ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO"

Transkript

1 Hälsa och samhälle ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO

2 ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO Törnquist, H. & Wendelo, J. (2006). Arbetslös = håglös? En kvalitativ intervjustudie om unga arbetslösa akademiker och deras syn på sin upplevda hälsa. Examensarbete i folkhälsovetenskap 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, utbildningsområde folkhälsovetenskap, I dagens Sverige är det brist på arbete inom ett stort antal yrkesområden. Detta leder till att många med akademisk utbildning har svårt för att hitta arbete inom sitt kompetensområde. Troligtvis är detta påfrestande för de arbetslösa akademikerna med många års studerande och eventuella studieskulder bakom sig. Att arbetslöshet är en ohälsodeterminant vet vi, men vad vi har undersökt är hur den påverkar den upplevda hälsan och i vilken utsträckning, hos unga med en examen från universitet eller högskola. Detta har vi gjort genom en kvalitativ intervjustudie. Resultatet av vår studie visar att det skett en förändring i den upplevda hälsan hos intervjupersonerna sedan de blev arbetslösa. Nyckelord: akademiker, arbetslöshet, besvikelse, ekonomi, framtiden, upplevd hälsa 1

3 JOBBLESS = LISTLESS? A QUALITATIVE INTERVIEW STUDY ABOUT YOUNG UNEMPLOYED ACADEMICS AND THEIR VIEW ON THEIR EXPERIENCED HEALTH HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO Törnquist, H. & Wendelo, J. (2006). Jobbless = listless? A qualitative interview study about young unemployed academics and their view on their experienced health. C-level essay in Public Health, 10p. Malmö University: Health and Society, institution of Public Health, In Sweden, there is a lack of jobs in a large number of professions. This has resulted in many academically educated people unable to find work in their line of competence. This is most probably a trying period for those unemployed academics that have studied for several years and quite possibly have study loans which now need to be serviced. We know that unemployment is an ill-health factor, but what we have examined is how and to which extent it affects experienced health, within young people who have completed a university exam. This has been done by making a qualitative interview study. The results indicate that there has been a change in the informants experienced health since they became unemployed. Keywords: academic, disappointment, economy, experienced health, future, unemployment 2

4 FÖRORD Att utföra denna studie har varit väldigt givande och intressant. Ämnet arbetslösa akademiker är i högsta grad aktuellt idag och kopplat till hälsobegreppet blir det intressant för olika grupper av läsare. Vi vill börja med att tacka våra intervjupersoner som gjorde denna studie möjlig. Ett stort tack också till vår handledare Linda Lill, doktorand vid Arbetslivsinstitutet för all hjälp och det stöd som vi har fått under uppsatsperioden. Tack också till er andra som har hjälpt oss under denna process. Vi vill slutligen tacka varandra för ett gott och mycket givande samarbete Henrietta Törnquist Johanna Wendelo 3

5 INNEHÅLL ABSTRACT 1 FÖRORD 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4 1. INLEDNING Syfte Frågeställningar 7 2. BAKGRUND Tidigare studier Arbetslöshet som hälsorisk Stress Oro Besvikelse Beteendeförändring Sociala relationer Brist på kontroll/maktlöshet Arbetets betydelse för individen Definitioner Hälsa Uppsatsens värde METOD Avgränsningar Kvalitativ metod Hermeneutik Intervju som datainsamlingsmetod Urval Datainsamling Validitet och reliabilitet Etiska överväganden 16 4

6 3.9 Metoddiskussion Tillvägagångssätt Tematisering RESULTAT Upplevd hälsa Sociala relationer Beteendeförändring Resonemang kring den upplevda hälsan Ekonomi Resonemang kring ekonomi Besvikelse Resonemang kring besvikelse Framtiden Resonemang kring framtiden SAMMANFATTANDE DISKUSSION 27 REFERENSER 31 BILAGA 1, Förkortningar och förklaringar 34 BILAGA 2, Intervjufrågor 35 5

7 1. INLEDNING En akademisk utbildning från universitet eller högskola har alltid ansetts som något beundransvärt och bra. Om man bara ser på våra föräldrars generation så betydde en akademisk utbildning en rak väg in i arbetslivet, det fanns inga hinder. Så är det tyvärr inte längre. Idag betyder det inte med säkerhet att man får ett arbete som man är kvalificerad för, trots att man har en mångårig akademisk utbildning i sitt bagage. För blivande studenter är det viktigt att inse att studierna är en stor investering och att det inte finns några garantier för att en akademisk utbildning leder till en säker framtid. 1 Att studera på en akademisk nivå är ingen lätt match. Det är en ständig press att klara tentor och arbeten, hålla koll på sin ekonomi och sin tid. Det ska heller inte vara lätt, det är det ingen som påstår. Men förväntningarna efter tre eller fyra års slit är att kunna får ett arbete som man är kvalificerad för. Studenter behöver ha något att se fram emot som gör mödan värd att studera. I dagens Sverige är det brist på arbete inom ett stort antal yrkesområden. Detta leder till att många med akademisk utbildning har svårt för att hitta arbete inom sitt kompetensområde. Arbetslösheten bland akademiker har stigit och i det närmaste fördubblats sedan år Den öppna arbetslösheten bland nyutexaminerade akademiker ligger enligt fackförbundet Jusek på 13 procent, en ökning med 11 procentenheter jämfört med Troligtvis är arbetslöshetssituationen väldigt påfrestande efter många års studerande och eventuella studieskulder. I en undersökning gjord av TCO svarade fler än var fjärde student att de var ganska eller mycket oroliga för om de skulle få arbete efter utbildningen. 4 I mars 2006 uppger SACO med utgångspunkt från AMS statistik att personer med minst två års akademisk utbildning är arbetslösa. Detta motsvarar ungefär 4,6 % av hela populationen med akademisk utbildning i Sverige. 5 I ett pressmeddelande 16 mars 2006 säger arbetslivsminister Hans Karlsson att han ser positivt på den neråtgående trend som visar att arbetslösheten minskar och att sysselsättningen ökar i Sverige. 6 Detta samtidigt som Jusek ser en ökning av den öppna arbetslösheten bland aspx?DataID= aspx?DataID=

8 nyutexaminerade akademiker med 11 procentenheter sedan Sydsvenskan skriver den fjärde maj 2006 att färre söker sig till universitet och högskolor, vilket kan tolkas som en effekt av akademikerarbetslösheten. 8 Då personer med en högre utbildning inte får arbeten som de är kvalificerade för resulterar det i att de får arbeta med sådana jobb som grupper med lägre utbildningsnivå annars hade arbetat med. Detta medför att de lägre utbildade grupperna i samhället stöts bort från arbetsmarkanden och detta leder till en ond spiral som kan orsaka stor folkhälsoproblematik. Idén till denna uppsats väcktes då vi märkte att personer i vår närhet hamnade i denna situation och att de upplevde det som att arbetslösheten påverkade deras hälsa på ett negativt sätt. En annan aspekt som gör problemet intressant är att vi själv kan hamna i samma situation efter vår examen. Vi har valt att göra en kvalitativ intervjustudie med unga arbetslösa akademiker och deras upplevelser kring sin hälsa. I vår uppsats behandlar vi inte några medicinska resultat då vi endast fokuserar på upplevelser av hälsan. Eftersom flera undersökningar kring arbetslöshet är av kvantitativ karaktär anser vi att det skulle vara givande att göra en studie av kvalitativ art, framförallt därför att kvalitativ forskning kring ämnet har blivit mer efterfrågat för att få fram andra värde och förmedla fler bilder av arbetslöshetens konsekvenser. 9 Att arbetslöshet är en ohälsodeterminant vet vi (Naidoo & Wills, 2000), men det vi vill undersöka är hur den påverkar den upplevda hälsan och i vilken utsträckning. Vi avser med denna studie att ge en subjektiv bild av några av de människor som ryms i statistiken. 1.2 Syfte Syftet med denna studie är att ta reda på hur arbetslösheten påverkar den upplevda hälsan hos unga som har en minst treårig examen från universitet eller högskola. 1.3 Frågeställningar För att besvara vårt syfte har vi arbetat fram fyra relevanta frågeställningar, vilka är: - Upplever arbetslösa med universitets- och högskoleexamen att de har sämre hälsa än de hade före de blev arbetslösa?

9 - Vad är huvudorsaken till att de mår sämre nu, om så är fallet? Den eventuellt försämrade ekonomin, stressen och maktlösheten över att inte hitta arbete, eller något annat? - Ångrar de arbetslösa att de har lagt ner värdefull tid och eventuellt pengar på en flerårig utbildning när den inte lett till något arbete? - Hur ser de på framtiden? 2. BAKGRUND Här nedan följer fakta om arbetslöshet som hälsorisk, tidigare studier som gjorts i ämnet och definitioner. I stycket arbetslöshet som hälsorisk berättar vi om sju olika områden som kan kopplas till ohälsa bland arbetslösa akademiker så som stress, oro och sociala relationer. Vi avslutar bakgrunden med att diskutera värdet av vår uppsats. 2.1 Tidigare studier Problematik kring arbetslöshet är något som har varit i fokus under flera hundra år, men det var först på 1930-talet som forskningen började engagera sig för arbetslöshetens sociala och psykologiska konsekvenser. Under de senast två decennierna har arbetslöshetsforskningen expanderat kraftigt. Något som kännetecknat den moderna forskningen är att den har dominerats av kvantitativa enkät- eller registerbaserade undersökningar och olika försök att skapa teorier kring arbetslösheten. I Sverige har forskning om arbetslösheten fått ett uppsving sedan 1990-talet i samband med den höga arbetslösheten som uppstod i första delen av det decenniet. Då inriktade forskare sig på att studera olika hälsoeffekter av arbetslösheten och i fokus stod den psykiska hälsan. 10 Det har som tidigare nämnts utförts en del generell forskning kring ämnet arbetslöshet där man sällan har definierat olika grupper av arbetslösa. Det enda som vi funnit i vår informationssökning om ämnet är undersökningar om unga arbetslösa. Det material som vi har tagit del av handlar om unga utan utbildning, alltså inte den kategori som vi har avsett att undersöka. Det har inte gjorts några specifika studier om arbetslösa akademiker, vilket gör att vi känner oss som pionjärer inom detta område. Arbetslösheten bland akademiker har dock blivit väldigt uppmärksammat i media på senaste tiden. En anledning till detta kan vara den kraftiga ökningen av arbetslösa akademiker i Sverige

10 De flesta av de vetenskapliga artiklar som vi funnit i vårt sökande efter lämpligt material tar upp problematiken för invandrande akademiker i Sverige. Detta är ett viktigt problemområde som vi dock inte kommer att beröra i denna uppsats. 2.2 Arbetslöshet som hälsorisk Bland annat WHO menar att arbetslöshet är en direkt hälsorisk. De benämner arbetslöshet som en psykosocial stressituation som hotar människors identitet och självkänsla. Därför är det viktigt att få frågan om arbetslöshet och ohälsa belyst i ett folkhälsoperspektiv (Nordiska rådet, 1992). Många undersökningar som vi har tagit del av i litteraturen visar att den upplevda hälsan påverkas negativt vid arbetslöshet. Att vara arbetslös kan resultera i att man upplever större stress, känner en besvikelse över att inte få jobb, att man kan få en beteendeförändring så som passivitet och att de sociala relationerna förändras. Det har visat sig att de som har en stark vilja och önskan att få ett arbete påverkas mer negativt än de som inte har lika stor vilja till att arbeta. Då våra intervjupersoner har gått en lång utbildning för att få kompetens för att få ett arbete menar vi att de tillhör just denna grupp som har en stark vilja till att arbeta Stress Stress uttrycker ett spänningstillstånd och en aktivitetshöjning i den mänskliga organismen och antas vara ett svar på stressorer som framkallar spänningstillståndet. Stressnivån påverkar hastigheten i människans förslitningsprocess. Det viktiga är alltså inte att människan regerar med stress utan i vilken utsträckning hon stressas. För att förklara hälsokonsekvenser av arbetslöshet är det många forskare som förklarar sambandet mellan arbetslöshet och ohälsa med hjälp av stressteorier. De påverkningar och krav som framkallar stress kallas stressorer och arbetslöshet kan vara en sådan (Rantakeisu, Starrin & Hagquist, 1996). Arbetslösa upplever ofta en ständig stress dels för att de vill ha ett arbete men att det inte finns något att få och dels att det förväntas i samhället att man ska ha ett arbete. Även ekonomin kan vara en stor stressfaktor Oro Arbetslösa känner ofta en oro och denna oro kan framförallt bero på funderingar inför framtiden, ekonomin, familjen, sysslolösheten men också hur andra ska uppfatta dem när de 11 9

11 är arbetslösa. Oron kan leda till sömnbesvär, huvudvärk och depression (Angelöw, Lundberg & Starrin, 1985) Besvikelse Många arbetslösa känner en besvikelse över att de inte kan få ett arbete, trots att de söker aktivt. Denna känsla kan resultera i att den arbetslöse får sämre och sämre självförtroende. Detta kan leda så långt att de börjar anklaga sig själv att det är deras fel att de inte får något arbete istället för att fokusera på den egentliga anledningen, att det helt enkelt finns för få jobb (Rantakeisu, Starrin & Hagquist, 1996) Beteendeförändring Ofta leder arbetslöshet till ett förändrat beteende. Många gånger åt det negativa hållet. Exempel på detta kan vara passivitet, irritation, förändrad dygnsrytm och matvanor. Att dra sig undan vänner och familj är heller inget ovanligt (Hammarström, 1996) Sociala relationer Studier har visat att det sociala stödet, hjälpen och förståelsen från anhöriga och vänner har stor betydelse för hur den individuella reaktionen på arbetslöshet blir och vilka chanser den arbetslöse har för att lösa problemet på ett tillfredställande sätt (Folkhälsogruppen, 1992). Det kan dock uppkomma påfrestningar på familje- vänkretsen då det ofta är denna grupp som får ta del av den drabbades bekymmer och lynne (Rantakeisu, Starrin & Hagquist, 1996) Brist på kontroll/maktlöshet Att inte ha kontroll på sin egen tillvaro har genom forskning visat sig vara en orsak till ohälsa. Behovet av kontroll är fundamentalt för människan och det har hävdats att kontrollbehov är jämställt med de andra biologiska behoven så som sömn och mat (Angelöw, Lundberg & Starrin, 1985). Enligt kontroll-lokus teorin om maktlöshet är det de personer, som inte tror att det är deras eget fel att de är arbetslösa, som mår sämst, då de har en känsla av att de absolut inte kan kontrollera sin levnadssituation. Däremot mår de bättre som tror att det är deras eget fel att de är arbetslösa. Detta på grund av att de känner att de har makt att förändra sin livssituation (Rantakeisu, Starrin & Hagquist, 1996). 10

12 2.2.7 Arbetets betydelse för individen Arbetet har en stor betydelse för individens hälsa, menar Marie Jahoda en av veteranerna inom arbetslöshetsforskningen (Nordiska rådet, 1992). Hennes teori går ut på att förklara varför vi vill arbeta och varför arbetet är psykologiskt viktigt för individen även då den inte har tillfredsställande arbetsförhållanden. Hon menar att arbete inte bara fyller en funktion genom att ge oss pengar utan det finns även fler aspekter. Arbetet ska ge människan struktur åt sin vakna tid och med detta menar Jahoda att individen har meningsfulla aktiviteter att utföra under dagen. Arbetet medför en viss social kontakt som individen ofta saknar då den är arbetslös. En annan av hennes aspekter är vikten av deltagande i kollektiva mål på arbetsplatsen. Den sista av aspekterna ger social status och identitet. Här menar Jahoda att personen saknar en viktig identitetsroll som den får genom arbete, individen känner sig inte behövd. Fritiden kan enligt Jahoda inte fylla samma funktion som arbete då den inte kan uppfylla alla eller merparten av de centrala aspekterna i arbetet (Rantakeisu, Starrin & Hagquist, 1996). Jahoda drar paralleller till Freud. Han menade att arbete är människans starkaste band till verkligheten och att arbetslöshet försvagar människans grepp om den. 12 Jahoda har dock blivit kritiserad för sin teori, bland annat menar vissa att hon romantiserar lönearbete. Det finns till exempel studier som visar att ungdomar med ett icke tillfredställande arbete inte mår bättre än ungdomar som är arbetslösa (Rantakeisu, Starrin & Hagquist, 1996). 2.3 Definitioner Med unga menar vi de under 35 år. Arbetslös definierar vi som en person som inte har någon form av sysselsättning, varken arbete, praktik eller studier. Här nedan följer en utförlig diskussion kring det svårdefinierade begreppet hälsa Hälsa Det finns ingen entydig definition av begreppet hälsa som kan användas i alla sammanhang. Den troligtvis mest kända definitionen är WHO:s från år Den lyder: Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaro av sjukdom eller handikapp. Definitionen har diskuterats mycket med tanke på att det med denna definition verkar svårt att uppnå hälsa. Möjligen är det ett mål som vi bör sträva efter (Brülde & Tengland, 2003). Definitionen används fortfarande mycket trots att hälsobegreppet genomgår en snabb utveckling ju mer kunskap vi får och trots att förutsättningarna och

13 villkoren för hälsa respektive ohälsa förändras (Pellmer & Wramner, 2001). Vi tycker att WHO:s definition av hälsa är för bred och utopisk. Därför kommer vi inte att använda oss av den, men vi tyckte det var viktigt att beskriva definitionen då den används frekvent i samhället. Vi kommer istället att använda oss av en holistisk hälsosyn. Den handlar om att hälsa är att ha förmåga att göra saker som vi förväntar oss att individer ska kunna göra i en normal samhällssituation och har individen som utgångspunkt. De holistiska teorierna tar miljön och individens mål och önskningar i beaktande. Individens hälsa är samma som individens förmåga att uppnå sina vitala mål, givet att omständigheterna är acceptabla. Det acceptabla innebär att individen inte ska anses ha dålig hälsa om hon inte kan uppnå sina vitala mål under extrema omständigheter. Att målet är vitalt innebär att det är av betydelse för individens långsiktiga lycka. Målen skiljer sig från person till person men det finns mål som många har gemensamt. Exempel på vanliga vitala mål i vårt land och vår kultur, är att vilja utbilda sig, att ha ett meningsfullt arbete och sociala relationer (Brülde & Tengland, 2003). 2.4 Uppsatsens värde Vi anser att föreliggande studie är viktig att genomföra eftersom arbetslösa akademikerna är en grupp som förtjänar att uppmärksammas. Vi menar att intresset för denna relativt nya grupp av arbetslösa kunde ha varit betydligt större i samhället. Problemet med arbetslösa akademiker är troligtvis större än vad den statistik som finns visar. Den redogör endast för dem som är öppet arbetslösa och inte för akademikerna som istället för att gå arbetslösa har valt att studera vidare eller har ett arbete som inte motsvarar deras utbildning. Konsekvenserna av den utbredda akademikerarbetslösheten kan leda till problem för Sverige i framtiden. Det är färre som söker till utbildningar på akademisk nivå. 13 Detta kan troligtvis bero på att det har uppmärksammats bland annat i media att det är relativt stor risk att bli arbetslös efter sin examen och att studenten inte är garanterad att får ett arbete efter sin utbildning. Vi ville göra studien dels för att några av de arbetslösa akademikerna skulle få göra sin röst hörd och dels för att ge ämnet mer uppmärksamhet på en samhällsnivå. Vår uppsats är betydelsefull då den behandlar det viktiga fenomenet arbetslöshet och ohälsa som enligt oss är ett stort och angeläget folkhälsoproblem som vi vill arbete vidare med i framtiden

14 3. METOD Avsnittet innehåller en presentation av vårt val av vetenskapsteoretisk ansats i uppsatsen. Vi inleder med att berätta vilka avgränsningar vi gjort och varför. Därefter beskrivs urval samt datainsamling. Sedan följer ett avsnitt om validitet, reliabilitet och etiska överväganden. Efter detta kommer vår metoddiskussion där vi för ett resonemang om hur metoden använts i uppsatsen. 3.1 Avgränsningar Vi har gjort en avgränsning genom att enbart studera arbetslösa akademiker med en minst treåring examen från högskola eller universitet och som har varit arbetslösa i åtminstone sex månader och är under 35 år. För att få en djupare förförståelse för personerna i denna situation valde vi att använda oss av den kvalitativa metoden i form av intervjuer. En kvantitativ metod hade givit oss fakta i form av statistik och istället ville vi gå på djupet. Vi begränsade oss till att intervjua fem personer då detta var ett lämpligt antal med tanke på den tid som vi hade till vårt förfogande. Vi har inte tagit hänsyn till vare sig kön, klass eller etnicitet på intervjupersonerna, då vi inte trodde att detta skulle bli avgörande för resultatet. Att försöka nå intervjupersoner inom Malmö - Lundområdet var för oss naturligt, eftersom det skulle bli för tidskrävande och ekonomiskt påfrestande att ta oss längre sträckor för en intervju. Vi blev rekommenderade att ta kontakt med arbetsförmedlingen i Lund av Länsarbetsnämnden, eftersom de visste att det fanns många arbetslösa akademiker i Lund. 3.2 Kvalitativ metod Studien bygger på en kvalitativ metod och vår datainsamling skedde genom kvalitativa intervjuer. En kvalitativ metod karaktäriseras av att forskaren försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller grupp människor. Forskaren försöker förstå det sätt individerna ser på sig själva, på sin relation till omgivningen och hur de upplever sin situation (Hartman, 2004). Det är alltså den intervjuades värld det handlar om, inte allmänna antaganden (Kvale, 1996). En kvalitativ metod som forskningsstrategi lämpar sig för beskrivning och analys av karaktärsdrag och egenskaper som till exempel erfarenheter, upplevelser, tankar och attityder, till de fenomen som ska studeras. Målet med metoden är snarast att förstå än att förklara. Med kvalitativ metod kan forskaren inte heller förvänta sig 13

15 resultat där den kan generalisera, utan får en äkta förståelse av området som studeras. Endast i undantagsfall kan forskningen ge allmängiltiga resultat (Malterud, 1996). 3.3 Hermeneutik Ordet hermeneutik kommer från grekiskan och betyder utläggningskonst eller förklaringskonst (Gilje & Grimen, 2003). Den kvalitativa metoden tillhör en hermeneutisk kunskapstradition (Malterud, 1996). Hermeneutiken är läran om hur individen går till väga för att förstå hur människor föreställer sig världen. Denna förståelse nås genom tolkning. Hermeneutiken handlar om hur man ska göra för att utföra tolkningen på ett vetenskapligt sätt (Hartman, 2004). Den kan bidra med att sätta in forskarens kunskapsförståelse i ett större sammanhang (Malterud, 1996). En grundtanke inom hermeneutiken är att vi alltid förstår något, eftersom vi har vissa bakomliggande förutsättningar. Sådana förutsättningar kallas bland annat förförståelse. När vi ska börja tolka ett meningsfullt fenomen måste vi börja med vissa idéer om vad vi är ute efter, vi måste veta vad vi ska rikta vår uppmärksamhet mot (Gilje & Grimen, 2003). Förförståelse påverkar under hela forskningsprocessen, hur vi samlar in och läser våra data. Detta kan vara negativt då forskningen kan handla för mycket om det vi redan har med oss i bagaget istället för allt det nya (Malterud, 1996). 3.4 Intervju som datainsamlingsmetod Huvuduppgiften med den kvalitativa forskningsintervjun är att förstå meningen och innebörden av vad den intervjuade säger. Det är bra att kunna läsa mellan raderna för att förstå vad intervjupersonen ibland egentligen menar utan att säga det rakt ut. Intervjuaren tolkar alltså vad som sägs men även hur det sägs. Det är viktigt att den som intervjuar verkligen lyssnar. Forskaren måste vara observant på tonfall och uttryck och kunna tolka dem. Forskaren måste också vara kritisk mot eventuella hypoteser som denne hade inför intervjun så att den sker så förutsättningslöst så möjligt. Det är viktigt att beskriva de motsägelsefulla uttrycken den intervjuade eventuellt kan ge uttryck för så som i tal och kroppsspråk. En kvalitativ intervju som är väl genomförd kan vara en berikande upplevelse för den intervjuade och ibland kan det till och med vara svårt att avsluta dialogen då den intervjuade vill fortsätta att prata vidare om ämnet (Kvale, 1996). 14

16 3.5 Urval Vi har använt oss av en urvalsstrategi som resulterar i ett material som innehåller data om det ämne vi vill utforska. Eftersom vi använder oss av kvalitativ metod är vårt mål inte att tillämpa och generalisera resultatet på populationsnivå (Malterud, 1998). Vi är inte intresserade av att se samband mellan variabler genom att undersöka en stor mängd individer, utan att finna individer som kan ge den information vi är ute efter (Hartman, 2004). Antalet intervjuer i en kvalitativ studie bör ligga mellan fem och 25 intervjuer (Kvale, 1996). Vi har på grund av tidsramen därför valt att intervjua fem personer. Då vi ville undersöka hur hälsan upplevs hos arbetslösa unga akademiker har vi sökt intervjupersoner som är under 35 år, är arbetslösa och har en examen från universitet eller högskola. 3.6 Datainsamling I intervjuarbetet utgick vi från en intervjuguide (bilaga 2). I den hade vi sammanställt frågor på olika tema relaterade till studiens syfte och frågeställningar. För att testa frågorna gjorde vi en pilotintervju. Vår pilotintervjuperson informerades att syftet med intervjun var att testa intervjufrågornas ordning, innehåll och relevans. Efter pilotintervjun fick personen ge sina synpunkter på innehållet i intervjun. Resultatet från pilotintervjun har dock ingått i vår studie då vi fann att informationen vi fick var mycket relevant och användbar i vår uppsats. Intervjuerna ägde rum på platser som intervjupersonerna själva fick välja för att de skulle känna sig så bekväma så möjligt. Alla intervjuer gjordes enskilt. Tre av intervjuerna genomfördes i informanternas hem, de resterande utfördes i allmänna lokaler på Malmö Högskola. Vi spelade med hjälp av en diktafon in samtliga intervjuer. Vi ville kunna gå tillbaka för att få upprepat vad intervjupersonerna sa och vilket sätt de sa det på för att förbättra vår möjlighet att tolka deras uttalanden. Intervjuerna varade mellan 30 och 50 minuter. 3.7 Validitet och reliabilitet En studies validitet ger uttryck för i vilken grad man kan mäta vad som är avsett att mäta. En studie har hög validitet om resultaten motsvarar sanningen; kunskapens giltighet. Systematiska fel får inte förekomma och de slumpmässiga felen bör vara så små så möjligt (Beaglehole, Bonita & Kjellström, 1995). Validiteten i intervjuerna handlar om tillförlitligheten hos intervjupersonerna och intervjuns kvalitet (Kvale, 1996). Har vi valt rätt metod och intervjufrågor för att nå svar på våra frågeställningar? Kan det vara så att intervjupersonerna anpassar sina svar efter vad de tror att vi vill höra? Forskaren bör hela 15

17 tiden vara medveten om denna problematik och ifrågasätta vad som sägs. Detta var något som vi tänkte på vid våra intervjutillfällen. Studiens reliabilitet kan även kallas tillförlitlighet. Reliabiliteten handlar om att ett mätningsresultat ska bli det samma oberoende av urvalet eller vem som utför mätningen. Forskaren bör hela tiden ifrågasätta om det finns något som kan introducera tillfälliga fel och brister i kunskapsutvecklingen. Tillfälliga fel kan aldrig helt elimineras men är vi som forskare medvetna om dem kan vi överväga hur stor betydelse felen som uppstår har (Malterud, 1996). Reliabiliteten kan påverkas av egenskaper hos forskaren, intervjupersonerna eller omgivningen kring undersökningen. Det kan vara svårt att uppnå hög reliabilitet på grund av att resultaten i en studie är beroende av vilka som intervjuas och vem som tolkar svaren. Alla forskare har olika förförståelse och fokuserar omedvetet på olika saker (Denscombe, 1998). Vi anser att vi har gjort för få intervjuer för att kunna generalisera och säga hur alla arbetslösa akademiker upplever sin hälsa. Dock menar vi att vårt resultat kan gälla fler än våra fem intervjupersoner. 3.8 Etiska överväganden Innan arbetet med uppsatsen började ansökte vi om tillstånd för att få genomföra studien hos den etiska nämnden vid Malmö högskola. Vi fick klartecken via brev att kunna utföra den, när vi fått en underskrift av informationschef Carl-Axel Sandén på Länsarbetsnämnden. Alla de fem intervjupersonerna som medverkade i studien meddelade via e-post eller telefon att de var intresserade av att medverka. Medverkan har skett på frivillig basis. Intervjuerna har genomförts på platser som informanterna själv valt. Innan intervjutillfället har de fått skriftlig information om vad uppsatsen kommer att handla om och innan intervjun startade fick de fylla i en samtyckesblankett. Vi meddelade även att de fick säga ifrån om det var någon fråga de inte ville svara på och att de när som helst kunde avbryta intervjun om de så önskade. Vi medvetandegjorde också för intervjupersonerna att banden från intervjun skulle komma att förstöras och att de skulle förbli helt anonyma i uppsatsen eftersom vi beslutat att fingera alla namn. Med stöd av ovanstående gjorde vi det etiska antagandet att det inte finns någon risk att intervjupersonerna i studien kommer att skadas på något sätt, efter deltagandet. 16

18 3.9 Metoddiskussion I följande avsnitt presenteras reflektioner kring de metodologiska valen och möjliga konsekvenser till följd av dem. Vi har således valt att göra denna studie utifrån en kvalitativ forskningsmetodik då vi önskade få ett djup i svaren på frågorna. Vi sökte en förståelse kring ämnet och fann den med hjälp av den kvalitativa metoden. Detta hade inte varit möjligt om vi istället valt en kvantitativ form, då den är mer förklarande. Valet att göra intervjuer gjorde vi för att få svar på de frågeställningar som vi valt att utgå ifrån. Vi ville höra hur människor resonerade, reflekterade över, uppfattade och tolkade sin upplevda hälsa. Då vi använde oss av den hermeneutiska traditionen försökte vi tolka resultaten från våra intervjuer utan att lägga in några hypoteser om hur de arbetslösa akademikerna upplevde sin hälsa. Men under tolkningsprocessen använde vi dock de kunskaper som vi har som folkhälsovetare och den förförståelse som vi besitter, vilket är något som inte går att bortse ifrån Tillvägagångssätt Då vi visste att det tar lång tid att bearbeta intervjumaterial ledde detta till att vi fokuserade oss på att utföra fem intervjuer. Detta trodde vi skulle resultera i ett material som var tillräckligt omfattande men ändå hanterbart under den tid vi hade på oss. Om vi hade gjort fler intervjuer och fått ett större material att bearbeta hade vi troligen fått en större förståelse kring fenomenet arbetslösa akademiker och deras upplevda hälsa. Men som vi nämnt tidigare handlar inte studien om att kunna generalisera utan att öka förståelsen för dem som befinner sig i denna situation. Vi ville koncentrera oss på unga arbetslösa akademiker och därför satte vi 35 år som en högsta gräns. Vi satte ingen undre ålder då det finns en naturlig åldersgräns vid 20-årsåldern när man tidigast kan ha studerat färdigt på universitet eller högskola. Eftersom vi ville att våra intervjupersoner skulle ha en examen så inriktade vi oss på att söka intervjupersoner som studerat ett program i tre eller fyra år och som därmed har en kandidateller magisterexamen. Vi har inte tagit hänsyn till vare sig kön eller etnicitet på intervjupersonerna, eftersom vi inte trodde att detta skulle vara avgörande för vårt resultat. I vår undersökning har vi valt att inte fokusera på skillnader. 17

19 För att komma i kontakt med potentiella intervjupersoner beslöt vi oss för att kontakta arbetsförmedlingen, eftersom vi på grund av sekretess inte själva fick ta kontakt med dem. Där fick vi svaret att vi måste gå genom Länsarbetsnämnden för att allt vad det gäller sekretess och tillvägagångssätt skulle gå rätt till. Då vi var i kontakt med Länsarbetsnämnden fick vi namn på fem handläggare på arbetsförmedlingen i Malmö och Lund som arbetade med arbetslösa akademiker. Till dessa fick vi namn och telefonnummer så att kontakt kunde tas, vilket gjordes så snart som möjligt. De lovade att de skulle kontakta sina klienter med en förfrågan om de skulle vara intresserade av att delta i vår studie. Detta gjordes antingen via e- post eller vid deras personliga möten. Handläggarna skulle vidarebefordra våra kontaktuppgifter och information om vår uppsats så att de som var intresserade kunde höra av sig till oss. En av handläggarna som vi blivit tilldelade kunde inte hjälpa till på grund av tidsbrist. Två av de andra var extremt svåra att få kontakt med. Trots denna långdragna process resulterade det bara i att en arbetslös akademiker kontaktade oss. Vi vet inte vad detta kan bero på, om handläggarna inte höll vad de lovade eller att klienterna inte var intresserade av att delta. Det kändes som att tiden formligen rann iväg och vi var tvungna att komma fram till någon ny strategi för att få de resterade tre intervjupersonerna. En intervjuperson till vår pilotstudie hade vi redan i form av en bekant till en av oss som passade in på våra kriterier för studien. Vi frågade alla som vi kände och stötte på om de kände till någon som kunde passa för vår studie. Efter en alltför lång tid hade vi tillslut lyckats hitta våra tre sista intervjupersoner. Kontakt med dem togs via e-post och vi bestämde tid och plats för en intervju. Innan detta skedde hade alla fått skriftlig information om vår studie, att den utfördes på helt frivillig basis och att de skulle komma att vara helt anonyma i uppsatsen. Intervjuerna gjordes i hemmet eller på allmän plats och vi bjöd på fika till dem som ville ha det. Vid intervjuerna antecknade en av oss medan den andra ställde frågorna. Vi spelade in på band för att underlätta det senare arbetet. Vid intervjutillfället blev informanten informerad om att det var möjligt att inte svara på frågor som den tyckte var obehagliga och att den fick avbryta intervjun när den ville. Ingen gjorde detta, vilket var positivt för oss. Alla intervjupersoner gav sitt godkännande att vi fick kontakta dem efter intervjutillfället om vi skulle behöva komplettera vårt intervjumaterial. De pratade gärna vidare efter intervjuns slut, vilket var trevligt. Vi antar att de tyckte det var värdefullt att prata med någon som faktiskt brydde sig om dem och deras nuvarande situation. De flesta uttryckte att de tyckte att vi hade valt ett bra och intressant uppsatsämne. Intervjutiden var beräknad till cirka en till en och en halv timme, baserat på vår pilotintervju. 18

20 Dock var de andra intervjupersonerna inte lika pratglada som vår pilotintervjuperson, men innehållet på de svar som vi fick var ändå mycket uttömmande och användbara. Eftersom vi inte enbart har använt oss av intervjumaterial och tryckt litteratur som material till denna uppsats utan även källor från Internet valde vi att sätta fotnoter på dessa källor, då de oftast är väldigt långa och styckar av texten. Annars har vi föredragit att använda Harvard systemet vid angivelse av källorna i uppsatsen Tematisering Vi valde att tematisera vår resultatadel för att göra det mer överskådligt och lätt för läsaren att följa med i resonemangen. Vi har formulerat teman utifrån det empiriska materialet. Enligt Widerberg är det empirinära förhållningssättet oftast att rekommendera vid kvalitativa undersökningar (Widerberg, 2002). Utifrån resultatet av intervjuerna har vi plockat ut fyra huvudteman, vilka är; upplevd hälsa, ekonomi, besvikelse och framtiden. Dessa ämnen var de som intervjupersonerna talade mest kring och som vi tyckte var mest intressant att behandla med tanke på vårt syfte och våra frågeställningar. 4. RESULTAT Vår grupp av fem intervjupersoner består av två kvinnor och tre män i åldrarna år. De har varit arbetslösa i sju månader upp till två år. Informanterna har studerat antingen vid Lunds universitet eller vid Malmö högskola. För tre av dem var utbildningen fyra år och för de resterande tre år. Alla har minst kandidatexamen. Tre av de fem har studerat mer utöver den utbildning som de har examen i. 4.1 Upplevd hälsa Alla fem intervjupersonerna har upplevt att de har fått sämre hälsa sedan de blev arbetslösa. De har dock inte fått några medicinska besvär utan de upplevda hälsoproblemen ligger på det psykiska planet Sociala relationer Det fanns både positiva och negativa aspekter av hur intervjupersonerna umgicks med vänner och familj. De flesta av dem träffade sin familj något oftare än innan arbetslösheten både för att de har mer tid nu att umgås men också för att få stöd. Relationen med vännerna hade också 19

Nu känner jag mig som en del av världen

Nu känner jag mig som en del av världen Nu känner jag mig som en del av världen En studie om ungas liv idag och deras erfarenheter av att tidigare ha levt gömda Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Karin Andersson & Johanna Korol Handledare:

Läs mer

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER TILLGÅNG I ARBETSLIVET? Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Psykologi 15 hp Antonia Axelsson Mikaela Hansson HT-2013 INSTITUTIONEN FÖR

Läs mer

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Erika Forsberg & Johanna Hjerpe 2011 Vetenskaplig uppsats, 30 hp Pedagogik Pedagogik C

Läs mer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Ida Ekman C-uppsats i psykologi, HT 2008 Handledare: Lena Almqvist Examinator:

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket?

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2012:64 Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? En genusteoretisk

Läs mer

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Örebro universitet Hälsoakademin Examensarbete i Hörselvetenskap VT 2011 Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Författare: Maya Alberthson

Läs mer

Det är en fråga om tid.

Det är en fråga om tid. Det är en fråga om tid. - Hur undersköterskor och vårdbiträden på särskilda boenden inom äldreomsorg, uppfattar sina möjligheter att ge en god palliativ omsorg i livets slutskede. Helena M Heinås Examensarbete,

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Äldres tankar kring pensionering, åldrande och förluster.

Äldres tankar kring pensionering, åldrande och förluster. S:t Lukas utbildningsinstitut Psykoterapiprogrammet, 90 hp Examensuppsats på avancerad nivå, 15 hp Vårterminen 2012 Äldres tankar kring pensionering, åldrande och förluster. Older persons' thoughts concerning

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, ohälsa och rehabilitering Campus Eskilstuna, Mälardalens högskola Socialt arbete C,

Läs mer

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Mellan jobb - en kvalitativ fallstudie av Outplacement Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Deirdre Net Susanna Stenson Handledare: Lars Walter Juni, 2013 Abstract Examensarbete,

Läs mer

Anhörigvårdarens situation

Anhörigvårdarens situation c-uppsats 10 poäng Anhörigvårdarens situation En intervjustudie om hur anhörigvårdare till en demenssjuk make/maka upplever sin livssituation Giving care to a relative - the work process and its existing

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Livet som vuxen när man växt upp med föräldrar som har alkoholproblem

Livet som vuxen när man växt upp med föräldrar som har alkoholproblem Livet som vuxen när man växt upp med föräldrar som har alkoholproblem Av: Anna-Stina Hansson Görel Johansson Vt-09 Handledare: Helena Hansson Examinator: Mats Hilte ABSTRACT Authors: Anna-Stina Hansson,

Läs mer

Det ser inte bra ut. EXAMENSARBETE Våren 2013 Sektionen för Hälsa och samhälle Socionompragrammet. Högskolan Kristianstad l www.hkr.

Det ser inte bra ut. EXAMENSARBETE Våren 2013 Sektionen för Hälsa och samhälle Socionompragrammet. Högskolan Kristianstad l www.hkr. EXAMENSARBETE Sektionen för Hälsa och samhälle Socionompragrammet Det ser inte bra ut - En studie om uppfattningen av gatutiggeri i Kristianstad Författare Wictor Gradner Tara Mahfoudh Handledare Hans

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Elever med stort rörelsebehov

Elever med stort rörelsebehov Elever med stort rörelsebehov Lärares tankar kring och förhållningssätt till dessa elever Lärarutbildningen, ht 2009 Examensarbete, 15 hp Författare: Annika Carlsson, Suzana Kopilovic Handledare: Helena

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer