Introduktionsguide för studerande inom vårdyrken. Äldreomsorgen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktionsguide för studerande inom vårdyrken. Äldreomsorgen"

Transkript

1 Introduktionsguide för studerande inom vårdyrken Äldreomsorgen Välkommen till Social- och hälsovårdsverket, äldreomsorgen för handledd praktik/inlärning i arbetet. Vi bjuder på en mångsidig inlärningsomgivning och intressanta inlärningsupplevelser. Introduktionsguidens innehåll: Allmänna anvisningar gällande praktikperioden/inlärning i arbetet Presentation av organisationen Hjälp oss att utveckla handledning av studerande. Ge respons!

2 2 1. Anhållan om praktikplatser Studerande inom vårdyrken bereds praktikplatser vid Social- och hälsovårdsverket. Vid anhållan om praktikplatser inom äldreomsorgen, skall utbildningsanstalterna kontakta ansvarig kanslist Arja Uusitalo (boenden, hemvård), avdelningsskötare Kyllikki Pitkäjärvi (geriatriska avd. 7 och 8) och avdelningsskötare Linda Sundvik-Näsi (geriatriska avd. 9), som fördelar studerande till olika enheter. Anhållan, ändring eller annullering av praktikavsnitt ska göras via e-post (boenden, hemvård) eller (geri avd.) Studeranden som fått praktikplats inom äldreomsorg tar själv kontakt med enhetens förman innan praktikperioden börjar. Enheterna tar emot sjukskötar- och närvårdarstuderande på praktik/inlärning i arbete. 2. Introduktion / Studerande Första dagen: Studeranden bekantar sig med avdelningen/enheten samt med handledaren och personalen (utrymmen, dagordning, arbetsfördelning) Studeranden planerar sin arbetslista med handledaren. Studeranden bör följa handledarens arbetstider. Genomgång av egna målsättningar med handledaren (Vad behöver jag lära mig och hur ska målen uppnås) Genomgång av avdelningsrutiner Genomgång och undertecknande av användar- och sekretessförbindelse Bestämmer tid för mellanutvärdering i samband med introduktionen Följande dagar: Enhetens/avdelningens verksamhetsidé och grundvärden Alarmsystem Kvalitetshandböcker ADB-introduktion Medicinteknisk apparatur Förstå och tillämpa aseptiska principer Genomgång av patientsäkerhetsanvisningar Introduktion enligt enhetens checklista för introduktion 3. Studerandes rättigheter och skyldigheter Studerandes rättigheter att få god handledning och fungera som arbetspar i mångprofessionella arbetsteam och i god arbetsmiljö att bli behandlad sakligt och professionellt att få respons om framgång av alla medlemmar i arbetsgruppen under hela praktiktiden att ge feedback och att utveckla handledning för studerande Studerandes skyldigheter att ansvara för sin egen inlärning och att binda sig för aktivt inlärande som medlem i arbetsgruppen

3 3 att förbinda sig att arbeta enlig juridiska och etiska principer gällande hälso- och sjukvård, äldre- och socialomsorg samt att beakta arbetssäkerheten och sekretessen att uppföra och bete sig professionellt och sakligt mot personal och patienter/klienter 4. Allmänna anvisningar Arbetslista Varje studerande har en egen handledare. Studeranden gör sin arbetslista skriftligt så att den följer handledarens arbetsturer. När praktikperioden är slut undertecknar handledaren och studeranden arbetslistan, och en kopia av den lämnas till avdelningen. Utbildningsanstalterna debiteras för praktiken i efterskott enligt avtal, och kopia av arbetslistan bifogas fakturan. Om studeranden blir sjuk under praktikperioden bör sjukfrånvaro meddelas till handledaren/avdelningen. Sjukfrånvaro antecknas i studerandens arbetslista. Språk Vårt samarbetsområde är tvåspråkigt. ljer, antingen svenska eller finska. Studerande liksom personalen bör tala med patienterna på patientens modersmål (svenska/finska). Vid rapporter och diskussioner med personalen får var och en använda sitt eget modersmål. Matservering Studerande har möjlighet att köpa mat och äta i personalmatsalen. Alla avdelningar har kylskåp och mikrovågsugn i kafferummet, och det går bra att ha med sig mat hemifrån och äta i kafferummet. 5. Liten hygienguide Klädsel Studerande i patientarbete bör använda Social- och hälsovårdsverkets arbetskläder av hygieniska skäl. Studerande använder egna strumpor och skor som bör vara lätta att rengöra. Saklig klädsel används även på de praktikställen där man inte använder skyddsdräkt. Studerande bör ha en namnskylt där det framkommer att de är studerande. Arbetskläder får inte föras hem för tvätt. Patienter kan ha obehag eller få tungt att andas av dofter. Därför är det inte lämpligt att personal i patientkontakter använder doftande deodoranter eller parfymer. Studerande får inte röka under arbetsdagen. Hygien Ringar, klockor, armband, nagellack eller lös-/strukturnaglar får inte användas under arbetspasset. Studerande med långt hår skall ha håret uppsatt. Ingen piercing får finnas i ansiktet. Kontaktsmitta via händerna är den vanligaste av alla smittvägar. Förebygg smittspridning genom effektiv handhygien! Bristfällig handhygien kan förorsaka allvarliga infektioner. Handdesinfektion görs före och efter varje patientkontakt. Använd vid behov skyddshandskar men kom ihåg att använda handdesinfektionsmedel även då. Skyddskläder används i kontakt med sekret och vid behov i närvård.

4 4 Handtvätt med tvål utförs endast vid synlig smuts. En överdriven handtvätt med tvål torkar ut och ger en narig och sprucken hud, som i sin tur kan utgöra en grogrund för mikrober. Hälsogranskning av studerande Enligt lagen om smittosamma sjukdomar, förordningen om smittosamma sjukdomar samt lagen om företagshälsovård hör det till arbetsgivaren att klarlägga hälsotillståndet hos personal samt förhindra smittospridning inom vården. För studerande som kommer för praktik görs bedömningen av skolan och skolan ansvarar för att studerande har de förutsättningar som krävs för arbetet (hälsotillstånd, smittosamma sjukdomar, immunbrist, vaccinationer, hudens kondition). Skolan kontrollerar också att alla provtagningar, som krävs för respektive praktikperiod, är utförda före praktikperiodens början. Nedanstående undersökningar bör vara klara före studerande börjar praktikperioden. Studerande sköts via studerandehälsovården (i undantagsfall hvc). Källa: Social- och hälsovårdsverkets anvisningar för hälsogranskning av nya arbetstagare och studerande, MRSA kolonisationsprov MRSA-kolonisationsodling (MrsaVi 4358) från näsa, svalg och ev. sår, ifall studeranden - de senaste 12 månaderna arbetat inom vården eller varit patient på sjukhus, som har MRSA epidemi (universitetssjukhus, centralsjukhus, åldringsvård etc.) - vårdat MRSA-positiva patienter - de senaste 12 månaderna arbetat inom sjukvården utomlands eller varit patient utomlands - bor i samma hushåll med konstaterad MRSA-bärare Alla undersökningar bör göras i Finland och odlingen tas helst direkt före praktikperiodens början. Om det inte är möjligt att ta odlingen före praktikperioden börjar skall personen på första praktikdag ta odlingen. Så länge odlingssvar inte finns att tillgå bör man undvika att vårda infektionskänsliga patienter. Man bör vara skärpt gällande sin handhygien. Studerandehälsovården granskar förutsättningar för praktik. Salmonella Studerande på förlossningsavdelning (A4) och barnavdelning (A5) bör uppvisa ett max 1 månad gammalt negativt salmonella-odlingssvar (F-SalmVi 2608, avföringsodling) för att få inleda praktiken ifall studeranden rest utanför Norden under de tre senaste månaderna, eller ifall studeranden eller person inom samma hushåll haft magsjukesymptom under den senaste månaden. Tuberkulos -thoraxröntgen Studerande som kommer från en världsdel där lungtuberkulos är endemisk, har varit bosatt/vistats där en längre tid eller varit i riskkontakt med smittsam tuberkulospatient (anhörig insjuknat i tbc, vårdat utan skydd en smittsam patient). Avfallshantering Blå påse: energiavfall (handpapper, torra kompresser, förpackningsmaterial brännbart material) Svart påse: bioavfall (matrester, blöjor etc) Grön påse: deponiavfall (PVC-handskar, blodigt och sekretfyllt material nedgrävning) Gul påse: smittofarligt avfall Nålbox: stickande, skärande avfall

5 5 6. Användar- och sekretessförbindelse -., i a - n som omfattar dokument, information och informationssystem. - anvisningar. - intranet-sidor. - handling i sig. - praktikperioden/inlärning i arbetet och även efter det. Studerande skall de behandlar sekretessbelagda uppg om patientoch klientuppgifter. Studerande liksom personal behandlar endast den information som arbetsuppgifterna. Handledaren ger alla studerande a - n som studeranden undertecknar efter att ha läst den och vid behov fått sig d. Om sekretessplikten ingår bestämmelser i ett flertal lagar, t.ex: Lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Lagen om patientens ställning och rättigheter Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet Personuppgiftslagen 7. Respons gällande handledning av studerande Vi använder den nationella CLES-mätaren för att samla respons om handledning av studerande. Vi ber alla studerade att hjälpa oss att utveckla handledningen genom att svara på några frågor via webropol. Frågeformuläret hittar du i vår portal Studerande hos oss Responsblanketten innehåller flervalsfrågor som kartlägger dina erfarenheter om handledningen du får under praktikperioden/inlärningen i arbetet. Det finns även öppna frågor som du svarar på genom att skriva ner din åsikt. Det räcker ca 10 minuter att svara på frågorna. Svaren sammanställs till en rapport 1-2 gånger per år. Alla svar är anonyma och enskilda svar kan inte kännas igen i sammanställningen. Vi önskar att du fyller i responsblanketten efter varje praktikperiod.

6 6 8. Presentation av Social- och hälsovårdsverket Från ingången av år 2010 upprätthåller social- och hälsovårdsverket i Jakobstad all kommunal social- och hälsovård i Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre. Verksamheten betjänar drygt människor. Den politiska ledningen av social- och hälsovården handhas av social- och hälsovårdsnämnden, som är underställd stadsfullmäktige och stadsstyrelsen i Jakobstad, men har en vittgående egen beslutanderätt. Nämnden har 16 medlemmar från samarbetsområdets fyra kommuner. Chef för social- och hälsovården är social- och hälsovårdsdirektör Pia Vähäkangas. Inom social- och hälsovården arbetar ca anställda, de flesta inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen. Driftsbudgeten omfattar ca 120 miljoner euro. Verksamhetsidé Social- och hälsovårdsverket bidrar till välfärd och god hälsa för nejdens befolkning. Social- och hälsovården skall genom förebyggande arbete lindra negativa effekter av social otrygghet, sjukdom och ohälsosam livsmiljö. Därigenom skapas livskvalitet och god arbetsförmåga för vår befolkning. Verksamheten skall ge trygghet genom en jämlik samt värdig vård och omsorg åt alla som behöver. Värdegrund De värderingar som ligger till grund för upprätthållandet och utvecklandet av social- och hälsovården, kan beskrivas med orden: kvalitet, jämlikhet, delaktighet, ekonomi, förtroende och pålitlighet. Vision 2020 En välmående och frisk befolkning. Detta uppnås genom en social- och hälsovård, som främjar trygghet och god hälsa, med iakttagande av kostnadseffektiva och moderna arbetssätt samt ändamålsenlig struktur, så att kommunernas beslut om en behärskad kostnadsutveckling iakttas. Strategisk målsättning Att tillsammans med andra sektorer uppnå en god hälsa och ett gott välbefinnande för vår befolkning. Att vår befolkning får en god och kvalitativ service som motsvarar behoven.

7 7 Organisationsstruktur Samarbetsområdets organisation Företagshälsovård som kommunalt affärsverk Stadsfullmäktige Stadsstyrelse Controller, anställd av värdkommunen Stadsdirektör Drätselkontoret Personalsektion Övervakningssektion Individsektion Social- och hälsovårdsnämnd Personalbyrån Antal anställda 1677 pers. Årsverken 1387,2 Social- och hälsovårdsdirektör Pia Vähäkangas Utvecklingschef Peter Granholm Ekonomichef, Anette Granberg Kanslichef, Stefan Näse Stödfunktioner, icke medicinska Ledningsgrupp Personalchef Päivi Stenman Hälso- och sjukvård Chefsläkare Pia-Maria Sjöström Chef för vårdarbetet Lis-Marie Vikman Äldreomsorg Chef för äldreomsorgen t.f. Pirjo Knif Socialomsorg Chef för socialomsorgen Carola Lindén Miljöhälsovård Chef för miljöhälsovården Marit Björkstrand Hälso- och sjukvården Administration & gemensamma funktioner Patient- och databyrå Hälsofrämjande, patientsäkerhet, kvalitetsarbete Hälso- och sjukvården Chefsläkare Pia-Maria Sjöström Chef för vårdarbete Lis-Marie Vikman Primärhälsovård Öppenvård Jakobstad Larsmo Nykarleby Pedersöre Gemensamma funktioner Skol- och studerandehälsovård Jour Allmänmedicinsk avdelning Munhälsovård Jakobstad Larsmo Nykarleby Pedersöre Gemensamma funktioner Överskötarnas ansvarsområden Antal anställda 819 Årsverken 671,4 Mentalvård Vuxenpsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Fredrikakliniken Psykologverksamhet Sjukhusets avdelningar och polikliniker Neurologi Fysiatri & rehabilitering Inremedicin Lungmedicin Gynekologi & Förlossning Pediatrik Operation & anestesi Öron Kirurgi Ögon Medicinsk service Laboratorium Röntgen Rehabservice Hjälpmedel Köptjänster med.reh. Instrumentvård Socialt arbete Läkemedelscentral Linneförråd Lager Marjo Orava Marketta Koskela Riitta Lönnbäck Hälso- och sjukvårdens organisation med överskötarnas ansvarsområden Jan 2013 L-MV/ae

8 8 Äldreomsorgen ÄLDREOMSORG Tf. chef för äldreomsorg Pirjo Knif Antal anställda 722 pers. Årsverken 556,5 ADMINISTRATION ÖPPENVÅRD BOENDEN GERIATRISKA AVDELNINGAR VÅRDPLANERING SOCIALT ARBETE STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD VÅRD I HEMMET Hemservice Hemsjukvård STÖDTJÄNSTER MINNESRÅDGIVNING SERVICEBOENDE Björkbacka Esselunden Hagaborg Ida o Emil Pedersheim, Alina Pedersheim, Selma Roslunden Sandlunden Solbacken Avd. 7 Malmska Avd. 8 Malmska Avd. 9 Nykarleby DAGCENTERVERKSAMHET ÅLDRINGSHEM Hagalund Pedersheim, Frida Purmohemmet Sandlunden KÖPTJÄNSTER Serviceboende Långvård Socialomsorgen SOCIALOMSORG Chef Carola Lindén FAMILJE- OCH VUXENSOCIALARBETE HANDIKAPPOMSORG MISSBRUKARVÅRD BARNATILLSYNING BARNSKYDD, ADOPTIONSRÅD- GIVNING VUXENSOC.ARB., UTKOMSTSTÖD, ARB.VERKS. I REHABILITERANDE SYFTE, INVANDRAR- O. FLYKTINGÄRENDEN FAMILJEARBETE HANDIKAPPSERVICE, SPEC.OMSORG.UTV.STÖRD A NÄRSTÅENDEVÅRD Kevakoti, J:stad ÖPPEN MISSBRUKARVÅRD A-KLINIKEN BOENDEN: Skyddshemmet, + stödbostäder KÖPTJÄNSTER: Barnskyddsanstalter Familjerehabilitering Socialjour Familjerådgivning Kvinnojouren Toimintakeskus, J:stad Servicehemmet Sveden, J:stad Grönkulla, Nkby KÖPTJÄNSTER: Rehabiliteringsanstalter Boenden för missbrukare Antal anställda 111 pers. Årsverken 98,5 KÖPTJÄNSTER: Kårkulla, Eskoo, Mendis, Sparvboet, m.fl. Harmony, J:stad Vårdhemmet, J:stad Ankaret, Larsmo VERKSAMHETSBIDRAG TREDJE SEKTORN Nkby: Hyddan dagcenter J:stad: dagcenter Träffen,P:söre Lillhaga, Nkby Dagcenter, J:stad

9 9 Här nedan presenteras kort äldreomsorgens enheter där vi har studerande på fältpraktik/inlärning i arbetet. Mera information om verksamheten hittar man på våra webbsidor (www.sochv.jakobstad.fi). ÄLDREOMSORG Öppenvård Avdelningschef för öppenvård och geriavdelningar GSM Pirkko Härkänen Vård i hemmet Hemvårdens (hemservice och hemsjukvård) uppgift är att möjliggöra ett tryggt hemmaboende för äldre människor, handikappade som fyllt 18 år, konvalescenter och långtidssjuka också då funktionsförmågan har försämrats. Hemvården stöder klientens funktionsförmåga och förstärker klientens egna resurser och egen aktivitet att klara sig i hemmet. Anhöriga och närstående uppmuntras att deltaga i vården och omsorgen. Grunden för beviljande av service är en helhetsbedömning av klientens situation. Hemservice Hemsjukvård Servicehandledare Marlén Östman (06) GSM Marika Lindgren (06) GSM Hemvårdsledare, Jakobstad Linda Häggblom (06) GSM Annette Mäenpää (06) GSM Susanna Dahlman (06) GSM

10 10 Hemvårdsledare, Pedersöre Mikaela Klemets (06) GSM Camilla Sjöskog (tf.hemvårdsledare) GSM Hemvårdsledare, Larsmo Susanna Dahlman (06) GSM Lisen Svenfelt GSM Hemvårdsledare, Nykarleby Carita Andersson (06) GSM Gun-Helen Isaksson (06) GSM Minnesrådgivning Minnesrådgivningens uppgift är att undersöka minnesstörningar, att försöka ta reda på orsaken till störningen i ett tidigt skede. Minnesrådgivaren stöder personer med minnesproblem och deras närstående, ger råd och vård samt följer upp sjukdomens utveckling. Det är vanligt att uppleva minnesstörningar då man blir äldre. Olika sjukdomar kan förorsaka minnesstörningar, även andra orsaker som t.ex. stress, depression, biverkningar av läkemedel samt alkoholmissbruk kan leda till störningar. De som är bekymrade över försämrat minne kan själva, via anhöriga eller vårdpersonal ta kontakt med minnesrådgivarna. Minnesrådgivare, Jakobstad Merja Tampio (06) GSM Minnesrådgivare, Jakobstad Anna Pitkäkangas (06) GSM Minnesrådgivare, Larsmo Kristine Ek (06) GSM Minnesrådgivare, Nykarleby Ingegerd Söderlund (06) GSM Minnesrådgivare, Pedersöre Susanne Lille (06) GSM

11 11 Dagcenterverksamhet Dagverksamhet kan erbjudas äldre personer med funktionshinder och personer med demenssjukdomar. Syftet med dagverksamheten är att underlätta för den enskilde att bo kvar hemma. Azalea (Jakobstad) Öppet Vardagar kl Kontaktuppgifter Anne Suo, Marit Ahlnäs, GSM Sandlundens Åldringscenter (Larsmo) Öppet Vardagar kl Kontaktuppgifter Katrin Häggkvist, GSM Lyo (Bennäs) Öppet Vardagar kl Kontaktuppgifter Niklas Salo, (06) , GSM Boenden Chef för äldreomsorgen Pirjo Knif (06) GSM Avdelningschef för öppenvård och geriavdelningar Pirkko Härkänen (06) GSM De olika boendena ger dygnet runt vård åt äldre som inte längre klarar av att bo hemma. Man erbjuder också intervallvård för att stödja hemmaboende och/eller avlasta närståendevårdare. Genom ett aktiverande arbetssätt strävar man till att upprätthålla de äldres funktionsförmåga. Boendena har möjlighet att ge vård till livets slut.

12 12 Björkbacka / Solbacken Björkbacka servicehem är indelat i fem avdelningar: avd 2A, avd 2B, avd 3, avd 4 och Ida & Emil (psykogeriatri )med sammanlagt 63 vårdplatser varav två intervallplatser. Solbacken är ett effektiverat serviceboende för personer med minnessjukdomar. Boendet har tre avdelningar med sammanlagt 27 vårdplatser varav 3 intervallplatser. Föreståndare Tfn (06) Ebba Finnäs GSM Biträdande föreståndare Tfn (06) Annette Linqvist GSM Björkbacka Ida & Emil Solbacken Esselunden

13 13 Esselunden är ett effektiverat serviceboende med plats för 20 inneboende och 4 intervallklienter. Föreståndare Tfn (06) Susann Sandbacka Esselunden Hagaborg Hagaborg är ett effektiverat serviceboende för personer med minnessjukdomar. Boendet har 12 platser. Boendeförman Tfn (06) Gunilla Fleen Hagaborg Pedersheim

14 14 Föreståndare Tfn (06) Marina Bock GSM Tf. biträdande föreståndare Tfn. (06) Gabriella Lundén Alina är ett effektiverat serviceboende för personer med minnessjukdomar. Avdelningen har 17 platser varav 2 används som intervallplatser. Selma är ett effektiverat serviceboende med 33 platser, varav 6 används som intervallplatser. Frida är en långvårdsavdelning och på denna avdelning finns 15 platser. Pedersheim - Alina Pedersheim - Selma Pedersheim - Frida Sandlunden Servicehem Föreståndare Tfn. (06) Maarit Wik Roslunden demenshem i Larsmo är ett serviceboende med 8 platser samt 2 intervallplatser för personer med minnessjukdomar.

15 15 Sandlundens Servicehem avd. Edwin i Larsmo har 13 platser samt 2 intervallplatser och är ett effektiverat serviceboende. Sandlunden avd. Ellen i Larsmo har 10 vårdplatser samt 2 intervallplatser Roslundens demenshem Hagalund Hagalund Pensionärscenter är ett åldringshem bestående av fyra avdelningar med sammanlagt 58 klienter varav tre platser är avsedda för intervallvård av hemmaboende personer. Föreståndare Tfn. (06) Gunilla Fleen GSM Hagalund pensionärscenter Purmohemmet Purmohemmet är ett åldringshem med 22 platser varav fyra intervallplatser. Föreståndare GSM Cia Streng Purmohemmet

16 16 Geriatriska avdelningar Avdelningschef för öppenvård och geriavdelningar Pirkko Härkänen (06) GSM Geriatriska avdelningar finns både i Jakobstad och Nykarleby, på varje avdelning finns 35 vårdplatser. Avdelningarna ger akut- och korttidsvård, intervallvård, långtidsvård och vård i livets slutskede. Avdelningarna tar också emot patienter för utredningar och aktiverande rehabilitering. Avd. 7 Malmska Avdelningsskötare Tfn (06) eller Karin Holmqvist-Nybacka Avd. 8 Malmska Avdelningsskötare Tfn (06) eller Kyllikki Pitkäjärvi Avd. 9 Nykarleby Avdelningsskötare Tfn (06) Linda Sundvik-Näsi 9. Vikariat/sommarjobb Du är välkommen som arbetssökande i vår organisation. Vi har både korta och längre vikariat. Rekrytering till vikariat sker via öppen ansökan i portalen eller vikariebanken. Närmare anvisningar finns i portalen.

17 17 Öppen ansökan via portalen (www.sochv.jakobstad.fi), välj: rekrytering (upp i högra hörnet)/ vikariebanken/öppen ansökan Vikariebanken: J:\sochv\äldreomsorg\handböcker, riktlinjer\introduktionsguide för studerandeäldreomsorgen.docx

Samarbetsområdets organisation. Stadsfullmäktige

Samarbetsområdets organisation. Stadsfullmäktige 11.5.2016 Samarbetsområdets organisation Stadsfullmäktige Stadsstyrelse Stadsdirektör Drätselkontoret Personalsektion Övervakningssektion Individsektion Social- och hälsovårdsnämnd Personalbyrån Årsverken

Läs mer

Introduktionsguide för studerande inom vårdyrken. Hälso- och sjukvården

Introduktionsguide för studerande inom vårdyrken. Hälso- och sjukvården Introduktionsguide för studerande inom vårdyrken Hälso- och sjukvården Välkommen till Social- och hälsovårdsverket, hälso- och sjukvården för handledd praktik/inlärning i arbetet. Vi bjuder på en mångsidig

Läs mer

Introduktionsguide för prao-elever

Introduktionsguide för prao-elever Introduktionsguide för prao-elever Välkommen till Social- och hälsovårdsverkets hälso- och sjukvårdens avdelningar och äldreomsorgens geriatriska avdelningar på prao-period för att bekanta dig med arbetet

Läs mer

Behörighets- och språkkrav. för tjänster och befattningar inom social- och hälsovårdsverket

Behörighets- och språkkrav. för tjänster och befattningar inom social- och hälsovårdsverket Behörighets- och språkkrav för tjänster och befattningar inom social- och hälsovårdsverket 28.4.2015 1. Tillämpningsområde Behörighets- och språkkrav för tjänster och befattningar inom social- och hälsovårdsverket

Läs mer

Hälso- och sjukvården och geriatriska avdelningarna Samarbetsområdet för social och hälsovård Staden Jakobstad

Hälso- och sjukvården och geriatriska avdelningarna Samarbetsområdet för social och hälsovård Staden Jakobstad Hälso- och sjukvården och geriatriska avdelningarna Samarbetsområdet för social och hälsovård Staden Jakobstad Patientresponsundersökning Hösten 2012 Chefen för vårdarbetet L-M V sekr./pedagogie kandidat

Läs mer

Kommunprodukter inom Äldreomsorgen Staden Jakobstad Social- och hälsovårdsverket 1.1.2013 - Kort version

Kommunprodukter inom Äldreomsorgen Staden Jakobstad Social- och hälsovårdsverket 1.1.2013 - Kort version Kommunprodukter inom Äldreomsorgen Staden Jakobstad Social- och hälsovårdsverket 1.1.2013 - Kort version 8.1.2013 I:\Datastöd\\2013\Kommunprodukter\Äldreomsorg\Äldreomsorg kommunprodukter kort version

Läs mer

Kriterier för hemvården fr. o. m

Kriterier för hemvården fr. o. m Kriterier för hemvården fr. o. m 1.1 2017 Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite Kriterier för hemvården Funktionsförmåga Servicebehov Servicemängd Målsättning för servicen Serviceform

Läs mer

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och hygienrutiner Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och basala hygienrutiner Allmänt Du som arbetar i vården kan själv bära på infektioner eller smitta som kan infektera

Läs mer

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun!

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! Organisationen Socialförvaltningen ansvarar över att alla som bor eller tillfälligt vistas i kommunen

Läs mer

Hygienregler. för personal inom Landstinget i Kalmar län

Hygienregler. för personal inom Landstinget i Kalmar län Hygienregler för personal inom Landstinget i Kalmar län Vi måste hjälpas åt att minimera risken för spridning av vårdrelaterade infektioner. Vårdrelaterade infektioner leder bland annat till ökat patientlidande,

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Rutiner. Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland

Hälsa Sjukvård Tandvård. Rutiner. Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland Hälsa Sjukvård Tandvård Rutiner Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland 1 En trygg och säker vård Vårdrelaterade infektioner leder till att många patienter utsätts för komplikationer

Läs mer

Grundtrygghetsnämndens instruktion. Godkänd av stadsfullmäktige 3 / Grundtrygghetsnämndens verksamhetsidé och -område

Grundtrygghetsnämndens instruktion. Godkänd av stadsfullmäktige 3 / Grundtrygghetsnämndens verksamhetsidé och -område 1 (5) Grundtrygghetsnämndens instruktion Godkänd av stadsfullmäktige 3 / 21.1.2014 1 Grundtrygghetsnämndens verksamhetsidé och -område Grundtrygghetsnämndens verksamhetsidé är, att utveckla förhållandena

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

VERKSAMHETSSTADGA FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET

VERKSAMHETSSTADGA FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET Sida 1/16 VERKSAMHETSSTADGA FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET 1. Verksamhetsidé Staden Jakobstad, Larsmo kommun, Nykarleby stad och Pedersöre kommun har avtalat om att bilda ett samarbetsområde, med en

Läs mer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer

Självklart! Läs det i alla fall

Självklart! Läs det i alla fall Självklart! Läs det i alla fall självklarheter Vi är alla beredda att göra allt vi kan för att de som behandlas, vårdas eller arbetar i vården inte ska smittas eller i onödan drabbas av en infektion. Därför

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSVÄSENDETS ORGANISATION VÅRD- OCH OMSORGSDIREKTÖR LIISA STÅHLE

VÅRD- OCH OMSORGSVÄSENDETS ORGANISATION VÅRD- OCH OMSORGSDIREKTÖR LIISA STÅHLE VÅRD- OCH OMSORGSVÄSENDETS ORGANISATION VÅRD- OCH OMSORGSDIREKTÖR LIISA STÅHLE Resultatområden socialtjänster Sirkku Pekkarinen- Keto Resultatområdet för stödtjänster för funktionsförmågan Jaana Koskela

Läs mer

Österbottens landskapsprofil

Österbottens landskapsprofil Österbottens landskapsprofil Matti Mäkelä, överläkare THL Innehåll I presentationen rapporteras de centrala iakttagelserna om landskapsprofilen och begrundas resultaten med hänsyn till spetsprojektets

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9)

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9) Kristinestad Instruktion för vård- och omsorgscentralen 1 INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad 31.1.2011 ( 9) Samarbetsförfarande 7.12.2010 Vård- och omsorgsnämnd

Läs mer

TiLL ORTOPEDEN AVD 9

TiLL ORTOPEDEN AVD 9 Ortopedkliniken Vrinnevisjukhuset VÄLKOMMEN TiLL ORTOPEDEN AVD 9 CKOC - Ortopedkliniken i Norrköping Verksamhetsidé Erbjuda en god ortopedisk hälso- och sjukvård Bedriva forskning och undervisning Alla

Läs mer

Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012

Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012 Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012 Godkänd av socialnämnden 8.11.2011/ 156 Reviderad av äldreomsorgschefen 13.04.2012/ 100 Allmänt Stödet för närståendevården är lagstadgat genom lagstiftning

Läs mer

Hygienföreskrifter. Uppdaterad av ledningsgruppen 2013-10-04

Hygienföreskrifter. Uppdaterad av ledningsgruppen 2013-10-04 Hygienföreskrifter Uppdaterad av ledningsgruppen 2013-10-04 Dnr: H&H 145-2013 Bakgrund Habilitering & Hälsa är en del av Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård och tar emot patienter med varaktiga

Läs mer

PLAN FÖR DEN ÄLDRE BEFOLKNINGENS VÄLBEFINNANDE BILAGOR

PLAN FÖR DEN ÄLDRE BEFOLKNINGENS VÄLBEFINNANDE BILAGOR PLAN FÖR DEN ÄLDRE BEFOLKNINGENS VÄLBEFINNANDE 2014-2017 BILAGOR 27.1.2015 INNEHÅLL Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Lag om stödjande av den äldre befolkningens

Läs mer

Basala hygienrutiner Länsövergripande

Basala hygienrutiner Länsövergripande Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (5) Basala hygienrutiner Länsövergripande Basala hygienrutiner ska tillämpas där vård och omsorg bedrivs (SOSFS 2015:10). Syftet är att förhindra smitta från

Läs mer

Författare: Patientsäkerhetsansvarig Ann-Christin Elmvik Augusti 2015

Författare: Patientsäkerhetsansvarig Ann-Christin Elmvik Augusti 2015 Författare: Patientsäkerhetsansvarig Ann-Christin Elmvik Augusti 2015 BESKRIVNING AV IKINÄ-MODELLEN OCH IMPLEMENTERING AV DEN IN0M PARGAS STADS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNING 1. Bakgrund Ett system för

Läs mer

Kriterier för stöd för närståendevård. för vård av vuxna 2015

Kriterier för stöd för närståendevård. för vård av vuxna 2015 Kriterier för stöd för närståendevård för vård av vuxna 2015 Godkänd av socialnämnden 13.5.2015 Stöd för närståendevård Närståendevård avser vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person,

Läs mer

Rätt klädd och rena händer

Rätt klädd och rena händer Rätt klädd och rena händer Förord Varje år orsakar vårdrelaterade infektioner stort lidande som dessutom kostar den svenska vården miljardbelopp.via händer och kläder kan du lätt överföra smittämnen till

Läs mer

Hygienregler för Landstinget Dalarna

Hygienregler för Landstinget Dalarna Hygienregler för Landstinget Dalarna Dessa hygienregler gäller alla anställda vid Landstinget Dalarna. Reglerna fastställdes av Landstingsdirektören Ulf Hållmarker Ledningens ansvar Ansvaret för att dessa

Läs mer

KRITERIER OCH VERKSAMHETSPRINCIPER FÖR DAGVERKSAMHETEN

KRITERIER OCH VERKSAMHETSPRINCIPER FÖR DAGVERKSAMHETEN KRITERIER OCH VERKSAMHETSPRINCIPER FÖR DAGVERKSAMHETEN 1.4.2015 1 Innehåll 1. DAGVERKSAMHET FÖR ÄLDRE... 2 2. BLI KUND... 2 3. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV DAGVERKSAMHET... 2 3.1 Dagverksamhet ordnas för

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012 KALLELSESIDA Utfärdat 6/63 Sammanträdestid Måndagen den 19 november 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 52. PROTOKOLLJUSTERING 53.

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN/SERVICESEDELFÖRETAGAREN. Serviceproducentens namn: Adress: FO-nummer: Kontaktperson: Telefonnummer: E-postadress:

UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN/SERVICESEDELFÖRETAGAREN. Serviceproducentens namn: Adress: FO-nummer: Kontaktperson: Telefonnummer: E-postadress: 1 ANSÖKAN OM ATT BLI GODKÄND SOM SERVICESEDELPRODUCENT FÖR PERSONLIG ASSISTANS, STADEN JAKOBSTAD, SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKETS SAMARBETSOMRÅDE (Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Larsmo) Mottagare: Ankomstdatum:

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV BOENDEPLATS

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV BOENDEPLATS KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV BOENDEPLATS 1.4.2015 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Allmänna kriterier för beviljande av boende... 4 3. Kriterier för beviljande av plats på demensenhet... 4 4. RAI-utvärdering...

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård 1 Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 4.6.2014 Utbildningsprogrammet eller kompetensområdet för mentalhälsoarbete

Läs mer

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Självklart! Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Var vårdar vi våra brukare/patienter? VRE - utbrottet i Västmanland 2008-2010 Totalt 267

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för SJUKVÅRD OCH OMSORG

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för SJUKVÅRD OCH OMSORG Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för SJUKVÅRD OCH OMSORG EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Anvisning desinficering av händerna ANVÄND HANDDESINFICERINGSMEDEL när ni kommer in i rummet innan ni går ut ur rummet i 2 pumpdoser av medlet kom ihåg att

Läs mer

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner och klädregler Institutionen för Odontologi Basala hygienrutiner och klädregler Reviderade januari 2015 av Jana Johansson Huggare 2 Vid Institutionen för odontologi träffar vi dagligen ett stort antal patienter, studenter

Läs mer

SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTIONEN OM MÅLTIDER FÖR HEMMABOENDE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTIONEN OM MÅLTIDER FÖR HEMMABOENDE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTIONEN OM MÅLTIDER FÖR HEMMABOENDE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SOHÄN 06.09.2016 95 Chef för äldreomsorg och handikappservice Soili Partanen, tfn: 040 585 3357 eller soili.partanen@porvoo.fi

Läs mer

Välkommen till Klinisk utbildningsavdelning

Välkommen till Klinisk utbildningsavdelning Välkommen till Klinisk utbildningsavdelning Geriatriska medicinavdelningen 30A Akademiska Sjukhuset Geriatrikavdelning 2 i Tierp Akademiska Sjukhuset Studentinformation Klinisk utbildningsavdelning, KUA

Läs mer

Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal

Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2015-03-25 annika.nilsson@kil.se Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal BAKGRUND Under sommarperioden ska

Läs mer

1. Inledning. Övergripande mål, enligt kvalitetsrekommendationen:

1. Inledning. Övergripande mål, enligt kvalitetsrekommendationen: 1. Inledning Eckerö kommun har en äldreomsorgsplan för 2010-2030 som fullmäktige har godkänt i januari 2010. Kvalitetsrekommendationen tjänster för äldre finns det önskemål om att alla kommuner skall ha

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg

Läroplan för utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg Läroplan för utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.10.2012 1 Innehåll Människokroppen och sjukvård 7 sv... 3 Fysiologi och smärta 2 sv...

Läs mer

JAKOBSTADS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERK

JAKOBSTADS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERK 1 JAKOBSTADS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERK STRATEGI 2011-2020 Bilagedel 3 a : - Verksamhetsområdenas övergripande strategiska mål - Utmaningar i framtiden - STRATEGISKT ÅTGÄRDSPROGRAM 2 Resultatområdet/-enhet

Läs mer

Hygienregler. för Landstinget i Östergötland. www.lio.se. Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland

Hygienregler. för Landstinget i Östergötland. www.lio.se. Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland Hygienregler för Landstinget i Östergötland Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland www.lio.se God vårdhygien allas ansvar Alla som arbetar i vården ska känna till och följa de basala

Läs mer

SOCIALSEKTORN Administration 323 521 226 799 550 320 377 806 252 587 630 393 114,55 % 194 595-183 211 Socialarbete och handikappvård Socialarbete Missbrukarvård 23 000 0 23 000 21 087 0 21 087 91,68 %

Läs mer

Rena händer och rätt klädd

Rena händer och rätt klädd Rena händer och rätt klädd inom Vård och omsorg Rena händer och rätt klädsel viktigt för att säkra vården Idag får var tionde patient i slutenvård en infektion som är så allvarlig att den kräver antibiotikabehandling.

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster till rimliga kostnader.

Läs mer

Förord. Kortärmat. Långt hår uppsatt. Fri från klockor och ringar. Inger Bergström Regiondirektör

Förord. Kortärmat. Långt hår uppsatt. Fri från klockor och ringar. Inger Bergström Regiondirektör Rätt klädd i vården Långt hår uppsatt Här arbetar vi Kortärmat Förord Vårdrelaterade infektioner, det vill säga infektioner som patienter eller personal får i samband med vård eller behandling, är ett

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen social- och hälsovård Kompetensområdet för Vård och fostran av barn och unga, Sjukvård och omsorg och Äldreomsorg Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR 1 (8) PERMANENTA ANVISNINGAR Stöd för närståendevård 7 VOND 13.6.2013 Bilaga 9, VOND 29.8.2013 106 Bilaga Dnr 649/5.12.2000/2013 GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR Gäller:

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE HYGIENRUTIN Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida

LÄNSÖVERGRIPANDE HYGIENRUTIN Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida Enheten för vårdhygien Kia Karlman 1(6) Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner ska tillämpas överallt där vård och omsorg bedrivs (SOSFS 2007:19). Syftet är att förhindra smitta från patient till personal

Läs mer

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Visionen om en god hälso- och sjukvård Landstinget i Stockholms län ska genom att erbjuda kompetent och effektiv hälso- och sjukvård bidra

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner Åsa Nordlund Hygiensjuksköterska Varför? För att skydda vårdtagaren För att skydda personalen Superbakterier spreds på äldreboende i Gävle hygienen var för dålig Gävle12 april 2016

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Handledning självskattning av basala hygienrutiner på Älvsbyns kommuns äldreboende, omsorgen, hemtjänst och personliga assistenter

Handledning självskattning av basala hygienrutiner på Älvsbyns kommuns äldreboende, omsorgen, hemtjänst och personliga assistenter Handledning självskattning av basala hygienrutiner på Älvsbyns kommuns äldreboende, omsorgen, hemtjänst och personliga assistenter Undersökningen är ett verktyg för att sätta mått på följsamheten till

Läs mer

Riktlinjer för basal hygien inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro läns kommuner. Riktlinje Datum:

Riktlinjer för basal hygien inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro läns kommuner. Riktlinje Datum: Riktlinjer för basal hygien inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro läns kommuner Riktlinje Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Nästa revidering Gäller från datum

Läs mer

Giltig fr.o.m: 2005-06-15 Dokumenttyp: Vårdprogram

Giltig fr.o.m: 2005-06-15 Dokumenttyp: Vårdprogram 1 (5) Hygienregler för Landstinget i Östergötland Dessa hygienregler är utarbetade av Vårdhygien i samarbete med länets chefläkare. Reglerna är giltiga from 15 juni 2005 (reviderade senast december 2010)

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre

Socialstyrelsens författningssamling. Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre SOSFS 2011:12 (S) Allmänna råd Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER

ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER Dnro 32/83/2013 Vilken kommun eller annan organisation representerar du? * Vilken är din ställning? * Kommun-/stadsfullmäktigeledamot Annan förtroendevald i

Läs mer

Smittskydd & Vårdhygien. http://www.orebroll.se/uso/smittskydd. förebygga och minska smittspridning. förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI)

Smittskydd & Vårdhygien. http://www.orebroll.se/uso/smittskydd. förebygga och minska smittspridning. förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI) Smittskydd & Vårdhygien förebygga och minska smittspridning förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI) rådgivning, utbildning, information, utarbetande av hygienrutiner http://www.orebroll.se/uso/smittskydd

Läs mer

Hygienkörkortet. Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting

Hygienkörkortet. Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting Hygienkörkortet Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting Presentation Sjuksköterska Molekylärbiolog Kvalitetssamordnare Handläggare & Portugal Hematologiskt Centrum,

Läs mer

Maria Larsson. statsråd socialdepartementet

Maria Larsson. statsråd socialdepartementet Förord Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälsooch sjukvård. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är tät och risken för smittspridning är stor.

Läs mer

Basal hygien i tandvård vid institutionen för odontologi

Basal hygien i tandvård vid institutionen för odontologi Basal hygien i tandvård Dnr: 1-415/2017 2017-03-29 Sid: 1 / 5 Mats Trulsson, prefekt Basal hygien i tandvård vid institutionen för odontologi Reviderad mars 2017 av Ann Roosaar och Katarina Gustavsson

Läs mer

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande:

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande: Social- och hälsovårdsnämnden 85 22.09.2016 Stadsstyrelsen 235 31.10.2016 Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2016 2391/02.02.00/2015 Social- och hälsovårdsnämnden 22.09.2016

Läs mer

Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården.

Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården. Språkprogram Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården. Arbetsgruppen för språkprogrammet Vasa centralsjukhus, Vasa 6.6.2011

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

Maria Larsson ÄLDRE- OCH FOLKHÄLSOMINISTER

Maria Larsson ÄLDRE- OCH FOLKHÄLSOMINISTER Förord Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälsooch sjukvård. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är tät och risken för smittspridning är stor.

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre 1 Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.10.2011 2 Innehåll Hemvård och omsorgsarbete för äldre 10 sv... 1

Läs mer

2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun

2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun 2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun 1 1. Smitta och smittvägar Smittvägar Smitta kan överföras på olika sätt. I vård- och omsorgsarbete är kontaktsmitta

Läs mer

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER Arbete nära människan SuPer Närvårdarens och primärskötarens eget förbund Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund

Läs mer

Föreskrift 1/ (9)

Föreskrift 1/ (9) Föreskrift 1/2014 1 (9) Föreskrift om planen för egenkontroll för privat socialservice och offentlig äldreomsorg: innehåll, uppgörande och uppföljning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om privat

Läs mer

Är den aktiva kommuninvånarens röst en resurs? Vasa universitet Pirjo Wadén, K5 chef för vårdarbete och omsorg, HvM

Är den aktiva kommuninvånarens röst en resurs? Vasa universitet Pirjo Wadén, K5 chef för vårdarbete och omsorg, HvM VÄLMÅENDE OCH FRISKA ÖSTERBOTTEN Är den aktiva kommuninvånarens röst en resurs? 22.9.2011 Vasa universitet Pirjo Wadén, K5 chef för vårdarbete och omsorg, HvM 1 / Author / Apr 4, 2011 VAD ÄR EN AKTIV KOMMUNINVÅNARE?

Läs mer

PLAN FÖR DEN ÄLDRE BEFOLKNINGENS VÄLBEFINNANDE

PLAN FÖR DEN ÄLDRE BEFOLKNINGENS VÄLBEFINNANDE PLAN FÖR DEN ÄLDRE BEFOLKNINGENS VÄLBEFINNANDE 2014-2017 9.3.2015 Arbetsgruppens representanter från samarbetskommunerna Bo Kronqvist (ordförande), Nykarleby Mona Vikström, Jakobstad Sven Grankulla, Larsmo

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program 2014 2016 Godkänt i stadsfullmäktige 20.02.2014 6 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Kort om äldreomsorgslagen... 4 3. Utvärdering av programmet 2010-12... 6 4. Nuläget... 7 5. Mål och

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

Hemsjukvård i Genk, Belgien

Hemsjukvård i Genk, Belgien Hanna Eriksson Sjuksköterskeprogrammet SJSA 26 VT 2012 Hemsjukvård i Genk, Belgien Vecka 1, inledning Jag har nu gjort min första vecka här i Genk inom hemsjukvården i området Genk norra. Till att börja

Läs mer

PRAKTIKPERIODER INOM NOVIAS SOCIONOMPROGRAM

PRAKTIKPERIODER INOM NOVIAS SOCIONOMPROGRAM PRAKTIKPERIODER INOM NOVIAS SOCIONOMPROGRAM Grundpraktik 5sp (4 veckor) första studieåret Social omsorgspraktik/metod- 20 sp (12 veckor/6 +6) andra studieåret praktik Ledarskapspraktik 20 sp (12 veckor/6+6)

Läs mer

Rätt klädd och rena händer

Rätt klädd och rena händer Rätt klädd och rena händer Här arbetar vi Förord Vårdrelaterade infektioner, det vill säga infektioner som patienter eller personal får i samband med vård eller behandling, är ett problem i svensk hälso-

Läs mer

MAS Riktlinje gällande vårdhygien inom särskilda boenden samt gruppbostäder LSS

MAS Riktlinje gällande vårdhygien inom särskilda boenden samt gruppbostäder LSS MAS Riktlinje gällande vårdhygien inom särskilda boenden samt gruppbostäder LSS Syfte Att förebygga smittspridning i vården och omsorgen genom att använda adekvata arbetsmetoder inom vårdhygienområdet

Läs mer

Språket inom social- och hälsovård

Språket inom social- och hälsovård Språket inom social- och hälsovård De språkliga rättigheterna hör till individens grundläggande rättigheter. Med tanke på individens grundtrygghet är social- och hälsovård på eget språk viktig i livets

Läs mer

Checklista för egenkontroll på enhetsnivå - vårdhygienisk standard inom kommunal vård och omsorg

Checklista för egenkontroll på enhetsnivå - vårdhygienisk standard inom kommunal vård och omsorg Checklista för egenkontroll på enhetsnivå - vårdhygienisk standard inom kommunal vård och omsorg Hygienombudet ansvarar för att besvara enkäten. Samtliga frågor besvaras ur ett avdelnings- /enhetsperspektiv.

Läs mer

Calici/vinterkräksjuka (noro- och sapovirus)

Calici/vinterkräksjuka (noro- och sapovirus) 10279.13.G2 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Smittskydd Värmland 6 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Ann-Mari Gustavsson Anna Skogstam 2014-11-05 2017-11-05

Läs mer

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion VERKSAMHETSSTADGA SERVICECENTRALEN FÖR SOCIALVÅRDSTJÄNSTER Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion 9. LEDNINGSGRUPP Vid servicecentralen

Läs mer

LEWY BODY -SJUKDOMEN Kunskap och stöd för den sjuka och hans anhöriga

LEWY BODY -SJUKDOMEN Kunskap och stöd för den sjuka och hans anhöriga LEWY BODY -SJUKDOMEN Kunskap och stöd för den sjuka och hans anhöriga Lewy body -sjukdomen är en progressiv minnessjukdom som bryter ut i 50 80 års åldern. Sitt namn har den fått av Lewy delar, som består

Läs mer

LOJO GRUNDTRYGGHETSSEKTORNS INSTRUKTION

LOJO GRUNDTRYGGHETSSEKTORNS INSTRUKTION 1 LOJO GRUNDTRYGGHETSSEKTORNS INSTRUKTION Stadsfullmäktige 13.12.2012 36 I kraft från 1.1.2013 Ändring i stadsfullmäktige 12.6.2013 104, ändring 9 I kraft från 13.6.2013 Ändring i stadsfullmäktige 10.6.2015

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för ÄLDREOMSORG EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för ÄLDREOMSORG EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för ÄLDREOMSORG EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program 2014 2016 Godkänt i stadsfullmäktige 20.02.2014 6 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Kort om äldreomsorgslagen... 4 3. Utvärdering av programmet 2010-12... 6 4. Nuläget... 7 5. Mål och

Läs mer

Egenkontroll - Enkät om hygien för sjuksköterska

Egenkontroll - Enkät om hygien för sjuksköterska Egenkontroll - Enkät om hygien för sjuksköterska Vårdgivare inom vård- och omsorg är skyldiga att ha ett systematiskt kvalitetsarbete för att åstadkomma en god kvalitet. Med kvalitet i detta sammanhang

Läs mer

Multiresistenta bakterier

Multiresistenta bakterier Multiresistenta bakterier Inger Andersson, hygiensjuksköterska Bakterier är överlevare! Antibiotika Resistens Resistenta bakterier MRSA Methicillin Resistent Staphyloccus Aureus ESBL Extended Spektrum

Läs mer

Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar

Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar SÖK hjälp i tid www.muistiliitto.fi/se Alzheimer Centarlförbundet är en organisation för personer med minnessjukdom och deras närstående.

Läs mer

Semifinaluppgifter i grenen för närvårdare 2014

Semifinaluppgifter i grenen för närvårdare 2014 Uppgift B Vårdbehov med motivering enligt den finländska klassifikationen av vårdbehov (Läroplansgrunder) Del 2 tillsammans 20 poäng Marikas behov av vård Motiveringen av Marikas vårdbehov Aktivitet Utsöndring

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT

Läs mer