ÅnsREDovrsNrNG. för. Sponsrings & Eventföreningen i Sverige AB. underskifter 10. Sidr. Inn håll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅnsREDovrsNrNG. för. Sponsrings & Eventföreningen i Sverige AB. underskifter 10. Sidr. Inn håll"

Transkript

1 ÅnsREDovrsNrNG för Sponsrings & Eventföreningen i Sverige AB Otg.t1r Styrelsen och verkstålladde direktören ffu härmcd rvlämdå årsredovisnidg för räkenskapsåret 29-r-r r. Inn håll Sidr - förvaltningsberättelse 2 - resultatriikning 4 - balansräkning 5 - stållda säkerheter och ansvarsförbindelser 6 - tilläggsupplysningar 1 underskifter 1 Underlecknad stlrelseledamot i Sponsdngs & Eventföreningen i Sverige AB inrygar h:ilmed, dels att dema kopia av årsredovisningen överensstämmer l11ed originalet, dels att resultat- och baiansräkning lastslällts på årsstänrma den 26 maj 21. Stä man beslöt tillika godkånoa stlrelsens förslag till vinsrdisposition. Stockholrn Håkan Rossberg

2 ÅnSREDoVISNING för Sponsrings & Eventftireningen i Sverige AB Ory.n '417 Styrelsen och vcrkstiillsndc direktören får härmed nvlämnå årsredovisning för räkenskapsåret Tnnehåll Sida - föwaltningsberältelse - resultaträkning - balans*iloing - stä1lda säkerheter och ansvarsförbindelser - tilläggsupplysningar t

3 Sponsrings & Evcntförcninged i Sverige AB Org.ru ,{17 FÖRvÄLTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen är upprättad i svenska konor, SEK. \rerksamheten och medlemmar Föreningen bcstår av köpare, rättighelsiinehavåre, konsulter sami leverantörer från alla deldr av branschen. Syfter mcd orgånisalionen är all skapa förutsåttningar fijr medlemmarna aft utveckla sin verksamhet/affår inom sponsdngs- och evenemangsindustrin. SEFS skall driva och utveckla sponsringsoch evenemängsindustrin genom att debattera för och inspirera samt engagera sina edlennnar för ati varje dag visa på nltan mljd sponsing och cvcnt i den totala konrmunikationen. Detta görs genom rådgivning, lobbynrg, PR och lolum som medlemstråffar och utbilddngar. Självklart spelar även Scandinavian Sponsorship och Gyliene Hjulet stor betydelse. Vid årets slut var medlemsantalet upp i ca 3 företag och idcella organisationer. Flerirsjämförelse* Nettoomsåltning Res. elter fi nansiella poster Balansomslutning I I ), ' Solidiiet (%) 12,ya 31,% 41,% 29,% 34,% *Dcfi nitioncr av nyckcltal. se tillässsupplysninsar Ågårförhållånden Bolaget är ett he1ägt dollerbolag lill Sponsdngs & Evenlföreningen i Sverige (lidigare Sponsringslijreningcn i Svcrige) sedan år 2. Bolagcl svarar självständjgt för aldivileter som rådgi\,1ring. konpetensuh'eckling, förhandlingsstöd, utbildringsverksamhet och annan relevant information till medlelnmama. Koncenredovisning behö\ r ej uppråttas med stöd av Ärsredovisningslagen 7 kåp Paragraf 3. Väsentliga händelser under räkcnkrpsåret och cftcr dess utgång Bemaningcn undel29 bestod a\. två personerpå 1 %, vd osh kommunikationsans\ a c. Föreningen tog både sitt nya CRM-system (adressr giste och sitt webbaseradc laktur rjngssystem i drift fr o m januad. Iör skapades under året en ny interalliv webbplåttform som tog såvä] personella som ekonomiska resurser i anspråk. Under bödan av årcr lades stoft fokus på SEFS nya konlerens Scandinaviån Sponsorship (29 3januad 29), en inlemationell koni!rcns som är tänkt att åga rum arligen. Trots lågkodudkuren genoufördes konferensen mcd närnare 2 deltagare från L länder. Intäktsmäs sigt gjordes ctt nollresultat vilket fär anses som mycket bra för clt fij$ta år (2 1 års konlerens är planerad lill i 9-2/5). Sida 2 av l

4 Sponsrings & Eventföreningen i Svcrige AB Org.nr Under 29 genonrfördes eil 3-tal välbesöka akiviteter såsom fixkostmöten, seminarier, bransclxningel och utbildningar. Före ngcn ånordnade två medlemsresor till intemationella sponsdngskonferenscr, en ti]l IEG i Chicago under mars och l3n til1 Future Sponsorship i LoMon i november- Under Rventdasama i Göteborg i septembl3r månad dehog SEFS med både monter, bransclnningel och en inspirationsfijreläsning om sinnesmarhadslödng 29 års Cyllene I_Ijul var en stor framgång. Tävlingsdelen genererade (trots finanskrisen) eft stort anral bi&ag och så\'ä1 prisutdelningen som galan var e11 sr.rccd enligt utvårderingen. Resultatdisposition Förslag til1 disposition av bolagets vinst Ti]l årsst:hmans förlogande står balanserad vinst årets virst St)'relsen föreslår att i ny räkning överftjres Betdflande bolagets resultat och ställning i öwigt hänvisas ti1l efterfölj ande resultat- och balaisräkringar med tillhörande tilläggsupplysningar.

5 Sponsrings & Eventföreningen i Sverige Ali Org.ln RESULTATRTiKNING Not r-r r Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättring Övriga rörelseintäkter ',/ s Rörelsens kostnader Öwiga extema kostnader Pe$orulkostnader Öwigå rörclsekostnader 4' ',7 4A 5r ' s4,1 569 r'/1 Rörelseresultat -4 19,35 18 Resultåt från finånsiella investeringar Räntein*iller t Resultat efter finansiella poster ? 9,+8 Bokslutsdispositioner Äterfijring från periodiseringsfond Resultat före skatt t2 t26 t6452 Skatt på årets resuhat ti 964 Årets resultat 3 s84,t 88 Sida 4 av l

6 Sponsrings & llventföreningen i Sverige AB Org.nr BALANSRIiKNING TTLLGÅNGAR Not Änläggningstillgångår Måteriellå ånläggningstillgångår Summa ånlägguingstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringår Kundfordringar Akuell skaltelordran Öwiga lordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intåker ', t'7 I ',/ E a ,+2 8 Kortfristiga placeringar Ö\,riga koft fristiga placedngar 13 32E 4 ) E 4 2'7',7 Kasså och brnk 651 l Summa omsättningstillgångar ) SLD1IMA TILLGÅNGÄR I Sida 5 av l

7 Sponsrings & Eventföreningcn i Sverige AB Otg.1]I '7 BALANSRÅKNING I,I(:]ET KÄPTTÄL OCH SKIILDF.R Not Eget kapital Bundet eget k.pital Akiekapital (1 akier) ReseI!lond l'ritt cgct kåpital Balanserad vinst Äre$ resulial Summa eget kapital E/ ,{ll 1 Oheskaftade reserver Pedodiseringsfond Summa obeskåttåde rcscrver s 13 5 Kortfiistiga skulder Leverantömskulder Skulder tiil koncenföretag Övriga sl:ulder Upplupna kostnader och 1örutbetalda intåker Summå kortfristiga skulder I SUMMA EGET IiA.PITAI, OCH SKULDER POSTER INONI LINJtrN Stållda säkerheter l"gu Inga Ansyarsförbindelser lnga hga Sida 6 av l

8 Sponsrings & Eventföreningen i Svcrigc AB Ors.m TILLÄGGSUPPLYSNINGAR AI,LMÄNNÄ UPPLYSNINGAR Redovishihgspincipet Tillämpade redovisningspdnciper övercnsstämrner med anredovisningslagen samt uttalanden och allmänna Iåd ftan Bokföringsnåmnden. När allmänna råd från Boklöringsnämnden sakras har vägledning hämrals från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fal1 från urtalanden av FAR SRS. När så är failet anges detta i särskild ordning nedan. Principema är oförändrade jämfijfi med föregående år. Värderingspri cipet m.. Tillgångar och skulder har värdents till anskaffringsvärden om inget annat anges nedan. Ford.ingar har uppiagits lill de belopp varmed de beriiknas inflyta. Dert iion a', nlckeltal Soliditet Justemt eget kapital i procent av balansomslutning IJPPI,YSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Arvode och kostnadscrsättning BDO Stockholn AB Revisionsuppdrag An&a uppdrag 19 El Med revislonsuppdrag avscs granskning av alsredovisningen och bokföringen samt stlrelscns och verksta ande djrekörens förvahning, övriga arbetsuppgifter det ankolnroer på bolagets revisor att utftjra samt rådgi\,dng eller annat biträde som fijranleds av iaktagelser vid sådan granskning eller genomlijrande av sådana övdga arbetsuppgifter. Allt amat är andra uppdrag- Revisionsarvodet avser även revision för moderföreningen. Sida? åv 1

9 Sponsrings & Evendöreningen i Sverige AB Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 2 Persond Mcdelohtal a stä da Medeltalet anställda bygger på av bolaget betalda nävarotimmar relaterade rill en nomal arbetstid. Mcdelantal anställda hår vårit varav kvimor 2, 2, 1,5 1,5 Lö ne \ e rsiift nine at n. n. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelsen och VD; Löner och e$ältningar Pensionskostnader '7U 442 Övriga alstä11da: Löner och ersåttningar Pensionskosinader 318 8E E Sociala kostnader '/6 Sunma styrelse och dvriga I Not 3 Skatt på årets resultat Akuell skatl ]] 964 Sida 8 av l

10 Sponsrings & Eventföreningen i Sverige AB Org.ff TILLÄGGSUPPLYSNINGÄR Not 4 Inventaricr lngående alnkaffningsvärde Försäljningar/ulrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försälj ningar/ulrangeringar Utgäende acl:umulerade avsk ilningar , Avskri\dngar eiligt plan be*ik1as på e11 n)'ttjandeperiod åv 5 Not 5 övriga kortfristigr placeringar 29-t SIIR Fonder '77 13 ', '77 Marknadsvärde Not 6 Eget kapital Belopp vid årets ingång Årets vinst Belopp vid arets utgång Akti kåpit.rl Reservfond Fritt eget käpitrl 291 lll s NotT Periodiseringsfond Periodiseringslond, laxedng Periodiseringsfond, taxering Periodiseringstbnd, taxedng 2a7 28, r3 5 i3 5 Sida 9 av l

11 Sponsrings & Eventföreningen i Sverige AB Org.m. ss TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Stockholm HåkanRossberg Patdk Walldön Maria Guggenberger Thorell \ erkslällande direkör Tomås Brandt LeifNilsson Peter Tiberg Eva Rodestam Anders Lind6n Pontus Ogebjer Linda Palmgren Niklas Birgetz Vår revisionsberättelse har iälrulats den 11 naj 21. BDO Stockholn AB Mats Bondesson Auktodserad revisor Sida 1 av 1

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31

Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Arsredovisning för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförtecknlng: Sida Förvaltningsberältelse 1 Resultaträkning 3 N~er 7 Balansräkning 4 Ställda säkerheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning för SparbanksstiftelSEN Färs & frosta Organisationsnummer 848001-1926 Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta får härmed avge årsredovisning för stiftelsens verksamhet

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31. Scandinavian Real Heart AB 556729-5588

Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31. Scandinavian Real Heart AB 556729-5588 Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31 Scandinavian Real Heart AB 556729-5588 Innehållsförteckning Sammanfattning av bokslutskommuniké 1 Väsentliga händelser under första kvartalet 2015 1 Omsättning

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ung Företagsamhet i Östergötland, Box 388, Ågatan 9, 581 04 Linköping Tfn 013 470 38 80 www.ungforetagsamhet.se/ostergotland Tack till Ung Företagsamhets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

tractechnology Bokslutskommuniké jan - dec 2005

tractechnology Bokslutskommuniké jan - dec 2005 Bokslutskommuniké jan - dec 2005 Globalt fokus runt livsmedelssäkerhet ger ett ökat intresse för bolagets lösning MeatTrac - och patent inom spårbarhet och ursprungsmärkning. Första ordern erhölls för

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer