Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1"

Transkript

1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion

2 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH FÖRETAGSNÄMNDEN... 6 FRITIDSNÄMNDEN... 6 KULTURNÄMNDEN... 6 MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN... 7 SOCIAL- OCH ÄLDRENÄMNDEN... 7 TEKNISKA NÄMNDEN... 7 UTBILDNINGSNÄMNDEN... 8 SÄRSKILDA BESLUT... 9 KOMMUNGEMENSAMT OCH KOMMUNSTYRELSEN... 9 ARBETS- OCH FÖRETAGSNÄMNDEN FRITIDSNÄMNDEN KULTURNÄMNDEN MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN NATURRESERVATSNÄMNDEN SOCIAL- OCH ÄLDRENÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN BUDGET 2013 I SIFFROR KOMMUNSTYRELSEN DEMOKRATI ORDNING OCH REDA ÖKA MEDBORGARNAS INFLYTANDE OCH STÄRK FÖRTROENDEMANNAROLLEN VALMÖJLIGHETER FÖR ALLA SE ÖVER SYSTEMET MED INTERNHYRA KOLLEKTIVTRAFIK KLIMAT OCH MILJÖ BEBYGGELSE OCH BOSTÄDER NACKA SOM ARBETSGIVARE RÄTT TILL HELTID FASTIGHETSFRÅGOR OCH MARKPOLITIK PROJEKTET HAMN ARBETS- OCH FÖRETAGSNÄMNDEN ARBETE ÅT ALLA JOBB- OCH UTVECKLINGSRESURS SOMMARJOBB/FERIEARBETE VUXENUTBILDNING OCH SFI EN VÄG TILL ARBETE INTEGRATION FRITIDSNÄMNDEN FRITIDSGÅRDEN ETT UNGDOMENS HUS MENINGSFULL FRITID HELA LIVET ETT STARKT FÖRENINGSLIV KULTURNÄMNDEN

3 EN KULTURSKOLA FÖR ALLA BARN FRIA BIBLIOTEK VIKTIGA FÖR DEMOKRATIN FLER OCH MER TILLGÄNGLIGA KULTURLOKALER PROJEKTET HAMN MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN ETT VARIERAT BOSTADSBESTÅND MARKPOLITIKEN UTBYGGD KOLLEKTIVTRAFIK EN NÖDVÄNDIGHET STÄRKT STRANDSKYDD NACKA DEN KLIMATMEDVETNA KOMMUNEN NATURRESERVATSNÄMNDEN SOCIAL- OCH ÄLDRENÄMNDEN VÅRA BARN OCH UNGDOMAR BARN SOM BROTTSOFFER INRÄTTA EN KOMMUNAL BARNOMBUDSMAN ANALYSERA DROGANVÄNDNINGEN TIDIGA INSATSER INNAN DET HUNNIT GÅ FÖR LÅNGT BOENDE OCH EKONOMI NOLLTOLERANS MOT HEMLÖSHET OMSORGEN OM VÅRA ÄLDRE ANHÖRIGVÅRDARE KVALITET - INTE BARA SYSTEM TILLGÄNGLIGHET TEKNISKA NÄMNDEN ETT HÅLLBART NACKA TRAFIKSÄKERHETEN VÅRA GEMENSAMMA PARK- OCH STRÖVOMRÅDEN PROMENADVÄGEN VID NACKA BÅTKLUBB ASFALTERA GÅNGSLINGAN MELLAN HENSRIKSDALSBERGET OCH KVARNHOLMSVÄGEN UTBILDNINGSNÄMNDEN LÄRA FÖR LIVET KVALITET I STÄLLET FÖR SYSTEM FÖRSKOLAN SKOLBARNOMSORGEN LIKVÄRDIGHETSRESURSER FOLKBILDNING MODERSMÅLSUNDERVISNING ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

4 Möjligheternas Nacka Vi vill ha ordning och reda i ekonomin och att slöseriet upphör. Vi vill ha en bättre politisk kontroll över vad som sker. Vi vill att politiken ska återföras till de förtroendevalda politikerna. Under de senaste åren har allvarliga brister i skötseln av Nackas ekonomi uppdagats. Den största enskilda skandalen är restaureringen av Nacka stadshus. En ombyggnad som drog över budgeten med flera hundra miljoner kronor. Pengar som Nackas invånare fått stå för. Vid två tillfällen fortsatte ombyggnadsprojektet utan att medel hade beviljats av fullmäktige. Bristande ledning, dålig kontroll, interna sammanträden som inte protokollförts samt dåliga avtal är några skäl till skandalen. I flera av våra politiska nämnder visade sig ekonomin vara mycket nonchalant skött. Detta har påpekats av både kommunens förtroendevalda revisorer och av kommunen anlitade revisionsbyrån Ernst & Young. Man brukar ibland tala om "maktens arrogans" och det är det som har präglat den ekonomiska styrningen av Nacka. Det måste vara ordning och reda i kommunens finanser med en bättre politisk kontroll över ekonomin i olika skeden av ett projekts gång. Vi vill ha en bättre planering och vi vill att beslutsunderlagen ska hålla en sådan kvalitet och vara så transparenta att politikerna förstår följderna av de beslut som fattas. I sättet att hantera ekonomin ligger också ett demokratiskt problem, utöver det direkta slöseriet med medborgarnas pengar. Ju färre politiker vi har desto mer minskar möjligheten till insyn och kontroll av verksamheten. Nacka behöver en ny färdriktning Kommunen ska vara bra att leva i under livets alla skeenden. Vi vill ha en kommun där välfärd och möjligheter kommer alla till del. Nacka ska vara den bästa av kommuner att växa upp och bo i. Vi vill skapa förutsättningar för människors frihet så att de kan förverkliga sina drömmar. Och vi vill utveckla Nacka till att bli mer jämställt och framåtblickande samhälle byggt på gemenskap, solidaritet, rättvisa, kreativitet och trygghet. Det finns mycket som är bra i Nacka och vi vill ta vara på det och utveckla kommunen vidare. Välståndet i vår kommun måste komma alla kommuninnevånare till del och valfriheten måste utvecklas. Vi nöjer oss inte med mindre än att alla invånare i vår kommun har samma valmöjligheter oavsett om det handlar om valet av förskola eller hemtjänst. Att kunna välja mellan en privat utförare eller kommunen som utförare måste vara möjligt. Vi är trygga i vissheten att såväl kommunen som en privat utförare kan erbjuda verksamhet av hög kvalité. Det överordnade måste i alla lägen vara kvalitén på tjänsten eller verksamheten och att våra skattepengar används på det för medborgarna mest effektiva sättet. Vi säger därför nej till alla ideologiskt motiverade privatiseringar av kommunal verksamhet medan vi välkomnar alla initiativ som leder till ökad kvalité. För oss socialdemokrater står människan i centrum. Inte systemen. 4

5 Vi kan aldrig acceptera att människor befinner sig i ofrivillig arbetslöshet. Att kunna erbjuda full sysselsättning är det övergripande målet med vår politik. Som land har vi inte råd med det slöseri som arbetslösheten innebär. En förutsättning för att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen är att vi får ett mer jämställt samhälle. När män och kvinnor delar på ansvaret för jobb och familj förbättras både den ekonomiska tillväxten och människors livskvalitet. Kvinnor och män ska ha samma frihet och självständighet, samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter och lika makt att forma sina liv. När alla har ett arbete blir Nacka rikt, både ekonomiskt och mänskligt. Alla har skyldighet att bidra till samhällets utveckling utifrån sina förutsättningar. Med fler människor i arbete klarar vi att finansiera utbildning, vård och omsorg för alla. Nacka kommun är en stor arbetsgivare och personalen är en av kommunens största tillgångar. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att både kunna behålla kunnig och kompetent personal och för att attrahera fler kunniga och ambitiösa människor. Detta gör vi bland annat genom att erbjuda personalen goda möjligheter till vidareutbildning och fördjupning av befintlig kunskap och genom att erbjuda alla anställda som så önskar heltidsanställningar. Av erfarenheter från andra kommuner som infört rätt till heltid vet vi att det utöver att förbättra situationen för många anställda också bidrar till att sänka kommunens kostnader för löner. För oss är kvalitén i de verksamheter kommunen har ansvar för viktigare än de bakomliggande systemen med checkar och i vilka driftsformer som verksamheterna utförs. Vår budget tar sin utgångspunkt i att Nacka ska bli den bästa kommunen att växa upp och bo i. Och vi har som mål att alla kommunens invånare ska ha valmöjligheter. Det är viktigare än någonsin att politiken i Nacka förändras. En politik där alla ges förutsättningar att förverkliga sina livsdrömmar. Vi vill skapa möjligheternas Nacka där människan står i centrum och där våra skattepengar inte slarvas bort av en trött och maktfullkomlig moderatstyrd majoritet. 5

6 Skarpa förslag i budgetmotionen Kommunstyrelsen och övergripande Vi föreslår att skatten förblir oförändrad, det vill säga 18,61 kronor. Vi föreslår att Nacka kommun erbjuder heltidstjänster till samtliga anställda. Vi föreslår att anställda hos extern utförare, som bedriver skattefinansierad verksamhet på uppdrag av kommunen, omfattas av meddelarskyddet. Vi föreslår att kommunfullmäktige utser en arbetsgrupp med en företrädare från vart och ett av partierna som är representerade i kommunfullmäktige, för att utreda hur man stärker förtroendemannarollen och att se över kommunens nämnd- och styrelseorganisation. Vi föreslår att internhyran i skolan snarast utreds, med det uttalade syftet att lyfta ut internhyran ur medlen för den löpande verksamheten på respektive skola. Arbets- och företagsnämnden Vi föreslår 7,5 miljoner kronor för att ge ungdomar i Nacka sommarjobb. Vi föreslår 0,5 miljoner kronor för att inrätta en tjänst som praktik- och sommarjobbsamordnare. Fritidsnämnden Vi föreslår en höjning av anslaget till fritidsgårdarna med 1,2 miljoner kronor. Vi föreslår en höjning av anslagen till pensionärsorganisationerna med kronor. Vi föreslår att en parklek inrättas i Braxenparken. Vi föreslår att införa avgiftsfria lån på biblioteken oavsett tekniskt gränssnitt. Kulturnämnden Vi föreslår en ökning i budgeten med 1 miljon kronor till musik- och kulturskola för att nå fler av dem som i dag stängs ute. Vi föreslår en ökning i budgeten med kronor för att stoppa mediebeståndets utarmning. Vi föreslår en ökning i budgeten med kronor för ökat stöd till kulturlokaler. Vi föreslår en ökning i budgeten med 1 miljon kronor för ökat stöd till övrig kulturverksamhet. 6

7 Vi föreslår att projektet HAMN blir kvar under Kommunstyrelsen. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Vi föreslår ökad budget med kronor för klimat- och energirådgivning i Nacka kommun. Vi föreslår en besparing på kronor för projekt. Social- och äldrenämnden Vi föreslår att kvinnojouren får 1 miljon kronor. Vi föreslår att alla familjehemsplacerade barn ska ha ett kontaktombud. Vi föreslår ökat stöd till Polarna Nacka och tjejverkstan. Vi föreslår att en person projektanställs en person för att fungera som stöd till nattvandrarföreningarna. Vi föreslår att tjänster som fältassistenter inrättas. Vi föreslår att kommunen genomför en droganvändningsanalys. Vi föreslår att en tjänst som kommunal barnombudsman inrättas. Vi föreslår anställning av en socialsekreterare på halvtid i Fisksätra. Vi föreslår anställning av en socialsekreterare på halvtid till mottagningsgruppen. Vi föreslår att en tak-över-huvudet garanti införs. Vi föreslår ökade insatser inom försörjningsstödet. Vi föreslår en granskning av omhändertagandet av ensamkommande flyktingbarn. Vi förslår en oberoende utredning av socialtjänstens verksamhet. Vi föreslår ökat anhörigstöd. Vi föreslår en besparing på 20 miljoner kronor genom effektivisering av IT-stödet inom hemtjänsten. Tekniska nämnden Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar att slutföra arbetet med promenadvägen vid Nacka båtklubb. Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar att asfaltera gångslingan mellan Henriksdalsberget och Kvarnholmsvägen. 7

8 Utbildningsnämnden Vi föreslår en ökning av budgeten med 4,3 miljoner kronor för att tillföra fler förskolelärare till förskolan. Vi föreslår utökade öppettider på förskolan, för vilket vi avsätter vi 2,3 miljoner kronor. Vi föreslår en överföring från grundskolecheck och förskolecheck till ett ökat anslag till likvärdighetsresursen med 11 miljoner kronor. Vi föreslår extra resurser med 5 miljoner kronor till fritidshemmen för läxläsning och för mindre barngrupper med 5 miljoner kronor. Vi föreslår att barn till föräldralediga och arbetslösa föräldrar ska få vara på fritidshemmen och för det avsätter vi 2,7 miljoner kronor Vi föreslår att utbildningsnämnden får i uppdrag att se över systemet med SL-kort, så att val av skola inte påverkar rättigheten till SL-kort, och att detta finansieras centralt. Vi vill också att kostnaden för tillägg för helg- och kvällskort utreds. Vi föreslår att vårdnadsbidraget avskaffas. Vi föreslår att karriärvägledningschecken avskaffas. 8

9 Särskilda beslut I de förslag till beslut där det hänvisas till bilagor så är det till bilagor i majoritetens budgetförslag. Kommungemensamt och Kommunstyrelsen 1. Skattesatsen för år 2013 fastställs till 18,61 kronor. 2. Kommunfullmäktige noterar Socialdemokraternas inriktningstext. 3. Partierna i fullmäktige erhåller grundstöd för kanslistöd och politiska sekreterare med mera enligt bilaga 3, men med samma krontal som Partistöd per mandat utgår oförändrat med följande belopp: Partistöd Organisationsstöd, kurser Stöd till ungdomsverksamhet kronor kronor kronor 4. Månadsarvode utgår till kommunal- och oppositionsråd enligt beslut i Kommunfullmäktige den 20 november , dock med den ändringen att inga justeringar görs under 2013( det vill säga oförändrat i förhållande till 2012). 5. Arvoden till förtroendevalda, såväl sammanträdesarvoden som fasta årsarvoden, fasställs till samma belopp som under 2012 (det vill säga ingen höjning med 2 procwent). 6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över arvodessystemet, så att de fasta arvodena till presidierna sänks samtidigt som arvodena till ledamöter och ersättare höjs. Kommunstyrelsen ska snarast återkomma med ett förslag, så att det nya systemet införs från 1 juli Förändringarna ska rymmas inom de tillgängliga budgetramarna. 7. Kommunfullmäktige fastställer en hyreshöjning på 1,5 procent för lokalytor inom kommunen (exklusive förskole- och skollokaler). 8. Kommunfullmäktige fastställer internräntan till 3,0 procent förutom för VA- respektive renhållningsverksamheten, fastställs till 4 procent( affärsverksamheterna ). 9. Kommunfullmäktige fastställer personalkostnadspålägget till 38,98 procent, en sänkning med 0,71 procentenheter. 10. Kommunfullmäktige fastställer personalkostnadspåslaget till 23,05 procent, för anställda som vid årets ingång inte fyllt 26 år 11. Kommunfullmäktige fastställer personalkostnadspåslaget till 17,57 procent för anställda födda Kommunfullmäktige fastställer personalkostnadspåslaget till 0 procent för personer födda 1937 eller tidigare 13. Kommunfullmäktige fastställer den rörliga avkastningsräntan på förvaltade fondmedel samt förvaltade medel från Nacka Energi AB, så att den motsvarar vad kommunen betalar i ränta på checkkrediten. 9

10 14. Kommunfullmäktige fastställer den rörliga kostnadsräntan på det kapital upp till och med 55 miljoner kronor som Nacka Energi AB lånar av kommunen, så att den motsvarar vad kommunen betalar i ränta på checkkrediten. 15. Kommunfullmäktige fastställer den rörliga kostnadsräntan på det kapital upp till och med 10 miljoner kronor som Nysätra Fastighets AB lånar av kommunen, så att det motsvarar vad kommunen betalar i ränta på checkkrediten. 16. Kommunfullmäktige fastställer den rörliga kostnadsräntan på det kapital upp till och med 70 miljoner kronor, utöver befintligt lån på 93 miljoner kronor, varav 90 miljoner är räntebärande, som Nacka Stadshus AB lånar av kommunen, till marknadsmässig ränta. 17. Kommunfullmäktige fastställer kravet på sammanlagd avkastning för Nacka Energi AB till 14 miljoner kronor. 18. Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att upplåta mark, som kommunen inte behöver för sin verksamhet, med tomträtt i stället för att sälja fastigheterna. 19. Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen, med rätt att delegera till resultatenhetschef, att fastställa avgifter för egen fritidsklubbsverksamhet för elever under skolåren De långfristiga lånen får inte överstiga miljoner kronor under Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för Kommunstyrelsens ansvarsområden för 2013 enligt Socialdemokraternas förslag. 22. Kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska erbjuda heltidstjänster till samtliga anställda i kommunen. 23. Kommunfullmäktige beslutar att verka för att anställda hos extern utförare, som bedriver skattefinansierad verksamhet på uppdrag av kommunen, omfattas av meddelarskyddet. 24. Kommunfullmäktige beslutar att utse en arbetsgrupp med en företrädare för vart och ett av partierna som är representerade i kommunfullmäktige, för att utreda hur man kan stärka förtroendemannarollen och för att se över kommunens nämnd- och styrelseorganisation. För detta anslår kommunfullmäktige kronor. 25. Kommunfullmäktige beslutar att behålla projektet HAMN i Kommunstyrelsen. 26. Kommunfullmäktige beslutar om en besparing på Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och stadsledningskontoret med kronor. Arbets- och företagsnämnden 27. Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Arbets- och företagsnämnden för år 2013 enligt Socialdemokraternas förslag. 28. Kommunfullmäktige fastställer checkbeloppen enligt bilaga 2, tabell och Kommunfullmäktige beslutar anslå 7,5 miljoner kronor för att ge ungdomar i Nacka sommarjobb. 30. Kommunfullmäktige beslutar anslå 0,5 miljoner kronor för att inrätta en tjänst som praktik- och sommarjobbsamordnare. 10

11 Fritidsnämnden 31. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget för Fritidsnämnden för år 2013 enligt Socialdemokraternas förslag. 32. Fritidsnämnden bemyndigas att fastställa avgifter för nyttjande av kommunens idrottsoch fritidsanläggningar. 33. Kommunfullmäktig beslutar anslå kronor i utökat stöd till pensionärsorganisationerna. Kulturnämnden 34. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget för Kulturnämnden för år 2013 enligt Socialdemokraternas förslag. 35. Kommunfullmäktige fastställer checkbelopp till oförändrad nivå och avgifter till oförändrad nivå. 36. Kulturnämnden bemyndigas att fastställa övriga avgifter för nyttjande av verksamheter inom nämndens ansvarsområde. 37. Kommunfullmäktige bemyndigar Kulturnämnden att teckna avtal för drift och underhåll med respektive lokalförvaltande organisation avseende kultur- och samlingslokaler. 38. Kommunfullmäktige beslutar anslå 1 miljon kronor till musik- och kulturskola för att nå fler av dem som i dag stängs ute. 39. Kommunfullmäktige beslutar anslå kronor för att stoppa mediebeståndets utarmning i biblioeken. 40. Kommunfullmäktige beslutar anslå kronor för ökat stöd till kulturlokaler. 41. Kommunfullmäktige beslutar anslå 1 miljon kronor för ökat stöd till övrig kulturverksamhet. 42. Kommunfullmäktige beslutar att behålla projektet HAMN i Kommunstyrelsen. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 43. Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ansvarsområden för år 2013 enligt Socialdemokraternas förslag. 44. Kommunfullmäktiga fastställer att kommunstyrelsen beslutar att grundbeloppet (G) i Taxa för planering, byggande, kartor och mättjänster höjs från 51 till Kommunfullmäktige godkänner den justerade taxan för planering, byggande, kartor och mättjänster i enlighet med förslag i särskilt ärende (Kommunstyrelsens förslag den 22 oktober 2012, 270). 46. Kommunfullmäktige anslår kronor för klimat- och energirådgivning i Nacka kommun. 47. Kommunfullmäktige beslutar om en besparing på kronor för projekt. 11

12 Naturreservatsnämnden 48. Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Naturreservatsnämndens ansvarsområden för år 2013 enligt Kommunstyrelsens förslag. 49. Naturreservatsnämnden har i fortsatt uppdrag att se över föreskrifterna för naturreservaten under mandatperioden så att inskränkningar i allemansrätten minimeras och så att naturvården utförs på ett sådant sätt så att värdena för rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald ökar. Social- och äldrenämnden 50. Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget Social- och äldrenämnden för år 2013 enligt Socialdemokraternas förslag. 51. Kommunfullmäktige fastställer checkbelopp enligt bilaga 2, tabell Kommunfullmäktige fastställer taxan för Nacka kommuns arbete enligt alkohol-, tobaksoch lotterilagen och lagen om receptfria läkemedel samt att taxan ska börja gälla från den 1 januari 2013 enligt särskilt beslut (Kommunstyrelsens förslag denn 22 oktober 2012, 271). 53. Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 5 %, omvårdnadsbidraget (anhörigvårdarstödet) till kronor per månad. 54. Kommunfullmäktige anslår 1 miljon kronor till kvinnojouren. 55. Kommunfullmäktige anslår 2 miljoner kronor så att alla familjehemsplacerade barn får ett kontaktombud. 56. Kommunfullmäktige anslår kronor i ökat stöd till Polarna Nacka och tjejverkstan. 57. Kommunfullmäktige anslår kronor för att projektanställa en person som stöd till nattvandrarföreningarna. 58. Kommunfullmäktige anslår 2 miljoner kronor till att inrätta tjänster som fältassistenter. 59. Kommunfullmäktige anslår kronor för att genomföra en droganvändningsanalys. 60. Kommunfullmäktige anslår 1 miljon kronor till en kommunal barnombudsman. 61. Kommunfullmäktige anslår 0,5 miljoner kronor för anställning av en socialsekreterare i Fisksätra. 62. Kommunfullmäktige anslår 0,5 miljoner kronor för anställning av en socialsekreterare till mottagningsgruppen. 63. Kommunfullmäktige anslår 4 miljoner kronor för att införa en tak-över-huvudet garanti. 64. Kommunfullmäktige anslår 2 miljoner kronor för ökade insatser inom försörjningsstödet. 65. Kommunfullmäktige anslår 1,8 miljoner kronor för att genomföra en granskning av omhändertagandet av ensamkommande flyktingbarn. 66. Kommunfullmäktige anslår 2 miljoner kronor för en oberoende utredning av socialtjänstens verksamhet. 67. Kommunfullmäktige anslår 1,8 miljoner kronor i ökat anhörigstöd. 12

13 68. Kommunfullmäktige beslutar om en besparing på 20 miljoner kronor genom effektivisering av IT-stödet inom hemtjänsten. Tekniska nämnden 69. Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Tekniska nämnden för år 2013 enligt Kommunstyrelsens förslag. 70. Kommunfullmäktige fastställer Avfallsverkets nettobudget till 2 miljoner kronor och VAverkets nettobudget till 0 kr. 71. Kommunfullmäktige fastställer att avfallstaxan och VA-taxan är oförändrad. 72. Kommunfullmäktige beslutar att slutföra arbetet med promenadvägen vid Nacka båtklubb. 73. Kommunfullmäktige beslutar att asfaltera gångslingan mellan Hensriksdalsberget och Kvarnholmsvägen. Utbildningsnämnden 74. Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Utbildningsnämnden för år 2013 enligt Socialdemokraternas förslag. 75. Kommunfullmäktige ger Utbildningsnämnden i uppdrag att omarbeta checken för skolan så att mer pengar går till Salsa respektive likvärdighetsgarantin och mindre till den generella tilldelningen. Därutöver bör särskilda resurser tilldelas skolor i socioekonomiskt svagare upptagningsområden. Kommunfullmäktige beslutar att göra en omfördelning från grundskolecheck och förskolecheck till förmån för ökat anslag till likvärdighetsresursen med 11 miljoner kronor 76. Kommunfullmäktige anslår 4,3 miljoner kronor för att tillföra fler förskolelärare till förskolan. 77. Kommunfullmäktige anslår 2,3 miljoner kronor för utökade öppettider på förskolan. 78. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Utbildningsnämnden att se över systemet med SL-kort, så att val av skola inte påverkar rättigheten till SL-kort, och att detta finansieras centralt, samt att utreda kostnaden för tillägg för helg- och kvällskort. 79. Kommunfullmäktige anslår 5 miljoner kronor till fritidshemmen för läxläsning och minskade barngrupper. 80. Kommunfullmäktige anslår 2,7 miljoner kronor för att barn till föräldralediga och arbetslösa föräldrar ska få vara på fritidshemmen. 81. Kommunfullmäktige beslutar ge Utbildningsnämnden i uppdrag att omarbeta checken för förskolan så att en del är fast för öppettider mellan exempelvis och att särskild ersättning utgår till de förskolor som har öppet utöver det. 82. Kommunfullmäktige beslutar att avskaffa vårdnadsbidraget. 83. Kommunfullmäktige beslutar att avskaffa karriärvägledningschecken. 84. Kommunfullmäktige uppdrar åt Utbildningsnämnden och Kulturnämnden att under 2013 säkerställa att alla elever i Nacka får likvärdig tillgång till skolbibliotek i enlighet med 13

14 Skolinspektionens krav. Vid behov ska läxläsning kunna ordnas i skolbiblioteken, och då gärna i samarbete med skolbarnomsorgen. Överförmyndarnämnden 85. Kommunfullmäktige fastställer driftsbudgeten för Överförmyndarnämnden för år 2013 enligt Kommunstyrelsens förslag. 14

15 Budget 2013 i siffror Tabell; Rambudget Rambudget (tkr) Majoritetens förslag 2013 (S)-förslag 2013 Skillnad (S) jämfört med majoriteten Kommunstyrelsen, KF, KS, stadsledningskontoret, osv Arbets- och företagsnämnden Fritidsnämnden Kulturnämnden Miljö - och stadsbyggnadsnämnden Naturreservatsnämnden Social- och äldrenämnden Tekniska nämnden Utbildningsnämnden Överförmyndarnämnden Summa

16 Kommunstyrelsen Demokrati Öppenhet är demokratins förutsättning och styrka. Demokratins yttersta innebörd är att politiken är åtkomlig och möjlig att påverka för var och en. Under senare år har vi sett hur det blivit svårare och svårare för medborgarna att få inflytande över politiken i Nacka. Det har inte bara blivit längre avstånd mellan politiker och medborgare, utan det har också skett en överflyttning av politiska beslut till tjänstemän. Vi vill ha en bättre politisk kontrollfunktion. Planeringen måste bli bättre och vi politiker måste få bättre beslutsunderlag. Oroväckande är att majoriteten överlämnar viktiga politikerfunktioner till tjänstemännen. Här har kommunstyrelsen ett angeläget utvecklingsområde. Det gäller att klargöra att det är de förtroendevalda politikerna som företräder Nackaborna och som med hjälp av fullödiga beslutsunderlag tar ansvar för besluten i kommunen. Men det gäller också att öka Nackabornas möjlighet att påverka politiska processer och beslut genom politisk dialog. Frågan inställer sig också: Har Nacka kommun en tillräckligt bra styrelse- och nämndorganisation? Ordning och reda Kommunstyrelsen har som särskilt ansvar att samordna och ha uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Den omfattande bristen på politiskt ledarskap i de fortlöpande ekonomiska processerna har inte minst under år 2011 och 2012 medfört att medel, som budgeterats för den ordinarie driften av verksamheten, i stället alltför många gånger på ett felaktigt sätt betalats ut till olika entreprenörer och anordnare. Kommunen har under året dessutom behövt ta nya lån för att klara den löpande verksamheten. Gång på gång har olika större byggnadsprojekt och andra projekt överskridit budget. IT-kostnaderna har också skjutit i höjden. Tilläggsanslag för projekt som havererat ekonomiskt har begärts så sent att kommunfullmäktige mer eller mindre stått inför fullbordat faktum och därigenom inte haft något annat val än att bevilja ökade anslag. Vi har sett att konkurrensutsättning av kommunala verksamheter inte automatiskt medfört vare sig bättre kvalitet eller lägre kostnader. Något sådant samband finns inte, vilket också har konstaterats i den rapport som Studieförbundet Näringsliv och Samhälle presenterade i september Därför behöver kommunen prioritera arbetet med löpande kontroll av såväl kvalitet som kostnader. Särskilt angeläget är det att utveckla modeller för uppföljning av kvalitet i verksamheterna. Nacka ska vara en kommun där ordning och reda råder. Kommunstyrelsen har ansvar att så blir fallet. Kommunens förtroendevalda revisorer och Ernst & Young har tydligt visat på kommunstyrelsens problem med att klara planering, ledning och uppföljning av kommunens olika verksamheter. 16

17 Öka medborgarnas inflytande och stärk förtroendemannarollen Ett led i att få bättre politisk kontroll över kommunens utgifter och samtidigt föra besluten närmare medborgarna är att åter inrätta områdesnämnder i de olika kommundelarna. Fler politiker, som finns närmare verksamheterna, innebär att planering och redovisning av olika projekt blir noggrannare och att kontrollen kan fördjupas, samt att politiken och medborgarna kommer närmare varandra. Det ansvaret ska ligga på politikerna. Ett stort problem med dagens system är det är svårt för en politiker att genomskåda vad som saknas i en redovisning i en nämnd eller en styrelse. Såväl mängden ärenden som den hårda tidspressen gör det många gånger dessutom svårt att fördjupa sig i ett ärende. Ett annat sätt att få bättre politisk styrning av den kommunala verksamheten är att se över delegationsordningarna och återföra en rad beslut till politiken, exempelvis till Områdesnämnderna som vi vill återinföra. Inom vissa politikområden är andelen delegationsbeslut över 90 procent, och det anser vi inte vara rimligt. De förtroendevaldas möjlighet att ta ansvar för verksamheten är starkt kopplad till insynen i hur de politiska besluten verkställs. Vi skulle gärna se att den moderatstyrda majoriteten i Nacka blev mer lyhörd för förslag från oppositionen. Vår ambition som socialdemokrater är att på olika sätt tillgodose nackabornas behov av en väl fungerande kommunal verksamhet. I den andan för vi fram våra förslag i budgetmotionen, motioner och i styrelser och nämnder. Majoritetens rutinmässiga avvisande av våra förslag är svårt att förstå. Inte minst därför att vi på punkt efter punkt konstaterar att majoriteten efter något år återkommer med våra förslag i eget namn och i en något maskerad form. Ett par exempel är Fixar-Malte och Polarna. Visst vore det en fördel att vi över partigränserna kunde sätta nackabornas bästa i främsta rummet och inte partiprestigen? En ny styrelse- och nämndorganisation Vi ser stora brister i den nuvarande styrelse- och nämndstrukturen. Social- och äldrenämnden är ett bra exempel. Den har i sin nuvarande utformning ett alltför stort arbetsområde och den bör delas i två nämnder. En äldrenämnd och en socialnämnd. På det sättet kan de två mycket omfattande frågeområdena få den mer fördjupade behandling de behöver. Vi föreslår att kommunfullmäktige utser en arbetsgrupp med en företrädare från vart och ett av partierna som är representerade i kommunfullmäktige. Gruppens uppgifter ska vara att se över styrelse- och nämndorganisationen, att stärka förtroendemannarollen och förbättra de förtroendevaldas möjligheter att styra, leda och följa upp den kommunala verksamheten. Men också att de anställda i kommunen bättre förutsättningar att verkställa politiskt fattade beslut. Gruppen ska sedan återkomma till kommunfullmäktige med förslag på nödvändiga förändringar. För detta avsätter vi socialdemokrater kronor. Valmöjligheter för alla I socialdemokraternas Nacka är valfriheten säkrad, men aldrig på bekostnad av medborgarnas rätt till god kvalitet. Vi värnar barns och föräldrars rätt att välja vilken verksamhet de vill använda sig av, men medborgarna i Nacka har också rätt att kräva att politikerna agerar för att garantera god kvalitet, oavsett anordnare. Detta måste självklart gälla för alla Nackabor när de 17

18 väljer anordnare inom olika verksamheter som till exempel hemtjänst, familjerådgivning eller förskola/skola. Kommunen behöver utveckla och förbättra valfriheten i välfärden så att medborgarna får bättre möjlighet att göra medvetna och goda val. Kommunstyrelsen måste därför se till att kommunen tillhandahåller kvalitetsredovisningar, betyg och omdömen, som gör det möjligt att jämföra de olika anordnarna inom olika verksamheter med varandra. Se över systemet med internhyra Internhyressystemet i dess nuvarande form skapar stora orättvisor för Nackas skolor. Beroende på tillfälliga svängningar i elevunderlaget och lokalernas utformning kan hyran ta stora delar av skolans intäkter medan andra skolor har betydligt lägre hyreskostnad per elev. Det är inte rimligt att elever, beroende på vilken skola de råkat välja, får mindre resurser till lärare och material än elever i andra skolor där hyran per elev är betydligt mindre. Vi blir ännu mer oroliga efter det att vi fått ta del av tankar om hur det nya internhyressystemet för skollokaler ska fungera. Det verkar mest som att syftet är att täcka fastighetskontorets kostnader för skollokaler. I stället bör internhyran, precis som i Stockholm, lyftas ut för den check skolorna får för varje elev. På det sättet blir förutsättningarna för de olika skolorna i kommunen mer rättvisa, vilket betyder att elever och föräldrar kan känna sig trygga med att just deras skola har pengar till lärare och skolböcker i stället för en alltför hög hyra. Vi vill att denna fråga, internhyran i skolan, snarast utreds, med det uttalade syftet att lyfta ut internhyran ur medlen för den löpande verksamheten på respektive skola. Kollektivtrafik Näringslivspolitik är ett centralt ansvarsområde för kommunstyrelsen. En väl fungerande kollektivtrafik är av stor betydelse för Nackas invånare. Därför måste kommunstyrelsen under 2013 göra allt den kan för att Saltsjöbanan upprustas och moderniseras med tågstandard. Kommunen måste arbeta aktivt för att få fler att åka kollektivt. Det är landstinget som har ansvar för kollektivtrafiken, men kommunen kan på olika sätt göra det enklare och attraktivare att åka kollektivt. För att fler ska använda kollektivtrafiken behöver vi bygga fler infartsparkeringar, fler cykelbanor som anknyter till busshållplatser och Saltsjöbanan, samt ordna fler cykelparkeringar vid hållplatserna. Vi är glada för att majoriteten i Nacka efter lång tid äntligen instämt i vårt krav på att få tunnelbana till Nacka. Vi kommer att ligga på i denna fråga så att arbetet kommer igång så fort det är möjligt. Vi har väntat tillräckligt länge på tunnelbanan och vi vill inte vänta längre. Den är nödvändig för att kommunen ska kunna fortsätta utvecklas som en attraktiv plats för såväl företag som människor. 18

19 Klimat och miljö Kommunstyrelsen måste än mer aktivt arbeta för att utveckla miljöpolitiken genom att verka för strängare miljökrav vid upphandling och genom fler och mer omfattande miljökonsekvensbeskrivningar som underlag för politiska beslut. Miljökraven får inte bli slumpmässiga, beroende på vem som handlägger ett ärende eller vilken byggherre kommunen förhandlar med. När kommunen upprättar strängare krav och följer upp dem vid upphandlingar blir kraven konkurrensneutrala. Detta är ett krav även från dem som vill bedriva mer miljövänliga verksamheter. Inom byggsektorn ska kommunen kräva mer miljövänligt byggmaterial och satsa på passivhus. Inom transportsektorn finns åtskilliga miljöförbättringar att göra, till exempel att förbättra kollektivtrafiken och ställa krav som medför att de korta transporterna med lastbil minskar i omfattning. Vi vill se ett mycket bättre och mer konsekvent miljötänkande i den kommunala planeringen, i de kommunala nämnderna och i den kommunala verksamheten.. Bebyggelse och bostäder Bostaden är en social rättighet. Alla ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader. Alla bostadsområden ska vara attraktiva att bo i. Bostadspolitiken är därför grundläggande för att utjämna klyftor och skapa fler jobb. En fungerande bostadsmarknad har stor betydelse för ekonomin, fler jobb och rörlighet på arbetsmarknaden. En bristfällig bostadspolitik gör det svårare för människor att flytta för att pröva ett nytt arbete eller påbörja en utbildning. En socialdemokratisk bostadspolitik ska bidra aktivt till klimatomställningen. Nya bostäder ska vara miljövänliga. Skärpta energikrav för nybyggnation behövs, liksom energikrav vid ombyggnad. Bostadspolitiken ska fånga upp nya miljötekniklösningar. De allmännyttiga bostadsbolagen är ett av de viktigaste verktygen för att klara efterfrågan på bostäder. Därför vill vi att Nacka kommun ska inrätta ett kommunalt bostadsbolag för att bättre kunna möta boendes, bostadssökandes och samhällets krav. Kommunen måste också stimulera byggande av fler hyresrätter såväl större som mindre. Det är viktigt för att ungdomarna ska kunna flytta hemifrån och skaffa eget. Vi vill stärka människors möjlighet att själva välja hur de vill bo. Bostadspolitiken är därför viktig också för att aktivt bekämpa klyftor och segregation. Nacka behöver fler bostadsområden med blandade boende- och upplåtelseformer. Olika delar av kommunen kan förtätas med lägenhetshus, som innehåller olika upplåtelseformer. För unga familjer vill vi också se en satsning på folkradhus, som byggs i billigare material och i enklare utförande. Boendemiljöerna måste förbättras, och vi vill skapa gröna bostadsområden, med till exempel gröna tak och öppen dagvattenhantering. Grönområden och närhet till rekreationsområden är viktigt för att öka livs- och boendekvaliteten och skapa attraktiva bostadsområden för alla. Vi ser positivt på att Nacka växer. Men i nuläget ser vi stora svårigheter med att det i kommunen ska byggas nya lägenheter för nya invånare inom en tioårsperiod. 19

20 De stora och komplicerade infrastrukturfrågorna måste lösas först, innan kommunens expansion kan fortsätta. De befintliga bostadsområdena måste utvecklas parallellt med att nya bostadsområden tillkommer. Hela Nacka ska leva ska vara en vägledande princip för den framtida planeringen av Nacka. Därför krävs en analys av behoven i Nackas olika kommundelar socialt, kulturellt och kommersiellt. Kontorslokaler, butiker och annan social infrastruktur måste finnas i de olika kommundelarna. Kommunen måste utveckla mötesplatser. Avgiftsfria föreningslokaler behövs i alla kommundelar, till exempel genom att skolornas lokaler upplåts kostnadsfritt för kvällsmöten. Många fler anslagstavlor för föreningslivet behövs också. Nacka som arbetsgivare och uppdragsgivare Nacka kommun är en stor arbetsgivare, och personalen är en av kommunens största tillgångar. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare såväl för att kunna behålla kunnig och kompetent personal som för att attrahera fler kunniga och ambitiösa människor. Detta gör vi bland annat genom att erbjuda personalen goda möjligheter till vidareutbildning och fördjupning av befintlig kunskap och genom att erbjuda alla anställda som så önskar heltidsanställningar. Erfarenheter från andra kommuner, som infört rätt till heltid, visar att det utöver att förbättra situationen för många anställda också bidrar till att sänka kommunens lönekostnader. En heltidsanställning ger inte bara bättre ekonomi utan också ökad trygghet. Den högre lönen påverkar direkt nivån på den ersättning man har rätt att få om man blir förälder, sjuk eller arbetslös. Den faktiska lönen styr dessutom nivån på den framtida pensionen. Rätt till heltid är en fråga om rätten till egenförsörjning och ekonomiskt oberoende. Deltidsarbete ger alltså både låg lön i dag och sämre pension. Det är inte deltidsarbetet i sig som vi vänder oss emot. Men deltid ska vara en möjlighet som en anställd själva kan välja. Vårt mål är att alla som arbetar deltid ska ha en heltid i botten, för att kunna öka sin arbetstid när de själva vill. Då blir heltidsarbete en rättighet och deltid en möjlighet. Rätten till heltid är ett led i att skapa trygga jobb, men också ett sätt att undanröja en kvinnofälla. Den största andelen deltidsanställda finns i dag i kvinnodominerade branscher. Arbetsmiljön måste vara bra för alla anställda som utför skattefinansierad verksamhet. Löntagarna ska inte betala rationaliseringar med sämre arbetsvillkor. Vi ser också att möjligheten för anställda att påtala oegentligheter i den kommunala verksamheten begränsas allt mer i och med att mer och mer av den kommunala verksamheten läggs ut på entreprenad hos externa utförare. Oavsett om det är kommunen eller en extern utförare som bedriver verksamheten måste de anställda ha samma rättigheter och skyldigheter. Som det är idag omfattas inte de som är anställda av externa utförare som 20

2 (43) Innehållsförteckning

2 (43) Innehållsförteckning 2 (43) Innehållsförteckning Vägen mot ett Nacka som sätter barnen i centrum... 4 Socialdemokratiska satsningar i budgetmotionen... 6 Kommunstyrelsen och övergripande... 6 Arbets- och företagsnämnden...

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom Socialdemokraterna i Stockholms stadshus Handlingsplan mot barnfattigdom Handlingsplan mot barnfattigdom Rädda Barnens rapport talar sitt tydliga språk Stockholm är en av de mest segregerade kommunerna

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017, Trelleborgs kommun. Kvartetten föreslår satsningar med mål

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017, Trelleborgs kommun. Kvartetten föreslår satsningar med mål Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017, Trelleborgs kommun. Kvartetten föreslår satsningar med mål att öka kvaliteten inom viktiga välfärdsområden, att öka kommunens attraktivitet för boende, näringsidkare

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa Budget 2012 264 miljoner till utbildning 140 miljoner för att bryta arbetslösheten 10 öres skattehöjning Stadens resurser används mer aktivt för att investera i utbildning och jobb Ett Stockholm där alla

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

2006-11-27 MÅL OCH BUDGET,

2006-11-27 MÅL OCH BUDGET, 26-11-27 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL MÅL OCH BUDGET, SKATTESATS OCH INVESTERINGSBUDGET 27 SAMT EKONOMISK PLAN 28-21 Innehåll SKRIVELSE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA 3 FÖRSLAG TILL FULLMÄKTIGES BESLUT 27-12-11

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet

Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet 2015-02-05 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/577-001 Kommunstyrelsen Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet Förslag till beslut Kommunstyrelsen definierar processer enligt stadsledningskontorets tjänsteskrivelse

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 1 2015 06 02 Ett liberalt Eskilstuna Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 Folkpartiet Liberalernas förslag till strategisk plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 överlämnas härmed

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer