Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter"

Transkript

1

2 2 01 Förvaltningsberättelse Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen Driftredovisning Resultaträkning Betalningsflödesanalys Balansräkning Investeringsredovisning Kommentarer till investeringsredovisningen Sammanställd redovisning Timrå kommun Finansiella rapporter sammanställd redovisning Resultaträkning Balansräkning Noter Personaluppgifter Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och tekniknämnden Miljö- och byggnadsnämnden Revisionen Socialnämnden Övriga delårsrapportuppgifter Tillämpade redovisningsprinciper mm

3 3 Förvaltningsberättelse Inledning Delårsrapport per 31/ Kommunen ska enligt kap 9, 1-3 i lagen om kommunal redovisning minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport skall omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång samt lämna upplysningar om sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat och ställning. Rapporten skall föreläggas kommunfullmäktige. Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i senaste årsredovisningen d.v.s. att kommunala redovisningslagen och rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning följs. Kommunledningskontoret har sammanställt delårsrapport per 31 augusti. Rapporten utgår från budgeten för år 2012 som kommunfullmäktige beslutade om i november I delårsrapporten ingår också rapporter från respektive nämnd/ styrelse. Sammanfattning Verksamhetens intäkter och kostnader Verksamhetens intäkter uppgår till 134,4 mnkr, en minskning med 16,7 mnkr eller 11,0 % jämfört med samma period föregående år. Verksamhetens kostnader uppgår till 646,2 mnkr, en minskning med 9,3 mnkr eller 1,5 %, jämfört med samma period föregående år. Största enskilda post som förklarar minskning av omsättning är att projekt Fagervik haft mindre omsättning 2012 jämfört med I verksamhetens intäkter ingår 2012 en prel. intäkt om 16,8 mnkr för återbetalda avtalsförsäkringspremier för år Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Skatteintäkterna för perioden uppgår till knappt 476 mnkr vilket är en ökning med ca 13 mnkr jämfört med samma period föregående år. För helåret beräknas skatteintäkterna uppgå till ca 714 mnkr, vilket är omkring 7,5 mnkr mer än budgeterat. Generella statsbidrag och utjämning uppgår till 102,6 mnkr för perioden, en ökning med knappt 1 mnkr jämfört med samma tid föregående år. Prognosen för helåret är att statsbidrag och utjämning uppgår till 153,1 mnkr, vilket är ca 5,3 mnkr mer än budgeterat. Sammantaget har skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning ökat med ca 2 % jämfört med samma tidsperiod föregående år. Kommunens resultat Periodresultat Resultatet t.o.m. 31 augusti 2012 är ett överskott på 47,3 mnkr. Det är en förbättring med 3,5 mnkr jämfört med samma period föregående år. Resultatet är 36,0 mnkr bättre än budget. Huvudorsaken är besked om återbetalning (prel. 16,8 mnkr) av tidigare års premier för avtalsförsäkringar. Perioden har varit ekonomiskt gynnsam för kommunen, främst beroende på måttlig kostnadsutveckling för nämnderna och positiva utfall för skatter, generella statsbidrag och räntor. Nämnderna har med något undantag bedrivit sin verksamhet inom budgetramarna, undantag är barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden försörjningsstöd, samt byggnadsnämnden - bostadsanpassning, där kostnader överstiger budget. Prognos Prognostiserat resultat för helåret 2012 uppgår till 38,4 mnkr vilket är 31,6 mnkr bättre än budget. Jämfört med tertialrapporten per 30 april är prognosen förbättrad med 23,9 mnkr. Huvudorsaken är besked om återbetalning av tidigare års premier för avtalsförsäkringar. Prognos över resultatet för helåret är emellertid 8,9 mnkr sämre än resultatet per den 31 augusti. Den prognostiserade budgetavvikelsen för styrelser och nämnder är -4,2 mnkr och för finansieringen 35,8 mnkr.

4 Omvärldsanalys Källa: Konjunkturläget, Konjunkturinstitutet (KI), aug 2012 Den internationella konjunkturen BNP-tillväxten har varit fortsatt svag i de flesta regioner i världen och i OECD-länderna ökade BNP med endast 0,1 procent det andra kvartalet 2012 jämfört med kvartalet före. I USA ökade BNP med låga 0,4 procent och tillväxten mattades av i de stora tillväxtekonomierna utanför OECD. Den enskilt viktigaste förklaringen till den svaga tillväxten är osäkerheten om utvecklingen av den europeiska skuldkrisen, som hämmar investeringar och konsumtion även i stabila länder. Förtroendeindikatorer och annan information tyder på fortsatt svag tillväxt i världsekonomin under senare delen av Konjunkturinstitutet bedömer att det är mest sannolikt att osäkerheten om utvecklingen i euroområdet börjar klinga av mot slutet av Förtroendet hos hushåll, företag och på finansiella marknader återvänder då. BNP-tillväxten ökar sedan gradvis under Det grundläggande problemet i euroområdet är att konkurrenskraften i de sydeuropeiska länderna är alltför svag med underskott i bytesbalanserna som följd. För att återställa den externa balansen och samtidigt minska arbetslösheten krävs ökad export i dessa länder. Det förutsätter i sin tur ett sänkt kostnadsläge jämfört med resten av världen. En viss hjälp får underskottsländerna i euroområdet av att euron har försvagats mot bland annat dollarn och kronan, men kostnadsläget måste anpassas även inom euroområdet. De åtgärder som hittills har presenterats har inte lyckats återställa långivarnas förtroende för statsfinanserna i bland annat Spanien och Italien. Detta avspeglas i fortsatt höga statsobligationsräntor i dessa länder. Det kommer att krävas ytterligare politisk handlingskraft inom EU. 4 Konjunkturen i Sverige Trots svag utveckling i omvärlden ökade BNP i Sverige starkt under första halvåret i år. Lagerinvesteringarna utvecklades exempelvis oväntat starkt i de preliminära nationalräkenskaperna. Under återstående del av 2012 väntas BNP utvecklas svagt i Sverige. Exporten går trögt till följd av svag efterfrågan i omvärlden och bostadsinvesteringarna ligger kvar på en låg nivå. Den svaga utvecklingen i omvärlden med både ett fortsatt högt hushållssparande och gradvis högre offentligt sparande i många OECDländer innebär att omvärlden ger jämförelsevis lite draghjälp till konjunkturåterhämtningen i Sverige. Tillväxten i Sverige kommer i större utsträckning än vad som har varit fallet i de senaste konjunkturuppgångarna drivas av inhemsk efterfrågan och inte export. Kronans växelkurs har stärkts snabbt under sommaren, framför allt mot euron. Oavsett anledning till växelkursförstärkningen innebär den en press nedåt på inflationen och kommer med viss fördröjning även att påverka exporten negativt. Arbetsmarknaden har utvecklats något svagare under de två första kvartalen Sysselsättningen har fortsatt att öka något till och med andra kvartalet, men de flesta indikatorer tyder nu på att en avmattning kommer att ske framöver. Osäkerheten om utvecklingen i euroområdet är fortsatt hög och tillväxtprognoserna för området har reviderats ner. I Sverige blir tillväxten svagare framöver och därmed ser arbetsmarknaden ut att försvagas något mer än väntat Den samlade bilden är att produktionen kommer att utvecklas svagt och att sysselsättningen faller något.

5 Bedömning av uppfyllelse av mål av betydelse för god ekonomisk hushållning Finansiella mål I kommunens verksamhetsplan för 2012, flerårsplan , finns tre finansiella mål. Verksamhetsplanen innehåller också en finansiell analys inkluderande en koppling mellan de finansiella målen och god ekonomisk hushållning. Resultatmålet motiveras av att ökning av ansvarsförbindelsen för pensioner ska täckas samt att ett utrymme att över tiden skattefinansiera investeringarna ska skapas. Det ska också finnas marginal för minskade skatteintäkter/generella statsbidrag och oförutsedda händelser. Målen för låneskuld och soliditet motiveras av att kommunen behöver en starkare finansiell handlingsberedskap. Kommunen tvingades i slutet av 1990-talet att låna bl.a. för att infria borgen till bostadsrättsföreningar. En förbättrad soliditet ger en förbättrad långsiktig finansiell styrka. Jämfört med andra kommuner är Timrås soliditet låg, 31 % 2011, jämfört med 51 % i rikssnitt. Soliditeten bör därför successivt öka. Resultat före extraordinära poster bör uppgå till minst 0,8 % av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning. Per 31 augusti är utfallet 8,2 %. Enligt prognosen försämras kommunens resultat under hösten, från 47,3 mnkr 31 augusti till 38,4 mnkr den 31 december, dvs. från 8,2 % till 4,4 % av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning. Prognos: målet uppfylls. Kommunens långfristiga låneskuld ska i ett längre perspektiv fortsätta att minska med 20 mnkr per år. Under ska den tillfälligt tillåtas att öka och för 2012 uppgå till 199 mnkr. I bokslutet för 2011 uppgick den långfristiga låneskulden till 146,5 mnkr. T.o.m. 31 augusti i år har den minskat till 135,5 mnkr. Av den nyupplåning som beslutades i budget 2012 har hittills inget lånats upp. I nuläget bedöms att låneskulden kommer att uppgå till ungefär samma nivå som vid bokslutet 2011, dvs ca 145 mnkr, en minskning med 1,5 mnkr. Prognos: målet uppfylls. 5 Kommunens soliditet (eget kapital genom totala tillgångar, dvs. andel av tillgångarna som är självfinansierade med eget kapital) ska successivt stärkas. I bokslutet för 2011 uppgick soliditeten till 31 %. Enligt budget 2012 ska den uppgå till 32 % vid årets slut. Per den 31 augusti uppgår soliditeten till 37 %, Enligt prognosen uppgår den till 35 % vid årets slut. Prognos: målet uppfylls. Verksamhetsmål Kommunens verksamhetsplan och budget för 2012 innehåller mål för verksamheten som är kopplade till kommunens vision och som är gemensamma för hela kommunen. Verksamhetsplan/budget innehåller också verksamhetsmål för respektive styrelse/nämnd. Dessa ska vara kopplade till de kommungemensamma målen i visionen, så att uppfyllelse av de nämndsvisa verksamhetsmålen leder till uppfyllelse av visionen. Verksamhetsmålen ska uppfyllas inom de tilldelade budgetramarna. Detta ska bidra till att kommunens budgeterade resultat uppnås. Eftersom det budgeterade resultatet ska ligga på en nivå som motsvarar god ekonomisk hushållning för Timrå kommun, ska uppfyllande av verksamhetsmålen inom ram leda fram till en god ekonomisk hushållning. För en detaljerad beskrivning av måluppfyllelsen hänvisas till styrelsens/nämndernas skrivelser. En sammanfattande redovisning lämnas här. Antalet mål som beräknas uppfyllas helt eller delvis vid årets slut i % av totala antal mål inom respektive perspektiv: Perspektiv Helt Delvis Tillväxt 22% 44% Service 20% 10% Livsmiljö 27% 18% Personalpolitik 22% 33% Ekonomi 50% 25% Totalt 28% 26% Ett verksamhetsmål har ansetts kunna bli delvis uppfyllt vid årets slut om det finns flera styrtal

