JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB."

Transkript

1 Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument och hjälpmedel inom vården är exempel på sånt som faller inom samma benämning. En fullfjädrad säljare och marknadsförare av tekniska varor känner till tekniken bakom varje produkt, men kan också förklara fördelarna med den för en oinvigd. Försäljningskompetens är i många fall en bristvara i ingenjörsdrivna företag och möjligheten att både få arbete och en ytterst viktig position är god. Såväl internationella aktörer som mindre, nystartade och nationella företag hör till de som vill rekrytera personal med den här typen av kompetens. Jag hade arbetat som undersköterska i tolv år, och kunde nästan ingenting om teknik. Men jag kände att det var dags att vända blad i livet, så därför sökte jag in på och marknadsföring. Teknikbiten löste sig fint, tack vare duktiga lärare och bra kurser JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Yrkeshögskolan i Mölnlycke, Mölnlycke Besöksadress: Långenäsvägen 5 Tel: /-08 /-09 /-60 Fax:

2 Utbildningens kurser TEKNISK FÖRSÄLJNING Utbildningen har 17 huvudmoment/delkurs(er). Affärsekonomi 25 Yh-poäng Kursen ska ge de studerande ett helhetsperspektiv på företagets affärer och skapa en förståelse för hur företag fungerar och styrs samt utveckla deltagarnas färdigheter i att använda ekonomiska modeller och begrepp för planering och styrning av företag mot ökad lönsamhet med koppling till säljarbetet. - Årsredovisningen som utgångspunkt för affärsplaneringen - Grundläggande ekonomistyrning med modeller för resultatplanering, täckningsbidrag, kalkylering och budgetering - Grundläggande redovisning - Företagets finansiering - Affärssimulering i form av spel och praktikfall Affärsjuridik 20 Yh-poäng Målet för kursen är att ge grundläggande kunskap om affärsjuridikens betydelse för beslutsfattandet i företagen samt vilka lagar och avtal som reglerar olika affärsförhållanden. Kursen ska också utveckla förmågan att lösa juridiska problem och tolka juridiska dokument inom affärslivet. - Beskrivning av rättsväsendets organisation - Introduktion till lagar och avtal som reglerar olika affärsförhållanden såsom t ex avtalsrätt, standardavtal, köprätt, konsumenträtt, krediträtt, immaterialrätt, associationsrätt och arbetsrätt - Förebygga och lösa juridiska problem och tvister i företagen - Tolkning av juridiska dokument som förekommer i affärslivet - Affärsetik Affärsutveckling med hållbara affärer 10 Yh-poäng Målet i kursen är att den studerande skall förstå hur en säljare bidrar i affärsutvecklingen för att i nästa led lyckas bättre i säljprocessen. - Innovation och entreprenörskap - Omvärldsanalyser - Nya marknader - Hållbara affärer - Hållbar utveckling som affär - Certifieringar - Strategi- och målformulering - Affärsplanering - Produktutveckling och paketering

3 Engelsk affärskommunikation 15 Yh-poäng Målet för kursen är att de studerande skall fördjupa sina kunskaper i engelska avseende såväl muntlig som skriftlig kommunikation. De skall både kunna föra ett samtal och göra en presentation inför en större grupp samt aktivt använda engelska i tal och skrift i både vardagsliv och arbetsliv. Engelska skall kunna användas som koncernspråk Kursinnehåll - Affärsengelska - Engelska inom specialiseringsområdet - Tala, läsa, skriva och lyssna men anpassat till utbildningens särskilda vokabulär - Skriva offerter, muntligt presentera en lösning och förhandla med en kund - Använda språkverktyg Examensarbete 15 Yh-poäng Examensarbetet syftar till att den studerande på sin LIA-plats genomför en större arbetsuppgift som ett avgränsat projekt med branschtekniskt innehåll. Examensarbetet skall ge den fördjupning och breddning av de yrkestekniska kunskaperna och vana vid självständigt arbete med större uppgift. Examensarbetet utförs vanligen för en uppdragsgivare och skall vara en tillämpning av de teoretiska studierna i praktisk handling, alltså ett sätt att använda och testa de kunskaper utbildningen givit i praktiken. Examensarbetet innefattar en examensrapport och praktisk redovisning, och ställer höga krav på eget arbete och självständighet i utförandet. Industriteknik och design 30 Yh-poäng Kursen skall ge en översiktlig förståelse för värde- och bearbetningskedjor från råvara till färdig produkt samt kunskap om några av Sveriges viktigaste exportbranscher och tillverkningsföretag. Här ges också grundläggande kunskap och begreppsförståelse för olika typer av material och deras relaterade bearbetnings- och tillverkningsmetoder, strategier och metoder för produktionsutveckling Kursinnehåll - Teknik- och industrihistoria - Från gruva till plåt - Från olja till plast - Från skog till pappersmassa - Företags-/produktkunskap om Sveriges största företag - Industrimekanik - Material och tillverkning - Produktionsutveckling och produktionssystem i olika branscher - Produktutveckling och produktdesign - Marknadssamspelet design/användarvänlighet och teknik - Lean - Certifiering, standarder (ISO 9001, ISO 14001) Produktplanering - CAE (CAD, VR, Form o läge) Yrkeshögskolan i Mölnlycke, Mölnlycke Besöksadress: Långenäsvägen 5 Tel: /-08 /-09 /-60 Fax:

4 Informationsteknik 20 Yh-poäng Kursen skall ge begreppskunskap och allmänteknisk förståelse för elektronik, data samt tillämpningar av informations- och kommunikationsteknologi. - Mikroelektronik - Kretselektronik - Sensorteknik - Spänningslära - Starkströmsteknik - Datorkunskap (standarder, plattformar, hårdvara, server, webb, hosting) - Programmering - Digital kommunikation - Data- och kommunikationsinfrastruktur Kundrelationer 10 Yh-poäng Målet för kursen är att de studerande skall utveckla förmågan att se, medverka i och utveckla sociala relationer vid säljsammanhang. Kursen ger också olika psykologiska aspekter på möten mellan människor och gruppbeteenden. Mycket gruppdiskussioner. Kursen skall ge kunskap i hur verktyg för marknadssegmentering och kundkategorisering skall användas. Kursen skall belysa vikten av långsiktighet i affärsrelationer - Personanalyser och anpassning till olika personligheter - Gruppbeteenden - Hur man får kunden att prata om sin verksamhet och sina underliggande behov - Mental träning - Kommunikation och samarbete med olika funktioner, chefer, inköpare etc - Hur skapa och underhålla långvariga kundrelationer Lärande i arbete 1, Introduktion 45 Yh-poäng Kursen skall ge den studerande motivation och erfarenheter som förberedelse för fortsatt utbildning. Kursen skall även ge den studerande branschkännedom och personliga kontakter med redan yrkesverksamma inom området för att få en inblick i arbetets art. Genom en introduktion på företaget skall den studerande få kunskaper om företagets verksamhet, affärsidé och organisation. LIA-perioden skall ge kunskaper om framtida arbetsuppgifter och den framtida yrkesrollen. Den skall också påbörja skapandet av en individuell kompetensprofil utifrån den studerandes intresse och anpassas till arbetsplatsens behov. Efter LIA-perioden skall de studerande kunna redogöra för företagets verksamhet och organisation. De skall utöver det kunna ge en allmän presentation av företagets olika yrkeskategorier och kunna delta i olika möten. Dessutom skall de studerande kunna utföra såväl allmänna arbetsuppgifter som vissa specifika inom försäljning. Lärande i arbete 2, Specialisering 45 Yh-poäng Den arbetsplatsförlagda utbildningen skall konkretisera, utveckla och komplettera de kunskaper den studerande fått inom den skolförlagda utbildningen. Dels inför den professionella framtid som väntar och dels för att ha som underbyggnad inför kommande teoretiska studier. Dessutom skall den ge den studerande kunskap om och problemställningar som förekommer i en säljares vardag. LIA-perioden skall påbörja skapandet av en individuell kompetensprofil som är anpassad till företagets behov med hänsyn tagen till de begränsningar och möjligheter verksamheten ger. LIA-perioden ska också ge en kunskapsfördjupning anpassad till företagets verksamhet.

5 Efter LIA-perioden skall de studerande kunna ge en beskrivning av företagets verksamhet. De skall dessutom med handledning kunna utföra arbetsmoment som förekommer inom försäljning och under sakkunnig ledning kunna delta i olika pågående försäljningsaktiviteter. Lärande i arbete 3, Inskolning i nytt arbete 40 Yh-poäng Kursen skall ge kunskaper om de yrkesroller utbildningen syftar till samt erfarenhet av arbetsuppgifter inom olika områden. De senare genom att den studerande ges möjlighet att följa och medverka i företagets olika försäljningsprocesser. Dessutom bör kursen ge ett nätverk inför kommande yrkesliv. Företaget skall under LIA-perioden skola in den studerande som medarbetare i verksamheten. Målet är att den studerande skall kunna fungera självständigt på arbetsplatsen och kunna utföra de arbetsuppgifter som är vanligt förekommande inom försäljning. Efter LIA-perioden skall de studerande kunna beskriva ingående hur företaget fungerar. De skall kunna redogöra för verksamheten eller delar av verksamheten samt självständigt kunna utföra de inom verksamheten vanligaste förekommande arbetsuppgifterna. Marknadsföring 25 Yh-poäng Målet för kursen är att de studerande skall få grundläggande kunskap om marknadsföring och hur den kan generera försäljning. Många praktiska moment underlättar förståelsen för det arbete som en säljare kan delta i. - Grunderna i marknadsföring - Konkurrentanalys - Kund- och produktsegmentering - Positionering - Val av marknadsföringskanaler - Marknadsföringsmixen - Strategiska och taktiska val - Att bygga varumärke Marknadskommunikation, Sociala medier 10 Yh-poäng Idag använder många företag och organisationer sociala medier för att kommunicera med sina målgrupper, eftersom det är ett snabbt och enkelt sätt att nå fram och skapa en dialog. Målet för kursen är att ge grundläggande kunskap i olika sätt att kommunicera på marknaden och hur sociala medier kan användas vid försäljning och marknadsföring. - Marknadskommunikation nationellt och internationellt - Introduktion till sociala medier i försäljningssammanhang - Användningsområden för olika sociala medier - Att nå ut genom sociala nätverk - Val av verktyg och kanaler för att marknadsföra och informera om ett företag och dess produkter - Val av strategi för kundrelation via sociala medier som exempelvis, bloggar, communities, forum och videosajter - Juridik, sekretess och etik Yrkeshögskolan i Mölnlycke, Mölnlycke Besöksadress: Långenäsvägen 5 Tel: /-08 /-09 /-60 Fax:

6 Miljöteknik 15 Yh-poäng Kursen skall ge en översiktlig förståelse för dagens teknologi och utmaningar samt grundläggande begrepp inom miljö- och energiteknik. Den skall ge kunskap om Sveriges kanske snabbast växande exportbranscher och cleantechföretag. - Processteknik - Miljökemi - Vattenrening - Inomhus- och utomhusmiljö - Förnyelsebar energi - Hållbar utveckling - Miljö (biologiska system, förorening, hygien, lagstiftning) - Framtidens energisystem och energikällor (vindkraft, vågkraft, solkraft, etc.) - Livscykelanalys - Återvinning - Drift och underhåll - Energieffektivisering och slöseri - Arbetsmiljö - Energifrågor, miljö och design inom byggbranschen med förädling från arkitektidé till förvaltning Personlig försäljning B2B, förhandling och avslut 40 Yh-poäng Kursen skall ge grundläggande kunskaper om och färdigheter i praktiskt och personligt försäljnings- och förhandlingsarbete mellan företag, business to business, nationellt. Kursen skall ge de studerande praktisk erfarenhet att använda sig av ett datorbaserande säljstödprogram, CRM, Customer relationship management. - insikt i säljprocessens samtliga steg - kunskaper i planering, styrning och uppföljning av försäljningsinsatser - hur ett företags säljstrategi arbetas fram - hur målstyrning och nyckeltal används i försäljningsarbetet - studerande metoder för planering, styrning och uppföljning av försäljningsinsatser - hur man utformar sitt erbjudande till kund - hur man skapar och kommunicerar mervärde till kunden - Förhandlingsprocessen - Kunders inköps- och beslutsprocess - Förbereda en förhandling - Förhandlingsteknik - Argumentationsteknik - Effektiva avslut och hur man når dit Yrkeshögskolan i Mölnlycke, Mölnlycke Besöksadress: Långenäsvägen 5 Tel: /-08 /-09 /-60 Fax:

7 - Uppföljning av offerter - Praktiska förhandlingssituationer - etik och moral inom försäljning - grunderna inom säljledning. - förståelse för hur kultur, språk och traditioner påverkar beslut och skeenden i processen - kunskap i att dokumentera och förståmöjligheter med CRM-system - kunskaper om olika CRM-system Projektledning 15 Yh-poäng Målet för kursen är att ge en grundläggande kunskap och träning i metoder för att framgångsrikt starta och driva projekt. Kursen innehåller flera praktiska moment. - Starta, organisera och driva projekt - Projektledarrollen - Projektorganisation - Kommunikation i samband med projekt - Projektmål - Projekt-, planerings- och problemslösningsverktyg - Administrera och dokumentera dokument - Uppföljning och utvärdering av projekt - Personliga egenskaper och hur de fungerar i samarbete med andra - Grunderna i ett professionellt projektledarskap Svensk affärskommunikation 20 Yh-poäng Målet för kursen är att de studerande skall träna sina färdigheter i att kommunicera muntligt och skriftligt. Kursen innehåller flera praktiska moment, såsom presentationer för små och stora grupper. - Förberedelser och disposition av en presentation - Retoriska tekniker för olika målgrupper - Grunderna i mötesteknik och tillämpning av olika grepp inom modern presentationsteknik - Kroppsspråk - Argumentation och hur man framför ett budskap på ett övertygande sätt - Analys av de faktorer som påverkar förståelsen mellan säljare och köpare och därmed kommunikationens effektivitet - Formulering av affärsbrev, rapporter, protokoll, offerter m.m. Yrkeshögskolan i Mölnlycke, Mölnlycke Besöksadress: Långenäsvägen 5 Tel: /-08 /-09 /-60 Fax:

8 Utbildningsmål EFTER AVSLUTAD UTBILDNING SKA DEN STUDERANDE HA KUNSKAPER OM B2B försäljning mot tekniska branscher Affärsutveckling och marknadsföring av tekniska produkter strategier och tydliga målsättningar Problemlösning Försäljningsprocessens olika delar,affärsutveckling, marknadsföring till förhandling och uppföljning av försäljningsarbete sociala medier etablera, underhålla, och utveckla långsiktiga kundrelationer försäljningsmetoder och IT-stöd, CRM Grundläggande affärsekonomi Affärsjuridik och affärsetik, vilka lagar och regler som gäller, etiska frågeställningar och riktlinjer Svensk- och engelsk affärskommunikation hållbar utveckling, socialt ansvarstagande, frågor om jämställdhet och jämlikhet teknisk förståelse, på en grundläggande nivå inom områden för IT, kommunikation, produktion hållbar utveckling inom olika områden såsom affärsutveckling, teknik och kommunikation projektledarrollen hur ett projekt planeras, genomförs och följs upp uppföljning och utvärdering av projekt EFTER AVSLUTAD UTBILDNING SKA DEN STUDERANDE HA FÄRDIGHETER I metoder och verktyg att agera säljare och med fokus på B2B i företag, organisationer och offentlig förvaltning planera och driva teknikinriktade försäljningsprojekt beräkna lönsamheten i olika försäljningsinitiativ och följa upp initiativen problemlösning med metodiskt, kreativt och logiskt tänkande arbeta med affärsutveckling och marknadsföring av tekniska produkter förhandla och skriva avtal utgående från gällande lagar, regler och etiska riktlinjer kommunicera affärsmässigt på engelska både skriftligt och muntlig att utforma strategier och tydliga målsättningar att förstå kundens värde och hur man kan tillgodose dess behov med en affärsmässig lösning säljlösningen/offerten driva en förhandling, hantera invändningar och argumentera kunna driva en förhandling mot attraktivt avslut använda projekt-, planerings- och problemlösningsverktyg att leda affärsprojekt som projektledare att leda grupper och förstå gruppdynamik och roller

9 Utbildningsmål forts. EFTER AVSLUTAD UTBILDNING SKA DEN STUDERANDE HA KOMPETENSER FÖR ATT kunna ta ansvar för att driva affärsprocesser och nå utlovade mål kunna ta ekonomiskt ansvar för budget och nå uppsatta mål självständigt planera sitt arbete för att generera resultat utifrån uppsatta mål ta ansvar och leda ett säljteam kunna värdera och identifiera kunder utifrån ekonomiska aspekter självständigt kunna värdera kunder och lägga upp säljstrategi självständigt kunna identifiera nya potentiella marknader och kundmöjligheter ansvara för att leda grupper mot mål och i arbetssituationer som är stimulerande och utvecklande för varje deltagare självständigt ansvara för hela säljprocessen och ta in den specialistkompetens som företaget besitter och kan krävas inom den tekniska förståelsen ansvara för att leda projektgrupper mot mål och i arbetssituationer som är stimulerande och utvecklande för varje deltagare självständigt leda projekt inom yrkesrollen från skiss till genomförande ansvara för att projektplaner hålls enligt uppsatta mål Yrkeshögskolan i Mölnlycke, Mölnlycke Besöksadress: Långenäsvägen 5 Tel: /-08 /-09 /-60 Fax:

10 LIA Lärande i Arbetslivet När teorin varvas med praktiska färdigheter blir utbildningsresultatet optimalt Alla utbildningarna vid Yrkeshögskolan i Mölnlycke tillämpar så kallad LIA Lärande i Arbete. Detta innebär att ca en tredjedel av utbildningstiden är förlagd på en eller flera arbetsplatser. I kombination med de teoretiska studier som bedrivs på skolan och praktik i form av LIA blir du optimalt förberedd inför din framtida yrkeskarriär. Praktik i upp till 27 veckor Praktiken sker i form av tre längre praktikperioder under terminerna två, tre respektive fyra. Tillsammans utgör de 25 eller 27 veckor, beroende på utbildning. Erfarenheten visar, att en utbildning som blandar teori med praktik skapar en solidare kunskapsgrund. Du får bättre insikt i vad yrket innebär och kan dessutom knyta viktiga kontakter för framtiden. Det är heller inte ovanligt att våra studenter får anställning hos någon av sina LIA-värdar. Därför är det viktigt att LIA-perioderna inte är för korta båda parter måste få tid att lära känna varandra. Gör din LIA-period i Sverige eller utomlands När det gäller LIA-platser samarbetar Yrkeshögskolan i Mölnlycke med ett stort antal företag, kommuner, organisationer och myndigheter i hela Sverige. Möjligheten att du ska hitta en LIA-plats som passar dig är därför stor. Det finns också möjlighet för dig att själv kontakta ett företag eller organisation och förlägga dina LIA-period utomlands. LIA utomlands För LIA inom EU ingår skolan i EU-projektet Leonardo da Vinci. Projektet syftar till att ekonomiskt hjälpa dig som vill göra din LIA i ett annat EU-land. För LIA utanför EU har skolan öronmärkta pengar för att bistå de studerande. Ansök i god tid till vår Marco Polo-fond för att kunna ta del av dessa pengar. kontakta studievägledare, SYV, för mer information. Mer information om LIA får du av din akademi när det är dags.

11 LIA Lärande i Arbetslivet är en Yh-bildning (Yrkeshögskoleutbildng) som sträcker sig över två år på heltid och ger. Utbildningen ska förena praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. En tredjedel av utbildningstiden är Lärande i Arbete (LIA) på en arbetsplats. LIA-perioderna är vid tre tillfällen och är placerade i termin 2, 3 och 4. LIA 3 avslutar hela utbildningen. Vid LIA-perioden är det ni som handledare för studenten som också godkänner studentens LIA hos er. Mer information om YH, LIA och rollen som handledare finns på Se också vår hemsida, angående våra utbildningar. Här följer en beskrivning av vad som kan ingå under de tre perioderna. Innehållet blir beroende av om det är en mer säljinriktad LIA eller mer inriktad inom marknadsföring. Vårt tips från skolan är att ni tillsammans med studenten upprättar en planering vecka för vecka där ni då tidigt är överens om innehållet under dessa åtta resp. nio veckor. Det finns stort utrymme för flexibilitet under perioderna. LIA 1 Introduktion (45p) 9 veckor Beskrivning: Kursen skall ge den studerande motivation och erfarenheter som förberedelse för fortsatt utbildning. Kursen skall även ge den studerande branschkännedom och personliga kontakter med redan yrkesverksamma inom området för att få en inblick i arbetets art. Genom en introduktion på företaget skall den studerande få kunskaper om företagets verksamhet, affärsidé och organisation. LIA-perioden skall ge kunskaper om framtida arbetsuppgifter och den framtida yrkesrollen. Den skall också påbörja skapandet av en individuell kompetensprofil utifrån den studerandes intresse och anpassas till arbetsplatsens behov. LIA 2 Specialisering (45p) 9 veckor Beskrivning: Den arbetsplatsförlagda utbildningen skall konkretisera, utveckla och komplettera de kunskaper den studerande fått inom den skolförlagda utbildningen. Dels inför den professionella framtid som väntar och dels för att ha som underbyggnad inför kommande teoretiska studier. Dessutom skall den ge den studerande kunskap om och problemställningar som förekommer i en säljares vardag. LIA-perioden skall påbörja skapandet av en individuell kompetensprofil som är anpassad till företagets behov med hänsyn tagen till de begränsningar och möjligheter verksamheten ger. LIA-perioden ska också ge en kunskapsfördjupning anpassad till företagets verksamhet. LIA 3 Inskolning i nytt arbete (40p) 8 veckor Beskrivning: Kursen skall ge kunskaper om de yrkesroller utbildningen syftar till samt erfarenhet av arbetsuppgifter inom olika områden. De senare genom att den studerande ges möjlighet att följa och medverka i företagets olika försäljningsprocesser. Dessutom bör kursen ge ett nätverk inför kommande yrkesliv. Företaget skall under LIA-perioden skola in den studerande som medarbetare i verksamheten. Målet är att den studerande skall kunna fungera självständigt på arbetsplatsen och kunna utföra de arbetsuppgifter som är vanligt förekommande inom försäljning. Efter LIA perioden ska den studerande kunna: Se nästa sida

12 LIA 1 9 veckor LIA 2 9 veckor LIA 3 8 veckor Introduktion (45p) Specialisering (45p) Inskolning i nytt arbete (40p) Efter LIA-perioden skall de studerande kunna redogöra för företagets verksamhet och organisation. De skall utöver det kunna ge en allmän presentation av företagets olika yrkeskategorier och kunna delta i olika möten. Dessutom skall de studerande kunna utföra såväl allmänna arbetsuppgifter som vissa specifika inom försäljning. Företagsanalys Företagshistorik Affärsidé Organisation Affärsområden Produktområden Kundkategorier Sälj Medverka i företagets säljorganisation Bistå befintliga säljare Telefonsälj Innesälj Kundbearbetning Kundkvalificering Medverka på kundbesök Marknadsföring Introduktion av hur marknadsavdelningen är uppbyggd och verkar Marknadsundersökningar Bistå vid utveckling av sponsringsstrategier Projektarbete Projektintroduktion och definition arbeta självständigt el i projektgrupp Efter LIA-perioden skall de studerande kunna ge en beskrivning av företagets verksamhet. De skall dessutom med handledning kunna utföra arbetsmoment som förekommer inom försäljning och under sakkunnig ledning kunna delta i olika pågående försäljningsaktiviteter. Företagsanalys Som i LIA 1. Studenten bör redogöra med synpunkter i skriftlig rapport och/ eller presentation Sälj Medverka i företagets säljorganisation Säljprocessen från första kontakt till offert Arbeta med att förtydliga företagets kundnyttor och värden Aktivt arbeta med prissättning Bearbeta kunder med eller utan handledare Genomföra kundmöten/behovsanalys ensam eller med handledare Utföra konkurrentanalys Aktivt delta och kritiskt granska i presentationsförberedelser Argumentanalys Förbereda kundens invändningar Frågor & svar Marknadsföring Introduktion av hur marknadsavdelningen är uppbyggd och verkar Förstå marknadsplanen och de aktiviteter som den innehåller Bistå vid planering, genomförande och uppföljning av marknadsaktiviter med bl a Marknadsundersökningar Relationsmarknadsföring SWOT-analys Projektarbete Delta i projekt och aktivt ta en roll i grupp eller enskilt Projektarbete Projektintroduktion och definition arbeta självständigt el i projektgrupp Efter LIA-perioden skall de studerande kunna beskriva ingående hur företaget fungerar. De skall kunna redogöra för verksamheten eller delar av verksamheten samt självständigt kunna utföra de inom verksamheten vanligaste förekommande arbetsuppgifterna. Företagsanalys, där muntlig presentation av slutsatser görs inför företag och/eller handledare Medverka i företagets säljorganisation Genomföra kundundersökningar Lägga strategi/planering för företagets kundbearbetning Lägga strategi/planering för företagets eftermarknadsbearbetning Säljprocessen från första kontakt till presentation och förhandling på egen hand eller med handledare Offertstrategi Presentationsstrategi Förhandlingsstrategi Marknadsföring Planering, genomförande, uppföljning av aktiviteter Marknadsstrategi Författande av Marknadsplan SWOT-analys Marknadsundersökningar Bistå vid utveckling av sponsringsstrategier Relationsmarknadsföring Marknadsföringslagen Projektarbete Aktivt projektarbete med en definierad roll i projektet Projektredovisning

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL VM06 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VM06 Innehåll INNEHÅLL Utbildnings mål 3 Kursöversikt 5 Undervisning och examensformer 5 Kurs: Lia

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

Arbetsplatsförlagd utbildning

Arbetsplatsförlagd utbildning Projektledare Marie Hertin Maj Berg Copyright: Lidingö stad och Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum. Ändringar i materialet får endast göras efter författarnas medgivande. Foto: Lars Bergström Arbetsplatsförlagd

Läs mer

Medicinsk fotterapeut. Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare. www.nyhs.se

Medicinsk fotterapeut. Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare. www.nyhs.se Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare www.nyhs.se FRAMTIDENS KUNSKAPER - MORGONDAGENS JOBB! Välkommen till Norrlands Yrkeshögskola Norrlands Yrkeshögskola har sedan

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer