Filnamn Beskrivning Rev. datum DK-LB11 Luftbehandlingsaggregat som betjänar lektionssalar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Filnamn Beskrivning Rev. datum. 0123-DK-LB11 Luftbehandlingsaggregat som betjänar lektionssalar. 2014-06-05"

Transkript

1 25 september 2014 REFERENS Driftkort Denna referens syftar till att visa hur SISAB:s driftkort utformas. De driftkorts som presenteras är även goda exempel på hur system kan utformas enl. SISAB:s projekteringsanvisningar. Användning SISAB:s önskemål är att alltid utgå från dessa exempel när system projekteras eller moderniseras. Filformat Alla SISAB:s referensdriftkort finns redigerabara Wordoch Autocadformat. Kontakta SISAB om du vill ta del av dessa. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie rådgivande dokument som lyfter fram goda exempel. En referens kan anta status som anvisning i ett projekt. Detta avgörs av SISAB:s projektansvarige. Hållbarhets-, utvecklings och kommunikationsavdelningen har det samordnande ansvaret för Referenser. Om du har synpunkter på Referenser, skriv ett mail till Bilagor Filnamn Beskrivning Rev. datum 0123-DK-LB11 Luftbehandlingsaggregat som betjänar lektionssalar DK-LB12 Luftbehandlingsaggregat som betjänar kök DK-LB21 Luftbehandlingsaggregat som betjänar gymnastiksal DK-UC Driftkort på en fjärrvärmecentral DK-VS11-13 Driftkort på tre värmekretsar med styrande rumsgivare

2 HusA- GT3U = ANALOG INGÅNG AU = ANALOG UTGÅNG = GITAL INGÅNG = GITAL UTGÅNG LB11 - AXXX FLÄKTRUM ST7xx ST7xx FF1 RVÅ GX72 GT31 GP12 GT42 ST22 CFF1 GF42 Allmänna utrymmen (Flera brandceller) GT81 TF1 GP11 GT11 GT41 ST21 CRVÅ P1 CTF1 GF41 GX71 SN11 SV31 BLC AS-AXXX FÄLTBUSS CGX SO1 C/PLC SYSTEM 0123-LB11 Placering: LB11-SN11 Axxx Personalrum, plan xxx hus A. LB11-ST6xxx Axxx Rum, plan xxx hus A. LB11 Axxx Fläktrum, plan xxx hus A. AS-Axxx Axxx Fläktrum, plan xxx hus A. Betjänar: Apparatskåp: C/PLC: STYRNING Allmänna utrymmen plan xxx-xxx, Hus A. AS-Axxx 0123AxxxDxxx Aggregat manövreras med serviceomkopplare SO1 placerad i apparatskåpsfront med lägena: FRÅN = Aggregatet är avställt (återställning av larm). AUT = Aggregatet styrs via automatik. Normalt läge: AUT. AU AU AU AU Timer SN11 Aggregat startas till högfartsdrift under inställd tid via tryckknappstimer SN11. När den i C/PLC inställda timertiden löpt ut, eller vid förnyat tryck, stoppas timerfunktion. SN11 är försedd med inbyggd driftindikering i form av en lysdiod som visar att timerfunktionen eller högfartsdrift är aktiverad. Nattkyla Sommartid kyls byggnaden nattetid med uteluft om följande villkor är uppfyllda: Det är sommardriftsfall. Utetemperatur över inställd gräns. Utetemperatur har överstigit börvärde tilluft med mer än 2 C i mer än 3 timmar under normal drifttid. Tidsschema nattkyla aktiv. Aggregatet ej i ordinarie drift. Aggregatet går i högfartsdrift, värmeventil SV31 är stängd och värmeåtervinning RVÅ är frånkopplad. Nattkyla stoppar när frånluftstemperaturen vid GT31 sjunkit till inställt värde eller något av övriga startvillkor upphört att gälla. Under de första 10 minuterna ignoreras frånluftsvillkoren för att invänta korrekt mätvärde. Säkerhets- och brandfunktioner skall vara inkopplade oavsett omkopplarläge. Larm avges om serviceomkopplaren står i läget FRÅN längre tid än normalt för service. Tidsperioden är inställbar i C/PLC. Aggregatet styrs via tidsschema och timer. Start/Stopp Via tidsschema kan fläktarna styras till högfart- eller lågfartsdrift. Vid uppstart öppnar först avluftsspjäll ST22 och när indikering erhållits för öppet läge startar frånluftsfläkt FF1. Cirkulationspump P1 Pump P1 är i kontinuerlig drift vid vinterdriftsfall eller vid låg utetemp samt när värmeventil SV31 öppnar. Pumpen stoppas och värmeventilen SV31 tvångsstängs när utetemperaturen överstiger inställt värde för pumpstopp. Motionering vid pumpstopp sker via tidsschema i C/PLC. Efter motionskörning av pump motioneras även tillhörande styrventil SV31. Roterande värmeväxlare RVÅ Den roterande värmeväxlaren styrs till renblåsningsdrift av styrfunktionsenheten CRVÅ när värmebehov inte föreligger. Rotorn roterar ca 30 grader var 60:e minut. Värmeåtervinning RVÅ styrs till maximal återvinning och vid låg utetemperatur öppnar värmeventil SV31 till i C/PLC inställt värde. Efter inställd uppstartstid öppnar uteluftspjäll ST21 och när indikering erhållits för öppet läge startar tilluftsfläkt TF1 och normal reglering vidtar. LUFTBEHANDLING LB11 SNAMN REGISTRERING AVSER SIGN DATUM TJ 0123-DK-LB11 1(4)

3 REGLERING Temperaturreglering Tilluftstemperatur regleras via givare GT11 i tilluft. Grundbörvärde för givare GT11 kompenseras av utetemperaturen HusA-GT3U via kurva. Vid ökande värmebehov sker regleringen i följande sekvens: 1. Värmeväxlare RVÅ ökar värmeåtervinning. 2. Värmeventil SV31 öppnar för värme. Reglering vid stoppat aggregat Vid vinterdriftsfall reglerar returvattenregulatorn värmeventilen så att inställd returtemperatur vid GT81 erhålles. Vid sommardriftsfall är SV31 stängd och motioneras i samband med pumpmotionering. Kylåtervinning Sommartid, då frånluftstemperatur vid GT31 är 2 lägre än utetemperatur, startas värmeväxlare RVÅ för maximal återvinning av kyla. Kylväxling upphör då frånluftstemperatur GT31 ej längre är lägre än uteluftstemperatur. Tryckreglering Tilluftstrycket vid GP11 regleras via varvtalsstyrning av tilluftsfläkt TF1. Frånluftstrycket vid GP12 regleras via varvtalsstyrning av frånluftsfläkt FF1. Vid lågfartsdrift används börvärde lågfart. Vid högfartsdrift används börvärde högfart. SKYDD Frysskydd Om returtemperaturen vid GT81 underskrider inställt värde övertar GT81 regleringen av värmeventilen SV31 för att förhindra att frysvakten löser ut. När GT81 reglerar SV31 forceras RVÅ till 100% återvinning. Om returtemperaturen vid GT81 underskrider inställt värde stoppar aggregatet för att undvika frysning. Utlöst frysvakt återställes manuellt via serviceomkopplare SO1 eller via återstartsfunktion. Spänningsbortfall Vid spänningsbortfall stänger uteluftspjäll ST21 och avluftspjäll ST22 via fjäderåtergång. Tryckavlastningsspjäll ST7xx och ST7xx öppnar via fjäderåtergång. Lågtemperaturvakt Vid låg temperatur i tilluften stoppas aggregat efter inställd tid för att undvika nedkylning. Funktion blockeras under sommardriftsfall samt vid stillastående aggregat. Lågtemperaturvakt återställes via serviceomkopplare SO1 eller via återstartsfunktion. Förreglingar Driftfel för pump P1 resp. kortsluten frysskyddsgivare GT81 förreglar aggregatet vid vinterdriftsfall. Frånluftsfläkten FF1 och tilluftsfläkten TF1 är korsvis förreglade. Fel på temperaturgivare GT11 förreglar drift av aggregatet. Ändlägeskontakter i spjäll ST21 resp ST22 förreglar resp. fläkt. Spjäll ska vara öppet innan fläktstart kan ske. Förreglingar återställs via serviceomkopplare SO1 eller via återstartsfunktion. MÄTNING Verkningsgradsberäkning Beräkning av verkningsgraden utförs när aggregat är i drift. Verkningsgrad i % beräknas med hjälp av temperaturgivare för uteluft GT41, frånluft GT31 och avluft GT42 enligt följande formel: ((GT31-GT42) / (GT31-GT41)) x 100 %. Larm för låg verkningsgrad utlöses om verkningsgraden underskrider inställd larmgräns och följande villkor är uppfyllda: Aggregat är i normal drift. Återvinningen i max. Vinterdriftsfall gäller. Larm återställs om något av villkor upphör att gälla. SFP (specific fan power) Aggregatets specifika fläkteffekt (SFP-värde) beräknas med hjälp av mätvärden från flödesgivarna GF41/GF42 samt fläktarnas momentana effekt via mätvärden från frekvensomriktarna CTF1/CFF1. SFP beräknas enligt följande formel: (Eleffekt tilluft(kw) + Eleffekt frånluft(kw)) / Maxflöde (m3/s). Maxflöde är det största av tillufts- eller frånluftsflödet. DRIFTTIDER Objekt Drifttid Kommentar TKDR Utefter verksamhet Drifttid aggregat TKHF Utefter verksamhet Drifttid högfartsdrift TKNK Inaktiverad Nattkyla TKBS 04:00-04:10 måndagar Motionering brandspjäll TKMO 12:00-12:10 måndagar Pumpmotion + ställdon Brandfunktioner Vid rökdetektering i tilluften GX71 stoppas aggregatet och uteluftsspjäll ST21 resp. avluftsspjäll ST22 stänger. Vid rökdetektering i frånluften GX72 eller via byggnadens brandlarmscentral stoppas aggregatet. Uteluftspjäll ST21 och avluftsspjäll ST22 stänger samt tryckavlastningsspjällen ST7xx och ST7xx öppnar. Nödstopp När nödstoppsfunktion aktiveras via DHC stoppar aggregatet, uppstart förreglas och larm avges. Vid deaktivering återstartar aggregat. Motionering och kontroll av spjäll Tryckavlastningsspjäll ST7xx och ST7xx motionskörs enl. tidsschema i C/PLC, innan uppstart av aggregatet genom att först öppna och sedan stänga. Om spjälläge indikeras felaktigt blockeras uppstart av aggregatet och larm avges. Indikeras felaktigt spjälläge under drift stoppas aggregatet och larm avges. Felaktigt spjälläge återställs via serviceomkopplare SO1 eller via återstartsfunktion. LUFTBEHANDLING LB11 SNAMN REGISTRERING AVSER SIGN DATUM TJ 0123-DK-LB11 2(4)

4 MÄTSIGNALER GT41 C Uteluftstemperaturgivare GT81 C Returtemperaturgivare batteri GT11 C Tilluftstemperaturgivare GT31 C Frånluftstemperaturgivare GT42 C Avluftstemperaturgivare GF41 m³/s Flödesgivare tilluft GF42 m³/s Flödesgivare frånluft GP11 Pa Tryckgivare tilluft GP12 Pa Tryckgivare frånluft CTF1_Hz Hz Aktuell Frekvens CTF1_A A Aktuell ström CTF1_V V Aktuell spänning CTF1_kW kw Aktuell effekt CFF1_Hz Hz Aktuell Frekvens CFF1_A A Aktuell ström CFF1_V V Aktuell spänning CFF1_kW kw Aktuell effekt RVÅ_V % Verkningsgrad återvinning SFP kw/(m³/s) Aktuellt SFP-värde SN11_TL min Tid kvar till stopp (räknare timertid) STYRSIGNALER ST21 0/1 Manöver uteluftsspjäll ST22 0/1 Manöver avluftsspjäll ST7xx 0/1 Manöver tryckavlastningsspjäll ST7xx 0/1 Manöver tryckavlastningsspjäll TF1_M 0/1 Manöver tilluftsfläkt CTF1 % Styrsignal tilluftsfläkt FF1_M 0/1 Manöver frånluftsfläkt CFF1 % Styrsignal frånluftsfläkt RVÅ_M 0/1 Manöver värmeåtervinning RVÅ % Styrsignal värmeåtervinning P1 0/1 Manöver pump SN11_D 0/1 Indikering aktiverad timer SV31 % Styrsignal värmeventil INKERINGAR ST21_IÖ 0/1 Indikering öppet uteluftsspjäll ST21_IS 0/1 Indikering stängt uteluftsspjäll ST22_IÖ 0/1 Indikering öppet avluftsspjäll ST22_IS 0/1 Indikering stängt avluftsspjäll ST7xx_IÖ 0/1 Ind. öppet tryckavlastningsspjäll ST7xx_IS 0/1 Ind. stängt tryckavlastningsspjäll ST7xx_IÖ 0/1 Ind. öppet tryckavlastningsspjäll ST7xx_IS 0/1 Ind. stängt tryckavlastningsspjäll TF1_D 0/1 Driftind. tilluftsfläkt via GF41 FF1_D 0/1 Driftind. frånluftsfläkt via GF42 P1_D 0/1 Driftindikering pump GX71 0/1 Indikering rök tilluft GX71_S 0/1 Indikering service tilluft GX72 0/1 Indikering rök frånluft GX72_S 0/1 Indikering service frånluft SO1 0/1 Serviceomkopplare SN11 0/1 Indikering från timerknapp BLC 0/1 Brandlarmcentral GRÄNSVÄRDEN Objekt Leveransinställning Kommentar GT11_LLG +10 C Gräns lågtemperaturvakt vid drift GT11_LG +/-5 C Larmgräns avvikelselarm från BV GT81_LG +8 C Larmgräns frysvaktslarm GT31NK_G +18 C Gränsvärde stopp nattkyla GP11_LG +/-15 Pa Larmgräns avvikelselarm från BV GP12_LG +/-15 Pa Larmgräns avvikelselarm från BV P1_STP +12 C Utetemperaturgräns pumpstopp RVÅ_LG + 70 % Larmgräns låg verkningsgrad SN11_T 120 min. Timertid vid förlängd drift TF1_SFD 60 sek. Uppstartsfördröjning tilluftsfläkt TF1_GRI 0,2 m³/s Gräns driftindikering flöde tilluft FF1_GRI 0,2 m³/s Gräns driftindikering flöde tilluft REGLERPARAMETRAR Objekt Leveransinställning Kommentar GT11_B +18 C Grundbörvärde tilluftstemperatur GT11_BB Beräknat Aktuellt börvärde tilluftstemp. GT11_X -20, -10, 0, +15 C Kurva utetemperatur GT11_Y 0, 0, 0, 0 C Kurva kompensering börvärde RVÅ_IT xxx sek. I-tid reglering värmeventil RVÅ_PB xx C P-band reglering värmeventil SV31_X -15, +10 C Kurva utetemperatur SV31_Y 50, 0 % Kurva kick under uppstart SV31_IT xxx sek. I-tid reglering värmeventil SV31_PB xx C P-band reglering värmeventil GT81MIN_B +10 C Minbegränsning returtemp drift GT81VH_B +17 C Varmhållning batteri stopp GP11_BL xxx Pa Börvärde tilluftstryck lågfart GP11_BH xxx Pa Börvärde tilluftstryck högfart GP11_BB Aktuellt Aktuellt börvärde tilluftstryck GP12_BL xxx Pa Börvärde frånluftstryck lågfart GP12_BH xxx Pa Börvärde frånluftstryck högfart GP12_BB Aktuellt Aktuellt börvärde frånluftstryck TF1_IT xx sek. I-tid reglering tilluftstryck TF1_PB xxxx Pa P-band reglering tilluftstryck FF1_IT xx sek. I-tid reglering tilluftstryck FF1_PB xxxx Pa P-band reglering tilluftstryck PARAMETRAR FRÅN DHC ELLER ANNAN C Nödstopp 0/1 Stopp av aggregat Återstart 0/1 Återstart av aggregat Sommar 0/1 Sommardriftsfall GT3U C Utetemperaturgivare LUFTBEHANDLING LB11 SNAMN REGISTRERING AVSER SIGN DATUM TJ 0123-DK-LB11 3(4)

5 LARM Objekt Prio F*¹ M*² Fördröjning Larmtext TF1_DS B x x 1 min. Driftstopp tilluftsfläkt, AS_Axxx Exempelskolan TF1_HM C 30 min. Handmanöver tilluftsfläkt, AS_Axxx Exempelskolan FF1_DS B x x 1 min. Driftstopp frånluftsfläkt, AS_Axxx Exempelskolan FF1_HM C 30 min. Handmanöver frånluftsfläkt, AS_Axxx Exempelskolan CTF1_SL B 5 min. Summalarm frekvensomformare, AS_Axxx Exempelskolan CFF1_SL B 5 min. Summalarm frekvensomformare, AS_Axxx Exempelskolan SO1_L B 60 min. Serviceomkopplare i frånläge, AS_Axxx Exempelskolan NÖDSTP_L A x 10 sek. Aggregat stoppat via nödstopp, AS_Axxx Exempelskolan P1_DS B Vinter x 1 min. Driftstopp pump, AS_Axxx Exempelskolan P1_HM C 30 min. Handmanöver pump, AS_Axxx Exempelskolan RVÅ_LL B 60 min. Låg verkningsgrad återvinning, AS_Axxx Exempelskolan RVÅ_SL B 5 min. Summalarm värmeväxlare, AS_Axxx Exempelskolan GX71_L B x x 10 sek. Rökdetektering tilluft, AS_Axxx Exempelskolan GX72_L B x x 10 sek. Rökdetektering frånluft, AS_Axxx Exempelskolan GX71_SL B 10 min. Servicelarm rökdetektor tilluft, AS_Axxx Exempelskolan GX72_SL B 10 min. Servicelarm rökdetektor frånluft, AS_Axxx Exempelskolan GT81_FSS (sommardriftsfall) B x x 1 min. Frysskyddslarm värmebatteri, AS_Axxx Exempelskolan GT81_GFS (sommardriftsfall) B x x 1 min. Givarfel frysskyddsgivare värmebatteri, AS_Axxx Exempelskolan GT81_FSV (vinterdriftsfall) A x x 10 sek. Frysskyddslarm värmebatteri, AS_Axxx Exempelskolan GT81_GFV (vinterdriftsfall) A x x 10 sek. Givarfel frysskyddsgivare värmebatteri, AS_Axxx Exempelskolan GT11_TL B 15 min. Avvikande tilluftstemperatur, AS_Axxx Exempelskolan GT11_LTV A Vinter x 15 min. Lågtemperaturvakt tilluft, AS_Axxx Exempelskolan GT11_GF B x x 1 min. Givarfel tilluftsgivare, AS_Axxx Exempelskolan GT31_GF C 5 min. Givarfel frånluftsgivare, AS_Axxx Exempelskolan GT41_GF C 5 min. Givarfel uteluftsgivare, AS_Axxx Exempelskolan GT42_GF C 5 min. Givarfel avluftsgivare, AS_Axxx Exempelskolan GP11_TL B 10 min. Avvikande tilluftstryck, AS_Axxx Exempelskolan GP11_GF B x 1 min. Givarfel tryckgivare tilluft, AS_Axxx Exempelskolan GP12_TL B 10 min. Avvikande frånluftstryck, AS_Axxx Exempelskolan GP12_GF B x 1 min. Givarfel tryckgivare frånluft, AS_Axxx Exempelskolan GF11_GF C 1 min. Givarfel flödesgivare frånluft, AS_Axxx Exempelskolan GF12_GF C 1 min. Givarfel flödesgivare frånluft, AS_Axxx Exempelskolan ST21_LÖ B x x 10 min. Uteluftsspjäll öppnar inte, AS_Axxx Exempelskolan ST21_LS B 10 min. Uteluftsspjäll stänger inte, AS_Axxx Exempelskolan ST22_LÖ B x x 10 min. Avluftsspjäll öppnar inte, AS_Axxx Exempelskolan ST22_LS B 10 min. Avluftsspjäll stänger inte, AS_Axxx Exempelskolan ST7xx_LÖ B x x 10 min. Tryckavlastningsspjäll öppnar inte, AS_Axxx Exempelskolan ST7xx_LS B x x 10 min. Tryckavlastningsspjäll stänger inte, AS_Axxx Exempelskolan ST7xx_LÖ B x x 10 min. Tryckavlastningsspjäll öppnar inte, AS_Axxx Exempelskolan ST7xx_LS B x x 10 min. Tryckavlastningsspjäll stänger inte, AS_Axxx Exempelskolan *¹ Förreglar aggregat *² Manuell återställning via SO1 eller DHC LUFTBEHANDLING LB11 SNAMN REGISTRERING AVSER SIGN DATUM TJ 0123-DK-LB11 4(4)

6 = ANALOG INGÅNG AU = ANALOG UTGÅNG = GITAL INGÅNG = GITAL UTGÅNG LB12 - AXXX FLÄKTRUM HusA- GT3U FF1 ÅV GT72 GT31 GP12 GT42 ST22 CFF1 GF42 GT21 SV61 P2 EXP1 GP61 GT81 TF1 GP11 GT11 GX71 KÖK HUS A GT41 ST21 P1 CTF1 GF41 SN11 SV31 BLC AS-AXXX FÄLTBUSS CGX71 SO1 C/PLC AU AU AU AU SYSTEM 0123-LB12 Placering: LB12-SN11 Axxx Kök, plan xxx hus A. LB12 Axxx Fläktrum, plan xxx hus A. AS-Axxx Axxx Fläktrum, plan xxx hus A. Betjänar: Apparatskåp: C/PLC: STYRNING Kök plan xxx Hus A. AS-Axxx 0123AxxxDxxx Aggregat manövreras med serviceomkopplare SO1 placerad i apparatskåpsfront med lägena: Timer SN11 Aggregat startas till högfartsdrift under inställd tid via tryckknappstimer SN11. När den i C/PLC inställda timertiden löpt ut, eller vid förnyat tryck, stoppas timerfunktionen. SN11 är försedd med inbyggd driftindikering i form av en lysdiod som visar att timerfunktionen eller högfartsdrift är aktiverad. Nattkyla Sommartid kyls byggnaden nattetid med uteluft om följande villkor är uppfyllda: Det är sommardriftsfall. Utetemperatur över inställd gräns. Utetemperatur har överstigit börvärde tilluft med mer än 2 C i mer än 3 timmar under normal drifttid. Tidsschema nattkyla aktiv. Aggregatet ej i ordinarie drift. FRÅN = Aggregatet är avställt (återställning av larm). AUT = Aggregatet styrs via automatik. Normalt läge: AUT. Säkerhets- och brandfunktioner skall vara inkopplade oavsett omkopplarläge.larm avges om serviceomkopplaren står i läget FRÅN längre tid än normalt för service. Tidsperioden är inställbar i C/PLC. Aggregatet styrs via tidsschema och timer. Start/Stopp Via tidsschema kan fläktarna styras till högfart- eller lågfartsdrift. Vid uppstart öppnar först avluftsspjäll ST22 och när indikering erhållits för öppet läge startar frånluftsfläkt FF1. Värmeåtervinning ÅV styrs till maximal återvinning och vid låg utetemperatur öppnar värmeventil SV31 till i C/PLC inställt värde. Aggregatet går i högfartsdrift, värmeventil SV31 är stängd och värmeåtervinning RVÅ är frånkopplad. Nattkyla stoppar när frånluftstemperaturen vid GT31 sjunkit till inställt värde eller något av övriga startvillkor upphört att gälla. Under de första 10 minuterna ignoreras frånluftsvillkoren för att invänta korrekt mätvärde. Cirkulationspump P1 Pump P1 är i kontinuerlig drift vid vinterdriftsfall eller vid låg utetemp samt när värmeventil SV31 öppnar. Pumpen stoppas och värmeventilen SV31 tvångsstängs när utetemperaturen överstiger inställt värde för pumpstopp. Motionering vid pumpstopp sker via tidsschema i C/PLC. Efter motionskörning av pump motioneras även tillhörande styrventil SV31. Cirkulationspump P2 Pump P1 är i drift när värmeåtervinningsventil SV61 är öppen. Motionering sker via tidsschema i C/PLC. Efter motionskörning av pump motioneras även tillhörande styrventil SV61. Efter inställd uppstartstid öppnar uteluftspjäll ST21 och när indikering erhållits för öppet läge startar tilluftsfläkt TF1 och normal reglering vidtar. LUFTBEHANDLING LB12 SNAMN REGISTRERING AVSER SIGN DATUM TJ 0123-DK-LB12 1(4)

7 REGLERING Temperaturreglering Tilluftstemperatur regleras via givare GT11 i tilluft. Grundbörvärde för givare GT11 kompenseras av utetemperaturen HusA-GT3U via kurva. Vid ökande värmebehov sker regleringen i följande sekvens: 1. Värmeåtervinningsventil SV61 öppnar. 2. Värmeventil SV31 öppnar för värme. Reglering vid stoppat aggregat Vid vinterdriftsfall reglerar returvattenregulatorn värmeventilen så att inställd returtemperatur vid GT81 erhålles. Kylåtervinning Sommartid, då frånluftstemperatur vid GT31 är 2 lägre än utetemperatur, startas värmeväxlare RVÅ för maximal återvinning av kyla. Kylväxling upphör då frånluftstemperatur GT31 ej längre är lägre än uteluftstemperatur. Tryckreglering Tilluftstrycket vid GP11 regleras via varvtalsstyrning av tilluftsfläkt TF1. Frånluftstrycket vid GP12 regleras via varvtalsstyrning av frånluftsfläkt FF1. Vid lågfartsdrift används börvärde lågfart. Vid högfartsdrift används börvärde högfart. SKYDD Frysskydd Om returtemperaturen vid GT81 underskrider inställt värde övertar GT81 regleringen av värmeventilen SV31 för att förhindra att frysvakten löser ut. När GT81 reglerar SV31 forceras SV61 till 100% återvinning. Om returtemperaturen vid GT81 underskrider inställt värde stoppar aggregatet för att undvika frysning. Utlöst frysvakt återställes manuellt via serviceomkopplare SO1 eller via återstartsfunktion. Påfrostningsskydd VÅ För att förhindra påfrostning av värmeåtervinningsbatteriet på frånluftssidan minskas återvinningen vid frysrisk. Återvinningsventilen SV61 begränsar så att temperaturen vid GT21 ej understiger inställt värde. Spänningsbortfall Vid spänningsbortfall stänger uteluftspjäll ST21 och avluftspjäll ST22 via fjäderåtergång. Lågtemperaturvakt Vid låg temperatur i tilluften stoppas aggregat efter inställd tid för att undvika nedkylning. Funktion blockeras under sommardriftsfall samt vid stillastående aggregat. Lågtemperaturvakt återställes via serviceomkopplare SO1 eller via återstartsfunktion. Förreglingar Driftfel för pump P1 resp kortsluten frysskyddsgivare GT81 förreglar aggregatet vid vinterdriftsfall. Frånluftsfläkten FF1 och tilluftsfläkten TF1 är korsvis förreglade. Fel på temperaturgivare GT11 förreglar drift av aggregatet. Ändlägeskontakter i spjäll ST21 resp ST22 förreglar resp fläkt. Spjäll ska vara öppet innan fläktstart kan ske. Förreglingar återställs via serviceomkopplare SO1 eller via återstartsfunktion. MÄTNING Verkningsgradsberäkning Beräkning av verkningsgraden utförs när aggregat är i drift. Verkningsgrad i % beräknas med hjälp av temperaturgivare för uteluft GT41, frånluft GT31 och avluft GT42 enligt följande formel: ((GT31-GT42) / (GT31-GT41)) x 100 %. Larm för låg verkningsgrad utlöses om verkningsgraden underskrider inställd larmgräns och följande villkor är uppfyllda: Aggregat är i normal drift. Återvinningen i max. Vinterdriftsfall gäller. Larm återställs om något av villkor upphör att gälla. SFP (specific fan power) Aggregatets specifika fläkteffekt (SFP-värde) beräknas med hjälp av mätvärden från flödesgivarna GF41/GF42 samt fläktarnas momentana effekt via mätvärden från frekvensomriktarna CTF1/CFF1. SFP beräknas enligt följande formel: (Eleffekt tilluft(kw) + Eleffekt frånluft(kw)) / Maxflöde (m3/s). Maxflöde är det största av tillufts- eller frånluftsflödet. DRIFTTIDER Objekt Drifttid Kommentar TKDR Utefter verksamhet Drifttid aggregat TKHF Utefter verksamhet Drifttid högfartsdrift TKNK Inaktiverad Nattkyla TKBS 04:00-04:10 måndagar Motionering brandspjäll TKMO 12:00-12:10 måndagar Pumpmotion + ställdon Brandfunktioner Vid rökdetektering i tilluften GX71 stoppas aggregatet och uteluftsspjäll ST21 resp. avluftsspjäll ST22 stänger. Vid branddetektering i frånluften GT72 eller via byggnadens brandlarmscentral stoppas aggregatet. Uteluftspjäll ST21 och avluftsspjäll ST22 stänger. Nödstopp När nödstoppsfunktion aktiveras via DHC stoppar aggregatet, uppstart förreglas och larm avges. Vid deaktivering återstartar aggregat. LUFTBEHANDLING LB12 SNAMN REGISTRERING AVSER SIGN DATUM TJ 0123-DK-LB12 2(4)

8 MÄTSIGNALER GT41 C Uteluftstemperaturgivare GT81 C Returtemperaturgivare batteri GT11 C Tilluftstemperaturgivare GT31 C Frånluftstemperaturgivare GT42 C Avluftstemperaturgivare GT21 C Påfrostningsgivare VÅ GF41 m³/s Flödesgivare tilluft GF42 m³/s Flödesgivare frånluft GP11 Pa Tryckgivare tilluft GP12 Pa Tryckgivare frånluft CTF1_Hz Hz Aktuell Frekvens CTF1_A A Aktuell ström CTF1_V V Aktuell spänning CTF1_kW Kw Aktuell effekt CFF1_Hz Hz Aktuell Frekvens CFF1_A A Aktuell ström CFF1_V V Aktuell spänning CFF1_kW Kw Aktuell effekt ÅV_V % Verkningsgrad återvinning SFP kw/(m³/s) Aktuellt SFP-värde SN11_TL min Tid kvar till stopp (räknare timertid) STYRSIGNALER ST21 0/1 Manöver uteluftsspjäll ST22 0/1 Manöver avluftsspjäll TF1_M 0/1 Manöver tilluftsfläkt CTF1 % Styrsignal tilluftsfläkt FF1_M 0/1 Manöver frånluftsfläkt CFF1 % Styrsignal frånluftsfläkt P1 0/1 Manöver pump P2 0/1 Manöver pump VÅ SN11_D 0/1 Indikering aktiverad timer SV31 % Styrsignal värmeventil SV61 % Styrsignal VÅ INKERINGAR ST21_IÖ 0/1 Indikering öppet uteluftsspjäll ST21_IS 0/1 Indikering stängt uteluftsspjäll ST22_IÖ 0/1 Indikering öppet avluftsspjäll ST22_IS 0/1 Indikering stängt avluftsspjäll TF1_D 0/1 Driftind. tilluftsfläkt via GF41 FF1_D 0/1 Driftind. frånluftsfläkt via GF42 P1_D 0/1 Driftindikering pump P2_D 0/1 Driftindikering pump ÅV GX71 0/1 Indikering rök tilluft GX71_S 0/1 Indikering service tilluft GT72 0/1 Indikering brand frånluft SO1 0/1 Serviceomkopplare SN11 0/1 Indikering från timerknapp BLC 0/1 Brandlarmcentral GRÄNSVÄRDEN Objekt Leveransinställning Kommentar GT11_LLG +10 C Gräns lågtemperaturvakt vid drift GT11_LG +/-5 C Larmgräns avvikelselarm från BV GT81_LG +8 C Larmgräns frysvaktslarm GT31NK_G +18 C Gränsvärde stopp nattkyla GP11_LG +/-15 Pa Larmgräns avvikelselarm från BV GP12_LG +/-15 Pa Larmgräns avvikelselarm från BV P1_STP +12 C Utetemperaturgräns pumpstopp VÅ_LG + 50 % Larmgräns låg verkningsgrad SN11_T 120 min. Timertid vid förlängd drift TF1_SFD 60 sek. Uppstartsfördröjning tilluftsfläkt TF1_GRI 0,2 m³/s Gräns driftindikering flöde tilluft FF1_GRI 0,2 m³/s Gräns driftindikering flöde tilluft REGLERPARAMETRAR Objekt Leveransinställning Kommentar GT11_B +18 C Grundbörvärde tilluftstemperatur GT11_BB Beräknat Aktuellt börvärde tilluftstemp. GT11_X -20, -10, 0, +15 C Kurva utetemperatur GT11_Y 0, 0, 0, 0 C Kurva kompensering börvärde RVÅ_IT xxx sek. I-tid reglering värmeventil RVÅ_PB xx C P-band reglering värmeventil SV31_X -15, +10 C Kurva utetemperatur SV31_Y 50, 0 % Kurva kick under uppstart SV31_IT xxx sek. I-tid reglering värmeventil SV31_PB xx C P-band reglering värmeventil GT81MIN_B +10 C Minbegränsning returtemp drift GT81VH_B +17 C Varmhållning batteri stopp GT21_B -1 C Påfrostningskydd VÅ GP11_BL xxx Pa Börvärde tilluftstryck lågfart GP11_BH xxx Pa Börvärde tilluftstryck högfart GP11_BB Aktuellt Aktuellt börvärde tilluftstryck GP12_BL xxx Pa Börvärde frånluftstryck lågfart GP12_BH xxx Pa Börvärde frånluftstryck högfart GP12_BB Aktuellt Aktuellt börvärde frånluftstryck TF1_IT xx sek. I-tid reglering tilluftstryck TF1_PB xxxx Pa P-band reglering tilluftstryck FF1_IT xx sek. I-tid reglering tilluftstryck FF1_PB xxxx Pa P-band reglering tilluftstryck PARAMETRAR FRÅN DHC Nödstopp 0/1 Stopp av aggregat Återstart 0/1 Återstart av aggregat Sommar 0/1 Sommardriftsfall GT3U C Utetemperaturgivare LUFTBEHANDLING LB12 SNAMN REGISTRERING AVSER SIGN DATUM TJ 0123-DK-LB12 3(4)

9 LARM Objekt Prio F*¹ M*² Fördröjning Larmtext TF1_DS A x x 1 min. Driftstopp tilluftsfläkt, AS_Axxx Exempelskolan TF1_HM C 30 min. Handmanöver tilluftsfläkt, AS_Axxx Exempelskolan FF1_DS A x x 1 min. Driftstopp frånluftsfläkt, AS_Axxx Exempelskolan FF1_HM C 30 min. Handmanöver frånluftsfläkt, AS_Axxx Exempelskolan CTF1_SL B 5 min. Summalarm frekvensomformare, AS_Axxx Exempelskolan CFF1_SL B 5 min. Summalarm frekvensomformare, AS_Axxx Exempelskolan SO1_L B 60 min. Serviceomkopplare i frånläge, AS_Axxx Exempelskolan NÖDSTP_L A x 10 sek. Aggregat stoppat via nödstopp, AS_Axxx Exempelskolan P1_DS A Vinter x 1 min. Driftstopp pump, AS_Axxx Exempelskolan P1_HM C 30 min. Handmanöver pump, AS_Axxx Exempelskolan P2_DS A Vinter x 1 min. Driftstopp pump, AS_Axxx Exempelskolan P2_HM C 30 min. Handmanöver pump, AS_Axxx Exempelskolan VÅ_LL B 60 min. Låg verkningsgrad återvinning, AS_Axxx Exempelskolan GX71_L A x x 10 sek. Rökdetektering tilluft, AS_Axxx Exempelskolan GT72_L A x x 10 sek. Branddetektering frånluft, AS_Axxx Exempelskolan GX71_SL B 10 min. Servicelarm rökdetektor tilluft, AS_Axxx Exempelskolan GT81_FSS (sommardriftsfall) B x x 1 min. Frysskyddslarm värmebatteri, AS_Axxx Exempelskolan GT81_GFS (sommardriftsfall) B x x 1 min. Givarfel frysskyddsgivare värmebatteri, AS_Axxx Exempelskolan GT81_FSV (vinterdriftsfall) A x x 10 sek. Frysskyddslarm värmebatteri, AS_Axxx Exempelskolan GT81_GFV (vinterdriftsfall) A x x 10 sek. Givarfel frysskyddsgivare värmebatteri, AS_Axxx Exempelskolan GT11_TL B 15 min. Avvikande tilluftstemperatur, AS_Axxx Exempelskolan GT11_LTV A Vinter x 15 min. Lågtemperaturvakt tilluft, AS_Axxx Exempelskolan GT11_GF A x x 1 min. Givarfel tilluftsgivare, AS_Axxx Exempelskolan GT31_GF C 5 min. Givarfel frånluftsgivare, AS_Axxx Exempelskolan GT41_GF C 5 min. Givarfel uteluftsgivare, AS_Axxx Exempelskolan GT42_GF C 5 min. Givarfel avluftsgivare, AS_Axxx Exempelskolan GT21_GF C 5 min. Givarfel påfrostningsgivare, AS_Axxx Exempelskolan GP11_TL B 10 min. Avvikande tilluftstryck, AS_Axxx Exempelskolan GP11_GF A x 1 min. Givarfel tryckgivare tilluft, AS_Axxx Exempelskolan GP12_TL B 10 min. Avvikande frånluftstryck, AS_Axxx Exempelskolan GP12_GF A x 1 min. Givarfel tryckgivare frånluft, AS_Axxx Exempelskolan GF11_GF C 1 min. Givarfel flödesgivare frånluft, AS_Axxx Exempelskolan GF12_GF C 1 min. Givarfel flödesgivare frånluft, AS_Axxx Exempelskolan ST21_LÖ A x x 10 min. Uteluftsspjäll öppnar inte, AS_Axxx Exempelskolan ST21_LS B 10 min. Uteluftsspjäll stänger inte, AS_Axxx Exempelskolan ST22_LÖ A x x 10 min. Avluftsspjäll öppnar inte, AS_Axxx Exempelskolan ST22_LS B 10 min. Avluftsspjäll stänger inte, AS_Axxx Exempelskolan *¹ Förreglar aggregat *² Manuell återställning via SO1 eller DHC LUFTBEHANDLING LB12 SNAMN REGISTRERING AVSER SIGN DATUM TJ 0123-DK-LB12 4(4)

10 ST12 GN31 = ANALOG INGÅNG = GITAL INGÅNG AU = ANALOG UTGÅNG = GITAL UTGÅNG HusA- GT3U ST11 GYMNASTIKSAL HUS B LB21 - BXXX FLÄKTRUM GN32 FF1 RVÅ GT11 GX72 GP12 GT42 ST22 CFF1 GF42 GT81 TF1 GP11 GT21 GX71 OMKLÄDNING/SCH HUS B GM31 GT41 ST21 P1 CTF1 GF41 GM32 SV31 BLC AS-AXXX FÄLTBUSS CGX71/72 SO1 C/PLC AU AU AU AU SYSTEM 0123-LB21 Placering: LB21-GN31 Bxxx Gymnastiksal, Bxxx. LB21-GM31,-32 Bxxx Duschrum, Bxxx och Bxxx. LB21-ST41,-42 Bxxx Fläktrum, Bxxx. LB21 Bxxx Fläktrum, Bxxx. AS-Bxxx Bxxx Fläktrum, Bxxx. Betjänar: Apparatskåp: C/PLC: STYRNING Gymnastiksal, omklädningsrum och duschrum, Hus B. AS-Bxxx 0123BxxxDxxx Aggregat manövreras med serviceomkopplare SO1 placerad i apparatskåpsfront med lägena: FRÅN = Aggregatet är avställt (återställning av larm). AUT = Aggregatet styrs via automatik. Normalt läge: AUT. Säkerhets- och brandfunktioner skall vara inkopplade oavsett omkopplarläge. Larm avges om serviceomkopplaren står i läget FRÅN längre tid än normalt för service. Tidsperioden är inställbar i C/PLC. Aggregat styrs via tidsschema, fuktgivare och närvarogivare. Start/Stopp Aggregatet kan startas och stoppas via tidsschema. Vid uppstart öppnar först avluftsspjäll ST22 och när indikering erhållits för öppet läge startar frånluftsfläkt FF1. Värmeåtervinning RVÅ styrs till maximal återvinning och vid låg utetemperatur öppnar värmeventil SV31 till i C/PLC inställt värde. Efter inställd uppstartstid öppnar uteluftspjäll ST21 och när indikering erhållits för öppet läge startar tilluftsfläkt TF1 och normal reglering vidtar. Fuktgivare GM31 och GM32 När relativa fuktigheten vid GM31 eller GM32 i duschrum överstiger inställt gränsvärde styrs aggregat till drift. När mätvärdet sjunkit under gränsvärdet + hysteres stoppar aggregatet. Närvarogivare GN32 och GN32 Vid indikering från närvarogivare GN31 eller GN32 öppnar spjäll ST11 och ST12 och aggregat startar. Vid utebliven närvaroindikering under inställd frånslagsfördröjning stänger spjäll ST11 och ST12 och aggregatet stoppar. Nattkyla Sommartid kyls byggnaden nattetid med uteluft om följande villkor är uppfyllda: Det är sommardriftsfall. Utetemperatur över inställd gräns. Utetemperatur har överstigit börvärde tilluft med mer än 2 C i mer än 3 timmar under normal drifttid. Tidsschema nattkyla aktiv. Aggregatet ej i ordinarie drift. Aggregatet är i drift, värmeventil SV31 är stängd och värmeåtervinning RVÅ är frånkopplad. Nattkyla stoppar när frånluftstemperaturen vid GT11 sjunkit till inställt värde eller något av övriga startvillkor upphört att gälla. Under de första 10 minuterna ignoreras frånluftsvillkoren för att invänta korrekt mätvärde. Cirkulationspump P1 Pump P1 är i kontinuerlig drift vid vinterdriftsfall eller vid låg utetemp samt när värmeventil SV31 öppnar. Pumpen stoppas och värmeventilen SV31 tvångsstängs när utetemperaturen överstiger inställt värde för pumpstopp. Motionering vid pumpstopp sker via tidsschema i C/PLC. Efter motionskörning av pump motioneras även tillhörande styrventil SV31. Roterande värmeväxlare RVÅ Den roterande värmeväxlaren styrs till renblåsningsdrift av styrfunktionsenheten CRVÅ när värmebehov inte föreligger. Rotorn roterar ca 30 grader var 60:e minut. LUFTBEHANDLING LB21 SNAMN REGISTRERING AVSER SIGN DATUM TJ 0123-DK-LB21 1(4)

11 REGLERING Temperaturreglering Frånluftstemperatur vid GT11 reglerar tilluftstemperaturen så att inställt börvärde erhålls. Tilluftstemperaturen vid GT21 min/max begränsas. Vid ökande värmebehov sker regleringen i följande sekvens: 1. Värmeväxlare RVÅ ökar värmeåtervinning. 2. Värmeventil SV31 öppnar för värme. Reglering vid stoppat aggregat Vid vinterdriftsfall reglerar returvattenregulatorn värmeventilen så att inställd returtemperatur vid GT81 erhålles. Vid sommardriftsfall är SV31 stängd och motioneras i samband med pumpmotionering. Kylåtervinning Sommartid, då frånluftstemperatur vid GT11 är 2 lägre än utetemperatur, startas värmeväxlare RVÅ för maximal återvinning av kyla. Kylväxling upphör då frånluftstemperatur GT11 ej längre är lägre än uteluftstemperatur. Tryckreglering Tilluftstrycket vid GP11 regleras via varvtalsstyrning av tilluftsfläkt TF1. Frånluftstrycket vid GP12 regleras via varvtalsstyrning av frånluftsfläkt FF1. SKYDD Frysskydd Om returtemperaturen vid GT81 underskrider inställt värde övertar GT81 regleringen av värmeventilen SV31 för att förhindra att frysvakten löser ut. När GT81 reglerar SV31 forceras RVÅ till 100% återvinning. Om returtemperaturen vid GT81 underskrider inställt värde stoppar aggregatet för att undvika frysning. MÄTNING Verkningsgradsberäkning Beräkning av verkningsgraden utförs när aggregat är i drift. Verkningsgrad i % beräknas med hjälp av temperaturgivare för uteluft GT41, frånluft GT11 och avluft GT42 enligt följande formel: ((GT11-GT42) / (GT11-GT41)) x 100 %. Larm för låg verkningsgrad utlöses om verkningsgraden underskrider inställd larmgräns och följande villkor är uppfyllda: Aggregat är i normal drift. Återvinningen i max. Vinterdriftsfall gäller. Larm återställs om något av villkor upphör att gälla. SFP (specific fan power) Aggregatets specifika fläkteffekt (SFP-värde) beräknas med hjälp av mätvärden från flödesgivarna GF41/GF42 samt fläktarnas momentana effekt via mätvärden från frekvensomriktarna CTF1/CFF1. SFP beräknas enligt följande formel: (Eleffekt tilluft(kw) + Eleffekt frånluft(kw)) / Maxflöde (m3/s). Maxflöde är det största av tillufts- eller frånluftsflödet. DRIFTTIDER Objekt Drifttid Kommentar TKDR Utefter verksamhet Drifttid aggregat TKNK Inaktiverad Nattkyla TKBS 04:00-04:10 måndagar Motionering brandspjäll TKMO 12:00-12:10 måndagar Pumpmotion + ställdon Utlöst frysvakt återställes manuellt via serviceomkopplare SO1 eller via återstartsfunktion. Spänningsbortfall Vid spänningsbortfall stänger uteluftspjäll ST21 och avluftspjäll ST22 via fjäderåtergång. Lågtemperaturvakt Vid låg temperatur i tilluften stoppas aggregat efter inställd tid för att undvika nedkylning. Funktion blockeras under sommardriftsfall samt vid stillastående aggregat. Lågtemperaturvakt återställes via serviceomkopplare SO1 eller via återstartsfunktion. Brandfunktioner Vid rökdetektering i tilluften GX71 stoppas aggregatet och uteluftsspjäll ST21 resp. avluftsspjäll ST22 stänger. Vid rökdetektering i frånluften GX72 eller via byggnadens brandlarmscentral stoppas aggregatet. Uteluftspjäll ST21 och avluftsspjäll ST22 stänger. Nödstopp När nödstoppsfunktion aktiveras via DHC stoppar aggregatet, uppstart förreglas och larm avges. Vid deaktivering återstartar aggregat. Förreglingar Driftfel för pump P1 resp. kortsluten frysskyddsgivare GT81 förreglar aggregatet vid vinterdriftsfall. Frånluftsfläkten FF1 och tilluftsfläkten TF1 är korsvis förreglade. Fel på temperaturgivare GT21 eller GT11 förreglar drift av aggregatet. Ändlägeskontakter i spjäll ST21 resp ST22 förreglar resp. fläkt. Spjäll ska vara öppet innan fläktstart kan ske. Förreglingar återställs via serviceomkopplare SO1 eller via återstartsfunktion. LUFTBEHANDLING LB21 SNAMN REGISTRERING AVSER SIGN DATUM TJ 0123-DK-LB21 2(4)

12 MÄTSIGNALER GT41 C Uteluftstemperaturgivare GT81 C Returtemperaturgivare batteri GT21 C Tilluftstemperaturgivare GT11 C Frånluftstemperaturgivare GT42 C Avluftstemperaturgivare GM41 % RF Rumsgivare relativ fuktighet GM42 % RF Rumsgivare relativ fuktighet GF41 m³/s Flödesgivare tilluft GF42 m³/s Flödesgivare frånluft GP11 Pa Tryckgivare tilluft GP12 Pa Tryckgivare frånluft CTF1_Hz Hz Aktuell Frekvens CTF1_A A Aktuell ström CTF1_V V Aktuell spänning CTF1_kW kw Aktuell effekt CFF1_Hz Hz Aktuell Frekvens CFF1_A A Aktuell ström CFF1_V V Aktuell spänning CFF1_kW kw Aktuell effekt RVÅ_V % Verkningsgrad återvinning SFP kw/(m³/s) Aktuellt SFP-värde GN31/32_TL min Tid kvar till stopp (räknare frånslag) STYRSIGNALER ST21 0/1 Manöver uteluftsspjäll ST22 0/1 Manöver avluftsspjäll ST11 0/1 Manöver forceringsspjäll ST12 0/1 Manöver forceringsspjäll TF1_M 0/1 Manöver tilluftsfläkt CTF1 % Styrsignal tilluftsfläkt FF1_M 0/1 Manöver frånluftsfläkt CFF1 % Styrsignal frånluftsfläkt RVÅ_M 0/1 Manöver värmeåtervinning RVÅ % Styrsignal värmeåtervinning P1 0/1 Manöver pump SV31 % Styrsignal värmeventil INKERINGAR ST21_IÖ 0/1 Indikering öppet uteluftsspjäll ST21_IS 0/1 Indikering stängt uteluftsspjäll ST22_IÖ 0/1 Indikering öppet avluftsspjäll ST22_IS 0/1 Indikering stängt avluftsspjäll ST11_IÖ 0/1 Ind. öppet tryckavlastningsspjäll ST11_IS 0/1 Ind. stängt tryckavlastningsspjäll ST12_IÖ 0/1 Ind. öppet tryckavlastningsspjäll ST12_IS 0/1 Ind. stängt tryckavlastningsspjäll GN31 0/1 Indikering närvaro GN32 0/1 Indikering närvaro TF1_D 0/1 Driftind. tilluftsfläkt via GF41 FF1_D 0/1 Driftind. frånluftsfläkt via GF42 P1_D 0/1 Driftindikering pump GX71 0/1 Indikering rök tilluft GX71_S 0/1 Indikering service tilluft GX72 0/1 Indikering rök frånluft GX72_S 0/1 Indikering service frånluft SO1 0/1 Serviceomkopplare SN11 0/1 Indikering från timerknapp BLC 0/1 Brandlarmcentral GRÄNSVÄRDEN Objekt Leveransinställning Kommentar GT21_LLG +10 C Gräns lågtemperaturvakt vid drift GT11_LG +/-5 C Larmgräns avvikelselarm från BV GT11_Min 16 C Min tilluftsstemperatur GT11_Max 18 C Max tilluftstemperatur GT81_LG +8 C Larmgräns frysvaktslarm GT11NK_G +18 C Gränsvärde stopp nattkyla GP11_LG +/-15 Pa Larmgräns avvikelselarm från BV GP12_LG +/-15 Pa Larmgräns avvikelselarm från BV GN31_FFD 15 min. Frånslagsfördröjning GN32_FFD 15 min. Frånslagsfördröjning GM31_G 70 % RF Gränsvärde relativ fukt GM32_G 70 % RF Gränsvärde relativ fukt P1_STP +12 C Utetemperaturgräns pumpstopp RVÅ_LG + 70 % Larmgräns låg verkningsgrad SN11_T 120 min. Timertid vid förlängd drift TF1_SFD 60 sek. Uppstartsfördröjning tilluftsfläkt TF1_GRI 0,2 m³/s Gräns driftindikering flöde tilluft FF1_GRI 0,2 m³/s Gräns driftindikering flöde tilluft REGLERPARAMETRAR Objekt Leveransinställning Kommentar GT21_B +21 C Grundbörvärde frånluftstemperatur GT11_BB Beräknat Aktuellt börvärde tilluftstemp. RVÅ_IT xxx sek. I-tid reglering värmeventil RVÅ_PB xx C P-band reglering värmeventil SV31_X -15, +10 C Kurva utetemperatur SV31_Y 50, 0 % Kurva kick under uppstart SV31_IT xxx sek. I-tid reglering värmeventil SV31_PB xx C P-band reglering värmeventil GT81MIN_B +10 C Minbegränsning returtemp drift GT81VH_B +17 C Varmhållning batteri stopp GP11_B xxx Pa Börvärde tilluftstryck GP12_B xxx Pa Börvärde frånluftstryck TF1_IT xx sek. I-tid reglering tilluftstryck TF1_PB xxxx Pa P-band reglering tilluftstryck FF1_IT xx sek. I-tid reglering tilluftstryck FF1_PB xxxx Pa P-band reglering tilluftstryck PARAMETRAR FRÅN DHC ELLER ANNAN C Nödstopp 0/1 Stopp av aggregat Återstart 0/1 Återstart av aggregat Sommar 0/1 Sommardriftsfall GT3U C Utetemperaturgivare LUFTBEHANDLING LB21 SNAMN REGISTRERING AVSER SIGN DATUM TJ 0123-DK-LB21 3(4)

13 LARM Objekt Prio F*¹ M*² Fördröjning Larmtext TF1_DS B x x 1 min. Driftstopp tilluftsfläkt, AS_Bxxx Exempelskolan TF1_HM C 30 min. Handmanöver tilluftsfläkt, AS_Bxxx Exempelskolan FF1_DS B x x 1 min. Driftstopp frånluftsfläkt, AS_Bxxx Exempelskolan FF1_HM C 30 min. Handmanöver frånluftsfläkt, AS_Bxxx Exempelskolan CTF1_SL B 5 min. Summalarm frekvensomformare, AS_Bxxx Exempelskolan CFF1_SL B 5 min. Summalarm frekvensomformare, AS_Bxxx Exempelskolan SO1_L B 60 min. Serviceomkopplare i frånläge, AS_Bxxx Exempelskolan NÖDSTP_L A x 10 sek. Aggregat stoppat via nödstopp, AS_Bxxx Exempelskolan P1_DS B Vinter x 1 min. Driftstopp pump, AS_Bxxx Exempelskolan P1_HM C 30 min. Handmanöver pump, AS_Bxxx Exempelskolan RVÅ_LL B 60 min. Låg verkningsgrad återvinning, AS_Bxxx Exempelskolan RVÅ_SL B 5 min. Summalarm värmeväxlare, AS_Bxxx Exempelskolan GX71_L B x x 10 sek. Rökdetektering tilluft, AS_Bxxx Exempelskolan GX72_L B x x 10 sek. Rökdetektering frånluft, AS_Bxxx Exempelskolan GX71_SL B 10 min. Servicelarm rökdetektor tilluft, AS_Bxxx Exempelskolan GX72_SL B 10 min. Servicelarm rökdetektor frånluft, AS_Bxxx Exempelskolan GT81_FSS (sommardriftsfall) B x x 1 min. Frysskyddslarm värmebatteri, AS_Bxxx Exempelskolan GT81_GFS (sommardriftsfall) B x x 1 min. Givarfel frysskyddsgivare värmebatteri, AS_Bxxx Exempelskolan GT81_FSV (vinterdriftsfall) A x x 10 sek. Frysskyddslarm värmebatteri, AS_Bxxx Exempelskolan GT81_GFV (vinterdriftsfall) A x x 10 sek. Givarfel frysskyddsgivare värmebatteri, AS_Bxxx Exempelskolan GT21_TL B 15 min. Avvikande tilluftstemperatur, AS_Bxxx Exempelskolan GT21_LTV A Vinter x 15 min. Lågtemperaturvakt tilluft, AS_Bxxx Exempelskolan GT21_GF B x x 1 min. Givarfel tilluftsgivare, AS_Bxxx Exempelskolan GT11_GF B x x 1 min. Givarfel frånluftsgivare, AS_Bxxx Exempelskolan GT31_GF C 5 min. Givarfel frånluftsgivare, AS_Bxxx Exempelskolan GT41_GF C 5 min. Givarfel uteluftsgivare, AS_Bxxx Exempelskolan GM31_GF B 5 min. Givarfel rumsgivare fukt, AS_Bxxx Exempelskolan GM32_GF B 5 min. Givarfel rumsgivare fukt, AS_Bxxx Exempelskolan GT42_GF C 5 min. Givarfel avluftsgivare, AS_Bxxx Exempelskolan GP11_TL B 10 min. Avvikande tilluftstryck, AS_Bxxx Exempelskolan GP11_GF B x 1 min. Givarfel tryckgivare tilluft, AS_Bxxx Exempelskolan GP12_TL B 10 min. Avvikande frånluftstryck, AS_Bxxx Exempelskolan GP12_GF B x 1 min. Givarfel tryckgivare frånluft, AS_Bxxx Exempelskolan GF11_GF C 1 min. Givarfel flödesgivare frånluft, AS_Bxxx Exempelskolan GF12_GF C 1 min. Givarfel flödesgivare frånluft, AS_Bxxx Exempelskolan ST21_LÖ B x x 10 min. Uteluftsspjäll öppnar inte, AS_Bxxx Exempelskolan ST21_LS B 10 min. Uteluftsspjäll stänger inte, AS_Bxxx Exempelskolan ST22_LÖ B x x 10 min. Avluftsspjäll öppnar inte, AS_Bxxx Exempelskolan ST22_LS B 10 min. Avluftsspjäll stänger inte, AS_Bxxx Exempelskolan ST11_LÖ B 10 min. Forceringsspjäll öppnar inte, AS_Bxxx Exempelskolan ST11_LS B 10 min. Forceringsspjäll stänger inte, AS_Bxxx Exempelskolan ST12_LÖ B 10 min. Forceringsspjäll öppnar inte, AS_Bxxx Exempelskolan ST12_LS B 10 min. Forceringsspjäll stänger inte, AS_Bxxx Exempelskolan *¹ Förreglar aggregat *² Manuell återställning via SO1 eller DHC LUFTBEHANDLING LB21 SNAMN REGISTRERING AVSER SIGN DATUM TJ 0123-DK-LB21 4(4)

14 = ANALOG INGÅNG = GITAL INGÅNG AU = ANALOG UTGÅNG = GITAL UTGÅNG VP01 VP01-GT41 VS01- VVX1 VS01-P1 VS01- GT41 VS01-MQ41 VP01-MQ41 VV01- SV11 VS01- GT42 VS01- GT11 VS01 Ventilation VV01 VV01- SV81 VV01- GT31 VS01- SV11 VV01-GT11 VV01- VVX1 VS01- EXP1 VS02- VVX1 VS01- GP61 VS02-P1 VS01-MF41 VS02-MQ41 VV01 KV01 VV01-GT41 KV01- SV91 KV01- MF41 VV01- P1 VV01- MF41 VS02- SV11 VS02- EXP1 VS02- GT42 VS02- GT41 VS02-MF41 VS02- GT11 VS02 Radiatorer KV01 VP01 VP01- GT42 VS02- GP61 HUSA-GT3U VP01- MF41 INBROTTSLARM. MATNING INTEGRERINGSV. AS-AXXX FÄLTBUSS C/PLC AU AU AU AU AU SYSTEM 0123-UC01 Placering: A9XX Undercentral, plan 900 hus A. Betjänar: Apparatskåp: C/PLC: Värmesystem för hela skolan. AS-A9xx 0123A9xxDxxx VÄRMEKRETS VS01 STYRNING Pumpstyrning Cirkulationspump P1 är i kontinuerlig drift vid vinterdriftsfall. Vid sommardriftsfall styrs P1 till drift då någon av LB11-SV31 eller LB12-SV31 är öppen mer än 3 %. Vid pumpstart via värmeventil ska pump stoppa efter i C/PLC inställbar fördröjning. Vid pumpstopp under sommardriftsfall ska SV11 forceras till stängt läge. Motionskörning sker via tidsschema i C/PLC. Tryckreglering Tryckgivare styr via intern regulator varvtalet på cirkulationspumpen så att inställt konstanttryck erhålls. SKYDD Avvikelselarm Larm utlöses om mätvärde för reglerande givare avviker från börvärdet. Avvikelsens storlek och tidsfördröjning är individuellt inställbar i C/PLC för reglerande givare. Avvikelselarm blockeras vid pumpstopp. MÄTNING Energiberäkning Värmemängdsmätare för värme till ventilation VS01-MQ41 är ansluten till kommunikationsbuss för överföring av mätvärden. Avläsbara värden är momentan effekt i kw, energiförbrukningen i kwh samt temperaturer på fram- resp. returledningar. REGLERING Temperatur Temperaturgivare GT11, placerad i framledningen, reglerar via PLC/C ställdon för ventil SV11 så att beräknat börvärde enligt kurva erhålls. Kurvan har 4st brytpunkter och planar ut vid övre resp. nedre brytpunkt. Framledningsbörvärdet beräknas av: Kurva mot utomhustemperatur Parallellförskjutning FJÄRRVÄRMECENTRAL SNAMN REGISTRERING AVSER SIGN DATUM TJ 0123-DK-UC 1(4) VV01-MF41 flyttad, VS02-EXP1 kompl. TJ

15 VÄRMEKRETS VS02 STYRNING Pumpstyrning Cirkulationspump P1 styrs till drift då någon av VS11-P1, VS12-P1 eller VS13- P1 är i drift. Motionskörning vid längre stillestånd sker via tidsschema i C/PLC. REGLERING Temperatur Temperaturgivare GT11, placerad i framledningen, reglerar via C/PLC ställdon för ventil SV11 så att beräknat börvärde erhålls. Framledningsbörvärdet beräknas av: Max börvärde av VS11-GT11, VS12-GT11 och VS13-GT11 Parallellförskjutning. Tryckreglering Tryckgivare styr via intern regulator varvtalet på cirkulationspumpen så att inställt konstanttryck erhålls. SKYDD Lågtemperaturvakt Larm utlöses om temperaturen vid temperaturgivare GT11, placerad i framledning, understiger börvärdet med mer än inställt värde i C/PLC. Larmet blockeras vid sommardrift. Avvikelselarm Larm utlöses om mätvärde för reglerande givare avviker från börvärdet. Avvikelsens storlek och tidsfördröjning är individuellt inställbar i C/PLC för reglerande givare. Avvikelselarm blockeras vid pumpstopp. MÄTNING Energiberäkning Värmemängdsmätare för värme till radiatorer VS02-MQ41 är ansluten till kommunikationsbuss för överföring av mätvärden. Avläsbara värden är momentan effekt i kw, energiförbrukningen i kwh samt temperaturer på fram- resp. returledningar. TAPPVARMVATTEN VV01 Legionellafunktion För att motverka legionellatillväxt i tappvarmvattensystemet kan börvärdet för regleringen höjas under korta tidsperioder nattetid via tidkanal i C/PLC. BERÄKNING Flödesberäkning Flödesmätare för varmvatten VV01-MF41 är ansluten till kommunikationsbuss för överföring av mätvärden. Avläsbara värden är aktuell mätarställning. VÄRME PRIMÄR VP01 MÄTNING Energiberäkning Värmemängdsmätare för fjärrvärmevärme VP01-MQ41 är ansluten till kommunikationsbuss för överföring av mätvärden. Avläsbara värden är momentan effektförbrukning i kw, energiförbrukningen i kwh samt temperaturer på fram- resp. returledningar. KALLVATTEN KV01 STYRNING Inkommande kallvatten När en signal erhålls från inbrottslarmet att byggnaden är larmad och efter en i C/PLC inställbar fördröjningstid stängs ventilen SV91 för inkommande kallvatten. Fördröjningstiden inställs så att ev. diskmaskiner etc. hinner köra sitt program. SKYDD Brand Vid brandlarm från brandlarmscentral öppnar ventil SV91 omedelbart. MÄTNING Flödesberäkning Flödesmätare för kallvatten KV01-MF41 är ansluten till kommunikationsbuss för överföring av mätvärden. Avläsbara värden är aktuell mätarställning. STYRNING Pumpstyrning Cirkulationspump P1 är i kontinuerlig drift. REGLERING Temperatur Temperaturgivare GT11, placerad i framledning efter fjärrvärmeväxlaren, reglerar via C/PLC styrventilen SV11 så att inställd framledningstemperatur erhålls. SKYDD Högtemperaturvakt Om framledningstemperaturen vid GT31 överskrider inställt värde reglerar blandningsventilen SV81 att öppna mot kallvatten för att förhindra höga temperaturer på tappvarmvattnet. Förreglas vid legionellafunktion. Avvikelselarm Larm utlöses om mätvärde för reglerande givare avviker från börvärdet. Avvikelsens storlek och tidsfördröjning är individuellt inställbar i C/PLC för reglerande givare. Avvikelselarm blockeras vid pumpstopp. FJÄRRVÄRMECENTRAL SNAMN REGISTRERING AVSER SIGN DATUM TJ 0123-DK-UC 2(4) VV01-MF41 flyttad, VS02-EXP1 kompl. TJ

16 DRIFTTIDER Objekt Drifttid Kommentar VS01-P1_TKMO 12:00-12:10 måndagar Pumpmotion VS02-P1_TKMO 12:00-12:10 måndagar Pumpmotion VV01-P1_TKDR Kontinuerlig drift Drifttid VVC-pump VV01-TKLGA 03:45-04:15 söndagar Legionellahöjning MÄTSIGNALER VS01-GT11 C Framledningstemperatur VS01-GT41 C Framledningstemperatur VS01-GT42 C Returtemperatur VS01-MQ41_W kw Momentan effekt VS01-MQ41_Wh kwh Ackumulerad energiförbrukning VS02-GT11 C Framledningstemperatur VS02-GT41 C Framledningstemperatur VS02-GT42 C Returtemperatur VS02-MQ41_W kw Momentan effekt VS02-MQ41_Wh kwh Ackumulerad energiförbrukning VV01-GT11 C Framledningstemperatur efter VVX VV01-GT31 C Framledningstemp. efter SV81 VV01-GT41 C VVC-temperatur VV01-MF41 l Mätarställning VP01-GT41 C Tilloppstemperatur VP01-GT42 C Returtemperatur VP01-MQ41_W kw Momentan effekt VP01-MQ41_Wh kwh Ackumulerad energiförbrukning KV01-MF41 l Mätarställning GRÄNSVÄRDEN Objekt Leveransinst. Kommentar VS01-GT11_LG +/-5 C Larmgräns avvikelselarm från BV VS01-P1_SFD 30 min. Stoppfördröjning pump VS02-GT11_LG +/-5 C Larmgräns avvikelselarm från BV VS02-GT11_LLG -15 C Larmgräns lågtemplarm från BV VV01-GT11_LG +/-10 C Larmgräns avvikelselarm från BV VV01-GT31_G 60 C Gräns hög tappvarmvattentemp. VV01-GT41_LG 50 C Larmgräns lågtemp VVC REGLERPARAMETRAR Objekt Leveransinställning Kommentar VS01-GT11_BB Beräknat Beräknat börvärde VS01-GT11_X -20, -5, 3, 20 C Kurva utetemperatur VS01-GT11_Y x, x, x, x C Kurva börvärde VS01-GT11_FS 0 C Parallellförskjutning börvärde VS01-SV11_IT xxx sek. I-tid reglering värmeventil VS01-SV11_PB xxx C P-band reglering värmeventil VS02-GT11_BB Beräknat Beräknat börvärde VS02-GT11_FS 0 C Parallellförskjutning börvärde VS02-SV11_IT xxx sek. I-tid reglering värmeventil VS02-SV11_PB xxx C P-band reglering värmeventil VV01-GT11_B 55 C Börvärde tappvarmvatten VV01-GT11_BL 70 C Börvärde legionellahöjning VV01-SV11_IT xx sek. I-tid reglering värmeventil VV01-SV11_PB xxx C P-band reglering värmeventil STYRSIGNALER VS01-P1 0/1 Manöver pump VS01-SV11 % Styrsignal ställdon VS02-P1 0/1 Manöver pump VS02-SV11 % Styrsignal ställdon VV01-P1 0/1 Manöver pump VV01-SV11 % Styrsignal ställdon VV01-SV81 % Styrsignal ställdon KV01-SV91 % Styrsignal ställdon INKERINGAR VS01-P1_D 0/1 Driftindikering pump VS02-P1_D 0/1 Driftindikering pump VV01-P1_D 0/1 Driftindikering pump HUSA-INBROTT 0/1 Indikering larmstatus FJÄRRVÄRMECENTRAL SNAMN REGISTRERING AVSER SIGN DATUM TJ 0123-DK-UC 3(4) VV01-MF41 flyttad, VS02-EXP1 kompl. TJ

17 LARM Objekt Prio Fördröjning Larmtext VS01-P1_DS B 1 min. Driftstopp pump, AS_Axxx Exempelskolan VS01-P1_HM C 30 min. Handmanöver pump, AS_Axxx Exempelskolan VS01-GT11_TL B 10 min. Avvikande framledningstemperatur, AS_Axxx Exempelskolan VS01-GT11_GF B 1 min. Givarfel framledningsgivare, AS_Axxx Exempelskolan VS01-GP61_L A 10 min. Lågt tryck expansionskärl, AS_Axxx Exempelskolan VS01-GT41_GF C 10 min. Givarfel returgivare, AS_Axxx Exempelskolan VS02-P1_DSS (sommardriftsfall) B 5 min. Driftstopp pump, AS_Axxx Exempelskolan VS02-P1_DSV (vinterdriftsfall) A 1 min. Driftstopp pump, AS_Axxx Exempelskolan VS02-P1_HM C 30 min. Handmanöver pump, AS_Axxx Exempelskolan VS02-GT11_TL B 10 min. Avvikande framledningstemperatur, AS_Axxx Exempelskolan VS02-GT11_LL A 30 min. Låg framledningstemperatur, AS_Axxx Exempelskolan VS02-GT11_GFS (sommardriftsfall) B 1 min. Givarfel framledningsgivare, AS_Axxx Exempelskolan VS02-GT11_GFV (vinterdriftsfall) A 1 min. Givarfel framledningsgivare, AS_Axxx Exempelskolan VS02-GP61_L A 10 min. Lågt tryck expansionskärl, AS_Axxx Exempelskolan VS02-GT41_GF C 10 min. Givarfel returgivare, AS_Axxx Exempelskolan VV01-P1_DS B 5 min. Driftstopp pump, AS_Axxx Exempelskolan VV01-P1_HM C 30 min. Handmanöver pump, AS_Axxx Exempelskolan VV01-GT11_TL B 10 min. Avvikande tappvarmvattentemperatur, AS_Axxx Exempelskolan VV01-GT31_HL B 1 min. Hög tappvarmvattentemperatur, AS_Axxx Exempelskolan VV01-GT41_LL B 1 min. Låg VVC-temperatur, AS_Axxx Exempelskolan VS01-GT31_GF C 10 min. Givarfel tappvarmvattengivare, AS_Axxx Exempelskolan VS01-GT41_GF C 10 min. Givarfel VVC-givare, AS_Axxx Exempelskolan FJÄRRVÄRMECENTRAL SNAMN REGISTRERING AVSER SIGN DATUM TJ 0123-DK-UC 4(4) VV01-MF41 flyttad, VS02-EXP1 kompl. TJ

18 HusA- GT3U = ANALOG INGÅNG AU = ANALOG UTGÅNG = GITAL INGÅNG = GITAL UTGÅNG HUS A VS11 HUS B VS12 HUS C VS13 HusA-GT_Medel HusB-GT_Medel HusC-GT_Medel VS11-GT11 VS11-GT41 VS12-GT11 VS12- GT41 VS13-GT11 VS13-GT41 VS11-P1 VS12-P1 VS13-P1 VS11-SV31 VS12-SV31 VS13-SV31 VS02 AS-AXXX FÄLTBUSS C/PLC AU AU AU SYSTEM 0123-VS11, VS12, VS13 Placering: xxxx-gt31 Rumsplacering i beteckning. VS11-13 A9xx Undercentral, plan 900 hus A Betjänar: VS11: Hus A, VS12: Hus B, VS13: Hus C Apparatskåp: AS-A9xx C/PLC: 0123A9xxDxxx VÄRMEKRETS VS11 STYRNING Pumpstyrning Cirkulationspump P1 är i drift när SV31 är öppen mer än 3 %. Pumpen stoppas och SV31 stängs när utomhustemperaturen överstiger inställt värde under sommardriftsfall. Motionskörning sker via tidsschema i C/PLC. Efter motionskörning av pump motioneras även styrventil SV31. REGLERING Temperatur Temperaturgivare GT11, placerad i framledningen, reglerar via PLC/C ställdon för ventil SV31 så att beräknat börvärde erhålls. Kurvan har 4st brytpunkter och planar ut vid övre resp. nedre brytpunkt. Rumstemperaturkompensering beräknas utifrån temperaturmedelvärde i byggnaden mot aktuellt börvärde. Börvärde finns för verksamhetsdrift och frånvarodrift. Beräknad kompensering förskjuter framledningsbörvärdet. Värde för max höjning och max sänkning av BV ska vara inställbart. Tryckreglering Tryckgivare styr via intern regulator varvtalet på cirkulationspumpen så att inställt konstanttryck erhålls. SKYDD Lågtemperaturvakt Larm utlöses om temperaturen vid temperaturgivare GT11, placerad i framledning, understiger börvärdet med mer än inställt värde i C/PLC. Larmet blockeras vid sommardrift. Avvikelselarm Larm utlöses om mätvärde för reglerande givare avviker från börvärdet. Avvikelsens storlek och tidsfördröjning är individuellt inställbar i C/PLC för reglerande givare. Avvikelselarm blockeras vid pumpstopp. Framledningsbörvärdet beräknas av: Kurva mot utomhustemperatur Rumstemperaturkompensering Parallellförskjutning VS11, VS12, VS13 SNAMN REGISTRERING AVSER SIGN DATUM TJ 0123-DK-VS (4)

19 VÄRMEKRETS VS12 STYRNING Pumpstyrning Cirkulationspump P1 är i drift när SV31 är öppen mer än 3 %. Pumpen stoppas och SV31 stängs när utomhustemperaturen överstiger inställt värde under sommardriftsfall eller om centralpumpstopp via DHC aktiveras. Motionskörning vid längre stillestånd sker via tidsschema i C/PLC. Efter motionskörning av pump motioneras även tillhörande styrventil SV31. REGLERING VÄRMEKRETS VS13 STYRNING Pumpstyrning Cirkulationspump P1 är i drift när SV31 är öppen mer än 3 %. Pumpen stoppas och SV31 stängs när utomhustemperaturen överstiger inställt värde under sommardriftsfall eller om centralpumpstopp via DHC aktiveras. Motionskörning vid längre stillestånd sker via tidsschema i C/PLC. Efter motionskörning av pump motioneras även tillhörande styrventil SV31. REGLERING Temperatur Temperaturgivare GT11, placerad i framledningen, reglerar via PLC/C ställdon för ventil SV31 så att beräknat börvärde erhålls. Framledningsbörvärdet beräknas av: Kurva mot utomhustemperatur Rumstemperaturkompensering Parallellförskjutning Kurvan har 4st brytpunkter och planar ut vid övre resp. nedre brytpunkt. Rumstemperaturkompensering beräknas utifrån temperaturmedelvärde i byggnaden mot aktuellt börvärde. Börvärde finns för verksamhetsdrift och frånvarodrift. Beräknad kompensering förskjuter framledningsbörvärdet. Värde för max höjning och max sänkning av BV ska vara inställbart. Tryckreglering Tryckgivare styr via intern regulator varvtalet på cirkulationspumpen så att inställt konstanttryck erhålls. SKYDD Lågtemperaturvakt Larm utlöses om temperaturen vid temperaturgivare GT11, placerad i framledning, understiger börvärdet med mer än inställt värde i C/PLC. Larmet blockeras vid sommardrift. Avvikelselarm Larm utlöses om mätvärde för reglerande givare avviker från börvärdet. Avvikelsens storlek och tidsfördröjning är individuellt inställbar i C/PLC för reglerande givare. Avvikelselarm blockeras vid pumpstopp. Temperatur Temperaturgivare GT11, placerad i framledningen, reglerar via PLC/C ställdon för ventil SV31 så att beräknat börvärde erhålls. Framledningsbörvärdet beräknas av: Kurva mot utomhustemperatur Rumstemperaturkompensering Parallellförskjutning Kurvan har 4st brytpunkter och planar ut vid övre resp. nedre brytpunkt. Rumstemperaturkompensering beräknas utifrån temperaturmedelvärde i byggnaden mot aktuellt börvärde. Börvärde finns för verksamhetsdrift och frånvarodrift. Beräknad kompensering förskjuter framledningsbörvärdet. Värde för max höjning och max sänkning av BV ska vara inställbart. Tryckreglering Tryckgivare styr via intern regulator varvtalet på cirkulationspumpen så att inställt konstanttryck erhålls. SKYDD Lågtemperaturvakt Larm utlöses om temperaturen vid temperaturgivare GT11, placerad i framledning, understiger börvärdet med mer än inställt värde i C/PLC. Larmet blockeras vid sommardrift. Avvikelselarm Larm utlöses om mätvärde för reglerande givare avviker från börvärdet. Avvikelsens storlek och tidsfördröjning är individuellt inställbar i C/PLC för reglerande givare. Avvikelselarm blockeras vid pumpstopp. VS11, VS12, VS13 SNAMN REGISTRERING AVSER SIGN DATUM TJ 0123-DK-VS (4)

20 DRIFTTIDER Objekt Drifttid Kommentar VS11-P1_TKMO 12:00-12:10 måndagar Pumpmotion VS11-TKDR Utefter verksamhet Drifttid VS12-P1_TKMO 12:00-12:10 måndagar Pumpmotion VS12-TKDR Utefter verksamhet Drifttid VS13-P1_TKMO 12:00-12:10 måndagar Pumpmotion VS13-TKDR Utefter verksamhet Drifttid MÄTSIGNALER VS11-GT11 C Framledningstemperatur VS11-GT41 C Returtemperatur HusA-GT_Medel C Rumsmedeltemperatur VS12-GT11 C Framledningstemperatur VS12-GT41 C Returtemperatur HusB-GT_Medel C Rumsmedeltemperatur VS13-GT11 C Framledningstemperatur VS13-GT41 C Returtemperatur HusC-GT_Medel C Rumsmedeltemperatur STYRSIGNALER VS11-SV31 % Styrsignal ställdon VS11-P1 0/1 Manöver pump VS12-SV31 % Styrsignal ställdon VS12-P1 0/1 Manöver pump VS13-SV31 % Styrsignal ställdon VS13-P1 0/1 Manöver pump INKERINGAR VS11-P1_D 0/1 Driftindikering pump VS12-P1_D 0/1 Driftindikering pump VS13-P1_D 0/1 Driftindikering pump GRÄNSVÄRDEN Objekt Leveransinst. Kommentar REGLERPARAMETRAR Objekt Leveransinställning Kommentar VS11-GT11_BB Beräknat Beräknat börvärde VS11-GT11_X -20, -5, 3, 20 C Kurva utetemperatur VS11-GT11_Y x, x, x, x C Kurva börvärde VS11-GT11_FS 0 C Parallellförskjutning börvärde VS11-SV31_IT xxx sek. I-tid reglering värmeventil VS11-SV31_PB xxx C P-band reglering värmeventil VS11-RUM_FS Beräknat Aktuell kompensering av BV VS11-RUM_BV 21 C Börvärde rum verksamhet VS11-RUM_BVF 17 C Börvärde rum frånvaro VS11-GT11_FS 0 C Manuell förskjutning av BV VS12-GT11_BB Beräknat Beräknat börvärde VS12-GT11_X -20, -5, 3, 20 C Kurva utetemperatur VS12-GT11_Y x, x, x, x C Kurva börvärde VS12-GT11_FS 0 C Parallellförskjutning börvärde VS12-SV31_IT xxx sek. I-tid reglering värmeventil VS12-SV31_PB xxx C P-band reglering värmeventil VS12-RUM_FS Beräknat Aktuell kompensering av BV VS12-RUM_BV 21 C Börvärde rum verksamhet VS12-RUM_BVF 17 C Börvärde rum frånvaro VS12-GT11_FS 0 C Manuell förskjutning av BV VS12-GT11_BB Beräknat Beräknat börvärde VS13-GT11_X -20, -5, 3, 20 C Kurva utetemperatur VS13-GT11_Y x, x, x, x C Kurva börvärde VS13-GT11_FS 0 C Parallellförskjutning börvärde VS13-SV31_IT xxx sek. I-tid reglering värmeventil VS13-SV31_PB xxx C P-band reglering värmeventil VS13-RUM_FS Beräknat Aktuell kompensering av BV VS13-RUM_BV 21 C Börvärde rum verksamhet VS13-RUM_BVF 17 C Börvärde rum frånvaro VS13-GT11_FS 0 C Manuell förskjutning av BV PARAMETRAR FRÅN DHC ELLER ANNAN C GT3U C Utetemperaturgivare Sommar 0/1 Sommardriftsfall HusA-GT_Medel C Rumsmedeltemperatur HusB-GT_Medel C Rumsmedeltemperatur HusC-GT_Medel C Rumsmedeltemperatur VS11-GT11_LG +/-5 C Larmgräns avvikelselarm från BV VS11-GT11_LLG -15 C Larmgräns under BV VS12-GT11_LG +/-5 C Larmgräns avvikelselarm från BV VS12-GT11_LLG -15 C Larmgräns under BV VS13-GT11_LG +/-5 C Larmgräns avvikelselarm från BV VS13-GT13_LLG -15 C Larmgräns under BV VS11-FS_GH 3 C Gräns höjning av BV VS11-FS_GS -10 C Gräns sänkning av BV VS12-FS_GH 3 C Gräns höjning av BV VS12-FS_GS -10 C Gräns sänkning av BV VS13-FS_GH 3 C Gräns höjning av BV VS13-FS_GS -10 C Gräns sänkning av BV VS11, VS12, VS13 SNAMN REGISTRERING AVSER SIGN DATUM TJ 0123-DK-VS (4)

SYSTEM TA1-FF1. Apparatskåp: AS1 STYRNING TA1-FF1. Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema.

SYSTEM TA1-FF1. Apparatskåp: AS1 STYRNING TA1-FF1. Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema. SYSTEM Betjänar: Placering: Kontor Fläktrum Apparatskåp: AS1 STYRNING Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema. Vid uppstart startar först frånluftsfläkten FF1 och avluftspjäll ST22 öppnar. Värmeåtervinning

Läs mer

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1, VS-VS1 och VS2. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1, VS-VS1 och VS2. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING Adobe Placering: SYSTEM VP-VP1, VV-VV1, VS-VS1 och VS2 Värme Rad Ventkrets Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 Värme Radiatorer Pumpen stoppas och styrventilen stänger vid inställd pumpstoppgräns Pumpmotion

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3 Sidantal 17 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM PROJEKTERINGSANVISNING 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3 Rev. datum 2009-05-15 Landstingsservice i Uppsala län 750 17 UPPSALA Tel 018-611

Läs mer

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1 och VS-VS1. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1 och VS-VS1. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING SYSTEM VP-VP1, VV-VV1 och VS-VS1 Placering: Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING Rumskompensering Framledeningstemperaturens förskjuts om rumstemperaturen avviker från inställt värde under normaldrift.

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR

PROJEKTERINGSANVISNINGAR 1(11) PROJEKTERINGSANVISNINGAR FUNKTIONSBESKRIVNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE. 2 VENTILATIONSSYSTEM.. 3 VENTILATIONSAGGREGAT MED INTEGRERAD STYRUTRUSTNING 6 VÄRMESYSTEM. 7 SYSTEM OPTIMERING VÄRME. 8 BERGVÄRMEPUMPAR.

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

STADSFASTIGHETER MALMÖ

STADSFASTIGHETER MALMÖ A1 A2 FUNKTIONSÖVERSIKT Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Fjärrvärmecentral xxxx/ System 5600 betjänar fjärrvärmecentralens primärsida. System 5601-VVX011 betjänar värmekrets. System

Läs mer

7. DRIFTKORT RG SERIEN

7. DRIFTKORT RG SERIEN 7. DRIFTKORT GT1 Temperaturgivare tilluft F01 Tilluftsfilter ST1 Spjäll 1 OK1 Manöverbrytare GT2 Temperaturgivare frånluft F02 Frånluftsfilter ST2 Spjäll2 T1 Huvudbrytare GT3 Temperaturgivare ute TF01

Läs mer

EXP GP61 VVX VS10- SV11 VVX VV01- SV11 KV01-MF41 KV01. Se separat insamlingssystem Ingår i EE. OBJEKT

EXP GP61 VVX VS10- SV11 VVX VV01- SV11 KV01-MF41 KV01. Se separat insamlingssystem Ingår i EE. OBJEKT AS01- GT31 VVX EXP GP61 VS10- GT41 VS10- PV01 VS10- GT11 VS10 Radiatorer Ventilation VP01 VP01 VP01-ME41 VP01- MF41 VP01- GT41 VP01- GT42 VS10- SV11 VV01- SV11 VVX KV01 KV01-MF41 VV01- GT41 VV01-MF41 VVC01

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. Driftkortsbilaga

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. Driftkortsbilaga ERINGSANVISNINGAR Driftkortsbilaga 2014-06-17 Innehåll Förord 3 1 55 Kyla, KP1101, 85-01 4 2 56 Värme, VP1101, 86-01 8 3 57 Luftbehandling, LB1105, 87-01 12 4 57 Luftbehandling, LB1106, 87-02 18 5 57 Luftbehandling,

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. Driftkortsbilaga

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. Driftkortsbilaga ERINGSANVISNINGAR Driftkortsbilaga 2015-11-01 Innehåll Förord 3 1 55 Kyla, KP1101, 85-01 4 2 56 Värme, VP1101, 86-01 8 3 57 Luftbehandling, LB1105, 87-01 12 4 57 Luftbehandling, LB1106, 87-02 18 5 57 Luftbehandling,

Läs mer

STYRDOKUMENT SÖ-VE/VS

STYRDOKUMENT SÖ-VE/VS Reviderad: Upprättad: 2007-12-11 : Fastighet, Östersunds kommun 2 (14) INNEHÅLL: 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM...4 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM...4 8.1 ALLMÄNT...4 8.2 GENERELL DRIFTESKRIVNING

Läs mer

xxxx-b-5702 xxxx-b-as1, DDC

xxxx-b-5702 xxxx-b-as1, DDC xxxx-b-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) ST11 GT11 GP11 GP22 GP21 GT21 GQ21 FF1 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 FO21 GP91 GT81 P1 FO11 SV61 B-5702-SHG1 PREFAB TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN. (EE) PRINCIPIELL FLÖDESBILD

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Injusteringsprotokoll eq Fläkt Woods Projekts namn/objekt Anbudsnr Projektnr

Injusteringsprotokoll eq Fläkt Woods Projekts namn/objekt Anbudsnr Projektnr Injusteringsprotokoll eq Projekts namn/objekt Anbudsnr Projektnr Installationsadress Kundnummer Kundens namn Kundens beställningsnr Kundens beställn datum Kundens referens Telefonnr Ansvarig Anst nr System

Läs mer

Programmering av SYNCO700 N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1

Programmering av SYNCO700 N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1 B3140.3 SYNCO700 sv Betjäningsinstruktion Universalregulator RMU7 Programmering av SYNCO700 N.Q2 ST22 N.X7 ÖS N.X3 N.X2 N.Q1 N.X1 ST21 N.Y2 N.X5 =larm N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1 N.X6 ÖS N.Q5 = summalarm utgång

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

DETALJUPPGIFTER. Driftkort innehållande: Detaljflödesschema. Driftbeskrivning. Skolfastigheter EXEMPELSKOLAN NR.0123

DETALJUPPGIFTER. Driftkort innehållande: Detaljflödesschema. Driftbeskrivning. Skolfastigheter EXEMPELSKOLAN NR.0123 INNEHÅLLSBESKRIVNING Denna driftinstruktion behandlar installationerna tillhörande Exempelskolan. Driftinstruktionen är indelad i tre huvudavsnitt med följande innehåll. Innehållsbeskrivning. Innehållsförteckning.

Läs mer

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA TAC Xenta 3200 Reglerenheter - Värme C-10-71 2000-02-08 TAC Xenta 3200 är en familj av regulatorer, anpassad till små och medelstora applikationer. Ett antal regulatorer kan kopplas samman i ett nätverk.

Läs mer

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort 1. Allmänt Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort Funktionsguide GOLD version E, All Year omfort 1. Allmänt Funktionen All Year omfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Energiutredning av ventilationen i fastigheten Njord

Energiutredning av ventilationen i fastigheten Njord Energiutredning av ventilationen i fastigheten Njord Joacim Hammarberg Högskoleingenjörsprogrammet Energiteknik Umeå Universitet Examensarbete C-nivå Sammanfattning Detta examensarbete innefattar en energiutredning

Läs mer

STADSFASTIGHETER MALMÖ

STADSFASTIGHETER MALMÖ FUNKTIONSÖVERSIKT VÄRMEPUMP Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Värmecentral xxxx/ System 5501/5504 betjänar VMP System 5201 betjänar tappvarmvattenkrets System 5601 betjänar hetvatten/värmekrets

Läs mer

Corrigo E. Lon-interface variabellista Täcker alla varianter av Corrigo E.-LON från revision 1.2-1-0. Revision: 7 Datum: 10-10-27

Corrigo E. Lon-interface variabellista Täcker alla varianter av Corrigo E.-LON från revision 1.2-1-0. Revision: 7 Datum: 10-10-27 Corrigo E Lon-interface variabellista Täcker alla varianter av Corrigo E.-LON från revision 1.2-1-0 Revision: 7 Datum: 10-10-27 Copyright AB REGIN, Sweden, 2010 Corrigo E Ventilation Applikationsfiler,

Läs mer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat Dokument översatt från engelska 2076241-SE 03-10-2011 A002 1 Driftsättningsanvisningar Allmänt Systemairs aggregat funktionstestas på fabrik innan leverans. Automatiken är fabriksinställd

Läs mer

STADSFASTIGHETER MALMÖ

STADSFASTIGHETER MALMÖ FUNKTIONSÖVERSIKT VÄRMEPUMP Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Värmecentral xxxx/ System 5501/5504 betjänar VMP System 5201 betjänar tappvarmvattenkrets System 5601 betjänar hetvatten/värmekrets

Läs mer

Mall 1. Fjärrvärme & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös

Mall 1. Fjärrvärme & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Samordnad funktionsprovning sdatum: Start 2012-xx-xx Ver. 2012:1 Sidan 1 av 12 Mall 1. Fjärrvärme & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera

Läs mer

Bilaga 6. KNX Standard / Features of KNX and ETS / Load Control. Rumsfunktioner KNX SWEDEN Oliver Larsson. Apparatskåp/PLC: KNX

Bilaga 6. KNX Standard / Features of KNX and ETS / Load Control. Rumsfunktioner KNX SWEDEN Oliver Larsson. Apparatskåp/PLC: KNX KNX Standard / Features of KNX and ETS / Load Control Bilaga 6 KNX-SWEDEN_TYP1.DOC Betjänar: Kontor 1 UTBILDNINGSHANDLING System: TYP1 Bet Rev Dat Sign KNX-858-001 Sida 1 av 3 100 FUNKTIONSÖVERSIKT REGLERING

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 C-10-44 Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 erbjuder kombinerad värme- och tappvarmvattenreglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning SE.PREHEAT.10 Funktionsguide OLD version E/F, Förvärmning 1. Allmänt enom att förvärma uteluften kan man, vid kall utetemperatur och hög luftfuktighet, undvika utfällning av fukt i aggregatets uteluftsfilter.

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (8) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös

Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Samordnad funktionsprovning sdatum: Start 2012-xx-xx Ver. 2012:1 Sidan 1 av 14 Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera

Läs mer

Kompaktaggregat med integrerad styr. GEA COM4plus. En smart energieffektiv lösning. 1.600-25.000 m 3 /h. Air Treatment

Kompaktaggregat med integrerad styr. GEA COM4plus. En smart energieffektiv lösning. 1.600-25.000 m 3 /h. Air Treatment [ 15-300 kw ] Kompaktaggregat med integrerad styr GEA COM4plus En smart energieffektiv lösning 1.600-25.000 m 3 /h Air Treatment Snaval Snaval - storlekar och luftflöden Storlek 1 2 3 4 5 6 7 CL90 m 3

Läs mer

TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner

TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner TAC 2000 TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner TAC 2232 erbjuder kombinerad värme- och tappvarmvattenreglering för vattenburna värmesystem. Regulatorn

Läs mer

Funktionsguide GOLD, ReCO 2

Funktionsguide GOLD, ReCO 2 Funktionsguide GOLD, 1. Allmänt Funktionen är avsedd att säkerställa luftkvalitet eller lufttemperatur, genom recirkulation av frånluft och minsta möjliga uteluftsflöde. Funktionen kan användas i anläggningar

Läs mer

PLC-Styrskåp M238-UC Handbok ver. 1.0

PLC-Styrskåp M238-UC Handbok ver. 1.0 PLC-Styrskåp M238-UC Handbok ver. 1.0 Schneider Electric Buildings Sweden AB 2013-04-29 1 2 Schneider Electric Buildings Handbok PLC-Styrskåp M238-UC Innehåll 1. Allmänt... 5 1.1. PLC-Styrskåp M238-UC...

Läs mer

TAC 2000 TAC 2411, TAC 2412, TAC 2413 Reglerenheter - luftbehandling

TAC 2000 TAC 2411, TAC 2412, TAC 2413 Reglerenheter - luftbehandling TAC 000 TAC 000 TAC 4, TAC 4, TAC 43 Reglerenheter - luftbehandling I TAC 000-familjen ingår numera även en serie av avancerade systemlösningar för luftbehandling. Det är kompletta lösningar för fullständig

Läs mer

B Betjäning av RMU7 : Servicenivå / installatör. Välkommen till SYNCO700. sv Betjäningsinstruktion Universalregulator RMU7 SYNCO700

B Betjäning av RMU7 : Servicenivå / installatör. Välkommen till SYNCO700. sv Betjäningsinstruktion Universalregulator RMU7 SYNCO700 B3140.2 SYNCO700 sv Betjäningsinstruktion Universalregulator RMU7 Betjäning av RMU7 : Servicenivå / installatör Välkommen till SYNCO700 Building Technologies / HVAC Products SE1B3140sv2 060417 1/6 1 Behörighetsnivå

Läs mer

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral 1 (5) Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral Oavsett kopplingsprincip skall en installation av värmepump mot fjärrvärmecentral alltid granskas och godkännas av Södertörns

Läs mer

TAC 2112 Värmeregulator med optimeringsfunktioner

TAC 2112 Värmeregulator med optimeringsfunktioner TAC 2000 TAC 2112 Värmeregulator med optimeringsfunktioner TAC 2112 erbjuder värmereglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras efter utkompenserad styrkurva och referensgivare. Du får:

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 STYR-PROJEKTERING ÅF-Infrastructure AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Infrastructure AB Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås. Telefon 010-505

Läs mer

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 C-10-42 Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 erbjuder värmereglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras efter utekompenserad styrkurva och referensgivare.

Läs mer

Instruktion styrutrustning för luftvärmare

Instruktion styrutrustning för luftvärmare SE.Styrutrustning luftvärmare.09006 Instruktion styrutrustning för luftvärmare Sid Fläktreglering TDV-... Fläktreglering TDV-... Reglerpaket MII...6 Reglerpaket MAXI...7 Reglerpaket MIXI...8 Reglerpaket

Läs mer

BETECKNINGSSYSTEM BILAGA 4B DRIFTKORT

BETECKNINGSSYSTEM BILAGA 4B DRIFTKORT 2007-10-22 BETECKNINGSSYSTEM Landstinget i Östergötland BILAGA B DRIFTKORT Fastighetsförvaltning/Byggavdelning SID 1/19 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 DRIFTKORT... 2.1 Blad 01 Värmesystem

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Driftinstruktion REFERENS

Driftinstruktion REFERENS REFERENS Driftinstruktion Denna referens beskriver hur SISAB:s driftinstruktion ska upprättas, vad den ska innehålla samt exempel på hur den ska se ut. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie

Läs mer

eq Temperaturzon och externa fläktar Styr- och reglerutrustning,montering och installation

eq Temperaturzon och externa fläktar Styr- och reglerutrustning,montering och installation och externa fläktar Styr- och reglerutrustning,montering och installation Snabbguide temperaturzon och externa fläktar 1. Identifiera givare, ställdon och tillbehör mot materiallista. 2. Anslut givare,

Läs mer

Princip/ Driftkort IQHeat 100

Princip/ Driftkort IQHeat 100 Princip/ Driftkort IQHeat 100 Värmekrets T sekundär värme Framledning T Ute Styrventil/ Ställdon T sekundär värme retur Exp. PIA Prim. Retur Pump Tryck-/ nivålarm expansionskärl eller Tryckgivare sekundärsida

Läs mer

UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning

UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning Industrivägen 3 S-760 40 Väddö Tel. 0176-50765 Fax. 0176-52322 E-mail: info@luftreglering.se 2004-01 Innehållsförteckning Inledning.

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL Styr- och övervakningsenhet INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL 2011-05-25 info@hagabindustri.se Install 130626 Styr- och övervakningsenhet INKOPPLING AV SPJÄLL ellan spjäll och används 4-ledare

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 1.2 AGGREGATETS DELAR OCH BIFOGADE KOMPONENTER

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 1.2 AGGREGATETS DELAR OCH BIFOGADE KOMPONENTER 1 ALLMÄNT 1.1 ALLMÄN INFORMATION Läs genom denna instruktion innan arbeten med aggregatet påbörjas. Skada på aggregatet eller del där av orsakat av felaktigt handhavande kan ej anses vara föremål för garanti.

Läs mer

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek VENTILATION Frisk luft eller bara problem Ventilation, principer Aggregat och fläktar Styrsystem OVK Obligatorisk ventilationskontroll Förväntningar påp bra ventilation Brukarens förvf rväntningar Frisk

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Rörsystem. Värmepumpsystem 1 (11) Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Tekniska krav och anvisningar. Rörsystem. Värmepumpsystem 1 (11) Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Värmepumpsystem Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet gäller

Läs mer

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning G:\Produkter\Reglerutrustning\TFA1\Anvisningar\Original används ej\reglercentral TFA1RK.doc 090330/ol - 1 - Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning Generell funktion Reglercentralen är

Läs mer

RAMBESKRIVNING STYR Kv Gustav Adolf 1, Helsingborg. Förfrågningsunderlag Kod: Rubrik/Beteckning/Text: Mängd: Helsingborg. Arbetsnr: Uppdragsansvarig:

RAMBESKRIVNING STYR Kv Gustav Adolf 1, Helsingborg. Förfrågningsunderlag Kod: Rubrik/Beteckning/Text: Mängd: Helsingborg. Arbetsnr: Uppdragsansvarig: 1 AB HELSINGBORGSHEM TOTALENTREPRENAD NYBYGGNAD AV STUDENTBOSTÄDER KV GUSTAV ADOLF 1, HELSINGBORG STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM () RAMBESKRIVNING STYR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG PM1 Kristian Jankelius Helsingborg

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

1. ANVISNING Version 3.2

1. ANVISNING Version 3.2 Sidantal 38 Version 3.2 Stockholms Hamn AB Box 273 14 102 54 STOCKHOLM Tel 08-670 26 00 Fax 08-665 08 38 E-post info@stockholmshamnar.se Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT 3 2 MÅL 5 3 FÖRUTSÄTTNINGAR 6

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat. Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s

Luftbehandlingsaggregat. Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s Luftbehandlingsaggregat Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s en ny generation med LCC i fokus Ett kompakt luftbehandlingsaggregat med kyla som ett självklart tillval. Envistar-serien bygger på den kunskap

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 7551605 Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 751605 Funktionsbeskrivning Oljepanna: Temperaturregleringen av pannan sker från

Läs mer

x = Utförd kontroll. Regionservice Formulär: Ronderingsprotokoll energioptimering

x = Utförd kontroll. Regionservice Formulär: Ronderingsprotokoll energioptimering 1 (6) Affkod/ Kontrollpunkt Kund: Regionservice Skåne Fastighetsbeteckning: Formulär: Ronderingsprotokoll energioptimering Utomhustemperatur vid rondering: x C Datum: x = Utförd kontroll. Rondering utförd

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT EU. Aggregat 6 (1 ) / ftx-stenqvist Rev B 2009/10/23. Storlek 53 Sida 1. Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT EU. Aggregat 6 (1 ) / ftx-stenqvist Rev B 2009/10/23. Storlek 53 Sida 1. Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s Storlek 53 Sida 1 Kund Stenqvist Kundens ref. Vår ref. Anton Svan Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s Externt tryckfall 350 Pa Externt tryckfall 350 Pa Spänning 3 x 400, 50 Hz Vikt 4601 kg

Läs mer

Inkopplingsanvisning styrskåp

Inkopplingsanvisning styrskåp Inkopplingsanvisning styrskåp VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 02 21 Sida 1 av 8 Doc. r. D1044 04 Innehåll 1. Allmänt... 3 Ytterligare information...

Läs mer

BAS-REG 2 manual. Vers

BAS-REG 2 manual. Vers BAS-REG 2 manual Vers. 2.1.3 111011 Innehållsförteckning Anslutningar och tryckknappar 3 Funktion 4-5 Inkoppling 6-7 Driftsättning 8-20 Huvudmeny 8 Larm 8 Givare 8 Värden utgångar 9 Ställbara börvärden

Läs mer

Climatix Modbus Kommunikation modul

Climatix Modbus Kommunikation modul Climatix Modbus Kommunikation modul 1.1 Coil status Coil states Adress Beskrivning Värde/ Enhet 0x0001 Larmåterställning 01 Av*På 0x0002 Aktivera kommunikationstest 01 Nej*Ja Kommentar 0x0003 Kommunikationstest

Läs mer

2.6 Bildhantering Bilaga 2

2.6 Bildhantering Bilaga 2 2.6 Bildhantering Bilaga 2 Samtliga bilder skall lagras på ny server för byggnaden. Systembilder skall upprättas för samtliga system beskrivna i entreprenadhandling. Även övriga indikeringar, styrningar

Läs mer

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION Yttermått Längd Bredd Höjd 1510 mm 707 mm 720 mm Spänning 220-230 V / 50 Hz 1~ fast matningskabel Säkring 10 A, snabb (ACW-modellerna) Säkring 16 A, snabb (ACE-modellerna),

Läs mer

DRIFTKORT. Projekt: Sjukhus. Automatikprodukter

DRIFTKORT. Projekt: Sjukhus. Automatikprodukter Projekt: Sjukhus Rumsreglering på sjukhus På ett sjukhus finns det olika behov av rumsreglering och detta kräver en flexibilitet med styrning och övervakning. Med de produkter som erbjuder finns det inbyggd

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 3. Exempelmallar. Dokument Exempelmallar. Sidnr 1(18)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 3. Exempelmallar. Dokument Exempelmallar. Sidnr 1(18) 1(18) Sidantal 18 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 3. Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(18) Innehållsförteckning Allmänt...3

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176.

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176. Instruktion för drift och skötsel 4.0176.40 2005-06-09 Ers. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3 Allmän beskrivning VKA-ST-1 för vätskekylaggregat hanterar följande komponenter: 1 till 3 kompressorer

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

GreenMaster. Luftbehandlingsaggregat

GreenMaster. Luftbehandlingsaggregat GreenMaster Luftbehandlingsaggregat PRODUKTKATALOG 15 Air-Site Air-Site AB är ett kompetensföretag med tiotals år av innovationer, nytänkande och kvalitativ produktutveckling. Vårt huvudkontor med produktion,

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Förbättringsguide fjärrkyla. Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla

Förbättringsguide fjärrkyla. Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla Förbättringsguide fjärrkyla Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla Innehåll 1. Analys av fastighetssystem...3 2. Statistik analys...4 2.1 Kortslutning KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKR

Läs mer

Borås Lasarett STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 2001 1. Revisionsdatum. 040406. Ver 1:3

Borås Lasarett STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 2001 1. Revisionsdatum. 040406. Ver 1:3 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Borås Lasarett CCD Engineering Erik Andersen Ängsjövägen 0 Rydboholm ENGINEERING STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄNK RUBRIK SIDA Innehållsförteckning

Läs mer

Regulator TAC2411. Handbok. TAC förbättrar inomhusmiljö och driftsekonomi. 0-004-7549-0 (SE), 1998-02-16. Kylåtervinning 100 % Neutralzon 0 %

Regulator TAC2411. Handbok. TAC förbättrar inomhusmiljö och driftsekonomi. 0-004-7549-0 (SE), 1998-02-16. Kylåtervinning 100 % Neutralzon 0 % Regulator TAC4 Handbok TAC förbättrar inomhusmiljö och driftsekonomi. + + 00 % Kylåtervinning Värmebatteri VVX Kylbatteri 0 % Neutralzon Värmebehov Kylbehov 0-004-7549-0 (SE), 998-0-6 Innehåll TAC4 Handbok

Läs mer

RMU710-3 RMU720-3 G a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO RMU RMZ790 3 RMZ791

RMU710-3 RMU720-3 G a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO RMU RMZ790 3 RMZ791 G340. sv Installationsanvisning Universalregulator SYNCO 700 RMU70-3 RMU720-3 Montering A 49...70 mm 30Z0 min. 0 mm 49...70 mm 30Z B 44...65 mm 30Z2 min. 05 mm 44...65 mm 30Z3 min. 05 mm 44...65 mm 30Z4

Läs mer

Drift- och Sköteselanvisning RGSP SERIEN

Drift- och Sköteselanvisning RGSP SERIEN Innehåll 1. BRUKSANVISNING... 3 1.1. ALLMÄNT... 4 1.2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 4 1.3. SÄKERHETSANVISNINGAR... 4 1.4. FUNKTIONSBESKRIVNING- GENERELL... 5 1.5. ALTERNATIVA UTFÖRANDEN... 6 2. ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE

Läs mer

STOCKHOLMS HAMN. 1. ANVISNING Version 1.1

STOCKHOLMS HAMN. 1. ANVISNING Version 1.1 Sidantal 9 PREFABRICERADE SYSTEM FÖR ENKLARE FASTIGHETER Version. Stockholms Hamn AB Box 273 4 02 54 STOCKHOLM Tel 08-670 26 00 Fax 08-665 08 38 E-post info@stockholmshamnar.se Innehållsförteckning Sid

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Xzone

Funktionsguide GOLD, Xzone Funktionsguide GOLD, Xzone 1. Allmänt Funktionen Xzone är avsedd att kunna styra en extra temperaturzon via ventilationsanläggningen. Det finns ibland behov av att reglera en del av anläggningen med andra

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

Regulator TAC2411. Handbok. TAC förbättrar inomhusmiljö och driftsekonomi. 0-004-7549-1 (SE), 2000-02-04 100 % 0 %

Regulator TAC2411. Handbok. TAC förbättrar inomhusmiljö och driftsekonomi. 0-004-7549-1 (SE), 2000-02-04 100 % 0 % Regulator TAC2411 Handbok TAC förbättrar inomhusmiljö och driftsekonomi. + + 100 % 0 % 0-004-7549-1 (SE), 2000-02-04 Innehåll TAC2411 Handbok Detta dokument innhåller information som är TACs egendom och

Läs mer

RMH760B-3 G3133.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMH760B-3 2 RMZ790 3 RMZ791

RMH760B-3 G3133.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMH760B-3 2 RMZ790 3 RMZ791 G3133.1 sv Installationsanvisning Värmeregulator SYNCO 700 RMH760B-3 Montering A 49...70 mm 3110Z10 min. 110 mm 49...70 mm 3110Z11 B 44...65 mm 3110Z12 min. 105 mm 44...65 mm 3110Z13 min. 105 mm 44...65

Läs mer

RMU710B-3 RMU720B-3 G3150.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMU710...730 2 RMZ790 3 RMZ791

RMU710B-3 RMU720B-3 G3150.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMU710...730 2 RMZ790 3 RMZ791 G350. sv Installationsanvisning Universalregulator SYNCO 700 RMU70B-3 RMU720B-3 Montering A 49...70 mm 30Z0 min. 0 mm 49...70 mm 30Z B 44...65 mm 30Z2 min. 05 mm 44...65 mm 30Z3 min. 05 mm 44...65 mm 30Z4

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 G3076.1 sv Installationsinstruktion Rumsregulator T Applikationer Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 DIP-omkopplare Ställdonets funktion Typbeteckning - Kyltak / radiator T - 2-rörs Fan Coil T med

Läs mer

Svensk Ventilation lunchmöte om Verkningsgrad 2014-10-13. Jan Risén

Svensk Ventilation lunchmöte om Verkningsgrad 2014-10-13. Jan Risén Svensk Ventilation lunchmöte om Verkningsgrad 2014-10-13 1 Innehåll 1. Standarder för beräkning av verkningsgrad i värmeåtervinningssystem. 2. Några beräkningsexempel där de olika standarderna tillämpas.

Läs mer

Byälvsvägen , Bagarmossen. - VVC-förluster.

Byälvsvägen , Bagarmossen. - VVC-förluster. Byälvsvägen 197-263, Bagarmossen. - VVC-förluster. Denna rapport redovisar resultat från mätningar av system för värme, varmvatten och VVC, för flerbostadshus med fjärrvärmeundercentral vid Byälvsvägen

Läs mer

Tappvarmvatten. Pump RAD (Blandnings vent.) Stänger VV Öppnar RAD ECO Z0 2. Ändring av menyrader. Manuell styrning TILL/FRÅN

Tappvarmvatten. Pump RAD (Blandnings vent.) Stänger VV Öppnar RAD ECO Z0 2. Ändring av menyrader. Manuell styrning TILL/FRÅN 1 RC avtängd (frostskydd) Rad, autoläge Rad, ej ur-funktion och eco Tappvarmvatten Pump RAD (Blandnings vent.) Stänger VV Öppnar RAD 1 2 5 6 7 8 1 3 7 Pump VVC Pump Laddning Autodrift Nattsänkning Sänkning

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING I2843-S-06.04 STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. ELSCHEMA bilaga. 1 5. CE dokument bilaga.

Läs mer

SEHA Styr- och övervakningsenhet

SEHA Styr- och övervakningsenhet 1. INKOPLLIN AV TÄLLDON (BRANDPJÄLL PJ1 PJ8, TRYCKAVLATNINPJÄLL PJ9) BYLAR FR VALBARA INTÄLLNINAR KABELTYP en kan anslutas med t.ex. EKKX 1x4x0.5 om avståndet mellan ställdon och övervakningsenhet understiger

Läs mer

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341.

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. TD.doc 1(13) Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning TD.doc 2(13) Komponentförteckning-

Läs mer

Daggpunktsreglering ecos D

Daggpunktsreglering ecos D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Från

Läs mer