Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1"

Transkript

1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion

2 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH FÖRETAGSNÄMNDEN... 6 FRITIDSNÄMNDEN... 6 KULTURNÄMNDEN... 6 MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN... 7 SOCIAL- OCH ÄLDRENÄMNDEN... 7 TEKNISKA NÄMNDEN... 7 UTBILDNINGSNÄMNDEN... 8 SÄRSKILDA BESLUT... 9 KOMMUNGEMENSAMT OCH KOMMUNSTYRELSEN... 9 ARBETS- OCH FÖRETAGSNÄMNDEN FRITIDSNÄMNDEN KULTURNÄMNDEN MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN NATURRESERVATSNÄMNDEN SOCIAL- OCH ÄLDRENÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN BUDGET 2013 I SIFFROR KOMMUNSTYRELSEN DEMOKRATI ORDNING OCH REDA ÖKA MEDBORGARNAS INFLYTANDE OCH STÄRK FÖRTROENDEMANNAROLLEN VALMÖJLIGHETER FÖR ALLA SE ÖVER SYSTEMET MED INTERNHYRA KOLLEKTIVTRAFIK KLIMAT OCH MILJÖ BEBYGGELSE OCH BOSTÄDER NACKA SOM ARBETSGIVARE RÄTT TILL HELTID FASTIGHETSFRÅGOR OCH MARKPOLITIK PROJEKTET HAMN ARBETS- OCH FÖRETAGSNÄMNDEN ARBETE ÅT ALLA JOBB- OCH UTVECKLINGSRESURS SOMMARJOBB/FERIEARBETE VUXENUTBILDNING OCH SFI EN VÄG TILL ARBETE INTEGRATION FRITIDSNÄMNDEN FRITIDSGÅRDEN ETT UNGDOMENS HUS MENINGSFULL FRITID HELA LIVET ETT STARKT FÖRENINGSLIV KULTURNÄMNDEN

3 EN KULTURSKOLA FÖR ALLA BARN FRIA BIBLIOTEK VIKTIGA FÖR DEMOKRATIN FLER OCH MER TILLGÄNGLIGA KULTURLOKALER PROJEKTET HAMN MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN ETT VARIERAT BOSTADSBESTÅND MARKPOLITIKEN UTBYGGD KOLLEKTIVTRAFIK EN NÖDVÄNDIGHET STÄRKT STRANDSKYDD NACKA DEN KLIMATMEDVETNA KOMMUNEN NATURRESERVATSNÄMNDEN SOCIAL- OCH ÄLDRENÄMNDEN VÅRA BARN OCH UNGDOMAR BARN SOM BROTTSOFFER INRÄTTA EN KOMMUNAL BARNOMBUDSMAN ANALYSERA DROGANVÄNDNINGEN TIDIGA INSATSER INNAN DET HUNNIT GÅ FÖR LÅNGT BOENDE OCH EKONOMI NOLLTOLERANS MOT HEMLÖSHET OMSORGEN OM VÅRA ÄLDRE ANHÖRIGVÅRDARE KVALITET - INTE BARA SYSTEM TILLGÄNGLIGHET TEKNISKA NÄMNDEN ETT HÅLLBART NACKA TRAFIKSÄKERHETEN VÅRA GEMENSAMMA PARK- OCH STRÖVOMRÅDEN PROMENADVÄGEN VID NACKA BÅTKLUBB ASFALTERA GÅNGSLINGAN MELLAN HENSRIKSDALSBERGET OCH KVARNHOLMSVÄGEN UTBILDNINGSNÄMNDEN LÄRA FÖR LIVET KVALITET I STÄLLET FÖR SYSTEM FÖRSKOLAN SKOLBARNOMSORGEN LIKVÄRDIGHETSRESURSER FOLKBILDNING MODERSMÅLSUNDERVISNING ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

4 Möjligheternas Nacka Vi vill ha ordning och reda i ekonomin och att slöseriet upphör. Vi vill ha en bättre politisk kontroll över vad som sker. Vi vill att politiken ska återföras till de förtroendevalda politikerna. Under de senaste åren har allvarliga brister i skötseln av Nackas ekonomi uppdagats. Den största enskilda skandalen är restaureringen av Nacka stadshus. En ombyggnad som drog över budgeten med flera hundra miljoner kronor. Pengar som Nackas invånare fått stå för. Vid två tillfällen fortsatte ombyggnadsprojektet utan att medel hade beviljats av fullmäktige. Bristande ledning, dålig kontroll, interna sammanträden som inte protokollförts samt dåliga avtal är några skäl till skandalen. I flera av våra politiska nämnder visade sig ekonomin vara mycket nonchalant skött. Detta har påpekats av både kommunens förtroendevalda revisorer och av kommunen anlitade revisionsbyrån Ernst & Young. Man brukar ibland tala om "maktens arrogans" och det är det som har präglat den ekonomiska styrningen av Nacka. Det måste vara ordning och reda i kommunens finanser med en bättre politisk kontroll över ekonomin i olika skeden av ett projekts gång. Vi vill ha en bättre planering och vi vill att beslutsunderlagen ska hålla en sådan kvalitet och vara så transparenta att politikerna förstår följderna av de beslut som fattas. I sättet att hantera ekonomin ligger också ett demokratiskt problem, utöver det direkta slöseriet med medborgarnas pengar. Ju färre politiker vi har desto mer minskar möjligheten till insyn och kontroll av verksamheten. Nacka behöver en ny färdriktning Kommunen ska vara bra att leva i under livets alla skeenden. Vi vill ha en kommun där välfärd och möjligheter kommer alla till del. Nacka ska vara den bästa av kommuner att växa upp och bo i. Vi vill skapa förutsättningar för människors frihet så att de kan förverkliga sina drömmar. Och vi vill utveckla Nacka till att bli mer jämställt och framåtblickande samhälle byggt på gemenskap, solidaritet, rättvisa, kreativitet och trygghet. Det finns mycket som är bra i Nacka och vi vill ta vara på det och utveckla kommunen vidare. Välståndet i vår kommun måste komma alla kommuninnevånare till del och valfriheten måste utvecklas. Vi nöjer oss inte med mindre än att alla invånare i vår kommun har samma valmöjligheter oavsett om det handlar om valet av förskola eller hemtjänst. Att kunna välja mellan en privat utförare eller kommunen som utförare måste vara möjligt. Vi är trygga i vissheten att såväl kommunen som en privat utförare kan erbjuda verksamhet av hög kvalité. Det överordnade måste i alla lägen vara kvalitén på tjänsten eller verksamheten och att våra skattepengar används på det för medborgarna mest effektiva sättet. Vi säger därför nej till alla ideologiskt motiverade privatiseringar av kommunal verksamhet medan vi välkomnar alla initiativ som leder till ökad kvalité. För oss socialdemokrater står människan i centrum. Inte systemen. 4

5 Vi kan aldrig acceptera att människor befinner sig i ofrivillig arbetslöshet. Att kunna erbjuda full sysselsättning är det övergripande målet med vår politik. Som land har vi inte råd med det slöseri som arbetslösheten innebär. En förutsättning för att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen är att vi får ett mer jämställt samhälle. När män och kvinnor delar på ansvaret för jobb och familj förbättras både den ekonomiska tillväxten och människors livskvalitet. Kvinnor och män ska ha samma frihet och självständighet, samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter och lika makt att forma sina liv. När alla har ett arbete blir Nacka rikt, både ekonomiskt och mänskligt. Alla har skyldighet att bidra till samhällets utveckling utifrån sina förutsättningar. Med fler människor i arbete klarar vi att finansiera utbildning, vård och omsorg för alla. Nacka kommun är en stor arbetsgivare och personalen är en av kommunens största tillgångar. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att både kunna behålla kunnig och kompetent personal och för att attrahera fler kunniga och ambitiösa människor. Detta gör vi bland annat genom att erbjuda personalen goda möjligheter till vidareutbildning och fördjupning av befintlig kunskap och genom att erbjuda alla anställda som så önskar heltidsanställningar. Av erfarenheter från andra kommuner som infört rätt till heltid vet vi att det utöver att förbättra situationen för många anställda också bidrar till att sänka kommunens kostnader för löner. För oss är kvalitén i de verksamheter kommunen har ansvar för viktigare än de bakomliggande systemen med checkar och i vilka driftsformer som verksamheterna utförs. Vår budget tar sin utgångspunkt i att Nacka ska bli den bästa kommunen att växa upp och bo i. Och vi har som mål att alla kommunens invånare ska ha valmöjligheter. Det är viktigare än någonsin att politiken i Nacka förändras. En politik där alla ges förutsättningar att förverkliga sina livsdrömmar. Vi vill skapa möjligheternas Nacka där människan står i centrum och där våra skattepengar inte slarvas bort av en trött och maktfullkomlig moderatstyrd majoritet. 5

6 Skarpa förslag i budgetmotionen Kommunstyrelsen och övergripande Vi föreslår att skatten förblir oförändrad, det vill säga 18,61 kronor. Vi föreslår att Nacka kommun erbjuder heltidstjänster till samtliga anställda. Vi föreslår att anställda hos extern utförare, som bedriver skattefinansierad verksamhet på uppdrag av kommunen, omfattas av meddelarskyddet. Vi föreslår att kommunfullmäktige utser en arbetsgrupp med en företrädare från vart och ett av partierna som är representerade i kommunfullmäktige, för att utreda hur man stärker förtroendemannarollen och att se över kommunens nämnd- och styrelseorganisation. Vi föreslår att internhyran i skolan snarast utreds, med det uttalade syftet att lyfta ut internhyran ur medlen för den löpande verksamheten på respektive skola. Arbets- och företagsnämnden Vi föreslår 7,5 miljoner kronor för att ge ungdomar i Nacka sommarjobb. Vi föreslår 0,5 miljoner kronor för att inrätta en tjänst som praktik- och sommarjobbsamordnare. Fritidsnämnden Vi föreslår en höjning av anslaget till fritidsgårdarna med 1,2 miljoner kronor. Vi föreslår en höjning av anslagen till pensionärsorganisationerna med kronor. Vi föreslår att en parklek inrättas i Braxenparken. Vi föreslår att införa avgiftsfria lån på biblioteken oavsett tekniskt gränssnitt. Kulturnämnden Vi föreslår en ökning i budgeten med 1 miljon kronor till musik- och kulturskola för att nå fler av dem som i dag stängs ute. Vi föreslår en ökning i budgeten med kronor för att stoppa mediebeståndets utarmning. Vi föreslår en ökning i budgeten med kronor för ökat stöd till kulturlokaler. Vi föreslår en ökning i budgeten med 1 miljon kronor för ökat stöd till övrig kulturverksamhet. 6

7 Vi föreslår att projektet HAMN blir kvar under Kommunstyrelsen. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Vi föreslår ökad budget med kronor för klimat- och energirådgivning i Nacka kommun. Vi föreslår en besparing på kronor för projekt. Social- och äldrenämnden Vi föreslår att kvinnojouren får 1 miljon kronor. Vi föreslår att alla familjehemsplacerade barn ska ha ett kontaktombud. Vi föreslår ökat stöd till Polarna Nacka och tjejverkstan. Vi föreslår att en person projektanställs en person för att fungera som stöd till nattvandrarföreningarna. Vi föreslår att tjänster som fältassistenter inrättas. Vi föreslår att kommunen genomför en droganvändningsanalys. Vi föreslår att en tjänst som kommunal barnombudsman inrättas. Vi föreslår anställning av en socialsekreterare på halvtid i Fisksätra. Vi föreslår anställning av en socialsekreterare på halvtid till mottagningsgruppen. Vi föreslår att en tak-över-huvudet garanti införs. Vi föreslår ökade insatser inom försörjningsstödet. Vi föreslår en granskning av omhändertagandet av ensamkommande flyktingbarn. Vi förslår en oberoende utredning av socialtjänstens verksamhet. Vi föreslår ökat anhörigstöd. Vi föreslår en besparing på 20 miljoner kronor genom effektivisering av IT-stödet inom hemtjänsten. Tekniska nämnden Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar att slutföra arbetet med promenadvägen vid Nacka båtklubb. Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar att asfaltera gångslingan mellan Henriksdalsberget och Kvarnholmsvägen. 7

8 Utbildningsnämnden Vi föreslår en ökning av budgeten med 4,3 miljoner kronor för att tillföra fler förskolelärare till förskolan. Vi föreslår utökade öppettider på förskolan, för vilket vi avsätter vi 2,3 miljoner kronor. Vi föreslår en överföring från grundskolecheck och förskolecheck till ett ökat anslag till likvärdighetsresursen med 11 miljoner kronor. Vi föreslår extra resurser med 5 miljoner kronor till fritidshemmen för läxläsning och för mindre barngrupper med 5 miljoner kronor. Vi föreslår att barn till föräldralediga och arbetslösa föräldrar ska få vara på fritidshemmen och för det avsätter vi 2,7 miljoner kronor Vi föreslår att utbildningsnämnden får i uppdrag att se över systemet med SL-kort, så att val av skola inte påverkar rättigheten till SL-kort, och att detta finansieras centralt. Vi vill också att kostnaden för tillägg för helg- och kvällskort utreds. Vi föreslår att vårdnadsbidraget avskaffas. Vi föreslår att karriärvägledningschecken avskaffas. 8

9 Särskilda beslut I de förslag till beslut där det hänvisas till bilagor så är det till bilagor i majoritetens budgetförslag. Kommungemensamt och Kommunstyrelsen 1. Skattesatsen för år 2013 fastställs till 18,61 kronor. 2. Kommunfullmäktige noterar Socialdemokraternas inriktningstext. 3. Partierna i fullmäktige erhåller grundstöd för kanslistöd och politiska sekreterare med mera enligt bilaga 3, men med samma krontal som Partistöd per mandat utgår oförändrat med följande belopp: Partistöd Organisationsstöd, kurser Stöd till ungdomsverksamhet kronor kronor kronor 4. Månadsarvode utgår till kommunal- och oppositionsråd enligt beslut i Kommunfullmäktige den 20 november , dock med den ändringen att inga justeringar görs under 2013( det vill säga oförändrat i förhållande till 2012). 5. Arvoden till förtroendevalda, såväl sammanträdesarvoden som fasta årsarvoden, fasställs till samma belopp som under 2012 (det vill säga ingen höjning med 2 procwent). 6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över arvodessystemet, så att de fasta arvodena till presidierna sänks samtidigt som arvodena till ledamöter och ersättare höjs. Kommunstyrelsen ska snarast återkomma med ett förslag, så att det nya systemet införs från 1 juli Förändringarna ska rymmas inom de tillgängliga budgetramarna. 7. Kommunfullmäktige fastställer en hyreshöjning på 1,5 procent för lokalytor inom kommunen (exklusive förskole- och skollokaler). 8. Kommunfullmäktige fastställer internräntan till 3,0 procent förutom för VA- respektive renhållningsverksamheten, fastställs till 4 procent( affärsverksamheterna ). 9. Kommunfullmäktige fastställer personalkostnadspålägget till 38,98 procent, en sänkning med 0,71 procentenheter. 10. Kommunfullmäktige fastställer personalkostnadspåslaget till 23,05 procent, för anställda som vid årets ingång inte fyllt 26 år 11. Kommunfullmäktige fastställer personalkostnadspåslaget till 17,57 procent för anställda födda Kommunfullmäktige fastställer personalkostnadspåslaget till 0 procent för personer födda 1937 eller tidigare 13. Kommunfullmäktige fastställer den rörliga avkastningsräntan på förvaltade fondmedel samt förvaltade medel från Nacka Energi AB, så att den motsvarar vad kommunen betalar i ränta på checkkrediten. 9

10 14. Kommunfullmäktige fastställer den rörliga kostnadsräntan på det kapital upp till och med 55 miljoner kronor som Nacka Energi AB lånar av kommunen, så att den motsvarar vad kommunen betalar i ränta på checkkrediten. 15. Kommunfullmäktige fastställer den rörliga kostnadsräntan på det kapital upp till och med 10 miljoner kronor som Nysätra Fastighets AB lånar av kommunen, så att det motsvarar vad kommunen betalar i ränta på checkkrediten. 16. Kommunfullmäktige fastställer den rörliga kostnadsräntan på det kapital upp till och med 70 miljoner kronor, utöver befintligt lån på 93 miljoner kronor, varav 90 miljoner är räntebärande, som Nacka Stadshus AB lånar av kommunen, till marknadsmässig ränta. 17. Kommunfullmäktige fastställer kravet på sammanlagd avkastning för Nacka Energi AB till 14 miljoner kronor. 18. Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att upplåta mark, som kommunen inte behöver för sin verksamhet, med tomträtt i stället för att sälja fastigheterna. 19. Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen, med rätt att delegera till resultatenhetschef, att fastställa avgifter för egen fritidsklubbsverksamhet för elever under skolåren De långfristiga lånen får inte överstiga miljoner kronor under Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för Kommunstyrelsens ansvarsområden för 2013 enligt Socialdemokraternas förslag. 22. Kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska erbjuda heltidstjänster till samtliga anställda i kommunen. 23. Kommunfullmäktige beslutar att verka för att anställda hos extern utförare, som bedriver skattefinansierad verksamhet på uppdrag av kommunen, omfattas av meddelarskyddet. 24. Kommunfullmäktige beslutar att utse en arbetsgrupp med en företrädare för vart och ett av partierna som är representerade i kommunfullmäktige, för att utreda hur man kan stärka förtroendemannarollen och för att se över kommunens nämnd- och styrelseorganisation. För detta anslår kommunfullmäktige kronor. 25. Kommunfullmäktige beslutar att behålla projektet HAMN i Kommunstyrelsen. 26. Kommunfullmäktige beslutar om en besparing på Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och stadsledningskontoret med kronor. Arbets- och företagsnämnden 27. Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Arbets- och företagsnämnden för år 2013 enligt Socialdemokraternas förslag. 28. Kommunfullmäktige fastställer checkbeloppen enligt bilaga 2, tabell och Kommunfullmäktige beslutar anslå 7,5 miljoner kronor för att ge ungdomar i Nacka sommarjobb. 30. Kommunfullmäktige beslutar anslå 0,5 miljoner kronor för att inrätta en tjänst som praktik- och sommarjobbsamordnare. 10

11 Fritidsnämnden 31. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget för Fritidsnämnden för år 2013 enligt Socialdemokraternas förslag. 32. Fritidsnämnden bemyndigas att fastställa avgifter för nyttjande av kommunens idrottsoch fritidsanläggningar. 33. Kommunfullmäktig beslutar anslå kronor i utökat stöd till pensionärsorganisationerna. Kulturnämnden 34. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget för Kulturnämnden för år 2013 enligt Socialdemokraternas förslag. 35. Kommunfullmäktige fastställer checkbelopp till oförändrad nivå och avgifter till oförändrad nivå. 36. Kulturnämnden bemyndigas att fastställa övriga avgifter för nyttjande av verksamheter inom nämndens ansvarsområde. 37. Kommunfullmäktige bemyndigar Kulturnämnden att teckna avtal för drift och underhåll med respektive lokalförvaltande organisation avseende kultur- och samlingslokaler. 38. Kommunfullmäktige beslutar anslå 1 miljon kronor till musik- och kulturskola för att nå fler av dem som i dag stängs ute. 39. Kommunfullmäktige beslutar anslå kronor för att stoppa mediebeståndets utarmning i biblioeken. 40. Kommunfullmäktige beslutar anslå kronor för ökat stöd till kulturlokaler. 41. Kommunfullmäktige beslutar anslå 1 miljon kronor för ökat stöd till övrig kulturverksamhet. 42. Kommunfullmäktige beslutar att behålla projektet HAMN i Kommunstyrelsen. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 43. Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ansvarsområden för år 2013 enligt Socialdemokraternas förslag. 44. Kommunfullmäktiga fastställer att kommunstyrelsen beslutar att grundbeloppet (G) i Taxa för planering, byggande, kartor och mättjänster höjs från 51 till Kommunfullmäktige godkänner den justerade taxan för planering, byggande, kartor och mättjänster i enlighet med förslag i särskilt ärende (Kommunstyrelsens förslag den 22 oktober 2012, 270). 46. Kommunfullmäktige anslår kronor för klimat- och energirådgivning i Nacka kommun. 47. Kommunfullmäktige beslutar om en besparing på kronor för projekt. 11

12 Naturreservatsnämnden 48. Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Naturreservatsnämndens ansvarsområden för år 2013 enligt Kommunstyrelsens förslag. 49. Naturreservatsnämnden har i fortsatt uppdrag att se över föreskrifterna för naturreservaten under mandatperioden så att inskränkningar i allemansrätten minimeras och så att naturvården utförs på ett sådant sätt så att värdena för rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald ökar. Social- och äldrenämnden 50. Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget Social- och äldrenämnden för år 2013 enligt Socialdemokraternas förslag. 51. Kommunfullmäktige fastställer checkbelopp enligt bilaga 2, tabell Kommunfullmäktige fastställer taxan för Nacka kommuns arbete enligt alkohol-, tobaksoch lotterilagen och lagen om receptfria läkemedel samt att taxan ska börja gälla från den 1 januari 2013 enligt särskilt beslut (Kommunstyrelsens förslag denn 22 oktober 2012, 271). 53. Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 5 %, omvårdnadsbidraget (anhörigvårdarstödet) till kronor per månad. 54. Kommunfullmäktige anslår 1 miljon kronor till kvinnojouren. 55. Kommunfullmäktige anslår 2 miljoner kronor så att alla familjehemsplacerade barn får ett kontaktombud. 56. Kommunfullmäktige anslår kronor i ökat stöd till Polarna Nacka och tjejverkstan. 57. Kommunfullmäktige anslår kronor för att projektanställa en person som stöd till nattvandrarföreningarna. 58. Kommunfullmäktige anslår 2 miljoner kronor till att inrätta tjänster som fältassistenter. 59. Kommunfullmäktige anslår kronor för att genomföra en droganvändningsanalys. 60. Kommunfullmäktige anslår 1 miljon kronor till en kommunal barnombudsman. 61. Kommunfullmäktige anslår 0,5 miljoner kronor för anställning av en socialsekreterare i Fisksätra. 62. Kommunfullmäktige anslår 0,5 miljoner kronor för anställning av en socialsekreterare till mottagningsgruppen. 63. Kommunfullmäktige anslår 4 miljoner kronor för att införa en tak-över-huvudet garanti. 64. Kommunfullmäktige anslår 2 miljoner kronor för ökade insatser inom försörjningsstödet. 65. Kommunfullmäktige anslår 1,8 miljoner kronor för att genomföra en granskning av omhändertagandet av ensamkommande flyktingbarn. 66. Kommunfullmäktige anslår 2 miljoner kronor för en oberoende utredning av socialtjänstens verksamhet. 67. Kommunfullmäktige anslår 1,8 miljoner kronor i ökat anhörigstöd. 12

13 68. Kommunfullmäktige beslutar om en besparing på 20 miljoner kronor genom effektivisering av IT-stödet inom hemtjänsten. Tekniska nämnden 69. Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Tekniska nämnden för år 2013 enligt Kommunstyrelsens förslag. 70. Kommunfullmäktige fastställer Avfallsverkets nettobudget till 2 miljoner kronor och VAverkets nettobudget till 0 kr. 71. Kommunfullmäktige fastställer att avfallstaxan och VA-taxan är oförändrad. 72. Kommunfullmäktige beslutar att slutföra arbetet med promenadvägen vid Nacka båtklubb. 73. Kommunfullmäktige beslutar att asfaltera gångslingan mellan Hensriksdalsberget och Kvarnholmsvägen. Utbildningsnämnden 74. Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Utbildningsnämnden för år 2013 enligt Socialdemokraternas förslag. 75. Kommunfullmäktige ger Utbildningsnämnden i uppdrag att omarbeta checken för skolan så att mer pengar går till Salsa respektive likvärdighetsgarantin och mindre till den generella tilldelningen. Därutöver bör särskilda resurser tilldelas skolor i socioekonomiskt svagare upptagningsområden. Kommunfullmäktige beslutar att göra en omfördelning från grundskolecheck och förskolecheck till förmån för ökat anslag till likvärdighetsresursen med 11 miljoner kronor 76. Kommunfullmäktige anslår 4,3 miljoner kronor för att tillföra fler förskolelärare till förskolan. 77. Kommunfullmäktige anslår 2,3 miljoner kronor för utökade öppettider på förskolan. 78. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Utbildningsnämnden att se över systemet med SL-kort, så att val av skola inte påverkar rättigheten till SL-kort, och att detta finansieras centralt, samt att utreda kostnaden för tillägg för helg- och kvällskort. 79. Kommunfullmäktige anslår 5 miljoner kronor till fritidshemmen för läxläsning och minskade barngrupper. 80. Kommunfullmäktige anslår 2,7 miljoner kronor för att barn till föräldralediga och arbetslösa föräldrar ska få vara på fritidshemmen. 81. Kommunfullmäktige beslutar ge Utbildningsnämnden i uppdrag att omarbeta checken för förskolan så att en del är fast för öppettider mellan exempelvis och att särskild ersättning utgår till de förskolor som har öppet utöver det. 82. Kommunfullmäktige beslutar att avskaffa vårdnadsbidraget. 83. Kommunfullmäktige beslutar att avskaffa karriärvägledningschecken. 84. Kommunfullmäktige uppdrar åt Utbildningsnämnden och Kulturnämnden att under 2013 säkerställa att alla elever i Nacka får likvärdig tillgång till skolbibliotek i enlighet med 13

14 Skolinspektionens krav. Vid behov ska läxläsning kunna ordnas i skolbiblioteken, och då gärna i samarbete med skolbarnomsorgen. Överförmyndarnämnden 85. Kommunfullmäktige fastställer driftsbudgeten för Överförmyndarnämnden för år 2013 enligt Kommunstyrelsens förslag. 14

15 Budget 2013 i siffror Tabell; Rambudget Rambudget (tkr) Majoritetens förslag 2013 (S)-förslag 2013 Skillnad (S) jämfört med majoriteten Kommunstyrelsen, KF, KS, stadsledningskontoret, osv Arbets- och företagsnämnden Fritidsnämnden Kulturnämnden Miljö - och stadsbyggnadsnämnden Naturreservatsnämnden Social- och äldrenämnden Tekniska nämnden Utbildningsnämnden Överförmyndarnämnden Summa

16 Kommunstyrelsen Demokrati Öppenhet är demokratins förutsättning och styrka. Demokratins yttersta innebörd är att politiken är åtkomlig och möjlig att påverka för var och en. Under senare år har vi sett hur det blivit svårare och svårare för medborgarna att få inflytande över politiken i Nacka. Det har inte bara blivit längre avstånd mellan politiker och medborgare, utan det har också skett en överflyttning av politiska beslut till tjänstemän. Vi vill ha en bättre politisk kontrollfunktion. Planeringen måste bli bättre och vi politiker måste få bättre beslutsunderlag. Oroväckande är att majoriteten överlämnar viktiga politikerfunktioner till tjänstemännen. Här har kommunstyrelsen ett angeläget utvecklingsområde. Det gäller att klargöra att det är de förtroendevalda politikerna som företräder Nackaborna och som med hjälp av fullödiga beslutsunderlag tar ansvar för besluten i kommunen. Men det gäller också att öka Nackabornas möjlighet att påverka politiska processer och beslut genom politisk dialog. Frågan inställer sig också: Har Nacka kommun en tillräckligt bra styrelse- och nämndorganisation? Ordning och reda Kommunstyrelsen har som särskilt ansvar att samordna och ha uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Den omfattande bristen på politiskt ledarskap i de fortlöpande ekonomiska processerna har inte minst under år 2011 och 2012 medfört att medel, som budgeterats för den ordinarie driften av verksamheten, i stället alltför många gånger på ett felaktigt sätt betalats ut till olika entreprenörer och anordnare. Kommunen har under året dessutom behövt ta nya lån för att klara den löpande verksamheten. Gång på gång har olika större byggnadsprojekt och andra projekt överskridit budget. IT-kostnaderna har också skjutit i höjden. Tilläggsanslag för projekt som havererat ekonomiskt har begärts så sent att kommunfullmäktige mer eller mindre stått inför fullbordat faktum och därigenom inte haft något annat val än att bevilja ökade anslag. Vi har sett att konkurrensutsättning av kommunala verksamheter inte automatiskt medfört vare sig bättre kvalitet eller lägre kostnader. Något sådant samband finns inte, vilket också har konstaterats i den rapport som Studieförbundet Näringsliv och Samhälle presenterade i september Därför behöver kommunen prioritera arbetet med löpande kontroll av såväl kvalitet som kostnader. Särskilt angeläget är det att utveckla modeller för uppföljning av kvalitet i verksamheterna. Nacka ska vara en kommun där ordning och reda råder. Kommunstyrelsen har ansvar att så blir fallet. Kommunens förtroendevalda revisorer och Ernst & Young har tydligt visat på kommunstyrelsens problem med att klara planering, ledning och uppföljning av kommunens olika verksamheter. 16

17 Öka medborgarnas inflytande och stärk förtroendemannarollen Ett led i att få bättre politisk kontroll över kommunens utgifter och samtidigt föra besluten närmare medborgarna är att åter inrätta områdesnämnder i de olika kommundelarna. Fler politiker, som finns närmare verksamheterna, innebär att planering och redovisning av olika projekt blir noggrannare och att kontrollen kan fördjupas, samt att politiken och medborgarna kommer närmare varandra. Det ansvaret ska ligga på politikerna. Ett stort problem med dagens system är det är svårt för en politiker att genomskåda vad som saknas i en redovisning i en nämnd eller en styrelse. Såväl mängden ärenden som den hårda tidspressen gör det många gånger dessutom svårt att fördjupa sig i ett ärende. Ett annat sätt att få bättre politisk styrning av den kommunala verksamheten är att se över delegationsordningarna och återföra en rad beslut till politiken, exempelvis till Områdesnämnderna som vi vill återinföra. Inom vissa politikområden är andelen delegationsbeslut över 90 procent, och det anser vi inte vara rimligt. De förtroendevaldas möjlighet att ta ansvar för verksamheten är starkt kopplad till insynen i hur de politiska besluten verkställs. Vi skulle gärna se att den moderatstyrda majoriteten i Nacka blev mer lyhörd för förslag från oppositionen. Vår ambition som socialdemokrater är att på olika sätt tillgodose nackabornas behov av en väl fungerande kommunal verksamhet. I den andan för vi fram våra förslag i budgetmotionen, motioner och i styrelser och nämnder. Majoritetens rutinmässiga avvisande av våra förslag är svårt att förstå. Inte minst därför att vi på punkt efter punkt konstaterar att majoriteten efter något år återkommer med våra förslag i eget namn och i en något maskerad form. Ett par exempel är Fixar-Malte och Polarna. Visst vore det en fördel att vi över partigränserna kunde sätta nackabornas bästa i främsta rummet och inte partiprestigen? En ny styrelse- och nämndorganisation Vi ser stora brister i den nuvarande styrelse- och nämndstrukturen. Social- och äldrenämnden är ett bra exempel. Den har i sin nuvarande utformning ett alltför stort arbetsområde och den bör delas i två nämnder. En äldrenämnd och en socialnämnd. På det sättet kan de två mycket omfattande frågeområdena få den mer fördjupade behandling de behöver. Vi föreslår att kommunfullmäktige utser en arbetsgrupp med en företrädare från vart och ett av partierna som är representerade i kommunfullmäktige. Gruppens uppgifter ska vara att se över styrelse- och nämndorganisationen, att stärka förtroendemannarollen och förbättra de förtroendevaldas möjligheter att styra, leda och följa upp den kommunala verksamheten. Men också att de anställda i kommunen bättre förutsättningar att verkställa politiskt fattade beslut. Gruppen ska sedan återkomma till kommunfullmäktige med förslag på nödvändiga förändringar. För detta avsätter vi socialdemokrater kronor. Valmöjligheter för alla I socialdemokraternas Nacka är valfriheten säkrad, men aldrig på bekostnad av medborgarnas rätt till god kvalitet. Vi värnar barns och föräldrars rätt att välja vilken verksamhet de vill använda sig av, men medborgarna i Nacka har också rätt att kräva att politikerna agerar för att garantera god kvalitet, oavsett anordnare. Detta måste självklart gälla för alla Nackabor när de 17

18 väljer anordnare inom olika verksamheter som till exempel hemtjänst, familjerådgivning eller förskola/skola. Kommunen behöver utveckla och förbättra valfriheten i välfärden så att medborgarna får bättre möjlighet att göra medvetna och goda val. Kommunstyrelsen måste därför se till att kommunen tillhandahåller kvalitetsredovisningar, betyg och omdömen, som gör det möjligt att jämföra de olika anordnarna inom olika verksamheter med varandra. Se över systemet med internhyra Internhyressystemet i dess nuvarande form skapar stora orättvisor för Nackas skolor. Beroende på tillfälliga svängningar i elevunderlaget och lokalernas utformning kan hyran ta stora delar av skolans intäkter medan andra skolor har betydligt lägre hyreskostnad per elev. Det är inte rimligt att elever, beroende på vilken skola de råkat välja, får mindre resurser till lärare och material än elever i andra skolor där hyran per elev är betydligt mindre. Vi blir ännu mer oroliga efter det att vi fått ta del av tankar om hur det nya internhyressystemet för skollokaler ska fungera. Det verkar mest som att syftet är att täcka fastighetskontorets kostnader för skollokaler. I stället bör internhyran, precis som i Stockholm, lyftas ut för den check skolorna får för varje elev. På det sättet blir förutsättningarna för de olika skolorna i kommunen mer rättvisa, vilket betyder att elever och föräldrar kan känna sig trygga med att just deras skola har pengar till lärare och skolböcker i stället för en alltför hög hyra. Vi vill att denna fråga, internhyran i skolan, snarast utreds, med det uttalade syftet att lyfta ut internhyran ur medlen för den löpande verksamheten på respektive skola. Kollektivtrafik Näringslivspolitik är ett centralt ansvarsområde för kommunstyrelsen. En väl fungerande kollektivtrafik är av stor betydelse för Nackas invånare. Därför måste kommunstyrelsen under 2013 göra allt den kan för att Saltsjöbanan upprustas och moderniseras med tågstandard. Kommunen måste arbeta aktivt för att få fler att åka kollektivt. Det är landstinget som har ansvar för kollektivtrafiken, men kommunen kan på olika sätt göra det enklare och attraktivare att åka kollektivt. För att fler ska använda kollektivtrafiken behöver vi bygga fler infartsparkeringar, fler cykelbanor som anknyter till busshållplatser och Saltsjöbanan, samt ordna fler cykelparkeringar vid hållplatserna. Vi är glada för att majoriteten i Nacka efter lång tid äntligen instämt i vårt krav på att få tunnelbana till Nacka. Vi kommer att ligga på i denna fråga så att arbetet kommer igång så fort det är möjligt. Vi har väntat tillräckligt länge på tunnelbanan och vi vill inte vänta längre. Den är nödvändig för att kommunen ska kunna fortsätta utvecklas som en attraktiv plats för såväl företag som människor. 18

19 Klimat och miljö Kommunstyrelsen måste än mer aktivt arbeta för att utveckla miljöpolitiken genom att verka för strängare miljökrav vid upphandling och genom fler och mer omfattande miljökonsekvensbeskrivningar som underlag för politiska beslut. Miljökraven får inte bli slumpmässiga, beroende på vem som handlägger ett ärende eller vilken byggherre kommunen förhandlar med. När kommunen upprättar strängare krav och följer upp dem vid upphandlingar blir kraven konkurrensneutrala. Detta är ett krav även från dem som vill bedriva mer miljövänliga verksamheter. Inom byggsektorn ska kommunen kräva mer miljövänligt byggmaterial och satsa på passivhus. Inom transportsektorn finns åtskilliga miljöförbättringar att göra, till exempel att förbättra kollektivtrafiken och ställa krav som medför att de korta transporterna med lastbil minskar i omfattning. Vi vill se ett mycket bättre och mer konsekvent miljötänkande i den kommunala planeringen, i de kommunala nämnderna och i den kommunala verksamheten.. Bebyggelse och bostäder Bostaden är en social rättighet. Alla ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader. Alla bostadsområden ska vara attraktiva att bo i. Bostadspolitiken är därför grundläggande för att utjämna klyftor och skapa fler jobb. En fungerande bostadsmarknad har stor betydelse för ekonomin, fler jobb och rörlighet på arbetsmarknaden. En bristfällig bostadspolitik gör det svårare för människor att flytta för att pröva ett nytt arbete eller påbörja en utbildning. En socialdemokratisk bostadspolitik ska bidra aktivt till klimatomställningen. Nya bostäder ska vara miljövänliga. Skärpta energikrav för nybyggnation behövs, liksom energikrav vid ombyggnad. Bostadspolitiken ska fånga upp nya miljötekniklösningar. De allmännyttiga bostadsbolagen är ett av de viktigaste verktygen för att klara efterfrågan på bostäder. Därför vill vi att Nacka kommun ska inrätta ett kommunalt bostadsbolag för att bättre kunna möta boendes, bostadssökandes och samhällets krav. Kommunen måste också stimulera byggande av fler hyresrätter såväl större som mindre. Det är viktigt för att ungdomarna ska kunna flytta hemifrån och skaffa eget. Vi vill stärka människors möjlighet att själva välja hur de vill bo. Bostadspolitiken är därför viktig också för att aktivt bekämpa klyftor och segregation. Nacka behöver fler bostadsområden med blandade boende- och upplåtelseformer. Olika delar av kommunen kan förtätas med lägenhetshus, som innehåller olika upplåtelseformer. För unga familjer vill vi också se en satsning på folkradhus, som byggs i billigare material och i enklare utförande. Boendemiljöerna måste förbättras, och vi vill skapa gröna bostadsområden, med till exempel gröna tak och öppen dagvattenhantering. Grönområden och närhet till rekreationsområden är viktigt för att öka livs- och boendekvaliteten och skapa attraktiva bostadsområden för alla. Vi ser positivt på att Nacka växer. Men i nuläget ser vi stora svårigheter med att det i kommunen ska byggas nya lägenheter för nya invånare inom en tioårsperiod. 19

20 De stora och komplicerade infrastrukturfrågorna måste lösas först, innan kommunens expansion kan fortsätta. De befintliga bostadsområdena måste utvecklas parallellt med att nya bostadsområden tillkommer. Hela Nacka ska leva ska vara en vägledande princip för den framtida planeringen av Nacka. Därför krävs en analys av behoven i Nackas olika kommundelar socialt, kulturellt och kommersiellt. Kontorslokaler, butiker och annan social infrastruktur måste finnas i de olika kommundelarna. Kommunen måste utveckla mötesplatser. Avgiftsfria föreningslokaler behövs i alla kommundelar, till exempel genom att skolornas lokaler upplåts kostnadsfritt för kvällsmöten. Många fler anslagstavlor för föreningslivet behövs också. Nacka som arbetsgivare och uppdragsgivare Nacka kommun är en stor arbetsgivare, och personalen är en av kommunens största tillgångar. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare såväl för att kunna behålla kunnig och kompetent personal som för att attrahera fler kunniga och ambitiösa människor. Detta gör vi bland annat genom att erbjuda personalen goda möjligheter till vidareutbildning och fördjupning av befintlig kunskap och genom att erbjuda alla anställda som så önskar heltidsanställningar. Erfarenheter från andra kommuner, som infört rätt till heltid, visar att det utöver att förbättra situationen för många anställda också bidrar till att sänka kommunens lönekostnader. En heltidsanställning ger inte bara bättre ekonomi utan också ökad trygghet. Den högre lönen påverkar direkt nivån på den ersättning man har rätt att få om man blir förälder, sjuk eller arbetslös. Den faktiska lönen styr dessutom nivån på den framtida pensionen. Rätt till heltid är en fråga om rätten till egenförsörjning och ekonomiskt oberoende. Deltidsarbete ger alltså både låg lön i dag och sämre pension. Det är inte deltidsarbetet i sig som vi vänder oss emot. Men deltid ska vara en möjlighet som en anställd själva kan välja. Vårt mål är att alla som arbetar deltid ska ha en heltid i botten, för att kunna öka sin arbetstid när de själva vill. Då blir heltidsarbete en rättighet och deltid en möjlighet. Rätten till heltid är ett led i att skapa trygga jobb, men också ett sätt att undanröja en kvinnofälla. Den största andelen deltidsanställda finns i dag i kvinnodominerade branscher. Arbetsmiljön måste vara bra för alla anställda som utför skattefinansierad verksamhet. Löntagarna ska inte betala rationaliseringar med sämre arbetsvillkor. Vi ser också att möjligheten för anställda att påtala oegentligheter i den kommunala verksamheten begränsas allt mer i och med att mer och mer av den kommunala verksamheten läggs ut på entreprenad hos externa utförare. Oavsett om det är kommunen eller en extern utförare som bedriver verksamheten måste de anställda ha samma rättigheter och skyldigheter. Som det är idag omfattas inte de som är anställda av externa utförare som 20

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Den demokratiska nationalismen

Den demokratiska nationalismen Sverigedemokraternas budgetförslag 2015 samt planer för 2016 och 2017 Den demokratiska nationalismen Den demokratiska nationalismen skall ligga till grund för vårt Karlskrona. Som socialkonservativa utgår

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

Hela Tjörn ska leva! Budget 2014 för Tjörns kommun. Preliminära ramar 2015-2018 Mål & verksamhetsinriktning. Socialdemokraterna på Tjörn

Hela Tjörn ska leva! Budget 2014 för Tjörns kommun. Preliminära ramar 2015-2018 Mål & verksamhetsinriktning. Socialdemokraterna på Tjörn 2014 Hela Tjörn ska leva! Budget 2014 för Tjörns kommun Preliminära ramar 2015-2018 Mål & verksamhetsinriktning Socialdemokraterna på Tjörn Innehåll Sida 1. Hushållning & effektivisering 3 2. Styrande

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

En offensiv budget för jobb och kunskap

En offensiv budget för jobb och kunskap En offensiv budget för jobb och kunskap Socialdemokraterna och Vänsterpartiets kompletteringsbudget för 2009 En offensiv budget för jobb och kunskap Sverige är på väg in i en lågkonjunktur och en jobbkris

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013 För en feministisk politik Feministiskt initiativ 2013 Antagen vid kongressen 5 7 april 2013 Innehållsförteckning För en feministisk politik 2011 En feministisk politik 3 A. Välfärd som verktyg 4 B. Ekonomi

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer