Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 18 september 212 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas Acandos tillväxtfas 2428 var förvärvsdriven men den fick ett abrupt slut 29 i och med finanskrisen. Sedan dess har bolaget befunnit sig i en konsolideringsfas där antalet medarbetare minskat i 11 kvartal i följd. I Q2 212 ökade antalet istället, vilket kan vara en indikation på att Acando är redo att åter fokusera på tillväxt. Även om konjunkturen skulle försvagas är vår bedömning att Acando har goda möjligheter att visa bra motståndskraft på grund av bolagets stora exponering mot ERP, BI och CRM som kunderna prioriterar när det blir sämre tider. Acando har även en stor andel underkonsulter som kan minskas ned, en åtgärd som kan stödja lönsamheten. Acando har stora underskottsavdrag som bäddar för starka kassaflöden och stora utdelningar. En direktavkastning om 1% de tre närmaste åren är fullt möjligt och utgör ett starkt argument för en investering. Redeye Rating (1 poäng) Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 1 73 MSEK IT Carl*Magnus Månsson Ulf J Johansson Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 7, poäng 6, poäng 6, poäng 9, poäng 6, poäng Nyckeltal e 213e 214e Omsättning, MSEK Tillväxt 2% 4% 5% 7% 5% EBITDA EBITDAmarginal 7% 9% 9% 9% 9% EBIT EBITmarginal 6% 7% 8% 8% 8% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 4% 5% 5% 6% 6% Utdelning,5 1, 1, 1,1 1,1 VPA,81,96 1,2 1,33 1,4 VPA just,81,96 1,2 1,33 1,4 P/E just 18,5 15,6 12,4 11,2 1,6 P/S,7,7,7,6,6 EV/S,6,6,6,6,6 EV/EBITDA just 8,6 6,9 7,3 6,7 6,4 Fakta Aktiekurs (SEK) 14,9 Antal aktier (milj) 72, Börsvärde (MSEK) 1 73 Nettoskuld (MSEK) *68 Free float (%) 79,7 Dagl oms. ( ) 96 Analytiker: Christian Lee 8* Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 1tr, Box 7141, Stockholm. Tel +46 8* E*post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 1 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT*marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med,5x. 2

3 Innehållsförteckning Investeringssammanfattning 4 Bolagsbeskrivning.. 6 Marknad Verksamhet 16 Finansiell ställning och prognoser 29 Värdering. 34 SWOT. 36 Detaljerade estimat 37 Sammanfattning Redeye Rating 38 Resultat och balansräkning 39 3

4 Investeringsslutsats Acando är ett konsultföretag som är specialiserat på affärsintegration och verksamhetsförbättringar genom att utveckla processer, organisationer och IT. Acandos historik kan indelas i två faser: tillväxtfasen under perioden 2428 och konsolideringsfasen under perioden Tillväxtfasen var framför allt förvärvsdriven och medförde att bolaget expanderade utanför Sveriges gränser till Tyskland, Norge, Storbritannien och Finland. År 29 fick tillväxtresan ett abrupt slut i och med finanskrisen. Under sommaren 29 tillträdde CarlMagnus Månsson som ny VD och koncernchef för Acando och sedan dess har bolaget varit i en konsolideringsfas, drivet av såväl externa som interna omständigheter. Även om Acando lyckades visa en försäljningstillväxt under åren 21 och 211 fortsatte bolaget att minska på antalet medarbetare. Den processen pågick under 11 kvartal i sträck från Q3 29 fram till Q2 212 då Acando bröt den trenden och visade en nettoökning av antalet medarbetare jämfört med föregående år. Fokus på tillväxt Den positiva nettoökningen kan enligt vår mening vara en indikation på att Acando är färdig med sin konsolidering av de tidigare bolagsförvärven och att bolaget är redo att åter fokusera på tillväxt. Konsultföretagen har vanligtvis en visibilitet på tre till sex månader, vilket talar för att Acando ser så pass mycket aktivitet framöver att de vågar rekrytera i en omfattande grad. Om marknadens efterfrågan på konsulttjänster håller sig på nuvarande nivåer har vi fått intrycket att det är fullt möjligt att Acando kommer att rekrytera fler konsulter motsvarande 1 medarbetare netto per år. Det antyder i så fall att bolaget kommer att kunna visa en organisk tillväxt om 81 procent de närmaste kommande åren. om marknaden inte viker Bolagets beläggningsgrad kommer dock med stor sannolikhet att försämras under det kommande tredje kvartalet på grund av rekryteringen av 8 konsulter, vilket kommer att tynga lönsamheten kortsiktigt. En fråga vi därför ställer oss är om marknadsutvecklingen kommer att gå Acandos väg då konjunkturutsikterna för närvarande ser osäkra ut. Om efterfrågan på konsulttjänster minskar ser vi en risk för att den svaga beläggningsgraden i Q3 kan bli långvarig och tynga lönsamheten en längre period framöver. Vår bedömning är dock att Acando har goda möjligheter att visa en bra moståndskraft mot en konjunkturförsvagning på grund av bolagets stora exponering mot affärssystem, Business Intelligence och CRM, områden som kunderna förväntas prioritera sina investeringar på vid en konjunkturförsvagning och som svarar för mer än hälften av Acandos omsättning. Bolagets breda kundbas och geografiska spridning innebär dessutom en bra riskspridning. De 1 största kunderna stod för 35 procent av intäkterna

5 Andelen underkonsulter kan minskas Acando kan dessutom minska på antalet underkonsulter. Idag uppgår andelen underkonsulter i förhållande till anställda till cirka 2 procent för Acando, vilket är drygt 2 personer. Jämfört med de övriga svenska konsultföretagen anser vi att det är en hög andel då snittet uppgår till 12 procent. Under perioden då Acando konsoliderade verksamheten och minskade på antalet medarbetare löste bolaget underbemanningen genom att öka antalet underkonsulter. Kvoten övriga rörelsekostnader i förhållande till försäljningen räknat på rullande 12 månader har ökat från 28 procent i slutet av 29 till 33 procent första halvåret 212, där ökningen av underkonsulter troligtvis har varit den största bidragande orsaken. Vår uppfattning är därför att Acandos höga utnyttjandegrad av underkonsulter visserligen bidragit positivt till intäktsökningen de senaste åren men att den samtidigt hämmat bolagets lönsamhetspotential. Stora underskottsavdrag bäddar för stora utdelningar Acando har outnyttjade underskottsavdrag om totalt 242 MSEK som är hänförlig till den svenska verksamheten. Vi bedömer att bolaget kommer att kunna utnyttja hela beloppet över de närmaste 3 till 4 åren, vilket medför att Acando kommer att betala låg skatt under och bidra till att de årens kassaflöden kommer att vara mycket starka. Mot bakgrund av att Acando kommer att prioritera organisk tillväxt framöver finner vi det troligt att bolaget kommer att fortsätta med sitt återköpsprogram i kombination med en fortsatt frikostig utdelningspolicy. Under den senaste treårsperioden har utdelningen uppgått till i genomsnitt 78 procent av nettovinsten. Givet de starka kassaflödena framöver bedömer vi att Acando har möjlighet att genomföra aktieåterköp och dela ut utdelningar om sammanlagt 32 MSEK över de närmaste tre åren. Det motsvarar en direktavkastning om 1 procent per år och torde vara ett attraktivt argument för de investerare som söker placeringar med en bra direktavkastning och därmed en lägre riskprofil. Acando förtjänar en premiumvärdering Acando värderas till P/E 12,5x och 11,3x för 212 respektive 213 (med full betald skatt), vilket indikerar en premiumvärdering mot sektorn på nästa års vinstestimat. Bolagets stabila kassaflöden som implicit medför generösa utdelningar samt en förväntad starkare vinsttillväxt än sektorn motiverar enligt vår mening en premiumvärdering. Vår DCFvärdering indikerar ett motiverat värde om 17 kronor per aktie, vilket antyder en uppvärderingspotential om 14 procent. 5

6 Bolagsbeskrivning Acando är ett konsultföretag som är specialiserat på affärsintegration och verksamhetsförbättringar genom att utveckla processer, organisationer och IT. Bolaget grundades 1986 under namnet Frontec. Den nuvarande organisationen bildades genom en sammanslagning med Acando år 23 och förvärv av de två konsultföretagen emotion Technology Consulting och Resco under 26. Antalet medarbetare uppgår till omkring 1 1 fördelade på 16 kontor i fem länder: Sverige, Tyskland, Norge, Finland och Storbritannien. Acando är sedan 1995 noterat på Stockholmsbörsen, numera NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap och omsättningen 211 uppgick till MSEK. Acando erbjuder tjänster och lösningar inom tre områden: Management Consulting, Enterprise Solutions och ITConsulting. Bolaget har högsta partnerstatus med sina två strategiska partners SAP och Microsoft. Acando har en stark ställning inom segmenten tillverkande industri, hälsovård och läkemedelsindustri och offentlig sektor. 8 procent av kunderna återfinns inom den privata sektorn där merparten utgörs av stora internationella företag. Bland de största kunderna 211 fanns AstraZeneca, EADS/Airbus, Ericsson, Norges Arbeids og Velferdsetat, Politiets data og materielltjeneste, Telefónica, Vattenfall och Volvo. Acando har ett finansiellt mål; vinsten per aktie ska öka med minst 15 procent per år. Därtill gäller vissa restriktioner avseende maximal skuldsättningsgrad och minsta tillgängliga likviditet. Den långsiktiga utdelningsnivån ska uppgå till minst en tredjedel av nettoresultatet, men under den senaste treårsperioden har utdelningen uppgått till i genomsnitt 78 procent av nettovinsten. Bolaget har ett bemyndigande att genomföra återköp av egna aktier motsvarande ett eget innehav om upp till 1 procent av samtliga aktier i bolaget. Per 3 juni 212 uppgick andelen till 3,5 procent. CarlMagnus Månsson är VD och koncernchef sedan 1 juni 29. Carl Magnus Månsson har under 2 år arbetat inom Ericssonkoncernen, bland annat som CIO. Ulf J Johansson är styrelseordförande i Acando sedan 2 och tillika en av de största ägarna i bolaget med ett innehav om 3,3 procent av kapitalet och 16,1 procent av röster. Största ägaren i Acando är familjen Svedulf med bolag med ett innehav om 2,3 procent av kapitalet och 26,7 procent av röster. Övriga stora aktieägare i Acando är Svolder, Swedbank Robur och DNB fonder. Totala antalet aktieägare uppgår till omkring 22. 6

7 Marknad 8% av kunderna finns inom den privata sektorn där merparten utgörs av stora internationella företag Acando är verksamt på fem geografiska marknader; Sverige som svarade för 55 procent av de totala intäkterna första halvåret 212, Tyskland och Norge som stod för 2 procent respektive 14 procent av intäkterna, samt Finland och Storbritannien som tillsammans svarade för resterande 11 procent. 8 procent av kunderna finns inom den privata sektorn där merparten utgörs av stora internationella företag med fler än 5 anställda, såsom AstraZeneca, EADS/Airbus, Ericsson, Telefónica och Volvo. Övriga 2 procent av Acandos kunder finns inom den offentliga sektorn, både i Sverige och i de övriga länderna. Omkring 5 procent av de totala intäkterna är relaterade till ramavtal. Omsättning per geografisk marknad H % 14% 55% 2% Sverige Tyskland Norge Övriga länder Källa: Acando Sveriges ekonomi visar en svagare tillväxt under 212, vilket bidragit till att kunderna har blivit försiktigare med sina investeringar Försiktiga tillväxtprognoser Konsultmarknaden är beroende av företagens ITbudgetar som i sin tur följer konjunkturen. Tittar vi på Konjunkturinstitutets prognoser över Sveriges BNP så förväntas svensk ekonomi försvagas efter två år med stark tillväxt och för innevarande år förväntas BNP öka med 1,3 procent. En svag utveckling i omvärlden tillsammans med en stark krona tynger exportindustrin, vilket bidrar till en svagare BNPtillväxt. Enligt vår mening har den försiktiga tillväxtprognosen troligtvis bidragit till att företagen blivit mer benägna att avvakta med sina investeringar under det första halvåret

8 BNPtillväxt Sverige (25213E) 8, 6, 4, 2,, *2, E 213E *4, *6, Källa: Konjunkturinstitutet (Aug 212) Tittar vi på Acandos övriga marknader Tyskland, Finland och Storbritannien ser vi att tillväxten för dessa länder liksom för Sverige förväntas minska väsentligt under innevarande år jämfört med de två senaste åren. Norge sticker å andra sidan ut positivt då landet förväntas visa en stark tillväxt om 3,3 procent i år, drivet av kraftigt stigande investeringar inom oljeverksamheten och ökad inhemsk konsumtion. BNP tillväxtprognoser % E 213E Sverige *4,9 5,9 3,9 1,3 1,8 Tyskland *5,1 3,6 3,1,9 1, Norge *1,6,6 1,5 3,3 2,1 Finland *8,4 3,7 2,7,6,9 Storbritannien *4,4 2,1,8 *,2 1,4 Källa: KI (Aug 212) Indikatorer pekar på inbromsning Konjunkturinstitutets månatliga konfidensindikator speglar företagens förväntningar och är ett framåtblickande mått. Konfidensindikatorn för IT konsulter visar att branschens starka optimism från 21 och inledningen av 211 har dämpats rejält, men förväntningarna förefaller vara alltjämt positiva. 8

9 Konfidensindikator ITkonsulter (24aug 212) *2 *4 Källa: Konjunkturinstitutet (Aug 212) Företagen inom tillverkningsindustrin har en mer dyster syn på framtiden än vad konsulterna har idag Företagen inom tillverkningsindustrin har dock ha en mer dyster syn på framtiden då indikatorn är på en negativ nivå. Även indikatorn för orderingången inom tillverkningsindustrin befinner sig på låga nivåer, vilket ger en antydan om att efterfrågan på konsulttjänster inom detta segment kan komma att minska framöver. Vi anser att det är viktigt att följa upp hur dessa indikatorer utvecklas då tillverkande industri är ett av de viktigaste segmenten för Acando. Om såväl konfidensindikatorn som orderingången för tillverkningsindustrin fortsätter vara negativa de närmaste månaderna är det enligt vår uppfattning sannolikt att även IT konsulternas konfidens kommer att minska. Det kommer då troligtvis resultera i dämpade tongångar och framtidsutsikter i konsulternas Q3 rapporter i slutet av oktober. Konfidensindikator Tillverkningsindustri (24aug 212) Orderingång tillverkningsindustri (24aug 212) *1 *2 *3 *4 * *1 *2 *3 *4 *5 Källa: Konjunkturinstitutet (Aug 212) 9

10 En svagare tysk ekonomi kan begränsa Acandos tillväxtmöjligheter i Tyskland under en överskådlig period Minskad aktivitet i Tyskland Även i Tyskland finns tecken på en minskad ekonomisk aktivitet framöver. Ifoindexet som anses som en ledande framåtblickande indikator på utvecklingen för den tyska ekonomin har varit nedåtgående sedan april i år, vilket tyder på en inbromsning för den tillverkande industrin i Tyskland. Det behöver dock inte vara en negativ signal för Acando i det korta perspektivet då bolagets nuvarande avtal med Airbus, den största kunden på den tyska marknaden, sträcker sig över de kommande två åren. Det är däremot troligt att en svagare tysk ekonomi kan begränsa Acandos tillväxtmöjligheter i Tyskland under en överskådlig period. Ifoindex (24aug212) Ifo index Index förväntningar Källa: Ifo Institute (Aug 212) Investeringar i konsulttjänster förväntas öka med 1,1% under 212 jämfört med i snitt 4% de två senaste åren IT%budgeten ökar i lägre takt Enligt undersökningsföretaget Radar så förväntas värdet på de samlade IT investeringarna i Sverige under 212 uppgå till 153 miljarder SEK. Det motsvarar en ökning om 1,5 procent, varav budgeten för tjänster som innefattar konsulttjänster förväntas öka med 1,1 procent efter att ha visat en tillväxt om i genomsnitt 4 procent de två senaste åren. Det indikerar att företagen kommer att vara mer återhållsamma med sina investeringar under innevarande år jämfört med de två föregående åren, troligtvis som en följd av att osäkerheten i konjunkturutsikterna ökat på grund av eurokrisen. 1

11 ITbudget tillväxt Sverige (27212E) 1% 5% % e *5% *1% *15% Hårdvara Mjukvara Tjänster Källa: Radar 212 Om företagen är restriktiva med sina IT* investeringar är vår bedömning att de kommer att prioritera affärssystem, Business Intelligence och CRM Om företagen fortsätter att vara mer restriktiva med sina ITinvesteringar är vår bedömning att de kommer att prioritera verksamhetskritiska projekt framför produktutvecklingsprojekt som är lättare att skjuta upp en tid. Enligt Radars rapport så uppger 4 procent av företagen att de kommer att prioritera investeringar i affärssystem (ERP), 3 procent prioriterar mobila lösningar och 23 procent Business Intelligence (BI) respektive kundrelationshantering (CRM). Verksamhetsdrivna prioriteringar 5% 4% 4% 45% % 2% 3% 24% 23% 23% 22% 19% 1% % Affärsystem (ERP) Mobila lösningar Business Intelligence (BI) Kundrelationshantering (CRM) Källa: Radar

12 Om konjunkturen blir svagare har Acando goda möjligheter att visa en bra motståndskraft på grund av bra exponering mot ERP, BI och CRM Bra motståndskraft mot en konjunkturavmattning Det är förståeligt att företagen prioriterar investeringar i affärssystem särskilt vid en konjunkturavmattning eftersom dessa system används för att öka effektiviteten och produktiviteten i affärsprocesserna, med andra ord hjälper företagen att bli mer kostnadseffektiva. Vår bedömning är att det är en utveckling som kan gynna Acando då bolaget har bra kompetens inom dessa områden som svarar för mer än hälften av koncernens totala intäkter. Om konjunkturen blir svagare framöver är vår uppfattning att Acando har goda möjligheter att visa en bra motståndskraft på grund av bolagets stora exponering mot affärssystem, Business Intelligence och CRM men även på grund av bolagets breda kundbas och geografiska spridning. De 1 största kunderna stod för 35 procent av intäkterna 211, vilket tyder på en bra riskspridning. Drivkrafter för affärssystem och BI Marknadsvärdet inom affärssystem i Sverige beräknas enligt Radar uppgå till 9,4 miljarder SEK medan marknadsvärdet inom Business Intelligence beräknas uppgå till 5,2 miljarder SEK. Tjänster svarar för omkring 78 procent av värdet inom respektive område, vilket torde innebära bra intäktsmöjligheter för konsulter som är specialiserade inom dessa områden. Marknadsfördelning ERP & BI Mjukvara; 22% Tjänster; 78% Källa: Radar 212 Affärssystem kan tex vara ekonomisystem, ERP*, CRM*, logistik*, eller beslutsstödssystem som på olika sätt hjälper en organisation att driva sin verksamhet mer effektivt Affärssystem kan till exempel vara ekonomisystem, ERP, CRM, logistik, eller beslutstödssystem som på olika sätt används för att hjälpa ett företag eller en organisation att driva sin verksamhet mer effektivt. Lite förenklat kan ett affärssystem jämföras med hjärtat i en verksamhet eftersom dessa ansvarar för de kritiska flödena i affärsprocesserna. Företagen använder systemen för att hålla ordning på varulagret, logistik, kunduppgifter, etc. Det innebär att företagen som gör en initial investering i ett nytt affärssystem måste vara beredda på att anpassa, uppgradera, underhålla och förvalta systemen under en lång period, vilket gör att totalkostnaden för 12

13 ett affärssystem är omfattande. Den totala kostnaden för ett affärssystem beräknas uppgå till omkring 6 gånger det initiala investeringsbeloppet över systemets hela livscykel. Det medför att företagen kan vara försiktiga med investeringar i nya system när konjunkturutsikterna är osäkra samtidigt som underhåll, drift och förvaltning av systemen är nödvändiga kostnader som tas oavsett konjunkturläget. Business Intelligence är ett verktyg som används av organisationer för att analysera och förstå sin verksamhet och stödja beslutsfattande Om ett affärssystem är en verksamhets hjärta så kan Business Intelligence jämföras med en verksamhets hjärna. Business Intelligence är ett område som med hjälp av teknologier, applikationer, processer och metoder bidrar till att företagen kan analysera och förstå sin verksamhet bättre. BI är med andra ord ett verktyg som hjälper företagen att bli mer konkurrenskraftiga och fatta bättre beslut. Det är ett behov som särskilt uppstår när det råder stor osäkerhet, oavsett om det är orsakat av verksamhetsförändringar eller konjunktursvängningar. Acando har omkring 2 SAP*konsulter SAP dominerar ERP%marknaden Tittar vi närmare på hur marknadsfördelningen (mätt i licensvärde) ser ut för affärssystemsleverantörerna så ser vi att SAP är störst med 22 procent av den nordiska marknaden. SAP är dominerande bland de större företagen i samtliga nordiska länder. Microsoft (Dynamics AX) riktar sig mot både medelstora och stora företag men har inte samma starka ställning i Sverige som SAP. Acando har högsta partnerstatus med både SAP och Microsoft. Omkring 2 av Acandos konsulter är SAPspecialister och bolaget har därmed en av Sveriges största leveranskapacitet inom detta område. SAP är dock ett konkurrensutsatt kompetensområde där större prishöjningar är svåra att genomföra. Troligtvis ser Acando större tillväxtmöjligheter inom Microsoft*tjänster Microsofts affärssystem är populära bland de mindre och medelstora företagen då användargränssnittet är Windowsbaserat och är enkla att använda. SAPsystemen är ofta stora och komplexa och kan uppfattas som dyra i jämförelse med Microsofts system, både i form av licenskostnader men även på grund av att mer kundanpassningar måste genomföras. Totalkostnaden blir därför stor, varför det är främst de större och internationella företagen som kan motivera en investering i SAP. Vår uppfattning är att Acando ser större tillväxtmöjligheter inom Microsoft tjänster där bolaget idag har omkring 25 specialister. QlikTech och Microsoft är störst på BI Microsofts enkla gränssnitt har medfört att bolagets produkter inom Business Intelligence vunnit marknadsandelar. QlikTech och Microsoft är de två största leverantörerna med en sammanlagd marknadsandel om 4 procent, men det är en fragmenterad marknad där omkring hälften av marknaden utgörs av egenutvecklade system eller mindre systemleverantörer. Acando har sedan 27 ett samarbetsavtal med QlikTech om att vara en implementationspartner i Norden. Vi har fått uppfattningen att Acando ser bra tillväxtmöjligheter inom Business 13

14 Intelligence i samtliga länder som bolaget är verksamt på och att bolaget vill fortsätta växa inom detta område, särskilt i Sverige. Marknadsfördelning leverantörer ERP 25% 22% Ingår i Acandos kärnerbjudande 2% Marknadsfördelning leverantörer BI 25% 22% Ingår i Acandos kärnerbjudande 2% 18% 15% 15% 14% 13% 15% 1% 8% 1% 5% 6% 5% 4% 4% 2% 1% % SAP Lawson IFS Agresso Microsoft Oracle % QlikTech Microsoft IBM (Cognos) SAP (Business objects) Oracle (Hyperion) SAS Institute Källa: Radar 212 Acando konkurrerar med såväl stora internationella IT* och managementkonsultföret ag som lokala konsultföretag Konkurrenssituation Acando erbjuder tjänster och lösningar inom tre områden: Management Consulting, Enterprise Solutions och IT Consulting. Vår bedömning är att omkring 2 procent av Acandos konsulter är verksamma inom Management Consulting, medan runt 4 procent av konsulterna är verksamma inom Enterprise Solutions respektive IT Consulting. Acando konkurrerar med såväl stora internationella IT och managementkonsultföretag som regionala konsultföretag med Norden eller Sverige som hemmamarknad. Acandos erbjudande Källa: Acando 14

15 Många konkurrenter inom Management Consulting Inom Management Consulting konkurrerar Acando med stora internationella IT och managementkonsultföretag som Accenture, Ernst & Young och Cap Gemini, men även med de regionala ITkonsultföretagen som Connecta och Avega Group. Jämfört med de svenska bolagen har Acando valt att ha något mer seniora konsulter inom detta område, vilket bidragit till att bolaget kunnat hålla en högre prisnivå. Stor leverantör inom Enterprise Solutions Inom Enterprise Solutions är Acando en av de absolut största leverantörerna av de svenska konsultföretagen med omkring 44 konsulter inom området varav 2 SAPkonsulter. Connecta är troligtvis det konsultföretag som Acando stöter på oftast vid olika upphandlingar då de har liknande profiler inom tjänsteområdet. Eftersom branschkunskap är en viktig parameter inom detta område är det troligt att de två konsultföretagen kommer att ha bättre förutsättningar att ta en större andel uppdrag inom sina respektive branscher där de har sina komparativa styrkor. Acando har bland annat många kunder inom tillverkningsindustrin medan Connecta är stora inom detaljhandel. Starkt projekterbjudande inom IT Consulting Till skillnad från de flesta konkurrenterna har Acando placerat Business Intelligence inom IT Consulting istället för inom Enterprise Solutions. Syftet med detta upplägg är troligtvis att ta större projektåtaganden och leverera hela ITlösningar som är oberoende av teknologiplattformar för att på så vis skapa störst kundnytta. Genom att rikta in sig mot leverans av helhetserbjudanden istället för införsäljning av resurskonsulter med vissa specifika kompetenser, exempelvis inom BI, uppnår Acando en starkare ställning hos kunden och positionerar sig högre i värdekedjan. Vår uppfattning är att det möjligen kan vara en riskabel strategi där bolaget kan mista potentiella uppdrag till konkurrenter som erbjuder större flexibilitet, men i de fall bolaget vinner en upphandling innebär det istället att bolaget uppnår en hög beläggningsgrad och lönsamhet. Inom IT Consulting konkurrerar Acando med de allra flesta av de svenska och nordiska konsultföretagen. Konkurrenter Management Consulting Enterprise Solutions IT Consulting Accenture Connecta Knowit Ernst & Young Accenture Sigma Cap Gemini Avega Group EDB Connecta Sigma HiQ PwC Sogeti Connecta Avega Group Logica Avega Group Sogeti Knowit Accenture McKinsey Sogeti Källa: Bolagen, Redeye Research 15

16 Verksamhet Acando bildades år 1986 under namnet Frontec och ändrade sedermera bolagsnamnet till Acando i samband med förvärvet av Resco år 26. Förvärvet av Resco innebar även att Acando etablerade sig i Tyskland, Finland och Baltikum och blev en av Sveriges marknadsledande aktörer inom affärssystem med specialister inom SAP och Microsoft. Under år 27 genomfördes ytterligare två förvärv som placerade bolaget i Storbritannien och i Norge. Det senaste tillskottet skedde år 29 då det danska bolaget March IT förvärvades. Det förvärvade bolaget visade emellertid svag lönsamhet och den danska verksamheten avyttrades under 211. Idag har Acando 16 kontor i fem länder: Sverige, Tyskland, Norge, Finland och Storbritannien. Bolaget har omkring 1 1 medarbetare. Acando historik i korthet År Motiv 1986 Bolaget bildades under namnet Frontec 1995 Frontec noteras på Stockholmsbörsens O*lista 1999 Acando grundas 23 Acando och Frontec fusioneras 23 Lars Wollung ny VD 24 Förvärvar Edge Consulting Kunder inom bank* och försäkring i Stockholm 26 Förvärvar Resco, byter namn till Acando Kompetens inom SAP och Microsoft, breddar närvaro utanför Sverige 26 Förvärvar e*motion Technology 28 SAP*konsulter i Stockholm, Göteborg och Malmö 27 Förvärvar Deva Management Consulting Kompetens inom BI och verksamhetsutveckling i Sverige 27 Förvärvar IQ Consulting Ltd Intåg i Storbritannien 27 Förvärvar Abeo Kompetens inom offentlig sektor och Microsoft i Norge 27 Förvärv av SAP*verksamhet fr Tieto 16 SAP*konsulter i Hamburg 29 Carl*Magnus Månsson ny VD 29 Förvärvar March IT A/S 29 SAP*konsulter i Danmark 211 Avyttrar den danska verksamheten Olönsam verksamhet 212 Förvärvar Bitec Oy 5 konsulter i Finland med kompetens inom mobila lösningar Källa: Acando Jämfört med konkurrenterna har Acando visat bra tillväxt medan lönsamheten inte utmärkt sig Fokus på organisk tillväxt Under perioden har bolaget visat en genomsnittlig tillväxt (CAGR) om 15 procent per år med en rörelsemarginal som i snitt uppgått till 7, procent. Jämfört med de närmaste regionala konkurrenterna har Acando haft en bra tillväxt medan lönsamheten inte utmärkt sig. Som vi ser i nedanstående figur har HiQ och Connecta som fokuserat på organisk tillväxt haft en bättre lönsamhet över denna period jämfört med Knowit, Acando och Sigma som tillämpat en förvärvsstrategi. Det kan vara en indikation på att en organisk tillväxtstrategi medför en mer stabil lönsamhetsutveckling över tiden. Acando uppger inga finansiella mål för tillväxt och lönsamhet men vår uppfattning är att bolaget kommer att prioritera organisk tillväxt framöver, vilket indikerar att bolaget sannolikt kommer att visa en lägre tillväxttakt framöver men med förbättrad och stabilare lönsamhet. 16

17 Genomsnittlig tillväxt och lönsamhet Tillväxt 25,% Knowit 2,% 15,% Acando Connecta 1,% HiQ 5,% Sigma Lönsamhet,% 4,% 6,% 8,% 1,% 12,% 14,% 16,% 18,% Källa: Redeye Research, Bolagen Acandos historik kan indelas i två faser: tillväxtfas 24*28 och konsolideringsfas 29* 211 Den ofrivillige städaren Acandos historik kan indelas i två faser: tillväxtfasen under perioden och konsolideringsfasen under perioden Tillväxtfasen var framför allt förvärvsdriven och medförde att bolaget expanderade utanför Sveriges gränser till Tyskland, Norge, Storbritannien och Finland. Bolagets omsättning ökade från 68 MSEK år 24 till MSEK år 28, vilket motsvarar en genomsnittlig tillväxt om 27 procent per år, och antalet medarbetare gick från 532 till under samma period. Även lönsamheten förbättrades i takt med att bolaget växte där EBITmarginalen gick från 5,2 procent till 9,4 procent under samma period. Acando Omsättning & Rörelsemarginal MSEK % 1,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,% ,% Nettoomsättning Rörelsemarginal Källa: Redeye Research, Acando 17

18 Carl*Magnus Månsson tillträdde som ny VD sommaren 29 och har ägnat sitt fokus på omstruktureringar År 29 fick tillväxtresan ett abrupt slut i och med finanskrisen. Under sommaren 29 tillträdde CarlMagnus Månsson som ny VD och koncernchef för Acando och sedan dess har bolaget varit i en konsolideringsfas. Efter att ha samtalat med VDn CarlMagnus Månsson har vi fått intrycket av att han vid tillträdandet var inställd på att fortsätta tillväxtresan men blev tvungen att ägna sitt fokus på omstruktureringar istället, drivet av såväl externa som interna omständigheter. Även om Acando lyckades visa en försäljningstillväxt under åren 21 och 211 fortsatte bolaget att minska på antalet medarbetare. Den processen pågick under 11 kvartal i sträck från Q3 29 fram till Q2 212 då Acando bröt den trenden och visade en nettoökning av antalet medarbetare jämfört med föregående år. Är Acando redo för en ny tillväxtfas? Som vi ser i nedanstående figur var Acando ett av två konsultföretag som inte ökade antalet medarbetare under perioden 21211, dels på grund av nödvändiga omstruktureringar men även på grund av att bolaget inte lyckades hitta attraktiv kompetens att rekrytera. Förändring antal anställda % 6% 5% 4% 3% 2% 1% % *1% *2% Källa: Redeye Research, Bolagen Acando har rekryterat mest av samtliga konsultföretag Acando uppgav dock i den senaste Q2rapporten att bolaget rekryterat cirka 8 personer, varav flertalet påbörjar sin anställning under det kommande tredje kvartalet. Jämfört med det första kvartalet ökade Acando antalet medarbetare med närmare 8 procent samtidigt som de övriga konsultbolagen varit mer försiktiga. 18

19 Förändring antal anställda 212 Q2 QoQ 8,% 6,% 4,% 2,%,% *2,% *4,% *6,% *8,% *1,% Källa: Redeye Research, Bolagen Den positiva nettoökningen kan vara en indikation på att konsolideringen är avslutad och att Acando är redo att åter fokusera på tillväxt Kan visa tillväxt om 8%1% de närmaste åren Den positiva nettoökningen kan enligt vår mening vara en indikation på att Acando är färdig med sin konsolidering av de tidigare bolagsförvärven och att bolaget är redo att åter fokusera på tillväxt. Konsultföretagen har vanligtvis en visibilitet på tre till sex månader, vilket talar för att Acando ser så pass mycket aktivitet framöver att de vågar rekrytera i den omfattningen. Om marknadens efterfrågan på konsulttjänster håller sig på nuvarande nivåer har vi fått intrycket att det är fullt möjligt att Acando kommer att rekrytera fler konsulter motsvarande 1 medarbetare netto per år. Det antyder i så fall att bolaget kommer att kunna visa en organisk tillväxt om 81 procent de närmaste kommande åren. Acando antal medarbetare Q1 24 Q4 212E Tillväxt 24*28 Konsolidering 29*211 Tillväxt? 212* Antal medarbetare Källa: Redeye Research, Acando 19

20 Beläggningsgraden i Q3 kommer troligtvis vara svag, och det finns en risk för att den kan kvarstå på en lägre nivå om marknaden viker Lönsamheten tyngs på kort sikt Bolagets beläggningsgrad kommer dock med stor sannolikhet att försämras under det kommande tredje kvartalet på grund av rekryteringen av 8 konsulter, vilket kommer att tynga lönsamheten kortsiktigt. En fråga vi därför ställer oss är om marknadsutvecklingen kommer att gå Acandos väg då konjunkturutsikterna för närvarande ser osäkra ut. Om efterfrågan på konsulttjänster minskar ser vi en risk för att den svaga beläggningsgraden i Q3 kan bli långvarig och tynga lönsamheten en längre period framöver. Andelen underkonsulter/anställda uppgår till 2%, vilket är högt Stor andel underkonsulter Vår uppfattning är dock att Acando har en möjlighet att parera en sådan utveckling på medellång sikt genom att minska på antalet underkonsulter. Idag uppgår andelen underkonsulter i förhållande till anställda till cirka 2 procent för Acando, vilket är drygt 2 personer. Jämfört med de övriga svenska konsultföretagen anser vi att det är en hög andel. Vi har under september ringt runt till olika konsultföretag och enligt den undersökningen uppgår andelen underkonsulter i genomsnitt till cirka 12 procent. Övriga rörelsekostnader har ökat de senaste åren där underkonsulter troligtvis har varit den största bidragande orsaken Under perioden då Acando konsoliderade verksamheten och minskade på antalet medarbetare löste bolaget underbemanningen genom att öka antalet underkonsulter. Kvoten övriga rörelsekostnader i förhållande till försäljningen räknat på rullande 12 månader har ökat från 28 procent i slutet av 29 till 33 procent första halvåret 212, där ökningen av underkonsulter troligtvis har varit den största bidragande orsaken. Övriga rörelsekostnader har ökat sedan 29, R12M 6 MSEK 35% % 25% 2% 15% 1% Ökning av underkonsulter 1 5% Q15Q35Q16Q36Q17Q37Q18Q38Q19Q39Q11Q31Q111Q311Q112 % Övriga rörelsekostnader Övriga rör.kostn./försäljn Källa: Redeye Research, Acando 2

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 8 maj 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Förvärvsmaskin med edge Under de senaste tio åren har Lagercrantz rört sig från att främst domineras av sina handelsrörelser,

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 april 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Nytt erbjudande nytt case rapporterade sitt bästa Q1 någonsin och en EBIT-marginal på 8,5 procent trots att inga PG-system

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

1,9 % Utveckling senaste nr. 6,1 % Sedan årsskiftet TEKNISK ANALYS

1,9 % Utveckling senaste nr. 6,1 % Sedan årsskiftet TEKNISK ANALYS REDEYE TRENDS NR 4 FEBRUARI 2012 VECKAN SOM GÅTT OMXSPI 3,8% NASDAQ 1,3% DOW JONES -0,4% Mycket talar för Formpipe Formpipes rapport för det fjärde kvartalet blev stark försäljningsmässigt. Förutsättningarna

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK Uppdragsanalys QBNK TECKNA uppdragsanalys QBNK 2014-06-09 Riktkurs 3 kronor 2 Teknikbolag med stor potential Analytiker: Åse Lindskog QBNK är Sveriges ledande leverantör av tjänster för hantering av bilder,

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år!

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år! Årsredovisning 2012 Ett händelserikt år! Verksamheten 1 Innehållsförteckning Verksamheten Cybercom i korthet 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Vår strategi 8 Vision, affärsidé och mål 10 Tjänsteerbjudande 11

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Årsredovisning 2014. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla.

Årsredovisning 2014. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Årsredovisning 2014 Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Innehåll Humana 2014 1 Humana i korthet 2 Händelser under året 4 Verksamhetsområden 6 Vd-ord 8 Omsorgsmarknaden 12 Hur vi skapar värde och

Läs mer