Verksamhetsberättelse 2010 Clinicum, LiÖ US

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2010 Clinicum, LiÖ US"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2010 Clinicum, LiÖ US

2 Innehållsförteckning 1 Personal Samarbete HU-LiÖ Utrustning Verksamhet Möten Bygget Hemsidan Akademi Ekonomin Framtid och visioner Resor och konferenser Referensgruppsmöten En CRM grupp KUL Anställda Statistik Östergötland och Regionen... 10

3 År 2010 har Clinicum US, kommit igång på allvar. Flertalet kliniker har börjat intressera sig för och startar verksamhet av olika slag. En av året största händelse var KTC konferensen som HU delen och LiÖ genomförde tillsammans. Clinicums uppdrag är att genom regelbunden träning, där praktiska och teoretiska moment varvas, ge verktyg och en handlingsberedskap som ökar patientsäkerheten inom vården. Uppdraget blir tydligare och mera genomarbetat hela tiden, verksamhet som fanns tidigare ihop med nystartade verksamhet börjar arbeta mot samma mål, en verksamhet som är säkrare och bättre rustad för de utmaningar man möter i vardagen oavsett vilken klinik man tillhör. Arbetet i Östergötland och regionen har också börjat ta form. 1 Personal Stefan Redéen arbetar 50 % på Clinicum och blev verksamhetschef den 1 januari Clinicum blev samtidigt en självständig enhet inom nya KUL (Kompetens Utbildning Lärande). Lotta Brynte har på heltid gått in som koordinator för Clinicum och sköter stora delar av driften. Roger C Larsson arbetar 80 % och är teknisk koordinator för all teknisk utrustning i samarbete med MTÖ samt operatörsansvarig för laparaskopi, endoskopi och patientsimulatorer. Det finns i dagsläget 15 st. operatörer från olika kliniker på sjukhuset. Anette Nord och Annika Englund arbetar som HLR-koordinatorer med huvudansvar för hjärtlungräddningsutbildning. De har till sin hjälp 150 HLR instruktörer på US och på centrala distriktets vårdcentraler. Under året har Anette Nord även arbetat med ett externt redaktörs uppdrag med uppdatering av nationella riktlinjer för HLR. Kommunikationspedagog Charlotte Lundgren kom tillbaka från mammaledighet den 1 september och avslutade sin anställning under hösten och kommer att ersättas. Mats Guldstrand har börjat under året och arbetar f.n. 40 %, han är intensivvårds sjuksköterska. Mats uppgifter är omvårdnasdskurser samt ersätter även Anette Nord som HLR koordinator. Det finns förutom ovan nämnd personal en referensgrupp som har uppgifter inom riktade områden. Frida Meyer, ST läkare i akutsjukvård och Patrik Hansson, narkosläkare, bägge arbetar med patientsimulatorer inom sina verksamheter samt stödjande funktion för andra inom helkroppssimulering. Ferenc Sari, narkosläkare, är konsultläkare för HLR och driver den nystartade kursen ALS. Håkan Hult, Karin Siwe och Reidar Källström är aktiva i akademiska/pedagogiska gruppen. Det finns instruktörer på varje klinik som har specifika kurser. 2 Samarbete HU-LiÖ En viktig stomme på Clinicum är samarbetet mellan HUs och LiÖs verksamheter. För HU utgör studentverksamhet grunden medan LiÖ-delen har kompetensutveckling för landstingetsmedarbetare som grund. Samarbete sker i vardagen i form av lokaler, utrustning och gemensam utveckling av simuleringsverksamheten. Små och stora simulatorer används återkommande ihop. En visionen är att även skapa gemensamma utbildningstillfällen som genomförs under utbildning och sedan i yrkeslivet. Under året har ett samarbetsavtal börjat ta plats. 3

4 3 Utrustning Befintlig utrustning på Clinicum: - Patientsimulator SimMan 3G, en helkroppssimulator. -SimBaby samt SimNewB,baby helkroppssimulatorer. - LapSim simulator för laparoskopisk/ titthålskirurgi kan användas för simulering. Detta görs i validerad form, individuellt och i kursverksamhet. Under 2010 har ytterligare en LapSim inhandlats, vi har nu två stycken. - AccuTouch /endoskopisimulator, med möjlighet till gastro och coloscopi, ERCP och bronkoskopi. Under året har behov av ytterligare en endoskopi simulator formulerats. - Cricoid stick simulator (2 st) och Intubationshuvuden för akut luftvägsträning finns för vuxen och barn. - Mega code kid: A-HLR junior - Intraosseös nål: Vuxen och barn. - Artärnål: Vuxen och barn. - Simulator för femoralispunktion - Intubationshuvud: vuxen, svår luftväg, barn och neonatal - HLR-dockor: vuxna, junior, baby, A-HLR-docka 4 Verksamhet Kurser som har sin verksamhet på Clinicum idag är: A. ALERT - ALERT är en i England utvecklad endagskurs som fokuserar på omhändertagande av svårt sjuk patient på vårdavdelning. Kursen bygger på välkända bedömningskoncept enligt A (airway), B (breathing), C (circulation), D (disability) och E (exposure) och har som mål att utbilda yngre läkare och sköterskor i att förutse, identifiera, förebygga och behandla patienter i riskzon att utveckla kritisk sjukdom, för att på så sätt reducera risken för en ytterligare försämring och minimera antalet icke förväntade hjärtstillestånd på vårdavdelning. Kursen omfattar en heldag och innehåller både föreläsningar och praktiska moment. Det finns underlag som visar att om medarbetare går denna kurs så upptäcks alarmerande symtom tidigare och då minskas intensivvårdsbehovet och därmed även kostnader. Kursen är lokal för Östergötland. B. BKT Basal kirurgisk Teknik är en nationell grundkurs i kirurgisk teknik för ST läkare i kirurgi. Omfattningen är tre dagar där både teori och praktik ingår. Den är obligatorisk för alla ST-läkare i kirurgi i hela Sverige. Nationell ledningsgrupp finns inom svensk Kirurgisk Förening där föreningen är huvudman. Säkerhet och diatermi, sutur/knytteknik, kärlsutur och kärlpatch, tarmanastmos i flera varianter, något om den lilla kirurgin samt grundläggande laparoskopi ingår. BKT kursen går fn. på fem platser i Sverige, Linköping är drivande. Under 2010 så Éva Tamás från Thorax-kärl kirurgiska kliniken på US påbörjat forskning för att utvärdera utfallet hos de ST läkare som har gått BKT kursen. I första hand i Linköping men även i Sverige. 4

5 C. HLR Hjärt Lung Räddning HLR-enheten organiserar rutiner för hjärt-lung räddning på Universitetssjukhuset i Linköping samt för närsjukvården i centrala distriktet, kvalitetssäkrar HLR-arbetet samt ansvarar för information och marknadsföring gällande HLR. För att nå uppsatta mål (HLR inom 1 min, larm inom 1 min, defibrillering inom 3 min samt registrering och uppföljning av behandlingsresultat) krävs välutbildad personal, väl fungerande larmorganisation och snabb tillgång till adekvat utrustning vilket är frågor som HLR-enheten aktivt arbetar med. Intresset för utbildning har varit stort hela året från såväl sjukvårdspersonal som skolor och allmänhet. Under året har HLR-enheten utbildat 445 personer. HLR-enheten erbjuder utbildning i HLR med AED-Hjärtstartare, S-HLR, D-HLR, A-HLR samt Livräddande första hjälpen till barn. All utbildning sker i enlighet med de standardiserade utbildningsplaner som utarbetats av Svenska rådet för hjärt-lungräddning. Samtliga plötsliga oväntade hjärtstopp som inträffar på US där HLR påbörjats registreras i ett nationellt kvalitetsregister. År 2010 skedde 59 plötsligt oväntade hjärtstopp på US varav 46 procent skrevs ut levande. GTT, Global Trigger Tool, är ett instrument som används för att identifiera och mäta förekomst av skador i vården. Genom strukturerad journalgranskning letar man efter s. k triggers, som kan indikera ett möjligt avsteg från det normala vårdförloppet. På uppdrag av patientsäkerhetsenheten granskas alla hjärtstoppsuppföljningar samt övriga larm, vilket tillsammans 2010 var 100 st. MEWS, Modified Early Warning Score, är ett redskap för att underlätta identifiering av vuxna patienter med sviktande vitala funktioner så att adekvat behandling kan ges tidigt samt är även ett redskap vid kommunikation kring en svårt sjuk. En ny version av MEWS samt tydligare riktlinjer för när status ska kontrolleras togs i bruk februari Genom förbättrad övervakning är målet att tidigt identifiera patienter som behöver intensivvård, reducera antalet oväntade hjärtstillestånd samt reducera antalet oväntade dödsfall. Vid 70 % av GTT granskningarna 2010 hade MEWS dokumenterats (jmf år %). För att nå ut med information och förankra nyheter gällande HLR och MEWS skickas månadsbrev till instruktörerna, 2 st instruktörsmöten har genomförts samt en HLR/MEWS ansvarig läkare har utsetts per klinik. På uppdrag av Svenska rådet för HLR ingår medarbetare från Clinicum i arbetsgrupper med ansvar att utarbeta nya nationella riktlinjer vilka ska presenteras i oktober D. ALS Advanced life support är en ny verksamhet som håller på att växa fram. Det är en internationell kurs i avancerad Hjärt Lung Räddning som används i många av Europas länder. Ferenc Sari, narkosläkare på US, har ansvar för detta och även internationell erfarenhet inom området. Under 2010 har Sveriges första ALS kursen genomförts och flera är planerade I tidskriften SFAI skrev Ferenc Sari en artikel om Sveriges första ALS kurs som genomfördes i Linköping på Clinicum. Deltagare var stora delar av Svenska HLR rådet med vilka ett samarbete om ALS har inletts. 5

6 E. Laparoskopiska kurser Laparaskopisk verksamhet är sedan länge en etablerad operations metod och access till bukhålan. Under 2010 har laparaskopiska endagars grundkursen hållits. Från början så har Kirurgiska kliniken och Kvinnokliniken ett samarbete om en grundläggande kurs i basal laparaskopi inkl bukaccess. Clinicum och kirurgiska kliniken har utvecklat en kurs som heter körkort för kirurger. Den ges till ST läkare i kirurgi, hur Kvinnokliniken och kirurgen ska fortsätta samarbetet om grundkursen i laparaskopi utvärderas i början av Flera s.k. Körkorts kurser är inplanerade under F. Gyn/Obstetrik Förlossningsmodeller finns och verksamhet för detta är igång. Kursansvariga är Marie Blomberg, MLA samt Marie Nelson, Vårdutvecklare. Kursen är för alla läkare, barnmorskor och undersköterskor som arbetar på förlossningen och varje medarbetare ska deltaga minst 1g/år. Både barnmorskor, läkare och undersköterskor schemaläggs för detta. Kursen hålls 6ggr/år med ca 12 deltagare/ tillfälle, samt 5 instruktörer. På PROBE tränas akuta obstetriska situationer enligt ALSOmodell som är ett internationellt koncept för färdighetsträning i akut förlossningshjälp för läkare och barnmorskor. ALSO= Advanced Life Support in Obstetrics. Ett systematiskt sätt att handlägga dessa situationer, ofta med hjälp av ramsor. De stationer som tränas= 1) VE och skulderdystoci 2) Sätesförlossning 3) Duplexförlossning 4) Postpartumblödning Från början var det mycket handgrepp och systematik som tränades, numera har träningen utvecklats till team och kommunikationsövning. Teamet får ett fall vid varje station och sen agerar de som vid en verklig situation. Några situationer filmas och används sen vid återkoppling och utvärdering som sker i slutet av kursen. Mål med kursen är att alla som jobbar på förlossningsavdelningen ska ha en handlingsstrategi vid akuta obstetriska situationer, kunna handgreppen, kunna den systematiska handlingsplanen, kunna fungera i team samt ha tydlig kommunikation. Utvärdering: I anslutning till varje kurstillfälle fyller deltagarna i en utvärdering på själva kursen (samordnade frågor med Clinicum) Under hösten 2010 har även en webbaserad enkät skickats ut med frågor om deltagarna har haft nytta av sina kunskaper i det praktiska arbetet. Den är inte helt utvärderad men visar att av de som svarat på enkäten tycker 100% att de har haft nytta av träningen i den kliniska vardagen. Det har även kommit endel tips på hur träningen kan utvecklas. Vi följer också månadsvis våra medicinska mål, där vi ser andelen postpartumblödningar, asfyktiska barn, normalförlossningar och sfinkterskador som kan relateras till de situationer som tränas under kursen. 6

7 G. Endoskopisk verksamhet Under våren 2010 hölls en kommer en regiondag med temat GI blödning. Flertalet kirurger och team från regionen medverkade. Även ett antal företag är representerade för att presentera sina olika hjälpmedel vid GI blödning (för att stoppa patienter med blödning från magtarmkanalen). En grundkurs i endoskopi för gastro och coloscopi är under uppbyggnad En grundkurs i bronkosopi har inte kommit igång 2010, vi siktar på ny start 2011 istället. Klinikutbildningsdagar Under året har flera kliniker förlagt sina utbildningsdagar på Clinicum, bl. a kirurgkliniken, kardiologiska kliniken, BRIVA, NIVA, infektion, LAH samt bemanningsenheten. Exempel på tema och innehåll under dessa dagar har varit; patientsäkerhet, kommunikation/sbar, hygien, HLR, urinkatetrisering, sugteknik, såromläggning och scenarioträning, omhändertagande av svårt sjuk, med helkroppssimulator. Ett flertal studiebesök har anordnats under hösten med deltagare från US, nationellt och internationellt. I. Grundläggande kurs i kirurgisk teknik. Grundläggande kurs i kirurgisk teknik planeras i samarbete mellan opererande specialiteter och akutläkare till v (Samarbete. Första kursdagen är 11/5.) Frida Meyer, ST i akutmedicin och Stefan Redéen, kirurg är kursansvariga. J. Måldokument för kursplanering och kursutvärdering används och kurserna utvärderas i Leo verktyget för att kunna beforskas. 5 Möten Ledningsgruppen har haft möten en gång per månad, protokoll finns.. Styrgrupp har startats och består av Vårddirektör Tommy Skau, Personaldirektör Mats Udin, Utvecklingsdirektör Martin Magnusson, Studierektor Wolfram Antepohl och Verksamhetschef Stefan Redéen. Styrgruppen träffas 1-2 ggr. per termin. KUL har kommit tillunder året och har 2-3 träffar per termin. Avdelningsmöten hålls varje måndag, en gång per månad är det gemensamma möten med HU och LiO delen av Clinicum. 6 Bygget Takläckage har tyvärr varit ett återkommande tema även Dalkia och Landstingsfastigheter är inkopplade. 7

8 7 Hemsidan är under utveckling och kommer att bli betydligt mer interaktiv under Akademi En akademisk grupp bestående av Karin Siwe, Håkan Hult och Reidar Källström börjar ta form, Stefan Redéen är adjungerad. 9 Ekonomin var i balans 2010 förutom poster för hyra, städning och IT där det har justerats inför Olika externa sponsrings ansökningar planerar man att genomföra under Akademiska gruppen skall skriva en ansökan som kan användas i flera sammanhang med justeringar relaterat till aktuellt område. 10 Framtid och visioner Personal och simulator(s) behovet framöver kommer med all sannolikhet att växa. Sk. körkortsmodell av lämpligt slag tar plats inom svensk sjukvård. Den årliga KTC-träffen kommer att arrangeras av Clinicum, Linköping den 30/9-1/ I framtiden är intentionen att även kunna presentera vad de som genomgått en kurs på Clinicum fått med sig och hur vården påverkas av detta. Akademiska gruppen, CRM gruppen, samarbetet mellan PSE (Patientsäkerheten) och KMC (Katastrofmedicinskt Centrum) är här viktiga delar liksom att vi under 2011 satsar på att bli ackrediterat som simulerings center enligt svensk modell. Vi är med och bygger upp ett nationellt nätverk för simulerings center, detta nätverk skall ackreditera Clinicum. 11 Resor och konferenser Öresundssymposiet besöktes under våren. Nationella KTC konferensen hade sitt årliga möte förlagt till Ekoxen där HU och LiO delen drev konferensen tillsammans. Det var ett mycket lyckat och uppskattat möte som bla resulterade i start på en nationell grupp för simulering. 12 Referensgruppsmöten hålls en gång per termin med aktuella teman. Under 2009 har vi haft simulering och utvärdering som tema. Under våren så hölls även en sk flygdag med aspekter från flyg och simulering. 13 En CRM grupp är bildad med bred verksamhet. Detta är en verksamhet som håller på att startas upp. Flera personer från både US, ViN och LiM är inblandade. 13 januari hålls ett gemensamt forum bla Johan Thor från Jönköping. Ann-Sofie Sommer ihop med Stefan Redéen leder verksamheten. 8

9 Patientsäkerhetsenheten (PSE), Katastrofmedicinskt centrum (KMC) och Clinicum har detta som samarbetsprojekt. 14 KUL (kompetensutveckling och lärande inom LiÖ) organisationen växer fram med Resurscentrum som processägare. KUL kommer att bestå av VFU kansliet, AT/ST kansliet, Clinicum och Kompetenscenter, där landstingspedagogen har en genomgående roll. 15 Anställda Flertalet anställda på Clinicum arbetar även kliniskt för att det skall finnas en tydlig förankring i det arbete vi utför på Clinicum. Över tid kan detta variera men grunden är att alla skall ha kliniskt arbete i någon mån. 16 Statistik Antal personer som gått kurs på Clinicum 2010 totalt 3226 HLR 1900 Kurser övr. totalt (Alert 160, BKT 32, ALS 15, Lapscopi 12, PROBE 30, BKT akutläkare 16, rehab 15) 182 Klinikdagar (infektion 57, ortoped 80, NIVA 115, barn 230, akutklin 50, bemanningsenheten 40, kardiologen 100, LAH 15, KAVA 20) 707 Verksamhetsnära simulering med simbaby Simman och Sim man 3G ( IVA+OP 64-Akuten 150-Barn/förlossning/barnkir 200) 414 Studiebesök, antal grupper 15 Utdelade körkort i Lap scopi 8 SBAR utbildningstillfällen introducerat på ett fåtal kliniker (<5) 9

10 17 Östergötland och Regionen Norrköping och Kalmar är de orter som visat störst intresse att vara med i utvecklingen. Norrköping har en grupp som börjat arbeta ihop med Clinicum, ytterligare kontakter tas våren I Kalmar är det flera intresserade och den 2 februari 2011 åker några ur Clinicum personal dit för samtal och workshop. Linköping Stefan Redéen, Roger Larsson, Annika Englund, Anette Nord, Lotta Brynte 10

Clinicum, LiÖ. www.clinicum.se

Clinicum, LiÖ. www.clinicum.se Verksamhetsberättelse 2009 Clinicum, LiÖ US Verksamhetsberättelse Clinicum 2009 Under 2009 så har Clinicum US, landstingsdelen, börjat sin verksamhet och flyttat in i nya lokaler, invigningen var den 8

Läs mer

Clinicum Östergötland. Verksamhetsplan 2013

Clinicum Östergötland. Verksamhetsplan 2013 Clinicum Östergötland Verksamhetsplan 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Vision och mål 5 3. Kundperspektivet. 7 4. Processperspektivet 9 5. Medarbetarperspektivet 11 6. Ekonomiperspektivet 12

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Clinicum LiO

Verksamhetsberättelse. Clinicum LiO Verksamhetsberättelse Clinicum LiO 2011 Innehåll Syfte, uppdrag och organisation Personal/medarbetare/Resurser Kurser ALERT BKT HLR PROBE Barn US/ViN ALS Omvårdnads kurser Sepsis Utvärdering Akademi Ekonomi

Läs mer

Bakgrund. 21 oktober 2014 Sussi Sjövall Anne-Marie Sporre

Bakgrund. 21 oktober 2014 Sussi Sjövall Anne-Marie Sporre Bakgrund 2008 planerade Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) att förbättra omhändertagandet av hjärtstopp inom sjukhuset. ÅHS ville införa enhetliga rutiner för HLR, först på sjukhuset, och därefter inom hela

Läs mer

Hjärtstopp och Hjärt-Lungräddning

Hjärtstopp och Hjärt-Lungräddning Hjärtstopp och Hjärt-Lungräddning Organisation och Målbeskrivning Landstinget Kronoberg Godkänt av Medicinska kommittén 2013 10 08 Patientmål Personer som vistas på enheter inom Landstinget Kronoberg och

Läs mer

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING NI N G GÖTEBORG SH LD TBI SU GRÄD D -LUN NI NG RT JÄ WW E W.GBG-HLR.S GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING Det händer plötsligt men med rätt kunskap kan du rädda liv! Du eller Jag? Presentation Syftet

Läs mer

Presentation av Kliniskt utvecklingsår (KUÅ)

Presentation av Kliniskt utvecklingsår (KUÅ) Presentation av Kliniskt utvecklingsår (KUÅ) Bakgrund Önskemål om yrkesintroduktion Arbetsmiljö Rekrytering/Personalomsättning Central finansiering Syfte Syftet med KUÅ är främst att säkra en yrkesintroduktion

Läs mer

Vuxen-HLR. Anette Nord. Redaktör

Vuxen-HLR. Anette Nord. Redaktör Utbildningsprogram Vuxen-HLR Anette Nord Redaktör Vad är nytt? Vad är nytt? - Kramp kan vara tecken på hjärtstopp Vad är nytt? - Kramp kan vara tecken på hjärtstopp - Ca 40% andas onormalt Vad är nytt?

Läs mer

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd MIG riktlinjer för alla avdelningar Centrallasarettet, Växjö samt Länssjukhuset Ljungby. Ansvarig: Pär Lindgren, Anestesikliniken Kerstin Cesar, MIG-ALERT ansvarig 2010-05-19 1 Tidig identifiering av livshotande

Läs mer

MEWS MEWS. Modified Early Warning Score. Varför ska vi kunna det på röntgen?

MEWS MEWS. Modified Early Warning Score. Varför ska vi kunna det på röntgen? MEWS Modified Early Warning Score Varför ska vi kunna det på röntgen? Bakgrund Dödsfall på sjukhus är i många fall både förutsägbara och möjliga att förebygga. Studier har visat att många patienter uppvisar

Läs mer

Säkert teamarbete. Crew Resource Management. Gunilla Henricsson Kiku Pukk Härenstam. Utbildning i Säkert teamarbete

Säkert teamarbete. Crew Resource Management. Gunilla Henricsson Kiku Pukk Härenstam. Utbildning i Säkert teamarbete Crew Resource Management Säkert teamarbete Utbildning i Säkert teamarbete Gunilla Henricsson Kiku Pukk Härenstam Utveckla och implementera säkerhetsverktyg i det dagliga patientarbetet Crew Resource Management

Läs mer

Hjärtstoppsprocessen 2014

Hjärtstoppsprocessen 2014 HLR-centrum Clinicum 1(9) Hjärtstoppsprocessen 2014 Verksamhetsberättelse Carl-Göran Ericsson, Chefläkare Eva Oddby, verksamhetschef Anestesikliniken Viveka Frykman, överläkare Hjärtkliniken Per Wahlenius,

Läs mer

Till Hälso och sjukvårdsnämnden

Till Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvård DATUM DIARIENR 2010-04-05 HN-HOS10-123 Till Hälso och sjukvårdsnämnden RAPPORT åtgärder vidtagna i samband med Lex Maria-ärende samt beskrivning av aktuella generella åtgärder inom

Läs mer

Utbildningsplan Samverkande sjukvård

Utbildningsplan Samverkande sjukvård Utbildningsplan Samverkande sjukvård Syfte med utbildningsplanen är att strukturerar våra utbildningar inom Samverkande sjukvård där vi kan följa upp planen och utbildningsinsatser som görs inom ramen

Läs mer

UTBILDNINGSKONCEPT Klinisk bedömning och strukturerad kommunikation i Värmland 2015-2017

UTBILDNINGSKONCEPT Klinisk bedömning och strukturerad kommunikation i Värmland 2015-2017 Klinisk bedömning och strukturerad kommunikation i Värmland 2015-2017 BAKGRUND Ett viktigt led i patientsäkerhetsarbete och gott patientomhändertagande är noggrann, systematisk och strukturerad bedömning

Läs mer

Instruktion för repetition av S-HLR och A-HLR tillsammans

Instruktion för repetition av S-HLR och A-HLR tillsammans Instruktion för repetition av S-HLR och A-HLR tillsammans Bakgrund: När A-HLR repeteras blir det ofta fokus på läkemedel och själva algoritmen, viktigt är dock att även träna de moment som skall göras

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för barn- och kvinnocentrum

Patientsäkerhetsberättelse för barn- och kvinnocentrum Patientsäkerhetsberättelse för barn- och kvinnocentrum År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-14 Annika Hull Laine, centrumchef för barn- och kvinnocentrum Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2013-11-26 Kungälvs sjukhus Kungälv Kirurgkliniken Sjukhus Ort Klinik Susanne Tumlin Ekelund och Göran Felländer Inspektörer STRUKTUR A Verksamheten:

Läs mer

Utveckling av lärandemiljö. Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna.

Utveckling av lärandemiljö. Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna. Utveckling av lärandemiljö Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna. Utmaningar En snabb medicinsk utveckling i kombination med en åldrande befolkning ökar

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Tänk Sepsis - Tid är liv!

Tänk Sepsis - Tid är liv! Tänk Sepsis - Tid är liv! Pär Lindgren Överläkare, Anestesikliniken, Växjö Anna Wimmerstedt Specialistläkare, Infektionskliniken, Växjö 1 Hög dödlighet vid sepsis! Svår sepsis/septisk chock 28 50 % Stroke

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården presenterar en yrkesgrupp som gör vården bättre. www.kommunal.se Barnsköterskan, en viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården presenterar en yrkesgrupp

Läs mer

Utbildningsprogram inom akutsjukvård- avancerad nivå. Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Utbildningsprogram inom akutsjukvård- avancerad nivå. Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Utbildningsprogram inom akutsjukvård- avancerad nivå Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård Ambulanssjuksköterskan ansvarar för patientens

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-13 Centralsjukhuset i Karlstad Landstinget Värmland Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Åsa Boström och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering

Läs mer

Pressmeddelande 10 september 2012 Utbildningsdepartementet

Pressmeddelande 10 september 2012 Utbildningsdepartementet Pressmeddelande 10 september 2012 Utbildningsdepartementet Regeringen föreslår att fler läkare, tandläkare och sjuksköterskor ska utbildas. Med de nya platserna kommer läkarutbildningen att ha ökat med

Läs mer

Svensk Kirurgisk Förening

Svensk Kirurgisk Förening Svensk Kirurgisk Förening Remissvar: Kursämnen under ST Vi tycker att det färdiga förslaget ser bra ut. Vi har bara några synpunkter. För det första har vi harmoniserat kursen "basal endoskopi" så att

Läs mer

SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Medicinska fakulteten SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är

Läs mer

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%)

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) Enkätresultat Enkät: SVK-specifika frågor Status: öppen Datum: 2015-07-01 13:49:42 Grupp: Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) 1) SVK: Tema-nära

Läs mer

HLR. HjärtLungRäddning. för alla människor som vistas i Skånevård Kryh, såväl barn som vuxna. Målbeskrivning Definition Utbildning Organisation

HLR. HjärtLungRäddning. för alla människor som vistas i Skånevård Kryh, såväl barn som vuxna. Målbeskrivning Definition Utbildning Organisation HLR HjärtLungRäddning för alla människor som vistas i Skånevård Kryh, såväl barn som vuxna. Målbeskrivning Definition Utbildning Organisation November 2014. Giltig till och med 2015 12 01. Förord Hjärtstopp

Läs mer

Utkast. Rekommendation för fortbildning av specialistläkare inom anestesi och intensivvård

Utkast. Rekommendation för fortbildning av specialistläkare inom anestesi och intensivvård Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård Utkast. Rekommendation för fortbildning av specialistläkare inom anestesi och intensivvård September 2016. Första utkast efter omfattande förberedelse av CE

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Varberg

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Varberg Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region Halland omorganiseras

Läs mer

Bakgrund Utgångspunkten för uppdragsbeskrivningen är de för Region Östergötland och Hälsouniversitetet gemensamma dokumenten:

Bakgrund Utgångspunkten för uppdragsbeskrivningen är de för Region Östergötland och Hälsouniversitetet gemensamma dokumenten: Uppdragsbeskrivning för verksamhetsförlagd utbildningsansvarig läkare (VFU-ansvarig läkare)/primärvård, Region Östergötland, avseende läkarutbildningen vid Hälsouniversitetet Uppdragsbeskrivningen för

Läs mer

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdgivardirektiv 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Marie-Louise Mauritzon övergripande studierektor Vårdgivardirektiv angående

Läs mer

AT-SPUR KALIX SJUKHUS 2010-11-15

AT-SPUR KALIX SJUKHUS 2010-11-15 AT-SPUR KALIX SJUKHUS 2010-11-15 Kalix länsdelssjukhus är beläget i östra norrbotten och betjänar ca 37 000 personer. Sju ATläkare per år fullgör sin AT-tjänstgöring vid sjukhuset. Helhetsintrycket hos

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse S:t Eriks Ögonsjukhus. Stockholm 1/3 2013 Leif Tallstedt, chefläkare Eva Bjarman, kvalitetssamordnare

Patientsäkerhetsberättelse S:t Eriks Ögonsjukhus. Stockholm 1/3 2013 Leif Tallstedt, chefläkare Eva Bjarman, kvalitetssamordnare Patientsäkerhetsberättelse S:t Eriks Ögonsjukhus 2012 Stockholm 1/3 2013 Leif Tallstedt, chefläkare Eva Bjarman, kvalitetssamordnare 2 (13) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

AT i NU-sjukvården. Utbildningsplan Version 2014-05-30

AT i NU-sjukvården. Utbildningsplan Version 2014-05-30 AT i NU-sjukvården Utbildningsplan Version 2014-05-30 UTBILDNINGSPLAN FÖR AT INOM NU-SJUKVÅRDEN Denna generella utbildningsplan är utarbetad enligt riktlinjer från Läkarförbundets specialistutbildningsråd

Läs mer

AMSN11 Specifik omvårdnad med inriktning ambulanssjukvård I

AMSN11 Specifik omvårdnad med inriktning ambulanssjukvård I (5) Nämnden för omvårdnadsutbildning (NOU) AMSN Specifik omvårdnad med inriktning ambulanssjukvård I 5 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (AN) Allmänna uppgifter Huvudområde Omvårdnad Ämne Ambulanssjukvård,

Läs mer

Nationellt ramverk för patientsäkerhet

Nationellt ramverk för patientsäkerhet Nationellt ramverk för patientsäkerhet Bakgrund SKL har tillsammans med landsting och kommuner tagit fram ett nationellt ramverk för strategiskt patientsäkerhetsarbete. Målet med det nationella ramverket

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse Sammanfattning Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Det här är patientsäkerhetsberättelsen för

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Bakgrund Utgångspunkten för uppdragsbeskrivningen är de för Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet gemensamma dokumenten:

Bakgrund Utgångspunkten för uppdragsbeskrivningen är de för Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet gemensamma dokumenten: Uppdragsbeskrivning för verksamhetsförlagd utbildningsansvarig läkare (VFUansvarig läkare) inom Landstinget i Östergötland avseende läkarutbildningen vid Hälsouniversitetet. Uppdragsbeskrivningen för VFU-ansvarig

Läs mer

, lunch till lunch Plats: Tylösand

, lunch till lunch Plats: Tylösand PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Tylösand Närvarande: Claes Hjalmarsson, ordförande Lars Abrahamsson, sekreterare Johanna Björkman Jessica Frisk Magnus Fröstorp Per Loftås Per Sandström Conny Wallon

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Ge kniven vidare vad visade enkäten?

Ge kniven vidare vad visade enkäten? Ge kniven vidare vad visade enkäten? Som en del i kampanjen Ge kniven vidare har ni av OGU- styrelsen blivit tillfrågade att under februari och mars 2013 svara på en enkät. Vi var intresserade av hur vi

Läs mer

Urakut kejsarsnitt. Tvärprofessionell teamträning på Metodikum Jönköping September 2012. Metodikum Jönköping, Karina Wahl 2013-03-21

Urakut kejsarsnitt. Tvärprofessionell teamträning på Metodikum Jönköping September 2012. Metodikum Jönköping, Karina Wahl 2013-03-21 Urakut kejsarsnitt Tvärprofessionell teamträning på Metodikum Jönköping September 2012 Intervjuer med medarbetare Master programmet i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg Barnkliniken:

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

EN CHEFLÄKARES ERFARENHET. Hans Rutberg Professor, ordförande i SLS kommitté för säker vård Tidigare chefläkare, Universitetssjukhuset i Linköping

EN CHEFLÄKARES ERFARENHET. Hans Rutberg Professor, ordförande i SLS kommitté för säker vård Tidigare chefläkare, Universitetssjukhuset i Linköping EN CHEFLÄKARES ERFARENHET Hans Rutberg Professor, ordförande i SLS kommitté för säker vård Tidigare chefläkare, Universitetssjukhuset i Linköping Ett brev som betydde mycket? LEX SÖREN Systemfel eller

Läs mer

Vårdenhet i Kirurgicentrum. Balanserat styrkort för avd 33

Vårdenhet i Kirurgicentrum. Balanserat styrkort för avd 33 Vårdenhet i Kirurgicentrum Balanserat styrkort för avd 33 1.1 Vision Vår vision är att i ständig utveckling, med stort engagemang och hög kompetens ge den bästa omvårdnaden till patienter med kirurgiska

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region Halland omorganiseras

Läs mer

AMSN12 Specifik omvårdnad med inriktning ambulanssjukvård II

AMSN12 Specifik omvårdnad med inriktning ambulanssjukvård II (5) Nämnden för omvårdnadsutbildning (NOU) AMSN2 Specifik omvårdnad med inriktning ambulanssjukvård II 5 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (AF) Allmänna uppgifter Huvudområde Omvårdnad Ämne Ambulanssjukvård,

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR Brandskyddsutbildning (BKA) Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

En kort presentation av. Sjuksköterskeutbildningen på Högskolan i Borås

En kort presentation av. Sjuksköterskeutbildningen på Högskolan i Borås En kort presentation av Sjuksköterskeutbildningen på Högskolan i Borås År 1: Fyra kurser Hela utbildningen Introduktion till vårdvetenskap Humanbiologi Mikrobiologi och vårdhygien Allmän omvårdnad År 2:

Läs mer

Vid frågor kontakta oss gärna! Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Vid frågor kontakta oss gärna! Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. Akutomhändertagande vid sjukdom eller olycka (L-ABCDE) I utbildningen får kursdeltagaren lära sig hur han eller hon på ett enkelt sätt kan hjälpa en person som drabbas av en akut sjukdom eller olycka.

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-06-10 Västmanlands sjukhus Västerås Fysiologkliniken Sjukhus Ort Klinik Madeleine Lindqvist-Beckman och Eva Persson Inspektörer Gradering

Läs mer

KLINISK OMVÅRDNAD 15 HP CAMILLA EIDE

KLINISK OMVÅRDNAD 15 HP CAMILLA EIDE KLINISK OMVÅRDNAD 15 HP CAMILLA EIDE Innehåll OM4390 Klinisk omvårdnad Kursen består av följande moment: Moment 1: Patienter med behov av insatser från olika delar i vårdkedjan 2,0 hp Moment 2: Verksamhetsförlagd

Läs mer

HLR & ABCDE. Jesper Englund, 2016

HLR & ABCDE. Jesper Englund, 2016 HLR & ABCDE En minnesregel som talar om i vilken ordning man ska prioritera undersökning och behandling vid en olycka/sjukdomstillstånd ABCDE Första hjälpen och kontroll av vitala funktioner. Internationellt

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2016-12-01 Vårdcentralen Löddeköpinge Klinik Kävlinge Ort Kerstin Ermebrant och Ulf Eklund Inspektörer Gradering Socialstyrelsens föreskrifter och

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2013-11-26 Kungälvs sjukhus Kungälv Kirurgkliniken Sjukhus Ort Klinik Susanne Tumlin Ekelund och Göran Felländer Inspektörer A Verksamheten:

Läs mer

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB Patientsäkerhetsberättelse 2015 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2014 Avvikelser Samtliga avvikelser registreras och dokumenteras. Samtliga inkomna avvikelser

Läs mer

Akutmedicin - Akutsjukvård Akutkliniken i Lund Akutläkare på Akuten

Akutmedicin - Akutsjukvård Akutkliniken i Lund Akutläkare på Akuten Akutmedicin - Akutsjukvård Akutkliniken i Lund Akutläkare på Akuten Bosse Erwander Universitetssjukhuset i Lund Verksamhetschef Akutkliniken, Ordförande i SWESEM Läkare, specialist i internmedicin och

Läs mer

Välkommen till kursen!! Kurs- och momentintroduktion; Moment 1, Omvårdnad & Moment 2, VFU pingpong, gruppindelningar ANA

Välkommen till kursen!! Kurs- och momentintroduktion; Moment 1, Omvårdnad & Moment 2, VFU pingpong, gruppindelningar ANA Schema T5 Vård vid akuta sjukdomstillstånd 15 hp, Campus VT 2017 vecka 3-12. Kursansvarig och ansvarig för moment 1 och moment 2 (VFU)/grupp B; Christina Takman, leg. ssk, fil. dr. ansvarig moment 2 (VFU)/grupp

Läs mer

Kort historik Behov: riktad utbildning som annars inte ryms i en allmänmedicin-st Pengar Tid Ordets makt Lobbying

Kort historik Behov: riktad utbildning som annars inte ryms i en allmänmedicin-st Pengar Tid Ordets makt Lobbying Kort historik Behov: riktad utbildning som annars inte ryms i en allmänmedicin-st Pengar Tid Ordets makt Lobbying Utbildningsfrågan har varit en stående punkt på kommande konferenser, i Tärnaby 2003, Tällberg

Läs mer

Kursintroduktion i realtid i Adobe Connect (AC)

Kursintroduktion i realtid i Adobe Connect (AC) Prel. schema T5 Vård vid akuta sjukdomstillstånd 15 hp, Distans v. 36-45 Kursansvarig (KA) och ansvarig för moment 1 och moment 2 (VFU)/Visby, Anette Forss, leg. ssk, universitetslektor, fil dr. Ansvarig

Läs mer

Hjärtstopp och Hjärt-Lung-Räddning

Hjärtstopp och Hjärt-Lung-Räddning Reviderat 2006 06 09 1 (8) Hjärtstopp och Hjärt-Lung-Räddning Organisation och Målbeskrivning vid Länssjukvården Kronoberg Innehållet godkänt av Ledningsgruppen för Länssjukvården och Styrgruppen för Hjärt-Lung-Räddning

Läs mer

Extradag i akutsimulering

Extradag i akutsimulering Extradag i akutsimulering Slutrapport förbättringsarbete under AT-utbildning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Maria Carlson Brühl och Rebecka msved Göteborg 2012-01-31 Bakgrund Under sitt första

Läs mer

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM Anna Kullberg, ssamordnare Handlingsprogram för inklusive avvikelsehantering Mag-tarmmedicinska kliniken 1 Identifiera 2 Rapportera 3 Fastställa och åtgärda orsaker 4 Utvärdera åtgärdernas effekt 5 Sammanställa

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Projekttid VT11-HT13 Liisa Carlzon Katarina Jood Elisabet Lönnermark Mats Wahlqvist Anders Ågård

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 24-25 oktober 2016 Gävle sjukhus Gävle Klinisk fysiologi Sjukhus Ort Klinik Karin Rodmar och Eva Persson Inspektörer Gradering Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Säker vård - patientsäkerhet. 3 jumbojet störtar varje år! Ca 1500 dödsfall. När kursen är slut har 13,5 av er blivit skadade!

Säker vård - patientsäkerhet. 3 jumbojet störtar varje år! Ca 1500 dödsfall. När kursen är slut har 13,5 av er blivit skadade! Säker vård - patientsäkerhet ANNELI JÖNSSON, TERMIN 1 3 jumbojet störtar varje år! Ca 1500 dödsfall När kursen är slut har 13,5 av er blivit skadade! 1 Operationsborr kvar i fot i två år För knappt två

Läs mer

Hjärtstopp och kedjan som räddar liv

Hjärtstopp och kedjan som räddar liv Hjärtstopp och kedjan som räddar liv Alandica kultur och kongress 21 okt 2014 Innehåll 1. Hjärtstopp och HLR 2. Kedjan som räddar liv 3. Visioner 4. Ett patientfall 1. Hjärtstillestånd och HLR Budskap:

Läs mer

SIPU-styrgruppen för interprofessionella utbildnings aktiviteter

SIPU-styrgruppen för interprofessionella utbildnings aktiviteter SIPU-styrgruppen för interprofessionella utbildnings aktiviteter Uppdrag Förvalta och utveckla KUA Utveckla och etablera nya interprofessionella aktiviteter inom ramen för VFU,KUV, KUM Följa utvecklingen

Läs mer

Kursutvärdering/Kursrapport

Kursutvärdering/Kursrapport Kursutvärdering/Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 9 maj 2014 Kursfakta Kursens namn Inom program/fristående Kursansvarig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse År 2013

Patientsäkerhetsberättelse År 2013 Patientsäkerhetsberättelse År 2013 2014-02-21 Revideras senast 2015-02-27 Sören Akselson Chefsöverläkare 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Del 3: Checklista för inspektion (SOSFS 2015:8)

Del 3: Checklista för inspektion (SOSFS 2015:8) 1 Del 3: Checklista för inspektion (SOSFS 2015:8) Nedanstående checklista används som riktlinjer för SPUR:s bedömning, som grund till enkäterna samt som självvärderingsinstrument för den utbildande enheten.

Läs mer

I. Övergripande målbeskrivning

I. Övergripande målbeskrivning ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD I. Övergripande målbeskrivning Profil verksamhetsfält Anestesi intensivvård är en medicinsk specialitet vars verksamhet syftar till att göra patienter smärtfria i samband med

Läs mer

Läkarprogrammet. Kalmar blir studieort för läkarutbildningen vid Linköpings universitet

Läkarprogrammet. Kalmar blir studieort för läkarutbildningen vid Linköpings universitet Läkarprogrammet Kalmar blir studieort för läkarutbildningen vid Linköpings universitet Samarbetsavtal mellan Linköpings universitet och Landstinget i Kalmar län Ca 20 av de totalt 108 (120) studenter som

Läs mer

Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016.

Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016. dnr 1001-14 Birgitta Påhlsson Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016. Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling och avser aktiviteter

Läs mer

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Västra Götalandsregionen 1 (6) Datum 2015-03-25 Diarienummer HS 87-2015 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Bakgrund

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Syftet med riskbedömning av munhälsa enligt ROAG är att:

Syftet med riskbedömning av munhälsa enligt ROAG är att: 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Rutin för Riskbedömning av Munhälsa enligt ROAG på särskilda boendeenheter i Dalarna.... 4 Rutin för Riskbedömning av Munhälsa enligt ROAG

Läs mer

Utbildningsbeskrivning

Utbildningsbeskrivning Utbildningsbeskrivning Läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) i Kirurgi Klinikens huvudverksamhet Kliniken utför akut och ellektivt omhändertagande av patienter med sjukdomar där invasiva behandlingsmetoder

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Nationellt kvalitetsregister för Analcancer 2016-05-10 Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Syftet

Läs mer

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats.

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Välkommen till en av vårdens trevligaste arbetsplatser. Med cirka 4300 anställda är Södersjukhuset Södermalms största arbetsplats. Vi är

Läs mer

Prehospital akutsjukvård. HLR-arbetets spridning vad har gjorts och vad är nästa steg?

Prehospital akutsjukvård. HLR-arbetets spridning vad har gjorts och vad är nästa steg? Prehospital akutsjukvård HLR-arbetets spridning vad har gjorts och vad är nästa steg? UTBILDNING När sjukhusets utbildningssystem var i rullning kom turen till ambulanssjukvården vars verksamhet sköts

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-05-26 Vrinnevisjukhuset Norrköping Kvinnokliniken Sjukhus Ort Klinik René Bangshöj & Anne Ekeryd Andalen Inspektörer Gradering A Socialstyrelsens

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Att rusta för framtidens vård

Att rusta för framtidens vård Att rusta för framtidens vård Studenters verksamhetsförlagda utbildning VFU integreras i verksamheternas uppdrag och i deras förbättringsarbete Utvecklingskraft 19 maj 2011 Karin Thörne Studierektor för

Läs mer

Årsrapport samordnare för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Årsrapport samordnare för barn till föräldrar med psykisk ohälsa 1(6) Länssjukhuset Ryhov Psykiatriska kliniken Årsrapport samordnare för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Katarina Johansson, skötare på psykiatriska kliniken, har under 2012 arbetat 25% med klinikens

Läs mer

Projekt: Fallprevention Svedala kommun

Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projektperiod: 110901-121231 Projektledare: Sofia Fredriksson, Leg sjukgymnast Projektansvarig: Anita Persson, Mas Yvonne Lenander, Enhetschef Hemsjukvården Beskrivning

Läs mer

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Allmänt Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har en klinisk undervisningsmottagning KUM som ligger i anslutning till akutmottagningen.

Läs mer

Utbildning Scenarioinstruktör. Metodikum

Utbildning Scenarioinstruktör. Metodikum Utbildning Scenarioinstruktör Program 8.00 Introduktion, Presentation, förväntan Teori: Begrepp Olika möjligheter: SimMan, Nursing Anne, SimPad Fika Vuxenlärande Pedagogik Simulering Teknik Realism 11.30

Läs mer