6 till ett mål och några styrtal bedöms kunna uppfyllas och några inte. Delvis måluppfyllelse kan också handla om att målnivån inte är satt till 2012, utan senare. Om uppföljningen då visar på en förbättring jämfört med tidigare, men målet ännu ej är uppfyllt, bedöms målet kunna bli delvis uppfyllt. Av totalt 47 nämndsvisa mål bedöms 25 stycken, 54 %, kunna bli helt eller delvis uppfyllda vid årets slut. Den prognostiserade måluppfyllelsen är högst för ekonomimålet, 75 % och därefter följer tillväxtmålet med 66 %. Tio mål har av ansvarig nämnd ansetts som ej uppföljningsbara per den 31 augusti. Dessa mål finns inom barn- och utbildningsnämnden (4 st), kultur- och tekniknämnden (2 st), miljö- och byggnadsnämnden (2 st) och socialnämnden (2 st). Man har hänvisat till att statistik avseende meritvärden, betyg etc. blir tillgänglig först senare under hösten, uppföljning enligt internkontrollplan, kundattityd-/brukarundersökning och medarbetarsamtal/-undersökning sker senare under hösten. De kommungemensamma målen i Vision 2015 handlar om tillväxt, service, livsmiljö, personalpolitik och ekonomi. Dessa mål får anses vara de mest väsentliga för kommunen som helhet just för att de är tänkta att vara ett led i att arbeta mot visionens uppfyllelse. Med hänvisning till målens centrala betydelse för kommunens utveckling, anses de också vara av betydelse för god ekonomisk hushållning. I kommunens verksamhetsplan har några av nämndernas verksamhetsmål valts ut som särskilt betydande för god ekonomisk hushållning. Här följer en redovisning av måluppfyllelsen för dessa, i anslutning till det kommungemensamma mål som respektive mål är kopplat till. Vision 2015: 1. Tillväxt Timrås befolkning har år 2015 växt till personer. Med ett näringsliv i tillväxt med fler lönsamma och växande företag har nya arbetsplatser skapats. Timrå har ett livaktigt nyföretagande, expansion i befintliga företag och etablering av nya verksamheter. Klimatet för entreprenörskap och företagande är utmärkt och innefattar stimulans av entreprenörskap på alla nivåer i skolan. Kreativa läromiljöer och det livslånga 6 lärandet är viktiga samhälls- och tillväxtmotorer. Timrå har år 2015 Norrlands bästa företagsklimat. Timrå har förverkligat sina naturliga förutsättningar som regional knutpunkt vad gäller flyg, järnväg, vägar och sjöfart. I kommunen finns attraktiva boendealternativ och en professionell samhällsservice. Prognos: av de sex verksamhetsmål som pekats ut som varande av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning, som kan kopplas till tillväxtmålet, är prognosen att ett mål kommer att uppfyllas helt och ett mål kommer att uppfyllas till viss del. Ett mål har inte följts upp. Enligt den uppföljning som har skett, ser kommunen ut att i mindre grad närma sig ett uppfyllande av tillväxtmålet under Kommunstyrelsen Effektmål Tillväxt - näringsliv a) Klimatet för företagande och entreprenörskap förbättras och är 2015 Norrlands bästa förbättras Timrås placering i Svenskt Näringslivs undersökning om kommunernas företagsklimat ytterligare. Till stöd för det tillväxtfrämjande arbetet utvecklas en stark infrastruktur. b) Fler Timråbor har arbete. Andel sysselsatta år 2015 är minst 80 %. Arbetslösheten ligger på samma nivå som riksgenomsnittet. Styrtal a) Timrå kommuns placering i Svenskt Näringslivs undersökning om kommunernas företagsklimat. År 2011 är Timrå 6:e kommun av 54 i Norrland. b) Andel sysselsatta av totalbefolkningen (förvärvsintensitet) år är för ,9 %. Arbetslösheten i juli 2011 är 3,9 % av befolkningen år i Timrå och 3,5 % i riket. a) Timrå kommuns placering 2012 är andra kommun av 54 i Norrland. Målet är på god väg att uppfyllas. b) Förvärvsintensiteten är för %. Arbetslösheten i augusti 2012 är 4,1 % av befolkningen år i Timrå och 3,7 % i riket. Prognos: målet kommer inte att uppfyllas.

7 Effektmål Tillväxt boende Tomter för villabebyggelse i attraktiva områden tillskapas för att främja en befolkningsökning. Styrtal Antalet nya, tillskapade tomter i olika områden. En detaljplan för Viktjärn förväntas vinna laga kraft under hösten som innebär att fem nya tomter kan tillskapas. Om avstyckning av tomterna hinner ske innan årsskiftet är osäkert. Prognos: målet kommer sannolikt inte att uppfyllas. Barn- och utbildningsnämnden Effektmål Eleverna visar på god måluppfyllelse när de slutar åk 3, 6, 9, sista årskursen på gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. Styrtal Alla elever som slutar årskurs 3 kan läsa och har goda kunskaper i matematik. Resultaten i alla skolämnen bidrar till att det genomsnittliga meritvärdet i grundskolans slutbetyg är lika med eller bättre än det nationella. Alla elever som får slutbetyg ska har minst godkänt i alla ämnen för att vara behöriga till vidare studier. Statistiken är inte tillgänglig ännu. Målet ej uppföljt per den 31 augusti. Kultur- och tekniknämnden Effektmål För att kunna uppnå kommunens tillväxtmål som bland annat innebär en befolkningsökning till invånare och Norrlands bästa företagsklimat år 2015 är ett bra och effektivt samarbete mellan kultur- och teknikförvaltningen och kommunens övriga förvaltningar nödvändigt och bör utökas. Styrtal Antal dokumenterade samarbeten/projekt mellan kultur- och teknikförvaltningen och övriga förvaltningar under åren 2011, 2012, För närvarande pågår samarbete om projekten "Industriområde i Torsboda", "Muddring i Söråkers hamn" mellan Kultur och Teknik, Miljö och Bygg och Näringslivskontoret och "Skolprojektet i Sörberge" mellan Kultur och Teknik och Barn och Utbildning. Prognos: målet uppfylls. Miljö- och byggnadsnämnden Effektmål Under 2011 har miljö- och byggnadsnämnden reviderat servicemål med deklarerade handläggningstider. Under 2012 ska deklarerade handläggningstider klaras. Styrtal 100 % av de kompletta ärendena ska handläggas inom deklarerade handläggningstider. Handläggningstiden för bygglov överskrider fortfarande servicegarantins utlovade tider. De utvidgade arbetsuppgifterna enligt ny PBL medför fortsatt längre handläggningstider. I övrigt uppfylls deklarerade handläggningstider. Prognos: Målet uppfylls inte. Socialnämnden Effektmål Socialnämndes beslut stödjer kommunens Vision Genom lyhördhet, omvärldsbevakning och samarbete skapar nämnden en stimulans till kreativitet för att hitta nya lösningar inom nämndens verksamhetsområden och kommunens utveckling. Genom effektiv planering av alla olika former av boende för medborgarna skapar Socialnämnden tillväxtutrymme. Styrtal 20 s.k. servicehuslägenheter omvandlas till trygghetsbostäder under Dialog har under året förts med fastighetsägaren angående omvandlande av fler särskilda boendeplatser till trygghetsplatser. Timråbos VD kommer att lyfta frågan vidare till styrelsen. Prognos: målet uppfylls inte.

8 Vision 2015: 2. Service Timrå kommun är proffs på service! Detta innebär att medborgarna möts av en förstklassig och effektiv service. Medborgarna möts av personal som är tillgänglig, lyhörd och ger snabb återkoppling. Detta innebär att varje skattekrona används på bästa sätt. Medborgarnas behov är i fokus. Detta innebär att arbetet i kommunen präglas av nytänkande och helhetssyn. Särskilt viktigt är samarbete mellan kommunens verksamheter och med andra kommuner och organisationer. Prognos: av de fem verksamhetsmål som i verksamhetsplanen för 2012 har valts ut som varande av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning, och ha koppling till servicemålet, är det endast två som har kunnat följas upp per den 31 augusti. Av dessa är det ett mål som bedöms kunna uppfyllas. Det är därför svårt att i delårsrapporten gör någon bedömning av om kommunen närmar sig servicemålet under Kommunstyrelsen Effektmål Effektivt arbetssätt Kommunen har ett arbetssätt, som bättre tillgodoser behov hos medborgare, företag och organisationer och som stärker den interna kostnadseffektiviteten. Styrtal Antalet pågående horisontella, förvaltningsövergripande processer. Ett flertal processer pågår som är fleråriga, såsom arbetsmarknadsutredning, information/marknadsföring, e-tjänster och samarbetet inom Sundsvallsregionen. Sundsvallsregionen har beslutat om en inriktning mot näringsliv, ortstrukturer samt skola. Prognos: målet kommer att uppfyllas. Barn- och utbildningsnämnden Effektmål Varje skola ska marknadsföra sin profil. Styrtal Varje skola redovisar årligen sitt arbete med profilen till nämnden. 8 Redovisningen kommer att genomföras under hösten Målet ej uppföljt per den 31 augusti. Kultur- och tekniknämnden Effektmål Under år 2012 genomföra en kundattitydmätning (stickprov) hos kommuninvånarna angående renhållningsverksamheten. Styrtal Antalet nöjda enligt mätningen uppgår till mer än 80 %. Enkäten är ännu inte utförd. Målet ej uppföljt per den 31 augusti. Miljö- och byggnadsnämnden Effektmål Miljö- och byggnadsnämnden ska ha nöjda och engagerade medborgare, brukare och partners. Styrtal Procentuell del nöjda eller mycket nöjda kunder låg under 2010 på mellan 84 och 91 % för både miljönämnden och byggnadsnämnden. För år 2012 ska följande nivå uppnås i redovisad nöjd kundundersökning: a) 90 % ska vara nöjda eller mycket nöjda med förvaltningens tillgänglighet. b) 90 % ska vara nöjda eller mycket nöjda med förvaltningens service. c) 95 % ska vara nöjda eller mycket nöjda med förvaltningens bemötande. Under oktober och november genomför nämnden en nöjd kundundersökning. Sammanställningen från den undersökningen presenteras till årsredovisningen. Målet ej uppföljt per den 31 augusti. Socialnämnden Effektmål Utifrån gällande lagstiftning behandlas ansökningar skyndsamt och med hög rättssäkerhet. Nämnden utvecklar en för medborgarna transparant planeringsprocess. Styrtal All rättslig prövning ska styrka målet.

9 27 domar har inkommit under perioden, 7 domar har helt eller delvis gått nämnden emot. Att 27 domarna har inkommit visar att handläggarna är noggranna med att informera de sökande om möjligheten att överklaga. Prognos: målet uppfylls inte. Vision 2015: 3. Livsmiljö God livsmiljö, personlig livskvalitet och hållbar utveckling präglar Timrå kommun! Timrå kommun medverkar till att ungdomar såväl som äldre har en god livskvalitet genom en väl utvecklad och kreativ skola samt en god äldreomsorg. Kommunens rika fritids- och kulturutbud ger näring till utveckling och hälsa. Timrå kommun accepterar ingen mobbning, diskriminering eller socialt utanförskap. I kommunen råder jämställdhet, mångfald och social integration. Ekokommunen Timrå fortsätter att utvecklas mot ett hållbart samhälle ur ekologisk, social och ekonomisk synvinkel. Klimatpåverkan och annan negativ miljöpåverkan minskar. Kommundelscentra är vackra och trivsamma. Prognos: Sju av styrelsens/nämndernas verksamhetsmål med koppling till livsmiljöperspektivet har valts ut som varande av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning. Av dessa bedöms tre mål helt eller delvis uppfyllas under året. Ett mål är inte möjligt att följa upp per den 31 augusti. Bedömningen är att kommunen närmar sig livsmiljömålet till viss del under Kommunstyrelsen Effektmål Timrå kommun och AB Timråbo ska fram till 2014 minska sin energianvändning (definition enligt de kriterier som gäller för energieffektiviseringsstödet) i lokaler med 9 %, motsvarande MWh, jämfört med 2009 (2009 användes MWh till kommunens lokaler). Styrtal Under 2010 minskade energianvändningen i lokaler med 0,2 % jämfört med Under perioden ska användningen minska med 5,2 % jämfört med Prognosen för energianvändningen i fastigheter som kultur- och teknik förvaltar visar på en minskning med 3,8 % mellan 2009 och För Timråbo finns ännu inga siffror. Prognos: målet kommer sannolikt inte att uppfyllas. Effektmål Timrå kommun, exklusive de kommunala bolagen, ska fram till 2014 minska sin energianvändning (definition enligt de kriterier som gäller för energieffektiviseringsstödet) avseende transporter med 10 %, motsvarande 88 MWh, jämfört med 2009 (2009 användes 888 MWh till kommunens transporter). Styrtal Under 2010 ökade energianvändningen avseende transporter med 1 % jämfört med Under perioden ska användningen minska med 5 % jämfört med Energianvändningen avseende transporter ökade med 2 % under perioden Prognos: målet kommer inte att uppfyllas. Effektmål Kommunen ska planera mark- och vattenanvändningen på ett sätt som främjar utvecklingen mot ett hållbart samhälle ur såväl ekologiskt, som socialt och ekonomiskt perspektiv. Styrtal Minst tre bostadsområden som bedöms bli efterfrågade av marknaden ska redovisas. Av redovisningen ska framgå att dessa områden främjar utvecklingen mot ett hållbart samhälle ur såväl ekologiskt, som socialt och ekonomiskt perspektiv. I samrådshandlingen för ny översiktsplan redovisades flera förslag på nya bostadsområden. Arbetet med översiktsplanen avbröts Inom befolkningsmålsprojektet pågår utredningar för att bedöma om två områden bedöms bli attraktiva för marknaden, ett centralt område i Timrå och ett område i Fagervik. Redovisning av om de främjar utvecklingen beräknas kunna ske i slutet av året. Den helt avgörande frågan är om kostnaderna för exploatering är rimliga i förhållande till prisnivån på nya småhus och lägenheter. Prognos: målet uppfylls delvis.

10 10 Barn- och utbildningsnämnden Effektmål Alla som vistas i skolans och förskolans miljöer ska behandlas med lika rättigheter och möjligheter. Alla elever i Timrå ska känna sig trygga i sin skola. Personalpool ska införas för att säkerställa personalens behörighet. Styrtal Utveckling av skolans likabehandlingsplaner som följs upp via internkontrollplanen. Varje förskola och skola har en egen likabehandlingsplan. Prognos: målet uppfylls. Kultur- och tekniknämnden Effektmål Till utgången av år 2012 ha genomfört energioptimering i alla verksamhetslokaler som leder till minskad förbrukning med minst 10 %. Styrtal Andelen energiförbrukning i förhållande till år Energiförbrukningen i verksamhetslokalerna beräknas minska med 12,7% mellan 2008 och Prognos: målet uppfylls. Miljö- och byggnadsnämnden Effektmål Miljö- och byggnadsnämnden ska bistå de fasta tillsynsobjekten med grundläggande energiråd och tillse att verksamheterna energiplanerar. Under perioden ska energidialog föras med verksamheter som har en betydande energiförbrukning och klimatpåverkan. Styrtal Under 2012 ska energisamtal med inriktning på energiplanering hållas med 10 olika verksamheter. Uppföljning ska göras av de verksamheter som haft energisamtal tidigare år. Miljö- och byggnadsnämnden marknadsför möjligheten för verksamheter att motta information om energiplanering. Tre samtal har genomförts under perioden. Prognos: målet kommer inte att nås. Socialnämnden Effektmål Medarbetarna bemöter brukare och medborgare med respekt, ger tydliga besked samt ett individanpassat stöd med bibehållen integritet. Styrtal Minst 80 % av brukarna anger att de är nöjda med socialtjänstens service. Medborgare och organisationer upplever att de har god insyn samt möjlighet till påverkan. Under v 30 genomfördes den årliga brukarundersökningen i hela Sverige. Alla äldre med insatser i form av hemtjänst eller särskilt boende ges då möjlighet att besvara en enkät utskickad av SCB. Resultatet har ännu inte publicerats på Öppna jämförelser. Brukarundersökning inom Individ och familjeomsorg kommer att genomföras under hösten. Inom programområdet omsorg om funktionshindrade har brukarundersökning genomförts. Målet ej uppföljt per den 31 augusti. Vision 2015: 4. Personalpolitik Kommunen är en god arbetsgivare som medger hög grad av delaktighet, mångfald, inflytande, kompetensutveckling och ansvar för varje medarbetare. Personalens kreativitet och kompetens tas tillvara och stimuleras. Prognos: av de tre verksamhetsmål med koppling till det kommungemensamma personalpolitiska målet, som anses vara av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning, bedöms två mål kunna uppfyllas helt eller delvis under året. Ett mål har inte kunnat följas upp per den 31 augusti. Bedömningen är att detta innebär att kommunen närmar sig det kommungemensamma personalpolitiska målet under året. Barn- och utbildningsnämnden Effektmål Alla medarbetare är förtrogna med uppdraget att skriva individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram för eleverna. Styrtal Stickprov på individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram ska utföras och följas upp på varje skola enligt internkontrollplanen.

11 Stickprov på individuella utvecklingsplaner följs upp den 1 oktober enligt internkontrollplanen. Målet ej uppföljt per den 31 augusti. Kultur- och tekniknämnden Effektmål Innan utgången av 2012 ha utrustat vår maskinpark med miljöfordon och maskiner som ger en godtagbar arbetsmiljö för våra maskinförare. Styrtal Antal fordon och maskiner som uppfyller godkända miljökrav. En väghyvel återstår att införskaffa för att uppnå det arbetsmiljömässiga målet. Övriga "dåliga" fordon har ersatts. Väghyvel finns upptagen i kultur- och tekniknämndens investeringsbudget för Prognos: målet uppfylls delvis. Socialnämnden Effektmål Våra chefer/ledare har ett synligt/tydligt ledarskap som tar tillvara medarbetares kunskaper, erfarenheter och idéer. Ledarskapet är öppet och involverande med hög informationsnivå. Alla anställda vägleds att nyttja sin fulla kapacitet. Styrtal 90 % av medarbetarna uppger att chefen/ledaren lever upp till målen. Målet är uppnått chefer/ledare uppger i medarbetarsamtal att de lever upp till målen. Ingen chef/ledare har haft låg löneutveckling, inga handlingsplaner har utarbetats för chefer/ledare. Prognos: målet uppfylls. Vision 2015: 5. Ekonomi Kommunen har handlingsfrihet på kort och lång sikt. Detta uppnås genom att det ekonomiska resultat ligger på en nivå som innebär god ekonomisk hushållning, soliditeten stärks successivt och den långfristiga låneskulden minskar. 11 Prognos: fyra av nämndernas verksamhetsmål med koppling till det kommungemensamma ekonomimålet har utpekats som varande av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning. Tre av dessa bedöms helt eller delvis kunna uppfyllas under året. Utvecklingen under 2012 får därmed anses vara ett steg i rätt riktning mot uppfyllande av det kommungemensamma ekonomimålet. Barn- och utbildningsnämnden Effektmål En ekonomi i balans. Styrtal Noll eller positiv resultatavvikelse i årsbokslutet. Verksamheten visar ett prognostiserat underskott. Prognos: målet uppfylls inte. Kultur- och tekniknämnden Effektmål Kvalitet i projektering och upphandling. Styrtal Högst 10 % differens mellan projekterat och upphandlat pris. Ett projekt, Torget, kan för närvarande utvärderas. Där uppgick det kalkylerade priset till tkr och det antagna anbudet tkr, dvs. 2 % under det kalkylerade priset. Prognos: målet uppfylls. Miljö- och byggnadsnämnden Effektmål Miljö- och byggnadsnämnden ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet, vilket innebär att nämndens budget för 2012 ska vara i balans och övriga verksamhetsmål nås. Målet ska följas upp vid varje nämndssammanträde, samt särskilt i tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning. Styrtal För 2012 ska budgeten vara i balans och verksamhetsmålen nås, vilket ska visas vid samtliga rapporttillfällen. Några verksamhetsmål kommer inte att uppfyllas. Budgeten är i balans. Prognos: målet uppfylls delvis.

12 Socialnämnden Effektmål Socialnämnden nyttjar tilldelade resurser optimalt. Styrtal Socialnämnden följer löpande utvecklingen av ekonomin. När avvikelse rapporteras initierar nämnden analys/utredning samt föreslår åtgärder. Antalet verkställda timmar i hemtjänsten har under perioden jan- juni varit högre än beräknat vilket medfört mer resurser för att kunna verkställa alla beslut. Trycket från sjukhuset att ta hem medicinskt färdigbehandlade var stort under våren - försommaren men har sedan minskat vilket innebär att kostnaderna för medicinskt färdigbehandlade kommit i fas. Prognos: målet uppfylls. Sammanfattning uppfyllelse av mål av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning Totalt 25 av nämndernas verksamhetsmål har valts ut som varande av särskilt betydande för god ekonomisk hushållning. Av dessa har elva mål, 44 %, bedömts kunna uppfyllas helt eller delvis vid årets slut, Sex mål har av nämnderna inte ansetts möjliga att följa upp per den 31 augusti. Man har hänvisat till att statistik avseende meritvärden, betyg etc. blir tillgänglig först senare under hösten, uppföljning enligt internkontrollplan och kundattityd-/brukarundersökning sker senare under hösten. 12 Även de kommungemensamma målen i Vision 2015 är enligt verksamhetsplanen för av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning. Dessa mål är dock svårare att följa upp eftersom de är av mer övergripande natur och avser hela kommunen. Ett försök har dock gjorts i avsnittet ovan, utifrån uppfyllelsen av de nämndsvisa målen av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning. Denna uppföljning pekar mot att steg i rätt riktning tas under 2012 mot ett uppfyllande av det personalpolitiska målet och ekonomimålet. Särskilt för ekonomimålet visar uppföljningen i delårsrapporten på en relativt hög måluppfyllelse. Bedömning Det prognostiserade ekonomiska resultatet för kommunen är 38,4 mnkr, vilket är 31,6 mnkr högre än budgeterat. Den prognostiserade avvikelsen för styrelse/nämnder är -4,2 mnkr. Detta innebär att den prognostiserade måluppfyllelsen för kommunen som helhet sker inom budget. För styrelse/nämnder, där verksamheten bedrivs, sker inte måluppfyllelsen inom budget. Bedömningen är att de mål som bedömts vara av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning delvis kommer att vara uppfyllda vid årets slut och att måluppfyllelsen för hela året delvis kommer att leda till god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

