Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1"

Transkript

1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion

2 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH FÖRETAGSNÄMNDEN... 6 FRITIDSNÄMNDEN... 6 KULTURNÄMNDEN... 6 MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN... 7 SOCIAL- OCH ÄLDRENÄMNDEN... 7 TEKNISKA NÄMNDEN... 7 UTBILDNINGSNÄMNDEN... 8 SÄRSKILDA BESLUT... 9 KOMMUNGEMENSAMT OCH KOMMUNSTYRELSEN... 9 ARBETS- OCH FÖRETAGSNÄMNDEN FRITIDSNÄMNDEN KULTURNÄMNDEN MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN NATURRESERVATSNÄMNDEN SOCIAL- OCH ÄLDRENÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN BUDGET 2013 I SIFFROR KOMMUNSTYRELSEN DEMOKRATI ORDNING OCH REDA ÖKA MEDBORGARNAS INFLYTANDE OCH STÄRK FÖRTROENDEMANNAROLLEN VALMÖJLIGHETER FÖR ALLA SE ÖVER SYSTEMET MED INTERNHYRA KOLLEKTIVTRAFIK KLIMAT OCH MILJÖ BEBYGGELSE OCH BOSTÄDER NACKA SOM ARBETSGIVARE RÄTT TILL HELTID FASTIGHETSFRÅGOR OCH MARKPOLITIK PROJEKTET HAMN ARBETS- OCH FÖRETAGSNÄMNDEN ARBETE ÅT ALLA JOBB- OCH UTVECKLINGSRESURS SOMMARJOBB/FERIEARBETE VUXENUTBILDNING OCH SFI EN VÄG TILL ARBETE INTEGRATION FRITIDSNÄMNDEN FRITIDSGÅRDEN ETT UNGDOMENS HUS MENINGSFULL FRITID HELA LIVET ETT STARKT FÖRENINGSLIV KULTURNÄMNDEN

3 EN KULTURSKOLA FÖR ALLA BARN FRIA BIBLIOTEK VIKTIGA FÖR DEMOKRATIN FLER OCH MER TILLGÄNGLIGA KULTURLOKALER PROJEKTET HAMN MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN ETT VARIERAT BOSTADSBESTÅND MARKPOLITIKEN UTBYGGD KOLLEKTIVTRAFIK EN NÖDVÄNDIGHET STÄRKT STRANDSKYDD NACKA DEN KLIMATMEDVETNA KOMMUNEN NATURRESERVATSNÄMNDEN SOCIAL- OCH ÄLDRENÄMNDEN VÅRA BARN OCH UNGDOMAR BARN SOM BROTTSOFFER INRÄTTA EN KOMMUNAL BARNOMBUDSMAN ANALYSERA DROGANVÄNDNINGEN TIDIGA INSATSER INNAN DET HUNNIT GÅ FÖR LÅNGT BOENDE OCH EKONOMI NOLLTOLERANS MOT HEMLÖSHET OMSORGEN OM VÅRA ÄLDRE ANHÖRIGVÅRDARE KVALITET - INTE BARA SYSTEM TILLGÄNGLIGHET TEKNISKA NÄMNDEN ETT HÅLLBART NACKA TRAFIKSÄKERHETEN VÅRA GEMENSAMMA PARK- OCH STRÖVOMRÅDEN PROMENADVÄGEN VID NACKA BÅTKLUBB ASFALTERA GÅNGSLINGAN MELLAN HENSRIKSDALSBERGET OCH KVARNHOLMSVÄGEN UTBILDNINGSNÄMNDEN LÄRA FÖR LIVET KVALITET I STÄLLET FÖR SYSTEM FÖRSKOLAN SKOLBARNOMSORGEN LIKVÄRDIGHETSRESURSER FOLKBILDNING MODERSMÅLSUNDERVISNING ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

4 Möjligheternas Nacka Vi vill ha ordning och reda i ekonomin och att slöseriet upphör. Vi vill ha en bättre politisk kontroll över vad som sker. Vi vill att politiken ska återföras till de förtroendevalda politikerna. Under de senaste åren har allvarliga brister i skötseln av Nackas ekonomi uppdagats. Den största enskilda skandalen är restaureringen av Nacka stadshus. En ombyggnad som drog över budgeten med flera hundra miljoner kronor. Pengar som Nackas invånare fått stå för. Vid två tillfällen fortsatte ombyggnadsprojektet utan att medel hade beviljats av fullmäktige. Bristande ledning, dålig kontroll, interna sammanträden som inte protokollförts samt dåliga avtal är några skäl till skandalen. I flera av våra politiska nämnder visade sig ekonomin vara mycket nonchalant skött. Detta har påpekats av både kommunens förtroendevalda revisorer och av kommunen anlitade revisionsbyrån Ernst & Young. Man brukar ibland tala om "maktens arrogans" och det är det som har präglat den ekonomiska styrningen av Nacka. Det måste vara ordning och reda i kommunens finanser med en bättre politisk kontroll över ekonomin i olika skeden av ett projekts gång. Vi vill ha en bättre planering och vi vill att beslutsunderlagen ska hålla en sådan kvalitet och vara så transparenta att politikerna förstår följderna av de beslut som fattas. I sättet att hantera ekonomin ligger också ett demokratiskt problem, utöver det direkta slöseriet med medborgarnas pengar. Ju färre politiker vi har desto mer minskar möjligheten till insyn och kontroll av verksamheten. Nacka behöver en ny färdriktning Kommunen ska vara bra att leva i under livets alla skeenden. Vi vill ha en kommun där välfärd och möjligheter kommer alla till del. Nacka ska vara den bästa av kommuner att växa upp och bo i. Vi vill skapa förutsättningar för människors frihet så att de kan förverkliga sina drömmar. Och vi vill utveckla Nacka till att bli mer jämställt och framåtblickande samhälle byggt på gemenskap, solidaritet, rättvisa, kreativitet och trygghet. Det finns mycket som är bra i Nacka och vi vill ta vara på det och utveckla kommunen vidare. Välståndet i vår kommun måste komma alla kommuninnevånare till del och valfriheten måste utvecklas. Vi nöjer oss inte med mindre än att alla invånare i vår kommun har samma valmöjligheter oavsett om det handlar om valet av förskola eller hemtjänst. Att kunna välja mellan en privat utförare eller kommunen som utförare måste vara möjligt. Vi är trygga i vissheten att såväl kommunen som en privat utförare kan erbjuda verksamhet av hög kvalité. Det överordnade måste i alla lägen vara kvalitén på tjänsten eller verksamheten och att våra skattepengar används på det för medborgarna mest effektiva sättet. Vi säger därför nej till alla ideologiskt motiverade privatiseringar av kommunal verksamhet medan vi välkomnar alla initiativ som leder till ökad kvalité. För oss socialdemokrater står människan i centrum. Inte systemen. 4

5 Vi kan aldrig acceptera att människor befinner sig i ofrivillig arbetslöshet. Att kunna erbjuda full sysselsättning är det övergripande målet med vår politik. Som land har vi inte råd med det slöseri som arbetslösheten innebär. En förutsättning för att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen är att vi får ett mer jämställt samhälle. När män och kvinnor delar på ansvaret för jobb och familj förbättras både den ekonomiska tillväxten och människors livskvalitet. Kvinnor och män ska ha samma frihet och självständighet, samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter och lika makt att forma sina liv. När alla har ett arbete blir Nacka rikt, både ekonomiskt och mänskligt. Alla har skyldighet att bidra till samhällets utveckling utifrån sina förutsättningar. Med fler människor i arbete klarar vi att finansiera utbildning, vård och omsorg för alla. Nacka kommun är en stor arbetsgivare och personalen är en av kommunens största tillgångar. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att både kunna behålla kunnig och kompetent personal och för att attrahera fler kunniga och ambitiösa människor. Detta gör vi bland annat genom att erbjuda personalen goda möjligheter till vidareutbildning och fördjupning av befintlig kunskap och genom att erbjuda alla anställda som så önskar heltidsanställningar. Av erfarenheter från andra kommuner som infört rätt till heltid vet vi att det utöver att förbättra situationen för många anställda också bidrar till att sänka kommunens kostnader för löner. För oss är kvalitén i de verksamheter kommunen har ansvar för viktigare än de bakomliggande systemen med checkar och i vilka driftsformer som verksamheterna utförs. Vår budget tar sin utgångspunkt i att Nacka ska bli den bästa kommunen att växa upp och bo i. Och vi har som mål att alla kommunens invånare ska ha valmöjligheter. Det är viktigare än någonsin att politiken i Nacka förändras. En politik där alla ges förutsättningar att förverkliga sina livsdrömmar. Vi vill skapa möjligheternas Nacka där människan står i centrum och där våra skattepengar inte slarvas bort av en trött och maktfullkomlig moderatstyrd majoritet. 5

6 Skarpa förslag i budgetmotionen Kommunstyrelsen och övergripande Vi föreslår att skatten förblir oförändrad, det vill säga 18,61 kronor. Vi föreslår att Nacka kommun erbjuder heltidstjänster till samtliga anställda. Vi föreslår att anställda hos extern utförare, som bedriver skattefinansierad verksamhet på uppdrag av kommunen, omfattas av meddelarskyddet. Vi föreslår att kommunfullmäktige utser en arbetsgrupp med en företrädare från vart och ett av partierna som är representerade i kommunfullmäktige, för att utreda hur man stärker förtroendemannarollen och att se över kommunens nämnd- och styrelseorganisation. Vi föreslår att internhyran i skolan snarast utreds, med det uttalade syftet att lyfta ut internhyran ur medlen för den löpande verksamheten på respektive skola. Arbets- och företagsnämnden Vi föreslår 7,5 miljoner kronor för att ge ungdomar i Nacka sommarjobb. Vi föreslår 0,5 miljoner kronor för att inrätta en tjänst som praktik- och sommarjobbsamordnare. Fritidsnämnden Vi föreslår en höjning av anslaget till fritidsgårdarna med 1,2 miljoner kronor. Vi föreslår en höjning av anslagen till pensionärsorganisationerna med kronor. Vi föreslår att en parklek inrättas i Braxenparken. Vi föreslår att införa avgiftsfria lån på biblioteken oavsett tekniskt gränssnitt. Kulturnämnden Vi föreslår en ökning i budgeten med 1 miljon kronor till musik- och kulturskola för att nå fler av dem som i dag stängs ute. Vi föreslår en ökning i budgeten med kronor för att stoppa mediebeståndets utarmning. Vi föreslår en ökning i budgeten med kronor för ökat stöd till kulturlokaler. Vi föreslår en ökning i budgeten med 1 miljon kronor för ökat stöd till övrig kulturverksamhet. 6

7 Vi föreslår att projektet HAMN blir kvar under Kommunstyrelsen. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Vi föreslår ökad budget med kronor för klimat- och energirådgivning i Nacka kommun. Vi föreslår en besparing på kronor för projekt. Social- och äldrenämnden Vi föreslår att kvinnojouren får 1 miljon kronor. Vi föreslår att alla familjehemsplacerade barn ska ha ett kontaktombud. Vi föreslår ökat stöd till Polarna Nacka och tjejverkstan. Vi föreslår att en person projektanställs en person för att fungera som stöd till nattvandrarföreningarna. Vi föreslår att tjänster som fältassistenter inrättas. Vi föreslår att kommunen genomför en droganvändningsanalys. Vi föreslår att en tjänst som kommunal barnombudsman inrättas. Vi föreslår anställning av en socialsekreterare på halvtid i Fisksätra. Vi föreslår anställning av en socialsekreterare på halvtid till mottagningsgruppen. Vi föreslår att en tak-över-huvudet garanti införs. Vi föreslår ökade insatser inom försörjningsstödet. Vi föreslår en granskning av omhändertagandet av ensamkommande flyktingbarn. Vi förslår en oberoende utredning av socialtjänstens verksamhet. Vi föreslår ökat anhörigstöd. Vi föreslår en besparing på 20 miljoner kronor genom effektivisering av IT-stödet inom hemtjänsten. Tekniska nämnden Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar att slutföra arbetet med promenadvägen vid Nacka båtklubb. Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar att asfaltera gångslingan mellan Henriksdalsberget och Kvarnholmsvägen. 7

8 Utbildningsnämnden Vi föreslår en ökning av budgeten med 4,3 miljoner kronor för att tillföra fler förskolelärare till förskolan. Vi föreslår utökade öppettider på förskolan, för vilket vi avsätter vi 2,3 miljoner kronor. Vi föreslår en överföring från grundskolecheck och förskolecheck till ett ökat anslag till likvärdighetsresursen med 11 miljoner kronor. Vi föreslår extra resurser med 5 miljoner kronor till fritidshemmen för läxläsning och för mindre barngrupper med 5 miljoner kronor. Vi föreslår att barn till föräldralediga och arbetslösa föräldrar ska få vara på fritidshemmen och för det avsätter vi 2,7 miljoner kronor Vi föreslår att utbildningsnämnden får i uppdrag att se över systemet med SL-kort, så att val av skola inte påverkar rättigheten till SL-kort, och att detta finansieras centralt. Vi vill också att kostnaden för tillägg för helg- och kvällskort utreds. Vi föreslår att vårdnadsbidraget avskaffas. Vi föreslår att karriärvägledningschecken avskaffas. 8

9 Särskilda beslut I de förslag till beslut där det hänvisas till bilagor så är det till bilagor i majoritetens budgetförslag. Kommungemensamt och Kommunstyrelsen 1. Skattesatsen för år 2013 fastställs till 18,61 kronor. 2. Kommunfullmäktige noterar Socialdemokraternas inriktningstext. 3. Partierna i fullmäktige erhåller grundstöd för kanslistöd och politiska sekreterare med mera enligt bilaga 3, men med samma krontal som Partistöd per mandat utgår oförändrat med följande belopp: Partistöd Organisationsstöd, kurser Stöd till ungdomsverksamhet kronor kronor kronor 4. Månadsarvode utgår till kommunal- och oppositionsråd enligt beslut i Kommunfullmäktige den 20 november , dock med den ändringen att inga justeringar görs under 2013( det vill säga oförändrat i förhållande till 2012). 5. Arvoden till förtroendevalda, såväl sammanträdesarvoden som fasta årsarvoden, fasställs till samma belopp som under 2012 (det vill säga ingen höjning med 2 procwent). 6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över arvodessystemet, så att de fasta arvodena till presidierna sänks samtidigt som arvodena till ledamöter och ersättare höjs. Kommunstyrelsen ska snarast återkomma med ett förslag, så att det nya systemet införs från 1 juli Förändringarna ska rymmas inom de tillgängliga budgetramarna. 7. Kommunfullmäktige fastställer en hyreshöjning på 1,5 procent för lokalytor inom kommunen (exklusive förskole- och skollokaler). 8. Kommunfullmäktige fastställer internräntan till 3,0 procent förutom för VA- respektive renhållningsverksamheten, fastställs till 4 procent( affärsverksamheterna ). 9. Kommunfullmäktige fastställer personalkostnadspålägget till 38,98 procent, en sänkning med 0,71 procentenheter. 10. Kommunfullmäktige fastställer personalkostnadspåslaget till 23,05 procent, för anställda som vid årets ingång inte fyllt 26 år 11. Kommunfullmäktige fastställer personalkostnadspåslaget till 17,57 procent för anställda födda Kommunfullmäktige fastställer personalkostnadspåslaget till 0 procent för personer födda 1937 eller tidigare 13. Kommunfullmäktige fastställer den rörliga avkastningsräntan på förvaltade fondmedel samt förvaltade medel från Nacka Energi AB, så att den motsvarar vad kommunen betalar i ränta på checkkrediten. 9

10 14. Kommunfullmäktige fastställer den rörliga kostnadsräntan på det kapital upp till och med 55 miljoner kronor som Nacka Energi AB lånar av kommunen, så att den motsvarar vad kommunen betalar i ränta på checkkrediten. 15. Kommunfullmäktige fastställer den rörliga kostnadsräntan på det kapital upp till och med 10 miljoner kronor som Nysätra Fastighets AB lånar av kommunen, så att det motsvarar vad kommunen betalar i ränta på checkkrediten. 16. Kommunfullmäktige fastställer den rörliga kostnadsräntan på det kapital upp till och med 70 miljoner kronor, utöver befintligt lån på 93 miljoner kronor, varav 90 miljoner är räntebärande, som Nacka Stadshus AB lånar av kommunen, till marknadsmässig ränta. 17. Kommunfullmäktige fastställer kravet på sammanlagd avkastning för Nacka Energi AB till 14 miljoner kronor. 18. Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att upplåta mark, som kommunen inte behöver för sin verksamhet, med tomträtt i stället för att sälja fastigheterna. 19. Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen, med rätt att delegera till resultatenhetschef, att fastställa avgifter för egen fritidsklubbsverksamhet för elever under skolåren De långfristiga lånen får inte överstiga miljoner kronor under Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för Kommunstyrelsens ansvarsområden för 2013 enligt Socialdemokraternas förslag. 22. Kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska erbjuda heltidstjänster till samtliga anställda i kommunen. 23. Kommunfullmäktige beslutar att verka för att anställda hos extern utförare, som bedriver skattefinansierad verksamhet på uppdrag av kommunen, omfattas av meddelarskyddet. 24. Kommunfullmäktige beslutar att utse en arbetsgrupp med en företrädare för vart och ett av partierna som är representerade i kommunfullmäktige, för att utreda hur man kan stärka förtroendemannarollen och för att se över kommunens nämnd- och styrelseorganisation. För detta anslår kommunfullmäktige kronor. 25. Kommunfullmäktige beslutar att behålla projektet HAMN i Kommunstyrelsen. 26. Kommunfullmäktige beslutar om en besparing på Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och stadsledningskontoret med kronor. Arbets- och företagsnämnden 27. Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Arbets- och företagsnämnden för år 2013 enligt Socialdemokraternas förslag. 28. Kommunfullmäktige fastställer checkbeloppen enligt bilaga 2, tabell och Kommunfullmäktige beslutar anslå 7,5 miljoner kronor för att ge ungdomar i Nacka sommarjobb. 30. Kommunfullmäktige beslutar anslå 0,5 miljoner kronor för att inrätta en tjänst som praktik- och sommarjobbsamordnare. 10

11 Fritidsnämnden 31. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget för Fritidsnämnden för år 2013 enligt Socialdemokraternas förslag. 32. Fritidsnämnden bemyndigas att fastställa avgifter för nyttjande av kommunens idrottsoch fritidsanläggningar. 33. Kommunfullmäktig beslutar anslå kronor i utökat stöd till pensionärsorganisationerna. Kulturnämnden 34. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget för Kulturnämnden för år 2013 enligt Socialdemokraternas förslag. 35. Kommunfullmäktige fastställer checkbelopp till oförändrad nivå och avgifter till oförändrad nivå. 36. Kulturnämnden bemyndigas att fastställa övriga avgifter för nyttjande av verksamheter inom nämndens ansvarsområde. 37. Kommunfullmäktige bemyndigar Kulturnämnden att teckna avtal för drift och underhåll med respektive lokalförvaltande organisation avseende kultur- och samlingslokaler. 38. Kommunfullmäktige beslutar anslå 1 miljon kronor till musik- och kulturskola för att nå fler av dem som i dag stängs ute. 39. Kommunfullmäktige beslutar anslå kronor för att stoppa mediebeståndets utarmning i biblioeken. 40. Kommunfullmäktige beslutar anslå kronor för ökat stöd till kulturlokaler. 41. Kommunfullmäktige beslutar anslå 1 miljon kronor för ökat stöd till övrig kulturverksamhet. 42. Kommunfullmäktige beslutar att behålla projektet HAMN i Kommunstyrelsen. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 43. Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ansvarsområden för år 2013 enligt Socialdemokraternas förslag. 44. Kommunfullmäktiga fastställer att kommunstyrelsen beslutar att grundbeloppet (G) i Taxa för planering, byggande, kartor och mättjänster höjs från 51 till Kommunfullmäktige godkänner den justerade taxan för planering, byggande, kartor och mättjänster i enlighet med förslag i särskilt ärende (Kommunstyrelsens förslag den 22 oktober 2012, 270). 46. Kommunfullmäktige anslår kronor för klimat- och energirådgivning i Nacka kommun. 47. Kommunfullmäktige beslutar om en besparing på kronor för projekt. 11

12 Naturreservatsnämnden 48. Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Naturreservatsnämndens ansvarsområden för år 2013 enligt Kommunstyrelsens förslag. 49. Naturreservatsnämnden har i fortsatt uppdrag att se över föreskrifterna för naturreservaten under mandatperioden så att inskränkningar i allemansrätten minimeras och så att naturvården utförs på ett sådant sätt så att värdena för rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald ökar. Social- och äldrenämnden 50. Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget Social- och äldrenämnden för år 2013 enligt Socialdemokraternas förslag. 51. Kommunfullmäktige fastställer checkbelopp enligt bilaga 2, tabell Kommunfullmäktige fastställer taxan för Nacka kommuns arbete enligt alkohol-, tobaksoch lotterilagen och lagen om receptfria läkemedel samt att taxan ska börja gälla från den 1 januari 2013 enligt särskilt beslut (Kommunstyrelsens förslag denn 22 oktober 2012, 271). 53. Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 5 %, omvårdnadsbidraget (anhörigvårdarstödet) till kronor per månad. 54. Kommunfullmäktige anslår 1 miljon kronor till kvinnojouren. 55. Kommunfullmäktige anslår 2 miljoner kronor så att alla familjehemsplacerade barn får ett kontaktombud. 56. Kommunfullmäktige anslår kronor i ökat stöd till Polarna Nacka och tjejverkstan. 57. Kommunfullmäktige anslår kronor för att projektanställa en person som stöd till nattvandrarföreningarna. 58. Kommunfullmäktige anslår 2 miljoner kronor till att inrätta tjänster som fältassistenter. 59. Kommunfullmäktige anslår kronor för att genomföra en droganvändningsanalys. 60. Kommunfullmäktige anslår 1 miljon kronor till en kommunal barnombudsman. 61. Kommunfullmäktige anslår 0,5 miljoner kronor för anställning av en socialsekreterare i Fisksätra. 62. Kommunfullmäktige anslår 0,5 miljoner kronor för anställning av en socialsekreterare till mottagningsgruppen. 63. Kommunfullmäktige anslår 4 miljoner kronor för att införa en tak-över-huvudet garanti. 64. Kommunfullmäktige anslår 2 miljoner kronor för ökade insatser inom försörjningsstödet. 65. Kommunfullmäktige anslår 1,8 miljoner kronor för att genomföra en granskning av omhändertagandet av ensamkommande flyktingbarn. 66. Kommunfullmäktige anslår 2 miljoner kronor för en oberoende utredning av socialtjänstens verksamhet. 67. Kommunfullmäktige anslår 1,8 miljoner kronor i ökat anhörigstöd. 12

13 68. Kommunfullmäktige beslutar om en besparing på 20 miljoner kronor genom effektivisering av IT-stödet inom hemtjänsten. Tekniska nämnden 69. Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Tekniska nämnden för år 2013 enligt Kommunstyrelsens förslag. 70. Kommunfullmäktige fastställer Avfallsverkets nettobudget till 2 miljoner kronor och VAverkets nettobudget till 0 kr. 71. Kommunfullmäktige fastställer att avfallstaxan och VA-taxan är oförändrad. 72. Kommunfullmäktige beslutar att slutföra arbetet med promenadvägen vid Nacka båtklubb. 73. Kommunfullmäktige beslutar att asfaltera gångslingan mellan Hensriksdalsberget och Kvarnholmsvägen. Utbildningsnämnden 74. Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Utbildningsnämnden för år 2013 enligt Socialdemokraternas förslag. 75. Kommunfullmäktige ger Utbildningsnämnden i uppdrag att omarbeta checken för skolan så att mer pengar går till Salsa respektive likvärdighetsgarantin och mindre till den generella tilldelningen. Därutöver bör särskilda resurser tilldelas skolor i socioekonomiskt svagare upptagningsområden. Kommunfullmäktige beslutar att göra en omfördelning från grundskolecheck och förskolecheck till förmån för ökat anslag till likvärdighetsresursen med 11 miljoner kronor 76. Kommunfullmäktige anslår 4,3 miljoner kronor för att tillföra fler förskolelärare till förskolan. 77. Kommunfullmäktige anslår 2,3 miljoner kronor för utökade öppettider på förskolan. 78. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Utbildningsnämnden att se över systemet med SL-kort, så att val av skola inte påverkar rättigheten till SL-kort, och att detta finansieras centralt, samt att utreda kostnaden för tillägg för helg- och kvällskort. 79. Kommunfullmäktige anslår 5 miljoner kronor till fritidshemmen för läxläsning och minskade barngrupper. 80. Kommunfullmäktige anslår 2,7 miljoner kronor för att barn till föräldralediga och arbetslösa föräldrar ska få vara på fritidshemmen. 81. Kommunfullmäktige beslutar ge Utbildningsnämnden i uppdrag att omarbeta checken för förskolan så att en del är fast för öppettider mellan exempelvis och att särskild ersättning utgår till de förskolor som har öppet utöver det. 82. Kommunfullmäktige beslutar att avskaffa vårdnadsbidraget. 83. Kommunfullmäktige beslutar att avskaffa karriärvägledningschecken. 84. Kommunfullmäktige uppdrar åt Utbildningsnämnden och Kulturnämnden att under 2013 säkerställa att alla elever i Nacka får likvärdig tillgång till skolbibliotek i enlighet med 13

14 Skolinspektionens krav. Vid behov ska läxläsning kunna ordnas i skolbiblioteken, och då gärna i samarbete med skolbarnomsorgen. Överförmyndarnämnden 85. Kommunfullmäktige fastställer driftsbudgeten för Överförmyndarnämnden för år 2013 enligt Kommunstyrelsens förslag. 14

15 Budget 2013 i siffror Tabell; Rambudget Rambudget (tkr) Majoritetens förslag 2013 (S)-förslag 2013 Skillnad (S) jämfört med majoriteten Kommunstyrelsen, KF, KS, stadsledningskontoret, osv Arbets- och företagsnämnden Fritidsnämnden Kulturnämnden Miljö - och stadsbyggnadsnämnden Naturreservatsnämnden Social- och äldrenämnden Tekniska nämnden Utbildningsnämnden Överförmyndarnämnden Summa

16 Kommunstyrelsen Demokrati Öppenhet är demokratins förutsättning och styrka. Demokratins yttersta innebörd är att politiken är åtkomlig och möjlig att påverka för var och en. Under senare år har vi sett hur det blivit svårare och svårare för medborgarna att få inflytande över politiken i Nacka. Det har inte bara blivit längre avstånd mellan politiker och medborgare, utan det har också skett en överflyttning av politiska beslut till tjänstemän. Vi vill ha en bättre politisk kontrollfunktion. Planeringen måste bli bättre och vi politiker måste få bättre beslutsunderlag. Oroväckande är att majoriteten överlämnar viktiga politikerfunktioner till tjänstemännen. Här har kommunstyrelsen ett angeläget utvecklingsområde. Det gäller att klargöra att det är de förtroendevalda politikerna som företräder Nackaborna och som med hjälp av fullödiga beslutsunderlag tar ansvar för besluten i kommunen. Men det gäller också att öka Nackabornas möjlighet att påverka politiska processer och beslut genom politisk dialog. Frågan inställer sig också: Har Nacka kommun en tillräckligt bra styrelse- och nämndorganisation? Ordning och reda Kommunstyrelsen har som särskilt ansvar att samordna och ha uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Den omfattande bristen på politiskt ledarskap i de fortlöpande ekonomiska processerna har inte minst under år 2011 och 2012 medfört att medel, som budgeterats för den ordinarie driften av verksamheten, i stället alltför många gånger på ett felaktigt sätt betalats ut till olika entreprenörer och anordnare. Kommunen har under året dessutom behövt ta nya lån för att klara den löpande verksamheten. Gång på gång har olika större byggnadsprojekt och andra projekt överskridit budget. IT-kostnaderna har också skjutit i höjden. Tilläggsanslag för projekt som havererat ekonomiskt har begärts så sent att kommunfullmäktige mer eller mindre stått inför fullbordat faktum och därigenom inte haft något annat val än att bevilja ökade anslag. Vi har sett att konkurrensutsättning av kommunala verksamheter inte automatiskt medfört vare sig bättre kvalitet eller lägre kostnader. Något sådant samband finns inte, vilket också har konstaterats i den rapport som Studieförbundet Näringsliv och Samhälle presenterade i september Därför behöver kommunen prioritera arbetet med löpande kontroll av såväl kvalitet som kostnader. Särskilt angeläget är det att utveckla modeller för uppföljning av kvalitet i verksamheterna. Nacka ska vara en kommun där ordning och reda råder. Kommunstyrelsen har ansvar att så blir fallet. Kommunens förtroendevalda revisorer och Ernst & Young har tydligt visat på kommunstyrelsens problem med att klara planering, ledning och uppföljning av kommunens olika verksamheter. 16

17 Öka medborgarnas inflytande och stärk förtroendemannarollen Ett led i att få bättre politisk kontroll över kommunens utgifter och samtidigt föra besluten närmare medborgarna är att åter inrätta områdesnämnder i de olika kommundelarna. Fler politiker, som finns närmare verksamheterna, innebär att planering och redovisning av olika projekt blir noggrannare och att kontrollen kan fördjupas, samt att politiken och medborgarna kommer närmare varandra. Det ansvaret ska ligga på politikerna. Ett stort problem med dagens system är det är svårt för en politiker att genomskåda vad som saknas i en redovisning i en nämnd eller en styrelse. Såväl mängden ärenden som den hårda tidspressen gör det många gånger dessutom svårt att fördjupa sig i ett ärende. Ett annat sätt att få bättre politisk styrning av den kommunala verksamheten är att se över delegationsordningarna och återföra en rad beslut till politiken, exempelvis till Områdesnämnderna som vi vill återinföra. Inom vissa politikområden är andelen delegationsbeslut över 90 procent, och det anser vi inte vara rimligt. De förtroendevaldas möjlighet att ta ansvar för verksamheten är starkt kopplad till insynen i hur de politiska besluten verkställs. Vi skulle gärna se att den moderatstyrda majoriteten i Nacka blev mer lyhörd för förslag från oppositionen. Vår ambition som socialdemokrater är att på olika sätt tillgodose nackabornas behov av en väl fungerande kommunal verksamhet. I den andan för vi fram våra förslag i budgetmotionen, motioner och i styrelser och nämnder. Majoritetens rutinmässiga avvisande av våra förslag är svårt att förstå. Inte minst därför att vi på punkt efter punkt konstaterar att majoriteten efter något år återkommer med våra förslag i eget namn och i en något maskerad form. Ett par exempel är Fixar-Malte och Polarna. Visst vore det en fördel att vi över partigränserna kunde sätta nackabornas bästa i främsta rummet och inte partiprestigen? En ny styrelse- och nämndorganisation Vi ser stora brister i den nuvarande styrelse- och nämndstrukturen. Social- och äldrenämnden är ett bra exempel. Den har i sin nuvarande utformning ett alltför stort arbetsområde och den bör delas i två nämnder. En äldrenämnd och en socialnämnd. På det sättet kan de två mycket omfattande frågeområdena få den mer fördjupade behandling de behöver. Vi föreslår att kommunfullmäktige utser en arbetsgrupp med en företrädare från vart och ett av partierna som är representerade i kommunfullmäktige. Gruppens uppgifter ska vara att se över styrelse- och nämndorganisationen, att stärka förtroendemannarollen och förbättra de förtroendevaldas möjligheter att styra, leda och följa upp den kommunala verksamheten. Men också att de anställda i kommunen bättre förutsättningar att verkställa politiskt fattade beslut. Gruppen ska sedan återkomma till kommunfullmäktige med förslag på nödvändiga förändringar. För detta avsätter vi socialdemokrater kronor. Valmöjligheter för alla I socialdemokraternas Nacka är valfriheten säkrad, men aldrig på bekostnad av medborgarnas rätt till god kvalitet. Vi värnar barns och föräldrars rätt att välja vilken verksamhet de vill använda sig av, men medborgarna i Nacka har också rätt att kräva att politikerna agerar för att garantera god kvalitet, oavsett anordnare. Detta måste självklart gälla för alla Nackabor när de 17

18 väljer anordnare inom olika verksamheter som till exempel hemtjänst, familjerådgivning eller förskola/skola. Kommunen behöver utveckla och förbättra valfriheten i välfärden så att medborgarna får bättre möjlighet att göra medvetna och goda val. Kommunstyrelsen måste därför se till att kommunen tillhandahåller kvalitetsredovisningar, betyg och omdömen, som gör det möjligt att jämföra de olika anordnarna inom olika verksamheter med varandra. Se över systemet med internhyra Internhyressystemet i dess nuvarande form skapar stora orättvisor för Nackas skolor. Beroende på tillfälliga svängningar i elevunderlaget och lokalernas utformning kan hyran ta stora delar av skolans intäkter medan andra skolor har betydligt lägre hyreskostnad per elev. Det är inte rimligt att elever, beroende på vilken skola de råkat välja, får mindre resurser till lärare och material än elever i andra skolor där hyran per elev är betydligt mindre. Vi blir ännu mer oroliga efter det att vi fått ta del av tankar om hur det nya internhyressystemet för skollokaler ska fungera. Det verkar mest som att syftet är att täcka fastighetskontorets kostnader för skollokaler. I stället bör internhyran, precis som i Stockholm, lyftas ut för den check skolorna får för varje elev. På det sättet blir förutsättningarna för de olika skolorna i kommunen mer rättvisa, vilket betyder att elever och föräldrar kan känna sig trygga med att just deras skola har pengar till lärare och skolböcker i stället för en alltför hög hyra. Vi vill att denna fråga, internhyran i skolan, snarast utreds, med det uttalade syftet att lyfta ut internhyran ur medlen för den löpande verksamheten på respektive skola. Kollektivtrafik Näringslivspolitik är ett centralt ansvarsområde för kommunstyrelsen. En väl fungerande kollektivtrafik är av stor betydelse för Nackas invånare. Därför måste kommunstyrelsen under 2013 göra allt den kan för att Saltsjöbanan upprustas och moderniseras med tågstandard. Kommunen måste arbeta aktivt för att få fler att åka kollektivt. Det är landstinget som har ansvar för kollektivtrafiken, men kommunen kan på olika sätt göra det enklare och attraktivare att åka kollektivt. För att fler ska använda kollektivtrafiken behöver vi bygga fler infartsparkeringar, fler cykelbanor som anknyter till busshållplatser och Saltsjöbanan, samt ordna fler cykelparkeringar vid hållplatserna. Vi är glada för att majoriteten i Nacka efter lång tid äntligen instämt i vårt krav på att få tunnelbana till Nacka. Vi kommer att ligga på i denna fråga så att arbetet kommer igång så fort det är möjligt. Vi har väntat tillräckligt länge på tunnelbanan och vi vill inte vänta längre. Den är nödvändig för att kommunen ska kunna fortsätta utvecklas som en attraktiv plats för såväl företag som människor. 18

19 Klimat och miljö Kommunstyrelsen måste än mer aktivt arbeta för att utveckla miljöpolitiken genom att verka för strängare miljökrav vid upphandling och genom fler och mer omfattande miljökonsekvensbeskrivningar som underlag för politiska beslut. Miljökraven får inte bli slumpmässiga, beroende på vem som handlägger ett ärende eller vilken byggherre kommunen förhandlar med. När kommunen upprättar strängare krav och följer upp dem vid upphandlingar blir kraven konkurrensneutrala. Detta är ett krav även från dem som vill bedriva mer miljövänliga verksamheter. Inom byggsektorn ska kommunen kräva mer miljövänligt byggmaterial och satsa på passivhus. Inom transportsektorn finns åtskilliga miljöförbättringar att göra, till exempel att förbättra kollektivtrafiken och ställa krav som medför att de korta transporterna med lastbil minskar i omfattning. Vi vill se ett mycket bättre och mer konsekvent miljötänkande i den kommunala planeringen, i de kommunala nämnderna och i den kommunala verksamheten.. Bebyggelse och bostäder Bostaden är en social rättighet. Alla ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader. Alla bostadsområden ska vara attraktiva att bo i. Bostadspolitiken är därför grundläggande för att utjämna klyftor och skapa fler jobb. En fungerande bostadsmarknad har stor betydelse för ekonomin, fler jobb och rörlighet på arbetsmarknaden. En bristfällig bostadspolitik gör det svårare för människor att flytta för att pröva ett nytt arbete eller påbörja en utbildning. En socialdemokratisk bostadspolitik ska bidra aktivt till klimatomställningen. Nya bostäder ska vara miljövänliga. Skärpta energikrav för nybyggnation behövs, liksom energikrav vid ombyggnad. Bostadspolitiken ska fånga upp nya miljötekniklösningar. De allmännyttiga bostadsbolagen är ett av de viktigaste verktygen för att klara efterfrågan på bostäder. Därför vill vi att Nacka kommun ska inrätta ett kommunalt bostadsbolag för att bättre kunna möta boendes, bostadssökandes och samhällets krav. Kommunen måste också stimulera byggande av fler hyresrätter såväl större som mindre. Det är viktigt för att ungdomarna ska kunna flytta hemifrån och skaffa eget. Vi vill stärka människors möjlighet att själva välja hur de vill bo. Bostadspolitiken är därför viktig också för att aktivt bekämpa klyftor och segregation. Nacka behöver fler bostadsområden med blandade boende- och upplåtelseformer. Olika delar av kommunen kan förtätas med lägenhetshus, som innehåller olika upplåtelseformer. För unga familjer vill vi också se en satsning på folkradhus, som byggs i billigare material och i enklare utförande. Boendemiljöerna måste förbättras, och vi vill skapa gröna bostadsområden, med till exempel gröna tak och öppen dagvattenhantering. Grönområden och närhet till rekreationsområden är viktigt för att öka livs- och boendekvaliteten och skapa attraktiva bostadsområden för alla. Vi ser positivt på att Nacka växer. Men i nuläget ser vi stora svårigheter med att det i kommunen ska byggas nya lägenheter för nya invånare inom en tioårsperiod. 19

20 De stora och komplicerade infrastrukturfrågorna måste lösas först, innan kommunens expansion kan fortsätta. De befintliga bostadsområdena måste utvecklas parallellt med att nya bostadsområden tillkommer. Hela Nacka ska leva ska vara en vägledande princip för den framtida planeringen av Nacka. Därför krävs en analys av behoven i Nackas olika kommundelar socialt, kulturellt och kommersiellt. Kontorslokaler, butiker och annan social infrastruktur måste finnas i de olika kommundelarna. Kommunen måste utveckla mötesplatser. Avgiftsfria föreningslokaler behövs i alla kommundelar, till exempel genom att skolornas lokaler upplåts kostnadsfritt för kvällsmöten. Många fler anslagstavlor för föreningslivet behövs också. Nacka som arbetsgivare och uppdragsgivare Nacka kommun är en stor arbetsgivare, och personalen är en av kommunens största tillgångar. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare såväl för att kunna behålla kunnig och kompetent personal som för att attrahera fler kunniga och ambitiösa människor. Detta gör vi bland annat genom att erbjuda personalen goda möjligheter till vidareutbildning och fördjupning av befintlig kunskap och genom att erbjuda alla anställda som så önskar heltidsanställningar. Erfarenheter från andra kommuner, som infört rätt till heltid, visar att det utöver att förbättra situationen för många anställda också bidrar till att sänka kommunens lönekostnader. En heltidsanställning ger inte bara bättre ekonomi utan också ökad trygghet. Den högre lönen påverkar direkt nivån på den ersättning man har rätt att få om man blir förälder, sjuk eller arbetslös. Den faktiska lönen styr dessutom nivån på den framtida pensionen. Rätt till heltid är en fråga om rätten till egenförsörjning och ekonomiskt oberoende. Deltidsarbete ger alltså både låg lön i dag och sämre pension. Det är inte deltidsarbetet i sig som vi vänder oss emot. Men deltid ska vara en möjlighet som en anställd själva kan välja. Vårt mål är att alla som arbetar deltid ska ha en heltid i botten, för att kunna öka sin arbetstid när de själva vill. Då blir heltidsarbete en rättighet och deltid en möjlighet. Rätten till heltid är ett led i att skapa trygga jobb, men också ett sätt att undanröja en kvinnofälla. Den största andelen deltidsanställda finns i dag i kvinnodominerade branscher. Arbetsmiljön måste vara bra för alla anställda som utför skattefinansierad verksamhet. Löntagarna ska inte betala rationaliseringar med sämre arbetsvillkor. Vi ser också att möjligheten för anställda att påtala oegentligheter i den kommunala verksamheten begränsas allt mer i och med att mer och mer av den kommunala verksamheten läggs ut på entreprenad hos externa utförare. Oavsett om det är kommunen eller en extern utförare som bedriver verksamheten måste de anställda ha samma rättigheter och skyldigheter. Som det är idag omfattas inte de som är anställda av externa utförare som 20

2 (43) Innehållsförteckning

2 (43) Innehållsförteckning 2 (43) Innehållsförteckning Vägen mot ett Nacka som sätter barnen i centrum... 4 Socialdemokratiska satsningar i budgetmotionen... 6 Kommunstyrelsen och övergripande... 6 Arbets- och företagsnämnden...

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE:

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: Vi vill arbeta för minskade klyftor i arbetsvillkor och löner, i boendet, i utbildningen, i vården, i trafiken. Vi vill minska klyftorna mellan rika och fattiga,

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP 2015-2017. Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014

Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP 2015-2017. Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014 Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP 2015-2017 Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014 En budget för ett bättre, mer hållbart och jämlikt Lund Finansieringsprinciper för en stärkt budget

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND En solidarisk, hållbar och livaktig kommun Socialdemokraterna vill att Härnösand ska vara unikt. Vi vill att Härnösand ska ha lägsta arbetslösheten i regionen

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden!

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden! Forshaga en framtidskommun! Valprogram 2010-2014 Tillsammans bygger vi framtiden! Låt barnen ta plats! De flesta barn växer upp i familjer där det finns resurser och sociala nätverk. Familjer är olika

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version Gnesta Arbetarekommun Slutlig version 2010-04-20 Vi socialdemokrater har en idé om vår kommun. Vi har kallat det för Möjligheternas Gnesta. Det är en kommun som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans.

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Låt de goda exemplen visa vägen! Låt de goda exemplen

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Framtidskontraktet. Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020

Framtidskontraktet. Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020 Framtidskontraktet Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020 Sverige är ett bra land och Lysekil är en bra kommun. Det är aldrig fel att ha höga ambitioner. Felet ligger i förankringen i den verklighet

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Remiss om motion (2011:63) om satsning på personalen inom äldreomsorgen

Remiss om motion (2011:63) om satsning på personalen inom äldreomsorgen ÄLDREFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSAVDELNING EN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-11-10 Handläggare: Linda Wikman Telefon: 08-508 36 222 Till Äldrenämnden 13 december 2011 Remiss om motion (2011:63) om satsning

Läs mer

Fritidsplan för Skurups kommun

Fritidsplan för Skurups kommun Styrdokument 1 (12) Fritidsplan för Skurups kommun 1 Styrdokument 2 (12) Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 4 Stöd och service... 6 Fritids- och rekreationsområden...

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Stora satsningar på skolan och det sociala området

Stora satsningar på skolan och det sociala området PRESSMEDDELANDE Umeå 2011-05-24 Stora satsningar på skolan och det sociala området Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till budget för 2012 Det budgetförslag som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE!

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Socialdemokraterna i Linköping 29 juni 2012 Mer om vår politik hittar du på: socialdemokraterna.se/linkoping Med lösningarna i fokus. 2000-talets

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom Socialdemokraterna i Stockholms stadshus Handlingsplan mot barnfattigdom Handlingsplan mot barnfattigdom Rädda Barnens rapport talar sitt tydliga språk Stockholm är en av de mest segregerade kommunerna

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan 2017 För Överförmyndarnämnden Framtiden finns i Eskilstuna kommun tillsammans utvecklar vi en socialt hållbar kommun Vänsterpartiet gör skillnad 1 Framtiden

Läs mer

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-28 146 Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMMET SYFTE OCH RELATION TILL

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version Vaxholm 2014-11-13 Reviderade kommentarer till Vaxholms stad mål och budget 2015 2017, ny version Miljöpartiets yrkanden och tillägg i kursiv, grön text. Övergripande yrkanden: Bostäder Vaxholm har alltför

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson FRAMTIDSPARTIET I FALUN KLIMAT FÖR UTVECKLING Jonas Lennerthson Anna

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Ambitioner för framtiden

Ambitioner för framtiden Söderköping Söderköping 2011-05-11 Ambitioner för framtiden Tillägg till beslut om driftsbudget 2012-2014 inklusive gemensamma mål och strategier 2 (8) 3 (8) Yrkanden från S Socialdemokraterna föreslår

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Budgetproposition Signild Östgren

Budgetproposition Signild Östgren Budgetproposition 2017 Signild Östgren 2 7,7 miljarder till välfärd, kommuner 2,3 miljarder till välfärd, landsting Axplock av nyheter i budgeten Kommuner Mer resurser till välfärden, 7,7 miljarder

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Allmänt

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Allmänt MÖJLIGHETERNAS TÄBY Allmänt Socialdemokraterna i Täby HUR SER DET UT I TÄBY? I Täby har Moderaterna genom flera mandatperioder av egen majoritet kunnat forma politiken utan att ta hänsyn till andra partier.

Läs mer

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Inledning I följande dokument beskrivs inriktningen på den politik som den Rödgröna Oppositionen har enats om att arbeta för under mandatperioden.

Läs mer

Ärende: Kommunplan med årsbudget 2015 och utblick

Ärende: Kommunplan med årsbudget 2015 och utblick YRKANDE 1 Möjligheten att få välja förskola/skola och hemtjänstutövare är en rättighet som ger gävleborna makten att själva avgöra vilken förskola/skola eller hemtjänstutövare som fungera bäst för dem.

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa Budget 2012 264 miljoner till utbildning 140 miljoner för att bryta arbetslösheten 10 öres skattehöjning Stadens resurser används mer aktivt för att investera i utbildning och jobb Ett Stockholm där alla

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion otion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. () Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning oderaterna vill förbättra integrationen med tidiga insatser

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun arkivbild.se BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-15-1 - 123 456 Aa Hej! - 2 - Vi ska uppfattas som regionens bästa alternativ för barns och vuxnas

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Kvartetten. Bra för Norrköping

Kvartetten. Bra för Norrköping Kvartetten Bra för Norrköping Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 För mandatperioden 2015-2018 har ocialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och

Läs mer

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre!

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre! Styrelsens förslag till Valprogram Växjö kan bättre! Vi tycker att Växjö är en bra kommun att leva i. Många vill bo och verka här och det välkomnar vi. Men mycket i Växjö går åt fel håll. Klyftorna mellan

Läs mer

Barn- och ungdomspolitiskt program. Eksjö kommun

Barn- och ungdomspolitiskt program. Eksjö kommun Barn- och ungdomspolitiskt program Eksjö kommun Barn och ungdomar känner stolthet och glädje över sin hemort Antaget av kommunfullmäktige 2007-01-25, 121 Innehållsförteckning INLEDNING OCH BAKGRUND...

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer