DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011"

Transkript

1 rapport per 31 augusti ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING rapport per 31 augusti Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattning per Resultat delårsbokslut augusti... 3 Prognos för... 3 Prognostiserad Måluppfyllelse... 4 Kvalitetsarbetet... 5 Synpunktshantering... 5 Omvärldsanalys... 5 Finansiell analys för kommunen... 6 Driftredovisning per Investeringsredovisning per Finansiella rapporter Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Koncernbolag inom Östersunds kommun Personalekonomisk redovisning Köptrohet mot ramavtal Folkhälsoarbetet Bilagor: 1) Exploateringsredovisning 2) rapport för kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen 3) rapport för kommunstyrelsens buffert för löneökningsutrymme 4) rapport för utförarstyrelsen teknisk förvaltning 5) rapport för utförarstyrelsen serviceförvaltningen 6) rapport för överförmyndaren 7) rapport för valnämnden 8) rapport för miljö och samhällsnämnden 9) rapport för kultur- och fritidsnämnden 10) rapport för socialnämnden 11) rapport för barn- och utbildningsnämnden 12) rapport för vård- och omsorgsnämnden 13) rapport för Östersunds Rådhus AB med dotterbolag 14) rapport för Östersundsbostäder AB 15) rapport för Vestibulum AB 16) rapport för Östersunds Turist och Kongress AB 17) rapport för Jämtlands Gymnasieförbund 18) rapport för Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund 19) rapport för Jämtkraft AB 20) rapport för Finansiella förvaltningen 2

3 rapport per 31 augusti Förvaltningsberättelse Sammanfattning per Resultat delårsbokslut augusti * Resultatet för perioden januari augusti uppgår till ca 117 mnkr. För motsvarande period uppgick resultatet till 111 mnkr. * Nettoinvesteringarna per sista augusti uppgår till 142 mnkr jämfört med 102 mnkr för motsvarande period. * Kommunen nyttjar per sista augusti 28 mnkr i checkkredit. I delårsbokslut var de likvida medlen 317 mnkr. I jämförelse med föregående år redovisar kommunen placeringar i en pensionsmedelsförvaltning motsvarande 437 mnkr. Denna redovisas som finansiell anläggningstillgång. bokslut Verksamhetens intäkter 471,3 475,1 Verksamhetens Kostnader , ,2 Avskrivning -81,6-85,2 Verksamhetens nettokostnader , ,3 Skatteintäkter 1 514, ,8 Generella stadsbidrag och utjämning 395,8 392,1 Finansiella intäkter 10,5 49,3 Finansiella kostnader -1,2-11,3 Årets resultat 111,1 116,7 Prognos för * Prognosen per 31 augusti visar på ett resultat på + 83 mnkr, vilket motsvarar aprilprognosen, och en avvikelse mot budget på ca 53 mnkr. * Prognosen för budgetfinansierade styrelser och nämnder visar på ett resultat på ca 1,2 mnkr. De intäktsfinansierade verksamheterna Teknisk förvaltning och Serviceförvaltning redovisar överskott på 1,9 mnkr vilket är 0,3 mnkr lägre jämfört med resultatkravet på 2,2 mnkr. Verksamheterna redovisar därmed sammantaget ett underskott mot budget på ca 1,5 mnkr. Utveckling årets resultat, mnkr * Prognosen för finansförvaltningen visar ett resultat på ca + 82 mnkr vilket kan jämföras med det budgeterade resultatet på ca + 28 mnkr. D v s avvikelsen från budget är ca + 54 mnkr. Ökade skatteintäkter och statsbidrag jämfört med budget + 42 miljoner kronor. 0 Bokslut 2009 Bokslut Budget Prognos Prognos * Det sammanlagda resultatet på 83 mnkr uppfyller fullmäktiges finansiella mål för. I budget uppges resultatmåttet till ekonomi i balans. För gäller resultatkravet för god ekonomisk hushållning. 3

4 rapport per 31 augusti Resultat, måluppfyllelse och kvalitet Nämnder/styrelser har följt upp de effektmål som kommunfullmäktige fastställt. Nedan redovisas det prognostiserade utfallet av måluppfyllelsen för respektive nämnd/förvaltning per 31 december. Prognosen avser andel av de mål som kunnat följas upp 31/8 Prognostiserad Måluppfyllelse verksamhet, miljö och personal Nämnd/styrelse måluppfyllelse måluppfyllelse måluppfyllelse måluppfyllelse Målet har ej Totalt Verksamhet Miljö Personal följts upp Kommunstyrelsen 100% 100% 100% 100% 23% Utförarstyrelsen - Teknisk förvaltning 81% 89% 91% 50% 12% - Serviceförvaltning 92% 100% 100% 80% 0% Socialnämnd 71% 78% 100% 40% 12% Barn- och utbildningsnämnd 73% Vård- och omsorgsnämnd 92% Miljö- och samhällsnämnd 94% 86% 100% 75% 100% 100% 100% 20% 18% 83% 37% 80% 6% Kultur- och fritidsnämnd 94% 83% 83% Totalt hela kommunen 85% 87% 96% - 11% 63% 16% Måluppfyllelse kommentarer Kommunstyrelsen De allra flesta mål kommer att nås. Alla mätta miljö- och personalmål är uppfyllda. Utförarstyrelsen Serviceförvaltning De allra flesta mål nås. Ett personalmål nås inte (andel män inom kvinnodominerande yrken) framförallt då nyrekryteringen är låg, vilket försvårar möjligheten att påverka andelen. Utförarstyrelsen Teknisk förvaltning De allra flesta målen bedöms komma att uppnås. Flera mål är dock ännu inte mätta. Miljö och samhällsnämnden Nämnden beräknar att uppfylla i stort sett alla mål och verksamheten har hittills bedrivits enligt fastställd planering. Personalmålet om att anställa medarbetare med utomnordisk bakgrund bedöms bli svårt att uppfylla. Förvaltningen har för perioden januari-juli den lägsta sjukfrånvaron av samtliga förvaltningar, 3 %. Samhällsbyggnad är också den enda förvaltningen med jämn könsfördelning. Socialnämnden Verksamhetsmålen bedöms uppnås utom när det gäller andelen barn som man tvingas placera utanför det egna hemmet. Här kommer andelen att öka något istället för att minska (1,15 % beräknas öka till 1,29 % = 180 placerade barn o unga 0-20 år). Antalet vårddygn har därigenom också ökat framförallt gäller detta åldersgruppen 0-15 år. På grund av komplicerade behov har man ökat nyttjandet av institutioner och minskat nyttjandet av familjehem. Målet att max 10 personer med lång erfarenhet slutar sin anställning för annat arbete bedöms inte heller komma att uppnås. Två personalmål följs upp först inför bokslutet. Vård- och omsorgsnämnden Vård- och Omsorgsnämnden har högre bedömd måluppfyllelsegrad för verksamhetsmålen jmf med samma period i fjol. Nytt mål i år är ökat nöjd-inflytande-index i scb:s medborgarundersökning där mätning sker i höst. Samtliga miljömål bedöms uppnås medan ett personalmål inte är mätt. 4

5 rapport per 31 augusti Barn- och utbildningsnämnden Flera av målen mäts eller sammanställs först senare under hösten, men bedömningen nämnden gör av måluppfyllelsen vid årets slut är att samtliga verksamhetsmål som går att följa upp kommer att uppnås. Samtliga miljömål bedöms komma uppnås, men mätningar har här inte heller gjorts i samtliga avseenden. Att andelen män i förvaltningen ska öka till 20 % bedömer man inte klara att uppnå, inte heller att andelen utbildade förskollärare ökar jämfört med föregående år. Kultur- och fritidsnämnden Nämnden beräknar uppfylla i stort sett alla mål och verksamheten fortskrider i huvudsak enligt uppgjorda planer. Verksamhetsmålen om erbjudanden om verksamhet till flickor och pojkar på samma villkor och att tiderna i idrottshallar fördelas jämställt mellan flickor och pojkar uppfylls inte. Nämnden beslutar i höst om en handlingsplan för jämställdhet som förväntas ge grund för bättre resultat och arbetar för att skapa ett system som kan följas utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Energimålet om minskad energianvändning på Storsjöbadet kommer inte att uppnås under. Avstämning mot det finansiella målet god ekonomisk hushållning Det sammanlagda resultatet på 83 mnkr uppfyller fullmäktiges finansiella mål. I budget uppges resultatmåttet till ekonomi i balans. För gäller resultatkravet för god ekonomisk hushållning. Kvalitetsarbetet Kommunens kvalitetspolicy har reviderats och fastställdes i kommunfullmäktige den 22 juni. Den innehåller fortfarande de fyra kommunövergripande kvalitetsdimensionerna, tillgång & tillgänglighet, bemötande, inflytande och kompetens. Kvalitetspolicyn beskriver vad kvalitet i Östersund är., hur vi ska arbeta med kvalitetspolicyn samt hur den ska följas upp. Synpunktshantering För perioden 1 januari tom den 31 augusti har kommunens verksamheter fått in 137 synpunkter som registrerats i systemet. Antal synpunkter har ökat något jämfört med samma period 2009 (122 ). Det kan fortfarande ses som för få synpunkter i förhållande till de omfattande verksamheter som kommunen bedriver. Synpunkter kan alltid registreras som anonyma och genom det ge möjlighet för förvaltningarna att få en strukturerad kunskap om omfattning och typ av synpunkter som kommit in och utifrån det göra de kvalitetsförbättringar som krävs. Resultat av inkomna synpunkter totalt för kommunen redovisas i tabellen nedan Klagomål Beröm Förslag Summa Tillgång& tillgänglighet Kompetens Bemötande Inflytande Verksamhetsspecifika Summa Omvärldsanalys Konjunkturläget Den senaste rapporten från Konjunkturinstitutet visar på att konjunkturuppgången i världsekonomin har stannat av. En växande oro för statsfinanserna i bland annat Italien och Spanien har lett till finansiell turbulens med fallande börskurser. Återhämtningen tar en paus eftersom osäkra hushåll och företag skjuter upp konsumtion och investeringsbeslut. Även i Sverige har tillväxten dämpats under loppet av. Redan före sommarens finansiella turbulens utvecklades svenska hushållens konsumtion svagt. Prognosen för hushållens konsumtion har reviderats ned betydligt på grund av både svagare utfall och stigande osäkerhet. Den svagare efterfråge- och BNP-tillväxten under hösten och vintern innebär enligt KI att företagen drar ner på sina anställningsplaner. Men eftersom osäkerheten bedöms vara tillfällig sjunker resursutnyttjandet tillfälligt inom företagen. Enligt KI:s bedömning ökar syssel- 5

6 rapport per 31 augusti sättningen svagt fram till slutet av 2012, men då arbetskraften också ökar, planar arbetslösheten ut kring 7,5 %. Befolkningsutveckling Östersunds kommuns målsättning är att ha en årlig ökning med 250 invånare per år de närmaste åren. Vid årsskiftet fanns det invånare i kommunen, vilket motsvarade en ökning under året med 280 invånare. Under har antalet invånare minskat något och per den sista augusti uppgår antalet till , en minskning med 21 invånare jämfört med. För har kommunfullmäktige beslutat om en befolkningsmålsättning på invånare. Arbetsmarknad - arbetslöshet Den öppna arbetslösheten i Östersund och antalet personer i arbetsmarknadsprogram ligger på en lägre nivå augusti, 7,5 % än motsvarande period förra året, 8,6 %. Den totala arbetslösheten för riket är 6,2 % och för Jämtlands län 7,3 %. Ungdomsarbetslösheten, åldern år, ligger på fortsatt höga nivåer och per sista augusti var den 10,1% (11,5 %) i riket och 14,2 % (16,5%) i Jämtlands län och 14,5% (16,2%) i Östersund. Det är en minskning med 87 ungdomar jämfört med samma period förra året. Siffrorna inom parentes anger nivån 31 augusti. Arbetsförmedlingens pressmeddelande för Jämtlands arbetsmarknad (publicerad i september ) visar att fastän det finns ekonomisk oro så utvecklas arbetsmarknaden bra i Jämtlands län. Företag och offentliga arbetsgivare anmäler fler lediga platser nu än för ett år sedan och då främst inom hotell, restaurang och företagstjänster. Finansiell analys för kommunen uppfyllelsen av nyckeltalen enligt helårsprognosen för. Nyckeltal/mått Budget Prognos Årets resultat (mnkr) 30,3 82,7 Nettokostnadernas andel av 98,9 98,5 skatteintäkterna (%) Nettoinvesteringar (mnkr) Nettoinvesteringar i relation till avskrivningar (%) Självfinansieringsgrad av investeringar (%) Låneskuld (mnkr) 333,8 130 Soliditet (%) 73,1 63,7 En analys utifrån fyra aspekter Den finansiella analysen bygger på fyra aspekter, vilka är viktiga ur ett finansiellt perspektiv, nämligen det ekonomiska resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. Målsättningen med beskrivningen är att identifiera finansiella problem och därigenom utgöra underlag för bedömning om kommunen lever upp god ekonomisk hushållning. I föreliggande delårsbokslut används ett mindre antal av de nyckeltal som återfinns i årsredovisningen. Resultat - Kapacitet Nettokostnadsandel Balanskravet innebär att kostnaderna inte får överstiga summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. God ekonomisk hushållning innebär att skatteintäkterna förutom kostnader även ska finansiera investeringar samt konsolidera ekonomin för oförutsedda kostnader. Med anledning av försämrade skatte- och statsbidragsintäkter gäller inte det finansiella målet för god ekonomisk hushållning. För gäller i stället ekonomi i balans. Avstämning mot finansiella nyckeltal i budget I budget för finns ett antal finansiella nyckeltal/mått m m redovisade. Ovan anges bokslut bokslut Redovisning Budget Prognos Verksamhetens intäkter och kostnader 90,4% 91,6% 109,0% 94,1% 94,1% Avskrivningar 4,3% 4,4% 4,4% 4,7% 4,4% SUMMA 94,7% 96,0% 113,3% 98,8% 98,5% 6

7 rapport per 31 augusti Självfinansieringsgrad av investeringarna I tabellen nedan ställs resultat i form av kassaflöde från löpande verksamhet mot investeringsnivån. Måttet visar om kommunen själv kunnat finansiera sina investeringar. bokslut bokslut Redovisning Budget Prognos Nettoinvesteringar (Mnkr) Kassaflöde från löpande verksamhet Självfinansieringsgrad av investeringar 197% 151% 153% 34% 82% Nettoinvesteringar i relation till avskrivningar bokslut bokslut Redovisning Budget Prognos Nettoinvesteringar (Mkr) 102,0 142,0 200,0 504,5 282,1 Avskrivningar (Mkr) 81,6 85,2 124,5 136,3 130,0 Nettoinvesteringar/avskrivningar (%) 125% 167% 161% 370% 217% Tabellen ovan visar i vad mån kommunen reinvesterar i den takt som anläggningstillgångarna minskar i värde i enlighet med årliga avskrivningar. Soliditet Soliditeten beskriver den finansiella styrkan på lång sikt och anger hur stor del av tillgångarna som är självfinansierade av eget kapital. I tabellen till höger redovisas två olika soliditetsmått, inklusive och exklusive pensionsförpliktelser. Enligt prognosen försvagas soliditeten något under. 100% 83% 66% 50% 33% 17% Soliditet 80% 79% 81% 78% 66% 34% 28% 29% 30% 34% 64% 33% 0% Inklusive pensionsförpliktelse som ansvarsförbindelse Soliditet exklusive pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelse 7

8 rapport per 31 augusti Mnkr Finansnetto Finansnetto Finansnettot, d v s skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader inklusive ränta på pensionsskulden är positiv i prognosen även om budgeten visade på ett negativt finansnetto. Investeringsnivån gör att upplåning budgeteras. Ingen nyupplåning ännu men till hösten kommer det nog att ske Delår Delår Bokslut Budget Prognos Risk kontroll Likviditet bokslut bokslut Redovisning Budget Prognos Likvida medel (mnkr) Likviditetsdagar Balanslikviditet 2 88% 41% 30% 75% 43% 1 Antal dagar som de likvida medlen räcker till att göra utbetalningar om inga inbetalningar sker 2 Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder Totala pensionsförpliktelser Ur ett riskperspektiv är det viktigt att beakta den pensionsskuld som är redovisad som ansvarsförbindelse. Utbetalningar för denna ansvarsförbindelse kommer att öka kraftigt med början 2012 och kulminerar cirka 15 år senare. För att begränsa behovet av skattehöjningar har kommunen som pensionsfond inom eget kapital fonderat medel för dessa kommande utbetalningar. Pensionsåtagande och förvaltning av pensionsmedel (mnkr) bokslut bokslut Redovisning Budget Prognos Avsättningar för pension Pensionsförpliktelser äldre än 1998, skuld Pensionsförpliktelser äldre än 1998, ansvarsf Total pensionsskuld Finansiella placeringar för pensioner Summa återlån Driftredovisning per Resultat per nämnd/förvaltning Resultatet enligt prognosen för helåret beräknas jämfört med delårsbokslutet att försämras med ca 34 mnkr. Försämrade resultat beräknas uppstå för samtliga nämnder/styrelser förutom överförmyndaren, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt finansieringen som visar bättre resultat. En del nämnder har redovisat att man har relativt högre kostnader under hösten än de första åtta månaderna, vilket kan förklara ett försämrat resultat. Flera förvaltningar har redovisat att 8

9 rapport per 31 augusti man under första delen av året skjutit på angelägna satsningar som ett sätt att ha beredskap för att täcka oförutsedda kostnader inom budgetram. Effekten kan därför vara naturlig och dessutom verksamhetsmässigt önskvärd. Av nedanstående tabell framgår resultat per nämnd/förvaltning enligt budget för, delårsbokslut per samt enligt prognos för hela Mnkr Kostnader Resultat Resultat Resultat Resultat Avvikelse Budget Budget Delår 31/8 Delår 31/8 Prognos 31/8 Prognos 31/8 Kommunstyrelsen: - ks verksamheter -253,3 0,0 16,8 12,6 11,2 11,2 - ks lönebuffert -12,0 0,0 4,9 0,0 3,7 3,7 Utförarstyrelsen 0,0 - teknisk förvaltning -611,4 2,4 16,7 22,3 1,5-0,9 - serviceförvaltning -246,8-0,2 3,4 3,0 0,4 0,6 Överförmyndaren -5,0 0,0-1,5-2,0-0,1-0,1 Kommunrevision -2,4 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 Valnämnd -0,1 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 Miljö- och samhällsnämnd -183,6 0,0 0,5 4,3-1,3-1,3 Socialnämnd -261,3 0,0-3,4 0,6-2,9-2,9 Barn- och utbildningsnämnd -959,5 0,0 14,1 19,3 5,0 5,0 Vård- och omsorgsnämnd ,3 0,0-12,5-5,6-18,5-18,5 Kultur- och fritidsnämnd -111,1 0,0 1,0 0,1 1,2 1,2 Summa styrelse och nämnder 2,2 40,3 56,6 0,2-2,0 Summa finansiering 28,1 76,4 54,5 82,5 54,4 Planerade nedskrivningar ÅRETS RESULTAT 30,3 116,7 111,1 82,7 52,4 Helårsprognos för Avvikelser mot driftbudget, översikt Prognosen visar en positiv avvikelse från budget med ca 53 mnkr enligt fördelningen i figuren ovan. Kommentarer till resultat och prognos Nedan kommenteras kort nämndernas/styrelsers resultat och prognos i ett kommunövergripande perspektiv och då med fokus om resultatet innebär strukturella finansiella problem. I övrigt hänvisas till respektive nämnds/styrelses rapport som finns som bilaga. 9

10 rapport per 31 augusti Kommentarer till resultat och prognos Utförarstyrelsen: Teknisk förvaltning Styrelsen prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr medan resultatkravet är 2,4 mnkr. Utöver detta finns en prognostiserat underskott på Vatten med -3,5 mnkr vilket balanseras mot enhetens rörelsekapital, dvs skattekollektivet ska inte belastas av detta underskott. Ett stort underskott med 1,7 mnkr prognostiseras inom Bostadsanpassningsbidraget. Kommunstyrelsen Styrelsen prognostiserar ett överskott på 11,2 miljoner kronor. Överskott med 4 miljoner kronor redovisas för anslagen för olika utvecklingsåtgärder. 4,1 miljoner kronor avser medel utanför kommunledningsförvaltningens verksamhet som inte kommer att nyttjas. Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Finansiella förvaltningen Nämndens prognos är ett underskott på 2,9 miljon kronor. Underskottet utgörs av ökade kostnader för institutionsvård avseende både barn, unga och vuxna. Kostnaderna för familjehemsvården för barn och unga och kostnaderna för kontaktmannaskapet avseende såväl barn och unga som vuxna når inte upp till budgeterade kostnader. Försörjningsstödet bedöms hålla sig inom budgeterade kostnader. Nämnden prognostiserar ett överskott på 5 miljoner kronor. En anledning till överskottet anges ett något färre antal barn och elever än budgeterat en annan anledning är att man inte genomfört de utbyggnader av lokaler som planerats, främst gällande förskolan. Nämnden redovisar ett prognostiserat underskott med 18,5 miljoner kronor, vilken är en försämring med ytterligare 12,5 mnkr jämfört med prognosen som upprättades i april. De största budgetavvikelserna gäller volymer i äldreomsorgen och LSS. Till det kommer osäkerhet /risk för tillkommande viten till Socialstyrelsen för icke verkställda beslut på ca 5 mnkr.förvaltningen redogör också för handlingsprogram med åtgärder som bedöms ge effekt under hösten med 3 mnkr. Den finansiella förvaltningen beräknar redovisa ett resultat på ca 82,5 miljoner kronor, dvs en positiv avvikelse på ca 52,2 miljoner kronor gentemot budget. Den största avvikelsen mot budget redovisas för posten Kommunalskatt inklusive statsbidrag och utjämning med ett överskott på sammanlagt ca 42 miljoner kronor. Den skatteprognos som denna förbättring grundas på har beaktats i den preliminära budgeten för Investeringsredovisning per Inom de budgeterade investeringarna för på 506 mnkr ryms bl.a. nytt äldreboende på Skogsbruksvägen, ombyggnad av Wargentinskolans hus G, nya förskolor på Lövstaskolan och på Solliden, LSS-boende kvarteret Åkermannen och ombyggnad av Västerviks hus E. Prognosen pekar på en lägre investeringsnivå än budget. Den beräknade nivån på drygt 282 mnkr innebär att investeringarna till stor del kan finansieras med eget kassaflöde skapat under men också att upplåning på 130 mnkr behöver tas Investeringar mnkr Utfall Budget Prognos Prognos

11 rapport per 31 augusti Budgetnivåer och avvikelser enligt prognosen redovisas i tabellen nedan.. Resultat Prognos Avvikelse - Budget Tilläggs- 31/8' Prognos 31/8 bokslut 31/8 Kommunstyrelsen: budget - kommunledningsförvaltningen 142,4 17,3 125,1 1,6 Utförarstyrelsen - teknisk förvaltning 277,2 192,2 85,0 109,2 - serviceförvaltningen 4,0 4,0 0,0 0,8 Miljö- och samhällsnämnden 49,8 35,3 14,5 15,8 Socialnämnden 1,2 1,2 0,0 0,1 Barn- och utbildningsnämnden 10,1 10,1 0,0 3,5 Vård- och omsorgsnämnden 5,3 0,5 8,0-2,2 5,9 Kultur- och fritidsnämnden 14,0 14,0 0,0 5,1 Summa styrelse och nämnder 504,0 0,5 282,1 222,4 142,0 Större avvikelser mot investeringsbudget Kommunstyrelsen Styrelsen beräknar ett överskott med ca 125 mnkr. Avvikelsen rör budgeten för Arenan där arbetet försenats. Utförarstyrelsens tekniska förvaltning Investeringarna beräknas bli 71,2 mnkr lägre än budget (263,4 mnkr). De största avvikelserna finns inom Fastighet. Svårigheter i att planera en mängd projekt gör att avvikelser mot budget uppstår. Vatten redovisar ett överskott med 12,8 mnkr då vattentorn i Torvalla flyttas fram till Miljö- och samhällsnämnden Nämnden beräknar ett överskott på 14,5 mnkr avseende investeringar. Budgeterat 50 mnkr. Ombudgetering begärs avseende 5 olika projekt med 5,5 mnkr då byggandet beräknas komma igång under Andra projekt som är framflyttade är gatuarbeten på Stadsdel Norr med 8,9 mnkr, som beräknas starta först Vård- och omsorgsnämnden Nämnden beräknar ett underskott på 2,2 mnkr i förhållande till budgeterade 5,8 mnkr. Ombyggnader av kök för att klara livsmedelslagstifningen har bla orsakat underskottet. 11

12 rapport per 31 augusti Finansiella rapporter Resultaträkning Mnkr bokslut bokslut Redovisning Budget Prognos Verksamhetens intäkter 1 471,3 475,1 714,0 743,8 712,6 Verksamhetens kostnader , , , , ,9 Avskrivningar 3-81,6-85,2-124,5-136,3-130,0 Verksamhetens nettokostnader , , , , ,3 Skatteintäkter , , , , ,6 Generella statsbidrag och utjämning 5 395,8 392,1 593,1 585,9 588,1 Finansiella intäkter 6 10,5 49,3 112,4 8,5 56,9 Finansiella kostnader 7-1,2-11,3-1,9-13,4-17,6 Resultat för extraordinära poster 111,1 116,7-269,9 30,3 82,7 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat 111,1 116,7-269,9 30,3 82,7 12

13 rapport per 31 augusti Kassaflödesanalys Mnkr bokslut bokslut Redovisning Budget Prognos Löpande verksamhet Årets resultat 111,1 116,7-269,9 30,3 82,7 Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster 8 89,9 97,3 576,0 144,1 148,0 Kassaflöde från löpande verksamhet 200,9 213,9 306,1 174,4 230,7 Förändring i rörelsekapitalbindning Förändring kortfristiga skulder - 109,1-141,1-23,1 - - Förändring kortfristiga fordringar - 1,9-52,8-0, ,0 Förändring förråd - 0,0 0,2-0,1 - - Förändring i exploateringstillgångar 9 4,4 0,2-13,8-4,0-7,5 Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalbindning - 106,6-193,4-37,2-4,0-57,5 Investeringsverksamhet Nettoinvesteringar - 102,0-142,0-200,0-504,5-282,1 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 7,9-9,7 3,8 - Investeringar i finansiella anläggningstillgångar - 0,1-4,0-435, ,0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar - - 5,5 - - Kassaflöde från investeringsverksamhet - 94,2-145,9-620,8-500,7-292,1 Finansieringsverksamhet Upptagna lån - 28,4-333,8 130,0 Amortering på lån Utbetalning pensionsskuld Minskning av långfristiga fordringar 1,3 51,1 82,1 4,5 4,5 Kassaflöde från finansieringsverksamhet 1,3 79,5 82,1 338,3 134,5 Förändring i kassaflöde 1,5-46,0-269,8 8,0 15,6 Likvida medel vid årets början 315,8 46,0 315,8 236,5 46,0 Likvida medel vid periodens slut 317,3-0,0 46,0 244,5 61,6 13

14 rapport per 31 augusti Balansräkning Mnkr bokslut bokslut Redovisning Budget Prognos TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Summa immateriella anläggningstillgångar 10 1,6 2,1 2,8-2,8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar , , , , ,5 Maskiner och inventarier ,7 161,9 152,0 190,4 167,2 Summa materiella anläggningstillgångar 1 820, , , , ,7 Aktier och andelar, bostadsrätter, mm ,6 632,4 633,3 637,5 633,3 Pensionsmedelsförvaltning ,0 433,0-443,0 Långfristiga fordringar ,4 245,6 296,7 369,8 292,2 Summa finansiella anläggningstillgångar 1 014, , , , ,5 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2 836, , , , ,0 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Exploateringstillgångar 9 3,2 7,6 7,8 17,5 15,3 Förråd m.m. 2,1 2,0 2,2 1,3 2,2 Kortfristiga fordringar ,5 175,5 122,7 99,6 172,7 Kortfristiga placeringar , Kassa och bank 167,3 0,0 46,0 242,5 61,6 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 424,2 185,1 178,7 360,9 251,8 SUMMA TILLGÅNGAR 3 260, , , , ,8 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL 18 Ingående eget kapital 2 525, , , , ,0 Årets resultat 111,1 116,7-269,9 30,3 82,7 SUMMA EGET KAPITAL 2 636, , , , ,7 AVSÄTTNINGAR Avsättning för pensioner ,3 563,0 550,8 123,8 568,8 Övriga avsättningar 20 34,4 34,9 35,1 33,9 35,1 SUMMA AVSÄTTNINGAR 142,7 598,0 585,9 157,7 603,9 SKULDER Långfristiga skulder 21 28,4-333,8 130,0 Kortfristiga skulder ,0 449,1 590,1 481,1 590,1 SUMMA SKULDER 481,0 477,5 590,1 814,9 720,1 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 3 260, , , , ,8 STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ansvarsförbindelser a) Pensionsförpliktelser 1 540, , , , ,5 b) Borgensförbindelser 1 626, , ,7 - - c) Visstidspensioner 7,1 4,5 6,

15 rapport per 31 augusti TILLÄGGSUPPLYSNINGAR, bokslut kommun (mnkr) Not 1 Verksamhetens intäkter Not 8 Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster Verksamhetens totala intäkter 3 749, ,9 Av- och nedskrivningar 81,6 85,2 Avgår: Interna intäkter , ,9 Förändring av avsättningar 8,3 12,1 Summa verksamhetens intäkter 471,3 475,1 Summa ej rörelsekapitalpåverkande poster 89,9 97,3 varav Jämförelsestörande intäkter - Avslut exploateringsverksamhet 2,3-1,0 Not 9 Exploateringstillgångar Ingående bokfört värde 7,6 7,8 Not 2 Verksamhetens kostnader Utgifter för exploateringsverksamhet 4,8 6,8 Verksamhetens totala kostnader , ,7 Inkomster från exploateringsverksamhet -11,5-6,1 Avgår: Interna kostnader 3 277, ,9 Resultatförda exploateringsprojekt 2,3-1,0 Summa verksamhetens kostnader , ,8 Utgående bokfört värde 3,2 7,6 Not 3 Av- och nedskrivningar Not 10 Immateriella anläggningstillgångar Mark, byggnader, tekniska anläggningar, maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde 1,1 3,4 skrivs av planenligt i förhållande till uppskattad nyttjandeperiod. Investeringar under året 0,8 0,0 Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt från Rådets skrift Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1,9 3,4 "Avskrivningar", men med en egen bedömning av tillgångarnas beräknade Ingående avskrivningar -0,2-0,6 nyttjandeperiod. Årets avskrivningar -0,2-0,6 Planenliga avskrivningar -81,6-85,2 Utgående ackumulerade avskrivningar -0,4-1,2 Nedskrivning 0,0 0,0 Utgående bokfört värde 1,6 2,1-81,6-85,2 Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 4 Skatteintäkter Ingående anskaffningsvärde 3 255, ,5 Preliminära månatliga skatteinbetalningar 1 486, ,6 Investeringar under året 90,1 113,5 Prognos för innevarande år 4,2 27,4 Investeringsinkomster under året -4,1 0,0 Justering för föregående år 22,7 5,7 Försäljning, bokfört värde -8,3 0, , ,6 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 332, ,9 Som skatteintäkt redovisas även ersättning Ingående avskrivningar , ,8 från landstinget avseende sjukvårdsmaterial 1,3 1,2 Årets av och nedskrivningar -63,1-65,0 Summa skatteintäkter 1 514, ,8 Utgående ackumulerade avskrivningar , ,9 Utgående bokfört värde 1 679, ,0 Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämning 259,8 259,0 Not 12 Maskiner och inventarier Kostnadsutjämning -69,4-73,4 Ingående anskaffningsvärde 521,3 556,0 Regleringsbidrag/avgift 10,1 40,6 Investeringar under året 15,9 28,5 Strukturbidrag 13,4 13,5 Investeringsinkomster under året -0,4 0,0 Statsbidrag, LSS 83,8 91,4 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 536,8 584,6 Fastighetsavgift 59,7 61,0 Ingående avskrivningar -377,7-404,0 Konjunkturstöd 38,3 0,0 Årets avskrivningar -17,5-18,7 Summa generellt statsbidrag och utjämning 395,8 392,1 Utgående ackumulerade avskrivningar -395,2-422,7 Utgående bokfört värde 141,7 161,9 Not 6 Finansiella intäkter Pensionsmedelsförvaltning 0,0 4,0 Not 13 Aktier och andelar, bostadsrätter, mm Bankinlåning mm 1,8 2,7 Ingående balans 637,4 633,3 Utdelning 7,7 41,5 Nettoinvestering 0,1 0,0 Borgensavgifter 1,0 1,1 Avskrivning, bostadsrätt -0,8-0,9 Summa finansiella intäkter 10,5 49,3 Summa aktier och andelar, bostadsrätter mm 636,6 632,4 Aktier och andelar 603,8 598,3 Not 7 Finansiella kostnader Jämtkraft AB 599,0 593,5 Räntekostnader lån 0,0-1,5 Östersunds Rådhus AB 2,0 2,0 Finansiella kostnader, pensioner -1,2-9,8 Länstrafiken AB 1,8 1,8 Summa finansiella kostnader -1,2-11,3 Övriga aktier 1,0 1,0 Bostadsrätter 30,4 31,6 Grundfondskapital 2,5 2,5 15

16 rapport per 31 augusti Not 14 Pensionsmedelsförvaltning Not 19 Avsättning för pensioner Aktier och andelar 20,0 Ingående avsättning för pensioner 113,5 Räntebärande värdepapper 392,1 Pensionsutbetalningar -4,4 Banktillgodohavanden 24,9 Nyintjänad pension 9,6 Summa långfristiga fordringar 0,0 437,0 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 3,1 Förändring av löneskatt 0,0 Not 15 Långfristiga fordringar Övrigt -0,1 Östersunds Rådhus AB 187,4 107,4 Utgående avsättning för pensioner 121,6 Östersundsbostäder AB 115,0 115,0 Vestibulum Fastigheter AB 50,0 0,0 Aktualiseringsgrad (andel av personakterna för anställning) 83% Jämtlands Gymnasieförbund 1,8 1,1 Anställd personal som är uppdaterad med avseende Östersunds Sport och Eventarena AB 21,3 20,3 på tidigare pensionsgrundande inkomst Övriga 1,9 1,8 Summa långfristiga fordringar 377,4 245,6 Utöver ordinarie avsättning har kommunen även 1,6 pensionsförpliktelser övertagna från Vestibulum Not 16 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 19,4 22,0 Enligt beslut i kommunfullmäktige redovisar Interimsfordringar 60,5 134,5 kommunen även del av pensionsförpliktelser Övriga kortfristiga fordringar 21,6 19,0 intjänade före 1998 som avsättning. Belopp inklusive löneskatt. 439,8 Summa kortfristiga fordringar 101,5 175,5 Summa avsättning för pensioner 563,0 Not 17 Kortfristiga placeringar Räntebärande innehav 150,0 0,0 Not 20 Övriga avsättningar Ingående övriga avsättningar 34,9 34,9 Not 18 Eget kapital Ianspråkstagande under året -0,5 0,0 Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning , ,0 Outnyttjat belopp som återförts under året 0,0 0,0 Årets resultat 111,1 116,0 Utgående övriga avsättningar 34,4 34,9 Utgående eget kapital 2 636, ,0 Avsättning för återställande av deponier 34,4 34,9 Specifikation Pensionsfond för ansvarsförbindelse 423,0 Not 21 Långfristiga skulder Övrigt eget lakapital 2 213, ,0 Nyttjande av chekräkningskredit 0,0 28,4 Summa eget kapital 2 636, ,0 Not 22 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 52,2 46,0 Interimsskulder 356,2 312,6 Övriga kortfristiga skulder 72,6 90,5 Summa kortfristiga skulder 481,0 449,1 16

17 rapport per 31 augusti Koncernbolag inom Östersunds kommun Resultat Prognos Ränta- Räntabili- Resultat Resultat jan - aug jan - dec bilitet enl tetskrav i jan - aug jan - dec prognos ägardirektiv Ösd Rådhus AB, koncernen 4,7-8,7 Redovisas Inget krav -22,1 69,9 ej finns Varav: Ösd Rådhus AB, -12,5 39,0 Redovisas Inget krav -11,7 80,3 moderbolaget ej finns Östersundsbostäder AB 19,5 17,0 3,3% lägst 6% -9,5 0,9 Vestibulum AB 1,6 2,2 4,4% lägst 8% 5,1 10,9 Östersund Turist & Kongress 1,9 0,2 Redovisas Inget krav -0,2 0,0 AB ej finns Jämtkraft AB 226,0 0,0 0,0% ca 10 % 120,0 233,0 Östersunds Rådhus AB Koncernen Koncernen redovisar ett resultat per 31 augusti på ca 4,7 mnkr och prognosen för visar på ett resultat på ca -8,7 mnkr. Moderbolaget Moderbolagets resultat per 31 augusti slutar på ca 12,5 mnkr och helårsprognosen ligger på ca + 39,1 mnkr. Förklaring till det prognostiserade överskottet per 31 december är överföring av utdelning från Vestibulum Fastigheter i Östersund AB beräknat till 40 miljoner kronor. Östersundsbostäder AB Östersundsbostäder AB:s redovisade resultat efter finansiella poster per 31 augusti är ett positivt resultat på ca 19,5 mnkr jämfört med ett negativt resultat på ca 9,5 mnkr för motsvarande period. Nettoomsättningen är högre än motsvarande period föregående år till följd av dels genom de nyproducerade lägenheterna i kvarteret Valhall och kvarteret Rosmarinen, dels köpet av fastigheten Tallkronan och dels genom hyreshöjning 1 januari med 1,5 % och 1 juli med 1,75 %. Prognosen för helårsresultatet uppgår till ca 17 mnkr. Det prognostiserade resultatet innebär en räntabilitet på 3,3 % vilket är lägre än ägardirektivens mål på lägst 6,0 %. Vestibulum Fastigheter i Ösd AB Vestibulum Fastigheter i Östersund AB:s redovisade resultat efter finansiella poster per 31 augusti är ca 1,6 mnkr jämfört med ca 5 mnkr för motsvarande period. De kvarvarande fastigheterna Snöslungan och Trucken har i princip varit uthyrda under perioden. Prognosen för helårsresultatet uppgår till ca 2,2 mnkr. Det prognostiserade resultatet innebär en räntabilitet på 4,4 %, vilken understiger kravet enligt ägardirektiven på 8 %. Östersund Turist och Kongress AB Östersund Turist och Kongress AB:s redovisade resultat per 31 augusti är ett överskott med 1,9 mnkr och prognosen för visar på överskott med 0,2 mnkr. Överskottet förklaras främst av lägre personalkostnader under sommarsäsongen. Övriga företag och förbund inom kommunkoncernen Jämtkraft AB Jämtkraft AB:s redovisade resultat efter finansiella poster per 31 augusti är ett överskott med 226 mnkr jämfört med 120 mnkr för motsvarande period. Intressebolagens resultat uppgår inte till några betydande belopp och ingår därför inte i utfallet till och med augusti. 17

18 I samband med rapportskrivandet finns ingen prognos framtagen per augusti. rapport per 31 augusti Jämtlands Räddningstjänstförbund Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat/överskott på ca 2,3 miljoner kronor i delårsbokslutet per augusti. Överskottet förklaras främst av lägre personalkostnader samt lägre avskrivningskostnader än budgeterat medan tjänsteköp och övriga kostnader överstiger budget. Totalt ligger kostnaderna under budget för perioden. I prognosen för helåret anges ett resultat på 2 miljoner kronor. Detta beror på en del engångskostnader samt att investeringarna har försenats och medfört lägre avskrivningskostnader. Jämtlands Gymnasieförbund Gymnasieförbundet redovisar ett överskott för perioden januari augusti på 2,6 miljoner kronor Förbundet prognostiserar ett nollresultat vilket innebär att man inte behöver nyttja sitt kapital vilket ägarkommunerna godkänt att man skulle få göra för att täcka omställningskostnaderna orsakade dels av demografiska förändringar och dels av minskad andel av elevunderlaget då de fristående skolorna expanderat. En kvarstående osäkerhet, som inte är medräknad i prognosen, är utfallet av de fyra rättsprocesser som drivs mot förbundet i Förvaltningsrätten. Det är fristående skolor som överklagat förbundets elevplatspriser. För måluppfyllelsen se förbundets egen rapport. Personalekonomisk redovisning Budgetuppföljningen per 31 augusti innehåller uppföljning av personalpolitiska mål. Till skillnad från uppföljningen i övrigt är uppgifterna gällande sjukfrånvaro för perioden 1 januari -31 juli och övrig personalstatistik per 31 juli. Antal anställda Antalet tillsvidare- och visstidsanställda var den 31 juli 4 808, varav tillsvidareanställda och 464 visstidsanställda. En ökning med 34 tillsvidareanställda och 63 visstidsanställda jämfört med samma tidpunkt. Kommunövergripande personalpolitiska mål Sjukfrånvaron minskar och överstiger inte 6 %. Under perioden 1 januari -31 juli var sjukfrånvaron 6,1 %. Det är en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Sjukfrånvaron har under de senaste åren haft en positivt neråtgående trend. Om den neråtgående trenden fortsätter förväntas utfallet bli ca 6,0 %. Hittills under året har både barn- och utbildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen lägre sjukfrånvaro än samma period. Sjukfrånvaro åldersintervall januari-juli År Upp till 29 år 3,2 % 3,1 % år 5,7 % 5,8 % 50 år o äldre 7,3 % 8,0 % Totalt 6,1 % 6,4 % 50 % av sjukfrånvaron är i intervallet 60 dagar eller mer, en minskning med 6 procentenheter jämfört med. Antalet långa sjukfall, 60 dagar eller mer, har minskat med 7,8 % jämfört 18

19 rapport per 31 augusti med samma tidpunkt. Chefernas aktiva arbete med långtidssjuka med stöd av vår rehabiliteringsrutin har bidragit till sänkningen av sjukfrånvaron. Det kommunövergripande forumet för att matcha tidigare sjuka medarbetare med lediga arbeten är ytterligare en åtgärd som bidragit. Aktiviteter genomförs både ute i förvaltningarna och på övergripande nivå, då inom ramen för Drivkraft, för att sänka sjukfrånvaron. Sjukfrånvaro i procent per förvaltning 1 jan - 31 juli Barn- och utbildningsförv Kommunledningsförv 2,8% 3,8% 7,0% 6,8% Vård- och omsorgsnämndens mål att minska andel timmar utförda av timanställda uppnås inte, andelen timmar ökar. Nämndens mål gällande valfri sysselsättningsgrad uppnås liksom miljö- och samhällsnämndens mål att erbjuda heltidstjänster till samtliga anställda. Köptrohet mot ramavtal Då bytet av system för leverantörsfakturahantering har skett, fungerar ännu inte delsystemet för mätning av ramavtalstrohet. Det innebär att inga siffror kan presenteras för perioden. Mätningar återupptas i samband med bokslutet. Samhällsbyggnad Serviceförvaltningen Socialförvaltningen Teknisk förvaltning Vård- och omsorgsförv Östersunds kommun totalt 3,0% 2,2% 3,3% 5,6% 5,7% 5,2% 5,8% 5,9% 7,3% 6,3% 6,4% 6,1% görs redovisas nedan. 0,0% 5,0% 10,0% Vid samtliga rekryteringar lyckas Östersunds kommun anställa medarbetare med rätt kompetens Samtliga nämnder utom barn- och utbildningsnämnden når sina mål kring rekrytering. Barnoch utbildningsnämnden har som mål att andelen utbildade förskollärare ökar och andelen som anställs på förskolläraretjänster ska vara 100 %. Resultatet hittills visar att andelen förskollärare i förhållande till barnskötare är i stort sett oförändrat. Man har i huvudsak anställt förskollärare på tillsvidaretjänster men inte i samma utsträckning gällande tidsbegränsade anställningar. I yrkes- och verksamhetsområden med ojämn könsfördelning ska andelen män respektive kvinnor öka Andelen tillsvidareanställda kvinnor är per 31 juli 76 % och andelen män 24 %. Samhällsbyggnad är den enda förvaltningen som har jämn könsfördelning, 52 % kvinnor och 48 % män. Ingen av de övriga nämnderna har uppnått sina målsättningar att öka andelen män respektive kvinnor. Folkhälsoarbetet Åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena för folkhälsoarbetet Alla förvaltningar arbetar överlag enligt sina respektive planerade åtgärder inom folkhälsoarbetet. Ett axplock av exempel på vad som Ökat psykiskt välbefinnande för barn och ungdomar. Föräldrastödsutbildningen Komet har erbjudits alla föräldrar 3-11 och år i kommunen av BOUF. SF har samarbete med Vintersportscentrum som genomför utbildningar för måltidspersonal bl.a inom projektet Matglädje. TF informerar sin personal om deras roll som vuxna förebilder. SB har ett projekt för barn och ungas delaktighet i en detaljplan i Torvalla och tillgänglighetsarbete har utförts i lekparker i kommunen. Navigatorcentrums verksamhet och samverkan med andra aktörer utvecklas kontinuerligt. 95 % av ungdomar år som sökte feriepraktik under sommaren blev erbjuden en plats, då KS beslutat om utökat anslag. KLF har påbörjat ett arbete med att kartlägga behoven av en samordning av barn- och ungdomsfrågor i kommunen. Skjut upp alkoholdebuten samt minska alkoholkonsumtionen och användningen av tobak, lösningsmedel och andra droger bland ungdomar. Kultur och fritid upplåter idrottshallar gratis på helgkvällar för spontanaktiviteter genom föreningar. SOF har påbörjat arbete med en ANDT-strategi för kommunen och under våren har det förebyggande arbetet bestått av opinionsbildning mot tonåringar och deras föräldrar. KS har tecknat ett samverkansavtal med Poli- 19

20 sen kring lokalt brottsförebyggande arbete och en lägesbild är påbörjad. Ökad fysisk aktivitet och goda matvanor för barn, ungdomar och äldre. Alla skolor har handlingsplaner i hälsa och livsstil. Inom VOF har en övergripande hälsogrupp bildats för personal som jobbar med personer med funktionshinder som sprider aktiviteter om matvanor och fysisk aktivitet. SB har haft med ungdomar och föreningar i planeringen av förnyelsen av Badhusparken. KFN lämnar projektstöd inom Mötesplatser unga. rapport per 31 augusti Minska andelen fallolyckor och höftfrakturer för äldre. VOF skulle tagit fram en plan under första kvartalet för fortsatt fallpreventivt arbete efter projekttids slut, vilket inte är genomfört än. 20

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 850-2007 2007-06-04 BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 1 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budgetuppföljning och prognos per 30 april 2007 1 Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2010 DELÅRSRAPPORT ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010

Delårsrapport 31 augusti 2010 DELÅRSRAPPORT ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010 Delårsrapport 31 augusti 2010 1 Innehåll 2 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattning per 2010-08-31... 3 Resultat delårsbokslut augusti 2010... 3 Prognos för 2010... 4 Prognostiserad

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde -3, KF 2010-11-04 18:00 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2010-11-04 kl 18.00 i PB-hallen, Folkets Hus Gruppmöten S,V,Mp i Sonaten 1 kl 17.00 Alliansen i Rum 2 kl 17.00 1, KF 2010-11-04 18:00

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport 2006. januari - augusti

Delårsrapport 2006. januari - augusti Delårsrapport 2006 januari - augusti VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 31 augusti 2006 Periodens resultat + 135 Mkr Prognostiserat helårsresultat + 99 Mkr Realisationsvinst vid försäljning av Centrumfastigheterna

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer