Verksamhetsberättelse 2010 Clinicum, LiÖ US

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2010 Clinicum, LiÖ US"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2010 Clinicum, LiÖ US

2 Innehållsförteckning 1 Personal Samarbete HU-LiÖ Utrustning Verksamhet Möten Bygget Hemsidan Akademi Ekonomin Framtid och visioner Resor och konferenser Referensgruppsmöten En CRM grupp KUL Anställda Statistik Östergötland och Regionen... 10

3 År 2010 har Clinicum US, kommit igång på allvar. Flertalet kliniker har börjat intressera sig för och startar verksamhet av olika slag. En av året största händelse var KTC konferensen som HU delen och LiÖ genomförde tillsammans. Clinicums uppdrag är att genom regelbunden träning, där praktiska och teoretiska moment varvas, ge verktyg och en handlingsberedskap som ökar patientsäkerheten inom vården. Uppdraget blir tydligare och mera genomarbetat hela tiden, verksamhet som fanns tidigare ihop med nystartade verksamhet börjar arbeta mot samma mål, en verksamhet som är säkrare och bättre rustad för de utmaningar man möter i vardagen oavsett vilken klinik man tillhör. Arbetet i Östergötland och regionen har också börjat ta form. 1 Personal Stefan Redéen arbetar 50 % på Clinicum och blev verksamhetschef den 1 januari Clinicum blev samtidigt en självständig enhet inom nya KUL (Kompetens Utbildning Lärande). Lotta Brynte har på heltid gått in som koordinator för Clinicum och sköter stora delar av driften. Roger C Larsson arbetar 80 % och är teknisk koordinator för all teknisk utrustning i samarbete med MTÖ samt operatörsansvarig för laparaskopi, endoskopi och patientsimulatorer. Det finns i dagsläget 15 st. operatörer från olika kliniker på sjukhuset. Anette Nord och Annika Englund arbetar som HLR-koordinatorer med huvudansvar för hjärtlungräddningsutbildning. De har till sin hjälp 150 HLR instruktörer på US och på centrala distriktets vårdcentraler. Under året har Anette Nord även arbetat med ett externt redaktörs uppdrag med uppdatering av nationella riktlinjer för HLR. Kommunikationspedagog Charlotte Lundgren kom tillbaka från mammaledighet den 1 september och avslutade sin anställning under hösten och kommer att ersättas. Mats Guldstrand har börjat under året och arbetar f.n. 40 %, han är intensivvårds sjuksköterska. Mats uppgifter är omvårdnasdskurser samt ersätter även Anette Nord som HLR koordinator. Det finns förutom ovan nämnd personal en referensgrupp som har uppgifter inom riktade områden. Frida Meyer, ST läkare i akutsjukvård och Patrik Hansson, narkosläkare, bägge arbetar med patientsimulatorer inom sina verksamheter samt stödjande funktion för andra inom helkroppssimulering. Ferenc Sari, narkosläkare, är konsultläkare för HLR och driver den nystartade kursen ALS. Håkan Hult, Karin Siwe och Reidar Källström är aktiva i akademiska/pedagogiska gruppen. Det finns instruktörer på varje klinik som har specifika kurser. 2 Samarbete HU-LiÖ En viktig stomme på Clinicum är samarbetet mellan HUs och LiÖs verksamheter. För HU utgör studentverksamhet grunden medan LiÖ-delen har kompetensutveckling för landstingetsmedarbetare som grund. Samarbete sker i vardagen i form av lokaler, utrustning och gemensam utveckling av simuleringsverksamheten. Små och stora simulatorer används återkommande ihop. En visionen är att även skapa gemensamma utbildningstillfällen som genomförs under utbildning och sedan i yrkeslivet. Under året har ett samarbetsavtal börjat ta plats. 3

4 3 Utrustning Befintlig utrustning på Clinicum: - Patientsimulator SimMan 3G, en helkroppssimulator. -SimBaby samt SimNewB,baby helkroppssimulatorer. - LapSim simulator för laparoskopisk/ titthålskirurgi kan användas för simulering. Detta görs i validerad form, individuellt och i kursverksamhet. Under 2010 har ytterligare en LapSim inhandlats, vi har nu två stycken. - AccuTouch /endoskopisimulator, med möjlighet till gastro och coloscopi, ERCP och bronkoskopi. Under året har behov av ytterligare en endoskopi simulator formulerats. - Cricoid stick simulator (2 st) och Intubationshuvuden för akut luftvägsträning finns för vuxen och barn. - Mega code kid: A-HLR junior - Intraosseös nål: Vuxen och barn. - Artärnål: Vuxen och barn. - Simulator för femoralispunktion - Intubationshuvud: vuxen, svår luftväg, barn och neonatal - HLR-dockor: vuxna, junior, baby, A-HLR-docka 4 Verksamhet Kurser som har sin verksamhet på Clinicum idag är: A. ALERT - ALERT är en i England utvecklad endagskurs som fokuserar på omhändertagande av svårt sjuk patient på vårdavdelning. Kursen bygger på välkända bedömningskoncept enligt A (airway), B (breathing), C (circulation), D (disability) och E (exposure) och har som mål att utbilda yngre läkare och sköterskor i att förutse, identifiera, förebygga och behandla patienter i riskzon att utveckla kritisk sjukdom, för att på så sätt reducera risken för en ytterligare försämring och minimera antalet icke förväntade hjärtstillestånd på vårdavdelning. Kursen omfattar en heldag och innehåller både föreläsningar och praktiska moment. Det finns underlag som visar att om medarbetare går denna kurs så upptäcks alarmerande symtom tidigare och då minskas intensivvårdsbehovet och därmed även kostnader. Kursen är lokal för Östergötland. B. BKT Basal kirurgisk Teknik är en nationell grundkurs i kirurgisk teknik för ST läkare i kirurgi. Omfattningen är tre dagar där både teori och praktik ingår. Den är obligatorisk för alla ST-läkare i kirurgi i hela Sverige. Nationell ledningsgrupp finns inom svensk Kirurgisk Förening där föreningen är huvudman. Säkerhet och diatermi, sutur/knytteknik, kärlsutur och kärlpatch, tarmanastmos i flera varianter, något om den lilla kirurgin samt grundläggande laparoskopi ingår. BKT kursen går fn. på fem platser i Sverige, Linköping är drivande. Under 2010 så Éva Tamás från Thorax-kärl kirurgiska kliniken på US påbörjat forskning för att utvärdera utfallet hos de ST läkare som har gått BKT kursen. I första hand i Linköping men även i Sverige. 4

5 C. HLR Hjärt Lung Räddning HLR-enheten organiserar rutiner för hjärt-lung räddning på Universitetssjukhuset i Linköping samt för närsjukvården i centrala distriktet, kvalitetssäkrar HLR-arbetet samt ansvarar för information och marknadsföring gällande HLR. För att nå uppsatta mål (HLR inom 1 min, larm inom 1 min, defibrillering inom 3 min samt registrering och uppföljning av behandlingsresultat) krävs välutbildad personal, väl fungerande larmorganisation och snabb tillgång till adekvat utrustning vilket är frågor som HLR-enheten aktivt arbetar med. Intresset för utbildning har varit stort hela året från såväl sjukvårdspersonal som skolor och allmänhet. Under året har HLR-enheten utbildat 445 personer. HLR-enheten erbjuder utbildning i HLR med AED-Hjärtstartare, S-HLR, D-HLR, A-HLR samt Livräddande första hjälpen till barn. All utbildning sker i enlighet med de standardiserade utbildningsplaner som utarbetats av Svenska rådet för hjärt-lungräddning. Samtliga plötsliga oväntade hjärtstopp som inträffar på US där HLR påbörjats registreras i ett nationellt kvalitetsregister. År 2010 skedde 59 plötsligt oväntade hjärtstopp på US varav 46 procent skrevs ut levande. GTT, Global Trigger Tool, är ett instrument som används för att identifiera och mäta förekomst av skador i vården. Genom strukturerad journalgranskning letar man efter s. k triggers, som kan indikera ett möjligt avsteg från det normala vårdförloppet. På uppdrag av patientsäkerhetsenheten granskas alla hjärtstoppsuppföljningar samt övriga larm, vilket tillsammans 2010 var 100 st. MEWS, Modified Early Warning Score, är ett redskap för att underlätta identifiering av vuxna patienter med sviktande vitala funktioner så att adekvat behandling kan ges tidigt samt är även ett redskap vid kommunikation kring en svårt sjuk. En ny version av MEWS samt tydligare riktlinjer för när status ska kontrolleras togs i bruk februari Genom förbättrad övervakning är målet att tidigt identifiera patienter som behöver intensivvård, reducera antalet oväntade hjärtstillestånd samt reducera antalet oväntade dödsfall. Vid 70 % av GTT granskningarna 2010 hade MEWS dokumenterats (jmf år %). För att nå ut med information och förankra nyheter gällande HLR och MEWS skickas månadsbrev till instruktörerna, 2 st instruktörsmöten har genomförts samt en HLR/MEWS ansvarig läkare har utsetts per klinik. På uppdrag av Svenska rådet för HLR ingår medarbetare från Clinicum i arbetsgrupper med ansvar att utarbeta nya nationella riktlinjer vilka ska presenteras i oktober D. ALS Advanced life support är en ny verksamhet som håller på att växa fram. Det är en internationell kurs i avancerad Hjärt Lung Räddning som används i många av Europas länder. Ferenc Sari, narkosläkare på US, har ansvar för detta och även internationell erfarenhet inom området. Under 2010 har Sveriges första ALS kursen genomförts och flera är planerade I tidskriften SFAI skrev Ferenc Sari en artikel om Sveriges första ALS kurs som genomfördes i Linköping på Clinicum. Deltagare var stora delar av Svenska HLR rådet med vilka ett samarbete om ALS har inletts. 5

6 E. Laparoskopiska kurser Laparaskopisk verksamhet är sedan länge en etablerad operations metod och access till bukhålan. Under 2010 har laparaskopiska endagars grundkursen hållits. Från början så har Kirurgiska kliniken och Kvinnokliniken ett samarbete om en grundläggande kurs i basal laparaskopi inkl bukaccess. Clinicum och kirurgiska kliniken har utvecklat en kurs som heter körkort för kirurger. Den ges till ST läkare i kirurgi, hur Kvinnokliniken och kirurgen ska fortsätta samarbetet om grundkursen i laparaskopi utvärderas i början av Flera s.k. Körkorts kurser är inplanerade under F. Gyn/Obstetrik Förlossningsmodeller finns och verksamhet för detta är igång. Kursansvariga är Marie Blomberg, MLA samt Marie Nelson, Vårdutvecklare. Kursen är för alla läkare, barnmorskor och undersköterskor som arbetar på förlossningen och varje medarbetare ska deltaga minst 1g/år. Både barnmorskor, läkare och undersköterskor schemaläggs för detta. Kursen hålls 6ggr/år med ca 12 deltagare/ tillfälle, samt 5 instruktörer. På PROBE tränas akuta obstetriska situationer enligt ALSOmodell som är ett internationellt koncept för färdighetsträning i akut förlossningshjälp för läkare och barnmorskor. ALSO= Advanced Life Support in Obstetrics. Ett systematiskt sätt att handlägga dessa situationer, ofta med hjälp av ramsor. De stationer som tränas= 1) VE och skulderdystoci 2) Sätesförlossning 3) Duplexförlossning 4) Postpartumblödning Från början var det mycket handgrepp och systematik som tränades, numera har träningen utvecklats till team och kommunikationsövning. Teamet får ett fall vid varje station och sen agerar de som vid en verklig situation. Några situationer filmas och används sen vid återkoppling och utvärdering som sker i slutet av kursen. Mål med kursen är att alla som jobbar på förlossningsavdelningen ska ha en handlingsstrategi vid akuta obstetriska situationer, kunna handgreppen, kunna den systematiska handlingsplanen, kunna fungera i team samt ha tydlig kommunikation. Utvärdering: I anslutning till varje kurstillfälle fyller deltagarna i en utvärdering på själva kursen (samordnade frågor med Clinicum) Under hösten 2010 har även en webbaserad enkät skickats ut med frågor om deltagarna har haft nytta av sina kunskaper i det praktiska arbetet. Den är inte helt utvärderad men visar att av de som svarat på enkäten tycker 100% att de har haft nytta av träningen i den kliniska vardagen. Det har även kommit endel tips på hur träningen kan utvecklas. Vi följer också månadsvis våra medicinska mål, där vi ser andelen postpartumblödningar, asfyktiska barn, normalförlossningar och sfinkterskador som kan relateras till de situationer som tränas under kursen. 6

7 G. Endoskopisk verksamhet Under våren 2010 hölls en kommer en regiondag med temat GI blödning. Flertalet kirurger och team från regionen medverkade. Även ett antal företag är representerade för att presentera sina olika hjälpmedel vid GI blödning (för att stoppa patienter med blödning från magtarmkanalen). En grundkurs i endoskopi för gastro och coloscopi är under uppbyggnad En grundkurs i bronkosopi har inte kommit igång 2010, vi siktar på ny start 2011 istället. Klinikutbildningsdagar Under året har flera kliniker förlagt sina utbildningsdagar på Clinicum, bl. a kirurgkliniken, kardiologiska kliniken, BRIVA, NIVA, infektion, LAH samt bemanningsenheten. Exempel på tema och innehåll under dessa dagar har varit; patientsäkerhet, kommunikation/sbar, hygien, HLR, urinkatetrisering, sugteknik, såromläggning och scenarioträning, omhändertagande av svårt sjuk, med helkroppssimulator. Ett flertal studiebesök har anordnats under hösten med deltagare från US, nationellt och internationellt. I. Grundläggande kurs i kirurgisk teknik. Grundläggande kurs i kirurgisk teknik planeras i samarbete mellan opererande specialiteter och akutläkare till v (Samarbete. Första kursdagen är 11/5.) Frida Meyer, ST i akutmedicin och Stefan Redéen, kirurg är kursansvariga. J. Måldokument för kursplanering och kursutvärdering används och kurserna utvärderas i Leo verktyget för att kunna beforskas. 5 Möten Ledningsgruppen har haft möten en gång per månad, protokoll finns.. Styrgrupp har startats och består av Vårddirektör Tommy Skau, Personaldirektör Mats Udin, Utvecklingsdirektör Martin Magnusson, Studierektor Wolfram Antepohl och Verksamhetschef Stefan Redéen. Styrgruppen träffas 1-2 ggr. per termin. KUL har kommit tillunder året och har 2-3 träffar per termin. Avdelningsmöten hålls varje måndag, en gång per månad är det gemensamma möten med HU och LiO delen av Clinicum. 6 Bygget Takläckage har tyvärr varit ett återkommande tema även Dalkia och Landstingsfastigheter är inkopplade. 7

8 7 Hemsidan är under utveckling och kommer att bli betydligt mer interaktiv under Akademi En akademisk grupp bestående av Karin Siwe, Håkan Hult och Reidar Källström börjar ta form, Stefan Redéen är adjungerad. 9 Ekonomin var i balans 2010 förutom poster för hyra, städning och IT där det har justerats inför Olika externa sponsrings ansökningar planerar man att genomföra under Akademiska gruppen skall skriva en ansökan som kan användas i flera sammanhang med justeringar relaterat till aktuellt område. 10 Framtid och visioner Personal och simulator(s) behovet framöver kommer med all sannolikhet att växa. Sk. körkortsmodell av lämpligt slag tar plats inom svensk sjukvård. Den årliga KTC-träffen kommer att arrangeras av Clinicum, Linköping den 30/9-1/ I framtiden är intentionen att även kunna presentera vad de som genomgått en kurs på Clinicum fått med sig och hur vården påverkas av detta. Akademiska gruppen, CRM gruppen, samarbetet mellan PSE (Patientsäkerheten) och KMC (Katastrofmedicinskt Centrum) är här viktiga delar liksom att vi under 2011 satsar på att bli ackrediterat som simulerings center enligt svensk modell. Vi är med och bygger upp ett nationellt nätverk för simulerings center, detta nätverk skall ackreditera Clinicum. 11 Resor och konferenser Öresundssymposiet besöktes under våren. Nationella KTC konferensen hade sitt årliga möte förlagt till Ekoxen där HU och LiO delen drev konferensen tillsammans. Det var ett mycket lyckat och uppskattat möte som bla resulterade i start på en nationell grupp för simulering. 12 Referensgruppsmöten hålls en gång per termin med aktuella teman. Under 2009 har vi haft simulering och utvärdering som tema. Under våren så hölls även en sk flygdag med aspekter från flyg och simulering. 13 En CRM grupp är bildad med bred verksamhet. Detta är en verksamhet som håller på att startas upp. Flera personer från både US, ViN och LiM är inblandade. 13 januari hålls ett gemensamt forum bla Johan Thor från Jönköping. Ann-Sofie Sommer ihop med Stefan Redéen leder verksamheten. 8

9 Patientsäkerhetsenheten (PSE), Katastrofmedicinskt centrum (KMC) och Clinicum har detta som samarbetsprojekt. 14 KUL (kompetensutveckling och lärande inom LiÖ) organisationen växer fram med Resurscentrum som processägare. KUL kommer att bestå av VFU kansliet, AT/ST kansliet, Clinicum och Kompetenscenter, där landstingspedagogen har en genomgående roll. 15 Anställda Flertalet anställda på Clinicum arbetar även kliniskt för att det skall finnas en tydlig förankring i det arbete vi utför på Clinicum. Över tid kan detta variera men grunden är att alla skall ha kliniskt arbete i någon mån. 16 Statistik Antal personer som gått kurs på Clinicum 2010 totalt 3226 HLR 1900 Kurser övr. totalt (Alert 160, BKT 32, ALS 15, Lapscopi 12, PROBE 30, BKT akutläkare 16, rehab 15) 182 Klinikdagar (infektion 57, ortoped 80, NIVA 115, barn 230, akutklin 50, bemanningsenheten 40, kardiologen 100, LAH 15, KAVA 20) 707 Verksamhetsnära simulering med simbaby Simman och Sim man 3G ( IVA+OP 64-Akuten 150-Barn/förlossning/barnkir 200) 414 Studiebesök, antal grupper 15 Utdelade körkort i Lap scopi 8 SBAR utbildningstillfällen introducerat på ett fåtal kliniker (<5) 9

10 17 Östergötland och Regionen Norrköping och Kalmar är de orter som visat störst intresse att vara med i utvecklingen. Norrköping har en grupp som börjat arbeta ihop med Clinicum, ytterligare kontakter tas våren I Kalmar är det flera intresserade och den 2 februari 2011 åker några ur Clinicum personal dit för samtal och workshop. Linköping Stefan Redéen, Roger Larsson, Annika Englund, Anette Nord, Lotta Brynte 10

Verksamhetsberättelse. Clinicum LiO

Verksamhetsberättelse. Clinicum LiO Verksamhetsberättelse Clinicum LiO 2011 Innehåll Syfte, uppdrag och organisation Personal/medarbetare/Resurser Kurser ALERT BKT HLR PROBE Barn US/ViN ALS Omvårdnads kurser Sepsis Utvärdering Akademi Ekonomi

Läs mer

Clinicum Östergötland. Verksamhetsplan 2013

Clinicum Östergötland. Verksamhetsplan 2013 Clinicum Östergötland Verksamhetsplan 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Vision och mål 5 3. Kundperspektivet. 7 4. Processperspektivet 9 5. Medarbetarperspektivet 11 6. Ekonomiperspektivet 12

Läs mer

Bakgrund. 21 oktober 2014 Sussi Sjövall Anne-Marie Sporre

Bakgrund. 21 oktober 2014 Sussi Sjövall Anne-Marie Sporre Bakgrund 2008 planerade Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) att förbättra omhändertagandet av hjärtstopp inom sjukhuset. ÅHS ville införa enhetliga rutiner för HLR, först på sjukhuset, och därefter inom hela

Läs mer

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING NI N G GÖTEBORG SH LD TBI SU GRÄD D -LUN NI NG RT JÄ WW E W.GBG-HLR.S GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING Det händer plötsligt men med rätt kunskap kan du rädda liv! Du eller Jag? Presentation Syftet

Läs mer

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd MIG riktlinjer för alla avdelningar Centrallasarettet, Växjö samt Länssjukhuset Ljungby. Ansvarig: Pär Lindgren, Anestesikliniken Kerstin Cesar, MIG-ALERT ansvarig 2010-05-19 1 Tidig identifiering av livshotande

Läs mer

Hjärtstoppsprocessen 2014

Hjärtstoppsprocessen 2014 HLR-centrum Clinicum 1(9) Hjärtstoppsprocessen 2014 Verksamhetsberättelse Carl-Göran Ericsson, Chefläkare Eva Oddby, verksamhetschef Anestesikliniken Viveka Frykman, överläkare Hjärtkliniken Per Wahlenius,

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-13 Centralsjukhuset i Karlstad Landstinget Värmland Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Åsa Boström och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering

Läs mer

Säkert teamarbete. Crew Resource Management. Gunilla Henricsson Kiku Pukk Härenstam. Utbildning i Säkert teamarbete

Säkert teamarbete. Crew Resource Management. Gunilla Henricsson Kiku Pukk Härenstam. Utbildning i Säkert teamarbete Crew Resource Management Säkert teamarbete Utbildning i Säkert teamarbete Gunilla Henricsson Kiku Pukk Härenstam Utveckla och implementera säkerhetsverktyg i det dagliga patientarbetet Crew Resource Management

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

UTBILDNINGSKONCEPT Klinisk bedömning och strukturerad kommunikation i Värmland 2015-2017

UTBILDNINGSKONCEPT Klinisk bedömning och strukturerad kommunikation i Värmland 2015-2017 Klinisk bedömning och strukturerad kommunikation i Värmland 2015-2017 BAKGRUND Ett viktigt led i patientsäkerhetsarbete och gott patientomhändertagande är noggrann, systematisk och strukturerad bedömning

Läs mer

Svensk Kirurgisk Förening

Svensk Kirurgisk Förening Svensk Kirurgisk Förening Remissvar: Kursämnen under ST Vi tycker att det färdiga förslaget ser bra ut. Vi har bara några synpunkter. För det första har vi harmoniserat kursen "basal endoskopi" så att

Läs mer

Utbildningsplan Samverkande sjukvård

Utbildningsplan Samverkande sjukvård Utbildningsplan Samverkande sjukvård Syfte med utbildningsplanen är att strukturerar våra utbildningar inom Samverkande sjukvård där vi kan följa upp planen och utbildningsinsatser som görs inom ramen

Läs mer

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse Sammanfattning Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Det här är patientsäkerhetsberättelsen för

Läs mer

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%)

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) Enkätresultat Enkät: SVK-specifika frågor Status: öppen Datum: 2015-07-01 13:49:42 Grupp: Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) 1) SVK: Tema-nära

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

AT i NU-sjukvården. Utbildningsplan Version 2014-05-30

AT i NU-sjukvården. Utbildningsplan Version 2014-05-30 AT i NU-sjukvården Utbildningsplan Version 2014-05-30 UTBILDNINGSPLAN FÖR AT INOM NU-SJUKVÅRDEN Denna generella utbildningsplan är utarbetad enligt riktlinjer från Läkarförbundets specialistutbildningsråd

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2013-11-26 Kungälvs sjukhus Kungälv Kirurgkliniken Sjukhus Ort Klinik Susanne Tumlin Ekelund och Göran Felländer Inspektörer A Verksamheten:

Läs mer

Urakut kejsarsnitt. Tvärprofessionell teamträning på Metodikum Jönköping September 2012. Metodikum Jönköping, Karina Wahl 2013-03-21

Urakut kejsarsnitt. Tvärprofessionell teamträning på Metodikum Jönköping September 2012. Metodikum Jönköping, Karina Wahl 2013-03-21 Urakut kejsarsnitt Tvärprofessionell teamträning på Metodikum Jönköping September 2012 Intervjuer med medarbetare Master programmet i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg Barnkliniken:

Läs mer

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården presenterar en yrkesgrupp som gör vården bättre. www.kommunal.se Barnsköterskan, en viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården presenterar en yrkesgrupp

Läs mer

Akutmedicin - Akutsjukvård Akutkliniken i Lund Akutläkare på Akuten

Akutmedicin - Akutsjukvård Akutkliniken i Lund Akutläkare på Akuten Akutmedicin - Akutsjukvård Akutkliniken i Lund Akutläkare på Akuten Bosse Erwander Universitetssjukhuset i Lund Verksamhetschef Akutkliniken, Ordförande i SWESEM Läkare, specialist i internmedicin och

Läs mer

Hjärtstopp och Hjärt-Lung-Räddning

Hjärtstopp och Hjärt-Lung-Räddning Reviderat 2006 06 09 1 (8) Hjärtstopp och Hjärt-Lung-Räddning Organisation och Målbeskrivning vid Länssjukvården Kronoberg Innehållet godkänt av Ledningsgruppen för Länssjukvården och Styrgruppen för Hjärt-Lung-Räddning

Läs mer

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Måndag 13 maj 8:00-12:00 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning, HLR? Nu börjar vi med öppna utbildningar i Västerås.

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region Halland omorganiseras

Läs mer

Hjärtstopp och kedjan som räddar liv

Hjärtstopp och kedjan som räddar liv Hjärtstopp och kedjan som räddar liv Alandica kultur och kongress 21 okt 2014 Innehåll 1. Hjärtstopp och HLR 2. Kedjan som räddar liv 3. Visioner 4. Ett patientfall 1. Hjärtstillestånd och HLR Budskap:

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE Kvalitetsbokslut 2014 Vårdplatsenheten MSE Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 7 Tillgänglighet... 7 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Skillnaden mellan våra utbildningar

Skillnaden mellan våra utbildningar Skillnaden mellan våra utbildningar Här följer en sammanställning av de riktlinjer och anvisningar som finns framtagna för våra självskyddskurser och de utbildningar som genomförs under ramen betalkurser.

Läs mer

Utbildning Scenarioinstruktör. Metodikum

Utbildning Scenarioinstruktör. Metodikum Utbildning Scenarioinstruktör Program 8.00 Introduktion, Presentation, förväntan Teori: Begrepp Olika möjligheter: SimMan, Nursing Anne, SimPad Fika Vuxenlärande Pedagogik Simulering Teknik Realism 11.30

Läs mer

Vid frågor kontakta oss gärna! Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Vid frågor kontakta oss gärna! Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. Akutomhändertagande vid sjukdom eller olycka (L-ABCDE) I utbildningen får kursdeltagaren lära sig hur han eller hon på ett enkelt sätt kan hjälpa en person som drabbas av en akut sjukdom eller olycka.

Läs mer

Extradag i akutsimulering

Extradag i akutsimulering Extradag i akutsimulering Slutrapport förbättringsarbete under AT-utbildning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Maria Carlson Brühl och Rebecka msved Göteborg 2012-01-31 Bakgrund Under sitt första

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Ge kniven vidare vad visade enkäten?

Ge kniven vidare vad visade enkäten? Ge kniven vidare vad visade enkäten? Som en del i kampanjen Ge kniven vidare har ni av OGU- styrelsen blivit tillfrågade att under februari och mars 2013 svara på en enkät. Vi var intresserade av hur vi

Läs mer

AT-SPUR SUNDERBY SJUKHUS, LULEÅ 2010-11-17 11-19

AT-SPUR SUNDERBY SJUKHUS, LULEÅ 2010-11-17 11-19 AT-SPUR SUNDERBY SJUKHUS, LULEÅ 2010-11-17 11-19 Sunderby sjukhus är ett länssjukhus med ett upptagningsområde som omfattar 250 000 personer. Årligen tillsätts 11 AT-block med uppstart två gånger per år.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Styrelsens sammansättning och arbete Vid årsmötet 2012 fick undertecknad förtroendet att ta över som ordförande i föreningen efter Ingemar

Läs mer

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Projekttid VT11-HT13 Liisa Carlzon Katarina Jood Elisabet Lönnermark Mats Wahlqvist Anders Ågård

Läs mer

Systemsäkerhet och säkerhetskultur: Vilka är de gemensamma bristerna? Verksamhetsöverskridande och återkommande problem och brister

Systemsäkerhet och säkerhetskultur: Vilka är de gemensamma bristerna? Verksamhetsöverskridande och återkommande problem och brister Systemsäkerhet och säkerhetskultur: Vilka är de gemensamma bristerna? Verksamhetsöverskridande och återkommande problem och brister Lena Kecklund 1 2014-03-16 Branscher och arbetsmetoder Kärnkraft Spårtrafik

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-21 Södersjukhuset Stockholm Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Per Anders Mjörnberg och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering A Socialstyrelsens

Läs mer

Att få med läkarna på tåget

Att få med läkarna på tåget Att få med läkarna på tåget Insatser för att öka läkarmedverkan vid vårdplaneringar i Uppsala län Barbro Nordström och Christina Mörk allmänläkare i Uppsala Vårdplanering - olika begrepp Omvårdnadsplanering

Läs mer

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 Framtiden - jag? MATTIAS SCHINDELE Västgöte,

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Ökad patientsäkerhet med arbetsblad och HLR-sticka

Ökad patientsäkerhet med arbetsblad och HLR-sticka Marie-Louise Antonsson och Ewa Wigenstorp Sjuksköterskor på HIA/avd 112 och HLRinstruktörer i livräddarutbildning, barn-hlr, S-HLR och A-HLR. Bakgrund: Varje år drabbas ca 15000 personer av hjärtstopp

Läs mer

Prehospital akutsjukvård. HLR-arbetets spridning vad har gjorts och vad är nästa steg?

Prehospital akutsjukvård. HLR-arbetets spridning vad har gjorts och vad är nästa steg? Prehospital akutsjukvård HLR-arbetets spridning vad har gjorts och vad är nästa steg? UTBILDNING När sjukhusets utbildningssystem var i rullning kom turen till ambulanssjukvården vars verksamhet sköts

Läs mer

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats.

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Välkommen till en av vårdens trevligaste arbetsplatser. Med cirka 4300 anställda är Södersjukhuset Södermalms största arbetsplats. Vi är

Läs mer

VO Barnkirurgi. Erik Sköldenberg

VO Barnkirurgi. Erik Sköldenberg VO Barnkirurgi Erik Sköldenberg VO Barnkirurgi Utbildningar Kliniskt nätverk Regionsdag högspec. Kirurgi Förslag forskningssamarbete Kirurgisk utveckling: Gastrostomier VO Barnkirurgi: Utbildningsinsatser

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Schema och tidsplan. 26/3 Kursstart Registrering till kursledare på PING PONG. PING PONG Agneta Öhlén

Schema och tidsplan. 26/3 Kursstart Registrering till kursledare på PING PONG. PING PONG Agneta Öhlén Kursansvarig: Om inget annat anges är adressen Alfred Nobels allé 23 Preliminärt schema Tider och innehåll kan komma att ändras V 13 Innehåll Lokal Lärare 26/3 Kursstart Registrering till kursledare på

Läs mer

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Agenda Lean Healthcare Capio S:t Görans modellen Bakgrund Lean Healthcare principer Lean Healthcare i praktiken, exempel akuten Lean Healthcare

Läs mer

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR)

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) 2015-03-20 M. Karlsson Marit Karlsson Med dr överläkare LAH Linköping SLS Delegation för medicinsk etik Vår tids utmaning 1. Vi kan idag (alltmer) förlänga

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR Brandskyddsutbildning (BKA) Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i

Läs mer

Kursutvärderingen efter Nordisk kurs i laparoskopisk anastomosteknik 16-18 febr 2010

Kursutvärderingen efter Nordisk kurs i laparoskopisk anastomosteknik 16-18 febr 2010 Kursutvärderingen efter Nordisk kurs i laparoskopisk anastomosteknik 16-18 febr 2010 Göran Ågren LG Larsson Lotta Schagerström Malin Harrysson Mattias Egberth o Hampus Klockhoff Övre GI sektionen vid Universitetssjukhuset

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-08 Lena Bölander verksamhetschef i samarbete med Camilla Furuskär sjuksköterska Mallen är anpassad av Nytida

Läs mer

Överenskommelse träffad mellan följande parter:

Överenskommelse träffad mellan följande parter: ST-KONTRAKT Överenskommelse träffad mellan följande parter: ST-läkare Verksamhetschef Delegerad specialist 1 Huvudhandledare ST-studierektor ST-läkarens anställning Division Verksamhetsområde Avsedd basspecialitet

Läs mer

Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL

Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL MATERIALET ÄR FRAMTAGET AV: Arbetsgruppen för handledning, huvudansvarig Richard Börjesson, AT-läkare, Caterina Finizia,

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

2011-10-17 Version:1.1 Landstingsledningen via Tommy Skau Mallversion 1.3. Uppdragsbeskrivning

2011-10-17 Version:1.1 Landstingsledningen via Tommy Skau Mallversion 1.3. Uppdragsbeskrivning Uppdragsbeskrivning 1(7) Uppdragsbeskrivning Studentmedverkan i vårdens n Uppdragsbeskrivning till ansvariga samordnare/verksamhetsutvecklare på centrumnivå, kontaktpersoner på enhetsnivå samt VFU-kansliet.

Läs mer

Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen

Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen Måndag 8 april 8:00-16:30 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning och hur man räddar liv med hjälp av hjärtstartare?

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_020

Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_020 kmc_ra_6_2 26-1-9 Lokala katastrofkommittén Vrinnevisjukhuset i Norrköping Christer Liedgren Kopia: Eva Bengtsson LiÖ katastrofberedskap Redovisning utav övning i lokal sjukvårdsledning samt stabsmetodik

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Tid: Onsdag 28 januari kl. 10:00-17:00 Plats: KTC i Huddinge, Alfred Nobels allé 8 plan 5. Stockholm Närvarande:

Läs mer

Kommunal säkerhetsutbildning i Nyköpings kommun. internkurs.indd 1 08-06-12 09.40.01

Kommunal säkerhetsutbildning i Nyköpings kommun. internkurs.indd 1 08-06-12 09.40.01 Kommunal säkerhetsutbildning i Nyköpings kommun internkurs.indd 1 08-06-12 09.40.01 Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2000 om en säkerhetsutbildning för kommunens anställda. Syftet med säkerhetsutbildningen

Läs mer

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret Johan Herlitz Professor i prehospital akutsjukvård Västa Götalands Center för utveckling av prehospital akutsjukvård Högskolan i Borås och Sahlgrenska

Läs mer

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska Akutsjukvård Gå 4 betala för 3! ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Den akuta vårdkedjan, patientsäkerhet och samarbete i fokus med prehospital triage, patientstyrning och direktinläggningar!

Läs mer

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län CKU Nordost CKU Nordväst CKU Sydväst CKU Sydost Ett CKU Fyra geografiska

Läs mer

Projekt: Fallprevention Svedala kommun

Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projektperiod: 110901-121231 Projektledare: Sofia Fredriksson, Leg sjukgymnast Projektansvarig: Anita Persson, Mas Yvonne Lenander, Enhetschef Hemsjukvården Beskrivning

Läs mer

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Kjell Norman 2014 04 23 Översyn av det akuta flödet inom Landstinget Gävleborg för att på ett patientsäkert sätt borga för att patienter får ett gott bemötande

Läs mer

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Marie Andersson 2009-11-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA Samverkansavtalet

Läs mer

Barnmorskan i förlossningsvården

Barnmorskan i förlossningsvården Unik utbildningsdag! Barnmorskan i förlossningsvården Trygg och säker förlossningsvård en utopi eller en faktisk möjlighet? Att i tidigt skede värdera riskförlossningar och underlätta det normala födandet

Läs mer

Mål: Målet är att tydliggöra, förbättra, utveckla och kvalitetssäkra den palliativa vården i livets slutskede.

Mål: Målet är att tydliggöra, förbättra, utveckla och kvalitetssäkra den palliativa vården i livets slutskede. Palliativt Kompetenscentrum i Östergötland () 2012-0-05 Till Palliativa ombud, i särskilda boenden i kommunerna, kan sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster utses. Funktionsbeskrivning för Palliativa

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem

Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Magnus Janzon Överläkare, Med Dr, Verksamhetschef Kardiologiska kliniken Hjärt- och medicincentrum Universitetssjukhuset

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

Kurs i basal endoskopi Malmö, 10 14 november 2014

Kurs i basal endoskopi Malmö, 10 14 november 2014 Kursens beteckning: Målgrupp: Kurs i basal endoskopi Blivande medicinska vuxen- och barngastroenterologer och kirurger som börjat eller avser börja utbildning inom gastrointestinal endoskopi Tidpunkt:

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN LIV HJÄLPER DIG BLI EN MER EFFEKTIV LEDARE En bra ledare är stödjande, ansvarstagande och tydlig i sin kommunikation. Han eller hon utvecklar dessutom bättre patientkontakter.

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 19-21 mars 2014 NÄL och Uddevalla sjukhus NU-sjukvården Internmedicin Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Jesper Persson Inspektörer Gradering

Läs mer

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM Anna Kullberg, ssamordnare Handlingsprogram för inklusive avvikelsehantering Mag-tarmmedicinska kliniken 1 Identifiera 2 Rapportera 3 Fastställa och åtgärda orsaker 4 Utvärdera åtgärdernas effekt 5 Sammanställa

Läs mer

Utbildningsregister. för Svenska HLR-Rådet på webben. Källestedt

Utbildningsregister. för Svenska HLR-Rådet på webben. Källestedt Utbildningsregister för Svenska HLR-Rådet på webben Projektledare Teknisk utveckling Marie-Louise Södersved Källestedt Posit.se Innehåll Utbildningsregister på hlr.nu... 3 Publik del... 3 Logga in i registret...

Läs mer

Funktion/yrke Kompetenskrav Ansvar för att utbildning sker övrigt

Funktion/yrke Kompetenskrav Ansvar för att utbildning sker övrigt Funktion/yrke Kompetenskrav Ansvar för att utbildning sker övrigt Läkare anestesi och intensivvård Katastrofmedicinsk grundutbildning (exempelvis Katastrofmedicinsk dag) PHTLS- eller ATLS-kurs Specifik

Läs mer

Implementeringsprojekt

Implementeringsprojekt Implementeringsprojekt REGIONALT VÅRDPROGRAM FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED AD/HD BUP SKÅNE BUP-KONGRESSEN 2014 GUNILLA GRANHOLM, PROJEKTLEDARE Vårdprogram för GOD VÅRD! Mål: En robust implementering av nivådifferentierad

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Statens Haverikommission utreder ett dödsfall Etikfråga? Ansvarsfråga? Verksamhetsfråga?

Statens Haverikommission utreder ett dödsfall Etikfråga? Ansvarsfråga? Verksamhetsfråga? Statens Haverikommission utreder ett dödsfall Etikfråga? Ansvarsfråga? Verksamhetsfråga? Björn-Erik Erlandsson Deputy Dean, KTH/STH björn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 4 30 1 Historiskt seminarium

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-02-14 Skaraborgs Sjukhus Skövde Medicinkliniken Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Bengt Sallerfors Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 - KUNSKAP ÄR ALDRIG TUNG ATT BÄRA - A-Assistans anordnar varje år utbildningar i syfte att stärka de anställda i sina yrkesroller. PERSONLIG ASSISTANS FÖR BARN Den 1 januari 2011

Läs mer

Instruktion till särskilt utvalda utbildare

Instruktion till särskilt utvalda utbildare Instruktion till särskilt utvalda utbildare Det här är en instruktion till dig som ska ge utbildning och färdighetsträning i bedömning och behandling av depression och värdera och hantera självmordsrisk

Läs mer

Delmål nr Metoder för lärande Uppföljning

Delmål nr Metoder för lärande Uppföljning Utbildningsplan ST Bilaga 1 Utbildningsplanen är ett dokument som tillsammans med tjänstgöringsplan utgör ST-läkarens utbildningsprogram enligt 3 kap. 3 i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten

FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten - en sammanfattning av en enkät Magnus Falk, distriktsläkare, FoU-handledare Elisabet Bergfors, distriktsläkare, FoU-handledare FoU-enheten,Linköping

Läs mer

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting Bilaga till Tilläggsavtal avs. ST-tjänst Sid. 1/5 Datum 100423 Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting ST-läkare: Vårdcentral Åtagande Specialiseringstjänstgöringen

Läs mer

Introduktionsutbildning

Introduktionsutbildning Furuboda ligger nära havet, på Skånes ostkust. Vår vision är självständiga Introduktionsutbildning Nya arbetsledare! härliga naturen som omger oss. Profilen kombineras med studier i någon av våra kurser.

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer