Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 18 september 212 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas Acandos tillväxtfas 2428 var förvärvsdriven men den fick ett abrupt slut 29 i och med finanskrisen. Sedan dess har bolaget befunnit sig i en konsolideringsfas där antalet medarbetare minskat i 11 kvartal i följd. I Q2 212 ökade antalet istället, vilket kan vara en indikation på att Acando är redo att åter fokusera på tillväxt. Även om konjunkturen skulle försvagas är vår bedömning att Acando har goda möjligheter att visa bra motståndskraft på grund av bolagets stora exponering mot ERP, BI och CRM som kunderna prioriterar när det blir sämre tider. Acando har även en stor andel underkonsulter som kan minskas ned, en åtgärd som kan stödja lönsamheten. Acando har stora underskottsavdrag som bäddar för starka kassaflöden och stora utdelningar. En direktavkastning om 1% de tre närmaste åren är fullt möjligt och utgör ett starkt argument för en investering. Redeye Rating (1 poäng) Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 1 73 MSEK IT Carl*Magnus Månsson Ulf J Johansson Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 7, poäng 6, poäng 6, poäng 9, poäng 6, poäng Nyckeltal e 213e 214e Omsättning, MSEK Tillväxt 2% 4% 5% 7% 5% EBITDA EBITDAmarginal 7% 9% 9% 9% 9% EBIT EBITmarginal 6% 7% 8% 8% 8% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 4% 5% 5% 6% 6% Utdelning,5 1, 1, 1,1 1,1 VPA,81,96 1,2 1,33 1,4 VPA just,81,96 1,2 1,33 1,4 P/E just 18,5 15,6 12,4 11,2 1,6 P/S,7,7,7,6,6 EV/S,6,6,6,6,6 EV/EBITDA just 8,6 6,9 7,3 6,7 6,4 Fakta Aktiekurs (SEK) 14,9 Antal aktier (milj) 72, Börsvärde (MSEK) 1 73 Nettoskuld (MSEK) *68 Free float (%) 79,7 Dagl oms. ( ) 96 Analytiker: Christian Lee 8* Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 1tr, Box 7141, Stockholm. Tel +46 8* E*post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 1 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT*marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med,5x. 2

3 Innehållsförteckning Investeringssammanfattning 4 Bolagsbeskrivning.. 6 Marknad Verksamhet 16 Finansiell ställning och prognoser 29 Värdering. 34 SWOT. 36 Detaljerade estimat 37 Sammanfattning Redeye Rating 38 Resultat och balansräkning 39 3

4 Investeringsslutsats Acando är ett konsultföretag som är specialiserat på affärsintegration och verksamhetsförbättringar genom att utveckla processer, organisationer och IT. Acandos historik kan indelas i två faser: tillväxtfasen under perioden 2428 och konsolideringsfasen under perioden Tillväxtfasen var framför allt förvärvsdriven och medförde att bolaget expanderade utanför Sveriges gränser till Tyskland, Norge, Storbritannien och Finland. År 29 fick tillväxtresan ett abrupt slut i och med finanskrisen. Under sommaren 29 tillträdde CarlMagnus Månsson som ny VD och koncernchef för Acando och sedan dess har bolaget varit i en konsolideringsfas, drivet av såväl externa som interna omständigheter. Även om Acando lyckades visa en försäljningstillväxt under åren 21 och 211 fortsatte bolaget att minska på antalet medarbetare. Den processen pågick under 11 kvartal i sträck från Q3 29 fram till Q2 212 då Acando bröt den trenden och visade en nettoökning av antalet medarbetare jämfört med föregående år. Fokus på tillväxt Den positiva nettoökningen kan enligt vår mening vara en indikation på att Acando är färdig med sin konsolidering av de tidigare bolagsförvärven och att bolaget är redo att åter fokusera på tillväxt. Konsultföretagen har vanligtvis en visibilitet på tre till sex månader, vilket talar för att Acando ser så pass mycket aktivitet framöver att de vågar rekrytera i en omfattande grad. Om marknadens efterfrågan på konsulttjänster håller sig på nuvarande nivåer har vi fått intrycket att det är fullt möjligt att Acando kommer att rekrytera fler konsulter motsvarande 1 medarbetare netto per år. Det antyder i så fall att bolaget kommer att kunna visa en organisk tillväxt om 81 procent de närmaste kommande åren. om marknaden inte viker Bolagets beläggningsgrad kommer dock med stor sannolikhet att försämras under det kommande tredje kvartalet på grund av rekryteringen av 8 konsulter, vilket kommer att tynga lönsamheten kortsiktigt. En fråga vi därför ställer oss är om marknadsutvecklingen kommer att gå Acandos väg då konjunkturutsikterna för närvarande ser osäkra ut. Om efterfrågan på konsulttjänster minskar ser vi en risk för att den svaga beläggningsgraden i Q3 kan bli långvarig och tynga lönsamheten en längre period framöver. Vår bedömning är dock att Acando har goda möjligheter att visa en bra moståndskraft mot en konjunkturförsvagning på grund av bolagets stora exponering mot affärssystem, Business Intelligence och CRM, områden som kunderna förväntas prioritera sina investeringar på vid en konjunkturförsvagning och som svarar för mer än hälften av Acandos omsättning. Bolagets breda kundbas och geografiska spridning innebär dessutom en bra riskspridning. De 1 största kunderna stod för 35 procent av intäkterna

5 Andelen underkonsulter kan minskas Acando kan dessutom minska på antalet underkonsulter. Idag uppgår andelen underkonsulter i förhållande till anställda till cirka 2 procent för Acando, vilket är drygt 2 personer. Jämfört med de övriga svenska konsultföretagen anser vi att det är en hög andel då snittet uppgår till 12 procent. Under perioden då Acando konsoliderade verksamheten och minskade på antalet medarbetare löste bolaget underbemanningen genom att öka antalet underkonsulter. Kvoten övriga rörelsekostnader i förhållande till försäljningen räknat på rullande 12 månader har ökat från 28 procent i slutet av 29 till 33 procent första halvåret 212, där ökningen av underkonsulter troligtvis har varit den största bidragande orsaken. Vår uppfattning är därför att Acandos höga utnyttjandegrad av underkonsulter visserligen bidragit positivt till intäktsökningen de senaste åren men att den samtidigt hämmat bolagets lönsamhetspotential. Stora underskottsavdrag bäddar för stora utdelningar Acando har outnyttjade underskottsavdrag om totalt 242 MSEK som är hänförlig till den svenska verksamheten. Vi bedömer att bolaget kommer att kunna utnyttja hela beloppet över de närmaste 3 till 4 åren, vilket medför att Acando kommer att betala låg skatt under och bidra till att de årens kassaflöden kommer att vara mycket starka. Mot bakgrund av att Acando kommer att prioritera organisk tillväxt framöver finner vi det troligt att bolaget kommer att fortsätta med sitt återköpsprogram i kombination med en fortsatt frikostig utdelningspolicy. Under den senaste treårsperioden har utdelningen uppgått till i genomsnitt 78 procent av nettovinsten. Givet de starka kassaflödena framöver bedömer vi att Acando har möjlighet att genomföra aktieåterköp och dela ut utdelningar om sammanlagt 32 MSEK över de närmaste tre åren. Det motsvarar en direktavkastning om 1 procent per år och torde vara ett attraktivt argument för de investerare som söker placeringar med en bra direktavkastning och därmed en lägre riskprofil. Acando förtjänar en premiumvärdering Acando värderas till P/E 12,5x och 11,3x för 212 respektive 213 (med full betald skatt), vilket indikerar en premiumvärdering mot sektorn på nästa års vinstestimat. Bolagets stabila kassaflöden som implicit medför generösa utdelningar samt en förväntad starkare vinsttillväxt än sektorn motiverar enligt vår mening en premiumvärdering. Vår DCFvärdering indikerar ett motiverat värde om 17 kronor per aktie, vilket antyder en uppvärderingspotential om 14 procent. 5

6 Bolagsbeskrivning Acando är ett konsultföretag som är specialiserat på affärsintegration och verksamhetsförbättringar genom att utveckla processer, organisationer och IT. Bolaget grundades 1986 under namnet Frontec. Den nuvarande organisationen bildades genom en sammanslagning med Acando år 23 och förvärv av de två konsultföretagen emotion Technology Consulting och Resco under 26. Antalet medarbetare uppgår till omkring 1 1 fördelade på 16 kontor i fem länder: Sverige, Tyskland, Norge, Finland och Storbritannien. Acando är sedan 1995 noterat på Stockholmsbörsen, numera NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap och omsättningen 211 uppgick till MSEK. Acando erbjuder tjänster och lösningar inom tre områden: Management Consulting, Enterprise Solutions och ITConsulting. Bolaget har högsta partnerstatus med sina två strategiska partners SAP och Microsoft. Acando har en stark ställning inom segmenten tillverkande industri, hälsovård och läkemedelsindustri och offentlig sektor. 8 procent av kunderna återfinns inom den privata sektorn där merparten utgörs av stora internationella företag. Bland de största kunderna 211 fanns AstraZeneca, EADS/Airbus, Ericsson, Norges Arbeids og Velferdsetat, Politiets data og materielltjeneste, Telefónica, Vattenfall och Volvo. Acando har ett finansiellt mål; vinsten per aktie ska öka med minst 15 procent per år. Därtill gäller vissa restriktioner avseende maximal skuldsättningsgrad och minsta tillgängliga likviditet. Den långsiktiga utdelningsnivån ska uppgå till minst en tredjedel av nettoresultatet, men under den senaste treårsperioden har utdelningen uppgått till i genomsnitt 78 procent av nettovinsten. Bolaget har ett bemyndigande att genomföra återköp av egna aktier motsvarande ett eget innehav om upp till 1 procent av samtliga aktier i bolaget. Per 3 juni 212 uppgick andelen till 3,5 procent. CarlMagnus Månsson är VD och koncernchef sedan 1 juni 29. Carl Magnus Månsson har under 2 år arbetat inom Ericssonkoncernen, bland annat som CIO. Ulf J Johansson är styrelseordförande i Acando sedan 2 och tillika en av de största ägarna i bolaget med ett innehav om 3,3 procent av kapitalet och 16,1 procent av röster. Största ägaren i Acando är familjen Svedulf med bolag med ett innehav om 2,3 procent av kapitalet och 26,7 procent av röster. Övriga stora aktieägare i Acando är Svolder, Swedbank Robur och DNB fonder. Totala antalet aktieägare uppgår till omkring 22. 6

7 Marknad 8% av kunderna finns inom den privata sektorn där merparten utgörs av stora internationella företag Acando är verksamt på fem geografiska marknader; Sverige som svarade för 55 procent av de totala intäkterna första halvåret 212, Tyskland och Norge som stod för 2 procent respektive 14 procent av intäkterna, samt Finland och Storbritannien som tillsammans svarade för resterande 11 procent. 8 procent av kunderna finns inom den privata sektorn där merparten utgörs av stora internationella företag med fler än 5 anställda, såsom AstraZeneca, EADS/Airbus, Ericsson, Telefónica och Volvo. Övriga 2 procent av Acandos kunder finns inom den offentliga sektorn, både i Sverige och i de övriga länderna. Omkring 5 procent av de totala intäkterna är relaterade till ramavtal. Omsättning per geografisk marknad H % 14% 55% 2% Sverige Tyskland Norge Övriga länder Källa: Acando Sveriges ekonomi visar en svagare tillväxt under 212, vilket bidragit till att kunderna har blivit försiktigare med sina investeringar Försiktiga tillväxtprognoser Konsultmarknaden är beroende av företagens ITbudgetar som i sin tur följer konjunkturen. Tittar vi på Konjunkturinstitutets prognoser över Sveriges BNP så förväntas svensk ekonomi försvagas efter två år med stark tillväxt och för innevarande år förväntas BNP öka med 1,3 procent. En svag utveckling i omvärlden tillsammans med en stark krona tynger exportindustrin, vilket bidrar till en svagare BNPtillväxt. Enligt vår mening har den försiktiga tillväxtprognosen troligtvis bidragit till att företagen blivit mer benägna att avvakta med sina investeringar under det första halvåret

8 BNPtillväxt Sverige (25213E) 8, 6, 4, 2,, *2, E 213E *4, *6, Källa: Konjunkturinstitutet (Aug 212) Tittar vi på Acandos övriga marknader Tyskland, Finland och Storbritannien ser vi att tillväxten för dessa länder liksom för Sverige förväntas minska väsentligt under innevarande år jämfört med de två senaste åren. Norge sticker å andra sidan ut positivt då landet förväntas visa en stark tillväxt om 3,3 procent i år, drivet av kraftigt stigande investeringar inom oljeverksamheten och ökad inhemsk konsumtion. BNP tillväxtprognoser % E 213E Sverige *4,9 5,9 3,9 1,3 1,8 Tyskland *5,1 3,6 3,1,9 1, Norge *1,6,6 1,5 3,3 2,1 Finland *8,4 3,7 2,7,6,9 Storbritannien *4,4 2,1,8 *,2 1,4 Källa: KI (Aug 212) Indikatorer pekar på inbromsning Konjunkturinstitutets månatliga konfidensindikator speglar företagens förväntningar och är ett framåtblickande mått. Konfidensindikatorn för IT konsulter visar att branschens starka optimism från 21 och inledningen av 211 har dämpats rejält, men förväntningarna förefaller vara alltjämt positiva. 8

9 Konfidensindikator ITkonsulter (24aug 212) *2 *4 Källa: Konjunkturinstitutet (Aug 212) Företagen inom tillverkningsindustrin har en mer dyster syn på framtiden än vad konsulterna har idag Företagen inom tillverkningsindustrin har dock ha en mer dyster syn på framtiden då indikatorn är på en negativ nivå. Även indikatorn för orderingången inom tillverkningsindustrin befinner sig på låga nivåer, vilket ger en antydan om att efterfrågan på konsulttjänster inom detta segment kan komma att minska framöver. Vi anser att det är viktigt att följa upp hur dessa indikatorer utvecklas då tillverkande industri är ett av de viktigaste segmenten för Acando. Om såväl konfidensindikatorn som orderingången för tillverkningsindustrin fortsätter vara negativa de närmaste månaderna är det enligt vår uppfattning sannolikt att även IT konsulternas konfidens kommer att minska. Det kommer då troligtvis resultera i dämpade tongångar och framtidsutsikter i konsulternas Q3 rapporter i slutet av oktober. Konfidensindikator Tillverkningsindustri (24aug 212) Orderingång tillverkningsindustri (24aug 212) *1 *2 *3 *4 * *1 *2 *3 *4 *5 Källa: Konjunkturinstitutet (Aug 212) 9

10 En svagare tysk ekonomi kan begränsa Acandos tillväxtmöjligheter i Tyskland under en överskådlig period Minskad aktivitet i Tyskland Även i Tyskland finns tecken på en minskad ekonomisk aktivitet framöver. Ifoindexet som anses som en ledande framåtblickande indikator på utvecklingen för den tyska ekonomin har varit nedåtgående sedan april i år, vilket tyder på en inbromsning för den tillverkande industrin i Tyskland. Det behöver dock inte vara en negativ signal för Acando i det korta perspektivet då bolagets nuvarande avtal med Airbus, den största kunden på den tyska marknaden, sträcker sig över de kommande två åren. Det är däremot troligt att en svagare tysk ekonomi kan begränsa Acandos tillväxtmöjligheter i Tyskland under en överskådlig period. Ifoindex (24aug212) Ifo index Index förväntningar Källa: Ifo Institute (Aug 212) Investeringar i konsulttjänster förväntas öka med 1,1% under 212 jämfört med i snitt 4% de två senaste åren IT%budgeten ökar i lägre takt Enligt undersökningsföretaget Radar så förväntas värdet på de samlade IT investeringarna i Sverige under 212 uppgå till 153 miljarder SEK. Det motsvarar en ökning om 1,5 procent, varav budgeten för tjänster som innefattar konsulttjänster förväntas öka med 1,1 procent efter att ha visat en tillväxt om i genomsnitt 4 procent de två senaste åren. Det indikerar att företagen kommer att vara mer återhållsamma med sina investeringar under innevarande år jämfört med de två föregående åren, troligtvis som en följd av att osäkerheten i konjunkturutsikterna ökat på grund av eurokrisen. 1

11 ITbudget tillväxt Sverige (27212E) 1% 5% % e *5% *1% *15% Hårdvara Mjukvara Tjänster Källa: Radar 212 Om företagen är restriktiva med sina IT* investeringar är vår bedömning att de kommer att prioritera affärssystem, Business Intelligence och CRM Om företagen fortsätter att vara mer restriktiva med sina ITinvesteringar är vår bedömning att de kommer att prioritera verksamhetskritiska projekt framför produktutvecklingsprojekt som är lättare att skjuta upp en tid. Enligt Radars rapport så uppger 4 procent av företagen att de kommer att prioritera investeringar i affärssystem (ERP), 3 procent prioriterar mobila lösningar och 23 procent Business Intelligence (BI) respektive kundrelationshantering (CRM). Verksamhetsdrivna prioriteringar 5% 4% 4% 45% % 2% 3% 24% 23% 23% 22% 19% 1% % Affärsystem (ERP) Mobila lösningar Business Intelligence (BI) Kundrelationshantering (CRM) Källa: Radar

12 Om konjunkturen blir svagare har Acando goda möjligheter att visa en bra motståndskraft på grund av bra exponering mot ERP, BI och CRM Bra motståndskraft mot en konjunkturavmattning Det är förståeligt att företagen prioriterar investeringar i affärssystem särskilt vid en konjunkturavmattning eftersom dessa system används för att öka effektiviteten och produktiviteten i affärsprocesserna, med andra ord hjälper företagen att bli mer kostnadseffektiva. Vår bedömning är att det är en utveckling som kan gynna Acando då bolaget har bra kompetens inom dessa områden som svarar för mer än hälften av koncernens totala intäkter. Om konjunkturen blir svagare framöver är vår uppfattning att Acando har goda möjligheter att visa en bra motståndskraft på grund av bolagets stora exponering mot affärssystem, Business Intelligence och CRM men även på grund av bolagets breda kundbas och geografiska spridning. De 1 största kunderna stod för 35 procent av intäkterna 211, vilket tyder på en bra riskspridning. Drivkrafter för affärssystem och BI Marknadsvärdet inom affärssystem i Sverige beräknas enligt Radar uppgå till 9,4 miljarder SEK medan marknadsvärdet inom Business Intelligence beräknas uppgå till 5,2 miljarder SEK. Tjänster svarar för omkring 78 procent av värdet inom respektive område, vilket torde innebära bra intäktsmöjligheter för konsulter som är specialiserade inom dessa områden. Marknadsfördelning ERP & BI Mjukvara; 22% Tjänster; 78% Källa: Radar 212 Affärssystem kan tex vara ekonomisystem, ERP*, CRM*, logistik*, eller beslutsstödssystem som på olika sätt hjälper en organisation att driva sin verksamhet mer effektivt Affärssystem kan till exempel vara ekonomisystem, ERP, CRM, logistik, eller beslutstödssystem som på olika sätt används för att hjälpa ett företag eller en organisation att driva sin verksamhet mer effektivt. Lite förenklat kan ett affärssystem jämföras med hjärtat i en verksamhet eftersom dessa ansvarar för de kritiska flödena i affärsprocesserna. Företagen använder systemen för att hålla ordning på varulagret, logistik, kunduppgifter, etc. Det innebär att företagen som gör en initial investering i ett nytt affärssystem måste vara beredda på att anpassa, uppgradera, underhålla och förvalta systemen under en lång period, vilket gör att totalkostnaden för 12

13 ett affärssystem är omfattande. Den totala kostnaden för ett affärssystem beräknas uppgå till omkring 6 gånger det initiala investeringsbeloppet över systemets hela livscykel. Det medför att företagen kan vara försiktiga med investeringar i nya system när konjunkturutsikterna är osäkra samtidigt som underhåll, drift och förvaltning av systemen är nödvändiga kostnader som tas oavsett konjunkturläget. Business Intelligence är ett verktyg som används av organisationer för att analysera och förstå sin verksamhet och stödja beslutsfattande Om ett affärssystem är en verksamhets hjärta så kan Business Intelligence jämföras med en verksamhets hjärna. Business Intelligence är ett område som med hjälp av teknologier, applikationer, processer och metoder bidrar till att företagen kan analysera och förstå sin verksamhet bättre. BI är med andra ord ett verktyg som hjälper företagen att bli mer konkurrenskraftiga och fatta bättre beslut. Det är ett behov som särskilt uppstår när det råder stor osäkerhet, oavsett om det är orsakat av verksamhetsförändringar eller konjunktursvängningar. Acando har omkring 2 SAP*konsulter SAP dominerar ERP%marknaden Tittar vi närmare på hur marknadsfördelningen (mätt i licensvärde) ser ut för affärssystemsleverantörerna så ser vi att SAP är störst med 22 procent av den nordiska marknaden. SAP är dominerande bland de större företagen i samtliga nordiska länder. Microsoft (Dynamics AX) riktar sig mot både medelstora och stora företag men har inte samma starka ställning i Sverige som SAP. Acando har högsta partnerstatus med både SAP och Microsoft. Omkring 2 av Acandos konsulter är SAPspecialister och bolaget har därmed en av Sveriges största leveranskapacitet inom detta område. SAP är dock ett konkurrensutsatt kompetensområde där större prishöjningar är svåra att genomföra. Troligtvis ser Acando större tillväxtmöjligheter inom Microsoft*tjänster Microsofts affärssystem är populära bland de mindre och medelstora företagen då användargränssnittet är Windowsbaserat och är enkla att använda. SAPsystemen är ofta stora och komplexa och kan uppfattas som dyra i jämförelse med Microsofts system, både i form av licenskostnader men även på grund av att mer kundanpassningar måste genomföras. Totalkostnaden blir därför stor, varför det är främst de större och internationella företagen som kan motivera en investering i SAP. Vår uppfattning är att Acando ser större tillväxtmöjligheter inom Microsoft tjänster där bolaget idag har omkring 25 specialister. QlikTech och Microsoft är störst på BI Microsofts enkla gränssnitt har medfört att bolagets produkter inom Business Intelligence vunnit marknadsandelar. QlikTech och Microsoft är de två största leverantörerna med en sammanlagd marknadsandel om 4 procent, men det är en fragmenterad marknad där omkring hälften av marknaden utgörs av egenutvecklade system eller mindre systemleverantörer. Acando har sedan 27 ett samarbetsavtal med QlikTech om att vara en implementationspartner i Norden. Vi har fått uppfattningen att Acando ser bra tillväxtmöjligheter inom Business 13

14 Intelligence i samtliga länder som bolaget är verksamt på och att bolaget vill fortsätta växa inom detta område, särskilt i Sverige. Marknadsfördelning leverantörer ERP 25% 22% Ingår i Acandos kärnerbjudande 2% Marknadsfördelning leverantörer BI 25% 22% Ingår i Acandos kärnerbjudande 2% 18% 15% 15% 14% 13% 15% 1% 8% 1% 5% 6% 5% 4% 4% 2% 1% % SAP Lawson IFS Agresso Microsoft Oracle % QlikTech Microsoft IBM (Cognos) SAP (Business objects) Oracle (Hyperion) SAS Institute Källa: Radar 212 Acando konkurrerar med såväl stora internationella IT* och managementkonsultföret ag som lokala konsultföretag Konkurrenssituation Acando erbjuder tjänster och lösningar inom tre områden: Management Consulting, Enterprise Solutions och IT Consulting. Vår bedömning är att omkring 2 procent av Acandos konsulter är verksamma inom Management Consulting, medan runt 4 procent av konsulterna är verksamma inom Enterprise Solutions respektive IT Consulting. Acando konkurrerar med såväl stora internationella IT och managementkonsultföretag som regionala konsultföretag med Norden eller Sverige som hemmamarknad. Acandos erbjudande Källa: Acando 14

15 Många konkurrenter inom Management Consulting Inom Management Consulting konkurrerar Acando med stora internationella IT och managementkonsultföretag som Accenture, Ernst & Young och Cap Gemini, men även med de regionala ITkonsultföretagen som Connecta och Avega Group. Jämfört med de svenska bolagen har Acando valt att ha något mer seniora konsulter inom detta område, vilket bidragit till att bolaget kunnat hålla en högre prisnivå. Stor leverantör inom Enterprise Solutions Inom Enterprise Solutions är Acando en av de absolut största leverantörerna av de svenska konsultföretagen med omkring 44 konsulter inom området varav 2 SAPkonsulter. Connecta är troligtvis det konsultföretag som Acando stöter på oftast vid olika upphandlingar då de har liknande profiler inom tjänsteområdet. Eftersom branschkunskap är en viktig parameter inom detta område är det troligt att de två konsultföretagen kommer att ha bättre förutsättningar att ta en större andel uppdrag inom sina respektive branscher där de har sina komparativa styrkor. Acando har bland annat många kunder inom tillverkningsindustrin medan Connecta är stora inom detaljhandel. Starkt projekterbjudande inom IT Consulting Till skillnad från de flesta konkurrenterna har Acando placerat Business Intelligence inom IT Consulting istället för inom Enterprise Solutions. Syftet med detta upplägg är troligtvis att ta större projektåtaganden och leverera hela ITlösningar som är oberoende av teknologiplattformar för att på så vis skapa störst kundnytta. Genom att rikta in sig mot leverans av helhetserbjudanden istället för införsäljning av resurskonsulter med vissa specifika kompetenser, exempelvis inom BI, uppnår Acando en starkare ställning hos kunden och positionerar sig högre i värdekedjan. Vår uppfattning är att det möjligen kan vara en riskabel strategi där bolaget kan mista potentiella uppdrag till konkurrenter som erbjuder större flexibilitet, men i de fall bolaget vinner en upphandling innebär det istället att bolaget uppnår en hög beläggningsgrad och lönsamhet. Inom IT Consulting konkurrerar Acando med de allra flesta av de svenska och nordiska konsultföretagen. Konkurrenter Management Consulting Enterprise Solutions IT Consulting Accenture Connecta Knowit Ernst & Young Accenture Sigma Cap Gemini Avega Group EDB Connecta Sigma HiQ PwC Sogeti Connecta Avega Group Logica Avega Group Sogeti Knowit Accenture McKinsey Sogeti Källa: Bolagen, Redeye Research 15

16 Verksamhet Acando bildades år 1986 under namnet Frontec och ändrade sedermera bolagsnamnet till Acando i samband med förvärvet av Resco år 26. Förvärvet av Resco innebar även att Acando etablerade sig i Tyskland, Finland och Baltikum och blev en av Sveriges marknadsledande aktörer inom affärssystem med specialister inom SAP och Microsoft. Under år 27 genomfördes ytterligare två förvärv som placerade bolaget i Storbritannien och i Norge. Det senaste tillskottet skedde år 29 då det danska bolaget March IT förvärvades. Det förvärvade bolaget visade emellertid svag lönsamhet och den danska verksamheten avyttrades under 211. Idag har Acando 16 kontor i fem länder: Sverige, Tyskland, Norge, Finland och Storbritannien. Bolaget har omkring 1 1 medarbetare. Acando historik i korthet År Motiv 1986 Bolaget bildades under namnet Frontec 1995 Frontec noteras på Stockholmsbörsens O*lista 1999 Acando grundas 23 Acando och Frontec fusioneras 23 Lars Wollung ny VD 24 Förvärvar Edge Consulting Kunder inom bank* och försäkring i Stockholm 26 Förvärvar Resco, byter namn till Acando Kompetens inom SAP och Microsoft, breddar närvaro utanför Sverige 26 Förvärvar e*motion Technology 28 SAP*konsulter i Stockholm, Göteborg och Malmö 27 Förvärvar Deva Management Consulting Kompetens inom BI och verksamhetsutveckling i Sverige 27 Förvärvar IQ Consulting Ltd Intåg i Storbritannien 27 Förvärvar Abeo Kompetens inom offentlig sektor och Microsoft i Norge 27 Förvärv av SAP*verksamhet fr Tieto 16 SAP*konsulter i Hamburg 29 Carl*Magnus Månsson ny VD 29 Förvärvar March IT A/S 29 SAP*konsulter i Danmark 211 Avyttrar den danska verksamheten Olönsam verksamhet 212 Förvärvar Bitec Oy 5 konsulter i Finland med kompetens inom mobila lösningar Källa: Acando Jämfört med konkurrenterna har Acando visat bra tillväxt medan lönsamheten inte utmärkt sig Fokus på organisk tillväxt Under perioden har bolaget visat en genomsnittlig tillväxt (CAGR) om 15 procent per år med en rörelsemarginal som i snitt uppgått till 7, procent. Jämfört med de närmaste regionala konkurrenterna har Acando haft en bra tillväxt medan lönsamheten inte utmärkt sig. Som vi ser i nedanstående figur har HiQ och Connecta som fokuserat på organisk tillväxt haft en bättre lönsamhet över denna period jämfört med Knowit, Acando och Sigma som tillämpat en förvärvsstrategi. Det kan vara en indikation på att en organisk tillväxtstrategi medför en mer stabil lönsamhetsutveckling över tiden. Acando uppger inga finansiella mål för tillväxt och lönsamhet men vår uppfattning är att bolaget kommer att prioritera organisk tillväxt framöver, vilket indikerar att bolaget sannolikt kommer att visa en lägre tillväxttakt framöver men med förbättrad och stabilare lönsamhet. 16

17 Genomsnittlig tillväxt och lönsamhet Tillväxt 25,% Knowit 2,% 15,% Acando Connecta 1,% HiQ 5,% Sigma Lönsamhet,% 4,% 6,% 8,% 1,% 12,% 14,% 16,% 18,% Källa: Redeye Research, Bolagen Acandos historik kan indelas i två faser: tillväxtfas 24*28 och konsolideringsfas 29* 211 Den ofrivillige städaren Acandos historik kan indelas i två faser: tillväxtfasen under perioden och konsolideringsfasen under perioden Tillväxtfasen var framför allt förvärvsdriven och medförde att bolaget expanderade utanför Sveriges gränser till Tyskland, Norge, Storbritannien och Finland. Bolagets omsättning ökade från 68 MSEK år 24 till MSEK år 28, vilket motsvarar en genomsnittlig tillväxt om 27 procent per år, och antalet medarbetare gick från 532 till under samma period. Även lönsamheten förbättrades i takt med att bolaget växte där EBITmarginalen gick från 5,2 procent till 9,4 procent under samma period. Acando Omsättning & Rörelsemarginal MSEK % 1,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,% ,% Nettoomsättning Rörelsemarginal Källa: Redeye Research, Acando 17

18 Carl*Magnus Månsson tillträdde som ny VD sommaren 29 och har ägnat sitt fokus på omstruktureringar År 29 fick tillväxtresan ett abrupt slut i och med finanskrisen. Under sommaren 29 tillträdde CarlMagnus Månsson som ny VD och koncernchef för Acando och sedan dess har bolaget varit i en konsolideringsfas. Efter att ha samtalat med VDn CarlMagnus Månsson har vi fått intrycket av att han vid tillträdandet var inställd på att fortsätta tillväxtresan men blev tvungen att ägna sitt fokus på omstruktureringar istället, drivet av såväl externa som interna omständigheter. Även om Acando lyckades visa en försäljningstillväxt under åren 21 och 211 fortsatte bolaget att minska på antalet medarbetare. Den processen pågick under 11 kvartal i sträck från Q3 29 fram till Q2 212 då Acando bröt den trenden och visade en nettoökning av antalet medarbetare jämfört med föregående år. Är Acando redo för en ny tillväxtfas? Som vi ser i nedanstående figur var Acando ett av två konsultföretag som inte ökade antalet medarbetare under perioden 21211, dels på grund av nödvändiga omstruktureringar men även på grund av att bolaget inte lyckades hitta attraktiv kompetens att rekrytera. Förändring antal anställda % 6% 5% 4% 3% 2% 1% % *1% *2% Källa: Redeye Research, Bolagen Acando har rekryterat mest av samtliga konsultföretag Acando uppgav dock i den senaste Q2rapporten att bolaget rekryterat cirka 8 personer, varav flertalet påbörjar sin anställning under det kommande tredje kvartalet. Jämfört med det första kvartalet ökade Acando antalet medarbetare med närmare 8 procent samtidigt som de övriga konsultbolagen varit mer försiktiga. 18

19 Förändring antal anställda 212 Q2 QoQ 8,% 6,% 4,% 2,%,% *2,% *4,% *6,% *8,% *1,% Källa: Redeye Research, Bolagen Den positiva nettoökningen kan vara en indikation på att konsolideringen är avslutad och att Acando är redo att åter fokusera på tillväxt Kan visa tillväxt om 8%1% de närmaste åren Den positiva nettoökningen kan enligt vår mening vara en indikation på att Acando är färdig med sin konsolidering av de tidigare bolagsförvärven och att bolaget är redo att åter fokusera på tillväxt. Konsultföretagen har vanligtvis en visibilitet på tre till sex månader, vilket talar för att Acando ser så pass mycket aktivitet framöver att de vågar rekrytera i den omfattningen. Om marknadens efterfrågan på konsulttjänster håller sig på nuvarande nivåer har vi fått intrycket att det är fullt möjligt att Acando kommer att rekrytera fler konsulter motsvarande 1 medarbetare netto per år. Det antyder i så fall att bolaget kommer att kunna visa en organisk tillväxt om 81 procent de närmaste kommande åren. Acando antal medarbetare Q1 24 Q4 212E Tillväxt 24*28 Konsolidering 29*211 Tillväxt? 212* Antal medarbetare Källa: Redeye Research, Acando 19

20 Beläggningsgraden i Q3 kommer troligtvis vara svag, och det finns en risk för att den kan kvarstå på en lägre nivå om marknaden viker Lönsamheten tyngs på kort sikt Bolagets beläggningsgrad kommer dock med stor sannolikhet att försämras under det kommande tredje kvartalet på grund av rekryteringen av 8 konsulter, vilket kommer att tynga lönsamheten kortsiktigt. En fråga vi därför ställer oss är om marknadsutvecklingen kommer att gå Acandos väg då konjunkturutsikterna för närvarande ser osäkra ut. Om efterfrågan på konsulttjänster minskar ser vi en risk för att den svaga beläggningsgraden i Q3 kan bli långvarig och tynga lönsamheten en längre period framöver. Andelen underkonsulter/anställda uppgår till 2%, vilket är högt Stor andel underkonsulter Vår uppfattning är dock att Acando har en möjlighet att parera en sådan utveckling på medellång sikt genom att minska på antalet underkonsulter. Idag uppgår andelen underkonsulter i förhållande till anställda till cirka 2 procent för Acando, vilket är drygt 2 personer. Jämfört med de övriga svenska konsultföretagen anser vi att det är en hög andel. Vi har under september ringt runt till olika konsultföretag och enligt den undersökningen uppgår andelen underkonsulter i genomsnitt till cirka 12 procent. Övriga rörelsekostnader har ökat de senaste åren där underkonsulter troligtvis har varit den största bidragande orsaken Under perioden då Acando konsoliderade verksamheten och minskade på antalet medarbetare löste bolaget underbemanningen genom att öka antalet underkonsulter. Kvoten övriga rörelsekostnader i förhållande till försäljningen räknat på rullande 12 månader har ökat från 28 procent i slutet av 29 till 33 procent första halvåret 212, där ökningen av underkonsulter troligtvis har varit den största bidragande orsaken. Övriga rörelsekostnader har ökat sedan 29, R12M 6 MSEK 35% % 25% 2% 15% 1% Ökning av underkonsulter 1 5% Q15Q35Q16Q36Q17Q37Q18Q38Q19Q39Q11Q31Q111Q311Q112 % Övriga rörelsekostnader Övriga rör.kostn./försäljn Källa: Redeye Research, Acando 2

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering Avega Group visade stark tillväxt och stabil lönsamhet i Q2. Tillväxten uppgick till 35% samtidigt som EBITmarginalen

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En stigande konsultstjärna

Avega Group (AVEGb.ST) En stigande konsultstjärna BOLAGSANALYS 6 april 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En stigande konsultstjärna Avega Group är ett konsultföretag specialiserat inom IToch verksamhetsutveckling. Bolaget har sedan start varit

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen Avega Groups åtgärder under hösten har gett positivt resultat. Försäljningstillväxten uppgick till 7,5% och EBIT$marginalen

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

TIME/IT-sektorn. Telecom, Internet, Media and Entertainment / Information Technology. Börsdagarna, November 2011. Konfidentiellt 1

TIME/IT-sektorn. Telecom, Internet, Media and Entertainment / Information Technology. Börsdagarna, November 2011. Konfidentiellt 1 TIME/IT-sektorn Telecom, Internet, Media and Entertainment / Information Technology Börsdagarna, November 2011 Konfidentiellt 1 Innehållsförteckning Introduktion till Redeye TIME Översikt IT-sektorn Makro

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Konsult med global ambition

Cybercom Group (CYBC.ST) Konsult med global ambition BOLAGSANALYS 24 mars 2010 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Konsult med global ambition Cybercom är ett IT-konsultföretag med starkt fokus mot telekom. Bolaget är inne i en internationell expansion

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till

Läs mer

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger!

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! BOLAGSANALYS 12 februari 2012 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! Prevas rapport för det fjärde kvartalet belastades av stora engångskostnader. Försäljningen uppgick till 174,5 miljoner

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan BOLAGSANALYS 15 maj 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan Även om resultatet i Q1 visade en relativ stor negativ avvikelse överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Den positivare marknaden ser ut att fortsätta in i 2014 där bolaget möter enklare jämförelsetal under första halvåret.

Den positivare marknaden ser ut att fortsätta in i 2014 där bolaget möter enklare jämförelsetal under första halvåret. BOLAGSANALYS 7 februari 2014 Sammanfattning Acando (acanb.st) Bra direktavkastning i Acando 2013 blev ett år präglat av en volatil marknad för Acando. Året avslutades dock starkt och rörelsemarginalen

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet BOLAGSANALYS 15 maj 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6% och EBIT marginalen uppgick till 7,4% mot förväntade 5,3%. Rensat för

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 BOLAGSANALYS 8 februari 2013 Sammanfattning Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 Rensat för valutaeffekter kom Cisions Q4-rapport in ungefär som väntat. Intäkterna uppgick till 242 MSEK och

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 1 november 213 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Svagt Q3 från Addnode Group Addnode Group:s rapport för det tredje kvartalet var betydligt svagare än vad vi räknade med även justerat

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar BOLAGSANALYS 20 februari 2009 Sammanfattning Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar Trygga Hem ökar tillväxten 2008 där bolagets abonnemangsstock accelererar kraftigt. Det är tydligt att konsumenterna

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral BOLAGSANALYS 1 september 2011 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral Omsättningen var något bättre än vi räknat med för det andra kvartalet, men resultatet var svagare än förväntat.

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 oktober 2013 Sammanfattning ReadSoft (RSOFb.ST) Fortsatt svagt från ReadSoft ReadSofts rapport för det tredje kvartalet var i linje med våra lågt ställda förväntningar. Försäljningen ökade

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger BOLAGSANALYS 19 november 2008 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger Getupdateds Q3 rapport var sämre än väntad och vi sänker prognoserna för innevarande och nästa

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut BOLAGSANALYS 24 november 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut DIBS rapporterade för Q3 en omsättning på 32 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 9,6 miljoner kronor. Detta var strax

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround ANALYSGARANTI* 3 januari 26 Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround Fotoquick presenterade ett bokslut i linje med förväntningarna. Omsättningen för helåret uppgick till 21,5 MSEK, varav 65 MSEK var

Läs mer

Omsättning 2013 (Mkr)

Omsättning 2013 (Mkr) Axfood är idag en av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln i norden. Aktien har gett en stabil direktavkastning, samtidigt har värdet ökat med ungefär 15 % per år de senaste 14 åren. De senaste dagarna

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Eurocon Consulting Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Uppsving på underliggande marknad. Pappers- och massaindustrin, som står för 48

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011 2012e 2013e Omsättning, MSEK 469 612 709 809 889 Tillväxt 32% 30% 16% 14% 10%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011 2012e 2013e Omsättning, MSEK 469 612 709 809 889 Tillväxt 32% 30% 16% 14% 10% BOLAGSANALYS 6 mars 2012 Sammanfattning Caperio Holding Stark avslutning och höjd utdelning Caperio överträffade våra förväntningar i sin rapport för det fjärde kvartalet. Omsättningen uppgick till 233

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad BOLAGSANALYS 23 februari 2008 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad Carl Lamm har stärkt sin position på en svag marknad. Omsättningen ökade med 8,5 procent vilket var

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind BOLAGSANALYS 21 februari 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind Resultatet var återigen avsevärt mycket högre än väntat. Utvecklingsarvodet från Jädraåsprojektet förklarar

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning BOLAGSANALYS 14 maj 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning Omsättning och rörelseresultat var bättre än vi räknat med för första kvartalet och bolaget är på väg mot att vända rörelsen

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat

Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat BOLAGSANALYS 27 april 2011 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat Bredband2s Q1-rapport var klart godkänd. Bolaget visar nu för femte gången i rad en mindre vinst (EBITDA om +2,2

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 469 612 693 792 848 Tillväxt 32% 30% 13% 14% 7%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 469 612 693 792 848 Tillväxt 32% 30% 13% 14% 7% BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Caperio Holding Snabbväxande IT-utmanare Caperio har tagit en intressant position som leverantör av IT-lösningar till främst små och medelstora organisationer

Läs mer

Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal

Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal BOLAGSANALYS 22 augusti 2011 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal Phoneras Q2-rapport visade på fortsatt mycket god underliggande lönsamhet och bra kassaflöde (+40 MSEK). Försäljningen

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 1 mars 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Stor uppvärderingspotential för Bidjovagge Arctic Gold presenterade i slutet av förra året en Scopingstudie som, vid rådande metallpriser,

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp ANALYSGARANTI* 31 Oktober 25 Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp Q3-rapporten var svagare än vad vi hade förväntat. Omsättningen uppgick till 39 MSEK och resultatet efter finansnetto

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Ticket (TICK.ST) Minskad reslust

Ticket (TICK.ST) Minskad reslust BOLAGSANALYS 10 november 2008 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) Minskad reslust Ticket redovisade lägre försäljning än vad vi väntat oss under det tredje kvartalet. Återhållsamhet i konsumtionen har främst

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Ratingen för lönsamhet kan komma att sänkas om lönsamheten inte förbättras under H2.

Ratingen för lönsamhet kan komma att sänkas om lönsamheten inte förbättras under H2. BOLAGSANALYS 19 juli 2013 Sammanfattning ReadSoft (RSOFb.ST) Omstruktureringsprogram ska lyfta lönsamheten ReadSofts rapport för det andra kvartalet var en besvikelse där en svag försäljning slog hårt

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Doro (DORO.ST) 2007 kan bli fortsatt utmanande

Doro (DORO.ST) 2007 kan bli fortsatt utmanande ANALYSGARANTI* 9:e feb 2007 Doro (DORO.ST) 2007 kan bli fortsatt utmanande Doros bokslut i förra veckan innehöll inte många överraskningar jämfört med den vägledning som lämnades av bolaget i december.

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013 Mekonomen Mekonomen Group Januari - mars 2013 8 maj 2013 Första kvartalet 2013 Intäkter: 1 405 MSEK (1 096) EBITA: 129 MSEK (119) EBITA-marginal: 9 procent (11) Rörelseresultat: 103 MSEK (111) Rörelsemarginal:

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet

Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet BOLAGSANALYS 5 maj 2010 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet Bredband2s Q1-rapport var godkänd. Efter flera kvartalsrapporter med förluster och nedskrivningar, visade nu bolaget

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer