4. Ilapport från kassans verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4. Ilapport från kassans verksamhet"

Transkript

1 D A G 0 R D N N G för A-kassans föreningsstämma den 30 okt. 1976, kl Plats : Stockholms Folkets Hus, Barnhusgatan 12, sessionsrum 12 6 tr. 1. Mötets öppnande 2, Godkännande av dagordningen 3, Upprop 4. lapport från kassans verksamhet 5~ Beslut om stadgeändring av stadgarnas 0 18 (Avdrag för utfört stuveriarbete) 6. Rapport om föreslagna änd~ingar av stadsbidragen 7. Avslutning

2 HAMN ARBETARNAS ERKÄNDA ARBETSLÖSHETSKASSA Förslag till dag-och arbetsordning vid kas.sans föreningsstämma den 30 okt.-76 V1J föreslår följande dagordning. vid förenicp.gsstänr:cn l. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Fråga om sammanträdet behörigen kallats. 4.. Fastställande av dagordning 5. Val av: Ordförande för stämman Sekreterare Två justeringsmän 6. Rapport från kassans verksamhet 7. Beslut om stadgeändring av stadgarnas 18 (Avdrag för utfört stuveriarbete) 8. Besluta att föreningsstämman uppdrar till styrelsen att utarbeta valbestämmelser för val av ombud till kassans föreningsstämma a) b) ~l Val av : Två ledamöter i styrelsen för tiden intill föreningsstämman Två ledamöter i styrelsen för tiden intill föreningsstämman Två suppleanter i styrelsen för tiden intill föreningsstämma.n 1978 Två suppleanter i styrelsen för tiden intill föreningsstämman 1977 Tre revisorer för ett år Tre suppleanter för revisorerna för ett år 10~ Gästerna har ordet 11. Avslutning

3 ~ ~- ~. ' ~ :~ j:_).. ~~;i::: ~.. -. ~=. ~ c_.,.... :.:.., r: ~ i..' '.:: ;'..;.. : ~': '". _ /;_ ; ~,.: - :.,...,1..i...,, :. - ; :::i , r,l Y.; :'f :;. ';'l \..:. -~ -1 ;_;.. (..: (.:.J.'.. _,,.,, -... ;... r.-,. ~~ ",.,..... ~: (-:.:{, :.-.:...,, c:..~. 1 ~~- \' \~~ -:, (:~ J.; _<(~::::.. : ~- '. ~....J. ).b....l. :.l..1.,. "'....

4 Förslag till ändring av A-kassans stadgar. A-kassans styrelse föreslår följande ändringar av A-kassans stadgar 18, andra stycket~ Nuvarande lydelse. För stuveriarbetare gäller vid tillämpnin~ av omräkningstabellen följande begränsning i ersättning räknat per kalcndervec:ka. För utfört stuveriarbete minskas ersättningen enligt nedanstående: Vid inkomst uppgående till minst 130 kronor 195 kronor 260 kronor >25 kronor 390 kronor 455 kronor 520 kronor 585 kronor 650 kronor Föreslagen lydelse utgår ej ersättning för 8 t i!jllllar 12 timmar 16 timmar 20 timmar 24 timmar 28 timmar 32 timmar 36 timmar 40 timmar För stuveriarbetarc gäller vid tillämpning av omräkningstabcllen följande begränsning i ersättning räknat per kalendervecka. För utfört atuveriarbete minskas ersättningen enlic t nedanstående: Vid inkomst uppgående till minst utgår ej ersättning för 200 kronor 8 timmar 300 kronor 12 timmar 400 kronor 16 timmar 500 kronor 20 timmar 600 kronor 24 timmar 700 kronor 28 timmar 800 kronor 32 timmar 900 kronor 36 tinmar 1000 kronor 40 timmar

5 ...;::.. f :ti.,j. ' ~'\ l.,,. '.., r...,. ~ ('. 'i: 'T', ~.i f \ '., :;,.... ' _;_

6 Förslag till ändring av A-kassans stadgar. A-kassans styrelse föreslår följande ändringar av A-kassans stadgar 18, andra stycket. Nuvarande lydelse. För stuveriarbetare gäller vid tillämpning av omräkningstabellen följande begränsning i ersättning räknat per kalendervegka. För utfört stuveriarbete minskas ersättningen enligt nedanstående: Vid inkomst uppgående till minst 130 kronor 195 kronor 260 kronor?i25 kronor 390 kronor 455 kronor 520 kronor 585 kronor 650 kronor Föreslagen lydelse utgår ej ersättning för 8 timmar 12 timmar 16 timmar 20 timmar 24 timmar 28 timmar 32 timmar 36 timmar 40 timmar För stuveriarbetare gäller vid tillämpning av omräkningstabcllen följande begränsning i ersättning räknat per kalendervecka, För utfört e,tuverie.rbete minskas ersättningen enligt nedanstående: Vid inkomst uppgående till minst utgår ej ersättning för 200 kronor 8 timmar 300 kronor 12 timmar 400 kronor 16 timmar 500 kronor 20 timmar 600 kronor 24 t immar 700 kronor 28 timnar 800 kronor 32 timmar 900 kronor 36 t irunar 1000 kronor 40 timmar

7 ) J Till Kungl Arbetsmarknadsstyrelsen Undertecknade ledamöter i s TRE R 5 G SA H s' ö KAN -. en den28 / bildad förening med firma E~~roet~r~~~ erkända arbetslöshetskassa får härmed ansöka om att -förenin&en recistreros som erkänd arbetslöshetskassa jäolikt lagen den 5 juni 1973 om arbetslöshetsförsäkring. 1. ')._ Styrelsen utgöres av: (alla förnamn utskrives samt postadress i hemorten) ~fft.g~~~f. ~ ~fp~f ~, f~~.l~la.~79.~9.~~~~~y~~y Karl Viktor Nilsson, Nygatan 11, Örnsköldsvik le i)iks tröm, Ber gs ta tan Sundsvall ~~~~ft:::~.~~~;y~~1fl;~~~y;;~~~!~.~9~z.4~7.~!.q~!~~~~~ z :'.... Styrelsesuppleanter är: (alla förnamn utskrives samt postadress i hemorten) Torsi;en Ludvi.Q' Arne Svensson ÅdalsväP'en?.?..? Mi-i_r-rnm. P t 9>e '.-'r ~./'t r-e. Car], Lennart Johnson,Ljusterögata.Tl l Stockholm. z ~ , Rätt att teclma firman tillkor.uner: (har till firmatecknare utsetts person utan styr.elscn utskrives santliga förnar:m samt postadress i heoorten) KN.l. F.i J-~ilP41. P~P. Owirifl.r. ~ DrP~r ~. Y~. fdl :;;~~ _ Snmtliea ovan an(;'ivna personer är myndiga och här i riket "::>osatta s'tenska ncdborg-are. 1 ';J 1 ~7 6 ~ ~t; (t(/!;\"-/;t{ ,/,.

8 ~ ' i... =... - (Supple~ntez:nas i styrelsen egenhändiga namnteckningar) ~~ ~ (Utom styrelsen utsedda firmatecknares egenhändiga namnteckningar)' Ledamöternas, suppleanternas och firmatecknarnas ~diga namnteckningar be!i ttna1 21!!.. '~. r JW«~ ~~ ~. tf.... ~... :...~"/-. ~,_,_/. _,{,.~ ~ ;? ~... ~:_,.. {/ ff , "..... '/,/; ~.o-.af~,/'),~,;e:,_ A dr ~'? (1"17.7. tr A dr:.-..".,., ~z ' ~ 1 rr-o. r-..,.,...,., ~,- < G:.?"'?fe_,,. Foreningens postadress i.:'!t: N atan 11 ' ö"r1's1rö[ SYTV - ( "i'-. :r\ -'-~. Tulefonnummer:.Q~~q/..13.~ :r<i-..vi3..flq Härtil.l fogas: 1.Tv.å.avsktii'ter av.löreningens stadgar. 2. Avskrift av protokoll, utvisande att stadgarna antagits samt att <' ) styrelse och revisorer utsett~. 3. Avskrift av protokoll varav framgår vilka som tecknar föreningens firma m m 4. Uppgift rörande medlemmarnas i föreningen antal samt fördelning efter yrken och tillförsäkrade förmåner ävensom angående föreningens till ~ångar och skulder samt av sa~fund, inrättning eller annan gjord ut- \,, fästelse om bidrag till föreningen. (Obs: De ovan under 1-3 angivna avskrifterna skall vara bestyrkta av \.. två personer~ som vid sina namn skall ange yrke och postadress. De under 4 angivna uppcifterna skall vara 1rtyrkta med styre:!.sele:famöternas egenhändiga nannunderskrifter, bevittnade av t va personer).

9 /, DAGORDNNG för sammanträde den 2e april 1976 med styrelsen för Svenska Hamnarbetarförbundet. Sammanträdet sammankallat p.g.a. eventuellt bildandet av egen A-kassa. }fötets öppnande. 1. Godkännande av dagerdningen Val av två justeringsmän Ekonomisk rapport om A-kassef onden och ekonomiska fordringar för bildandet av egen A-kassa. 5. nfcrmation ang. A-kassan a.v byråchef Bernt Eri-oi från Ai'betsmarknadsstyrelsen. 6~ Beslut om bildandet av egen A-kassa Avslutning 1.

10 ..:.;. : -. l",.,f :t. ~ i,. :.:.:... ~.. ;.. - :.:,/. ; ~..... :.,/ i.1:-. 'l"r....: '.

11 DAGORDNNG för sammanträde med representanter från Svenska Ha.mnarbeta.rf.örbundet den 28 april Lokal Folkets Hus, Stoekholm. Sammanträdet skall behandla frågan om bildande av erkänd A-kassa~ 1... Val av crdförande för sammanträdet Val av sekreterare för sammanträdet. Val av två justeringsmän Beslut att bilda A-kassa Beslut ~m A-kassa.ns namn Beslut om A kassa.ns verksamhetsområde... _4. Genomgång av stadgeförslag och godkännande av detsamma. Beslut om antalet ledamöter i 5. styrelsen Beslut em antalet suppleanter i styrelsen Val av styrelse jämte suppleanter Beslut om ledamöternas och suppleanternas mandattid. 6. Beslut om antalet revisorer och revisorsuppleanter En av revisorerna skall vara auktoriserad revisor eller annan av rbetsmarknadsstyrelsen godkänd revisor. Val av revisorer och suppleanter fram till första kcmmande föreningsstämma. 7. Förslag till Arbetsmarknadsstyrelsen på statlig representant i styrelsen Förslag på suppleant. a. Beslut om arvoden till ledamöter i Beslut om ersättning till inkallad suppleant. 9.Antalet ombud till föreningsstämman Bestämmelse för val av sådana ombud ~ istriktsindelning för dessa val styrelsen och revisorer

12 :.1.:.:; t '.,. ~. l.! : ~ -.- ' i ; ~ '' i '.... :1 :.., i......:....., -.: : ' _.._.' ~ ; ~... _[ '.""\ -: : : ':.. ~ ~ >'",: :: :-_... _.. '":!...:. :. r... ". \....

13 Beslut om registrering av A-kassan enligt lagen den 5 juni 1973 om arbetslöshetsförsäkring. Beslut om annonsorgan Bemyndigande för styrelsen att antaga erforderligt antal tjänstemän för A-kassa.n och fastställa dessas avlöningar eller arvoden. 13. Beslut om tidpunkt när kassans verksamhet skall påbörjas.

14 ' ' 1 : '.,.,..:.r.:.:. ~ ':.-;"'i" 'f" '\ -~.,,: :.. ~. ;. ~.. i : '

15 ' r - o. t d k o l _l, fört' vid sammant~ä de! i Stockholm den 28 april 1976 ; med representanter för anställda som 0~1 f örmäles i 3 nedan. Närvarande : 9 personer. l Till or dförande vid sammanträde t v a ldes Karl Hallgren Till s ekreterare v aldes Olle Wikström 2 Till ~~J teringsmän och -tsta ~ilsson. för detta protokoll utsågs Ge org Forsberg 3 De när-13.ra::-_de beslöt bilda en förening med firma, som förslagsvis oci ti~ls vidare skulle vara, Hamnarbetarnas erkända arbetsl~sh etskassa. Förer.i~gens syfte skulle vara att bereda medlemmarna ersättning vid aybetslöshet Föreni~gens verksamhetsområde begränsades till anställda inom hainn- och stuverinäringen samt arbetare i magasin och godstermi::-_aler. ' 4 Efter genoogång paragraf för paragraf av ett i samråd med arbe ts.mc.rkna~sstyre lsen och efter dess normalstadgar upprättat försl~g till stadgar för kassan beslöt sammanträdet att i princip g odkänna stadgarna. Det uppdrogs åt den blivande styrelse~ för kassan att företaga de ändringar och kompletteringar i stadgarna av redaktionell innebörd, som kunde anses behövliga, och därefter slutgiltigt godkänna stadgarna. 5 Enligt 4l i stadgarna skall kassans styrelse bestå av 5 ledamö ter jämte 5 suppleanter för dem. En ledamot jämte suppleant utses av arbetsmarknadsstyrelsen. Till styrelseledamöter valdes för tiden fram till föreningsstämm~n i okt. Karl Nilsson, Örnsköldsvik, Olle Wikström Sundsvall, Gunnar Norberg, Lunde, K.A. Kandevik,Göteborg. Till s~ppleante r valdes för tiden fram till föreningsstämman i oktober.arne Svensson, Karlshamn för K.A. Kandevik, Lennart John son ~ Sto ckholm för Gunnar Norberg, Olle Dahlberg, Piteå för Kc.rl Nilsson och Gösta Nilsson, Holmsund för Olle Uikström. 6 Enligt 5 ~ skall styrelsens förvaltning o ch kassans räkenskaper g r anskas. av 3 revisorer jämte 3 suppleanter för dem. En av r evisorerna skall vara auktoriserad revisor eller av a.~nan av arbetsmarknadsstynlsen godkänd revisor. Till revisorer för tiden intill första kommande föreningsstämma v aldes Georg Forsberg, Skellefteå och Karl Hallgren Cö teborg,samt Tore Högberg, Nygatan 20, Örnsköldsv ik som auktoriserad revisor. Till suppleanter för samma tid valde s Holger Johailsson,Piteå och Bertil Öhlund, Kramfors, samt Hans Hörnfel t,nygatån Örnsköldsvik som auktoriserad suppleant.. i

16 ..,

17 ,~ 7 Eeslöt samm_anträdet att föreslå arbetsmarloiadsstyrelsen att till ledamot av styrelsen för kassan utse Kontorsföreståndare Jonas B.Yatröm, Terassvägen 17, Örnsköldsvik, samt till suppleant för denna utse biträdande Kontorsföreståndare 1 Y.\ trt Norman, -Långvägen 81, Örnsköldsvik.. - ~ 8? ör styrelsens ledamöter och revisorer fastställdes följande ersättningar: :ör styrelsen s ledamöter ersättning för förlorad arbetsin ;.::oms t f ör revisorerna ersättning för förlorad arbetsinkomst _.ar suppleant inkallas, utgår till denna ersättning för förlor ad arbetsinkomst 9 : :ed stöd av 53 i kassans stadgar uppdrogs åt styrelsen att faststä11 a det antal ombud, som skall väljas till föreningsstämma, att anta bestämmelser för val av sådana ombud samt att fastställa distriktsindelning för dessa val. _ lo Åt styrelsen uppdrogs att hos arbetsmarknadsstyrelsen ansöka om att föreningen registrerades som erkänd arbetslöshetskassa enligt lagen den 5 juni 1973 om arbetslöshetsförsäkring. 11?ill annonsorgan jämlikt stadgarnas 57 -u-t-sågs-tidningen :::3.mnarbetaren. 12 Upptogs till behandling frågan om bemyndigande för styrelsen att antaga erforderligt antal tjänstemän för kassan och fastställa dessas -avlöningar eller arvoden. Sammanträdet bemyndigade styrelsen att antaga erforderligt a..ntal tjänstemän för kassan och fastställa avlöningar eller e-rvoden för dem. 13 3eslöt sammanträdet uppdraga åt styrelsen att vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att kassans verksamhet skall kunna påbörjas den 1 juli ,-i d protokolle-t: L. Q lftj_ ~t/0~,;- ~! '... '.... :.--_:_s t e ras:... :<~-u.~~... :~-«9:1:~.. f.~i;f!~~~~/;?~~'!l.#.f!r/ Titel _ Namn Adress - "-4. '!?'!:: ~(... 4:~1t:~A?.~... r:1p.r1.?.e.~rl.~!f. :~-:."!( ~j/ Titel Namn Adress. -

18 1,.,~ ,.. DAGORDNNG för sammanträde den med styrelsen för Hamn.arbetarnas A-ka.ssa. ~onstituering Val av ordförande l. f~~~, Val av vice ordfi:sran e tu ~~ Val av sekreterare ~w~ V,al av iriee seleetepare /v~ ~ ~ ~ Val a.v kassaföreståndare.: ~,yf/~ / 2. Slutgiltigt fastställande av stadgarna ~t. -,.. 3. (' Beslut ~m registrering av kassan och antagande såsom er-~ känd arbetslöshetskassa. 4. Val av två firmatecknare a.tt var för sig eller två i n>rening teckna kassans f'irma. ) -4; t< #~ ~ r ~. 5. Fastställande av valbestämmelser och distriktsindelning. Fastställande av antalet ombud. //;;z, 6.. Val av två ledamöter att i samråd vidtaga nödvändiga förberedelsearbeten och inkomma med förslag på lämpligt re~ gistersystem för kassan, samt i övrigt beställa nödvändigt arbetsmaterial. ~ #~, ~ 1)/~

19 ..., '..1,.,,.. ~! :.... ~ [' -~.. rf '..'[,..

20 , Närvarande: Styrelsens.. ledamöter Gunnar Norberg, Olle Wikström och Axel Kandevik. Frånvarande1 Karl Nilsson på grund av_ sjukdom~ 1 Konstituering._ Styrelsen konstituerade s~g så att till ordförande utsågs Gunnar Norberg, Lunde Till vice ordförande -Karl-Ax.el Kandevik, Göteborg!Till sekreterare Olle Wikström, Sundsvall ' Till kassaföreståndare beslöt styrelsen uts~ Karl Nilsson, Örnsköldsvik, : 2 Slutgiltigt fastställande av stadgarna för kassan :r enlighet med uppdrag, givet åt styrelsen vid det konsti~ tuerade mötet beslöt -styrelsen att slutgiltigt fastställa : de i princ1p antagna stadgarna med de redaktionella ändringar,. som s-tyrelsen efter mötet funnit erforderliga (Bilaga 1) 3.Ansökan om -registrering av kassan och antagande såsom erkänd arbetslöshetskassa ~.\ Styrelsen beslöt ati; hos arbetsmarknadsstyrelsen anhålla, att kassan registrerades som erkänd arbetslöshetskassa enligt 1lagen den 5 juni 1973 om arbetslöshetsförsäkring från och med '. den 1 juli Firmatecknare -Styrelsen beslöt uppdraga åt Karl N"ilss~n att var för sig teckna kassans firma. och Gtinnar Norberg. 5 Fastställande av valbestämmelser och distriktsindelning Styrelsen beslutade hemställa till Arbetsmarknadsstyrelsen att medlemsrådets 11 ledamöter får fungera som föreningsstämma fram till ordinarie kongressen -i okt Medlemsrådet har representanter från avd. på följande platser: Luleå, Hudiksvall, Söderhamn, Oxelösund, Västerås-, Norrköping, -Mönsterås, Karl~hamn,, Relsingborg, Malmö, Halmstad..

21 r L Uppdrogs åt Gunnar Norberg, Lunde att justera dagens protokoll. 1 Justeras: a. ~/J.'l P.t:C~~d.c:: r. /.-. Gunnar Norberg /

22 P R 0 T 0 K 0 L L fört vid föreningsstämma med Hamn.arbetarnas erkända Arbetslöshetskassa. Föreningsstämman hållen på Stockholms Folkets Hus den 30 okt Föreningsstämman öppnades av Arbetslöshetskassans ordf'örande Gunnar Norberg som hälsade de närvarande välkomna. 2. Närvarande: Gunnar Norberg Lunde O.Ue l:!ikström Sundsvall Karl hilsson Örnsköldsvik ;-!ilhelm Hedin Luleå Gunnar Johansson Hudiksvall Lars Erik Karlsson Oxelösund,Jan Ch. Vestergren Västerås!.ngemar Holgersson Norrköping ~:r~on i~urt Johansson Höns te rås Svensson Karlshamn 'er 'Puresson Helsingborg fliartinius Nielsen Malmö 1 :rik Andersson Halmstad Lennart Mårle Arbetsmarkhadsstyrelsen 3. Den föreslagna dagordningen godkändes. ~eslutad e s 4. att föreningsstämman behörigen kallats. Sammanträdets öppnande Upprop Kallelse 5. 'L'ill ordförande för stämman valdes Per Turesson, Helsingborg ': 1 :Ul nekreterare för stämman valdes Olle Wikström, Sundsvall. 'i'ill justeringsmän valdes Kurt Svensson, Karlshamn och Jan Ch. Vestergren, Västerås. Val av presidium 6. ~:ar l Nilsson rapporterade att även om det förelegat svårig- Rapport från kassans verkhe ter med överföringen av medlemmarna vid starten, anskaffandet sa.mhet av blanketter m.m. hade det dock fungerat tillfredsställande :iven om något1 medlem fått vänta någon vecka på ersättningen just p. g. a. brist på blnketter.

23 Nilsson rapporterade vidare att det under de tre första månaderna utbetalats :- kr i ersättningar från arbetslöshetskassan, men betonade också att juli,aug, sept. och okotber normalt brukar vara goda månader med ralativt hög arbetstillgång. Nielsen, Malmö begärde en upplysning ang. karensen för extra arbetare. Svar: Att karensen skall intjänas under en 5 veckors period. Per Turesson begärde en upplysning om det lånats medel från beredskapsfonden till A-kassan. Svar: Att :- kr tillfälligt lånats ur beredskapsfonden för att möjliggöra starten av A-kassan f.o.m. 1 juli St adgeändring 1. A kassans styrelse har hos Arbetsmarknadsstyrelsen ansökt att få göra följande förändring av stadgarnas 18. Nuvarande lydelse. För stuveriarbetare.gäller vid tillämpning av omräkningstabellen följande begränsning i ersättning räknat per kalendervecka. För utfört stuveriarbete minskas ersättningen enligt nedanstående: Vid inkomst uppgående till minst utgår ej ersättning för 130 kronor 8 timmar 195 kronor 12 timmar 260 kronor 16 timmar 325 kronor 20 timmar 390 kronor 24 timmar 455 kronor 28 timmar 520 kronor 32 timmar 585 kronor 36 timmar 650 kronor 40 timmar Föreslagen lydelse För stuveriarbetare gäller vid tillämpning av omräkningstabellen följa.yj.de begränsning i ersättning räknat per kalendervecka. För utfört stuveriarbete minskas ersättningen enligt nedanstående: Vid inkomst uppgående till minst utgår ej ersättning för 200 kronor 8 timmar 300 kronor 12 timmar 400 kronor 16 timmar 500 kronor 20 timmar 600 kronor 24 timmar 700 kronor 28 timmar 800 kronor 32 tim:aiar 900 kronor 36 timmar 1000 kronor 40 timmar

24 B<:.:Slut: Arbetsmarknadsstyrelsen har ännu ej tagit ställning t ill styrelsens ansökan.om ändring av 18, varför förenningsstämma.n uppdrog till styrelsen att vidtaga de ändringar som godkännes av Arbetsmarknadsstyrelsen. 8~ Beslutades att föreningsstämman uppdrar till styrelsen att utexbeta valbestämmelser för val av ombud till kassans föreningsstämma Föreningsstämma.n beslutade att två styrelseleda.möter skall välje,s för tiden fram till föreningsstämma.n 1978 och två styrelseledamöter för tiden fram till föreningsstämm.an Valö.a blevo För tiden fram till föreningsstämman Gunna:;: Norberg Lunde O:'..le Wikström Sm1dsvall För tid.en fram till föreningsstämman 1977 Karl Nilsson Örnsköldsvik Arne Svens son Karlshamn T :~ l l suppleanter för tiden fram till föreningsstämman 1978 valdes Lennart Johnson Stockholm Kurt Svensson Karlshamn Til:!. suppleanter för tiden fram till föreningsstämman 1977 valdes Gunnar Johansson Hudiksvall Vilhelm Hedin Luleå. Utarbetande av val bestämmelser Val av styrelse och revisorer Till revisorer för en tid av 1 år valdes Tore Högberg auktoriserad revisor Georg Forsberg Skellefteå Karl Hallgren Göteborg Till revisorsuppleanter för en tid av 1 år valdes Hans Hörnfeldt Örnsköldsvik Jan Ch. Vestergren Väster ås. Egon Johansson Mönsterås 10. Lennart Mårle, Arbetsmarknadsstyrelsen Det är sällsynt med nya arbetslöshetskassor i Sverige och ~älls;y-n t med kassor som kommer så snabbt i gång med utbetalningarna. A-kassornas samorganisation har hemställt till den nya regeringen att få höja dagsersättningen till och 160 kr. Gästerna har ordet

25 informerade vldare att en _utredning om hur A-kassorna skall arbeta i fortsättningen väntas bli-klar våren -76. Mårl~ Det finns 3 vägar i.itt sköta utbetalningen av ersättn-ingarna. Via försäkringskaseorna. Via arbetslöshetskassorna Via AMS Troligt är att A-ka.ssorna även i fortsättningen skall sköta om detta eftersom r:t.:~t inte finns någon annan instans som är inarbetad med detta arbete. Mårl~ avslutade sitt anföra1cde med att framföra en önskan om god fortsättning f(i.c: Hanu1arbetarnas erkända A-kassa. Efter Mårles anföra 1de fra.n1.1'örde Lennart Johnson två frågor om fordringarna för f.jndbilcningarna kommer att ändras samt om arbetsgivarnas x<it t att korttidspermittera. Svar:.Fordringarna f(5r fond t ildning kommer att sänkas till ungefär hälften, n~i:c det gäjler korttidspermitteringar fall er detta helt utanftil: ~S a.r tei.sområde. :n. Karl Nilsson framf:i.i'de ett tack till Lennart Mårle som velat offra en fridag för att 1ämr :.a stämmans leda.möter information, varefter ordförandt ~ 1 framfö:r de ett tack för visad uppmärksamhet och förklarade förer1ing~ stämman avslutad. Justeras: Kurt / ' ' ~'. ~ Svens so~/.' t._ ~ -~ Jan Ch. Vestergren Vid_ proto~.ol,le_}!~- ({.. fl/.;~!. ( / 1 /,". :~i'- / Olle Wikström sekr~ -/ ~- -- -,,.- v i (.. /i -~....,{ ~ ~ "..,..... /

26 . -;---:r.-,-;. ~ ~~ ~ Jf - 4 " ~ : _;... '...( (.t-... '-! ~~ '.. >., r '. "... f "'~. - -, :..... ;.,. ' ;... '...

27 SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET BALANSRÄKNNG 1/ Tillgångar Kassa, Bank, Pg nventarier Bostadsrätt Övriga fordringar Summa tillgångar : 57 : : : : : 57 Skulder och eget kapital Ränteskuld Källskatt Skatteskuld Sociala avgifter Övriga skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital 6.500: : : : : : :57

28 SVENSKA HAlVJN ARB:l5'1' ARJ!'ÖRBUNDET RESULTATRÄJC~NQ_l_2l~ ntäkter - Medlemsavgifter Skadestånd Administrationsbidrag, A-kassan Ränteintäkter Övriga intäkter Summa intäkter 629. (04 : : : : : ~7:01 Kostnader Löner Sociala kostnader Arvoden och reseers. Bidrag till lön och sociala kostn. Administrationsbidrag Medlems tidning Kurskostnader Data.kostnader Resekostnader Lokalkostnader Förha.ndlingskostnader Tele,porto,frakter Materialkostnader Samkväm,möten, represen ta.tior. Ombudsmännens resor Övriga omkostnader Avskrivningar Skatter Årets vinst : :- 53,962: : :- 45, 620 : : : : : :- 19, 570 : : : : :78 7,540: : : :97... s,.umm...,a.. -===66=5= =9=9=7=:=0=1

29 ~. SVEUSKA HAMNAHB.E'l 1 ARFÖRBUNDET BALANSRÄKNNG 31/ Kassa, Bank, Pg. Kortfristiga fordringar Lager av fanor Långfristiga fordringar Bostadsrätt nventarier Summa tillgångar : : :..., : : : :..ll Skulder och eget kapital Källskatt Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Ränteskuld Långfristiga skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital 7. 6"02 :- 394: : : : : :34

30 , SVENSKA H.AMNARBET fu.i.1i1örbuxde''s BEREDSK.APSF OND Bank och postgiro '73: 68 Skulder 00h e,g;et ~. :J.~L!:..?- 1 Ränteskuld Eget kapital Summa : :68 _452.7Tu_~ ntäkter Medlems avgifter Boken 11 Steg för steg" Gåvor Räntor Summa -1..~. 556: _. 859: 62 Kostnader Samman träde skos tnade r Anslag Arvoden Resekostnader Porton Årets överskott Summa : :- 50: 6.000: :- 963:- 270:- 2: : :62 J56.859:~2

31 SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDETS BEREDSKAPSFOND Balansräkning 31/12 19i6 Tillgångar Bank och postgiro Kortfristig fordran, Förbundet Räntefordran, Förbundet Långfristig fordran, Förbundet Långfristig fordran, A-kassa.n Summa tillgångar : : : : : :50 Eget kapital. Eget kapital :50

32 l _,.. i-r '.\"... :... />,~.;...

33 SVENSKA HAMN ARBETARFÖHBUNDE'l' BALANSAAKNNG 1/ Tillgångar Kassa, Bank, Pg nventarier Bostadsrätt Övriga fordringar Summa tillgångar : : : : :57 Skulder och eget kapital Ränteskuld Källskatt Skatteskuld Sociala avgifter Övriga skulder Eget kap i tal Summa skulder och eget kapita ~ : : : : : : :57

34 J RESUL'r ATRÄYJ;NG 1;? ntäkter. Medlemsavgifter Skadestånd Administrationsbidrag, A- kassan Ränteintäkter Övriga intäkter Summa intäk;ter "'""" L:).60~ : : : : : : 01 Kostnader LBner Sociala kostnader Arvoden och reseers. Bidrag till lön och sociala kostn, Administrationsbidrag Medlems tidning Kurskostnader Ds.tå.kostnader Resekostnader Lokalkostnader Förha.ndlingskostn ader Tele,porto,fra.kter Materialkostnader Samkväm, möten, representa.tior; Ombudsmännens resor Övriga omkostnader Avskrivningar Skatter Årets vinst Summa : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :97 69_5. 997: 01

35 SVENSKA H.A.l'1N ARBE'l' AHFÖRB UNDET BALANSRÄKNNG 31/ Kassa, Bank, Pg. Kortfristiga fordringar Lager av fanor Långfristiga fordringar Bostadsrätt nventarier Summa tillgfö~?-r :.2! Skulder och eget kapital Källskatt Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Ränteskuld Långfristiga skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital 7. 6"02: : : :..., : : :- 394: : : : : :34

36 . Hamnarbctarförbundets Erkända Arbetslöshetskassa T.i.1.1.g:å_n.ga:r. Kassa, bank, postc iro Fordran Ha.mnarbetarförbundet : :.-.. 4_ _: _9} S.k.u.l.d_e.r. _o_c.h.. _e_g_e.t_.k.8:._ajl.i.ta.l Skulder Lån från medlemmar och medlemsavde lningar länteskuld A medlemslån Dget kapital : : ?.7.8.: _0 _ : ~. 1\n~.ä.r.kn.~.n g: Ovanstående balansräkning har korrigerats aentemot upprättad balansräkning 31/ för felaktigheter i redovisningen av lån från medlemmar och medlemsavde lningar.

37 Hamnarbetarförbundets Erkända Arbetslöshetskassa _ ~ _ '. ntäkter M_e.d_l.em_s.a,:v.c;.i_f_t_e.r.: Kl as s Ränteinkomster Gåvor Statsbidrag Klass J\;:-ets redovisade underskott efter avsättning till Försäkringsfonden Kostnader : _5J..7_8_0.:.- Under året uthetald försäkringsersättning (efter skatteavdrag) Klass Klass Löner och arvoden Sociala kostnader Rese- och traktamentsersättning ;2.728:- 4_7_0_._1_6_2_: --.!\dministrationsbidrag Hamnarbetarförbundet Kostnad föreninbsstämma Porto,telefon,frakt Kontorsmaterial m m Datakostnad Diverse omkostnader Hyror Tiäntekostnadcr Avskrivning inventarier Avsättning till Försäkringsfonden..4. _2.7.~.: :J.9...~ : : :60 300: : : : : : : : : : : ;70 2. :;4 9: : : _6_: _ _:.5.9.

38 "1 '

39 Ha.mnarbetarförbundets Erkända Arbetslöshetskassa '..... T.j} ]J;_å? _ear o.m.s_ä.:t_tp_i:i_g_~_t_i.l~_cffe:.g.a_r Kassa,bank, postc iro Ber~knad fordran p ~ 1i.MS-bidrag Fordran medlemsavgifter Övriga fordrinc ar :.. _5_. _2 _~_2.: :62 An.:i.ä c.t?l.i.n.g.s.t.i.l.l.c:2.:v;;,ar. n vem tarier Summa tillgångar : _2_ :.6.2_ S.k.u}._d_c _r o g.h..e.g_r::.t.. k.a.p.i.t_a_l Ko!:'_t_fr.i.s.t.~_e_8:!sJ;:.~l.d.e_r Personalens källskatt Diverse kortfristiga skulder.?.l.. 5.0_0 : : :- Lå_n_gf.r _i _s_t.i _g:a.. s.ku_l.d_c_r Lån medlemsavdelnincar Lån medlemmar Ränteskuld g,, medlcmslå n Lån Ha.mnarbetarförbundets Bereclskapsf ond.e.ge.t.. k.ap.i _tal 282,206: : : : : :- Kapitalbch&llninG 1/ : 99./. fvrcts redovioadc underskott./.4.. 2}_8.:_9_9 Försäkringsf ondon Summa skulder och eget lcapi.ta} :-.6.6_ 0_8_6_: _6_2, 6.1.? :.6.2.B.or_g_e_i;i_s.f _ö_r_l?_i _n_d_c_l.s.e.r.: nea.~.f?.v.a_-r:s.f.ö_rpi_ne:e.l. s.cr_: nga För tryegande av försäkringsutbetalningar till Ha.mnarbctarnas E~: kända Arbetslöshetskassa har Örnsköldsviks Sparbank e-t'ttt i borgen såsom för e gen skuld intill ett belopp av kronor....! Företedd vid rcvinionen: Georg Forsberg Karl Hallgren 'l' ore Höcbcrc ,, ;...

40 . '' :"' ,.. ' 1 ;... ; '..:i., ) )... 1:.1'.~. _...

41 p Bilaga 1. Utbetalda dagsersättnint:;ar Lnt. Avd.nr r1cdl. Medl,avg. Brutto Skatt Netto l Stockholm : :- 992: :- 4 Göteborn : : : :- 5 Norrköpinc :- 6 Helsingbore :- 8 Sundsvall : : : :- 10."' Vall~ 6 432:- 12 Oxelösund :- 600:- 160:- 440:- 13 nonneb ~ : c : : :- 21 Halmstad : : : :- 22 Örnsköldsvik :- 24 Hudiksvall 16 l. 644 : : : :- 30 Malmö : :- 320:- 880:- 40 Lundc : : : :- 47 Stocka 9 972:- 49 Köping : l. 920: :- 51 gccsund :- 54 Kalix : : : :- 73 Lögden : : : :- 75 örnefors : : : :- 78 Västerfis 44 3,336: :- 640: :- 80 Holmsund :- 81 Söderhamn :-. 5,400: : :- 82 Oskarshamn :- 91 Sölvesborg : : :- 109 Mönsterås :- 121 Karlshamn : : : :- 132 Piteå : : : :- 38 Luleå : : : :- Åhus l..7.2.: - - ~ : : : :- Diff. mot 1jokförinccn..... ~_2.Q.: :-

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885 I slutet av 1800-talet började fackföreningarna ge viss ekonomisk hjälp till sina arbetslösa medlemmar. Den bestod till en början av ett resebidrag för att ge medlemmarna möjlighet att söka arbete på annan

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten MISSIV Datum 2014-08-26 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Förslag till beslut 1.

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t Regler för advokatverksamhet Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t sveriges advokatsamfund laboratoriegatan 4, box 27321, 102 54 stockholm telefon 08-459 03 00 telefax 08-660 07 79 e-post info@advokatsamfundet.se

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56 PROMEMORIA 2014-02-10 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) 1 (60) Underlagspromemoria om regler för myndighetsutövning, intern styrning

Läs mer

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet.

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. Säkerhet och ansvar En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. FOLKSAM och HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN 2004 Skriften Säkerhet

Läs mer

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII Kapitel I - XII Fastställd vid General Konvent i Visby 2013 att gälla från den 4 augusti 2013. Innehållsförteckning Paragraf Rubrik Sida 1 Kapitel I. Organisation 1.1 1 Fyra organisatoriska nivåer 6 1.2

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen

Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

Läs mer

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Författare Christer Eklöf. Sveriges Frikyrkosamråd Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ekonomiavsnitt i tre delar 1 2 Allmänna förutsättningar 1 3

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Ullberg,

Läs mer