Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter"

Transkript

1

2 2 01 Förvaltningsberättelse Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen Driftredovisning Resultaträkning Betalningsflödesanalys Balansräkning Investeringsredovisning Kommentarer till investeringsredovisningen Sammanställd redovisning Timrå kommun Finansiella rapporter sammanställd redovisning Resultaträkning Balansräkning Noter Personaluppgifter Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och tekniknämnden Miljö- och byggnadsnämnden Revisionen Socialnämnden Övriga delårsrapportuppgifter Tillämpade redovisningsprinciper mm

3 3 Förvaltningsberättelse Inledning Delårsrapport per 31/ Kommunen ska enligt kap 9, 1-3 i lagen om kommunal redovisning minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport skall omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång samt lämna upplysningar om sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat och ställning. Rapporten skall föreläggas kommunfullmäktige. Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i senaste årsredovisningen d.v.s. att kommunala redovisningslagen och rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning följs. Kommunledningskontoret har sammanställt delårsrapport per 31 augusti. Rapporten utgår från budgeten för år 2012 som kommunfullmäktige beslutade om i november I delårsrapporten ingår också rapporter från respektive nämnd/ styrelse. Sammanfattning Verksamhetens intäkter och kostnader Verksamhetens intäkter uppgår till 134,4 mnkr, en minskning med 16,7 mnkr eller 11,0 % jämfört med samma period föregående år. Verksamhetens kostnader uppgår till 646,2 mnkr, en minskning med 9,3 mnkr eller 1,5 %, jämfört med samma period föregående år. Största enskilda post som förklarar minskning av omsättning är att projekt Fagervik haft mindre omsättning 2012 jämfört med I verksamhetens intäkter ingår 2012 en prel. intäkt om 16,8 mnkr för återbetalda avtalsförsäkringspremier för år Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Skatteintäkterna för perioden uppgår till knappt 476 mnkr vilket är en ökning med ca 13 mnkr jämfört med samma period föregående år. För helåret beräknas skatteintäkterna uppgå till ca 714 mnkr, vilket är omkring 7,5 mnkr mer än budgeterat. Generella statsbidrag och utjämning uppgår till 102,6 mnkr för perioden, en ökning med knappt 1 mnkr jämfört med samma tid föregående år. Prognosen för helåret är att statsbidrag och utjämning uppgår till 153,1 mnkr, vilket är ca 5,3 mnkr mer än budgeterat. Sammantaget har skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning ökat med ca 2 % jämfört med samma tidsperiod föregående år. Kommunens resultat Periodresultat Resultatet t.o.m. 31 augusti 2012 är ett överskott på 47,3 mnkr. Det är en förbättring med 3,5 mnkr jämfört med samma period föregående år. Resultatet är 36,0 mnkr bättre än budget. Huvudorsaken är besked om återbetalning (prel. 16,8 mnkr) av tidigare års premier för avtalsförsäkringar. Perioden har varit ekonomiskt gynnsam för kommunen, främst beroende på måttlig kostnadsutveckling för nämnderna och positiva utfall för skatter, generella statsbidrag och räntor. Nämnderna har med något undantag bedrivit sin verksamhet inom budgetramarna, undantag är barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden försörjningsstöd, samt byggnadsnämnden - bostadsanpassning, där kostnader överstiger budget. Prognos Prognostiserat resultat för helåret 2012 uppgår till 38,4 mnkr vilket är 31,6 mnkr bättre än budget. Jämfört med tertialrapporten per 30 april är prognosen förbättrad med 23,9 mnkr. Huvudorsaken är besked om återbetalning av tidigare års premier för avtalsförsäkringar. Prognos över resultatet för helåret är emellertid 8,9 mnkr sämre än resultatet per den 31 augusti. Den prognostiserade budgetavvikelsen för styrelser och nämnder är -4,2 mnkr och för finansieringen 35,8 mnkr.

4 Omvärldsanalys Källa: Konjunkturläget, Konjunkturinstitutet (KI), aug 2012 Den internationella konjunkturen BNP-tillväxten har varit fortsatt svag i de flesta regioner i världen och i OECD-länderna ökade BNP med endast 0,1 procent det andra kvartalet 2012 jämfört med kvartalet före. I USA ökade BNP med låga 0,4 procent och tillväxten mattades av i de stora tillväxtekonomierna utanför OECD. Den enskilt viktigaste förklaringen till den svaga tillväxten är osäkerheten om utvecklingen av den europeiska skuldkrisen, som hämmar investeringar och konsumtion även i stabila länder. Förtroendeindikatorer och annan information tyder på fortsatt svag tillväxt i världsekonomin under senare delen av Konjunkturinstitutet bedömer att det är mest sannolikt att osäkerheten om utvecklingen i euroområdet börjar klinga av mot slutet av Förtroendet hos hushåll, företag och på finansiella marknader återvänder då. BNP-tillväxten ökar sedan gradvis under Det grundläggande problemet i euroområdet är att konkurrenskraften i de sydeuropeiska länderna är alltför svag med underskott i bytesbalanserna som följd. För att återställa den externa balansen och samtidigt minska arbetslösheten krävs ökad export i dessa länder. Det förutsätter i sin tur ett sänkt kostnadsläge jämfört med resten av världen. En viss hjälp får underskottsländerna i euroområdet av att euron har försvagats mot bland annat dollarn och kronan, men kostnadsläget måste anpassas även inom euroområdet. De åtgärder som hittills har presenterats har inte lyckats återställa långivarnas förtroende för statsfinanserna i bland annat Spanien och Italien. Detta avspeglas i fortsatt höga statsobligationsräntor i dessa länder. Det kommer att krävas ytterligare politisk handlingskraft inom EU. 4 Konjunkturen i Sverige Trots svag utveckling i omvärlden ökade BNP i Sverige starkt under första halvåret i år. Lagerinvesteringarna utvecklades exempelvis oväntat starkt i de preliminära nationalräkenskaperna. Under återstående del av 2012 väntas BNP utvecklas svagt i Sverige. Exporten går trögt till följd av svag efterfrågan i omvärlden och bostadsinvesteringarna ligger kvar på en låg nivå. Den svaga utvecklingen i omvärlden med både ett fortsatt högt hushållssparande och gradvis högre offentligt sparande i många OECDländer innebär att omvärlden ger jämförelsevis lite draghjälp till konjunkturåterhämtningen i Sverige. Tillväxten i Sverige kommer i större utsträckning än vad som har varit fallet i de senaste konjunkturuppgångarna drivas av inhemsk efterfrågan och inte export. Kronans växelkurs har stärkts snabbt under sommaren, framför allt mot euron. Oavsett anledning till växelkursförstärkningen innebär den en press nedåt på inflationen och kommer med viss fördröjning även att påverka exporten negativt. Arbetsmarknaden har utvecklats något svagare under de två första kvartalen Sysselsättningen har fortsatt att öka något till och med andra kvartalet, men de flesta indikatorer tyder nu på att en avmattning kommer att ske framöver. Osäkerheten om utvecklingen i euroområdet är fortsatt hög och tillväxtprognoserna för området har reviderats ner. I Sverige blir tillväxten svagare framöver och därmed ser arbetsmarknaden ut att försvagas något mer än väntat Den samlade bilden är att produktionen kommer att utvecklas svagt och att sysselsättningen faller något.

5 Bedömning av uppfyllelse av mål av betydelse för god ekonomisk hushållning Finansiella mål I kommunens verksamhetsplan för 2012, flerårsplan , finns tre finansiella mål. Verksamhetsplanen innehåller också en finansiell analys inkluderande en koppling mellan de finansiella målen och god ekonomisk hushållning. Resultatmålet motiveras av att ökning av ansvarsförbindelsen för pensioner ska täckas samt att ett utrymme att över tiden skattefinansiera investeringarna ska skapas. Det ska också finnas marginal för minskade skatteintäkter/generella statsbidrag och oförutsedda händelser. Målen för låneskuld och soliditet motiveras av att kommunen behöver en starkare finansiell handlingsberedskap. Kommunen tvingades i slutet av 1990-talet att låna bl.a. för att infria borgen till bostadsrättsföreningar. En förbättrad soliditet ger en förbättrad långsiktig finansiell styrka. Jämfört med andra kommuner är Timrås soliditet låg, 31 % 2011, jämfört med 51 % i rikssnitt. Soliditeten bör därför successivt öka. Resultat före extraordinära poster bör uppgå till minst 0,8 % av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning. Per 31 augusti är utfallet 8,2 %. Enligt prognosen försämras kommunens resultat under hösten, från 47,3 mnkr 31 augusti till 38,4 mnkr den 31 december, dvs. från 8,2 % till 4,4 % av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning. Prognos: målet uppfylls. Kommunens långfristiga låneskuld ska i ett längre perspektiv fortsätta att minska med 20 mnkr per år. Under ska den tillfälligt tillåtas att öka och för 2012 uppgå till 199 mnkr. I bokslutet för 2011 uppgick den långfristiga låneskulden till 146,5 mnkr. T.o.m. 31 augusti i år har den minskat till 135,5 mnkr. Av den nyupplåning som beslutades i budget 2012 har hittills inget lånats upp. I nuläget bedöms att låneskulden kommer att uppgå till ungefär samma nivå som vid bokslutet 2011, dvs ca 145 mnkr, en minskning med 1,5 mnkr. Prognos: målet uppfylls. 5 Kommunens soliditet (eget kapital genom totala tillgångar, dvs. andel av tillgångarna som är självfinansierade med eget kapital) ska successivt stärkas. I bokslutet för 2011 uppgick soliditeten till 31 %. Enligt budget 2012 ska den uppgå till 32 % vid årets slut. Per den 31 augusti uppgår soliditeten till 37 %, Enligt prognosen uppgår den till 35 % vid årets slut. Prognos: målet uppfylls. Verksamhetsmål Kommunens verksamhetsplan och budget för 2012 innehåller mål för verksamheten som är kopplade till kommunens vision och som är gemensamma för hela kommunen. Verksamhetsplan/budget innehåller också verksamhetsmål för respektive styrelse/nämnd. Dessa ska vara kopplade till de kommungemensamma målen i visionen, så att uppfyllelse av de nämndsvisa verksamhetsmålen leder till uppfyllelse av visionen. Verksamhetsmålen ska uppfyllas inom de tilldelade budgetramarna. Detta ska bidra till att kommunens budgeterade resultat uppnås. Eftersom det budgeterade resultatet ska ligga på en nivå som motsvarar god ekonomisk hushållning för Timrå kommun, ska uppfyllande av verksamhetsmålen inom ram leda fram till en god ekonomisk hushållning. För en detaljerad beskrivning av måluppfyllelsen hänvisas till styrelsens/nämndernas skrivelser. En sammanfattande redovisning lämnas här. Antalet mål som beräknas uppfyllas helt eller delvis vid årets slut i % av totala antal mål inom respektive perspektiv: Perspektiv Helt Delvis Tillväxt 22% 44% Service 20% 10% Livsmiljö 27% 18% Personalpolitik 22% 33% Ekonomi 50% 25% Totalt 28% 26% Ett verksamhetsmål har ansetts kunna bli delvis uppfyllt vid årets slut om det finns flera styrtal

6 till ett mål och några styrtal bedöms kunna uppfyllas och några inte. Delvis måluppfyllelse kan också handla om att målnivån inte är satt till 2012, utan senare. Om uppföljningen då visar på en förbättring jämfört med tidigare, men målet ännu ej är uppfyllt, bedöms målet kunna bli delvis uppfyllt. Av totalt 47 nämndsvisa mål bedöms 25 stycken, 54 %, kunna bli helt eller delvis uppfyllda vid årets slut. Den prognostiserade måluppfyllelsen är högst för ekonomimålet, 75 % och därefter följer tillväxtmålet med 66 %. Tio mål har av ansvarig nämnd ansetts som ej uppföljningsbara per den 31 augusti. Dessa mål finns inom barn- och utbildningsnämnden (4 st), kultur- och tekniknämnden (2 st), miljö- och byggnadsnämnden (2 st) och socialnämnden (2 st). Man har hänvisat till att statistik avseende meritvärden, betyg etc. blir tillgänglig först senare under hösten, uppföljning enligt internkontrollplan, kundattityd-/brukarundersökning och medarbetarsamtal/-undersökning sker senare under hösten. De kommungemensamma målen i Vision 2015 handlar om tillväxt, service, livsmiljö, personalpolitik och ekonomi. Dessa mål får anses vara de mest väsentliga för kommunen som helhet just för att de är tänkta att vara ett led i att arbeta mot visionens uppfyllelse. Med hänvisning till målens centrala betydelse för kommunens utveckling, anses de också vara av betydelse för god ekonomisk hushållning. I kommunens verksamhetsplan har några av nämndernas verksamhetsmål valts ut som särskilt betydande för god ekonomisk hushållning. Här följer en redovisning av måluppfyllelsen för dessa, i anslutning till det kommungemensamma mål som respektive mål är kopplat till. Vision 2015: 1. Tillväxt Timrås befolkning har år 2015 växt till personer. Med ett näringsliv i tillväxt med fler lönsamma och växande företag har nya arbetsplatser skapats. Timrå har ett livaktigt nyföretagande, expansion i befintliga företag och etablering av nya verksamheter. Klimatet för entreprenörskap och företagande är utmärkt och innefattar stimulans av entreprenörskap på alla nivåer i skolan. Kreativa läromiljöer och det livslånga 6 lärandet är viktiga samhälls- och tillväxtmotorer. Timrå har år 2015 Norrlands bästa företagsklimat. Timrå har förverkligat sina naturliga förutsättningar som regional knutpunkt vad gäller flyg, järnväg, vägar och sjöfart. I kommunen finns attraktiva boendealternativ och en professionell samhällsservice. Prognos: av de sex verksamhetsmål som pekats ut som varande av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning, som kan kopplas till tillväxtmålet, är prognosen att ett mål kommer att uppfyllas helt och ett mål kommer att uppfyllas till viss del. Ett mål har inte följts upp. Enligt den uppföljning som har skett, ser kommunen ut att i mindre grad närma sig ett uppfyllande av tillväxtmålet under Kommunstyrelsen Effektmål Tillväxt - näringsliv a) Klimatet för företagande och entreprenörskap förbättras och är 2015 Norrlands bästa förbättras Timrås placering i Svenskt Näringslivs undersökning om kommunernas företagsklimat ytterligare. Till stöd för det tillväxtfrämjande arbetet utvecklas en stark infrastruktur. b) Fler Timråbor har arbete. Andel sysselsatta år 2015 är minst 80 %. Arbetslösheten ligger på samma nivå som riksgenomsnittet. Styrtal a) Timrå kommuns placering i Svenskt Näringslivs undersökning om kommunernas företagsklimat. År 2011 är Timrå 6:e kommun av 54 i Norrland. b) Andel sysselsatta av totalbefolkningen (förvärvsintensitet) år är för ,9 %. Arbetslösheten i juli 2011 är 3,9 % av befolkningen år i Timrå och 3,5 % i riket. a) Timrå kommuns placering 2012 är andra kommun av 54 i Norrland. Målet är på god väg att uppfyllas. b) Förvärvsintensiteten är för %. Arbetslösheten i augusti 2012 är 4,1 % av befolkningen år i Timrå och 3,7 % i riket. Prognos: målet kommer inte att uppfyllas.

7 Effektmål Tillväxt boende Tomter för villabebyggelse i attraktiva områden tillskapas för att främja en befolkningsökning. Styrtal Antalet nya, tillskapade tomter i olika områden. En detaljplan för Viktjärn förväntas vinna laga kraft under hösten som innebär att fem nya tomter kan tillskapas. Om avstyckning av tomterna hinner ske innan årsskiftet är osäkert. Prognos: målet kommer sannolikt inte att uppfyllas. Barn- och utbildningsnämnden Effektmål Eleverna visar på god måluppfyllelse när de slutar åk 3, 6, 9, sista årskursen på gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. Styrtal Alla elever som slutar årskurs 3 kan läsa och har goda kunskaper i matematik. Resultaten i alla skolämnen bidrar till att det genomsnittliga meritvärdet i grundskolans slutbetyg är lika med eller bättre än det nationella. Alla elever som får slutbetyg ska har minst godkänt i alla ämnen för att vara behöriga till vidare studier. Statistiken är inte tillgänglig ännu. Målet ej uppföljt per den 31 augusti. Kultur- och tekniknämnden Effektmål För att kunna uppnå kommunens tillväxtmål som bland annat innebär en befolkningsökning till invånare och Norrlands bästa företagsklimat år 2015 är ett bra och effektivt samarbete mellan kultur- och teknikförvaltningen och kommunens övriga förvaltningar nödvändigt och bör utökas. Styrtal Antal dokumenterade samarbeten/projekt mellan kultur- och teknikförvaltningen och övriga förvaltningar under åren 2011, 2012, För närvarande pågår samarbete om projekten "Industriområde i Torsboda", "Muddring i Söråkers hamn" mellan Kultur och Teknik, Miljö och Bygg och Näringslivskontoret och "Skolprojektet i Sörberge" mellan Kultur och Teknik och Barn och Utbildning. Prognos: målet uppfylls. Miljö- och byggnadsnämnden Effektmål Under 2011 har miljö- och byggnadsnämnden reviderat servicemål med deklarerade handläggningstider. Under 2012 ska deklarerade handläggningstider klaras. Styrtal 100 % av de kompletta ärendena ska handläggas inom deklarerade handläggningstider. Handläggningstiden för bygglov överskrider fortfarande servicegarantins utlovade tider. De utvidgade arbetsuppgifterna enligt ny PBL medför fortsatt längre handläggningstider. I övrigt uppfylls deklarerade handläggningstider. Prognos: Målet uppfylls inte. Socialnämnden Effektmål Socialnämndes beslut stödjer kommunens Vision Genom lyhördhet, omvärldsbevakning och samarbete skapar nämnden en stimulans till kreativitet för att hitta nya lösningar inom nämndens verksamhetsområden och kommunens utveckling. Genom effektiv planering av alla olika former av boende för medborgarna skapar Socialnämnden tillväxtutrymme. Styrtal 20 s.k. servicehuslägenheter omvandlas till trygghetsbostäder under Dialog har under året förts med fastighetsägaren angående omvandlande av fler särskilda boendeplatser till trygghetsplatser. Timråbos VD kommer att lyfta frågan vidare till styrelsen. Prognos: målet uppfylls inte.

8 Vision 2015: 2. Service Timrå kommun är proffs på service! Detta innebär att medborgarna möts av en förstklassig och effektiv service. Medborgarna möts av personal som är tillgänglig, lyhörd och ger snabb återkoppling. Detta innebär att varje skattekrona används på bästa sätt. Medborgarnas behov är i fokus. Detta innebär att arbetet i kommunen präglas av nytänkande och helhetssyn. Särskilt viktigt är samarbete mellan kommunens verksamheter och med andra kommuner och organisationer. Prognos: av de fem verksamhetsmål som i verksamhetsplanen för 2012 har valts ut som varande av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning, och ha koppling till servicemålet, är det endast två som har kunnat följas upp per den 31 augusti. Av dessa är det ett mål som bedöms kunna uppfyllas. Det är därför svårt att i delårsrapporten gör någon bedömning av om kommunen närmar sig servicemålet under Kommunstyrelsen Effektmål Effektivt arbetssätt Kommunen har ett arbetssätt, som bättre tillgodoser behov hos medborgare, företag och organisationer och som stärker den interna kostnadseffektiviteten. Styrtal Antalet pågående horisontella, förvaltningsövergripande processer. Ett flertal processer pågår som är fleråriga, såsom arbetsmarknadsutredning, information/marknadsföring, e-tjänster och samarbetet inom Sundsvallsregionen. Sundsvallsregionen har beslutat om en inriktning mot näringsliv, ortstrukturer samt skola. Prognos: målet kommer att uppfyllas. Barn- och utbildningsnämnden Effektmål Varje skola ska marknadsföra sin profil. Styrtal Varje skola redovisar årligen sitt arbete med profilen till nämnden. 8 Redovisningen kommer att genomföras under hösten Målet ej uppföljt per den 31 augusti. Kultur- och tekniknämnden Effektmål Under år 2012 genomföra en kundattitydmätning (stickprov) hos kommuninvånarna angående renhållningsverksamheten. Styrtal Antalet nöjda enligt mätningen uppgår till mer än 80 %. Enkäten är ännu inte utförd. Målet ej uppföljt per den 31 augusti. Miljö- och byggnadsnämnden Effektmål Miljö- och byggnadsnämnden ska ha nöjda och engagerade medborgare, brukare och partners. Styrtal Procentuell del nöjda eller mycket nöjda kunder låg under 2010 på mellan 84 och 91 % för både miljönämnden och byggnadsnämnden. För år 2012 ska följande nivå uppnås i redovisad nöjd kundundersökning: a) 90 % ska vara nöjda eller mycket nöjda med förvaltningens tillgänglighet. b) 90 % ska vara nöjda eller mycket nöjda med förvaltningens service. c) 95 % ska vara nöjda eller mycket nöjda med förvaltningens bemötande. Under oktober och november genomför nämnden en nöjd kundundersökning. Sammanställningen från den undersökningen presenteras till årsredovisningen. Målet ej uppföljt per den 31 augusti. Socialnämnden Effektmål Utifrån gällande lagstiftning behandlas ansökningar skyndsamt och med hög rättssäkerhet. Nämnden utvecklar en för medborgarna transparant planeringsprocess. Styrtal All rättslig prövning ska styrka målet.

9 27 domar har inkommit under perioden, 7 domar har helt eller delvis gått nämnden emot. Att 27 domarna har inkommit visar att handläggarna är noggranna med att informera de sökande om möjligheten att överklaga. Prognos: målet uppfylls inte. Vision 2015: 3. Livsmiljö God livsmiljö, personlig livskvalitet och hållbar utveckling präglar Timrå kommun! Timrå kommun medverkar till att ungdomar såväl som äldre har en god livskvalitet genom en väl utvecklad och kreativ skola samt en god äldreomsorg. Kommunens rika fritids- och kulturutbud ger näring till utveckling och hälsa. Timrå kommun accepterar ingen mobbning, diskriminering eller socialt utanförskap. I kommunen råder jämställdhet, mångfald och social integration. Ekokommunen Timrå fortsätter att utvecklas mot ett hållbart samhälle ur ekologisk, social och ekonomisk synvinkel. Klimatpåverkan och annan negativ miljöpåverkan minskar. Kommundelscentra är vackra och trivsamma. Prognos: Sju av styrelsens/nämndernas verksamhetsmål med koppling till livsmiljöperspektivet har valts ut som varande av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning. Av dessa bedöms tre mål helt eller delvis uppfyllas under året. Ett mål är inte möjligt att följa upp per den 31 augusti. Bedömningen är att kommunen närmar sig livsmiljömålet till viss del under Kommunstyrelsen Effektmål Timrå kommun och AB Timråbo ska fram till 2014 minska sin energianvändning (definition enligt de kriterier som gäller för energieffektiviseringsstödet) i lokaler med 9 %, motsvarande MWh, jämfört med 2009 (2009 användes MWh till kommunens lokaler). Styrtal Under 2010 minskade energianvändningen i lokaler med 0,2 % jämfört med Under perioden ska användningen minska med 5,2 % jämfört med Prognosen för energianvändningen i fastigheter som kultur- och teknik förvaltar visar på en minskning med 3,8 % mellan 2009 och För Timråbo finns ännu inga siffror. Prognos: målet kommer sannolikt inte att uppfyllas. Effektmål Timrå kommun, exklusive de kommunala bolagen, ska fram till 2014 minska sin energianvändning (definition enligt de kriterier som gäller för energieffektiviseringsstödet) avseende transporter med 10 %, motsvarande 88 MWh, jämfört med 2009 (2009 användes 888 MWh till kommunens transporter). Styrtal Under 2010 ökade energianvändningen avseende transporter med 1 % jämfört med Under perioden ska användningen minska med 5 % jämfört med Energianvändningen avseende transporter ökade med 2 % under perioden Prognos: målet kommer inte att uppfyllas. Effektmål Kommunen ska planera mark- och vattenanvändningen på ett sätt som främjar utvecklingen mot ett hållbart samhälle ur såväl ekologiskt, som socialt och ekonomiskt perspektiv. Styrtal Minst tre bostadsområden som bedöms bli efterfrågade av marknaden ska redovisas. Av redovisningen ska framgå att dessa områden främjar utvecklingen mot ett hållbart samhälle ur såväl ekologiskt, som socialt och ekonomiskt perspektiv. I samrådshandlingen för ny översiktsplan redovisades flera förslag på nya bostadsområden. Arbetet med översiktsplanen avbröts Inom befolkningsmålsprojektet pågår utredningar för att bedöma om två områden bedöms bli attraktiva för marknaden, ett centralt område i Timrå och ett område i Fagervik. Redovisning av om de främjar utvecklingen beräknas kunna ske i slutet av året. Den helt avgörande frågan är om kostnaderna för exploatering är rimliga i förhållande till prisnivån på nya småhus och lägenheter. Prognos: målet uppfylls delvis.

10 10 Barn- och utbildningsnämnden Effektmål Alla som vistas i skolans och förskolans miljöer ska behandlas med lika rättigheter och möjligheter. Alla elever i Timrå ska känna sig trygga i sin skola. Personalpool ska införas för att säkerställa personalens behörighet. Styrtal Utveckling av skolans likabehandlingsplaner som följs upp via internkontrollplanen. Varje förskola och skola har en egen likabehandlingsplan. Prognos: målet uppfylls. Kultur- och tekniknämnden Effektmål Till utgången av år 2012 ha genomfört energioptimering i alla verksamhetslokaler som leder till minskad förbrukning med minst 10 %. Styrtal Andelen energiförbrukning i förhållande till år Energiförbrukningen i verksamhetslokalerna beräknas minska med 12,7% mellan 2008 och Prognos: målet uppfylls. Miljö- och byggnadsnämnden Effektmål Miljö- och byggnadsnämnden ska bistå de fasta tillsynsobjekten med grundläggande energiråd och tillse att verksamheterna energiplanerar. Under perioden ska energidialog föras med verksamheter som har en betydande energiförbrukning och klimatpåverkan. Styrtal Under 2012 ska energisamtal med inriktning på energiplanering hållas med 10 olika verksamheter. Uppföljning ska göras av de verksamheter som haft energisamtal tidigare år. Miljö- och byggnadsnämnden marknadsför möjligheten för verksamheter att motta information om energiplanering. Tre samtal har genomförts under perioden. Prognos: målet kommer inte att nås. Socialnämnden Effektmål Medarbetarna bemöter brukare och medborgare med respekt, ger tydliga besked samt ett individanpassat stöd med bibehållen integritet. Styrtal Minst 80 % av brukarna anger att de är nöjda med socialtjänstens service. Medborgare och organisationer upplever att de har god insyn samt möjlighet till påverkan. Under v 30 genomfördes den årliga brukarundersökningen i hela Sverige. Alla äldre med insatser i form av hemtjänst eller särskilt boende ges då möjlighet att besvara en enkät utskickad av SCB. Resultatet har ännu inte publicerats på Öppna jämförelser. Brukarundersökning inom Individ och familjeomsorg kommer att genomföras under hösten. Inom programområdet omsorg om funktionshindrade har brukarundersökning genomförts. Målet ej uppföljt per den 31 augusti. Vision 2015: 4. Personalpolitik Kommunen är en god arbetsgivare som medger hög grad av delaktighet, mångfald, inflytande, kompetensutveckling och ansvar för varje medarbetare. Personalens kreativitet och kompetens tas tillvara och stimuleras. Prognos: av de tre verksamhetsmål med koppling till det kommungemensamma personalpolitiska målet, som anses vara av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning, bedöms två mål kunna uppfyllas helt eller delvis under året. Ett mål har inte kunnat följas upp per den 31 augusti. Bedömningen är att detta innebär att kommunen närmar sig det kommungemensamma personalpolitiska målet under året. Barn- och utbildningsnämnden Effektmål Alla medarbetare är förtrogna med uppdraget att skriva individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram för eleverna. Styrtal Stickprov på individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram ska utföras och följas upp på varje skola enligt internkontrollplanen.

11 Stickprov på individuella utvecklingsplaner följs upp den 1 oktober enligt internkontrollplanen. Målet ej uppföljt per den 31 augusti. Kultur- och tekniknämnden Effektmål Innan utgången av 2012 ha utrustat vår maskinpark med miljöfordon och maskiner som ger en godtagbar arbetsmiljö för våra maskinförare. Styrtal Antal fordon och maskiner som uppfyller godkända miljökrav. En väghyvel återstår att införskaffa för att uppnå det arbetsmiljömässiga målet. Övriga "dåliga" fordon har ersatts. Väghyvel finns upptagen i kultur- och tekniknämndens investeringsbudget för Prognos: målet uppfylls delvis. Socialnämnden Effektmål Våra chefer/ledare har ett synligt/tydligt ledarskap som tar tillvara medarbetares kunskaper, erfarenheter och idéer. Ledarskapet är öppet och involverande med hög informationsnivå. Alla anställda vägleds att nyttja sin fulla kapacitet. Styrtal 90 % av medarbetarna uppger att chefen/ledaren lever upp till målen. Målet är uppnått chefer/ledare uppger i medarbetarsamtal att de lever upp till målen. Ingen chef/ledare har haft låg löneutveckling, inga handlingsplaner har utarbetats för chefer/ledare. Prognos: målet uppfylls. Vision 2015: 5. Ekonomi Kommunen har handlingsfrihet på kort och lång sikt. Detta uppnås genom att det ekonomiska resultat ligger på en nivå som innebär god ekonomisk hushållning, soliditeten stärks successivt och den långfristiga låneskulden minskar. 11 Prognos: fyra av nämndernas verksamhetsmål med koppling till det kommungemensamma ekonomimålet har utpekats som varande av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning. Tre av dessa bedöms helt eller delvis kunna uppfyllas under året. Utvecklingen under 2012 får därmed anses vara ett steg i rätt riktning mot uppfyllande av det kommungemensamma ekonomimålet. Barn- och utbildningsnämnden Effektmål En ekonomi i balans. Styrtal Noll eller positiv resultatavvikelse i årsbokslutet. Verksamheten visar ett prognostiserat underskott. Prognos: målet uppfylls inte. Kultur- och tekniknämnden Effektmål Kvalitet i projektering och upphandling. Styrtal Högst 10 % differens mellan projekterat och upphandlat pris. Ett projekt, Torget, kan för närvarande utvärderas. Där uppgick det kalkylerade priset till tkr och det antagna anbudet tkr, dvs. 2 % under det kalkylerade priset. Prognos: målet uppfylls. Miljö- och byggnadsnämnden Effektmål Miljö- och byggnadsnämnden ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet, vilket innebär att nämndens budget för 2012 ska vara i balans och övriga verksamhetsmål nås. Målet ska följas upp vid varje nämndssammanträde, samt särskilt i tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning. Styrtal För 2012 ska budgeten vara i balans och verksamhetsmålen nås, vilket ska visas vid samtliga rapporttillfällen. Några verksamhetsmål kommer inte att uppfyllas. Budgeten är i balans. Prognos: målet uppfylls delvis.

12 Socialnämnden Effektmål Socialnämnden nyttjar tilldelade resurser optimalt. Styrtal Socialnämnden följer löpande utvecklingen av ekonomin. När avvikelse rapporteras initierar nämnden analys/utredning samt föreslår åtgärder. Antalet verkställda timmar i hemtjänsten har under perioden jan- juni varit högre än beräknat vilket medfört mer resurser för att kunna verkställa alla beslut. Trycket från sjukhuset att ta hem medicinskt färdigbehandlade var stort under våren - försommaren men har sedan minskat vilket innebär att kostnaderna för medicinskt färdigbehandlade kommit i fas. Prognos: målet uppfylls. Sammanfattning uppfyllelse av mål av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning Totalt 25 av nämndernas verksamhetsmål har valts ut som varande av särskilt betydande för god ekonomisk hushållning. Av dessa har elva mål, 44 %, bedömts kunna uppfyllas helt eller delvis vid årets slut, Sex mål har av nämnderna inte ansetts möjliga att följa upp per den 31 augusti. Man har hänvisat till att statistik avseende meritvärden, betyg etc. blir tillgänglig först senare under hösten, uppföljning enligt internkontrollplan och kundattityd-/brukarundersökning sker senare under hösten. 12 Även de kommungemensamma målen i Vision 2015 är enligt verksamhetsplanen för av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning. Dessa mål är dock svårare att följa upp eftersom de är av mer övergripande natur och avser hela kommunen. Ett försök har dock gjorts i avsnittet ovan, utifrån uppfyllelsen av de nämndsvisa målen av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning. Denna uppföljning pekar mot att steg i rätt riktning tas under 2012 mot ett uppfyllande av det personalpolitiska målet och ekonomimålet. Särskilt för ekonomimålet visar uppföljningen i delårsrapporten på en relativt hög måluppfyllelse. Bedömning Det prognostiserade ekonomiska resultatet för kommunen är 38,4 mnkr, vilket är 31,6 mnkr högre än budgeterat. Den prognostiserade avvikelsen för styrelse/nämnder är -4,2 mnkr. Detta innebär att den prognostiserade måluppfyllelsen för kommunen som helhet sker inom budget. För styrelse/nämnder, där verksamheten bedrivs, sker inte måluppfyllelsen inom budget. Bedömningen är att de mål som bedömts vara av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning delvis kommer att vara uppfyllda vid årets slut och att måluppfyllelsen för hela året delvis kommer att leda till god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

13 13 Finansiell analys mnkr 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-3,2-7,3-4, utfall Finansnetto 2011 utfall 2012 prognos Finansnetto Finansnettot för perioden är negativt och uppgår till 2,2 mnkr, en försämring med 0,4 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. I helårsprognosen uppgår finansnettot till 4,0 mnkr, en förbättring jämfört budget med 1,0 mnkr. Förbättringen beror bl.a. på att nyupplåning kommer att bli lägre än budgeterat. Nettokostnadsandel inkl finansnetto Nettokostnadsandelen för perioden uppgår till 91,9 %. Jämfört med motsvarande period föregående år är det en ungefär samma nivå. Enligt prognosen för helåret kommer nettokostnadsandelen att uppgå till 95,6 %, vilket är en förbättring med 3,6 % jämfört med budget. Nettokostnadsandel är verksamhetens nettokostnad inkl finansnetto genom skatteintäkter/generella statsbidrag. 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 29 Soliditet% 31 Finansiell ställning Soliditeten (eget kapital i förhållande till totala tillgångar) för perioden uppgår till ca 37 % vilket är 6 % bättre jämfört med bokslut Prognosen för helåret är en soliditet på 35 % vilket är bättre än målsättningen på 32 %. Kommunens soliditet är låg jämfört med andra kommuner. När ansvarsförbindelsen för pensionsåtagande medräknas blir soliditeten negativ. Nettoinvesteringar och avskrivningar Periodens nettoinvestering uppgår till 43,6 mnkr. Totalt för året finns 87,5 mnkr i investeringsbudgeten. Utfall för helåret beräknas bli ca 78 mnkr. Anledning till att utfall inte förväntas komma upp i budgeterad nivå är att några investeringsprojekt är förskjutna i tiden till kommande år. Anläggningstillgångarnas värde har ökat under perioden då avskrivningarna uppgått till drygt 17 mnkr utfall 2011 utfall 2012 prognos Nettokostnad 97 % utfall 2011 utfall 2012 prognos mnkr Nettoinvest Avskrivning 78,4 61, ,3 24,0 29, utfall 2011 utfall 2012 prognos

14 14 De långfristiga lånen (inklusive kortfristig del av långfristiga lån) förfaller till räntejustering enligt följande: År mnkr % , , , , , ,3 10 Summa 153,5 100 Ur ett riskperspektiv är det viktigt att redovisa eventuella valuta- och ränterisker. Kommunen får inte enligt gällande riktlinjer uppta lån i utländsk valuta. Några valutarisker kan därför inte förekomma. Ränterisk kan definieras som risken att oväntade förändringar i allmänna ränteläget leder till sämre räntenetto. Ränterisker beror främst på kapitalbindnings- och räntebindningsstruktur. Av kommunens lån var 23 % med rörlig ränta 31/8. Genomsnittsräntan var 3,19 %. De långfristiga lånen (inklusive kortfristig del av långfristiga lån) förfaller till kapitaljustering enligt följande: År mnkr % , , , , , ,3 10 Summa 153,5 100 Fördelning av kommunlån efter motparter Långivare Belopp, mnkr % Kommuninvest 137,4 90 % Handelsbanken 16,1 10 % Summa 153,5 100 % Avstämning mot balanskrav Mnkr 2012 Ingående resultat 0 Årets resultat, prognos 38,4 Avgår: Realisationsvinst -0,2 Utgående resultat, prognos 38,2 Likviditet Likvida medel uppgår till 44,1 mnkr per 31 augusti Jämfört med motsvarande period föregående år är det en minskning med 21,0 mnkr. Avsättningar Avsättningar innefattar främst pensioner och löneskatt intjänade fr.o.m Pensionsavsättningarna avser bl.a. förmånsbestämd ålderspension, särskild ålderspension samt garanti- och visstidspension. De individuella pensionerna redovisas som en kortfristig skuld. Totalt uppgår avsättningarna till 51,8 mnkr för pensioner och löneskatt. Övrig avsättning uppgår till 25,3 mnkr och avser pensioner räddningstjänsten samt avsättning deponi. Borgensåtaganden och förlustgarantier Inga borgensåtaganden eller förlustgarantier har infriats under perioden.

15 Finansiella rapporter kommunen 15 Noterna återfinns i anslutning till sammanställd redovisning. Driftredovisning, (mnkr) Utfall netto aug 2011 Utfall netto aug 2012 Budget netto 2012 Helårsprognos 2012 Budgetavvikelse 2012 Kommunstyrelse Kommunledningskontor 27,0 29,4 46,0 48,0 2,0 Räddningstjänst 10,5 10,8 16,8 16,3 0,5 Näringslivskontor 3,4 5,0 9,0 9,0 0 Sysselsättningsåtgärder 4,6 5,1 9,6 9,6 0 Samhällsenhet 2,3 1,8 4,0 4,0 0 Anslag oförutsedda behov, 0 0 0,3 0 0,3 medfinans EU-proj1) Barn- och utbildningsnämnd 226,1 236,4 355,9 358,9 3,0 Kultur- och tekniknämnd 44,6 46,5 76,4 76,4 0 Kultur- och tekniknämnd, 0,4 0, renhållning 2) Miljö- o byggnadsnämnd 4,2 3,9 6,7 6,7 0 Miljö- o byggnadsnämnd, Barb 1,2 4,4 5,5 5,5 0 Revision 0,5 0,5 0,9-0,9 0 Socialnämnd exklusive 178,4 182,0 290,0 284,0 6,0 försörjningsstöd Socialnämnd, förs.stöd 12,5 14,2 15,5 21,5 6,0 Summa styrelse/ 515,0 539,6 836,6 840,8 4,2 nämnder Kommunalskatt 463,4 475,9 706,3 713,8 7,5 Gen statsbidr inkl LSS utj 101,7 102,6 147,8 153,1 5,3 Finansnetto 1,7 2,2 5,0 4,0 1,0 Övrig finansiering 4,5 10,6 5,7 16,3 22,0 Summa finans 558,8 587,0 843,4 879,2 35,8 TOTALT 43,8 47,3 6,8 38,4 31,6 1) Budget vid årets början 5,0 mnkr 2 ) Resultat per 31/12 balanseras till kommande år Kommentarer till driftredovisning Styrelse och nämnder Styrelsens och nämndernas sammanlagda prognoser för 2012 är en negativ budgetavvikelse på -4,2 mnkr. Den största positiva avvikelsen finns för socialnämnden exkl. försörjningsstöd 6,0 mnkr. Negativ avvikelse redovisas för kommunledningskontoret 2,0 mnkr, barn- och utbildningsnämnden 3,0 mnkr, socialnämnden - försörjningsstöd - 6,0 mnkr. Den 18/6 beslutade KF om tilläggsbudget till socialnämnden försörjningsstöd på 1,5 mnkr samt att resterande underskott för socialnämnden försörjningsstöd ska finansieras av mot-

16 svarande överskott för socialnämnden exkl. försörjningsstöd. Miljö- och byggnadsnämnden bostadsanpassning, har av kommunstyrelsen vid 2 tillfällen beviljats tilläggsanslag med sammanlagt 2,5 mnkr I enlighet med redovisning i periodrapporter under 2011 har kommunstyrelsen beslutat att uppdra till övriga styrelser och nämnder som prognostiserar underskott att vidta åtgärder för att undvika underskott. Kommunledningskontoret redovisar att en diskussion med kollektivtrafikmyndigheten förbereds kring befarat underskott för bussresor. Barn- och utbildningsnämnden redovisar att nämnden beslutat om inköpsstopp och återhållsamhet. Vidare redovisas att vissa tjänster ej återsätts samt restriktioner vid vikarieanskaffning.. Finansförvaltning Budget 2012 Prognos 2012 Avvik else 2012 Skatter Generella statsbidrag Finansnetto Övr. finans (pension, reavinst/ förlust m.m.) Summa riket nu bedöms bli högre. Definitivt besked om hur slutavräkningar påverkar 2012 kommer i december. De generella statsbidragen beräknas bli 5,3 mnkr högre än budgeterat. Ökningen beror främst på högre bidrag i inkomstutjämningen pga. minskad skattekraft, befolkningsökning samt högre intäkt från den kommunala fastighetsavgiften. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i nuläget bli sammanlagt ca 12,8 mnkr högre än budgeterat. Finansnettot beräknas, bl.a. med anledning av senarelagd upplåning bli 1,0 mnkr bättre än budgeterat. Övrig finansiering beräknas lämna överskott med prel. ca 22 mnkr främst beroende på återbetalning från AFA med prel. 16,8 mnkr av tidigare års premier för avtalsförsäkringar. I den mån återbetalningen används för att finansiera ytterligare verksamhet försämras prognosen. Vidare beräknas reducerade kostnader för avtalsförsäkringar 2012 samt överskott för pensioner mm. Enligt den senaste prognosen över skatteunderlagets utveckling från SKL, som kom i slutet på augusti, kommer de slutavräkningar på skatteintäkterna som ska bokföras på 2012 att bli plus 12,6 mnkr. Jämfört med budget skulle då skatteintäkterna enligt prognosen bli 7,5 mnkr högre. Budgeten för skatteintäkter och generella statsbidrag för 2012 upprättades utifrån prognos från Sveriges kommuner och landsting(skl)från augusti Ökningen av skatteintäkterna beror främst på att timlöneökningarna på hela arbetsmarknaden i

17 17 Resultaträkning kommunen (mnkr) Not Utfall tom Utfall tom Budget 2012 Helårsprognos 2012 Budgetavvikelse 2012 Verksamhetens intäkter Not 1A 151,1 134,4 187,6 215,0 27,4 Verksamhetens kostnader Not 1B 655,5 646, ,5 7,6 005,9 Avskrivningar/nedskrivningar Not 2 15,0 17,2 24,0 26,0 2,0 Verksamhetens nettokostnader 519,5 528,9 842,3 824,5 17,8 Skatteintäkter Not 3 463,4 475,9 706,3 713,8 7,5 Generella statsbidrag/utjämning Not 4 101,7 102,6 147,8 153,1 5,3 Finansiella intäkter Not 5 3,1 3,1 5,0 4,5-0,5 Finansiella kostnader Not 6 4,9 5,4 10,0 8,5 1,5 Resultat före extraordinära poster 43,8 47,3 6,8 38,4 31,6 Extraordinära intäkter/kostnader Periodens/årets resultat Not 7 43,8 47,3 6,8 38,4 31,6 Betalningsflödesanalys kommunen (mnkr) Utgående balans 2011 Utfall tom Helårsprognos 2012 Den löpande verksamheten Periodens resultat 7,9 47,3 38,4 Justering av- och nedskrivningar 32,8 17,2 26,0 Justering gjorda avsättningar 27,1 3,2 6,1 Justering realisationsresultat 0,9-0,2-0,2 Just övr. ej likviditetspåv poster 4,4-21,0 12,6 Medel fr vht före förändr av rörelsekapital 62,5 46,5 82,9 Ökning/minsk kortfr fordring 2,2 10,0-3,9 Ökning/minsk förråd/varulager 0 0,5 0,4 Ökning/minsk kortfr skuld 46,7 10,1-2,8 Kassaflöde från löpande vht 13,6 46,9 76,6 Investeringsvht Invest i materiella tillgångar 61,7 43,6 78,4 Avyttrade mat anläggningstillg 0,9 0,5 1,0 Invest i finans anläggningstillg Förs finans anläggningstillg Nettoförändring leasingtillgångar 0,9 0,7 0,9 Kassaflöde från investeringsvht 59,9-42,4-76,5 Finansieringsvht Nyupplåning 20,0 15,0 Amortering av skuld Övr. ökning långfr skuld Förändring leasingskuld Ökning långfristiga fordringar 17,5 2,3 0,9 10,6 11,0 0,1 0,7 0,8 17,0 0 0,9 1,5 Minskning långfristiga fordringar 4,2 2,4 3,5 Kassaflöde från finansieringsvht 2,5-10,2-0,9 Periodens kassaflöde 48,8 5,7-0,8 Likvida medel vid årets början 98,6 49,8 49,8 Likvida medel vid periodens slut 49,8 44,1 49,0

18 18 Balansräkning kommunen (mnkr) Not Utgående balans Utgående balans Helårsprognos Tillgångar Anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska Not 8a 354,6 361,9 370,0 anläggningar Pågående investeringar Not 8b 10,8 31,0 41,0 Maskiner och inventarier Not 9 23,3 22,2 25,0 Finansiella anläggningstillgångar Not 10 59,5 57,9 57,0 Summa anläggningstillgångar 448,2 473,0 493,0 Omsättningstillgångar Förråd/expl.fast Not 11 6,4 5,9 6,0 Kortfristiga fordringar Not 12 93,9 103,9 90,0 Kassa o bank Not 13 49,8 44,1 49,0 Summa omsättningstillgångar 150,1 153,9 145,0 Summa tillgångar 598,3 626,9 638,0 Eget kapital, avsättningar o skulder Summa eget kapital Not ,8 230,1 221,2 varav Periodens resultat 7,9 47,3 38,4 Avsättningar Avsättningar för pensioner m.m. Not 15a 49,4 51,8 53,0 Övriga avsättningar Not 15b 24,5 25,3 27,0 Summa avsättningar 73,9 77,1 80,0 Skulder Långfristiga skulder Not 162,0 150,2 160,0 16a+b Kortfristiga skulder Not ,6 169,5 176,8 Summa skulder 341,6 319,7 336,8 Summa eget kapital, avsättningar och skulder Borgensåtaganden, pensionsförpliktelser 598,3 626,9 638,0 Not ,3 858,0 860,0 Soliditet exkl. ansvarsförbindelse 31 % 37 % 35 % (andelen eget kapital av de totala tillgångarna)

19 Investeringsredovisning (mnkr) Kommunstyrelse Utfall netto Anslag netto 2012 Varav kompletteringsbudget Helårsprognos 2012 Avvikelse 2012 Infrastruktur Söråker Bro Fagervik 1,0 0,2 10,9 0,7 2,1 0,7 5,0 1,4 6,0 0,7 IT verksamhet 0 0,8 0,8 0,6 0,2 Datorer 0,2 0 0,2 0,2 Gräsklipp AME 0,1 0 0,1 0,1 Primärkarta 0 0,2 0,2 0 Summa Kommunstyrelsen 1,5 12,6 0,6 7,5 5,1 Kultur- och tekniknämnd Centrumutveckling 7,6 12,5 12,5 0 Skolprojekt Ljustorp 0,7 0,6-0,6 0,7 0,1 Skolprojekt Etapp 1 o 2 29,4 44,0 44,0 0 Skolproj et 3, Mariedal 0,2 3,0 3,0 0 Strandpromenad Söråker 0,8 1,4-1,4 1,4 0 Förnyelse vägbelysning 1,1 2,0 2,0 0 GC-väg Järnväg Bergefors 0 1,5-1,5 0 1,5 Kran SC45 0,1 0 0,1 0,1 Skylt kom väg 0 0,6 0,1 0,6 0 Värmeanläggning 0,9 1,9 0,1 1,9 0 Timrå Station 0,1 0 0,1 0,1 Summa Kultur- och tekniknämnd 41,0 67,5 3,4 66,4 1,1 Barn- och utbildningsnämnd Inventarier nya skolan - 0,5 4,4 1,6 2,8 IT mm 0,4 2,0 2,0 0 Summa Barn- och utbildningsnämnd 0,9 6,4 3,6 2,8 Socialnämnd Div. invest Soc nämnd 0,2 1,0 1,0 0 Summa Socialnämnd 0,2 1,0 1,0 0 Summa 43,6 87,5 2,8 78,4 9,1

20 Kommentarer till investeringsredovisningen Totalt finns 87,5 mnkr till nämnderna förfogande att genomföra investeringsprojekt, varav 2,8 mnkr i kompletteringsbudget. Under tiden januari - augusti har det nettoinvesterats för 43,6 mnkr. Något projekt är förskjutet i tid och kommer ej att färdigställas under Prognosen innebär en investeringsnivå på drygt 78 mnkr för 2012, vilket är ca 9 mnkr mindre än budget. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har en investeringsbudget på 12,6 mnkr, varav 0,9 mnkr i kompletteringsbudget. 7,5 mnkr bedöms komma att utnyttjas under året. Projekt Infrastruktur Söråker kommer delvis att utföras under Resterande investeringarna planeras genomföras kommande år. 20 För projekt Bro Fagervik erfordras kompletteringsbudget. Kultur- o tekniknämnd Nämnden har en budget på 67,5 mnkr, varav 2,0 mnkr i kompletteringsbudget. Förutom projekt GC-väg över Järnvägen i Bergeforsen förväntas alla investeringsmedel ianspråktas under Barn och utbildningsnämnd Av nämndens budget om 6,4 mnkr förväntas bara mindre delar av medel för inventarier nya skolan att ianspråktas, huvuddelen av inköpen sker istället under Socialnämnden Av nämndens budget förväntas hela anslaget om 1,0 mnkr att investeras.

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport 2014. Timrå kommun

Delårsrapport 2014. Timrå kommun Bild 1. Årets föreningshjältar firades på Fagerstranden i samband med Folkan Waterfront. Från vänster Ewa Lindstrand, Årets Förebild Anna Hanning, Årets Förening IFK Timrå, Årets Ledare Linda Knutar och

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

foto ida hagberg Årsredovisning 2013 Timrå kommun

foto ida hagberg Årsredovisning 2013 Timrå kommun foto ida hagberg foto pär olert Årsredovisning 2013 Timrå kommun foto pär olert 2013 Ett år med stark framtidstro! Nu är det åter dags att lägga ett händelserikt år till handlingarna under 2013 hände

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015-2017. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24 196

Budget och verksamhetsplan 2015-2017. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24 196 bilder från hängbron, nya mariedal skolan samt invigning av hemsjukvården.foto: marie zetterlund Budget och verksamhetsplan 2015-2017 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24 196 2 Innehållsförteckning

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium TOAK Ico W önö 2014-04-14 2014-04-07 onr. Revisionsrapport "Granskning av bokslut per 2013-12-31" Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Delårsrapport 2006. januari - augusti

Delårsrapport 2006. januari - augusti Delårsrapport 2006 januari - augusti VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 31 augusti 2006 Periodens resultat + 135 Mkr Prognostiserat helårsresultat + 99 Mkr Realisationsvinst vid försäljning av Centrumfastigheterna

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer