bättre, och ser att träd olikheter i staden, finns inget förslag och presenterat skapa förändring. under Kommunens verksamheter alternativa möter bränslen, människors därför har behov. ett aktivt samarbete med det berikar i bildande Nationella laboratoriet för uthålliga energisystem För att öka inflytande från Ett medborgarna delat ansvar personal ett enat från samhälle förvaltningen på plats på under Oavsett Stora om Träffen vi är tjej i september. eller kille, Syftet kvinna eller man har vi alla samma möjligheter startats. var att höra medborgarnas och synpunkter ansvar. Det inför handlar översiktsplanarbetet samt att informera om stadsparksprojektet. Har under året påbörjat nyproduktion av 62 lägenheter på om kunskap, attityd, Sandvikenhus makt, trygghet AB och bemötande. I Sandviken är världen alltid närvarande Kanalgränd i centrala Sandviken. Uthyrning påbörjas under våren Efterfrågan på centralt boende är tydlig från medborgarna. Genom vår gemensamma utveckling med Sandvik och andra internationella Tillväxtnämnden Under 2009 har satsningen företag på Yrkesinriktad har vi en global industriutbildning på gymnasienivå Ett växt. varierat Sandviken näringsliv har, inom med ramen många för entreprenörer Arbetet med och trygghetsskapande kulturarbetare är vår åtgärder har intensifierats. plattform. Internationellt utbyte berikar vårt samhälle. vuxenutbildningen, blivit språngbräda ett utbildningsnav till framtiden. för industriteknisk yrkesutbildning för hela Gästrikland. LOK-center ansva- antal andra adresser i centrala Sandviken fått porttelefon. Bland annat har lägenheter på Nya Bruket, Västerled och ett rar för en företagsinriktad Den utbildning, aktiva staden för cirka fylld personer, av liv och rörelse för anställda inom kommunens Sandviken industriföretag. är en ung stad med öppna mötesplatser Programmet för för alla, stadsdelsförnyelse präglade av internationell närhet och närvaro. Vi utvecklar kommunikationen under året. Området mellan förnyas människor genom ett antal insatser både i i Björksätra har fortsatt Det arbete för ny Yrkeshögskoleutbildning och platser. som bedrivits under 2009 har nu resulterat i ett beslut från yrkeshögskolemyn- tillgänglighet, modernt och ljust. egen regi och i samverkan med andra. Ledorden är trygghet, digheten om två utbildningsinriktningar inom verkstadsteknik Vi lär för livet respektive automation med start hösten Högbo Bruk AB Vi ser det livslånga lärandet och möjligheten till utbildning som avgörande Under 2009 har en aktivitet i samarbete med Länsmuseet Samtliga bussar i linjetrafiken framgångsfaktorer, är nu utrustade såväl med för klimatanläggning och alkolås. Bussar teknik som och trafikerar IT har byggts landsortslinjerna i samverkan mellan området. skola och näringsliv. samhället som startat individen. som syftar Vår till särställning att sätta ut inom fler informationstavlor inom är utrustade med bälten på samtliga sittplatser och alla stolar är fällbara. Genomförda Vår nöjdkundindex-undersökningar miljö vårt ansvar visar Ett nytt familjespår för längdskidåkning har tagits i drift att kommuninvånarna i I ökad Sandviken utsträckning är miljöfrågor är nöjda med viktiga. busslinjetrafiken. naturens ramar. Vi arbetar för en långsiktig hållbar utveckling. Vi har under lärt oss att leva och verka inom Under 2009 har kontakt tagits med tänkbara intressenter för Vi mår bra till kropp och själ att utveckla ett centrum för butiker med brett utbud i uthuslängan i anslutning till festplatsen. En förstudie är påbörjad. Genom vårt nyskapande idrotts-, kultur- och friluftsliv har vi en unik livsmiljö för oss själva och våra gäster. Det bidrar till livskvalitet, hälsa och tillväxt.

10 10 Förvaltningsberättelse Femårsöversikt Femårsöversikt Kommunen Ekonomi Verksamhetens nettokostnader (mkr) , , , , ,4 Verksamhetens nettokostnader/invånare (kr) Årets resultat (mkr) 17,5 4,9 3,1 15,5 16,3 Årets resultat/invånare (kr) Investeringsvolym (mkr) 76,3 101,1 161,2 154,7 94,4 Total pensionsskuld (mkr) 964,1 932,4 905,8 809,0 716,8 Soliditet (%) 45,5 44,4 43,9 49,5 51,2 Soliditet inklusive hela pensionsskulden (%) -1,9-1,5-0,9 3,8 8,6 Skatteintäkter Skattesats till kommun (kr) 21,65 21,65 21,65 21,65 21,65 Skattesats till kommun och landsting (kr) 32,52 32,32 32,32 32,32 32,00 Skatteintäkter inklusive statsbidrag (mkr) 1 625, , , , ,0 Skatteintäkter per invånare (kr) Personal Antal årsarbetare Antal anställda Personalkostnader exklusive pension (mkr) 1 173, , , , ,2 Sjukfrånvaro samtliga anställda (%) 5,8 7,2 7,9 8,5 9,0 Befolkning Antal invånare totalt varav 0-6 år varav 7-17 år varav år varav år varav år varav varav Kommunkoncernen Ekonomi Verksamhetens nettokostnader (mkr) , , , , ,3 Årets resultat (mkr) -4,8 28,4 13,1 30,8 16,0 Investeringsvolym (mkr) 202,5 292,9 293,0 276,3 314,5 Soliditet (%) 33,4 34,1 34,0 36,9 37,0 Soliditet inklusive hela pensionsskulden (%) 7,4 8,5 8,3 11,4 13,7

11 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning 11 Driftsredovisning mkr Kommunfullmäktige 0,1 0,1 0,0 Kommunstyrelse 0,0 0,2-0,3 Facknämnder ,0 Summa Politik 0,1 0,3-1,3 Kunskapsnämnd -0,1-0,2 - Gymnasieskola -6,4-6,9-2,2 Förskola -1,0-2,5 3,3 Grundskola -4,2-7,1-2,3 Särskola -1,4-1,4-1,6 Vuxenutbildning 1,4 - - Övrig verksamhet -0,7 0,3 2,5 Summa Kunskapsnämnd -12,4-17,8-0,4 Äldreomsorgsnämnd 0,0 0,0 - Särskilt boende 0,9-1,5-6,0 Ordinärt boende -2,2-5,5-7,4 Dagverksamhet 2,2 2,3-0,4 Övrig verksamhet 0,7 1,4 0,8 Summa Äldreomsorgsnämnd 1,6-3,3-13,0 Individ- och familjeomsorgsnämnd 0,2-0,1 - Missbruksvård för vuxna -3,1-0,9-1,5 Barn- och ungdomsvård 6,4 2,1 1,2 Försörjningsstöd -5,6-6,3-0,7 Övrig verksamhet 1,5 1,4 1,1 Summa Individ- och familjeomsorgsnämnd -0,6-3,8 0,1 Handikappomsorgsnämnd -0,1-0,2 - LSS, LASS -6,2-3,1-6,7 Summa Handikappomsorgsnämnd -6,3-3,3-6,7 Kultur- och fritidsnämnd -0,1-0,2 - Kulturverksamhet 1,3 2,8 0,3 Fritidsverksamhet -1,6-2,4 0,5 Övrig verksamhet 0,8 1,0 0,8 Summa Kultur- och fritidsnämnd 0,4 1,2 1,6 Bygg- och miljönämnd 0,0 0,0 - Miljö- och hälsoskydd 0,4-0,6 0,3 Övrig verksamhet 1,5 0,1 0,7 Summa Bygg- och miljönämnd 1,9-0,5 0,9 Tillväxtnämnd -0,1 0,0 - Kommunikation -1,1-0,6 1,6 Företagsutveckling -0,2-0,7 0,5 Kompetensförsörjning 0,2 0,6-4,6 Övrig verksamhet 1,6 0,2 0,5 Summa Tillväxtnämnd 0,4-0,5-1,9 Kommunledningsverksamhet 9,0 7,2 10,1 Teknisk verksamhet -5,1 0,0 9,9 Summa Kommunstyrelsens förvaltning 3,9 7,2 20,1 Summa nämnder -11,0-20,5-0,6 Skatter 3,2 1,6-0,3 Finansiell verksamhet 7,8 12,1-1,1 Pensioner 7,0 0,5-3,8 Övrigt 10,5 11,2 8,9 Summa Gemensam finansiering 28,5 25,4 3,7 Totalt 17,5 4,9 3,1

12 12 Förvaltningsberättelse Investeringsredovisning Investeringsredovisning Investeringvolym (mkr) Kunskapsnämnd 6,3 18,1 45,3 Äldreomsorgsnämnd 1,8 4,0 3,2 Individ- och familjeomsorgsnämnd 0,2 0,5 1,0 Handikappomsorgsnämnd 0,8 0,0 0,9 Kultur- och fritidsverksnämnd 34,2 14,6 8,9 Bygg- och miljönämnd 0,1 0,0 0,1 Tillväxtnämnd 0,1 0,1 0,2 Kommunlednings-, service- och tekniskverksamhet 32,8 63,8 101,6 Summa 76,3 101,1 161, års investeringar uppgick till 76,3 mkr. Det är en minskning mot föregående år med 24,8 mkr. Den ursprungliga investeringsplanen för 2009 uppgick till 111,8 mkr. Det är andra året i rad som kommunens investeringar minskar, vilket är i linje med att få balans mellan investerings- och avskrivningsnivåer. Under 2008 påkallade förvaltare av fastigheten Parkbadet att reningsanläggningen var uttjänt och behövde reinvesteras. Vid en närmare utredning framkom ett stort renoveringsbehov gällande hela fastigheten. I budget för 2009 avsattes 18 mkr för den första etappen. En ny reningsanläggning kommer att inhysas i källarplanet och herrarnas omklädningsrum totalrenoveras. Totala investeringen för Parkbadet beräknas uppgå till 48,1 mkr och pågå över tre år. Ett beslut fattades avseende utformning av Allhallen i Österfärnebo. Det kommer att bli en fullstor hall där det går att bedriva innebandytävlingar på elitnivå om så önskas. Projektet blev dock försenat i tid på grund av överklagande av detaljplanen. Det medförde att byggnationen planeras till våren Markarbeten kring Göransson Arena fortsatte under Under våren färdigställdes parkeringsplatsen utanför arenan. Det visade sig snart att behov av ytterligare parkeringar fanns och en mindre parkering iordningsställdes vid kulturskolan. Den omfattande ombyggnationen av Bessemergymnasiet är nu i stort färdigställd. Men i och med CVLs (Centrum för Vuxnas Lärande) flytt till Bessemergymnasiet är några lokalfrågor kvar att lösa. Utredningen kring lokalfrågan för estetiska linjens karaktärsämnen samt kulturskolans framtida lokalisering påbörjades under året. En större utredning gjordes för att finna en helhetslösning där Folkets Hus samt Hammargymnasiets lokaler är involverade. En förstudie inför en eventuell ombyggnation kommer att inledas Med anledning av ovanstående ombyggnation av Bessemergymnasiet har nyttjandeperioden omprövats och justerats. Det innebär att ursprungsanläggningens avskrivningstider har förlängts. Effekten på 2009 års avskrivning blev cirka 1 mkr lägre än budgeterat. Gymnasieskolan beslutade att samordna sina program inom Bessemerområdet i väntan på nya lokaler för esteternas karaktärsämnen. Därför iordningställdes under året lokaler på Bessemergymnasiet och en flytt genomfördes för estetprogrammet från Hammargymnasiet. På så vis minskades gymnasieskolans lokalytor och flytten medförde samordningsvinster. Med anledning av nedläggningen av Norrsätraskolans högstadium har ombyggnation skett på Söderskolan och Björksätraskolan för lokaler rörande hemkunskap, naturorientering och elevhälsa. På Murgårdsskolan har ett nytt skolbibliotek byggts med anpassning till fler elever. Energi- och miljöbesparingsåtgärder, ett av målen för att bidra till en god ekonomisk hushållning, har under året fortsatt genom att investeringar har genomförts på de tidigare inventerade objekten inom området. Den största genomförda energiåtgärden gjordes i samband med att fasaden av stadshuset ersattes med nya keramiska plattor. Åtgärden bestod i att tilläggisolera hela stadshuset inklusive taket på lågdelen samt byte av fönsterpartier. I budget avsattes inför mkr för fasadbytet. Efter projektering och upphandling framkom att behov av ytterligare anslag. Vid revidering av investeringsbudgeten under våren tillsköts 6 mkr och vid höstrevideringen ytterligare 3 mkr avseende främst för fönsterbytet. Arbetet försenades dock i tid och kommer att slutföras under våren Den totala investeringen beräknas uppgå till 17,8 mkr. En vattenskada åtgärdades under vintern/våren på Gullhedsskolan, Järbo. För att förhindra att detta skulle upprepas krävdes en ombyggnation och i samband med detta en ny ingång till en samlingslokal.

13 Förvaltningsberättelse Investeringsredovisning 13 Vid Solbackens äldreboende har fortsatt dränering skett runt ytterligare del av fastigheten. Detta för att åtgärda och förhindra uppkomst av vattenskador i källarvåningen. Dränering har även utförts vid fastigheten längs Läkarstigen. Under året investerades i ett nytt inbrottslarm, passagesystem samt brandlarm på Österfärnebo skola. Den gamla anläggningen fungerade dåligt på grund av flera åsknedslag och svårigheter fanns att få fram reservdelar. Det nya systemet kopplas upp mot Sandviken för att skapa bättre kontroll och support av anläggningen. Investering i IT-utrustning har gjorts under år 2009 för 7,6 mkr. Datorer, hårdvara, elektronik samt infrastruktur har införskaffats. Det strategiska arbetet med att ta fram nya exploateringsområden avstannade något under året. Satsning har istället gjorts på att få de befintliga områdena klara för exploatering. Detaljplanerna för Säljan området och Norra IP har vunnit laga kraft under året. Dessa områden är nu klara att börja exploateras tillsammans med Vallpigan. Det gör att kommunen är väl förberedd med tomter när konjunkturen vänder. Inga industritomter såldes på Tuna etapp 1 under året och etapp 2 skjuts på framtiden. Flera detaljplaner finns klara med planerad industrimark. Prestations- och kvalitetsmått Tillgänglighetsanpassningar för att tillgodose lagkravet på enkelt avhjälpta hinder utfördes under året. En ombyggnation till ny RWC (handikapptoalett) skedde på Gullhedsskolan, Järbo. På Vallhovsskolan och Blåsippans förskola gjordes kompletteringar av dörrautomatik. Energibesparande åtgärder har utförts för 320 tkr. Totalt har fem objekt åtgärdats. Beräknad årlig kostnadsbesparing med anledning av de gjorda investeringarna uppgår till cirka 100 tkr. Med exploateringsverksamhet avses åtgärder som syftar till att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för bostadsoch industriändamål. I de fall avsikten är att avyttra en färdigställd exploateringsfastighet ska denna klassificeras och värderas som omsättningstillgång. Tillgångar som kommer att kvarstå i kommunens ägo redovisas som anläggningstillgångar. Hemskogen Exploateringen av området Hemskogen påbörjades redan 1991 då HSB förvärvade en stor del av det totala området samt tecknade optionsrätt på kvarvarande markområde. HSB avstod dock senare från sin optionsrätt. Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2005, 82 att omvandla markområdet till 14 småhustomter. Samma år skedde en omklassificering av markvärdet från anläggningstillgång till omsättningstillgång. Därutöver har vissa exploateringskostnader tillkommit. I takt med att tomterna har avyttrats har också värdet på exploateringsområdet skrivits ner och resultatförts. Den totala utgiften inklusive omklassificering uppgick till 2,8 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslut 2005 att priset per tomt sattes till 100 tkr. De försäljningsinkomster som exploateringsområdet har genererat uppgick till 2,1 miljoner kronor. Resultateffekten över denna långa exploateringsperiod blev ett negativt resultat med -0,7 mkr. Kommunen har dessutom gjort en mindre investering i gatuanläggning motsvarande 0,2 miljoner kronor. Exploateringsområde: Period Hemskogen (mkr) Inkomster 2,1 Utgifter 2,9 Nettoexploatering -0,8 Effekter i balansräkningen: Anläggningstillgångar -0,8 Omsättningstillgångar 2,8 Effekter i resultaträkningen: Intäkter 2,1 Kostnader -2,8 Exploateringsresultat i resultaträkning -0,7

14 14 Förvaltningsberättelse Personalredovisning Personalredovisning Personal Sandvikens kommun är en stor arbetsgivare med personalintensiva verksamheter. Personalen har mycket skiftande yrkesroller och arbetsuppgifter. För att möta förändringar och nya behov måste ett förändringsbenäget synsätt och ett kvalitetsmedvetande prägla kommunens personal. Antal medarbetare Den 31 december 2009 var personer tillsvidareanställda och 100 personer externt visstidsanställda 1. Jämfört med 31 december föregående år har antalet anställda minskat. Externt visstidsanställda minskade med 100 personer och tillsvidareanställda med 182 personer. Minskningen har bland annat skett vid kunskapsnämnden, äldreomsorgsnämnden och tillväxtnämnden. Att antal personer minskat vid tillväxtnämnden beror på att Centrum för vuxnas lärande - CVL överflyttats till kunskapsnämnden. Personalstruktur tillsvidareanställda Åldersgruppen 40 år och äldre uppgick till 73 procent jämfört med 71 procent föregående år. Medelåldern var 47 år vilket var 1 år högre än året före. Andelen kvinnor var liksom föregående år 85 procent. Antal tillsvidareanställda inom olika åldersintervall Antal tillsvidareanställningar 0 Ålder Bygg- och miljö Tillväxt Kultur- och fritid Kvinnor; 2528 Könsfördelning Individ- och familjeomsorg Kommunstyrelse Handikappomsorg Äldreomsorg Kunskap Män; Nämnder Antal tillsvidareanställningar innehåller antal personer som arbetar per nämnd. En person kan därför finnas med på mer än en nämnd. 1 Tillsvidareanställda är anställda som innehar tjänst som pågår tillsvidare, även tjänstlediga ingår. Extern visstidsanställda är personer med tidsbegränsad anställning med månadslön.

15 Förvaltningsberättelse Personalredovisning 15 Andelen deltidsanställda minskar Heltidsprojektet som genomfördes under 2003 har bidragit till att successivt sänka andelen deltidsanställningar från 28 procent år 2002 till 19 procent år 2009 vilket framgår av diagrammet nedan. Procent Andel deltidsanställda Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har under de senaste åren haft en positivt neråtgående trend, målet med högst 6 procent sjukfrånvaro år 2011 är redan uppfyllt. Sedan år 2003 har sjukfrånvaron minskat från 9,2 procent till 5,8 procent. Liksom tidigare år har det pågått ett aktivt arbetsmiljöarbete utifrån förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande perspektiv. Speciella riktade insatser i samarbete med företagshälsovården har genomförts. Av de tillsvidareanställda var det 32,6 procent som inte hade någon sjukfrånvaro alls under år Sjukdomsrelaterad frånvaro (%) Mätperiod jan-dec Samtliga anställda 5,8 7,2 7,9 Kvinnor 6,2 7,8 8,5 Män 4,0 4,8 5,5 29 år och yngre 4,9 4,8 5, år 5,8 7,4 8,3 50 år och äldre 5,9 7,6 8,0 Långtidsfrånvaro mer än 60 dagar 48,3 60,1 62,2 Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var 94,8 procent vilket i princip är samma nivå som föregående år. Av kvinnorna var det 22 procent som arbetade deltid. Motsvarande siffra för männen var 5 procent. Personalkostnader Personalkostnaden är en stor utgift för kommunen. I procent av bruttokostnaden motsvarade personalkostnaden 59,7 procent år Det är en minskning med 2,2 procent i förhållande till föregående år. Samtliga anställdas sjukfrånvaro i procent av arbetstid Procent 10 9,2 9,1 9,0 8,5 7,9 8 7, ,8 I december 2009 var medellönen, uppräknad till heltid, för tillsvidareanställda kr. Kvinnornas medellön var kr och männens kr. Kvinnornas medellön motsvarade 85,4 procent av männens, att jämföras med 85,7 procent föregående år

16 16 Förvaltningsberättelse Personalredovisning Personalrörlighet Den externa personalomsättningen har varit förhållandevis låg under hela 2000-talet. År 2009 uppgick den till 3 procent att jämföra med föregående års 6,6 procent. Pensionsavgångar Kommunens pensionsavtal möjliggör för personalen att själva avgöra pensionstillfälle vid åldern år. Det är därför svårt att bedöma hur många personer som kommer att avgå på grund av pensionering. Under året har 93 personer slutat på grund av pensionering. År 2010 kommer 74 personer att uppnå åldern 65 år. Fram till år 2019 uppnår 845 personer åldern 65 år. 71 procent av dem arbetar idag inom vård/omsorg och skola/förskola. Uppnår 65 års ålder inom 10 år Nämnd Antal Kunskapsnämnd 348 Äldreomsorgsnämnd 242 Kommunledningsverksamhet 94 Handikappomsorgsnämnd 88 Tillväxtnämnd 17 Kultur- och fritidsnämnd 25 Individ- och familjeomsorgsnämnd 22 Bygg- och miljönämnd 9 Totalt 845 Pensioner Sandvikens kommun har förpliktelser att i framtiden utbetala pension. För att möta dessa utbetalningar har placeringar gjorts. Nedanstående tabell redogör för pensionsförpliktelserna och pensionsmedelsförvaltningen. Pensionsmedel och pensionsförpliktelser (mkr) Avsättningar för pensioner 65,2 59,2 48,7 Ansvarsförbindelser 898,9 873,2 857,1 Totala pensionsförpliktelser 964,1 932,4 905,8 Placeringar bokfört värde 61,2 46,9 46,7 Placeringar marknadsvärde 63,5 45,6 46,5 Återlånade medel 900,6 886,8 859,3 Typ av instrument - Aktieindexobligationer 30,0 30,0 30,0 - Nollkupongsobligationer 11,1 10,9 10,7 - Företagsobligationer 20,1 6,0 6,0 Totalt 61,2 46,9 46,7 Avkastning placeringar - Aktieindexobligationer 0,0 0,0 3,9 - Nollkupongsobligationer 0,2 0,2 0,2 - Företagsobligationer 0,0 0,3 0,1 Total avkastning 0,2 0,5 4,2 Enligt kommunens finanspolicy skall risker minimeras vid alla typer av placeringar. Därför har placeringar skett i värdepapper som garanterar kommunen minst det nominella värdet tillbaka vid förfallotidpunkten. Under året har nya placeringar för 14,3 miljoner kronor gjorts.

17 Förvaltningsberättelse Folkhälsa 17 Folkhälsa Folkhälsoarbetet i kommunen har till uppgift att skapa förutsättningar för Sandvikens invånare att bibehålla och förbättra hälsan. Bokslutet syftar till att synliggöra hur detta arbete bedrivs och utvecklas. Folkhälsorådet Folkhälsorådet har under året tagit beslut om riktlinjer för sitt arbete. Rådet skall verka för att folkhälsoperspektivet belyses i planering och i den politiska beslutsprocessen inom alla nämnders ansvarsområden. Rådet var beredningsorgan för det länsövergripande tobaksprojektet TUPP 10, som kommunstyrelsen biföll. Rådet har deltagit i bygg - och miljönämndens projekt Resor till och från arbetet och Tryggare stadspark. Samarbete kring specifika folkhälsofrågor har etablerats med olika nämnder och flera gemensamma aktiviteter har genomförts. Två konferenser har anordnats i samverkan med Hofors och Ockelbo kommuner. Ett välfärdsbokslut har tagits fram under året och beslutats av rådet i början av Sveriges kommuner och Landsting tillsammans med Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut presenterade för första gången rapporten Öppna Jämförelser för Folkhälsa. Rapporten innehåller 21 indikatorer på folkhälsa redovisade på kommun och landstingsnivå. Landstingets Folkhälsoenheten har kommit med två rapporter om satsningar riktade till invånarna i Sandviken. Alla 40-åringar i kommunen har erbjudits ett hälsosamtal, med hälsoprofil och riskbedömning för hjärtkärlsjukdom samt erbjudande om åtgärdsprogram. Deltagarfrekvensen uppgick till 59 procent. Sammanställningen visar att av andelen deltagare var 73 procent av männen och 58 procent av kvinnorna överviktiga. 23 procent bland männen och 43 procent av kvinnorna upplevde stress vilket var en högre andel än genomsnitt för Gästrikland. Sjukvårdspersonal kan numera, istället för medicin, förskriva fysisk aktivitet på recept. Förskrivna recept på fysisk aktivitet var 103 stycken. I länet förskrevs totalt sådana recept. Måluppfyllelse Folkhälsoarbetet utgår från folkhälsoplanen som kommunfullmäktige antog Den svenska folkhälsopolitiken utgår från elva målområden varav de tre första är prioriterade mål i Sandviken. Även det drogförebyggande arbetet ska redovisas. Alla nämnder ska ta hänsyn till de lokala målen i sin verksamhetsplanering. Barn och unga samt äldre är särskilt viktiga målgrupper för folkhälsoarbetet. Det övergripande målet för folkhälsan är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Mål 1 Delaktighet och inflytande Vision 2025 för Sandviken arbetades fram genom att engagera medborgarna och antogs under Information till medborgarna sker alltmer via hemsidor och kommunens nämnder redovisar att det pågår ett arbete att bredda och fördjupa denna information. Ett förslag till ny översiktsplan har kommunicerats med medborgarna via aktiviteter och hemsida. Samverkan och inflytande sker med pensionärs- och handikapporganisationerna samt andra föreningar. Närståendeträffar och brukarråd finns i allt fler verksamheter. I grundskolan upplever eleverna att de har forum för inflytande. De yngsta ser positivt på möjligheten att påverka, medan de äldre upplever möjligheten som begränsad. För gymnasieskolan visar resultatet att eleverna tror mer på möjligheten till inflytande jämfört med tidigare och systemet för det formella inflytandet har blivit tydligare. Till kommunens synpunktshantering har under året inkommit 39 synpunkter jämfört med 18 föregående år. Allmänheten har ställt sex frågor i kommunfullmäktige medan ett medborgarförslag kom in. Mål 2 Ekonomisk och social trygghet I samband med lågkonjunktur och stora varsel har ett lokalt center för omställnings- och konjunkturinsatser (LOK) startats med representanter bland annat från kommunen, arbetsförmedling, Sandvik och de fackliga organisationerna. Syftet är att underlätta för personer som drabbas av arbetslöshet. Ungdomar drabbas mest, 21 procent i december Fler personer får idag försörjningsstöd och kostnaderna för socialbidrag stiger kraftigt. Ett bostadsförsörjningsprogram har tagits fram som redovisar behovet av bostäder för äldre fram till Brottsligheten i kommunen är låg och den totala mängden anmälda brott har minskat. Ett arbete har påbörjats för att höja trygghetsfaktorn i Stadsparken. Mål 3 Trygga och goda uppväxtvillkor Sandvikens familjecenter har bedrivit tre föräldrautbildningar och Storviks familjecentral en. Individ- och familjeomsorgsnämnden samverkar med landstinget avseende gruppverksamheter för barn. Alla grundskolor har system för att förebygga kränkande behandling. Trivseln i skolan anses god och kamratstödsverksamhet bedrivs på de flesta skolor. Så gott som alla förskolebarn och yngre elever deltar i fysiska aktiviteter varje dag. Att få äldre elever att rör på sig är svårare. Alla anser dock att de i stor utsträckning får kunskap om hur de ska motionerna och äta för att må bra. Skolhälsovården ansvarar för arbetet med utredning, stöd och behandling till elever med neuropsykiatriska svårigheter. Tekniska kontoret investerar årligen i förnyelse av lekparkerna. Mål 11 Aktiviteter utifrån det alkohol- och drogpolitiska programmet Kultur- och fritidsnämnden stödjer enbart drogfria verksamheter och arrangemang. Särskilda insatser med vuxenvandringar görs vid riskhelger. Inom skolan finns ämnet livskunskap på schemat, vilket bevisligen har effekt på det drogförebyggande arbetet. Alla enheter inom årskurs 6-9 arbetar med Örebro preventionsprogram som vänder sig till föräldrar med barn i högstadiet. 20 informatörer deltar på föräldramöten. Under våren startade projektet Tobaksuppdraget med syfte att minska tobaksbruk bland ungdomar bland annat genom tillsynsarbete avseende tobak och folköl.

18 18 Förvaltningsberättelse Miljö Miljö Lokala miljömål Sandvikens kommun arbetar efter de lokala miljömål som antogs av Kommunfullmäktige maj De lokala miljömålen bygger på de nationella miljökvalitetsmål som riksdagen har antagit. Energiplan/Klimatstrategi 2007 Ett övergripande dokument som kommunen arbetar aktivt med är den reviderade energiplan/klimatstrategi som antogs av fullmäktige hösten Med den reviderade energiplanen/klimatstrategin vill kommunen visa att ansvar tas för att kommande generationer ska kunna leva i en fortsatt god miljö. Kommunen tar ett samlat grepp om klimatfrågan genom dokumentet. De mål, åtgärder och strategier som finns med i energiplanen/klimatstrategin följer den inriktning som finns i de lokala miljömålen. Miljöbokslut Varje år upprättar kommunen ett miljöbokslut där arbetet med de lokala miljömålen redovisas. I miljöbokslutet redovisas även åtgärderna från energiplan/klimatstrategi För att nå ut i alla verksamheter har kommunen ett antal miljöpiloter. Miljöpiloterna har fått utbildning från kommunen och ska vidarebefordra nyheter och information till sin egen verksamhet. Miljösamordnaren har under 2009 haft träffar för miljöpiloterna där de fått information om vad som händer och där de även ges en chans att diskutera möjliga problem som de stöter på i sin verksamhet. Kommunen är medlem i nätverket Klimatkommunerna och har deltagit på deras träffar och utbildningar för att bredda sina kunskaper. Kommunen har även skrivit en överenskommelse med Länsstyrelsen om att arbeta aktivt med särskilda utvalda åtgärder ur åtgärdsprogrammet för de regionala miljömålen. Miljösamordnaren deltog även med ett antal övriga aktörer på ett lokalt arrangemang för att informera om kommunens miljöarbete. Hur går det med miljö- och energimålen? Av de 43 lokala miljömålen bedöms ungefär hälften kunna nås inom de för de olika målen uppsatta tidsramarna. För att de resterande målen ska kunna nås krävs ytterligare åtgärder och förändringar. Målen måste prioriteras ute i verksamheterna. Vissa av kommunens verksamheter har tagit fram handlingsplaner och genomför åtgärder på verksamhetsnivå. Arbetet kommer att fortsätta under kommande år. Även om det arbetas aktivt med många av målen, krävs ett ökat engagemang och medel för att kunna fullfölja alla uppsatta mål. Aktiviteter inom miljöområdet 2009 Under 2009 har många olika aktiviteter genomförts. En transportutredning har tagits fram under året som fokuserar på kommunens interna resor, detta för att se hur vi reser idag och hur vi kan arbeta för att minska vår miljöpåverkan inom reseområdet. En särskild miljögrupp som arbetar med miljökrav i upphandlingar har startats upp. Ett projekt som riktade sig till de anställda i kommunen och som handlade om att ändra sitt ressätt till och från arbetet har pågått under I samband med den årliga nationella trafikantveckan anordnade miljösamordnaren en miljö- och trafikdag för årskurserna 4-6. Eleverna fick då lära sig mer om trafik och miljö och träffa olika aktörer inom dessa områden. Totalt deltog cirka 200 elever.

19 Sandvikens kommun Finansiell analys 19 Finansiell analys Modell för finansiell analys Sandvikens kommun använder sig av en ekonomisk analysmodell som omfattar fyra viktiga aspekter av Sandvikens kommuns ekonomi. Syftet med analysen är att tydliggöra existerande eller potentiella styrkor och svagheter avseende ekonomin i Sandvikens kommun. Analysen bidrar även med information som kan användas vid en bedömning av i vilken utsträckning kommunen uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning. Fyra perspektiv Den ekonomiska analysen bygger på fyra aspekter; det ekonomiska resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den ekonomiska utvecklingen. Varje aspekt analyseras med hjälp av ett antal nyckeltal som har till uppgift att belysa ställning och utveckling inom den analyserade aspekten. För att beskriva läget och trenden för varje nyckeltal används följande symboler. Resultat Här kartläggs periodens resultat och dess orsaker. En eventuell obalans, det vill säga att kostnaderna överstiger intäkterna eller tendenser åt det hållet, är en signal som varnar för att en urholkning sker av den finansiella motståndskraften. Under denna aspekt analyseras även nivån på investeringskostnaderna och dess utveckling. Kapacitet Den andra aspekten benämns kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap. Här redovisas vilken finansiell motståndskraft kommunen har på lång sikt. Ju starkare kapacitet, desto mindre känslig är kommunen för konjunktursvängningar och perioder med nedgångar i ekonomin. Risk Med den tredje aspekten risk avses hur kommunen är exponerad finansiellt. En god ekonomisk hushållning innebär att kommunen i kort- och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta ekonomiska problem. Här diskuteras även kommunens pensionsskuld. Läge Bra Ok Har brister Trend Har förbättrats Oförändrad Har försämrats Kontroll Med aspekten kontroll avses avslutningsvis hur upprättade ekonomiska målsättningar och planer följs. En god följsamhet mot budget ger bra förutsättningar för att kunna uppnå god ekonomisk hushållning. Risk och kontroll hänger samman på så vis att båda visar på förmågan att hantera problematiska situationer.

20 20 Sandvikens kommun Finansiell analys Resultat Kapacitet Tabell 1: Utveckling av intäkter och kostnader mkr Intäkter 432,3 423,0 444,0 426,6 400,1 Kostnader , , , , ,5 Nettokostnader , , , , ,4 Skatteintäkter 1 625, , , , ,0 Finansnetto -9,9-9,9-3,4 1,7 2,8 Periodens resultat 17,5 4,9 3,1 15,5 16,3 (motsvarande 0,1 procent). Även här märks en kraftig förändring av utvecklingen av den gångna periodens nettokostnadsökningar. 49,9 mkr är årets genomsnitt mot föregående års värde på 60,3 mkr. Trots ett allvarligt år i spåren av den finansiella krisen har nettokostnadsutvecklingen ändå tyglats och resulterat i en återhållsam ökning. Det är ett av skälen till att resultatet förbättrats jämfört med de gångna två åren. Det är viktigt att följa upp ökningen i nettokostnader, så att den årliga kostnadsökningen även fortsättningsvis är lägre än ökningen i skatteintäkter. Antal invånare 31/ Nettokostnader/invånare (kr) Skatteintäkter/invånare (kr) mkr Nettokostnads- och skatteutveckling Nettokostnader/ invånare 2008 Skatteintäkter/ invånare 2008 Gävleborgs län (kr) Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Källa: SCB, preliminära bokslutsuppgifter 2009 Befolkningssiffran baserar sig på antal invånare 1/11, 2008, vilket uppgick till Ett tecken på en sund utveckling av ekonomin är att skatteintäkterna ökar mer än nettokostnaderna. År 2009 var ekonomiskt ett osedvanligt turbulent år. Skatteintäkterna fluktuerade dramatiskt under året och den skatteintäktsminskning som kommunen, i förhållande till budget, befarade under året uppgick som mest till 57 mkr, men slutade på -35 mkr. För att möta den kraftiga intäktsminskningen beslutade kommunfullmäktige att, med omedelbar verkan, minska samtliga nämnders ekonomiska ramar för året med två procent. Sista halvåret aviserades också betydande kostnadsminskningar av engångskaraktär samt utdelning från Sveriges Kommuner och Landsting. De minskade kostnaderna består framförallt av en kraftig premiesänkning för den kollektiva avtalsförsäkringen. Den slutliga förändringen av skatteintäkterna mot föregående år är visserligen en ökning med 14,9 mkr (motsvarande 0,9 procent), men femårsperiodens lägsta förändring där genomsnittet hamnar på 53,5 mkr mot föregående års värde 63,1 mkr. Verksamhetens nettokostnad har ökat med mkr 2,3 mkr Skatteintäkter Tabell 2: Olika posters andel av skatteintäkter Nettokostnad + Finansnetto % Nettokostnad exkl avskrivningar 94,0 94,8 95,4 94,8 94,8 Avskrivningar 4,3 4,2 4,1 4,3 4,3 Finansnetto 0,6 0,6 0,2-0,1-0,2 Totalt 98,9 99,6 99,7 98,9 98,8 Ett ytterligare sätt att belysa strukturen på kommunens intäkter och kostnader är att analysera hur stor andel olika typer av återkommande kostnader tar i anspråk av skatteintäkterna. Av tabell två framgår att nettokostnader exklusive avskrivningar tog i anspråk 94 procent av skatteintäkterna under Avskrivningarnas andel var 4,3 procent och finansnettot 0,6 procent. Tillsammans utgjorde kostnaderna 98,9 procent av kommunens skatteintäkter. Det innebär att kommunens kostnader, trots ett turbulent år och jämfört med de små marginalerna under de gångna två åren, har ökat marginalen till 1,1 procent i förhållande till intäkterna. En betryggande marginal bör eftersträvas för att skapa möjlighet att klara av oförutsedda händelser i framtiden. År 2009 har inneburit en större sänkning i

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommunens vision 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Delårsbokslut Januari - augusti 2009

Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Organisation 4 Förvaltningsberättelse Perioden i sammanfattning 5 Driftsredovisning 6 Investeringsbudget

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsverksamheten

Riktlinjer för exploateringsverksamheten Riktlinjer för exploateringsverksamheten KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Ansvar... 3 Klassificering... 3 Markanskaffning... 4 Förkalkyl... 4 Tomtpris... 5 Budget...

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Folkhälsoplan 2014-2015

Folkhälsoplan 2014-2015 Folkhälsoplan 2014-2015 Antagen av folkhälsorådet den 26 februari 2014, 5 Inledning En av de stora strategiska utmaningar som Sverige står inför är att stimulera en god hälsa på lika villkor. Folkhälsoarbete

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande Välfärdsbokslut 24 Inledning Alla kommuner vill skapa förutsättningar för god livsmiljö genom till exempel bra bostäder, möjligheter till fysisk aktivitet och rekreation, kommunikationer samt tillgång

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Innehållsförteckning. Kommunstyrelsens ordförande 3. Organisation och övergripande kommentar. Kommunens vision 4-5. Organisation 6

Innehållsförteckning. Kommunstyrelsens ordförande 3. Organisation och övergripande kommentar. Kommunens vision 4-5. Organisation 6 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunkoncernen Kommunstyrelsens ordförande Kommunens vision Organisation Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommunens vision

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

För framtiden i Gävleborg

För framtiden i Gävleborg RAPPORT 2008-12-05 1 (7) Regeringen Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 Stockholm För framtiden i Gävleborg Gävleborg har enorma rikedomar av natur, kultur, mångfald och öppenhet.

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BRÅ- och Folkhälsorådet 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret Måndag 18 oktober 2010 kl. 10:00-12:00 Beslutande Monica Olsson (s) Dick Lindkvist

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1 Alkohol och drogpolitiskt handlingsprogram för Sala kommun Bakgrund Bruk och missbruk av alkohol och droger är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem i såväl Sala som i resten av landet. Alkoholkonsumtionen

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Ägardirektiv för Växjöbostäder AB

Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2012

Delårsrapport Januari - augusti 2012 Delårsrapport Januari - augusti 2012 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer