Ortivus utvecklar och marknadsför informations- och beslutsstödssystem för områdena Emergency Services och Kardiologi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ortivus utvecklar och marknadsför informations- och beslutsstödssystem för områdena Emergency Services och Kardiologi."

Transkript

1 Ortivus utvecklar och marknadsför informations- och beslutsstödssystem för områdena Emergency Services och Kardiologi. ÅRSREDOVISNING 2004

2 DETTA ÄR ORTIVUS Ortivus utvecklar och marknadsför produkter och systemlösningar som medverkar till att rädda liv och förbättrar hälso- och sjukvården. Ortivus AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista och etablerades Ortivus har dotterbolag i Storbritannien, Kanada och USA. Antalet medarbetare är cirka 110 personer. INNEHÅLL Året i korthet 1 VD-ord 2 Affärsidé 4 Rörelsegren Emergency Services 6 Ambulanssjukvård 7 Public Safety polis och räddningstjänst 12 Utvecklingen på de geografiska marknaderna 14 Rörelsegren Kardiologi 16 Ägarstyrning 18 Yttre och inre miljö 20 Förvaltningsberättelse 22 Resultaträkningar 27 Balansräkningar 28 Eget kapital 30 Kassaflödesanalyser 31 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 32 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls fredagen den 18 mars 2005, klockan 16.00, i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska dels vara införd i den av VPC förda aktieboken senast tisdagen den 8 mars 2005, dels anmäla sitt deltagande till Ortivus AB, Box 513, Täby, telefon , telefax , e-post senast måndagen den 14 mars 2005, klockan Vid anmälan bör namn, personnummer/organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, samt adress och telefonnummer uppges. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på bolagsstämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 8 mars 2005 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum. Noter 35 Revisionsberättelse 43 Koncernledning 44 Styrelse 45 Ortivus-aktien 46 Femårsöversikt 48 Förkortningar ordlista 49 Ekonomisk information Delårsrapport för: Januari mars publiceras 11 maj 2005 Januari juni publiceras 24 augusti 2005 MIDA, MobiMed, SmartLead är registrerade varumärken för Ortivus AB.

3 ÅRET I KORTHET Omsättningen uppgick till MSEK 140,8 (175,2), en minskning med 20 procent jämfört med föregående år. Nedgången beror på att det mångåriga samarbetsavtalet med Philips vid halvårsskiftet övergått till att vara icke-exklusivt. Rörelseresultatet för året uppgick till MSEK 15,1 (14,6) och resultatet efter finansiella poster till MSEK 18,6 (16,5). Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 13,0 (7,7). Vinst per aktie uppgick till SEK 0,94 (0,56). Den första kommersiella leveransen av det nyutvecklade CoroNet-systemet gick i december 2004 till Capio S:t Görans Sjukhus AB. Mikael Strindlund, ny VD och koncernchef i Ortivus-koncernen, tillträdde sin tjänst under januari NYA PRODUKTER Utgifterna för forskning och utveckling har 2004 motsvarat 24 procent av omsättningen och 30 procent av de totala rörelsekostnaderna. Följande produkter och system har under året färdigställts; Emergency Services Sweet CAD integrering av AVeL-TECHs utlarmningssystem med Sweets fakturerings- och ambulansjournalsystem. Ett tjugotal system har installerats under året. En ny elektronisk ambulansjournal som uppfyller brittiska och svenska riktlinjer för behandling av sjuka i ambulans. I systemet ingår MobiMed Information System (MIS) som innehåller verktyg för uppföljning och effektivisering av verksamheten. Systemet har rönt stort intresse i flera länder. Ett polisjournalsystem för rapportering, lagring och sökning, av dokument för alla delar av polisens arbete. Systemet innehåller, personuppgifter och information om begångna brott samt access till nationella brotts- och andra register. Systemet börjar säljas under kvartal 3, Kardiologi Ett nytt övervakningssystem, CoroNet, för hjärtintensiven på sjukhus. Systemet består av sängenheter för monitorering av hjärtpatienter och en nyutvecklad mätenhet vilken ger patienten full rörlighet trots att han är monitorerad. En ny patientkabel, SmartLead, för avledning av EKG. En enda kabel fästs på kroppen i stället för det nystan av sladdar som normalt används för mätning av EKG av diagnostisk kvalitet. SmartLead har genom sin enkelhet väckt stort intresse. Ett system (AMI-DSS) är under utveckling för riskbedömning av patienter med bröstsmärta genom analys av koncentrationen av hjärtinfarktsmarkörer i patientens blod. RESULTAT, MSEK X ORTIVUSAKTIEN, SEK X RÄNTABILITET PÅ SYSSELSATT KAPITAL, % Resultat efter finansiella poster Eget kapital per aktie Årets resultat Vinst per aktie 1

4 VD-ORD: TILLVÄXT OCH LÖNSAM UTVECKLING Det gångna året har präglats av en stark omställning och konsolidering av Ortivus-koncernen. En viktig händelse under året har varit att det mångåriga samarbetet med Philips Medical Systems övergått från att vara exklusivt till icke-exklusivt. Samarbetet inleddes under mitten av 1990-talet med ett licensavtal med divisionen Medical Products inom Hewlett Packard (senare uppköpt av Philips) rörande Ortivus nyutvecklade MIDAalgoritm. MIDAs stora framgångar på den nordiska marknaden för övervakning och analys av EKG från patienter med hjärtproblem väckte intresse hos HP med en tredjedel av världsmarknaden för övervakningssystem. HP, med fokus på uppföljningssystem för sjukhus, önskade använda den av Ortivus utvecklade MIDAtekniken, med dess spjutspetsteknologi. Detta blev inledningen på ett tioårigt samarbete vilket fortsätter, nu i icke-exklusiv form. Upphörandet av exklusiviteten gav Ortivus möjlighet att applicera sitt kunnande samt kliniska nätverk, för att vidareutveckla ett av marknadens bästa övervakningssystem, CoroNet. Glädjande nog kunde den första kommersiella leveransen genomföras redan innan årsskiftet 2004/2005 till en viktig och kvalificerad kund. Vi ser mycket positivt på framtidsutsikterna för CoroNet och kommer inledningsvis att med egen säljkår bearbeta de nordiska marknaderna och Storbritannien för att därefter utvärdera möjligheterna att sälja CoroNet som en OEM-produkt på andra marknader. Förvärvet av AVeL-TECH har aktualiserat byte av namn för rörelsegrenen Distanssjukvård till Emergency Services. Detta förvärv har givit Ortivus produkter, systemlösningar och tjänster riktade mot hela området för samhällets räddningstjänst, det vill säga ambulans, brandväsen och polis. VI TILLHÖR FRAMTIDENS SYSTEMLEVERANTÖRER Ortivus marknad karakteriseras av att det i Sverige likväl som i övriga europeiska länder finns stora ambitioner att effektivisera sjukvården genom att utnyttja IT. Det finns dessutom förväntan på höjd kvalitetsnivå för utförd sjukvård och krav på sänkta vårdkostnader. Hittills har kraven på integration mellan ITsystemen varit små. Därför har sjukhusen ofta idag en uppsjö av små lokala system genomgående utan integration. Bristen på integration mellan systemen inom sjukvården är numera uppenbar vilket gör att kunderna i upphandlingar prioriterar system med en färdigbyggd och testad integration. Utvecklingen går tydligt mot systemleverantörer. Detta leder för närvarande till en mycket snabb strukturomvandling inom det medicintekniska området. Ortivus har genom sina bolagsförvärv under senare år lagt grunden för en helhetslösning i form av integrerade mjukvaruprodukter för bland annat Emergency Services. De nordamerikanska bolagen har under det gångna året bytt namn till Ortivus Inc. De har behållit de tidigare väl inarbetade namnen Sweet och AVeL-TECH som beteckning på företagens produkter. Under året har bolagen fokuserat sin verksamhet på integration och utnyttjande av definierade synergieffekter, bland annat genom samordning av företagsledning, marknadsföring, ekonomifunktion samt utveckling. Dessutom har produktutvecklingen styrts om till gemensamma IT-plattformar, vilket ger ytterligare synergier. Detta skapade förutsättningar för att under året genomföra anpassningar av personalstyrkan i de nordamerikanska bolagen. På endast fem månader kunde integrationens första fas slutföras och försäljningen av de första Sweet-CAD systemen inledas. Under andra halvåret har ett tjugotal Sweet-CAD system installerats hos kund vilket bevisar kundnyttan samt det användarvänliga gränssnittet. Arbetet med att dokumentera MobiMed-systemets hälsoekonomiska fördelar och kliniska nytta fortgår vid Lehigh Valley Hospital i Pennsylvania i USA. Bedömningen är att det under kvartal 4, 2005 ska finnas tillräckligt med kliniska data för en ansökan om ersättning (reimbursement) för användande av MobiMed till den myndighet som handlägger ersättningar för användande av medicinsk utrustning i USA. 2

5 Ortivus nordamerikanska bolag står därmed väl rustade för att kunna möta marknadens krav och vi ser optimistiskt på möjligheterna att dessa bolag ska utvecklas positivt även under kommande år. Jag vill även nämna några andra viktiga framtidsfrågor som krävt stora insatser utan att detta kommit till uttryck i bolagets resultat. Ortivus har numera cirka 400 MobiMed-system i full drift i ambulanser i Storbritannien. Under 2004 har de första kommersiella leveranserna genomförts av det nyutvecklade patientjournalsystemet till Hereford & Worcester i Storbritannien. Systemet är i drift i ett 40-tal ambulanser, vilket är av stor betydelse då Ortivus patientjournal kan komma att utgöra del av den stora IT-satsning som National Health Service gör för att föra in IT i Storbritanniens sjukvård. Denna leverans i kombination med signerade avsiktsförklaringar med några så kallade Local Service Providers gör att Ortivus är väl positionerat för att bli en betydande leverantörer av journalsystem till Storbritanniens ambulanser. Besked förväntas under första halvåret MÅNGA NYA PRODUKTER UNDER 2004 Ortivus utvecklingsavdelning har under 2004 levererat ett stort antal nya produkter. Förutom CoroNet har den elektroniska patientjournalen för ambulans utvecklats med ett HL7 gränssnitt mot angränsande system. Dessutom har MIS, ett komplett informationssystem, färdigställts för ambulans. Ett journalsystem är under färdigställande för polis i Kanada och USA och dessutom har en ny och unik patientkabel utvecklats för avledning av EKG. MobiMed har under året befäst sin starka marknadsposition i Sverige med en procentig andel av ambulansmarknaden. MobiMed finns nu i cirka 400 ambulanser i Sverige. Den första leveransen har utförts av patientjournalen till ett svenskt landsting. Fokus har varit på bearbetning av marknaderna i Italien, Frankrike och Kina. Utvecklingen i Italien har under året avancerat och en mindre beställning har inkommit. I Italien har flera offerter utformade för MobiMed publicerats och utsikterna för fortsatta order bedöms som goda. I Frankrike byggs referensanläggningen kraftigt ut i Avignon. I Norge har marknadspositionen stärkts. Utvecklingen påverkas dock av de långdragna processerna för allokering av budgetmedel inom sjukvården med påföljande segdragna upphandlingar. Inför framtiden ska en större intensitet råda i marknadsföringen av koncernens produkter för att därigenom uppnå ställda mål beträffande den organiska tillväxten. Utöver detta ska koncernen växa genom förvärv av företag som utgör fungerande säljkanaler på respektive marknad, eller har produkter som kompletterar Ortivus existerande sortiment. En ny VD, Mikael Strindlund, rekryterades under hösten och tillträdde sin tjänst under januari Han har en dokumenterad förmåga och erfarenhet av att leda och utveckla globala organisationer inom medicinteknik. Ortivus breddar nu företagsledningen och fokuserar på ökad försäljning av koncernens starka och integrerade produktportfölj. Detta ger goda förutsättningar för Ortivus att bli en ledande leverantör av system till Emergency Services och den valda nischen inom kardiologisk sjukvård. Allt detta samverkar till att Ortivus i framtiden ska uppvisa en stark tillväxt och en framgångsrik och lönsam utveckling. Täby i januari 2005 Gustaf Wettergren CFO och tf VD NY VD FRÅN OCH MED 2005 Det kommer att bli väldigt stimulerande att få vidareutveckla Ortivus. Bolaget har en stor inneboende potential och företagets produkter är i flera fall unika. Mikael Strindlund tillträdde som ny VD för Ortivus i januari Han är civilingenjör från KTH i Stockholm och har mer än tio års erfarenhet från det medicintekniska området. Mikael kommer närmast från Getingekoncernen, där han varit verksam som VD för bolaget Maquet Critical Care AB. Han har tidigare haft ledande positioner inom Siemens AG i Tyskland och Siemens-Elema i Sverige. 3

6 ORTIVUS AFFÄRSIDÉ Ortivus ska på en internationell marknad utveckla och marknadsföra, produkter och systemlösningar som medverkar till att rädda liv och ständigt förbättra hälso- och sjukvården. Inom området Emergency Services ska Ortivus genom att innovativt kombinera medicinsk teknik, telekommunikations- och informationsteknologi erbjuda ambulanssjukvården telemedicin-, beslutsstöds- och IT-systemlösningar. Produkter och systemlösningar ska uppfylla såväl medicinskt som administrativt högt ställda krav samt integreras och anpassas till kompletta kundspecifika lösningar. Härigenom täcker Ortivus lösningar ambulansverksamhetens hela behov av informations- och beslutsstöd längs vårdkedjan. Inom Emergency Services ska Ortivus erbjuda produkter och systemlösningar för utlarmning och fordonsdirigering, dokumentation och verksamhetsuppföljning för polis och räddningstjänst. Inom området Kardiologi ska Ortivus utveckla och marknadsföra beslutsstödslösningar med tillämpning inom ischemisk hjärtsjukdom. Med hjälp av Ortivus lösningar ska beslut gällande diagnos, behandling och rehabilitering, förbättras och förenklas. Sammantaget ska Ortivus hjälpa medicinskt och verksamhetsansvariga på olika nivåer att vid rätt tidpunkt fatta rätt beslut med rätt information oavsett geografisk plats. Detta ger användarna stöd i det operativa arbetet men också möjligheter och förutsättningar att fortlöpande förbättra vårdresultat, hälsoekonomi och verksamhet. Ortivus Inc. (USA) Ortivus AB Ortivus Inc. (Kanada) Ortivus Ltd. (UK) VISION Ortivus vision är att inom tre år vara en etablerad leverantör av integrerbara telemedicin- och IT-systemlösningar riktade till ambulansverksamheterna i prioriterade länder i Europa och Nordamerika. Företaget ska också ha befäst och stärkt sin roll som ledande leverantör av lösningar till polis och räddningstjänst på den nordamerikanska marknaden. Inom tre år ska Ortivus dessutom vara en etablerad leverantör i Norden och i prioriterade länder i Europa av unika beslutsstödssystem med inriktning på patienter med misstänkt eller bekräftad ischemisk hjärtsjukdom (till exempel hjärtinfarkt). MILSTOLPAR I ORTIVUS HISTORIA Ortivus grundas 1985 för att utveckla, tillverka och marknadsföra ett unikt system för övervakning av patienter med ischemisk hjärtsjukdom MIDA (Myocardial Ischemia Dynamic Analysis) lanseras MIDA-systemet 1994 tecknas ett OEM-avtal (Original Equipment 1995 introduceras MobiMed i full kom noteras Ortivus på Stockholmsbörsens 1998 lanseras MobiMed PWS-1000; troligen världens på den svenska Manufacturer) med Hewlett- mersiell skala på den O-lista. MobiMed Inc. första bärbara telemedicin- marknaden. Packard (senare Philips svenska marknaden. (senare Ortivus US Inc.) terminal för pre-hospitalt Medical Systems). Förvärv av bildas för att hantera bruk. Ortivus UK Ltd. bildas Svenska Telemedicin System introduktionen av för att hantera introduktionen AB i Göteborg som utvecklar MobiMed på den av MobiMed på den brittiska och marknadsför olika amerikanska marknaden. marknaden. telemedicinlösningar, bland annat MobiMed. 4

7 Vid denna tidpunkt ska Ortivus dessutom ha etablerat OEMrelationer med internationella aktörer inom området. Ortivus ska alltid vara i frontlinjen beträffande teknik, användarvänlighet samt klinisk, hälsoekonomisk och verksamhetsmässig nytta och relevans. Detta kräver innovativitet och nyfikenhet i produktutvecklingen och utformningen av kunderbjudandet, men också en nära koppling till användare samt ledande internationell medicinsk såväl som teknisk forskning och utveckling. Tillsammans ger detta företaget de marknadsmässiga fördelar som krävs för att verka och växa. STRATEGI Ortivus produkter utvecklas i nära samarbete med användarna. Inom respektive produktområde består de av väldefinierade hård- och mjukvarukomponenter som sätts samman till system och integrerade lösningar. Dessa löser kliniska och administrativa behov hos användarna. Ortivus produkterbjudanden kännetecknas av användarvänlighet samt högt kliniskt, hälsoekonomiskt och verksamhetsrelaterat värde. Det kliniska värdet dokumenteras genom kliniska studier och tester. Komponenterna som utvecklas utgår i största möjliga utsträckning från etablerade standarder inom hård- och mjukvara, kommunikation och gränssnitt. Detta underlättar nyutveckling, integration och samverkan med andra komponenter och system, och ger en snabb och kostnadseffektiv utvecklingsprocess. Samtliga komponenter uppfyller där så krävs gällande krav enligt MDD och FDA, och utformas så att de även kan erbjudas OEM. Kunderbjudandet byggs upp av komponenter som skräddarsys och växer med kundens behov. Erbjudandet kan även kompletteras med tjänster av olika slag såsom konsultation, drift och service. Nya marknader väljs ut med hjälp av kriterier som exempelvis ersättningssystem, IT-mognad, mobil telekommunikationsstruktur och hälsopolitiskt läge. Den specifika inträdesstrategin anpassas efter de lokala förutsättningarna. Försäljningen till ambulansverksamheten sker via egna kanaler i Sverige, Storbritannien, USA och Kanada. I utvalda länder i Europa samt Australien och Kina sker försäljningen via distributörer eller partners. Försäljningen till polis och räddningstjänst sker via egna kanaler och partnerskap företrädesvis i USA och Kanada. Inom rörelsegrenen Kardiologi har Ortivus utvecklat ett nytt kardiologiskt övervaknings-, diagnos- och beslutsstödssystem inriktat på patienter med misstänkt eller bekräftad ischemisk hjärtsjukdom. Detta system kompletterar pågående OEMverksamhet och utgör bas för en fortsatt offensiv utveckling av produkter inom området för kvalificerat kliniskt beslutsstöd. I Norden kommer systemet att marknadsföras av Ortivus. På andra marknader kommer lämpliga komponenter eller kombinationer av sådana att erbjudas OEM till globala aktörer inleds samarbete med Cardiological Decision Support Uppsala AB som utvecklat ett beslutsstödssystem för att riskbedöma hjärtinfarktpatienter förvärvas det amerikanska bolaget Sweet Computer Services, Inc. Med Sweets produkter täcker Ortivus nu in marknaden för administrativa system för ambulanssjukvård i USA. MobiMed 300 introduceras. Den är baserad på Windows och som första företag i världen presenterar Ortivus en medicinteknisk produkt med integrerad Bluetooth teknik fusioneras Ortivus US Inc. med Sweet. I Sverige tas den första installationen av ambulansinformationssystemet MobiMed Information System i full drift. MobiMed är nu etablerat i Sverige, Storbritannien, Norge, Finland och USA genomförs förvärvet av kanadensiska AVeL-TECH, vilket gör att produktportföljen kompletteras med bland annat positioneringsoch utlarmningssystem för räddningstjänst. Ett nytt elektroniskt ambulansjournalsystem utvecklas och börjar lanseras på utvalda marknader. MobiMed lanseras i Kina integreras AVeL-TECHs produkter med produkterna hos Sweet. Ortivus UK är starkt engagerat i upphandlingarna kring NPfIT. Installationer av MobiMed görs i Italien och Frankrike. Samarbetsavtalet med Philips övergår till ickeexklusivt och ett nytt CoroNet introduceras på den svenska marknaden. En första beställning levereras innan årets slut. 5

8 Rörelsegren Emergency Services ORGANISATIONER I SAMVERKAN RÄDDAR LIV OCH GER BÄTTRE VÅRD Behovet av samverkan mellan inblandade aktörer vid såväl stora som små olyckor eller katastrofer har blivit allt tydligare. Detta kan gälla allt från en begränsad olycka som ett enskilt sjukdomsfall till en situation med en omfattande trafikolycka eller rent av en samhällskatastrof. MARKNADEN KÄNNETECKNAS AV långa beslutsprocesser med många intressenter centralisering av upphandlingar till större sjukvårdregioner att diagnos och behandling påbörjas utanför sjukhuset öppna och standardiserade gränssnitt används i utvecklingen av nya produkter för att underlätta integration med andra system kunderna upphandlar totallösningar och inte enbart definierade system- eller tekniklösningar Oavsett händelse krävs ofta en samordnad insats där såväl ambulans som räddningstjänst och polis medverkar. För att uppnå bästa möjliga resultat krävs en effektiv samordning, kommunikation och information mellan de inblandade; alltifrån utlarmning och genomförande av uppdrag till avrapportering och uppföljning. Följaktligen finns det ur såväl verksamhetssom marknadssynpunkt anledning att se dessa tjänster som en helhet. Behovet av ökad samordning har nu kommit upp på den politiska agendan och det finns god anledning att tro att satsningarna inom området kommer att öka under de närmaste åren. Förvärvet av AVeL-TECH och integrationen av dess produkter i Ortivus totala produktutbud har skett mot bakgrund av att kunderna ställer krav på integrerade systemlösningar. Ortivus har valt att kalla samhällets samlade räddningstjänst, det vill säga ambulans, brandväsen och polis, med den engelska termen Emergency Services, eftersom ett etablerat svenskt begrepp saknas. För ambulans och polis täcker Ortivus system dessa verksamheters hela behov av verktyg för effektiv fordonsoch uppdragshantering, datakommunikation, dokumentation, diagnos och behandling av patienter, samt verksamhetsuppföljning och integrering mot sjukvårdens eller polisens övriga IT-system. Ortivus systemlösningar och produkter för Emergency Services kan översiktligt klassificeras enligt nedanstående bild. EMERGENCY SERVICES Operativt verksamhetsstöd Ambulans Polis Räddningstjänst Kliniskt verksamhetsstöd Ambulans Kommunikation Ambulans Polis Räddningstjänst Totala IT-lösningar för verksamheten Utlarmning Fordonsval Fordonsdirigering Fordonslokalisering GPS-positionering (resväg och resmål) Mätning av vitaldata Tolkning av vitaldata Integrering med sjukhussystem Snabb diagnos Snabb behandling Rätt sjukhus/avdelning Medicinsk analys, uppföljning och kvalitetssäkring Mobila data överförs automatiskt mellan fordon och sjukhus, larmcentral eller polisdistrikt Förbättrar drastiskt behandlingsresultatet Minskar risken för invaliditet eller mortalitet Effektiviserar fordonshantering 6

9 AMBULANSSJUKVÅRD Sjukvården i stora delar av världen är under snabb förändring. Ökad efterfrågan på vård från en åldrande befolkning har medfört att kostnaderna för sjuk- och hälsovård ökar kraftigt. Kraven på kostnadseffektivitet skärps hela tiden. Detta ställer krav på nya metoder och arbetssätt, vilket bland annat innebär ett ökat processtänkande. Behovet ökar av informationsintegrering, kommunikation och samverkan längs vårdkedjan, och därmed mellan olika IT-system. Nya metoder och arbetssätt introduceras för att ställa tidig diagnos, erbjuda snabb och korrekt behandling, förkorta vårdtider, underlätta verksamhetsuppföljning och kvalitetssäkring, samt effektivisera administrationen. Begrepp som evidence based medicine, e-recept, kontinuerlig verksamhetsutveckling, kostnadskontroll, behandling på rätt vårdnivå, reducerad risk för felbehandling, och en patient en journal hörs allt oftare. SYSTEM SOM GER FULL KONTROLL Ambulanssjukvården påverkas naturligtvis av denna utveckling. En ambulansorganisation har två viktiga uppgifter. Dels ska den vara en effektiv och välfungerande transportorganisation och dels ska den kunna bedriva en kvalificerad medicinsk vård. Ortivus kunderbjudande fyller en viktig funktion i båda dessa uppgifter. Genom att tillhandahålla produkter och system för fordonsdirigering och positionering samt kommunikation, dokumentation och verksamhetsuppföljning bidrar Ortivus till att rätt fordon med rätt utrustning kan finnas på rätt plats. Vidare ger systemen kunden möjlighet att ha full kontroll på sin fordonsflotta, analysera sin verksamhet samt erhålla rätt ersättning för utförda tjänster. För att erbjuda kvalificerad vård i ambulans och därmed förbättra vårdresultatet och minska lidande krävs produkter och system som underlättar och stödjer personalens arbete, höjer den medicinska kvaliteten, kvalitetssäkrar verksamheten samt reducerar vård- och administrativa kostnader. Vid akuta sjukdomsfall som misstänkt hjärtinfarkt, stroke eller trauma är den kliniska nyttan av tidig diagnos och behandling särskilt stor. Genom att mäta vitala data, såsom EKG och blodtryck, samt dokumentera och kommunicera olika iakttagelser i ambulansen direkt till sjukhuset, kan specialister i en dialog stödja ambulanspersonalen att ställa diagnos och besluta om behandling. Grundprincipen är att ju mer relevant information om patienten som finns tillgänglig hos inblandade parter, desto bättre beslutsunderlag. Genom att dokumentera genomförda insatser och observationer direkt i ambulansen under såväl akuta som icke-akuta transporter skapas dessutom underlag för såväl medicinsk som administrativ uppföljning, fakturering och verksamhetsanalys. För den medicinska dokumentationen gäller att denna på sikt kommer att integreras i sjukvårdens allmänna IT-struktur. I synnerhet gäller detta de elektroniska journalsystemen. Den årliga omsättningen på världsmarknaden för ambulanssjukvård är stor. Det är svårt att bedöma dess exakta storlek då offentlig statistik saknas i många länder, men enbart inom EU finns mer än ambulanser. UTDRAGNA BESLUTSPROCESSER Ortivus kunder utgörs huvudsakligen av offentligt och privat ägda ambulansorganisationer, sjukhus och sjukvårdsföretag i Europa, Nordamerika och Asien. Kundernas beslutsprocesser är ofta långa, vilket resulterar i en utdragen försäljningsprocess. 7

10 Rörelsegren Emergency Services SOS-samtal SOS-central Ambulans Sjukhuset Ambulansorganisationen Integration med andra system Ortivus produkter som stöd i vårdkedjan genererar följande tjänster: Utlarmning Sweet-CAD AVeL-CAD AVeL-RadioGATE AVeL-BASE AVL CAD Navigering Ambulansjournal Mäta vitala data MobiMed 300 MobiMed Patient Record AVeL-MobiCAD Sweet-Field Data Mobil dataöverföring Kliniskt beslutsstöd/diagnos Patientjournaler Stöd från specialister Diagnos Behandling MobiMed HWS* Telemedicinskt specialiststöd i realtid Uppföljning Fakturering Sweet-Billing Sweet-On-line Billing MobiMed Information System Analyser Fakturering Kvalitetskontroll MobiMed Information System Sjukhussystem Upphandlingar sker via upphandlingsgrupper med representanter för olika kategorier av personal, och ska ibland synkroniseras med andra verksamhetsinvesteringar eller omorganisationer. Kunderna kräver idag i allt större utsträckning system som löser informationsbehovet i hela vårdkedjan och att olika delsystem kan kommunicera med varandra. För Ortivus innebär detta att produkterna måste vara lätta att integrera med andra system genom öppna och standardiserade gränssnitt. Under året har Ortivus därför som ett av de första bolagen, investerat i utveckling av gränssnitt för ambulans enligt det internationellt vedertagna HL7-protokollet. CENTRALISERADE UPPHANDLINGAR SKAPAR ALLIANSER En annan trend är centralisering av upphandlingar till större sjukvårdsregioner och större systemåtaganden. Detta innebär ofta att allianser skapas mellan olika företag, där ett företag tar huvudansvaret gentemot kunden. Ett tydligt exempel på detta är det program för IT-system till hälso- och sjukvården i Storbritannien som initierats av NHS (National Health Service) och som inleddes under 2003, det så kallade NPfIT (National Program for IT). Avsikten med detta är att under en tioårsperiod införa nationellt IT-stöd för vissa viktiga tjänster som till exempel gemensam patientjournal, tidsbokning och läkemedelsförskrivning. Till detta har i dagsläget avsatts cirka 6 miljarder. Upphandling av tjänster och system sker mot specifikationer och handläggs genom LSP (Local Service Providers), vilka också gentemot NHS ansvarar för systemets funktionalitet. Storbritannien har delats in i fem nationella regioner och utsedda LSP är Accenture, CSC, BT och Fujitsu. Som en del i detta program ingår journalhantering i ambulans och Ortivus bearbetar följaktligen dessa LSP för att bli en så kallad preferred provider i respektive region. I denna typ av upphandlingar kan Ortivus med sitt kunnande om och produkter inom ambulanssjukvården utgöra en viktig partner. För Ortivus innebär denna utveckling alltmer marknadsföring såväl direkt mot slutkund som business to business. KUNDER OCH KONKURRENTER PÅVERKAR AFFÄRSPROCESSER OCH ERBJUDANDEN En begynnande trend är att man från kundens sida alltmer upphandlar tjänster och inte enbart system- eller tekniklösningar. Kunden önskar se en komplett lösning, inklusive drift under en viss tid. Det finns också en tendens till outsourcing av tjänster. Detta kommer naturligtvis också att påverka Ortivus affärsprocesser och kunderbjudanden. På flera marknader är Ortivus huvudkonkurrenter USA-baserade multinationella företag som en gång började sin verksamhet med att leverera defibrillatorer. Senare har de utökat sitt produktutbud med övervakning och överföring av vitala data i begränsad omfattning. De senaste åren har de genom förvärv och partnerskap även kompletterat sitt erbjudande med system för elektronisk patientjournal, informationshantering, fakturering, utlarmning och fordonsdirigering. Förutom dessa globala aktörer möter Ortivus även lokala aktörer på varje enskild marknad. Kännetecknande för dessa är att de oftast inte har heltäckande system och lösningar, utan erbjuder olika dellösningar som till exempel elektronisk patientjournal eller utlarmningssystem. 8

11 KLINISK NYTTA OCH ADMINISTRATIVT STÖD MED ORTIVUS PRODUKTER Ortivus konkurrensfördel är breda och kundanpassade lösningar som täcker informationsbehovet i ambulansorganisationens alla processer. En annan fördel är MobiMeds unika kombination av kvalificerad övervakning och analys av vitala data, realtidskommunikation, integrerad chat-funktion och journalhantering. Ortivus har också ett brett och djupt kunnande inom flera avgörande områden. Produkterna är optimerade för att överföra data av hög kvalitet automatiskt och kontinuerligt till mottagarsidan via olika kommunikationssystem (till exempel Mobitex, GSM, GPRS eller Tetra), även när bandbredden eller den geografiska täckningen är begränsad. Ortivus unika kardiologiska kunnande innebär att produkterna bemästrar den besvärliga mätsituationen i en ambulans under färd samt presenterar den information som är relevant för beslut om kvalificerade insatser i samband med en hjärtinfarkt. Ortivus produkter ger kunderna både klinisk nytta och administrativt stöd. Den kliniska nyttan består i att sjukvårdspersonalen får möjlighet till övervakning av patienter och faktaunderlag för att ställa diagnos. Vidare ges beslutsstöd i valet av behandling, kommunikation och dialog med specialexpertis i realtid. Dessutom underlättas dokumentation och uppföljning av verksamheten. Andra system ger ambulansföraren information om destination och färdväg samt dokumenterar insatserna och möjliggör bland annat en riktig debitering för utförda åtgärder. ÖPPNA OCH STANDARDISERADE GRÄNSSNITT Gemensamt för Ortivus produkter är att de är byggda på standardplattformar och är modulära för att kunna anpassas och växa med verksamhetens behov. För att lösningarna ska vara lätta att integrera med andra system används i största möjliga utsträckning öppna och standardiserade gränssnitt som exempelvis HL7. Vissa produkter kan också användas, och har testats, i andra sammanhang där tillförlitlig kommunikation av patientinforma- Bättre integration med Sweet-CAD MetroAtlanta Ambulance Service, med ett upptagningsområde på cirka 1 miljon människor i Atlanta-området i USA, transporterar varje år mer än patienter i sina cirka 900 ambulanser. Alla ambulanser är utrustade med den mest moderna tänkbara utrustning, inklusive några Ortivus MobiMed testsystem. Samtliga är bemannade med professionella tekniker och ambulanssköterskor. Sedan 2001 har verksamheten kontinuerligt växt och under 2004 bytte MetroAtlanta CAD-system för att underlätta integrationen mellan olika mjukvaror. Det tidigare utlarmningssystemet utbyttes mot Sweet-CAD som samverkar med Ortivus faktureringssystem Sweet-Billing. Det nya användargränssnittet i Sweet- CAD, som installerades i juni förra året, har mottagits mycket positivt av medarbetarna i utlarmningscentralen. Därigenom har MetroAtlanta Ambulance nu installerat hela det produktutbud som Ortivus tillhandahåller för ambulansmarknaden. Vi hade aldrig klarat uppgraderingen och införandet av ett nytt CAD-system utan det stöd vi fått från Ortivus Inc. i USA. Med vår nya integrerade produktplattform slår alla förändringar i ett system igenom i andra, till exempel i fakturerings- och kvalitetsuppföljningssystemet. Det mervärde som Sweet-CAD tillfört är också förbättrad kvalitetskontroll. I det långa loppet främjar Ortivus spelade en viktig roll i arbetet med att införa ett nytt CAD-system, säger Pete Quinones, VD för MetroAtlanta Ambulance Service. det vårt uppdrag att leverera effektiva hälsotjänster till våra kunder. säger Pete Quinones, VD för MetroAtlanta och fortsätter: Vi behövde ett system som kunde stödja vårt uppdrag att öka vår tillväxt och ständigt höja kvaliteten på våra tjänster, kundservice och kliniska ambitioner. Ortivus har spelat en viktig roll i att hjälpa oss uppnå dessa mål. 9

12 Rörelsegren Emergency Services tion och mätdata är av yttersta vikt, exempelvis telemedicinlösningar riktade mot akut pre-hospital sjukvård såsom färjetrafik. Inom området ambulanssjukvård finns Ortivus produktfamiljer Sweet EMS Software Suite (Sweet-Billing, Sweet-CAD och Sweet-Field Data) och MobiMed (MobiMed Telemedicine och MobiMed Information System). I Nordamerika erbjuds marknaden för närvarande i huvudsak produkter från Sweet EMS Software Suite. I Europa och Kina erbjuds marknaden i huvudsak produkter från MobiMed. Sweet-CAD är ett system för utlarmning och fordonsdirigering speciellt anpassat för ambulansverksamhet. Med hjälp av Sweet-CAD kan personal på en larmcentral lokalisera larm, se var olika fordon befinner sig och välja rätt fordon för en snabb och effektiv insats. I ambulansen presenteras informationen från larmcentralen och personalen får bland annat tillgång till information om destination och bästa färdväg. På så sätt säkerställs att ambulansen kommer fram till patienten på kortast möjliga tid och att rätt ambulans valts ut för uppdraget. Ambulanspersonalen har också möjlighet att rapportera tillbaka aktuell status och position till larmcentralen. Sweet-Field Data används i ambulansen för att under uppdraget dokumentera den kliniska behandlingen: patientens historik, sjukdomstillstånd samt annan information. På ambulansstationen kan informationen sedan kompletteras och färdigställas till en uppdragsrapport. Den samlade informationen ligger sedan till grund för fakturering. Sweet-Billing är ett faktureringssystem speciellt utvecklat för ambulanssjukvården. I USA fakturerar ambulansorganisationerna varje åtgärd som utförs i ambulansen. Det är därför viktigt att ha tillgång till ett system som hanterar vad som ska faktureras, vart fakturan ska skickas och när. Information som samlas in i Sweet-Field Data delar databas med Sweet-Billing och används som underlag vid faktureringen. Via Sweet-On-line Billing erbjuder Ortivus tjänsten att hantera driften av faktureringssystemet on-line. Produkterna inom Sweet EMS Software Suite utvecklas inom Ortivus nordamerikanska bolag. PROCESSORIENTERAD VÅRD MobiMed är familjenamnet på Ortivus telemedicin- och informationshanteringssystem för ambulans- och annan pre-hospital verksamhet. MobiMed är huvudsakligen inriktat på hantering av vårdrelaterad information. MobiMed kan delas in i två olika delsystem. En del används under själva uppdraget för att samla in, presentera, välja och kommunicera information mellan inblandade vårdaktörer (MobiMed Telemedicin). Avsikten är att via telemedicinskt stöd erbjuda patienten bästa möjliga vård och 10

13 Referensanläggningen Lehigh Valley Hospital: Första forskningsrapporten klar I årsredovisningen för 2002 beskrev Ortivus referensanläggningen Lehigh Valley Hospital i Pennsylvania, USA, som värdefull bland annat för dokumentation av MobiMeds prestanda och kliniska nytta. Ett av målen med forskningsprogrammet är att samla in tillräckligt med kliniska data för att få rätt till full ersättning för kostnaden för pre-hospital EKG-övervakning och dataöverföring. Lehigh Valley Hospital samarbetar med företaget Cetronia Ambulance som använder MobiMed300 i sina ambulanser för att registrera information och göra den tillgänglig för forskningsprogrammen på sjukhuset. I oktober 2004 lade forskningsteamet vid akutavdelningen vid sjukhuset så fram ett första utkast till rapport vid ett symposium som handlade om trådlös kommunikation, hållet av American College of Emergency Physicians Scientific Assembly. En ny referensanläggning för MobiMed har även etablerats i Atlanta, Georgia, USA, i samarbete mellan Wellstar Kennestone Hospital och MetroAtlanta Ambulance. MetroAtlanta Ambulance använder Sweets faktureringssystem, Sweet-Billing, Sweet-CAD samt Sweet-Field Data (patientjournalsystem). Installationen i Atlanta syftar dels till att visa hur integrationen av dataflödena samverkar i Ortivus olika system för ambulansmarknaden, dels till att ytterligare påverka federala institutioner som Medicare/Medicaid att besluta om att användare av MobiMed ska få ersättning från det amerikanska ersättningssystemet för sjukvårdstjänster. MobiMed Patient Unit MobiMed Hospital Work Station MobiMed Information System omhändertagande så tidigt i vårdkedjan som möjligt. Den andra delen benämns MobiMed Information System (MIS) och används för avrapportering, långtidslagring, uppföljning, verksamhetsanalys och kvalitetssäkring. Gemensamt för båda systemen är att de kan integreras och samverka sinsemellan, men också med andra kringliggande vård- och IT-system. Därmed medverkar de till att skapa en processorienterad vård. MobiMed mäter och dokumenterar patientens vitala data såsom EKG och blodtryck, överför dem i realtid från ambulans till sjukhus, möjliggör tvåvägskommunikation och chat-funktion samt lagrar information för framtida bruk. Med MobiMed kan läkare på sjukhuset ställa diagnos på distans så att behandling kan sättas in på ett tidigt stadium. En viktig del i MobiMed är möjligheten att påbörja en elektronisk patientjournal redan i ambulansen. All information som dokumenteras under ett uppdrag kommuniceras automatiskt och regelbundet till mottagarsidan, men kan även överföras till MobiMed Information System för fortsatt bearbetning och analys när uppdraget slutförts. Användargränssnittet har anpassats så att ambulanspersonalen på ett smidigt sätt kan mata in olika typer av information och få stöd i sitt arbete. Förutom dokumentation av åtgärder, behandlingar, medicinering och observationer kan också olika checklistor ingå för att exempelvis bedöma en patients lämplighet för en viss behandling. Dessutom kan fastställda vårdrutiner integreras så att dessa alltid är tillgängliga under ett uppdrag. Tillsammans med överförda vitala data utgör informationen i ambulansjournalen en viktig del av det telemedicinska beslutsunderlaget under uppdraget. MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING Marknadsföring och försäljning av produkter och lösningar sker via Ortivus egna bolag i Sverige, Storbritannien, USA och Kanada. I övriga Europa och Kina sker försäljning via distributörer. Ortivus ansvarar för marknadsföring och positionering på samtliga marknader, och stöttar således distributörerna i försäljningsprocessen. Försäljningen stöds av referensanläggningar i flera länder. Syftet är att dokumentera samt visa på nyttan och värdet av systemen. Genom att samarbeta med lokala opinionsledare kopplade till dessa anläggningar kan Ortivus visa hur produkterna kan vara ett stöd för kunderna i deras verksamhet. 11

14 Rörelsegren Emergency Services PUBLIC SAFETY POLIS OCH RÄDDNINGSTJÄNST Händelserna den 11 september 2001 innebar att Public Safety fått en allt större betydelse i samhället. I stora delar av världen ser man över sin räddningsverksamhet avseende ledningssystem, dokumentation, beslutsstöd och koordinering. Förmågan att hantera såväl små som stora olyckor, likväl som den dagliga verksamheten, behöver snabbt förbättras. Detta innebär att nya eller modifierade metoder och arbetssätt introduceras, vilket i sin tur medför ökade behov av informationsintegrering och samverkan mellan olika aktörer och ITsystem. Vidare växer efterfrågan på lösningar som underlättar verksamhetsuppföljning och kvalitetssäkring, samt effektiviserad administration. Naturligtvis har terrorangreppet bland annat på World Trade Center, allmänt benämnt 9/11, starkt påverkat marknaden och så även Ortivus försäljning av AVeL-TECH-produkter för utlarmning, fordonslokalisering och positionering. Homeland security har under senare år dominerat den inhemska amerikanska dagordningen. Budgeten för public safety har ökat kraftigt. Huvudinriktningen i satsningarna är koordinering och samverkan mellan inblandade aktörer, samt bättre informationsåtkomst. FORTSATT SNABB TILLVÄXT Den snabba tillväxten väntas fortsätta under överskådlig tid. Man räknar med att storleken på denna marknad 2004 uppgick till cirka 5 miljarder USD fördelat på polisdistrikt och lokala organisationer för räddningstjänst. Ortivus kunder utgörs huvudsakligen av offentliga och privata räddningsorganisationer i Nordamerika. I USA räknar man med att för varje dollar som investeras inom Emergency Services går huvuddelen till polis, därefter till räddningstjänst och ambulans svarade återförsäljare såsom Motorola och Dataradio för cirka 60 procent av Ortivus försäljning inom området i USA och Kanada. Leverantörerna av mobila datanätverk har under årtionden etablerat starka kundrelationer med polis och räddningsorganisationer. De förlitar sig bland annat på Ortivus som leverantör av högkvalitativa verksamhetskritiska lösningar inom utlarmning, fordonslokalisering och positionering. Under 2005 avser Ortivus att stärka dessa relationer samtidigt som ökade satsningar görs på direktförsäljning i egen regi. TÄCKER HELA INFORMATIONSBEHOVET Ortivus erbjuder lösningar inom Public Safety för att täcka hela informationsbehovet från utlarmning av fordon från larmcentralen, via fordonsdirigering och positionering, till dokumentation och administrativa system för uppföljning och planering. I Ortivus produktlinje ingår flera olika mjukvarusystem som underlättar för larmcentraler och räddningstjänster att på ett effektivt sätt överblicka och fördela sina resurser. AVeL-CAD och AVeL-BASE är produkter för utlarmning och dirigering av fordon, vilka hjälper personalen på larmcentralen att lokalisera larm, se fordonets position och välja rätt fordon. I fordonet finns, AVeL-MobiCAD som förser personalen med viktig information från larmcentralen samt kartstöd. Personalen i fordonet får till exempel tillgång till information om uppdrag, destination och färdväg. 12

15 RMS Record Management System Informationssystem för polis och brandkår Ett väl fungerande informationssystem för polis och brandkår utgör hjärtat i verksamheten. Huvudsyftet med ett informationssystem är naturligtvis att skapa, lagra och enkelt komma åt den stora informationsmängd som genereras över tiden. En strukturerad informationhantering är avgörande för att polis, brandkår och andra rättsvårdande myndigheter ska kunna lösa sina uppgifter på ett effektivt sätt. Ett väl fungerande informationssystem ger också möjlighet att vara mer proaktiv när det gäller avancerade brottsanalyser och att fatta strategiska och taktiska beslut. I förlängningen är det då till exempel möjligt att använda resurserna redan innan en skada eller ett brott skett. Informationssystemet lagrar information om individer, bilar, platser, egendom och bevismaterial som har anknytning till ett brott. Systemet arbetar på samma plattform som övriga produkter i Ortivus produktportfölj. Integrationen mellan RMS-systemet och AVeL-CAD gör det möjligt att långtidslagra alla anrop i RMS-systemet. Integrationen ger också användare av AVeL-CAD tillgång till RMS. Ortivus informationssystem för polis och rättsväsen innehåller följande moduler: En undersöknings- och händelsemodul: I denna modul rapporteras och hanteras alla pågående undersökningar och händelser. I modulen rapporteras händelsen, inklusive all information om inblandade bilar, människor, egendom, platser etcetera. Koppling till externa databaser: Systemet kan anslutas bland annat till National Crime Information Center (NCIC) och Canadian Police Information Center (CPIC) för sökning och överföring av information från dessa databaser. Redigerings- och felsökningsfunktioner: Ett antal funktioner inbyggda i systemet kontrollerar att den information som registreras i systemet är riktig. På så sätt undviks fel och informationen rättas innan den lagras. Nya system underlättar arbetet i Repentigny Staden Repentigny har invånare och ligger alldeles öster om Montreal i Kanada. Stadens larmcentral fungerar som räddningstjänstens accesspunkt för Repentigny med omnejd. Larmcentralen ansvarar för att skicka ut polis- och brandbilar till olycksplatser och för att vidarebefordra samtal till ambulansorganisationen Montreal Ambulances Agency, som även ansvarar för ambulanstransporterna i Repentigny. Polisen i Repentigny disponerar 26 patrullbilar och brandkåren 6 brandbilar. Sedan i december 2003 har larmcentralen använt AVeL-CAD för att skicka rätt fordon till rätt olycksplats inom polis-och brandväsendet. Nu utvecklas samarbetet ytterligare och Ortivus ska också leverera ett system för kommunikation, AVeL-Radio- GATE och utlarmningssystemet AVeL-MobiCAD som tillåter tyst (röstfri) utlarmning och rapportering från fältet. Dessutom ska Ortivus leverera två informationssystem, varav det ena hanterar behoven hos polisen och det andra behoven hos brandväsendet. När polis- och brandbilar utrustats med datorer kommer Ortivus att leverera AVeL-MobiCAD för installation. AVeL-Mobi- CAD är en kartbaserad, mobil applikation som är knuten till varje CAD-system och i synnerhet till AVeL-CAD. Denna leder utryckningsfordonen till platsen för larmet på ett överskådligt och säkert sätt. Ortivus har samarbetat med Repentignys polisorganisation för att möta de nya och stränga krav som ställs för att få tillgång till brottsstatistik med mera i centrala kriminaldatabaser. Idag rapporterar Repentignys poliser manuellt in information i de centrala databaserna. Med det nya informationssystemet kommer den lokala brottsstatistiken att automatiskt överföras till de centrala databaserna. 13

16 Rörelsegren Emergency Services UTVECKLINGEN PÅ DE OLIKA GEOGRAFISKA MARKNADERNA NORDAMERIKA Nordamerika är den största marknaden i världen för produkter inom området ambulanssjukvård. Genom förvärvet av AVeL- TECH stärktes Ortivus position avsevärt på denna marknad, som nu är Ortivus största. Under 2004 genererades omkring hälften av Ortivus omsättning i Nordamerika. Ortivus har genom sina nordamerikanska bolag en mycket stark position i USA med omkring kunder i 50 delstater. Bolaget har en bred kundbas med allt från små frivilligorganisationer till storstadsbaserade ambulansorganisationer. Sweet- Billing är det marknadsledande faktureringssystemet i den amerikanska ambulanssjukvården och Ortivus är därför mycket väl positionerat för försäljning av system såsom Sweet-Field Data och Sweet-CAD till befintliga och nya kunder. Komplett produktportfölj Förvärvet av AVeL-TECH Inc. var strategiskt viktigt och gav Ortivus tillgång till ett av marknadens mest konkurrenskraftiga utlarmnings- och fordonsdirigeringssystem och därmed en komplett produkt- och tjänsteportfölj att erbjuda ambulanssjukvården. Under 2004 har AVeL-TECHs utlarmningssystem ambulansanpassats och integrerats med Sweets faktureringssystem och journalsystem till det så kallade Sweet EMS Software Suite. Det innebär att Ortivus nu fått en komplett produktportfölj att erbjuda sina ambulanskunder. Under 2004 har de två nordamerikanska dotterbolagens verksamhet integrerats under en gemensam verkställande direktör med en marknadsavdelning och en ekonomiavdelning. Detta innebär att förväntade synergieffekter i väsentliga avseenden har uppnåtts. STORBRITANNIEN Ortivus UK har under 2004 fortsatt att expandera på marknaden och under året växte marknadsandelen från 10 till 12 procent. Det finns 33 ambulansorganisationer i landet och Ortivus levererar MobiMed till 25 procent av dessa. Westcountry Ambulance Service, en av de största ambulansorganisationerna i landet, slutförde under 2004 installation av MobiMed i alla sina 126 ambulanser och på 7 akutsjukhus. Man utförde under året också sina första pre-hospitala trombolyser med stöd av MobiMed. Cumbria Ambulance, som var en av de första ambulansorganisationerna som började använda MobiMed, uppgraderade under året sin äldre utrustning med den senaste versionen av MobiMed. Cumbrias årets ambulanssköterska lovordades för användandet av MobiMed i samband med Cumbrias första pre-hospitala behandling av en hjärtinfarktspatient. I Storbritannien krävs att en patient med misstänkt hjärtinfarkt ska få behandling inom 60 minuter från det att ambulans tillkallats. För att möjliggöra detta måste alla ambulanser i landet vara utrustade så att mätning av EKG och överföring av denna data kan ske till sjukhuset. Med andra ord de måste vara utrustade med den typ av produkt som MobiMed representerar. Sedan 2000 då programmet med att utrusta Storbritanniens ambulanser med utrustning för sändning av EKG till sjukhus inleddes, har mer än patienter fått trombolysbehandling i ambulans. Ambulanser utrustade med MobiMed har svarat för mer än 300 av dessa behandlingar. Viktig bearbetning av LSP under 2004 Under 2003 fattades ett viktigt nationellt hälsopolitiskt beslut i Storbritannien som förväntas få stor betydelse för Ortivus fortsatta utveckling. Beslutet innebar sjösättning av the National Programme for Information Technology, NPfIT. Målet för projektet är att skapa en standardiserad IT-infrastruktur samt ett antal tjänster för hela sjuk- och hälsovården i Storbritannien. Beslutet innebär bland annat att varje patient ska ha en egen patientjournal åtkomlig från alla sjukhus och vårdinrättningar över hela landet. Ortivus bidrag till den stora IT-satsning som National Health Service (NHS) nu gör, kan komma att utgöras av Ortivus patientjournal som en integrerad del i detta IT-system. Fyra av världens ledande systemintegratörer har valts till så kallade Local Service Providers (LSP) med ansvar för leverans av den totala integrerade lösningen i sin region av Storbritannien. Fem sådana regioner har bildats. LSP arbetar i sin tur med underleverantörer som är specialister på sina delsystem. Ortivus UK har under 2004, med stöd från den svenska organisationen, bearbetat dessa LSP i avsikt att få teckna avtal som så kallad preferred provider av ambulansjournal, det vill säga MobiMeds patientjournal. MobiMeds ambulansjournal har vidareutvecklats i Storbritannien i samarbete med Hereford & Worcester Ambulance Service i syfte att möta kraven från NPfIT. Som en del i detta arbete har 14

17 Ortivus utarbetat ett gränssnitt mot andra system enligt den så kallade HL7-standarden; en förutsättning för att kunna erbjuda produkter till the National Program for IT. Ortivus ligger härmed i den internationella frontlinjen och är den första leverantör i världen som kan erbjuda detta gränssnitt till ambulanssektorn. SVERIGE OCH NORDEN Under 2004 fortsatte Ortivus att befästa sin redan starka position för MobiMed i Sverige. I Sverige förs diskussioner med flera landsting när det gäller att utöka och uppgradera äldre installationer. Intresset för MobiMeds informationshanteringssystem (MIS), som inkluderar ambulansjournal är stort. En stor referensinstallation har gjorts under året. I Finland tecknades under 2004 avtal med en egen säljkanal för att på ett tydligt sätt markera Ortivus närvaro på en närbelägen och viktig nordisk marknad. KINA Kina är en viktig marknad för Ortivus. Under 2004 har samarbetet fortgått med den kinesiska ambulanstillverkaren Landcom med avsikt att åstadkomma ett genombrott på marknaden. Avtalet tecknades under 2003 och innehåller en överenskommelse om att Landcom köper MobiMed till ett sammanlagt värde av 2,5 miljoner USD. Kontraktet förutsatte att den kinesiska läkemedelsmyndigheten SDA skulle godkänna MobiMed vilket skedde i augusti Den kinesiska akutsjukvården är relativt enkel i stora delar av landet, men i ett tiotal större tätorter som bland annat inkluderar världsstäder som Beijing, Shanghai och Hong Kong, bygger man nu upp en modern akutsjukvård och söker där det allra senaste i teknologiväg, varför intresset för MobiMed är stort. ITALIEN Ortivus har under 2004 tillsammans med distributören för Italien ProMed s.r.l. skapat ett betydande intresse för MobiMed. Flera anbud har lämnats in på begäran av upphandlande ambulansorganisationer. Ortivus erhöll en första order under sista kvartalet 2004 med installation under januari Nya regionala och nationella direktiv beträffande hantering av EKG och patientjournaler har lett till att Ortivus är väl positionerat inför flera viktiga upphandlingar under

18 Rörelsegren Kardiologi I FRAMKANTEN AV KARDIOLOGISK PATIENTÖVERVAKNING Ortivus har genom utvecklingen av CoroNet skapat ett modernt övervakningssystem som väl motsvarar sjukvårdens framtida krav inom området kardiologisk akutsjukvård. Genom att kombinera Ortivus kunnande med den modernaste IT-tekniken ligger CoroNet i den absoluta framkanten av kardiologisk patientövervakning. Vid årsskiftet 2004/2005 skedde den första leveransen av CoroNet till Capio S:t Görans Sjukhus AB i Stockholm. Inom rörelsegrenen Kardiologi utvecklar och marknadsför Ortivus övervaknings- och beslutsstödssystem som hjälper läkare att fatta korrekta beslut om en patients diagnos och behandling. Systemen ingår som moduler i andra leverantörers övervakningssystem eller i Ortivus egna produkter. Det handlar exempelvis om moduler som ger stöd för att snabbt bekräfta eller utesluta diagnosen hjärtinfarkt hos patienter med akut bröstsmärta. En snabb diagnos ökar möjligheten att rädda liv och sänka kostnader i sjukvården. läcker ut i blodet. Dessa proteiner kallas ofta för hjärtinfarktsmarkörer. Analys av halten av dessa proteiner i blodet ger läkaren möjlighet att ställa diagnosen hjärtinfarkt även om infarkten inte skulle gå att upptäcka med EKG. Det kan ta upp till två dygn att fastställa diagnosen hjärtinfarkt på en hjärtintensivavdelning. Ortivus erbjuder hjärtsjukvården flera metoder och produkter för att påskynda denna process, vilket förbättrar prognosen för patientens överlevnad och minskar kostnaden för vårdgivaren. MARKNADENS DRIVKRAFTER I många länder har sjukvården stora finansiella problem och kraven på sänkta kostnader och en effektivare verksamhet är stora. Det har lett till att nya metoder och arbetssätt växer fram. Inte minst ur ett hälsoekonomiskt perspektiv är det viktigt med en tidig och korrekt diagnos för att bekräfta eller utesluta hjärtinfarkt, eftersom detta leder till minskat lidande för drabbade människor, kortare vårdtider och ökad kvalitet i vården. Nya metoder och arbetssätt innebär också förbättrade och mer effektiva administrativa system som direkt sänker kostnaderna. Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden och står för cirka hälften av alla dödsfall. Bara i USA dör nästan en miljon människor varje år i hjärt- och kärlsjukdomar. I Sverige söker årligen personer vård för akut bröstsmärta. Omkring 70 procent av de patienter som läggs in på sjukhus för bröstsmärta har inte hjärtinfarkt. Detta medför höga och onödiga kostnader eftersom en vårdplats på en hjärtintensivavdelning kostar omkring kronor per dygn. Samtidigt skickas patienter med hjärtinfarkt hem utan att infarkten upptäcks. Registrering och analys av EKG är ett snabbt och enkelt sätt att diagnostisera hjärtinfarkt hos patienter med bröstsmärta. Patienter med akut hjärtinfarkt har ofta typiska EKG-förändringar som gör det relativt lätt att ställa diagnos. Men vissa patienter med bröstsmärta kommer till sjukhuset utan att uppvisa några typiska förändringar som gör det möjligt för läkaren att ställa diagnosen hjärtinfarkt med hjälp av EKG. Vid hjärtinfarkt uppstår syrebrist i hjärtmuskeln med åtföljande hjärtmuskelskada, vilket medför att proteiner från hjärtmuskeln POSITIONEN PÅ MARKNADEN Marknaden för övervakningssystem värderades för några år sedan till knappt 4 miljarder kronor med en årlig tillväxt på omkring 5 procent. USA är den i särklass största marknaden följt av de största europeiska länderna med Tyskland och Frankrike i täten. Kina uppvisar en snabbare tillväxt på området än övriga världen. Under den tid som Philips hade en exklusiv licens har Ortivus produkt MIDA sålts till hundratals sjukhus världen över. MIDA-systemen i dessa installationer har nu nått slutet av sin livscykel. Ortivus vänder sig därför med sitt nya CoroNet-system inledningsvis till denna potentiella utbytesmarknad. Marknaden domineras av de globala leverantörerna av patientövervakningssystem: Philips, Dräger, GE och Nihon Koden. 16

19 MARKNADEN KÄNNETECKNAS AV ökad intelligens i systemen modulära system användarvänlighet trådlösa mobila mätenheter som medger att patienten kan röra sig fritt besparingar inom sjukvården som ställer krav på kostnadseffektiva lösningar att patienter flyttas från dyra intensivvårdsplatser till vårdavdelningar eller övervakas i hemmen Dessa företag erbjuder breda lösningar med fokus på sjukhusens behov av kompletta övervakningssystem. Deras fokus ligger på övervakning vid operation och intensivvård. Ingen av de globala aktörerna fokuserar på kardiologisk sjukvård. Genom att Ortivus inriktar sig på kardiologisk sjukvård har Ortivus stora möjligheter att uppnå och försvara en marknadsledande position inom denna nisch. MIDA MÄTER OCH TOLKAR MIDA (Myocardial Ischemia Dynamic Analysis) är en metod som utvecklades av Ortivus och lanserades i början av 90-talet med syfte att kontinuerligt mäta och tolka EKG hos hjärtsjuka patienter. Ortivus var därmed först i världen med en metod för att följa den syrebrist, ischemi, som uppstår i hjärtat i samband med hjärtinfarkt och kärlkramp. MIDA används idag på hundratals hjärtintensiv-, bröstsmärte- och akutavdelningar världen över. MIDA registrerar och analyserar hjärtats elektriska signaler med hjälp av elektroder som fästs på patientens bröstkorg. Elektroderna placeras på ett speciellt sätt, som ger information om hela hjärtats elektriska aktivitet. Därmed kan ischemins utveckling i hjärtat visas. Hjärtats rytm analyseras och systemet ger kontinuerlig registrering och lagring av den information som samlas in. Med hjälp av MIDA förbättras möjligheten till rätt behandling och god livskvalitet efter en hjärtinfarkt. Metoden gör det möjligt att följa effekten av den behandling som sätts in, till exempel i form av ballongvidgning eller blodproppslösande behandling eller trombolys. MIDA gör det också enklare att skilja mellan bröstsmärtor som beror på ischemi och andra typer av bröstsmärta. MIDA används inte bara på hjärtintensivavdelningar, utan också i samband med ingrepp som ballongvidgning av kranskärl. Avtalet som sedan 1994 givit Hewlet Packard och därefter Philips en världsomfattande exklusiv licens att sälja och marknadsföra MIDA till sjukhussegmentet övergick till icke-exklusivitet den 30 juni Det nya avtal som gäller efter utgången av exklusiv-avtalet innebär en rätt för Philips att framöver sälja MIDA-systemet till samma licensavgift från Ortivus som tidigare, men på icke-exklusiv basis. MIDA kräver idag att åtta eller tio elektroder kopplas till patienten. Philips har utvecklat en metod där endast fem elektroder krävs, så kallad EASI-leads. Denna metod är enklare att använda och bekvämare då patienten slipper uppkoppling av elektroder i nacke och rygg. Nackdelen är att EKG med 5-avledningar inte anses ha diagnostisk kvalitet. Ortivus har utvecklat algoritmer för 5-avledare för MIDA-analys som godkänts av FDA. Ortivus har under året köpt en licens från Philips att utnyttja deras EKGsystem med 5-avledningar. Detta alternativ till uppkoppling kommer Ortivus att erbjuda kunder till både MobiMed och CoroNet-systemen. NÄSTA GENERATION AV MIDA Innan det exklusiva försäljningsavtalet mellan Ortivus och Philips upphörde, fattades under 2003 beslut om att vidareutveckla och förädla MIDA. CoroNet är den fjärde generationens MIDAsystem, framförallt avsett för patienter med bröstsmärta på hjärtintensiv-, bröstsmärte- och akutavdelningar. Den första leveransen av det nyutvecklade CoroNet-systemet ägde rum vid årsskiftet 2004/2005. Ortivus har genom utvecklingen av det nya CoroNet-systemet skapat ett modernt övervakningssystem som väl motsvarar sjukvårdens framtida krav inom området kardiologisk akutsjukvård. Genom att kombinera Ortivus kunnande med den modernaste IT-tekniken är CoroNet i den absoluta framkanten av kardiologisk patientövervakning. Utvecklingsarbetet sker i samarbete med läkare och sjuksköterskor i syfte att göra CoroNet till ett övervakningssystem som uppfyller alla behov av klinisk information, flexibilitet och användarvänlighet. Utvecklingen av CoroNet har skett så att den information som genereras i MobiMed-systemet kan föras över till CoroNet. På så sätt kan en obruten informationskedja skapas från det att patienten tas om hand av ambulanspersonal i hemmet, tills dess att han skrivs ut från sjukhuset. I samband med lanseringen av CoroNet har också en ny patientkabel utvecklats SmartLead. Med SmartLead minskas risken för felkoppling och kabeltrassel. SmartLead kommer att finnas tillgänglig både för CoroNet och för MobiMed och förhoppningsvis som OEM-produkt hos andra tillverkare av EKG-utrustning. 17

20 ÄGARSTYRNING Ortivus AB är ett börsnoterat svenskt aktiebolag som lyder under den svenska aktiebolagslagen och företagets bolagsordning. Stora ambitioner finns att leva upp till den nya svenska koden för bolagsstyrning. BOLAGSSTÄMMA Bolagsstämman är företagets högsta beslutande organ. Där utövar ägarna sitt inflytande. Ortivus har två aktieslag. På bolagsstämman motsvarar en A-aktie tio röster och en B-aktie en röst. Den årliga bolagsstämman beslutar bland annat om disposition av bolagets vinst och om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Bolagsstämman utser också styrelseledamöter och revisorer samt beslutar om ersättning till styrelse och revisorer. Aktieägarna beslutar också om aktieemissioner, optionsprogram och återköp av egna aktier med mera. Besluten fattas normalt med enkel majoritet av på bolagsstämman representerade röster. På bolagsstämman beslutades att arvodet till styrelsen för 2004 skulle uppgå till TSEK 690 att fördelas lika mellan de sex styrelseledamöter som inte är verksamma i bolaget. Styrelseordföranden är verksam i koncernen och erhåller inget särskilt arvode för sin roll som styrelseordförande. STYRELSENS ARBETSRUTINER Styrelsens arbete i Ortivus regleras av aktiebolagslagen och den av styrelsen fastlagda arbetsordningen. Enligt arbetsordningen ska styrelsen hålla minst 6 sammanträden per år. Under räkenskapsåret 2004 höll styrelsen 8 (12) protokollförda möten. Vid styrelsens konstituerande sammanträde utsågs Akbar Seddigh till styrelseordförande. Vid samma möte fastställdes styrelsens firmateckning samt tidpunkter för koncernens ekonomiska rapportering. Vid mötet därefter fastställdes styrelsens arbetsordning samt den VD-instruktion som reglerar handlingsutrymmet för VD och som anger riktlinjer och anvisningar för dennes förvaltning av bolaget och koncernen. VD-instruktionen reglerar även att styrelsemöten ska förberedas i samarbete med styrelsens ordförande och VD, utformning av den ekonomiska rapporteringen etcetera. Styrelsen ska bland övriga uppgifter verka för att en god kontroll finns i verksamheten, att informationen till ägarna är av hög klass, att ansvarsfördelningen inom bolaget och koncernen är ändamålsenlig, så att ägarnas investeringar och företagets tillgångar på bästa sätt utvecklas och skyddas. Stående punkter på styrelsemöten är, förutom information från VD, ekonomiska rapporter, aktuella marknads- och personalfrågor. I förekommande fall tas även frågor upp kring väsentliga förändringar i verksamheten, organisationsfrågor, budget för kommande verksamhetsår samt affärsplan för kommande treårsperiod och större investeringar. STYRELSE Ortivus styrelse utses av bolagsstämman. Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Detta innebär att styrelsen fastställer Ortivus strategi, målsättningar och policies samt säkerställer att en utvärdering görs av verksamheten och kontrollerar företagets utveckling och finansiella situation. Ortivus styrelse består av sju ledamöter valda vid ordinarie bolagsstämma De presenteras på sidan 45. Sex av de sju ledamöterna är oberoende i förhållande till företagsledning och större aktieägare. Tre av sju ledamöter har varit medlemmar i tre år eller mer; en ledamot invaldes Ingen av ledamöterna är äldre än 70 år. Fem av sju ledamöter har under året genomgått börsens obligatoriska utbildning för styrelseledamöter. Några arbetstagarrepresentanter finns inte företrädda i styrelsen. VD är inte medlem av styrelsen. STYRELSENS ARBETE UNDER 2004 En sammanfattning av styrelsens arbete under verksamhetsåret finns i förvaltningsberättelsen, sidan 25. LEDNINGENS ARBETE UNDER 2004 Beredning av beslut i Ortivus-koncernen sker i koncernens ledningsgrupp som består av VD och hans närmaste medarbetare. (Koncernledningens sammansättning framgår på sid 44). Koncernledningens ansvar och arbetsuppgifter är bland annat att: säkerställa att en tillfredsställande resultat och lönsamhetsutveckling uppkommer på såväl kort som lång sikt för Ortivus-koncernen, ta fram, fastställa och följa upp koncernens vision, strategi och affärsplan, följa upp koncernens affärsplaner och budgetar, riktlinjer och policies, utvärdera, förändra och fastställa koncernens portfölj av affärsenheter vilket innebär att genomföra strukturaffärer, eller avyttringar av koncernföretag eller delar därav. skapa förutsättningar för en effektiv verksamhet med hög kundtillfredsställelse, nöjda medarbetare, genom en ändamålsenlig organisation och styrformer samt tydligt ansvar. I koncernledningens ansvar ingår även att svara för den övergripande samordningen inom bland annat ekonomistyrning, rapportering, kapitalhantering, samt utnyttjande av IT inom Ortivus- 18

Ortivus AB (publ) Delårsrapport januari juni 2004

Ortivus AB (publ) Delårsrapport januari juni 2004 Ortivus AB (publ) Delårsrapport januari juni 2004 Omsättningen uppgick till MSEK 79,2 (107,3). Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 5,9 (22,2) efter belastning av MSEK 3,0 för förändring

Läs mer

ÅRET I KORTHET...1 VD-ORD...2 AFFÄRSIDÉ...4 KONCERNÖVERSIKT...5 RÖRELSEGREN DISTANSSJUKVÅRD...6 RÖRELSEGREN KARDIOLOGI...12

ÅRET I KORTHET...1 VD-ORD...2 AFFÄRSIDÉ...4 KONCERNÖVERSIKT...5 RÖRELSEGREN DISTANSSJUKVÅRD...6 RÖRELSEGREN KARDIOLOGI...12 1 00 1 0 0 1 0 0 1 0 1 10010101 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 ÅRSREDOVISNING 2003 1 0 1101101 0 10 100 0 01 01011010001011010111000 1 1 0 1 0 0 1 000101011011000101 0001 0 0 110 1 0 1 1 10101

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2005. > Med patienten, vårdgivaren och verksamheten i fokus utvecklar Ortivus produkter som bidrar till att rädda liv.

ÅRSREDOVISNING 2005. > Med patienten, vårdgivaren och verksamheten i fokus utvecklar Ortivus produkter som bidrar till att rädda liv. ÅRSREDOVISNING 2005 > Med patienten, vårdgivaren och verksamheten i fokus utvecklar Ortivus produkter som bidrar till att rädda liv. Ortivus bidrar till att rädda liv. Ofta gäller det minuter. Och det

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Ortivus AB (publ) Organisationsnummer 556259-1205 Styrelsen och verkställande direktören för Ortivus AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Året i sammanfattning

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ), Örebro 2016-03-03 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i, 2016-03-31 Datum: 2016-03-31, kl. 15.00. Plats: Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1, Örebro Anmälan: Via e-post på bolagsstamma@nstorstark.se,

Läs mer

Video- och distansmöte Handlingsplan

Video- och distansmöte Handlingsplan 1 (7) Video- och distansmöte Handlingsplan 2013-2018 Utveckling av vård på distans, videobaserade tjänster och tjänsten Video- och distansmöte 2 (7) Innehåll 1 Syftet med handlingsplanen... 4 2 Övergripande

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 27 april 2016

PRESSMEDDELANDE 27 april 2016 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Zenergy AB (publ), org. nr 556796-2260, kallas till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 kl. 17.00, på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Fortsatt kärv och avvaktande marknad

Fortsatt kärv och avvaktande marknad - Delårsrapport januari juni 2011 Fortsatt kärv och avvaktande marknad Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till 9,8 (13,9) MSEK och för perioden januari till juni till 25,8 (24,0) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) NETTOOMSÄTTNING FÖR ANDRA KVARTALET 4,4 MKR (3,0 MKR) EN ÖKNING MED 46,7% JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR. NETTOOMSÄTTNING FÖR HALVÅRET 9,5 MKR

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Pressmeddelande 26 maj 2015 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juni 2015 klockan

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999

InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999 1 InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 9,3 MSEK (16,7), en minskning med 44 % jämfört med samma period 1998. Koncernens resultatet

Läs mer

STARK ÖKNING AV Precise BioMatch TM Mobile. Delårsrapport apr-jun 2015 & jan-jun 2015 Publicerad tisdag 18 augusti, 2015

STARK ÖKNING AV Precise BioMatch TM Mobile. Delårsrapport apr-jun 2015 & jan-jun 2015 Publicerad tisdag 18 augusti, 2015 STARK ÖKNING AV Precise BioMatch TM Mobile Delårsrapport apr-jun 2015 & jan-jun 2015 Publicerad tisdag 18 augusti, 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER ANDRA KVARTALET Precise BioMatch Mobile integrerades i åtta

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015 AKTIEÄGARNA I OBOYA HORTICULTURE INDUSTRIES AB, 556362-3197 kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 28 maj 2015 kl. 10.00 i Aludden Providor, Aspenäsvägen 12,

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna!

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Ernst Westman, VD Kort om Boule ett tillväxtbolag med inriktning diagnostik Sedan 1999 utvecklar, tillverkar

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Pressmeddelande Danderyd den 3 maj 2006

Pressmeddelande Danderyd den 3 maj 2006 Pressmeddelande Danderyd den 3 maj 2006 Ortivus utvald leverantör till ett av världens största IT-projekt inom sjukvård Fujitsu Services har utsett Ortivus som Preferred Supplier (förstahandval av leverantör)

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

LifeAssays Bolagsstämma Anders Ingvarsson (CEO), Dan Wahrenberg (CFO), Mika Laitinen (VD Magnasense)

LifeAssays Bolagsstämma Anders Ingvarsson (CEO), Dan Wahrenberg (CFO), Mika Laitinen (VD Magnasense) LifeAssays Bolagsstämma 20160520 Anders Ingvarsson (CEO), Dan Wahrenberg (CFO), Mika Laitinen (VD Magnasense) LifeAssays strategiskt placerat i IDEON Science Park Företaget bildades år 2000 Lokaliserat

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Stärkt konkurrenskraft Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 188 (190) mkr, minskningen är hänförbar till reducerat antal underkonsulter. Mjukvaruintäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB Aktieägarna i Amago Capital AB, org. nr 556476-0782, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Arsenalsgatan 6 i Stockholm, onsdagen den 28 maj 2008 kl. 09.30.

Läs mer

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2000

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2000 Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2000 Ökning av omsättningen med 26 procent till 39 miljoner kronor Ökning av orderingången med 23 procent till 46 miljoner kronor Resultatet efter finansnetto

Läs mer

Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande

Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande Förstklassiga lösningar för säker kommunikation Vi är en ledande systemintegratör som levererar lösningar för tal- och datakommunikation

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 Pressmeddelande Stockholm den 24 mars 2003 Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande

Läs mer

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600.

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600. Aktieägarna i ework Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 14.00 på Rica Hotel Stockholm, Slöjdgatan 7 i Stockholm. Rätt att delta i stämman och instruktioner

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2006

Delårsrapport januari juni 2006 Ortivus Delårsrapport januari juni 2006 Q2 Delårsrapport januari juni 2006 Fortsatt försäljningstillväxt och internationalisering Omsättningen ökade med 91% till 111,7 (58,4) MSEK, för jämförbara enheter

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech December 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Årsstämma 2008 i CellaVision AB. Yvonne Mårtensson, VD

Årsstämma 2008 i CellaVision AB. Yvonne Mårtensson, VD Årsstämma 2008 i CellaVision AB Yvonne Mårtensson, VD CellaVision är marknadens ledande leverantör av bildanalysbaserade produkter för rutinanalys av blod CellaVision i korthet Säljer, marknadsför och

Läs mer

NPL i Hälso och sjukvården

NPL i Hälso och sjukvården Nationellt Produktregister för Läkemedel mm i Hälso och sjukvården Tillverkare MAH/Ombud Läkemedels förmånsnämnden Läkemedelsverket Grosshandel Sluten vård Apotek Övriga intressenter Öppen vård och Kommunal

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

Kraftig försäljningsökning och vinst under det tredje kvartalet. Delårsrapport jul-sep 2015 & jan-sep 2015 Publicerad tisdag 10 november, 2015

Kraftig försäljningsökning och vinst under det tredje kvartalet. Delårsrapport jul-sep 2015 & jan-sep 2015 Publicerad tisdag 10 november, 2015 Kraftig försäljningsökning och vinst under det tredje kvartalet Delårsrapport jul-sep 2015 & jan-sep 2015 Publicerad tisdag 10 november, 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER TREDJE KVARTALET Precise BioMatch Mobile

Läs mer

Rapport för första kvartalet 2008

Rapport för första kvartalet 2008 Kvartalssrapport januari mars 2008 Rapport för första kvartalet 2008 Omsättning var 8,2 MSEK (17,5) för kvartalet. Rörelseresultat -1,8 MSEK (-2,2) för kvartalet. Resultat efter skatt för kvartalet -1,9

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Presentation, VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2005/06 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2006/07: 1 april 30 juni 2006 PAGE 2 Räkenskapsåret

Läs mer

Swedbank Stora Fonddagen

Swedbank Stora Fonddagen Swedbank Stora Fonddagen 2007-02-08 Dr. Jan-Olof Brüer, VD och Koncernchef Sectra AB Världsledande produkter som effektiviserar sjukvården och skyddar information. Sid 1 Vad är Sectra? i i i Verksamt inom

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 Fortsatt lönsam tillväxt Tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 17% till 13,0 Mkr (11,2) Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) Sign On har satsat rätt! Elektronisk signatur lika bindande som en namnteckning på ett papper. Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) - För de tre första kvartalen ökade

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87 Starka tillsammans Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier Stockholm 2013 SOU 2013:87 Sammanfattning Uppdraget Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett system för nationell

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

4. Inriktning och övergripande mål

4. Inriktning och övergripande mål Lednings- och verksamhetsstöd IT-policy Bilaga 2 LS 14/06 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ante Grubbström 2005-12-19 IT-policy för samtliga verksamheter i Landstinget Sörmland 1. Definition Med IT informationsteknologi

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2006/07 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2007/08: 1 april 30 juni 2007 PAGE 2 Lagercrantz

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI

För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI Vad är Merivaara INTEGRA? Servicekoncept för att skapa funktionella arbetsplatser tillsammans Integrerar utrustning och system Förbättrar arbetsflödet, ökar

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution AB (publ) Aktieägarna i Seamless Distribution AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 april 2011, kl.10.00

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM Lagercrantz Group AB Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06 25 aug 2005 CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark Highlights Kvartal 1 2005/06 Positiv resultatutveckling inom de flesta verksamheter Klart förbättrat

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Bästa resultatet i Sectras historia

Bästa resultatet i Sectras historia Sectra-02.118-1.0sve Pressmeddelande Linköping den 22 maj 2002 Sectras bokslutskommuniké för verksamhetsåret maj 2001 - april 2002: Bästa resultatet i Sectras historia Sectra redovisar verksamhetsåret

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20071025 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20080820 5562118637 Delårsrapport 20080101 tom 20080630 Breddat produktprogram och fortsatt satsning

Läs mer