4. Ilapport från kassans verksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4. Ilapport från kassans verksamhet"

Transkript

1 D A G 0 R D N N G för A-kassans föreningsstämma den 30 okt. 1976, kl Plats : Stockholms Folkets Hus, Barnhusgatan 12, sessionsrum 12 6 tr. 1. Mötets öppnande 2, Godkännande av dagordningen 3, Upprop 4. lapport från kassans verksamhet 5~ Beslut om stadgeändring av stadgarnas 0 18 (Avdrag för utfört stuveriarbete) 6. Rapport om föreslagna änd~ingar av stadsbidragen 7. Avslutning

2 HAMN ARBETARNAS ERKÄNDA ARBETSLÖSHETSKASSA Förslag till dag-och arbetsordning vid kas.sans föreningsstämma den 30 okt.-76 V1J föreslår följande dagordning. vid förenicp.gsstänr:cn l. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Fråga om sammanträdet behörigen kallats. 4.. Fastställande av dagordning 5. Val av: Ordförande för stämman Sekreterare Två justeringsmän 6. Rapport från kassans verksamhet 7. Beslut om stadgeändring av stadgarnas 18 (Avdrag för utfört stuveriarbete) 8. Besluta att föreningsstämman uppdrar till styrelsen att utarbeta valbestämmelser för val av ombud till kassans föreningsstämma a) b) ~l Val av : Två ledamöter i styrelsen för tiden intill föreningsstämman Två ledamöter i styrelsen för tiden intill föreningsstämman Två suppleanter i styrelsen för tiden intill föreningsstämma.n 1978 Två suppleanter i styrelsen för tiden intill föreningsstämman 1977 Tre revisorer för ett år Tre suppleanter för revisorerna för ett år 10~ Gästerna har ordet 11. Avslutning

3 ~ ~- ~. ' ~ :~ j:_).. ~~;i::: ~.. -. ~=. ~ c_.,.... :.:.., r: ~ i..' '.:: ;'..;.. : ~': '". _ /;_ ; ~,.: - :.,...,1..i...,, :. - ; :::i , r,l Y.; :'f :;. ';'l \..:. -~ -1 ;_;.. (..: (.:.J.'.. _,,.,, -... ;... r.-,. ~~ ",.,..... ~: (-:.:{, :.-.:...,, c:..~. 1 ~~- \' \~~ -:, (:~ J.; _<(~::::.. : ~- '. ~....J. ).b....l. :.l..1.,. "'....

4 Förslag till ändring av A-kassans stadgar. A-kassans styrelse föreslår följande ändringar av A-kassans stadgar 18, andra stycket~ Nuvarande lydelse. För stuveriarbetare gäller vid tillämpnin~ av omräkningstabellen följande begränsning i ersättning räknat per kalcndervec:ka. För utfört stuveriarbete minskas ersättningen enligt nedanstående: Vid inkomst uppgående till minst 130 kronor 195 kronor 260 kronor >25 kronor 390 kronor 455 kronor 520 kronor 585 kronor 650 kronor Föreslagen lydelse utgår ej ersättning för 8 t i!jllllar 12 timmar 16 timmar 20 timmar 24 timmar 28 timmar 32 timmar 36 timmar 40 timmar För stuveriarbetarc gäller vid tillämpning av omräkningstabcllen följande begränsning i ersättning räknat per kalendervecka. För utfört atuveriarbete minskas ersättningen enlic t nedanstående: Vid inkomst uppgående till minst utgår ej ersättning för 200 kronor 8 timmar 300 kronor 12 timmar 400 kronor 16 timmar 500 kronor 20 timmar 600 kronor 24 timmar 700 kronor 28 timmar 800 kronor 32 timmar 900 kronor 36 tinmar 1000 kronor 40 timmar

5 ...;::.. f :ti.,j. ' ~'\ l.,,. '.., r...,. ~ ('. 'i: 'T', ~.i f \ '., :;,.... ' _;_

6 Förslag till ändring av A-kassans stadgar. A-kassans styrelse föreslår följande ändringar av A-kassans stadgar 18, andra stycket. Nuvarande lydelse. För stuveriarbetare gäller vid tillämpning av omräkningstabellen följande begränsning i ersättning räknat per kalendervegka. För utfört stuveriarbete minskas ersättningen enligt nedanstående: Vid inkomst uppgående till minst 130 kronor 195 kronor 260 kronor?i25 kronor 390 kronor 455 kronor 520 kronor 585 kronor 650 kronor Föreslagen lydelse utgår ej ersättning för 8 timmar 12 timmar 16 timmar 20 timmar 24 timmar 28 timmar 32 timmar 36 timmar 40 timmar För stuveriarbetare gäller vid tillämpning av omräkningstabcllen följande begränsning i ersättning räknat per kalendervecka, För utfört e,tuverie.rbete minskas ersättningen enligt nedanstående: Vid inkomst uppgående till minst utgår ej ersättning för 200 kronor 8 timmar 300 kronor 12 timmar 400 kronor 16 timmar 500 kronor 20 timmar 600 kronor 24 t immar 700 kronor 28 timnar 800 kronor 32 timmar 900 kronor 36 t irunar 1000 kronor 40 timmar

7 ) J Till Kungl Arbetsmarknadsstyrelsen Undertecknade ledamöter i s TRE R 5 G SA H s' ö KAN -. en den28 / bildad förening med firma E~~roet~r~~~ erkända arbetslöshetskassa får härmed ansöka om att -förenin&en recistreros som erkänd arbetslöshetskassa jäolikt lagen den 5 juni 1973 om arbetslöshetsförsäkring. 1. ')._ Styrelsen utgöres av: (alla förnamn utskrives samt postadress i hemorten) ~fft.g~~~f. ~ ~fp~f ~, f~~.l~la.~79.~9.~~~~~y~~y Karl Viktor Nilsson, Nygatan 11, Örnsköldsvik le i)iks tröm, Ber gs ta tan Sundsvall ~~~~ft:::~.~~~;y~~1fl;~~~y;;~~~!~.~9~z.4~7.~!.q~!~~~~~ z :'.... Styrelsesuppleanter är: (alla förnamn utskrives samt postadress i hemorten) Torsi;en Ludvi.Q' Arne Svensson ÅdalsväP'en?.?..? Mi-i_r-rnm. P t 9>e '.-'r ~./'t r-e. Car], Lennart Johnson,Ljusterögata.Tl l Stockholm. z ~ , Rätt att teclma firman tillkor.uner: (har till firmatecknare utsetts person utan styr.elscn utskrives santliga förnar:m samt postadress i heoorten) KN.l. F.i J-~ilP41. P~P. Owirifl.r. ~ DrP~r ~. Y~. fdl :;;~~ _ Snmtliea ovan an(;'ivna personer är myndiga och här i riket "::>osatta s'tenska ncdborg-are. 1 ';J 1 ~7 6 ~ ~t; (t(/!;\"-/;t{ ,/,.

8 ~ ' i... =... - (Supple~ntez:nas i styrelsen egenhändiga namnteckningar) ~~ ~ (Utom styrelsen utsedda firmatecknares egenhändiga namnteckningar)' Ledamöternas, suppleanternas och firmatecknarnas ~diga namnteckningar be!i ttna1 21!!.. '~. r JW«~ ~~ ~. tf.... ~... :...~"/-. ~,_,_/. _,{,.~ ~ ;? ~... ~:_,.. {/ ff , "..... '/,/; ~.o-.af~,/'),~,;e:,_ A dr ~'? (1"17.7. tr A dr:.-..".,., ~z ' ~ 1 rr-o. r-..,.,...,., ~,- < G:.?"'?fe_,,. Foreningens postadress i.:'!t: N atan 11 ' ö"r1's1rö[ SYTV - ( "i'-. :r\ -'-~. Tulefonnummer:.Q~~q/..13.~ :r<i-..vi3..flq Härtil.l fogas: 1.Tv.å.avsktii'ter av.löreningens stadgar. 2. Avskrift av protokoll, utvisande att stadgarna antagits samt att <' ) styrelse och revisorer utsett~. 3. Avskrift av protokoll varav framgår vilka som tecknar föreningens firma m m 4. Uppgift rörande medlemmarnas i föreningen antal samt fördelning efter yrken och tillförsäkrade förmåner ävensom angående föreningens till ~ångar och skulder samt av sa~fund, inrättning eller annan gjord ut- \,, fästelse om bidrag till föreningen. (Obs: De ovan under 1-3 angivna avskrifterna skall vara bestyrkta av \.. två personer~ som vid sina namn skall ange yrke och postadress. De under 4 angivna uppcifterna skall vara 1rtyrkta med styre:!.sele:famöternas egenhändiga nannunderskrifter, bevittnade av t va personer).

9 /, DAGORDNNG för sammanträde den 2e april 1976 med styrelsen för Svenska Hamnarbetarförbundet. Sammanträdet sammankallat p.g.a. eventuellt bildandet av egen A-kassa. }fötets öppnande. 1. Godkännande av dagerdningen Val av två justeringsmän Ekonomisk rapport om A-kassef onden och ekonomiska fordringar för bildandet av egen A-kassa. 5. nfcrmation ang. A-kassan a.v byråchef Bernt Eri-oi från Ai'betsmarknadsstyrelsen. 6~ Beslut om bildandet av egen A-kassa Avslutning 1.

10 ..:.;. : -. l",.,f :t. ~ i,. :.:.:... ~.. ;.. - :.:,/. ; ~..... :.,/ i.1:-. 'l"r....: '.

11 DAGORDNNG för sammanträde med representanter från Svenska Ha.mnarbeta.rf.örbundet den 28 april Lokal Folkets Hus, Stoekholm. Sammanträdet skall behandla frågan om bildande av erkänd A-kassa~ 1... Val av crdförande för sammanträdet Val av sekreterare för sammanträdet. Val av två justeringsmän Beslut att bilda A-kassa Beslut ~m A-kassa.ns namn Beslut om A kassa.ns verksamhetsområde... _4. Genomgång av stadgeförslag och godkännande av detsamma. Beslut om antalet ledamöter i 5. styrelsen Beslut em antalet suppleanter i styrelsen Val av styrelse jämte suppleanter Beslut om ledamöternas och suppleanternas mandattid. 6. Beslut om antalet revisorer och revisorsuppleanter En av revisorerna skall vara auktoriserad revisor eller annan av rbetsmarknadsstyrelsen godkänd revisor. Val av revisorer och suppleanter fram till första kcmmande föreningsstämma. 7. Förslag till Arbetsmarknadsstyrelsen på statlig representant i styrelsen Förslag på suppleant. a. Beslut om arvoden till ledamöter i Beslut om ersättning till inkallad suppleant. 9.Antalet ombud till föreningsstämman Bestämmelse för val av sådana ombud ~ istriktsindelning för dessa val styrelsen och revisorer

12 :.1.:.:; t '.,. ~. l.! : ~ -.- ' i ; ~ '' i '.... :1 :.., i......:....., -.: : ' _.._.' ~ ; ~... _[ '.""\ -: : : ':.. ~ ~ >'",: :: :-_... _.. '":!...:. :. r... ". \....

13 Beslut om registrering av A-kassan enligt lagen den 5 juni 1973 om arbetslöshetsförsäkring. Beslut om annonsorgan Bemyndigande för styrelsen att antaga erforderligt antal tjänstemän för A-kassa.n och fastställa dessas avlöningar eller arvoden. 13. Beslut om tidpunkt när kassans verksamhet skall påbörjas.

14 ' ' 1 : '.,.,..:.r.:.:. ~ ':.-;"'i" 'f" '\ -~.,,: :.. ~. ;. ~.. i : '

15 ' r - o. t d k o l _l, fört' vid sammant~ä de! i Stockholm den 28 april 1976 ; med representanter för anställda som 0~1 f örmäles i 3 nedan. Närvarande : 9 personer. l Till or dförande vid sammanträde t v a ldes Karl Hallgren Till s ekreterare v aldes Olle Wikström 2 Till ~~J teringsmän och -tsta ~ilsson. för detta protokoll utsågs Ge org Forsberg 3 De när-13.ra::-_de beslöt bilda en förening med firma, som förslagsvis oci ti~ls vidare skulle vara, Hamnarbetarnas erkända arbetsl~sh etskassa. Förer.i~gens syfte skulle vara att bereda medlemmarna ersättning vid aybetslöshet Föreni~gens verksamhetsområde begränsades till anställda inom hainn- och stuverinäringen samt arbetare i magasin och godstermi::-_aler. ' 4 Efter genoogång paragraf för paragraf av ett i samråd med arbe ts.mc.rkna~sstyre lsen och efter dess normalstadgar upprättat försl~g till stadgar för kassan beslöt sammanträdet att i princip g odkänna stadgarna. Det uppdrogs åt den blivande styrelse~ för kassan att företaga de ändringar och kompletteringar i stadgarna av redaktionell innebörd, som kunde anses behövliga, och därefter slutgiltigt godkänna stadgarna. 5 Enligt 4l i stadgarna skall kassans styrelse bestå av 5 ledamö ter jämte 5 suppleanter för dem. En ledamot jämte suppleant utses av arbetsmarknadsstyrelsen. Till styrelseledamöter valdes för tiden fram till föreningsstämm~n i okt. Karl Nilsson, Örnsköldsvik, Olle Wikström Sundsvall, Gunnar Norberg, Lunde, K.A. Kandevik,Göteborg. Till s~ppleante r valdes för tiden fram till föreningsstämman i oktober.arne Svensson, Karlshamn för K.A. Kandevik, Lennart John son ~ Sto ckholm för Gunnar Norberg, Olle Dahlberg, Piteå för Kc.rl Nilsson och Gösta Nilsson, Holmsund för Olle Uikström. 6 Enligt 5 ~ skall styrelsens förvaltning o ch kassans räkenskaper g r anskas. av 3 revisorer jämte 3 suppleanter för dem. En av r evisorerna skall vara auktoriserad revisor eller av a.~nan av arbetsmarknadsstynlsen godkänd revisor. Till revisorer för tiden intill första kommande föreningsstämma v aldes Georg Forsberg, Skellefteå och Karl Hallgren Cö teborg,samt Tore Högberg, Nygatan 20, Örnsköldsv ik som auktoriserad revisor. Till suppleanter för samma tid valde s Holger Johailsson,Piteå och Bertil Öhlund, Kramfors, samt Hans Hörnfel t,nygatån Örnsköldsvik som auktoriserad suppleant.. i

16 ..,

17 ,~ 7 Eeslöt samm_anträdet att föreslå arbetsmarloiadsstyrelsen att till ledamot av styrelsen för kassan utse Kontorsföreståndare Jonas B.Yatröm, Terassvägen 17, Örnsköldsvik, samt till suppleant för denna utse biträdande Kontorsföreståndare 1 Y.\ trt Norman, -Långvägen 81, Örnsköldsvik.. - ~ 8? ör styrelsens ledamöter och revisorer fastställdes följande ersättningar: :ör styrelsen s ledamöter ersättning för förlorad arbetsin ;.::oms t f ör revisorerna ersättning för förlorad arbetsinkomst _.ar suppleant inkallas, utgår till denna ersättning för förlor ad arbetsinkomst 9 : :ed stöd av 53 i kassans stadgar uppdrogs åt styrelsen att faststä11 a det antal ombud, som skall väljas till föreningsstämma, att anta bestämmelser för val av sådana ombud samt att fastställa distriktsindelning för dessa val. _ lo Åt styrelsen uppdrogs att hos arbetsmarknadsstyrelsen ansöka om att föreningen registrerades som erkänd arbetslöshetskassa enligt lagen den 5 juni 1973 om arbetslöshetsförsäkring. 11?ill annonsorgan jämlikt stadgarnas 57 -u-t-sågs-tidningen :::3.mnarbetaren. 12 Upptogs till behandling frågan om bemyndigande för styrelsen att antaga erforderligt antal tjänstemän för kassan och fastställa dessas -avlöningar eller arvoden. Sammanträdet bemyndigade styrelsen att antaga erforderligt a..ntal tjänstemän för kassan och fastställa avlöningar eller e-rvoden för dem. 13 3eslöt sammanträdet uppdraga åt styrelsen att vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att kassans verksamhet skall kunna påbörjas den 1 juli ,-i d protokolle-t: L. Q lftj_ ~t/0~,;- ~! '... '.... :.--_:_s t e ras:... :<~-u.~~... :~-«9:1:~.. f.~i;f!~~~~/;?~~'!l.#.f!r/ Titel _ Namn Adress - "-4. '!?'!:: ~(... 4:~1t:~A?.~... r:1p.r1.?.e.~rl.~!f. :~-:."!( ~j/ Titel Namn Adress. -

18 1,.,~ ,.. DAGORDNNG för sammanträde den med styrelsen för Hamn.arbetarnas A-ka.ssa. ~onstituering Val av ordförande l. f~~~, Val av vice ordfi:sran e tu ~~ Val av sekreterare ~w~ V,al av iriee seleetepare /v~ ~ ~ ~ Val a.v kassaföreståndare.: ~,yf/~ / 2. Slutgiltigt fastställande av stadgarna ~t. -,.. 3. (' Beslut ~m registrering av kassan och antagande såsom er-~ känd arbetslöshetskassa. 4. Val av två firmatecknare a.tt var för sig eller två i n>rening teckna kassans f'irma. ) -4; t< #~ ~ r ~. 5. Fastställande av valbestämmelser och distriktsindelning. Fastställande av antalet ombud. //;;z, 6.. Val av två ledamöter att i samråd vidtaga nödvändiga förberedelsearbeten och inkomma med förslag på lämpligt re~ gistersystem för kassan, samt i övrigt beställa nödvändigt arbetsmaterial. ~ #~, ~ 1)/~

19 ..., '..1,.,,.. ~! :.... ~ [' -~.. rf '..'[,..

20 , Närvarande: Styrelsens.. ledamöter Gunnar Norberg, Olle Wikström och Axel Kandevik. Frånvarande1 Karl Nilsson på grund av_ sjukdom~ 1 Konstituering._ Styrelsen konstituerade s~g så att till ordförande utsågs Gunnar Norberg, Lunde Till vice ordförande -Karl-Ax.el Kandevik, Göteborg!Till sekreterare Olle Wikström, Sundsvall ' Till kassaföreståndare beslöt styrelsen uts~ Karl Nilsson, Örnsköldsvik, : 2 Slutgiltigt fastställande av stadgarna för kassan :r enlighet med uppdrag, givet åt styrelsen vid det konsti~ tuerade mötet beslöt -styrelsen att slutgiltigt fastställa : de i princ1p antagna stadgarna med de redaktionella ändringar,. som s-tyrelsen efter mötet funnit erforderliga (Bilaga 1) 3.Ansökan om -registrering av kassan och antagande såsom erkänd arbetslöshetskassa ~.\ Styrelsen beslöt ati; hos arbetsmarknadsstyrelsen anhålla, att kassan registrerades som erkänd arbetslöshetskassa enligt 1lagen den 5 juni 1973 om arbetslöshetsförsäkring från och med '. den 1 juli Firmatecknare -Styrelsen beslöt uppdraga åt Karl N"ilss~n att var för sig teckna kassans firma. och Gtinnar Norberg. 5 Fastställande av valbestämmelser och distriktsindelning Styrelsen beslutade hemställa till Arbetsmarknadsstyrelsen att medlemsrådets 11 ledamöter får fungera som föreningsstämma fram till ordinarie kongressen -i okt Medlemsrådet har representanter från avd. på följande platser: Luleå, Hudiksvall, Söderhamn, Oxelösund, Västerås-, Norrköping, -Mönsterås, Karl~hamn,, Relsingborg, Malmö, Halmstad..

21 r L Uppdrogs åt Gunnar Norberg, Lunde att justera dagens protokoll. 1 Justeras: a. ~/J.'l P.t:C~~d.c:: r. /.-. Gunnar Norberg /

22 P R 0 T 0 K 0 L L fört vid föreningsstämma med Hamn.arbetarnas erkända Arbetslöshetskassa. Föreningsstämman hållen på Stockholms Folkets Hus den 30 okt Föreningsstämman öppnades av Arbetslöshetskassans ordf'örande Gunnar Norberg som hälsade de närvarande välkomna. 2. Närvarande: Gunnar Norberg Lunde O.Ue l:!ikström Sundsvall Karl hilsson Örnsköldsvik ;-!ilhelm Hedin Luleå Gunnar Johansson Hudiksvall Lars Erik Karlsson Oxelösund,Jan Ch. Vestergren Västerås!.ngemar Holgersson Norrköping ~:r~on i~urt Johansson Höns te rås Svensson Karlshamn 'er 'Puresson Helsingborg fliartinius Nielsen Malmö 1 :rik Andersson Halmstad Lennart Mårle Arbetsmarkhadsstyrelsen 3. Den föreslagna dagordningen godkändes. ~eslutad e s 4. att föreningsstämman behörigen kallats. Sammanträdets öppnande Upprop Kallelse 5. 'L'ill ordförande för stämman valdes Per Turesson, Helsingborg ': 1 :Ul nekreterare för stämman valdes Olle Wikström, Sundsvall. 'i'ill justeringsmän valdes Kurt Svensson, Karlshamn och Jan Ch. Vestergren, Västerås. Val av presidium 6. ~:ar l Nilsson rapporterade att även om det förelegat svårig- Rapport från kassans verkhe ter med överföringen av medlemmarna vid starten, anskaffandet sa.mhet av blanketter m.m. hade det dock fungerat tillfredsställande :iven om något1 medlem fått vänta någon vecka på ersättningen just p. g. a. brist på blnketter.

23 Nilsson rapporterade vidare att det under de tre första månaderna utbetalats :- kr i ersättningar från arbetslöshetskassan, men betonade också att juli,aug, sept. och okotber normalt brukar vara goda månader med ralativt hög arbetstillgång. Nielsen, Malmö begärde en upplysning ang. karensen för extra arbetare. Svar: Att karensen skall intjänas under en 5 veckors period. Per Turesson begärde en upplysning om det lånats medel från beredskapsfonden till A-kassan. Svar: Att :- kr tillfälligt lånats ur beredskapsfonden för att möjliggöra starten av A-kassan f.o.m. 1 juli St adgeändring 1. A kassans styrelse har hos Arbetsmarknadsstyrelsen ansökt att få göra följande förändring av stadgarnas 18. Nuvarande lydelse. För stuveriarbetare.gäller vid tillämpning av omräkningstabellen följande begränsning i ersättning räknat per kalendervecka. För utfört stuveriarbete minskas ersättningen enligt nedanstående: Vid inkomst uppgående till minst utgår ej ersättning för 130 kronor 8 timmar 195 kronor 12 timmar 260 kronor 16 timmar 325 kronor 20 timmar 390 kronor 24 timmar 455 kronor 28 timmar 520 kronor 32 timmar 585 kronor 36 timmar 650 kronor 40 timmar Föreslagen lydelse För stuveriarbetare gäller vid tillämpning av omräkningstabellen följa.yj.de begränsning i ersättning räknat per kalendervecka. För utfört stuveriarbete minskas ersättningen enligt nedanstående: Vid inkomst uppgående till minst utgår ej ersättning för 200 kronor 8 timmar 300 kronor 12 timmar 400 kronor 16 timmar 500 kronor 20 timmar 600 kronor 24 timmar 700 kronor 28 timmar 800 kronor 32 tim:aiar 900 kronor 36 timmar 1000 kronor 40 timmar

24 B<:.:Slut: Arbetsmarknadsstyrelsen har ännu ej tagit ställning t ill styrelsens ansökan.om ändring av 18, varför förenningsstämma.n uppdrog till styrelsen att vidtaga de ändringar som godkännes av Arbetsmarknadsstyrelsen. 8~ Beslutades att föreningsstämman uppdrar till styrelsen att utexbeta valbestämmelser för val av ombud till kassans föreningsstämma Föreningsstämma.n beslutade att två styrelseleda.möter skall välje,s för tiden fram till föreningsstämma.n 1978 och två styrelseledamöter för tiden fram till föreningsstämm.an Valö.a blevo För tiden fram till föreningsstämman Gunna:;: Norberg Lunde O:'..le Wikström Sm1dsvall För tid.en fram till föreningsstämman 1977 Karl Nilsson Örnsköldsvik Arne Svens son Karlshamn T :~ l l suppleanter för tiden fram till föreningsstämman 1978 valdes Lennart Johnson Stockholm Kurt Svensson Karlshamn Til:!. suppleanter för tiden fram till föreningsstämman 1977 valdes Gunnar Johansson Hudiksvall Vilhelm Hedin Luleå. Utarbetande av val bestämmelser Val av styrelse och revisorer Till revisorer för en tid av 1 år valdes Tore Högberg auktoriserad revisor Georg Forsberg Skellefteå Karl Hallgren Göteborg Till revisorsuppleanter för en tid av 1 år valdes Hans Hörnfeldt Örnsköldsvik Jan Ch. Vestergren Väster ås. Egon Johansson Mönsterås 10. Lennart Mårle, Arbetsmarknadsstyrelsen Det är sällsynt med nya arbetslöshetskassor i Sverige och ~älls;y-n t med kassor som kommer så snabbt i gång med utbetalningarna. A-kassornas samorganisation har hemställt till den nya regeringen att få höja dagsersättningen till och 160 kr. Gästerna har ordet

25 informerade vldare att en _utredning om hur A-kassorna skall arbeta i fortsättningen väntas bli-klar våren -76. Mårl~ Det finns 3 vägar i.itt sköta utbetalningen av ersättn-ingarna. Via försäkringskaseorna. Via arbetslöshetskassorna Via AMS Troligt är att A-ka.ssorna även i fortsättningen skall sköta om detta eftersom r:t.:~t inte finns någon annan instans som är inarbetad med detta arbete. Mårl~ avslutade sitt anföra1cde med att framföra en önskan om god fortsättning f(i.c: Hanu1arbetarnas erkända A-kassa. Efter Mårles anföra 1de fra.n1.1'örde Lennart Johnson två frågor om fordringarna för f.jndbilcningarna kommer att ändras samt om arbetsgivarnas x<it t att korttidspermittera. Svar:.Fordringarna f(5r fond t ildning kommer att sänkas till ungefär hälften, n~i:c det gäjler korttidspermitteringar fall er detta helt utanftil: ~S a.r tei.sområde. :n. Karl Nilsson framf:i.i'de ett tack till Lennart Mårle som velat offra en fridag för att 1ämr :.a stämmans leda.möter information, varefter ordförandt ~ 1 framfö:r de ett tack för visad uppmärksamhet och förklarade förer1ing~ stämman avslutad. Justeras: Kurt / ' ' ~'. ~ Svens so~/.' t._ ~ -~ Jan Ch. Vestergren Vid_ proto~.ol,le_}!~- ({.. fl/.;~!. ( / 1 /,". :~i'- / Olle Wikström sekr~ -/ ~- -- -,,.- v i (.. /i -~....,{ ~ ~ "..,..... /

26 . -;---:r.-,-;. ~ ~~ ~ Jf - 4 " ~ : _;... '...( (.t-... '-! ~~ '.. >., r '. "... f "'~. - -, :..... ;.,. ' ;... '...

27 SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET BALANSRÄKNNG 1/ Tillgångar Kassa, Bank, Pg nventarier Bostadsrätt Övriga fordringar Summa tillgångar : 57 : : : : : 57 Skulder och eget kapital Ränteskuld Källskatt Skatteskuld Sociala avgifter Övriga skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital 6.500: : : : : : :57

28 SVENSKA HAlVJN ARB:l5'1' ARJ!'ÖRBUNDET RESULTATRÄJC~NQ_l_2l~ ntäkter - Medlemsavgifter Skadestånd Administrationsbidrag, A-kassan Ränteintäkter Övriga intäkter Summa intäkter 629. (04 : : : : : ~7:01 Kostnader Löner Sociala kostnader Arvoden och reseers. Bidrag till lön och sociala kostn. Administrationsbidrag Medlems tidning Kurskostnader Data.kostnader Resekostnader Lokalkostnader Förha.ndlingskostnader Tele,porto,frakter Materialkostnader Samkväm,möten, represen ta.tior. Ombudsmännens resor Övriga omkostnader Avskrivningar Skatter Årets vinst : :- 53,962: : :- 45, 620 : : : : : :- 19, 570 : : : : :78 7,540: : : :97... s,.umm...,a.. -===66=5= =9=9=7=:=0=1

29 ~. SVEUSKA HAMNAHB.E'l 1 ARFÖRBUNDET BALANSRÄKNNG 31/ Kassa, Bank, Pg. Kortfristiga fordringar Lager av fanor Långfristiga fordringar Bostadsrätt nventarier Summa tillgångar : : :..., : : : :..ll Skulder och eget kapital Källskatt Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Ränteskuld Långfristiga skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital 7. 6"02 :- 394: : : : : :34

30 , SVENSKA H.AMNARBET fu.i.1i1örbuxde''s BEREDSK.APSF OND Bank och postgiro '73: 68 Skulder 00h e,g;et ~. :J.~L!:..?- 1 Ränteskuld Eget kapital Summa : :68 _452.7Tu_~ ntäkter Medlems avgifter Boken 11 Steg för steg" Gåvor Räntor Summa -1..~. 556: _. 859: 62 Kostnader Samman träde skos tnade r Anslag Arvoden Resekostnader Porton Årets överskott Summa : :- 50: 6.000: :- 963:- 270:- 2: : :62 J56.859:~2

31 SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDETS BEREDSKAPSFOND Balansräkning 31/12 19i6 Tillgångar Bank och postgiro Kortfristig fordran, Förbundet Räntefordran, Förbundet Långfristig fordran, Förbundet Långfristig fordran, A-kassa.n Summa tillgångar : : : : : :50 Eget kapital. Eget kapital :50

32 l _,.. i-r '.\"... :... />,~.;...

33 SVENSKA HAMN ARBETARFÖHBUNDE'l' BALANSAAKNNG 1/ Tillgångar Kassa, Bank, Pg nventarier Bostadsrätt Övriga fordringar Summa tillgångar : : : : :57 Skulder och eget kapital Ränteskuld Källskatt Skatteskuld Sociala avgifter Övriga skulder Eget kap i tal Summa skulder och eget kapita ~ : : : : : : :57

34 J RESUL'r ATRÄYJ;NG 1;? ntäkter. Medlemsavgifter Skadestånd Administrationsbidrag, A- kassan Ränteintäkter Övriga intäkter Summa intäk;ter "'""" L:).60~ : : : : : : 01 Kostnader LBner Sociala kostnader Arvoden och reseers. Bidrag till lön och sociala kostn, Administrationsbidrag Medlems tidning Kurskostnader Ds.tå.kostnader Resekostnader Lokalkostnader Förha.ndlingskostn ader Tele,porto,fra.kter Materialkostnader Samkväm, möten, representa.tior; Ombudsmännens resor Övriga omkostnader Avskrivningar Skatter Årets vinst Summa : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :97 69_5. 997: 01

35 SVENSKA H.A.l'1N ARBE'l' AHFÖRB UNDET BALANSRÄKNNG 31/ Kassa, Bank, Pg. Kortfristiga fordringar Lager av fanor Långfristiga fordringar Bostadsrätt nventarier Summa tillgfö~?-r :.2! Skulder och eget kapital Källskatt Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Ränteskuld Långfristiga skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital 7. 6"02: : : :..., : : :- 394: : : : : :34

36 . Hamnarbctarförbundets Erkända Arbetslöshetskassa T.i.1.1.g:å_n.ga:r. Kassa, bank, postc iro Fordran Ha.mnarbetarförbundet : :.-.. 4_ _: _9} S.k.u.l.d_e.r. _o_c.h.. _e_g_e.t_.k.8:._ajl.i.ta.l Skulder Lån från medlemmar och medlemsavde lningar länteskuld A medlemslån Dget kapital : : ?.7.8.: _0 _ : ~. 1\n~.ä.r.kn.~.n g: Ovanstående balansräkning har korrigerats aentemot upprättad balansräkning 31/ för felaktigheter i redovisningen av lån från medlemmar och medlemsavde lningar.

37 Hamnarbetarförbundets Erkända Arbetslöshetskassa _ ~ _ '. ntäkter M_e.d_l.em_s.a,:v.c;.i_f_t_e.r.: Kl as s Ränteinkomster Gåvor Statsbidrag Klass J\;:-ets redovisade underskott efter avsättning till Försäkringsfonden Kostnader : _5J..7_8_0.:.- Under året uthetald försäkringsersättning (efter skatteavdrag) Klass Klass Löner och arvoden Sociala kostnader Rese- och traktamentsersättning ;2.728:- 4_7_0_._1_6_2_: --.!\dministrationsbidrag Hamnarbetarförbundet Kostnad föreninbsstämma Porto,telefon,frakt Kontorsmaterial m m Datakostnad Diverse omkostnader Hyror Tiäntekostnadcr Avskrivning inventarier Avsättning till Försäkringsfonden..4. _2.7.~.: :J.9...~ : : :60 300: : : : : : : : : : : ;70 2. :;4 9: : : _6_: _ _:.5.9.

38 "1 '

39 Ha.mnarbetarförbundets Erkända Arbetslöshetskassa '..... T.j} ]J;_å? _ear o.m.s_ä.:t_tp_i:i_g_~_t_i.l~_cffe:.g.a_r Kassa,bank, postc iro Ber~knad fordran p ~ 1i.MS-bidrag Fordran medlemsavgifter Övriga fordrinc ar :.. _5_. _2 _~_2.: :62 An.:i.ä c.t?l.i.n.g.s.t.i.l.l.c:2.:v;;,ar. n vem tarier Summa tillgångar : _2_ :.6.2_ S.k.u}._d_c _r o g.h..e.g_r::.t.. k.a.p.i.t_a_l Ko!:'_t_fr.i.s.t.~_e_8:!sJ;:.~l.d.e_r Personalens källskatt Diverse kortfristiga skulder.?.l.. 5.0_0 : : :- Lå_n_gf.r _i _s_t.i _g:a.. s.ku_l.d_c_r Lån medlemsavdelnincar Lån medlemmar Ränteskuld g,, medlcmslå n Lån Ha.mnarbetarförbundets Bereclskapsf ond.e.ge.t.. k.ap.i _tal 282,206: : : : : :- Kapitalbch&llninG 1/ : 99./. fvrcts redovioadc underskott./.4.. 2}_8.:_9_9 Försäkringsf ondon Summa skulder och eget lcapi.ta} :-.6.6_ 0_8_6_: _6_2, 6.1.? :.6.2.B.or_g_e_i;i_s.f _ö_r_l?_i _n_d_c_l.s.e.r.: nea.~.f?.v.a_-r:s.f.ö_rpi_ne:e.l. s.cr_: nga För tryegande av försäkringsutbetalningar till Ha.mnarbctarnas E~: kända Arbetslöshetskassa har Örnsköldsviks Sparbank e-t'ttt i borgen såsom för e gen skuld intill ett belopp av kronor....! Företedd vid rcvinionen: Georg Forsberg Karl Hallgren 'l' ore Höcbcrc ,, ;...

40 . '' :"' ,.. ' 1 ;... ; '..:i., ) )... 1:.1'.~. _...

41 p Bilaga 1. Utbetalda dagsersättnint:;ar Lnt. Avd.nr r1cdl. Medl,avg. Brutto Skatt Netto l Stockholm : :- 992: :- 4 Göteborn : : : :- 5 Norrköpinc :- 6 Helsingbore :- 8 Sundsvall : : : :- 10."' Vall~ 6 432:- 12 Oxelösund :- 600:- 160:- 440:- 13 nonneb ~ : c : : :- 21 Halmstad : : : :- 22 Örnsköldsvik :- 24 Hudiksvall 16 l. 644 : : : :- 30 Malmö : :- 320:- 880:- 40 Lundc : : : :- 47 Stocka 9 972:- 49 Köping : l. 920: :- 51 gccsund :- 54 Kalix : : : :- 73 Lögden : : : :- 75 örnefors : : : :- 78 Västerfis 44 3,336: :- 640: :- 80 Holmsund :- 81 Söderhamn :-. 5,400: : :- 82 Oskarshamn :- 91 Sölvesborg : : :- 109 Mönsterås :- 121 Karlshamn : : : :- 132 Piteå : : : :- 38 Luleå : : : :- Åhus l..7.2.: - - ~ : : : :- Diff. mot 1jokförinccn..... ~_2.Q.: :-

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Stadgar. för Lärarnas A-kassa

Stadgar. för Lärarnas A-kassa Lärarnas A-kassa är med över 170 000 medlemmar den arbetslöshetskassa i Sverige som organiserar flest lärare. Vi har spetskompetens när det gäller frågor som rör lärare av skilda slag, skolledare och andra

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa. fr o m 8 juni 2011

Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa. fr o m 8 juni 2011 Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa fr o m 8 juni 2011 1 Kassan skall i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring utge ersättning till medlemmarna vid

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

Stadgar. för. Svensk Handels Arbetslöshetskassa

Stadgar. för. Svensk Handels Arbetslöshetskassa Stadgar för Svensk Handels Arbetslöshetskassa gällande från den 23 juli 2013 Innehållsförteckning Kassans ändamål och firma 1 3 Kassans verksamhetsområde 2 3 Kassans säte 3 3 Anmälan om arbetslöshet, ansökan

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman. PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i CATENA AB (publ), 556294-1715, i Göteborg den 21 april 2008, kl 16:30 17:30 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Henry Klotz. 2

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Stadgar. för Lärarnas A-kassa. Gäller från och med 27 maj lararnasakassa.se

Stadgar. för Lärarnas A-kassa. Gäller från och med 27 maj lararnasakassa.se Stadgar för Lärarnas A-kassa Gäller från och med 27 maj 2016 lararnasakassa.se 1 Kassans firma och ändamål Kassans firma är Lärarnas Arbetslöshetskassa (Lärarnas A-kassa). Lärarnas A-kassa ska besluta

Läs mer

Antagna av Kommunals a-kassas föreningsstämma Stadgar. fr.o.m. 1 oktober 2017

Antagna av Kommunals a-kassas föreningsstämma Stadgar. fr.o.m. 1 oktober 2017 Antagna av Kommunals a-kassas föreningsstämma 2017 Stadgar fr.o.m. 1 oktober 2017 Grafisk form: Kommunals a-kassa Original: Lazze Öst, JINAB Antagna av Kommunals a-kassas föreningsstämma 2017 Stadgar fr.o.m.

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

SAMI:s stadgar. att uppbära och fördela ersättningar som tillkommer medlemmarna enligt ovan nämnda lag eller motsvarande utländsk lagstiftning;

SAMI:s stadgar. att uppbära och fördela ersättningar som tillkommer medlemmarna enligt ovan nämnda lag eller motsvarande utländsk lagstiftning; SAMI:s stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet Föreningen,

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening)

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening) Stadgar för MejDej-kooperativet (Ideell förening) 1 FÖRENINGENS NAMN MM Föreningens namn är MejDej-kooperativet, med säte i Kristianstads kommun och verksamhet på 15 mils radie från Kristianstad. MejDej-kooperativet

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013.

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013. STADGAR FÖR Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun Bildad den 9 september 2011 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013 1 Ändamål Kommunbygderådet i Karlskrona kommun är en ideell förening

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Sida 1 av 6 SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Styrelsens förslag till nya stadgar. BAKGRUND Vid årsmötet 2013 diskuterades en översyn av föreningens stadgar så de överensstämmer med nu gällande regler, ska vara

Läs mer

S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för.

S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för. 1 S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2012-05-15 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Göteryd Delary fiber öst ek. för. 2 ÄNDAMÅL och VERKSAMHET

Läs mer

SAMI SAMI. stadgar. stadgar

SAMI SAMI. stadgar. stadgar SAMI stadgar SAMI stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Stadgar. Stadgar 2004. Kommunals a-kassa

Stadgar. Stadgar 2004. Kommunals a-kassa Stadgar 2004 Kommunals a-kassa 1 2 Innehåll 1 Kassans uppgift... 5 2 Kassans verksamhetsområde... 5 3 Kassans säte... 5 4 Anmälan om arbetslöshet... 5 5 Avgifter... 6 6 Uteblivna avgifter... 6 7 Kassans

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS Stadgar för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS 1 Ändamål och verksamhet Föreningen vars firma är ALIS, stiftad av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Svenska

Läs mer

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats.

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande fyll i namn hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund STADGAR FÖR TYRESÅNS VATTENVÅRDSFÖRBUND Förslag till stadgar att godkänna på förbundsmötetoret förordar Förslag med

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i StyrelseAkademien Norr, 17 mars 2017 Umeå

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i StyrelseAkademien Norr, 17 mars 2017 Umeå Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i StyrelseAkademien Norr, 17 mars 2017 Umeå Inledning Styrelsens ordförande Olof Degerfeldt hälsade välkommen och förklarade stämman för öppnad. Org.nr. 897002-0221

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Förslag till nya stadgar Ändrade vid föreningsmöte 2008-06-14 (Ändringar med fet stil) ' 1 Föreningens ändamål Älg e by Tomtägarförening har till ändamål att främja

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Föreningens styrelse har sitt säte i Innertavle, Umeå Kommun

Föreningens styrelse har sitt säte i Innertavle, Umeå Kommun 1. Stadgar för Innertavle IT ekonomisk förening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Innertavle IT ekonomisk förening Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( )

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( ) STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716418-8448) Anm: Stadgarna är ursprungligen registrerade 85 04 01. Vissa har därefter ändrats genom beslut av årsstämma. Den aktuella texten framgår nedan.

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK)

STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK) STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK) I Uppgift 1 Brandforsk har till uppgift att samla in forskningsmedel, finansiera forsknings- och utvecklingsprojekt, samt sprida forskningsresultat.

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 1 (5) 1 Firma Föreningen firma är Rödmyrans förskola ekonomisk förening 2 Ändamål m m Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: )

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: ) Orgnr: 717904-4727 Sida 1 (6) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av Samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING Nuvarande 1 Namn Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar 2015. Unionens a-kassa

Stadgar 2015. Unionens a-kassa Stadgar 2015 Unionens a-kassa Kassanamn: Unionens arbetslöshetskassa Kassanummer: 14 Senast uppdaterad: 07 01 2014 1 Kassans ändamål och firma Kassan ska i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen AVDELNINGEN 1 Avdelningen är ansluten till fackförbundet TULL-KUST Avdelningen skall i enlighet

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK. antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm

STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK. antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm STADGAR 2015 1 STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm 2015-09-17 Ändringar vid ordinarie föreningsstämma 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012 och 2015 har införts.

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL) Aktieägarna i Cell Impact AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2013 klockan 14.00, Lundqvist & Lindqvist, Tändstickspalatset, Västra

Läs mer

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), org nr. 556670-2854, den 25 maj 2012, kl. 14.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm Stämmans öppnande

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Stadgar. för. Studentbostadsmässan 2017

Stadgar. för. Studentbostadsmässan 2017 2014-08-26 Stadgar för Studentbostadsmässan 2017 1 Föreningens namn Föreningens namn är Studentbostadsmässan 2017. 2 Ändamål Föreningens övergripande syfte och ändamål är att öka attraktionen för Stockholms

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening. Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN

Du och din bostadsrättsförening. Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN Du och din bostadsrättsförening Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN En gång om året ska en föreningsstämma hållas i bostadsrättsföreningen och dit ska alla medlemmar kallas. Här fattas bland annat beslut

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

Landsnora Villaägareförening

Landsnora Villaägareförening Landsnora Villaägareförening STADGAR Föreningens namn 1 Föreningens firma är Landsnora villaägareförening. Föreningens verksamhetsområde 2 Föreningens verksamhetsområde är Landsnora och Falkberget inom

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman 2015 06 09 1 ÄNDAMÅL Mom 1 Syfte Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening

Läs mer

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla.

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum: 2016-07-16 Sammanträdesledare: Anders Brunberg Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening.

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening Firma 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Föreningens ändamål och verksamhetens art 2. Ändamålet med föreningens verksamhet

Läs mer

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907 Stadgar för Gamla Knebildstorp org.nr 716407-9332 Grundad 6 april 1907 Stadgar 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gamla Knebildtorps ekonomiska förening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring Förslag till ändring av stadgar för Bergshamra Bygdegårdsförening Att behandlas vid årsmötet 2012. Styrelsens förslag till ändring av nuvarande stadgar föranleds främst av det faktum att Bygdegården numera

Läs mer

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 Namn Föreningen är ideell och dess namn är Önnereds Båtlag. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att i Önneredsviken och på Sjöbacka i

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer