DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011"

Transkript

1 rapport per 31 augusti ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING rapport per 31 augusti Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattning per Resultat delårsbokslut augusti... 3 Prognos för... 3 Prognostiserad Måluppfyllelse... 4 Kvalitetsarbetet... 5 Synpunktshantering... 5 Omvärldsanalys... 5 Finansiell analys för kommunen... 6 Driftredovisning per Investeringsredovisning per Finansiella rapporter Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Koncernbolag inom Östersunds kommun Personalekonomisk redovisning Köptrohet mot ramavtal Folkhälsoarbetet Bilagor: 1) Exploateringsredovisning 2) rapport för kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen 3) rapport för kommunstyrelsens buffert för löneökningsutrymme 4) rapport för utförarstyrelsen teknisk förvaltning 5) rapport för utförarstyrelsen serviceförvaltningen 6) rapport för överförmyndaren 7) rapport för valnämnden 8) rapport för miljö och samhällsnämnden 9) rapport för kultur- och fritidsnämnden 10) rapport för socialnämnden 11) rapport för barn- och utbildningsnämnden 12) rapport för vård- och omsorgsnämnden 13) rapport för Östersunds Rådhus AB med dotterbolag 14) rapport för Östersundsbostäder AB 15) rapport för Vestibulum AB 16) rapport för Östersunds Turist och Kongress AB 17) rapport för Jämtlands Gymnasieförbund 18) rapport för Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund 19) rapport för Jämtkraft AB 20) rapport för Finansiella förvaltningen 2

3 rapport per 31 augusti Förvaltningsberättelse Sammanfattning per Resultat delårsbokslut augusti * Resultatet för perioden januari augusti uppgår till ca 117 mnkr. För motsvarande period uppgick resultatet till 111 mnkr. * Nettoinvesteringarna per sista augusti uppgår till 142 mnkr jämfört med 102 mnkr för motsvarande period. * Kommunen nyttjar per sista augusti 28 mnkr i checkkredit. I delårsbokslut var de likvida medlen 317 mnkr. I jämförelse med föregående år redovisar kommunen placeringar i en pensionsmedelsförvaltning motsvarande 437 mnkr. Denna redovisas som finansiell anläggningstillgång. bokslut Verksamhetens intäkter 471,3 475,1 Verksamhetens Kostnader , ,2 Avskrivning -81,6-85,2 Verksamhetens nettokostnader , ,3 Skatteintäkter 1 514, ,8 Generella stadsbidrag och utjämning 395,8 392,1 Finansiella intäkter 10,5 49,3 Finansiella kostnader -1,2-11,3 Årets resultat 111,1 116,7 Prognos för * Prognosen per 31 augusti visar på ett resultat på + 83 mnkr, vilket motsvarar aprilprognosen, och en avvikelse mot budget på ca 53 mnkr. * Prognosen för budgetfinansierade styrelser och nämnder visar på ett resultat på ca 1,2 mnkr. De intäktsfinansierade verksamheterna Teknisk förvaltning och Serviceförvaltning redovisar överskott på 1,9 mnkr vilket är 0,3 mnkr lägre jämfört med resultatkravet på 2,2 mnkr. Verksamheterna redovisar därmed sammantaget ett underskott mot budget på ca 1,5 mnkr. Utveckling årets resultat, mnkr * Prognosen för finansförvaltningen visar ett resultat på ca + 82 mnkr vilket kan jämföras med det budgeterade resultatet på ca + 28 mnkr. D v s avvikelsen från budget är ca + 54 mnkr. Ökade skatteintäkter och statsbidrag jämfört med budget + 42 miljoner kronor. 0 Bokslut 2009 Bokslut Budget Prognos Prognos * Det sammanlagda resultatet på 83 mnkr uppfyller fullmäktiges finansiella mål för. I budget uppges resultatmåttet till ekonomi i balans. För gäller resultatkravet för god ekonomisk hushållning. 3

4 rapport per 31 augusti Resultat, måluppfyllelse och kvalitet Nämnder/styrelser har följt upp de effektmål som kommunfullmäktige fastställt. Nedan redovisas det prognostiserade utfallet av måluppfyllelsen för respektive nämnd/förvaltning per 31 december. Prognosen avser andel av de mål som kunnat följas upp 31/8 Prognostiserad Måluppfyllelse verksamhet, miljö och personal Nämnd/styrelse måluppfyllelse måluppfyllelse måluppfyllelse måluppfyllelse Målet har ej Totalt Verksamhet Miljö Personal följts upp Kommunstyrelsen 100% 100% 100% 100% 23% Utförarstyrelsen - Teknisk förvaltning 81% 89% 91% 50% 12% - Serviceförvaltning 92% 100% 100% 80% 0% Socialnämnd 71% 78% 100% 40% 12% Barn- och utbildningsnämnd 73% Vård- och omsorgsnämnd 92% Miljö- och samhällsnämnd 94% 86% 100% 75% 100% 100% 100% 20% 18% 83% 37% 80% 6% Kultur- och fritidsnämnd 94% 83% 83% Totalt hela kommunen 85% 87% 96% - 11% 63% 16% Måluppfyllelse kommentarer Kommunstyrelsen De allra flesta mål kommer att nås. Alla mätta miljö- och personalmål är uppfyllda. Utförarstyrelsen Serviceförvaltning De allra flesta mål nås. Ett personalmål nås inte (andel män inom kvinnodominerande yrken) framförallt då nyrekryteringen är låg, vilket försvårar möjligheten att påverka andelen. Utförarstyrelsen Teknisk förvaltning De allra flesta målen bedöms komma att uppnås. Flera mål är dock ännu inte mätta. Miljö och samhällsnämnden Nämnden beräknar att uppfylla i stort sett alla mål och verksamheten har hittills bedrivits enligt fastställd planering. Personalmålet om att anställa medarbetare med utomnordisk bakgrund bedöms bli svårt att uppfylla. Förvaltningen har för perioden januari-juli den lägsta sjukfrånvaron av samtliga förvaltningar, 3 %. Samhällsbyggnad är också den enda förvaltningen med jämn könsfördelning. Socialnämnden Verksamhetsmålen bedöms uppnås utom när det gäller andelen barn som man tvingas placera utanför det egna hemmet. Här kommer andelen att öka något istället för att minska (1,15 % beräknas öka till 1,29 % = 180 placerade barn o unga 0-20 år). Antalet vårddygn har därigenom också ökat framförallt gäller detta åldersgruppen 0-15 år. På grund av komplicerade behov har man ökat nyttjandet av institutioner och minskat nyttjandet av familjehem. Målet att max 10 personer med lång erfarenhet slutar sin anställning för annat arbete bedöms inte heller komma att uppnås. Två personalmål följs upp först inför bokslutet. Vård- och omsorgsnämnden Vård- och Omsorgsnämnden har högre bedömd måluppfyllelsegrad för verksamhetsmålen jmf med samma period i fjol. Nytt mål i år är ökat nöjd-inflytande-index i scb:s medborgarundersökning där mätning sker i höst. Samtliga miljömål bedöms uppnås medan ett personalmål inte är mätt. 4

5 rapport per 31 augusti Barn- och utbildningsnämnden Flera av målen mäts eller sammanställs först senare under hösten, men bedömningen nämnden gör av måluppfyllelsen vid årets slut är att samtliga verksamhetsmål som går att följa upp kommer att uppnås. Samtliga miljömål bedöms komma uppnås, men mätningar har här inte heller gjorts i samtliga avseenden. Att andelen män i förvaltningen ska öka till 20 % bedömer man inte klara att uppnå, inte heller att andelen utbildade förskollärare ökar jämfört med föregående år. Kultur- och fritidsnämnden Nämnden beräknar uppfylla i stort sett alla mål och verksamheten fortskrider i huvudsak enligt uppgjorda planer. Verksamhetsmålen om erbjudanden om verksamhet till flickor och pojkar på samma villkor och att tiderna i idrottshallar fördelas jämställt mellan flickor och pojkar uppfylls inte. Nämnden beslutar i höst om en handlingsplan för jämställdhet som förväntas ge grund för bättre resultat och arbetar för att skapa ett system som kan följas utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Energimålet om minskad energianvändning på Storsjöbadet kommer inte att uppnås under. Avstämning mot det finansiella målet god ekonomisk hushållning Det sammanlagda resultatet på 83 mnkr uppfyller fullmäktiges finansiella mål. I budget uppges resultatmåttet till ekonomi i balans. För gäller resultatkravet för god ekonomisk hushållning. Kvalitetsarbetet Kommunens kvalitetspolicy har reviderats och fastställdes i kommunfullmäktige den 22 juni. Den innehåller fortfarande de fyra kommunövergripande kvalitetsdimensionerna, tillgång & tillgänglighet, bemötande, inflytande och kompetens. Kvalitetspolicyn beskriver vad kvalitet i Östersund är., hur vi ska arbeta med kvalitetspolicyn samt hur den ska följas upp. Synpunktshantering För perioden 1 januari tom den 31 augusti har kommunens verksamheter fått in 137 synpunkter som registrerats i systemet. Antal synpunkter har ökat något jämfört med samma period 2009 (122 ). Det kan fortfarande ses som för få synpunkter i förhållande till de omfattande verksamheter som kommunen bedriver. Synpunkter kan alltid registreras som anonyma och genom det ge möjlighet för förvaltningarna att få en strukturerad kunskap om omfattning och typ av synpunkter som kommit in och utifrån det göra de kvalitetsförbättringar som krävs. Resultat av inkomna synpunkter totalt för kommunen redovisas i tabellen nedan Klagomål Beröm Förslag Summa Tillgång& tillgänglighet Kompetens Bemötande Inflytande Verksamhetsspecifika Summa Omvärldsanalys Konjunkturläget Den senaste rapporten från Konjunkturinstitutet visar på att konjunkturuppgången i världsekonomin har stannat av. En växande oro för statsfinanserna i bland annat Italien och Spanien har lett till finansiell turbulens med fallande börskurser. Återhämtningen tar en paus eftersom osäkra hushåll och företag skjuter upp konsumtion och investeringsbeslut. Även i Sverige har tillväxten dämpats under loppet av. Redan före sommarens finansiella turbulens utvecklades svenska hushållens konsumtion svagt. Prognosen för hushållens konsumtion har reviderats ned betydligt på grund av både svagare utfall och stigande osäkerhet. Den svagare efterfråge- och BNP-tillväxten under hösten och vintern innebär enligt KI att företagen drar ner på sina anställningsplaner. Men eftersom osäkerheten bedöms vara tillfällig sjunker resursutnyttjandet tillfälligt inom företagen. Enligt KI:s bedömning ökar syssel- 5

6 rapport per 31 augusti sättningen svagt fram till slutet av 2012, men då arbetskraften också ökar, planar arbetslösheten ut kring 7,5 %. Befolkningsutveckling Östersunds kommuns målsättning är att ha en årlig ökning med 250 invånare per år de närmaste åren. Vid årsskiftet fanns det invånare i kommunen, vilket motsvarade en ökning under året med 280 invånare. Under har antalet invånare minskat något och per den sista augusti uppgår antalet till , en minskning med 21 invånare jämfört med. För har kommunfullmäktige beslutat om en befolkningsmålsättning på invånare. Arbetsmarknad - arbetslöshet Den öppna arbetslösheten i Östersund och antalet personer i arbetsmarknadsprogram ligger på en lägre nivå augusti, 7,5 % än motsvarande period förra året, 8,6 %. Den totala arbetslösheten för riket är 6,2 % och för Jämtlands län 7,3 %. Ungdomsarbetslösheten, åldern år, ligger på fortsatt höga nivåer och per sista augusti var den 10,1% (11,5 %) i riket och 14,2 % (16,5%) i Jämtlands län och 14,5% (16,2%) i Östersund. Det är en minskning med 87 ungdomar jämfört med samma period förra året. Siffrorna inom parentes anger nivån 31 augusti. Arbetsförmedlingens pressmeddelande för Jämtlands arbetsmarknad (publicerad i september ) visar att fastän det finns ekonomisk oro så utvecklas arbetsmarknaden bra i Jämtlands län. Företag och offentliga arbetsgivare anmäler fler lediga platser nu än för ett år sedan och då främst inom hotell, restaurang och företagstjänster. Finansiell analys för kommunen uppfyllelsen av nyckeltalen enligt helårsprognosen för. Nyckeltal/mått Budget Prognos Årets resultat (mnkr) 30,3 82,7 Nettokostnadernas andel av 98,9 98,5 skatteintäkterna (%) Nettoinvesteringar (mnkr) Nettoinvesteringar i relation till avskrivningar (%) Självfinansieringsgrad av investeringar (%) Låneskuld (mnkr) 333,8 130 Soliditet (%) 73,1 63,7 En analys utifrån fyra aspekter Den finansiella analysen bygger på fyra aspekter, vilka är viktiga ur ett finansiellt perspektiv, nämligen det ekonomiska resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. Målsättningen med beskrivningen är att identifiera finansiella problem och därigenom utgöra underlag för bedömning om kommunen lever upp god ekonomisk hushållning. I föreliggande delårsbokslut används ett mindre antal av de nyckeltal som återfinns i årsredovisningen. Resultat - Kapacitet Nettokostnadsandel Balanskravet innebär att kostnaderna inte får överstiga summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. God ekonomisk hushållning innebär att skatteintäkterna förutom kostnader även ska finansiera investeringar samt konsolidera ekonomin för oförutsedda kostnader. Med anledning av försämrade skatte- och statsbidragsintäkter gäller inte det finansiella målet för god ekonomisk hushållning. För gäller i stället ekonomi i balans. Avstämning mot finansiella nyckeltal i budget I budget för finns ett antal finansiella nyckeltal/mått m m redovisade. Ovan anges bokslut bokslut Redovisning Budget Prognos Verksamhetens intäkter och kostnader 90,4% 91,6% 109,0% 94,1% 94,1% Avskrivningar 4,3% 4,4% 4,4% 4,7% 4,4% SUMMA 94,7% 96,0% 113,3% 98,8% 98,5% 6

7 rapport per 31 augusti Självfinansieringsgrad av investeringarna I tabellen nedan ställs resultat i form av kassaflöde från löpande verksamhet mot investeringsnivån. Måttet visar om kommunen själv kunnat finansiera sina investeringar. bokslut bokslut Redovisning Budget Prognos Nettoinvesteringar (Mnkr) Kassaflöde från löpande verksamhet Självfinansieringsgrad av investeringar 197% 151% 153% 34% 82% Nettoinvesteringar i relation till avskrivningar bokslut bokslut Redovisning Budget Prognos Nettoinvesteringar (Mkr) 102,0 142,0 200,0 504,5 282,1 Avskrivningar (Mkr) 81,6 85,2 124,5 136,3 130,0 Nettoinvesteringar/avskrivningar (%) 125% 167% 161% 370% 217% Tabellen ovan visar i vad mån kommunen reinvesterar i den takt som anläggningstillgångarna minskar i värde i enlighet med årliga avskrivningar. Soliditet Soliditeten beskriver den finansiella styrkan på lång sikt och anger hur stor del av tillgångarna som är självfinansierade av eget kapital. I tabellen till höger redovisas två olika soliditetsmått, inklusive och exklusive pensionsförpliktelser. Enligt prognosen försvagas soliditeten något under. 100% 83% 66% 50% 33% 17% Soliditet 80% 79% 81% 78% 66% 34% 28% 29% 30% 34% 64% 33% 0% Inklusive pensionsförpliktelse som ansvarsförbindelse Soliditet exklusive pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelse 7

8 rapport per 31 augusti Mnkr Finansnetto Finansnetto Finansnettot, d v s skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader inklusive ränta på pensionsskulden är positiv i prognosen även om budgeten visade på ett negativt finansnetto. Investeringsnivån gör att upplåning budgeteras. Ingen nyupplåning ännu men till hösten kommer det nog att ske Delår Delår Bokslut Budget Prognos Risk kontroll Likviditet bokslut bokslut Redovisning Budget Prognos Likvida medel (mnkr) Likviditetsdagar Balanslikviditet 2 88% 41% 30% 75% 43% 1 Antal dagar som de likvida medlen räcker till att göra utbetalningar om inga inbetalningar sker 2 Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder Totala pensionsförpliktelser Ur ett riskperspektiv är det viktigt att beakta den pensionsskuld som är redovisad som ansvarsförbindelse. Utbetalningar för denna ansvarsförbindelse kommer att öka kraftigt med början 2012 och kulminerar cirka 15 år senare. För att begränsa behovet av skattehöjningar har kommunen som pensionsfond inom eget kapital fonderat medel för dessa kommande utbetalningar. Pensionsåtagande och förvaltning av pensionsmedel (mnkr) bokslut bokslut Redovisning Budget Prognos Avsättningar för pension Pensionsförpliktelser äldre än 1998, skuld Pensionsförpliktelser äldre än 1998, ansvarsf Total pensionsskuld Finansiella placeringar för pensioner Summa återlån Driftredovisning per Resultat per nämnd/förvaltning Resultatet enligt prognosen för helåret beräknas jämfört med delårsbokslutet att försämras med ca 34 mnkr. Försämrade resultat beräknas uppstå för samtliga nämnder/styrelser förutom överförmyndaren, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt finansieringen som visar bättre resultat. En del nämnder har redovisat att man har relativt högre kostnader under hösten än de första åtta månaderna, vilket kan förklara ett försämrat resultat. Flera förvaltningar har redovisat att 8

9 rapport per 31 augusti man under första delen av året skjutit på angelägna satsningar som ett sätt att ha beredskap för att täcka oförutsedda kostnader inom budgetram. Effekten kan därför vara naturlig och dessutom verksamhetsmässigt önskvärd. Av nedanstående tabell framgår resultat per nämnd/förvaltning enligt budget för, delårsbokslut per samt enligt prognos för hela Mnkr Kostnader Resultat Resultat Resultat Resultat Avvikelse Budget Budget Delår 31/8 Delår 31/8 Prognos 31/8 Prognos 31/8 Kommunstyrelsen: - ks verksamheter -253,3 0,0 16,8 12,6 11,2 11,2 - ks lönebuffert -12,0 0,0 4,9 0,0 3,7 3,7 Utförarstyrelsen 0,0 - teknisk förvaltning -611,4 2,4 16,7 22,3 1,5-0,9 - serviceförvaltning -246,8-0,2 3,4 3,0 0,4 0,6 Överförmyndaren -5,0 0,0-1,5-2,0-0,1-0,1 Kommunrevision -2,4 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 Valnämnd -0,1 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 Miljö- och samhällsnämnd -183,6 0,0 0,5 4,3-1,3-1,3 Socialnämnd -261,3 0,0-3,4 0,6-2,9-2,9 Barn- och utbildningsnämnd -959,5 0,0 14,1 19,3 5,0 5,0 Vård- och omsorgsnämnd ,3 0,0-12,5-5,6-18,5-18,5 Kultur- och fritidsnämnd -111,1 0,0 1,0 0,1 1,2 1,2 Summa styrelse och nämnder 2,2 40,3 56,6 0,2-2,0 Summa finansiering 28,1 76,4 54,5 82,5 54,4 Planerade nedskrivningar ÅRETS RESULTAT 30,3 116,7 111,1 82,7 52,4 Helårsprognos för Avvikelser mot driftbudget, översikt Prognosen visar en positiv avvikelse från budget med ca 53 mnkr enligt fördelningen i figuren ovan. Kommentarer till resultat och prognos Nedan kommenteras kort nämndernas/styrelsers resultat och prognos i ett kommunövergripande perspektiv och då med fokus om resultatet innebär strukturella finansiella problem. I övrigt hänvisas till respektive nämnds/styrelses rapport som finns som bilaga. 9

10 rapport per 31 augusti Kommentarer till resultat och prognos Utförarstyrelsen: Teknisk förvaltning Styrelsen prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr medan resultatkravet är 2,4 mnkr. Utöver detta finns en prognostiserat underskott på Vatten med -3,5 mnkr vilket balanseras mot enhetens rörelsekapital, dvs skattekollektivet ska inte belastas av detta underskott. Ett stort underskott med 1,7 mnkr prognostiseras inom Bostadsanpassningsbidraget. Kommunstyrelsen Styrelsen prognostiserar ett överskott på 11,2 miljoner kronor. Överskott med 4 miljoner kronor redovisas för anslagen för olika utvecklingsåtgärder. 4,1 miljoner kronor avser medel utanför kommunledningsförvaltningens verksamhet som inte kommer att nyttjas. Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Finansiella förvaltningen Nämndens prognos är ett underskott på 2,9 miljon kronor. Underskottet utgörs av ökade kostnader för institutionsvård avseende både barn, unga och vuxna. Kostnaderna för familjehemsvården för barn och unga och kostnaderna för kontaktmannaskapet avseende såväl barn och unga som vuxna når inte upp till budgeterade kostnader. Försörjningsstödet bedöms hålla sig inom budgeterade kostnader. Nämnden prognostiserar ett överskott på 5 miljoner kronor. En anledning till överskottet anges ett något färre antal barn och elever än budgeterat en annan anledning är att man inte genomfört de utbyggnader av lokaler som planerats, främst gällande förskolan. Nämnden redovisar ett prognostiserat underskott med 18,5 miljoner kronor, vilken är en försämring med ytterligare 12,5 mnkr jämfört med prognosen som upprättades i april. De största budgetavvikelserna gäller volymer i äldreomsorgen och LSS. Till det kommer osäkerhet /risk för tillkommande viten till Socialstyrelsen för icke verkställda beslut på ca 5 mnkr.förvaltningen redogör också för handlingsprogram med åtgärder som bedöms ge effekt under hösten med 3 mnkr. Den finansiella förvaltningen beräknar redovisa ett resultat på ca 82,5 miljoner kronor, dvs en positiv avvikelse på ca 52,2 miljoner kronor gentemot budget. Den största avvikelsen mot budget redovisas för posten Kommunalskatt inklusive statsbidrag och utjämning med ett överskott på sammanlagt ca 42 miljoner kronor. Den skatteprognos som denna förbättring grundas på har beaktats i den preliminära budgeten för Investeringsredovisning per Inom de budgeterade investeringarna för på 506 mnkr ryms bl.a. nytt äldreboende på Skogsbruksvägen, ombyggnad av Wargentinskolans hus G, nya förskolor på Lövstaskolan och på Solliden, LSS-boende kvarteret Åkermannen och ombyggnad av Västerviks hus E. Prognosen pekar på en lägre investeringsnivå än budget. Den beräknade nivån på drygt 282 mnkr innebär att investeringarna till stor del kan finansieras med eget kassaflöde skapat under men också att upplåning på 130 mnkr behöver tas Investeringar mnkr Utfall Budget Prognos Prognos

11 rapport per 31 augusti Budgetnivåer och avvikelser enligt prognosen redovisas i tabellen nedan.. Resultat Prognos Avvikelse - Budget Tilläggs- 31/8' Prognos 31/8 bokslut 31/8 Kommunstyrelsen: budget - kommunledningsförvaltningen 142,4 17,3 125,1 1,6 Utförarstyrelsen - teknisk förvaltning 277,2 192,2 85,0 109,2 - serviceförvaltningen 4,0 4,0 0,0 0,8 Miljö- och samhällsnämnden 49,8 35,3 14,5 15,8 Socialnämnden 1,2 1,2 0,0 0,1 Barn- och utbildningsnämnden 10,1 10,1 0,0 3,5 Vård- och omsorgsnämnden 5,3 0,5 8,0-2,2 5,9 Kultur- och fritidsnämnden 14,0 14,0 0,0 5,1 Summa styrelse och nämnder 504,0 0,5 282,1 222,4 142,0 Större avvikelser mot investeringsbudget Kommunstyrelsen Styrelsen beräknar ett överskott med ca 125 mnkr. Avvikelsen rör budgeten för Arenan där arbetet försenats. Utförarstyrelsens tekniska förvaltning Investeringarna beräknas bli 71,2 mnkr lägre än budget (263,4 mnkr). De största avvikelserna finns inom Fastighet. Svårigheter i att planera en mängd projekt gör att avvikelser mot budget uppstår. Vatten redovisar ett överskott med 12,8 mnkr då vattentorn i Torvalla flyttas fram till Miljö- och samhällsnämnden Nämnden beräknar ett överskott på 14,5 mnkr avseende investeringar. Budgeterat 50 mnkr. Ombudgetering begärs avseende 5 olika projekt med 5,5 mnkr då byggandet beräknas komma igång under Andra projekt som är framflyttade är gatuarbeten på Stadsdel Norr med 8,9 mnkr, som beräknas starta först Vård- och omsorgsnämnden Nämnden beräknar ett underskott på 2,2 mnkr i förhållande till budgeterade 5,8 mnkr. Ombyggnader av kök för att klara livsmedelslagstifningen har bla orsakat underskottet. 11

12 rapport per 31 augusti Finansiella rapporter Resultaträkning Mnkr bokslut bokslut Redovisning Budget Prognos Verksamhetens intäkter 1 471,3 475,1 714,0 743,8 712,6 Verksamhetens kostnader , , , , ,9 Avskrivningar 3-81,6-85,2-124,5-136,3-130,0 Verksamhetens nettokostnader , , , , ,3 Skatteintäkter , , , , ,6 Generella statsbidrag och utjämning 5 395,8 392,1 593,1 585,9 588,1 Finansiella intäkter 6 10,5 49,3 112,4 8,5 56,9 Finansiella kostnader 7-1,2-11,3-1,9-13,4-17,6 Resultat för extraordinära poster 111,1 116,7-269,9 30,3 82,7 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat 111,1 116,7-269,9 30,3 82,7 12

13 rapport per 31 augusti Kassaflödesanalys Mnkr bokslut bokslut Redovisning Budget Prognos Löpande verksamhet Årets resultat 111,1 116,7-269,9 30,3 82,7 Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster 8 89,9 97,3 576,0 144,1 148,0 Kassaflöde från löpande verksamhet 200,9 213,9 306,1 174,4 230,7 Förändring i rörelsekapitalbindning Förändring kortfristiga skulder - 109,1-141,1-23,1 - - Förändring kortfristiga fordringar - 1,9-52,8-0, ,0 Förändring förråd - 0,0 0,2-0,1 - - Förändring i exploateringstillgångar 9 4,4 0,2-13,8-4,0-7,5 Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalbindning - 106,6-193,4-37,2-4,0-57,5 Investeringsverksamhet Nettoinvesteringar - 102,0-142,0-200,0-504,5-282,1 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 7,9-9,7 3,8 - Investeringar i finansiella anläggningstillgångar - 0,1-4,0-435, ,0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar - - 5,5 - - Kassaflöde från investeringsverksamhet - 94,2-145,9-620,8-500,7-292,1 Finansieringsverksamhet Upptagna lån - 28,4-333,8 130,0 Amortering på lån Utbetalning pensionsskuld Minskning av långfristiga fordringar 1,3 51,1 82,1 4,5 4,5 Kassaflöde från finansieringsverksamhet 1,3 79,5 82,1 338,3 134,5 Förändring i kassaflöde 1,5-46,0-269,8 8,0 15,6 Likvida medel vid årets början 315,8 46,0 315,8 236,5 46,0 Likvida medel vid periodens slut 317,3-0,0 46,0 244,5 61,6 13

14 rapport per 31 augusti Balansräkning Mnkr bokslut bokslut Redovisning Budget Prognos TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Summa immateriella anläggningstillgångar 10 1,6 2,1 2,8-2,8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar , , , , ,5 Maskiner och inventarier ,7 161,9 152,0 190,4 167,2 Summa materiella anläggningstillgångar 1 820, , , , ,7 Aktier och andelar, bostadsrätter, mm ,6 632,4 633,3 637,5 633,3 Pensionsmedelsförvaltning ,0 433,0-443,0 Långfristiga fordringar ,4 245,6 296,7 369,8 292,2 Summa finansiella anläggningstillgångar 1 014, , , , ,5 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2 836, , , , ,0 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Exploateringstillgångar 9 3,2 7,6 7,8 17,5 15,3 Förråd m.m. 2,1 2,0 2,2 1,3 2,2 Kortfristiga fordringar ,5 175,5 122,7 99,6 172,7 Kortfristiga placeringar , Kassa och bank 167,3 0,0 46,0 242,5 61,6 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 424,2 185,1 178,7 360,9 251,8 SUMMA TILLGÅNGAR 3 260, , , , ,8 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL 18 Ingående eget kapital 2 525, , , , ,0 Årets resultat 111,1 116,7-269,9 30,3 82,7 SUMMA EGET KAPITAL 2 636, , , , ,7 AVSÄTTNINGAR Avsättning för pensioner ,3 563,0 550,8 123,8 568,8 Övriga avsättningar 20 34,4 34,9 35,1 33,9 35,1 SUMMA AVSÄTTNINGAR 142,7 598,0 585,9 157,7 603,9 SKULDER Långfristiga skulder 21 28,4-333,8 130,0 Kortfristiga skulder ,0 449,1 590,1 481,1 590,1 SUMMA SKULDER 481,0 477,5 590,1 814,9 720,1 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 3 260, , , , ,8 STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ansvarsförbindelser a) Pensionsförpliktelser 1 540, , , , ,5 b) Borgensförbindelser 1 626, , ,7 - - c) Visstidspensioner 7,1 4,5 6,

15 rapport per 31 augusti TILLÄGGSUPPLYSNINGAR, bokslut kommun (mnkr) Not 1 Verksamhetens intäkter Not 8 Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster Verksamhetens totala intäkter 3 749, ,9 Av- och nedskrivningar 81,6 85,2 Avgår: Interna intäkter , ,9 Förändring av avsättningar 8,3 12,1 Summa verksamhetens intäkter 471,3 475,1 Summa ej rörelsekapitalpåverkande poster 89,9 97,3 varav Jämförelsestörande intäkter - Avslut exploateringsverksamhet 2,3-1,0 Not 9 Exploateringstillgångar Ingående bokfört värde 7,6 7,8 Not 2 Verksamhetens kostnader Utgifter för exploateringsverksamhet 4,8 6,8 Verksamhetens totala kostnader , ,7 Inkomster från exploateringsverksamhet -11,5-6,1 Avgår: Interna kostnader 3 277, ,9 Resultatförda exploateringsprojekt 2,3-1,0 Summa verksamhetens kostnader , ,8 Utgående bokfört värde 3,2 7,6 Not 3 Av- och nedskrivningar Not 10 Immateriella anläggningstillgångar Mark, byggnader, tekniska anläggningar, maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde 1,1 3,4 skrivs av planenligt i förhållande till uppskattad nyttjandeperiod. Investeringar under året 0,8 0,0 Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt från Rådets skrift Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1,9 3,4 "Avskrivningar", men med en egen bedömning av tillgångarnas beräknade Ingående avskrivningar -0,2-0,6 nyttjandeperiod. Årets avskrivningar -0,2-0,6 Planenliga avskrivningar -81,6-85,2 Utgående ackumulerade avskrivningar -0,4-1,2 Nedskrivning 0,0 0,0 Utgående bokfört värde 1,6 2,1-81,6-85,2 Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 4 Skatteintäkter Ingående anskaffningsvärde 3 255, ,5 Preliminära månatliga skatteinbetalningar 1 486, ,6 Investeringar under året 90,1 113,5 Prognos för innevarande år 4,2 27,4 Investeringsinkomster under året -4,1 0,0 Justering för föregående år 22,7 5,7 Försäljning, bokfört värde -8,3 0, , ,6 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 332, ,9 Som skatteintäkt redovisas även ersättning Ingående avskrivningar , ,8 från landstinget avseende sjukvårdsmaterial 1,3 1,2 Årets av och nedskrivningar -63,1-65,0 Summa skatteintäkter 1 514, ,8 Utgående ackumulerade avskrivningar , ,9 Utgående bokfört värde 1 679, ,0 Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämning 259,8 259,0 Not 12 Maskiner och inventarier Kostnadsutjämning -69,4-73,4 Ingående anskaffningsvärde 521,3 556,0 Regleringsbidrag/avgift 10,1 40,6 Investeringar under året 15,9 28,5 Strukturbidrag 13,4 13,5 Investeringsinkomster under året -0,4 0,0 Statsbidrag, LSS 83,8 91,4 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 536,8 584,6 Fastighetsavgift 59,7 61,0 Ingående avskrivningar -377,7-404,0 Konjunkturstöd 38,3 0,0 Årets avskrivningar -17,5-18,7 Summa generellt statsbidrag och utjämning 395,8 392,1 Utgående ackumulerade avskrivningar -395,2-422,7 Utgående bokfört värde 141,7 161,9 Not 6 Finansiella intäkter Pensionsmedelsförvaltning 0,0 4,0 Not 13 Aktier och andelar, bostadsrätter, mm Bankinlåning mm 1,8 2,7 Ingående balans 637,4 633,3 Utdelning 7,7 41,5 Nettoinvestering 0,1 0,0 Borgensavgifter 1,0 1,1 Avskrivning, bostadsrätt -0,8-0,9 Summa finansiella intäkter 10,5 49,3 Summa aktier och andelar, bostadsrätter mm 636,6 632,4 Aktier och andelar 603,8 598,3 Not 7 Finansiella kostnader Jämtkraft AB 599,0 593,5 Räntekostnader lån 0,0-1,5 Östersunds Rådhus AB 2,0 2,0 Finansiella kostnader, pensioner -1,2-9,8 Länstrafiken AB 1,8 1,8 Summa finansiella kostnader -1,2-11,3 Övriga aktier 1,0 1,0 Bostadsrätter 30,4 31,6 Grundfondskapital 2,5 2,5 15

16 rapport per 31 augusti Not 14 Pensionsmedelsförvaltning Not 19 Avsättning för pensioner Aktier och andelar 20,0 Ingående avsättning för pensioner 113,5 Räntebärande värdepapper 392,1 Pensionsutbetalningar -4,4 Banktillgodohavanden 24,9 Nyintjänad pension 9,6 Summa långfristiga fordringar 0,0 437,0 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 3,1 Förändring av löneskatt 0,0 Not 15 Långfristiga fordringar Övrigt -0,1 Östersunds Rådhus AB 187,4 107,4 Utgående avsättning för pensioner 121,6 Östersundsbostäder AB 115,0 115,0 Vestibulum Fastigheter AB 50,0 0,0 Aktualiseringsgrad (andel av personakterna för anställning) 83% Jämtlands Gymnasieförbund 1,8 1,1 Anställd personal som är uppdaterad med avseende Östersunds Sport och Eventarena AB 21,3 20,3 på tidigare pensionsgrundande inkomst Övriga 1,9 1,8 Summa långfristiga fordringar 377,4 245,6 Utöver ordinarie avsättning har kommunen även 1,6 pensionsförpliktelser övertagna från Vestibulum Not 16 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 19,4 22,0 Enligt beslut i kommunfullmäktige redovisar Interimsfordringar 60,5 134,5 kommunen även del av pensionsförpliktelser Övriga kortfristiga fordringar 21,6 19,0 intjänade före 1998 som avsättning. Belopp inklusive löneskatt. 439,8 Summa kortfristiga fordringar 101,5 175,5 Summa avsättning för pensioner 563,0 Not 17 Kortfristiga placeringar Räntebärande innehav 150,0 0,0 Not 20 Övriga avsättningar Ingående övriga avsättningar 34,9 34,9 Not 18 Eget kapital Ianspråkstagande under året -0,5 0,0 Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning , ,0 Outnyttjat belopp som återförts under året 0,0 0,0 Årets resultat 111,1 116,0 Utgående övriga avsättningar 34,4 34,9 Utgående eget kapital 2 636, ,0 Avsättning för återställande av deponier 34,4 34,9 Specifikation Pensionsfond för ansvarsförbindelse 423,0 Not 21 Långfristiga skulder Övrigt eget lakapital 2 213, ,0 Nyttjande av chekräkningskredit 0,0 28,4 Summa eget kapital 2 636, ,0 Not 22 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 52,2 46,0 Interimsskulder 356,2 312,6 Övriga kortfristiga skulder 72,6 90,5 Summa kortfristiga skulder 481,0 449,1 16

17 rapport per 31 augusti Koncernbolag inom Östersunds kommun Resultat Prognos Ränta- Räntabili- Resultat Resultat jan - aug jan - dec bilitet enl tetskrav i jan - aug jan - dec prognos ägardirektiv Ösd Rådhus AB, koncernen 4,7-8,7 Redovisas Inget krav -22,1 69,9 ej finns Varav: Ösd Rådhus AB, -12,5 39,0 Redovisas Inget krav -11,7 80,3 moderbolaget ej finns Östersundsbostäder AB 19,5 17,0 3,3% lägst 6% -9,5 0,9 Vestibulum AB 1,6 2,2 4,4% lägst 8% 5,1 10,9 Östersund Turist & Kongress 1,9 0,2 Redovisas Inget krav -0,2 0,0 AB ej finns Jämtkraft AB 226,0 0,0 0,0% ca 10 % 120,0 233,0 Östersunds Rådhus AB Koncernen Koncernen redovisar ett resultat per 31 augusti på ca 4,7 mnkr och prognosen för visar på ett resultat på ca -8,7 mnkr. Moderbolaget Moderbolagets resultat per 31 augusti slutar på ca 12,5 mnkr och helårsprognosen ligger på ca + 39,1 mnkr. Förklaring till det prognostiserade överskottet per 31 december är överföring av utdelning från Vestibulum Fastigheter i Östersund AB beräknat till 40 miljoner kronor. Östersundsbostäder AB Östersundsbostäder AB:s redovisade resultat efter finansiella poster per 31 augusti är ett positivt resultat på ca 19,5 mnkr jämfört med ett negativt resultat på ca 9,5 mnkr för motsvarande period. Nettoomsättningen är högre än motsvarande period föregående år till följd av dels genom de nyproducerade lägenheterna i kvarteret Valhall och kvarteret Rosmarinen, dels köpet av fastigheten Tallkronan och dels genom hyreshöjning 1 januari med 1,5 % och 1 juli med 1,75 %. Prognosen för helårsresultatet uppgår till ca 17 mnkr. Det prognostiserade resultatet innebär en räntabilitet på 3,3 % vilket är lägre än ägardirektivens mål på lägst 6,0 %. Vestibulum Fastigheter i Ösd AB Vestibulum Fastigheter i Östersund AB:s redovisade resultat efter finansiella poster per 31 augusti är ca 1,6 mnkr jämfört med ca 5 mnkr för motsvarande period. De kvarvarande fastigheterna Snöslungan och Trucken har i princip varit uthyrda under perioden. Prognosen för helårsresultatet uppgår till ca 2,2 mnkr. Det prognostiserade resultatet innebär en räntabilitet på 4,4 %, vilken understiger kravet enligt ägardirektiven på 8 %. Östersund Turist och Kongress AB Östersund Turist och Kongress AB:s redovisade resultat per 31 augusti är ett överskott med 1,9 mnkr och prognosen för visar på överskott med 0,2 mnkr. Överskottet förklaras främst av lägre personalkostnader under sommarsäsongen. Övriga företag och förbund inom kommunkoncernen Jämtkraft AB Jämtkraft AB:s redovisade resultat efter finansiella poster per 31 augusti är ett överskott med 226 mnkr jämfört med 120 mnkr för motsvarande period. Intressebolagens resultat uppgår inte till några betydande belopp och ingår därför inte i utfallet till och med augusti. 17

18 I samband med rapportskrivandet finns ingen prognos framtagen per augusti. rapport per 31 augusti Jämtlands Räddningstjänstförbund Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat/överskott på ca 2,3 miljoner kronor i delårsbokslutet per augusti. Överskottet förklaras främst av lägre personalkostnader samt lägre avskrivningskostnader än budgeterat medan tjänsteköp och övriga kostnader överstiger budget. Totalt ligger kostnaderna under budget för perioden. I prognosen för helåret anges ett resultat på 2 miljoner kronor. Detta beror på en del engångskostnader samt att investeringarna har försenats och medfört lägre avskrivningskostnader. Jämtlands Gymnasieförbund Gymnasieförbundet redovisar ett överskott för perioden januari augusti på 2,6 miljoner kronor Förbundet prognostiserar ett nollresultat vilket innebär att man inte behöver nyttja sitt kapital vilket ägarkommunerna godkänt att man skulle få göra för att täcka omställningskostnaderna orsakade dels av demografiska förändringar och dels av minskad andel av elevunderlaget då de fristående skolorna expanderat. En kvarstående osäkerhet, som inte är medräknad i prognosen, är utfallet av de fyra rättsprocesser som drivs mot förbundet i Förvaltningsrätten. Det är fristående skolor som överklagat förbundets elevplatspriser. För måluppfyllelsen se förbundets egen rapport. Personalekonomisk redovisning Budgetuppföljningen per 31 augusti innehåller uppföljning av personalpolitiska mål. Till skillnad från uppföljningen i övrigt är uppgifterna gällande sjukfrånvaro för perioden 1 januari -31 juli och övrig personalstatistik per 31 juli. Antal anställda Antalet tillsvidare- och visstidsanställda var den 31 juli 4 808, varav tillsvidareanställda och 464 visstidsanställda. En ökning med 34 tillsvidareanställda och 63 visstidsanställda jämfört med samma tidpunkt. Kommunövergripande personalpolitiska mål Sjukfrånvaron minskar och överstiger inte 6 %. Under perioden 1 januari -31 juli var sjukfrånvaron 6,1 %. Det är en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Sjukfrånvaron har under de senaste åren haft en positivt neråtgående trend. Om den neråtgående trenden fortsätter förväntas utfallet bli ca 6,0 %. Hittills under året har både barn- och utbildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen lägre sjukfrånvaro än samma period. Sjukfrånvaro åldersintervall januari-juli År Upp till 29 år 3,2 % 3,1 % år 5,7 % 5,8 % 50 år o äldre 7,3 % 8,0 % Totalt 6,1 % 6,4 % 50 % av sjukfrånvaron är i intervallet 60 dagar eller mer, en minskning med 6 procentenheter jämfört med. Antalet långa sjukfall, 60 dagar eller mer, har minskat med 7,8 % jämfört 18

19 rapport per 31 augusti med samma tidpunkt. Chefernas aktiva arbete med långtidssjuka med stöd av vår rehabiliteringsrutin har bidragit till sänkningen av sjukfrånvaron. Det kommunövergripande forumet för att matcha tidigare sjuka medarbetare med lediga arbeten är ytterligare en åtgärd som bidragit. Aktiviteter genomförs både ute i förvaltningarna och på övergripande nivå, då inom ramen för Drivkraft, för att sänka sjukfrånvaron. Sjukfrånvaro i procent per förvaltning 1 jan - 31 juli Barn- och utbildningsförv Kommunledningsförv 2,8% 3,8% 7,0% 6,8% Vård- och omsorgsnämndens mål att minska andel timmar utförda av timanställda uppnås inte, andelen timmar ökar. Nämndens mål gällande valfri sysselsättningsgrad uppnås liksom miljö- och samhällsnämndens mål att erbjuda heltidstjänster till samtliga anställda. Köptrohet mot ramavtal Då bytet av system för leverantörsfakturahantering har skett, fungerar ännu inte delsystemet för mätning av ramavtalstrohet. Det innebär att inga siffror kan presenteras för perioden. Mätningar återupptas i samband med bokslutet. Samhällsbyggnad Serviceförvaltningen Socialförvaltningen Teknisk förvaltning Vård- och omsorgsförv Östersunds kommun totalt 3,0% 2,2% 3,3% 5,6% 5,7% 5,2% 5,8% 5,9% 7,3% 6,3% 6,4% 6,1% görs redovisas nedan. 0,0% 5,0% 10,0% Vid samtliga rekryteringar lyckas Östersunds kommun anställa medarbetare med rätt kompetens Samtliga nämnder utom barn- och utbildningsnämnden når sina mål kring rekrytering. Barnoch utbildningsnämnden har som mål att andelen utbildade förskollärare ökar och andelen som anställs på förskolläraretjänster ska vara 100 %. Resultatet hittills visar att andelen förskollärare i förhållande till barnskötare är i stort sett oförändrat. Man har i huvudsak anställt förskollärare på tillsvidaretjänster men inte i samma utsträckning gällande tidsbegränsade anställningar. I yrkes- och verksamhetsområden med ojämn könsfördelning ska andelen män respektive kvinnor öka Andelen tillsvidareanställda kvinnor är per 31 juli 76 % och andelen män 24 %. Samhällsbyggnad är den enda förvaltningen som har jämn könsfördelning, 52 % kvinnor och 48 % män. Ingen av de övriga nämnderna har uppnått sina målsättningar att öka andelen män respektive kvinnor. Folkhälsoarbetet Åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena för folkhälsoarbetet Alla förvaltningar arbetar överlag enligt sina respektive planerade åtgärder inom folkhälsoarbetet. Ett axplock av exempel på vad som Ökat psykiskt välbefinnande för barn och ungdomar. Föräldrastödsutbildningen Komet har erbjudits alla föräldrar 3-11 och år i kommunen av BOUF. SF har samarbete med Vintersportscentrum som genomför utbildningar för måltidspersonal bl.a inom projektet Matglädje. TF informerar sin personal om deras roll som vuxna förebilder. SB har ett projekt för barn och ungas delaktighet i en detaljplan i Torvalla och tillgänglighetsarbete har utförts i lekparker i kommunen. Navigatorcentrums verksamhet och samverkan med andra aktörer utvecklas kontinuerligt. 95 % av ungdomar år som sökte feriepraktik under sommaren blev erbjuden en plats, då KS beslutat om utökat anslag. KLF har påbörjat ett arbete med att kartlägga behoven av en samordning av barn- och ungdomsfrågor i kommunen. Skjut upp alkoholdebuten samt minska alkoholkonsumtionen och användningen av tobak, lösningsmedel och andra droger bland ungdomar. Kultur och fritid upplåter idrottshallar gratis på helgkvällar för spontanaktiviteter genom föreningar. SOF har påbörjat arbete med en ANDT-strategi för kommunen och under våren har det förebyggande arbetet bestått av opinionsbildning mot tonåringar och deras föräldrar. KS har tecknat ett samverkansavtal med Poli- 19

20 sen kring lokalt brottsförebyggande arbete och en lägesbild är påbörjad. Ökad fysisk aktivitet och goda matvanor för barn, ungdomar och äldre. Alla skolor har handlingsplaner i hälsa och livsstil. Inom VOF har en övergripande hälsogrupp bildats för personal som jobbar med personer med funktionshinder som sprider aktiviteter om matvanor och fysisk aktivitet. SB har haft med ungdomar och föreningar i planeringen av förnyelsen av Badhusparken. KFN lämnar projektstöd inom Mötesplatser unga. rapport per 31 augusti Minska andelen fallolyckor och höftfrakturer för äldre. VOF skulle tagit fram en plan under första kvartalet för fortsatt fallpreventivt arbete efter projekttids slut, vilket inte är genomfört än. 20

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 850-2007 2007-06-04 BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 1 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budgetuppföljning och prognos per 30 april 2007 1 Inledning...

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2010 DELÅRSRAPPORT ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010

Delårsrapport 31 augusti 2010 DELÅRSRAPPORT ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010 Delårsrapport 31 augusti 2010 1 Innehåll 2 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattning per 2010-08-31... 3 Resultat delårsbokslut augusti 2010... 3 Prognos för 2010... 4 Prognostiserad

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde -3, KF 2010-11-04 18:00 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2010-11-04 kl 18.00 i PB-hallen, Folkets Hus Gruppmöten S,V,Mp i Sonaten 1 kl 17.00 Alliansen i Rum 2 kl 17.00 1, KF 2010-11-04 18:00

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Kommunstyrelsen 2016-02-02 0 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2015... 3 Preliminärt bokslut 2015... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Preliminärt bokslut 2012

Preliminärt bokslut 2012 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2012 3 Preliminärt bokslut 2012 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 6 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 8 Resultaträkning

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Granskning av delårsrapport augusti 2015 Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Preliminärt bokslut 2007

Preliminärt bokslut 2007 2007 Bilden är tagen av Jan Magnusson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-01-29 EN TILLBAKABLICK PÅ ÅRET 2007 I juni 2006 beslutade kommunfullmäktige om budget för 2007. Resultatnivån budgeterades till

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Preliminärt bokslut Foto Jan Magnusson

Preliminärt bokslut Foto Jan Magnusson Preliminärt bokslut 2010 Foto Jan Magnusson En tillbakablick på året 2010 I juni 2009 beslutade kommunfullmäktige om budget för 2010-2012. Resultatnivåerna budgeterades till 31,5 mnkr för 2010, 11,5 mnkr

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-10-10 Anders Löfgren Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Eslövs kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer