Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun"

Transkript

1 Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Flygbild över Trossö. Foto: Mats Kockum

2 Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Inledning Syfte 4 2. Grundregler för investeringar Anläggningstillgång Immateriella investeringar och inventarier Exploateringar Anskaffningsvärde Avskrivning och aktivering Delaktivering av projekt Ändring av avskrivningsplan Nedskrivning Uppskrivning Internränta Kreditivränta Särskilda avsteg från investering Redovisning och investeringsbudget 8 3. Kategorier av investeringar Skattefinansierade investeringar Avgiftsfinansierade investeringar Investeringar hos bolagen 9 4. Investeringsramar 9 5. Investeringsmodell Behov Investeringsplaner Resultatpåverkan Utredning Beslut Projekteringstillstånd Genomförvande och investeringstillstånd Investeringstillstånd hos bolag Driftanslag hos nämnd Uppföljning Överföring av investeringsmedel Avyttring av anläggningstillgång Lös egendom Fast egendom Förändringar 16

3 1. Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun 1.1 Inledning I dokumentet Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun som beslutades av kommunfullmäktige framgår följande beträffande investeringar: Planerade investeringar och deras finansiering fastställs i den investeringsbudget som kommunfullmäktige beslutar. Ny- och reinvesteringar i utrustning och inventarier beslutas av respektive nämnd inom den investeringsram som tilldelats i beslutad investeringsbudget. Nämnd som har behov av investeringar ansvarar för att investeringen planeras in i kommande budget. Utrymme för kapitalkostnader och eventuellt ökade driftskostnader i övrigt skapas genom avskrivningar, besparingar och prioriteringar inom tilldelade ramar. Beslutsunderlaget ska tydligt klarlägga lönsamheten i planerade investeringar eller vilka andra effekter investeringen avser att åstadkomma. Möjligheterna att delfinansiera investeringsprojekt ska undersökas innan förslag till investeringar lämnas. Beträffande ombyggnader och nybyggnader i lokaler gäller att tekniska nämnden ansvarar för investeringen efter beställning av berörd nämnd. Lokalkostnaden betalas av den nämnd som ska nyttja lokalerna ifråga. Detta förutsätter att tekniska nämnden har ett avtal med nyttjande nämnd innan investeringar görs. Av ägardirektiven för de helägda bolagen framgår att bolagens investeringsbudgetar ska behandlas av kommunfullmäktige i samband med kommunens totala investeringsbudget. Syftet är att kommunfullmäktige ska ha kontroll och kunna besluta över kommunkoncernens totala upplåning och att kunna prioritera bland investeringarna. Med Karlskrona kommun och kommunkoncern avses i detta dokument kommunstyrelse, nämnder och bolagskoncern. Målet för Karlskrona Kommun och kommunkoncernen ska vara att långsiktigt minska den totala låneskulden. 3

4 1.2 Syfte Dessa regler och riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av anläggningstillgångar (investeringar) inom kommunens samlade verksamhet syftar till att skapa effektivitet i ekonomisk planering, uppföljning och i det samlade resursutnyttjandet med målsättning att även förtydliga beslutsprocessen samt roller, ansvar och befogenheter i arbetsprocessen. 2. Grundregler för investeringar 2.1 Anläggningstillgång En investering är en kapitalsatsning som får konsekvenser under en längre tid. En investering tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen och skrivs av under nyttjandetiden. En anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk. Med detta menas: En tillgång som har en nyttjandeperiod som överstiger 3 år. Värdet på tillgången ska uppgå till ett väsentligt belopp. Med väsentligt belopp menas att utgiften ska överstiga 1/2 prisbasbelopp. Båda dessa kriterier ska uppfyllas för att tillgången ska kunna aktiveras som anläggningstillgång. När båda dessa kriterier är uppfyllda ska aktivering ske. Endast standardförbättrande åtgärder räknas som investeringar. Reparation och underhåll, dvs åtgärder som syftar till att vidmakthålla en anläggnings tekniska och funktionella status, bokförs som kostnad det år som åtgärden utförs. Inventarier som har ett samband bör räknas som en investering, t ex inredning till en skolsal. Detsamma gäller om anskaffningen är ett led i en större investering Immateriella investeringar och inventarier Med immateriella anläggningar avses icke fysiska tillgångar. Utgifter för utvecklingsarbete kan tas upp som en anläggningstillgång om de beräknas bli av betydande och varaktigt värde för verksamheten under kommande år. Detta kan bli aktuellt endast i undantagsfall. Som exempel kan 4

5 nämnas utvecklandet av informationssystem och andra egna produkter som kan försäljas eller på annat sätt leda till framtida intäkter. Med inventarier avses datorer och datorutrustning, maskiner, fordon och möbler mm. 2.2 Exploateringar Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, förädla och iordningställa kommunens mark för infrastruktur (gator, parker och VA) samt för bostads- och eller arbetsområden. Exploateringsfastigheter som är avsedda att avyttras ska klassificeras som omsättningstillgång. 2.3 Anskaffningsvärde Huvudregeln vid värdering av anläggningstillgångar är att de ska tas upp till belopp motsvarande utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning. I anskaffningsvärdet ska samtliga utgifter vid förvärvet eller tillverkningen inräknas. Indirekta kostnader som administration och projektering ska ingå i anskaffningsvärdet om de är direkt hänförliga till anskaffningen. Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en tillgång får räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden. Investeringsbidrag ska reducera anläggningstillgångarnas värde. 2.4 Avskrivning och aktivering Anläggningstillgångar som fortlöpande minskar i värde ska årligen belastas med värdeminskning, dvs. avskrivningar. Avskrivningen ska baseras på anskaffningsvärdet för respektive tillgång. De avskrivningstider som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) respektive Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommenderar för kommunen, samt vad Redovisningsrådet (RR) respektive Bokföringsnämnden (BFN) rekommenderar för bolagen ska följas. God redovisningssed ska tillämpas. 1 1 God redovisningssed är en norm som bokföringsskyldiga skall följa. En ofta använd definition är hämtad ur förarbetena till den svenska Bokföringslagen: en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga. Vad som är god redovisningssed kan variera mellan olika branscher och beroende på företagens storlek. Ledning kan hämtas ur lagar som Lag om kommunal redovisning, Årsredovisningslagen och Bokföringslagen och anvisningar som getts ut av Rådet för kommunal redovisning, Redovisningsrådet, Bokföringsnämnden och Föreningen Auktoriserade Revisorer. Även beslut och anvisningar från Skatteverket bidrar till utvecklingen av god redovisningssed. 5

6 Varje avgränsat anläggningsobjekt ska särbehandlas och kollektiva avskrivningar får inte förekomma. En uppdelning av anläggningstillgångar per objekt är därför nödvändig. Avskrivning ska göras från den tidpunkt tillgången tas i bruk. Det innebär att första avskrivningen ska göras månaden efter det att anläggningen har börjat användas. Pågående arbeten ska särredovisas i balansräkningen Delaktivering av projekt Ett investeringsprojekt kan ofta bestå av flera olika etapper eller delprojekt, där respektive del, självständigt uppfyller kraven på aktivering. Ett exempel på detta kan vara projekt Johannishusåsen, som har en deletapp - ombyggnad av Karlskrona vattenverk. Denna deletapp består då av olika delprojekt, som ingår i ett samlat investeringsprojekt med ett gemensamt investeringstillstånd. Anledningen till det samlade investeringsprojektet är att vi härigenom sänker den totala investeringsutgiften och samtidigt underlättar upphandling av den totala investeringen. Efterhand som de olika delprojekten slutförs ska de aktiveras som självständiga investeringsprojekt Ändring av avskrivningsplan Om en tillgång uppenbarligen redan är tillräckligt avskriven kan det i undantagsfall vara lämpligt att avbryta eller modifiera avskrivningsplanen. Ett exempel kan vara att den ekonomiska livslängden för en anläggning är betydligt längre än vad som antogs när avskrivningsplanen ursprungligen gjordes. En värdestegring av en tillgång är dock inte någon godtagbar grund för att avbryta eller modifiera avskrivningsplanen för en tillgång som har en begränsad ekonomisk livslängd. För förändring av avskrivningsplan erfordras särskilt politiskt beslut av kommunstyrelsen eller respektive bolags styrelse. 2.5 Nedskrivning 6 Har värdet på en anläggningstillgång varaktigt gått ned ska nedskrivning ske med det engångsbelopp som kan anses nödvändigt. En nedskrivning ska avse oförutsedda och kraftiga värdeminskningar. Ofta blir en nedskrivning aktuell

7 då beslut fattas om nedläggning eller utrangering. En nedskrivning ska belasta resultatet som en extraordinär kostnad om den är av väsentlig storlek. I annat fall redovisas den bland avskrivningar. Beslut om nedskrivning av tillgång fattas av kommunstyrelse eller respektive bolags styrelse. 2.6 Uppskrivning Uppskrivning av anläggningstillgång kan endast ske undantagsvis. Mycket stor försiktighet bör tillämpas när det gäller att på grund av värdestegring uppvärdera en tillgång. Uppskrivning får ske endast om tillgången har ett bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde. En uppskrivning ska föregås av en oberoende värdering. För anläggningstillgång med taxeringsvärde får detta inte överskridas. Uppskrivningar ska i första hand kvittas mot nedskrivningar av andra anläggningstillgångar. Uppskrivningsbeloppet ska inte resultatföras utan istället föras direkt mot eget kapital i balansräkningen samt följa god redovisningssed. Uppskrivningar förekommer mycket sällan. Beslut om uppskrivning av tillgång fattas av kommunstyrelse eller respektive bolags styrelse. 2.7 Internränta Internränta ska beräknas årsvis på anläggningarnas bokförda värden. Internräntan utgörs av den av SKL årligen angivna rekommenderade internräntan för varje enskilt år Kreditivränta Under byggnadstid ska investeringsprojekt belastas med kreditivränta fram t o m att anläggningen tas i bruk. Kreditivräntan skall utgöras av den faktiska låneräntan om objektspecifik upplåning sker, eller som genomsnittliga räntan genom generella lånearrangemang. Krav är att upplåning sker för anläggningens anskaffning. Om inte specifik upplåning sker för kommunen ska kreditivräntan vara den genomsnittliga låneräntan i kommunen vid föregående årsskifte. Kreditivräntan beräknas på bokfört upparbetat belopp vid respektive månads utgång. Kreditivränta ska beräknas på sådana arbeten som har en byggtid på mer än 7

8 tre månader och totalt sett beräknas överstiga kr. Summan av lånekostnaderna får ej överstiga summan av de verkliga lånekostnaderna under perioden. 2.8 Särskilda avsteg från investering För närvarande är huvudregeln beträffande all IT-utrustning och kopiatorer/ skrivare (hårdvara) att dessa ska leasas. Vidare ska även behov av bilar lösas genom leasing. Förändring av denna regel fordrar särskilt beslut i kommunstyrelsen. 2.9 Redovisning och investeringsbudget Alla investeringar ska särredovisas och avstämning ska ske löpande mot gällande budget. Investeringsbudgeten ska vara nedbruten på projektnivå när nämnds internbudget fastställs. Av denna skall även framgå, respektive projekts årsbelopp och då i görligaste mån periodiserat. Dessa uppgifter skall också rapporteras in i ekonomisystemet. I de fall medel från klumpanslag eller andra investeringsprojekt ianspråktas för ett specifikt projekt ska detta omgående justeras i investeringsbudgeten. Avskrivningarna för de olika investeringskategorierna, skattefinansierad resp avgiftsfinansierad, ska redovisas var för sig. 3. Kategorier av investeringar Karlskrona kommuns investeringar delas in i tre kategorier. Dessa tre är: skattefinansierade investeringar avgiftsfinansierade investeringar investeringar hos bolagen Skattefinansierade investeringar 2 Dessa investeringar avser samtliga investeringar, vars drifts- och kapitalkostnader ska finansieras av skattemedel. 8 2 Klumpanslag avser en av kommunfullmäktige beviljad ram inom viss verksamhet, som ej öronmärkts för specifikt investeringsprojekt. Det är nämnden som ansvarar för prioriteringen av aktuella investeringsprojekt inom den beviljade ramen.

9 Den totala investeringsramen för denna typ av investeringar regleras av de finansiella målen. En skattefinansierad investering kan även vara lönsam och leda till sänkta driftkostnader, vilket då kan vara en anledning till att en nämnd prioriterar denna investering före andra Avgiftsfinansierade investeringar Med avgiftsfinansierade investeringar avses samtliga investeringar som ingår i kommunens avgiftsfinansierade verksamhet och som anses vara nödvändiga för den fortsatta driften. Den totala investeringsramen inom avgiftsfinansierad verksamhet avgörs av de finansiella målen Investeringar hos bolagen Med investeringar hos bolagen avses samtliga investeringar som görs i inom Karlskrona kommuns helägda bolag. Den totala investeringsramen för respektive bolag framgår av ägardirektiven. 4. Investeringsramar Varje nämnd och styrelse erhåller i samband med att kommunfullmäktige fastställer budget för det kommande verksamhetsåret, med tillhörande planeringsår, investeringsramar för hela planeringsperioden. Ramen för planeringsåren ska betraktas som planeringsinriktning. Större investeringsprojekt av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt kan särredovisas inom de angivna ramarna för respektive nämnd eller styrelse. Tekniska nämnden erhåller investeringsram för respektive verksamhetsområde. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att hålla ihop arbetet med hela investeringsbudgeten till budgetberedningen. 9

10 5. Investeringsmodell Hur ett investeringsärende hanteras inom Karlskrona kommun kan illustreras med nedanstående bild. Uppföljningen innefattar hela modellen Utredning/ Behov Beslut Genomförande Uppföljning Beredning Avslag 5.1 Behov Beslutsprocessen ska inordnas i kommunens årliga budgetprocess. För investerings-planeringen gäller en planeringshorisont om fem år. Detta bland annat för att möjliggöra tid för inarbetning i kommunens översiktsplan och framtagande av detaljplaner om så skulle behövas, samt för att skapa utrymme för de övergripande prioriteringar som kan vara nödvändiga. Investeringsbehovet kan uppstå på flera sätt. Oftast är det verksamheten som ser behovet av en investering, men behov kan också uppstå centralt vid exempelvis strategiska investeringar. Ibland måste investeringar genomföras på grund av lag- eller miljökrav. Eftersom investeringsbesluten är av stor långsiktig betydelse, är det viktigt att dessa beslut är väl genomarbetade Investeringsplaner Varje nämnd ska årligen utarbeta en investeringsplan med fem års framförhållning, som utgör underlag till kommunens investeringsbudget. Kommunens totala investeringsplan ska vara baserad på den investeringsram som beslutats för respektive nämnd. Ett- och flerårsplanerna fungerar som sammanfattningar av situationen och identifierar de möjligheter och problem som ska lösas genom investeringar.

11 Sådana totala översikter är viktiga både för att kunna få en uppfattning om de totala investeringsönskemålen och för att kunna prioritera mellan olika projekt. Planerna har till syfte att identifiera investeringsbehoven, och används i diskussioner med styrelser/nämnder kring finansieringsfrågor. Fastighetsavdelningen ansvarar för investeringsbudgeteringen av verksamhetslokaler hos kommunstyrelsen (KS) och har samtidigt en samordnande roll mot nämnder och verksamheter beträffande verksamhetslokaler. Vid investering rörande fastigheter krävs ett aktivt samråd mellan tekniska förvaltningens fastighetsavdelning och respektive berörd förvaltning Resultatpåverkan I samband med investeringsplaneringen ska ett investeringsprojekts resultatpåverkan inarbetas fullt ut i resultatbudgeten. Förutom den tillkommande kapitalkostnaden, ska även hänsyn tas till investeringens effekt på driftskostnaderna, i form av ökat eller minskat personalbehov, höjda eller sänkta energikostnader, ökad eller sänkt lokaleffektivitet mm. 5.2 Utredning Det är angeläget för kommunen att beslutsunderlaget är så genomarbetat som möjligt, eftersom detta då leder till minskad risk för felinvesteringar. Ett väldokumenterat ärende och kommande beslut blir betydligt enklare att följa upp. Samtliga investeringar, oavsett om det är ny- eller reinvestering ska hanteras på samma sätt. Beslutsunderlaget ska innehålla följande delar: Uppgift om investeringsprojektet och dess beskrivning. Kategori, status och prioritet Motiv till investeringen Investeringsbelopp Bedömning av kalkylens noggrannhet, och efter genomförande kompletterad med efterkalkyl med tillhörande analys. Årlig effekt avseende kostnader och intäkter Eventuella engångseffekter Konsekvensbeskrivning för såväl genomförd som utebliven investering. I ärendet bör alternativ till investeringen listas. Det är angeläget att såväl ob- 11

12 jektiva som subjektiva kriterier listas. För stort fokus på ekonomi och kalkyler riskerar att göra utredningen ensidig, varför det är viktigt att alla områden tas med. Beakta tidigt i utredningen hänsyn till övriga verksamheter som kan beröras av investeringen så att suboptimering undviks. Det är av mycket stor vikt att den som vill genomföra investeringen tar ställning till om verksamheten har kapacitet att genomföra investeringen enligt beräknad tidplan. I annat fall ska planeringen skjutas framåt till dess att möjlig tid finns. I detta sammanhang skall då även beaktas störningar för annan verksamhet, omflyttningar, konflikt med andra projekt. Detta för att investeringsplanen i så stor utsträckning som möjligt skall spegla kommande utbetalningstermer. Det efterföljande analysarbetet i såväl för- som efterkalkyler syftar till att ta tillvara erfarenheter inför framtida investeringar. Kraven på innehåll i dessa kalkyler är den lägsta nivån för ekonomiska kalkyler. Större investeringar kan komma att kräva mer detaljerade kalkyler. Detta bedöms av ansvarig förvaltning och bifogas ärendet. Större investeringsprojekt (beräknad investeringsutgift överstigande kr) ska alltid åtföljas av en betalningsplan som ska bifogas kalkylen i samband med begäran om investeringstillstånd. 5.3 Beslut Till varje investering hos respektive nämnd ska finnas ett komplett och dokumenterat beslutsunderlag. Respektive nämnds beslutade investeringsplan översänds till budgetberedningen för vidare beslut i samband med kommunens budget. En förutsättning är att nämndens investeringsbudget ryms inom de från budgetdirektiven tilldelade ramarna. Avvikelser från beslutade investeringsramar förutsätter nya beslut baserade på fullständiga underlag. Om inte annat framgår av gällande delegationsordning beslutas ändring av investeringsbudget av kommunfullmäktige. 12

13 5.4 Projekteringstillstånd Beslut om eventuellt projekteringstillstånd för investeringsprojekt som beräknas understiga kr fattas av ansvarig nämnd/styrelse. För samtliga investeringsprojekt som beräknas överstiga kr, och som kommer att genomföras av någon av Karlskrona kommuns nämnder, krävs kommunstyrelsens godkännande för projekteringstillstånd. Detta avser såväl all skattefinansierad som avgiftsfinansierad verksamhet. Investeringar i infrastruktur, verksamhetsfastigheter och avgiftsfinansierad verksamhet förutsätter att berörd verksamhet gjort beställning för projektering, och därmed även kvitterat betalningsansvar inom givna ramar för de projekteringskostnader som uppstår om investeringen inte blir av. 5.5 Genomförande och investeringstillstånd För att en investering ska få genomföras krävs ett skriftligt beslut i rätt organ. Investeringstillstånd understigande kr beslutas av respektive nämnd Investeringstillstånd överstigande kr beslutas av kommunstyrelsen Nytillkommande investeringsärenden som ej ryms inom befintliga ramar ska alltid hänskjutas till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska hänskjuta ärende till kommunfullmäktige om aktuell investering är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt Investeringstillstånd hos bolag Respektive styrelse beslutar i samtliga ärenden inom fastställd investeringsbudget förutom investeringsprojekt av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Detta framgår av ägardirektiven. 13

14 5.6 Driftanslag hos nämnd I händelse att kommunfullmäktige anslagit riktat driftanslag till nämnd för att kunna genomföra en investering, får dessa medel endast användas för tillfälliga insatser fram till dess att investeringen tas i bruk. I de fall investeringen utgår från planeringen ska driftanslaget ovillkorligen stå till kommunfullmäktiges förfogande. 5.7 Uppföljning Samtliga investeringar ska följas upp i samband med ordinarie ekonomisk rapportering enligt anvisningar för uppföljning. Uppföljningen bör inte bara fokusera på de ekonomiska delarna. Avvikelser från den ursprungliga kostnadsberäkningen ska analyseras löpande, och kommenteras med förslag till åtgärdsplan för att lösa befarad negativ avvikelse. Överskott på ett investeringsprojekt får ej kvittas mot underskott på ett annat investeringsprojekt per automatik. Om avvikelser från beslut avseende inriktning, omfattning, ekonomi, tidpunkter mm föreligger eller kan befaras, ska anmälan härom ske till berörd nämnd och till kommunstyrelsen även vid andra tidpunkter än i samband med ordinarie ekonomiuppföljningar. I samband med att en investering avslutas ska en efterkalkyl upprättas, där de ekonomiska delarna följs upp och analyseras i jämförelse med förkalkylen. Varje nämnd svarar för att uppföljning och återrapportering av samtliga investeringsprojekt görs. Slutredovisning till kommunstyrelsen ska ske av alla större projekt (beräknad investeringsutgift överstigande kr) för vilka investeringstillstånd har beviljats. 14

15 6. Överföring av investeringsmedel Investering som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej ianspråktagits för detta projekt förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt särredovisade. De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats men erhållit budgetmedel och ett projektnummer, och där det planeras för att de kommer att genomföras, kan få föra med sig sina investeringsmedel till det nya året. I samtliga fall ska dessa projekt beredas och prövas av bokslutsberedningen, som därefter ger tillstånd till eventuell överföring av investeringsmedel. I underlaget till bokslutsberedningen ska även årssammanställningen av avslutade investeringar ingå. Kvarstående medel i nämndernas olika klumpanslag kan däremot ej överföras. 7. Avyttring av anläggningstillgång 7.1 Lös egendom Förvaltningschef äger rätt att fatta beslut om avyttring av lös egendom under förutsättning att marknadsvärdet ej överstiger tre basbelopp. I annat fall krävs beslut av aktuell nämnd. Om det är uppenbart att annan kommunal verksamhet skulle kunna ha behov av objektet ska detta stämmas av i kommunens ledningsgrupp innan försäljning till extern part verkställs. Vid all försäljning till extern part ska bästa ekonomiska ersättning eftersträvas. I de fall försäljning sker mellan kommunens förvaltningar ska priset utgöras av bokfört värde. Överstiger marknadsvärdet ett basbelopp ska anbudsförfarande tillämpas. I annat fall krävs enbart skriftlig dokumentation av försäljningen. Kassation av lös egendom görs efter beslut av förvaltningschef. Grund för 15

16 sådant beslut ska vara att varan ej längre kan användas på ett effektivt och rationellt sätt, samt att den saknar marknadsvärde. Realisationsvinst eller förlust i samband med försäljning av lös egendom ska bäras av respektive förvaltning. All avyttring eller kassation ska omgående skriftligen meddelas förvaltningens ekonomifunktion. Vid avyttring mellan olika juridiska personer inom kommunens samlade verksamhet gäller marknadsprissättning. Undantag från hantering av lös egendom är bostadsrätt, som ska hanteras enligt gällande reglemente för fast egendom Fast egendom All försäljning av fast egendom regleras av kommunstyrelsens delegationsordning. 8. Förändringar Kommunledningsförvaltningen ansvarar för och initierar förändringar av detta dokument. Kommunfullmäktige har i samband med att detta dokument fastställts, delegerat till kommunstyrelsen att besluta om alla nödvändiga förändringar av dessa riktlinjer. Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun är fastställd av kommunfullmäktige ,

17 Bilaga 1 - Beskrivning av beslutsväg i investeringsmodellen Uppföljningen innefattar hela modellen 17

18 Kontakt Bengt Nilsson stf ekonomichef

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar Arvidsjaurs kommun / Ärviesjävrien kommuvdna 1(11) 1. Inledning Dessa regler och riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av anläggningstillgångar (investeringar) inom kommunens samlade

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

njer för investeringar

njer för investeringar KAT.TXKOMMTlN KALIXKOMMUN njer för investeringar Antagna av kommunfullmäktige den 26-27 november 2012, 183. KAIIX KOMMTTN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 1 INLEDNING 4 1.1 SYFTE 4 1.2 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Grästorps kommun Styrdokument 19 2012-06-14 INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-14, 40 Innehållsförteckning Allmänt om investeringar... 3 Anskaffningsvärde... 3

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar Ärendenummer KS2014/405 Riktlinjer för investeringar Antagen av Kommunfullmäktige den 21 oktober 2014, 127 2014-11-10 2 (13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte...

Läs mer

INVESTERINGSPOLICY. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Fastställd av Kommunfullmäktige , 52. Uppdateras före

INVESTERINGSPOLICY. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Fastställd av Kommunfullmäktige , 52. Uppdateras före Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 162/2016 INVESTERINGSPOLICY Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13, 52. Uppdateras före 2020-12-31 1/6 Policy för investeringsutgifter

Läs mer

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226.

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. Blad 1 INVESTERINGSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. 1. Vad är en investering? Med investering avses anskaffning av tillgångar för stadigvarande bruk eller innehav. Anläggningstillgångar

Läs mer

Riktlinjer för investeringar Kalix kommun

Riktlinjer för investeringar Kalix kommun Riktlinjer för investeringar Kalix kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för investeringar Riktlinjer 2012-11-26, 183 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun

Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun INLEDNING Reglerna är en vägledning i arbetet för dem som i olika roller kommer i kontakt med investeringar i kommunen. Syftet är

Läs mer

Författningssamling 042.5

Författningssamling 042.5 Oskarshamns kommun Författningssamling 042.5 INVESTERINGSPOLICY FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2001-11-12, 121 Gäller fr.o.m. 2002-01-01 1. Bakgrund Investeringsbehov uppkommer

Läs mer

Investeringsprocessen i Malung-Sälens kommun

Investeringsprocessen i Malung-Sälens kommun Dokumenttyp: Anvisningar Datum: 2014-11-04 Tjänsteställe: Kontoret för verksamhetsstöd Handläggare: Tobias Birgersson E-postadress: tobias.birgersson@malung-salen.se Telefonnr: 0280-18120 Mottagare: Kommunstyrelsen

Läs mer

Anvisning av investeringsbudget - Missiv

Anvisning av investeringsbudget - Missiv Kommunstyrelsen 2017-05-09 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2017:353 Carin Granfors 016-710 95 38 1 (2) Kommunstyrelsen Anvisning av investeringsbudget - Missiv Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Förslag till investeringsprocess

Förslag till investeringsprocess PM Tyresö kommun 2013-05-14 1 (8) Sigbrith Martinsson Kommunstyrelsen Dnr 2013/KS 0177 10 Förslag till investeringsprocess Investeringsprocessen inom Tyresö Kommun har varit föremål för översyn. En utgångspunkt

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsverksamheten

Riktlinjer för exploateringsverksamheten Riktlinjer för exploateringsverksamheten KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Ansvar... 3 Klassificering... 3 Markanskaffning... 4 Förkalkyl... 4 Tomtpris... 5 Budget...

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Policy för investeringshantering. Tjörns kommun

Policy för investeringshantering. Tjörns kommun Policy för investeringshantering i Tjörns kommun Dokumenttyp och Beslutsinstans: Policy Kommunfullmäktige Dokumentnamn: Policy för investeringshantering i Tjörns kommun Dokumentansvarig: Budgetekonom/Controller,

Läs mer

Redovisning av lånekostnader

Redovisning av lånekostnader REKOMMENDATION 15.1 Redovisning av lånekostnader November 2006 RKR 15.1 Redovisning av lånekostnader Innehåll Denna rekommendation anger hur lånekostnader skall redovisas. Rekommendationen beskriver två

Läs mer

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun 2015-11-02 Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx. Ersätter reglemente för planering, styrning och uppföljning

Läs mer

INVESTERINGSPOLICY MED RIKTLINJER FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17 240

INVESTERINGSPOLICY MED RIKTLINJER FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17 240 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING INVESTERINGSPOLICY MED RIKTLINJER FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17 240 1 Inledning och syfte Investeringspolicyn ska vara ett övergripande

Läs mer

1. Redovisning och värdering av anläggningstillgångar

1. Redovisning och värdering av anläggningstillgångar INVESTERINGSPOLICY Dokumentet är uppdelat i tre huvudrubriker. Den första delen, redovisning och värdering av anläggningstillgångar, innehåller principer för värdering och redovisning av de inventarier

Läs mer

Rekommendationer - BFN R 1

Rekommendationer - BFN R 1 Rekommendationer - BFN R 1 Redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader* * Bokföringsnämnden i plenum har vid sitt sammanträde den 5 december 2005 beslutat att BFN R 1 inte skall tillämpas av näringsdrivande,

Läs mer

2013-01-08 Dnr: 2013/44-BaUN-043. Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-01-08 Dnr: 2013/44-BaUN-043. Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-01-08 Dnr: 2013/44-BaUN-043 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för investeringar

Läs mer

Redovisning av immateriella tillgångar

Redovisning av immateriella tillgångar REKOMMENDATION 12.1 Redovisning av immateriella tillgångar Maj 2007 Innehåll Denna rekommendation anger hur immateriella tillgångar skall behandlas i redovisningen. Rekommendationen anger vilka utgifter

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET 2 Riktlinjer för exploateringsverksamhet Daterad 2016-03-14 Fastställd Kommunfullmäktige 2016-03-14 26 Reviderad Produktion Kommunledningskontoret, Ekonomienheten

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Revisionsrapport September 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Investeringsregler. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-27, 69

Investeringsregler. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-27, 69 Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-27, 69 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Delegation på omprövning... 3 2. Anläggningstillgång... 3 3. Anskaffningsvärde... 4 4. Reparation och underhåll...

Läs mer

Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala. Viveca Karlsson

Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala. Viveca Karlsson Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala Viveca Karlsson Bakgrund Från budgetmodell till redovisningsmodell Referensgrupp i redovisning - förslag till uttalande 1992 - Idéskrift

Läs mer

Anvisningar för redovisning av investeringar

Anvisningar för redovisning av investeringar Anvisningar för redovisning av investeringar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisningar för redovisning av investeringar Anvisning, instruktion 2016-06-01 Kommunchef Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-05-14 1 Agenda Varför lägga

Läs mer

Investeringar - materiella anläggningstillgångar

Investeringar - materiella anläggningstillgångar 1 Investeringar - materiella anläggningstillgångar Definition av anläggningstillgångar Enligt lag om kommunal redovisning 6 kap 1 sägs om anläggningstillgång och omsättningstillgång: Med anläggningstillgång

Läs mer

Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal

Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal 1 (5) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2104-11-12, 109 Uppdateras: 2017 Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal Innehållsförteckning 1. Bakgrund

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGS- REDOVISNING

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGS- REDOVISNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGS- REDOVISNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-01-07, 25 ANSVAR UPPFÖLJNING: Ekonomichef GÄLLER TILL OCH MED:

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

Materiella anläggningstillgångar December 2013

Materiella anläggningstillgångar December 2013 Rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar December 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Styrprinciper Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (10) Styrprinciper för verksamheten inom Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 118/07

Läs mer

2013-11-28 Dnr: 2013/44-BaUN-043. Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-11-28 Dnr: 2013/44-BaUN-043. Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-11-28 Dnr: 2013/44-BaUN-043 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för investeringar

Läs mer

Yttrande i mål nr x xxxxxxx angående aktivering av utvecklingskostnader i en kontrollbalansräkning

Yttrande i mål nr x xxxxxxx angående aktivering av utvecklingskostnader i en kontrollbalansräkning Sida 1(6) 2007-11-16 xxxxxxxxxx tingsrätt xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx Yttrande i mål nr x xxxxxxx angående aktivering av utvecklingskostnader i en kontrollbalansräkning YTTRANDE Med stöd av 13 kap. 13 första

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Den ekonomiska redovisningen av investeringsverksamheten Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för planering, genomförande och uppföljning av investeringar. Antagna av kommunfullmäktige 2012-05-29 Diarienummer 172/2012

Riktlinjer för planering, genomförande och uppföljning av investeringar. Antagna av kommunfullmäktige 2012-05-29 Diarienummer 172/2012 Riktlinjer för planering, genomförande och uppföljning av investeringar Antagna av kommunfullmäktige 2012-05-29 Diarienummer 172/2012 LAHOLMS KOMMUN Riktlinjer för planering, genomförande och uppföljning

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011 Rekommendation 11.2 Materiella anläggningstillgångar September 2011 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

Anna Forssell/ Monica Sköld Investeringsriktlinjer 2014-09-26. Riktlinjer för hantering av investeringar i Söderhamns kommun

Anna Forssell/ Monica Sköld Investeringsriktlinjer 2014-09-26. Riktlinjer för hantering av investeringar i Söderhamns kommun Riktlinjer för hantering av investeringar i Söderhamns kommun 1 1 Om dokumentet... 3 2 Några begrepp... 3 2.1 Tillämpning av redovisningsregler... 3 2.2 Investering och reinvestering... 3 2.2.1 Anläggning-

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Sandra Feiff Hanna Holmberg

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Sandra Feiff Hanna Holmberg www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Feiff Hanna Holmberg Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Författningssamling. Investeringspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige , 20. Gäller från och med

Författningssamling. Investeringspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige , 20. Gäller från och med Författningssamling Investeringspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-10, 20 Gäller från och med 2014-02-24 1 (8) Investeringspolicy Gäller fr o m 2014-03-01 Denna investeringspolicy ersätter:

Läs mer

Exploateringsprocessen i Katrineholms kommun

Exploateringsprocessen i Katrineholms kommun Styrdokument Exploateringsprocessen i Katrineholms kommun Beslutad av kommunstyrelsen, 9 Giltighetstid 2019-07-01 2 (14) Beslutshistorik Gäller från Beslutad av kommunstyrelsen 2008-04-29, 86 Ändring kommunfullmäktige,

Läs mer

Investeringsprocessen

Investeringsprocessen Investeringsprocessen fastighets- och utrustningsinvesteringar beslutad i landstingsfullmäktige 2014-06-16--17 CK2014-0064 1 INLEDNING... 1 1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 1 1.1.1 Förutsättningar för prioriteringar...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Checklista för särredovisning inom VA-branschen

Checklista för särredovisning inom VA-branschen Checklista för särredovisning inom VA-branschen Denna checklista är upprättad av Mattias Haraldsson vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund på uppdrag av Svenskt Vatten. Senast uppdaterad

Läs mer

Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar

Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar

Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar KPMG Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 1 3. Syfte 2 3.1 Avgränsning

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Revisionsrapport. Mjölby Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson

Revisionsrapport. Mjölby Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson Revisionsrapport Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning Mjölby Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Övergång till komponentavskrivning

Övergång till komponentavskrivning INFORMATION Övergång till komponent Bakgrund I RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar, uttrycks ett explicit krav på tillämpning av komponent. Även om tidigare versioner av rekommendationen inte har

Läs mer

Avseende lokalförsörjning inom Finspångs kommun. Antagna av kommunstyrelsen 2004-02-09 29

Avseende lokalförsörjning inom Finspångs kommun. Antagna av kommunstyrelsen 2004-02-09 29 2007-04-11 1(26) Interna spelregler Avseende lokalförsörjning inom Finspångs kommun Antagna av kommunstyrelsen 2004-02-09 29 Se även Kommunstyrelsens delegationsordning avseende beslut för att hyra internt

Läs mer

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Metod 2 4. Resultat av granskningen 2 4.1 Rutin för investeringar 2 4.1.1 Uppföljning 2 4.1.2 Budgetöverskridande

Läs mer

Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun

Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2010, 214 1. Riktlinjer En intraprenad i den kommunala förvaltningen är en avgränsad enhet som via en formell

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen. Kommun

Granskning av investeringsprocessen. Kommun Granskning av investeringsprocessen i Jönköpings Kommun Jönköping december 2004 Björn Lindblad (1) 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte... 4 2.3 Metod... 4 2.4 Avgränsning...

Läs mer

Regel. Regler för investeringar och projekt. 1. Inledning. 2. Definition av investering och projekt

Regel. Regler för investeringar och projekt. 1. Inledning. 2. Definition av investering och projekt Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-18 BESLUT AV: Direktionen ANSVARIG AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103 37

Läs mer

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning. för Falköpings kommun

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning. för Falköpings kommun Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning för Falköpings kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Syfte 3 3. Styrmodellen 4 4. Anslagningsbindningsnivå 4 4.1 Kommunfullmäktige 5 4.2 Kommunstyrelse

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar 2011-03-17, rev. 2011-05-24 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE 2011/153-040 Kommunstyrelsen Riktlinjer för investeringar Revidering av riktlinjer beslutade år 2007 Förslag till beslut Kommunstyrelsen upphäver beslutet

Läs mer

Riktlinjer för Investeringsredovisning

Riktlinjer för Investeringsredovisning Riktlinjer för Investeringsredovisning Antagen av KS 2011-04-06 Vänersborgs kommun Riktlinjer för investeringsredovisning Sida 1 (8) Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Redovisningsrutiner...2 3.

Läs mer

EKONOMISTYRNINGSPRINCIPER FÖR UDDEVALLA KOMMUN

EKONOMISTYRNINGSPRINCIPER FÖR UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 EKONOMISTYRNINGSPRINCIPER FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2010-11-10, 290 och reviderad efter kommunfullmäktige 2013-06-12, 76 1. Allmänt Ekonomistyrningsprinciperna utgör ett

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsredovisning i Danderyds kommun

Riktlinjer för exploateringsredovisning i Danderyds kommun 1(4) KS 2008/0223 Riktlinjer för exploateringsredovisning i Danderyds kommun Bifogat material 1. Dokument, Riktlinjer för exploateringsredovisning. 2. Rådet för kommunal redovisning, Redovisning av kommunal

Läs mer

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Karlsborgs kommun Direktiv budget 2018 Bakgrund I och med att Karlsborgs kommun från budget 2017 införde en ny budgetprocess, utgår direktiven nu ifrån ekonomikontoret. Observera att direktiven kan komma

Läs mer

Rapport avseende Investeringar. December 2004

Rapport avseende Investeringar. December 2004 Rapport avseende Investeringar. December 2004 Innehåll Inledning...1 Risker i redovisning av investeringar...2 Granskningsansats...3 Utfört arbete...4 Iakttagelser...5 Slutsats...7 Inledning Enligt den

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun Dnr KS-2004-0379 Dpl 041 Postadress: Förvaltning/Kontor, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottnnggatan 32 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-295070

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av anläggningsredovisning Kiruna kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Revisions-PM Motala Kommun

Revisions-PM Motala Kommun Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Motala Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson 3 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2

Läs mer

Ekonomiska konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser Ekonomiska konsekvenser Landstingsdirektörens stab Mars 2016 Landstingsdirektörens stab 2016-03-15 Dnr 2015/00688 Christer Rosenquist Ekonomiska konsekvenser Uppdrag I uppdraget ingår att göra en kostnadsjämförelse

Läs mer

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun Plan för hantering av kommunal borgen för Götene kommun Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2011-10-24, KF 224 Diarienummer: 07/KS232 1) Utgångspunkt och syfte Ingåendet av borgen är ingen

Läs mer

KBrf - EN IDÉSKRIFT KBrf Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 3: Bilaga 4: Bilaga 5.1-5.2:

KBrf - EN IDÉSKRIFT KBrf Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 3: Bilaga 4: Bilaga 5.1-5.2: KBrf - EN IDÉSKRIFT Med några förslag till kvalitetsförbättrande åtgärder inom redovisning i bostadsrättsföreningar. I syfte att få en bättre överskådlighet (ökad konsumentorientering) och en mer rättvisande

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Öppningsbalansräkning

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Öppningsbalansräkning IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Öppningsbalansräkning Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Denna information vänder sig till ideella föreningar och registrerade

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomiska styrprinciper och styrmodell för Sandvikens kommun

Ekonomiska styrprinciper och styrmodell för Sandvikens kommun Ekonomiska styrprinciper och styrmodell för Sandvikens kommun Förslag från kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige 18 juni 2007, 83 Dnr KS200/217 Ekonomikontoret Styrprincip_07.doc Innehållsförteckning:

Läs mer

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Fastställda av Kommunfullmäktige 2013-04-16, 34 Bakgrund Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras i stor omfattning

Läs mer

Granskning av landstingets investeringsprocesser

Granskning av landstingets investeringsprocesser KPMG Bohlins AB Antal sidor: 11 2008 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-23, kl 0900-1500 ande Roland Karlsson, S Hans-Erik Fors, V Leif Gramner, KD Övriga deltagande Martin Uusitalo, tf teknisk

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014 Revisionsrapport Sofia Nylund Sandra Feiff Hanna Holmberg Granskning av intern kontroll i system och rutiner för

Läs mer

Granskning av intern kontroll i anläggningsredovisningen

Granskning av intern kontroll i anläggningsredovisningen www.pwc.se Revisionsrapport Karin Kärnekull Wallqvist Richard Vahul Granskning av intern kontroll i anläggningsredovisningen Ekerö kommun Ekerö kommun Granskning av intern kontroll i anläggningsredovisningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning

Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2009-09-02 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 3 2 Definition och avgränsning... 3 2.1 Definition... 3 2.2 Anskaffningsvärde...

Läs mer