Unionens politik för egenföretagare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unionens politik för egenföretagare"

Transkript

1 Unionens politik för egenföretagare 1

2 2

3 Förord Fler och bättre jobb är en av Unionens hjärtefrågor och därför är näringspolitiken ett viktigt område att följa och påverka. Unionen vill att fler företag startar och att fler företag växer och anställer. God lönsamhet i företagen ger utrymme för investeringar och löneökningar för de anställda, ekonomisk tillväxt i landet och därmed möjlighet till ökad välfärd för medborgarna. Att fler jobb skapas i företagen är viktigt, men det är också viktigt att fler ser företagande som ett möjligt och intressant alternativ till en anställning. Det är ett av skälen till att Unionen engagerar sig i frågor som är viktiga för egenföretagare och att vi har ett särskilt medlemskap för denna grupp. Behoven, och därmed kraven på politiken, ser helt annorlunda ut för egenföretagare än för stora företag. Unionen har därför tagit fram en politik till stöd för egenföretagare och samlat förslagen i denna rapport. I en annan rapport, Unionens näringspolitiska riktlinjer, finns förslag som syftar till att stärka näringslivet som helhet. Unionens politik för egenföretagare antogs av Unionens förbundsstyrelse i maj Rapporten är framtagen av Lena Georgsson Wirkkala, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan. Cecilia Beskow Samhällspolitisk chef Enheten för politik, opinion och påverkan Juni

4 4

5 Egenföretagare och deras viktigaste frågor Tre fjärdedelar av alla företag i Sverige är företag utan anställda. Det innebär att det i Sverige finns närmare egenföretagare och de utgör inte mindre än 16 procent av alla sysselsatta. 1 De flesta egenföretagare har inte som mål att växa genom att anställa, men en av tio tror sig anställa inom en treårsperiod. Vi har alltså bland egenföretagarna en grupp som står för en viktig del av de nya jobben i Sverige. Många egenföretagare är oroliga för vad som ska hända om företaget går dåligt eller om de blir sjuka. Om man uppfattar att det finns ett tillräckligt skyddsnät, känns det mindre riskfyllt att starta ett företag. Hela 37 procent anger att de avstår från att bli företagare av rädsla för att misslyckas. 2 Andra undersökningar visar att ett av skälen till att man väljer att inte bli företagare är den ekonomiska osäkerhet det innebär att lämna sin anställning. 3 Fler kvinnor än män uttrycker oro för detta. Unionens undersökning bland egenföretagarmedlemmarna visar att frågor om trygghet och ekonomiska villkor är de viktigaste politiska frågorna för förbundet att driva. Flera förändringar i trygghetssystemen har genomförts de senaste åren till förmån för företagare, framför allt i arbetslöshetsförsäkringen, men Unionen menar att det fortfarande finns en del kvar att göra. En grupp som tenderar att falla mellan trygghetssystemen för företagare och anställda är de så kallade kombinatörerna; de som kombinerar en anställning med företagande. Eftersom det är vanligt att börja som kombinatör innan man övergår till att helt försörja sig genom sitt företag, är det viktigt att regelverket inte missgynnar kombinatörer. Unionen har en rad konkreta förslag till förbättringar i denna rapport. Viljan att starta ett företag finns, och har till och med ökat hos befolkningen; 9 procent planerar att starta ett företag inom tre år. 4 Tyvärr ser vi också en vikande trend när det gäller tilltron till den egna förmågan att starta företag, vilket bland annat innebär att stödet till personer som går i företagstankar behöver öka vilket Unionen föreslår i denna rapport. Rapporten är upplagd så att förutsättningarna för egenföretagare redovisas inom ett par områden som anses vara problematiska. Därefter finns en redogörelse för de förändringar Unionen vill se. Allra sist finns alla förslag samlade i en tabell. 5

6 Råd och stöd Ökat stöd för idéutveckling Den som äger en idé behöver ofta få den verifierad för att senare eventuellt gå vidare och starta ett företag och söka kapital för att utveckla idén. Almi är en av flera aktörer som bidrar både med råd vid företagsstarten och med lån. Många blivande företagare behöver dock stöd redan innan de tar kontakt med Almi. En erfaren person som bollplank för att diskutera affärsidén kan då vara av stort värde. Om idéägaren finns vid en högskola eller ett universitet finns idag ofta stöd i form av en inkubator, en teknik- och forskningspark eller ett innovationskontor en förmån som personer utan koppling till universitet och högskola står utan. 5 Syftet med de innovationskontor som finns, är att ta tillvara idéer och ge stöd för utveckling av dessa genom att bland annat hitta samarbetspartners för att tillföra kompetens och kapital. Stöd ges även inför företagsstarten. y Unionen anser att ett motsvarande stöd bör finnas även för de idéägare som finns utanför akademien. Det kan vara en arbetslös eller en anställd som har en idé de går och funderar på. Ett sådant innovationskontor bör ge stöd i form av expertkunskap vid till exempel patentansökningar, stöd för att analysera idéns marknadspotential, skapa kontaktytor och team kring idén och dess ägare och ge finansiering i form av ett innovationsbidrag. 6 y Unionen anser dessutom att innovationskontoret bör ha god kunskap om anställdas rättigheter när det gäller ersättning för uppfinningar och vilka möjligheter som finns till avknoppning, det vill säga att idéer som har uppstått i ett företag får användas för att skapa ett nytt företag. Unionen menar också att innovationskontoret bör ha god kunskap om de utvecklingsavtal som finns mellan arbetsmarknadens parter på en del avtalsområden som kan ge ersättning för idéer som utvecklas inom ramen för en anställning. 6

7 Ökat stöd till rådgivning Idag stödjer flera organisationer nyföretagande. Nyföretagarcentrum, NFC, har den mest omfattande verksamheten och är också geografiskt mest spridd över landet. NFC och andra liknande aktörer är viktiga komplement till Almis verksamhet. Dessa organisationer bör också få någon form av statligt stöd. Stödet bör fördelas efter vilka aktörer som samhälls- och företagsekonomiskt har presterat bäst. Eftersom NFC bedriver en mer omfattande verksamhet än andra ickestatliga aktörer, finns det särskilda skäl att ge ett kontinuerligt statliga bidrag till NFC. 7

8 Finansiering och försörjning Finansieringen upplevs som ett hinder för många företagare. Tillgången till finansiering tycks vara mest begränsad under företagets tidigaste utvecklingsfaser: Såddfasen, då produkten eller tjänsten utvecklas, och den tidiga kommersialiseringsfasen, då produkten är klar för marknaden och ska börja tillverkas i större skala, men innan försäljningsintäkterna överstiger kostnaderna i företaget ( dödens dal ). y Unionen anser att ett nytt innovationskontor bör upprättas för att ta tillvara de idéer som inte uppstår inom en högskola eller ett universitet. Ett sådant kontor bör, förutom rådgivning, också kunna ge ett statligt innovationsbidrag. 7 Lägre ränta på lån från Almi De driftslån som Almi erbjuder är en viktig finansiering för många små företag. Lånen förutsätter att företagen har privata medfinansiärer, vars insats matchas av Almi. Kravet på privat medfinansiering av lånesumman är en sund regel, men räntorna på Almis lån överstiger ofta tio procent, vilket motiveras av att deras lån annars riskerar att snedvrida den privata lånemarknaden. Från Unionens sida kan vi inte se att det föreligger någon sådan risk utan att Almis lån snarare är marknadskompletterande i och med dess krav på medfinansiering. y Unionen anser att den nuvarande räntan är oskälig och bör sänkas. Förbättra möjligheten till banklån Banklån är, utöver företagarens egna tillgångar, den enskilt viktigaste finansieringskällan för svenska småföretag. 8 Banklån till små företag har blivit dyrare sedan finanskrisen, vilket delvis kan förklaras av ökade kapitaltäckningskrav för svenska banker. Kapitaltäckningskraven har slagit extra hårt mot mindre företags låneräntor, som på grund av sin storlek har sämre förhandlingsposition jämfört med större företag. 8

9 Lokala, självstyrande glesbygdsbanker har visat sig vara viktiga för glesbygdens ekonomiska utveckling, och framför allt för att skapa ett gott lokalt näringsklimat. Dessa banker bör främjas då de har positiva effekter för konkurrensen och är en viktig förutsättning för tillväxt utanför de större städerna. y Unionen anser att initiativ bör tas för att öka konkurrensen inom den svenska banksektorn som helhet i syfte att främja små företag. Det bör utredas om statliga aktörer, till exempel SBAB, kan ges i uppdrag att lansera företagslån. Starta eget-bidrag från första dagen i arbetslöshet Arbetsförmedlingen kan ge starta eget-bidrag (stöd vid start av näringsverksamhet) till den som är arbetslös motsvarande a-kassenivån under ett halvår. För personer över 25 år gällde tidigare att man kunde få stödet från första dagen i arbetslöshet, men nya bestämmelser innebär att de som bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden ska prioriteras. Personer som är mellan år kan beviljas stöd om de deltar i jobbgarantin för ungdomar, vilket innebär att det blir aktuellt först efter tre månaders arbetslöshet. Under vissa förutsättningar, exempelvis när man har en funktionsnedsättning, kan även personer som är 18 år beviljas starta eget-bidrag. Stödet får endast ges till den som bedöms ha goda förutsättningar att driva ett företag och om verksamheten bedöms få en tillfredsställande lönsamhet och ge varaktig sysselsättning. Cirka personer får starta eget-bidrag från Arbetsförmedlingen varje år, vilket är en minskning med de senaste två åren. Starta eget-bidraget har, jämfört med andra arbetsmarknadspolitiska program, mycket goda resultat för sysselsättningen. y Eftersom bidraget är en förhållandevis effektiv och billig insats, anser Unionen att alla arbetslösa, oavsett ålder, bör kunna beviljas bidraget redan första dagen i arbetslöshet, förutsatt att personen kan antas klara att driva ett företag och att affärsidén håller. y Starta eget-bidraget fyller en viktig funktion för att stimulera företagande och öka sysselsättningen. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen får tillräckliga resurser för att göra bedömningar av en sökandes affärsplan och affärsidé. 9

10 Trygghet även för egenföretagare Trygghet vid sjukdom och föräldraledighet En person som avslutar sin anställning och startar en enskild firma får under de första två åren som företagare en sjukpenninggrundande inkomst, SGI, som minst motsvarar den inkomst som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet har. Om företagaren får ersättning från Trygghetsrådet för att starta eget eller får starta egetbidrag via Arbetsförmedlingen behålls den sjukpenninggrundande inkomsten man hade under anställningen. Efter två år med enskild firma är det den beräknade inkomsten av näringsverksamheten som ligger till grund för sjukpenningen. Om inkomsten är låg, kan sjukpenningen istället beräknas utifrån de senaste tre årens inkomst från verksamheten. Företagare med enskild firma har som huvudregel en karenstid på sju dagar, men kan välja att istället ha 1, 14, 30, 60 eller 90 karensdagar. Egenavgiften justeras i förhållande till det antal dagar man väljer. De som har haft samma sjukdom under en tvåårsperiod får dock inte välja kortare tid än sju dagar. Detsamma gäller om man är över 55 år. y Den regel som säger att man inte får välja en dags karens om man har haft samma sjukdom under en tvåårsperiod bör tas bort. y Även egenföretagare som är över 55 år bör ha rätt att välja en dags karensperiod i sjukförsäkringen. Möjligheten att behålla sin sjukpenninggrundande inkomst, eller få den jämställd med en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet finns inte för den som startar ett aktiebolag. För aktiebolagsägare gäller att SGI:n baseras på den lön man har tagit ut från företaget, vilket för många nystartade bolagsägare innebär att sjukpenningen blir låg eller obefintlig för den som tagit ut låg eller ingen lön alls. Detsamma gäller föräldrapenningen eftersom även den baseras på SGI:n. För en aktiebolagsägare finns heller ingen möjlighet att välja antalet karensdagar eftersom man då är anställd i företaget. y Reglerna vid sjukdom eller föräldraledighet för egenföretagare under ett uppbyggnadsskede behöver ses över i syfte att säkerställa att 10

11 egenföretagare som bedriver sin verksamhet i form av aktiebolag får motsvarande trygghet som de som bedriver sin verksamhet i form av enskild firma. Val av företagsform ska inte påverka skyddet vid sjukdom eller påverka ersättningen vid uttag av föräldrapenning. Allt fler kombinerar anställning med företagande. Det vanligaste är att en kombinatör kombinerar uppdrag som egenföretagare med många tidsbegränsade anställningar hos olika arbetsgivare. Trygghetssystemen på arbetsmarknaden har inte hängt med i utvecklingen och är fortfarande i huvudsak uppbyggda kring tillsvidareanställningar. Som reglerna är utformade har kombinatörer inte möjlighet att räkna med inkomst från tidsbegränsade anställningar som är kortare än sex månader. Följden för många blir att enbart inkomsten från företaget utgör grund för SGI:n, trots att man har jobbat betydligt mer. 9 Kombinatörer som vid sidan av sitt företag har tidsbegränsade anställningar har därför ett sämre skydd vid sjukdom och föräldraledighet. y Kombinatörer bör ges möjlighet att beräkna sin sjukpenninggrundande inkomst på inkomst från anställningar som är kortare än sex månader. y Tidigare inkomst bör användas som alternativ eller komplement vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst. y Kunskap om och förståelse för kombinatörernas situation bör öka hos Försäkringskassan. Specialiserade handläggare kan vara ett sätt att uppnå detta. Hos egenföretagare och kombinatörer finns ofta också en stor osäkerhet förknippad med sjukersättningen. Samma osäkerhet finns kring storleken på föräldrapenningen eftersom även den baseras på den sjukpenninggrundande inkomsten. Försäkringskassan kan ofta inte redogöra för vilken ersättning en egenföretagare eller kombinatör skulle ha rätt till innan behovet uppstår och regelverket är komplicerat och framstår ofta som ologiskt. y Egenföretagare och kombinatörer måste enkelt kunna ta reda på hur stor ersättning de skulle få om de drabbas av sjukdom eller vid föräldraledighet. Försäkringskassan bör därför ges en skyldighet att lämna besked om ersättningsnivå till egenföretagare och kombinatörer redan innan sjukdom eller föräldraledighet inträffar. Ett annat problem för personer med hela eller del av inkomsten från eget företag är att den sjukpenninggrundande inkomsten baseras på 11

12 gamla inkomstuppgifter. Egenföretagares SGI beräknas nämligen för det mesta på taxerad inkomst, vilket innebär att uppgifterna ligger flera år tillbaka i tiden. y Om inkomsten från företaget skiljer sig från den tidigare taxerade inkomsten kan den sjukpenninggrundande inkomsten istället baseras på en prognostiserad inkomst som lämnas till Skatteverket för beräkning av preliminär skatt (preliminär inkomstdeklaration). En sådan möjlighet bör utredas. Trygghet vid arbetslöshet Arbetslöshetsförsäkringen för företagare har förbättrats i små steg de senaste åren, men fortfarande är ersättning från a-kassan ett problem för många. Huvudregeln är att man inte kan få arbetslöshetsersättning om verksamhet bedrivs i företaget. För att få ersättning måste verksamheten har upphört helt eller så måste man göra ett tillfälligt uppehåll i verksamheten. För att få ersättning vid uppehåll ytterligare en gång måste det ha gått fem år från det att verksamheten startades upp på nytt. Unionen anser att det bör räcka med ett uppehåll på tre år innan det på nytt är möjligt att söka ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Om en person har haft en verksamhet vid sidan av ett heltidsarbete under minst tolv månader kan verksamheten i företaget i vissa fall godkännas som bisyssla, och påverkar då inte rätten till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen negativt. Bisysslan får inte utvidgas under arbetslösheten och inte hindra personen från att ta ett lämpligt heltidsarbete. Om inkomsten från bisysslan efter arbetslöshetens inträde överstiger ett belopp som motsvarar sex grundbelopp per vecka (motsvarande kronor), dras hela det överskjutande beloppet av från dagpenningen. y Unionen anser att det bör räcka med att en företagare har haft en bisyssla parallellt med en heltidsanställning under nio månader istället för dagens tolv månader före arbetslöshetens inträde. Inkomsten från bisysslan bör kunna uppgå till kr i genomsnitt/vecka istället för dagens kr/vecka, utan att dagpenningen minskas. Översyn av konkursregler Sverige har med internationella mått mätt en mycket hård lagstiftning kring personliga konkurser och insolvens (ekonomiskt obestånd)

13 y Unionen anser att det behövs en översyn av hur konkurs- och insolvensregler bättre kan utformas för att inte verka avskräckande för potentiella entreprenörer. 11 Trygghet vid övergång mellan anställning och företagande Många oroar sig för att gå från en anställning till att vara egenföretagare eller delägare på grund av den osäkerhet det innebär att starta ett företag. Fler skulle kunna uppmuntras att bli entreprenörer om de visste att det fanns något att komma tillbaka till om det inte går som man hoppats. y Unionen anser att möjligheten till tjänstledighet för att driva egen verksamhet bör förlängas från sex till tolv månader. 13

14 Övriga förslag Möjlighet att delta vid upphandlingar Egenföretagare har ofta svårt att delta i upphandlingar. Förutom praktiska frågor som handlar om tid och kunskap om hur man lämnar anbud, finns ibland begränsningar genom de krav som ställs av den som upphandlar. Genom sådana krav riskerar egenföretagare att uteslutas från möjligheten att delta i en upphandling. y Unionen vill att regler och rutiner för offentlig upphandling ändras i syfte att underlätta för små företag att delta. Omfattande upphandlingar/kontrakt bör brytas ner i mindre delar, vissa formkrav ses över (exempelvis omsättningens storlek för dem som lämnar anbud) och det bör göras enklare för företag att lämna anbud tillsammans. Minskat regelkrångel Många av Unionens egenföretagarmedlemmar upplever regler och skatter som krångliga och tidskrävande. Ett regelverk som sammantaget upplevs som krångligt minskar intresset för att bli egenföretagare. Staten bör ha som målsättning med sitt regelförenklingsarbete att enskilda företagare ska lägga färre timmar och/eller mindre ekonomiska resurser på myndighetskontakter. y Unionen anser att företagens informationsinlämning bör ske till en enda myndighet som ansvarar för samordning och uppgiftsspridning till övriga berörda myndigheter. y Det statliga Regelrådet bör ges större befogenheter att se till att reformer och regler inte hämmar entreprenörskap. Avdrag för friskvård Som ägare av ett aktiebolag får man, om man är anställd i företaget, göra avdrag för friskvård. y Unionen anser att även ägare till enskilda firmor bör kunna göra avdrag för friskvård. 14

15 Unionens förslag Sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen Nytt innovationskontor Egenföretagare och kombinatörer bör kunna få ett förhandsbesked från Försäkringskassan om vilken ersättning de får om de drabbas av sjukdom eller vid föräldraledighet Kombinatörer bör ges möjlighet att beräkna sin sjukpenninggrundande inkomst på inkomst från anställningar som är kortare än sex månader. Tidigare inkomst bör användas som alternativ eller komplement vid beräkning av den sjukpenninggrundande inkomsten. Det bör utredas om den sjukpenninggrundande inkomsten kan baseras på en prognostiserad inkomst som lämnas till Skatteverket Även egenföretagare som är över 55 år bör ha rätt att välja en dags karensperiod i sjukförsäkringen (liksom yngre) Den regel som säger att man inte får välja en dags karens om man har haft samma sjukdom under en tvåårsperiod bör tas bort Reglerna vid sjukdom bör ses över för att säkerställa att egenföretagare behandlas lika, oavsett företagsform Det bör räcka med att tre år har passerat för att en företagare som har fått ersättning från arbetslöshetsförsäkringen ska kunna få ersättning på nytt (nu fem år) Det bör räcka att ha drivit ett företag som bisyssla i nio månader parallellt med en anställning för att få företaget godkänt som bisyssla (nu tolv månader) Gränsen för inkomsten från bisysslan bör höjas från kr/vecka till kr/vecka innan bisysslan påverkar dagpenningen Inrätta ett nytt innovationskontor för att främja idéer som utvecklas av uppfinnare eller anställda som vill starta eget Kontoret bör ha goda kunskaper om anställdas rättigheter när det gäller ersättning för uppfinningar, i både lag och avtal, samt kunskap om situationer som är aktuella för anställda som startar eget, ex avknoppning Kontoret bör ha god kunskap om de utvecklingsavtal som finns mellan arbetsmarknadens parter Kontoret bör ha möjlighet att dela ut ett statligt finansierat innovationsbidrag som stödjer utvecklingen av företag i tidiga skeden 15

16 Starta eget-bidrag Kapital Rådgivning Risktagande Offentlig upphandling Regelkrångel Tjänstledighet Friskvård Alla arbetssökande bör kunna söka starta eget-bidrag redan från första dagen i arbetslöshet, förutsatt att övriga villkor är uppfyllda Arbetsförmedlingen måste få tillräckliga resurser för att göra bedömningar av en sökandes affärsplan och affärsidé Initiativ bör tas för att öka konkurrensen inom den svenska banksektorn i syfte att främja lån till små företag Det bör utredas om statliga inrättningar kan ges i uppdrag att lansera företagslån i konkurrensstimulerande syfte Lokala, självstyrande banker bör främjas eftersom de har positiva effekter på konkurrensen och är en viktig förutsättning för tillväxt utanför de större städerna Räntorna för Almis lån till små företag bör sänkas Unionen anser att statens stöd till organisationer som tillhandahåller rådgivning till entreprenörer bör öka Reglerna kring konkurs och insolvens (ekonomiskt obestånd) bör ses över då dessa idag kan verka hämmande för entreprenörskap Unionen vill att regler och rutiner för offentlig upphandling ändras för att underlätta för små företag att delta Regelrådet bör ges större befogenhet att se till att föreslagna reformers utformning inte hämmar intentionen med reformen Företag bör lägga mindre tid på kontakter med myndigheter ex. genom att all informationsinlämning sker till en myndighet Rätten till tjänstledighet för start av näringsverksamhet bör förlängas från sex till tolv månader Även enskilda firmor bör ges möjlighet till avdrag för friskvård 16

17 Fotnoter 1. Enligt SCB:s Företagsregister företag utan anställda, varav privata svenska företag som inte ingår i en koncern. 2. Entreprenörskap i Sverige nationell rapport SOU 2008:89 Trygghetssystem för företagare 4. Entreprenörskap i Sverige nationell rapport Uppfinningars betydelse för Sverige, VINNOVA 2013:03 6. Ett detaljerat förslag till nytt innovationskontor finns i Vinnovas rapport Uppfinningars betydelse för Sverige 2013:13 7. Ett förslag finns utvecklat I Vinnovas rapport Uppfinningars betydelse för Sverige 2013:13 8. The current state of the venture capital industry, Söderblom (2012) Näringspolitiskt forum. 9. Majoriteten av förslagen är hämtade ur ett underlag som arbetats fram av TCO:s arbetsgrupp (där Unionen ingår) under hösten Världens tuffaste insolvensregler, enligt OECD Economic Survey TCO granskar: Sverige behöver fler jobb 10/13. 17

18 18

19 19

20 Unionen vill att fler företag startas och att fler företag växer så att jobb skapas. Många små företag har inte ambitionen att växa, men bland alla nystartade företag finns det några som så småningom växer till stora företag. Det är viktigt att företagande upplevs som ett attraktivt alternativ till att vara anställd och här finns mer att göra. En viktig fråga är att minska osäkerheten genom att utveckla trygghetssystemen för företagare. Det påverkar viljan att starta och driva företag. Det måste också finnas tydliga stödstrukturer i form av rådgivning, kompetens och kapital för den som vill utveckla sin idé till ett företag som bär. Unionen har tagit fram den här rapporten för att uppmärksamma beslutsfattare på vilka förändringar som behöver göras för att främja företagande i dess första fas. Tnr: ISBN: Illustration: Tove Hennix Upplaga: POD Tryck: Printservice 2014 Olof Palmes gata Stockholm

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Förlängning av karenstiden till 30 dagar eller mer

Förlängning av karenstiden till 30 dagar eller mer Remissvar 2009-01-09 013-2008-05409 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Trygghetssystemen för företagare Verket för näringslivsutveckling, Nutek, har anmodats inkomma med remissyttrande på betänkandet

Läs mer

Information mars 2014 till

Information mars 2014 till Information mars 2014 till Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) Föräldrapenning Sjukpenning Marianne Höök, Försäkringskassan Gamlestaden Göteborg Marianne.hook@forsakringskassan.se Sjukpenninggrundande inkomst

Läs mer

Normalarbetstid bakgrund och syfte

Normalarbetstid bakgrund och syfte PM 2011-01-25 Normalarbetstid bakgrund och syfte Konsekvenser om a-kassan inte längre får uppgift om den sökandes arbetade tid Bakgrund Begreppet normalarbetstid infördes när lagen om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet

Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Studiefinansieringssystemet är en viktig förutsättning för en fungerande akademi, för att

Läs mer

MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING SOU 2015:21

MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING SOU 2015:21 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2015-09-07 KN 2015/1940 S2015/1554/SF MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING SOU 2015:21 Konstnärsnämndens uppdrag Konstnärsnämnden

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

REMISSVAR (N2008/6738/ENT) Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89)

REMISSVAR (N2008/6738/ENT) Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89) 2009-01-15 Rnr 96.08 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR (N2008/6738/ENT) Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89) Allmänt Många av Saco-förbundens medlemmar verkar som egna företagare,

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Sammanfattning Små och medelstora företag är motorn för hållbar tillväxt runt om i hela Sverige. Fyra

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Nya företags utveckling

Nya företags utveckling Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Uppgifterna används endast till statistiska sammanställningar. Vid publicering kommer inga

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Rapport och analys från Swedbank: Från anställning till företagande

Rapport och analys från Swedbank: Från anställning till företagande Rapport och analys från Swedbank: Från anställning till företagande Johan Kreicbergs, företagarekonom Swedbank och Sparbankerna Sammanfattning I den här rapporten har vi bearbetat statistik från SCB och

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

REMISSVAR Rnr 70.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-19 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 70.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-19 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 70.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-19 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Mårtensson/Strömgren/LE Till Socialdepartementet SJUKPENNINGGRUNDANDE INKOMST. SKYDD OCH ANPASSNING

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Bedömning av arbetsförmåga för olika grupper

Bedömning av arbetsförmåga för olika grupper Med anledning av ändringen av arbetsmarknadsbegreppet i 27 kap. 48 och i 28 a kap. 8 socialförsäkringsbalken som träder ikraft den 1 juli 2012 har några redaktionella ändringar gjorts i det rättsliga ställningstagandet

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenninggrundande inkomst - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15

TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15 TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15 Skillnader i sjukfrånvaro och trygghet bland egenföretagare, tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda resultat

Läs mer

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen.

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Remissvar gällande Sänkta Trösklar Högt i Tak, SOU 2012:31 Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Allmänna synpunkter

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Stöd till start av näringsverksamhet

Stöd till start av näringsverksamhet Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2014-09. Stöd till start av näringsverksamhet Du som är arbetssökande och har goda förutsättningar att starta en egen verksamhet kan i vissa fall få stöd och

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Socialförsäkringen Principer och utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 I socialförsäkringen i möts försäkringsprinciper i i och offentligrättsliga principer Försäkring Kostnader för Krav på

Läs mer

Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE

Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE Försäkringskassan för närstående Här hittar du vanliga frågor och svar om försäkringskassan för dig som är närstående till någon som har drabbats

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen 1 (14) Hur försörjer man sig? - en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan

Läs mer

Fler unga företagare. Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar.

Fler unga företagare. Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar. Fler unga företagare Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar. Fler unga företagare 2 Miljöpartiet vill underlätta för unga människor att starta och driva företag. Så kan fler förverkliga

Läs mer

Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet

Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes med webbenkäter mellan den 12-17 augusti 2010 av Hero Kommunikation AB. Undersökningen gjordes

Läs mer

Sjukpenninggrundande inkomst. Så beräknas den för företagare

Sjukpenninggrundande inkomst. Så beräknas den för företagare Sjukpenninggrundande inkomst Så beräknas den för företagare gi 1 2 4 5 6 7 8 10 12 Förord SGI bestämmer sjukpenningens storlek Företagarens SGI bestäms av den förväntade nettointäkten Jämförelseinkomsten

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets förslag om utvidgat växastöd för den först anställda sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

Yttrande över Finansdepartementets förslag om utvidgat växastöd för den först anställda sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2006:359 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 18 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 3

Läs mer

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Förslag

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Välkommen till TCOs hearing om. En modern a-kassa. TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring

Välkommen till TCOs hearing om. En modern a-kassa. TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring Välkommen till TCOs hearing om En modern a-kassa TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring Eva Nordmark, TCOs ordförande Varför måste försäkringen reformeras i grunden? Orimligt få omfattas av försäkringen

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna på 0770-77 77 88 om du undrar över något eller behöver hjälp med att fylla

Läs mer

KLYS yttrande över socialförsäkringsutredningen SOU 2015:21 Mer trygghet och bättre försäkring

KLYS yttrande över socialförsäkringsutredningen SOU 2015:21 Mer trygghet och bättre försäkring Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

HÖSTBUDGET. Statssekreterare Annica Dahl

HÖSTBUDGET. Statssekreterare Annica Dahl HÖSTBUDGET 2018 Statssekreterare Annica Dahl 2017-09-28 1 Underskott har vänts till tydliga överskott i finanserna Finansiellt sparande, konsoliderad offentlig sektor Miljarder kronor Regeringsskifte 109

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Vi är Försäkringskassan

Vi är Försäkringskassan Vi är Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Sid 1 April 2016 Om Försäkringskassan Film? https://youtu.be/cu8xiyvt394 Sid 2 April 2016 Om Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda,

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb Sänkt arbetsgivaravgift ger nya jobb Rapport från Företagarna oktober 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsgivaravgiften den viktigaste skatten att sänka... 4 Sänkt arbetsgivaravgift = fler jobb?... 6 Policyslutsatser

Läs mer

Remiss av slutbetänkandet Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89)

Remiss av slutbetänkandet Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89) 1 (8) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av slutbetänkandet Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89) Försäkringskassan har genom remiss den 27 oktober 2008 anmodats att yttra sig över betänkandet.

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Aktiebolag Enskild firma Handelsbolag Kommanditbolag 45

Aktiebolag Enskild firma Handelsbolag Kommanditbolag 45 Rapport från Företagarna mars 2012 Förord... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Antal företag och antal företagare i Sverige... 3 Juridiska och fysiska personer... 7 Var finns kombinatörerna?...8 1,3

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Försäkringskassans allmänna råd

Försäkringskassans allmänna råd Försäkringskassans allmänna råd ISSN 1652-8743 Försäkringskassans allmänna råd om ändring i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:17) om sjukersättning och aktivitetsersättning; beslutade den 3

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk 1 2009-04 Extra pengar om du blir sjuk fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: är under 65 år; har varit anställd i 90 dagar. Du kan räkna in tidigare anställningar hos privat eller

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Socialförsäkringarna och tryggheten

Socialförsäkringarna och tryggheten Anser ert parti att socialförsäkringssystemen ska fungera som trygghet även för konstnärer och andra kulturskapare som ofta har små och oregelbundna inkomster samt är både företagare och anställd? Självklart.

Läs mer

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson Om du blir sjuk och inte kan arbeta Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson mona.ericsson@forsakringskassan.se Sjuklön Sjukpenning Rehabiliteringskedjan Tidsgränser sjukpenning Försäkringskassans

Läs mer

Beslutat av styrelsen 2014-12-01, reviderat 2015-12-04 ELVAPUNKTS- PROGRAM FÖR ATT STÖDJA OCH UTVECKLA ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I SVERIGE

Beslutat av styrelsen 2014-12-01, reviderat 2015-12-04 ELVAPUNKTS- PROGRAM FÖR ATT STÖDJA OCH UTVECKLA ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I SVERIGE ELVAPUNKTS- PROGRAM FÖR ATT STÖDJA OCH UTVECKLA ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I SVERIGE Program för att stödja och utveckla arbetsintegrerande sociala företag - ASF! Ett år har gått sedan SKOOPIs

Läs mer

Sammanfattning. Mitt uppdrag

Sammanfattning. Mitt uppdrag Sammanfattning Mitt uppdrag Enligt direktiven (2007:169), bilaga 1, ska jag göra en översyn av de statliga finansieringsinsatserna för nya, små och medelstora företag (SME-företag). Jag ska analysera hur

Läs mer

DS 2009:46, A2009/2824/AE

DS 2009:46, A2009/2824/AE 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr: 2009/1421 M1 Remissvar avseende regeringens pm Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

REMISSVAR Rnr 105.06. Till Näringsdepartementet. Promemorian Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning m m N2006/12113/ARM

REMISSVAR Rnr 105.06. Till Näringsdepartementet. Promemorian Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning m m N2006/12113/ARM Lilla Nygatan 14 Box 2206 2007-01-26 103 15 STOCKHOLM tel 08/613 48 00 fax 08/24 77 01 e-post inger.skogh@saco.se REMISSVAR Rnr 105.06 Till Näringsdepartementet Promemorian Bättre möjligheter till tidsbegränsad

Läs mer

60 år i arbetslivet en verklighet för många företagare som går att undvika

60 år i arbetslivet en verklighet för många företagare som går att undvika 60 år i arbetslivet en verklighet för många företagare som går att undvika Enligt SCBs Arbetskraftsundersökningar (Aku) var den genomsnittliga faktiskt arbetade tiden bland anställda 30,4 timmar per vecka

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdrag om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan A2009/3071/A

Återrapportering av regeringsuppdrag om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan A2009/3071/A 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Återrapportering av regeringsuppdrag om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan A2009/3071/A Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1697 av Désirée Pethrus (KD) Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet

Välfärdstendens Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet Välfärdstendens 2016 Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

2014 års upplaga av Folksams rapport: Driftig, men otrygg

2014 års upplaga av Folksams rapport: Driftig, men otrygg 201 års upplaga av Folksams rapport: Driftig, men otrygg 1 Inledning I 20 års upplaga av rapporten Driftig, men otrygg konstaterades att småföretagare inte kan räkna med samma trygghet som anställda tillförsäkras

Läs mer

Riktiga jobb åt alla. Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006. www.centerpartiet.se

Riktiga jobb åt alla. Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006. www.centerpartiet.se Riktiga jobb åt alla Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006 www.centerpartiet.se Arbetslösheten bland funktionshindrade har ökat Ingen grupp i samhället har drabbats så hårt

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

En frisk. affär - Slopat sjuklöneansvar

En frisk. affär - Slopat sjuklöneansvar En frisk affär - Slopat sjuklöneansvar Rapport Februari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning och våra förslag... 2 Bakgrund och teori... 3 Arbetsgivarens kostnadsansvar... 3 Högkostnadsskydd... 3 Socialförsäkringsutredningen...

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbankens Företagarpris 2006 Finalisterna ser ganska goda utsikter för Sveriges konkurrenskraft men det blir allt tuffare Idag den 8 mars kl 16.15

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Vår referens: 278/2008 Näringsdepartementet Er referens: Stockholm N2008/6738/ENT. Remissyttrande

Vår referens: 278/2008 Näringsdepartementet Er referens: Stockholm N2008/6738/ENT. Remissyttrande Vår referens: 278/2008 Näringsdepartementet Er referens: 103 33 Stockholm N2008/6738/ENT Stockholm 2009-01-15 Remissyttrande Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89) Svenskt Näringsliv har getts

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla Rött Blått politik för fler jobb och trygghet för alla Ge 100 000 soloföretagare möjlighet att anställa en medarbetare genom sänkt arbetsgivaravgift. Ge 7 500 arbetslösa akademiker arbete eller praktik

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer