Verksamhetsberättelse 2010 Clinicum, LiÖ US

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2010 Clinicum, LiÖ US"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2010 Clinicum, LiÖ US

2 Innehållsförteckning 1 Personal Samarbete HU-LiÖ Utrustning Verksamhet Möten Bygget Hemsidan Akademi Ekonomin Framtid och visioner Resor och konferenser Referensgruppsmöten En CRM grupp KUL Anställda Statistik Östergötland och Regionen... 10

3 År 2010 har Clinicum US, kommit igång på allvar. Flertalet kliniker har börjat intressera sig för och startar verksamhet av olika slag. En av året största händelse var KTC konferensen som HU delen och LiÖ genomförde tillsammans. Clinicums uppdrag är att genom regelbunden träning, där praktiska och teoretiska moment varvas, ge verktyg och en handlingsberedskap som ökar patientsäkerheten inom vården. Uppdraget blir tydligare och mera genomarbetat hela tiden, verksamhet som fanns tidigare ihop med nystartade verksamhet börjar arbeta mot samma mål, en verksamhet som är säkrare och bättre rustad för de utmaningar man möter i vardagen oavsett vilken klinik man tillhör. Arbetet i Östergötland och regionen har också börjat ta form. 1 Personal Stefan Redéen arbetar 50 % på Clinicum och blev verksamhetschef den 1 januari Clinicum blev samtidigt en självständig enhet inom nya KUL (Kompetens Utbildning Lärande). Lotta Brynte har på heltid gått in som koordinator för Clinicum och sköter stora delar av driften. Roger C Larsson arbetar 80 % och är teknisk koordinator för all teknisk utrustning i samarbete med MTÖ samt operatörsansvarig för laparaskopi, endoskopi och patientsimulatorer. Det finns i dagsläget 15 st. operatörer från olika kliniker på sjukhuset. Anette Nord och Annika Englund arbetar som HLR-koordinatorer med huvudansvar för hjärtlungräddningsutbildning. De har till sin hjälp 150 HLR instruktörer på US och på centrala distriktets vårdcentraler. Under året har Anette Nord även arbetat med ett externt redaktörs uppdrag med uppdatering av nationella riktlinjer för HLR. Kommunikationspedagog Charlotte Lundgren kom tillbaka från mammaledighet den 1 september och avslutade sin anställning under hösten och kommer att ersättas. Mats Guldstrand har börjat under året och arbetar f.n. 40 %, han är intensivvårds sjuksköterska. Mats uppgifter är omvårdnasdskurser samt ersätter även Anette Nord som HLR koordinator. Det finns förutom ovan nämnd personal en referensgrupp som har uppgifter inom riktade områden. Frida Meyer, ST läkare i akutsjukvård och Patrik Hansson, narkosläkare, bägge arbetar med patientsimulatorer inom sina verksamheter samt stödjande funktion för andra inom helkroppssimulering. Ferenc Sari, narkosläkare, är konsultläkare för HLR och driver den nystartade kursen ALS. Håkan Hult, Karin Siwe och Reidar Källström är aktiva i akademiska/pedagogiska gruppen. Det finns instruktörer på varje klinik som har specifika kurser. 2 Samarbete HU-LiÖ En viktig stomme på Clinicum är samarbetet mellan HUs och LiÖs verksamheter. För HU utgör studentverksamhet grunden medan LiÖ-delen har kompetensutveckling för landstingetsmedarbetare som grund. Samarbete sker i vardagen i form av lokaler, utrustning och gemensam utveckling av simuleringsverksamheten. Små och stora simulatorer används återkommande ihop. En visionen är att även skapa gemensamma utbildningstillfällen som genomförs under utbildning och sedan i yrkeslivet. Under året har ett samarbetsavtal börjat ta plats. 3

4 3 Utrustning Befintlig utrustning på Clinicum: - Patientsimulator SimMan 3G, en helkroppssimulator. -SimBaby samt SimNewB,baby helkroppssimulatorer. - LapSim simulator för laparoskopisk/ titthålskirurgi kan användas för simulering. Detta görs i validerad form, individuellt och i kursverksamhet. Under 2010 har ytterligare en LapSim inhandlats, vi har nu två stycken. - AccuTouch /endoskopisimulator, med möjlighet till gastro och coloscopi, ERCP och bronkoskopi. Under året har behov av ytterligare en endoskopi simulator formulerats. - Cricoid stick simulator (2 st) och Intubationshuvuden för akut luftvägsträning finns för vuxen och barn. - Mega code kid: A-HLR junior - Intraosseös nål: Vuxen och barn. - Artärnål: Vuxen och barn. - Simulator för femoralispunktion - Intubationshuvud: vuxen, svår luftväg, barn och neonatal - HLR-dockor: vuxna, junior, baby, A-HLR-docka 4 Verksamhet Kurser som har sin verksamhet på Clinicum idag är: A. ALERT - ALERT är en i England utvecklad endagskurs som fokuserar på omhändertagande av svårt sjuk patient på vårdavdelning. Kursen bygger på välkända bedömningskoncept enligt A (airway), B (breathing), C (circulation), D (disability) och E (exposure) och har som mål att utbilda yngre läkare och sköterskor i att förutse, identifiera, förebygga och behandla patienter i riskzon att utveckla kritisk sjukdom, för att på så sätt reducera risken för en ytterligare försämring och minimera antalet icke förväntade hjärtstillestånd på vårdavdelning. Kursen omfattar en heldag och innehåller både föreläsningar och praktiska moment. Det finns underlag som visar att om medarbetare går denna kurs så upptäcks alarmerande symtom tidigare och då minskas intensivvårdsbehovet och därmed även kostnader. Kursen är lokal för Östergötland. B. BKT Basal kirurgisk Teknik är en nationell grundkurs i kirurgisk teknik för ST läkare i kirurgi. Omfattningen är tre dagar där både teori och praktik ingår. Den är obligatorisk för alla ST-läkare i kirurgi i hela Sverige. Nationell ledningsgrupp finns inom svensk Kirurgisk Förening där föreningen är huvudman. Säkerhet och diatermi, sutur/knytteknik, kärlsutur och kärlpatch, tarmanastmos i flera varianter, något om den lilla kirurgin samt grundläggande laparoskopi ingår. BKT kursen går fn. på fem platser i Sverige, Linköping är drivande. Under 2010 så Éva Tamás från Thorax-kärl kirurgiska kliniken på US påbörjat forskning för att utvärdera utfallet hos de ST läkare som har gått BKT kursen. I första hand i Linköping men även i Sverige. 4

5 C. HLR Hjärt Lung Räddning HLR-enheten organiserar rutiner för hjärt-lung räddning på Universitetssjukhuset i Linköping samt för närsjukvården i centrala distriktet, kvalitetssäkrar HLR-arbetet samt ansvarar för information och marknadsföring gällande HLR. För att nå uppsatta mål (HLR inom 1 min, larm inom 1 min, defibrillering inom 3 min samt registrering och uppföljning av behandlingsresultat) krävs välutbildad personal, väl fungerande larmorganisation och snabb tillgång till adekvat utrustning vilket är frågor som HLR-enheten aktivt arbetar med. Intresset för utbildning har varit stort hela året från såväl sjukvårdspersonal som skolor och allmänhet. Under året har HLR-enheten utbildat 445 personer. HLR-enheten erbjuder utbildning i HLR med AED-Hjärtstartare, S-HLR, D-HLR, A-HLR samt Livräddande första hjälpen till barn. All utbildning sker i enlighet med de standardiserade utbildningsplaner som utarbetats av Svenska rådet för hjärt-lungräddning. Samtliga plötsliga oväntade hjärtstopp som inträffar på US där HLR påbörjats registreras i ett nationellt kvalitetsregister. År 2010 skedde 59 plötsligt oväntade hjärtstopp på US varav 46 procent skrevs ut levande. GTT, Global Trigger Tool, är ett instrument som används för att identifiera och mäta förekomst av skador i vården. Genom strukturerad journalgranskning letar man efter s. k triggers, som kan indikera ett möjligt avsteg från det normala vårdförloppet. På uppdrag av patientsäkerhetsenheten granskas alla hjärtstoppsuppföljningar samt övriga larm, vilket tillsammans 2010 var 100 st. MEWS, Modified Early Warning Score, är ett redskap för att underlätta identifiering av vuxna patienter med sviktande vitala funktioner så att adekvat behandling kan ges tidigt samt är även ett redskap vid kommunikation kring en svårt sjuk. En ny version av MEWS samt tydligare riktlinjer för när status ska kontrolleras togs i bruk februari Genom förbättrad övervakning är målet att tidigt identifiera patienter som behöver intensivvård, reducera antalet oväntade hjärtstillestånd samt reducera antalet oväntade dödsfall. Vid 70 % av GTT granskningarna 2010 hade MEWS dokumenterats (jmf år %). För att nå ut med information och förankra nyheter gällande HLR och MEWS skickas månadsbrev till instruktörerna, 2 st instruktörsmöten har genomförts samt en HLR/MEWS ansvarig läkare har utsetts per klinik. På uppdrag av Svenska rådet för HLR ingår medarbetare från Clinicum i arbetsgrupper med ansvar att utarbeta nya nationella riktlinjer vilka ska presenteras i oktober D. ALS Advanced life support är en ny verksamhet som håller på att växa fram. Det är en internationell kurs i avancerad Hjärt Lung Räddning som används i många av Europas länder. Ferenc Sari, narkosläkare på US, har ansvar för detta och även internationell erfarenhet inom området. Under 2010 har Sveriges första ALS kursen genomförts och flera är planerade I tidskriften SFAI skrev Ferenc Sari en artikel om Sveriges första ALS kurs som genomfördes i Linköping på Clinicum. Deltagare var stora delar av Svenska HLR rådet med vilka ett samarbete om ALS har inletts. 5

6 E. Laparoskopiska kurser Laparaskopisk verksamhet är sedan länge en etablerad operations metod och access till bukhålan. Under 2010 har laparaskopiska endagars grundkursen hållits. Från början så har Kirurgiska kliniken och Kvinnokliniken ett samarbete om en grundläggande kurs i basal laparaskopi inkl bukaccess. Clinicum och kirurgiska kliniken har utvecklat en kurs som heter körkort för kirurger. Den ges till ST läkare i kirurgi, hur Kvinnokliniken och kirurgen ska fortsätta samarbetet om grundkursen i laparaskopi utvärderas i början av Flera s.k. Körkorts kurser är inplanerade under F. Gyn/Obstetrik Förlossningsmodeller finns och verksamhet för detta är igång. Kursansvariga är Marie Blomberg, MLA samt Marie Nelson, Vårdutvecklare. Kursen är för alla läkare, barnmorskor och undersköterskor som arbetar på förlossningen och varje medarbetare ska deltaga minst 1g/år. Både barnmorskor, läkare och undersköterskor schemaläggs för detta. Kursen hålls 6ggr/år med ca 12 deltagare/ tillfälle, samt 5 instruktörer. På PROBE tränas akuta obstetriska situationer enligt ALSOmodell som är ett internationellt koncept för färdighetsträning i akut förlossningshjälp för läkare och barnmorskor. ALSO= Advanced Life Support in Obstetrics. Ett systematiskt sätt att handlägga dessa situationer, ofta med hjälp av ramsor. De stationer som tränas= 1) VE och skulderdystoci 2) Sätesförlossning 3) Duplexförlossning 4) Postpartumblödning Från början var det mycket handgrepp och systematik som tränades, numera har träningen utvecklats till team och kommunikationsövning. Teamet får ett fall vid varje station och sen agerar de som vid en verklig situation. Några situationer filmas och används sen vid återkoppling och utvärdering som sker i slutet av kursen. Mål med kursen är att alla som jobbar på förlossningsavdelningen ska ha en handlingsstrategi vid akuta obstetriska situationer, kunna handgreppen, kunna den systematiska handlingsplanen, kunna fungera i team samt ha tydlig kommunikation. Utvärdering: I anslutning till varje kurstillfälle fyller deltagarna i en utvärdering på själva kursen (samordnade frågor med Clinicum) Under hösten 2010 har även en webbaserad enkät skickats ut med frågor om deltagarna har haft nytta av sina kunskaper i det praktiska arbetet. Den är inte helt utvärderad men visar att av de som svarat på enkäten tycker 100% att de har haft nytta av träningen i den kliniska vardagen. Det har även kommit endel tips på hur träningen kan utvecklas. Vi följer också månadsvis våra medicinska mål, där vi ser andelen postpartumblödningar, asfyktiska barn, normalförlossningar och sfinkterskador som kan relateras till de situationer som tränas under kursen. 6

7 G. Endoskopisk verksamhet Under våren 2010 hölls en kommer en regiondag med temat GI blödning. Flertalet kirurger och team från regionen medverkade. Även ett antal företag är representerade för att presentera sina olika hjälpmedel vid GI blödning (för att stoppa patienter med blödning från magtarmkanalen). En grundkurs i endoskopi för gastro och coloscopi är under uppbyggnad En grundkurs i bronkosopi har inte kommit igång 2010, vi siktar på ny start 2011 istället. Klinikutbildningsdagar Under året har flera kliniker förlagt sina utbildningsdagar på Clinicum, bl. a kirurgkliniken, kardiologiska kliniken, BRIVA, NIVA, infektion, LAH samt bemanningsenheten. Exempel på tema och innehåll under dessa dagar har varit; patientsäkerhet, kommunikation/sbar, hygien, HLR, urinkatetrisering, sugteknik, såromläggning och scenarioträning, omhändertagande av svårt sjuk, med helkroppssimulator. Ett flertal studiebesök har anordnats under hösten med deltagare från US, nationellt och internationellt. I. Grundläggande kurs i kirurgisk teknik. Grundläggande kurs i kirurgisk teknik planeras i samarbete mellan opererande specialiteter och akutläkare till v (Samarbete. Första kursdagen är 11/5.) Frida Meyer, ST i akutmedicin och Stefan Redéen, kirurg är kursansvariga. J. Måldokument för kursplanering och kursutvärdering används och kurserna utvärderas i Leo verktyget för att kunna beforskas. 5 Möten Ledningsgruppen har haft möten en gång per månad, protokoll finns.. Styrgrupp har startats och består av Vårddirektör Tommy Skau, Personaldirektör Mats Udin, Utvecklingsdirektör Martin Magnusson, Studierektor Wolfram Antepohl och Verksamhetschef Stefan Redéen. Styrgruppen träffas 1-2 ggr. per termin. KUL har kommit tillunder året och har 2-3 träffar per termin. Avdelningsmöten hålls varje måndag, en gång per månad är det gemensamma möten med HU och LiO delen av Clinicum. 6 Bygget Takläckage har tyvärr varit ett återkommande tema även Dalkia och Landstingsfastigheter är inkopplade. 7

8 7 Hemsidan är under utveckling och kommer att bli betydligt mer interaktiv under Akademi En akademisk grupp bestående av Karin Siwe, Håkan Hult och Reidar Källström börjar ta form, Stefan Redéen är adjungerad. 9 Ekonomin var i balans 2010 förutom poster för hyra, städning och IT där det har justerats inför Olika externa sponsrings ansökningar planerar man att genomföra under Akademiska gruppen skall skriva en ansökan som kan användas i flera sammanhang med justeringar relaterat till aktuellt område. 10 Framtid och visioner Personal och simulator(s) behovet framöver kommer med all sannolikhet att växa. Sk. körkortsmodell av lämpligt slag tar plats inom svensk sjukvård. Den årliga KTC-träffen kommer att arrangeras av Clinicum, Linköping den 30/9-1/ I framtiden är intentionen att även kunna presentera vad de som genomgått en kurs på Clinicum fått med sig och hur vården påverkas av detta. Akademiska gruppen, CRM gruppen, samarbetet mellan PSE (Patientsäkerheten) och KMC (Katastrofmedicinskt Centrum) är här viktiga delar liksom att vi under 2011 satsar på att bli ackrediterat som simulerings center enligt svensk modell. Vi är med och bygger upp ett nationellt nätverk för simulerings center, detta nätverk skall ackreditera Clinicum. 11 Resor och konferenser Öresundssymposiet besöktes under våren. Nationella KTC konferensen hade sitt årliga möte förlagt till Ekoxen där HU och LiO delen drev konferensen tillsammans. Det var ett mycket lyckat och uppskattat möte som bla resulterade i start på en nationell grupp för simulering. 12 Referensgruppsmöten hålls en gång per termin med aktuella teman. Under 2009 har vi haft simulering och utvärdering som tema. Under våren så hölls även en sk flygdag med aspekter från flyg och simulering. 13 En CRM grupp är bildad med bred verksamhet. Detta är en verksamhet som håller på att startas upp. Flera personer från både US, ViN och LiM är inblandade. 13 januari hålls ett gemensamt forum bla Johan Thor från Jönköping. Ann-Sofie Sommer ihop med Stefan Redéen leder verksamheten. 8

9 Patientsäkerhetsenheten (PSE), Katastrofmedicinskt centrum (KMC) och Clinicum har detta som samarbetsprojekt. 14 KUL (kompetensutveckling och lärande inom LiÖ) organisationen växer fram med Resurscentrum som processägare. KUL kommer att bestå av VFU kansliet, AT/ST kansliet, Clinicum och Kompetenscenter, där landstingspedagogen har en genomgående roll. 15 Anställda Flertalet anställda på Clinicum arbetar även kliniskt för att det skall finnas en tydlig förankring i det arbete vi utför på Clinicum. Över tid kan detta variera men grunden är att alla skall ha kliniskt arbete i någon mån. 16 Statistik Antal personer som gått kurs på Clinicum 2010 totalt 3226 HLR 1900 Kurser övr. totalt (Alert 160, BKT 32, ALS 15, Lapscopi 12, PROBE 30, BKT akutläkare 16, rehab 15) 182 Klinikdagar (infektion 57, ortoped 80, NIVA 115, barn 230, akutklin 50, bemanningsenheten 40, kardiologen 100, LAH 15, KAVA 20) 707 Verksamhetsnära simulering med simbaby Simman och Sim man 3G ( IVA+OP 64-Akuten 150-Barn/förlossning/barnkir 200) 414 Studiebesök, antal grupper 15 Utdelade körkort i Lap scopi 8 SBAR utbildningstillfällen introducerat på ett fåtal kliniker (<5) 9

10 17 Östergötland och Regionen Norrköping och Kalmar är de orter som visat störst intresse att vara med i utvecklingen. Norrköping har en grupp som börjat arbeta ihop med Clinicum, ytterligare kontakter tas våren I Kalmar är det flera intresserade och den 2 februari 2011 åker några ur Clinicum personal dit för samtal och workshop. Linköping Stefan Redéen, Roger Larsson, Annika Englund, Anette Nord, Lotta Brynte 10

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Patientsäkerhetsberättelse 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Övergripande mål och strategier...3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...5 Struktur

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Teamarbete & Förbättringskunskap

Teamarbete & Förbättringskunskap Teamarbete & Förbättringskunskap två kärnkompetenser för god och säker vård SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet Redaktör och

Läs mer

No 1. 2011. patientsäkerhet skärpt ansvar. tema: nya verktyg Skördar frukten av planerad vård

No 1. 2011. patientsäkerhet skärpt ansvar. tema: nya verktyg Skördar frukten av planerad vård Till slut känner jag mig som en yr höna som springer runt och letar efter luppar, berättar Monika Asplund. Det skulle vara bra om vi på golvet hade en bättre dialog med dem högre upp, att de kommer och

Läs mer

Läkarsekreterares arbetsvillkor

Läkarsekreterares arbetsvillkor Revisionsrapport* Läkarsekreterares arbetsvillkor Landstinget Halland 5 november 2007 Bo Thörn *connectedthinking Sammanfattning Revisorerna i Landstinget Halland har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister NYTTAN #2014 En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister INTERVJU De psykiatriska kvalitetsregistren är på väg att bli användbara verktyg för största patientnytta. Det säger

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Rapport 2007:29 R. Goda exempel. på hur universitet och högskolor arbetar med studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård

Rapport 2007:29 R. Goda exempel. på hur universitet och högskolor arbetar med studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård Rapport 2007:29 R Goda exempel på hur universitet och högskolor arbetar med studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård Goda exempel Rapport 2007:29 R Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin ORDLISTA AT Allmäntjänstgöring är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Tjänsteskrivelse 2011-03-17 SN 2007.0135 Handläggare: Erica Gunnarsson Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Mars 2011 Erica Gunnarsson Gunilla

Läs mer

Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård?

Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård? Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård? 19 Rapport från idéseminariet om palliativ vård på grundnivå i vårdutbildningarna 3 Inledning 4 Alla

Läs mer

Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa. Synprojektet. För barn och ungdomar med synnedsättning i Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän

Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa. Synprojektet. För barn och ungdomar med synnedsättning i Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa Synprojektet För barn och ungdomar med synnedsättning i Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän SYNPROJEKTET För barn och ungdomar med synnedsättning i Habiliteringen

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer