MALMÖ UNIVERSITET UTKAST MÅLBILD 2022

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MALMÖ UNIVERSITET UTKAST MÅLBILD 2022"

Transkript

1 Dnr LED /548 1 (av 9) Kerstin Tham, rektor, professor 1. Inledning MALMÖ UNIVERSITET UTKAST MÅLBILD 2022 Denna målbild för Malmö universitet ska användas som utgångpunkt för det fortsatta strategiska arbetet med att utforma Malmö universitet inför Den kortfattade målbilden har huvudfokus på forskning och forskarutbildning, är preliminär och behöver revideras över tid. Vi behöver presentera en målbild för vårt nya universitet i det fördjupade underlaget som lämnas till regeringen vid årsskiftet inför universitetsstatus Det fördjupade underlaget inklusive målbilden ska även ligga till grund för utformningen av en universitetsgemensam strategisk plan för Malmö universitet Den strategiska planen ska under våren 2017 utformas tillsammans med medarbetare och studenter vid Malmö högskola och baseras på Strategi 2020 och fakulteternas förslag på strategiska prioriteringar för forskning och forskarutbildning inför Fakulteternas förslag till prioriteringar ska godkännas av fakultetsstyrelserna senast den 31 mars 2017 och ligga till grund för den universitetsgemensamma strategiska planen som ska beslutas av högskolestyrelsen i juni 2017 i samband med styrelsens beslut om resursfördelning Det glädjande beskedet om universitetsstatus Den 16 juni 2016 fick Malmö högskola det glädjande beskedet att Malmö högskola ska bli universitet den 1 januari I regeringens pressmeddelande ( och ett debattinlägg i Sydsvenskan ( ) betonades att Malmö högskola profilerar sig genom att Postadress Malmö högskola Rektor Malmö Besöksadress Nordenskiöldsgatan 1 Telefon Fax E-post Webb

2 DnrLED /548 2 (av 9) kombinera hög akademisk kvalitet med fler- och tvärvetenskapliga angreppssätt och ett nära samarbete med det omgivande samhället. Det framkom även att beslutet är en viktig del i regeringens långsiktiga satsning på utbildning och forskning, som görs för att möta samhällets utmaningar och utveckla Sverige som ledande kunskapsnation. 2. Vad kännetecknar Malmö universitet? Ett universitet har en akademisk kultur som kännetecknas av akademisk frihet, integritet och kvalitet. Universitet försvarar det fria ordet och den fria tanken samt har som mål att värna respekten för frihet, demokrati och jämlikhet. Ny kunskap, hög akademisk och därmed vetenskaplig kvalitet är det främsta målet för forskningen och ett universitet kultiverar därför vetenskapliga traditioner och uppfattningar om vad som utmärker hög kvalitet i forskningen. Forskning och akademisk kollegialitet med hög integritet är en förutsättning för akademisk kvalitet (fritt hämtat ur Göran Bexells bok Akademiska värden visar vägen, 2011). Detta ligger väl i linje med Malmö högskolas strävan efter att skapa en kreativ akademisk kultur som präglas av mångfald och jämställdhet. Malmö högskola strävar även efter att alla medarbetare och studenter ska vara delaktiga i att tillsammans utforma och bedriva högskolans verksamhet. Malmö högskola har under årens lopp utvecklat en profil som kännetecknas av globalt engagemang, samhällsengagemang och ett flervetenskapligt och utmaningsbaserat förhållningssätt i utbildning, forskning och samverkan. Breddad inkludering och deltagande i högre utbildning är en viktig del av högskolans samhällsengagemang och berikar mångfalden i den akademiska kulturen och lärandet. Kunskapsutvecklingen inom både utbildning och forskning sker ofta i samverkan mellan aktörer inom olika samhällssektorer, såsom offentlig och idéburen sektor samt näringslivet. Olika former och metoder för deltagande, samskapande, samproduktion och samlärande används inom både forskning och utbildning kring frågeställningar som har sin utgångpunkt i viktiga och komplexa samhällsutmaningar. Högskolan får nu möjlighet att ta nästa steg i sin akademiska utveckling och att skapa ett universitet som bedriver långsiktig forskning och utbildning på hög internationell nivå. Detta innebär ett nyskapande universitet som bygger vidare på Malmö högskolas värdegrund och ansatser som har funnits med sedan starten, såsom breddad rekrytering av studenter och utveckling av flervetenskapliga akademiska miljöer för att i utbildning och forskning kunna adressera komplexa samhällsutmaningar i samverkan med det omgivande samhället. 3. Malmö universitets vision, verksamhetsidé och kärnvärden

3 DnrLED /548 3 (av 9) Malmö högskolas vision, verksamhetsidé och kärnvärden utgör en grund för fortsatt utveckling av Malmö universitet (se högskolans strategiska plattform 2020). Nedan presenteras en kort version: Vision: En värld där mångfald, kunskap och kreativitet omsätts i handling för hållbar samhällsutveckling Verksamhetsidé: Att bedriva utbildning och forskning för hållbar samhällsutveckling Kärnvärden: Mångfald, kreativitet, kvalitet och samhällsengagemang 4. Gemensam målbild för Malmö universitet Det är mycket glädjande att vi genom att uppnå universitetsstatus ges möjlighet att skapa en bättre balans mellan utbildning och forskning. Detta innebär att vi kan utveckla en mer långsiktig forskning på hög internationell nivå. Genom att skapa bättre integration mellan utbildning, forskning och samverkan förstärks utbildningens och forskningens kvalitet. Vår verksamhet har hög samhällsrelevans och sker i nära samverkan med det omgivande samhället. Vi behöver nu formulera en gemensam målbild för Malmö universitet som ligger till grund för det fortsatta strategiska arbetet med att skapa ett nytt och nyskapande universitet. Tanken är att målbilden baseras på Malmö högskolas nuvarande vision, verksamhetsidé och kärnvärden och bygger vidare på vår högkvalitativa forskning, utbildning och samverkan. Ett förslag på en kortfattad definition av vad vi vill uppnå, dvs en övergripande målbild för Malmö universitet är att: Malmö universitet bedriver högkvalitativ och långsiktig utbildning och forskning i nära samverkan med det omgivande samhället för att skapa, dela och nyttiggöra kunskap som bidrar till en hållbar samhällsutveckling såväl lokalt som globalt. Malmö universitet har även en viktig roll i att identifiera och definiera viktiga och framtida samhällsutmaningar. 5. Fyra gemensamma målområden Målbilden behöver brytas ned i prioriterade målområden och nedan ges förslag på fyra målområden: A. Uppnå balans mellan forskning och utbildning Idag har Malmö högskola en obalans mellan utbildning och forskning, vilket innebär att vi har en omfattande utbildningsverksamhet men enbart

4 DnrLED /548 4 (av 9) ett fåtal starka forskningsmiljöer som bedriver långsiktig forskning på hög internationell nivå. I och med att vi får universitetsstatus, vilket bland annat innebär ökat forskningsanslag, kan vi skapa en bättre balans mellan forskning och utbildning, vilket i sin tur bidrar till ytterligare kvalitetsstärkning av den akademiska verksamheten. Vår ambition är att vi om fem år har cirka en tredjedel forskning och två tredjedelar utbildning. En förutsättning för att nå detta mål är att vi liksom idag kan attrahera externa forskningsmedel på samma nivå som statsanslaget för forskning. När basanslaget för forskning ökar med betydande belopp måste även den externa finansieringen öka kraftigt. Vi behöver därför prioritera att söka externa forskningsmedel men även undersöka möjligheterna att skapa nya forskningsresurser genom fundraising. En annan viktig förutsättning för utvecklingen av en mer omfattande forskning på hög internationell nivå är att skapa långsiktiga relationer med olika samarbetspartners som resulterar i gemensamma forskningsprojekt och internationella sampublikationer som kan ligga till grund för nya innovationer och lösningar på morgondagens samhällsutmaningar. B. Säkerställa att all utbildning håller hög kvalitet och är forskningsanknuten Idag har Malmö högskola en stor bredd i utbildningen och det är svårt att upprätthålla en stark forskningsanknytning av samtliga utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. I samband med att högskolan får universitetsstatus och ökade forskningsanslag 2018 öppnas nya möjligheter att bedriva utbildning som har hög kvalitet och stark forskningsanknytning. Målet är att alla studenter och lärare på olika sätt ska vara aktivt involverade i forskningen vilket skapar goda förutsättningar för studenterna att utveckla ett kritiskt förhållningssätt och en förmåga att värdera och integrera ny kunskap i sin framtida yrkesutövning. Utbildning vid Malmö universitet ska även fortsättningsvis ha hög samhällsrelevans, främja breddat deltagande och vara samverkans- och verksamhetsintegrerad. Utbildningen på forskarnivå bidrar till att länka ihop forskning och utbildning. Genom att Malmö högskola blir universitet skapas möjligheter att inrätta nya forskarutbildningsämnen inom strategiskt utvalda områden, med god effekt för kvaliteten inom både utbildning och forskning. C. Skapa sammanhållna och berikande akademiska miljöer som kännetecknas av en kritisk massa där det bedrivs forskning på hög internationell nivå En viktig förutsättning för att utveckla högkvalitativ forskning på hög internationell nivå är att det skapas sammanhållna och berikande akademiska miljöer som kännetecknas av en kritisk massa av forskare på olika nivåer, lärare och doktorander men även studenter på grundnivå och avancerad nivå. I samband med att högskolan får universitetsstatus öppnas

5 DnrLED /548 5 (av 9) nya möjligheter att skapa berikande akademiska miljöer och forskargrupper samt att stärka ledarskapet inom forskningen. I dessa miljöer som kännetecknas av universitetets kärnvärden, mångfald, kreativitet, kvalitet och samhällsengagemang, formuleras forskningsfrågor med en hög grad av originalitet och samhällsrelevans. D. Utveckla flervetenskapliga forskningsprogram och forskarskolor inom ett mindre antal tematiska fokusområden relaterade till samhällsutmaningar Malmö högskola har sedan starten haft en ambition att bidra med sådan ny kunskap som krävs för att skapa en hållbar samhällsutveckling, såväl lokalt som globalt. Vi får nu möjlighet att utveckla långsiktig forskning och forskarutbildning som har sin utgångpunkt i angelägna samhällsutmaningar och som sker i nära samverkan med olika samhällsaktörer. Arbetet med att definiera angelägna samhällsutmaningar och flervetenskapliga fokusområden är en del av denna utveckling. Forskare, lärare och doktorander med stark förankring inom olika ämnesområden och som representerar en mångfald olika perspektiv ges möjlighet att vara delaktiga i att bygga upp flervetenskapliga forskningsprogram och forskarskolor inom ett mindre antal tematiska fokusområden (fokus: komplexa samhällsutmaningar). Vi ska i första hand förstärka institutionernas forskningsmiljöer och samtidigt skapa ett mindre antal universitetsgemensamma flervetenskapliga program och forskarskolor där institutionernas forskningsmiljöer, programmen och forskarskolorna berikar varandra. 6. Hur ska Malmö universitet uppnå målbilden? För att uppnå målbilden för Malmö universitet 2022 behövs universitetsgemensamma strategier för vilka prioriteringar som bör göras på olika nivåer inom organisationen. Under 2017 kommer ett brett arbete där medarbetarna har stor delaktighet att genomföras för att fastställa dessa prioriteringar. I återstoden av detta kapitel förs preliminära resonemang kring några strategiska prioriteringar som behöver adresseras i det fortsatta arbetet med att formulera en universitetsgemensam målbild och strategisk plan för Malmö universitet Avsnittet nedan har huvudfokus på strategiska prioriteringar inom forskning och forskarutbildning. Det är dock viktigt att påtala att Malmö universitet har en tydlig ansats, liksom nuvarande Malmö högskola, att integrera utbildning, forskning, forskarutbildning, samverkan och nyttiggörande av forskning/innovation i den dagliga akademiska verksamheten. I det fördjupade underlaget som ska skickas in till regeringen i december 2016 kommer vi även att presentera strategisk utveckling av dessa viktiga områden av vår framtida verksamhet.

6 DnrLED /548 6 (av 9) Strategiska prioriteringar inom forskning och forskarutbildning Målet är att forskningen vid Malmö universitet under de närmaste åren ska växa, vara långsiktig och hålla hög kvalitet på en internationell nivå. Ämnesområden som redan idag bedriver högkvalitativ forskning behöver prioriteras för en fortsatt långsiktig och gynnsam utveckling. Andra ämnesområden som har potential att bedriva forskning på hög internationell nivå och som ligger i linje med universitetets fokus på samhällsutmaningar bör identifieras och prioriteras i universitetsgemensamma strategiska satsningar. Målet är att skapa sammanhållna akademiska miljöer vid universitetets institutioner och samtidigt skapa flervetenskapliga universitetsövergripande program och forskarskolor för att universitetet ska utveckla en forskning som är både djup och bred. Detta är något som behövs för att bedriva högkvalitativ forskning som adresserar komplexa och angelägna samhällsutmaningar. Forskningsmiljöer Den mest prioriterade satsningen är att skapa berikande forskningsmiljöer som främjar utvecklingen av långsiktig och högkvalitativ forskning som har en hög grad av originalitet och som bedrivs i samarbete med andra internationella forskare men även andra samarbetspartner inom olika samhällssektorer, såsom offentlig sektor, näringsliv och idéburen sektor. Dessa forskningsmiljöer har sin hemvist vid universitetets institutioner vilket innebär att prefekterna har ett stort ansvar för att främja utvecklingen av forskningsmiljöerna. Detta kan göras på olika sätt. Ett sätt som redan används vid vissa fakulteter är att skapa forskningsplattformar som kan användas för att bygga upp en forskargrupp/forskningsmiljö kring ett tydligt avgränsat forskningsämne. Finansiellt stöd för forskningsplattformar utlyses och erhålls i konkurrens inom fakulteten. För att stärka forskningsanknytningen av utbildningen är det viktigt att involvera lärare och studenter på olika nivåer. Strategiska nyrekryteringar Ett annat prioriterat område för att få en gynnsam tillväxt inom forskning och forskarutbildning vid Malmö universitet är att rekrytera forskare och doktorander på olika nivåer beroende av behovet inom olika ämnesområden eller miljöer. Det höjda forskningsanslaget ger möjlighet till större andel forskning i tjänsten för vissa av Malmö universitets forskare (till exempel professorer och docenter), men det finns också behov av att nyrekrytera ett antal forskare, särskilt blivande forskningsledare, inom strategiskt utvalda områden. Sådana rekryteringar kan kompletteras med stöd till och utbildning av framtidens forskningsledare. Konsoliderad forskarutbildning med förstärkt finansiering Regeringens aviserade ökning av anslaget för forskning och forskarutbildning 2018 skapar möjligheter att förstärka forskarutbildningen

7 DnrLED /548 7 (av 9) som är en viktig förutsättning för att skapa sammanhållna akademiska miljöer och tillväxt inom forskningen. Förstärkningen bör i första hand gälla de befintliga forskarutbildningsämnena. Malmö högskola bedömer inte att universitetsstatusen som innebär en generell rätt att inrätta ämnen på forskarnivå på kort sikt kommer att leda till inrättandet av något större antal nya forskarutbildningsämnen. Tvärtom har den interna utvärdering som genomförts vid högskolan visat att det finns behov av att bygga ut vissa av de befintliga forskarutbildningsämnena som annars riskerar att bli underkritiska. Därför kommer den del av resursförstärkningen som Malmö högskola riktar mot forskarutbildningen i första hand användas till olika typer av såväl kvantitativ som kvalitativ konsolidering. Ett viktigt verktyg för detta är anordnandet av forskarskolor som har sitt ursprung i de befintliga forskarutbildningsämnena eller de flervetenskapliga forskarutbildningsområdena när det saknas en kritisk massa av doktorander och handledare. På längre sikt är det önskvärt att även etablera flervetenskapliga forskarskolor inom fokusområden som adresserar framtidens samhällsutmaningar. Doktorander från olika forskarutbildningsämnen ges på detta sätt möjlighet att bygga upp flervetenskapliga forskarnätverk för framtiden. Fokusområden Med start 2017 genomförs en särskild satsning för att skapa högskolegemensamma och flervetenskapliga forskarnätverk och på sikt forskningsprogram (fokusområden) inom tematiska områden som adresserar angelägna samhällsutmaningar lokalt, nationellt och globalt. Denna satsning bygger vidare på tidigare forskning vid Malmö högskola och är uppdelad i två separata delar, en utlysning av stöd till forskarnätverk och i ett senare skede utlysning av stöd till forskningsprogram (fokusområden). Strategiska internationella allianser En viktig förutsättning för att bedriva högkvalitativ forskning på internationell nivå är att forskarna och doktoranderna samarbetar med andra internationella forskare inom området. För att främja internationella samarbeten inom forskningen som leder till gemensamma forskningsprojekt planerar Malmö universitet att gradvis fördjupa samarbete med ett begränsat antal strategiskt valda partneruniversitet. Samarbetet bör så långt det är möjligt gälla såväl utbildning som forskning, samverkan och administration. Kännetecknande för dessa partneruniversitet bör vara att de håller hög internationell klass när det gäller forskning och undervisning så att de är intressanta både för studentoch lärarutbyten och forskningssamarbeten, samt att deras strategi och kärnvärden står i samklang med Malmö universitets så att lärosätena kan vara till ömsesidigt stöd i sin fortsatta utveckling. Strategiska partneruniversitet bör i första hand väljas inom Malmö universitets internationella nätverk eller bland universitet med vilka Malmö universitet

8 DnrLED /548 8 (av 9) tidigare byggt upp bilaterala samarbeten inom undervisning och/eller forskning. Även samverkansaspekter bör tas i beaktande. Omfattande sampublicering med framstående utländska lärosäten är ett tecken på att ett lärosätes forskning håller hög internationell standard och är intressant för forskare i den övriga världen. Som framgår av framtagen statistik är Malmö högskolas sampublikation med utländska lärosäten relativt begränsad, men dock ökande i omfattning. Ett mål för Malmö universitet är att öka denna typ av sampublicering. Strategiska forskningsallianser med offentlig sektor, idéburen sektor och näringslivet Målet är att Malmö universitets forskning och utbildning även fortsättningsvis ska ha hög samhällsrelevans vilket innebär att verksamheten sker i nära samverkan med olika aktörer i det omgivande samhället. Det öppnas nu nya möjligheter att skapa mer långsiktiga allianser och forskningsprojekt i samarbete med till exempel kommuner, landsting, idéburna organisationer och näringsliv. Genom att skapa mer långsiktiga allianser med företag som delar sitt forskningsintresse med våra forskare kan Malmö universitet erhålla utökat forskningsstöd från bland annat KK-stiftelsen, vilket främjar utvecklingen av forskningsmiljöerna och innovationsarbetet vid institutionerna men även bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att bland annat skapa nya arbetstillfällen. Ekonomiska förutsättningar för forskning och forskarutbildning För att uppnå Malmö universitets målbild 2022 och skapa en balans mellan utbildning och forskning vid Malmö universitet behöver vi skapa goda ekonomiska förutsättningar för forskning, forskarutbildning och forskningsanknytning av utbildning. För att Malmö högskolas anslag för forskning och forskarutbildning ska hamna på samma nivå i relation till grundutbildningsanslaget som för de övriga nya universiteten måste forskningsanslaget på några års sikt öka med minst ytterligare 100 mkr. Om en sådan ökning inte genomförs kvarstår svårigheten att forskningsanknyta delar av Malmö universitets stora och viktiga professionsutbildningar och de möjligheter till viktig forskning som universitetsstatusen skulle innebära riskerar att förfelas. Nya finansieringskällor Förutom intensifierat samarbete med traditionella svenska och internationella forskningsfinansiärer inleds under 2016 förberedelser för fundraising, med målet att ha en organisation på plats för detta till 2018 då Malmö högskola/universitet firar tjugoårsjubileum. Förstärkt stöd till forskare och forskningsledare att söka externa medel En viktig förutsättning för att Malmö universitet ska uppnå en balans mellan utbildning och forskning är att forskarna bedriver högkvalitativa

9 DnrLED /548 9 (av 9) forskningsprojekt och i högre grad än nu kan konkurrera om extern forskningsfinansiering. Att skriva forskningsansökningar av hög kvalitet kan understödjas genom att vi formulerar långsiktiga sökstrategier på olika nivåer i organisationen och utvecklar olika former av forskarstöd. Seniora forskare som har varit framgångsrika i att erhålla externa forskningsbidrag kan till exempel stödja yngre forskare genom kritisk granskning av deras ansökningar etc. Högskolans forskarservice erbjuder idag, med relativt begränsad bemanning, stöd till forskare vid större nationella och internationella ansökningar, däribland Horisont Man arrangerar också besök av svenska forskningsfinansiärer, anordnar utbildningar i bland annat ansökningsskrivande och stödjer fakulteterna i att organisera ansökningsseminarier och mentorskap. Denna verksamhet kommer att utvecklas och utvidgas vid Malmö universitet. Gemensam forskningsinfrastruktur och stöd En viktig förutsättning för högkvalitativ forskning är att forskarna kan ägna sig åt forskning och att de har tillgång till erforderlig infrastruktur och expertstöd i till exempel projektledning och uppföljning, ekonomi, juridik, statistik, etik och forskningskommunikation men även grundläggande administrativt stöd. IT-stöd och stöd för lagring, hantering och analys av data behöver utvecklas med hjälp av biblioteket. Forskarna behöver även expertstöd i hur de kan gå vidare och nyttiggöra sina forskningsresultat i form av utveckling av innovationer och genom att starta företag. Behovet av annan tyngre infrastruktur, såsom utrustning och laboratoriemiljöer, skiljer sig mellan olika ämnesområden. Dessa behov behöver identifieras för att Malmö universitet långsiktigt ska kunna skapa strukturella förutsättningar för forskningen i samband med den fortsatta tillväxten av forskning vid Malmö universitet.

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Malmö universitets strategi

Malmö universitets strategi 1 (av 8) MALMÖ HÖGSKOLA UTKAST 13 juni 2017 Malmö universitets strategi 2018 2022 Utgångspunkten är att strategin ska vara konkret, användbar och utgå från verksamheten. Medarbetare och studenter ska känna

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Fakulteten för kultur och samhälle

Strategisk utvecklingsplan för Fakulteten för kultur och samhälle Dnr KS 15-2013/674 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Strategidokument 2013-11-25 Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: 2016/6683-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2017-2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Beslutsdatum: 2016-12-08

Läs mer

Malmö universitet. Strategi 2022

Malmö universitet. Strategi 2022 Malmö universitet Strategi 2022 MALMÖ UNIVERSITET STRATEGI STRATEGI 2018 2022 Utgångspunkten är att strategin ska vara konkret, användbar och utgå från verksamheten. Strategin är i första hand intern och

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Kerstin Thams tal vid rektorsinstallationen 12 februari Det är en stor ära för mig att bli installerad som rektor vid Sveriges största högskola ett

Kerstin Thams tal vid rektorsinstallationen 12 februari Det är en stor ära för mig att bli installerad som rektor vid Sveriges största högskola ett Kerstin Thams tal vid rektorsinstallationen 12 februari Det är en stor ära för mig att bli installerad som rektor vid Sveriges största högskola ett ungt, ambitiöst lärosäte med stor potential. Det har

Läs mer

Högskolan i Borås vision och mål

Högskolan i Borås vision och mål Högskolan i Borås vision och mål Vision det tredje universitetet i Västsverige Högskolan i Borås är en av landets starkaste högskolor med framgångsrika utbildnings- och forskningsmiljöer samt en tydlig

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

STRATEGISKA PRIORITERINGAR UNDER PERIODEN VID FAKULTETEN HÄLSA OCH SAMHÄLLE

STRATEGISKA PRIORITERINGAR UNDER PERIODEN VID FAKULTETEN HÄLSA OCH SAMHÄLLE STRATEGISKA PRIORITERINGAR UNDER PERIODEN 2018-2022 VID FAKULTETEN HÄLSA OCH SAMHÄLLE Inledning och bakgrund Fakultetens strategiska prioriteringar för 2018-2022 bygger vidare på den utveckling som fakulteten

Läs mer

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14 Dnr: BTH-1.2.1-0053-2017 Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Denna strategiska plan är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att på

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Strategisk plan för Lunds universitet Bo Ahrén 3 MARS 2016

Strategisk plan för Lunds universitet Bo Ahrén 3 MARS 2016 Strategisk plan för Lunds universitet 2017-2026 Bo Ahrén 3 MARS 2016 Inledning Lunds universitet ska stå stadigt men samtidigt initiera en förflyttning genom att ta vara på de möjligheter som utbildning,

Läs mer

Kunskap i samverkan. för samhällets utmaningar och ökad konkurrenskraft

Kunskap i samverkan. för samhällets utmaningar och ökad konkurrenskraft Kunskap i samverkan för samhällets utmaningar och ökad konkurrenskraft Vi tappar innovationskraft och andra tar in 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Schweiz Sverige

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

ODONTOLOGISKA FAKULTETEN TANDVÅRDSHÖGSKOLAN 2007 2015. Utbildning, forskning och tandvård i symbios

ODONTOLOGISKA FAKULTETEN TANDVÅRDSHÖGSKOLAN 2007 2015. Utbildning, forskning och tandvård i symbios ODONTOLOGISKA FAKULTETEN TANDVÅRDSHÖGSKOLAN 2007 2015 Utbildning, forskning och tandvård i symbios Odontologiska fakultetens vision för år 2015 utgår från Malmö högskolas visionsdokument Där mångfald gör

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd:

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd: för utbildning och forskning vid Inledning :s vision, mål och strategi för utbildning och forskning (hädanefter benämnd VMS-A3 ) beskriver vision och mål för akademins kärnverksamhet utbildning och forskning

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2013/39-2.2.4 Strategisk plan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-01 Innehåll Inledning 3 1. Kompetensförsörjning 5 2. Utmanande utbildningar 5 3. Framstående

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2015-10-29 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Beslutat av Rektor Gäller från 2016-04-18 Innehåll Inledning 3 1 Inrättande av ämne och inriktning 4 1.1 Ansökan 4 1.2 Bedömningsgrunder

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2017

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2017 HANDLINGSPLAN 2017-2019 & VERKSAMHETSPLAN 2017 INSTITUTIONEN FÖR ODONTOLOGI DATUM: 2017-01-01 AV: Prefekt Annika Ekestubbe och proprefekt Agneta Robertson i samarbete med professor Mats Jontell tillika

Läs mer

Strategisk plan LUNDS UNIVERSITET

Strategisk plan LUNDS UNIVERSITET Strategisk plan 2017 2026 LUNDS UNIVERSITET 2 STRATEGISK PLAN 2017 2026 Förord Universitetet ska skapa och förmedla kunskap på vetenskaplig och konstnärlig grund ett uppdrag viktigare nu, än kanske någonsin.

Läs mer

BRA FORSKNING GER UTDELNING

BRA FORSKNING GER UTDELNING BRA FORSKNING GER UTDELNING FORSKNINGSFINANSIERING På Örebro universitet är arbetet med finansieringen av forskningen en självklar del av forskningsprocessen. Utgångspunkten är att hjälpa forskarna nå

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Bilaga 5-05-13 Dnr 995-14 1 (5) Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Lotta Dalheim Englund/ASC Lokal handlingsplan för hållbar utveckling vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 HUMANISTISKA FAKULTETEN DATUM: 2014-01- 15 AVSÄNDARE: Dekanus Margareta Hallberg KONTAKTPERSON: Kanslichef Anna Nordling FORSKNING SOM PÅVERKAR nu bättre samordning

Läs mer

Program för internationalisering

Program för internationalisering Dnr UFV 2015/280 Program för internationalisering Fastställt av konsistoriet 2015-11-12 Innehåll 1. Inledning 3 2. Förutsättningar för framgång 3 3. Världsledande forskning 4 3.1 Stärka Uppsala universitets

Läs mer

Investeringar för Sverige

Investeringar för Sverige Investeringar för Sverige Utbildningsdepartementet Foto: Johnér / Lars Thulin VårBudget 2016 2016 Investeringar Ett Sverige för som Sverige håller ihop Investeringar för bättre mottagande & snabbare etablering

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV EXTERNA FORSKNINGSBIDRAG

ETISKA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV EXTERNA FORSKNINGSBIDRAG RIKTLINJER Diarienummer GIH 2016/601 Beslutat av Högskolestyrelsen Referens Karin Larsén Beslutsdatum 2017-02-17 Giltighetstid Tillsvidare 1(5) ETISKA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV EXTERNA FORSKNINGSBIDRAG

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs?

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? 2012-02-17 1 (5) En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? Världen förändras, och det måste skolan också göra. Utan ett väl fungerande utbildningsväsen riskerar vi stagnation

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN HANDLINGSPLAN 2015-2017 & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN 2015-01-30, version 1 DATUM: 2015-02-05 AVSÄNDARE & KONTAKTPERSON: Prefekt, Professor Ian Milsom

Läs mer

VISION. Malmö högskola intar en framträdande roll när det gäller kunskapsdelning i Malmö, regionen och internationellt.

VISION. Malmö högskola intar en framträdande roll när det gäller kunskapsdelning i Malmö, regionen och internationellt. MALMÖ HÖGSKOLA DÄR MÅNGFALD GÖR SKILLNAD 2006 2015 VISION Malmö högskola har etablerat sig som Europas främsta professionsuniversitet känt som Malmömodellen där gränsöverskridande handlingskompetens inom

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Vision och strategi

Vision och strategi Vision och strategi 2018 2020 Detta strategidokument för perioden 2018 2020 innehåller långsiktiga mål för verksamheten vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH). Det fastställs av högskolestyrelsen

Läs mer

Forskning och utbildning inom ITS-området

Forskning och utbildning inom ITS-området Forskning och utbildning inom ITS-området Jan Lundgren, Linköpings universitet 2016-06-23 Inledning I arbetet med en nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS betonas vikten av samarbete

Läs mer

Verksamhetslogik i praktiken

Verksamhetslogik i praktiken Verksamhetslogik i praktiken - Karolinska Institutets tillämpning av verksamhetslogik som verktyg - Britta Steneberg KI Uppdraget Arbetet Resultat Erfarenheter 20160615 2 Britta Steneberg OM KI HISTORIA

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Bakgrund och inledning Högskolan Dalarnas styrelse fastställde i december 2014 en vision för Högskolan. Visionen är inte tidsatt

Läs mer

Strategi för internationalisering

Strategi för internationalisering Dnr: ORU 1.3.2-823/2014 Strategi för internationalisering 2015 2020 Fastställd av: rektor Datum: 2015-09-08 INLEDNING Örebro universitet är ett relativt ungt lärosäte inom svensk högre utbildning. Universitetets

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle

Forskning för ett säkrare samhälle FORSKNING Forskning för ett säkrare samhälle Sammandrag av Forskningsprogram för MSB 2011 2013 MSB och forskningen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar för ett tryggare och säkrare

Läs mer

Strategi för NJ-fakulteten

Strategi för NJ-fakulteten Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Fakultetsnämnden 2016-12-14 SLU ID: SLU.ua 2016.1.1.1-4336 Strategi för NJ-fakulteten 2017 2020 Postadress: Box 70 82, 750 07 Uppsala Besöksadress: Almas

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag)

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag) Verksamhetsplan för Grants and innovation office (förslag) 1 Bakgrund Verksamhetsplan för baseras på förslag till Vision för Högskolan i Borås; Det tredje universitetet i Västsverige (dnr 906-14) och förhåller

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Processen med att ta fram MoS-A3. Utformning och struktur på MoS-A3. På dialogdagen

Inledning. Bakgrund. Processen med att ta fram MoS-A3. Utformning och struktur på MoS-A3. På dialogdagen Inledning Föreliggande förslag på Mål och strategi för utbildning och forskning inom Akademin för bibliotek,, hädanefter kallat MoS-A3, utgör ett av underlagen till Dialogdagen. Nedanstående introduktion

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer

Samproduktion inom området hälsa & välfärd

Samproduktion inom området hälsa & välfärd Samproduktion inom området hälsa & välfärd Per Tillgren, professor Cecilia Vestman, verksamhetsledare Kalmar 2014-05-29 per.tillgren@mdh.se cecilia.vestman@mdh.se Vägen fram till det samproducerande lärosätet

Läs mer

Forskningspropositionen 2016/17:50 Kunskap i samverkan

Forskningspropositionen 2016/17:50 Kunskap i samverkan Forskningspropositionen 2016/17:50 Kunskap i samverkan KSLA 2016-12-09 Ingrid Petersson Generaldirektör Formas Formas Forskningsrådet för hållbar utveckling Miljö Areella näringar Samhällsbyggnad Vetenskaplig

Läs mer

Anvisningar för sakkunnigbedömning: professor

Anvisningar för sakkunnigbedömning: professor STYRDOKUMENT 1 / 6 dnr P2012/178 Anvisningar för sakkunnigbedömning: professor Publicerad: http://www.hum.gu.se/om-fakulteten/styrdokument/ Beslutsfattare: Humanistiska fakultetsstyrelsens lärarförslagsnämnd

Läs mer

Forsknings- och utbildningsstrategi 2013 2020

Forsknings- och utbildningsstrategi 2013 2020 Beslutad av högskolestyrelsen 2013-09-13 Dnr: L 2013/9 Forsknings- och utbildningsstrategi 2013 2020 Högskolan i Halmstads forsknings- och utbildningsstrategi pekar ut färdriktningen för den framtida utvecklingen.

Läs mer

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Verksamhetsplan Låt det vibrera

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Verksamhetsplan Låt det vibrera Dnr 695-16 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Verksamhetsplan 2017-2019 1 Låt det vibrera 1 Föreliggande verksamhetsplan tar sin utgångspunkt i Högskolan i Borås vision och mål (dnr 906-14). Styrande

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Verksamhetsplan för Grants and innovation office

Verksamhetsplan för Grants and innovation office 1 Verksamhetsplan för Grants and innovation office Bakgrund Verksamhetsplan för baseras på förslag till Vision för Högskolan i Borås; Det tredje universitetet i Västsverige (dnr 906-14) och förhåller sig,

Läs mer

Göteborgs universitets forsknings- och utbildningsstrategier

Göteborgs universitets forsknings- och utbildningsstrategier REMISS 1 / 2 2007-11-01 Dnr G11 1331/07 Fakultetsnämnderna Universitetsbiblioteket Göteborgs universitets studentkårer Göteborgs universitets forsknings- och utbildningsstrategier Bakgrund Regeringen har

Läs mer

TILLÄMPAT. Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling

TILLÄMPAT. Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling TILLÄMPAT KULTURARV Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling Redaktör Carolina Jonsson Malm Layout Stefan Siverud Förlag Kalmar läns museum 2017 RÖSTER OM PROJEKTET Det vi kallar

Läs mer

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Verksamhetsplan Låt det vibrera

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Verksamhetsplan Låt det vibrera Dnr 550-15 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Verksamhetsplan 2016-2018 1 Låt det vibrera 1 Föreliggande verksamhetsplan tar sin utgångspunkt i Vision för Högskolan i Borås (dnr 906-14). Styrande

Läs mer

MÅL & STRATEGIER FÖR UPPSALA UNIVERSITET

MÅL & STRATEGIER FÖR UPPSALA UNIVERSITET MÅL & STRATEGIER FÖR 4 6 8 12 18 Förord Detta är Uppsala universitet Världsledande forskning Förstklassig utbildning Så uppnår vi excellens och samhällsnytta Fastställda av konsistoriet 2014.11.26 Produktion:

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1 (7) 2009-02-19 Dnr SU 29-0405-09 Stockholms universitet Studentavdelningen Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1. Inledning Stockholms universitet - Det öppna universitetet

Läs mer

Strategi Kungl. Musikhögskolan

Strategi Kungl. Musikhögskolan Strategi Kungl. Musikhögskolan 2015-2017 KMH:s vision KMH ska vara ett framstående internationellt centrum för utbildning av musiker och musiklärare av högsta kvalitet. KMH:s vision Kungl. Musikhögskolan

Läs mer

Strategisk plan för Språk- och litteraturcentrum

Strategisk plan för Språk- och litteraturcentrum Strategisk plan för Språk- och litteraturcentrum 2015 2017 Språk- och litteraturcentrums (SOLs) strategiska plan är en fördjupning och konkretisering av de planer som tagits fram av Lunds universitet (LU)

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

Handlingsplan: Utbildningar som frigör och utmanar

Handlingsplan: Utbildningar som frigör och utmanar Handlingsplan: Utbildningar som frigör och utmanar Profilerade utbildningar med relevant och aktuellt innehåll (avser endast forskarnivå). Registrerade nybörjare i forskarutbildning (antal) 10 st 12 st

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2013-2014 Specialpedagogiska institutionen Stockholms universitet Beslutad vid institutionsstyrelsens sammanträde 2013-05-17 2 Verksamhetsplan Verksamhetsplanen innehåller de prioriterade

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

RISKANALYS för 2014 Dnr V 2013/700

RISKANALYS för 2014 Dnr V 2013/700 BILAGA RISKANALYS för 2014 Dnr V 2013/700 Forskning som påverkar Kortfattad beskrivning av risken Universitetet lyckas inte behålla eller rekrytera ledande kompetens i den utsträckning som krävs för att

Läs mer

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT - bakgrund och uppgift Privaträttslig stiftelse inrättad efter beslut i regering och riksdag 1994 Ska internationalisera

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision.

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. 1 (7) BESLUT 2013-08-29 SU FV-2.3.8-2436-13 Personalchefen Lönekriterier för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A

Läs mer

Utvärderingen av hållbar utveckling: Frågor och svar

Utvärderingen av hållbar utveckling: Frågor och svar 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen 2017-02-01 111-202-16 Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@uka.se Utvärderingen av hållbar utveckling: Frågor och svar Information om Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Den innovationsstödjande verksamheten vid universitet och högskolor fungerar överraskande väl Bristerna i innovationsstödsystemet är omfattande men

Den innovationsstödjande verksamheten vid universitet och högskolor fungerar överraskande väl Bristerna i innovationsstödsystemet är omfattande men Direktiven: Analys skapa en samlad nationell bild av hur innovationsstödjande åtgärder ser ut vid universitet och högskolor Analys under vilka förutsättningar förvaltar, bevakar och utbyter lärosätena

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Investeringar för Sverige

Investeringar för Sverige Investeringar för Sverige Utbildningsdepartementet SUHF 9 oktober 2015 Foto: Johnér / Lars Thulin VårBudget 2016 2016 Investeringar Ett Sverige för som Sverige håller ihop Investeringar för bättre mottagande

Läs mer