ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 1 Plats och tid Sammanträdesrum Fullriggaren Strömsvik måndag, kl. 08:15 11:15 Beslutande Erland Olauson (S) ordf Anna Nilsson (M), jäv 29 Lars Beckman (S) Leif Jonsson (KD) Helen Johansson Kokkonen (S) Helena von Schantz 29 Ingrid Kindkvist (S) Jan Karlsson (S) 29 Helena Johansson (S) Ulla Wallering Fall (S) Marie Lindh Eriksson (C) Närvarande ersättare Bertil Eklund (NB) Jan Karlsson (S) Stefan Kemle Jonas Andersson (V) Anders Carlsson (C), jäv 29 Jörgen Malmström (NB) Ingela Jansson (C) Lina Kemle Per Hollertz (M) Marie Lindh Eriksson (C) jäv 29 Jan-Erik Andersson (M) 28 Övriga närvarande Monika Hallberg kommunchef Bertil Lindström chefekonom Jens Karlsson sektorschef Marie Schmid sektorschef Susanna Kullman enhetschef Mohamad Al-Hindi planarkitekt Ercia Ekblom planchef Göran Trysberg näringslivssamordnare Sören Willers avdelningschef Bho Eklund räddningschef Eva Köpberg sekreterare Utses att justera Per Hollertz (M) Justeringens plats och tid Avdelning Service och Administration, Underskrift Sekreterare... Paragrafer Eva Köpberg Ordförande... Erland Olauson (S) Justerande... Per Hollertz (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Avdelning Service och Administration Underskrift... Eva Köpberg

2 2 KS 28 Information 1. Informationen godkänns. 2. Punkt F Ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen vid nästa sammanträde. A. Regionförbundet Östsam Kommunchef Monika Hallberg meddelar att styrgruppen har haft möte den 28 februari. Utkast till Samverkansavtal rörande regionalt utvecklingsarbete i Östergötland, mellan Landstinget i Östergötland och Östergötlands kommuner delas ut. Kommunchefen går igenom och kommenterar avtalet. Mest diskussioner har det varit kring ansvarsfrågorna. Erland Olauson (S) informerar bland annat om diskussioner som varit kring skatteväxlingen. En annan fråga som också diskuterats är hur de strategiska samråd som planeras ska vara sammansatta. B. Ekonomisk uppföljning Chefekonom Bertil Lindström meddelar att revisorerna har granskat årsredovisningen. De olika sektorernas årsredovisningar behandlas av utskotten under vecka 12. C. Inför bolagsstämma i Kommuninvest Chefekonom Bertil Lindström informerar om att Kommuninvest består av 270 kommuner och 8 landsting. Föreningen fick 4 nya medlemmar under Kommuninvest ägs och styrs av kommunerna. Chefekonomen informerar också om Kommuninvests kapitaluppbyggnad. Ett reformerat system för medlemsinsatser kommer att behandlas i april på bolagsstämman. D. Inför bolagsstämma i FSF AB Chefekonom Bertil Lindström meddelar att FSF, Förenade Småkommuners Försäkringsaktiebolag tillkom efter initiativ från Småkom. Bolaget har funnits i 6 år och syftet är att få bra försäkringar. Bolaget startade 2008 och består av 24 kommuner. Konkurrensen har hårdnat och organisationen känns nu svajig. Tre storskador på fem år ger försämrade villkor.

3 3 E. Organisation inom Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Sektorschef Jens Karlsson informerar om de planer som finns inom Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad att förtäta organisationen och inrätta två områden med två chefsteam. Önskemål finns om ett tydligare ledarskap. Policys och riktlinjer efterlyses. Engagemanget är stort bland medarbetarna men upplevelsen är att ett helhetsperspektiv saknas. Det systematiska kvalitetsarbetet behöver förbättras. F. Övrig information Brand på Sörbyskolan Kommunchef Monika Hallberg informerar om att Sörbyskolan blivit utsatt för ett attentat men branden kunde snabbt släckas med pulversläckare. Dock har sex klassrum behövts stängas tillfälligt för sanering. Ett automatlarm har utlösts även på Vammarskolan men där skedde inget allvarligt. Polisen utreder för närvarande händelserna. IPads till KS ledamöter och ersättare På fråga från Leif Jonsson (KD) svarar kommunsekreterare Eva Köpberg att de ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen som inte tidigare fått IPads kommer att få sådana på nästa möte med kommunstyrelsen. Beslutet skickas till: Kommunchefen IT-chefen

4 4 KS 29 KS-BU 2014/9 600 Yttrande Ansökan om friskola i Gryt Jäv Anders Carlsson (C), Anna Nilsson (M) och Marie Lindh Eriksson (C), ersättare anmäler jäv och närvarar inte vid ärendets handläggning och beslut. Helena von Schantz /FP) ersätter Anders Carlsson (C) och Jan Karlsson (S) ersätter Anna Nilsson (M). 1. Valdemarsviks kommun ställer sig positiv till ansökan om att bilda en friskola i Gryt. Valdemarsviks kommun har mottagit en remiss från Skolinspektionen gällande inkommen handling från Gryts Skärgårdsskola Ekonomiska förening som ansökt om godkännande som huvudman för fristående fritidshem, förskoleklass och grundskola i Valdemarsviks kommun från och med läsåret 2015/2016. Ett observandum görs av Skolinspektionen gällande reducering av angivet elevantal i fritidshemmet för att få en korrekt summering av elever i endast förskoleklass och grundskola. Valdemarsviks kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning av ansökan. Syftet är att bedöma om etableringen av den sökta utbildningen vid den fristående verksamheten skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i kommunen. Kommunen bör till sitt yttrande bifoga en beskrivning av konsekvenser av en etablering där det bör framgå ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som uppkommer vid start av den planerade utbildningen vid den fristående verksamheten. Effekterna ska gälla förhållanden på lång sikt (fem-sex år).för att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av följderna av en etablering bör kommunen till sin konsekvensbeskrivning även bifoga uppgifter enligt följande: Per Hollertz (M)

5 5 1. Befolkningsprognos för den ålderskategori av elever som i kommunen som skulle vara aktuella för den sökta skolan. Prognosen ska minst omfatta fem år, helst tio år. 2. En sammanställning av samtliga kommunala och fristående fritidshem, förskoleklasser, grundskolor i kommunen. Sammanställningen bör även inkludera elevantal på årskurs och skola. 3. En sammanställning av den senaste skolvalsperioden, det vill säga en sammanställning av vilka skolor vårdnadshavare har valt inför höstterminen Karta över kommunala och fristående grundskolors placering i kommunen med uppgifter om elevantal och årskurser per skola. Kommunens remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 13 april Barn- och utbildningsutskottets protokoll Beslutsexpediering Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad för vidare befordran till Skolinspektionen Akten Per Hollertz (M)

6 6 KS 30 KS-VO 2014/ Förslag till handlingsplan för ehälsa i Östergötland Förslaget till Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2014 och 2015 godkänns. Landstinget och kommunerna i Östergötland bedriver sedan några år tillbaka regional IT-samverkan inom vård- och omsorgsområdet. Nätverket som samordnar detta arbete kallas för Nätverket för ehälsa i Östergötland (ehälsonätverket). ehälsonätverket ansvarar för att utveckla modeller och metoder för samverkan samt att genomföra lämpliga utvecklingsinsatser inom området ehälsa, vilka sammanfattas i denna handlingsplan för 2014 och Dessutom har 2013 års insatser följts upp. Syftet med handlingsplanen är att ge landstingets och kommunernas verksamheter stöd och vägledning i arbetet med att prioritera, planera och genomföra IT- och kommunikationsrelaterade utvecklingsinsatser inom vård och omsorgsområdet Skrivelse från Sektor Stöd och Omsorg daterad Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskotts protokoll Beslutet skickas till: Sektor Stöd och Omsorg, akten Läns-SLAKO Per Hollertz (M)

7 7 KS 31 KS-VO 2014/ Per Hollertz (M) Hjälpmedelspolicy 1. Valdemarsviks kommun ställer sig bakom Läns-SLAKOs förslag till hjälpmedelspolicy. Hemsjukvårdsreformen aktualiserar behov av att fastställa länsgemensamma styrdokument för hjälpmedelsförskrivning. Gemensamma regelverk och gemensamma anvisningar är en viktig aspekt av det utvecklingsarbete som landstinget har bedrivit under senare år, inom ramen för sitt nuvarande ansvar för hjälpmedelsförskrivning, i syfte att på jämlika villkor bedöma hjälpmedelsbehov och nyttja tillgängliga resurser på bästa sätt. Läns-SLAKO har antagit en hjälpmedelspolicy men också beslutat att nuvarande styrdokument (Hjälpmedelsguide och Behovstrappor med förskrivningsanvisningar) ska gälla till dess att nya politiska beslut har fattats. Länets Hjälpmedelskonsulter har gjort en konsekvensanalys av vilka konsekvenser Läns-SLAKOs beslut får. Den arbetsgrupp som på uppdrag av projektledaren för hemsjukvårdsreformen har tagit fram underlag för beslut har tagit fram förslag till revideringar av nuvarande styrdokument, inkl förslag till gemensam ledningsstruktur Intern tjänsteskrivelse daterad Sektor Stöd och Omsorg. Kommunstyrelsens vård-och omsorgsutskotts protokoll Beslutet skickas till: Sektor Stöd och Omsorg, akten Läns-Slako

8 8 KS 32 KS-VO 2013/ Gemensamt regelverk för hjälpmedel för kommunerna och landstinget 1. Valdemarsviks kommun godkänner förslaget till hjälpmedelsguide inklusive bilagan med behovstrappor med förskrivningsanvisningar. Hjälpmedelsguiden inklusive bilagan med behovstrappan med förskrivningsanvisningar utgör kommunernas och landstingets i Östergötlands gemensamma regelverk för hjälpmedelsfrågor och utgår från den länsgemensamma hjälpmedelspolicyn. Regelverket gäller för tiden 1 april 2014 till 31 mars 2015 och förlängs med ett år i sänder om inte Läns-SLAKO senast i november året innan lämnat en rekommendation till huvudmännen med ett förslag till nytt regelverk. Beslutet skickas till: Sektor Stöd och Omsorg, akten Läns-SLAKO Per Hollertz (M)

9 9 KS 33 KS-VO 2013/ Svar på revisorernas granskning av genomförandeplaner inom Sektor Stöd och Omsorg 1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till yttrande daterat Kommunrevisionen har genomfört granskning av hanteringen av genomförandeplaner inom vård- och omsorgsverksamheten. Det framkom att det inte riktigt görs genomförandeplaner i den omfattning som beslutats och att det förefaller finnas en del praktiska hinder för att få arbetet med genomförandeplaner att fungera i enlighet med intentionerna i lagstiftningen. Intern tjänsteskrivelse daterad Sektor Stöd och Omsorg. Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskotts protokoll Beslutet skickas till: Sektor Stöd och Omsorg, akten Revisorerna Ernst & Young Kommunfullmäktige Per Hollertz (M)

10 10 KS 34 PLAN 2013/3 Köpmannen 2 Ändring av detaljplan P Uppdrag ges till Sektor Samhällsbyggnad och Kultur att påbörja planändring för del av Centralplanen kvarteret Grundet med flera Valdemarsvik efter att ett planavtal ha tecknats. Planändringen ska ske med normalt planförfarande 2. Kommunstyrelsen meddelar som planbesked enligt plan- och bygglagen 5 kap 5 att kommunen avser att inleda planläggning enligt ansökan. Planläggningen bedöms leda fram till ett antagande under år Fastigheterna köpmannen 2 respektive 3 är belägna i centrala Valdemarsviks tätort. Fastigheterna ligger i centrumområdet med närhet till vatten och rekreation. Idag drivs kiosk/restaurangverksamheter inom fastigheterna. Fastigheten, köpmannen 3, har idag en byggnad som sträcker sig över fastighetsgränsen. Den överskjutande delen är upprättad efter ett bygglov som är upphävt. För att fastighetsägaren skall behålla sin utbyggnad har en ansökan om ändring av detaljplan inkommit. Kommunstyrelsen har den 3 juni beslutat att arbetet med ändring av detaljplan påbörjas. Därefter inkom grannfastigheten, köpmannen 2, med ansökan om ändring av detaljplan. Fastighetsägaren till Köpmannen 2 ser ändring av detaljplanen som en möjlighet att utökas och utvecklas Skrivelse från Sektor Samhällsbyggnad och Kultur Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutet skickas till Sektor Samhällsbyggnad och Kultur, akten Per Hollertz (M)

11 11 KS 35 KS-SA 2013/ Per Hollertz (M) Detaljplan för del av Centralplan Kvarteret Grundet med flera Valdemarsvik 1. Uppdrag ges till Sektor Samhällsbyggnad och Kultur att detaljplanen för köpmannen 2, 3 med flera skickas på samråd. 2. Ett samråd sker efter att planavtal upprättas med fastighetsägarna. Fastigheterna köpmannen 2 respektive 3 är belägna i centrala Valdemarsvik tätort. Fastigheterna är belägna i centrumområdet med närhet till vatten och rekreation. Idag drivs kiosk/restaurangverksamhet inom fastigheterna. Fastigheten, köpmannen 3, har idag en byggnad som sträcker sig över fastighetsgränsen. Den överskjutande delen är upprättad efter ett bygglov som är upphävt. För att fastighetsägaren ska behålla sin utbyggnad har en ansökan om ändring av detaljplan inkommit. Kommunstyrelsen har den 3 juni beslutat att arbetet med ändring av detaljplan påbörjas. Därefter inkom grannfastigheten, köpmannen 2, med ansökan om ändring av detaljplan. Köpmannen 2 ser ändring av detaljplanen som en möjlighet att utökas och utvecklas. Skrivelse från Sektor Samhällsbyggnad och Kultur Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Beslutet skickas till Sektor Samhällsbyggnad och Kultur, akten

12 12 KS 36 PLAN 2012/7 Fyrtorp 1:107 med flera Planarbeten Fyrudden/Ekön med omnejd, BACESprojektet - Granskningshandling 1. Uppdrag ges till Sektor Samhällsbyggnad och Kultur att ställa ut detaljplaneförslaget för del av Fyrtorp1:107 med flera (Fyrudden) i Valdemarsviks kommun för granskning. Ett förslag på Detaljplan för del av Fyrtorp1:107 med flera (Fyrudden) i Valdemarsviks kommun har varit på samråd och en samrådsredogörelse har upprättats. Detaljplanen ska nu ställas ut för granskning Detaljplanen ingår i BACES-projektet som ska stärka Fyrudden som ett "nav" i Östersjön. Målet är att skapa en hållbar, dynamisk och attraktiv knutpunkt för boende i området, besökare och företagare. Kommunstyrelsen har i beslut , 159 uppdragit till Sektor Teknisk Service att upprätta nödvändiga planarbeten. Skrivelse från Sektor Kultur och Samhällsbyggnad Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Beslutet skickas till Sektor Samhällsbyggnad och Kultur, akten Per Hollertz (M)

13 13 KS 37 KS-KcS 2014/6 142 Yttrande Insatsprogram Landsbygd Östergötland 1. Förslag till yttrande daterat antas. Valdemarsviks kommun har av Regionförbundet inbjudits tillsammans med länets övriga kommuner med flera att lämna synpunkter på utarbetat förslag till Insatsprogram Landsbygd Insatsprogrammet tar avstamp i det regionala utvecklingsprogrammet för Östergötland, RUP 2030, med syftet att precisera regionens ambitioner för landsbygdsutveckling. Programmet ger en positiv bild av landsbygdens framtid och kommer att vara ett bra verktyg i kommunens fortsatta utvecklingsarbete varför kommunen ställer sig bakom programmet. Skrivelse från Staben med förslag till yttrande. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Beslutet skickas till Staben för vidare befordran till Regionförbundet Östsam Akten Per Hollertz (M)

14 14 KS 38 KS-KcS 2014/7 430 Per Hollertz (M) Yttrande Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 1. Förslag till yttrande daterat reviderat, antas. 2. Uppdrag ges till Sektor Samhällsbyggnad och Kultur att utarbeta en miljöpolicy. Länsstyrelsen i Östergötland har fått regeringens uppdrag att ta fram ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen och ger nu många instanser möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till det regionala programmet. Åtgärdsprogrammet har arbetats fram i en bred samverkan med deltagande av både offentliga och privata aktörer i länet. Programmet har sin utgångspunkt i de 16 nationella miljömålen. I arbetet har workshops anordnats inom olika temaområden med deltagande av representanter från en mängd aktörer i länet. Förslag till yttrande har tagits fram i samarbete mellan verksamheterna inom kommunen. Förslag och yrkanden Anders Carlsson (C) föreslår efter initiativ från Helena von Schantz (FP) att i yttrandet under rubriken Föreslagna åtgärder, andra meningen ändras till: Vi kommer dock inte i närtid kunna arbeta med den breda ansats som programmet har på grund av arbetet med de stora miljöprojekten. Marie Lindh Eriksson (C) med instämmande av Erland Olauson (S) föreslår att uppdrag ges till Sektor Samhällsbyggnad och Kultur att utarbeta en miljöpolicy. Beslutsexpediering Kommunchefen för vidare befordran till länsstyrelsen Akten

15 15 KS 39 KS-KcS 2014/9 107 Per Hollertz (M) Ägardirektiv för Centrumhuset i Valdemarsvik AB 1. Nedan angivna ägardirektiv antas. Tidigare Ägardirektiv gällande Centrumhuset i Valdemarsvik AB är antagna av Kommunstyrelsens arbetsutskott och framgår av bilagda dokument. En revidering föreslås ske enligt följande. Ägardirektiv Bolaget ska se till att dess fastigheter fortlöpande utvecklas efter befintlig och bedömd framtida efterfrågan i marknaden. Centrumhuset AB är en viktig aktör i kommunens ambitioner att erbjuda attraktiva lokaler för olika ändamål i Valdemarsvik. Uppdraget till styrelse och verkställande ledning är att kombinera befintlig efterfrågan med analys av och skapande av strategier för kommande efterfrågan. Bolaget ska utarbeta en vision i dialog med ägaren. Marknadsföring av lediga lokaler ska ske utifrån en aktivitetsplan som styrelsen fastställer. Centrumhuset AB ska hålla en vinstmarginal så att bolaget långsiktigt uppnår en konsolideringsgrad med en soliditet om 15 %. Försäljning av hela eller delar av fastighetsbeståndet ska fortlöpande prövas. Detta är en ägarfråga, men styrelsen har att aktivt följa denna fråga och hålla den levande i den fortlöpande dialogen med ägaren. Skrivelse från Staben Beslutet skickas till: Staben, akten Centrumhuset i Valdemarsvik AB

16 16 KS 40 KS-KcS 2014/ Ägardirektiv för Valdemarsviks Etablerings AB 1. Nedan angivna ägardirektiv antas. Bolaget saknar för närvarande formella ägardirektiv. Bolaget äger och förvaltar fastigheten Strömsvik 4, administrationsbyggnaden och kommunhuset Strömsvik. Kommunen är enda hyresgäst och betalar en årlig hyra motsvarande bolagets självkostnader. Ägardirektiv Bolaget ska på ett kostnadseffektivt sätt förvalta fastigheten Strömsvik 4, så att fastighetsvärdet bibehålls över tid. Bolaget ska därvid årligen upprätta och följa en underhållsplan för ändamålet. Skrivelse från Staben Beslutet skickas till: Staben, akten Per Hollertz (M)

17 17 VETAB KS 41 KS-SA 2014/ Per Hollertz (M) Ny arbetsprocess för ekonomisk uppföljning och prognos 1. Implementationen av ett nytt arbetsätt för ekonomiska uppföljningar och prognoser godkänns och stöds. Ett förändringsarbete är påbörjat för att säkerställa den ekonomiska redovisningen, uppföljningar och prognoser. Syfte: Att förbättra kvaliteten på kommunens ekonomirutiner med fokus på månadsuppföljningar och efterföljande prognosarbete. Åtgärd/Mål: Skapa och implementera ett proaktivt arbetssätt för att skapa ökad trygghet, kvalitet och utrymme för analyser och prognosarbete vid månadsbokslut. Stödja arbetsprocessen med hjälp av en kommunövergripande tidsplan. Arbetsprocessens tidplan specificeras med datum och stoppdatum. Tidsplanen tydliggör möjligheten att strukturerat fördela arbetstiden och successivt minska arbetsbelastningen för enhetschefer och ekonomifunktion. Skapa rutiner för uppföljning av viktiga kostnadsposter. Skapa enkla och tydliga ekonomiska rapporter. Skapa förenklingar i den dagliga ekonomihanteringen.

18 18 Uppföljning: Den nya arbetsprocessen ska följas upp under oktober Ansvarig för uppföljningen är avdelningschefen för Service och Administration. Skrivelse från Sektor Service och Administration Beslutet skickas till: Sektor Service och Administration, akten Avdelningschef Ekonomer Chefekonom Per Hollertz (M)

19 19 KS 42 RÄDDNINGSTJ 2014/3 171 Tillsyn från länsstyrelsen - Räddningstjänsten 1. Valdemarsviks kommun ställer sig bakom förslag till yttrande daterat Länsstyrelsen har i egenskap av tillsynsmyndighet genomfört tillsynsbesök i Valdemarsviks kommun den 5 nov Länsstyrelsen bedömer att kommunen uppfyller de allra flesta av de krav som tillsynen avser. Kritik finns dock på utformningen av tillsynsprotokoll. Länsstyrelsen är av uppfattningen att kommunens tillsynsprotokoll bör innehålla information om hur den enskilde kan överklaga ett eventuellt kommande föreläggande. Länsstyrelsen begär in redovisning från kommunen senast 28 feb Uppföljningsgruppen (kommunstyrelsernas presidium) för den gemensamma räddningstjänstorganisationen har behandlat ärendet , och uppdrog till räddningschefen att svara länsstyrelsen samt delge kommunstyrelserna framtaget förslag. Skrivelse med förslag till yttrande daterat Beslutsexpediering Räddningstjänsten, akten Per Hollertz (M)

20 20 Länsstyrelsen KS 43 Delegationsbeslut 1. Delegationsbeslutet läggs till handlingarna. Med stöd av kommunstyrelsens beslut redovisas Valdemarsviks kommuns yttrande till Försvarsmakten, Livgrenadjärgruppen dnr KS-TEK 2013/ Beslutsexpediering Per Hollertz (M)

21 21 Av-reg KS 44 KS-TEK 2012/ Nybyggnad Gång och Cykelväg Mossebo Vammar Köpcenter 1. För projektet Nybyggnad Gång och Cykelväg Mossebo Vammar avsätts kronor ur investeringsbudgeten. Efter avslutad upphandling meddelade Valdemarsviks kommun tilldelningsbeslut till Skanska Sverige AB. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten i Linköping. Dom meddelades där överklagan avslogs. Förvaltningsrättens beslut överklagades emellertid till kammarrätten som beslutat att inte bevilja prövningstillstånd. Byggandet av gång- och cykelvägen kan därmed påbörjas. Projektet är ett så kallat samfinansieringsprojekt som innebär att kommunen och Trafikverket delar kostnaden lika. Trafikverket bidrar med kronor enligt förslag till Länstransportplan för Östergötland. I kommunens investeringsbudget för 2014 finns kronor upptaget för projektet i den reserv som anslagits. Skrivelse från Sektor Samhällsbyggnad och Kultur Beslutet skickas till: Sektor Samhällsbyggnad och Kultur, akten Per Hollertz (M)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum Fullriggaren Strömsvik måndag, kl. 08:30 11:00 Beslutande Erland Olauson (S) ordf Anna Nilsson (M) Lars Beckman (S) Leif Jonsson (KD) Helen Johansson Kokkonen (S) Närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Fullriggaren Strömsvik måndag 2014-05-09, kl. 08:15 12:15 Beslutande Erland Olauson (S) ordf Anna Nilsson (M) Lars Beckman (S) Leif Jonsson (KD) Jörgen Malmström (NB)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-13:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Helen Johanss Kokkonen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-11:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Helen Johansson Kokkonen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-12:00 Beslutande Helen Johansson Kokkonen (S) Lars Beckman (S) ordf Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Leif Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-12:45 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) jäv 38 Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Stefan Kemle Närvarande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (7) Plats och tid Strömsvik tisdag den 22 april kl 08,00 Beslutande Helen J Kokkonen (S) ordf Ingemar Gustavsson (S) Jörgen Malmström (NB) Marie Lindh Eriksson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag kl. 08.15 12.00 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) Hans Jonsson (M) Rune Hallgren (C) Inga Ericsson (S) Närvarande ersättare:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag kl. 08.15 12.15 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) 58-61) Hans Jonsson (M) Rune Hallgren (C) Inga Ericsson (S) Helena Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik,,, 08:15-12:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Närvarande Helen Johansson Kokkonen (S) 44-47, ersättare 50 Bertil Eklund (NB) Anna Nilsson (M) 48,49

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 13:00. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Tommy Engback

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 13:00. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Tommy Engback Kommunstyrelsen 2016-03-09 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 13:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S, ordförande, Birgitta Gunnarsson, C, Monika Gideskog, M, Thony Andersson, S, Eric Westerberg,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (10) Plats och tid Strömsvik - Måndag den 2 februari 2015 kl 10,00 Närvarande ersättare Beslutande Göran Segergren (S), ordf Ted Starkås (S) Ingemar Gustafsson (S) Jörgen Malmström (NB), vice ordf Stefan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(16) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-12:30 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Helen Johansson Kokkonen (S) jäv 73 Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) jäv 72 Per Hollertz (M) Närvarande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Skutan,,, 08:15-12:30 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Helen Johansson Kokkonen (S) Bertil Eklund (NB) Per Hollertz (M) Torvald Karlsson (C) jäv 21 Göran Segergren (S) Närvarande

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (9) Plats och tid Strömsvik - Måndag den 15 december kl 10,00 Beslutande Helen J Kokkonen (S) ordf Jonas Andersson (V) Jörgen Malmström (NB) Marie Lindh Eriksson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (9) Plats och tid Strömsvik måndag den 14 januari kl 10,30-14,30 Närvarande ersättare Beslutande Jonas Andersson (V) Ingemar Gustavsson (S) Jörgen Malmström (NB) vice ordförande Marie Lindh Eriksson

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag, kl. 08.15 13.45 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) Stig Svensson (KD) Marie Lindh Eriksson (C) Inga Ericsson (S) Närvarande

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (1) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag kl. 08.15 14.15 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Helena Johansson (S) Bertil Eklund (NB) Jörgen Malmström (NB) Hans Jonsson (M) Rune Hallgren

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (7) Plats och tid Strömsvik måndag den 11 februari kl 10,30-12,30 Närvarande ersättare Beslutande Helen J Kokkonen (S) ordf Jonas Andersson (V) Mikael L Jonsson (S) Ingela Jansson (C) Per Hollertz (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Sammanträdesprotokoll 1(13) Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid ande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.20 Nancy Ibarra (V), ordförande Johanna Odö (S) Rickard Gillman (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Yttrande över ansökan från Internationella Engelska skolan i Sverige AB som huvudman för utökning av befintlig grundskola F-3 och fritidshem.

Yttrande över ansökan från Internationella Engelska skolan i Sverige AB som huvudman för utökning av befintlig grundskola F-3 och fritidshem. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-04-23 rev 2015-04-23 Utbildningskontoret Dnr BOU 2015-130 Eva Torenfält-Karlsson, Kathrin Hansson Barn- och ungdomsnämnden Yttrande över ansökan från Internationella Engelska

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Björkbacken, Gusum,, 08:00-11:00 Beslutande Helen Johansson Kokkonen (S), ordf Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB), vice ordf Per Hollertz (M) Närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Nr 3 Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 mars 2005, klockan 08.30-12.05 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) Plats och tid Björkö skola/förskola, Björkö, klockan 16.15 18.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30 1(1) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Åke Carlsson (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl. 08:00-15:50 Beslutande Övriga deltagande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP)

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (8) Plats och tid Strömsvik - måndag den 13 maj 2013 kl 08,00-12,45 Närvarande ersättare Beslutande Helen J Kokkonen (S) ordf Ingemar Gustavsson (S) Jörgen Malmström (NB) Marie Lindh Eriksson (C) ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna Beslutsdatum 2008-02-05 1 (5) Tid Tisdagen den 5 februari 2008 kl. 15.30. Beslutande Ledamöter Marie-Louise Hilmersson, ordförande Leif Larsson Kira Berg Eva Nypelius Björn Jansson Lars Isaksson Esse Petersson

Läs mer

Stefan Yngstrand (FP)

Stefan Yngstrand (FP) Kommunstyrelsen 2015-03-12 1 (6) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl. 08:30-11:00 (ajournering 09:00-10:10) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Håkan Bengtsson (C) tjg.ers. Marie-Louice Lindström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-12-13 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-12-13 1 Vård- och omsorgsnämnden 2007-12-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2007-12-13 kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

PROTOKOLL från 1(6) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-03-22

PROTOKOLL från 1(6) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-03-22 PROTOKOLL från 1(6) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare: Personalföreträdare: Övriga: Utses att justera Ale Kommun kl 08:00 17:00 Boel Holgersson (C), ordf. Daniel Madsen (M) Ingela

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl 19.00-21.00. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Malin Karlsson (FP), Irene Öman (M), Hans Heneby (M),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (8) Plats och tid Strömsvik - måndag den 10 juni kl 10,00-12,30 Beslutande Helen J Kokkonen (S) ordf Ingemar Gustavsson (S) Jörgen Malmström (NB) Marie Lindh Eriksson (C) Per Hollertz (M) Närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (8) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl 13.00-14.25 Beslutande Mats Åstrand (s) ordförande Jörgen Alkberg (s) Elisabeth Henningsson (s) Elsie-Britt Eriksson (s) Peter Agelii (s) Birgitta Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(13) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-15.30 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) ersättare för Björn Källman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.20 15.50 Beslutande Övriga deltagande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun, vice

Läs mer

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2014-02-18 Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 6-9 6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 7 Bldandet av en regional utvecklingsenhet

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl.13.00-17.00 Karin Skärby (c), ordförande Jörgen Banck (m) Torbjörn Mellgren (s) Jan Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26 Olle Jansson (S)

Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26 Olle Jansson (S) 1(8) 2014-05-19 Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-14.40 ande Ledamöter Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 19 januari 2015, klockan 13.00 14.45. Beslutande Mats Abrahamsson (S), tjg ordförande 1-4, 6-12 Mari-Teres

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(10)

Sammanträdesprotokoll 1(10) Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30-18.30 Johanna Odö (S), ordförande Jimmy Fredriksson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-09-01 52 (58) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 1 september 2014, kl. 08.00-08.40 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-06-30 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2267-2272 Sekreterare Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 17.00-17.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lars Carlén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-10-30 73 (832) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 30 oktober 2014, kl. 08.30-10.25 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf 61-67 Rutger Hallin (M) ordf 68 Helena Edrenius (S) tjänstg

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll Måndag 27 juni 2016 kl , Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll Måndag 27 juni 2016 kl , Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering Plats och tid ande Ledamöter Måndag 27 juni 2016 kl. 14.00 15.30, Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering 14.50 15.00 Stefan Carlsson (S), ordförande Johan Björkman (M), vice ordförande Per Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 16.00 Leif Andersson (S) Roger Persson (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-12-06 Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.05

sammanträdesdatum 2011-12-06 Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.05 o SAM MANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 1 (13) sammanträdesdatum Plats och tid Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.05 Beslutande Ledamöter Per-Olov Rapp (S) Daniel Ahlin (SBÄ) Lotta

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer