ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO"

Transkript

1 Hälsa och samhälle ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO

2 ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO Törnquist, H. & Wendelo, J. (2006). Arbetslös = håglös? En kvalitativ intervjustudie om unga arbetslösa akademiker och deras syn på sin upplevda hälsa. Examensarbete i folkhälsovetenskap 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, utbildningsområde folkhälsovetenskap, I dagens Sverige är det brist på arbete inom ett stort antal yrkesområden. Detta leder till att många med akademisk utbildning har svårt för att hitta arbete inom sitt kompetensområde. Troligtvis är detta påfrestande för de arbetslösa akademikerna med många års studerande och eventuella studieskulder bakom sig. Att arbetslöshet är en ohälsodeterminant vet vi, men vad vi har undersökt är hur den påverkar den upplevda hälsan och i vilken utsträckning, hos unga med en examen från universitet eller högskola. Detta har vi gjort genom en kvalitativ intervjustudie. Resultatet av vår studie visar att det skett en förändring i den upplevda hälsan hos intervjupersonerna sedan de blev arbetslösa. Nyckelord: akademiker, arbetslöshet, besvikelse, ekonomi, framtiden, upplevd hälsa 1

3 JOBBLESS = LISTLESS? A QUALITATIVE INTERVIEW STUDY ABOUT YOUNG UNEMPLOYED ACADEMICS AND THEIR VIEW ON THEIR EXPERIENCED HEALTH HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO Törnquist, H. & Wendelo, J. (2006). Jobbless = listless? A qualitative interview study about young unemployed academics and their view on their experienced health. C-level essay in Public Health, 10p. Malmö University: Health and Society, institution of Public Health, In Sweden, there is a lack of jobs in a large number of professions. This has resulted in many academically educated people unable to find work in their line of competence. This is most probably a trying period for those unemployed academics that have studied for several years and quite possibly have study loans which now need to be serviced. We know that unemployment is an ill-health factor, but what we have examined is how and to which extent it affects experienced health, within young people who have completed a university exam. This has been done by making a qualitative interview study. The results indicate that there has been a change in the informants experienced health since they became unemployed. Keywords: academic, disappointment, economy, experienced health, future, unemployment 2

4 FÖRORD Att utföra denna studie har varit väldigt givande och intressant. Ämnet arbetslösa akademiker är i högsta grad aktuellt idag och kopplat till hälsobegreppet blir det intressant för olika grupper av läsare. Vi vill börja med att tacka våra intervjupersoner som gjorde denna studie möjlig. Ett stort tack också till vår handledare Linda Lill, doktorand vid Arbetslivsinstitutet för all hjälp och det stöd som vi har fått under uppsatsperioden. Tack också till er andra som har hjälpt oss under denna process. Vi vill slutligen tacka varandra för ett gott och mycket givande samarbete Henrietta Törnquist Johanna Wendelo 3

5 INNEHÅLL ABSTRACT 1 FÖRORD 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4 1. INLEDNING Syfte Frågeställningar 7 2. BAKGRUND Tidigare studier Arbetslöshet som hälsorisk Stress Oro Besvikelse Beteendeförändring Sociala relationer Brist på kontroll/maktlöshet Arbetets betydelse för individen Definitioner Hälsa Uppsatsens värde METOD Avgränsningar Kvalitativ metod Hermeneutik Intervju som datainsamlingsmetod Urval Datainsamling Validitet och reliabilitet Etiska överväganden 16 4

6 3.9 Metoddiskussion Tillvägagångssätt Tematisering RESULTAT Upplevd hälsa Sociala relationer Beteendeförändring Resonemang kring den upplevda hälsan Ekonomi Resonemang kring ekonomi Besvikelse Resonemang kring besvikelse Framtiden Resonemang kring framtiden SAMMANFATTANDE DISKUSSION 27 REFERENSER 31 BILAGA 1, Förkortningar och förklaringar 34 BILAGA 2, Intervjufrågor 35 5

7 1. INLEDNING En akademisk utbildning från universitet eller högskola har alltid ansetts som något beundransvärt och bra. Om man bara ser på våra föräldrars generation så betydde en akademisk utbildning en rak väg in i arbetslivet, det fanns inga hinder. Så är det tyvärr inte längre. Idag betyder det inte med säkerhet att man får ett arbete som man är kvalificerad för, trots att man har en mångårig akademisk utbildning i sitt bagage. För blivande studenter är det viktigt att inse att studierna är en stor investering och att det inte finns några garantier för att en akademisk utbildning leder till en säker framtid. 1 Att studera på en akademisk nivå är ingen lätt match. Det är en ständig press att klara tentor och arbeten, hålla koll på sin ekonomi och sin tid. Det ska heller inte vara lätt, det är det ingen som påstår. Men förväntningarna efter tre eller fyra års slit är att kunna får ett arbete som man är kvalificerad för. Studenter behöver ha något att se fram emot som gör mödan värd att studera. I dagens Sverige är det brist på arbete inom ett stort antal yrkesområden. Detta leder till att många med akademisk utbildning har svårt för att hitta arbete inom sitt kompetensområde. Arbetslösheten bland akademiker har stigit och i det närmaste fördubblats sedan år Den öppna arbetslösheten bland nyutexaminerade akademiker ligger enligt fackförbundet Jusek på 13 procent, en ökning med 11 procentenheter jämfört med Troligtvis är arbetslöshetssituationen väldigt påfrestande efter många års studerande och eventuella studieskulder. I en undersökning gjord av TCO svarade fler än var fjärde student att de var ganska eller mycket oroliga för om de skulle få arbete efter utbildningen. 4 I mars 2006 uppger SACO med utgångspunkt från AMS statistik att personer med minst två års akademisk utbildning är arbetslösa. Detta motsvarar ungefär 4,6 % av hela populationen med akademisk utbildning i Sverige. 5 I ett pressmeddelande 16 mars 2006 säger arbetslivsminister Hans Karlsson att han ser positivt på den neråtgående trend som visar att arbetslösheten minskar och att sysselsättningen ökar i Sverige. 6 Detta samtidigt som Jusek ser en ökning av den öppna arbetslösheten bland aspx?DataID= aspx?DataID=

8 nyutexaminerade akademiker med 11 procentenheter sedan Sydsvenskan skriver den fjärde maj 2006 att färre söker sig till universitet och högskolor, vilket kan tolkas som en effekt av akademikerarbetslösheten. 8 Då personer med en högre utbildning inte får arbeten som de är kvalificerade för resulterar det i att de får arbeta med sådana jobb som grupper med lägre utbildningsnivå annars hade arbetat med. Detta medför att de lägre utbildade grupperna i samhället stöts bort från arbetsmarkanden och detta leder till en ond spiral som kan orsaka stor folkhälsoproblematik. Idén till denna uppsats väcktes då vi märkte att personer i vår närhet hamnade i denna situation och att de upplevde det som att arbetslösheten påverkade deras hälsa på ett negativt sätt. En annan aspekt som gör problemet intressant är att vi själv kan hamna i samma situation efter vår examen. Vi har valt att göra en kvalitativ intervjustudie med unga arbetslösa akademiker och deras upplevelser kring sin hälsa. I vår uppsats behandlar vi inte några medicinska resultat då vi endast fokuserar på upplevelser av hälsan. Eftersom flera undersökningar kring arbetslöshet är av kvantitativ karaktär anser vi att det skulle vara givande att göra en studie av kvalitativ art, framförallt därför att kvalitativ forskning kring ämnet har blivit mer efterfrågat för att få fram andra värde och förmedla fler bilder av arbetslöshetens konsekvenser. 9 Att arbetslöshet är en ohälsodeterminant vet vi (Naidoo & Wills, 2000), men det vi vill undersöka är hur den påverkar den upplevda hälsan och i vilken utsträckning. Vi avser med denna studie att ge en subjektiv bild av några av de människor som ryms i statistiken. 1.2 Syfte Syftet med denna studie är att ta reda på hur arbetslösheten påverkar den upplevda hälsan hos unga som har en minst treårig examen från universitet eller högskola. 1.3 Frågeställningar För att besvara vårt syfte har vi arbetat fram fyra relevanta frågeställningar, vilka är: - Upplever arbetslösa med universitets- och högskoleexamen att de har sämre hälsa än de hade före de blev arbetslösa?

9 - Vad är huvudorsaken till att de mår sämre nu, om så är fallet? Den eventuellt försämrade ekonomin, stressen och maktlösheten över att inte hitta arbete, eller något annat? - Ångrar de arbetslösa att de har lagt ner värdefull tid och eventuellt pengar på en flerårig utbildning när den inte lett till något arbete? - Hur ser de på framtiden? 2. BAKGRUND Här nedan följer fakta om arbetslöshet som hälsorisk, tidigare studier som gjorts i ämnet och definitioner. I stycket arbetslöshet som hälsorisk berättar vi om sju olika områden som kan kopplas till ohälsa bland arbetslösa akademiker så som stress, oro och sociala relationer. Vi avslutar bakgrunden med att diskutera värdet av vår uppsats. 2.1 Tidigare studier Problematik kring arbetslöshet är något som har varit i fokus under flera hundra år, men det var först på 1930-talet som forskningen började engagera sig för arbetslöshetens sociala och psykologiska konsekvenser. Under de senast två decennierna har arbetslöshetsforskningen expanderat kraftigt. Något som kännetecknat den moderna forskningen är att den har dominerats av kvantitativa enkät- eller registerbaserade undersökningar och olika försök att skapa teorier kring arbetslösheten. I Sverige har forskning om arbetslösheten fått ett uppsving sedan 1990-talet i samband med den höga arbetslösheten som uppstod i första delen av det decenniet. Då inriktade forskare sig på att studera olika hälsoeffekter av arbetslösheten och i fokus stod den psykiska hälsan. 10 Det har som tidigare nämnts utförts en del generell forskning kring ämnet arbetslöshet där man sällan har definierat olika grupper av arbetslösa. Det enda som vi funnit i vår informationssökning om ämnet är undersökningar om unga arbetslösa. Det material som vi har tagit del av handlar om unga utan utbildning, alltså inte den kategori som vi har avsett att undersöka. Det har inte gjorts några specifika studier om arbetslösa akademiker, vilket gör att vi känner oss som pionjärer inom detta område. Arbetslösheten bland akademiker har dock blivit väldigt uppmärksammat i media på senaste tiden. En anledning till detta kan vara den kraftiga ökningen av arbetslösa akademiker i Sverige

10 De flesta av de vetenskapliga artiklar som vi funnit i vårt sökande efter lämpligt material tar upp problematiken för invandrande akademiker i Sverige. Detta är ett viktigt problemområde som vi dock inte kommer att beröra i denna uppsats. 2.2 Arbetslöshet som hälsorisk Bland annat WHO menar att arbetslöshet är en direkt hälsorisk. De benämner arbetslöshet som en psykosocial stressituation som hotar människors identitet och självkänsla. Därför är det viktigt att få frågan om arbetslöshet och ohälsa belyst i ett folkhälsoperspektiv (Nordiska rådet, 1992). Många undersökningar som vi har tagit del av i litteraturen visar att den upplevda hälsan påverkas negativt vid arbetslöshet. Att vara arbetslös kan resultera i att man upplever större stress, känner en besvikelse över att inte få jobb, att man kan få en beteendeförändring så som passivitet och att de sociala relationerna förändras. Det har visat sig att de som har en stark vilja och önskan att få ett arbete påverkas mer negativt än de som inte har lika stor vilja till att arbeta. Då våra intervjupersoner har gått en lång utbildning för att få kompetens för att få ett arbete menar vi att de tillhör just denna grupp som har en stark vilja till att arbeta Stress Stress uttrycker ett spänningstillstånd och en aktivitetshöjning i den mänskliga organismen och antas vara ett svar på stressorer som framkallar spänningstillståndet. Stressnivån påverkar hastigheten i människans förslitningsprocess. Det viktiga är alltså inte att människan regerar med stress utan i vilken utsträckning hon stressas. För att förklara hälsokonsekvenser av arbetslöshet är det många forskare som förklarar sambandet mellan arbetslöshet och ohälsa med hjälp av stressteorier. De påverkningar och krav som framkallar stress kallas stressorer och arbetslöshet kan vara en sådan (Rantakeisu, Starrin & Hagquist, 1996). Arbetslösa upplever ofta en ständig stress dels för att de vill ha ett arbete men att det inte finns något att få och dels att det förväntas i samhället att man ska ha ett arbete. Även ekonomin kan vara en stor stressfaktor Oro Arbetslösa känner ofta en oro och denna oro kan framförallt bero på funderingar inför framtiden, ekonomin, familjen, sysslolösheten men också hur andra ska uppfatta dem när de 11 9

11 är arbetslösa. Oron kan leda till sömnbesvär, huvudvärk och depression (Angelöw, Lundberg & Starrin, 1985) Besvikelse Många arbetslösa känner en besvikelse över att de inte kan få ett arbete, trots att de söker aktivt. Denna känsla kan resultera i att den arbetslöse får sämre och sämre självförtroende. Detta kan leda så långt att de börjar anklaga sig själv att det är deras fel att de inte får något arbete istället för att fokusera på den egentliga anledningen, att det helt enkelt finns för få jobb (Rantakeisu, Starrin & Hagquist, 1996) Beteendeförändring Ofta leder arbetslöshet till ett förändrat beteende. Många gånger åt det negativa hållet. Exempel på detta kan vara passivitet, irritation, förändrad dygnsrytm och matvanor. Att dra sig undan vänner och familj är heller inget ovanligt (Hammarström, 1996) Sociala relationer Studier har visat att det sociala stödet, hjälpen och förståelsen från anhöriga och vänner har stor betydelse för hur den individuella reaktionen på arbetslöshet blir och vilka chanser den arbetslöse har för att lösa problemet på ett tillfredställande sätt (Folkhälsogruppen, 1992). Det kan dock uppkomma påfrestningar på familje- vänkretsen då det ofta är denna grupp som får ta del av den drabbades bekymmer och lynne (Rantakeisu, Starrin & Hagquist, 1996) Brist på kontroll/maktlöshet Att inte ha kontroll på sin egen tillvaro har genom forskning visat sig vara en orsak till ohälsa. Behovet av kontroll är fundamentalt för människan och det har hävdats att kontrollbehov är jämställt med de andra biologiska behoven så som sömn och mat (Angelöw, Lundberg & Starrin, 1985). Enligt kontroll-lokus teorin om maktlöshet är det de personer, som inte tror att det är deras eget fel att de är arbetslösa, som mår sämst, då de har en känsla av att de absolut inte kan kontrollera sin levnadssituation. Däremot mår de bättre som tror att det är deras eget fel att de är arbetslösa. Detta på grund av att de känner att de har makt att förändra sin livssituation (Rantakeisu, Starrin & Hagquist, 1996). 10

12 2.2.7 Arbetets betydelse för individen Arbetet har en stor betydelse för individens hälsa, menar Marie Jahoda en av veteranerna inom arbetslöshetsforskningen (Nordiska rådet, 1992). Hennes teori går ut på att förklara varför vi vill arbeta och varför arbetet är psykologiskt viktigt för individen även då den inte har tillfredsställande arbetsförhållanden. Hon menar att arbete inte bara fyller en funktion genom att ge oss pengar utan det finns även fler aspekter. Arbetet ska ge människan struktur åt sin vakna tid och med detta menar Jahoda att individen har meningsfulla aktiviteter att utföra under dagen. Arbetet medför en viss social kontakt som individen ofta saknar då den är arbetslös. En annan av hennes aspekter är vikten av deltagande i kollektiva mål på arbetsplatsen. Den sista av aspekterna ger social status och identitet. Här menar Jahoda att personen saknar en viktig identitetsroll som den får genom arbete, individen känner sig inte behövd. Fritiden kan enligt Jahoda inte fylla samma funktion som arbete då den inte kan uppfylla alla eller merparten av de centrala aspekterna i arbetet (Rantakeisu, Starrin & Hagquist, 1996). Jahoda drar paralleller till Freud. Han menade att arbete är människans starkaste band till verkligheten och att arbetslöshet försvagar människans grepp om den. 12 Jahoda har dock blivit kritiserad för sin teori, bland annat menar vissa att hon romantiserar lönearbete. Det finns till exempel studier som visar att ungdomar med ett icke tillfredställande arbete inte mår bättre än ungdomar som är arbetslösa (Rantakeisu, Starrin & Hagquist, 1996). 2.3 Definitioner Med unga menar vi de under 35 år. Arbetslös definierar vi som en person som inte har någon form av sysselsättning, varken arbete, praktik eller studier. Här nedan följer en utförlig diskussion kring det svårdefinierade begreppet hälsa Hälsa Det finns ingen entydig definition av begreppet hälsa som kan användas i alla sammanhang. Den troligtvis mest kända definitionen är WHO:s från år Den lyder: Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaro av sjukdom eller handikapp. Definitionen har diskuterats mycket med tanke på att det med denna definition verkar svårt att uppnå hälsa. Möjligen är det ett mål som vi bör sträva efter (Brülde & Tengland, 2003). Definitionen används fortfarande mycket trots att hälsobegreppet genomgår en snabb utveckling ju mer kunskap vi får och trots att förutsättningarna och

13 villkoren för hälsa respektive ohälsa förändras (Pellmer & Wramner, 2001). Vi tycker att WHO:s definition av hälsa är för bred och utopisk. Därför kommer vi inte att använda oss av den, men vi tyckte det var viktigt att beskriva definitionen då den används frekvent i samhället. Vi kommer istället att använda oss av en holistisk hälsosyn. Den handlar om att hälsa är att ha förmåga att göra saker som vi förväntar oss att individer ska kunna göra i en normal samhällssituation och har individen som utgångspunkt. De holistiska teorierna tar miljön och individens mål och önskningar i beaktande. Individens hälsa är samma som individens förmåga att uppnå sina vitala mål, givet att omständigheterna är acceptabla. Det acceptabla innebär att individen inte ska anses ha dålig hälsa om hon inte kan uppnå sina vitala mål under extrema omständigheter. Att målet är vitalt innebär att det är av betydelse för individens långsiktiga lycka. Målen skiljer sig från person till person men det finns mål som många har gemensamt. Exempel på vanliga vitala mål i vårt land och vår kultur, är att vilja utbilda sig, att ha ett meningsfullt arbete och sociala relationer (Brülde & Tengland, 2003). 2.4 Uppsatsens värde Vi anser att föreliggande studie är viktig att genomföra eftersom arbetslösa akademikerna är en grupp som förtjänar att uppmärksammas. Vi menar att intresset för denna relativt nya grupp av arbetslösa kunde ha varit betydligt större i samhället. Problemet med arbetslösa akademiker är troligtvis större än vad den statistik som finns visar. Den redogör endast för dem som är öppet arbetslösa och inte för akademikerna som istället för att gå arbetslösa har valt att studera vidare eller har ett arbete som inte motsvarar deras utbildning. Konsekvenserna av den utbredda akademikerarbetslösheten kan leda till problem för Sverige i framtiden. Det är färre som söker till utbildningar på akademisk nivå. 13 Detta kan troligtvis bero på att det har uppmärksammats bland annat i media att det är relativt stor risk att bli arbetslös efter sin examen och att studenten inte är garanterad att får ett arbete efter sin utbildning. Vi ville göra studien dels för att några av de arbetslösa akademikerna skulle få göra sin röst hörd och dels för att ge ämnet mer uppmärksamhet på en samhällsnivå. Vår uppsats är betydelsefull då den behandlar det viktiga fenomenet arbetslöshet och ohälsa som enligt oss är ett stort och angeläget folkhälsoproblem som vi vill arbete vidare med i framtiden

14 3. METOD Avsnittet innehåller en presentation av vårt val av vetenskapsteoretisk ansats i uppsatsen. Vi inleder med att berätta vilka avgränsningar vi gjort och varför. Därefter beskrivs urval samt datainsamling. Sedan följer ett avsnitt om validitet, reliabilitet och etiska överväganden. Efter detta kommer vår metoddiskussion där vi för ett resonemang om hur metoden använts i uppsatsen. 3.1 Avgränsningar Vi har gjort en avgränsning genom att enbart studera arbetslösa akademiker med en minst treåring examen från högskola eller universitet och som har varit arbetslösa i åtminstone sex månader och är under 35 år. För att få en djupare förförståelse för personerna i denna situation valde vi att använda oss av den kvalitativa metoden i form av intervjuer. En kvantitativ metod hade givit oss fakta i form av statistik och istället ville vi gå på djupet. Vi begränsade oss till att intervjua fem personer då detta var ett lämpligt antal med tanke på den tid som vi hade till vårt förfogande. Vi har inte tagit hänsyn till vare sig kön, klass eller etnicitet på intervjupersonerna, då vi inte trodde att detta skulle bli avgörande för resultatet. Att försöka nå intervjupersoner inom Malmö - Lundområdet var för oss naturligt, eftersom det skulle bli för tidskrävande och ekonomiskt påfrestande att ta oss längre sträckor för en intervju. Vi blev rekommenderade att ta kontakt med arbetsförmedlingen i Lund av Länsarbetsnämnden, eftersom de visste att det fanns många arbetslösa akademiker i Lund. 3.2 Kvalitativ metod Studien bygger på en kvalitativ metod och vår datainsamling skedde genom kvalitativa intervjuer. En kvalitativ metod karaktäriseras av att forskaren försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller grupp människor. Forskaren försöker förstå det sätt individerna ser på sig själva, på sin relation till omgivningen och hur de upplever sin situation (Hartman, 2004). Det är alltså den intervjuades värld det handlar om, inte allmänna antaganden (Kvale, 1996). En kvalitativ metod som forskningsstrategi lämpar sig för beskrivning och analys av karaktärsdrag och egenskaper som till exempel erfarenheter, upplevelser, tankar och attityder, till de fenomen som ska studeras. Målet med metoden är snarast att förstå än att förklara. Med kvalitativ metod kan forskaren inte heller förvänta sig 13

15 resultat där den kan generalisera, utan får en äkta förståelse av området som studeras. Endast i undantagsfall kan forskningen ge allmängiltiga resultat (Malterud, 1996). 3.3 Hermeneutik Ordet hermeneutik kommer från grekiskan och betyder utläggningskonst eller förklaringskonst (Gilje & Grimen, 2003). Den kvalitativa metoden tillhör en hermeneutisk kunskapstradition (Malterud, 1996). Hermeneutiken är läran om hur individen går till väga för att förstå hur människor föreställer sig världen. Denna förståelse nås genom tolkning. Hermeneutiken handlar om hur man ska göra för att utföra tolkningen på ett vetenskapligt sätt (Hartman, 2004). Den kan bidra med att sätta in forskarens kunskapsförståelse i ett större sammanhang (Malterud, 1996). En grundtanke inom hermeneutiken är att vi alltid förstår något, eftersom vi har vissa bakomliggande förutsättningar. Sådana förutsättningar kallas bland annat förförståelse. När vi ska börja tolka ett meningsfullt fenomen måste vi börja med vissa idéer om vad vi är ute efter, vi måste veta vad vi ska rikta vår uppmärksamhet mot (Gilje & Grimen, 2003). Förförståelse påverkar under hela forskningsprocessen, hur vi samlar in och läser våra data. Detta kan vara negativt då forskningen kan handla för mycket om det vi redan har med oss i bagaget istället för allt det nya (Malterud, 1996). 3.4 Intervju som datainsamlingsmetod Huvuduppgiften med den kvalitativa forskningsintervjun är att förstå meningen och innebörden av vad den intervjuade säger. Det är bra att kunna läsa mellan raderna för att förstå vad intervjupersonen ibland egentligen menar utan att säga det rakt ut. Intervjuaren tolkar alltså vad som sägs men även hur det sägs. Det är viktigt att den som intervjuar verkligen lyssnar. Forskaren måste vara observant på tonfall och uttryck och kunna tolka dem. Forskaren måste också vara kritisk mot eventuella hypoteser som denne hade inför intervjun så att den sker så förutsättningslöst så möjligt. Det är viktigt att beskriva de motsägelsefulla uttrycken den intervjuade eventuellt kan ge uttryck för så som i tal och kroppsspråk. En kvalitativ intervju som är väl genomförd kan vara en berikande upplevelse för den intervjuade och ibland kan det till och med vara svårt att avsluta dialogen då den intervjuade vill fortsätta att prata vidare om ämnet (Kvale, 1996). 14

16 3.5 Urval Vi har använt oss av en urvalsstrategi som resulterar i ett material som innehåller data om det ämne vi vill utforska. Eftersom vi använder oss av kvalitativ metod är vårt mål inte att tillämpa och generalisera resultatet på populationsnivå (Malterud, 1998). Vi är inte intresserade av att se samband mellan variabler genom att undersöka en stor mängd individer, utan att finna individer som kan ge den information vi är ute efter (Hartman, 2004). Antalet intervjuer i en kvalitativ studie bör ligga mellan fem och 25 intervjuer (Kvale, 1996). Vi har på grund av tidsramen därför valt att intervjua fem personer. Då vi ville undersöka hur hälsan upplevs hos arbetslösa unga akademiker har vi sökt intervjupersoner som är under 35 år, är arbetslösa och har en examen från universitet eller högskola. 3.6 Datainsamling I intervjuarbetet utgick vi från en intervjuguide (bilaga 2). I den hade vi sammanställt frågor på olika tema relaterade till studiens syfte och frågeställningar. För att testa frågorna gjorde vi en pilotintervju. Vår pilotintervjuperson informerades att syftet med intervjun var att testa intervjufrågornas ordning, innehåll och relevans. Efter pilotintervjun fick personen ge sina synpunkter på innehållet i intervjun. Resultatet från pilotintervjun har dock ingått i vår studie då vi fann att informationen vi fick var mycket relevant och användbar i vår uppsats. Intervjuerna ägde rum på platser som intervjupersonerna själva fick välja för att de skulle känna sig så bekväma så möjligt. Alla intervjuer gjordes enskilt. Tre av intervjuerna genomfördes i informanternas hem, de resterande utfördes i allmänna lokaler på Malmö Högskola. Vi spelade med hjälp av en diktafon in samtliga intervjuer. Vi ville kunna gå tillbaka för att få upprepat vad intervjupersonerna sa och vilket sätt de sa det på för att förbättra vår möjlighet att tolka deras uttalanden. Intervjuerna varade mellan 30 och 50 minuter. 3.7 Validitet och reliabilitet En studies validitet ger uttryck för i vilken grad man kan mäta vad som är avsett att mäta. En studie har hög validitet om resultaten motsvarar sanningen; kunskapens giltighet. Systematiska fel får inte förekomma och de slumpmässiga felen bör vara så små så möjligt (Beaglehole, Bonita & Kjellström, 1995). Validiteten i intervjuerna handlar om tillförlitligheten hos intervjupersonerna och intervjuns kvalitet (Kvale, 1996). Har vi valt rätt metod och intervjufrågor för att nå svar på våra frågeställningar? Kan det vara så att intervjupersonerna anpassar sina svar efter vad de tror att vi vill höra? Forskaren bör hela 15

17 tiden vara medveten om denna problematik och ifrågasätta vad som sägs. Detta var något som vi tänkte på vid våra intervjutillfällen. Studiens reliabilitet kan även kallas tillförlitlighet. Reliabiliteten handlar om att ett mätningsresultat ska bli det samma oberoende av urvalet eller vem som utför mätningen. Forskaren bör hela tiden ifrågasätta om det finns något som kan introducera tillfälliga fel och brister i kunskapsutvecklingen. Tillfälliga fel kan aldrig helt elimineras men är vi som forskare medvetna om dem kan vi överväga hur stor betydelse felen som uppstår har (Malterud, 1996). Reliabiliteten kan påverkas av egenskaper hos forskaren, intervjupersonerna eller omgivningen kring undersökningen. Det kan vara svårt att uppnå hög reliabilitet på grund av att resultaten i en studie är beroende av vilka som intervjuas och vem som tolkar svaren. Alla forskare har olika förförståelse och fokuserar omedvetet på olika saker (Denscombe, 1998). Vi anser att vi har gjort för få intervjuer för att kunna generalisera och säga hur alla arbetslösa akademiker upplever sin hälsa. Dock menar vi att vårt resultat kan gälla fler än våra fem intervjupersoner. 3.8 Etiska överväganden Innan arbetet med uppsatsen började ansökte vi om tillstånd för att få genomföra studien hos den etiska nämnden vid Malmö högskola. Vi fick klartecken via brev att kunna utföra den, när vi fått en underskrift av informationschef Carl-Axel Sandén på Länsarbetsnämnden. Alla de fem intervjupersonerna som medverkade i studien meddelade via e-post eller telefon att de var intresserade av att medverka. Medverkan har skett på frivillig basis. Intervjuerna har genomförts på platser som informanterna själv valt. Innan intervjutillfället har de fått skriftlig information om vad uppsatsen kommer att handla om och innan intervjun startade fick de fylla i en samtyckesblankett. Vi meddelade även att de fick säga ifrån om det var någon fråga de inte ville svara på och att de när som helst kunde avbryta intervjun om de så önskade. Vi medvetandegjorde också för intervjupersonerna att banden från intervjun skulle komma att förstöras och att de skulle förbli helt anonyma i uppsatsen eftersom vi beslutat att fingera alla namn. Med stöd av ovanstående gjorde vi det etiska antagandet att det inte finns någon risk att intervjupersonerna i studien kommer att skadas på något sätt, efter deltagandet. 16

18 3.9 Metoddiskussion I följande avsnitt presenteras reflektioner kring de metodologiska valen och möjliga konsekvenser till följd av dem. Vi har således valt att göra denna studie utifrån en kvalitativ forskningsmetodik då vi önskade få ett djup i svaren på frågorna. Vi sökte en förståelse kring ämnet och fann den med hjälp av den kvalitativa metoden. Detta hade inte varit möjligt om vi istället valt en kvantitativ form, då den är mer förklarande. Valet att göra intervjuer gjorde vi för att få svar på de frågeställningar som vi valt att utgå ifrån. Vi ville höra hur människor resonerade, reflekterade över, uppfattade och tolkade sin upplevda hälsa. Då vi använde oss av den hermeneutiska traditionen försökte vi tolka resultaten från våra intervjuer utan att lägga in några hypoteser om hur de arbetslösa akademikerna upplevde sin hälsa. Men under tolkningsprocessen använde vi dock de kunskaper som vi har som folkhälsovetare och den förförståelse som vi besitter, vilket är något som inte går att bortse ifrån Tillvägagångssätt Då vi visste att det tar lång tid att bearbeta intervjumaterial ledde detta till att vi fokuserade oss på att utföra fem intervjuer. Detta trodde vi skulle resultera i ett material som var tillräckligt omfattande men ändå hanterbart under den tid vi hade på oss. Om vi hade gjort fler intervjuer och fått ett större material att bearbeta hade vi troligen fått en större förståelse kring fenomenet arbetslösa akademiker och deras upplevda hälsa. Men som vi nämnt tidigare handlar inte studien om att kunna generalisera utan att öka förståelsen för dem som befinner sig i denna situation. Vi ville koncentrera oss på unga arbetslösa akademiker och därför satte vi 35 år som en högsta gräns. Vi satte ingen undre ålder då det finns en naturlig åldersgräns vid 20-årsåldern när man tidigast kan ha studerat färdigt på universitet eller högskola. Eftersom vi ville att våra intervjupersoner skulle ha en examen så inriktade vi oss på att söka intervjupersoner som studerat ett program i tre eller fyra år och som därmed har en kandidateller magisterexamen. Vi har inte tagit hänsyn till vare sig kön eller etnicitet på intervjupersonerna, eftersom vi inte trodde att detta skulle vara avgörande för vårt resultat. I vår undersökning har vi valt att inte fokusera på skillnader. 17

19 För att komma i kontakt med potentiella intervjupersoner beslöt vi oss för att kontakta arbetsförmedlingen, eftersom vi på grund av sekretess inte själva fick ta kontakt med dem. Där fick vi svaret att vi måste gå genom Länsarbetsnämnden för att allt vad det gäller sekretess och tillvägagångssätt skulle gå rätt till. Då vi var i kontakt med Länsarbetsnämnden fick vi namn på fem handläggare på arbetsförmedlingen i Malmö och Lund som arbetade med arbetslösa akademiker. Till dessa fick vi namn och telefonnummer så att kontakt kunde tas, vilket gjordes så snart som möjligt. De lovade att de skulle kontakta sina klienter med en förfrågan om de skulle vara intresserade av att delta i vår studie. Detta gjordes antingen via e- post eller vid deras personliga möten. Handläggarna skulle vidarebefordra våra kontaktuppgifter och information om vår uppsats så att de som var intresserade kunde höra av sig till oss. En av handläggarna som vi blivit tilldelade kunde inte hjälpa till på grund av tidsbrist. Två av de andra var extremt svåra att få kontakt med. Trots denna långdragna process resulterade det bara i att en arbetslös akademiker kontaktade oss. Vi vet inte vad detta kan bero på, om handläggarna inte höll vad de lovade eller att klienterna inte var intresserade av att delta. Det kändes som att tiden formligen rann iväg och vi var tvungna att komma fram till någon ny strategi för att få de resterade tre intervjupersonerna. En intervjuperson till vår pilotstudie hade vi redan i form av en bekant till en av oss som passade in på våra kriterier för studien. Vi frågade alla som vi kände och stötte på om de kände till någon som kunde passa för vår studie. Efter en alltför lång tid hade vi tillslut lyckats hitta våra tre sista intervjupersoner. Kontakt med dem togs via e-post och vi bestämde tid och plats för en intervju. Innan detta skedde hade alla fått skriftlig information om vår studie, att den utfördes på helt frivillig basis och att de skulle komma att vara helt anonyma i uppsatsen. Intervjuerna gjordes i hemmet eller på allmän plats och vi bjöd på fika till dem som ville ha det. Vid intervjuerna antecknade en av oss medan den andra ställde frågorna. Vi spelade in på band för att underlätta det senare arbetet. Vid intervjutillfället blev informanten informerad om att det var möjligt att inte svara på frågor som den tyckte var obehagliga och att den fick avbryta intervjun när den ville. Ingen gjorde detta, vilket var positivt för oss. Alla intervjupersoner gav sitt godkännande att vi fick kontakta dem efter intervjutillfället om vi skulle behöva komplettera vårt intervjumaterial. De pratade gärna vidare efter intervjuns slut, vilket var trevligt. Vi antar att de tyckte det var värdefullt att prata med någon som faktiskt brydde sig om dem och deras nuvarande situation. De flesta uttryckte att de tyckte att vi hade valt ett bra och intressant uppsatsämne. Intervjutiden var beräknad till cirka en till en och en halv timme, baserat på vår pilotintervju. 18

20 Dock var de andra intervjupersonerna inte lika pratglada som vår pilotintervjuperson, men innehållet på de svar som vi fick var ändå mycket uttömmande och användbara. Eftersom vi inte enbart har använt oss av intervjumaterial och tryckt litteratur som material till denna uppsats utan även källor från Internet valde vi att sätta fotnoter på dessa källor, då de oftast är väldigt långa och styckar av texten. Annars har vi föredragit att använda Harvard systemet vid angivelse av källorna i uppsatsen Tematisering Vi valde att tematisera vår resultatadel för att göra det mer överskådligt och lätt för läsaren att följa med i resonemangen. Vi har formulerat teman utifrån det empiriska materialet. Enligt Widerberg är det empirinära förhållningssättet oftast att rekommendera vid kvalitativa undersökningar (Widerberg, 2002). Utifrån resultatet av intervjuerna har vi plockat ut fyra huvudteman, vilka är; upplevd hälsa, ekonomi, besvikelse och framtiden. Dessa ämnen var de som intervjupersonerna talade mest kring och som vi tyckte var mest intressant att behandla med tanke på vårt syfte och våra frågeställningar. 4. RESULTAT Vår grupp av fem intervjupersoner består av två kvinnor och tre män i åldrarna år. De har varit arbetslösa i sju månader upp till två år. Informanterna har studerat antingen vid Lunds universitet eller vid Malmö högskola. För tre av dem var utbildningen fyra år och för de resterande tre år. Alla har minst kandidatexamen. Tre av de fem har studerat mer utöver den utbildning som de har examen i. 4.1 Upplevd hälsa Alla fem intervjupersonerna har upplevt att de har fått sämre hälsa sedan de blev arbetslösa. De har dock inte fått några medicinska besvär utan de upplevda hälsoproblemen ligger på det psykiska planet Sociala relationer Det fanns både positiva och negativa aspekter av hur intervjupersonerna umgicks med vänner och familj. De flesta av dem träffade sin familj något oftare än innan arbetslösheten både för att de har mer tid nu att umgås men också för att få stöd. Relationen med vännerna hade också 19

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Vem som helst kan få ekonomiska bekymmer. I den här broschyren får du inblick i vilka konsekvenser en skuld sättning får både för enskilda människor och för

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne Avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen i psykologi, som med vederbörligt tillstånd

Läs mer

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 Innehåll Förord 9 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 2. VAD GJORDE DEN LÅNGVARIGA STRESSEN MED OSS? 20 Stressade människor

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

De gömda och glömda. En rapport om akademikerarbetslöshet

De gömda och glömda. En rapport om akademikerarbetslöshet De gömda och glömda En rapport om akademikerarbetslöshet Inledning Tiden då en akademisk utbildning i praktiken garanterade ett jobb är förbi. För bara tio år sedan blev studenter rekryterade och fick

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Teorier om Hälsa och Sjukdom. Alla vetenskaper kräver tydligt definierade begrepp som beskriver vetenskapens objekt och deras relationer.

Teorier om Hälsa och Sjukdom. Alla vetenskaper kräver tydligt definierade begrepp som beskriver vetenskapens objekt och deras relationer. Teorier om Hälsa och Sjukdom Vetenskapsteoretisk bakgrund: Vetenskaperna innehåller alltid vissa grundantaganden 1) Teorier och lagar 2) Metafysik 3) Värderingar Alla vetenskaper kräver tydligt definierade

Läs mer

En utredning om hur 55 plussarna upplever arbetslivet. Till EU projektet Best Agers

En utredning om hur 55 plussarna upplever arbetslivet. Till EU projektet Best Agers En utredning om hur 55 plussarna upplever arbetslivet Till EU projektet Best Agers Bakgrund Läser psykologi på Luleå Tekniska Universitet I höstas valde jag inriktningen utredning Då kom förfrågan av lanstinget

Läs mer

Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund

Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund Diarienummer 2014-000-000 Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund CSN, rapport 2014:8 2 Diarienummer 2014-219-6424 Diarienummer

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Kupol En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa

Kupol En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Kupol En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Vad är Kupol? Skolan är en viktig miljö för lärande och socialisering under ungdomstiden. Vad som påverkar elevers studieresultat och

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

KURSUTVÄRDERING AV UPPSATSARBETE OCH HANDLEDNING AVDELNINGEN FÖR PSYKOLOGI

KURSUTVÄRDERING AV UPPSATSARBETE OCH HANDLEDNING AVDELNINGEN FÖR PSYKOLOGI KURSUTVÄRDERING AV UPPSATSARBETE OCH HANDLEDNING AVDELNINGEN FÖR PSYKOLOGI Med detta frågeformulär vill vi få mer kunskap kring hur uppsatsarbete och handledning upplevs och fungerar vid ämnet psykologi.

Läs mer

Burnout in parents of chronically ill children

Burnout in parents of chronically ill children Burnout in parents of chronically ill children Caisa Lindström Kurator, med.lic. Barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro 2013-04-25 Publicerade artiklar Att vara förälder till ett barn

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Intervjuerna utförda under hösten 2009 av Lena Jonsson Det är just det att jag inser, att även om jag skulle vinna alla pengar

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Introduktion - Förklara hur intervjun går till - Påbörja ljudinspelningen

Introduktion - Förklara hur intervjun går till - Påbörja ljudinspelningen Bilaga 1 Svensk översättning: Föräldrar Denna guide är framtagen för att vägleda en semistrukturerad intervju. Syftet med intervjuguiden är att presentera öppna frågor så att deltagarna uppmuntras att

Läs mer

Mats Karlsson 2008 04 25

Mats Karlsson 2008 04 25 Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV 10 veckor på Åland Utvärderingsrapport från praktikperiod på Stiftelsen Hemmet, Åland Mats Karlsson 2008 04 25 Denna rapport beskriver praktiktiden 21 januari

Läs mer

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst Hitta ditt nya arbete genom oss Lättläst Anmäl att du söker jobb När du anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att söka jobb kallas det för att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Du kan få service

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem!

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem! JUNI 2003 För hemvändare och hemmaväntare Välkommen hem! 1 2 Den här broschyren riktar sig både till dig som kommer hem efter mission och till dig som väntat hemma. 3 Utgiven av Sida 2003 Avdelningen för

Läs mer

Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges.

Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges. Beteendevetenskaplig metod Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges. Kursens mål är att ge kännedom om beteendevetenskaplig

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Utvärdering av insatsen valideringsmaterial

Utvärdering av insatsen valideringsmaterial Elisabeth Ahnberg December 2010 Utvärdering av insatsen valideringsmaterial INNEHÅLL Bakgrund... 1 Handledarnas erfarenheter och åsikter... 2 Praktikanternas erfarenheter och åsikter... 3 Avslutande diskussion...

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Folkhälsa Fakta i korthet

Folkhälsa Fakta i korthet Jag är sjukpensionär men har ibland mycket tid över och inget att göra. Jag har inga vänner och bekanta som är daglediga. Jag hamnar utanför gemenskapen och tappar det sociala nätverket. Citat ur Rivkraft

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Koll på vardagsekonomin

Koll på vardagsekonomin Koll på vardagsekonomin 2 Inkomster och utgifter är en del av livet. En vardagsekonomi i balans ger dig trygghet inför framtiden, oavsett vad som händer. Med den här broschyren vill vi ge dig råd och tips

Läs mer

- Psykoterapi; ordets etiologi; från latin psyko själ, terapi att behandla, att vårda.

- Psykoterapi; ordets etiologi; från latin psyko själ, terapi att behandla, att vårda. 1 PSYKOTERAPI ALA PETRI - Psykoterapi; ordets etiologi; från latin psyko själ, terapi att behandla, att vårda. - Definition av psykoterapi: Psykoterapi är en behandlingsmetod väl förankrad i psykologisk

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan 2015:1 Jobbhälsobarometern 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan Delrapport 2015:1 Sveriges Företagshälsor 2015--10-05 Leder obehagskänslor

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-01 Dnr: 2015/99-NF-012 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se. Brukarrevision SoL-boende

Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-01 Dnr: 2015/99-NF-012 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se. Brukarrevision SoL-boende TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-01 Dnr: 2015/99-NF-012 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se Kopia till proaros Vård- och omsorg Nämnden för personer med

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- och diskussionsmaterial till webbutbildningen i BPSD-registret Materialet kan användas som underlag för gruppdiskussioner vid till exempel arbetsplatsträffar

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Umeå universitet Kemiska institutionen 2011-05-10. Vad gör våra studenter efter avlagd examen?

Umeå universitet Kemiska institutionen 2011-05-10. Vad gör våra studenter efter avlagd examen? Umeå universitet Kemiska institutionen Rapport 2011-05-10 Vad gör våra studenter efter avlagd examen? En enkät skickades i mars 2011 ut till personer som avlagt kandidat-, magister-, högskoleeller civilingenjörsexamen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

Folkhälsoarbete. Organisationsanalys Uppgift 3. Lisa Bergström

Folkhälsoarbete. Organisationsanalys Uppgift 3. Lisa Bergström Folkhälsoarbete Organisationsanalys Uppgift 3 Lisa Bergström 2013 Huvudområde: Folkhälsa Kursnamn: Folkhälsoarbete Programnamn: Hälsopedagogiska programmet Handledare: Maria Savela Examinator: Ola Westin

Läs mer

Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets stöd

Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets stöd Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen Rapport 2005-06-03 Annika Sköld 08-440 14 21 Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Det är skillnaden som gör skillnaden

Det är skillnaden som gör skillnaden GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är skillnaden som gör skillnaden En kvalitativ studie om motivationen bakom det frivilliga arbetet på BRIS SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Alkohol är ett stort folkhälsoproblemen i Sverige. En miljon svenskar har riskbeteenden eller alkoholproblem och 25-45 procent av all korttidsfrånvaro på arbetsplatserna orsakas

Läs mer

Metodavsnitt kvalitativ del

Metodavsnitt kvalitativ del Metodavsnitt kvalitativ del Urval Gäldenärer Undersökningen riktar sig till gäldenärer som någon gång ansökt om skuldsanering på kronofogdemyndigheten. Inför djupintervjuerna gjordes först och främst en

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström.

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström. Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Studiehandledningen utgår från boken Samhällsbaserad psykiatri 2012 Studiehandledningen får kopieras. För mer information kontakta: Anja

Läs mer

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2009-04-07 Anne Harju 1

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2009-04-07 Anne Harju 1 Barn i familjer med knapp ekonomi 2009-04-07 Anne Harju 1 Bakgrund - Samhällelig debatt om barnfattigdom. - Studier talar ofta om barn, inte med. - Omfattning och riskgrupper i fokus. - År 2005: Malmö

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Lagar 2 Vad innebär trakasserier, sexuella trakasserier,

Läs mer

Lärarhandledning: Civilkurage

Lärarhandledning: Civilkurage Lärarhandledning: Civilkurage Denna lärarhandledning styr inte dig som lärare utan ska ses just som en handledning, klassens behov och de ramfaktorer som råder är självklart viktiga. Handledningen innefattar

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Safeminds Intervjuguide

Safeminds Intervjuguide Safeminds Intervjuguide Inledning En anställningsintervju är att jämställa med en säljares kundbesök. Det handlar om att marknadsföra sig själv på ett professionellt sätt under en mycket begränsad tid.

Läs mer

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1 Bilaga 1 INTERVJUGUIDE Bakgrund - Namn - Ålder - Uppväxtort - Syskon - Föräldrars yrke - Har du någon partner? Gift, sambo - Hur länge har ni varit tillsammans? - Vad arbetar hon med? - Har du barn? -

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer