KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT"

Transkript

1 KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT

2 Innehåll Sammanfattning s. 2 Världsekonomin s. 3 USA s. 4 Storbritannien s. 5 Japan s. 5 Eurozonen s. 5 Nordiska grannar s. 6 Svensk ekonomi s. 7 Fastighetsmarknaden s. 10 Transaktionsmarknaden s. 10 Hur ska framtidens bostadsproduktion finansieras? s. 11 1

3 Sammanfattning Den globala ekonomin är inne i en trög och osäker återhämtningsfas. Tillväxtmarknadernas roll som världsekonomins draglok har minskat och de rika ländernas möjligheter att ta över det ansvaret är begränsat. Trots den mycket expansiva penningpolitiken vill ekonomierna i dessa länder inte riktigt ta fart. Hög arbetslöshet och osäkerhetet på de finansiella marknaderna håller tillbaka konsumenternas köpvilja och överkapacitet håller tillbaka företagens investeringar. Den bleka återhämtningen gäller flera av Sveriges viktigaste exportmarknader. När nu även Norge tappar fart, är det uppenbart att det svenska exportlyftet dröjer. Det påverkar också företagens investeringsvilja negativt. Inte heller finanspolitiken kommer att ge något större bidrag till tillväxten. I den pågående valrörelsen har nämligen starka statsfinanser blivit ett centralt budskap hos såväl moderater som socialdemokrater. Därmed är det konsumenterna som ska dra den svenska ekonomin framåt. Denna möjlighet begränsas av fortsatt hög arbetslöshet och myndigheternas strävan efter att göra det svårare och dyrare att låna. Fastighetsmarknaden fortsätter att trotsa den svaga ekonomiska utvecklingen. Låg nivå på nyproduktion av bostäder och lokaler i kombination med en stabil sysselsättningsutveckling, har lett till låga vakanser och stabila hyror. Vi tror att den utvecklingen håller i sig och att intresset för fastigheter utanför städernas centrala delar blir allt intressantare för investerarna. Frågan om finansieringen av framtidens bostäder har blivit allt hetare. Sedan början av talet har nyproduktionen finansierats av hushåll som har lånat för att köpa villor och bostadsrätter. Dessa lån har möjliggjort den starka urbaniseringen av vårt land. Om nu hushållens möjligheter att belåna sig ska begränsas, är det rimligt att fråga sig hur den fortsatta urbaniseringen ska finansieras. I en fördjupning i denna rapport diskuterar vi denna fråga. Sverige (procentuella förändringar) BNP 2,4 2,5 KPI (årsgenomsnitt) 0,5 1,5 Arbetslösheten, % 7,9 7,5 Reporäntan, december 0,75 1,5 2

4 Världsekonomin Inledning I sin senaste prognos gjorde Internationella valutafonden (IMF) en marginell uppjustering av tillväxten för den globala ekonomin. 1 Under 2014 och 2015 förväntas världsekonomin nu växa med 3,7 respektive 3,9 procent. Trots att det innebär att världen inte når sin potentiella tillväxttakt, ser vi en stor risk att återhämtningen kommer att gå långsammare än så. Det beror på problem såväl i den rikare delen av världen som i tillväxtländerna. Tillväxtländerna bromsar Tillväxtmarknaderna, den globala ekonomins tidigare draglok, har tappat kraft rejält under det senaste året. Den utlösande faktorn har varit den omvärdering av risk som skett på de finansiella marknaderna till följd av att den amerikanska centralbanken Federal Reserve bestämt sig för att successivt dra tillbaka den okonventionella penningpolitiken (QE). Omvärderingen av risk har lett till att de kapitalflöden som tidigare strömmade in på tillväxtmarknaderna har vänt med fallande växelkurser och stigande räntor som följd i viktiga tillväxtländer som Argentina, Brasilien, Indien och Turkiet. Även om många av de här länderna lider av tydliga strukturella problem, är det sannolikt att de finansiella marknaderna har överreagerat. Därför räknar vi med att situationen kommer att lugna ned sig. Men oavsett det, är det uppenbart att tillväxtländernas möjlighet att agera draglok i världsekonomin har minskat. Den kanske viktigaste faktorn bakom tillväxtländernas minskade roll för tillväxten är dock det faktum att även Kina står inför en in- 1 Is the Tide Rising? World Economic Outlook, Update (IMF), januari bromsning. Det beror på att landets centralbank kommer att försöka mjuklanda ekonomin. Genom att sakta med säkert skruva åt kreditkranarna ska riskerna minska i banksystemet (såväl i det officiella, som i det inofficiella så kallade skuggbanksystemet). Lyckas strategin står landet inför en långsam, men kontrollerad, inbromsning. Misslyckas den, är risken stor att ekonomin går in för en hårdlandning. Ett svagt draglok tar över Med blekare utsikter på tillväxtmarknaderna, hoppas nu IMF att de rika länderna ska ta över som världsekonomins draglok. Och så lär det bli. Men det är ett svagt lok som kommer att få svårt att dra världsekonomin med kraft framöver. Den tillväxt som kan skönjas i de rika länderna är nämligen allt annat än självgående. Det yttersta beviset på det är att tillväxten vägrat ta fart trots den exempellöst expansiva och extraordinära penningpolitik som världen stora centralbanker bedrivit. Arbetslösheten fortsätter att ligga på höga nivåer samtidigt som inflationen på flera håll riskerar att slå över i deflation. Det har fått en del bedömare, med Harvardprofessorn Lawrence Summers i spetsen, att tala om att de rika länderna befinner sig i en långvarig stagnation likt den Japan befunnit sig i under de senaste decennierna. I så fall, hävdar dessa bedömare, har ränteläget under lång tid varit för högt för att få företagen att investera och anställa. För att ändra på det, skulle det behövas kraftigt negativa realräntor och troligen även kraftfulla finanspolitiska stimulanser. Otillräcklig ekonomisk politik Även om det är svårt att bedöma i vilken mån västvärlden befinner sig i långvarig stagnation eller inte, är det uppenbart att de omfattande penningpolitiska stimulanser som tillförts ekonomierna inte har varit tillräckliga. Att finans- 3

5 politiken dessutom har varit åtstramande i många länder har förvärrat situationen. På den fronten kommer dock bromstrycket att lätta något framöver. Men det kommer inte att räcka för att få fart på ekonomierna. Vår bedömning är därför att den globala tillväxten, under 2014 och 2015 får svårt att ta sig över 3,5 procent. På många håll i världen innebär det fortsatt hög arbetslöshet, låg inflation och låga räntor. USA Stark tro på amerikanska konsumenter Privatkonsumtionen står normalt för ca 70 procent av efterfrågan i den amerikanska ekonomin. För att tillväxten ska komma igång är det med andra ord helt avgörande att konsumenterna är villiga att öppna plånböckerna, eller snarare är villiga att skuldsätta sig. I USA förväntas nämligen konsumenterna upprepa tricket från 2000-talet då hushållens drev ekonomin via kreditbaserad konsumtion. Efter krisutbrottet hösten 2008 började de amerikanska hushållens spara för att sanera sina balansräkningar. Följden blev att konsumtionen minskade kraftigt. Eftersom hushållen nu har kommit en bra bit i saneringsarbetet finns det en förhoppning att de ska kunna lätta på sitt sparbeting. För detta talar också det faktum att bostadsmarknaden har börjat repa sig, vilket bl.a. avspeglas i stigande priser. Lågt arbetskraftsdeltagande Mot denna positiva förhoppning väger det faktum att arbetslösheten är fortsatt hög, i synnerhet om man tar hänsyn till att många har valt att lämna arbetskraften. Arbetskraftdeltagandet ligger, som framgår av figur 1, på historiskt låga nivåer. Att sysselsättningen ligger en bra bit under den nivå som gällde före krisutbrottet 2008 ger samma bild. Figur 1. Arbetskraftsdeltagande i USA, % 67,0 66,0 65,0 64,0 63,0 62,0 Källa: BLS Det senaste halvåret har signalerna från arbetsmarknaden varit allt annat än entydiga. Efter ett par starka månader har arbetsmarknadens förmåga att generera nya jobb minskat igen. I december och januari tillkom respektive nya jobb. Det är riktigt svaga siffror i en ekonomi som i normalt skick borde skapa fler än nya jobb. Det bistra vintervädret kan säkerligen förklara en del av detta. Men tillsammans med ett historiskt stort fall i inköpschefernas index (ISM) i januari (-5,2 enheter) 2, skapar den svaga arbetsmarknadsstatistiken en osäkerhet kring styrkan i den amerikanska uppgången. Fed skapar osäkerhet Hushållens vilja att spendera kommer sannolikt också att tyngas av osäkerheten på börsen. Efter förra årets fantastiska uppgång (S&P 500 steg 30 procent), har börserna i USA vänt nedåt. Det är inte konstigt med vinsthemtagningar efter kraftiga uppgångar, men den här gången beror nedgången också på Federal Reservs nedtrappning av de okonventionella penningpolitiska stimulanserna. Det talar för att nedgången kan bli utdragen, oavsett om den blir djup eller inte. Det är en tydlig indikation på hur beroende världen har blivit av den mycket expansiva penningpolitiken. 2 Mest spektakulärt var nedgången i ordernedgången. Det föll 13,2 indexeneheter. Ett så stort fall har inte noterats på 33 år. 4

6 En ytterligare faktor som talar mot en kraftig uppgång i den amerikanska privatkonsumtionen är att reallönerna har utvecklats mycket svagt under lång tid. Att räkna med att hushållen i det läget ska finansiera sin konsumtion via krediter i stor skala, är nog att hoppas på mycket. Vi räknar därför med att den amerikanska ekonomin får svårt att växa mycket snabbare än runt 2,5 procent per år 2014 och Storbritannien Storbritannien är den andra rika nationen som prognosmakarna har stora förväntningar på. Precis som i USA har bostadsmarknaden sakta repat sig samtidigt som hushållen har betat av en del av sina skulder. Och arbetslösheten har fallit och ligger nu mycket nära 7 procent, den nivå som tidigare utgjorde gränsen för när centralbanken kunde överväga att höja räntan från dagens nivå på 0,5 procent. Det är uppenbarligen ett löfte som den brittiske centralbankschefen Mark Carney vill släppa. I ett tal nyligen pekade han på faran med att bara titta på en indikator, vilket har fått marknadsaktörerna att räkna med att det dröjer ytterligare ett år innan räntan höjs. Vi delar den uppfattningen. Trots en god sysselsättningsutveckling är arbetslösheten hög och ytterligare nedskärningar väntar i den offentliga sektorn. Eftersom reallönerna, precis som i USA, har utvecklats negativt, är risken därmed stor att konsumtionen kommer att mattas av under året. Vi tror inte att den årliga tillväxten lyckas ta sig över 2 procent under 2014 och Japan För Japan återstår mycket att bevisa. Den reformpolitik som premiärminister Shinzo Abe lanserat har hittills haft avsedd effekt. Yenen har försvagats och inflationen har sakta krupit upp i positiva regioner. Nu återstår den sista, och svåraste, biten. Den gäller utlovade strukturella reformer för att öka dynamiken i ekonomin. Arbetskraftsdeltagandet måste öka kraftigt och en trovärdig långsiktig minskning av landets stora statsskuld måste presenteras. Lyckas inte detta är risken stor att luften går ur reformpolitiken. Under 2014 räknar vi med att ekonomin växer med 1,2 procent. Att den inte blir högre beror på den mycket svaga löneutvecklingen. Under 2015 pressas tillväxten ned något till följd av stigande priser och budgetkonsolidering. Ett annat och betydligt mer svårbedömt problem ligger i Japans politiska kontrovers med Kina angående överhögheten över några öar i Sydkinesiska sjön. Även om kontroversen inte leder till militär konfrontation, är det knappast positivt för världshandeln att två av världens största ekonomier höjer tonläget mot varandra. Eurozonen Eurozonen fortsätter sin mödosamma väg framåt. Även om det planat ut för de krisande länderna i periferin är situationen fortfarande mycket prekär med hög arbetslöshet och svag konkurrenskraft. Tillväxten under fjolårets sista kvartal uppgick till 0,5 procent i årstakt. Dessutom börjar unionen som helhet ligga farligt nära deflationsgränsen (figur 2). Figur 2. Inflationen i eurozonen, % 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 Källa: Eurostat Trots den låga inflationen valde ECB att lämna räntan oförändrad vid sitt senaste möte. 5

7 Några tydliga signaler om ytterligare okonventionella åtgärder skickades inte heller. Många bedömare räknar dock med att sådana kommer senare i år. Det är en uppfattning som vi delar. Det skulle kunna frikoppla den europeiska ränteutvecklingen från den amerikanska, vilket i sin tur skulle leda till att euron försvagades mot dollar. Sammantaget skulle det bidra till att öka tillväxten och minska risken för deflation. Trots det räknar vi med att tillväxten blir fortsatt svag under de kommande åren. Hög arbetslöshet håller tillbaka konsumtionen och gott om ledig kapacitet minskar investeringsefterfrågan. I år spår vi att eurozonen växer med knappt 1 procent och nästa år med 1,5 procent. Även om situationen lugnat ned sig under det senaste året, lever valutaunionen fortfarande ett riskfyllt liv. Banksektorn är svag och ytterligare steg krävs för att få till en fungerande bankunionen. Den höga arbetslösheten (figur 3) i flera av krisländerna eldar på den politiska risken i unionen. Det stundande valet till EUparlamentet kommer att bli en temperaturmätare på eurokritikens utbredning i unionen. Finland fortsätter sin kräftgång. Privatkonsumtionen tyngs av stigande arbetslöshet, högre skatter och svag löneutveckling. Företagen lägger investeringar på is så länge exporten fortsätter att gå trögt. Dessutom är kapacitetsutnyttjandet för närvarande lågt. Beroendet av skogsindustrin och elektronik där prispressen är stor gynnar inte landet. Efter en lång period med mycket svag tillväxt finns det nu tecken på att takten i Danmarks ekonomi kan öka. Drivkrafterna är en lättare finanspolitik, stigande sysselsättning och en återhämtning på bostadsmarknaden. Konsumentförtroendet har också stärkts kraftigt. Sammantaget bör det öka hushållens konsumtion. Fortsatt låga löneökningar och en hög privat skuldsättning är dock faktorer som kommer att begränsa köplusten. Det stora frågetecknet gäller Sveriges största exportmarknad, Norge. Förra året tryckte svag privatkonsumtion och export ned tillväxten under 1 procent. Frågan är om vi får se en förändring av det mönstret under innevarande år. Vi tror inte det. Även om vi inte räknar med en krasch i bostadspriserna, tror vi att hushållen kommer att vara fortsatt återhållsamma, trots en stark arbetsmarknad. Aktiviteten inom oljeindustrin har också minskat ordentligt, vilket bidrar till att hålla tillbaka investeringsefterfrågan. 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Figur 3. Arbetslöshet i eurozonen, % Tyskland Grekland Spanien Luxembourg Nederländerna Österrike Portugal Sammantaget bedömer vi att BNP i våra nordiska grannar, kommer att växa med cirka 1,5 procent i år och marginellt högre Källa: Eurostat Nordiska grannar 6

8 Svensk ekonomi Blandande signaler Svensk ekonomi fortsätter att skicka blandade signaler. Under hösten stärktes företagens och hushållens framtidssyn påtagligt. Konjunkturinstitutets barometerindikator ligger nu en bra bit över sitt historiska snitt (figur 4). Swedbank/SILFS inköpschefsindex ger en liknande bild Figur 4. KI:s barometerindikator Källa: SCB Samtidigt lös förbättringarna med sin frånvaro i statistiken över den reala ekonomin. Tvärtom tydde det mesta på att utvecklingen i bästa fall gick mycket trögt. När vi nu skriver 2014 tror vi att tillväxttakten kommer att öka, men något riktigt drag blir det inte. Den svaga omvärld vi beskrivit ovan håller tillbaka exportefterfrågan. Till det bidrar även det faktum att Riksbanken fortsätter att vara mindre expansiv än centralbankerna på våra viktiga exportmarknader (i synnerhet eurozonen). Det innebär att kronan kommer att vara fortsatt stark. Tvekande företag Svag exportefterfrågan i kombination med fortsatt gott om lediga resurser inom näringslivet håller i sin tur tillbaka investeringsefterfrågan. Svag utveckling inom såväl industrisom tjänstesektorn pekar i samma riktning. I december minskade såväl industri- som tjänsteproduktionen både på månads- och årsbasis (figur 5 visar tjänsteproduktionens utveckling på årsbasis i procent). Figur 5. Tjänsteproduktionens utveckling, % 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Källa: SCB Denna bild får stöd i Riksbankens återkommande företagsenkät. I den senaste enkäten (intervjuerna genomfördes under januari) uppger företagen att det fortfarande saknas tydliga tecken på en snabb konjunkturuppgång. Och innan sådana tecken kommer, skjuts investeringarna på framtiden. Företagen uppger också att de har gott om ledig kapacitet, vilket riskerar att hålla tillbaka sysselsättningen något framöver. Den negativa utvecklingen gäller inte i lika hög grad bostadsmarknaden. Efter ett fall under 2012 återhämtade sig bostadsinvesteringarna under Enligt Stockholms Stads exploateringskontor påbörjades 6671 bostäder under förra året. Det är den högsta siffran sedan Det är naturligtvis positivt, men nivån på bostadsinvesteringarna är fortfarande på låg nivå. Det finns också en betydande risk att Riksbankens och Finansinspektionens åtgärder för att dämpa hushållens skuldutveckling kommer att pressa investeringarna via minskad efterfrågan på bostäder i attraktiva områden där det är ekonomiskt lönsamt att bygga. Tillskottet från finanspolitiken kommer troligen att vara begränsat. Den valrörelse som nu börjar dra igång på allvar visar tydligt att inget av de stora partierna kommer att försöka locka väljare med stora utgiftslöften. Snarare 7

9 gäller det omvända. Såväl socialdemokraternas Magdalena Andersson som moderaternas Anders Borg har gång på gång betonat vikten av statsfinansiell stabilitet. Därför är det rimligt att räkna med en ganska snål finanspolitik, med bibehållet överskottsmål, de kommande åren. Konsumtionen drar trots motstånd Vad kan man då förvänta sig av hushållen? Kommer de att ta på sig spenderbyxorna, vilket många bedömare räknar med? Den senaste statistiken tyder inte på det. Enligt SCB minskade konsumtionen, i säsongrensade värden, med 0,9 procent mellan november och december. Jämfört med december 2012 minskade konsumtionen med 0,1 procent. Detaljhandeln utvecklas också svagt (figur 6, som visar den totala detaljhandelns procentuella förändring från föregående månad (trend)). Figur 6. Detaljhandelns utveckling, % 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6 Källa: SCB Dessutom steg arbetslösheten till 8,6 procent i januari från 7,5 procent i december. I säsongsrensade termer steg arbetslösheten under samma period till 8,2 procent från 8,0 procent. Sysselsättningen fortsatta dock att öka något. Konsumentförtroendet är däremot på topp. Dessutom har hushållen har ett mycket högt sparande och ett uppdämt konsumtionsbehov. I linje med de flesta andra prognosmakare räknar vi därför med att konsumtionen, trots den svaga makrostatistiken, kommer att vara en viktig drivkraft bakom tillväxten de kommande två åren. Den skulle ha kunnat vara högre, om inte företrädare för regeringen, Riksbanken och Finansinspektionen ständigt varnat för att ytterligare åtgärder måste införas för att dämpa hushållens skuldökning. Det bidrar sannolikt till att hushållen väljer att bibehålla ett relativt högt sparande. Sammantaget bedömer vi att svensk ekonomi växer med 2, 4 procent i år och med 2,5 procent nästa år. Skulder fortsätter styra Riksbanken Att hushållens skulder fortsätter att styra penningpolitiken framgick tydligt av Riksbankens senaste penningpolitiska beslut (offentliggjordes den 13 februari). Beskedet var det samma som i december. Räntan lämnades på 0,75 procent. Nästa steg blir sannolikt en höjning. Enligt Riksbanken kommer den i februari Sedan höjs räntan successivt för att ligga på 2,75 procent vid årsskiftet 2016/2017. I Riksbankens räntebana (prognosen för den framtida reporäntan) finns det en liten sannolikhet för en sänkning inbakad i räntebanan. Vi tror inte att den kommer att utnyttjas, eftersom Riksbanken kommer att fortsätta att väga in hushållens skuldsättning i räntebesluten. Detta står i bjärt kontrast till de analyser som visat att räntan har betydligt mindre påverkan på hushållens skulder än vad man intuitivt kan tro. Det framgår även av den analys som Riksbanken presenterade i samband med det senaste räntebeslutet. I en specialstudie 3 kommer Riksbanken fram till att 1 procentenhets lägre ränta skulle öka skuldkvoten (skulderna i relation till hushållens disponibelinkomster) med 1,5 procenten- 3 För en kritisk granskning av denna analys hänvisas till den tidigare vice Riksbankschefen Lars EO Svenssons inlägg på ekonomibloggen Ekonomistas: 8

10 het. Omvänt innebär det att räntan skulle behöva höjas mycket kraftigt för att påverka hushållens skulder. Konsekvenserna för landets ekonomi skulle vara förödande. Låg ränta under lång tid Slutsaten blir att Riksbanken har bedrivit en onödigt stram penningpolitik utan någon märkbar effekt på skuldkvoten. Om Riksbanken istället hade fokuserat mer på sitt lagstadgade mål (att konsumentpriserna ska öka med 2 procent över tiden), borde räntan ha sänkts. Både den nuvarande och den förväntade tillväxten är, som beskrivits, svag och inflationen är mycket låg. Det senare gäller oavsett om inflationen mäts med ordinarie konsumentprisindex, KPI, eller med Riksbankens favoritmått där effekten av förändrade bolåneräntor exkluderas, KPIF (figur 7). Fortsatt svagt pristryck från utlandet, låga löneökningar och svårigheter för företagen att föra över kostnadsökningar på kunderna gör att inflationen kommer att vara låg under lång tid. Figur 7. Inflationstakten i Sverige, % 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00-3,00 KPIF KPI Källa: SCB Trots det tror vi, som sagt, inte att räntan kommer att sänkas ytterligare. Som en följd av detta, kommer reporäntan att lämnas oförändad under en längre tid. Vår bedömning är att den ligger kvar på nuvarande nivå fram till våren 2015 och att den därefter kommer att stiga i betydligt långsammare takt än vad Riksbanken räknar med. 9

11 Fastighetsmarknaden Transaktionsmarknaden 2013 blev ännu ett bra år på den kommersiella fastighetsmarknaden. Transaktionsvolymen landade på drygt 90 miljarder kronor. Det ligger i linje med de volymer som gällt sedan den svenska ekonomin återhämtade sig efterchocken 2008/2009. Det innebär att vi har fyra år av god utveckling bakom oss. Det som skilt Sverige från de flesta andra västländer under dessa år är den relativt gynnsamma utvecklingen på arbetsmarknaden. Arbetslösheten har förvisso varit hög, men det beror nästan uteslutande på att arbetskraften och arbetskraftsdeltagandet har ökat till följd av befolkningsökning och strukturella reformer (figur 8). Däremot har sysselsättningen konsekvent ökat och ligger idag lång över de nivåer som gällde före krisutbrottet. Det är en utveckling som är unik för Sverige och ett fåtal andra länder. 71,8 71,6 71,4 71, ,8 70,6 70,4 70,2 70 Figur 8. Arbetskraftsdeltagande, % Källa: SCB Sysselsättningens starka utveckling har förvånat med tanke på att konjunkturen tidvis har varit mycket svag. Möjligen har låga löneökningar gjort den svenska produktionen mer arbetsintensiv, vilket är det mönstret som karaktäriserat Tyskland. Hursomhelst har utvecklingen gynnat fastighetsbranschen. Eftersom nyproduktionen är blygsam både på bostads- som lokalmarknaden har vakans- och hyresutveckling varit mycket stabil - i synnerhet i storstadens innerstäder (figur 9). Figur 9. Kontorshyror, CBD Källa: FÄ Stockholm Göteborg Malmö Sedan 2010 har transaktionsmarknaden dominerats av svenska institutioner och välkapitaliserade fastighetsbolag utgjorde inget undantag. Däremot såg vi en viss förskjutning när det gällde typen av objekt som bytte ägare. Tidigare har den övervägande majoriteten av affärerna handlat om kontor och bostäder på de bästa adresser i storstäderna. Det har lett till att avkastningskraven har tryckts ned ordentligt på dessa marknader. Under 2013 sökte sig därför investerarna till marknader med bättre potential, vilket bl.a. gav avtryck i form av fallande direktavkastningskrav för närförorts- och ytterstadskontor i storstäderna. Utöver det faktum att direktavkastningskraven drivits ned kraftigt i innerstäderna, drevs investerarnas intresse för sekundära marknader också av på ljusning inom den globala ekonomin under Det minskade risken för vakanser skapade potential för en starkare hyresutveckling. Bred tillgång till finansiering via banklån, företagsobligationer och preferensaktier (åtminstone för de större aktörerna) bidrog också positivt till utvecklingen. Även om vi har en något negativare syn på takten i den ekonomiska återhämtningen än de flesta andra bedömare, räknar vi ändå med en fortsatt tillväxt såväl i den globala som i 10

12 den svenska ekonomin. Därmed tror vi att trenden med ökade investeringar i sekundära lägen kommer att hålla i sig även Hur ska framtidens bostäder finansieras? De svenska storstäderna växer så det knakar. Det ska vi vara glada för. Urbaniseringen är nämligen en ofrånkomlig del av den moderna kunskapsbaserade ekonomin. Tätheten i städerna gynnar idéutbyte och människorna är tillräckligt många för att skapa marknader för den växande tjänstesektorn. Men en allt större stadsbefolkning kräver också fler bostäder. Att bygga och förvalta bostäder kostar pengar mycket pengar. I Sverige har urbaniseringen möjliggjorts genom privatpersoner som har tagit lån för att köpa bostadsrätter och villor. En följd av detta är att bolånen successivt har ökat under lång tid. I dag utgör de drygt 170 procent av BNP. Det är en nivå som många känner sig obekväma med. Riksbanken anger det som ett viktigt skäl till att inte sänka räntan, trots att inflationen ligger långt under bankens mål på 2 procent, och trots att arbetslösheten är hög. Politiker på båda sidor av blockgränsen pratar om att begränsa ränteavdragsrätten och krav reses på skarpare amorteringskrav, lägre bolånetak och tuffare kapitalkrav. Ett stort problem med alla dessa försök att minska skuldsättningen är att de drar undan mattan för den tillväxtmodell som våra politiker har valt medvetet eller omedvetet - genom att reglera hyresmarknaden, samtidigt som bostadsrätts- och villamarknaden har fått fungera fritt. För att förstå utvecklingen får man leta sig bakåt i historien. Denna historia exemplifieras här med utvecklingen i Stockholms stad (figur 10) Figur 10. Bostadsbeståndet i Stockholms stad Källa: USK Priv hr Kom hr Brf Figuren visar att stadens flerbostadsbestånd för snart 70 år sedan dominerades stort av privata hyresrätter (blå linje). Den allmännyttiga hyresrätten (röd linje) och bostadsrätten (grön linje) förde en ganska tynande tillvaro. Detta skulle komma att ändras radikalt under det kommande halvseklet. Den omvandlingen inleddes under andra världskriget med regleringen av såväl hyres- som bostadsrätts- och villamarknaden. Regleringen skulle tas bort efter kriget. Så blev det inte. Istället kom den att förnyas år efter år. Samtidigt steg inflationen, vilket också innebar att fastighetsägarnas kostnader steg. Hyresregleringen begränsade dock effektivt samma fastighetsägares intäkter. Lönsamheten föll och därmed minskade incitamenten att bygga och förvalta hyresrätter. Efterhand blev bostadsbristen ett faktum. Det löstes genom miljonprogrammet. Från 1965 och tio år framåt byggdes en miljon bostäder i landet. De allmännyttiga kommunala bostadsbolagen var det huvudsakliga instrumentet för detta. Därför växte dess andel av flerbostadsbeståndet kraftigt. I skuggan av denna utveckling skedde något som till en början knappt var märkbart. I slutet av 1960-talet valde regeringen att inte förnya regleringen av överlåtelsepriserna på villor och bostadsrätter. Betydelsen av detta ickebeslut skulle synas tydligt först under talet. I samband med den stora ekonomiska 11

13 krisen i början av det decenniet togs de statliga stödsystemen till den allmännyttiga hyresrätten bort. Därmed försvann även incitamenten att producera den typen av bostäder. Städerna fortsatte ändå att växa, tack vare bostadsrätter och villor. Som framgår av figuren ovan, uppgick bostadsrättens andel av flerbostadsmarknaden i Stockholms stad till cirka 10 procent i slutet av andra världskriget. I dag är andelen 65 procent. 4 Urbaniseringen, och de svenska städernas förnyelse, har alltså till stor del burits fram på bostadsrättens axlar. Vi har m.a.o. gått från en tillväxtmodell där ägarna till bostadshyreshus tog den finansiella risken till en modell där den risken tas av villaoch bostadsrättsägare. Det innebär också att den skuldutveckling vi sett hos hushållen varit den primära finansieringskällan för de senaste decenniernas urbanisering och därmed den svenska ekonomin omvandling. När riksbankschefer och politiker utmålar bolånen som det stora hotet mot svensk ekonomi, kommer detta viktiga faktum i skymundan. Denna strävan efter att göra lånat kapital dyrare och svårtillgängligare, är det rimligt att ställa sig frågan hur den framtida bostadsproduktionen ska finansieras. Vi ska inte försöka oss på att lansera ett program för hur det ska gå till. Vi vill dock betona vikten av att förstå den roll hushållens bolån har spelat för urbaniseringen. Vi anser vidare att det är viktigt att analysera bolånens samhällsekonomiska risker på ett seriöst sätt. Det är vår uppfattning att riskerna ofta har överdrivits i debatten, inte minst av Riksbanken. 5 Oavsett det, tycker vi att det vore bra att komplettera hushållens bolån med andra finansieringskällor för att öka takten i bostadsproduktionen. Vi tror inte att någon regering (oberoende av färg) kommer att sjösätta omfattande subventioner. Lösningar måste alltså sökas på annat håll. Ett skattegynnat bosparande för unga, i likhet med det som finns i Norge, har diskuterats. Minskad, eller helt avskaffad, realisationsskatt vid försäljning av bostäder, är ett annat förslag som lyfts fram. Det skulle bidra till att öka hushållens mängd av eget kapital vid köp av nya bostäder. Ett förändrat hyressättningssystem som ökar incitamenten att bygga hyresrätter är ytterligare ett förslag. Men för att få fart på byggandet skulle sådana förändringar behöva kompletteras med ett ökat tillflöde av riskkapital på bostadsmarknaden. Hur det ska gå till borde vara en fråga som låg högt upp på den som politiska dagordningen. En fråga som däremot borde få våra politiker att ligga sömnlösa är riskerna (både för enskilda hushåll och för landets långsiktiga tillväxt) med den successiva förändring de nu driver fram genom att enögt se hushållens bolån som en risk. För mer information kontakta Tomas Ernhagen, chefekonom Telefon: , e-post: 4 Förändringen beror inte bara på förändringar i nyproduktionen, utan också på den omfattande ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter. 5 För en djupare diskussion om hushållens bolån hänvisas till Konjunkturfokus okt 2013: 12

14 Utdelningsadress: Box 16132, Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 33, Stockholm Webbplats: Telefon: Fax: E-post: