Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun"

Transkript

1 Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Flygbild över Trossö. Foto: Mats Kockum

2 Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Inledning Syfte 4 2. Grundregler för investeringar Anläggningstillgång Immateriella investeringar och inventarier Exploateringar Anskaffningsvärde Avskrivning och aktivering Delaktivering av projekt Ändring av avskrivningsplan Nedskrivning Uppskrivning Internränta Kreditivränta Särskilda avsteg från investering Redovisning och investeringsbudget 8 3. Kategorier av investeringar Skattefinansierade investeringar Avgiftsfinansierade investeringar Investeringar hos bolagen 9 4. Investeringsramar 9 5. Investeringsmodell Behov Investeringsplaner Resultatpåverkan Utredning Beslut Projekteringstillstånd Genomförvande och investeringstillstånd Investeringstillstånd hos bolag Driftanslag hos nämnd Uppföljning Överföring av investeringsmedel Avyttring av anläggningstillgång Lös egendom Fast egendom Förändringar 16

3 1. Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun 1.1 Inledning I dokumentet Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun som beslutades av kommunfullmäktige framgår följande beträffande investeringar: Planerade investeringar och deras finansiering fastställs i den investeringsbudget som kommunfullmäktige beslutar. Ny- och reinvesteringar i utrustning och inventarier beslutas av respektive nämnd inom den investeringsram som tilldelats i beslutad investeringsbudget. Nämnd som har behov av investeringar ansvarar för att investeringen planeras in i kommande budget. Utrymme för kapitalkostnader och eventuellt ökade driftskostnader i övrigt skapas genom avskrivningar, besparingar och prioriteringar inom tilldelade ramar. Beslutsunderlaget ska tydligt klarlägga lönsamheten i planerade investeringar eller vilka andra effekter investeringen avser att åstadkomma. Möjligheterna att delfinansiera investeringsprojekt ska undersökas innan förslag till investeringar lämnas. Beträffande ombyggnader och nybyggnader i lokaler gäller att tekniska nämnden ansvarar för investeringen efter beställning av berörd nämnd. Lokalkostnaden betalas av den nämnd som ska nyttja lokalerna ifråga. Detta förutsätter att tekniska nämnden har ett avtal med nyttjande nämnd innan investeringar görs. Av ägardirektiven för de helägda bolagen framgår att bolagens investeringsbudgetar ska behandlas av kommunfullmäktige i samband med kommunens totala investeringsbudget. Syftet är att kommunfullmäktige ska ha kontroll och kunna besluta över kommunkoncernens totala upplåning och att kunna prioritera bland investeringarna. Med Karlskrona kommun och kommunkoncern avses i detta dokument kommunstyrelse, nämnder och bolagskoncern. Målet för Karlskrona Kommun och kommunkoncernen ska vara att långsiktigt minska den totala låneskulden. 3

4 1.2 Syfte Dessa regler och riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av anläggningstillgångar (investeringar) inom kommunens samlade verksamhet syftar till att skapa effektivitet i ekonomisk planering, uppföljning och i det samlade resursutnyttjandet med målsättning att även förtydliga beslutsprocessen samt roller, ansvar och befogenheter i arbetsprocessen. 2. Grundregler för investeringar 2.1 Anläggningstillgång En investering är en kapitalsatsning som får konsekvenser under en längre tid. En investering tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen och skrivs av under nyttjandetiden. En anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk. Med detta menas: En tillgång som har en nyttjandeperiod som överstiger 3 år. Värdet på tillgången ska uppgå till ett väsentligt belopp. Med väsentligt belopp menas att utgiften ska överstiga 1/2 prisbasbelopp. Båda dessa kriterier ska uppfyllas för att tillgången ska kunna aktiveras som anläggningstillgång. När båda dessa kriterier är uppfyllda ska aktivering ske. Endast standardförbättrande åtgärder räknas som investeringar. Reparation och underhåll, dvs åtgärder som syftar till att vidmakthålla en anläggnings tekniska och funktionella status, bokförs som kostnad det år som åtgärden utförs. Inventarier som har ett samband bör räknas som en investering, t ex inredning till en skolsal. Detsamma gäller om anskaffningen är ett led i en större investering Immateriella investeringar och inventarier Med immateriella anläggningar avses icke fysiska tillgångar. Utgifter för utvecklingsarbete kan tas upp som en anläggningstillgång om de beräknas bli av betydande och varaktigt värde för verksamheten under kommande år. Detta kan bli aktuellt endast i undantagsfall. Som exempel kan 4

5 nämnas utvecklandet av informationssystem och andra egna produkter som kan försäljas eller på annat sätt leda till framtida intäkter. Med inventarier avses datorer och datorutrustning, maskiner, fordon och möbler mm. 2.2 Exploateringar Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, förädla och iordningställa kommunens mark för infrastruktur (gator, parker och VA) samt för bostads- och eller arbetsområden. Exploateringsfastigheter som är avsedda att avyttras ska klassificeras som omsättningstillgång. 2.3 Anskaffningsvärde Huvudregeln vid värdering av anläggningstillgångar är att de ska tas upp till belopp motsvarande utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning. I anskaffningsvärdet ska samtliga utgifter vid förvärvet eller tillverkningen inräknas. Indirekta kostnader som administration och projektering ska ingå i anskaffningsvärdet om de är direkt hänförliga till anskaffningen. Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en tillgång får räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden. Investeringsbidrag ska reducera anläggningstillgångarnas värde. 2.4 Avskrivning och aktivering Anläggningstillgångar som fortlöpande minskar i värde ska årligen belastas med värdeminskning, dvs. avskrivningar. Avskrivningen ska baseras på anskaffningsvärdet för respektive tillgång. De avskrivningstider som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) respektive Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommenderar för kommunen, samt vad Redovisningsrådet (RR) respektive Bokföringsnämnden (BFN) rekommenderar för bolagen ska följas. God redovisningssed ska tillämpas. 1 1 God redovisningssed är en norm som bokföringsskyldiga skall följa. En ofta använd definition är hämtad ur förarbetena till den svenska Bokföringslagen: en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga. Vad som är god redovisningssed kan variera mellan olika branscher och beroende på företagens storlek. Ledning kan hämtas ur lagar som Lag om kommunal redovisning, Årsredovisningslagen och Bokföringslagen och anvisningar som getts ut av Rådet för kommunal redovisning, Redovisningsrådet, Bokföringsnämnden och Föreningen Auktoriserade Revisorer. Även beslut och anvisningar från Skatteverket bidrar till utvecklingen av god redovisningssed. 5

6 Varje avgränsat anläggningsobjekt ska särbehandlas och kollektiva avskrivningar får inte förekomma. En uppdelning av anläggningstillgångar per objekt är därför nödvändig. Avskrivning ska göras från den tidpunkt tillgången tas i bruk. Det innebär att första avskrivningen ska göras månaden efter det att anläggningen har börjat användas. Pågående arbeten ska särredovisas i balansräkningen Delaktivering av projekt Ett investeringsprojekt kan ofta bestå av flera olika etapper eller delprojekt, där respektive del, självständigt uppfyller kraven på aktivering. Ett exempel på detta kan vara projekt Johannishusåsen, som har en deletapp - ombyggnad av Karlskrona vattenverk. Denna deletapp består då av olika delprojekt, som ingår i ett samlat investeringsprojekt med ett gemensamt investeringstillstånd. Anledningen till det samlade investeringsprojektet är att vi härigenom sänker den totala investeringsutgiften och samtidigt underlättar upphandling av den totala investeringen. Efterhand som de olika delprojekten slutförs ska de aktiveras som självständiga investeringsprojekt Ändring av avskrivningsplan Om en tillgång uppenbarligen redan är tillräckligt avskriven kan det i undantagsfall vara lämpligt att avbryta eller modifiera avskrivningsplanen. Ett exempel kan vara att den ekonomiska livslängden för en anläggning är betydligt längre än vad som antogs när avskrivningsplanen ursprungligen gjordes. En värdestegring av en tillgång är dock inte någon godtagbar grund för att avbryta eller modifiera avskrivningsplanen för en tillgång som har en begränsad ekonomisk livslängd. För förändring av avskrivningsplan erfordras särskilt politiskt beslut av kommunstyrelsen eller respektive bolags styrelse. 2.5 Nedskrivning 6 Har värdet på en anläggningstillgång varaktigt gått ned ska nedskrivning ske med det engångsbelopp som kan anses nödvändigt. En nedskrivning ska avse oförutsedda och kraftiga värdeminskningar. Ofta blir en nedskrivning aktuell

7 då beslut fattas om nedläggning eller utrangering. En nedskrivning ska belasta resultatet som en extraordinär kostnad om den är av väsentlig storlek. I annat fall redovisas den bland avskrivningar. Beslut om nedskrivning av tillgång fattas av kommunstyrelse eller respektive bolags styrelse. 2.6 Uppskrivning Uppskrivning av anläggningstillgång kan endast ske undantagsvis. Mycket stor försiktighet bör tillämpas när det gäller att på grund av värdestegring uppvärdera en tillgång. Uppskrivning får ske endast om tillgången har ett bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde. En uppskrivning ska föregås av en oberoende värdering. För anläggningstillgång med taxeringsvärde får detta inte överskridas. Uppskrivningar ska i första hand kvittas mot nedskrivningar av andra anläggningstillgångar. Uppskrivningsbeloppet ska inte resultatföras utan istället föras direkt mot eget kapital i balansräkningen samt följa god redovisningssed. Uppskrivningar förekommer mycket sällan. Beslut om uppskrivning av tillgång fattas av kommunstyrelse eller respektive bolags styrelse. 2.7 Internränta Internränta ska beräknas årsvis på anläggningarnas bokförda värden. Internräntan utgörs av den av SKL årligen angivna rekommenderade internräntan för varje enskilt år Kreditivränta Under byggnadstid ska investeringsprojekt belastas med kreditivränta fram t o m att anläggningen tas i bruk. Kreditivräntan skall utgöras av den faktiska låneräntan om objektspecifik upplåning sker, eller som genomsnittliga räntan genom generella lånearrangemang. Krav är att upplåning sker för anläggningens anskaffning. Om inte specifik upplåning sker för kommunen ska kreditivräntan vara den genomsnittliga låneräntan i kommunen vid föregående årsskifte. Kreditivräntan beräknas på bokfört upparbetat belopp vid respektive månads utgång. Kreditivränta ska beräknas på sådana arbeten som har en byggtid på mer än 7

8 tre månader och totalt sett beräknas överstiga kr. Summan av lånekostnaderna får ej överstiga summan av de verkliga lånekostnaderna under perioden. 2.8 Särskilda avsteg från investering För närvarande är huvudregeln beträffande all IT-utrustning och kopiatorer/ skrivare (hårdvara) att dessa ska leasas. Vidare ska även behov av bilar lösas genom leasing. Förändring av denna regel fordrar särskilt beslut i kommunstyrelsen. 2.9 Redovisning och investeringsbudget Alla investeringar ska särredovisas och avstämning ska ske löpande mot gällande budget. Investeringsbudgeten ska vara nedbruten på projektnivå när nämnds internbudget fastställs. Av denna skall även framgå, respektive projekts årsbelopp och då i görligaste mån periodiserat. Dessa uppgifter skall också rapporteras in i ekonomisystemet. I de fall medel från klumpanslag eller andra investeringsprojekt ianspråktas för ett specifikt projekt ska detta omgående justeras i investeringsbudgeten. Avskrivningarna för de olika investeringskategorierna, skattefinansierad resp avgiftsfinansierad, ska redovisas var för sig. 3. Kategorier av investeringar Karlskrona kommuns investeringar delas in i tre kategorier. Dessa tre är: skattefinansierade investeringar avgiftsfinansierade investeringar investeringar hos bolagen Skattefinansierade investeringar 2 Dessa investeringar avser samtliga investeringar, vars drifts- och kapitalkostnader ska finansieras av skattemedel. 8 2 Klumpanslag avser en av kommunfullmäktige beviljad ram inom viss verksamhet, som ej öronmärkts för specifikt investeringsprojekt. Det är nämnden som ansvarar för prioriteringen av aktuella investeringsprojekt inom den beviljade ramen.

9 Den totala investeringsramen för denna typ av investeringar regleras av de finansiella målen. En skattefinansierad investering kan även vara lönsam och leda till sänkta driftkostnader, vilket då kan vara en anledning till att en nämnd prioriterar denna investering före andra Avgiftsfinansierade investeringar Med avgiftsfinansierade investeringar avses samtliga investeringar som ingår i kommunens avgiftsfinansierade verksamhet och som anses vara nödvändiga för den fortsatta driften. Den totala investeringsramen inom avgiftsfinansierad verksamhet avgörs av de finansiella målen Investeringar hos bolagen Med investeringar hos bolagen avses samtliga investeringar som görs i inom Karlskrona kommuns helägda bolag. Den totala investeringsramen för respektive bolag framgår av ägardirektiven. 4. Investeringsramar Varje nämnd och styrelse erhåller i samband med att kommunfullmäktige fastställer budget för det kommande verksamhetsåret, med tillhörande planeringsår, investeringsramar för hela planeringsperioden. Ramen för planeringsåren ska betraktas som planeringsinriktning. Större investeringsprojekt av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt kan särredovisas inom de angivna ramarna för respektive nämnd eller styrelse. Tekniska nämnden erhåller investeringsram för respektive verksamhetsområde. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att hålla ihop arbetet med hela investeringsbudgeten till budgetberedningen. 9

10 5. Investeringsmodell Hur ett investeringsärende hanteras inom Karlskrona kommun kan illustreras med nedanstående bild. Uppföljningen innefattar hela modellen Utredning/ Behov Beslut Genomförande Uppföljning Beredning Avslag 5.1 Behov Beslutsprocessen ska inordnas i kommunens årliga budgetprocess. För investerings-planeringen gäller en planeringshorisont om fem år. Detta bland annat för att möjliggöra tid för inarbetning i kommunens översiktsplan och framtagande av detaljplaner om så skulle behövas, samt för att skapa utrymme för de övergripande prioriteringar som kan vara nödvändiga. Investeringsbehovet kan uppstå på flera sätt. Oftast är det verksamheten som ser behovet av en investering, men behov kan också uppstå centralt vid exempelvis strategiska investeringar. Ibland måste investeringar genomföras på grund av lag- eller miljökrav. Eftersom investeringsbesluten är av stor långsiktig betydelse, är det viktigt att dessa beslut är väl genomarbetade Investeringsplaner Varje nämnd ska årligen utarbeta en investeringsplan med fem års framförhållning, som utgör underlag till kommunens investeringsbudget. Kommunens totala investeringsplan ska vara baserad på den investeringsram som beslutats för respektive nämnd. Ett- och flerårsplanerna fungerar som sammanfattningar av situationen och identifierar de möjligheter och problem som ska lösas genom investeringar.

11 Sådana totala översikter är viktiga både för att kunna få en uppfattning om de totala investeringsönskemålen och för att kunna prioritera mellan olika projekt. Planerna har till syfte att identifiera investeringsbehoven, och används i diskussioner med styrelser/nämnder kring finansieringsfrågor. Fastighetsavdelningen ansvarar för investeringsbudgeteringen av verksamhetslokaler hos kommunstyrelsen (KS) och har samtidigt en samordnande roll mot nämnder och verksamheter beträffande verksamhetslokaler. Vid investering rörande fastigheter krävs ett aktivt samråd mellan tekniska förvaltningens fastighetsavdelning och respektive berörd förvaltning Resultatpåverkan I samband med investeringsplaneringen ska ett investeringsprojekts resultatpåverkan inarbetas fullt ut i resultatbudgeten. Förutom den tillkommande kapitalkostnaden, ska även hänsyn tas till investeringens effekt på driftskostnaderna, i form av ökat eller minskat personalbehov, höjda eller sänkta energikostnader, ökad eller sänkt lokaleffektivitet mm. 5.2 Utredning Det är angeläget för kommunen att beslutsunderlaget är så genomarbetat som möjligt, eftersom detta då leder till minskad risk för felinvesteringar. Ett väldokumenterat ärende och kommande beslut blir betydligt enklare att följa upp. Samtliga investeringar, oavsett om det är ny- eller reinvestering ska hanteras på samma sätt. Beslutsunderlaget ska innehålla följande delar: Uppgift om investeringsprojektet och dess beskrivning. Kategori, status och prioritet Motiv till investeringen Investeringsbelopp Bedömning av kalkylens noggrannhet, och efter genomförande kompletterad med efterkalkyl med tillhörande analys. Årlig effekt avseende kostnader och intäkter Eventuella engångseffekter Konsekvensbeskrivning för såväl genomförd som utebliven investering. I ärendet bör alternativ till investeringen listas. Det är angeläget att såväl ob- 11

12 jektiva som subjektiva kriterier listas. För stort fokus på ekonomi och kalkyler riskerar att göra utredningen ensidig, varför det är viktigt att alla områden tas med. Beakta tidigt i utredningen hänsyn till övriga verksamheter som kan beröras av investeringen så att suboptimering undviks. Det är av mycket stor vikt att den som vill genomföra investeringen tar ställning till om verksamheten har kapacitet att genomföra investeringen enligt beräknad tidplan. I annat fall ska planeringen skjutas framåt till dess att möjlig tid finns. I detta sammanhang skall då även beaktas störningar för annan verksamhet, omflyttningar, konflikt med andra projekt. Detta för att investeringsplanen i så stor utsträckning som möjligt skall spegla kommande utbetalningstermer. Det efterföljande analysarbetet i såväl för- som efterkalkyler syftar till att ta tillvara erfarenheter inför framtida investeringar. Kraven på innehåll i dessa kalkyler är den lägsta nivån för ekonomiska kalkyler. Större investeringar kan komma att kräva mer detaljerade kalkyler. Detta bedöms av ansvarig förvaltning och bifogas ärendet. Större investeringsprojekt (beräknad investeringsutgift överstigande kr) ska alltid åtföljas av en betalningsplan som ska bifogas kalkylen i samband med begäran om investeringstillstånd. 5.3 Beslut Till varje investering hos respektive nämnd ska finnas ett komplett och dokumenterat beslutsunderlag. Respektive nämnds beslutade investeringsplan översänds till budgetberedningen för vidare beslut i samband med kommunens budget. En förutsättning är att nämndens investeringsbudget ryms inom de från budgetdirektiven tilldelade ramarna. Avvikelser från beslutade investeringsramar förutsätter nya beslut baserade på fullständiga underlag. Om inte annat framgår av gällande delegationsordning beslutas ändring av investeringsbudget av kommunfullmäktige. 12

13 5.4 Projekteringstillstånd Beslut om eventuellt projekteringstillstånd för investeringsprojekt som beräknas understiga kr fattas av ansvarig nämnd/styrelse. För samtliga investeringsprojekt som beräknas överstiga kr, och som kommer att genomföras av någon av Karlskrona kommuns nämnder, krävs kommunstyrelsens godkännande för projekteringstillstånd. Detta avser såväl all skattefinansierad som avgiftsfinansierad verksamhet. Investeringar i infrastruktur, verksamhetsfastigheter och avgiftsfinansierad verksamhet förutsätter att berörd verksamhet gjort beställning för projektering, och därmed även kvitterat betalningsansvar inom givna ramar för de projekteringskostnader som uppstår om investeringen inte blir av. 5.5 Genomförande och investeringstillstånd För att en investering ska få genomföras krävs ett skriftligt beslut i rätt organ. Investeringstillstånd understigande kr beslutas av respektive nämnd Investeringstillstånd överstigande kr beslutas av kommunstyrelsen Nytillkommande investeringsärenden som ej ryms inom befintliga ramar ska alltid hänskjutas till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska hänskjuta ärende till kommunfullmäktige om aktuell investering är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt Investeringstillstånd hos bolag Respektive styrelse beslutar i samtliga ärenden inom fastställd investeringsbudget förutom investeringsprojekt av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Detta framgår av ägardirektiven. 13

14 5.6 Driftanslag hos nämnd I händelse att kommunfullmäktige anslagit riktat driftanslag till nämnd för att kunna genomföra en investering, får dessa medel endast användas för tillfälliga insatser fram till dess att investeringen tas i bruk. I de fall investeringen utgår från planeringen ska driftanslaget ovillkorligen stå till kommunfullmäktiges förfogande. 5.7 Uppföljning Samtliga investeringar ska följas upp i samband med ordinarie ekonomisk rapportering enligt anvisningar för uppföljning. Uppföljningen bör inte bara fokusera på de ekonomiska delarna. Avvikelser från den ursprungliga kostnadsberäkningen ska analyseras löpande, och kommenteras med förslag till åtgärdsplan för att lösa befarad negativ avvikelse. Överskott på ett investeringsprojekt får ej kvittas mot underskott på ett annat investeringsprojekt per automatik. Om avvikelser från beslut avseende inriktning, omfattning, ekonomi, tidpunkter mm föreligger eller kan befaras, ska anmälan härom ske till berörd nämnd och till kommunstyrelsen även vid andra tidpunkter än i samband med ordinarie ekonomiuppföljningar. I samband med att en investering avslutas ska en efterkalkyl upprättas, där de ekonomiska delarna följs upp och analyseras i jämförelse med förkalkylen. Varje nämnd svarar för att uppföljning och återrapportering av samtliga investeringsprojekt görs. Slutredovisning till kommunstyrelsen ska ske av alla större projekt (beräknad investeringsutgift överstigande kr) för vilka investeringstillstånd har beviljats. 14

15 6. Överföring av investeringsmedel Investering som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej ianspråktagits för detta projekt förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt särredovisade. De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats men erhållit budgetmedel och ett projektnummer, och där det planeras för att de kommer att genomföras, kan få föra med sig sina investeringsmedel till det nya året. I samtliga fall ska dessa projekt beredas och prövas av bokslutsberedningen, som därefter ger tillstånd till eventuell överföring av investeringsmedel. I underlaget till bokslutsberedningen ska även årssammanställningen av avslutade investeringar ingå. Kvarstående medel i nämndernas olika klumpanslag kan däremot ej överföras. 7. Avyttring av anläggningstillgång 7.1 Lös egendom Förvaltningschef äger rätt att fatta beslut om avyttring av lös egendom under förutsättning att marknadsvärdet ej överstiger tre basbelopp. I annat fall krävs beslut av aktuell nämnd. Om det är uppenbart att annan kommunal verksamhet skulle kunna ha behov av objektet ska detta stämmas av i kommunens ledningsgrupp innan försäljning till extern part verkställs. Vid all försäljning till extern part ska bästa ekonomiska ersättning eftersträvas. I de fall försäljning sker mellan kommunens förvaltningar ska priset utgöras av bokfört värde. Överstiger marknadsvärdet ett basbelopp ska anbudsförfarande tillämpas. I annat fall krävs enbart skriftlig dokumentation av försäljningen. Kassation av lös egendom görs efter beslut av förvaltningschef. Grund för 15

16 sådant beslut ska vara att varan ej längre kan användas på ett effektivt och rationellt sätt, samt att den saknar marknadsvärde. Realisationsvinst eller förlust i samband med försäljning av lös egendom ska bäras av respektive förvaltning. All avyttring eller kassation ska omgående skriftligen meddelas förvaltningens ekonomifunktion. Vid avyttring mellan olika juridiska personer inom kommunens samlade verksamhet gäller marknadsprissättning. Undantag från hantering av lös egendom är bostadsrätt, som ska hanteras enligt gällande reglemente för fast egendom Fast egendom All försäljning av fast egendom regleras av kommunstyrelsens delegationsordning. 8. Förändringar Kommunledningsförvaltningen ansvarar för och initierar förändringar av detta dokument. Kommunfullmäktige har i samband med att detta dokument fastställts, delegerat till kommunstyrelsen att besluta om alla nödvändiga förändringar av dessa riktlinjer. Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun är fastställd av kommunfullmäktige ,

17 Bilaga 1 - Beskrivning av beslutsväg i investeringsmodellen Uppföljningen innefattar hela modellen 17

18 Kontakt Bengt Nilsson stf ekonomichef

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Fastställda av Kommunfullmäktige 2013-04-16, 34 Bakgrund Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras i stor omfattning

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Materiella anläggningstillgångar i Inledning Innehåll Sid Introduktion Tillämpning och inriktning 1 Civilrätt och skatterätt 1 Annan svensk normgivning 2 Internationell normgivning

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen Redovisning av affärsverksamhet mot bakgrund av självkostnadsprincipen Förord Affärsverksamhet bedriven utifrån principen om självkostnad är en motsägelsefull företeelse och innebörden av denna princip

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR RR 16 AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1. I denna rekommendation behandlas hur avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 24 Styrelsen skall svara för samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom tre månader från räkenskapsårets

Läs mer

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Författare Christer Eklöf. Sveriges Frikyrkosamråd Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ekonomiavsnitt i tre delar 1 2 Allmänna förutsättningar 1 3

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-865-1 (bok) ISBN 978-952-213-866-8

Läs mer

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan-Olov Larsén Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer... 1

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten MISSIV Datum 2014-08-26 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Förslag till beslut 1.

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1 Denna rekommendation behandlar redovisning av immateriella tillgångar, inklusive krav på upplysningar. Alla immateriella

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser UTKAST (dec 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Redovisningsregler... 2 Skatteregler...

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun?

Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun? Slutrapport från utredningsuppdrag Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun? April 2011 Jonas Fjertorp ekonomie doktor, forskare inom kommunal

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 4 DEFINITIONER 5 Skattemässigt värde 5 AKTUELLA SKATTESKULDER OCH AKTUELLA SKATTEFORDRINGAR 6 UPPSKJUTNA

Läs mer

Räkna på lönsamheten! Vägledning för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling

Räkna på lönsamheten! Vägledning för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling 2005:13 2004:29A Räkna på lönsamheten! Vägledning för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling Förord Investeringar som syftar till att utveckla myndigheters verksamhet måste grundas på ett

Läs mer