13 13 Finansiell analys mnkr 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-3,2-7,3-4, utfall Finansnetto 2011 utfall 2012 prognos Finansnetto Finansnettot för perioden är negativt och uppgår till 2,2 mnkr, en försämring med 0,4 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. I helårsprognosen uppgår finansnettot till 4,0 mnkr, en förbättring jämfört budget med 1,0 mnkr. Förbättringen beror bl.a. på att nyupplåning kommer att bli lägre än budgeterat. Nettokostnadsandel inkl finansnetto Nettokostnadsandelen för perioden uppgår till 91,9 %. Jämfört med motsvarande period föregående år är det en ungefär samma nivå. Enligt prognosen för helåret kommer nettokostnadsandelen att uppgå till 95,6 %, vilket är en förbättring med 3,6 % jämfört med budget. Nettokostnadsandel är verksamhetens nettokostnad inkl finansnetto genom skatteintäkter/generella statsbidrag. 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 29 Soliditet% 31 Finansiell ställning Soliditeten (eget kapital i förhållande till totala tillgångar) för perioden uppgår till ca 37 % vilket är 6 % bättre jämfört med bokslut Prognosen för helåret är en soliditet på 35 % vilket är bättre än målsättningen på 32 %. Kommunens soliditet är låg jämfört med andra kommuner. När ansvarsförbindelsen för pensionsåtagande medräknas blir soliditeten negativ. Nettoinvesteringar och avskrivningar Periodens nettoinvestering uppgår till 43,6 mnkr. Totalt för året finns 87,5 mnkr i investeringsbudgeten. Utfall för helåret beräknas bli ca 78 mnkr. Anledning till att utfall inte förväntas komma upp i budgeterad nivå är att några investeringsprojekt är förskjutna i tiden till kommande år. Anläggningstillgångarnas värde har ökat under perioden då avskrivningarna uppgått till drygt 17 mnkr utfall 2011 utfall 2012 prognos Nettokostnad 97 % utfall 2011 utfall 2012 prognos mnkr Nettoinvest Avskrivning 78,4 61, ,3 24,0 29, utfall 2011 utfall 2012 prognos

14 14 De långfristiga lånen (inklusive kortfristig del av långfristiga lån) förfaller till räntejustering enligt följande: År mnkr % , , , , , ,3 10 Summa 153,5 100 Ur ett riskperspektiv är det viktigt att redovisa eventuella valuta- och ränterisker. Kommunen får inte enligt gällande riktlinjer uppta lån i utländsk valuta. Några valutarisker kan därför inte förekomma. Ränterisk kan definieras som risken att oväntade förändringar i allmänna ränteläget leder till sämre räntenetto. Ränterisker beror främst på kapitalbindnings- och räntebindningsstruktur. Av kommunens lån var 23 % med rörlig ränta 31/8. Genomsnittsräntan var 3,19 %. De långfristiga lånen (inklusive kortfristig del av långfristiga lån) förfaller till kapitaljustering enligt följande: År mnkr % , , , , , ,3 10 Summa 153,5 100 Fördelning av kommunlån efter motparter Långivare Belopp, mnkr % Kommuninvest 137,4 90 % Handelsbanken 16,1 10 % Summa 153,5 100 % Avstämning mot balanskrav Mnkr 2012 Ingående resultat 0 Årets resultat, prognos 38,4 Avgår: Realisationsvinst -0,2 Utgående resultat, prognos 38,2 Likviditet Likvida medel uppgår till 44,1 mnkr per 31 augusti Jämfört med motsvarande period föregående år är det en minskning med 21,0 mnkr. Avsättningar Avsättningar innefattar främst pensioner och löneskatt intjänade fr.o.m Pensionsavsättningarna avser bl.a. förmånsbestämd ålderspension, särskild ålderspension samt garanti- och visstidspension. De individuella pensionerna redovisas som en kortfristig skuld. Totalt uppgår avsättningarna till 51,8 mnkr för pensioner och löneskatt. Övrig avsättning uppgår till 25,3 mnkr och avser pensioner räddningstjänsten samt avsättning deponi. Borgensåtaganden och förlustgarantier Inga borgensåtaganden eller förlustgarantier har infriats under perioden.

15 Finansiella rapporter kommunen 15 Noterna återfinns i anslutning till sammanställd redovisning. Driftredovisning, (mnkr) Utfall netto aug 2011 Utfall netto aug 2012 Budget netto 2012 Helårsprognos 2012 Budgetavvikelse 2012 Kommunstyrelse Kommunledningskontor 27,0 29,4 46,0 48,0 2,0 Räddningstjänst 10,5 10,8 16,8 16,3 0,5 Näringslivskontor 3,4 5,0 9,0 9,0 0 Sysselsättningsåtgärder 4,6 5,1 9,6 9,6 0 Samhällsenhet 2,3 1,8 4,0 4,0 0 Anslag oförutsedda behov, 0 0 0,3 0 0,3 medfinans EU-proj1) Barn- och utbildningsnämnd 226,1 236,4 355,9 358,9 3,0 Kultur- och tekniknämnd 44,6 46,5 76,4 76,4 0 Kultur- och tekniknämnd, 0,4 0, renhållning 2) Miljö- o byggnadsnämnd 4,2 3,9 6,7 6,7 0 Miljö- o byggnadsnämnd, Barb 1,2 4,4 5,5 5,5 0 Revision 0,5 0,5 0,9-0,9 0 Socialnämnd exklusive 178,4 182,0 290,0 284,0 6,0 försörjningsstöd Socialnämnd, förs.stöd 12,5 14,2 15,5 21,5 6,0 Summa styrelse/ 515,0 539,6 836,6 840,8 4,2 nämnder Kommunalskatt 463,4 475,9 706,3 713,8 7,5 Gen statsbidr inkl LSS utj 101,7 102,6 147,8 153,1 5,3 Finansnetto 1,7 2,2 5,0 4,0 1,0 Övrig finansiering 4,5 10,6 5,7 16,3 22,0 Summa finans 558,8 587,0 843,4 879,2 35,8 TOTALT 43,8 47,3 6,8 38,4 31,6 1) Budget vid årets början 5,0 mnkr 2 ) Resultat per 31/12 balanseras till kommande år Kommentarer till driftredovisning Styrelse och nämnder Styrelsens och nämndernas sammanlagda prognoser för 2012 är en negativ budgetavvikelse på -4,2 mnkr. Den största positiva avvikelsen finns för socialnämnden exkl. försörjningsstöd 6,0 mnkr. Negativ avvikelse redovisas för kommunledningskontoret 2,0 mnkr, barn- och utbildningsnämnden 3,0 mnkr, socialnämnden - försörjningsstöd - 6,0 mnkr. Den 18/6 beslutade KF om tilläggsbudget till socialnämnden försörjningsstöd på 1,5 mnkr samt att resterande underskott för socialnämnden försörjningsstöd ska finansieras av mot-

16 svarande överskott för socialnämnden exkl. försörjningsstöd. Miljö- och byggnadsnämnden bostadsanpassning, har av kommunstyrelsen vid 2 tillfällen beviljats tilläggsanslag med sammanlagt 2,5 mnkr I enlighet med redovisning i periodrapporter under 2011 har kommunstyrelsen beslutat att uppdra till övriga styrelser och nämnder som prognostiserar underskott att vidta åtgärder för att undvika underskott. Kommunledningskontoret redovisar att en diskussion med kollektivtrafikmyndigheten förbereds kring befarat underskott för bussresor. Barn- och utbildningsnämnden redovisar att nämnden beslutat om inköpsstopp och återhållsamhet. Vidare redovisas att vissa tjänster ej återsätts samt restriktioner vid vikarieanskaffning.. Finansförvaltning Budget 2012 Prognos 2012 Avvik else 2012 Skatter Generella statsbidrag Finansnetto Övr. finans (pension, reavinst/ förlust m.m.) Summa riket nu bedöms bli högre. Definitivt besked om hur slutavräkningar påverkar 2012 kommer i december. De generella statsbidragen beräknas bli 5,3 mnkr högre än budgeterat. Ökningen beror främst på högre bidrag i inkomstutjämningen pga. minskad skattekraft, befolkningsökning samt högre intäkt från den kommunala fastighetsavgiften. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i nuläget bli sammanlagt ca 12,8 mnkr högre än budgeterat. Finansnettot beräknas, bl.a. med anledning av senarelagd upplåning bli 1,0 mnkr bättre än budgeterat. Övrig finansiering beräknas lämna överskott med prel. ca 22 mnkr främst beroende på återbetalning från AFA med prel. 16,8 mnkr av tidigare års premier för avtalsförsäkringar. I den mån återbetalningen används för att finansiera ytterligare verksamhet försämras prognosen. Vidare beräknas reducerade kostnader för avtalsförsäkringar 2012 samt överskott för pensioner mm. Enligt den senaste prognosen över skatteunderlagets utveckling från SKL, som kom i slutet på augusti, kommer de slutavräkningar på skatteintäkterna som ska bokföras på 2012 att bli plus 12,6 mnkr. Jämfört med budget skulle då skatteintäkterna enligt prognosen bli 7,5 mnkr högre. Budgeten för skatteintäkter och generella statsbidrag för 2012 upprättades utifrån prognos från Sveriges kommuner och landsting(skl)från augusti Ökningen av skatteintäkterna beror främst på att timlöneökningarna på hela arbetsmarknaden i

17 17 Resultaträkning kommunen (mnkr) Not Utfall tom Utfall tom Budget 2012 Helårsprognos 2012 Budgetavvikelse 2012 Verksamhetens intäkter Not 1A 151,1 134,4 187,6 215,0 27,4 Verksamhetens kostnader Not 1B 655,5 646, ,5 7,6 005,9 Avskrivningar/nedskrivningar Not 2 15,0 17,2 24,0 26,0 2,0 Verksamhetens nettokostnader 519,5 528,9 842,3 824,5 17,8 Skatteintäkter Not 3 463,4 475,9 706,3 713,8 7,5 Generella statsbidrag/utjämning Not 4 101,7 102,6 147,8 153,1 5,3 Finansiella intäkter Not 5 3,1 3,1 5,0 4,5-0,5 Finansiella kostnader Not 6 4,9 5,4 10,0 8,5 1,5 Resultat före extraordinära poster 43,8 47,3 6,8 38,4 31,6 Extraordinära intäkter/kostnader Periodens/årets resultat Not 7 43,8 47,3 6,8 38,4 31,6 Betalningsflödesanalys kommunen (mnkr) Utgående balans 2011 Utfall tom Helårsprognos 2012 Den löpande verksamheten Periodens resultat 7,9 47,3 38,4 Justering av- och nedskrivningar 32,8 17,2 26,0 Justering gjorda avsättningar 27,1 3,2 6,1 Justering realisationsresultat 0,9-0,2-0,2 Just övr. ej likviditetspåv poster 4,4-21,0 12,6 Medel fr vht före förändr av rörelsekapital 62,5 46,5 82,9 Ökning/minsk kortfr fordring 2,2 10,0-3,9 Ökning/minsk förråd/varulager 0 0,5 0,4 Ökning/minsk kortfr skuld 46,7 10,1-2,8 Kassaflöde från löpande vht 13,6 46,9 76,6 Investeringsvht Invest i materiella tillgångar 61,7 43,6 78,4 Avyttrade mat anläggningstillg 0,9 0,5 1,0 Invest i finans anläggningstillg Förs finans anläggningstillg Nettoförändring leasingtillgångar 0,9 0,7 0,9 Kassaflöde från investeringsvht 59,9-42,4-76,5 Finansieringsvht Nyupplåning 20,0 15,0 Amortering av skuld Övr. ökning långfr skuld Förändring leasingskuld Ökning långfristiga fordringar 17,5 2,3 0,9 10,6 11,0 0,1 0,7 0,8 17,0 0 0,9 1,5 Minskning långfristiga fordringar 4,2 2,4 3,5 Kassaflöde från finansieringsvht 2,5-10,2-0,9 Periodens kassaflöde 48,8 5,7-0,8 Likvida medel vid årets början 98,6 49,8 49,8 Likvida medel vid periodens slut 49,8 44,1 49,0

18 18 Balansräkning kommunen (mnkr) Not Utgående balans Utgående balans Helårsprognos Tillgångar Anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska Not 8a 354,6 361,9 370,0 anläggningar Pågående investeringar Not 8b 10,8 31,0 41,0 Maskiner och inventarier Not 9 23,3 22,2 25,0 Finansiella anläggningstillgångar Not 10 59,5 57,9 57,0 Summa anläggningstillgångar 448,2 473,0 493,0 Omsättningstillgångar Förråd/expl.fast Not 11 6,4 5,9 6,0 Kortfristiga fordringar Not 12 93,9 103,9 90,0 Kassa o bank Not 13 49,8 44,1 49,0 Summa omsättningstillgångar 150,1 153,9 145,0 Summa tillgångar 598,3 626,9 638,0 Eget kapital, avsättningar o skulder Summa eget kapital Not ,8 230,1 221,2 varav Periodens resultat 7,9 47,3 38,4 Avsättningar Avsättningar för pensioner m.m. Not 15a 49,4 51,8 53,0 Övriga avsättningar Not 15b 24,5 25,3 27,0 Summa avsättningar 73,9 77,1 80,0 Skulder Långfristiga skulder Not 162,0 150,2 160,0 16a+b Kortfristiga skulder Not ,6 169,5 176,8 Summa skulder 341,6 319,7 336,8 Summa eget kapital, avsättningar och skulder Borgensåtaganden, pensionsförpliktelser 598,3 626,9 638,0 Not ,3 858,0 860,0 Soliditet exkl. ansvarsförbindelse 31 % 37 % 35 % (andelen eget kapital av de totala tillgångarna)

19 Investeringsredovisning (mnkr) Kommunstyrelse Utfall netto Anslag netto 2012 Varav kompletteringsbudget Helårsprognos 2012 Avvikelse 2012 Infrastruktur Söråker Bro Fagervik 1,0 0,2 10,9 0,7 2,1 0,7 5,0 1,4 6,0 0,7 IT verksamhet 0 0,8 0,8 0,6 0,2 Datorer 0,2 0 0,2 0,2 Gräsklipp AME 0,1 0 0,1 0,1 Primärkarta 0 0,2 0,2 0 Summa Kommunstyrelsen 1,5 12,6 0,6 7,5 5,1 Kultur- och tekniknämnd Centrumutveckling 7,6 12,5 12,5 0 Skolprojekt Ljustorp 0,7 0,6-0,6 0,7 0,1 Skolprojekt Etapp 1 o 2 29,4 44,0 44,0 0 Skolproj et 3, Mariedal 0,2 3,0 3,0 0 Strandpromenad Söråker 0,8 1,4-1,4 1,4 0 Förnyelse vägbelysning 1,1 2,0 2,0 0 GC-väg Järnväg Bergefors 0 1,5-1,5 0 1,5 Kran SC45 0,1 0 0,1 0,1 Skylt kom väg 0 0,6 0,1 0,6 0 Värmeanläggning 0,9 1,9 0,1 1,9 0 Timrå Station 0,1 0 0,1 0,1 Summa Kultur- och tekniknämnd 41,0 67,5 3,4 66,4 1,1 Barn- och utbildningsnämnd Inventarier nya skolan - 0,5 4,4 1,6 2,8 IT mm 0,4 2,0 2,0 0 Summa Barn- och utbildningsnämnd 0,9 6,4 3,6 2,8 Socialnämnd Div. invest Soc nämnd 0,2 1,0 1,0 0 Summa Socialnämnd 0,2 1,0 1,0 0 Summa 43,6 87,5 2,8 78,4 9,1

20 Kommentarer till investeringsredovisningen Totalt finns 87,5 mnkr till nämnderna förfogande att genomföra investeringsprojekt, varav 2,8 mnkr i kompletteringsbudget. Under tiden januari - augusti har det nettoinvesterats för 43,6 mnkr. Något projekt är förskjutet i tid och kommer ej att färdigställas under Prognosen innebär en investeringsnivå på drygt 78 mnkr för 2012, vilket är ca 9 mnkr mindre än budget. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har en investeringsbudget på 12,6 mnkr, varav 0,9 mnkr i kompletteringsbudget. 7,5 mnkr bedöms komma att utnyttjas under året. Projekt Infrastruktur Söråker kommer delvis att utföras under Resterande investeringarna planeras genomföras kommande år. 20 För projekt Bro Fagervik erfordras kompletteringsbudget. Kultur- o tekniknämnd Nämnden har en budget på 67,5 mnkr, varav 2,0 mnkr i kompletteringsbudget. Förutom projekt GC-väg över Järnvägen i Bergeforsen förväntas alla investeringsmedel ianspråktas under Barn och utbildningsnämnd Av nämndens budget om 6,4 mnkr förväntas bara mindre delar av medel för inventarier nya skolan att ianspråktas, huvuddelen av inköpen sker istället under Socialnämnden Av nämndens budget förväntas hela anslaget om 1,0 mnkr att investeras.

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Delårsrapport 2013. Timrå kommun

Delårsrapport 2013. Timrå kommun Bild 1. Vivsta centrum har fått ett rejält ansiktslyft. Foto Pär Olert Bild 3. Vi blir fler och fler som väljer att åka tåg till och från Timrå, foto Pär Olert. Bild 2. Vi har nått målet - Norrlands bästa

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

foto: marie zetterlund Budget och verksamhetsplan 2014-2016 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25

foto: marie zetterlund Budget och verksamhetsplan 2014-2016 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 foto: marie zetterlund Budget och verksamhetsplan 2014-2016 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 2 Innehållsförteckning Politisk budgetskrivelse 3 Vision 2015 4 Omvärldsanalys 9 Finansiell analys

Läs mer

Delårsrapport 2014. Timrå kommun

Delårsrapport 2014. Timrå kommun Bild 1. Årets föreningshjältar firades på Fagerstranden i samband med Folkan Waterfront. Från vänster Ewa Lindstrand, Årets Förebild Anna Hanning, Årets Förening IFK Timrå, Årets Ledare Linda Knutar och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

foto ida hagberg Årsredovisning 2013 Timrå kommun

foto ida hagberg Årsredovisning 2013 Timrå kommun foto ida hagberg foto pär olert Årsredovisning 2013 Timrå kommun foto pär olert 2013 Ett år med stark framtidstro! Nu är det åter dags att lägga ett händelserikt år till handlingarna under 2013 hände

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren

Åstorps kommun. Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren Åstorps kommun Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-09-10 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Martina Engberg Nils Persson

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer