Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 18 september 212 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas Acandos tillväxtfas 2428 var förvärvsdriven men den fick ett abrupt slut 29 i och med finanskrisen. Sedan dess har bolaget befunnit sig i en konsolideringsfas där antalet medarbetare minskat i 11 kvartal i följd. I Q2 212 ökade antalet istället, vilket kan vara en indikation på att Acando är redo att åter fokusera på tillväxt. Även om konjunkturen skulle försvagas är vår bedömning att Acando har goda möjligheter att visa bra motståndskraft på grund av bolagets stora exponering mot ERP, BI och CRM som kunderna prioriterar när det blir sämre tider. Acando har även en stor andel underkonsulter som kan minskas ned, en åtgärd som kan stödja lönsamheten. Acando har stora underskottsavdrag som bäddar för starka kassaflöden och stora utdelningar. En direktavkastning om 1% de tre närmaste åren är fullt möjligt och utgör ett starkt argument för en investering. Redeye Rating (1 poäng) Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 1 73 MSEK IT Carl*Magnus Månsson Ulf J Johansson Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 7, poäng 6, poäng 6, poäng 9, poäng 6, poäng Nyckeltal e 213e 214e Omsättning, MSEK Tillväxt 2% 4% 5% 7% 5% EBITDA EBITDAmarginal 7% 9% 9% 9% 9% EBIT EBITmarginal 6% 7% 8% 8% 8% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 4% 5% 5% 6% 6% Utdelning,5 1, 1, 1,1 1,1 VPA,81,96 1,2 1,33 1,4 VPA just,81,96 1,2 1,33 1,4 P/E just 18,5 15,6 12,4 11,2 1,6 P/S,7,7,7,6,6 EV/S,6,6,6,6,6 EV/EBITDA just 8,6 6,9 7,3 6,7 6,4 Fakta Aktiekurs (SEK) 14,9 Antal aktier (milj) 72, Börsvärde (MSEK) 1 73 Nettoskuld (MSEK) *68 Free float (%) 79,7 Dagl oms. ( ) 96 Analytiker: Christian Lee 8* Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 1tr, Box 7141, Stockholm. Tel +46 8* E*post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 1 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT*marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med,5x. 2

3 Innehållsförteckning Investeringssammanfattning 4 Bolagsbeskrivning.. 6 Marknad Verksamhet 16 Finansiell ställning och prognoser 29 Värdering. 34 SWOT. 36 Detaljerade estimat 37 Sammanfattning Redeye Rating 38 Resultat och balansräkning 39 3

4 Investeringsslutsats Acando är ett konsultföretag som är specialiserat på affärsintegration och verksamhetsförbättringar genom att utveckla processer, organisationer och IT. Acandos historik kan indelas i två faser: tillväxtfasen under perioden 2428 och konsolideringsfasen under perioden Tillväxtfasen var framför allt förvärvsdriven och medförde att bolaget expanderade utanför Sveriges gränser till Tyskland, Norge, Storbritannien och Finland. År 29 fick tillväxtresan ett abrupt slut i och med finanskrisen. Under sommaren 29 tillträdde CarlMagnus Månsson som ny VD och koncernchef för Acando och sedan dess har bolaget varit i en konsolideringsfas, drivet av såväl externa som interna omständigheter. Även om Acando lyckades visa en försäljningstillväxt under åren 21 och 211 fortsatte bolaget att minska på antalet medarbetare. Den processen pågick under 11 kvartal i sträck från Q3 29 fram till Q2 212 då Acando bröt den trenden och visade en nettoökning av antalet medarbetare jämfört med föregående år. Fokus på tillväxt Den positiva nettoökningen kan enligt vår mening vara en indikation på att Acando är färdig med sin konsolidering av de tidigare bolagsförvärven och att bolaget är redo att åter fokusera på tillväxt. Konsultföretagen har vanligtvis en visibilitet på tre till sex månader, vilket talar för att Acando ser så pass mycket aktivitet framöver att de vågar rekrytera i en omfattande grad. Om marknadens efterfrågan på konsulttjänster håller sig på nuvarande nivåer har vi fått intrycket att det är fullt möjligt att Acando kommer att rekrytera fler konsulter motsvarande 1 medarbetare netto per år. Det antyder i så fall att bolaget kommer att kunna visa en organisk tillväxt om 81 procent de närmaste kommande åren. om marknaden inte viker Bolagets beläggningsgrad kommer dock med stor sannolikhet att försämras under det kommande tredje kvartalet på grund av rekryteringen av 8 konsulter, vilket kommer att tynga lönsamheten kortsiktigt. En fråga vi därför ställer oss är om marknadsutvecklingen kommer att gå Acandos väg då konjunkturutsikterna för närvarande ser osäkra ut. Om efterfrågan på konsulttjänster minskar ser vi en risk för att den svaga beläggningsgraden i Q3 kan bli långvarig och tynga lönsamheten en längre period framöver. Vår bedömning är dock att Acando har goda möjligheter att visa en bra moståndskraft mot en konjunkturförsvagning på grund av bolagets stora exponering mot affärssystem, Business Intelligence och CRM, områden som kunderna förväntas prioritera sina investeringar på vid en konjunkturförsvagning och som svarar för mer än hälften av Acandos omsättning. Bolagets breda kundbas och geografiska spridning innebär dessutom en bra riskspridning. De 1 största kunderna stod för 35 procent av intäkterna

5 Andelen underkonsulter kan minskas Acando kan dessutom minska på antalet underkonsulter. Idag uppgår andelen underkonsulter i förhållande till anställda till cirka 2 procent för Acando, vilket är drygt 2 personer. Jämfört med de övriga svenska konsultföretagen anser vi att det är en hög andel då snittet uppgår till 12 procent. Under perioden då Acando konsoliderade verksamheten och minskade på antalet medarbetare löste bolaget underbemanningen genom att öka antalet underkonsulter. Kvoten övriga rörelsekostnader i förhållande till försäljningen räknat på rullande 12 månader har ökat från 28 procent i slutet av 29 till 33 procent första halvåret 212, där ökningen av underkonsulter troligtvis har varit den största bidragande orsaken. Vår uppfattning är därför att Acandos höga utnyttjandegrad av underkonsulter visserligen bidragit positivt till intäktsökningen de senaste åren men att den samtidigt hämmat bolagets lönsamhetspotential. Stora underskottsavdrag bäddar för stora utdelningar Acando har outnyttjade underskottsavdrag om totalt 242 MSEK som är hänförlig till den svenska verksamheten. Vi bedömer att bolaget kommer att kunna utnyttja hela beloppet över de närmaste 3 till 4 åren, vilket medför att Acando kommer att betala låg skatt under och bidra till att de årens kassaflöden kommer att vara mycket starka. Mot bakgrund av att Acando kommer att prioritera organisk tillväxt framöver finner vi det troligt att bolaget kommer att fortsätta med sitt återköpsprogram i kombination med en fortsatt frikostig utdelningspolicy. Under den senaste treårsperioden har utdelningen uppgått till i genomsnitt 78 procent av nettovinsten. Givet de starka kassaflödena framöver bedömer vi att Acando har möjlighet att genomföra aktieåterköp och dela ut utdelningar om sammanlagt 32 MSEK över de närmaste tre åren. Det motsvarar en direktavkastning om 1 procent per år och torde vara ett attraktivt argument för de investerare som söker placeringar med en bra direktavkastning och därmed en lägre riskprofil. Acando förtjänar en premiumvärdering Acando värderas till P/E 12,5x och 11,3x för 212 respektive 213 (med full betald skatt), vilket indikerar en premiumvärdering mot sektorn på nästa års vinstestimat. Bolagets stabila kassaflöden som implicit medför generösa utdelningar samt en förväntad starkare vinsttillväxt än sektorn motiverar enligt vår mening en premiumvärdering. Vår DCFvärdering indikerar ett motiverat värde om 17 kronor per aktie, vilket antyder en uppvärderingspotential om 14 procent. 5

6 Bolagsbeskrivning Acando är ett konsultföretag som är specialiserat på affärsintegration och verksamhetsförbättringar genom att utveckla processer, organisationer och IT. Bolaget grundades 1986 under namnet Frontec. Den nuvarande organisationen bildades genom en sammanslagning med Acando år 23 och förvärv av de två konsultföretagen emotion Technology Consulting och Resco under 26. Antalet medarbetare uppgår till omkring 1 1 fördelade på 16 kontor i fem länder: Sverige, Tyskland, Norge, Finland och Storbritannien. Acando är sedan 1995 noterat på Stockholmsbörsen, numera NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap och omsättningen 211 uppgick till MSEK. Acando erbjuder tjänster och lösningar inom tre områden: Management Consulting, Enterprise Solutions och ITConsulting. Bolaget har högsta partnerstatus med sina två strategiska partners SAP och Microsoft. Acando har en stark ställning inom segmenten tillverkande industri, hälsovård och läkemedelsindustri och offentlig sektor. 8 procent av kunderna återfinns inom den privata sektorn där merparten utgörs av stora internationella företag. Bland de största kunderna 211 fanns AstraZeneca, EADS/Airbus, Ericsson, Norges Arbeids og Velferdsetat, Politiets data og materielltjeneste, Telefónica, Vattenfall och Volvo. Acando har ett finansiellt mål; vinsten per aktie ska öka med minst 15 procent per år. Därtill gäller vissa restriktioner avseende maximal skuldsättningsgrad och minsta tillgängliga likviditet. Den långsiktiga utdelningsnivån ska uppgå till minst en tredjedel av nettoresultatet, men under den senaste treårsperioden har utdelningen uppgått till i genomsnitt 78 procent av nettovinsten. Bolaget har ett bemyndigande att genomföra återköp av egna aktier motsvarande ett eget innehav om upp till 1 procent av samtliga aktier i bolaget. Per 3 juni 212 uppgick andelen till 3,5 procent. CarlMagnus Månsson är VD och koncernchef sedan 1 juni 29. Carl Magnus Månsson har under 2 år arbetat inom Ericssonkoncernen, bland annat som CIO. Ulf J Johansson är styrelseordförande i Acando sedan 2 och tillika en av de största ägarna i bolaget med ett innehav om 3,3 procent av kapitalet och 16,1 procent av röster. Största ägaren i Acando är familjen Svedulf med bolag med ett innehav om 2,3 procent av kapitalet och 26,7 procent av röster. Övriga stora aktieägare i Acando är Svolder, Swedbank Robur och DNB fonder. Totala antalet aktieägare uppgår till omkring 22. 6

7 Marknad 8% av kunderna finns inom den privata sektorn där merparten utgörs av stora internationella företag Acando är verksamt på fem geografiska marknader; Sverige som svarade för 55 procent av de totala intäkterna första halvåret 212, Tyskland och Norge som stod för 2 procent respektive 14 procent av intäkterna, samt Finland och Storbritannien som tillsammans svarade för resterande 11 procent. 8 procent av kunderna finns inom den privata sektorn där merparten utgörs av stora internationella företag med fler än 5 anställda, såsom AstraZeneca, EADS/Airbus, Ericsson, Telefónica och Volvo. Övriga 2 procent av Acandos kunder finns inom den offentliga sektorn, både i Sverige och i de övriga länderna. Omkring 5 procent av de totala intäkterna är relaterade till ramavtal. Omsättning per geografisk marknad H % 14% 55% 2% Sverige Tyskland Norge Övriga länder Källa: Acando Sveriges ekonomi visar en svagare tillväxt under 212, vilket bidragit till att kunderna har blivit försiktigare med sina investeringar Försiktiga tillväxtprognoser Konsultmarknaden är beroende av företagens ITbudgetar som i sin tur följer konjunkturen. Tittar vi på Konjunkturinstitutets prognoser över Sveriges BNP så förväntas svensk ekonomi försvagas efter två år med stark tillväxt och för innevarande år förväntas BNP öka med 1,3 procent. En svag utveckling i omvärlden tillsammans med en stark krona tynger exportindustrin, vilket bidrar till en svagare BNPtillväxt. Enligt vår mening har den försiktiga tillväxtprognosen troligtvis bidragit till att företagen blivit mer benägna att avvakta med sina investeringar under det första halvåret

8 BNPtillväxt Sverige (25213E) 8, 6, 4, 2,, *2, E 213E *4, *6, Källa: Konjunkturinstitutet (Aug 212) Tittar vi på Acandos övriga marknader Tyskland, Finland och Storbritannien ser vi att tillväxten för dessa länder liksom för Sverige förväntas minska väsentligt under innevarande år jämfört med de två senaste åren. Norge sticker å andra sidan ut positivt då landet förväntas visa en stark tillväxt om 3,3 procent i år, drivet av kraftigt stigande investeringar inom oljeverksamheten och ökad inhemsk konsumtion. BNP tillväxtprognoser % E 213E Sverige *4,9 5,9 3,9 1,3 1,8 Tyskland *5,1 3,6 3,1,9 1, Norge *1,6,6 1,5 3,3 2,1 Finland *8,4 3,7 2,7,6,9 Storbritannien *4,4 2,1,8 *,2 1,4 Källa: KI (Aug 212) Indikatorer pekar på inbromsning Konjunkturinstitutets månatliga konfidensindikator speglar företagens förväntningar och är ett framåtblickande mått. Konfidensindikatorn för IT konsulter visar att branschens starka optimism från 21 och inledningen av 211 har dämpats rejält, men förväntningarna förefaller vara alltjämt positiva. 8

9 Konfidensindikator ITkonsulter (24aug 212) *2 *4 Källa: Konjunkturinstitutet (Aug 212) Företagen inom tillverkningsindustrin har en mer dyster syn på framtiden än vad konsulterna har idag Företagen inom tillverkningsindustrin har dock ha en mer dyster syn på framtiden då indikatorn är på en negativ nivå. Även indikatorn för orderingången inom tillverkningsindustrin befinner sig på låga nivåer, vilket ger en antydan om att efterfrågan på konsulttjänster inom detta segment kan komma att minska framöver. Vi anser att det är viktigt att följa upp hur dessa indikatorer utvecklas då tillverkande industri är ett av de viktigaste segmenten för Acando. Om såväl konfidensindikatorn som orderingången för tillverkningsindustrin fortsätter vara negativa de närmaste månaderna är det enligt vår uppfattning sannolikt att även IT konsulternas konfidens kommer att minska. Det kommer då troligtvis resultera i dämpade tongångar och framtidsutsikter i konsulternas Q3 rapporter i slutet av oktober. Konfidensindikator Tillverkningsindustri (24aug 212) Orderingång tillverkningsindustri (24aug 212) *1 *2 *3 *4 * *1 *2 *3 *4 *5 Källa: Konjunkturinstitutet (Aug 212) 9

10 En svagare tysk ekonomi kan begränsa Acandos tillväxtmöjligheter i Tyskland under en överskådlig period Minskad aktivitet i Tyskland Även i Tyskland finns tecken på en minskad ekonomisk aktivitet framöver. Ifoindexet som anses som en ledande framåtblickande indikator på utvecklingen för den tyska ekonomin har varit nedåtgående sedan april i år, vilket tyder på en inbromsning för den tillverkande industrin i Tyskland. Det behöver dock inte vara en negativ signal för Acando i det korta perspektivet då bolagets nuvarande avtal med Airbus, den största kunden på den tyska marknaden, sträcker sig över de kommande två åren. Det är däremot troligt att en svagare tysk ekonomi kan begränsa Acandos tillväxtmöjligheter i Tyskland under en överskådlig period. Ifoindex (24aug212) Ifo index Index förväntningar Källa: Ifo Institute (Aug 212) Investeringar i konsulttjänster förväntas öka med 1,1% under 212 jämfört med i snitt 4% de två senaste åren IT%budgeten ökar i lägre takt Enligt undersökningsföretaget Radar så förväntas värdet på de samlade IT investeringarna i Sverige under 212 uppgå till 153 miljarder SEK. Det motsvarar en ökning om 1,5 procent, varav budgeten för tjänster som innefattar konsulttjänster förväntas öka med 1,1 procent efter att ha visat en tillväxt om i genomsnitt 4 procent de två senaste åren. Det indikerar att företagen kommer att vara mer återhållsamma med sina investeringar under innevarande år jämfört med de två föregående åren, troligtvis som en följd av att osäkerheten i konjunkturutsikterna ökat på grund av eurokrisen. 1

11 ITbudget tillväxt Sverige (27212E) 1% 5% % e *5% *1% *15% Hårdvara Mjukvara Tjänster Källa: Radar 212 Om företagen är restriktiva med sina IT* investeringar är vår bedömning att de kommer att prioritera affärssystem, Business Intelligence och CRM Om företagen fortsätter att vara mer restriktiva med sina ITinvesteringar är vår bedömning att de kommer att prioritera verksamhetskritiska projekt framför produktutvecklingsprojekt som är lättare att skjuta upp en tid. Enligt Radars rapport så uppger 4 procent av företagen att de kommer att prioritera investeringar i affärssystem (ERP), 3 procent prioriterar mobila lösningar och 23 procent Business Intelligence (BI) respektive kundrelationshantering (CRM). Verksamhetsdrivna prioriteringar 5% 4% 4% 45% % 2% 3% 24% 23% 23% 22% 19% 1% % Affärsystem (ERP) Mobila lösningar Business Intelligence (BI) Kundrelationshantering (CRM) Källa: Radar

12 Om konjunkturen blir svagare har Acando goda möjligheter att visa en bra motståndskraft på grund av bra exponering mot ERP, BI och CRM Bra motståndskraft mot en konjunkturavmattning Det är förståeligt att företagen prioriterar investeringar i affärssystem särskilt vid en konjunkturavmattning eftersom dessa system används för att öka effektiviteten och produktiviteten i affärsprocesserna, med andra ord hjälper företagen att bli mer kostnadseffektiva. Vår bedömning är att det är en utveckling som kan gynna Acando då bolaget har bra kompetens inom dessa områden som svarar för mer än hälften av koncernens totala intäkter. Om konjunkturen blir svagare framöver är vår uppfattning att Acando har goda möjligheter att visa en bra motståndskraft på grund av bolagets stora exponering mot affärssystem, Business Intelligence och CRM men även på grund av bolagets breda kundbas och geografiska spridning. De 1 största kunderna stod för 35 procent av intäkterna 211, vilket tyder på en bra riskspridning. Drivkrafter för affärssystem och BI Marknadsvärdet inom affärssystem i Sverige beräknas enligt Radar uppgå till 9,4 miljarder SEK medan marknadsvärdet inom Business Intelligence beräknas uppgå till 5,2 miljarder SEK. Tjänster svarar för omkring 78 procent av värdet inom respektive område, vilket torde innebära bra intäktsmöjligheter för konsulter som är specialiserade inom dessa områden. Marknadsfördelning ERP & BI Mjukvara; 22% Tjänster; 78% Källa: Radar 212 Affärssystem kan tex vara ekonomisystem, ERP*, CRM*, logistik*, eller beslutsstödssystem som på olika sätt hjälper en organisation att driva sin verksamhet mer effektivt Affärssystem kan till exempel vara ekonomisystem, ERP, CRM, logistik, eller beslutstödssystem som på olika sätt används för att hjälpa ett företag eller en organisation att driva sin verksamhet mer effektivt. Lite förenklat kan ett affärssystem jämföras med hjärtat i en verksamhet eftersom dessa ansvarar för de kritiska flödena i affärsprocesserna. Företagen använder systemen för att hålla ordning på varulagret, logistik, kunduppgifter, etc. Det innebär att företagen som gör en initial investering i ett nytt affärssystem måste vara beredda på att anpassa, uppgradera, underhålla och förvalta systemen under en lång period, vilket gör att totalkostnaden för 12

13 ett affärssystem är omfattande. Den totala kostnaden för ett affärssystem beräknas uppgå till omkring 6 gånger det initiala investeringsbeloppet över systemets hela livscykel. Det medför att företagen kan vara försiktiga med investeringar i nya system när konjunkturutsikterna är osäkra samtidigt som underhåll, drift och förvaltning av systemen är nödvändiga kostnader som tas oavsett konjunkturläget. Business Intelligence är ett verktyg som används av organisationer för att analysera och förstå sin verksamhet och stödja beslutsfattande Om ett affärssystem är en verksamhets hjärta så kan Business Intelligence jämföras med en verksamhets hjärna. Business Intelligence är ett område som med hjälp av teknologier, applikationer, processer och metoder bidrar till att företagen kan analysera och förstå sin verksamhet bättre. BI är med andra ord ett verktyg som hjälper företagen att bli mer konkurrenskraftiga och fatta bättre beslut. Det är ett behov som särskilt uppstår när det råder stor osäkerhet, oavsett om det är orsakat av verksamhetsförändringar eller konjunktursvängningar. Acando har omkring 2 SAP*konsulter SAP dominerar ERP%marknaden Tittar vi närmare på hur marknadsfördelningen (mätt i licensvärde) ser ut för affärssystemsleverantörerna så ser vi att SAP är störst med 22 procent av den nordiska marknaden. SAP är dominerande bland de större företagen i samtliga nordiska länder. Microsoft (Dynamics AX) riktar sig mot både medelstora och stora företag men har inte samma starka ställning i Sverige som SAP. Acando har högsta partnerstatus med både SAP och Microsoft. Omkring 2 av Acandos konsulter är SAPspecialister och bolaget har därmed en av Sveriges största leveranskapacitet inom detta område. SAP är dock ett konkurrensutsatt kompetensområde där större prishöjningar är svåra att genomföra. Troligtvis ser Acando större tillväxtmöjligheter inom Microsoft*tjänster Microsofts affärssystem är populära bland de mindre och medelstora företagen då användargränssnittet är Windowsbaserat och är enkla att använda. SAPsystemen är ofta stora och komplexa och kan uppfattas som dyra i jämförelse med Microsofts system, både i form av licenskostnader men även på grund av att mer kundanpassningar måste genomföras. Totalkostnaden blir därför stor, varför det är främst de större och internationella företagen som kan motivera en investering i SAP. Vår uppfattning är att Acando ser större tillväxtmöjligheter inom Microsoft tjänster där bolaget idag har omkring 25 specialister. QlikTech och Microsoft är störst på BI Microsofts enkla gränssnitt har medfört att bolagets produkter inom Business Intelligence vunnit marknadsandelar. QlikTech och Microsoft är de två största leverantörerna med en sammanlagd marknadsandel om 4 procent, men det är en fragmenterad marknad där omkring hälften av marknaden utgörs av egenutvecklade system eller mindre systemleverantörer. Acando har sedan 27 ett samarbetsavtal med QlikTech om att vara en implementationspartner i Norden. Vi har fått uppfattningen att Acando ser bra tillväxtmöjligheter inom Business 13

14 Intelligence i samtliga länder som bolaget är verksamt på och att bolaget vill fortsätta växa inom detta område, särskilt i Sverige. Marknadsfördelning leverantörer ERP 25% 22% Ingår i Acandos kärnerbjudande 2% Marknadsfördelning leverantörer BI 25% 22% Ingår i Acandos kärnerbjudande 2% 18% 15% 15% 14% 13% 15% 1% 8% 1% 5% 6% 5% 4% 4% 2% 1% % SAP Lawson IFS Agresso Microsoft Oracle % QlikTech Microsoft IBM (Cognos) SAP (Business objects) Oracle (Hyperion) SAS Institute Källa: Radar 212 Acando konkurrerar med såväl stora internationella IT* och managementkonsultföret ag som lokala konsultföretag Konkurrenssituation Acando erbjuder tjänster och lösningar inom tre områden: Management Consulting, Enterprise Solutions och IT Consulting. Vår bedömning är att omkring 2 procent av Acandos konsulter är verksamma inom Management Consulting, medan runt 4 procent av konsulterna är verksamma inom Enterprise Solutions respektive IT Consulting. Acando konkurrerar med såväl stora internationella IT och managementkonsultföretag som regionala konsultföretag med Norden eller Sverige som hemmamarknad. Acandos erbjudande Källa: Acando 14

15 Många konkurrenter inom Management Consulting Inom Management Consulting konkurrerar Acando med stora internationella IT och managementkonsultföretag som Accenture, Ernst & Young och Cap Gemini, men även med de regionala ITkonsultföretagen som Connecta och Avega Group. Jämfört med de svenska bolagen har Acando valt att ha något mer seniora konsulter inom detta område, vilket bidragit till att bolaget kunnat hålla en högre prisnivå. Stor leverantör inom Enterprise Solutions Inom Enterprise Solutions är Acando en av de absolut största leverantörerna av de svenska konsultföretagen med omkring 44 konsulter inom området varav 2 SAPkonsulter. Connecta är troligtvis det konsultföretag som Acando stöter på oftast vid olika upphandlingar då de har liknande profiler inom tjänsteområdet. Eftersom branschkunskap är en viktig parameter inom detta område är det troligt att de två konsultföretagen kommer att ha bättre förutsättningar att ta en större andel uppdrag inom sina respektive branscher där de har sina komparativa styrkor. Acando har bland annat många kunder inom tillverkningsindustrin medan Connecta är stora inom detaljhandel. Starkt projekterbjudande inom IT Consulting Till skillnad från de flesta konkurrenterna har Acando placerat Business Intelligence inom IT Consulting istället för inom Enterprise Solutions. Syftet med detta upplägg är troligtvis att ta större projektåtaganden och leverera hela ITlösningar som är oberoende av teknologiplattformar för att på så vis skapa störst kundnytta. Genom att rikta in sig mot leverans av helhetserbjudanden istället för införsäljning av resurskonsulter med vissa specifika kompetenser, exempelvis inom BI, uppnår Acando en starkare ställning hos kunden och positionerar sig högre i värdekedjan. Vår uppfattning är att det möjligen kan vara en riskabel strategi där bolaget kan mista potentiella uppdrag till konkurrenter som erbjuder större flexibilitet, men i de fall bolaget vinner en upphandling innebär det istället att bolaget uppnår en hög beläggningsgrad och lönsamhet. Inom IT Consulting konkurrerar Acando med de allra flesta av de svenska och nordiska konsultföretagen. Konkurrenter Management Consulting Enterprise Solutions IT Consulting Accenture Connecta Knowit Ernst & Young Accenture Sigma Cap Gemini Avega Group EDB Connecta Sigma HiQ PwC Sogeti Connecta Avega Group Logica Avega Group Sogeti Knowit Accenture McKinsey Sogeti Källa: Bolagen, Redeye Research 15

16 Verksamhet Acando bildades år 1986 under namnet Frontec och ändrade sedermera bolagsnamnet till Acando i samband med förvärvet av Resco år 26. Förvärvet av Resco innebar även att Acando etablerade sig i Tyskland, Finland och Baltikum och blev en av Sveriges marknadsledande aktörer inom affärssystem med specialister inom SAP och Microsoft. Under år 27 genomfördes ytterligare två förvärv som placerade bolaget i Storbritannien och i Norge. Det senaste tillskottet skedde år 29 då det danska bolaget March IT förvärvades. Det förvärvade bolaget visade emellertid svag lönsamhet och den danska verksamheten avyttrades under 211. Idag har Acando 16 kontor i fem länder: Sverige, Tyskland, Norge, Finland och Storbritannien. Bolaget har omkring 1 1 medarbetare. Acando historik i korthet År Motiv 1986 Bolaget bildades under namnet Frontec 1995 Frontec noteras på Stockholmsbörsens O*lista 1999 Acando grundas 23 Acando och Frontec fusioneras 23 Lars Wollung ny VD 24 Förvärvar Edge Consulting Kunder inom bank* och försäkring i Stockholm 26 Förvärvar Resco, byter namn till Acando Kompetens inom SAP och Microsoft, breddar närvaro utanför Sverige 26 Förvärvar e*motion Technology 28 SAP*konsulter i Stockholm, Göteborg och Malmö 27 Förvärvar Deva Management Consulting Kompetens inom BI och verksamhetsutveckling i Sverige 27 Förvärvar IQ Consulting Ltd Intåg i Storbritannien 27 Förvärvar Abeo Kompetens inom offentlig sektor och Microsoft i Norge 27 Förvärv av SAP*verksamhet fr Tieto 16 SAP*konsulter i Hamburg 29 Carl*Magnus Månsson ny VD 29 Förvärvar March IT A/S 29 SAP*konsulter i Danmark 211 Avyttrar den danska verksamheten Olönsam verksamhet 212 Förvärvar Bitec Oy 5 konsulter i Finland med kompetens inom mobila lösningar Källa: Acando Jämfört med konkurrenterna har Acando visat bra tillväxt medan lönsamheten inte utmärkt sig Fokus på organisk tillväxt Under perioden har bolaget visat en genomsnittlig tillväxt (CAGR) om 15 procent per år med en rörelsemarginal som i snitt uppgått till 7, procent. Jämfört med de närmaste regionala konkurrenterna har Acando haft en bra tillväxt medan lönsamheten inte utmärkt sig. Som vi ser i nedanstående figur har HiQ och Connecta som fokuserat på organisk tillväxt haft en bättre lönsamhet över denna period jämfört med Knowit, Acando och Sigma som tillämpat en förvärvsstrategi. Det kan vara en indikation på att en organisk tillväxtstrategi medför en mer stabil lönsamhetsutveckling över tiden. Acando uppger inga finansiella mål för tillväxt och lönsamhet men vår uppfattning är att bolaget kommer att prioritera organisk tillväxt framöver, vilket indikerar att bolaget sannolikt kommer att visa en lägre tillväxttakt framöver men med förbättrad och stabilare lönsamhet. 16

17 Genomsnittlig tillväxt och lönsamhet Tillväxt 25,% Knowit 2,% 15,% Acando Connecta 1,% HiQ 5,% Sigma Lönsamhet,% 4,% 6,% 8,% 1,% 12,% 14,% 16,% 18,% Källa: Redeye Research, Bolagen Acandos historik kan indelas i två faser: tillväxtfas 24*28 och konsolideringsfas 29* 211 Den ofrivillige städaren Acandos historik kan indelas i två faser: tillväxtfasen under perioden och konsolideringsfasen under perioden Tillväxtfasen var framför allt förvärvsdriven och medförde att bolaget expanderade utanför Sveriges gränser till Tyskland, Norge, Storbritannien och Finland. Bolagets omsättning ökade från 68 MSEK år 24 till MSEK år 28, vilket motsvarar en genomsnittlig tillväxt om 27 procent per år, och antalet medarbetare gick från 532 till under samma period. Även lönsamheten förbättrades i takt med att bolaget växte där EBITmarginalen gick från 5,2 procent till 9,4 procent under samma period. Acando Omsättning & Rörelsemarginal MSEK % 1,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,% ,% Nettoomsättning Rörelsemarginal Källa: Redeye Research, Acando 17

18 Carl*Magnus Månsson tillträdde som ny VD sommaren 29 och har ägnat sitt fokus på omstruktureringar År 29 fick tillväxtresan ett abrupt slut i och med finanskrisen. Under sommaren 29 tillträdde CarlMagnus Månsson som ny VD och koncernchef för Acando och sedan dess har bolaget varit i en konsolideringsfas. Efter att ha samtalat med VDn CarlMagnus Månsson har vi fått intrycket av att han vid tillträdandet var inställd på att fortsätta tillväxtresan men blev tvungen att ägna sitt fokus på omstruktureringar istället, drivet av såväl externa som interna omständigheter. Även om Acando lyckades visa en försäljningstillväxt under åren 21 och 211 fortsatte bolaget att minska på antalet medarbetare. Den processen pågick under 11 kvartal i sträck från Q3 29 fram till Q2 212 då Acando bröt den trenden och visade en nettoökning av antalet medarbetare jämfört med föregående år. Är Acando redo för en ny tillväxtfas? Som vi ser i nedanstående figur var Acando ett av två konsultföretag som inte ökade antalet medarbetare under perioden 21211, dels på grund av nödvändiga omstruktureringar men även på grund av att bolaget inte lyckades hitta attraktiv kompetens att rekrytera. Förändring antal anställda % 6% 5% 4% 3% 2% 1% % *1% *2% Källa: Redeye Research, Bolagen Acando har rekryterat mest av samtliga konsultföretag Acando uppgav dock i den senaste Q2rapporten att bolaget rekryterat cirka 8 personer, varav flertalet påbörjar sin anställning under det kommande tredje kvartalet. Jämfört med det första kvartalet ökade Acando antalet medarbetare med närmare 8 procent samtidigt som de övriga konsultbolagen varit mer försiktiga. 18

19 Förändring antal anställda 212 Q2 QoQ 8,% 6,% 4,% 2,%,% *2,% *4,% *6,% *8,% *1,% Källa: Redeye Research, Bolagen Den positiva nettoökningen kan vara en indikation på att konsolideringen är avslutad och att Acando är redo att åter fokusera på tillväxt Kan visa tillväxt om 8%1% de närmaste åren Den positiva nettoökningen kan enligt vår mening vara en indikation på att Acando är färdig med sin konsolidering av de tidigare bolagsförvärven och att bolaget är redo att åter fokusera på tillväxt. Konsultföretagen har vanligtvis en visibilitet på tre till sex månader, vilket talar för att Acando ser så pass mycket aktivitet framöver att de vågar rekrytera i den omfattningen. Om marknadens efterfrågan på konsulttjänster håller sig på nuvarande nivåer har vi fått intrycket att det är fullt möjligt att Acando kommer att rekrytera fler konsulter motsvarande 1 medarbetare netto per år. Det antyder i så fall att bolaget kommer att kunna visa en organisk tillväxt om 81 procent de närmaste kommande åren. Acando antal medarbetare Q1 24 Q4 212E Tillväxt 24*28 Konsolidering 29*211 Tillväxt? 212* Antal medarbetare Källa: Redeye Research, Acando 19

20 Beläggningsgraden i Q3 kommer troligtvis vara svag, och det finns en risk för att den kan kvarstå på en lägre nivå om marknaden viker Lönsamheten tyngs på kort sikt Bolagets beläggningsgrad kommer dock med stor sannolikhet att försämras under det kommande tredje kvartalet på grund av rekryteringen av 8 konsulter, vilket kommer att tynga lönsamheten kortsiktigt. En fråga vi därför ställer oss är om marknadsutvecklingen kommer att gå Acandos väg då konjunkturutsikterna för närvarande ser osäkra ut. Om efterfrågan på konsulttjänster minskar ser vi en risk för att den svaga beläggningsgraden i Q3 kan bli långvarig och tynga lönsamheten en längre period framöver. Andelen underkonsulter/anställda uppgår till 2%, vilket är högt Stor andel underkonsulter Vår uppfattning är dock att Acando har en möjlighet att parera en sådan utveckling på medellång sikt genom att minska på antalet underkonsulter. Idag uppgår andelen underkonsulter i förhållande till anställda till cirka 2 procent för Acando, vilket är drygt 2 personer. Jämfört med de övriga svenska konsultföretagen anser vi att det är en hög andel. Vi har under september ringt runt till olika konsultföretag och enligt den undersökningen uppgår andelen underkonsulter i genomsnitt till cirka 12 procent. Övriga rörelsekostnader har ökat de senaste åren där underkonsulter troligtvis har varit den största bidragande orsaken Under perioden då Acando konsoliderade verksamheten och minskade på antalet medarbetare löste bolaget underbemanningen genom att öka antalet underkonsulter. Kvoten övriga rörelsekostnader i förhållande till försäljningen räknat på rullande 12 månader har ökat från 28 procent i slutet av 29 till 33 procent första halvåret 212, där ökningen av underkonsulter troligtvis har varit den största bidragande orsaken. Övriga rörelsekostnader har ökat sedan 29, R12M 6 MSEK 35% % 25% 2% 15% 1% Ökning av underkonsulter 1 5% Q15Q35Q16Q36Q17Q37Q18Q38Q19Q39Q11Q31Q111Q311Q112 % Övriga rörelsekostnader Övriga rör.kostn./försäljn Källa: Redeye Research, Acando 2

Acando (ACANb.ST) Fina rörelsemarginaler i Q3

Acando (ACANb.ST) Fina rörelsemarginaler i Q3 BOLAGSANALYS 29 oktober 2012 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Fina rörelsemarginaler i Q3 Omsättningen kom in 2% lägre än ifjol och 7% lägre än vår prognos, där Sverige stod för största avvikelsen. Justerat

Läs mer

2002 2003 2004 2005p 2006p

2002 2003 2004 2005p 2006p ANALYSGARANTI* 25:e augusti 25 Bolagsanalys Resco (Resco.ST) Starkt utomlands - svagt i Sverige Rescos rapport under gårdagen var något bättre än våra förväntningar. Tillväxten var goda 35 procent under

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott BOLAGSANALYS 6 februari 2013 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott Omsättningen i Q4 kom in 6% lägre än estimerat, där Sverige stod för den negativa avvikelsen. Marknaden har varit

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter Q1-rapporten överträffade våra förväntningar med starkare nettorekrytering och lönsamhet än väntat. Förbättrad debiteringsgrad

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering Avega Group visade stark tillväxt och stabil lönsamhet i Q2. Tillväxten uppgick till 35% samtidigt som EBITmarginalen

Läs mer

Resco (Resco.ST) Sverige tar fart. Bransch: Kjell Jacobsson. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Resco (Resco.ST) Sverige tar fart. Bransch: Kjell Jacobsson. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential ANALYSGARANTI* 27:e april 2005 Bolagsanalys Resco (Resco.ST) Sverige tar fart Rescos rapport i går var i linje med våra förväntningar och visar att bolaget är på väg åt rätt håll. Omsättningen ökade med

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart

Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart BOLAGSANALYS 25 april 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart Avega Groups EBITmarginal är tillbaka på mer normala nivåer efter att ha landat på 8,6% jämfört med förväntade 7,5%. Utfallet

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Utmanande marknadsutsikter

Acando (ACANb.ST) Utmanande marknadsutsikter BOLAGSANALYS 29 juli 2013 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Utmanande marknadsutsikter Omsättningen kom in strax under vår prognos, medan utfallet för EBIT blev 34% lägre än förväntat. Minskad beläggning

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En stigande konsultstjärna

Avega Group (AVEGb.ST) En stigande konsultstjärna BOLAGSANALYS 6 april 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En stigande konsultstjärna Avega Group är ett konsultföretag specialiserat inom IToch verksamhetsutveckling. Bolaget har sedan start varit

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen Avega Groups åtgärder under hösten har gett positivt resultat. Försäljningstillväxten uppgick till 7,5% och EBIT$marginalen

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

TIME/IT-sektorn. Telecom, Internet, Media and Entertainment / Information Technology. Börsdagarna, November 2011. Konfidentiellt 1

TIME/IT-sektorn. Telecom, Internet, Media and Entertainment / Information Technology. Börsdagarna, November 2011. Konfidentiellt 1 TIME/IT-sektorn Telecom, Internet, Media and Entertainment / Information Technology Börsdagarna, November 2011 Konfidentiellt 1 Innehållsförteckning Introduktion till Redeye TIME Översikt IT-sektorn Makro

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Konsult med global ambition

Cybercom Group (CYBC.ST) Konsult med global ambition BOLAGSANALYS 24 mars 2010 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Konsult med global ambition Cybercom är ett IT-konsultföretag med starkt fokus mot telekom. Bolaget är inne i en internationell expansion

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige BOLAGSANALYS 14 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige Ett besparingsprogram har genomförts under kvartalet, vilket gett en positiv effekt i Sverige. Den underliggande

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst Q3-rapporten var klart godkänt där en stark orderingång, en bra rörelsemarginal, en bättre än förväntad vinst och

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten

Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten BOLAGSANALYS 19 april 2011 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten Bolaget har genomfört en nedskrivning om 16 MSEK i Finland, vilket belastar resultatet i Q1. Vi har justerat ned

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start BOLAGSANALYS 30 augusti 2011 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start Cybercom byter VD och tillsätter Petteri Puhakka som tf VD och koncernchef tills vidare. Bolaget uppger att stärkt

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En utmanande marknad

Avega Group (AVEGb.ST) En utmanande marknad BOLAGSANALYS 17 augusti 2012 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En utmanande marknad Såväl omsättningen som rörelseresultatet kom in lägre än förväntat där en EBITmarginal om 2,9% var förvånansvärt

Läs mer

Stark tillväxt och lönsamhet i första kvartalet

Stark tillväxt och lönsamhet i första kvartalet 1 januari 31 mars 2007 Stark tillväxt och lönsamhet i första kvartalet Perioden jämfört med samma period 2006: Nettoomsättningen uppgick till 343 MSEK (233), en ökning med 47 procent. Rörelseresultatet

Läs mer

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger!

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! BOLAGSANALYS 12 februari 2012 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! Prevas rapport för det fjärde kvartalet belastades av stora engångskostnader. Försäljningen uppgick till 174,5 miljoner

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 BOLAGSANALYS 5 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 Omsättningen förväntas uppgå till 307,6 MSEK och EBIT beräknas uppgå till %16,7 MSEK där ett kostnadseffektiviseringsprogram

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Den positivare marknaden ser ut att fortsätta in i 2014 där bolaget möter enklare jämförelsetal under första halvåret.

Den positivare marknaden ser ut att fortsätta in i 2014 där bolaget möter enklare jämförelsetal under första halvåret. BOLAGSANALYS 7 februari 2014 Sammanfattning Acando (acanb.st) Bra direktavkastning i Acando 2013 blev ett år präglat av en volatil marknad för Acando. Året avslutades dock starkt och rörelsemarginalen

Läs mer

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan BOLAGSANALYS 15 maj 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan Även om resultatet i Q1 visade en relativ stor negativ avvikelse överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-5-9 69,5 Hälsovård Ofördelaktig geografisk mix Stillastående i Doro Care Nedsjusterade Q2-estimat Ofördelaktig geografisk mix. Nettoomsättningen om 413 MSEK motsvarade

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage Independent Analysis Part Coverage Net Insight Potentiell uppsida om 0,14 kr vinst per aktie för helåret 2014 (-0,02). Inträffar detta ser vi ett p/e-tal omkring 20,7 (-72) på 2014 års resultat. Bruttomarginalen

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet BOLAGSANALYS 15 maj 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6% och EBIT marginalen uppgick till 7,4% mot förväntade 5,3%. Rensat för

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin DGCs rapport för det första kvartalet var helt i linje med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 84,2 miljoner

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Uppkopplad till marginallyft

Cybercom Group (CYBC.ST) Uppkopplad till marginallyft BOLAGSANALYS 6 maj 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Uppkopplad till marginallyft Omsättningen överträffade vår prognos med 5%, trots att en negativ kalendereffekt, ovanligt hög sjukfrånvaro

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata Independent Analysis Novus Group Starkt varumärke Novus var under Almedalsveckan 2014 det mest citerade undersökningsföretaget. Hela 32 % av alla publicerade undersökningar i svensk press var en Novus

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Acando. Tillväxten på frammarsch. EPaccess

Acando. Tillväxten på frammarsch. EPaccess EPaccess IT Sverige 19 mars 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Acando Tillväxten på frammarsch Risk och avkastningspotential Kurspotential Hög Risknivå Medel Kurs 16. Högsta/Lägsta (12M)

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012 Mekonomen Mekonomen Januari - juni 2012 Andra kvartalet 2012 Intäkter: 1 341 MSEK (1 169) Rörelseresultat: 141 MSEK (173) Rörelsemarginal: 11 % (15) Resultat efter finansiella poster: 132 MSEK (167) Resultat

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Delårsrapport januariseptember. 25 oktober 2010 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januariseptember. 25 oktober 2010 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januariseptember 2010 25 oktober 2010 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari september 2010 Under Q3 ökade försäljningen med 16% och vinsten före skatt med 28% Nettoomsättning

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet Trots en omsättning som var bättre än väntat presenterade Redbet en förlust för det tredje kvartalet på 5,2 MSEK.

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC BOLAGSANALYS 1 november 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC Försäljningen under tredje kvartalet uppgick 92,7 miljoner kronor mot vår förväntan på 95 miljoner kronor.

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Högsta omsättningen någonsin fortsatt förbättrad lönsamhet

Högsta omsättningen någonsin fortsatt förbättrad lönsamhet VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Högsta omsättningen någonsin fortsatt förbättrad lönsamhet Pressinformation den 25 oktober 2006 Pooliakoncernen fortsatte även

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark BOLAGSANALYS 18 november 2011 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark DIBS rapport för det tredje kvartalet var något svagare än vad vi räknat med. Försäljningen uppgick till 38 miljoner kronor

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 1 november 213 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Svagt Q3 från Addnode Group Addnode Group:s rapport för det tredje kvartalet var betydligt svagare än vad vi räknade med även justerat

Läs mer